Kraks Vejviser 1940 personregister

Animated publication

Vejviserens

2. Bind indeholder:

Af(l. V : R ea i-R eg ister —

VT: Firm a- o g A ktie- selskah s-R cgisfe'-

A fd e l in g I I I

J. Bind indeholder:

— V II: F ag -R eg isto r — V III: Islan d — IX : U dlan det K x p o rt D irecto ry of D enm ark

A lil-

I: K o rt

I!: G ade o g H i:s-R egister

— J11: P erson -R egister — I V : P ro v in s-R eg ister

Person-Register for København.

P r iv a t - P e r s o n e r s am t V ir k s o m h e d e r in d e n fo r H a n d e l, H a a n d v æ r k , In d u s tr i, S ø fa r t, B a n k - o g F o r s ik r in g s v æ s e n o g a n d r e n æ r in g s d r iv e n d e E r h v e r v i København, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabger linder ét, med Angivelse af den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viklualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil soge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opfort i disse, men er udeladt i Person- Registret. [ Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flglninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraadc er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade“. Fn nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . Fn Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1938— 10. November 1939, med Angivelse af Dødsdagen.

Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Rcgister (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor Kobenhavn, se Afd. IV, Provins- Register.

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det forsto Navn alene. f. Eks. Ilansen-Gad eller alle ITansenYrnr. Dobbelte Efternavne nden Bindestreg er som Regel opfort nnder det B idste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. biks. taget baade Kommunelærer og Kommunohierorindc, haado Billedhugger og Billcdhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. I. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført torst, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn ( C A T staar for Carl, dette atter for C A S). Tegnet & er ikke medregnet vod Ordningen, men det efterfølgende Navn er botragtet som Forbogstaver (Bks.: Hansen A & Petersen — Hansen A P etc.; ITansen A & Co. Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, or ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til (len „be­ stemte Artikel-1(Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind).

Etablerer De en ny Virksomhed Skifter De Navn — eller Stilling Flytter De eller Deres Virksomhed

beder vi Dem — inden 20. Okt. sende os en Meddelelse herom.

KRAKS VEJVISER NYTORV 17

Benyt en a f Blanketterne

KØBENHAVN K

sidst i dette Bind.

Afdeling I I I . Person-Register for København. Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer (se Kortet nedenfor;. Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. P r i v a t - A d r c s s e r . Flytninger, der er foregaaet. efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

Person-Register for København Aabye Oscar Installatør N.TFjords Allé l 4E - Karen Journalist Skovgaardsg. 19 E A 0 8352 - K E Kasserer Frederiksg. (i4E - M Kommunelærerinde Colbjornsensg. 34E - Jorgen Kunstmaler Gothersg. 1432E A By 450 - C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 10(5[F) A N 3855 Bp. N .1 Fjords Allé 33E - Rud. l ’apirposefabr. Iloglull. Østerbrog. 110 E A C. 1257 Bp. Zinnsg. 34E - E Redaktor Cand. theol. Dosseringen 183 H A N 3103 - Lorenzo Transi.Sovejenl5IlolteAlIo.411 - C li Vognmand Ordrupv. (52A2(’harlottl.A Or. 2510 Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 87* E A Palæ 878x AabyholmVinduespoleringsbur. v. Paul Sund­ strup N-Frihavnsg. 72 E A O 7787 Aadal Vinduespoleringskomp. v. Laurits Ol­ sen Ved Klosteret 10 E |) Ryv. 278(5 Aadam .1 Chr. Gulvbeklædningslbrr. Rosen- orns Allé 41 E A N 5340 - Radioforr. v. Soren Pedersen Danmarksg. 10 E A Kva 1750 Aaderup N A Overassist. v. Statsh. Amagor- fæll(‘(lv. 71[S] Aae Hj.l'h. Byraailssekr. ( and. jur. It. Or- drupv. 714Cliarlottl. A Or. 0339x - Svend fh. Skibsforer Finsensv. 4* [0 A C,h. 0418 Aaens Møbelfabrik ved Lars IlansenSvendsg. 1 E A C' - 77!) AaesTh. fh. Maskimn.FM. IIolmbladsg.703(S] - Erik Teatcrmaler Blidahpark21lCliarlottl. A Hell. 5121 x Aafred L Mekaniker Sundkrogsg. 17 E A Ryv.4005 Aagaard Harald Afdelingschef Frodericiag. 12s E - II I«' Assist. i Skattev. Nitiv. O2 [0 A C<>- 5(>N5x - C Lumbye Assurandør Carl JohansG.5s E A Øb. 371 - lians Bagerm. Jernbanev. 29 Lyngby A Lyngby 2005 - Olfred Baiikfuldm. Norsv. 6B2E A Eva 305(5 - SO Cyklehdl. VerasAllé 24 Vanl. A Damso 220 & Damso 1590 - D Munck Direktor Frdbg. Allé 13A1E A Eva 2898 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I2E A Bv 1083y - Ingeborg Enke e. Organist Hollands Allé 01 s] A Am. 8737x - Jenny Enkefrue Solgaarden 232 E A Ryv. 3523y - A K Forretningsf. Marstalsg. 25* 0 | l 0 70(57 - Dagmar Frue Amagerfælledv. 9SE A Am. 1080x - Ellen Frue Peter Rangs V. 1552[ø A 18(51 - Fanny FrueFrederikslundsv.5Holte AHo. 4(57 - Ida Frue Frederiksg. (i3 E A Ra. 7(529 - Karla Frue Stavangerg. 31E A 0 2105 - Gunnar Fuldm. Rughavev. I 1Valby A Vb. 771x - Otto Gross. Vesterport E A By 7030 Bp. - JØstbaneg. 33i | 0 0133 & Frederiksen Guldsmedom. St.PedersStr. 20 m A By 7157 - L M Guldsmed Valby Langg. 211 Valby f Vb. 5094x Guldsmedem. (Aagaard &Frederiksen) Grambyv. 5 Rødovre Valby - P Ingenior Bernstorffsv.l54Hell. AVk’Hell. 210(1 & Hell. 000 Bp. Hoeghsmindcparken 81Hell. A Hell. 60.38 - Paul Ingenior Gross. (Bach&Bonne’sEftf.) Rigensg. 23l E A Cent. 12521 - Poul Ingeniorassist.Strandv.2G6 Charlottl. A Ordr. 1078 - Annine Froken Kommunelærerinde Strandboulevarden 1G3E A O 7037v

Aaab—Atiga

III — 866

Aabid. Akts., Udlejningsforr. Ny Vesterg. 1 El A Cent. 7007 Aabling-Thomsen Hugo Gross. Vodroffsv. 3I5S E A Hv. 2537 Aabner alle Laase vi*d Elith Christian Emil Poulsen Strandv. (i 15EUA Ryv. 281(5 Aabo Amagerbros nye Gas-& Vandmcsterforr. vedL Clausen Amagerfælledv.17 E AAm. 5790 - Budexpres v. Chr. Thygesen Dvbensg. 0 [K] A Palæ 1513 & Palæ 1351 - Inventarsnedkeri v. Th. Andersen Aabou- levard 2o [N] A N 717.1 - Kakkclovnskomp. v.K Chri.-tiansen Hoj- landsvangen 44 Brh. A Bella 1097 - Møbelforr. v. E Fischer Salli: gv. 11[0 A Da. 2034x - v. II A Svane Pakkassefahr. Savværk Cl. Kone Landev. 101 Valby A Vb. 275(5 - v. C It PetersenRevision & Bogforing Taa- singeg. 50 E A Rvv. 1275u - Trævarofabr. v. Edvin Nielsen Smalleg. 14 [0 A Pa.150“ - Vinduo^polerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 1 [N] A Tg. 4204 Aaboe J OverofficiantRigensg.OFEA I . : ’>!)5! - Heine Sekretær Cand. jnr. Overskousv. I l 4 Valby Aaboe-Petersen Kai Købmand S-Boulevard 1233E A V 9055 y Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 181El A By 5890v Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70H A Cent. 9500 - Budcentral v. Edvard Sandbcrg Tlionijtsg. 22 [NJA C. 11455 - Cykle- & Radioforr. v. Alfr. Bauch Aa­ boulevard 40 Hl A N 778 - Farvé-& Tapetlager vedRud. MeyerAabou- levard 18 H A NT1-0(5 - Fla^kebandel v. B Hoffmann Vibev. 11 [ nø A Tg. 345 - gamle Bureauv. Sophie Ivofoed Aaboulevard 02 H A H 2442 - Motor Transport v. Carl Christensen Hans Egedes G. 12,14 [£QA No.05(50 - Mohellager v. .7Madsen Aaboulevard 4 BD A N 5458 _ - Tandteknik ved SvendNielsrn Worsaaesv. ? E A N 9041 - Vaffelbageri v. A Kropp Rantzausg. 44 H A N 5221 Aaboulevard-Kiosken v. Svend Lange Aaboulevard 25 E A Cent. 2049 Aabrink H V Giarm. Amanerbron. 14 [S] A Am. 3041 Bp. Lerfosg. 3Sis] A Am. 285 AabroeAnie Holm Købmand Roskildev. 20 „ Valby A Va.4320 Abron A fh. Postmester Skovgaardsv. 19 Cliarlottl. A Ordr. 5(559 Aaby [Se endv. Aabye] - Ida Enke e. Ingenior Borgmester God- skesens PI. 9S[0 - 1 Viceinspektrice Hans Tavsens G. 5HH A N 1254y Aaby Ekspressenv. H Moller FLytteforr. Svemleloddcn 14 [ nø A Tg. 71.13 Aabye [Se endv. Aaby] - Rnd. Boglull. Frm. Østerbrog. 110 El A C. 1257 - CEnke e. Apoteker Østerbrog. 394 El A 0 2407x - Thilda Enkefrue Tuborgv. 581Hell. A Hcll. 503(5 v - Dagmar fli. ForstauderindeColbjornsensg. 34E A v 2“09 y - Karen Frøken Svinget 14s[g] A Am. 0149x - Ovidia Frøken Kristianiag. 82E - F Fuldm. i Statsanst. f. TJvsfors. Cand.jur. Svinget 122(U A Am. 1703x - Vilhelm Gross. Boglidl. (Rud. Aabye) Æbelog. 241E - JS F Ingeniør Cand. polyt. Ellevadsv. 33 Cliarlottl. A Ordr. 2735 - Jørgen Ingenior Cand. polyt. (Aabye. & Raaliauge-Andersen) Holsteinsg. 014E A 0 8120 - & Raahaugc-Aiidersen Ingeniører Dag- marluis E A'A’C. 9872

Aaabav. J HansenTransportforr.Godtbaabsv. 12[ø A 0. 117ss Aaabach Kompagni v. Magnus Tlaalir Giarm. Godtliaabsv. 187 00 A Gh.4350 Aabel I^aura TTusgcrningskoutor Odenseg. 24* m $ 0 888 " Aa-aclo Komp. v. CGabiiel Christensen Vin­ duespolering GI. Mont 39 [Kl A By 5434 y Aaager AnkcrMurerm. Kinsensv.SA2 [K]^I*'a. 1 ( øh ; Aa-al Vinduespoleringskomp. v. ( 'hr. Chri­ stensen Jæger«.’'. 5 IN] A C. 1060(5 Aa-alf, Akts., Bredg. 01) [ffl A Cent. 0772 Aaals-Parket-Gulve Akis.,Dansk Parket In­ dustri Jarmersg. 2 E A B.v 2205 Aa-Altransport v. AlfredHansen Dronn. Ol­ gas V. 2:5 EBA < ’•8982 & Gh. 1122 Aaangel O Prændselsforr. Saxog. 0(>s El A Ev. I530.V Aa-Autoexnres Buldog v. F F Jensen Rov- singsg. 00 IN] A C. 13750 Aaba7v. Aabart Einar W Pianostcmmor Poppel Allé 35 Hvidovre Valby A Hvidovre 380 Aabavn Gunner Murerm. Isteilg. 1322El A Ev.1418 - .lulius Murerm. Strandhavcv. 25 Hvidovre Valby A Hvidovre 250 Aabech Alexius Arkitekt Murerm. Kompag- nistr. 25* Kl A Pa. 8017 - L Pr.-Lojtn. Nedertoften 111Vanl. Aabel [Se endv. Obel] - HPelektr.Install Strandg.5B4KlAAiu.5759 - Gunnar Theilmann Organist Livjægerg. 33:> i | 0 895v - J P Theilmann Repræsentant Livjægerg. 333E AØ 895v Aabenraa Assistance Afd. v. A OII Iskov Budcentral Aabenraa 29 [R] A C. 2121 - Rogeri v. H Iversen Aabenraa 4 Kl A By 4202 - Skilte- & Rammofabrik ved II Jorgcnsen „ Aabenraa 13 1K1A Py 4011 Aberg EW Sekretær Classensg. 59* EDAØb. 8457y Aaberg EriklnstrumentmagerVodroffsvHB1 E A V 6681y - Carl Biilow Læge Reservekirurg Niels An­ dersens V. 65 Hell. A "ArGjent. 1200 - C .1Maskinmester Mylius Eiichsons Allé 43 Hell. A Sob. 579 -K arl F A Pianostemmer Vodroffsv. 21B1 E AV 0081v Bp. PYnsinarkg. 434[NI A H 5097 - KRepræsentant01eSulirsG.74[K]APalæ4324 - V .1 Salgschef Peder Lykkes V. i 9- isj A Su. 703 - Aug. Tomrerm. Hostrupsv. 10SE A N7476 Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Bredg. 05E1 A Ry 8074 Aabi Ekspress v. M V Borgstrøm Ø-Fari- magsg. 70 El f Tr. 113

T

Aaga—Aarh

Aagaard A P L KommunelærerTibirkeg.212 M £ N 0797 - IdaFroken KommunelærerindeSortedams- doss. 63A4E £ N 2203y - Julie KommunelærerindeCand.phil.Trane- gaardsv. ti2 Hell. Hell. 2488y - L M N Kommunelærer Blegdamsv. 844[o] £ Tr. 810 - PN Kriminalassist. Artilleriv. 601is! £Am. 30.'7 - H F Kullull. Vognmand .lægersborg Allé 20' Charlottl. £ Or. 499 & Or. 2130 - \ iggo Købmand Nærumv. 313 Nærum £ Nærum 65 - O C Læge Dr. med. R. V-Boulevard 13 LY] £ Cent. 11078 Bp. Solvænget 18 E £ Ryv. 2062 - Hjalmar Malerin. Amagcrbrog. 1534[si£ Am 4R32 - P Manufakturhdl. Roskildev. 308 Rødovre Valby $ Rødovre 190 - Poul Manufakturhdl. PcdcrrijortsV .il3 Valby £1 Va. 100 - Brødr. Motaivarefabr. Kaalumlsg. 0 ED£ Ev. 980 - O F Murerm. Kontor Amager Boulevard 132 [ki ||C. 3702&10079 (9-17Lmdag 9-14) Bp. Vestcrbrog. 169 AE] £ V 8085 - Th. Murerm. Hollænderdybet 142(§] £ Arn. 2139 - Vera Musiklærerinde Strandv.266 Charlottl. £ Ordr. 1078 - II Overassist. i Post- og Telegrafv. Gjen- toft('g. 75 Gjentolte £ Gjent. 1330 - R G Overassist. v. K T A S. Havebo 3 Valby $ Vb. 317v - M FrokenOverherorindc Fred. d. 0. Allé24 m £ Gh. 725 v - N A Overmontør AarhnsPl. 4SE £06008 - L M Prokurist i Privatb. Brannersv. .1Bs Charlottl. £ Ord. 4405 v - P R Prokurist Hoffmcversv. I333 £ Damsø 842 - Radio Niclslle,mming.sonsG.20E I’a.1146 - .1 PaPofabr. (Aagaard Radio) Ilerredsv. 54 Gjentolte £ So. 1965 - I S Repræsentant Strandv.266 Charlottl. £ Ordr. 1678 - Peder Sekretær Njalsg. 392[kJ| Am. 405 - Bjørn Skibs- & Maskinkonsulent Clas- sensg. 19 B3E £ Cent. 11450 - E Smedem. Kaalundsg. 63EJ - G Smedem. I C Lembrechts Allé 29 Hvid­ ovre Valby - P DTandlægo Pnggaardsg.51® £Byl721v - Ejnar Tapetserer &Dekoratør Svende- bjergv. 38 PIvidovre Valby £ Hvidovre 432 - A S Tomrerne Heilsg. 2* El £ V 7799 Aagaard-Nielscn O Radioforhdl.JernbaneAllé 48 Vanl. £ Damso 164 Aagades Brødfabrik, Akts., Rvesg. 27 (N) £ -fcC. 2300 - Vulkanisering ved II K Sørensen Aagade 88 (SO$ N 7801 Aage Povl Kommuneheror Altenbakken 7 Soborg Aagerup’s F Eftf. ved A Rasmussen Blik- kenslagerm. Gas- & Vandm. Amagcrbrog. 150 (Kl £ Am. 2207 - Fr. fh. Blikkenslagerm.HøjdevangsAllé22 ' m £ Am. 7858 Aagesen Harry Bagerm. Woltersg. 16s [kJ ||Am. 1747y - . I N Bogholder n. Magist. Peter BangsV. 892 DBSfGh. 5772 v - Aage Kirchhotf Direktør Kanslerg. 16s E - Helga Hugbod Enke e. Departementschef Paludan Mullers V. 32El £ Eva 3009 - Marie Enkefrue Nansensg. 21 B3(S - Harald Forvalter Fennevangen 20 Gjen- tofte D Gjent. 2705 - E KirchhotfFrueKanslerg.l6sE£Øb.7671 - Kamma Frue Stockholmsg.531E £01).728 - Johs. E Instrumentmagerst.Regneg.26 [El £ Palæ 2054 Bp. Koldingg. 7SEl - ’s Brødr. Kajakbyggeri Bodestr. Dragør - Sven Kommunelærer Aurehøjv. 53Hell. Hell. 1823 J Kirchhotf fh. Købmand Ægirsg. 574(SI IVrson-ifcejjisler for København

III — 867

Aalholm lille Røgeri v.Adelheid Andersen Paa* lægsforr. Valhy Langg.209Valby £ Vb.992 - Messe v. Harry Johnsen Manufakturhdl. Peter Bangs V. 223 Va’Ihy £ I)a. 3172 - Radio, Akts., ValbyLangg. 203 Valby £ Vb. 323 - ’s Tandteknik v. Aage ENKja;r Roskildev. 101- Valby £ Vb. 1436 Aalholmskvarteret’s Gas- &Vandmcsterforr. ved A Jørgensen Knuthenhorgv. 1Valby£ Vb. 2573 Aalkjær f V Læge Reservekirurg Dr. med. Bispebjerge. Bispebjerg llosp. [NV] £Tg. 1256 Aalling Hans N Kunstmaler Lyngby Torv 15 Lyngby £ Lyngby 644 - J Sølvsmed Frdhg. Allé 11 A4 [V] £ V 0686x Aalund’s Otto Eftf. v. R Thellefsen Giarm. Holstein.sg. 45 E £ 0 34: 5y Aalykke Kloak- & Brondrensningskomp. v. Johannes Petersen Mollegaardsv. 1 1 I Ryv. 2535 - Me jeri v. Valborg & O Jørgensen Aabou- levard 34 El £ N (5201 Aaløv Gar! Ejendomsmægler Colbjornseusg. 6® LY] £ ★ C. 3156 & 5369 Aamand Niels Overmontør Sundholmsv. 132 Kj £ Am. 1045 Aamann Svend Gross. Julius Thomsens PI. 2 E) £ N 7774 Bp. Smalleg. 36 B433 £ Oh. 2080 - AF RepræsentantMarkv.47 33£Gh.3190 x Aamodt - Axel E Aamodts Eft. Papirhdl. kgl. Hofleverandør Litografi, Bogtryk og Pro­ tokolfirma Kong. Nyt. 18 E £ G. 106 & 9206 Grundlagt 1857 - H F Repræsentant Strandboulevarden 1184 E £ 0 1581 - ’s Axel E Eft.’s Trykkeri Ak<-s.Kong.Nyt. 18 E £ C. 15506 Aamund J Direktør Skolebakken 1 Gjentofte £ Gjent. 2411 Agnete Frue Raagev. 17 Hell. £ Hell.1921 Aamøilen v. John H Bauer Melhdl. Falkoner Allé 110 m £ N 2156 Aandssvageanstalter seAfd. V Real-Register Aaquist Thorvald Afdelingschef Aurehøjv. I2 Hell. £ Hell. 22(57 Aarby Ford. Trikotagehdl. Yigerslevv. 282 Valby £ Vb. 4877 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer V;or- nedamsv. 111[V| Ar6868 y Aarbøl Holger Kornkontrolor Tagensv. 1741 OSI £Tg.959x Aardal Fr. Postassist. Grundtvigsv. 18e (vj £ Ev. 2346 Aaregaard Harry Gross. Niels Ebbesers V. 253E1 £ V 8311 - Harry, Akts., Gross. Rorholmsg. 18 E £ By 6217 Aarestrup Emil Afdelingschef Eggersv. 18 Hell. £ Gjent. 786 - Georg Filialdir. i Privatb. S-Fasanv. 14'33 £ Fa. 282 - Ingeborg Fuldm. Strandboulevardcn36r,E - Gunnar Operasanger Ryvej 14 Holte £ Fr. 6539 Aarfelt C .1Assist. Ny Carlsberg V, 232LY1 £ Eva 8(53 - A L W Billedskærer Møbelfahr. II C Ør­ steds V. 32 El £ Vc. 3058 Bp. Matthæusg. 282El - II Billedskærer Dybbølsg. 553El Aarfing Aage Malerm. S-Boulevard 612El £ V 8009 Aargaard Ludvig B Gross. (Aargaard & Naybcrg)Aalckistcv.l70 Vanl.£-yir Da.1136 - &NaybergGross. Fedevare l'orr. Aalekistev. 170 Vanl. £ ★ Da. 1136 - Alpha Tandlæge V-Boulevaul 7'E1 £Palse 5207 - ’s fh. & Kbhvns A'affelfabr. v. A Haure- Petersen S-Boulevard 35 A El £ Eva 493 Aarhus Gas- og Vandmesterforening, N- Voldg. 30, 32 E £ ★ Cent. 2278

Aagesen L V Købmand Brede Lyngby £ Lyngby357 - Marie Manufakturhdl. Gyldcnløvcsg. 2.1 El Palæ ()308x Repræs. Tcsdorpfsv. 04s 33 £ Ea. 1502 - Vagn Revisor II (' Ørsteds V. 11A3 El £ Ev. 4257 - Andr. Vagn Sagførerfuldm. Cand. jnr. Phist.orsv. 12 Kell. |llle.0345 - H Skotojshdl. Amagerbrog. 155 [si £ Am. 2392 Bp. Amago.rhrog.1204[s] £ Am.5718 - LFrue Sa beforr.Njaisg.55s s; £ Am.l()51y - & Go. Akts.,Ta'])|)oron gros Amagert.29É JlPa.5120 - Ida Frue Yævchererinde Jacob Erlandsens G. 2 M £ 0 8743 Aaqree.nL V Ingeniør Fredoriksborgv.lfl42|NV] £ Tg. 2880 v Aagren K G Docent Dr. med. IVder Skrains G. 22:>IH Aahu8-Kiosken ved Vilh. Gede Falkoner Allé 120 Ti £ Cent. 10940 Aa-Kanden v. Vera Schermeister Kaffe- & Konfekturehdl. Aaboulcvard 27 [Ni £ N 1711 Aakanden v. Heinrich Falk Plisséforr.Slotsg. 0 (S) £ N 0271 Aakast V Skra'dderm. Buddinge Hovodg. 8 Søborg £ Søb. 2730 Akerlund I M O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 E - A Frue Solv. 3333 - Marie Frue Bredg. 47s Bil £ Pala', 1912 - HenryGross.Vicekonsul(Chr.CR,ahr&Co.) Helleruplnnd Allé 18 Hell. £ Hell. 1144 - John Gross. (N J Åkerlund & Co.) Scrridslevv. 102E I 10 8922 - A G Repnescntant IN h I o r Hjorts V. 212 Valh.v D Va. 5891v - NJ &Co. Skrædderforr. Bredg. 20° CE1 £ Cent. 6209 Aakerlund Dorthea Manufakturhdl. (Baby- Mag. Dorthe) Tværvangen 10’ Brh. - A Speditør Toldklarerer Trepkasg. 23E £ N 1828v - Aa Sølvsmed Peter Bangs AR2188 Valby - O Tømmerhdl. Aabakkev. 0 33 £ Damsø „ 2090 Akesson Knut Direktør Rialtov. 142(S) - A Skrædderm. Valby Langg. 31 Valby £ Va. 8v Bp. MonradsAllé 32Valby £ Va. 2209x Aa-Kiosken ved Laura JensenAaboulevard50 Hl £ Cent. 6669& 11037 Aaland H PKunstmalerOrionsAlléBKastrup Aaland ved Carl Hansen Flytteforr. Dan- marksg. 19 El £ V 1567y - Vinduespoleringskom]', v. Rich. Wagner Pedersen Jagtv. 177 E £ Ry. 4650 Aalberg Oscar Slagterm. Nørrebrog. 200 El £ Tg. 1296 - V Slagterm. Prins Jørgens G. 4 [N] £ N 1899 y Bp. Baggesensg. 383El £ N 1438 x Aalborg G A fh. Distriktschef K. DM. Bu- lowsv. 302El £ No. 4289.V - R A Ritmester R. DM. Annettev. 5A1 Charlottl. £ Ordr. 4179 x - E A Soløjtn. St. Pauls PI. I2E £ Pala' 1593 x Aalborg - Aalborg Margarinefabrik’s Hoved­ oplag Marknmndsg. 2® s, £ Cent. 10254 - Aal borg Sti f tsti dende, Kbhvns Kont. Graabrødrestr. 23 1K! £ C. 5790 - Tøjmagasinet v. AOvesen Kompagnistr.23 E £ By 3046 Aalholm Bilen v. FrederikNielsenAalholmsv. 19 Valby £ Vb. 3900 - Blomsterforr. v. V Lemcke Braras- lykkev. 26 Valby £ Vb. 2416 - ’s Farve- & Materialhdl. F Anskjær Ros­ kildev. 159 Valby £ Vb.989 - Jsenkramhdl. v. A F Rathje Valby Langg. 191 Valby £Vb.3521 - Kirke, Præst, Kordegnekontor m. m. se Afd. V Real-Register - ’s Kodbors v. Thorkild Jensen Aalholmsv. 17 Valby £ Va. 4043

IVirson-npjjister for København

III — 868

Aar li—Abi!

i Aars-Hansen RudoliihOvermontør Nakskovv. MS Valby $ Va.22S0 Aaroe C Konfekturehdl. Amagerbrog. 175 S; j $ Am. 4357 Bp. Parmag. I L A - G Konfekturehdl. Sundliolmsv. 3* [si $ Am. 2701x - Alarie Frøken Kontorfuldm. i Dir. f. Syge- j kassev. S-Fasanv. 53s Valby Jj Gø. 5423y Aas Ingvald C Direktor Viggo Røtlies V .8 CharlottI. $ Ile. 1119 - Ovidia Enkefrue .lenslovs Tværv. 1S- Charlottl. - A W Fotograf Strandboulevarden 60s (o] - Eyvind Aionrad Ritmester Krathusv. Charlottl. $ Ordr. 1057 - HO Skrædderm. Kentiav.20(§) JJAm.4216 Aas-Andersen Kai Revisor Stormg. 20 (3 $ C. 642S Bp. Bryggervangen 343 [p] $ Ryv. 342 v Aasberg J F Dampskibsf. K. DM. AlfæD. Gersonsv. 26 Ueli. $1 Hell. 617 - Clir. .TIngeniør Alolbechsv. 104Valby $ Vb. 3526 - C E Malerm. Volundsg. 54 (Hl - J Repræs. Falkoner Allé 772E $ Go. 727 Aasberg-Petersen S A Fabrikant (Jacob Nielsen & Co.‘s Eftf.) Gersonsv. 26 Hell. JJ He. 705 Aase Antikvitctshdl. st. Strandstr. 14 IH ®By458x - Kjoleforr. v. Ella Hiis Kongevejen 29 Holte J! Holte 706 Asell Per Overmontor Esthersv. 12s Hell. Aashøj Arejeri, Akts., Fredh. Havncv. 14-24 E $10.4675,15375 & 615 Aaskov GO Tngenior Skellet 26 - Valby $1 Vb. 3169x Aasted Svend Gross. Vosterbrog. 683 [Vj - Ejgil Ingeniør Oand. polyt. Steonwinkelsv. 42E $ N 9 4 1 v - K Ingeniør Cand. polyt. Lyngbyv. 323 ’ Gjcntofte $ Ge. 2051 - Anna Frue Tandlæge Holbcrgsg. 7 [Kl $ Palæ 402 - Severin Tapetserer Heibergsg. 10,12 [K] $ By 4669 Bp. Holbcrgsg. 7l Kl Aastcd-Frandsen Chr. Diicktor Geelsv. 25 Holte 3) Holte 807 Aastrup K S Frøken Assist. Strandv. 6C3 [o] $ Ryv.4689y - Oda Enke c. Gross. Hornhækg. 72L® - Tage Fabrikant (Aastrup & Sorig) Aa- løkkev. 22 E $1Gh. 7562 - ATolmer Fabrikbestyrer Cand. pharm.Tra- negaardsv. 100 Hell. Jl Hell. 2661 - Ernst Gross. Nørupv. 21 Tslev Vanl. $ Is. 30. - Tage Gross. (S Salomon & Co.)Bagsværdv. 68s Lyngby $1Lyngby 2170 - C H Ingeniør u. Alagist. Hans Egedes G. 193INI B N 1087v - & Sorig ALnskinfabr. Roskildev. 73 Yalbv $ ★ Vb.1016 Aastrøm Aage Ilepr.æsentant Vendersg. 143 IK1$ By 3371 - Carl Smedem. Nærumv. 340 Nærum Aasæne Bornekonfektionsforr. v. H Hansen Frdbg. Allé 2 IYJ$ V 7470 Aasø E Isoleringsforr. Hovedvangen 50l Brh. $ Bella 300 Aatoft A Repræsentant Forfatter Chrsthvns Voldg. 34 m $ Ara. 4903x Aavad v. .1 Rasmussen Budcontral Krausesv. 9 [oj $ 0 207 Aavany v. Bartholdy Norby Vaskeri Klokkc- magerv. 28 [ nv ] $ Tg. 4610 Axman Axel Skrædderm. Jagt v. 8741®$ Tg. 6919u Abacus Specialværkst. v. Tyge Nielsen mek. Etabi. Vigerslew. 325 Valby ® Vb. 2300 Abat-Jour ved S Rehermann Ved Stranden 16 (S $ Palæ 6548 Abba v.Gudrine Kolbe Fodpleje Massage Vosterbrog. 184 VI $ V 696 Abbelin Johan Skrædderm. Tagensv.39s BH® Tg. 5371 Abben Verner Husejer Smalleg. 401E - Hedevig Frøken SproglærerindeCand.phil. Dr. Abildgaards Allé 54 El $ Nl555u

Abbo Reklame ved Alax Johannes Bove Vin- gaardstr. 13 Ui! !’al;e 5228 ^ Abbotts Kirsten Frue Stavangerg. 34lp! $ O 0292 A. B. C. Broncelætniiigs-Listen ved II N»- rup, Fridtjof Nansens PI. 8 [i>j 5: C. 11658 - Bud Kxprcsseu v. Arvid Larsen Provstev. 9 fNyJ$ Tg 5919 & Tg. 0310 - Gonip. v. A B Christensen Vinduespolering Gammelvagt 1Kl JJ Palæ6404 - Skilte- Butiksinventar v. S Aa Walbom Bachersv. 01 [S] $ Am. 7278 Abel Carl Erik Assurandør Thorsmindev. 12 Vanl. $ Damsn 1674 - A Bogiidlraedhj. Ø-Søgade 1102 !pj $ 0 b . M79v - Svend Harald Cykleforr. Fredcrikssmulsv. 12 [ nv ] $ Ta. 2015 - Olga Frue Dameskræddcrinde GI. Kongev. 311E $ V 4950 - Hugo Direktør II C Ørsteds V. 341EJ) C. 11189 - Alvilde Enke e. Fuldm. Nordborgg. 41SS $ 01908x - G Enkefrue Islands Brygge 19s [s] - Caroline Enkefrue Kastelsv. 14* SS $ 0 7687 - Fanny Augusta Enkefrue Vestbanov. 10’ Valby $ Vb. 4l38u - K Peter Fabrikant Frederikssundsv. 12’INv] - Knud Giarm. Vesterbrog. 102 E $ V 3713 - Holger Graver v. St. Jakobs K. Østerbrog. 88C3LQ] - Alfr. Gross. Ny Toldbodg. 15-K1 $ C. 2477 & 5212 - C F Moltke Gross. Vejrøg. 11s [fU - Helmer Gross. Carl Johans G. 123[ø] ffi 0 8229 - Helmer & Co., Akts., Gross. Gummivarer SiJkeg. 7 Kl jn C. 14756 - Knuii Gross. (L v. Rantzow ét Abel) Amagerbi'ug. 20- [si $1 Am. 1612y - V E Kasserer u. Magist. Jacobys Allé 102 E |} Eva 704v - O GMaskinfabr. l)iiev. 883E $ Gh. 9977 - Bernhard Rainmefabr. Taasingeg. 5230] « Ryv. 1257 - F fh. Smedem. Norrebrog. 34 Mb0[® ® K 693 v - M Tandtekniker Norrebrog. 229 i® $ Tg. 4111 - AE fh. Tømrerra. GI. Kongev. 311 E - AxclAUrmager Holm. Kan. 282KD By 7113 - 1V Urmager Theklav. 14 EE - R i l Nøjsoinhedsv. 7S[o] $ Øh. 4062u Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 E so Afd. V Real-Register Abell Fritze Frøken fh. Adjunkt Eggcrsv. 71 Hell. $1 Gjent.3164 - Ejler Arkitekt Dronn. Tværg. 254El ® By 2525 - Kjeld ForfattorOrdrupv. 674Charlottl. ® Ordr. 679 - E K Frue Klkollektriee Maglekildev. 3® E $ Eva 585v Abild L Disp. Tirsbækv.lAsVanl. |lDa.4114 - Ole Restaur. Borups Allé 109 ®1 $ G. 2542 AblldgaardJust jun.Assurandør DirektørJ ods Kofods G. I2 IKJ$ Palæ 3843 - Ane Lise Cand. mag. Birkevang 37Lyngby - A Forretnings!'. Christiansmindev. 24 [p] Ryv. 1781 u - Arne G ross. (Trier & Co.) Jens JessensV. 53 E - Carl Gross. GI. Kongev. 104 E $ C. 8023 Postkonto 26734 Bp. Steen BlichersV.20A1 E § Fa. 1710 - Erik Gross. st. Kongensg. 1083 Kl J) Pa. 74 -H Gross. Agenturforr. Kompagnistr. 34 K $ C. 12055 Bp. Hol'fmeyersv. 73E $ Damsø 1080 - N Kommunelærer Birkevang 37 Lyngby $ Fr. 6364 - Jørgen Malerm. Kochsv. 35 E $ V 8752 Bp. Kochsv. 331 E - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 K $ By 2179y Bp. Kochsv. 312E $ V 6904 - V Pianostemmer Saltværksv. 45 Kastrup $! Kastrup 64

Aarhuus P r iv a t bank, Akt s., Nygadel Kl Jt,i ★ Cent. 014 Ståls $-170 TYlegrauiadr. „Aarhushank1* Kontortid 10-3, 5’/j-fi'/s, Lorda^r 10-1 Aaris N Frøken Bianeo Lunos Allé 52 [v] $ V 2938y Aarkrog A.l 1’ Trafikkontrollør v. Statsb. Lovspringsv. 3 As Charlottenl. $1Or.5159v Aarkrogh 0 Cigarfabr. Vølmulsg. 27 !® ,fi Ta. 7211 15 1 *. Solitudev. 103 !® - L O Gravér v. Timotheus Kirke Christen Borgs Allé 7SValby £1 Vb. 2216 - V M kgl. Kapelmusikus Kong Oscars G. I3 [p] ,|1Ryv. 1482y - Peter Musiker Willemoesg. T>31E2 $08719 - C Frue Restauratrice Birkedoinmcrv. 3 EE $ Tg. 4750 Aarie Husgerningskontor v. M Møller Ve sterbrog. 61A IY1$ V 3806 Aarre Lone Enke e. Fuldm. Gaasebæksv. 21 Valby J) Vb. 414 - .TM Frihavnsforvalter Berggreensg. 19lp] $ Ryv. 1575x Aars Louis Bagerm. Dalgas Boulevard 162 E U Fa. 10 Bp. ( F Ridts V. SO« E - Paul Dekoratør Østcrbrog. 211 M $ 07836 - Mary Enkefrue S-Fasanv. 894Valby $lVb. 4552y - Louis Gross. Rosenv. Allé 171[el $ 0 8695 Aar8boJStadsbibliotekarR.Gersonsv.23Hell. $ Hell. 5420 Aarskov Georg kgl.Kapolmusikus Stenstyk- kev. 13 Hvidovre Valby $ Hvidovre 151 Aarsleff Gudrun Faber Frøken PeterBangs V.S3S [KJ $ Fa. 147y - Hilda Frøken Ordrupv.30, 32 Oharlottl. - Ingeborg Faber Frøken Peter BangsV.83s E $ Fa. 147y - Einar Kontorchef Cand. jur. Bolbrovej 44 Rungsted Kyst $ Ru.292 - M & Co..Akts., Parfumefabr.Amalieg.13Kl J) ★ C- 5270 Aarslev AI Skotøjslnil. Vosperv.401Hell. $ TIell. 3421 Aarslev-Jensen H Tomrerm. Aalholmsv. 131 Valby $ Vb. 2011.x Aarslew-Jensen Kaj llcrreekviphdl. Godt- haabsv. 233 E $ Gh. 7110 Bp. Bellisv. 17 n E $ Gli. 4920 Arstadius E Skrædderm. Kompagnistr. 37 KJ $ Bv 801v Bp. Thingvalla Allé 51(8]$;Am. 7560 Aarsøe M Assurandør Bygholmv. 20 Vanl. D Damso737 - Arvid Sekretær Engbakken 12 Holte $ Er. 6827 Aarup Erik Bankdirektor Frederikslundsv. 10 Holte $ Holte 1085 - Alma Enke e. Bankdirektør Elinev. 13 Holte $ Holte 429 - DK Frue Ryparken22s !<>] - J Kasserer Smakkcgaardsv. 10s Gjcntofte ® Gjcnt. 2301 - Sigrid FrokenLærerindoA magerBonlevard 1272 ;sj - John Alaleim.Godthaabsv.30E $Gh.400(i B]). Bernstortllund Allé 74 Charlottl. $ Ordr. 5498 - Ghr. Aletaltraadvarefabr. Udbyg. 143(Hl $ N 3987y - & Co. Mctaltraadvarefabr. Dortlieav. 39! nv ] p ) Tg. 1100 - Robert Metaltraadvarefabr. Guldbergsg. SI3 BJ $ N 8896 - Hugo Organist Norrebrog. 177- IN] $ Tg. 6836y - PChr. fh. Overinsp. i Post- ogTelegralv.R. DM. Amager Boulevard 1272[S]$Ani.8552 - CHSchmidt Præst V-Sngade 763E - P Jstatsaut. Revisor V-Farimagsg. 41 12 $ 0.3959 Bp. V-Søgade 7d3E /gtPalai3609 Aarup Hansen Fr. Direktør i Privatb. Ny- vej 14A4E $ V 7867 - J Ekspeditionssekr. u. Alagist. Nyelandsv. 453E - Benny Kontorchef Vesterbrog. 423E |) Eva 2401 Aarvlg S & M Frokner Hollænderv. 23SE $ V 2382v

! se r s o n -l»e (jiste r i'or K ø b e n h a v n

I I I — 8 6 9

A b i l — A d a m

Abildgaard C FostkontrolorAsvnussens Allé 5‘ (V) U V 117()v Abildgaard-Elling Just Assurandør Halls Allé 93 [3 - Knud FabrikejorEhlorsv.29Holl.JTIe .‘1715 Abildhøj Tvår Ejendomsmægli'r Kornv. 8 Oharlottl. $ Or. 3828 - Anders Overassist. v. Statsb. Wiehesv. 10 Ueli . J Ueli. J*>‘29 Abiklløkke-Olsen Kilon Fruo. Broderi hdl. Smalleg. ‘28 [71 JJ (Ih. 5L97y Up. Frede« iks- gaards Allé 5S02 $ Go. 642(5 Abildsgaard Emil Malerm. Krusaag. 192 B |) E v. 888 Abildskov L Frue Maskinskrivningshur. Ane Katrines V. 101Hl J Gh. 9524 - L & V Bendtsen Maskinskrivningsbur. Chr. d.9. G.O H J Palæ 344« - Rob. B Oli« importør 11yltebjery Allé 5SS Vanl. - MaricParfuineforr.Nyelandsv.50s [KJJi Gh. 741u Abildstrøm M K Enkefrue Sognefjordsg. l l s Éi U Ain. 250(5 ,v - Harry Prokm ist Morsøv. 35 El J Gh. 2023 Abildtrup Ohr. Afdelingschef Mariev. I1Hell. J Hell. 279y - O Bagerrn. Siciliensg. 14 [§] J) Am. 17.15 - Inger Cand.mag. Mariev. I1Hell. D HOl. 279y Ab is Depot ved VUlvskov Gummivareuds. Mikkelbryggersg. 2 H J C. 13042 - Gummivarelager Dyrkøb 7 H J C. 12636 Abo nnementcentralen for brugte Støvsugere Akts., Peter Bangs V. 32 Dø J Fa 1225 Abonnements-Vinduespoleringen v.HPetersen Ryparken 126 M J R,yv. 4632 Abraham B,F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 83H - Hans Direktør Kapt. Høeghsmindev. 58 Gjcntofte J Gjent. 3607 Abrahams Anna Enke e. Klasselotteridir. Dronn. Tværg. I l 1 B J Palæ 1074u - J Kapt. R. Engtoftev. 33 [0 -Oh. Regnskabschef u. Magist. Jægersborg Allé 110Oharlottl. J Ordr. 2958 - MogensRepræsentant Dyrehavev.65Klpbg. D Or. 2604 Abrahamsen J Bankfuldm. Johnstrnps Allé 10* O - Charles Ekspeditionssekr. n. Magist. Cand. jur. Hortensiav. 10 [v] £1 V 7560 - Eleonora Enkee. Overtelegrafbestyrer Jægersborgv. 51 Lyngby J Ly. 2291 - KÉnkefrue Knrlandsg. 15s [S] JAm.3762y - Karen Enke e. Læge Fridtjof Hansens PI. 101Hl f 0 8202 v ‘ - Mathilde Enke e. Direktør Palæg. 8be B D Cent. 8771 - NinaEnkeirue RosenørnsA1 lél 65B JCent. 7413 - Einar Forretningsf. Kirkevænget 48Valby - Elisabeth Forstanderinde Kongedybet243 (ED®Am. 1268 y - O K Forstander f.Gammel Kloster Kapt. R.Klædebo Parkallé 28 U2® J Ryv. 4597 - Anna Frue Prinsesse Maries Allé 134(V) - Johanne Frue Jacob Erlandsens G. 42® J» 0 5129 - G A Giarm. Østerbrog. 134 ® J 0 1123v Bp. Koldingg. 31® - Svend Aage Gross. Frederiksborgv. 292|NV) J|Ta. 7908 - S Ingeniør Cand. polyt. CFHolbechs V.10 Lyngby JI Lyngby 272 - V Ingeniør Maglemosev. 3SOharlottl. - AageInsp.IslandsBrygge274[S| JAm.1713 - Axel Bisp. Knrlandsg. 153 !s] J) Am. 6636 - O R Kjole- & Bluseforr. Prinsesse Maries Allé l i4 m J Ev. 1547 - Ida Kommlinde. Jacob ErlandsensG. 42IS) - Y K Kommunelærer Fortunv. 56 Oharlottl. JI Ordr. 3170 - A Kontorchef Prinsesse Alexandrines Allé 61Charlottl f Ordr. 4169y - Svend Landsretssagf. Nørreg. 18 IB HC. 13645 & 13787 Bp. Østerbrog.393® JI Øb. 2467y - Lyskopieringsanst. Vimmelskaftet42BEJ S)'C. 9301

Abrahamsen Ester Overassist. u. Magist. Jacob Erlandsens G. 4:! ® - Poul Overt« legrafinsp. Suudv. 6r! Hell. J Ile. 4245 - M L Pastor emer. Kristian ZalirtmannsPl. 81l !T"J Gh. 6618 - Erik Prof. v. I'niv. Dr. phil. 0-Sogadel063 [o] J 0 9055 - Harald RiJlev- ProT. Overkirurg Dr. med. R. Amagert. 2 Kl $' ★ C. 13738 Bp. Bispe- bjergv. Bispebjerg IIosp. IMl J Tg. 3833 - Asta Redaktør Killiolim. 3' Vanl. JDa.77 - M Rostaur.Margre,thev.l2Holl. J Ile..(5452 - Sv. A Sekretær Cand. pelit. Høje Skods- borgv. 22s Skodsborg JI Skodsb. 328 - Leopold Skotøjslnll. Gersonsv. 21 Hell. J Hell. 110 - A Skrædderm. Ravnsb. Tværg. 4B* LH® N 4084v - E Skrædderm. Parnasv. 4 s1 - Finer Skrædderm. N-Sogade 15C4!K! - I1fh. Skrædderm. Saxog. 8(i2 IS J V 814x - Kay Skuespiller Amagerfælledv. 433[s] JI Ara.4013 - A P Trafikkontrolør v. Statsb. .Tembanev. 36 Lyngby JI Ly. 1634 - Edith Translatrice Rosenørns Allé 16r' (S J Cent. 7413 - Henny Frøken Translatrice Palæg. 8bcH J) Cent. 8771 - Elisa Enkefrue Urtekramforr. Backcrsv. 65 [s! J) Am. 5562 Abrahamson Jutta Damefrisørinde Kochsv. 35 IS JI V 8108 Bp. Rosenv. Allé 1.23® - Violet Duplikering Tirsbæk v. 4 Vanl. | Da. 4039 - Jenny Frue Baunogaardsv. 63 Hell. J Gjent. 2144 - B «SfcFFrekner Nyelandsv. 76s IE J Gb. 9196 - Carl Fuldm. Bogenseg. 103® J 0 9739 - Edgar Gross. (Emil Y Abrahamson) Vo- droffsv. 2 A 8 (S J Eva 1703 - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 IB J ★ Cent. 5247 - Emil V Gross. Strandv. 1914Hell. ffl Hell. 3567 - Sigurd Gross. (Emil V Abrahamson) Trond- hjemsg. 132® J 0 9193 -M A IngeniørAmagert. 29 H J Palæ 2819 Bp. Gothersg. 1603H J By 8680 - Harriet Frøken Kontorchef Rosenv. Allé 123 ® JI 0 8779 - F Sproglæivrinde Ved Kløvermarken 9C8! J Am. 8711x Abrahamsson HelceGross.«F Heimann&Co.) Østerbrog. 1164O J Tr. 22 Abramczyk Gert Organist Kantor Cand. mag. Soldalen 8l ® Abramowitz G Skrædderm. Bengtasv.2s Hell- ® Hell.2399 Bp. Fredensv. 28s Charlottl. J Ordr.4399 - Hermann Skrædderm. Romersg. 23' H 1*alæ 4788 Skrædderm. Dronn. Tværg. 28 OS JPalæ 5840 - Sally Skrædderm. Jernbaneg. 1 [v] JI Pa. 2823 Bp. Nørrebrog. 49 C1(Hl - Salomon Skrædderm. Frederiksbergg. 36 H J Palæ 5694 Abro II Repræsentant Amagerbrog. 1992GU Absalon Budcentral v. Mogens Rasmussen Studiest,r. 10 IB J Palæ 5507 - Butiks-Vindues-Montering & Skiltefabrik, GForsberg Pernillcv. 9 I nv I J Tg. 6233 - A b s a lo n -F o r s ik r in g s -A k t ie s e l- s k a b e t KaadhuspJ. 45 IYJ J Cent. 9930 - v. ABurakovsky Kunstklinkeri Griffen- feldtsg. 43 Hl f N 4275v - Transport Co. v. Holger Jensen Ny Ve- sterg. 6 E J C.1452 Absalonsen JP Cyklehdl. Lyngbyv. 343 B s Gj entofte Jjjl Gjent. 1002 Absalonsgades Flytteforr. v. C Hammer Ab- salonsg 40 (3 j Ev. 4566 Ab8alon8kirken, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. V Real-Register Abstrup K O Sekretær Vesterfælledv. 112 DØ

A. C. Autoriseret Oyandesinfekt'on ved G Tagen Vesterbro^.139 ivi J C. 8894 & V 4925 Acacia Blomsterforr. ve«! L Frederiksen Fal­ koner Allé 1 IHJ -ArC. 4336 Acanthus v. C Christiansen Blomsterforr. Vesterbrog. 175 LYJ fil V 3431 Acca Pen Comp., The, Akts., Randersg. 50 ® J Cent. 502 Accidenstrykkeriet, v«'«l N P Hansen & A age Pedersen Ny Adelg. 5 IKi $ Cent. 146(53 Accumulator-Fabriken, Akts., Lyaev. Lyngby J -Ar Lyngby 1645 Telogramadr. „Accu- mulator“ Aceno ved A C Nielsen Carl Johans G. 14 løj J Øb. 3191 Achen H C Afdelingschef N J Fjords Allé 6S (3 J N 4831 x - PH Agenturforr.Gross.Frm. Grundtvigsv. 8 C iV] |i Eva 2525 - C O Direktør Egernv. 57 [KJJ Gh. 6721 - Olga, Enkefrue Svinget 284(D J Am. 249x - Clir. fh. Cross. Danas PI. 221IB J V 4880 - E G Gross.Pr.-Løjtn. (T’ HAchen) Grundt­ vigsv. 8 C4Kl ® Eva 2525 - Knud Gross. Værnedamsv. 122 |v] ffi Eva 4966 - Poul v. Styrmand Langebrog. 173H JAra. 5970x -Mathilde Frøken Tandlægel. Strandstr. 202Kl f By 3500 Achilles G statsaut. Revisor Translatør Ama­ gert. 7 E | ★ C. 16540Bp. Kaysersv. 2 Charlottl. J Hell. 2706 Achton Margrethe Frue Yilh.TopsøesY.9s Valby - L P fh. Trafikmester Offenbachsv.2113 Acker fSe en«lv. Agger] - Fr. Gross. R. Vodroifsv. 392E J C. 14669 Ackermann Karen Frue Australieusv. 28 ® JRyv.3311 - K E Kommandør Kommandant i Nyboder R. 1)M. St.Pauls PI. 12H J Pa. 7531 - A & Co. Vekselerere Niels Juels G. 9 Kl J ★ C. 9181 - A E Vekselerer (A Ackermann & Co.) Bredg. 191H J Pa. 5351 Acno ved Holgcn- Mørk Anemonev. 49 Gjen- tofte J Gjent. 1079 Aco v. Egon Petersen Kunstklinkeri Østerbrog. 93 ® Jl 0 7412 Acthon A P Fuldm. v. Statsb. Fyrhøjv. 6 Lyngby J Lyngby 2453 Activ ved Laurits Birkmar Kirkevænget 12 Valby JI Vb. 2637 & Vb. 2638 - v. .TV Bundgaard Budeksped. Westend 6(3 J) C. 7851 & Eva 761 - ved P H Lindvantr Elektroinstallation Kirsteinsg. 4 ® JI 0 414 - Fornikling & Forkromning ved Larsen & Olsen Frederikssundsv. 6 2 ® Jl T’g. 6300 - Foto v. E JensiMi Aalholmsv. 46 Vanl. f Da. 4598 - v. W Sørensen Isoleringsforr. Soficv. 1 Hell. J Hell. 5625 - Maskinafskrivningsbur. v. Betty Jensen JNyelandsv. 13 (0 J Gh. 7084 - Pakkassefabrikken, CWinther Holbergsg. 20 K) J By 4504 - v. A W Kempf Skrivemaskinerep. Stak­ haven 6 Valby J) Vb. 1063 - A c t iv , S y g e - og B e g ra v e ls e s k a s s e JN-Voldg.l(j|Kl J)By.3220(10-3og Freu.5-7) A. D. A. v. H Rasmussen Metalvarefabr. Raadmandsg. 39 Kl J Tg. 3150 Ada v. Vald. Andreasson Manufaktur- & Broderihdl. Langagerv. 11 Valby J) Vb. 3222 Adam Jean Bogholder Abildgaardsg. 272|ø) J 0 40y - A d am ’s T r a n s p o r t Co. A k ts ., Danasv. 3013 J|★ Cent. 7400, Speditions;« fd. Ama- lieg. 26 H ‘J ★ Cent. 5447 & 9765 Frihav­ nen Dampfærgev. 11 ® Jl Palæ 3971 Adamsen Holger Anlægsgartner Hermlsv. 68 Gjentofte Jl Søb. 2422

Adam—Ager Adamsen Valborg Frue Assist. Grondalsv. 83 [P] ft Gh.5790 - Carlo Tli. Biavlskonsulont Selveje! Allé 11 Valby KJVb. 3389 - K Robert (kind. tbeol. Rosongaardi n 7’ Kl - Carl elektr.Install.R. Vesterbro". 88* 13 f| Cent. bl Ib - Dagmar Enke c. Malerm. Kulilausg. 182 (S - C FarvebilI. Lyngbyv.72 Efl K) Ryv. 2551 - Emma Frøken Bred" 771Kl - O V Guide Enghave Fl.fi3 [3 $ V 1fi1Oy - F Catba Froken Korrespondent Aadalsv. J(i fø I) Damso 31Sil - II V Malerm. Aakjærs Allé 12 Soborg - H Tomrerm. Slagelseg-. 22* F>] jjj 0 9005 Addax v. Harry I Ioyer Duplikeringsburoau Bellmans Fl. 30 [o] ft R.v. 2212 AddcmosKnud Konditor Falkoner Allé20B Od $ Eva 2020 Addis (dansk-engelsk) Akts. N-Fasanv.l70;>D KJTg. 091« Adela Charcuterie & Slagterforr.v. Fru A Fe- tersen Ordrup .lagtv. 52 Cliarlottl. Jl Ordr. 3978 & Ordr. 4166 Adelbrand Hans Repræsentant Thorvald- simisv . 252 ly] ft Fv. 2955 Adeler |Se endv. Adler] - Ingeborg Enkebaronesse Østerln-og-, 5(5 C-’ [g] # WKl-lx Adeler-Bjarno Valborg Enke e. Fabrikant Solsortv.58 SO J) Gli. 9240 - Erik Prokurist Yagtelv. 51il-'| j§i Go. 4510 Adelfred Oscar Cigarlabr. Væverg. 8 LSI fl N4555x - Ejnar Revisor Tagensv. 1061[Nj Adclgadcs Mærkcpladefabr. v. Lars Jensen & A Freudondal Adelg. 50 [K] ft I’alæ 2002 - Stobegodsforr. ved G II Mikkelsen Adelg. 5 Kl Jl Palæ 2042 Adelhardt Viggo Radiotekniker Marstalsg. 32“ M ft 0 558 Ix Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Mag. art. Alrnnev. 24’ JIoll. Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 (3 5} V 5027y Adelson Carl Damohatteen gros st. Regneg. 2C» H D Fa. 1313 Bp. Enghavev. 571 3 KJ V 202lv - R Enkefrue N-Søgade 493H - A Repræsentant II C Andersens G. 3B1E U By 5244v Adelsteen Alfr. H Gross. Papir en gros Kingosg. 52 [3 $ C. 441 - Alfred Repræsentant Kingosg. 53 3 $ V 299Gu Adelsten II Repræsentant Hattensens Allé 82 m ft Gh. 6579 Adeltoft A J Forretningsf. Studiestr. 203 H | Fa. 5211 Adelørn C A Lagerforv. Slotsfogedv. 14I nv I - Aug. Chr. fli. Portier Rantzausg. 58 A2 (NI - Aage Smedcni. Maltag. 263 is! Adfelt K H Frokncr Korsetfabr. .lenslovs T vumv . 131Charlottl. Adigard des Gautries Jean Lektor v. Univ.R. Strandv. 1932Ilell. |1Kell. 2767 Adils G Antikvitetslidl. Gronneg-. 14 E3 jjlBv 841x Bp. Ny Adelg. 92H Adler [Se ernlv. Adeler] - DB A d le r & C o., A k ts., Bankier- & Vekselererforr. Øster". 61 H D Cent. 37, 750,1023 & 12623 Stats JJ474 Tclegram- adr. „ Debadlerco" I - C A Cigarfabr. Egeg. 72(H3 - Hugo Direktør (Il L Adler) Helleruplund Allé 14 Ilell. $ Ueli. 550 - Ada Dr. pliil. TIeslegaardsv. 45 ITell. KJ Ilell. 4213 - Villy Forretningsbestyrer Jernbane Allé 971Vanl. |) Damso 3445 - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen S) fCent. 8331 - Hanna Mag. sc. fh. Rektor Callisensv. 19 Ilell. f Ilell. 1996 - P AI OversætterKragcv.6s Hell.JJHe.4275 - Rigmor Froken Translatrice Grundtvigsv. 6B33 J} V 9082x Adler-Jacobsen E Prokurist Godthaabs- vænget 82 [0 $ Fa. 261

III — 870 Adler-Nissen Chr. Ingeniør Terncv.2A3 LE1 ft Gh. 971 x Adlers Lissy Froken Danselærerindc Slagel­ seg. 14* É ,5 0 5801 Adli v. S Engel konfekturefabr. Hovedvagts"- 2 H Si C. 15S07 Adlon-Kluh Norreg. 41H |lCent.lO()98&l()099 Admiral v. Olga Jensen Fabr. f. Skindbe­ klædning Dybbolsg-, 46 3 D Y 4(>2v Admirallic II R Redaktor Lovspringsv. 1 D2 Charlottl. $ Ordr. 3956 Adolph Uffe Assist. v. Carlsberg Brygg.Cand. pliil. Kaktusv. 45s g] ft Am. 7898 - Poul Bogbinderi«. Adolph Steens Allé 5S 3 3,! N 4175y - Einar lb. Direktor f. Marinem. Skibstilsyn K. DM. Ja-gersborgv. 3- Lvngbv $} Lyng­ by 2220 - Birgitte Enke c. Gross. Gjentofteg. 36 Gjentofto Si (ij(*nt. 279 - Emmie Enke e. Gross. Frederikssundsv. J06A3[N3 ft Be. 385ly - K Frue Ny krog. 103[K] $ By 7310 - Ingeborg Froken Vesterbrog. 62 A33 - Ingrid Froken (.Maison Stella Petersen & Co.) G jentofteg. 3<>Gjentofto - F rP Fuldm. i Marinemin. Cand.jnr. Vild- andeg.12 H j$ Falæ 5087 - Holger Generalkonsul Direktor f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSII.K .DM . Overg. o. V. 40- [R] 31C. 7082 -F r . Th. A d o lp h s Enke, Akts., Gross- Uverg. o. V. 40 H ('. 1082 - A O Øberstlqjtn. i Livg.Kmjkr. R. DM. Ja'gersborgailé 150 G ientolteJUi jent.2011 - L fli. Overmaskinmestt r Hvilev. 3 Ilell. fl Ilell. 625 - Ing-er Frue Parfmnohdl. GI. Ivongev. 1253 Si Ve. 768 ! Bp. Brorsonsg-. 8s 3 - T Fianoforhdl. Halls Allél l3 IVj Jj)Eva 1808 - OveSnedkerm. Adolph Steens Allé 5S 3 - R Vognmand Jagtv. 101.103 [N] JJ C.14047 Bp. Krogenipg-, 552 [Nj Ta. 7808 Adolphsen Aage Afdelingsleder Østerbrog. 80* [SI JJ0 406u - Ellen Froken (Damelingeri Ado) Ryesg. 70‘ M - Karla Frøken (Damelingeri Ado) Ryesg. 704Iø] - Vabl. Magasin forvalter Luganov. 4S IH $ Am. 5(i76 x - C Regnskabsf. Strandv. 20 C1 M KJ Ryv. 1632 - C Repræsent. Finscnsv. 251 !E ft Go 7978 Adrema, Akts., Kobmagerg. (i0 H jgj C. 14672 & 14675 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark og Island, Kraks Vejviser Nytorv 17 E f! ★ Cent. 308 K ontortid 9-4 Adriaanse Marius Gross. Engv. 92s [S] Adrian C P Bogbinderm. Absalonsg. 11 3 3 KJV 1489u • A ) ! L EnkefrueN-Farimngsg.683H ®By 1369 v •Charlotte Enke e. Kommunelærer Noj- somhedsv. 222[oj K) 0 3921 v - Tb. Malerm. Borger". 81 II H .RiCent. 2944 Bp. Falkoner Allé 1221[0 |) N 8375 Adriansen E Bogholder Rostgaardsv. 27'Brli. ft Bella 1665 - C Fabrikant (Svcndsen&Ilagen) Adolphsv. 54 Gjentofto. $ G jont. 1814 -Karen Frue Frugtforr. G1. Kongev. 121 3 KJC. 6909 - P ( iaardejer N-Dragøi v. st. Magleby J): Dragor 408 - A Gartner N-Dragnrv. Dragor JJ Dragør 64 - Ellen Froken Organist ParaIlelv. 20 Bag- svaTil K) Bagsva’nl 138 Adroitved Else Bnilin Kjoleforr. Klosterstr. 25 m ft Palæ 5433 Adsbøl Carl Tandlage Va-rnedamsv 20 3 u Eva 2236 Bp. Dyrehavev. 30 Klpbg. AdsbølIB Sølvsmed Amager Boulevard 21[S $ Am. 6851

P e is o n -H o f jis le r fo r K ø h o n n a v n Adser's Conditori v. Leo Adser Hansen Rv- vangs Allé87 Ilell. KJ Ueli. 837x Adsersen \V .lordt Glann. Brogaardsv. 13 Gjentoft« K) G-.jent.485 Bp. FrediM-iksborg-v. 192' m JJ So. 32,53 - Borge Ingeniør Cand. polyt. Fuglegaards- va-nget 30 Gjentofto ft Gjent. 3247 - Valu. Prof. v. Veterinær- og Landbohøjsk. Stockfletbsv. 7' [F] ft Go. 2168 Adstofte Paula Frue N-Fasanv. 561DØ fl Gh. 3730y - B II Kommunelærer Tim sv. I I Lvngbv |J Ly. 2577 Adsø 1 Direktor Hi-lgolandsg. 1ls 3 - I & C .1 Stndbig Ma*"b*rkontor N'ester- brog. 28 3 ft Ve.SKio tWe. .'1700 Aebischer C Diiektor Hattensens Allé l 1 [Fl f Gh. 7972 AEG D ansk E le k t r ic it e t s A k tie s e l­ skab Repr. for AEG, Berlin, V-Fari- magsg. 41 3 D'A'O. 5000 Tclegramadr. „Gea“ Postkonto Nr. 357 Aero Film Akts. Vesterport 3 9 ) 6 0 0 6 Afa v. .1 E Clirist(>iis(>ii Koloniallager Frede­ rikssundsv. 275 Brh. Be. 35 Bi Alfa ved Jul. Reenberg Forniklingsanst.Fran- krigsg. 26 3 D Am. 9316 Afholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG' 3 3 D V 5.353 y Afmontage ved G .Tensen Automobilopbug- ning Vasbyg. 53 3 |l Fv. 5144 Afridana Akts.N-Yoldg. 18 E |jc. 14321 & GllOStats ft 530 Telegramadr. ..Afridana** Afrikansk Frugtimport Akts. Romersg. 1 H S i C. 12744 Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. V Rc- al-Register Aftenbladet Eksped. Kobmagerg. 9 H ffJCent. 1103,4193,12830 & 14698 Redaktion Blaagaardsg. 15 LNJ| 1 C . 16511 Afzelius Agnes Frue Klædoho Parkallé 28D2 lo] KJ Ryv. 3579y - Ivar Ingenior Lodiv. 5 si fl Su. 2260 - K G fb.Postmester Cand. polit. Adolph Steens Allé 92 3 - Viggo Redaktor Ingehorgv. 37 Ilell. fl Ilell. 1520 Aga Lvskopieringsanst. v. ,THolm Dronn.Ol- gas V. 2 (S JJ Gh. 4968 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjornsensg. 11 3 JJCent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 52 3 II N 3271x Agdal Tage Politiadvokat Boringsv. 5S (0 u Fa. 1702 Agenskov V Husejer Johannev. 10 Charlottl. D Ordr. 5110 - Richard Malerm. Saxog. 50* 3 $ V 2608 x Agentia v. S G Larsen Agenturforr. Valby- gaardsv. 60 Valby ft Ya. 772 Agentur- & Importkomn. Stameko Akts. Farver". 15 [Kl jb ('. 7(i6I Agenturet Kblivns Assurance vedKMonberg- Andrcsen Valby Langg. 3 A Valby $ Vb. 348 Ager Erna Froken Amagerbro". 243 [g] |)Am. 2461v Agerbak Harry Journalist .lydebolmen 373 Vanl. ft Da. 5093 Agerbeck Chr. E Assist. Ærimjirisv. 5* Gjen- tofte jl Gjent. 2880 - II M Gross. Mølle Allé 3,5 Valby ft Vb. 660 & Vb. 860 - (r Kunstmaler Venneinindev. 393 M jRRyv- 2376 Agerbek-Poulsen NMIsenkr.Bernstorirsv.8fis Ilell. ft Ueli. 4045 Agerbo Ilalkjær Afdelingsleder Vanløse Allé 121[0 H Da. 3614 Agerbundsen Anna Enke e. Sadelm.Bomhusv. 14' [G] ft Ry. 5588 - Ingeborg Mclhdl. Jakob Dannefærds V. 10B33 - ’s O Eftf. v. AWanell Sadelmager & Tapet­ serer Peder Hvitfeldts Str. 16 H ft By 4475 Grundlagt 1862

i‘er.soii-1 Secjisler fo r K ø b e n h a v n

A g e r — A li n f

I I I — 871

Agerby Tora Afdelingschef Jagtv. 2023 (ø) f 0 2471x - Aksel Komponist Organist Kongensv.26 El I Fa. 826 AgergaardP S Cand.pharm. Hostrups Have 03E J) No. 8421 y - P & O Schon Tapetserere Ø-Farimagsg. 18 El f 0 1869u Agerholm [Se endv. Aggerholml - 1* Bankrev. St. Kjelds G. (i1(S! $ Ry.l087y - Edvard Bibliotekar fh. Operasanger R. Evaldsg. 8' 1 | N 2874u - Sophus Direktør i Arbejdsgiverf. R. DM. Ilaminerensg. 31[Kl |) Palæ 5256 - Louise Enkefrue Herluf Trolles G .26A’ [El 1 By 5228v -1*1 Fuldm. Bergthorasg. 863[sj - S Gross. Ved Klosterets1 M I Ryv.4358 - Betty Læge Barkvænget 13 Charlott! Agerholm-Christensen .lobs. Læge Borger- vænget 3 M f-JcC. 4353 Agerlin "Waldemar Broderihd! Værncdamsv. 4 A IH fl V 5778x - M S ICFrøken Areiulalsg. 9"1[ø] § 0 671 - Einar Inspektør Ribeg. I3 M f ø 523 u - O W Enkefrue Kikollektrice N-Fri- havnsg. 751[ UDØ 809x - ’s Emma Eftf. v.Torben Petersen Konditor Niels Juels G.4 El J) By75 -Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 (33 f By 1560y Bp. Ordrup Jagtv. 731Charlott! Jl Ordr. 5419y - Axel Skibsfører Nørreg. 2 Dragør JI Dragør 90 - E Urtekr. Vesterbrog. 143 E |) Cent.7580 Bp. Lyrskovg. 19s E - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 El D N 441 Agersborg Thorvald Manufakturhd! Torveg. 26El 11 Am 5845v & Priv. | Am. 4855u Agerschou S Overassist. Markskellet73Van! Agerskov II C &Co.. Akts., Agenturforr. Gross. V-Voldg. 91 [yj f C. 13943 - ,1 Bagerm. Bryggervangen2®lfl Ryv. 1564 - Amalie Enkee. Købmand Kongelysv. 281 Gjentofte - Johanne Enke e. Fabrikant Jakob Dan- nefærds V. 21E j$ N 31(!0v - Johanne Enke e. Lektor Grundtvigsv.31E £ V 5634y C Gross. Agenturforr. V-Voldg. 91E D C. 13943Bp.Willemoesg. 765d f 08479v - C Kommlinde Lynæsg. I2 (SI |! N 4381v - E Frue Konfekturehd! Randersg. 51 El n Øb. 2734 X - Thora Lærerinde Ørholmv. 45 Holte ® Holte 565 - Th. Trikotagebd! Slotsherrensv. 7 Van! $ Da. 4132 Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhd! Vester­ brog. 115 E $ C. 8889 Bp. Peter Bangs V 83* Ø f Go. 3748 x - V Vinhd! Ochlenschlægersg. 49 E J) Eva 406 Bp. Anker Heegaards G.22E Agersnap Julie Kommunel.ærcrinde N-Sø­ gade 174Kl - Harald Komponist Korsyngeinester v. Det kg! Teater Thorvaldsensv. 584 0 | N 3746y - J Kunstmaler N-Fasanv. 132 (H IGh.6028 Agersted Gerda Frue Ane Katrines V. 224 El J} Gb. 5259y - K Ingeniør Oand. polyt. Hoeghsminde- parken 12s H el! |l IIe.249] v - Svend Skolebestyrer Cand. theo! Dalgas Boulevard 274El f Gb. 7132 - A F S Telegrafkontrolør Falkoner Allé 273El 11Gh. 3598u Agersten Harald Hjemmebageri Dianav. 6 RodovreVa.nl 1 Rødovre 220 - A E Frøken Kaffehd! (Viggo Sørensen’s Eftf.) V E Gamborgs V. 102EI1 Fa. 314x - Chr. Sne lkerm. Nyclandsv. 6 l2 El 1 Gh. 1283y Agertoft ICai Arkitekt Tornestykket 7 Van! 1 Damsø 3222 - Holger Ekspeditionschef v.Frdbg.Skattev. Cand. jur.Hollandsv.38 Lyngby 1 Lyngby 2031

AhI-Nielsen .1ohn Direktør Strandv. 65 B M II Ry. 425 Ahiberg [Se endv. Alberg] - Edith Parfumeri Strandv. 17 El $ Ryv. 2130 x - Sigurd Skrædderm. Frederiksborgg.352® f By 3944 Ahlbom Sven Assist. Allég. 144 El - Helge Bogholder Vognmandsmarken242[ø] - Villiam fh. Revisor Ordrupv. 1652Char­ lott! D Or. 5842 Ahlburg Carl Skomagerm. Klitmøllerv. 27s Van! Ahlefeldt Anny Komtesse Dronningensg. 554 B f Am. 2113 Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. 6. Allé 12s El D Gh. 4274 - Tøfa Enkegrevinde Nordkrog 13 H el! f H el! 2648 - Agnete Grevinde Rosenv. Sideallé 51Hl J|l 0 6842x - C GreveGross.(Gærkompagniet) Classensg. 17° Hl I 0 1886y - C Greve Overretssagf. R.Amalieg. 33 B f Cent. 12267,12432 & 12732 Bp. Ole Olsens Allé 21 Hel! f Gjent. 2136 - Chr. Greve Overg. o. V. 50 Hh.s B I Am. 9144 - Fritze Grevinde Amalieg. 8 E ® C. 12202 - IGrevinde Hoeghsmindev. 3l Gjentofte I He 5160 - Kaj Greve Mandalsg. 81[0] f Øb. 1)727 Ahlefeldt-Laurvig-Bille F P Greve Hofjgm. Strandg. 4B2Kl I Am. 402lx Ahlefeldt-Laurvigen Emil Greve Bankassist. Eskjærv. 15s Van! f Damso3678y Ahlefeldtsgades & Grønttorvets Budcentral v. S PetersenAhlefeldtsg. 20 Kl I By 8120 Ahlén S Arkitekt Soborghus Allé 11 Søborg I S øb.130 Ahier Egil Overassist. Dybendalsv. 60' El f Da 2699 Ahiers Marie Enkee.Forpagter Kochsv.301E - Sofie Frøken Kochsv. 29s E I V 5089x - Carl Tandlæge N-Farimagsg. 74 B f Palæ 3842 Bp. Høyrups Allé 24H el! ® H el! 1084x - Inger Frue Tandlæge Høyrups Al lé24H el! Ahlgreen Katty Frue Mariendalsv. l s El ® Gh. 1270u Ahlgren H A V Skiltefabr. Ved Klosteret 6 ( ø l Ryv. 4963x Bp. Fensmarkg. 633CS1 ®N 6065 Ahlmann Michaéle Frøken Classensg. 572(U f 0 1272u - Sophie Frøken Classensg. 572Hl - Emilie Ingeniør Cand. polyt. St. Knuds V. 15s E I V 8697 - N Ingeniør Platanv. 7 E f V 7387 - Marie Frøken Kunstmalerinde St. Knuds V. 15s E Ahlmann-Ohlsen II S Gross. Isenkram en gros Svejagerv. 16 H el! I He. 2400 - Johs. Gross. Agenturforr.Vingaardstr. 212 B I By 7087 - SK Kapt. Gross. R. (Leerbeck & Holm’s kem. Fabr.) Frdbg. Allé 6820 | V 8336 - Th.Læge Gersonsv. 81s IIcl! ® H el! 5262 (13-14) Ahlstrand Sv. Fabrikant. (Kittel-Centralen) Ileibc rgsg. 184 [S I Palæ 7398y - CP Hdlsfuldm. Frederiksdalsv-151 Lyngby f Fr. 6296 - Wald. Købmand Svinget 32 (S) f Am. 1884 - Chr. Restaur. Rømersg 243(B f Pa 5823 Ahistrøm Ellen Frue ltoskildev. 314Valby I Vb. 4l67y Ahm Axel Kursusinsp. Wilkensv. 124 El ® Fa. 1833 - Johs. Slagterm. Dybbolsg. 27 E I V 4184 Bp. Dalgas Boulevard 874 E Åbner A Buntmager st. Kongensg. 10 B f Palæ 1107 y Ahnfeldt-Mollerup N B Cand. pharm. Borg­ mester Jensens Allé 16s (0] f Tr. 699x • P V T Kaptajnløjtn. i Fodf.Callisensv. 172 H el! I H el! 4262x

Agertoft Ingeborg Enke e. Lektor Høyrups Allé 8 B 1H el! $ H el! 4553u - Karen Enkefrue Hollandsv. 38 Lyngby - Gerda Enke e. Ingeniør Massøse Bark­ vænget 13 Charlott! 1 H el! 4060 Ågerup Chr. Boghd! Nørrebrog. 215IH) 1 Tg. 639y Bp. Fiodings Allé 13 Søborg f Søb. 525 - Chr. Restauratør C F Rirlis V. 55 El ® Gh. 9820 - J Restauratrice Mathilde Fibigers V. 19s El 1 Go. 3674 v Agfa-Foto.Akts., Gothersg. 49 Kl $} ★ C. 4713 & 4718 Aggebo-Nielsen Amalie Enke e. Bogtrykker (P A Nielsen’s Bogtrykkeri) Mynstersv. 15s E $ V 6659y Agger [Se endv. Acker] - H V Cand. pharin.Ordrupv. 851Charlott! - Chr. fh.Ingeniør &Maskinkonstruktør Gar­ des Allé 74Hel! D H el! 305 - Svend Ingeniør Cand. polyt. Hyldegaards Tværv. 10 A s Charlott! f Ordr. 4172 - H G Kapt. i Fodf. Jægersborgv. 64 Lyngby f Lyngby 1885 - Chr. Manufakturhd! (Kbhvns Manufak­ tur Import)Larsbjørnsstr. 16*B $}By.3203 - Kaj Børge Urmager Soborg Hovedg. 69A Søborg J) Søb. 1157 Agqerbeck C R Bogtrykker Jernbanev. 5A2 Lyngby D Lyngby 1028 Aggerbeck-Christensen Ejgil Direktør Gross. (Obligo) Zinnsg. 24 [ø] Aggerbeck-Rasmussen Iver Læge Jagtv. 2182 [Øl f 0 5325 Aggerdahl S Overbogholder Godsbaneg. 71E - Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 7 Charlott! I Ordr. 1560 Aggergren S W Bogholder Ordrupv. 134 Bs Charlott! - A L Vulkaniseringsanst. Tibirkeg.l94Sl | No. 4399 y Aggerholm [Se endv. Agerholm] - Axel Gross. Blomstervænget 13 Lyngby D Lyngby 1913 - Svend Instruktor Skuespiller Peter Rør­ dams. V. 241 [ nv ] f Ta. 4490 - P Skibsfører Bernstorffsv. 69B2H el! D hemmeligt Nr. - Ellen Frue Skuespillerinde 1. Strandstr. 122 m f Ba. 1223 y Aggerholt K L Maskinmester Australiønsv. 172 (øl I Ry. 4542 v Aggersbo Frode Reklametekniker Svinget 262 is] f Am. 962 x Aggersbøl Jutta Restauratrice Dronn.Tværg. 221 m U Pa. 1527 u Aggersund Kridtværk, Akts., Hammerichsg. 14E|)C.13831 HovedkontorAssens f 250 Aggesø Alto Lund Forretningsf. Vardeg. 82 m i øb. 6981 X - H Lund Prokurist Klintev. 25 Lyngby I Ljngby 1690 Agir Élektromaskin Etab! Finlandsg. 9 :sj Am. 8485 Agnbak C Stukkatør N-Fasanv. 182 (Hl ffi Tg. 3930 Bp. Rolighedsv. 62 [vi f N 5970 Agner Hans Chr. Direktør Frugtparken 6S Gjentofte f ( Ijent. 3:-;37 - Erik Forretningsf. Brøndkærv. 3SValby ® Va.3876v - Carl Gross. Johnstrups Allé 6SE $ C. 3341 Agnés v. Frknrnc E & TLeininger Modeforr. Gothersg. 95 [g J}IBy02v Agnes,B Michaelsen Bloinsterhd! Østørbrog. 38 m f 0 8238 Agnild O Bardram Kontorchef Ribeg'. 172(fifl Si Tr. 809 AgnvigLudvigFabrikingeniørNansensg.432® f By 828v - V Radiova'rkst. Va-rnedamsv. 12A2E f V1272x Agos, Legetøj en gros ved V A Gecrt Bispe- bjergv. 67 [ nv ] |) Tg. 4263 Agrom ved Fred. Gronemann kern. Fabr. Svankærv. 18 Van! J> Damsø 3905 Ahl Holger Urtekr. Jægersborgg. 18 EDf Tg. 336 Bp. Nitiv. 84E1 flFa. 1624x

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online