Kraks Vejviser 1940 personregister

Vejviserens

2. Bind indeholder:

Af(l. V : R ea i-R eg ister —

VT: Firm a- o g A ktie- selskah s-R cgisfe'-

A fd e l in g I I I

J. Bind indeholder:

— V II: F ag -R eg isto r — V III: Islan d — IX : U dlan det K x p o rt D irecto ry of D enm ark

A lil-

I: K o rt

I!: G ade o g H i:s-R egister

— J11: P erson -R egister — I V : P ro v in s-R eg ister

Person-Register for København.

P r iv a t - P e r s o n e r s am t V ir k s o m h e d e r in d e n fo r H a n d e l, H a a n d v æ r k , In d u s tr i, S ø fa r t, B a n k - o g F o r s ik r in g s v æ s e n o g a n d r e n æ r in g s d r iv e n d e E r h v e r v i København, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabger linder ét, med Angivelse af den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viklualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil soge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opfort i disse, men er udeladt i Person- Registret. [ Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flglninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraadc er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade“. Fn nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . Fn Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1938— 10. November 1939, med Angivelse af Dødsdagen.

Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Rcgister (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor Kobenhavn, se Afd. IV, Provins- Register.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online