Kraks Vejviser 1940 gaderegister

Animated publication

2. Bind indeholder:

Vejviserens

Afdeling II

Afd. V : Real-Register

VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register

/. Bind indeholder: Afd. I : Kort og Planer — II: Gadc-ogllus-ltcgister -- IU: Person-Register — IV: Provins-Register

— VII: Fag-Register - VIII: Island IX: Udlandet Kxport Directory of Denmavk.

Gade-Register»gHus-Register for København. A. Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i Kobenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse uf Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rcts)- kreds, samt Socialkontor.

B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. Ejendomme , offentlige og private, ordnede eller Gader og Gade-Nr. Beboere,

Forretninger, Institutioner og Privat-Personcr, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon.

For. Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om : Malrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser . Oplysninger om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Rygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2) Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk. Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 54.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

A. Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse mod toldende Artikler i Real-"Registret (Afdeling V foran i 2. Rind), der giver nærmero Oplysning om de forskellige Distrikters Otnraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Korteno i Afd. I. Ejendomsskyld Kbhvnsko Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet, ved Kvartergiænserctc. Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne: Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Kvarterer (Inddeling i Roder og disses Grænser). Offentlig Forsorg (Lovregler. Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.). Politi (Do kbhvnske Politikredses Omiaade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenot. (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd; se endvidere Restemmelser og Takster i 2. Bind). Rigsdagen (Yalgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppeborselskontorerne, disses Omraadev, Embedsmænd etc.). Gader, Veje og Pladser er opfort i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af Hero Ord, er Ordningen foretaget efter det forsto af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Ann’æ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D., Norro Fariraagsgade under N., Ny Kongensgado under N. og Vod Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er do Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de or indordnet under dot følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden cr opkaldt efter en Person, mon kun med Angivelse af Forbogstaver , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. II 0 Andersens Gade under A., F F Ulriks Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er fojot Stillingsbetegoelse og Telefon (2 Brugere af samme Tclf. cr ofte slaaet, sam­ men til on enkelt Optagelse, adskilt ved &); ved Hjælp af Stillingsbetegnelseu kan dé eventuelt findes i Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespcciaiitet etc.) maa soges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udforligt omtalt i Rcal-Registret (Afdeling V foran i 2. Rind). Om Gader, der bar skiftet Navn (eller er nedlagt) efter Aar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne iReal-Regi- stret (Afdeling V foran i 2 Rind). Iler findes tillige oplysende Artikler om ile offentlige Parker og Anlæg, om historiske Bydele* om Slotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten), samt om de i Byen paa offentlige Steder opstillede Monumenter. Andre Emner, der har Berøring med IIus-Rcgistrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsfred­ ning, Sludsbygmesterens Direktorat, Stadsingeniørens Direktorat, Frederiksborg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre Birk, Søndre Birk o . s. v. Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 8. almindelige Vurdering pr. 1. Oktober 1930 ansatte 13elol> med senere foretagne Omvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen- domsskyldvuriloringen, saa at Forskellen mellem de to Tul angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Rcgistret findes Oplysning om de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjornestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. Som Regel er Ondoskitsernc fo synet med en Pil, der viser Nord og Sjrd. B. Hus-Register for København Regler for Ordningen.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME -VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. ----------- Pris 2 Kr. ----------- KRAK8 KORT over K Ø B E N H A V N --------------- OG OMEGN --------------- 15 Specialkort med fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporve jskorf. ----------- Pris 2 Kr. -----------

',J«1 *

Afdeling I I . A . Gade-Register for København.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegnu (se fjerde Side, først i dette Bind). Hvor der 'kke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Valby, Søborg, Gjentofte. Kvarter eller Kommune: De i denne liubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Socialkontor er ud­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodekontorer: De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (Nyropsg. 5), 3 (Bredg. 76), 4 (Lakseg. 10), 6 (Torveg. 29), 9 (Slagterboderne 9), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Nørrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Thorsg. 74), 17 (Østerbrog. 42), 18 (Livjægerg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Toftcgaards PI. 10), 21 (Bratskovv. 36), 23 (Parkstykket 5), 24 (Ølandsg. 1), 25 (Gimles Allé 3A), (se iøvrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-ltegister for Kbhvn., hvor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne og Rodekontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik vedF l — F20. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1—15; 2., 4. og 11. Kreds er delt i 2 Dele 9., 14. og 15. i 3 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. Kreds er delt i 4 Afstemningskredse: 0, Grøndalsvænge (12 V1), Brønshøj (12 V2) og Vanløse (12 V8). De frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt, i en vestlig og østlig Afdeling. Afstemningskredsene er samlet i 3 Storkredse: Søndre Storkreds (2., 3., 5., 7., 8. og 9. Kreds), Østre Storkreds (4., 6., 10., 11., 12. og 15. Kreds) og Vestre Storkreds (1., 13., 14., F 1., F 2. og F 3. Kreds). A 1, A 2 og A 4 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Køge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Søndre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1—9 betegner do kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Socialkontorer: Tallene betegner de kbhvnske Socialkontorer (se Artiklen Offentlig Forsorg i Afd. V, Real-Register for Kbhvn.) Bygningsdistrikter, Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns Forsørgelsesvæsen (under Offentlig Forsorg) og Skyldkredse (under Ejendomsskyld) er omtalt i Afdeling V, Real-Register l'or Kbhvn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns Overpostmesterembede og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa grønne Blade foran i 2. Bind). j.

tora *5 *

(Kirke) i .

« £

G a d e

G a d e

Kvarter eller

Post­

Kom­

Sogn ;

mune

Politikr.; 1 12V*j 8 8 Agerlandsvej...................... S Sundbyvest. 25 Ilojdovangs Hvidovre Hvidovre distrikt 1 kontor j Social- , kontor j Rode- ; Sogn ; Post­ Kvarter' eller Kom- i rnune '

kontor

Rode­

(Kirke)

distrikt

kontor

Politikr. J Social­

Aabakkevej . . Aabenraa . . .

21 Grondals

F Brensbøj

os 4 4 A 4 S

K Rosenborg 4 Trinitatis 7 2 3 Agormosen Valby . . . . Vanløse 21 Vanloso 12V3 8 8 Agorskov vej Valby. . . . 1—13 V Udb.Kltedebo 2 Bethiohems 5 6 7 Agorsegade......................

Aabjergvei Vanlase . . .

Rodovre Gjentofto

Redovre A 4 S Vangedo A l N

0 Udb.Klædebo 19 St. Jakobs i15 S 7 1

Frdbg.

F 5 St. Thomas F3ø F

15-31 33—55 2—46

Agertoften Gjontofte. . .

— F2

— -

Aggersborggade.................. 0 Udb.Klædebo 18 Frihavns 6 7 2

-

N

Udb.Klædebo 2 Bethiohems 5 6 7 Aggers- ( 1—15 og 2 -14 . Brh. Brønshøj

21 Grondals 12V2 8 8

Aaboulevard . .

48—54 - 56—78 - 80—86 -

— 14 Hellig Kors - — - Brorsons -

-

. .

voldvej ( Resten . . . . Aggorvoj Vanløse . . . . Agnetevej.......................... Ahlmanns Allé Hellerup . . Ablmannsg&do................. Ahrenki’des Allé . . . . gade

Brønshøj

-

-

-

-

-

Vanløse 21

Vanløse 12V3 8 8

-

— -

— 12 0 - Taarnby A2 S — 12V2 Rødovre A 4 S 21 Grendals 12V3 8 8 - -

S Sundbyester 25 Simon Poters 9 S 4 4 Ahlcfeldts- jul. Nr. og20—30 K Nørrevold 2 St. Andreas 3 1 5

.Aabvhej Allé Kastrup . . AaflalSVCjiRestu!.Nr.ogi:Nr: Aadigot Islev Yanløso . • Aagade . . . . j 88-110 (112—144 Aagerupvej . . Aahaven Valby . . ■ , Aakandevej | ]ige J "bgo Nr. . Aakjærs Allé Seborg . . . Aalborggaae . .

Taarnby F Bronshej

— .

-

2-18 •

Trinitatis - . Hellerup Al N

Gjontofte

Redovre

N Udb.Klædebo 14 Brorsons 120 6 7 N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 S 6 1 S Sundbyoster 25 Simon Poters 9 S 4 4

Udb.Klædebo 14 Brorsons 12 0 6 7 Ahornsgado ......................

N

— -

Anna

8 -

12V2 Husum 23 Husum 8 8 Ahrensbergs- (1—17og2—12 S Sundbyester 24 Natbanaels 9 N 4 4

Brh. Brh.

.

_

Vigerslev 20 Timotheus 14 S 9 6 Husum 23 Husum 15 V 8 8 Ajas Allé Valby . . . . gade (19-41

Sundby

Hvidovre Hvidovre Taarnby

Hvidovre A 4 S Hvidovre A 4 S Kastrup A2 S

, . -

- Brønshøj

-

- -

Aktæons Allé Valby . . .

Gladsaxe Udh.Klædobo

Seborg A2 N Albaniensgado................. 10 7 2 Alderdomsvej Kastrup . . Vanløse 12V3 e 8 Aldersrogadej1 Davids

S Sundbyoster 24 Allehelgens 9 N 4 4

ø

18 20 21

Aalekiste-j 4 vej 8 1 19 og2—28 Vb. Vigorslev 20 Timotheus 14 N 9 6 Alderstrøst Passage . . . N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 S 6 1 “ (33-65 og 30-80 * — — 12V3 - - Alexandervej Cliarlottl. . . Gjentofte Messias A l N Aalstrupvej Valb) N Vigorslev 20 Timotheus 12V3 9 6 Alexandravoj...................... NV Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 S Aalykkes Passage Udb.Klædebo 14 Hellig Kors 5 6 7 Alhambravej...................... V Frdbg. F 12 Frederiksbg. Flø F Aalekkevej. . . F lirh. Bronsbej 21 Grøndals 12V2 8 8 Alléen Kastrup................. Taarnby Kastrup A 2 S Aamosevej Islev . Rodovre Rodovro A 4 S ( 1-29 F •Frdbg. F 9 Frederiksbg. F20 F Aarestrupsvoj Valby . . . ø Valby 20 Timotheus 14 S 0 6 Allégade . . . .(31-37 - - Solb.iærg Aarhus- ( 1—43 og 2—48 Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2 ( 2—28 - _ F 10 Frederiksbg. FlV gade J79—113og50—112 O Udb.Klædebo - Hans Egedes - - 1 1—15 N Udb.Klædebo 15 St. Stofans 11 N 8 7 Aarhus Plads. . 18 Hans Egedos 10 7 2 Allersgade . . . < 17 _ _ Samuels - Aarslevvcj Islev Vanloso. . Rodovro Rodovro A4 S 2—18 _ 13 . Aastrupgaardsvej Valby. . Brh. Hvidovre 21 Hvidovre A 4 S Allingvej Valby.................. Hvidovre Hvidovre A 4 S Aavondingen . . Husum Husum 12V2 8 8 Almevej Hellerup . . . . Gjentofte Messias A l N Abel Cathrines Gade . . . V Udb. Vester 9 Maria 1 5 5 Almindingen Søborg . . . Gjentofte A 1 N Abols Allé Seborg . . . . 0 Gladsaxe Gladsaxe A2 N Alperosevej...................... S Sundbyvest. 25 9 S 4 4 Abildgaardsgade Østervold 3 Esaias 6 3 o Alrunevej Hellerup. . . . Gjontofte Udb. Vestør A 1 N Abildhej . . . Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 8 Alsgade V 10 14 0 5 Abrikosvej. . . F Utterslev 21 Grendals 12V1 8 8 Alsikemarken Seborg. . . Gladsaxe Gladsaxe A 2 N 4U , I 1- 43 Absalons- ( gade 1 2—32 34-48 V Udb. Vester 9 Elias 1 b 5 Alstedvej Brh. Husum 21 Husum 12V2 8 8 - — " Apostel Getiisemane " * " Amager) Boule- \ 101-133. . . . 2—14 S Amagerbro 6 Christians 2 S 4 4 Acaciavoj . . . V Frdbg. F 1 Solbjærg F30 F 80-110 Eksorcerpl. 24 Sundby Achilles Alle Valby . . . IC Hvidovre Hvidovre A4 S vard r 118-134 _ Amagerbro 6 _ i i-fii St. Annie V. 3 Garnisons 7 3 2 1—31 S Amagerbro 6 Frelsers 0 N 4 4 1 63—93 — - Frederiks - - - 37—49 - Sundbyester 24 Nathanaels 1 95—111. . . . - — - St. Pauls - - - 51—69 _ — Sundby Adel- 1113-117. . . . - — - — 8 - - 73-111 _ _ _ 9 Q gade 1 4-32 - — 4 Garnisons 7 - 115-151 - — _ _ 34-58 - — 3 — - - 153-177 . _ 25 m l Adilsvej . . j i 7 -_ 60-102 106—108 F Frdbg. Frederiks St. Pauls St. Lukas 8 F2ø F - Amager­ brogade 179-197 199-313 Amagerbro 6 Simon Peters Christians 9 s 2 S - (21-237 og 14-252 Vnl. Vigerslev Vanlose 0 ^ 2 0 0 N Udb.Klædebo 13 Taksigelses Kingos 15 S 15 V

F 4 F 3

15og2—12 -19ogl4-16

2—28 30-32 34—50 52—88 90—120 122—130 132—296

_

4 Holmens 8 2 3 F b St. Thomas F3ø F Gjentofte A 1 N Simon Peters 9 S 4 4 25

Admiralgade. .

K •Øster

Snndbyvestr. 24

_

Adolpta Steens Allé . . . V Frdbg. Adolphsvej Gjentofte . . Gjentofte

- -

_

_ _

9 S

S Sundbyester Gjentofte Gjentofte

Adriansvej. . . Aftenbakken Seborg . . . -Agavevej Hellerup . . . .

.

Hojdevangs

_ _

Dyssegaards Messias

A 1 N A l N

25

3

II - 34

s © .5 WW

i*rt ° !J?

fciD 8 * OO) Ld i>J=

G a d e

G a d e

Kvarter olier

Post­

mune

Rode­

Kvarter eller

Kom­

Post­

Kom­

mune

Rode­

Valg- :

kreds ;

kontor

kontor ,

kontor i

distrikt

Social­

distrikt

Politikr.

Politikr.'

21 Husum 1 12V 2 8 23 Brenshoj 15 V 8

S Amagerbro G Christians 2 S 4 4 Bakkekammen................. I!rli.

Husum

. „„„ f 3-41 og 2 - 8 Al?a.?0H 4 : ^ 4 7 fadled-^ 49 —llusvildeba- leJ ^ rakkor og 14—52 Amagorgade...................... Amager I.an-J 1—141 dev.Kaetnip 1143-311, 2-312 < til Prags lioulov. Amager- \derfr.t. Orcsundsv. Strand-'derfra t. Italionsv. vej i 270 og 180—2s(l ' 281-405 og 282-484 Amagertorv , . . i Amaliegado...................... Amalienborg . . . Amalie Skrams Alle Valby. Amaliovcj.......................... Ambra Allé Kastrup . . . Ainerikavej...................... Amicisvej.......................... Ammentorpsvej Hellerup . Amorinvoj Vanlose . . . Anchersvej Klpbg................ Andobakkosti...................... F NV Andomosevej..................... Andersen Nexo V. Soborg - Ane Katrines Vcj|UJj£® Nr! Anemonevej Gjcntofto - - Angelgado......................... Anlægsvej Seborg . . . . Annasvej llollorup . . . Anne- 1 1—13 og 2—14 . bergvojt Resten. . . . Annokegado ...................... Annettovcj Cliarlottl. . . Annoxgaardsvoj Vanlose. . Annexstrxde Valby . . . Ansgars Allé Valby . . . Antoinetlevej Valby . . . Antonigado....................... Antvorskovvoj Valby . . . Apollovej Vanlose . . . . Arendalsgade.................. Arildsgaardvej................. Iirh. Arkonagade . . . . Arkturus Allé Kastrup . . Armeniensvoj..................... Arnager Allé Kastrup. . . Arnestedot Vanloso . . . Brh. • K Arabiensvoj . . . . . 0 - s - - Kst. 1 , . . ... lul.Nr.t.AxollloidosG. Art*!') derfra ,er?*Jlg.Nr. t.AxollloidcsG. V®J ( dorfra Asgaardsvej...................... Asger Rygs Gade . . . . Askov Allé Kastrup . . . Asmindorodgade . . . . Assonsgado ..................... Aster 8 v o j .......................... Iirh. Astridsvej Kastrup. . . . 0 Augustagado...................... Angust Wimmors Vej Valby Anrehojvej llollorup . . . Aurikelvej Valby . . . . Auroravoj Vanlose . . . . Australionsvej................. Avnbol Allé Kastrup . . . Avnsovcj Gjontofto . . . Axel Ilcides iulige Side Gado t lige Side Axelhoj Vanloso . . . . Azaloavejl 1—10 og 2—24 Valby } 21—35og2G—42 Baadsmandsstræde . . . K Baarsovej Valby . . . . Baaringvcj Kastrup . . . B a c k c r s v . j . ^ ^ o ^ S Badensgade ...................... Bagdadvej.......................... 1 1—9 S V Bagerstrædo . . . i 9 _ 19 Baggesons-1 1 — 31 og 2—32 gade \ 33 — 37og34 — 38 S K - Astrup - 1 1—13 Brk.

8 8 8

-

— - Natbanacls

Bakkeledvt...................... l’rh. Brenshoj Ilakkovoj.......................... Bakkevængct Gjcntofto . . Gjcntofto

F Utterslov 23 Grondals 12V 1 8

Ekserccrpl. K Chrstlivns

-

.

24 Sundby

Vangedo A 1 N

Christians 2 N 4 3 Kastrup A 2 S

7 •

1 1-37 N Udb.Klædobo 15 St. Stofans 15 V 8

0

Taarnby

— —

.

39-77

Kingos Kingos Kingos

Ualdcrs^ado . . . { 9 _36 -

— .

Taarnby

.

St. Stelans 11 N .

Sundbyostor G Filips — 24

- -

9N 4 4

( 08 —7G

— -

- - - Balders Plads..................... Baldrianvej Hellerup . . . Hallumgado...................... Balsainvej Kastrup . . . 3 Handholmvcj Valby • ■ • lianovoj Cliarlottl............... Banovoldon Valby . . . . Bangsbo Plads Vanloso . ■ Bangsbovej Vanloso . . . C T Barfoeds Vej . . . . Bartholiusgado................. 5 G Bardonflcthsgado . . . . 2 2

7

N Udb.Klædobo 15 V Udb. Vester 10 Taarnby ' Gjontoftø

11 N 8

9 0 !) S

— 25 — -

Dyssegaards A 1 X Kast nip A 2 s Krist

Simon Poters

14 0 5 i G

Taarnby

liastrup A 2 S

Vigerslev ! 20 Timotheus 14 N 9 1 G - Bancbr'iikcn...................... NV Emdrup j 23 Grundtvigs 15 VI 8 1

1 1-33 K Strand 4 Ilelligaands 7 1

Frimands -

— - - 3 Garnisons tt 3 3 Garnisons F2 .St. Markus FIØ F Kastnip A 2 S F 10 Frederiksb','. F 1 V F 3 10 Krist

K St. Annæ 0. . . K St. Annæ 0.

Gjentofte [

Ordrup A 1 N

Valby in Jesus 14 N 9 G

Valby

20 Timotheus 14 N 9 G Bangcrtsgado...................... N Udb.Klædobo! 11 Hellig Kors ,r) G 7

V Frdbg.

Vanloso Vanleso

Vanlose 12V 3 8 Vanloso 12V 3 8

8 8

21 21

Taarnby

V Udb. Vestor V Frdbg. Gjcntofto

S Eksercerpl. 24 Sundby 2 S 4 4

F Frdbg.

F 18 Lindevangs F 2 V F Dyssegaards A 1 N

Dyssegaards A 1 N Barsehoj llollorup . . . .

Gjontofto

Rodovro Gjontotto Irdbg. Gladsaxo

ltodovro A 4 S

2

K Norrevold 3 St. Andreas 7 1 Brenshoj 23 Hrønslioj 12 V 2 8

Amstcrdamvoj.................. 3 Sundhyoster 25 Simon Poters 9 S 4 4 Basnæsvej . . .

. . . Brb.

8

F 0 Skovshovod A 1 N Iiastiansmindev. Kastrup. . Solbjærg F20 F Baunobakkovej Valby . . .

Taarnby A 2 S Hvidovre A 4 S Gjentofte A 1 N _ . - Timotheus 14 S 9 c. Enghavo 14 0 9 C

Taarnby Hvidovre

Eindrup 23 Grundtvigs 15 V 8 Soborg A 2 X 2 St. Andreas 3 1 F 13 Godthaabs F20 F 23 Utterslev 15 V 8 Amagorbro G Natlianaels 2 S 4

Baunegaards-i 1 —47og2—48 Gjt. Gjentofte

8

_

vej

|

Resten Ilel.

U C Andersens Gade . ■ K Norrevold P Andersens Voj . . . . F Frdbg. Anders llenriksons Gade . S NV Andestion.......................... Brønshøj Androas Bjørns Gado. . • K Chrsthvn 8 Andrcasvoj Kastrup . . ■ Taarnby

Vigerslev V Udb.Vostor

5 Bavnagervej Valby. . . . Bavnohoj Allé } G( Roston

20 10

_

-

- 8

-

-

Valby.

4 8

23 Bronshoj 15 V 8 Ilvidovro A l S

Bavnevangon...................... Brb. Bronshoj

2 N 4 3 Bavnevej Valby................. lioatevej Valby..................

Hvidovre Valby

« Frelsers

Taarnby A 2 S Mariendals F3V F

Timotheus 14 N 9 G

20

F Frdbg.

F 7 F1G

7 S

Bechgaardsgado ................. M Beehs Allé Valby . .

15 N A 4

0 Udb.Klædebo Hvidovre Lyngbv-Tbk.

19 Kildovælds Hvidovre

1

Gjentofte V Udb. Vester

10 Gjontofto A l N Bechsvej Klainponborg . . Enghavo 14 0 5 Gladsaxo A 2 N Bcgoniavej Gjentofte. . . Messias A 1 N Bekkasinvej Hellerup. . . 2 Slotskirken 3 1 5 Beethovcnsvej.................

Taarbæk A 2 N ITedholnis 14 0 9 Gjentofte Al N Messias A 1 N 23 Bronshoj 12V 2 8

0 Bedfordvej.......................... S .Sundbyvest. 25 Hojdovangs 9 S •1

Ankor llccgaards Gade . . V Vestervold

V Kong. Engli. 10

Gladsaxe Gjentofte Brenshoj Gjontofto Rodovro Valby Vigerslev Valby Kebmagor Hvidovre Vanleso

Gjontofto Gjentofte

Grondals I2V 2 8

8 . lteldringevoj...................... Brh. Bronshej Bolfastvej . . . . . . . S Sundbyvést. 25 Iloidovangs 9 S 4 4 1 Bolgionsgade. . ■. . . . S Sflndbyostcr 24 Sundby 9N 4 4 ul. Nr. t.Coilthaabsv. Brh. Utterslev 23 Bronshoj 12V 2 8 S 8

21

— -• Bronshoj 0 Udb.Klædobo 13 Taksigolses 15 S 8 - -

Ordrup A 1 N Rodovre A 4 S Timotheus 14 N 9

_ -

-

F Bronshej

Grondals

| 107-155

21

_

_ 12V 3 - _ 12V1 -

Bella- 157

20

6

- - - -

20 Timotheus 14 N 9 G hoj-^ ligeNr. t.Hvidkildev. vej I derfr. I. Godthaabsv. 10 Jesus 14 N 0 G

Brh. Ullerslev 23

-

.

- -

Ansgar

4 Ilelligaands 7 2 Hvidovro A 4 S Vanleso 12V 3 8

Grondals 12V 3 - Skovshovod Al N Grondals 12V 2 8 Bronsboj -

F Bronshoj Gjontofto F Bronshoj -

3

100-152 V 154-182

21

— -

Bellovucvoj Klpbg............... Bellraansgade.................. Bellmans Plads................. Bondstrupvoj Valby . . . Bongtasvoj Ilellorup . . . Bentzonsvej..................... Bergensgado ..................... Berggreensgade ................. Boringgaardsvoj Valby . . Beringsvoj......................... Borlingsbakke Charlottl. Bernstort'tlnnd Allé Charlttl.

21

8

S Sundbyostor 25 Simon Peters 9 S 4 4 Bcllisvoj..............................

8 1 1

21

østervold 18 Citadels Husum 23 Husum 15 V 8 6 7

0 Udb.Klædebo 19 Kildovælds 15N 7 O Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 N 7

2 8

V Udb. Vester 9 Absalons 13 5 5 Bolveden g a d o .................. V Udb. Vester 9 Absalons 13 9 6

Taarnby Taarnby Vanlose

25 Taarnby A 2 S Taarnby A 2 S Vanlose 12V 3 8 23 Bronsliej 12V 2 8 21

Hvidovre F Frdbg. Gjcntofto F Frdbg. S Amagorbro Hvidovre F Frdbg. Gjontoftø

Ilvidovro A 4 S F 20 Lindovangs F2V F Messias A l N F F 8 Godthaabs F20

S Snndbyester

Simon Peters 9 S 4 4 Bendzvej..........................

8 8

0 Østervold 18 Citadels 0 Udb.Klædebo 19 Sions 15 N 7 6 3

Arnesvej........................... Iirh. Brenshoj Arrcsegade.....................

2

N Udb.Klædobo 13 Simeons 11 N 6 S Eksercerpl. 24 Sundby 2S 4 4 Bergthorasgade ................. 1

1

II. Tavsens 2 S 4 4 Hvidovro A 4 S

6

. . .

— - - — - -

6

- Amagerbro - II. Tavsens - -

F 18 Godthaabs F 2 V F Ordrup A 1 N F 17 Godthaabs F2V F Gjentofto A l N 2 Slotskirken 3 1

- Eksorcerpl.

-

F 14 Solbjærg F2V F F 15 Fredoriksbg. F1V F

Arveprinsensvej................. F Frdbg.

Bernhard Bangs Allé . . . F Frdbg.

V Frdbg.

Gjontofto

V Udb. Vestor 9 Absalons 13 5

1 ulige Nr. V Vestervold 1 30-40 - Udb. Vestor 9 1-C7 Hol Gjentofte 2—22 - — - /

5 -

-

Taarnby A2 S

Taarnby

Maria

BornstoriTsgade \

— - * -

Askegado .......................... G Udb.Klædobo 19 Kildevælds 15 N 7 1 N Udb.Klædobo 14 St. Stofans 1 2 0 8 Asmussens A llé................. V Frdbg. F15 Fredoriksbg. F1V F Asnæsgade .......................... N Udb.Klædobo 13 Simeons 11 N G 1 7

Dyssegaards A l N Gjentofte - - — - .

— — — — — —

G9-137 _ 1 141—193 Chl. 140-162 170—214 Chl. 216—246

-

Hellerup Messias

Udb.Klædobo 17 Davids Ilusnm 23 Husum 15 V 8 10 7

Bernstorflsvej s 2—138 Ueli

2

8

— - Ordrup - Gjentofte A 1 N Grondals 12V 2 8 8 6

Taarnby Vanloso

Taarnby A 2 S Vanlose 12V 2 8 8

21

vej IRost nl.Nr.og l.Nr. Asylgado.......................... K Øster - Bronshej

23 Bronshoj 4 Holmens 8 2 . -

Gjcntofto Bronshej Hvidovre

BernstorfTsvæugct Gjentofte 3 lievtoftgade.....................

V Udb. Vester 9 Enghave 13 5

Athonsvej.......................... S Sundhyoster 25 Simon Peters 9 S 4 4 A F Beyers Vej . . . . F

21

F 10 Solbjærg F1V F Hvidovre A 4 S F 2 St. Markus F30 F 25

S Sundbyostor 24 Filips 90 4 4 Itianco Lunos Allé. . . . Valby 20 Timotheus 14 S 9 G Bibliotekvej Valby . . . llollorup A 1 N Bions A l l é .....................

V Frdbg.

Simon Petors 9 S 4 4

Gjontofto Frdbg. Rodovro Taarnby Gjontofto

S Sundbyester V Frdbg. Vanlose Ilvidovro

F9 Fredoriksbg. F2V F Rodovro A 4 S

Billo Brahes Vej . . . . Billcsborgvej Vanloso. . . Birko Alic Valby . . . . . Birkobakken Valby. . . •

Vanloso

12 V 3 8

21

8

0 Udb.Klædobo 19 Kildovælds 15 S 7

Hvidovro A 4 S Vigerslov 20 Timothous 14 N 9 Uttorslev 23 Kapornaums 15 V 8

1

Taarnby A2 S

G 8

NV

Gjontofto II. Tavsens

(

1—39

AI N

"

Utterslov Grundtvigs Utterslev

S Amagerbro Ekserccrpl. Rodovre

*

2 S 4 4 Birkodommervoj |

6

; -

S 6

_

-

Rodovro A 4 S

( 90- 92 -

11 St. Johannes 4 S e ] Dyssegaards A l N Kastrup A 2 S Vanlose (2V 3 8 8 21

Axoltorv.............................. V Vestorvold 2 Domkirken 3 1

N

Udb.Klædobo Gjcntofto Taarnby Vanloso Utterslev Udb.Klædobo Emdrup Uttorslov Frdbg. Utterslov Udb. Vester

5 Birkegade.......................... Birkehej Hellerup . . . . Birkevang Kastrup. . . .

Frdbg.

F 9 Fredoriksbg. F2V F — . - F 20

2N 4 3 Birkholmvej Vanleso. . .

6

Birmavcj.......................... S Sundbyostor 25 Simon Totors 9 S 4 4

A 4 S

Kapcrnaums Taksigelses Grundtvigs Grundtvigs Mariendals Kapernaums Krist

15 13 23

Bisiddorvej...................... Biskop KragB Vænge . . . Bispebjerg Parkallé . . . Bispobjergvej................. Bispeongon ..................... Bispovoj.............................. Bissonsgade ................. N\ V Bjarkesvej .................. 0 NV NV N

15 V 15 S 15 V 15 V F3V

8 8 8 8 F

Taarnby Filips

Taarnby Sundbyostor 25 Sundhyoster Snarens Sundbyoeter 25 9 24 4

A 2 9 0 ft s 9 N 3

S 4 4 1 4

8

1 1 1

4

15 F 1G

Alleholgens Holligaands Simon Poters 9 S 1

4 3 4

23 10

15 V 140 8

5 8 6 8 S 7

F 3 St. Lucas F20 F

F Frdbg.

2

Bjelkos A llé .................. Bjergagorvoj Valby . . . N Udb.Klædebo Ilvidovro

14 Anna

120 A 4

N Udb.Klædobo u

Blaagaards Hellig Kors Slotskirken

5 6

7

Hvidovre

5 Bjergmarksvej .............. Brh. Husum 23 Husum 12V2 8 8 Husum 23 Husum 12V2 8 8 Bjergstedvej...................... Brh.

1

V Vestervold

2

3

Frdbg. Gladfaxe Gjontofto Gladsaxo

F 9 Fredoriksbg. F20 F

Gjentofte Husum Valby Valby Rodovre

Dyssegaards A l N Husum 12V2 8 8 Jesus 14 N 9 Jesus 14 N e Rødovre A4 s 6 6

Gladsaxo A 2 N Bjergtoften Hellerup. . . Dyssegaards Al N Bjornodevoj..................... Soborg A 2 N Bjerregaards Sidovej Valby Bjerregaardsvej Valby . .

Brh.

21

Bakkedal Mollerup . . . . Bakkedraget Seborg . . . Bakkegaards Alléj ijjte jjr> _ ..

10 10

......... ( nlige Nr. V

F 15 F9

F1V F

Brh.

Bjerringbrovej Islcv . . .

II — 35

c bo •£* bfi'O Jj3 ■J h rt s

OO»oti o r

©O

^45 S

I s å fO3 l

kontor |

h ø o s flSs O»

G a d e

G a d e

■s g

o04 o © CZJ

1 -O|

33 W,

« ” c « . s

Social­

Politikr.

Bjeverskov Allé Valby . . Bjedstrnpvej Vanløse. . . Bjombaksvej Kastrup. . . Bjørnovej Valby . . . Bjørnsonsvej Valby . . . Blaabærvoj.......................... gaardsg. (35—59og26—46 - Blaagaards Blads . . . . Blaa-

Brodkær V alb y ................. Brodskiftovej Kastrup . . Bredstensvej Vanløse . . Bregentveds Allé Gjentofte gaards- JuligeNr. og 4-24 - Bregnerodgado................. vej 1 26-30 Holl

Hvidovre A 4 S Rødovre A 4 S Taarnby A 2 S Rødovre A 4 s

Hvidovre Kodovro Taarnby Rodovre

Hvidovre Taarnby Rodovre Gjentofto

Hvidovre A 4 i,sj Taarnby A2, S Rodovre A 4 ' S Gjentofte jA l 1 n Ordrup ;A 1 :N Messias ■ - j. Kapornaums 12Vi 8 Gjcntefte A l N Ilejdovangs 9 8 4 Alleholgens 9 N 4 Holmens y : 2 Taarnby A 2 ! S Alleholgens 9 N 4 Sundby 2 S 4 Sundby 2 S 4 Kathanaels llojdevangs 9 S 4 St. Mattb. 13 : 5 Frolsers 2 N 4 Hellerup A 1 . N Lindovangs 'F2V| F Kapornaums :15Vl S Gjontofte 1 Al j K Vangode Skovshoved Brorsons A 1 |N 6 Itrenshoj Helligaands (irondals 120 - 12V2 8 3 1

2 Chll Gjentofte

Valby 20 Jesus 14 S 9 6 Bregne- i

— —

F Utterslev 21 Grøndals 12V1 8 8 S 1—33 og 2—24 N Udb.Klædebo 11 Blaagaards r> 6 7

-

— 2 Bethlehems . -

N Utterslev 15 Gjentofte Sundbyvest. 25 s Sundbyostor 24

7 4 4 3 4 4 4

N Udb.Klædebo 11 Blaagaards 5 6 7 Bregnevej Gjontofte . . . Blaamojsevoj...................... NV Uttorslev 15 Ansgar 12V1 8 8 Breidablik A llé..................

Blaamunkevej...................... NV Emdnip Taarnby Blaarcgn Allé Kastrup . . Bladbillovo.j Islov . . . . Brh. Kodovro Blankavoj Valby..................

. . . .

23 Grundtvigs 15 V 8 1 Bremonsgade.

Bremerholm...................... K Øster Brenderupvej Kastrup . . Taarnby

Kastrup A 2 S Kodovro A 4 S

4

Valby 20 Timotheus 14 N 9 6 Brcslaugado...................... N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4 S 6 1 Brigadegaardon.................

S Sundbyosier 24 S Suiidbyvost. 24 ( 1—11 S Sundbyve8t. 24 J 2—46 - iSundbyvest. - - Eksercerpl.

/Blogdamsnosp.

Bleg- i Kigshosp.-Evangli. 0

— 17

— 4 N 7 - — 4 S 6 -

2—42 N 80—132 - 44—78 0

- -

dams- / vej I

11

— 17 Frodens 4 N 7 -

b

J

— -

• -

\

[48-60

Nazareth

Eksercerpl.

Blekingegade..................... Blidahlund Charlottl. . . . Blidahpark Charlottl. . . . Bliskær V a lb y ................. Blokhusvej Charlottl.. . . Bloksbjergot Klampenborg Rlommehavon Valby . . . Blomstermarkcn Soborg . . Blæsenborgvoj................. Brh. Bobakken Vanløse . . . . Bodenbolfs Blads . . . . Bodilsgade.......................... Bogensegade ..................... Bogenæsvej...................... Brh. Bluevang Allé Islov . . . Brh. Itodovro B ly tsve j.......................... F Frdbg. Gjontofte Gjentofto Hridovrc Gjentofto Gjontotte Gladsaxe

S Sundbyester 24 Nathanacls 9N 4 4 Bristol A llé ..................... s Messias A 1 N Broagergado ...................... Messias A 1 N Broborgsgade......................

25

4 6 3

V Udb. Vester 10 K Chrsthvns 6

Broderscns Allé Hellorup .

Hvidovre A 4 S

Gjentofte

Gjentofte A 1 N Broderskabsvoj.................. F Frdbg. Skovshoved A l N Brofogedvej..................... NV Utterslov 15 F 14

8

Vigerslev 20 Timotheus 14 S 9 6 Brogaardsvej/1—33 og2—26 Gladsaxo A 2 N Gjentofte \Resten

Gjentofto Gjentofte —

Rodovro A 4 S F 14 Solbiærg F2V F

Broholms Allé Charlottl.

n i u i J- 35 • • ’ N Udb.Klædebo 14 2 _20 _ _ - Blytækkervoj...................... NV Uttorslev 15 Kapornaums 15 V 8 8 Bronusgade i Husum 23 Husum 15 V S 8 Broksovej................. .... . Brh. Brønshøj 23 Vanløse 21 Vanlosc I2V:> s 8 Brolæggerstræde . . . . K Snarens 4 K Chrsthvns 6 Frolsers 2N 4 3 llromhærvej...................... F Utterslev 21 V Udb. Vester 9 Enghavo 13 5 6 Hrorsonsgade...................... V Udb. Voster 10 10 7 2 Brostykkevoj Valby . . . Husum 23 Husum 12V2 8 8 Brovængot.......................... Brh. Husum 21 Bogfinkevej..................... NV Utterslev 15 Ansgar 12V1 8 8 Brunevang .......................... Brh.i Husum 21 Bogholder Allé Vanløse Vanløso 21 Vanløse 12V;l 8 8 LEBruunsVej Charlottl. Gjentofte NV Uttorslov 15 Kapernaums 15 V 8 8 Brydes A llé ...................... S Sundbyvest. 24 Bogøvej " ( 39-49 - - Grundtvigs - - - Bryggerensvej................. Brh. Husum 23 F Frdbg. F 8 Mariendals F3V F Bryggergade..................... 0 Udb.Klædebo 13 H C liojsens Vej Valby. . Hvidovre Hvidovre A 4 S Bryggorive.i Valby . . . Valby 20 Boldhusgade...................... K Øster 4 Holmens 8 2 3 Bryggervangen................. 0 Udb.Klædebo 19 Boltonvej.......................... S Sundbyvest. 25 llojdevangs 9 S 4 4 ■Bryghusgade...................... K Vester 2 Bolystvoj Valby................. Hvidovre Hvidovro A4 S Brynhildegado................. N Udb.Klædebo 13 Bomhusvoj.......................... 0 Emdrup 19 Lundehus 15 N 7 1 Brysselgade...................... S Sundbyostor 24 Bomsluttervej...................... NV Uttorslov 15 Grundtvigs 15 V 8 8 Brødhøj Gjontofte . . . . Gjentofte N Bonavents Allé Valby. . Hvidovre Hvidovro A 4 S Brødrevej Soborg . . . . Gjontofte Borgbygaard Allé Kastrup Taarnby Taarnby A 2 S Brøndagor Valby . . . . Hvidovre V A Borgons j ulige Nr. V Udb. Vestor 10 Enghave 140 9 6 Brønderslev Allé Kastrup . Taarnby Vej ( lige Nr. - Valby - — - - Brøndkærvej Valby . . . Valby 20 Borgerbo .......................... S Amagerbro 6 Christians 2 S 4 4 Brøndsteds Allé................. V Frdbg. F 15 i 1—19 og 2-62 K St. Ann« V. 4 Garnisons 7 3 2 Brendumvej Vanløse . . Vanlese 21 121—47 - — 3 — - - Brønlunds Allé Hellerup. . Gjentofte gade {49-87 og 66-132 - — - Frederiks - - - Brønshojgaardvej . . . . Brh. Brønshøj 23 189—93 - — - St. Pauls 8 - - Brønshejholms Allé. . . . Brh. Brønshøj 23 ' 134—144 - — - Frederiks - - - Brønshøj Kirkevej . . . . Brh. Brønshøj 23 Borgervænget N‘r. ; ; ø Udb.Klædebo 19 Sions Kildevælds 15 N 7 i V6J > 63-87 Brh. Brønshøj 23 21 Borghaven Valby . . . . Vigerslev 20 Timotheus 14 S 9 6 - — - S Sundbyøster 24 Bornholmsgade................. K Østervold 3 St. Pauls 8 3 2 Bunim agervej.................. NV Utterslev 15 . ( 1—37 og 2—38 Brh. Brønshøj 21 Bronshøj 12V2 8 8 Burmeistersgade . . . . K Chrsthvns 6 nurrooyvøj } Ro6ton . — 23 — - - - Buskagcr Vanløso . . . . Vanlose 21 Borthigsgade...................... 0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 3 8 1 Bustrupgade..................... V Udb. Vester 9 1—35 og 2—24 N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 7 Byagervej.......................... S Sundbyvest. 25 103—143ogl02—156 - Frdbg. F 16 Mariendals F3V F Bygaden Søborg................. Gladsaxe 177 Utterslev 21 Grøndals 12V1 8 8 Bygholmvej Vanløse . . . Vanløse 21 Allé 179 NV — 14 - - - Byglandsgade...................... s Eksercerpl. 24 201—259 - — - Ansgar - - BygmarkonSøborg . . . . Gladsaxe 158-170 N —■ 15 — - - - Bygmestervej...................... NV Utterslev 15 176—236 NV — - — - - - ByKøjen Vanløse . . . . Vaulese 21 J l 1 -7 N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 7 Bykildevoj Valby . . . . Valby 20 DUriipb XJalla • , 126 30 - — - St. Stefans - - - Byledot Gjentofte . . . . Gjentofte Boserupvej.......................... Brh. Husum 23 Husum I2V2 8 8 ' i 1—5C . . V Frdbg. F 10 Bostamoso Klphg................ Gjentofte Skovshoved A l N 1 7—15 . . _ F 1 Botoftevoj...................... Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 8 1 27 . . _ F 7 Boveskovsvej Klpbg. . . . Lyngby-Tbk. Lyngby A 2 N Bulowsvej "j 2 _12 - _ F il <1—17 V Udb. Vester 9 St. Matth. 140 5 6 14—20 _ _ F 2 eoyesgaae. . . . )2—8 - Frdbg. F 12 Froderiksbg. F10 F [ 28—50B _ — _ Brabrandvej Islov Vanløse Rødovro Rødovro A4 S Bymosevej Valby . . . . Valby 20 , t 1—29 og 2—20 N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 15 V 8 7 Byporten.......................... Brh. Husum 21 »ragesgaae (31—35og22—28 - — - Kingos - - - Bystævnet.......................... Brh. Husum 23 0 Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2 B ytinget.......................... Brh. Brønshøj 23 Vigerslev 20 Timotheus 14 N 9 6 Byto(ron Valby................. Hvidovro Ordrup A l N Byvangen.......................... Brh. Brønshøj 23 Hvidovro Borgm.Chri- J1-33 og 2-10 stiansensG.)35-37 e.50-u.Nr. V Kong. Engh. 10 Fredholms 140 9 6 Budd. j 1—319 og 2—260 Seb Gladsaxe - _ - 13 - _ Hovedg. ^321 Bsv. _ Borgmester Gudskesens Blads F Frdbg. F 20 Lindevangs F2V F l 15-87 og 18A-90 Ly. Lyngby’-Tbk. Borgmestor J 1-9 og 2-22 0 Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 1 — - St. Johannes 4 N - - Borgmester-j 1—3 og 2—6 N Udb.Klædebo 15 St. Stofans 15 V 8 7 Bud- ) 89-117 og94-130 dingev.) 119—387 og Buen.................................. Gladsaxe Jensens Allé $ fra ø-Allé - ( 178-534 Søb. _ vangen ( Reston . . . - — - Kingos - - - F Frdbg. F 19 Borgskrivcrvej................. NV Uttorslov 15 Grundtvigs 15 V 8 8 Bulbjergvej Vanløse . . . Borneovej.......................... S Sundbyøster 25 Simon Poters 9 S 4 4 Bulg&riensgade................. Vanløso 21 0 Udb.Klædebo 17 Davids

7 8 3

12V» 8 14 O 5 A 4 S 12V2 8 12V2 8 A l N 2 S 15 V 15S

8 6 8 8 4 8 1 6 1 3 1 4 e 8 8 8 8 8

St. Mattli. Hvidovre Husum Husum Messias Sundby Husum Taksigelses Jesus Kildevælds Slotskirkens Kingos Sundby Gjentofte DySRegaards Hvidovre Taarnby Jesus Frdbg. Vanløse Dyssegaards Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj

14 S 15 S 3 15 V 9 N A l A l A 4 A2 14 N F1V 12V* A 1 12V« 15 V 15 V 12V2

Grøndals Gladsaxe Lyngby Gladsaxe

A 2 A2

Lindevangs F2V F Vanløse 12V» 8 AUehcIgon8 9 N 4 Kapornaums 15 V 8 Frelsers " 4 Vanløso 12V3 8 Enghave 13 5 Hojdevangs 9 S 4 Gladsaxe A 2 N Vanløse 12V3 8 Sundby 2 S 4 Gladsaxe A 2 N Kapcrnaums 15 V 8 Vanløso 12V3 8 Jesus 14 N 9 Vangede A 1 N Solbjærg F1V F F30 - St. Thomas . St. Markus F lø St. Thomas F3ø _ Jesus 14 N 9 Husum 12V2 8 Husum 15 V 8 Brønshøj 15 V 8 Hvidovro A4 S Brenshej 15 V 8 Dyssegaards A 1 ! N Brenshej 12V2 8 Gladsaxe A 2 N Tahrbæk A2 N Kapornaums 15 V 8 Dyssegaards A 1 N Kastrup A 2 S Messias A 1 N Nathanaels 9 N 4 Allohelgens - - Vanløse 12VB 8 Vanløse 12V° 8 Slotskirkens 8 *> Slotskirkons 8 2 Lundehus 15 N 8 Hellerup A 1 N Lindevangs F2V F

8 4 8 3 8 6

4 8 4 8 8 8

6 8 8 8 8 8

Brammingegade................. Bramslykkovej Valby. . . Brams Sidevej Charlottl. Bramsvej Charlottl. . . . Branddammen.................. Brh. Branddamsvej Søborg. . . L I Brandes Allé . . . . Brandholms Allé Vanteso C J Brandts Vej . . . . Brannorsvoj Charlottl. . • Bratskovvej Vanløse . . . Brattingsborgvej Kastrup . Bredagervej Kastrup . . . Bredahlsvej Valby . . . . Brede pr. Lyngby . . . . Bredegaards Allé Valby. . Bredefrrund.........................

Gjentofte Gjentofte Gladsaxe Rødovre Gjentofte Taarnby Taarnby

Ordrup A l N Bækkebo Seborg. . . . . Bække- S 1—39 og 2—36 Gladsaxe A2 N skovvej ( Resten

Gjentofte Brh. Bronshøj

Husum 23 Husum 15 V 8 8

21

-

— 23

V Frdbg.

Bæverstien Søborg . . . . Bedkerbakken Klpbg. . . .

Gladsaxe Lynghy-Tbk.

F 1 St. Thomas F30 F Rødovro A 4 S

NV Uttorslev 15 Grundtvigs 15V 8 1 Bodkervej........................... NV Utterslev 15 Ordrup A l N Bøgehøj Hellerup . . . . Vanløso 21 Vanløse 12V» 8 8 Begevang Kastrup . . . .

8

Gjentofte Taarnby Gjentofte

Taarnby A2 S Kastrup A 2 S

Begevej Hellerup . . . .

4 8 8 3 3 1

Bøhmens- j 1—25 og 6—16 S Sundbyøster 24

Valby 20 Timotheus 14 S 9 6

-

gade

(31—33

-

Lyngby-Tbk. Hvidovre

Lundtofte A 2 N Bennelandsvej Vanløse . .

Vanløso 21 Vanløse 21

Hvidovre A 4 S

Berglumvej Vanløse . . .

S Sundbyøster 25 Filips 9 0 4 4 Børsen.............................. K Strand 4

4 Garnisons 7 3 r

Børsgade........................... K Strand 4 B ørskovvoj..................... ø Emdrup 19

K St. Annæ 0.

i 3

--' —

-

3

5—37

-

-

Frederiks

*

Bredgade . . . . J ^ 33 6 ) 59—77

8

Callisensvej Hellerup . . Camilla Nielsens Vej. . .

Gjentofte

-

4 Garnisons - -

F Frdbg.

F 20

2—22

-

3

1.24-78 -

11 — 36

G a d e

G a d e

■(S

Kvarter eller

Post­

mune

Kom­

!Kvarter eller Rodovro Vanloso Rodovre Rodovre Rodovro Vigerslov Hvidovro Vanlose Gjentofto Kom­

Kodo-

Valg­

kreds

Post­

Sogn

mune

Valg­

kreds

Rode­

Sogn

kontor

Social­

kontor

kontor

Social­

kontor

(Kirke) ]

distrikt

distrikt

Politibr.

i (Kirke) Taarnby A 2 S

Capollas Altø Kastrup . . Capnvoj. . . . Carit Etlars Voj Carl Itaggers i 1*21 ogr2-22

Taarnby

Damhusdalsvej Valby. . . Valby.............................. Damhustorvet Valby . . . Damparken Valby . . . . Damsholtevoj Valby . . . Darasticn Vanloso . . . . Damtofte Charlottl. . . .

Rodovro A 4 s Vanlose 12V 3 8 Rodovre A 4 S Rodovre A 4 S Rodovro A 4 S Hvidovro A 4 s Vanloso 12V 3 8 Skovsboved A 1 N FC St. Markus F10 F FØ St. Markus Flø P _ - - Timotheus 14 S » FØ St. Markus Flø * Lundtofto A2 N 21 20 21 20

S Sundbyostor 25 Filips 9 S 4 4 Damhusdæmningen Vanl. &

V Frdbg.

F 12 Froderiksbg. F10 F

8

Gjontofto

A 1 N Damhusongvoj Valbv . . .

Ordrup Mossias

-

Boston

AlléCharlottl.t

Carl Bornhards Voj . . . V Frdbg. Carl Blocbs Altø .Sebore• . Gladsaxo Carl Danfeldts Altø Islov Rodovro Carl Foilbergs Voj . . . . F Frdbg. Carl Jacobsens Voj Valby . Brh.

F 12 Fredoriksbg. F10 F

Timothoua 14 S 9 C

Seborg A 2 N Damshovej Valby . . . .

Rodovro A 4 S F 20 Lindovangs F2V F Valby 29 Jesus 14 S 9

P

6 2

0

Danas Plads...................... V Frdbg.

Carl Johans Gado Carl. Langes Voj Valby . . Carl Mollers Altø Soborg Carl Nielsens Allé . . . .

Udb.Klædebo 17 St. Jakobs

10 7

Valby Gladsaxo

V Frdl.g.

Timotlieus 14 S 9 G r,

1 1-7 og 2-8

20

_ F 11

Gladsaxo A 2 N Danasvoj. . )27-41og2G-44 -

0 Udb.Klædebo 19 Sions F il St. Markus F10 F — F G _ - - S Sundbyoster 24 Allehelgens 9 N 4 4 10 7 1

Danhaven Valby.................. Danmarksgado................. Dannebrogs Allé Klpbg. . .

Vigerslev

6

V Frdbg.

Carl Plougs Voj | uligo Nr. V Frdbg. ligo Nr. -

Lyngby-Tbk.

5 5

Carlsgado .

i 1—37 V Udb. Vester 9 Apostel

1

_ - Gethsomano - - — 9 Apostel 13 _ . Guthsemane 1 -

Carolinovoj Hellerup . . . Carstonsgado. . Castborgsvej Valby . Castor Allé Kastrup . . . Cathorine Booths Vej Valby Corosvoj . . . Coylonvoj . . . Charlottl.Stationspl.CharJtt. Charlottonlundvoj Hollorup CliristonBergs Allé Valby . Christen Kolds Altø Kastrup Christian d. 2dons Altø ■ . s Christian d. 2dens Plads . s Christian d. 9. Gado . . . K Christianehej .Soborg . . .

Gjontotto Valby Taarnby Hvidovre Gjontofto Gjontofto Valby Taarnby

- - -

Hollorup A 1 N

„ . ,,

39-57 - (40-00 - -

V Udb. Vestor 10

14 0 5 G

Krist

Timotlieus 14 S 9 G Taarnby A 2 S Hvidovre A 4 S

20

V Udb. Vester 10

Enghavo 140 f> 0 Hvidovre A 4 s 9 Timotlieus 14 S 6

Dannevirkegado................. Dansborg Allé Valby . . Dansbojvej Valby . . . .

Hvidovro Vigerslev Hvidovre

V Frdbg.

F 1 Solbjærg F30 F

20

s Sundbyoster 25 Simon Peters 9 S 4 4 Danstrupvej..................... 0 Ordrup A 1 N D.ansvej V alby.................

Emdrup 19 Lundehus 15 N 8 Hvidovre A 4 S 2 Slotskirkons 3 1

1

5

Messias A 1 N Dantes Plads....................... V Vostorvold Degnomoso Allé................. Brh. Bronslioj Dogncstavncn..................... NV Utterslov Timot'nous 14 N 9 Taarnby A 2 S G

12 V 2 8 8

Bronshoj •St. Pauls

20

23 23

Grundtvigs 15 V 8 8

Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 S 4 4 Sundbyvost. 25 llojdovangs 9 S 4 4

Dcltingade.......................... Dolosvej.............................. Dorbyvej.......................... Dianavoj Vanloso . . . . Dickens Altø Soborg. . . Digovej.............................. 3 Digtorgangen Sohorg. . . Dirchsvcj.......................... 3 Doktor llindhedesAllé Vanl. f>

St. Annæ V.

8 3 2

K

3

S Sundbyostor 25 Simon Poters 9 S 4 4 S Sundbyvest. 25 llojdcvangs 9 S 4 ‘ 4 Rodovro A 4 s Sohorg A 2 N Soborg A 2 N SundbyOvdr. 25 lloidovangs 2 S 4 4 S Sundbyostor 25 Simon Peters 9 S 4 F 1 St. Thomas F30 F 4 Rodovro Gladsaxo Gladsaxo

Kobmager Gladsaxo

4 ilelligaands Soborg A2 N F20 Lindovangs F2V F F X St. Lukas F30 F 2 Slotskirkens 3 i Rodovro A 4 s

7 2 3

Christian I’auleens Voj . . F Frdbg. Christian Richardts Vej . . V Frdbg. Christiansborggad© . . . V Vestorvold Christiansdal Vanloso. . . Rodovre Christiansborg .

K Strand 4 Slotskirkens 8 2

Doktor Abildgaards Altø. . V Frdbg. Doktor Priemcs Vej . . . V Frdbg.

21 Vanloso 12V 3 8 F 10 Fredoriksbg. ITV F Hvidovro A 4 S Taarbæk A 2 N

K Strand 4 Slotskirken

.. . . umetiaiisir. i

il —Uog 2 - 1 2

Vanloso Hvidovre Lyngby-Tbk.

8

8

2

...

-

14—22 -

Vester

3 -

2

Chrislianshavns Kanal . . K Chrsthvns G Frelsers 2 N 4 3 Doktor Willes Voj Valby Cbristianshavns Torv . . . K Chrsthvns G Christians 2 N 4 3 Domusrej Klamponborg . .

3 ■Donaugadc.......................... Doras Allé Valbv .. . . -

Cbristianshs. 11-43 og ligeNr. K Chrsthvns

s Sundbyoster 24 Allohelgens 9N 4 4

Christians 2N *

6

.

-

Voldgado 140- il Christiansholm Klpbg. . . Chr.holmsParallolvej Klpbg. Chr.holms Parkvoj Klpbg. Chr.liolms Slotsallé Klpbg. Chr.holms Tvicrv. Klpbg. Christiansholmsvoj Klpbg. Christiansholms tt Christianshvilovoj Charlottl. Christiansmindovoj. . . . Christiansrovoj Klpbg. . . Christiansvoj 1i—35og 2—38 Christian Svondsons Gado Christoilors Altø Soborg . . Christnph. BoccksAllé Sob. Citygado. . . . Citypassagen . . Clarasvoj Char-( ulige Side Charlottl. I Reston Classcnsgado. . . i 51—67 _ HA Clausons Vej Gjontofto Clausholmvoj Vanloso . . Clematisvej . . t 2—72 . , ( nli rc N’r. uoinnsgaao , |i&u Kr- Corneliusmindev. Kastrup . Cottagovej Hollornp . . . Cr&llesTennoseneAliéKastrup Cumberlandegade Cypornsvej . . Cypres Alle K&strup . . . Cæciliavej Valby JDagcbol Allé Kastrup . . Daglykkovoj Valby . . . 0 s 0 K K lottl. } ligo Sido CoJbjørnsensgado „ ...

Hvidovro A 4 S

Frelsers

Hvidovre

Gjontofto Gjontofto Gjentofto Gjontofto Gjontofto Gjentofto Gjontofto

Skovshoved A l N Dorthoavej j 4 g_gg 20-GS NV Uttorslov 23 Kapernaums 15 V 8 8 — - Uttorslov - - -

Skovshoved A 1 N Skovshoved A l N Skovshoved A 1 N Skovsliovod A 1 N Skovshoved A 1 N

Blaagaards 5 0

N Udb.Klædobo 11

7

Dosseringen . .

- -

-

— O Bothlehcins

Dovregade.......................... S Sundbyvost. 24 Sundby 2 S 4 4

Drachmannsvej Klpbg. . . 2 N 4 3 Dragsliolmvoj Vanloso . . Ordrup A l N Drechselsgado................. S Taarbæk A 2 N Drojogado......................... Ordrup A 1 N A L Drowsons Vej| 2—14 Frelsers 15S 7

Skovshovod A l N Vanloso 12V 3 8 6 11. Tavsons 2 S 4 4 8

Gjontofto Vanloso Eksorcorpl.

K Chrsthvns

G

21

1 Drojorvoj.......................... NV Uttorslov 15 Kapornaums 15 V 8 8

Udb.Klædebo 19 Sions

Lyngby-Tbk. Gjontofte

0 Udb.Klædebo 19 St. Jakobs )5S 7 0 Udb.Klædebo 17 Luthors 6 7

1

- -

— 18

.

* *

Messias

-

Hvidovro A 4 S

S Sundbyoster 24 Natlianaols 9 N 4 4 Drivkær V a lb y .................

Hvidovre Taarnby Valby Gjontofto Chrsthvns St. AnnæØ. St. Annæ V.

9 0 4 4 A 2 S

DrogdoiiRgado.................

Solbjærg F30 F

Christian Winthers Voj . . V Frdbg.

K l

S Sundbyoster 24 Sundby Taarnby

Gladsaxe Gladsaxo Kobmager Gjontofto

Gladsaxo A2 N Dronningborgvoj Kastrup . Gladsaxo A 2 N DronningDagmarsAlléValby

Timotheiis 14N 9 Gjentofto A 1 N Christians 2 N 4

6

20

Dronning Elisaboths Allé . s

4 Ilelligaands 7 2 3

Sundbyvest. 25 llojdovangs 9S 4 4

Kebmagor 4 Ilelligaands 7 2

3 Dronningoinarkon Ujcntofto Dron- ) 1—51 og 2—48

Ordrup A l N Skovshoved - -

3

6

K

— -

Frelsors Garnisons

ningonsg. } 55—79 og 50—70 -

- -

3

f 1—40 0 Udb.Klædobo 17 Frihavns

2 - - -

7

0 7 2

1 - 1 1 13-31

3 4

K

(

— - - — “ -

— 18

— - -

-

.

.

_ Citadols

J

_ -

_ Dronningens

_ 3

Østervold Gjontofto Vanloso

Tværgado ' ‘ ‘ | 2—14 _ St. Annæ 0. V 10—58 - St. Annæ V.

- Frodoriks * - F 14 Solbjærg F 2 V F Messias A 1 N Vanloso 12V 3 8 F 7 Mariendals F3V F F 17 Maricndals F3V F — - - • 21

Gjentofto A 1 N Vanloso 12V 8 8 8

— " • -

21

S Sundbyvost. 25 llojdovangs 9 S 4 4 Dronningonsvoj..................

F Frdbg.

V Vostorvold

J 5 5 DronningLouisesV.Charlttl. 1 5 5 Dronninglundvej Vanloso

Gjontofto Vanloso

Maria Maria

2 2

1. Colbjornsonsgade . . . V Vostorvold

8

O

6 3

Dronning Olgas Voj . . . F Frdbg. . . 1 1-57 og 2-56 F Frdbg. Drossolvoj } 63_81 „K C0.80 „

Østervold 3 Esaias _ 17

_ _ - Taarnby A 2 S

— F 10

.

Taarnby Gjontofto Taarnby Taarnby Valby Taarnby Hvidovre

S Sundbyvest. 25 llojdovangs 9 S 4 4

Cort Adelers Gado . . . K Øster

Holmons 3 Dublinvej......................... Messias A 1 N Dueoddovej Kastrup . . . 8 2

4

Taarnby A2 S Mariondals F3V F — ” " Hvidovre A4 S N Hollorup Al

Taarnby

F 17

Kastrup A 2 S

. 1 1-65 og 2-00 Duevej }c7-113 og 84-124 Dunkær V alb y .................. Duntzfolts Allé Hellerup .

F Frdbg.

-

— F 16

S Sundbyester 24 Allohelgons ON 4 SnndbyeRtor 25 Simon Peters 90 4

4

8

4 Dunhammcrvoj.................. NV Emdrup 23 Grundtvigs 15 V 8

Hvidovre Gjontofto

Kastrup A 2 S Timotlieus 14 N 9

6

20

V Udb. Vestor 9 Absalons 13 5 5 — - — - Absalons — . Gotlisemano 13 - Maria 1 - - - -

( 9—39

S

A'2

Taarnby

I

2-14 -

- -

Hvidovre A 4 S

Dybbols- J gade

in_ ro 1 41—49 og 40—50 151—53 og52—56 1.55-01 og58-70 -

N Udb.Klædebo 13 Samuels 11 N 8 7 _ 15 Kingos - - - _ St. Stefans - - - S Sundbyvost. 24 Sundby 2 S 4 4 _ Dyssegaards A 1 N

n

( 1 —’>og 2 — 10 ( 7— 4 og 40 . 12—38 .

Dagmare- 1

10 St. Matth. — • - Husum 12V 2 8 21 Grondals 12V 2 8 Lundtofto A 2 N 23 Uttorslov 15 V 8 Hvidovre A 4 »S N A 2 4 Holmens 2 - -

■ G

15

gade

— • Husum 21

8

Dagvej Hellerup. Dagogade . . . Dahlerupsgadø . Dalbyvej . . . Dalen Seborg. . Dalforet . . •

Dybo k æ r.......................... Brh. Dybendalsvej . .

Gjontofto Gjontofto

. . F Bronshoj

Dablénsstrædo Gientofto. .

Lyngby-Tbk.

Gjentofto A l N Dybondalsvoj Klpbg- . . • V Vostorvold o Dorakirkons 3 1 5 Dybonsgade ...................... K

østor

Husum 12V 2 8 8

Brh.

Husum 21

8

Dyblandsvangen................. Brh. Rrenshoj

Hvidovro Lyngby-Tbk. Lyngby-Tbk. Lyngby-Tbk. Gjontofto —

Sohorg A 2 N Dyrbæk V a lb y ................. 4 Dyrohavegaardsvoj Klpbg. .

Gladsaxo

Lyngby Taarbæk

Sundbyvest. 24 llojdovangs 9 S 4 F 20 Lindovangs F2V F — F 17 Godtbaahs - - — F 19 - -

S

N N

Kip. Dyro-1Skovridg.—Kildooon. havon}Eremitagen Sprfb. Dyrohavevej 11 Klpbg. }Rosten . . . Dyroværnsvoj Valby . . . Dyssebakkon Hellerup . . Dyssovænget...................... Brh. Altø ' *19—13 og 10—12 - Dæmningen! 1—29 og 2—30 Valby } Resten Dæmringsvoj Hellerup . . S n „

1-57 F Frdbg.

— " Taarbæk A 2 Skovsliovod A 1 Froilholms 13 3 Dyssegaards A 1 N Dyssegaards A l N 9 1

59-137

Dalgas Boulovard* 139-103 2-70

_

F 14 Lindovangs - - — - - _ Godthaabs - - F 17 Godtbaahs F2V F

— F 18

6 3

Valby

72-138 , 140-180

20

Dyrkoh............................... K Klædebo 4 Domkirken

F Frdbg.

Gjentofto

N Dalhoffs Vej . . Daltnosevoi . . Dalstraardsvoi Klpbg. . . Dalslandscado . Dalstregot Soborg. . . . Dalsvingot Hellerup . . . Daltoftovoj Sohorg . . . Dalumvoi Valbv.................. Dalvangon. . . Dalvej Gjontofto Damagorvoj . . Damgaardsvoj Klpbg. . . Damhus Boulovard Valbv

NV Emdrup 23 Grundtvigs 15 V 8 8

i 1-37og2-30 Ueli Gjentofto Resten Sob. —

Gjentofto S Amagerbro Gjontofto Gjontofto - Gladsaxe Hvidovre Brh. Bronslioj Gjontofto

Skovshovod A l N Dyssegaardsvoj}

Husum 12V 2

Husum 21 — 25

Frelsers 9N 4 Dyssegaards A l N

8 8

4

6

Sundbyvost 24 Ilojdevangs 9 S 4

Dyssegaards A l N Dyvokes t 1—7 og 2—8

* 9 S

14 N A4

6

Vigerslov_ Hvidovro’ Gjontofte

Timothcus Hvidovro

Seborg Hvidovre

A 2 A 4

N S

20

23 Bronshoj 15 V 8

Dyssegaards A 1 N Bronshoj 12V 2 8

8

Gjontofte A l N Dennerupvej

................. Brh. Bronslioj

21

V Kong.Engh. 10 Fredholm 13 9 Skovshoved A l N

0

Gjentofto Rodovro

4

24 Sundby 2 S

Sundbyvost. østervold

Rodovro A 4 S

Ehertsgado...................... Eckorsbergsgadc.................

S

2

6 3

Esaias

3

0

Made with FlippingBook - Online catalogs