Kraks Vejviser 1939 Personregister

828 — 864

DANMARKS 10,000 STØRSTE FORRETNINGER AVERTERER AAR EFTER AAR IKRAK S VEJVISER

HELE LANDET OVER I ..2500 BUTIKKER, HOTELLER, RESTAURANTER OG CAFÉER foruden paa FÆRGER, RUTEBAADE, STØRRE POSTKONTORER, BIBLIOTEKER samt hos mange LÆGER og DYRLÆGER er K R A K s VEJVISER fremlagt til GRATIS BRUG for Publikum

MAN

KOBER

BEDST

GENNEM VEJVISERENS FAG-REGISTER

2. Bind indeholder :

Vejviserens

Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktie ­ selskabs-Register — VII: Fag-Register — VIII: Island — IX: Udlandet Export Directory of Denmark

Afdeling III

1. Bind indeholder:

Afd. I: Kort og Planer — II: Gade og Hus-Register — Ill: Person-Register — IV: Provins-Register

Person-Register for København.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld ­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade “ . En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. Tillæg: Liste over Døde. En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1937 — 15. November 1938, med Angivelse af Dødsdagen.

Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Pcrsoner udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register.

i

i i

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) Efternavne er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det førBte Navn,alene, f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen ’ erne. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er som Regel opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter Stilling. Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. — Haren Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter Forbogstaver (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (CAP staar før Carl, dette atter før C A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be ­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver at det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind).

Etablerer De en ny Virksomhed Skifter De Navn — eller Stilling Flytter De eller Deres Virksomhed

beder vi Dem — inden 20. Okt. sende os en Meddelelse herom.

KRAK S VEJVISER

NYTORV 17 KØBENHAVN K

Benyt en af Blanketterne sidst i dette Bind.

Afdeling III. Person-Register for København. Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer (se Kortet nedenfor). Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

55

55

Person-Kegister tor København

Aa — Aaga

Aabirk Sv. Gross. (Sanafer)Ø-Farimagsg. 24 1 [g] Aabling-Thomsen Hugo Tømmerhdl. Kors- gaardsv. 26 s Charlottl. gi Ordr. 4649 Aabner alle Laase ved Elith Christian Emil Poulsen Strandv. 6 B E gi Ryv. 2846 Aabo A mager bros nye Gas-& Vandmesterforr. vedL Clausen Amagerfælledv.17 E 1) Am. 5790 - Budexpres v. Chr. Thygesen Dybensg. 6 E g Palæ 1543 & Palæ 4354 - Inventarsnedkeri v. Th. Andersen Aabou- levard 20 El gi N 7171 - Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Høj ­ landsvangen 44 Brh. gi Bella 1097 - Møbelforr. v. E Fischer Sallihgv. 7 E f Damsø 2034x - v. H A Svane Pakkassefabr. Savværk GI. Køge Landev. 164 Valby j} Vb. 2756 - v. C R PetersenRevision & BogføringTaa- singeg. 50 [ø] D Ryv. 1275u - Trævarefabr. v. Edvin Nielsen Smalleg. 44 E f Fa. 1567 - Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 1 EJ g) Tg. 4204 Aaboe Helge Sekretær Cand.jur.Overskousv. Il 4 Valby Aaboe-Petersen & Co. ’ s Eftf. Gross. Dalgas Boulevard3E ®Gh.3760v Postkonto28340 - Kai Købmand S-Boulevard 123 3 El g> V 9655 y Aaboe-Sarensen Anna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 18 1 E gi By 5890v Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70EI g Cent. 9500 - Budcentral v. Edvard Sandberg Blaa- gaardsg. 36B El g C. 11455 - Cykle- & Radiotorr. v. Alfr. Bauch Aa ­ boulevard 40 El g) N 778 - elektr. Installationsforr. v. C Nielsen Julius Thomsens G. 7 El J) C. 11630 - Farve-& Tapetlager ved Rud. Meyer Aabou ­ levard 18 E) ® N 1266 - Flaskehandet v. B Hoffmann Vibev. 11 El gi Tg. 345 - gamle Bureau v. SophieKofoed Aaboulevard 62 El $ N 2442 - Motor Transport v. Carl Christensen Fuglevangsv. 8 El gi N 6560 - Møbellager v. J Madsen Aaboulevard 4 El g! N 5458 - Tandteknik'ved SvendNielsen Worsaaesv. 2 El f N 9041 - Vaffelbageri v. A Kropp Rantzausg. 44 El g N 5221 Aaboulevard-Kiosken v. Svend Lange Aaboulevard 25 El $ Cent. 2049 Aabrlnk H V Giarm. Amagerbrog. 96 E $ Am. 3041 Abron A fh. Postmester Skovgaardsv. 19 Charlottl. g Ordr. 5659 Aaby [Se endv. Aabye] - Ida Enke e. Ingeniør Glahns Allé 43 s E ® Gh. 9489 -1 Viceinspektrice Hans Tavsens G. 5 S El g N 1254y Aaby Ekspressenv. H Møller Flytteforr. Svendelodden 14 El $ Tg. 7113 Aabye [Se endv. Aaby] - Rud. Boghdl. Frm. Østerbrog. 110 [g] ® C. 1257 - C Enke e. Apoteker Østerbrog. 39 4 E f 0 2467x - Thilda Enkefrue Tuborgv. 58 1 Hell, ffl Hell. 5036 v - Dagmar fh. ForstanderindeColbjørnsensg. 3 4 E] f V 2769 y - Karen Frøken Svinget 14 s E ® Am. 6149x - Ovidia Frøken Kristianiag. 8 2 E - F Fuldm. i Statsanst. f. Livsfors. Cand.jur. Svinget 12 2 E ® Am. 1703x - Vilhelm Gross. Boghdl. (Rud. Aabye) Æbeløg. 24 ‘ E - JSF Ingeniør Cand. polyt.Ellevadsv. 33 Charlottl. g Ordr. 2735 - Jørgen Ingeniør Cand. polyt. Holst einsg. 61 4 fe) g 0 8120 - Oscar Installatør N J Fjords Allé l 4 El

Aabye Karen Journalist Skovgaardsg. 19Egfc 0 8352 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 3 4 EI - Jørgen Kunstmaler Gothersg. 143 2 Kl g By 456 ■*CA Manufakturhdl. Falkoner Allé 106E g N 3855 Bp. N J Fjords Allé 3 3 E) - Rud. Papirposefabr.Boghdl. Østerbrog. 110 E gi C. 1257 Bp. Zinnsg. 3 4 E - E Redaktør Cand. theol. Dosseringen 18 3 El g N 3193 - Aksel Chr. V RepræsentantHolsteinborgv. 9 3 Vanl. - Lorenzo Translator Søvejen 15 Holte gi Holte 411 - C E Vognmand Lyngbyv. 433 s Gjentofte g Gjent. 3345 Aabye*Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 87 2 Kl g Palæ 878x Aabyholm Vinduespoleringsbur. v. Paul Sund ­ strup N-Frihavnsg. 72 E g 0 7787 Aadal Vinduespoleringskomp. v. Laurits Ol­ sen Ved Klosteret 19 E g Ryv. 2786 Aadam J Chr. Gulvhekla dningsforr. Rosen ­ ørns Allé 41 El j) N 5349 - Radioforr. v. Søren Pedersen Danmarksg. 19 El g Eva 1750 Aae Svend fh. Skibsforer Finsensv. 4 1 El g Gh. 9418 Aaens Møbelfabrik ved Lars Hansen Borups Allé 141 E) g Fa. 656 AaesTh. fh. Maskinmester F M.Holmbladsg- 76 3 E - Erik Teatermaler Blidahpark21* Charlottl.. g Hell 5421x Aafred L Mekaniker Sundkrogsg. 17 E g Ryv. 4005 Aagaard Harald Ludvig Julius Afdelingschef Flakholmen 30 8 Vanl. - C Lumbye Assurandør Østerbrog. 112° E g 0 371 - Hans Bagerm. Jernbanev. 29 Lyngby g Lyngby 2065 - Olfred Bankfuldm. Norsv. 6B 2 EJ ® Eva 3056 - Anton Cyklehdl. Borups Allé 209 El g Tg.. 7198 Bp. Genforeningspi. 6* IE - SO Cyklehdl. VerasAllé 24 Vanl. g Dams©- 220 & Damsø 1590 Postkonto 753 - D Munck Direktør Frdbg. Allé 13 A 1 El g Eva 2898 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I 2 El g By 1083y - Ingeborg Enke e. Organist Hollands Allé 6 1 E g Am. 8737x - J enny Enkefrue Solgaarden 23 2 E g Ryv.. 3523y -AK Forretningsf. Marstalsg. 25 ’ E g 0 7667 - Dagmar Frue Amagerfælledv. 9 s E g Am. 1680x - Ellen Frue S-Fasanv. 47 3 EJ g Gh. 7424 - Fanny Frue Morlenesv. 14 Holte g Holte 467 - Ida Frue Frederiksg. 6 3 Kl g Palæ 271v - Karla Frue Stavangerg. E g 0 2105 - Gunnar Fuldm. Rughavev. 1* Valby g VK 771x - Otto Gross. Vesterport El g By 7030 Bp. Østbaneg.3 3 E g 0 6133 - & Frederiksen Guldsmedem. St.PedersStr. 26 Kl ® By 7157 - L M Guldsmed Valby Langg. 211 Valby g Vb. 5094x -V Guldsmedem. (Aagaard <Æ Frederiksen) Gram by v. 5 Rødovre Valby - P Ingeniør Bernstorffsv.l54Hell.g^HelL 2106 & Ueli. 900 Bp. Høeghsmindeparken 8 1 Hell, g Hell. 6638 - Paul Ingeniør Gross. (Bach&Bonne ’ sEftf.) Rigensg. 23* Kl g Cent. 12521 - Poul Ingeniørassist.Strandv.266 Charlottl.. g Ordr. 1678 - Annine Frøken Kommunelærerinde Strandboulevarden 16 5 E g 0 7037v -APL Kommunelærer Tibirkeg. 21 2 El g N6797 - IdaFroken KommunelærerindeSortedams- doss. 63A 4 E g N 2203y

Aaabav. J Hansen Transportfor?. Johan Kel ­ lers V. 28 m f C. 11788 Aaabach Kompagni v. Magnus Haahr Giarm . o Godthaabsv. 187 E g) Gh. 4350 Aabel Laura Husgerningskontor Odenseg. 24 3 [g] f 0 888 Aa-aclo Komp. v. C Gabriel Christensen Vin ­ duespolering GI. Mønt 39 Kl $ By 5434 y Aaager AnkerMurerm. Jomsborgv. 3 ’ Hell, f Hell. 74 Aa-al Vinduespoleringskomp. v. Chr. Chri ­ stensen Hammelstrupv. 19 EJ g) C. 10666 Aa-alf, Akts., Bredg. 69 Kl g) Cent. 6772 Aaals-Parket-Gulve Akts., Dansk Parket In ­ dustri Jarmersg. 2 El ® ★ By 2205 Post ­ konto 1205 Aa-Altransport v. Alfred Hansen Dronn. Ol ­ gas V. 23 E f C. 8982 & Gh. 1122 Aa-Autoexpres Buldog v. F F Jensen Rov- singsg. 90 El g) C. 13750 Aaba & Alfa Bud- & Biltransport v. Ulkjær Hedlund Linnésg. 33 E f C. 3355,11555 & 14800 Aabac ved S F Garly Flytte- & Vognmands- forr. Abel Cathrines G. 1 El ® ★ C. 8812 - Vinduespoleringskomp. v. AKnudsenAdelg. 23 Kl gi Palæ 3552 Aabacol v. C Rasmussen Desinfektionskomp. Sankelmarksg. 24. E) $ Eva 1104 Aabad-Clausen O J Direktør^ Westend 30 4 El Å.A.B.A.F. ved Holger 'Jensen Krystalg. 10 E g Palæ 4706 Aabak A C Gross. Frm. Amaliev.20 El ®^C. 3106 & 15484 - Reno Skiltefabr. Skafferv.9 1 El - K Snedkerm. Oehlenschlægersg. 17 El gj Eva 1845 Bp. N-Frihavnsg. 96 3 [g] ® 0 3547y - v. O Anderberg Vinduespoleringskomp. Vesterbrog.47 El gi V 1977x Aabal Isoleringsforr. v. Ludvig Petersen Ve ­ ster br og. 69 B El gi V 4854 - Vindueskompagni Bangsbov. 25 Vanl. g) Damsø 2691 Aabald E & J Knudsen Agenturforr. Speditø ­ rer Peder Hvitfeldts Str. 8 E $ C. 1594 - Foto v. Joh.Lyngby st. Regneg. 26AE$By 6388 Postkonto 29259 Aabart Einar W Pianostemmer Poppel Allé 35 Hvidovre Valby gi Hvidovre 386 Aabavn Julius Murerm. Strandhavev. 25 Hvidovre Valby g) Hvidovre 250 Aabech Alexius Arkitekt Murerm. Himrner- landsv. 23 1 E gi Gh. 7224 Aabel [Se endv. Obel] - HPelektr.Install Strandg.5B 4 E$Am.5759 - Gunnar Theilmann Organist Livjægerg. 33 3 El f 0 895v - J P Theilmann Repræsentant Livjægerg. 33 3 [g] fØ 895v Aabenraa Assistance Afd. v. A O H Iskov Budcentral Aabenraa 29 E $ C. 2121 - Røgeri v. H Iversen Aabenraa 4 E ® By 4202 - Skilte- & Rammefabrik ved H Jørgensen Aabenraa 13 Kl g) By 4011 Aberg Gunnar Magister Anker Heegaards G. 2 3 El Aaberg ErikInstrumentmagerVodroffsv.21B , E] gi V 6681y - Carl Biilow Læge Reservekirurg Niels An ­ dersens V. 65 Hell. g) ★ Gjent. 1200 - C J Maskinmester Mylius Eiichsens Allé 43 Hell, ffl Søb. 579 -Karl FA PianostemmerVodroffsv.21B 1 El ® V 6681y Bp. Fensmarkg. 43 4 El g) N 5697 - KRepræsentantOleSuhrsG.7 4 E £• Palæ4324 - V J Salgschef Kretav. 13 3 E ®Su. 703 - Aug. Tømrerm. Hostrupsv.lO^E) gi N7476 Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Bredg. 65E g By 8674 Postkonto 26132 Aabi Ekspress v. Jens Bindner Koldingg. 16 El U Tr. 113 AabidTAkts., Udlej nine sforr. Ny Vesterg. 1 E g) Cent. 7007 Postkonto 1693

Person-Register for København

HI — 867

Aaga — Aark

Aagaard Julie Kommunelærerinde Cand.phil. Tranegaardsv. 6 2 Hell. ffi Hell. 2488y - L M N Kommunelærer Blegdamsv. 84 4 El ffi Tr. 810 - PN Kriminalassist. Artilleriv. 60 1 [s] Mm. 3007 - H F Kulhdl. Vognmand Jægersborg Allé 22 Charlottl. ffi Ordr. 2430 & Ordr. 499 - Viggo Købmand Nærumv. 313 Nærum ffi Nærum 65 - O C Læge Dr. med. R. V-Boulevard 13 [3 ffi Cent. 11078 (2-4) Postkonto 3955 Bp. Solvænget 18 IS $ Ry v. 2662 (12-1) - njalmar Malerm. Amagerbrog. 153 4 [S] ffi Am. 4132 - P Manufakturhdl. Roskildev. 368 Rødovre Valby X 1 Rødovre 190 - Poul Manufakturhdl. Valby Langg. 125 Valby § Vb. 160 Bp.PederHjortsV.il 3 Valby - O F Murerm. Kontor Amager Boulevard 132 [S] ffi C. 3702&1 0079 (9-17) Bp. Vester- brog. 169 E J? V 8(i85 - Th. Murerm. Hollænderdybet 14 2 [S] $ Am. 2139 -Vera Musiklærerinde Strandv.266 Charlottl. ffi Ordr. 1678 - H Overassist, i Post- og Telegrafv. Gjen- tofteg. 75 Gjentofte ffi Gjent. 1336 - R G Overassist. v. KTAS. Havebo 3 Valby ffi Vb.317y - M FrøkenO verlærerinde Fred. d. 6. Allé 2 4 [0 5) Gh. 725 v - N A Overmontør AarhusPl. 4 s [S $06008 - L M Prokurist i Privatb. Brannersv. 1 B s Charlottl. ffi Ord. 4465 v -PR Prokurist Hoffmeyersv. 4 3 [F] $ Damsø 842 - 1 S Repræsentant Strandv. 266 Charlottl. $ Ordr. 1678 - Peder Sekretær Njalsg. 39 2 [SI $ Am. 465 - Bjorn Skibs- & Maskinkonsulent Clas- sensg. 19B 3 Elffi Cent. 11450 - E Smedem. (Iron Art) Kaalundsg. 6 3 E - G Smedem. (Tron Art) IC Lembrechts Allé 29 Hvidovre Valby - P DTandlæge Puggaardsg.5 1 E ffiByl721v - Ejnar Tapetserer & Dekoratør Svende- bjergv. 38 Hvidovre Valby ffi Hvidovre 432 - A S Tømrerm. Heilsg. 2 1 E ffi V 7799 Aagaard-Hansen Lfli.Fuldm.Tagensv. 98 ’ 1® ffi Tg. 1886 x Aagaard-Nieisen O Radioforhdl.JernbaneAllé. 48 Vanl. ffi Damsø 164 __ Aagades Brødfabrik, Akts., Kronprinsesse Sofies V. 25 E $ Cent. 1181 Postkonto 548 - Vulkaniseringsanst. v. O Soeborg Aagade 88 El $ N 7801 Aagerup ’ s F Eftf. ved A Rasmussen Blik- kenslagerm. Gas- & Vandm. Amagerbrog. 150 [S] ffi Am. 2267 - Fr. fh. Blikkenslagerm.HøjdevangsAllé22 EJ $ Am. 7858 Aagesen Harry Bagerm. Woltersg. 16 s [s] ffi Am. 1747y -.IN Bogholder u. Magist. Peter Bangs V. 89 2 00 ffi Gh. 5772 v - Aage K irchhoff Direktør Kanslerg. 16 s El - Helga Hugbod Enke e. Departementschef Paludan Mullers V. 3 2 E $ Eva 3009 - Marie Enkefrue Gammel toftsg. 12 A 1 El - Harald Forvalter Fennevangen 20 Gjen ­ tofte ffi Gjent. 2705 - Chs. Hdlsgartner AmagerLandev. 92 Ka ­ strup ffi Kastrup 65 - VagnHøjesteretssagf.K.DM. Fredh. Kan. 16 E ffi C. 2550 & 11550 (10-4) Bp. Stock- holmsg. 53 ’ , 2 E1 ffi 0 728 -KV Ingeniør Charlottenlundv. 30 Hell. ffi Hell. 3784 - Johs. E Instrumentmagerst.Regneg. 26 E ffi Palæ 2054 Bp. Koldingg. 78 El - ’ s Brødr. Kajakbyggeri Bodestr. Dragør - Sven Kommunelærer Aurehojv. 5 3 Hell. ffi Hell. 1823 - C J Kirchhoff fh. Købmand Ægirsg. 57 4 E) - L V Købmand Brede Lyngby ffi Lyngby 357

Aagesen Marie Manufakturhdl. Gyldenløvesg. 21 E $ Palæ 6368x - A Repræsentant Tesdorpfsv. 64 s EJ $ Fa. 1502 - Vagn Revisor Bønnelandsv. 2 1 Vanl. ffi Damsø 2166 - Andr. Vagn Sagførerfuldm. Cand. jur. Stockholmsg. 53 1 El - H Skotøjshdl. Amagerbrog. 155 [S] ffi Am. 2392 Bp. Amagerbrog.120 4 [s] ffiAm.l634y - LFruø Sæbeforr.Njalsg.55 s [Si ffi Am.l051y - Ida Frue Vævelærerinde Jabob Erlandsens G. 2 [0] $ 0 8743 AagreenL V Ingeniør Fredcriksborgv. 164 2 E1 ffi Tg. 2886 v Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkoner Allé 120 E ffi Cent. 10940 Aa-Kanden v. Vera Schermeister Kaffe- & Konfekturehdl. Aaboulevard 27 El $ N 1711 Aakanden v. Heinrich Falk Plisséforr.Slotsg. 6 [® ffi N 6271 Aakast V Skrædderm. Buddinge Hovedg. 8 o Søborg ffi Søb. 2730 Akerlund 1 M O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 El - A Frue Solv. 3 3 00 - Marie Frue Bredg. 47 s E $ Palæ 1912 - HenryGross. Vicekonsul (Chr.C Rahr&Co.) Helleruplund Allé 18 Hell. $ Hell. 1144 - John Gross. (N J Åkerlund & Co.) Serridslevv. 10 2 El ffi 0 8922 - NJ & Co. Skrædderforr. Bredg. 20 e KJ $ Cent. 6209 Aakerlund Dorthea Manufakturhdl. (Baby- Mag. Dorthe) Tværvangen 10 2 Brh. - A Speditør Toldklarerer Trepkasg. 2 3 El ffi N1828v - Aa Sølvsmed Peter Bangs V. 218 s Valby - O Tømmerhdl. Aabakkev. 6 E ffi Damsø o 2090 Åkesson Knut Direktør Rialtov. 14 2 [s] - A Skrædderm. Valby Langg. 31 Valby ffi Vb. 8v Aa-Kiosken ved Laura Jensen Aaboulevard50 El $ Cent. 6669 & 11037 Aaland H PKunstmalerOrionsAllé3Kastrup Aaland ved Carl Hansen Flytteforr. Dan- marksg. 19 E $ V 1567y Aalberg Oscar Slagterm. Nørrebrog. 2001® ffi Tg. 1296 - V Slagterm. Prins Jørgens G. 4 [® ffi N 1899 y Bp. Baggesensg. 38 3 E) $ N 1438 x AalborgR A Ritmester R. DM. Annettev.5A 4 Charlottl. $ Ordr. 4179 x - E A Søløjtn. St. Pauls Pl. I 2 E ffi Palæ 1593 x Aalborg - Aalborg Margarine fabri k s Hove d- o p I a g Markmandsg. 2° Isl ffi Cent. 10254 - Stiftstidende, Kbhvns. Kont. Graabrødre- str. 23 E ffi C. 5790 - Tøjmagasinet v. AOvesen Kompagnistr.23 E ffi By 3046 Aalholm Bilen v. FrederikNielsenAalholmsv. 19 Valby $ Vb. 3900 - Blomsterforr. v. V Lemcke Brams- lykkev. 26 Valby $ Vb. 2416 - ’ s Farve- & Materialhdl. FAnskjær Ros ­ kildev. 159 Valby $ Vb.989 - Flytte- & Vognmandsforr. v.P Christensen Vigerslevv. 30 Valby $ Vb. 1993 - Isenkramhdl. v. A F Rathje Valby Langg. 191 Valby ffi Vb. 3521 - lille Røgeri v. AdelheidAndersen Paalægs- forr. Valby Langg. 209 Valby $ Vb. 992 - Radio, Akts., Valby Langg. 203 Valby $ Vb. 323 Postkonto 22617 - 's Skilteindustri v. Michael Olsen Aal- holmsv. 57 Valby $ Damso 1834 - ’ s Tandteknik v. Aage ENKjær Roskildev. 161 2 Valby $ Vb. 1436 Aalholmskvarteret ’ s Gas- & Vandmesterf érr. ved A Jørgensen Knuthenborgv. 1 Valby ffi Vb. 2573 Postkonto 29802 Aalkjær I V Læge Reservekirurg Dr. med. Bispebjergv.BispebjærgIIosp.lHffiTg.1256

Aalling Hans N Kunstmaler Lyngby Torv 15 Lyngby $ Lyngby 644 - J Sølvsmed Frdbg. Allé 11 A 4 E ffi - V 6686x - & Rasmussen Sølvsmede Jagtv. 123EI Aalund Otto Glarm.Holsteinsg.45Effi03425y Aalykke Kloak- & Brøndrensningskomp. v Johannes Petersen Møllegaardsv. 1 El ffi Ryv. 2535 - Mejeri v. Valborg & O Jørgensen Aabou ­ levard 34 El $ N 0201 Aaløv Carl Ejendomsmægler Colbjørnsensg. 6° E ffi ★ C. 3156 & 5369 Aamand Niels Overmontør Sundholmsv. 13 2 [S] $ Am. 1645 Aamann Svend Gross. Julius Thomsens PI. 2 E $ N 7774 Bp. Smalleg. 36 B 4 E ffi Gh. 2080 - AF RepræsentantMarkv.47 EffiGh.3190x Aaminde en gros Mejeri Akts. Colbjørnsensg. 34 E $ Eva 1415 Aamodt - Axel E Aamodts Eft. Papirhdl. kgl. Hofleverandør Litografi, Bogtryk og Pro ­ tokolfirma Kong. Nyt. 18 E ffi C. 106 & 9206 Grundlagt 1857 -HF Repræsentant Strandboulevarden 118 4 El $ 0 1581 - ’ s Axel E Eft. ’ s Trykkeri Akts.Kong.Nyt. 18 E $1 C. 15506 Aam und J Direktor Skolebakken 1 Gjentofte $ Gjent. 2411 - Agnete Frue Raagev. 17 Hell. $ Hell. 1921 Aamøllen v. John H Bauer Melhdl. Falkoner Allé 110 E ffi N 2156 Aandssvageanstalter seAfd. V Real-Register Aaquist Thorvald Afdelingschef Aurehøjv. I 2 Hell. $ Hell. 2267 Aarby Ferd. Trikotagéhdl. Vigerslevv. 282 Valby $ Vb. 4877 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Vær- nedamsv. Il 1 E $ V 6868 y Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv. 174 4 El ffiTg.959x Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 18 s E $ Eva 2346 Aaregaard Harry Gross. Niels Ebbesens V. 25 3 Effi V8311 - Harry, Akts., Gross. Rørholmsg. 18 E $ By 6217 Postkonto 29657 Aarestrup Emil Afdelingschef Eggersv. 18 Hell. $ Gjent. 786 - Georg Filialdir. i Privatb. S-Fasanv. 14 ’ E ffi Fa. 282 - Ingeborg Fuldm. Strandboulevarden 36 5 EI - Gunnar Operasanger Ryvej 14 Holte ffi Holte 539 Aarfelt C J Assist. Ny Carlsberg V. 23 2 E ffi Eva 863 - A L W Billedskærer Mobelfabr. Danasv. 39 E ffi V 3058 Bp. Matthæusg. 28 2 E - H Billedskærer Dybbølsg. 55 3 E Aarflng Aage Malerm. S-Boulevard 61 2 E ffi V8009 Aarg aard Ludvig B Gross. (Aarg aard & Nayberg) Aalekistev. 170 Vanl. ffi Damsø 1136 - &NaybergGross.Fedevareforr. Aalekistev. 170 Vanl. ffi Damsø 1136 - Alpha Tandlæge V-Boulevard 7 4 EffiPalæ 5207 - ’ s fh. & Kbhvns Vaffelfabr. v. A Haure- Petersen S-Boulevard 35 A E ffi Eva 493 Aarhus Gas- og Vandmester forening, N- Voldg. 30 E ffi ★ Cent. 2278 Aarhuus Privatbank, Akts., NygadelE ffi ★ Cent. 614 Stats ffi 170 Telegramadr. „Aarhusbank “ Kontortid 10-3, 5 l / a -6 1 /2, Lørdag 10-1 Aaris N Frøken Bianco Lunos Allé 5 2 E ffi V 2938y Aarkrog A J P Trafikkontrollør v. Statsb. Løvspringsv. 3 A s Charlottenl. Aarkrogh C Cigar fabr. Toldbod g. 5 E ffi Palæ 1142 v - L C Graver v. Timotheus Kirke Christen Bergs Allé 7 S Valby ffi Vb. 2216 - V M kgl. K apelmusikus Kong Oscars G. I 3 El ffi Ryv. 1482y

Person-Register tor København

Aark — Abil

III — 868

Abbotts Kirsten Frue Stavangerg. 3 4 El g 0 6292 A. B. C. Broncetætnings-Listen ved R No- rup, Fridtjof Nansens Pl. 8 El g C. 11658 Postkonto 32537 , - Bud Expressen v. Arvid Larsen Provstev. 9 Kl g Tg. 5919 & Tg. 6340 - Comp. v. A B Christensen Vinduespolering Gammelvagt 1 E g Palæ6404 - Skilte- & Butiksinventar v. S Aa Walbom Bachersv. 61 [S] g Am. 7278 Abel Carl Erik Assurandør Thorsmindev. 12 Vanl. g Damso 1674 - Albert Boghdlmedhj. A L DrewsensV.10 s El g0 2841y - Olga Frue Dameskrædderinde GI. Kongev. 31 1 E g V 4950 - Hugo Direktor H C Ørsteds V. 34 1 Eg C. 11189 - Alvildc Enke e. Fuldm. Nordborgg. 4 1 El ®01908x - C Enkefrue Islands Brygge 19 s E - Caroline Enkefrue Kastelsv. 14 1 El g 0 7687 - Fanny Augusta Enkefrue Vestbanev. 16* Valby g Vb. 4138u - K Peter Fabrikant Frederikssundsv. 12* Kl g Tg. 2015 - Knud Giarm. Vesterbrog. 102 E g V 3713 Bp. Ilbro Allé 3 Kastrup - Holger Graver v. St. Jakobs K. Østerbrog. 88C 3 E1 - Alfr. Gross. Ny Toldbodg. 15 2 E g C. 2477 & 5212 Postkonto29677 - C F Moltke Gross. Vejrog. Il 8 El - Helmer Gross. Carl Johans G. 12 3 El g 0 8229 - Helmer & Co., Akts.,' Gross. Gummivarer Graabrødret. 6 E g C. 14756 - Knud Gross. (L v. Rantzoxv & Abel) N - Strandv. 4Dragor g Dragør 99 -VE Kasserer u. Magist. Jacobys Allé 10 2 E g Eva 704v - O C Maskinfabr. Duev. 88 3 E g Gh. 9977 - R Hkst. Protokolsekr. i Rigsdagen Nøj- somhedsv. 7 S El g 0 4062 u - Bernhard Rammefabr. Taasingeg. 52 3 El g Ryv. 1257 - F fh. Smedem. Nørrebrog. 34 Mb 0 Kl g N 693 v - M & HolgerPetersenTandteknikereNørre- brog. 229 [N] g Tg. 4111 - AE fh. Tømrerm. GI. Kongev. 31 1 E - AxelAUrmager Holm. Kan. 28 2 E g By 7113 - 1 V Urmager Theklav. 14 Kl Abel-Ekspressen v. Paul Hansen AbelCathri- nes G. 14 E g Eva 3388 Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 E se Afd. V Real-Register Abell Fritze Frøken fh. Adjunkt Eggersv. 7' Hell, g Gjent. 3164 - Ejler Arkitekt Dronn. Tværg. 25 4 E g By 2525 - Kjeld Forfa tterOrdrupv. 67 4 Charlottl. g Ordr. 679 - E K Frue KlkollektricJ Maglekildev. 3® E g Eva 585v Abi Id L Disponent Tirsbækv. 1A S Vanl. g Damsø 4114 - Ole Restauratør Borups Allé 109 Kl g Cent. 2542 Ablldgaard Just jun. Assurandør Direktør Jens Kofods G. I 2 E g Palæ 3843 - Ane Lise Cand. mag. Birkevang 37Lyngby - Elise Enke e. Konsul Jens Kofods G.1 2 E gCent. 6385 - A Forretningsf. Christiansmindev. 2 4 El g Ryv. 1781u - Arne Gross. (Trier & Co.) Peter Bangs V. 49 3 E - Carl Gross. GI. Kongev. 104 E g C. 8023 Postkonto 26734 Bp. Steen BlichersV.20A 1 E g Fa. 1740 - Erik Gross, st. Kongensg. 108 3 E g Palæ 74 - H Gross. Agenturforr. Kompagnistr. 34 EgC. 12055 Postkonto 32266 Bp. Hoffmeyersv. 7 3 E g Damsø 1080

Aas Ingvald C Direktør Stockholmsg. 19 s El - Ovidia Enkefrue Stockholmsg. 19 s El g 0 9063u ■ A W Fotograf Stockholmsg. 19 s El -Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlottl. g Ordr. 1057 - HO Skrædderm. Kentiav.20[S] g)Am.4216 Aas-Andersen Kai Revisor V-Bou!evard 17 E g C. 960 Bp. Bryggervangen 34 3 El g Ryv. 342 v Aasberg J F Dampskibsf. K. DM. MfæD. Gersonsv. 26 Hell, g) Hell. 617 - Chr. J Ingeniør Molbechsv. 10 4 Valby g Vb. 3526 - C E Malerm. Vølundsg. 5 4 El - J Repræsentant Falkoner Allé 77 2 EgGh. 727 Aasberg-Petersen S A Vægtfabr. Gersonsv. 26 Hell, g Hell. 705 Aase Antikvitetshdl. st. Strandstr. 14 E g By 458x - Kjoleforr. v. Ella Riis Kongevej en 29 Holte g Holte 706 Asell Per Overmontør Esthersv. 12 s Hell. Aashøj Mejeri, Akts., Fredh. Havnev. 14-24 E g C. 4675,15375 & 615 Aaskov GC Ingeniør Skellet 26 2 Valby g Vb. 3169x Aaskow E Willadsen Enkefrue Monrads Allé 22 Valby g Vb. 602 Aasted Ejgil Ingeniør Cand. polyt. Steenwin- kelsv. 4 2 E g N 941v - K Ingeniør Cand. polyt. Levkøjv. 3 Gjen ­ tofte g Gjent. 2051 - Anna Frue Tandlæge Holbergsg. 7 E g Palæ 402 - Severin Tapetserer Heibergsg. 10,12 E g By 4669 Bp. Holbergsg. 7 l E Aasted-Frandsen Chr. Gross. Geelsv. 25 Holte g Holte 807 Aastrand ’ s Nanna Eftf. v. A Pedersen Køb- mandsforr. Trekronerg. 58 Valby g Vb.274 Aastrup K S Frøken Assist'. Strandv. 6C 3 EJ g Ryv.4689y - Tage Fabrikant (Aastrup & Sørig) Aa- lokkev. 22 E g Gh. 7562 - Volmer Fabrikbestyrer Cand. pharm.Tra- negaardsv. 100 Hell, g Hell. 2661 -Carl Gross. Kolonial en gros Aagade 114 2 Kl g Gh. 7895 - Tage Gross. (S Salomon & Co.)Bagsværdv. 68 s Lyngby g Lyngby 2170 - C H Ingeniør u. Magist. Hans Egedes G. 19 3 El g N 1087 v - Henning Læge Reservelæge Dr. med. Nyelandsv. 69 3 E g Gh. 8630 - & Sørig Maskinfabr. Roskildev. 73 Valby g ★ Vb.1046 -HP Pastor emer. Marskensg. 10 s El g 0 5791x Aastrøm Aage Repræsentant Vendersg. 14 3 E g By 3371 - Carl Smedem. Nærumv. 340 Nærum Aasæne Børnekonfektionsforr. v. H Hansen Frdbg. Allé 2 E g V 7470 Aasø E Isoleringsforr. Hovedvangen 50 1 Brh. g Bella 300 Aatoft A Repræsentant Forfatter Chrsthvns Voldg. 3 4 E g Am. 4903x Aavad v. J Rasmussen Budcentral Krausesv. 9 El g 0 207 Aavang v. Bartholdy Norby Vaskeri Klokke- magerv. 28 Kl g Tg. 4640 Åxman Axel Skrædderm. Jagtv. 87 4 El g Tg. 6919u Abacus Specialværkst. v. Tyge Nielsen mek. Etabi. Vigerslevv. 325 Valby g Vb. 2300 Abat-Jour ved S Rehermann Ved Stranden 16 E g Palæ 6548 Abba v. Gudrine Kolbe Fodpleje Massage Vesterbrog. 184 E g V 696 Abbelin Johan Skrædderm. Tagensv.39 s El g Tg. 5371 Abben Verner Husejer Smalleg. 40\E - Hedevig Frøken SproglærerindeCand.phil. Dr. Abildgaards Allé 5 4 E g N1555u Abbo Reklame ved Afax Johannes Boye Vin- gaardstr. 13 E g Palæ 5228

Aarkrogh Peter Musiker Willemoesg. 53 1 El g 0 8719 - C Frue Restauratrice Birkedommerv. 3 Kl g Tg. 4756 Aarie Husgerningskontor v. M Møller Ve ­ sterbrog. 64A E g V 3806 Aarlo M C Enkefrue Jacob Erlandsens G. 7 3 El g 0 357 v Aarre Lone Enke e. Fuldm. Gaasebæksv. 21 Valby g Vb. 414 - J M Fri havn s forvalter Berggreensg. 19 El g Ryv. 1575x Aars Louis Bagerin. Dalgas Boulevard 162 E g Fa. 10 Bp. Wilkensv. 37 s E - Paul Dekoratør Østerbrog. 21 1 El g 07836 - Mary Enkefrue S-Fasanv. 89 4 Valby gVb. 4552y - Louis Gross. Rosenv. Allé 17 1 EJ $ 0 8695 Aarsbo JStadsbibliotekarR.Gersonsv.23Hell. g Hell. 5420 Aarskov Georg kgl.Kapelmusikus Stenstyk- kev. 13 Hvidovre Valby g Hvidovre 151 Aarsleff Gudrun Faber Frøken Peter Bangs . V.83 s E g Fa. 147y - Hilda Frøken Ordrupv. 30,32 Charlottl. - Ingeborg Faber Frøken Peter Bangs V.83 s E g Fa. 147y - Einar Kontorchef Cand. jur. Bolbrovej 44 Rungsted Kyst g Ru.292 - M & Co., Akts., Parfumefabr. Amalieg.3E g ★ Cent. 5270 Postkonto 2404 Aarslev M Skotøjshdl. Vesperv.40 1 Hell. g Hell. 3421 Aarslev-Jensen H Tømrerm. Aalholmsv. 13 1 Valby g Vb. 2041x Aarslew-Jensen Kaj Herreekviphdl. Godt- haabsv. 233 E g Gh. 7110 Bp. Bellisv. 17 o E gGh.4920 ÅrstadiusE Skrædderm. Kompagnistr. 37 Kl g By 801y Bp. Thingvalla Allé 51[S]gAm. 7560 Aarsøe M Assurandør Bygholmv. 20 Vanl. g Damsø 737 - Arvid Sekretær Jernbane Allé 82 1 Vanl. g Damsø 2394x Aarup Erik Bankdirektør Frederikslundsv. 10 Holte g Holte 1085 - Alma Enke e. Bankdirektør Elmev. 13 Holte g Holte 429 -DK. Frue Ryparken 22 s El - J Kasserer Smakkegaardsv. 10 s Gjentofte ffi Gjent. 2301 - Sigrid FrøkenLærerindeAmagerBoulevard 127 2 E - John Malerm.Godthaabsv.30E g Gh.4066 Bp. Bernstorfflund Allé 74 Charlottl. g Ordr. 5498 - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 14 3 Kl g N 3987y - & Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39 Kl g Tg. 1100 Postkonto 20807 - Robert Metaltraadvarefabr. Guldbergsg. 81 3 K1 g N 8896 - Hugo Organist Nørrebrog. 177 2 El g Tg. 6836y - PChr. fh. Overinsp. i Post- ogTelegrafv.R. DM. Amager Boulevard 127 2 [S] gAm.8552 - C H Schmidt Præst V-Søgade 76 3 E - Henning Præst Vesterbrog. 76 3 E - P J statsaut. Revisor Gyldenløvesg. 1E g) 0.3959 Bp. V-Sogade 76 3 E gPalæ3609 Aarup Hansen Fr. Direktør i Privatb. Ny ­ vej 14A 4 E g V 7867 - J Ekspeditionssekr. u. Magist. Nyelandsv. 45 3 E - Benny Kontorchef Vesterbrog. 42 3 E g Eva 2401 Aarvlfl S & M Frøkner Ilollænderv. 23 S E g V2382v Aarø Hans Konfekturehdl. Randersg.51 El g} 0 2734x Bp. Hillerødg.l5 s El g Tg. 1569y Aarø-Hansen Rudolph Inspektør Hostrups Have 32 2 EgN8528x Aarøe C Konfekturehdl. Amagerbrog. 175EJ g Am. 4357 Bp. Parmag. II s E - G Konfekturehdl. Sundholmsv. 3 S El g Am.2701x - Marie Frøken Kontorfuldm. i Dir. f. Syge- kassev. S-Fasanv. 53 s Valby

Person-Register tor København

III — 869

Abil — A.D.Å.

Abildgaard N Kommunelærer Birkevang 37 Lyngby fl Frederiksdal 364 - Jørgen Malerm. Kochsv. 35 E fl V 8752 Bp. Kochsv. 33 1 E - L Malerm.Larsbjømsstr.21 E fl By 2179y Bp. Kochsv. 31 2 te) f V 6904 - V Pianostemmer Saltværksv. 45 Kastrup ® Kastrup 64 - C Postkontrolør Asmussens Allé 5 1 E f V1170y Abi Idg aard-EI ling Just Assurandør Havneg. 13B 3 E - Knud Fabrikejer Trondhjems PI. 4 2 El ®0 6679 Abildhøj Anders Overassist. v. Statsb. Wiehesv. 10 Hell, f Hell. 1929 Abildløkke-Olsen Ellen Frue Broderihdl. Smalleg. 28 E f} Gh. 5197y Bp. Falkoner- Allé 15 3 E f Gh. 6494 Abildsgaard Elna Enke e. Skibskapt. Australiensv. 29 4 El fl Ryv. 3041 u Abildskov L Frue Maskinskrivningsbur. Ane Katrines V. 16 1 E fl Gh. 9524 - L & V Bendtsen Maskinskrivningsbur. Chr.d.9. G. 6 E fl Palæ 3446 - Rob. B Olieimportør Nyelandsv. 50 s E - MarieParfumeforr.Nyelandsv.50 s E f Gh.741u Abildstrøm Harry Prokurist Morsøv. 35 E ® Gh. 2023 - AVaffelfabr. (Skand. Vaffelfabrik) Sogne- fjordsg. II s IS1 f Am. 2506y Abildtrup Chr. Afdelingschef Mariev. UHell. f Hell. 279y - O Bagerm. Siciliensg. 14 E fl Am. 1715 - Inger Cand.mag. Mariev. I 1 Hell, f Hell. 279y - K P Cand. mag. Morsov. 23 2 E Abis Depot ved V Ulvskov Gummivarcuds. Mikkelbryggcrsg. 2 E fl Cent. 13042 Post ­ konto 4126 - Gummivarelager Dyrkob 7 E f Cent. 12636 Postkonto 256 Abonnement v.M Sørensen Ladestation Vogn ­ mandsmarken 16 {0] fl Ryv. 2108 Abonnements-Vinduespoleringen v.HPetersen Ryparken 126 El f Ryv. 4632 Abraham B,F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 8 ;i E - Hans Direktør Kapt. Høegsmindev. 58 Gjentofte fl Gjent. 3607 Abrahams Anna Enke e. Klasselotteridir. Dronn. Tværg. Il 1 E fl Palæ 1074u - J Kapt. R. Engtoftev. 3 3 E - Ch. Regnskabschef u. Magist. Jægersborg Allé 110 Charlottl. f Ordr. 2958 - Mogens Repræsentant Jagtv. 204* El Abrahamsen J Bagerm.Frederiksborgv.45 ’ El fl Tg. 1526u - J Bankfuldm. Johnstrups Allé 10* E - Charles Ekspeditionssekr. u. Magist. Cand. jur. Hortensiav. 10 E f! V 7560 - Eleonora Enke e. Overtelegrafbestyrer Jægersborgv. 3 1 Lyngby fl Lyngby 2291 - K Enke e. Læge Bagsværdv. 89 Lyngby ® Lyngby 2512 - KEnkefruc Kurlandsg.l5 s EJ flAm.3762y - Karen Enke e. Læge Fridtjof Nansens Pl. 10 1 El f 0 8202 v - Mathilde Enke e. Direktør Palæg. 8 b0 E f) Cent. 8771 - NinaEnkefrue RosenørnsAllél6 5 E ®Cent 7413 - Einar Forretningsf. Kirkevænget 4 S Valby - Elisabeth Forstanderinde Kongedybet24 3 0® Am. 1268 y ■OK Forstander f.Gammel Kloster Kapt. R.Klædebo Parkallé 28 U 2 E1 ® Ryv. 4597 - Anna Frue Prinsesse Maries Allé 13* E ® V4571 - Johanne Frue Jacob Erlandsens G. 4 2 El fl 0 5129 - Oda Frue Svanemøllev. 110 2 Hell. ® Hell. 812 u - G A Giarm. Østerbrog. 134 El f 0 1123v Bp. Koldingg. 3* El - H M Gross. Anemonev. 20 Gjentofte - S Ingeniør Cand. polyt. CFHolbechs V.10 Lyngby fl Lyngby 272

Abrahamsen VlngeniorRaadhusv.UCharlottl. - Axel Inspektor Kurlandsg. 15 3 E ® Am. 6636 - OR Kjole- & Bluseforr. Dronn.Tværg. 17 E f Palæ 7247 Bp. st. Kongensg. 79 2 E - Ida Kommunelærerinde Jacob Erlandsens G. 4 2 E1 - VK Kommunelærer Fortunv. 56 Charlottl. fl Ordr. 3170 - A Kontorchef Prinsesse Alexandrines Allé 6 1 Charlottl fl Ordr. 4169y - Svend Landsretssagf. Nørreg. 18 E f C. 13645 & 13787 Bp. Mynstersv. 14 2 E f V 1427v - Lyskopieringsan st. Vimmelskaftet42BE f C. 9301 - Ester Overassist. u. Magist. Jacob Erland ­ sens G. 4 2 El -ML Pastor emer. Kristian ZahrtmannsPl. 8U Ef Gh. 6618 - Erik Prof. v. Univ. Dr. phil. 0-Sogadel06 3 El fl 0 9055 - Harald Retlev- Prof. Overkirurg Dr. med.- R. Amagert. 2 E f C. 13738 Bp. Bispe ­ bjerg v. Bispebjærg Hosp. El fl Tg. 3833 - Asta Redaktør Kilholmv. 3 1 Vanl. f Damsø 77 - Aage Repræsentant Islands Brygge 27* EJ f Am. 1713 - M Restauratør Margrethev. 12 Hell, fl Hell. 6452 - Sv. A Sekretær Cand. polit. Høje Skods- borgv. 22 s Skodsborg f Skodsb. 328 - Leopold Skotojshdl. Gersonsv. 21 Hell, f Hell. 110 - A Skrædderm. Ravnsb. Tværg. 4 Bb4 El f N 4084v - E Skrædderm. Parnasv. 4 [S] - Einer Skrædderm. N-Søgade 15C 4 E - P fh. Skrædderm. Saxog. 86 2 E fl V 814x - Kay Skuespiller Amagerfælledv. 43 3 (s] fl Am. 4013 - A P Trafikkontrolør v. Statsb. Jembanev. 36 Lyngby - Edith Translatrice Rosenørns Allé 16 5 E ® Cent. 7413 - Henny Frøken Translatrice Palæg. 8 be Ef Cent. 8771 - Elisa Enkefrue Urtekramforr. Backersv. 65 El fj Am. 5562 Abrahamson Jutta Damefrisørinde Kochsv. 35 E f V 8108 Bp. Rosenv. Allé 12 3 El - Jenny Frue Baunegaardsv. 63 Hell, f} Gjent. 2144 - B &F Frøkner Nyelandsv. 76 s E f Gh. 9196 - Carl Fuldm. Bogenseg. 10 3 El f 0 9739 - Edgar Gross. (Emil V Abrahamson) Vo- droffsv. 2 A s E f Eva 1703 - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 E f ★ Cent. 5247 Postkonto 3490 - Emil V Gross. Strandv. 191 4 Hell. f Hell. 3567 - Sigurd Gross. (EmilV Abrahamson) Trond- hjemsg. 13 2 El f 0 9193 -MA IngeniørAmagert. 29 E fl Palæ 2819 Bp. Gothersg. 16O 3 E f) By 8680 - Harriet Frøken Kontorchef Rosenv. Allé 12 3 El f 0 8779 - F Sproglærerinde Kongedybet2 3 [g] f) Am. 1303y Abramczyk Gert Organist Kantor Cand. mag. 'Soldalen 8 l El Abramowitz E Damekonfektionshdl. Marien- dalsv. 12 B 2 E - G Skrædderm. Bengtasv. 2 s Hell, fl Hell. 2399 Bp. Fredensv. 28 s Charlottl. ® Ordr. 4399 - Hermann Skrædderm. Rømersg. 23* E ® Palæ 4788 - N Skrædderm. Dronn. Tværg. 28 E ®Palæ 5840 Bp. Sommerv. 8 Charlottl. - Sally Skrædderm. Nørrebrog. 49 C 1 El - Salomon Skrædderm. Frederiksberger 36 E f Palæ 5694 Abro H Repræsentant Holsteinsg. 38 2 El Absalon Budcentral v.Børge Ibsen Studiestr. 10 E f Palæ 5507

Absalon Butiks-Vindues-Montering & Skilte ­ fabrik, G Forsberg Pernillev. 9 El ® Tg. 6233 - Absalon-Forsikrings-Aktlesel- skab et Raadhuspl. 45 E f Ar Cent. 9930 - , kemisk teknisk Fabrik vedChr.Selmersen GI. Kongev. 74 E fl Eva 2888 - v. A Burakovsky Kunstklinkeri Griffen- feldtsg. 4a El f N 427 5v - Transport Co. v. Holger Jensen Ny Ve- sterg. 5 E f) Cent.1452 & 11221 Absalonsen JP Cyklehdl. Lyngbyv. 343 B s Gjentofte fl Gjent. 1002 Absalonskirken, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. V Real-Register Abstrup KO Sekretær Vesterfælledv. 112 E A. C. Autoriseret Cyandesinfektion ved G Tagen Vesterbrog. 139 E f C. 8894 & V 4925 Acacia Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal ­ koner Allé 1 Efl ★ Cent. 4336 Postkonto 3237 Acanthus v. C Christiansen Blomsterforr. Vesterbrog. 175 E f) V 3431 Acca Pen Comp., Tne,Akts., Randersg. 50 El f Cent. 502 Postkonto 958 Accidenstrykkeriet, ved N P Hansen & Aage Pedersen Ny Adelg. 5 E fl Cent 14663 Accumulator-Fabriken, Akts., Lyacv. Lyngby f Ar Lyngby 1645 Postkonto 974 Tele- gramadr. „Accumulator" Aceno ved A C Nielsen Middelfai tg.12 El f El 3191 Achen H C Afdelingschef N J Fjords Allé 6 S E f N 4831 x - PH Agenturforr.Gross.Frm. Grundtvigsv. 8 C E fl Eva 2525 Postkonto 22414 - C O Direktør Egernv. 57 Efl Gh. 6721 - Olga Enkefrue Svinget 28 4 [s] fl Am. 249x - Chr. fh. Gross. Danas Pl. 22 1 E fl V 4880 -EG Gross.Pr.-Løjtn. (PHAchen) Grundt ­ vigsv. 8 C* E f Eva 2525 - Knud Gross. Værnedamsv. 12 2 E ® Eva 4966 - Poul v. Styrmand Langebrog. 17 3 E f Am. 5970? - Mathilde Frøken Tandlæge 1. Strandstr. 20 2 E f By 3500 Achilles G statsaut. Revisor Translatør Ama ­ gert. 7 E f) Ar C. 16540Bp. Kaysersv. 2 Charlottl. f Hell. 2706 Achton Margrethe Frue Vilh.TopsøesV.9 s Valby - L P fh. Trafikmester Offenbachsv.2 1 E Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. R. Vodroffsv. 39 2 E f C. 14669 Postkonto 301 Ackermann Emma Enkefrue Borgerg. 88 2 E - Karen FrueAustraliensv.28ElfRyv.3311 - Kristian Emil Kommandørkapt. R. DM. Holm. Kan. 15 E f Palæ 7531 Acno ved Holger Mørk Anemonev. 49 Gjen ­ tofte f Gjent. 1079 Aco v. Egon Petersen Kunstklinkeri Østerbrog. 93 El fl 0 7412 Acthon A P Fuldm. v. Statsb. Fyrhøjv. 6 Lyngby f Lyngby 2453 Activ ved Laurits Birkmar Kirkevænget 12 Valby f Vb. 2637 & Vb. 2638 - v. J V Bundgaard Budeksped. Westend 6 E f C. 7851 & Eva 761 - ved P II Lindvang Elektroinstallation Kirsteinsg. 4 El ® 0 414 - Fornikling & Forkromning ved Larsen & Olsen Frederikssundsv. 62 E f Tg. 6300 - Foto v. E Jensen Grundtvigsv. 8 A E f Eva 2543 - v. W Sørensen Isoleringsforr. Sofiev. 1 Hell, f Hell. 5625 - Maskinafskrivningsbur. v. Betty Jensen Nyelandsv. 13 E f Gh. 7084 - Pakkassefabrikken, C Winther Holbergsg. 20 E f By 4504 6 - v. A W Kempf Skrivemaskinerep. Stak ­ haven 6 Valby f Vb. 1063 A. D. A. v. H Rasmussen Metalvarefabr. Raadmandsg. 39 E f Tg. 3150

Person-Register for København Adriansen E Bogholder Rostgaardsv. 27 ‘ Brh. ® Bella 1665. - C Fabrikant (Svendsen&Hagen) Adolphsv. 54 Gjentofte ® Gjent. 1814 - Karen Frue Frugtforr. GI. Kongev. 121 El X C. 6909 - P G aard ej er N-Dragørv. st. Magleby D Dragør 408 - A Gartner N-Dragørv. Dragør $ Dragør 64 - Ellen Frøken Organist Parallelv. 20 Bag ­ sværd D Bagsværd 438 Adroit ved Soren Leth Kjoleforr. Klosterstr. 25 Kl D Palæ 5433 Adsbøl Carl Tandlæge Værnedamsv 20 El ® Eva 2236 Bp. Dyrehavev. 30 Klpbg. Adsbøll B Sølvsmed Amager Boulevard 2* S] f Am. 6851 Adser ’ s Conditori v. Leo Adser Hansen Ry ­ vangs Allé 87 Hell. $ Hell. 837x Adsersen W Jordt Giarm. Brogaardsv. 13 Gjentofte X) Gjent. 485 Bp. Gothersg. 154 1 Kl X By 1907v - Børge Ingeniør Cand. polyt. Fuglegaards- vænget 30 Gjentofte Gjent. 3247 - Vald. Prof. v. Veterinær- og Landbohøjsk. Dr. Abildgaards Allé 14 2 El D N 5468 Adstofte Paula Frue N-Fasanv. 56 1 El fl Gh. 3730y -BH Kommunelærer N-Fasanv. 52 3 E Gh.l348x Adsø I Direktør Vesterbrog. 28° El $ V 3700 Aebischer C Direktør Hattensens Allé l l El X Gh. 7972 A.E.G. Dansk Elektricitets Aktiesel ­ skab Repr. for A. E. G., Berlin, V-Eari- magsg.41 I VI XJ-A-Cent. 5000 Telegramadr. „Gea “ Postkonto Nr. 357 Aero Film Akts. Frederiksbergg.25 Kl $Palæ 6364 Affa ved Jul. Reenberg Forniklingsanst.Fran- krigsg. 26 El D Am. 9316 Afholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3E)f V5353y Afholdsforeninger se Afd. V Real-Register Afmontage ved C Jensen Automobilophug ­ ning Vasbyg. 2 El $ Sydhavn 144 Afridåna Akts.Østbarieg. 9 El D C. 14321 & 6110 Stats |1 530 Telegramadr. „Afrida- na “ Postkonto 31151 Afrikansk Frugtimport Akts. Rømersg. 1 Kl U C. 12744 Afstøbningssamling, Den kgl. f-e Afd. V Re ­ al-Register Aftenbladet Eksped. Købmagerg. 9 Kl UCent. 1103,4193,12830 & 14698 Afzelius A G Dr. phil. Lovspringsv. 8 1 Char ­ lottl. X Ordr. 4623 - Agnes Frue Klædebo Parkallé 28 D 2 El D Ry v. 3579y -KG fb.Postmester Cand.polit. Skov- mindev. 11 Holte - Viffgo Redaktør Ingeborgv. 37 Hell. ® Hell. 1520 - A A fh. Trafikkontrolør Taarbæk Strandv. 59 O 2 Klpbg. i Aga Lyskopieringsanst. v. J Holm Dronn.Ol- • gas V. 2 El X Gh. 4968 Agån Fabrikken v. S AvnbogMiddclgrundsv. 1 [S] f Su. 63 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjornsensg. 11 El X! Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 5 2 El $ N 3271 x Agdal Tage Politiadvokat Bcntzonsv. 10 3 El D Fa, 1702 Agenskov V Husejer Johannev. 10 Charlottl. ® Ordr. 5110 - Richard Malerm. Saxog. 50 1 El 9 V 2608 x Agenturet Kbhvns Assurance vcdKMonbcrg- Andresen Valby Langg. 3 A Valby |l Vb. Ager Erna Frøken Amagerbrog. 24 3 [s] ]|)Am. 2461v Agerbeck Chr. E Assist. Ærenprisv. 5* Gjen ­ tofte D Gjent. 2880 - H M Gross. Mølle Allé 3,5 Valby $ Vb. 660 & Vb. 860 - G Kunstmaler Vennemindev. 39 3 El JlRyv. 2376

Ada — Ager Ada v. Vald. Andreasson Manufaktur- & Broderihdl, Langagerv. 11 Valby ffi Vb. 3222 Adam Jean Bogholder Abildgaardsg. 27 2 El f0 4Oy - Adam ’ s Transport Co. Akts., Danasv.- 30 El D-A-Cent. 7400, Postgiro Nr. 174 Spe- ditionsafd. Amalieg. 26 KI D ★ Cent. 5447 &9765 Frihavnen Dampfærgev. 11 El f Palæ 3971 Adamsen Holger Anlægsgartner Herredsv. 68 Gjentofte f Søb. 2422 - Valborg Frue Assist. Grøndalsv. 8 3 El ® Gh. 5790 - Carlo Th. Biavlskonsulent Selveje Allé 11 Valby D Vb. 3389 - Kl Robert Cand. thcol. Rosengaarden 7 1 Kl - Carl elektr.Install.R.Vesterbrog. 88 1 El f Cent. 6146 - Dagmar Enke e. Malerm. Kuhlausg. 18 2 El - C Farvehdl. Lynsrbyv.72 El X Ryv. 2551 - Emma Frøken Bredg. 77* Kl - O V Guide Enghave Pl. 6 3 I Vi $ V 1610y - F Catha Frøken Korrespondent Aadalsv. 16 EJ D Damsø 3183 - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - H Tømrerm. Slagelseg. 22* El $ 0 9065 Addemos Knud Konditor Falkoner Allé 26B El f Eva 2026 Addis (dansk-engelsk) Akts. N-Fasanv.l70[K) $ Tg. 6916 Postkonto 30236 Adela Charcuterie & Slagterforr.v. Fru A Pe ­ tersen Ordrup Jagtv. 52 Charlottl. $ Ordr. 3978 & Ordr. 4166 Adelbrand R Frue Kongensv. 32E1 $Gh.8455 Adeler [Se endv. Adler] Ingeborg Enkebaronesse Østerbrog. 56 C 3 EJ f 0 844x Adeler-Bjarnø Erik Afdelingschef Vagtelv.5* El $ Gh. 4510 - Valborg Enke e. Fabrikant Solsortv. 58 El j) Gh. 9240 Adelfred Oscar Cigarfabr. Væverg. 8 El $ N 4555x - Ejnar Revisor Tagensv. 106 1 [Nj Adelgades Mærkepladefabr. v. Lars Jensen & A Fieudendal Adelg. 50 Kl $ Palæ 2002 - Støbegodsforr. ved C H Mikkelsen Adelg. 5 É |D Palæ 2042 Adelhardt Viggo Radiotekniker Marstalsg. 32° El f 0 5581X Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Mag. art. Alrunev. 24 ’ Hell. Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 13 f) V 5027yj Adelson Carl Damehatteen gros Gothersg. 14 D Kl $ Palæ 1343 Bp. Enghavev. 57 1 El f V2021v - R Enkefrue N-Søgade 49 3 Kl - A Repræsentant H C Andersens G. 3B 1 Kl $ By 5244v Adelstéen Alfr. H Gross. Papir en gros Kingosg. 5 2 El jp C. 441 - Alfred Repræsentant Kingosg. 5 3 E| V2996u Adelsten H Repræsentant Hattensens Allé 8 2 El f Gh. 6579 Adeltoft A J Forretningsf. Studiestr. 32 1 Kl Adelørn C A Afdelingschef Jesper Broch- mands G. 5 2 El - Aage Smedem. Maltag. 26 3 [s] Adf elt K & H Frøkner Korsetfabr. Linde- gaardsv. 28B S Charlottl. Adigard des Gautries Jean Lektor v. Univ.R. Strandv. 193 2 Hell. D Hell. 2767 Adler [Se endv. Adeler] - D B Adler &. C o ., Akts., Bankier- & Vekselererforr. Østerg. 61 E U Cent. 37, 750,1623 & 12623 Stats f) 474 Telegram- adr. „Debadlerco® - C A Cigarfabr. Egeg. 7 2 EJ - Hugo Direktør (H L Adler) Hclleruplund Allé 14 Hell. Xi Hell. 550 - Ada Dr. phil. Heslegaardsv. 45 Hell. 9 Hell. 4213 S - Villy I orretningsbestyrer Jernbane Allé 97 1 Vanl. j) Damsø 3445

Ill — 870 Adler H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen 01 fCent.8331 - Hanna Mag. sc. fh. Rektor Callisensv. 19 Hell, f Hell. 1996 -PM OversætterKragev. 6 s Hell. D Hell. 4275 - Else Frue Tandlæge Bernstorffsv. 142 1 Hell, f Hell. 5800 - Rut Frue Tandlæge Bernstorffsv. 142 1 Hell, f Hell. 5800 - Rigmor Frøken Translatrice Grundtvigsv. 6B 3 El f V 9082x Adler-Jacobsen E Prokurist Godthaabs- vænget 8 2 El a Fa. 261 Adler-Nissen Chr. Ingeniør Terqev.2A 3 El X 1 Gh. 971x - Olav Ingeniør Cand. polyt. Ternev. 2 A 3 El Adlers Lissy Frøken Danselærerinde Slagel ­ seg. 14* EJ JP 0 5801 Ad I i v. S Engel Konfekturefabr. Hoved vagtsg. 2 E D C. 15807 Adlon-Klub Nørreg.41KI f Cent.l0698&10699 Administrations- og Tilsyns-Institutet Akts. Frederiksbergg. 25 Kl $ C. 12960 Admiral v. Olga Jensen Fabr. f . Skindbe ­ klædning Dybbølsg. 46 El $ V402v Admiralitetsafdélingen Slotsholmsg. 10 Kl (1-5) f ★ Cent. 16201 se Afd. V Real- Register u. Marineministeriet. Admirallie HR Redaktør Lovspringsv. 1 D 2 Charlottl. j) Ordr, 3956 Adolph Uffe Assist, v. Carlsberg Brygg.Cand. phil. Kaktusv. 45 s [s] $ Am. 7898 - Poul Bogbinderin. Adolph Steens Allé 5 S EI®N4175y - Einar fh. Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K. DM. Jægersborgv. 3 2 Lyngby |} Lyng ­ by 2220 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg. 36 Gjentofte $ Gjent. 279 - Emmie Enke e. Gross. Frederikssundsv. 106A 3 El D Tg. 5451y - K Frue Nybrog. 10 3 Kl J) By 7310 - Ingeborg Frøken Vesterbrog. 62 A 3 El - Ingrid Frøken (Maison Stella Petersen & Co.) Gjentofteg. 36 Gjentofte -FT Fuldm. i Marinemin. Cand.jur. Vild- andeg.12 Kl f) Palæ 5087 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph ’ s Enke MSH. K. DM. Ovefg. o. V. 40 2 E $ C. 7082 - Fr. Th. Adolphs Enke, Akts., Gross. Overg. o. V. 40 IS $C.70821 J ostkonto20730 - A O Oberstløjtn. i Livg.Kmjkr. R. DM. Jægersborg-allé 150 Gjentofte|IG jent.2011 - L fh. Overmaskinmester Hvilev. 3 Hell. ® Hell. 625 - TPianoforhdl. Halls Alléil 3 EJ |)Eva4808 - OveSnedkerm. Adolph Steens Allé 5 S El - R Vognmand Jagtv. 101,103 El $ C. 14047 Adolphsen Aage Afdelingsleder Østerbrog. 80* El f 0 406u - Ellen Frøken (Damelingeri Ado) Ryesg. 70* El - Karla Frøken (Damelingeri Ado) Ryesg. 70* lø] . - Vald. Magasinforvalter Luganov. 4 S (SI jjl Am. 5676 x - O Regnskabsf. Strandv. 20 C 1 El J) Ryv. 1632 - C Repræsentant Finsensv. 25 1 El J} Gh. 7978 Adrema, Akts. , Købmagerg. 60 Kl $ C. 14672 & 14675 Postkonto 21803 Adressebog og Handelskalender for Dan ­ mark og Island, Kraks Vejviser Nytorv 17 Kl X ★ Cent.308 Kontortid 9-4 Postkonto244 Adriaanse Marius Gross. Engv. 92 s O Adrian C P Bogbinderm. Ahsalonsg. 11 3 El X V1489u - A M L EnkefrueN-Farimagsg.68 3 Kl ®By 1369 v - Charlotte Enke e. Kommunelærer Nøj- somhedsv. 22 2 El D 0 3921y - Th. Malerm. Borgerg. 81 Kl ® Cent. 2944 Bp. Falkoner Allé 122 1 El f) N 8375

Person-Register for København

III — 871

Ager — Alinf

Agerbek-Poulsen M Enkefrue Odense#. 18 1 lol - NM Isenkr. Bernstorffsv. 86 s Hell. ® Hell. 4045 Agerbo Halkjær Afdelingsleder Vanløse Allé 20 B 1 [0 A Damsø 3644 Agerbundsen Anna Enke e. Sadelm.Bomhusv. 14 ’ [0] - Ingeborg Melhdl. Jakob Dannefærds V. 10B 8 El - ’ s O Eftf. v. AWanell Sadelmager & Tapet ­ serer Peder Hvitfeldts Str. 16 OS ® By 4475 Grundlagt 1862 Agerby Tora Afdelingschef Jagtv. 202 3 [øj A 0 2471 x - Aksel Komponist Organist Kongensv.26 El A Fa. 826 AgergaardP S Cand.pharm. Ø-Søgade 32 1 Kl - P & O Schøn Tapetserere Ø-Farimagsg. 18S1D0 1869U Agerholm [Se endv. Aggerholm] - P Bankrevisor St. Kjelds G. 6 1 [0] ® Ryv. 1087y - Edvard Bibliotekar fh. Operasanger R. Evaldsg. 8 1 El I' N 2874u - Sbphus Direktør i Arbejdsgiverf. R. DM. Hammerens#. 3 1 Kl A Palæ 5256 - Louise Enkefrue Herluf Trolles G. 26A 1 Kl A By 5228v - II Fuldm. Bergthorasg. 36 3 [S] - S Gross. Ved Klosteret 8 1 [øj A Ryv. 4358 - Betty Læge Svanemollev. 109 Hell. Agerholm-Christensen .Johs. Læge Linde- novsg. 19 1 [0] $ 0 5773y Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 A El A> V 5778x - M S K Frøken Arendalsg. 9 5 [ø] A) 0 671 - Einar Inspektør Ribeg. l :i [0] JP 0 523 u - O AV Enkefrue Klkollektrice N-Fri - havnsg. 75* (ø) 0 809x - 's Emma Eftf. v Torben Petersen Konditor Niels Juels G.4 Kl A By 75 - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 El A By 1560y Bp. Ordrup Jagtv. 73 1 Charlott!. A Ordr. 5419v - Axel SkibsførerNørreg.Dra#ør|)Dragor90 - E Urtekr. Vesterbrog. 143 EJ A Cent.7580 Bp. Lyrskovg. 19 s El - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 El A N 441 y Agersborg Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26 Kl A Am 5845v & Priv. A Am. 4855u Agerschou S Overassist. Markskellet7 3 Vanl. Agerskov II C &Co., Akts., Agenturforr. Gross. V-Voldg. 91 El f C. 13943 Post ­ konto 4893 - J Bagerm. Bryggervangen2!øl® Ryv. 1564 - Amalie Enke e. Købmand 1. Strandv. 8 l Hell. - Johanne Enke e. Fabrikant Jakob Dan ­ nefærds V. 2 1 El ® N 3160v - Johanne Enke e. Lektor Grundtvigsv. 3 1 El ® V 5634y - H C Gross. Willemoesg. 76 5 11 $ 0 8479v - C Kommunelærerinde Lynæsg. I 2 Kl $ N 4381v - Thora Lærerinde Ørholmv. 45 Holte A Holte 565 Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester ­ bro#. 115 El A Cent. 8889 - V Vinhdl. Oehlenschlægersg. 49 El A Eva * 406 Bp. Anker Heegaards G.2 2 El Agersnap Julie Kommunelærerinde N-Sø- #ade 17 4 Kl - Harald Komponist Korsynge mester v. Det kgl. Teater Thorvaldsensv. 58 4 El A N 3746y - J Kunstmaler N-Fasanv. 13 2 El A'Gh.6028 Agersted Gerda Frue Ane Katrines V. 22 4 IB A Gh. 5259y - K Ingeniør Cand. polyt. Tomsgaardsv. 86 4 El A Tg. 6523y - Svend Skolebestyrer Cand. theol. Dalgas Boulevard 27 4 El A Gh. 7132 - A F S Telegraf kontrolør Falkoner Allé 27 3 El A Gh. 3598u Agersten Harald Hjemmebageri Dianav. 6 Rødovre Vanl. A Rødovre 220 -AE Froken Kaffehdl. (Viggo Soren ­ sen ’ s Eftf.) V E Gamborgs V. 10 2 El A Fa. 314x

Agrom ved Fred. Gronemann kern. Fabr. Svankærv. 18 Vanl. A Damsø 3905. Ahl Holger Urtekr. Jægersborg#. 18 El A Tg. 336 Bp. Nitiv. 8 ’ E1 AFa. 1624x Ahl-Nielsen John Direktør Strandv. 425 2 Klpbg. A Ordr. 4294 Ahlberg [Se endv. Alberg] - Edith Parfumeri Strandv. 17 [0] A Ryv. 2130 x - Sigurd Skrædderm. Frederiksborgg.35 2 KJ A B y 3944 Ahlbom Sven Assist Næstvedg.2 s [ø] A05761 - Helge Bogholder Vo#nmandsmarken24 2 [øj - Villiam fh. Revisor Arendalsg. 9*[ø] A 0 9990 Ahlburg Carl Skomagerm. Klitmøllerv. 27 s Vanl. Ahlefeldt Anny Komtesse Dronningensg. 55 4 Kl A Am - 2 H3 Ahlefeldt-Laurviq Anna Enkegrevinde Fred, d. 6. Allél2 s El A Gh. 4274 - Tofa Enkegrevinde Nordkrog. 13 Hell. A Hell. 2648 - Agnete Grevinde Rosenv. Sideallé 5 ’ (21 A 068l2x - C GreveGross.(Gærkompagnict)Classensg. 17° [0] A 0 1386y - C Greve Overretssagf. R. Amalie#. 33 Kl A Cent. 12267,12432 & 12732 Bp. Ole Olsens Allé 21 Hell. A Gjent. 2136 - Chr. Greve Overg. o. V. 50 Hh. s Kl A Am. 9144 - Erik Greve Ritmester R. Amalieg. 8 Kl A Cent. 12202 - Fritze Grevinde Amalieg. 8 Kl - I Grevinde Baunegaardsv. 11 Gjentofte A Gjent. 874y Ah lef eldt-Laurvig-Bi Ile F P Greve Hofjgm. Strandg. 4B 2 Kl A Am. 4021x Ahlefeldt-Laurvigen Emil Greve Bankassist. Eskj-ærv. 15 s Vanl. A Damsø 3678y Ahlefeldtsgades & Grønttorvets Budcentral v. S PetersenAhlefeldtsg. 20 Kl A By 8120 Ahlén S Arkitekt Soborghus Allé 11 Søborg. A Søb. 130 Ahiers Marie Enke e.Forpagter Kochsv .30 1 El - Sofie Frøken Kochsv. 29 3 E j A V 5089x - Carl Tandlæge N-Farima#sg. 74 Kl A Palæ 3842 Bp. Høyrups Allé 2 4 Hell. A Hell. 1084x - Inger Frue Tandlæg« Høyrups Allé2 4 Hell. Ahlgreen Katty Frue Mariendalsv. I s El A Gh. 1270u Ahlgren A fh. Overserg. Frederikssundsv.166 2 Brh. -HAV Skiltefabr. Ved Klosteret 6 O A Ryv. 4963x Bp. Fensmarkg. 63 3 Kl ® N 6065 Ahlmann Michaéle Frøken Classens#. 57 2 [21 A 0 1272u - Sophie Frøken Classensg. 57 2 [0] - Emilie Ingeniør Cand. polyt. St. Knuds V. 15 s El A V 8697 - N Ingeniør Platanv. 7 |v] | V 7387 - Marie Frøken Kunstmalerinde St. Knuds V. 15 s El Ahlmann-Ohlsen H S Gross. Isenkram en gros 1. Strandv. 18C 1 Hell. A Hell. 2400 - Johs. Gross. Agenturforr. Vingaardstr. 21 2 Kl A By 7087 - SK Kapt. Gross. R. (Leerbeck & Holm ’ s kem. Fabr.) Frdbg. Allé 68 2 El A v 3336 - Th. Læge Gersonsv. 81 s Hell. A Hell. 5262 (13-14) Ahistrand Sv. Fabrikant (Kittel-Centralen) Heibergsg. 18 4 E A Palæ 7398y - CP Hdlsfuldm. Frederik sdalsv- 151 Lyngby A Frederiksdal 296 - Wald. Købmand Svinget 3 2 [s] A Am. 1884 - Chr. Restauratør Rømersg. 24 3 KI A Palæ 5823 Ahlstrøm Ellen Frue Roskildev. 31 4 Valby A Vb. 4!67y Ahm Johs. Slagterm. Dybbøls#. 27 El ® V 4184 Bp. Aabakkev. 9* El Ahner A Buntmager st. Kongensg. 10 KI A Palæ 1107 y Ahnfeldt-Mollerup N B Cand. pharm. Borg ­ mester Jensens Allé 16 s [0] A Tr. 699x

Agersten Chr. Snedkerm. Nyelandsv. 61 2 El A Gh. 1283y Agertoft Kai Arkitekt Tornestykket 7 Vanl. A Damsø 3222 - Holger Ekspeditionschef v.Frdbg.Skattev. Cand. jur.Hollandsv.38 Lyngby A Lyngby 2031 - Ingeborg Enke e. Lektor Høyrups Allé 8 B 1 Hell. A Hell. 4553u - Karen Enkefrue Hollandsv. 38 Lyngby - Gerda Enke e. Ingeniør Massøse Park ­ vænget 13 Charlottl. ® Hell. 4060 Ågerup Chr. Boghdl. Nørrebrog. 215K1 A Tg. 639y Bp. Fiodings Allé 13 Søborg ® Søb. 525 - Chr. Cigarfabr. Stefansg. 12 IH A Tg. 6574 Bp. Esromg. 26* El - Chr. Restauratør C F Richs V. 55 El A Gh. 9820 - J Restauratrice H C Ørsteds V. 50 B 1 El A N1787y Agfa-Foto,Akts„ Gothersg. 49 Kl A ★ C. 4713 & 4718 Postkonto 1412 Aggebo-Nielsen Amalie Enke e. Bogtrykker (P A Nielsen ’ s Bogtrykkeri) Mynstersv. 15s El A V 6659y Agger [Se endv. Acker] ■ H V Cand. pharm Ordrupv. 85 1 Charlottl. - Chr. fh.Ingeniør AMaskinkonstruktør Gar ­ des Allé 7 4 Hell. A Hell. 305 - Svend Ingeniør Cand. polyt. Hyldegaards Tværv. 10 A s Charlottl. A Ordr. 4172 -HG Kaptajnløjtn. i Generalst. Jægers- borgv. 64 Lyngby A Lyngby 1885 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak ­ tur Import) Larsbjørnsstr. 16 1 DS - Kaj Borge Urmager Soborg Hovedg. 69A Søbor# A Søb. 1157 Aggerbeck C R Bogtrykker Jernbanev. 5A 2 Lyngby A Lyngby 1028 Aggerbeck-Rasmussen Iver Læge Jagtv.218 2 [Øj A O 5325 AggerdahISophus Overbogholder Godsbaneg. 7* El - Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 7 Charlottl. A Ordr. 1560 Aggergren A L Vulkaniseringsanst. Nye ­ landsv. 28 El A Fa. 307 Bp. Tibirkeg.l9 4 K) Aggerholm [Se endv. Agerholm] - Axel Gross. Blomstervænget 13 Lyngby A Lyngby 1913 - Svend Instruktør Skuespiller Peter Rør ­ dams. V. 24 1 Kl A Tg. 3262y - P Skibsfører Bernstorffsv. 69B 2 Hell. A hemmeligt Nr. - Ellen Frue Skuespillerinde Peter Rørdams V. 24 1 El A Tg. 3262y Aggerholt KL Maskinmester iFlaaden Assensg. I 2 [0] A 0 4967v Aggersbo Frode Reklametekniker Svinget 26 2 Ls] A Am. 962 x Agersbøl Jutta Restauratrice st. Kongensg. 74 3 Kl A Palæ 7474x Aggersund Kridtværk, Akts., Hammerichsg. 14E1AC.13831 Hovedkontor Assens A 250 Aggesø H Lund Prokurist Klintev.25Lyngby A Lyngby 1690 Ag ir Elektromaskin Etabi. Finlandsg. 9 [s] A Am. 8485 Agnbak C Stukkatør N-Fasanv. 182 Kl A Tg. 3930 Bp. Rolighedsv. 6 2 ® | N 5970 Agner Hans Chr. Direktør Frugtparken 6 S Gjentofte A Gjent. 3:i37 - Erik Forretningsf. Brøndkærv. 3 s Valby - Carl Gross. (Carl Agner & Co.) Finsensv. 75 3 El A C- 3341 Agnés v. Frknrne E & I Leininger Modoforr. Gothersg. 95 IS A By 32v Ag nes,B Michaelsen Blomsterhdl. Østerbrog. 38 [£) ® 0 3238 Agnild O Bardram Kontorchef Ribeg. 17 2 løl A Tr. 809 Agnsgaard Peder Cyklereparatør Buddinge Hovedg. 48-54 Søborg A Søb. 294 Agnvig LudvigFabrikingeniørNansensg.43 2 EJ A By 828v - V Radioværkst. Værnedamsv. 12A 2 El ® V1272x Agos, Legetøj en gros ved V A Geert Bispe- bjergv. 67 El A Tg. 4263

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online