Kraks Vejviser 1938 provinsregister

Vejviserens 1. B in d in d e h o ld e r : A fd. I: K ort o g P la n e r — Ilt G ade- o g H u s-R eg ister — III: P e r so n -R e g iste r — IV : P ro v in s-R e g is te r Vejviserens 2. B in d in d e h o ld e r : A fd. V : R e a l-R e g ister — VI: F irm a - o g A k tie se lsk a b s- R e g iste r — VII: F a g -Iteg iste r —VIII: Islan d

Afdeling IV.

— IX: U d la n d et E x p o r t D ir ec to r y o f D enm ark Provins-Register

A . Forretn inger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstad%nende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton; en alfabetisk Fortegnelse over Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt B ys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, sted­ lige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, for Aarhus’s og Odense’s Vedk. med indlagte Sporvejs- og Omnibuslinier. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B . P r iv a t -A d re s se r . Alfabetisk Fortegnelse over 19.000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. [Adresser paa Personer i København og omliggende Villabyer maa søges i Afd. III, Person-Register for København]. C. S tø rre Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller at anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side.

F æ r ø e r n e : Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register, j

I Se Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind

G røn land : Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd. 1

OVERALT I LANDET FINDES

K R A K 8 V E J V I S E R Den sælges til Handel, Haandværk og Industri, Banker, Forsikringsselskaber og Assu­ rancekontorer, Sagførere, Læger og Tandlæger, Stats- og kommunale Kontorer.

Til Københavns Kommune alene ca. 300 Stk. Til G esandtskaber og Konsulater ca. 400 Stk.

Med Forpligtelse til Udlaan tillige til over 2500 Hoteller, Restauranter og Butikshandlende, Postkontorer, Fær­ ger, Rutebaade og Biblioteker.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online