Kraks Vejviser 1938 provinsregister

Animated publication

Vejviserens 1. B in d in d e h o ld e r : A fd. I: K ort o g P la n e r — Ilt G ade- o g H u s-R eg ister — III: P e r so n -R e g iste r — IV : P ro v in s-R e g is te r Vejviserens 2. B in d in d e h o ld e r : A fd. V : R e a l-R e g ister — VI: F irm a - o g A k tie se lsk a b s- R e g iste r — VII: F a g -Iteg iste r —VIII: Islan d

Afdeling IV.

— IX: U d la n d et E x p o r t D ir ec to r y o f D enm ark Provins-Register

A . Forretn inger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstad%nende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton; en alfabetisk Fortegnelse over Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt B ys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, sted­ lige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, for Aarhus’s og Odense’s Vedk. med indlagte Sporvejs- og Omnibuslinier. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B . P r iv a t -A d re s se r . Alfabetisk Fortegnelse over 19.000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. [Adresser paa Personer i København og omliggende Villabyer maa søges i Afd. III, Person-Register for København]. C. S tø rre Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller at anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side.

F æ r ø e r n e : Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register, j

I Se Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind

G røn land : Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd. 1

OVERALT I LANDET FINDES

K R A K 8 V E J V I S E R Den sælges til Handel, Haandværk og Industri, Banker, Forsikringsselskaber og Assu­ rancekontorer, Sagførere, Læger og Tandlæger, Stats- og kommunale Kontorer.

Til Københavns Kommune alene ca. 300 Stk. Til G esandtskaber og Konsulater ca. 400 Stk.

Med Forpligtelse til Udlaan tillige til over 2500 Hoteller, Restauranter og Butikshandlende, Postkontorer, Fær­ ger, Rutebaade og Biblioteker.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger, er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Foiretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de Til­ føjelser der angiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Læger, Tandlæger og Dyrlæger samt en Række andre Erhvervsdrivende, der ikke er modtaget under F o rretn in ­ ger i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Overskrifter. Enkelte Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Cafeer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualichandlere, Brugsforeninger, Høn­ serier. Disse Fortegnelser leveres gratis til Købere af Vej­ viseren. (Nærmere Oplysninger findes paa de sidste Blade i dette Bind). Ved hver By (efter: Forretninger) givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges mellem Forretninger paa Landet (se nedenfor). Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register for hver enkelt Branches, ordnet efter Stednavne. B. Privat-Adresser Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer.

Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. F ø lg e n d e O p ly s n in g e r c r s a a vidt. m u lig t m e d d e lt fo r hver e n k e lt Gaard: 1) Gaaidens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 16(50 var Sæde for en adelig Fa­ milie. eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid cr fri for Fæstet vang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under ct Gods. 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). Fn Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Okt. 1936 med eventuellesenereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens, Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stil­ ling etc. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anfort Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet-, Rets- og Politikredsens Nummer, sømt Indbyggertallet 1935. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Negle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

j r Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 170 Byer. Købstæderne er betegnet med en * Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i Eksport-Vej viseren sidst i 2. Bind. *Aabenraa Fakse ♦Helsingør ♦Lemvig Ringe ♦Stege *Aakirkeby Fakse Ladeplads ♦Herning Lunderskov ♦Ringkøbing ♦Store Heddinge ♦Aalborg Fanø ♦Hillerød ♦Løgstør ♦Ringsted ♦Struer Aalestrup Farsø Hirtshals. Løgumkloster ♦Roskilde ♦Stubbekøbing *Aarhus Fjerritslev ♦Hjørring Løkken Roslev ♦Svaneke Aars Fredensborg ♦Hobro ♦Mariager ♦Rudkøbing ♦Svendborg Aarap ♦Fredericia ♦Holbæk ♦Maribo Ry ♦Sæby ♦Allinge ♦Frederikshavn ♦Holstebro Marstal ♦Rødby ♦Sønderborg Arden ♦Frederikssund Holsted ♦Middel fart Rødding Taastrup Asnæs ♦Frederiksværk Hornhæk ♦Nakskov Røde Kro Tarm ♦Assens Gilleleje Hornslet ♦Neksø Rødkærsbro ♦Thisted Augustenborg Give ♦Horsens ♦Nibe Rønde Tinglev Ballerup Glamsbjætg Hundested Nordborg ♦Rønne Toftlund Birkerød Glostrup Hurup ♦Nyborg ♦Sakskøbing Tølløse Bjerringbro Graasten Hvalsø ♦Nykøbing F. Samsø ♦Tønder ♦Bogense Gram Højer ♦Nykøbing M. ♦Sandvig Tørring Brabrand ♦Grenaa Hong ♦Nykøbing S. ♦Silkeborg Ulfborg Bramminge Grindsted Hørsholm ♦Nysted Sindal Vamdrup Brande Gudhjem Ikast ♦Næstved ♦Skagen ♦Skanderborg ♦Varde Broager Gørlev Jyderup Nørre Aaby Vejen Brædstrup ♦Haderslev ♦Kalundborg ♦Nørresundby Sbern ♦Vejle ♦Brønderslev Hadsten Kellerup Odder ♦Skive ♦Viborg Brørup Hadsund ♦Kerteminde ♦Odense ♦Skælskør Vinderup Christiansfeld Hals ♦Kolding Otterup Skærbæk Vojens Dronninglund Hammel Korinth Padborg Skørping ♦Vordingborg ♦Ebeltoft ♦Hasle ♦Korsør ♦Præstø ♦Slagelse Vraa Ejby Haslev ♦Køge ♦Randers Slangerup ♦Ærøskøbing

Hedehusene Helsinge

♦Esbjerg ♦Faaborg

Langaa

Ølgod

♦Ribe

♦Sorø

Afdeling I V . Provins -Regis ter . A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. A . Forretninger. Forretninger i de 170 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er anført i dette Register, er tillige optaget i Afdeling VII, Fag- Register for Danmark, hvor ogsaa Forretninger i den øvrige Del af Landet findes optaget. A ab en ra a. (Aabenraa Amtsraadskr.) Skatteprocent 1937-38: 4 ,67 (Lig­ ningsprocent : 7.0).

Statsskolen. Rektor: 1 Mogensen R. Sønderjyllands Højspændings­ værk D 723 & 724, indviet 23. Maj 1925. Direktør: Ingeniør Jes P Christiansen. Telegrafingeniør for Statstelegra­ fens 2 . Ingeniørdistrikt: Di­ striktsingeniør: S A Petersen, R., I 100 . Toldkamret D 279. Toldforvalter: J S Hansen. Tuberknloseliospitalet D 206, op­ ført 1910. Overlæge: Kai Ham­ mer. Turistforening, Aabenraa. For­ mand: Arkitekt Jep Fink Jl 91. Bureau Kiosken, Nørretorv f 322. Vagt: DFVS. Aabenraa Nattevagt. Vandværket Jl 75 (kommunalt). Driftsbestyrer: C Hansen. Vejer og Maaler: N L Missing 1 1 550.

Socialkontoret g 349. Inspektør: ~W Flechtner. Sognepræster: E N J Juhler f 151 (danske Menighed); C Ludvig- sen H 502 (Set. Jørgens Menig­ hed); C J J Bouck H 219 (tyske Menighed). Sparekassen for Aabenraa By og Amt | 67 & 267, stiftet 1 . Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Adresse: Sprogfor­ eningen, Aabenraa D 566. Formand: Bibliotekar Jakob Pe­ tersen. Ledelse: IIøjskoleforst. J Tb. Arnfred, Askov; Gaardejer Hans J Hansen, Lysabildskov; Folke­ tingsmand J P Nielsen, Dynt; Amtsskolekonsulent N Svendsen, R.DM., Tønder. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. Jørgen Ramhøj, R. Jl 14, 16 &.18.

Indbyggerantal 1935:10,184(1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Jernbanestation Jl 1 1 0 . Stations­ forst.: A Vig-Nielsen. Kommunebogholder: F I Christen­ sen S 14, 16 & 18. Kommunekontorerne (9-13)114,16 & 18. Konsnler: Litauen: J P Top,Vicekonsul f 54. Norge: J M Hansen, Vicekonsul £ 44. Tyskland: Alfred Lachmann, Konsul D 276. Købstadrettigheder; De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele Jl 704, opført 1932-33. (Arkitekt :LehnPetersen,Odense.) Landsarkivar: Mag. art. Frode Gribsvad. Landsbibliotek, Det sønderjydske (Centralbibliotek) Jl 566, stiftet 1921. 30,000 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Museum, Aabenraa, stiftet 1891, ny Museumsbygning opfort 1937, indeholder sonderjydsk Søfarts­ museum, egnshistoriske og etno­ grafiske Samlinger samt Samling af dansk Kunst. Kustode: Jens Frost. Mægler, sta tsa u to riseret: P F Cleemann § 182 & 482. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. $ 6 ,7 & 53, stiftet 8 . Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder: Konsul Alfred Lachmann D 276. Politiadjudant i de sønderjydske Landsdele: Amtmand Kr. Refs­ lund Thomsen, K. DM. Jl 37, priv. S! 336. Politim ester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrnp (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var- næsBirk ( 6 8 . Politikr.): A Ager­ sted ® 315. Postkontor § 684. Postmester: P N Ellerbek. R etskreds, se u. Dommer. Set. Ansgar Klinik f 730. Læger: Dr. med. L Abild og Dr. med. A Beyer. Skatteinspektør: H Fritsche D 14, 16 & 18, priv. D 536. Skattemyndighedernes Vurde­ ring : Ejendomsskyld: 38.27o Mili. Kr.; Formue: 26,96S Mili. Kr.; Indkomst: 10,492 Miil. Kr.

Amtmand over Aabonraa-Sønder- borg Amt: Kr. Refslund Thom­ sen, K. DM. $ 37, priv. 336. Am tsforvalter: C M Madsen, f 342. Am tslandinspektør: K H Krarup f 239. Am tslæ ge: Dr. med. & chir. Mads Michelsen, R. f 132. Am tsraadssekretær: Jes Cornett S 42- Amtsskolekonsulent, se u. Sønder­ borg. Am tssygehuset f 48. Overlæge: Jens Wollesen. Amtsvandløbsinspektør: NKlinto, Rødekro. Am tsvejinspektør: Cand. polyt. Knud Strømming f 568. B orgm ester: Købmand Holger Fink, R.DM. (11-13) | I4, 16 & 18, priv. § 19. Byraadssekretær: Kontorchef J Christensen § 14, 16 & 18. Danske Kontor for Aabenraa, Det (Dansk Nationalt Oplysnings­ kontor), D 247. Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Varnæs Birk (92.Retskreds): N Levinsen, R. | 272. Elektricitetsforsyningen, (kom­ munal) Jt 90 sker fra Sønder­ jyllands Højspændingsværk (se dette). Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen: K Lyne Petersen,R. Jl 106. Folkeregisterkontoret (9-13) f 16. Gasværket (kommunalt) f 75. Driftsbestyrer: C Hansen. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts.Kbhvns Handelsbank, f 401 & 402. Handelsstandsforeningen. For­ mand: Borgmester Holger Fink, R.DM. | 19. Havnen har en Dybde af indtil 8 ,6 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. To moderne KulJosseanlæg, en stor og en mindre Kornelevator. Jernbane­ spor, elektrisk Belysning og Vand­ ledninger fra Byens Vandværk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand: Borg­ mester Holger Fink, R.DM. Havneingeniør: Cand. polyt. J Ramhøj, R. 107

Forretningsnavn og Adresse

se Fagregistret under

Aabenraa Andels-Svineslagteri D 455 Post­ konto 14388 ......................................... ...

Svineslagterier

AabenraaAssurance-Agenturved II Bertelsen H 17 Postkonto 11485.................................... Assuranceforr. Aabenraa Auto-Service og Handel ved H Pauken J) 562................................................... Automobilrep. Aabenraa Avis Jl 259 Postkonto 35530 . . Aviser Aabenraa Brugsforening J)368........................ Brugsforeninger Aabenraa Dampvaskeri ved H Biermann § 544. ................................................................ Vaskerier Aabenraa Eddikefabrik ved Hans Hage Stehr Jl 60Postkonto7183......................................... Eddike Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, (Kreatur- og Kødeksport, Akts. Jl 264 & 265 ......................................... ( Slagterier Aabenraa Fjerkræslagteri g)824..................... Fjerkræslagterier Aabenraa Hakkelse-& Halmvareforretning, C Thorning Jl 560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. Jl 143 Post­ konto 6763 ......................................................... Kaffe en gr., Imp. & Ag. Aabenraa kommunale Badeanstalt Jl 493 . . Badeanstalter Aabenraa Kulkompagni, Akts. Jl 218 & 220 Postkonto 15594 ............................................ Kul, Kulimportører Aabenraa Købstads anerkendte Sygekasse J! 309 ......................................... Sygekasser Aabenraa Ladestation, Terkel I Petersen § 742.................................................... Ladestationer Aabenraa Manufakturlager, Akts. J) 77 Post­ konto 44401 ...................................................... Manufakturvarer cu gros Aabenraa Margarinefabrik ved N Tbol­ strup Jl 469 ..................................................... Margarinefabr. Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen Jl 520 ................................................................ Maskinfabrikker Aabenraa Mostfabrik Jl249 Postkonto 45546 Mostfabrikker Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen „ ,,, , . & Co. f 8 8 Postkonto 17099 ...................... {he Ulkge Bespart- \ ej- • • \ viser sidst 1 ,2. Bind. Aabenraa Motormølle, N Nielsenf 194. . Møller 107

Aabenraa

IV — 1698

Provins-Register—Forretninger

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Akts. § 299 Postkonto 9 9 1 0 ............................................. Decker Christian § 576................................... Dethleffsen Herm. G, Akts. § 288 Post­ konto 8 1 2 9 ...................................................... Dethlefsen D § 292 ......................................... Diederichsen Fr. § 5 8 5 ................................. Drews Poul § 5 1 7 ......................................... Duus Asmus § 8 1 4 ......................................... Ehlers H § 373................................................... Elberg L § 317................................................... Erichsen August § 498 ................................. Ericli 8 en Chr. P § 526 ................................... Ewald Søren P § 214 Postkonto 8832. . . Faaborg CJ § 153 & 154 Postkonto 39748 Faber Kaj Leonhard (Løve Apotek) § 225 Postkonto 6155................................................ Fabriken. Protax, Kai Jensen § 6 8 Post- konfo 33167 ...................................................... Falck J N ........................................................... Farversmølle, Andreas Andresen § 616x . Fink Holger & Comp. § 1 9 .......................... Fink Jep § 91 Postkonto 5925 ...................... Fischer C § 97 Postkonto 12270 ................. Fiskeriet Nymølle, Else Wirth § 608x. . . Fohlmann P § 749 ......................................... Folkehjem § 148 & 1 4 9 ................................ Fredenshøj Teglværk ved C E Føste § 127 Frey Hans P ...................................................... Gartneriet Virkelyst, lians Kraft § 432. . Gilde’s C F Eftf., W Vollertsen § 748 . . Goeg Anton § 1 8 1 .......................................... Grand Hotel § 92 & 9 3 ................................ Gude C L § 324.................................... Gilde W § 859................................................... Gødnings Salgskontoret, Akts. § 80 . . . . Ilammerich OLW Landsretssagf. §565Post- konto 6697 ...................................................... HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank § 401 & 402 .................................................................... Hansen Arnold § 851....................................... Hansen C F § 371............................................. Hansen Claus F § 172.................................... Hansen Hans § 496 & 497 Postkonto 11092 Hansen Hans L § 52 & 552 Postkonto 6417 Hansen J § 796 ................................................ Hansen Jørgen Chr. § 527................... ... Hansen Lorenz § 424...................................... Hansen Lorenz jr. ved Lorenz Hansen § 138 & 1 3 9 ................................................... Hansen Lytje § 470......................................... Hansen Max § 434 Postkonto 15214. . . . Hansen Oscar § 196 Postkonto 8560 . . . Hansen Kichard § 224................................... Hansen Budolf § 254....................................... Hansen & Yeit § 162 & 163 Postkonto 6369.................................................................. Hass Carl § 104................................................ Ileesch Martin § 772 ...................................... Heidemann C § 82 & 83 Postkonto 6638 Heidenreich Detlef § 541............................... Hejmdal § 32, 33, 330 & 430 Postkonto 36432 ............................................................... Hejmdal’s Trykkeri § 32 & 3 3 ................... HerreHus Central ved AndreasPetersen§176 Hoffgaard, Akts. § 5 Postkonto 33615 . . Hofmann W ....................................................... Holst & Kruse § 678 & 721......................... Hotel Danmark § 58 & 5 9 .......................... Hotel Royal § 2 & 204................................ Hotel Stadt Teater § 353 ............................ Hiibnør F § 615v................................................. Høffner Fritz § 269. ...................................... Høffner Peter § 413 ....................................... Højgades Trævarefabrik, F B Steffensen Postkonto 43956 ............................................ Irma § 129......................................................... Iskremfabriken § 137 ................................ Itzke Johannes § 786...................................... Iversen’s Carl Enke § 122............................. Iversen Chr. II § 717 Postkonto 44565 . . Jacobsen Chr. § 135 & 136 Postkonto 7059 Jacobsen Chr. § 356......................................... Jacobsen J P, Th. Jacobsen § 362 Post­ konto 12064 .................................................. Jacobsen Paul § 480 ...................................... Jank Max § 387................................................ Janns B § 539................................................... Japsen G § 389 ............................................... Jenne Max § 134 Postkonto 12884............. Jensen August § 708 ...................................... Jensen’s Brødr. Byggeforretning § 369 & 733 Postkonto 37884 ............................................. Jensen J M § 355 Postkonto 36342 . . . . Jensen & Larsen § 506 ...................................

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Paahængsvogne Yinhandlere Vinhandlere Tømrermestre Bagere Bygmestre Entreprenører Materialhdl. Bagere Mel, Agenturer & en gros Brændselsforretninger Isenkræmmere' Kolonial en gros Apoteker Art. for Slagtere Malermestre Møller Jern Arkitekter K/i i<;vt Cykleudsalg Hoteller Teglværker Cykleudsalg Gartnere Læderhdl. Agentur-og Kommissionsf. Hoteller Trikotage en gros Buntmagere Gødning, kunstig Sagførere

Aabenraa Møbellager, M Christensen jun. Postkonto 12583 ............................................ Aabenraa Nattevagt D F V S .......................... Aabenraa Produktforretning, Peter Pr. Pe­ tersen D 802 ................................................... Aabenraa Rederi-Aktieselskab $ 182 Post­ konto 39191...................................................... Aabenraa Social-Demokrat § 161 Postkonto 43750. . . ................................................... Aabenraa Yulkaniseringsanstalt, .Joh. Niel­ sen § 4 3 1 ......................................................... Aabenraa Ægeksport, Indehaver II J Chri­ stoffersen | 788 Postkonto 34055 ............. Aabling Chr. f] 8(50............................................ Aalling Carl § 7 3 2 .......................................... Agger J ! | 72 Postkonto 80000................ Andersen A P | 308 ....................................... Andersen Brødr. D 337 ................................... Andersen &Meyer’s Eftf., Otto Larsen $ 530 Andersen M P $ 416....................................... Andersen Niels § 278 Postkonto 11264 . . Andersen Sigfred § 714................................... Andersen & Zastrozny § 663 ...................... Anderson James $ 228 ................................... Andresen Chr. § 333 (3Lin.) Postkonto 6209 Andresen Lorentz § 1 5 0 ................................... Andresen Peter N § 69 Postkonto 6250. . Antonsen M Biis § 304................................... Apenrador Bank,Akts. § 760& 761 Postkonto 11190 .................................................................. Asmusson J e n s................................................... Auto Centralen, IC Madsen § 230................ Back-Sørensen N § 744 ................................. Beck Heinr. § 305 ......................................... Bernhardt Chr. § 452 ...................................... Beyer Hans § 73 Postkonto 11378............. Bilcentralen § 107............................................ Bjerring C A § 491......................................... Bock Hans II § 64........................................... Boeck Holger Overretssagf. § 555 Post­ konto 14014...................................................... Boje William § 142 Postkonto 42940 . . . Bojesen’s Harald Bo Boghandel § 352 Post­ konto 6276......................................................... Bojsen J § 521 Postkonto 35740 ................ Boysen Asmus § 736 ...................................... Boysen J § 2 1 0 ................................................ Boyskov Jens § 414......................................... Branderup N J § 633...................................... Brink Ingvardt § 538 Postkonto 19694. . Brink Bud. § 1 8 4 ............................................. Buchard Chr. G § 2 2 2 ................................... Buss E § 7 0 ...................................................... Callesen C E § 561............................ ... Carstens Friedrich § 587................................ Carstens H § 339 ............................................. Caspersen Hans § 556 ................................... Caspersen Helga § 716................................... Ceres Korn- & Foderstofforretning, Akts. § 2 1 & 2 2 Postkonto 5579 ......................... Christensen Anna § 590 ................................ Christensen Chresten § 7 1 3 ......................... Christensen II § 850 ............................... ... . Christensen J O § 485................................... Christensen Johan § 664. . . . . . ............. Christensen P § 1 6 5 ...................................... Christiansen F C § 483 Postkonto 13789 Christiansen & Witt, Akts. § 29 & 30 . . Clausen A § 117............................................... Clausen Adolf § 233......................................... Clausen C & Søn§ 2 1 5 ................................... Clausen E § 594............................................... Clausen’s I Enke, C C Clausen § 357 . . . Clausen P ............................................................ Clausen Peter § 3 1 ......................................... Cleemann’s Andr. Eftf., "Uffe Kunøe § 1 0 1 Cleemann P F § 182 & 482 ......................... Cornett Knud J § 2 3 1 ................................... Dahl Hans § 489............................................... Dahl H P I 731................................... Damm Bendix...................................................... Danielsen C § 3 2 1 ............................................ Danielsen P § 421............................................ Dansk Glødelampefabrik, Akts. § 266 . . . Dansk Kaffe- & Korn-Brænderi ved Hans L Hansen § 52 & 552 Postkonto 6417 . Dansk Kødekstrakt Compagni, Akts. §454 Postkonto 43338 ............................................. Dansk Maskinoplag, Akts. § 44 & 45 Post­ konto 6080 ......................................................... Cimbria Tømmerhandel, Akts. § 2006,2007 & 2008 Postkonto 16846 Telegramadr. „Cimbria 14

Møbeludsalg Nattevagt Jern, g i, en gros Damp- og Motorskibsselsk. Aviser Yulkanisering Æg Automobilforhdl. Bagere Købmænd Assuranceforr. Speditører Elektr. Lysinstall. Købmænd Cykleudsalg Købmænd Entreprenører Elektr. Lysinstall. Jern Købmænd Boghandlere, Bogbindere Maskinsnedkerier Banker Papirhdl. Automobilreparation Guldsmede Smede Murermestre Maskinforhdl. Automobilkørsel 1 Assuranceforr. Smede Sagførere Bogtrykkerier Boghandlere, Bogbindere Købmænd Købmænd Skomagere Kreatur- og Kødeksport Købmænd Møbeludsalg Entreprenører Bagere Automobilrep. Købmænd Bagere Gartnere Agentur-og Kommissionsf. Modeform Korn Købmænd Ejendomshandlere Købmænd Skomagere Kul, Kulimportører Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart., Cement, Gulvlliser, Isolerings­ materiale, Jernbjælker, Kalk, brændt, Krydsfiner, Støbegods, Tagpapforhdl„ ■Vægfliser Købmænd Konditorier Malermestre, Farvehdl. Bagere Købmænd Urmagere Manufakturhdl. Skibsprovianteringsforr. Mæglere, Speditører Skomagere Bagere Møbeludsalg Cykleudsalg (Kolonial en gros, Mel, | Agenturer & en gros Bagere Glødelamper Kaffebrænderier Bouillonterninger { Maskinforhdl.,Landbrugs­ mask. (Forhdl.) Revision 1 Ingeniører Automobilforhdl.

Banker, Incasso Trikotagehdl. Manufakturhandlere Bagere Kolonial en gros Købmænd Købmænd Bagere Elektr. Lysinstall. Isenkræmmere Købmænd Skotøj en gros Ejendomsmæglere Elektr. Lysinstall. Arkitekter

(Agentur- og Kommissions- < forr., Mel, Agenturer & ( en gros, Korn Gartnere, Blomsterhdl. Murermestre (Agentur- og Kommis- (sionsforr. Giarmestre Aviser Bogtrykkerier Herreekviperingshdl.

Manufakturhdl. Lædervareudsalg Bygmestre Hoteller Hoteller Hoteller Skræddere Frugt en gros Købmænd Trævarefabrikker Smørhandlere Fløde Is Snedkere Stenhuggerier Købmænd Gartnere Hei reekviperingshdl. Farverier Bagere Gas- & Vandinstall. Malermestre Uldspinderier Kemikalier Gartnere Bygmestre Automobilforhdl. Snedkere

Aabenraa

IV — 1699

Forretningsnavn og Adresse Jensen Peter |) 290 ......................................... Jepsen Christian § 446................................... Jessen Poter § 7G Postkonto C711............. Johannsen Chr. § 680...................................... Johannsen M F § 1 6 7 ................................... Johanson H § 398............................................. Johnson Eduard § 253 ................................... Jnhl N C | 4 1 2 ................................................ Jungermann H § 415....................................... Jydske Tidende § 133 Postkonto 17401. . Jørgensen Carl D 799...................................... Jørgensen Jørgen § 667 ................................ Jørgensen Mette U 366 ................................... Jørgensen Th. fl 179. ...................................... Kebies Arthur fl 674 ...................................... Kirkebye’s A W Filial fl 463 ...................... Kjær’s Emil Eftf. fl 249 ................................ Kjær Johan § 7 6 4 ............................................. K jht J P § 3 3 1 ............................................... Knaobel R fl 4 1 0 ............................................. Knudsen Jørgen M fl 240................................ Knudsen M § 289............................................ Koch A. J § 6 1 5 x ............................................ Kraft’s P Enke f) 284 ................................... Kragh-IIaust M fl 473...................................... Kristensen II .) § 675 ................................... Kristensen K K J 543 ................................... Kriiger lians A f 780 Postkonto 33217 Kurtzweil C f 1 3 0 ......................................... Larsen P ............................................................... Lassen Carl A f 798 Postkonto 43863. . . Lauridsen P fl 656 ......................................... Leiberg Jens f 1 9 0 ......................................... Lessow Hans f 797 ......................................... LORENTZEN AA, Landsretssagf. (Forhen Aa. Brink Jensen &Aa. Lorentzen) § 404 & 444 Postkonto 44................................... Lorenzen J J fl 822......................................... Lund J Th. f '642 ............................................. Lowensteiu Chr. N f 660 ............................ Maasbøl’sH Frølull. f 286 Postkonto 35453 Madsen C f 388............................................... Madsen N (Svane-Apotek) f 199 &200 Post­ konto 6208....................................................... Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen f 105 & 405 ...................................... Marcussen & Søn f 350 ................................ Martesen Thomas f 1 0 3 ................................ Mathiesen Th. f 740 ...................................... Matthies Ilermarm fl 310................................ Matthiesen Matthias f 9 6 ............................. Meier Frieda f 573.......................................... Metz Albert fl 778 ......................................... Michelsen A f 679............................................ Missions-Hotellet f 370 ................................ Moldt Chr. f 1 5 6 ......................................... Moldt Peter f 563............................................ Mortensen Chr. f 504 ................................... Munck-Petersen K f 747 ............................. Munkelt Karl f 5 8 1 ...................................... Muller August f 347...................................... Munchow Ludwig Adler v. f 727 Postkonto 15729 ................................................................... Miinster P e te r ................................................... Møbelforretningen Pliønix, Aug. Rasmus­ sen f 408 Postkonto 16146 ...................... Møker Rich. f 5 1 8 ................................... Møller Caroline f 7 4 1 ................................... Møller Chr. f 257............................................. Møller Peter f 1 6 9 .......................................... Mørck Fritz fl 1 6 8 .......................................... Mørck N J | 738 Postkonto 38379 . . . . Nedell M f 507 ................................................ Nehrkorn Johs. f 464....................................... Nickels Johs. f 636...................................... . Nielsen’s Andreas Fiskeeksport f 340&341 Postkonto 16417................’........................... Nielsen Anton f 327 ...................................... Nielsen C Borregaard f 595 Postkonto 15534................................................................... Nielsen Chr. J f 545......................................... Nielsen Ferd. f 494 ...................................... Nielsen’s H P Eftf., II Reismann f 488 Postkonto 9978 ............................................... Nielsen Lauritz § 720 ................................... Nielsen Lorentz P ............................................ Nielsen Matth. f 186 Postkonto 37565. . . Nielsen Niels A § 528 ................................... Nielsen Niels A jr. f 665............................. Nissen Hans f 559 .......................................... Nissen J H f '409............................................. Nissen Jiirgen L f 295 ................................... Nissen Wilhelm ft 7 1 8 .................................. Nordschleswigsche Zeitung, Akts. f 2 0 , 553 & 554 Postkonto 16113...................... Nordslesvigsk Eksportkompagni, Akts. f 280 Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. ft 6 , 7 & 53 Postkonto 6201 ...................... Provins-Register—Forretninger

Røgerier Skræddere Maskinforhandlere Isenkræmmere Automobillakerere Bagere Isenkræmmere Agentur- & Kommissionsf. Snedkere Smede Bogtrykkerier Arkitekter Malermestre Smede Bagere Bygmestre Entreprenører Fløde Is Mineralvandsfabr. Skomagere Kul, Kulimportører Radioudsalg Møbelarkitekter Damp- og Motorskibsselsk. Revision Se Fagregistret under Herrekonfektion en gros Gartnere Korn Guldsmede Sagførere Sadelmagere Køkkenudstyrsforr. Købmænd Købmænd Købmænd Mekanikere Kakkelovne og Komfurer Købmænd Bygmestre Modeforretninger Symaskineuds. (Kbhvn.) Bagere Trikotage en gros Kaffeudsalg Sparekasser Købmænd Gartnere Dampskibsekspeditioner

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Olesen’s Ole Fiskerøgeri................................ Olsen Jens fl 834 ............................................. Paulsen Alfred fl 6 3 8 ....................................... Paulsen Johs. fl 50 Postkonto 6400 . . . . Pedersen Axel fl 781....................................... Pedersen Peter fl 5 1 0 ................................... Petersen Andr. fl 800 Postkonto 38896 . . Petersen Asmus S fl 25 Postkonto 17410 Petersen Johan fl 779....................................... Petersen M arcus............................................... Petersen’s M C Bogtrykkeri ft 549 ............. l’clcrsen I’ Chr. fl 770 ................................... Petersen Robert § 2 0 2 ................................... Pøtt H Chr. § 486 .......................................... Poulsen Hans § 586 ...................................... Poulsen Peder Chr. § 4 1 7 ............................. Preisler Arne fl 311......................................... Premier Is fl 870 ............................................ Premier Squash Ilavneg. 3 § 870................ Preuss Aug. § 345............................................ Prima, Kulimport & Skibsfart, Akts. fl 62 & 63 Postkonto 13852............................. Radioforretningen Tempo ved Chr. Jensen § 844 Postkonto 1 0 2 0 2 ................................... Rasmussen M Castcnskjold § 227 Postkonto 15535 .................................................................. Rederi M Jebsen, Akts. § 9 .......................... Revisionskontoret, Chr. Ilviid § 495. . . . Revisionskontoret i Aabenraa, Sønderjyl­ lands, se Sønderjy llands Revisionskontor i Aabenraa, Af'd. af Revisionskontoret i Aar­ hus, Akts. N-Chaussé 8 § 850 Ricken & Co. f 281 Postkonto 12947 . . . . Riedel Carsten § 477....................................... Ries Hans § 2 3 ................................................ Rode C C § 260 ............................................... Rosenstand G Landsretssagf. fl 51 Post­ konto 17002 . . . ............................................. Rosenvold C F § 116...................................... Rudenauer L § 157 Postkonto 12942 . . . Schmidt Carl J § 6 6 ....................................... Schmidt Detlef § 705 ...................................... Schmidt J Å | 354 Postkonto 19754 . . . Schmidt Nis fl 580 Postkonto 37020 . . . . Schmidt Søren P § 450................................... Schmidt W P § 360 ....................................... Scliultz F § 512................................................ Schultz M ............................................................. Singer Co. Symaskine Akts............................... Skov II § 548 ................................................... Sodborg Brodr. § 588 Postkonto 39159 . . Solincmann Christine § 1 7 0 .......................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt § 67 & 267 Postkonto 6227 ................................ Staugaard Christian § 198............................. Stehr Karl Friederich § 606y...................... Sønderborg Dampskibsselsk. § . 2 8 ............. Sønderjydsk Blod- og Melassefoderfabrik ved Anthon Bundgaard § 381 &391 Post­ konto 36781 ...................................................... Sønderjydsk Elektro, Jensen & Hansen § 475 Postkonto 18175 ................................... Sønderjydsk Foderblandingsfabrik ved An­ thon Bundgaard § 381 & 391 Postkonto 36781 ................................................................ Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. § 47 Post­ konto 8324 Telegramadr. „Sønderfrø“. . Sønderjydsk Mejeriforretning, Akts. § 87 Postkonto 42312 . . . .................................... Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. § 381 &391 Postkonto 6769 ................................ Sønderjyllands Revisionskontor i Aaben­ raa, Afd. af Revisionskontoret i Aarhus, Akts. N-Chaussé 8 § 850............................. Sørensen’s Chr. Enke Porcelænshdl. Sørensen Harald Lindorff § 472 ................ Sørensen Johs. § 540 ................................... Sørensen S M § 466 ...................................... Thaysen P § 205 ............................................... Thomsen Th. § 152......................................... Thomsen Thomas § 794................................. Thorsmark Johan § 673 Postkonto 13292. Tip Top ved F Petersen § 377 ................... Toft Iver § 648 ............................................... Toft Jens § 795................................................ Toft Thomas § 791......................................... Tondering P, Indeh. J M Mahler § 3 Post­ konto 6292......................................................... Top J P § 54 Postkonto 7041 ................... Tøgesen H Chr. § 589...................................... Tøgesen J & Co. § 82 &83 Postkonto 6638 Union, Kom- og Foderstofimport, Akts. § 85 & 8 6 Postkonto 6156............................. Walther Knud § 208...................................... Vandenliertz I § 442 Postkonto 7194. . . Wangsgaard M C § 426................................

Malermestre Pianoforhdl. Manufakturhdl.

Snedkere Farverier Gartnere Agentur- og Kommissionsf. Malermestre Fajanceovne Aviser Skibsprovianteringsforr. Købmænd Kaffeudsalg Snedkere Købmænd Sydfrugter en gr. (Kbhvn.)

Købmænd Købmænd Sadelmagere Bagere

Købmænd Købmænd Købmænd Gartnere Arkitekter Stenforretninger Ingeniører Ejendomshdl. Isenkræmmere Olier, mineralske

Urmagere Snedkere Mekanikere Købmænd

Sagførere, Incasso Gartnere Fiskehandlere Elektr. Lysinstall. Frø Røgerier Apoteker Manufakturhdl. Orgelbyggere Murermestre Revision Elektr. Lysinstall. Malermestre Kaffeudsalg Murermestre Gas- og Vandinstall. Hoteller Materialhdl. Bogbindere Møbeludsalg Blikkenslagere Læderhdl. Blikkenslagere Kaffeudsalg Købmænd Automobilreparation Kaffeudsalg Smede Murermestre Fisk en gros Manufakturhdl. { Mejerirekvisitter og -artikler Skræddere Købmænd Elektr. Lysinstall. Skræddere Skræddere Olier, mineralske Farvehdl., Malermestre Arkitekter Bagere Maskinsnedkerier Bagere Trikotagehdl. Aviser Agentur- ogKommissionsf. Agentur-og Kommissionsf. Maskinfabr. Farvehdl. Murermestre Centralvarmeanlæg

Blodfoder Elektromek.Værksteder

Korn

1 Frø < Ne tillig e E k sp o rt-V ej- ( viser s id s t i 2. B in d . { Mejerirekvisitter og -artikler,Smøreksportører Sodafabrikker

Revision Kaffeudsalg Blikkenslagere Arkitekter Konditorier Flytteforrctni nger Entreprenører Urmagere Herreekvipcringshdl. Anlægsgartnere

Tømrermestre Trikotagehdl. Læderliandlere Bygningsart., Jern Smede t Agentur-og Kommissions- ( forr. Korn Skomagere Agentur- og Kommissionsf. Giarmestre og GIarmagere

Banker

Aabenraa

Provins-Register—Forretninger

IV — 1700

Forretningsnavn og Adresse Hansen Julius f 91. . . ................................. Hansen Jørgine Blomsterhdl. f 120 Hansen N f 3 ................................................... Hansen Otto Møllebygger fl 195.................... Henriksen’s A P Eftf., Rasmus Vibe f 87 Henriksen M f 1 0 2 .........................................

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Se Fagregistret under Isenkræmmere { Købmænd, Trælast- og Tømmerlidl., Kul Møllerimask. og -anlæg Foderstoffer Urmagere ! Agcntur- ogKommissionsf., Bageri-Art., - Mask. og - Inventar, Børstevarer en gros, Kolonial en gros, Krydderier Giarmestro og Glannagere Manufakturhdl. Malermestre Smørhandlere Bagere

Skræddere Sagførere, Incasso Cykleudsalg Symaskineudsalg Patentbureauer Bagere Tømrermestre

Warnecke C § 509 .................. ..................... Weber Fr. Landsretssag-f. &Notar f 57. . Weber II jun. f 1 7 8 .................................... Weber Hans sen. $ 1 0 8 .............................. Weicliei Helge |) 428..................... ............... Weide A C | 125.......................................... Westplial F ritz .............................. .................. Yiereck Peter f 180....................................... Wiese Julius f) 793....................................... Wilhelmsen Chr. J) 635................................. Willroth’s Friedr. Enke f 234 .................. Yoetmann J J |j 1 & 201 Postkonto 42791 Wolilenberg Ludwig JJ 229 Postkonto 13464 Wæver Svend fl 8 & 359 Postkonto 16988 Zettcrquist Jes f 282.................................... Zone Redningskorpset | 8 & 359 ............... Østergaard A ft 728.......................................

(Murermestre, Jernbeton- | konstruktioner,Bygmestre Entreprenører Huder og Skind Snedkere Trælast- og Tømmerlidl. Boghandlere Automobilforkdl. Købmænd

Hesthaven Chr. fl 2 0 1 Tostkonto 10893. .

Holm Peter f 225 .......................................... Ipsen Mathea f 212......................................... Ipsen Sigurd f 1 3 9 .......................................... Irm a ...................................................................... Jensen Aage fl 1 2 1 .......................................... Jensen C F f 249 ........................................... Jensen Chr. $ 1 0 0 ........................................... Jensen H I f 26 Postkonto 6535 ............. Jensen Ove f 272............................................ Jensen Poul f 1 9 ............................................. Jensen Villiam f 129...................................... Johansen C .......................................................... Kann’s Hotel f 1 2 ......................................... Kofod P A f 115 Postkonto 9938 ............. Kofoed Carl f 30 Postkonto 38547............. Kofoed Hans & Son f 122 Postkonto 10552 Kofoed P M | 58 Postkonto 8086............. Larsen Axel Postkonto 10391 ...................... Larsen Chr. f 267............................................ Larsen Chr. & Søn f 1 1 8 ............................. Lind Robert......................................................... Lind V f 9 9 ...................................................... Lund J f 57 ..................................................... Lundberg V f 185 .......................................... Madsen Andr. f 130......................................... Madsen Niels f 218......................................... Mogensen II C f 144........................................ Mortensen Carlo L f 3 7 ................................ Munoh Aksel f 9 0 ............................................ Moller Georg f 3 6 u ......................................... Møller Ingvar f 9 2 ........................................ Møller Johs......................................................... Moller Peter f 232 ......................................... Nielsen Andr. f 8 5 ......................................... Nielsen Asta f 59............................................. Nielsen Edv. $ 29 .......................................... Nielsen Emil f 169......................................... Nielsen Gunnar fj 192...................................... Nielsen Hans E $ 104...................................... Nielsen J f 214 Postkonto 8 1 2 3 ................ Ny Mølle, O P Johnsen f 7 0 ...................... Nygaard A P f 8 9 ......................................... Nørgaard J f 111 Postkonto 40347 . . . . Pedersen Thomas f 28...................................... Ridder P f 2 2 0 ................. .. ............................ Rønne Jul. f 61................ '. .......................... Sonne E f 55 Postkonto 8 1 7 4 ................... Svendsen Axel f 174....................................... Svendsen G Aaby f 250 Postkonto 42683. Svendsen Peter $ 5 6 ....................................... Tarp E f 4 0 ...................................................... Østerby S B L f 22......................................... Skræddere Købmænd Biavlsredskaber Møller Snedkere Sagførere, Incasso Murermestre Tapethdl. Sadelmagere Købmænd Bødkere Herreekviperingshdl. Smede Elektr. Lysinstall. Bagere Evt. Forretninger i Omegnen optages i Fag-Registret under Stednavnene: Aaker, Boderne, Langemyre, Skørrebro, Ugleenge (alle pr. Aakirkeby). Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark. Snedkere Snedkere Maskinfabrikker Malermestre Købmænd Murermestre Snedkere Hoteller Gartnere Købmænd Skomagere Isenkræmmere Bogtrykkerier Snedkere Stenhuggerier Anlægsgartnere Blikkenslagere Købmænd Malermestre Cykleuds., Automobilrep. Skræddere Snedkere Manufakturhdl. Blikkenslagere Smede Savværker Malermestre Snedkere Malermestre Modeforr. Cykleudsalg Vognfabr. og -forhdl.

Redningskorps Entreprenører

Evt. Forretningor i Omegnen optages i Pag-Registret under Stednavnene: Bodom, Dyrehave, Felstodskøv, Hostrupskov, Knappen, Løjt Skovby, Bøl lu m, Stollig, ,Stubbæk', Styrtom (alle pr. Aabenraa). Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

A a k i r k e b y . (Bornholms Amt)

Kommunekasserer : Ludv. Sas- sersen. Kommunekontoret f 223 (9-12, Lørd. 3-6). Kæmner: J F Jensen. Købstadrettigheder : Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1346. Politimester, se u. Rønne. Postkontor § 41. Postmester: H J Hansen. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 5, 76 8Mill. Kr.; Formue: 4 ,6G9 Miil.Kr.; Ind­ komst: l l201 Miil. Kr. Skatteprocent 1937-38: 8 )7 (Lig­ ningsprocent: 13,2). Socialkontoret ft 223. Sognepræst: II K Thorsager J 103. Sygehuset fl 73, Læge: Vagn Nis­ sen. Valgmenighedspræst : Kari An­ dersen. Vandværket(kommunalt),anl.l907. 1 Bestyrer R Christiansen.

Aakirkeby liank, Akts. § 46, st. 1901: Kontortid 10-12 og 14-16, Lørd. endv. 16-17, Aktiekapital: 300,000 Kr. Reserve: 330,000 Kr. Direktion: N Nissen-Peter- sen, R .; A P Henriksen. Borgmester : Bankdir. N Nissen- Petersen, R, f 2. Dommer, se u. Neksø. Elektricitetsværket (kommunalt) g) 72, anl. 1909. Bestyrer: R Christiansen. Haandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerm. S Ipsen fl 139. Handelsforening, Aakirkeby, stif­ tet 1. Okt. 1923. Formand : Ma- terialhdl. P Simonsen gi 10. Indbyggerantal 1935:1,560 (1801: 455; 1901: 1,176). Jernbanestation $ 21. Stations­ forstander: J P Kjøller.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aaker-Aakirkeby Sygekasse............................ Sygekasser Aakirkeby Afholdshotel § 1 1 6 .................... Hoteller Aakirkeby Bank,Akts. fl 46 Postkonto 17599 Banker, Incasso AakirkebyBoghandel ved HenryAndersenfl5 Postkonto 7862 ............................................. Boghandlere Aakirkeby Bogtrykkeri f 5 .......................... Bogtrykkerier Aakirkeby Brugsforening $ 4 3 ................... Brugsforeninger Aakirkeby Bryggeri, Chr. Sode $ 98. . . . Bryggerier Aakirkeby Cementstøberi ved Albert An­ dersen $ 6 5 ...................................................... Cementvarer Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen $ 10 Postkonto 8 1 9 0 ............................................. Sygeplejeart., Materialhdl. Aakirkeby ny Boghandel, Olga Larsen . . . Boghandlere Aakirkeby Støreri ved Ern.t Ander.«, J 9 Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind $ 94 Herreekviperingshdl. Andersen E $ 9 ................................................ Tømrermestre Andersen J $ 109................... ......................... Skræddere Andersen Otto $ 1 4 0 ...................................... Automobilkørsel 1 Andersen Mathilde $ 194................................ Konditorier Andreasen M D 1 3 1 ....................................... Snedkere Bech H J | 186............................................... Snedkere Becher V $ 3 8 ................................................... Smede Bendtsen Jens $ 1 7 9 ...................................... Cykleudsalg Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse $ 1 8 ................................................................. Sparekasser Bornholms Valsemølle, Akts. D 39 (Møller, Dampmøller, Mel, Postkonto 19195 ..........................................I Agenturer & en gros Brøndum Osvald $ 47 Postkonto 32715 . . Urmagere Dam H $ 3 4 ...................................................... Bagere Dam Johannes $ 200 Postkonto 8480. . . Bagere, Biscuitfabr. Eriksen A | 8 .................................................... Smede Faarbæk’s J K Eftf. ved Cecilie Nielsen $ 24 Postkonto 14669 ................................... Manufakturhdl. Frostegaard Skæreri, Julins Andersen $ 78x Savværker Funch Johs. fl 1 2 8 .......................................... Sadelmagere Hammer N ........................................................ Malermestre Hansen Ahlmann f 205u................................ Snedkere Hansen E f 262................................................. Skomagere Hansen Eivind f 195 ...................................... Mekanikere Hansen Johs. f 76 Postkonto 8303............. Manufakturhdl.

Aa lb o rg . (Aalborg Amt)

Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848, Østeraag.27 $ 2. For­ mand: FabrikantL March, R.$ 26. Aalborg Handelsforening af 1879. Formand: Købmand Chr. II Ole­ sen, R. fl 5825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Købmandslang af 1431. Adr.Bispensg. 1 $ 210. For­ mand: Konsul, Grosserer A Ahel, R., Næstformand: Konsul Magnus Miillor, Kasserer: Køb­ mand Knud Engsig. Aalborg kommunale Badeanstalt, Løkkeg. 7 $ 5230. Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagteri, Østerbro, op­ ført 1898—99 af Kommunen. Overdyrlæge: E Aagernp $ 575, priv. f) 95. Amtmand (Stiftamtmand) over Aal­ borg Amt og Stift: JABerner,R. DM. $ 423,451& 452.

Amtsforvalter: Gustav Debell, R. $ 120 . Amtslæge: H Bendix-Poulsen f 353. Amtsraadssekretær : Cand. jur. H Preisz $ 451, 452 & 4603. Amtssygehuset, Hobrov. $ 5725. Overlæger: Dr. med. Th. Eiken (kir. Afd.) § 533; Dr. med. Cai Holten (med. Afd.) fl 5636; K Isager (Tuberkuloseafd.) $6473. Inspektør: Kapt. H G Wagner, R. fl 2733. Amtsvandinspektør: Distrikts­ bestyrer V Mertz Nielsen $ 1703. Amtsvejinspektør : Cand. polyt. M L Troelsen $ 2670. Arbejdsanvisningskontoretøster- aag. 16 f 2782. Biskop over Aalborg Stift: Paul Oldenburg, R. DM. § 3176. Borgmester: Postvagtmester M Jørgensen J) 1322, Træffetid 10- 13, priv. $ 2204. Borgmester-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online