Kraks Vejviser 1938 personregister

III — 1628—1696

Westergaard Aage Sognepræst (-20. Aug.) Victor Aage Direktør Orlogskapt. It. Svendborg (19. Okt.) Wilhelmsen F G' J Afdelingschef > Poet- og Tclegrafv. It. DAT. (22. Febr.) Wilhjelm M II fh. Kontorchef R. DM. (6. April) Wilken Julius Apoteker (19. Dec. 1936) AVilkon Carl fh. Kontorchef It DM (19. April) Villotusen A'C Hovedkasserer (26. April) AVilliimsen Ar 0 fh. Byraadsincdl. Aalborg (21. Maj) Wilstrnp Ricli. Kunsthdl. (7. Nov.) Wilmimcir August. Prof Orer&nRO Dr. med. K. DAL (19. Maj) AViinmer Ingeborg Professorinde (22. Sept.) Wimifeld'-Hansen ATarius Konsul It. Vejle (28. Febr.) Winther Julhis fh. Postmester (7- Febr.) Winther V II II fh. Apoteker (25. April) Virklund N F Kasserer (6. Juni) AVith Allan. Aintsforv. R. Skander­ borg (9. Febr.) Viuff J AI Sagfører Kolding (21. Sept.) Vogelius Jobs. fh. Dommer R. DAL (3. Dec. 1936) Voigt Kai Overretssagf. (10. Marts) AVolf If E Apoteker (8. Maj) AVoifif Otto Ingeniør (9. Nov.) Vollaerts A Præst (27. Dec. 1936) Wolthcrs Aage Læge (22. Okt.) Worm Alfr. fh. Stationsforst. (3. Marts) de Vos P Gross. (27. Nov. 1936) Wulff Richard Direktør Kapt. Kmjkr. R. '11 April) Wuliff J L Forlågsboghdl. (8. Juli) Wulff Jens Kapt. fh. Inspektør R. (10. April) Wulff Janus Kasserer (5. Aug.) Wuliff Jobs. Købmand Stubbekøbing (17. Alarts) Yde Chr. Bankdirektør R. I)M. Her­ ning (22. Okt.) Zimincrmann Oscar Gross. General­ konsul (26. Febr.) Zoffmann Alex. Bakteriolog Cand. pharm. (11. Marts) Ørntoft P S fh. Sygehusinsp. Hjør­ ring (5. Juli) Ørsnes K V Direktør (19. Dec. 1936) Østergaard Martinus Overretssagfører (2. Dec. 1936) Østergaard Elisa Professorindc (30. Marts) Tillæg til Afdeling III

Schiøler Anna Bispinde (17. Febr.) Schmidth Chr. fh. Landsdommer K. DM. (1. Febr.) Schnitger Nicolaj C fh. Direktør (8. Marts) Sclunu.rre Aug. C Bngerm. (21.Aipnl) Scliou J P Sagfører Fredericia (8. Nov.) Schroll G F Forpagter R. Bækkelund (26. April) Schrøder P Th.. Apoteker (14. April) Scbultz Chr. B fh. Direktør Cand. polyt. Aalborg (3. Juli) Schultz II Fabrikant Otterup (27. Juni) Schultz AV M Kunstmaler (5. Dec. 1936) Schuften F C Læge Øster Hvidbjærg Mors (23. Maj) Sebbelov Axel Proprietær Borrevang pr. Nykøbing S. (4. Dec. 1936) Segclcke Chr. Kontorchef (1. Sept.) Sehestcd Søren fh. Bankdirektør Kancclliraad (1. Jan.) Sennels J Chr. Pastor emer. Aarhus (14. Juni) Scydewitz J C II v. fh. Kontorchef Cand. jur. (.25. Maj) Sidcnius Isac Kontorchef (9. Jan.) Simonsen V Giarm. Herning (21. Okt.) Simonsen S C Stockholm fh. Gymna­ stiklærer R. MfI)R. Ribe (15. Maj) Sindorf AP Overintendant R. (21. Sept.) Sjøgren Albin Revisor (19. Marts) Skibsied Th. N fh. Skoleforstander R. DM. (10. Juli) Skrike Jacob Cand. jur. (23. Febr.) Slot'li Poul Proprietær Mejeriejer Fredensgaard pr. Aarhus (20. Juli) SIott-Møller Agnes Kunstmalerinde MI&A. (11. Juni) SIott-Møller Harald Kunstmaler (20. Okt.) Socle Holger fh. Kontorchef Cand. polit. (11. Nov.) Soltau Fr. fh. Redaktør Rønne (24. April) Sommer Hans Gross. (4. Maj) Sonne-1lansen Axel Gross. (7. Juni) Sonning C J Redaktør (9. Marts) Sporen Poul Egede fh. Fuldm. i Overform. Overretssagf. (13.Febr.) Starup Erik Pastor .emer. (13. Juni) Stann Preben Inspektør Sofienlund pr. Ryslinge (11. Jan.) Stcenberg Jacob fh. Skovrider Bo­ gense (6. Dec. 1936) Steener S Valdemar PostmesterLøjtn. R. (25. Okt.) Steffensen N Frøhandler Kolding (25. April)

Storm AV Kontorchef u. Kbhvns Skattev. (24. Febr.) Strandbygaard Bertel Øjenlæge Søn­ derborg (20. Dec. 1936) Strybn II Kr. Cand. mag. (30. Juni) Stub Ludv. Kapt. R. DM. (28. Jan ) Svendsen Holger Gade Boghdl. (19. April) Svendsen Jens Direktør Ingeniør (17 Okt.) Sæbye Chr. fh. Kontorchef It. DM. (15. Dec. 1936) Søe-Pederscn Ottilie ApotekcrG'udimir holm (10. Maj) Sønder I L Afdelingschef n. Post-og Tclegrafv. R. DM. (25. Marts) Sønderøxe N C A Oberst K. DM. (29. Okt.) Sørensen Salomon Arkitekt (7. Marts) Sørensen Sophus Biskop Prof. K. DM. (6. Dec. 1936) Sørensen A V Ekspcditionssekr. i Landbrugsmin. (7. Jan.) Sørensen Carl II Fabrikant R. DM. Aarhus (1. Nov.) Sørensen Allesø It Chr. Gaardejer fh. Folketingsmand Søkilde v. Odense (25. Dec. 1936) Sørensen Carl Gaardejer fh. Folke­ tingsmand R. Øland (20. Aug.) Sørensen Lauritz kgl. Kapelmusikus It. (11. Febr.) Sørensen Søren Kunstmaler (31.Jul i) Sørensen Peder Læge R Morud (8. Juli) Sørensen Sophus Manufa'ktnrhdl. Sparekassedir. Skanderborg (26. Maj) Sørensen Chr. Sagfører Hjørring (28. Nov. 1936) Sørensen C J Skotøjsfabr. MI. R- (25. April) Tafdrup Andreas Gross. (4. Febr.) Tcsdorpf Frederik Kmh. Hofjgm. K. DM. Ourupgaard (23. Maj)) Tesdorpf Sophy Kammerherreinde Ourupgaard (17. Sept.) Thaysen Asmus Vejer og Maaler Vejlo (3. Maj) Theill1-Jontsem Erik Skoleibestyror (5. Sopt.) Theilgaard Richard Fuktm. u. Ma­ gist. Cand. polyt. (3. Dec. 1936) Tlieiscn Poul Direktør Overretssagf. (6. Maj) Thomassen Mathilde fh. Kommune- lærerinde (1. Dec. 1936) Thomassen A C Sagfører Bankdirek­ tør Mariager (28. Marts) Thomsen Thom Lykke Fabrikant Es­ bjerg (20. Dec. 1936) Thomsen Sophus fh. Kreditforenings­ dir. R. DM. Hjørring (2. April)

Thornberg Thorv. M Oberst K. DM. (5. Nov.) Tofte Elisabeth Generalkonsulinde (16. Sept.) Torp Aage Fuldm. u. Magist. Cand. jur. (16. Juni) Tramp Rolf Greve (19. Nov. 1936) Trap Cordt fh. Kontorchef R. DM. (19. Okt.) Transtedt H P Pastor emer. (17. April) Trier Aage Vekselerer (23. Sept.) Trosborg Holger Telegrafbestyrer Goteborg (8. Febr.) Tlixen Einil fh. Kreditforeningsdirek­ tør It. DM. (24. Marts) Tønnesen M P Proprietær Bank­ direktør K. DM. Taaøiirup (13. Jan.) Uggerløse Adolf fh. Direktør (18. Sept.) Ulhricht Ingrid' Professorindc (21. Marts) Ulfheck F fh. Kontorchef R. (27. Okt.) Ulk-Jensen Chr. Tegner (24.- Juli) Ulrich Hjalmar Generalmajor K. DM. (10. Juli) Waage Holger fh. Departementschef K. DM. (9. Juni) Valløo Knud Kmh. Amtmand K. I)M. Vejle (25. Juni) Wandalil A O Gross. (20. Okt.) Warburg Georg Gross. (9. Marts) Weber F J Kommunekassorcr Hel­ singør (3. Juni) Vedel Axel Kmh. fh. Amtmand K. DM. (23. Aug.) Wodel Agalbon Brofoged (13. Juli) Wedcll-Wedellshorg Joachim Baron Kmh. fh. Amtmand D. KM. (17. Jan.) AVeikop Hans Gross. (24. Marts) Wcnek E Obcrslløjtn. K. DM. (26. Nov. 1936) Vendt Elimar Pastor emer. (26. Nov. 1936) Wendt Karl Sagfører (4. Juni) Vernor-Lassen II C fh. Fuldm. Cand. jur. (22. April) Wernøe Th. B La;gc Dr. med. (20. Dec. 1936) AVcscnbcrg Marens fh. Kontorchef It. DM. (25. April) AVessel Axel Redaktør (6. Juni) Vesterby Jens Forligskommissær Vi­ borg (21. Okt.) Westergaard Elisabeth Frue Mag. art. (20. Aug.) Westergaard Harald Prof. Dr. jur. & polit. SK. DM. FM. (13. Dec. 1936) Westergaard C C Proprietær Lindet pr. Firedenikfdiavu (13.Febr.)

/'

O p l y s n i n g e r o m

S ø g e r D e

P R O V I N S E N ? Der findes i dette Bind Side 1697 et Register — PROVINS­ REGISTER — hvori De finder baade Forretninger og Privat­ personer samt Oplysninger om administrative Forhold. For­ retningerne er ordnede alfabetisk indenfor de forskellige Byer, Privat-Personerne alfabetisk for hele Landet. Der findes ogsaa et Afsnit Større Gaarde. I 2det Bind Side 2961 findes det store for hele Landet fælles FAG-REGISTER — i hvilket Forretninger og andre Virksom­ heder er branchevis indordnede under Byens Navn. FAG-REGISTRET omfatter Handel, Haandværk, Industri, Sø­ fart, Bank- og Forsikringsvæsen, Sagførere, Læger o. m. a. En Række Erhverv i Provinsen som i Følge deres Natur vil blive søgt i Fag-Registret, som f. Eks. Læger, Tandlæger, Dyrlæger, Hospitaler, Mejerier, Tidsskrifter og Ugeblade, op­ tages kun i dette Registér.

Made with FlippingBook Online newsletter