Kraks Vejviser 1938 personregister

Aril—Årnt

Person-Register for København

III —900

Arnbak - A r n b a k ’ s K u n s t h a n d e l A m a g e r t .l E 1 C e n t. 9 9 2 6 - A lfr e d S k u e s p ille r E s t h e r s v . 2 6 B 2 H e l l . f H e ll. 4 2 2 5 x - K ir s tin e V io lin is tin d e N - F a r im a g s g . 7 2 4 E 1 B y 2 5 4 5 u Arnbech-Jensen J o h a n n e V ic e in s p e k tr ic e K y - r in g e v . B r h . J) B e lla 1 2 3 3 Arnberg K E A s s is t . J e r n b a n e A llé 8 8 A 3 V a n l. f D a m s ø 1 1 7 5 Ambjørn S L M u s ik d ir . N a n s e n s g . 2 3 1 E ffi P a læ 2 8 9 0 u Arnbo V F C h r. G r a v e r A b e l C a th r in e s G . 2 1 B 3 S | V 2 1 9 7 v Arnborg C C E F r ø k e n O v e r a s s is t.M a r s k e n s g . 2 3 i | 0 7 9 8 4 - H e n r y s ta t s a u t . R e v is o r B er n sto r fl>;v. 51 H e ll. 1 H e ll. 1 6 8 1 - H & K H B is tr u p s ta ts a u t. R e v is o r e r N ik o ­ la j P I. 2 6 m f C .3 0 4 7 Arndal A C A d ju n k t C a n d . m a g . B u d d in g e v . 4 4 B L y n g b y J) L y n g b y 6 4 3 - J C O v e r b e tj. D M .F M . L a n g ø g . 7 2 E - N C V ic e in s p e k tø r T u lip a n v . 1 0 E f G h . 6 3 8 6 Arndt E D a m e s k r æ d d e r in d e G o d th a a b s v .3 6 4 1 V a n l. - R V D ir e k tø r s t. K o n g e n s g . 7 7 3 E J ) B y 3 5 0 9 - E r ik F o r r e tn in g s f. A F B e y e r s V . 16 A 2 E - C F fh . S ta tio n s fo r s t. R . M a r g r e th e v . I 2 H e ll. - H e r t h a F r u e T r a n s la tr ic e H e s s e n s g . 4 6 4E J) A m . 4 8 5 6 y Arne E d m . B a n k k a s s e r e r M a d v ig s A llé 1 0 3E | V 1 7 6 x Arne-Hansen I K o m m u n e læ r e r in d e U i b a n s g . 5 3 I | 0 2 2 8 5 Arne Petersen K A r k it e k t D ir e k tø r R . D M . V - B o u le v a r d 4 9 S f B y 1 5 2 4 Arneberg E ls e K jo le a te lie r Ø s t e r g .4 E f P a læ 3 1 8 1 Arnefast A d r ia n K o n d ito r N ø r r e b r o g . 1 4 IH f N 2 4 0 x e l M a s k in m e s te r R a v n s b o r g g . 1 9 2 [SI Arnefelt E lla S k o le in s p . T r a n s la tr ic e D r o n - n in g e n s g . 3 4 E Jt A m . 5 1 0 4 Arnel W illy A I n g e n iø r C a n d . p o ly t. S k o le ­ b a k k e n 1 0 G je n to fte f G je n t . 2 4 8 1 Arner O tto M u s ik e r P ia n o s te m m e r G r iffe n - fe ld t s g . 2 8 2 H | N 5 0 4 3 Arnesen M a r e n F r u e C a n d . p h il. O v e r g . o. V . 4 8 A 1 E f A m . 2 8 3 0 - C G D ir e k tø r M a s k in in g e n iø r R . Ø ste r - b r o g . 8 2 3 i | 0 4 0 0 0 u - E r n a F r u e T o r v e g . 5 3 2 E JJ S u . 6 7 x - K F u ld m . B e n t z o n s v .4 8 A ! E f G b .3 9 1 9 u - A G ia r m . N a n s e n s g . 7 1 E J) B y 1 9 2 2 - V K o n d ito r A a lh o lm s v . 6 2 V a lb y f V b . 9 1 4 x - B e r t h e l S la g te r m . B o r g e r g . 6 9 E f P a læ 1 2 6 9 y B p . A d e lg . 7 9 3 E Arnesen:Kall E F r ø k e n T æ lle r i N a tio n a lb . C la s s e n s g . 6 5 4 E JP 0 . 1 0 2 0 x Arnfast S tr a n g e R e k la m e c h e f R o s e n ø r n s A llé 3 6 4 IS Arnfjord V ilh . F o r v a lte r H o lm e s t ie n 11 V a n l. J) D a m s ø 3 8 9 3 Arngrimsen E M a le r m .F r e d e r ik s s u n d s v .3 3 (Hi - O la f M a le r m . S to r m g . 1 0 E J) B y 4 0 8 5 B p . B o r r e b y v . 1 1 B r h . f D a m s ø 2 2 7 3 Arnheim J o s e f R e p r æ s e n ta n t N o r g e s g . 2 9 1 GU - F e lix S p r o g læ r e r L æ d e r str . 5 S E Arnhof’s E d v a r d E f t f . k g l. H o f-E d d ik e b r y g - g e r i S o lv g . 3 0 E f C e n t. 8 5 3 & 6 0 2 5 P o s t ­ k o n to 1 7 9 8 Arnholdt L o u is V e k s e le r e r (A r n h o ld t & T h o r n sø ) A a b o u le v a r d 5 5 E f N 6 2 0 3 - & T h o r n s ø V e k s e le r e r e Ø s t e r g .3 5 E j! ★ C e n t . 2 9 6 7 Arnholm N A S ta b s o ffic ia n t R ig e n s g . 9 1 | P a læ 2 8 8 9 Arnholtz V ig g o A f d e lin g s c h e f P r .-L ø jt n . S o l- g a a r d e n 3 4 s E f R y v . 2 4 1 4 y - H P M u r e rm . P a n u m s v . 2 2 V a lb y - A r th u r U n iv e r s ite ts le k to r C a n d .m a g . B u d ­ d in g e v . 3 3 B L y n g b y J) L y n g b y 1 8 8 1

A r ild se n ’s S o p h u s E f t f . S la g te r m . s t. K o n ­ g e n a g . 1 8 B $ C e n t. 4 8 0 ,1 2 1 4 6 & P a læ 2 3 P o s tk o n to 2 9 0 9 1 - S o fie T ils k a m e r s k o le F æ lle d v . l be Ej f l N 3 2 7 0 Ar ildslund C V a k l. S k r æ d d c r m . B a g s v æ r d H o v e d g . 2 5 3 B a g s v æ r d f B a g s v æ r d 9 Aring E m il R e p r æ s e n ta n t M e lc h io r s P I. 3 2 løj I 0 5 8 5 1 Aristeguieta P d e P a u la v e n e z u e la n s k G e ­ sa n d t R y e s g . 3 0 V illa e n E f N 7 4 8 8 Aristo P e n C o m p a g n ie t, A k ts .- K ø b m a g e r g . 3 8 E D P a læ 4 5 5 6 P o s tk o n to 3 1 1 8 0 Aristokrat S k r iv e m a s k in e fo r r . v e d S c h m id t& P e d e r s e n K u lto r v e t 11 E f C . 3 9 3 1 Arker E v a ld B ø s s e m a g e r V a a h e n h d l. (C ito ) st. K o n g e n s g . 6 3 Sb* B 2 E Arkil K H I n g e n io r G u s t a v J o h a n n s e n s V .3 2 E J) D a m s ø 9 9 6 - O v e I n g e n iø r C a n d . p o ly t. (P e r s o n K le in ’s E f t f.) Q -rø n d a lsv . 6 0 E f G h . 9 5 9 5 - A O fh . S k o le in s p . G r ø n n c v . 3 A H o lt e f H o lt e 1 4 8 5 Arkitektforening, A k a d e m is k , S t . A n n æ P I. I I m $ C e n t. 4 5 2 4 & 4 5 2 5 s e A f d . V R e a l- R e g is te r Arkitekt-Forening, D a n s k , J a r m e r s g . 2 IS f B y 3 8 5 5 (1 -2 ) s e A f d .V R e a l-R e g is t e r Arkiv-Bogladen v. E in a r S k a a r u p J a g t v . 5 E ft G h . 8 9 4 v Arkiver s e E m n e lis t e n fo ra n i 2 . B in d u n d er B ib lio t e k e r Arland H F r u e O v e r g .n .V .5 3 3 E f A m .6 1 3 2 u - K n u d R e p r æ s e n ta n t T u b o r g v . 6 2 s H e ll. Arlaud L o u is K a p t. R . K a s t a n ie A l l é 2 B 3 V a n l. - M F r ø k e n S p r o g læ r e r in d e M y n s te r s v . 3 3IS Arler F r e d e r ik K o n to r c h e f V a lb y L a n g g . 1 1 4 3 V a lb y |) V b . 6 3 6 y - H J S ta b s o ffic ia n t S t. H a n s 6 . 8 1 i | FT 7 9 6 u Arleth J P H a v e a r k it e k t S a u n te s v . 2 9 Gjen- t o f t e f G je n t. 2 1 9 - C M a le r m . L y ø v e j l 1 E D G h . 5Q 57 y - K R e s ta u r a tø r Ø ia n d s g . 1 ES f A m . 9 0 7 4 Arley A F u ld m . i F in m . C a n d . ju r. V e s te r - fæ lle d v . 7'1 ffl Arli v. L J e n s e n A r b e jd s tø j & H e r r e lin g e r i O e h le n s c h læ g e r sg . 5 3 [VJ f V 8 5 4 8 Arlien-Søborg V E n k e fr u e M a a g e v . 8 5 3 E f T g . 5 7 8 3 Arling’s O E f t f. v . K a r l F r . R a n k il B o g t r y k - , k e r i F r d b g . A llé 2 1 IS f V 4 5 8 2 - O le G r o ss. F a lk o n e r A llé 6 5 x E f G h .7 1 4 8 Arlington H J F a b r ik a n t S ta m p e s g . 3 A 4 IS Arlstoft O A U r m a g e r N ie ls A n d e r s e n s V . 7 2 H e ll. f G je n t . 2 0 3 2 - C A & J o h a n n e s B r o c k m a n n U r m a g e r e K r o n p r in s e n s g . 1 3 E J) B y 8 7 6 1 Arltoft H a r a ld T a p e ts e r e r m . S to r k e b a k k e n 1 4 s M f B e lla 1 6 6 3 - W a lt h e r T a p e is e r e r m . S a llin g v . 3 7 E f D a m s ø 3 6 5 1 Arlund E M J K o m m u n e læ r e r in d e A a g a d e 1 0 4 m f N 7 1 5 6 Arlyng A R F a b r ik a n t L ø j t n . l)r o n n . T v æ r g . 1 2 4 E i P a læ 5 2 4 6 Armand L iliE n k c fr u e H e s le g a a r d s v 2 1 H e ll. D H e ll. 3 0 8 3 Armatura, A k ts ..S a n it e t s a r tik le r G l.K o n g e v . 2 3 IS f l C . 7 5 8 3 P o s t k o n t o 2 3 1 2 7 Arming L T o ld k o n tr o lø r K a p t. H o ls t e in s g . 2 3 1 m f> 0 7 7 6 9 Armour & C o m p a n y ,G e n e r a lr e p r æ s e n ta n te r : H a n n e r u p -H a n s e n , W iik & C o., A /S N - V o ld g .2 f C .5 5 2 0 & 1 0 7 2 0 S t a ts 1 )2 3 5 P o s t ­ k o n to 3 0 2 7 T e le g r a m a d r . „ A r m o sa ta " Arn K a j I n g e n iø r C a n d . p o ly t.F r d b g .B r e d e g . 2 8 2 m 1 G h . 9 2 3 1 Arn-Hansen K G r o s s . A g e n tu r fo r r . D r o n n . T v æ r g . 8 i | C . 3 4 9 0 & 7 0 5 9 B p . S tr a n d v . 4 7 8 V e d b æ k f V e d b æ k 1 1 7 Arnager L M S n e d k e r m . J M T h ie le s V . 2 4S Arnalds E in a r C an d . ju r. H a v n e g . 4 5 1 E Arnau N J A f h .F in a n s h o v e d k a s s e r e r R .D M . C la s s e n sg . 1 7 1 ES Arnbak K n u d D ir e k tø r B r e d g .3 2 1E I)V k C e n t. 3 0 9 0 - M G ro ss. K u n s th d l. A m a g e r t. 1 B $ C e n t. 9 9 2 6 B p . S t o r k e v æ n g e t 8 H o lt e J )H o lte 9 6 8

Arnhøj L C H D is tr ik ts fo r m a n d R o th e s g . 1 9 3 i | 0 . 4 4 6 3 u Arni A r th u r F a b r ik a n t F r e d e ’ik k e v . 2 A 2 H e ll. | H e ll. 5 4 5 0 Arnild C a rl K a m p m a n n O r g a n is t B jø r n s o n s v . 4 3 V a lb y J) V b . 1 3 0 4 - F A K a m p m a n n fh . V æ r k fø iv r V o d r o ffs- lu n d 4 3 E l f V 9 0 v Arnils E v a n A r n e B o g h o ld e r T e r n e v . 2 R 1 E Arnisan C o. v e d M ø r u p -P e te r s e n & S o n n e - H a n s e n V o d r o ffs v . 4 0 E l f l C e n t. 6 8 7 7 P o s t k o n t o 7 9 2 Arnly N A n d e r s e n F r u e K lk o lle k tr ic e G im - Ies A llé 1 2 [s] § A m . 7 7 2 6 Arno O il C o m p a n y af 1 9 3 5 , T h e , A k ts ., A m a g e r t. 2 9 E Ji C . 8 7 9 6 P o s t k o n t o 3 7 9 - R a d io v . M H o lm N ø r r e A llé 3 E) J) N 6 2 6 4 Arnold V D r ifts in g e n iø r C a n d . p o ly t.V ig e r s le v A llé V a lb y G a sv æ r k V a lb y ffi V b . 4 2 3 1 v - H S a lg s c h e f R ø n n e b æ r v .6 5 s H o lt e f H o l t e 1 3 3 3 Arnold-Larsen M E n k e fr u e Ø r e s u n d sg . 9 2 E Jj} O . 9 3 3 3 y - A a g e L æ g e T a a r b æ k S tr a n d v . 1 1 3 K lp b g . f) B e ll. 1 6 ( 8 - 9 ,1 3 - 1 4 T ir s d . & F r e d . till. 1 7 -1 8 ) Arnoldi O lu f L e g e t ø js b d l. S ø b o r g H o v e d g . 6 8 S ø b o r g D S ø b . 1 0 1 8 - L R e p r æ s e n ta n t H o w it z v . 4 9 2 E § G h . 1 5 2 7 y Arnsfelt M D r e je r F o r r e tn in g s f. S o lit u d e v . 5 A 2 m f N 1 7 5 1 y Arnskov R B o g ti-y k k e r G o t h e r s g .2 8 E J jC en t. 1 5 4 0 3 & P a læ 2 4 6 B p . F u g le b a k k e v . 3 0 B f G h . 4 6 3 9 - H F u ld m . u . M a g is t. H a v d r u p v . 2 1 3 B r h . - V V P o s t m e s t e r E d v a r d F a lc k s G . 3 2 E l § P a læ 3 8 5 6 Arnsted E A I n g e n iø r C a n d . p o ly t. V a lh ø js A l l é 3 2 R ø d o v r e V a n l. f) R ø d o v r e 4 4 8 - H P M u r e rm . G u lv b e k læ d n in g sfo r r . V a l­ h ø j s A llé 3 2 R ø d o v r e V a n l. J) R o d o v r e 4 4 8 Arnstedt N P G e s a n d t K . D M .,C h r . W in th e r s V . 4 1 E l J) V 4 5 6 5 A rn 8 trø m H B o g - & P a p ir h d l. G o d th a a b s v . 4 0 4 V a n l. D D a m s ø 7 7 6 B p . S k ju lh ø j A llé 4 4 V a n l. JJ D a m s ø 3 4 9 2 «* - E lle n C a n d . m a g . K r y s t a lg . 2 2 3 E JJ P a læ 5 0 2 3 - J ø r g e n fh . F u ld m . C an d . ju r . K r y s ta lg . 2 2 3 E I P a læ 5 0 2 3 - P o u l E O v e r a s s is t. v . K T A S . F in s e n s v . 4 8 4 E J) G h . 8 4 8 x - J o h a n fh . S ta tio n s fo r s t. F u g ls a n g A llé 9 8 ’ B r h . | B e lla 2 7 0 5 Arnt A r n o K ø r e læ r e r S t e e n B lic h e r s V . I 3 E - C a rl M a le r m . H u m le b æ k g . 1 2 E l J) T g . 3 3 2 0 - S M a le r m . S k o le h o ld e r v . 2 1 s El - A x e l R e v is o r O d e n s e g . 2 8 1 E J) 0 5 1 4 1 Arntz E r lin g D ir e k tø r H o lm . K a n . 1 6 3 E Jl P a læ 9 8 - H A G r o s s .U r a n ia v .1 4 ,1 6 E l J )★ C e n t.5 0 7 0 - I n g e b o r g K o m m u n e læ r e r in d e S tr a n d g . 1 4 2 E | A m . 7 1 5 7 v - O la f S e k r e tæ r v . K r a k s V e jv is e r S - B o u le - v a r d 8 1 2 E - A n n a F r u e S æ h e fo r r . V a ld e m a r s g . 4 7 E | E v a 8 3 9 Arntzen [S e e n d v . A h r e u t z e n , A r e n tz e n ] - O A r k it e k t F a b r itiu s A llé 1 5 K lp b g . D O rd r. 1 0 9 4 - A r n e C a n d . ju r. G I. V a r to v V . 2 5 A 3 H e ll. | H e ll. 3 8 7 6 - E l li E n k e e . O v e r læ g e N y b r o g . 1 6 l E f) P a læ 3 9 5 0 . - E m il G r o s s . R e p r æ s e n ta n tB o lb r o v æ n g e t 6 R u n g s te d K y s t J) R u . 5 2 5 - A s b . I n g e n iø r C a n d . p o ly t. R o s e n g a a r d e n 1 4 E $ C e n t. 1 4 1 5 7 B p . B e r lih g s b a k k e 5 C lia r lo ttl. J} O rd r. 4 5 7 8 - E ls e F r u e K o m m u n e læ r e r in d e R a n d e r s g . 8 8 i | 0 9 5 9 6 v - W T fh . K o n to r c h e f M a lm ø g . 1 2 1 [0] Jl 0 3 7 3 0 - T o r b e n O v e r r e ts s a g f. S t . A n n æ P I . 7 E f> ★ C e n t.3 9 3 3 B p . K n ip p e ls b r o g .l3E J) A m . 8 5 0 3

Made with FlippingBook Online newsletter