Kraks Vejviser 1937 provinsregister

Animated publication

Vejviserens 1. Bind Indeholder: Aid. I: Kort og Planer — Ilt Gade-og Hus-Register — HI: Person-Register — IV: Provins-Register Vejviserens 2. Bind Indeholder: Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktieselskabs- Register — VII: Fag-Register -V III: Island

Afdeling IV.

— IX: Udlandet Export Directory

of Denmark.

A. Forretninger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsidenaf denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, sted­ lige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, for Aarhus’s og Odense’s Vedk. med indlagte Sporvejs- og Omnibuslinier. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdelino VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adressdp. Alfabetisk Fortegnelse over 19,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er a f Interesse for en større Kreds. [Adresser paa Personer, i København og omliggende Villabyer maa søges i Afd. IH , Person-Register for København]. : . C . Stømee OaardA. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Godser eto. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller at anden Grand frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1, Jan. 1932 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. Ved Redaktionens Slutning forelaa endnu kun ganske faa Resultater af den i 1936 stedfundne 8. almindelige Vnrdering. ■ ■ J}, Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 8. Landkommuner. , En nærmere Vejledning i Bragen af dette Register findeø paa nsBåte Side.

Færøerne: Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og-Lovgivning, Kolonidistriktér og Embedsmænd.

Se Tillæg til Afdeling V II i 2. Bind.

OVERALT I LANDET FINDES

R A K 8 VE J V I S ER Densælgesttl Handel, Haandværk og Industri, Banker, Forsikringsselskaber og Assu- rancekontorer, Sagførere, Læger og Tandlæger, Stats, og kommunale Kontorer.

"Til Københavns Kommune alene ca. 300 Stic. Til Gesandtskaber og Konsulater cå. 40p Stk>:

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger. er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et R ea l-R egister, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under F orretn in g er er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de Til­ føjelser. derangiver Virksomhedens særlige Specialiteter. F orretn in g er paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling V II Fag- Register hver enkelt Branche. B. Privat-Adresser Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning, til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­

milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods horende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Jan. 1932 med eventuelle senereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl,- Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskrédsen), Herredet, Rets-og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1935. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 170 Byer. Købstæderne er betegnet med en * Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i Eksport-Vej viseren sidst i 2. Bind.

Rimre ♦Ringkøbing »Ringsted »Roskilde Roslev ♦Rudkøbing Ry, »Rødby Rødding Røde Kro Rødkærsbro Rønde »Rønne »Sakskøbing Samsø ♦Sandvig ♦Silkeborg Sindal ♦Skagen »Skanderborg . Skern »Skive »Skælskør

»Helsingør »Herning »Hillerød Hirtshals »Hjørring »Hobro »Holbæk »Holstebro Holsted Hornbæk Hornslet »Horsens Hundested Hurup Hvalsø Højer Høng Hørsholm Ikast Jyderup »Kalundborg Kellerup »Kerteminde ♦Kolding Korinth ♦Korsør »Køge Langaa

»Lemvig Lunderskov »Løgstør Løgumkloster Løkken ♦Mariager »Maribo Marstal »Middelfart ♦Nakskov ♦Neksø »Nibe Nordborg ♦Nyborg »Nykøbing F. ♦Nykøbing M. ♦Nykøbing S. ♦Nysted »Næstved Nørre Aaby ♦Nørresundby Odder ♦Odense

»Stege »Store Heddinge »Struer ♦Stubbekøbing »Svaneke »Svendborg »Sæta Taastrup Tarm »Thisted Tinglev Toftlund Tølløse »Tønder

Fakse Fakse Ladeplads Fanø Farsø Fjerritslev Fredensborg ♦Fredericia »Frederikshavn »Frederikssund »Frederiksværk Gilleleje Give Glamsbjætg

*Aabenraa »Aakirkeby *Aalborg Aaléstrup ♦Aarhus Aars Aarup »Allinge Arden Asnæs »Assens Augustenbor Ballerup Birkerød Bjerringbro ♦Bogense Brabrand Bramminge Brande Broager Brædstrup ♦Brønderslev Christiansfeld Dronninglund »Ebeltoft Ejby

Glostrup Graasten Gram »Grenaa Grindsted Gudhjem Gørlev »Haderslev Hadsten Hadsund Hals Hammel »Hasle

Tørring Ulfborg Vamdrnp

»Varde Vejen »Vejle »Viborg

Vinderup Vojens »Vordingborg Vraa »Ærøskøbing Ølgod

Skærbæk Skørping Slangerup

Otterup Padborg »Præstø ♦Bønders ♦Ribe

»Slagelse

Haslev Hedehusene Helsinge

»Esbjerg »Faaborg

»Sorø

Afdeling I V . Provins-Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. A. Forretninger. Forretninger i de 170 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er anført i dette Register, er tillige optaget i Afdeling VII, Fag- Register for Danmark, hvor ogsaa Forretninger i den øvrige Del af Landet findes optaget.

Aabenraa . (Aabenraa Amtsraadskr.)

Socialkontoret £ 349. Inspektør: W Flechtner. Sognepræster: E N J Juhler £ 151 (danske Menighed); C Ludvig- sen £ 502 (Set. Jørgens Menig­ hed); ................................ £ 219 (tyske Menighed). Sparekassen for Aabenraa By og Amt £ 67 & 267, stiftet 1 . Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Adresse: Sprogfor­ eningen, Aabenraa £ 566. Formand: Bibliotekar Jakob Pe­ tersen. Ledelse: Højskoleforst. J Tb. Arnfred, Askov; GaardejerHans J Hansen, Lysabildskov; Kob- mandllans Jessen, R., N-IIostrup; Amtsskolekonsulent Ludvig Mor­ tensen, R. DM., Haderslev. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. Jørgen Ramhøj, R. £ 14, 16 & 18.

Statsskolen. Rektor: I Mogensen, R. Sønderjyllands Højspændings­ værk £ 723 & 724, indviet 23. Maj 1925. Direktør: Ingeniør Jes P Christiansen. Telegrafingeniør for Statstelegra­ fens 2 . Ingeniørdistrikt: Di­ striktsingeniør : SA Petersen, R. £ 100 . Toldkamret £ 279. Toldforvalter: J S Hansen. Tuberknlosehospitalet £ 206, op­ fort 1910. Overlæge: Kai Ham­ mer. Turistforening, Aabenraa. For­ mand: Arkitekt Jep Fink £ 91. Bureau Kiosken, Nørretorv £ 322. Vagt: DFVS. Aabenraa Nattevagt, repr. af Overbetj. Tharning £ 315. Vandværket £ 75 (kommunalt). Driftsbestyrer: C Hansen. Vejer og Maaler: N L Vissing £550.

Am tm and over Aabenraa-Sonder- borg Amt: Kr. Refslund Thom­ sen, K. DM. | 37, priv. 336. . A m ts fo rv a lte r: C M Madsen, £ 342. A m tslan dinspe ktø r: K H Krarup | 239. Am tslæ ge: D r. m ed.& chir. Mads Michelsen, R. £ 132. Am tsra adsse kretæ r: Jes Cornett £ 4:2. Am tsskolekonsulent, se u. Sønder­ borg. Amtssygehuset £ 48. Overlæge: A Ipsen. Am tsvandløbsinspektør: NK linte, Rødekro. A m tsve jin sp e ktø r: Oand. polyt. Knud Strømmi ng £ 568. Borgmester: Købmand Holger Fink, R. DM. (11-13) £ 14, 16 & 18, priv. £ 19. Byraadssekretær: J Christensen £ 14, 16 & 18. Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Vamses B irk (92.Retskredg): N Levin sen£ 272. E lektricite tsfo rsyn in g e n , (kom­ munal) £ 90 sker fra Sønder­ jyllands Højspændingsværk (se dette). F a b rik in s p e k tø r for Aabenraa- kredsen: K Lyne Petersen,R . £ 166. F o lke re g iste rko n to re t (9-13) £ 16. G asvæ rket (kommunalt) £ 75. Driftsbestyrer: C Hansen. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts. Kbhvns Handelsbank, (9-12og2-4, Lørd.9-1) £ 401 & 402 Forretningsfører: P J Juhler. Kontorer i Bolderslev, Bovrup, Felsted, Hellevad og Hjordkær. Handelsloreningen. Formand: Borgmester Holger Fink, R.DM. £ 19. Havnen har en Dybde af indtil 8,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosseanlæg, en stor og en mindre Kornelevator. Jernbane­ spor, elektrisk Belysning og Vand­ ledninger fra Byens Vandværk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand: Borg­ mester Holger Fink, R.DM. Havneingeniør: Cand. polyt. J Ramhej, R. Indbyggerantal 1935:10,184(1803: 2,834-, 1867: 6,155; 1910: 7,751). 107

Jernbanestation £ 110. Stations­ forst.: A Vig-Nielsen. Kommunekontorerne (9-13)fl4,16 & 18. K onsuler: Litauen: J P Top,Vicekonsul £54. Norge: J M Hansen, Vicekonsul £ 44. Tyskland: II von Tiedemann, Generalkonsul £ 276. Kæm ner: ............. £ 14,16 & 18. K ø bstadre ttighe der; De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. La n d sa rkive t for de sønderjydske Landsdele £ 704, opført 1932-33. (Arkitekt :LehnPetersen,Odense.) Landsarkivar: Mag. art. Frode Gribsvad. La ndsbibliotek, Det sønderjydske (Centralbibliotek) £ 566, stiftet 1921. 27,972 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Mnseum, Aabenraa, stiftet 1901, indeholder Oldtidslevninger og Folkeminder fra Aabenraa Amt. Leder: Amtslæge, Dr. med. & chir. M Michelsen, R. Mægler, s ta ts a u to ris e re t: P F Cleemann £ 182 & 482. Nordslesvigske"Folkebank, Den, Akts. £ 6, 7 & 53, stiftet 8. Juni 1872. Kontortid 9-12 og 2-4, Lord. 9-1. Aktiekapital: 1 Miil. Kr. Direktion: Nis Erichsen; Jørgen Petersen; Joh. Jacobsen. Paskontor, Tysk. Leder: Gene­ ralkonsul, II von Tiedemann Politiadjudant i de sønderjydske Landsdele: Amtmand Kr. Refs­ lund Thomsen, K. DM. £ 37, priv. £ 336. Politimester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred ogVar- næsBirk (68. Politikr.): A Ager- sted £ 315. P ostkon tor £ 684. Postmester: P N EUerhek. Retskreds, se u. Dommer. Set. Ansgar Klinik £ 730. Læger: Dr. med. L Abild og Dr. med. A Beyer. S k a tte in s p e k tø r : H Fritsche £ 14, 16 & 18, priv. £ 536. Skattem yndighedernes V urd e­ rin g : Ejendomsskyld: 34<3R8Mili. - Kr.; Formue: 25,^ Miil. Kr.; Indkomst: 10,666 Mili. Kr. Skatteprocent 1936-37: 5,61 (Lig­ ningsprocent: 8,5).

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aabenraa Andels-Svineslagteri £ 455 Post­ konto 14388 .................................................. Svineslagterier AabenraaAssurance-Agenturved II Bertelsen £ 17 Postkonto 11485................................. Assuranceforr. Aabenraa Auto-Service og Handel ved H Paulsen £ 562............................................... Automobilrep. Aabenraa Avis £ 259 Postkonto 35530 . . Aviser Aabenraa Badeanstalt £ 493 ...................... Badeanstalter Aabenraa Brugsforening £ 368.................... Brugsforeninger Aabenraa Dampvaskeri ved H Biermann £ 544 ............................................................... Vaskerier Aabenraa Eddikefabrik ved Hans Hage Stebr £ 60Postkonto7183...................................... Eddike Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, (Kreatur- og Kødeksport, Akts. £ 264 & 265 ...................................... ( Slagterier Aabenraa Hakkelse-& Halmvareforretning, C Thorning £ 560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. £ 143 Post­ konto 6763..................................................... Kaffe en gr., Imp. & Ag, Aabenraa Kulkompagni, Akts. £ 218 & 220 Postkonto 15594 ......................................... Kul, Kulimportører Aabenraa Købstads anerkendte Sygekasse £ 309 .............................................................. Sygekasser Aabenraa Ladestation, Terkel I Petersen 5 742.............................................. Ladestationer Aabenraa Manufakturlager £76&77 Post­ konto 44401 ................................................... Manufakturhdl. Aabenraa Margarinefabrik ved N Thol- strup £ 469 . ^ .............................. Margarinefabr. Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen £ 5 2 0 ............................................ Maskinfabrikker Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen Eksport- Vejviset 6 Co- I 8 8 ........................................... ( sidst i 2 . Bind Aabenraa Motormølle, NNielsen £194. . Møller Aabenraa Møbellager, M Christensenjun. Møbe,udsa]g 1ostkonto 12583.......................... * * * vuttAva.Ft Aabenraa Nattevagt D F V S £ 315............ 107

Aabenraa

IV — 1698

Provins-Register—Forretninger

Aabenraa Produktforretning1, Peter Fr. Pe­ tersen § 8 0 2 ............................................... Aabenraa Rederi-Aktieselskab § 182 Post­ konto 39191.................................................. Aabenraa Social-Demokrat § 161 Postkonto 43750.............................................................. Aabenraa Vulkaniseringsanstalt, Joh. Niel­ sen § 4 3 1 ..................................................... Aabenraa Ægeksport, Indehaver H J Chri­ stoffersen § 788................... ....................... Aalling Carl § 732......................................... Agger J F § 72............................................. Andersen A P § 308.................................... Andersen Brodr. § 337 ................................ Andersen &Meyer’s Eftf., Otto Larsen §) 530 Andersen M P | 416.................................... Andersen Niels § 278 Postkonto 11264 . . Andersen Sigfred §1 714................................ Andersen & Zastrozny § 663 ..................... Anderson James § 228 ................................ Andresen Chr. §1 333 (3Lin.)Postkonto 6209 Andresen Lorentz §150................................. Andresen Peter N § 69 Postkonto 6250. . Antonsen M Riis § 304................................ Apenrader Bank,Akts. § 760& 761 Postkonto 11190............................................................. Asmussen Jen s......................................... .. . Auto Centralen, K Madsen § 230............... Back-Sørensen N § 744 .............................. Beck Heinr. § 305 ....................................... Bernhardt Chr. § 452.................................... Beyer Hans § 73 Postkonto 11378............ Bilcentralen § 107......................................... Bjerring C A § 491...................................... Bock Hans II § 64............ ........................... Boeck Holger Overretssagf. § 555 Post- konto 14014.................................................. Boje William § 142 Postkonto 42940 . . . Bojesen’s Harald Bo Boghandel § 352 Post­ konto 6276..................................................... Bojsen J § 521 Postkonto 35740 ............... Boysen Asmus § 736 .................................... Boysen J § 2 1 0 ............................................. Boyskov Jens § 414....................................... Branderup N J § 633.................................... Brink Ingvardt § 538 Postkonto 19694. . Brink Johann.................................................. Brink Rud. § 1 8 4 ......................................... Buchard Chr. G § 222 ................................ Buss E § 7 0 .................................................. Callesen C E § 561...................................... Carstens Friedrich § 587.............................. Carstens H § 339 .......................................... Caspersen Hans § 556 ................................. Caspersen Helga § 716................................. Ceres Korn- & Foderstofforretning, Akts. § 21 & 22 Postkonto 5579 ........................ Christensen Anna § 590 .............................. Christensen II § 850 ................................... Christensen J O § 485 .............................. . Christensen P § 1 6 5 .................................... Christiansen F C § 483 Postkonto 13789 Christiansen & Witt, Akts. § 29 & 30 . . Forretningsnavn og Adresse Cimbria Tømmerhandel, Akts. § 2006,2007 & 2008 Postkonto 16846 Telegramadr. „Cimbria“ Clausen A f 117............................................ Clausen Adolf J) 233...................................... Clausen C & Sønf 215................................. Clausen E f 594............................................ Clausen’s I Enke, C C Clausen § 357 . . . Clausen P ........................................................ Clausen Peter § 3 1 ...................................... Cleemann’s Andr. Eftf., Uffe Kunøe f 101 Cleemann P F f 182 & 482 ....................... Cornett Knud J § 231 . . . . . .................. Dahl Hans f 489. Dahl II P § 731............ I . ! " . ’ ! ’. ! ’. ! ! Damm Bendix..................... Danielsen C f 321 Danielsen P f 421......................................... Dansk Glødelampefabrik, Akts. f 266 '. ! Dansk Kaffe- & Korn-Brænderi ved Hans L Hansen f 52 & 552 Postkonto 6417 . Dansk Kødekstrakt Compagni, Akts. §454 Postkonto 43338 .......................................... Dansk Maskinoplag, Akts. § 44 &45 Post­ konto 6080 . ................................................ Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Akts. f 299 Postkonto 9910 .......................................... Decker Christian f 576....................... Dethleffsen Herm. G, Akts. f 288 Post­ konto 8129

Se Fagregistret under Tømrermestre Bagere Bygmestre Entreprenører Materialhdl. Bagere Mel, Agenturer & en gros Brændselsforretninger Isenkræmmere Kolonial enTgros Apoteker Malérmestre Møller Jern Arkitekter Cykleudsalg Hoteller Dampskibsekspeditioner Teglværker Cykleudsalg Læderhdl. 'Agentur-og Kommissionsf. Hoteller Banker, Incasso Manufakturhandlere Bagere Kolonial en gros Købmænd Kobmænd Bagere Elektr. Lysinstall. Isenkræmmere Købmænd Skotøj en gros Ejendomsmæglere Elektr. Lysinstall. Arkitekter Gartnere, Blomsterhdl. (Agentur- og Kommis- (sionsforr. (Hårmestre Aviser Bogtrykkerier Herreekviperingshdl. Herreekviperingshdl. (Agentur- ogKommissions- < forr., Mel, Agenturer & (e n gros, Kom Trikotage en gros Gødning, kunstig Sagførere

Jern, gi, en gros Damp- og Motorskibsselsk. Aviser Vulkanisering Se Fagregistret under Købmænd Assuranceforr. Speditører Elektr. Lysinstall. Købmænd Cykleudsalg Købmænd Entreprenører Elektr. Lysinstall. Jern Købmænd Boghandlere, Bogbindere Maskinsnedkerier Banker Papirhdl. Automobilreparation Guldsmede Smede Murermestre Maskinforhdl. Automobilkørsel 1 Assuranceforr. Smede Sagførere Bogtrykkerier Boghandlere, Bogbindere Købmænd Købmænd Skomagere Kreatur- og Kødeksport Købmænd Møbeludsalg Skræddere Entreprenører Bagere Automobilrep. Købmænd Bagere Gartnere Agentur-og Kommissionsf. Modeforr. Korn Købmænd Revision 1 Ingeniører Købmænd Skomagere Kul, Kulimportører Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart., Cement, Gulvfliser, Isolerings­ materiale, Jernbjælker, Kalk, brændt, Krydsfiner, Støbegods, Tagpapforhdl., •Vægfliser Købmænd Konditorier Malermestre, Farvehdl. Bagere Købmænd Urmagere Manufakturhdl. Skibsprovianteringsforr. Mæglere, Speditører Skomagere Bagere Møbeludsalg Cykleudsalg (Kolonial en gros, Mel, | Agenturer & en gros Bagere Glødelamper Kaffebrænderier ! Kødekstrakt, Bouillonter­ ninger, Suppeekstrakt Maskinforhdl.,Landbrugs­ mask. (Forhdl.) Paahængsvogne

Forretningsnavn og Adresse

Dethlefsen D f 292 ...................................... Diederichsen Fr. f 585................................. Drews Poul f 5 1 7 ....................................... Duus Asmus § 814....................................... Ehlers H f 373 ............................................... Elberg L § 317............................................... Erichsen August f 498 ............... . Erichsen Chr. P f 526 ................................ Ewald Søren P f 214 Postkonto 8832. . . Faaborg CJ f 153 & 154 Postkonto 39748 Faber Kaj Leonhard (Løve Apotek) §225 Postkonto 6155 ............................................. Falck J N ....................................................... Farversmølle, Andreas Andresen § 616x . Fink Holger & Comp. § 19 . . . ............... Fink Jep § 91 Postkonto 5925..................... Fischer C § 97................................................ Fohlmann P § 749 ...................................... Folkehjem § 148 & 149.............................. ForenedeDampskibsselskab, Det, § 482. . . Fredenshøj Teglværk ved C E Føste § 127 Frey Hans P . . . .......................................... Gilde’s C F Eftf., W Vollertsen § 748 . . Goeg Anton § 1 8 1 ....................................... Grand Hotel § 92 & 9 3 .............................. Gude C L § 324............................................. Gødnings Salgskontoret, Akts. § 80 . . . . Ilammerich Otto Landsretssagf. § 565 Post­ konto 6697 .................................................. HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank § 401 & 402 (9-12 og 2-4, Lørd. 9-1).Telegr. „Han­ delsbank" Postkonto Nr- 6825 ............... Hansen C F § 371.......................................... Hansen Claus F § 172................................. Hansen Hans § 496 & 497 Postkonto 11092 Hansen Hans L § 52 & 552 Postkonto 6417 Hansen J § 796 ............................................. Hansen Jørgen Chr. § 527........................... Hansen Lorenz § 424................................... Hansen Lorenz jr. ved Lorenz Hansen § 138 & 139 ............................................... Hansen Lytje § 470...................................... Hansen Max § 434 Postkonto 15214. . . . Hansen Oscar § 196 Postkonto 8560 . . . Hansen Richard § 224................................. Hansen Rudolf § 254.................................... Hansen & Veit § 162 & 163 Postkonto 6369.............................................................. Hass Carl § 104.......................................... Heidemann C § 82 & 83 Postkonto 6638 Heidenreich Detlef § 541............................. Hejmdal § 32, 33, 330 & 430 Postkonto 36432 ........................................................... Hejmdal’s Trykkeri § 32 & 33.................. HerreHus Central ved AndreasPetersen§176 Herremagasin Tip Top, F Petersen § 377 Hoffgaard, Akts. § 5 ................................... Hofmann W ................................................... Holst & Kruse § 678 & 721....................... Hotel Royal § 2 & 204. ............................ Hotel Stadt Teater § 353 ........................... Hiibner F § 6l5v............................................. Høffner Fritz §. 269...................................... Høffner Peter § 4 1 3 .................................... Højgades Trævarefabrik, F B Steffensen Postkonto 43956 ......................................... Irma § 129...................................................... Iskremfabriken § 137 .............................. Itzke Johannes § 786.................................... Iversen’s Carl Enke § 122........................... Iversen Chr. H § 717 Postkonto 44565 . . Jacobsen Chr. § 135 & 136 Postkonto 7059 Jacobsen Chr. § 356................................... - Jacobsen J P, Th. Jacobsen § 362 Post­ konto 12064 ................................................ Jacobsen Paul § 480 ................................... Jank Max § 387. . ....................................... Janns B § 539................................................ Japsen G § 389 ............................................ Jenne Max § 134 Postkonto 12884............ Jensen August § 708 .................................... Jensen’s Brødr. Byggeforretning § 369 & 733 Postkonto 37884.......................................... Jensen J M J 355 Postkonto 36342 . . . . Jensen Kai § 68.............................................. Jensen & Larsen § 506 ................................. Jensen Peter § 290 ....................................... Jepsen Christian § 446................................. Johannsen Chr. § 680.................................... Johannsen M F § 1 6 7 ................................. Johanson H § 398.......................................... Johnson Eduard § 253 ................................. Juhl N C § 412............................................. Jungermann H § 415..................................... Jydske Tidende § 133 Postkonto 17401. .

Manufakturhdl. Lædervareudsalg Bygmestre Hoteller Hoteller Skræddere Frugt en gros Købmænd Trævarefabrikker Smørhandlere Fløde Is Snedkere Stenhuggerier Købmænd Gartnere Her reekviperingshdl. Farverier Bagere Gas- & Vandinstall. Malermestre Uldspinderier Kemikalier Gartnere Bygmestre Automobilforhdl.

Købmænd Snedkere Malermestre Pianoforhdl.

Snedkere Farverier Gartnere Agentur- og Kommissionsf.

Vinhandlere Vinhandlere

Malermestre Fajanceovne Aviser

1‘rovins-Hegislei*—Forretninger

IV — 1699

Aabenraa

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Jørgensen Carl § 799..................................... Skibsproviantoringsfovr. Jørgensen Jørgen § 6 6 7 .............................. Købmænd Jørgensen Mette § 666................................ Kaffeudsalg Jørgensen Th. § 17.9...................................... Snedkere Kebies Arthur |t 674 ................................... Købmænd Kirkebye’s A W Filial § 463 .................. Sydfrugter en gr. (Kbhvn.) Kjær’s Emil Eftf. § 249 .............................. Købmænd Kjær Johan U 764.......................................... Købmænd Knaebel R § 4 1 0 .......................................... Bagere Knudsen Jørgen M g 240.............................. Købmænd Knudsen M |) 289......................................... Købmænd Koch A J f 6 15x......................................... Købmænd Kraft Hans" § 432.......................................... Gartnere Kraft’ s P Enke D 284 ............................... Gartnere Kragh-Haust M § 473................................... Arkitekter Kristensen K K | 543 ................................. Ingeniører Kriiger Hans A |j 780 ................................ Ejendomshdl. Kurtzweil C § 1 3 0 ..................................... Isenkræmmore Larsen .T §1 8 1 0 ............................................ Skræddere Larsen P ............................................ .............. Olier, mineralske, Forhdl. Lassen Carl A § 798 Postkonto 43863. . . Urmagere Lauridsen P § 656 ...................................... Snedkere Lciberg Jens |1 1 9 0 ...................................... Mekanikere Lessow Hans § 797 ...................................... Købmænd LORENTZEN AA, Landsretssagf. (Korhen Aa. Brink Jensen &Aa. Lorentzen) §404 & 444 Postkonto 44................................ Sagføveve, Incasso Lorenzen J J § 822...................................... Gartnere Lund J Th. § 642 ......................................... Fiskehandlere Løwenstein Chr. X § 060 .......................... Elektr. Lysinstall. MaasbørsII Frøhdl. § 286 Postkonto 35453 Frø Madsen C § 388............................................ Røgerier Madsen N (Svane-Apotek) § 199 &200 Post­ konto 6208.................................................... Apoteker Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen § 105 & 405 ................................... Manufakturhdl. Marcussen & Søn § 350 ............................. Orgelbyggere Martesen Thomas § 103.............................. Murermestre Marti nussen Johs. Chr. § 675.................... Grus Mathiesen Th. § 740 ................................... Revision Matthics Hermann § 310............................. Elektr. Lysinstall. Matthiesen Matthias § 96........................... Malermestre Meier Frieda § 573....................................... Kaffeudsalg Metz Albert § 778 ...................................... Murermestre Michelsen A § 679......................................... Gas- og Yandinstall. Missions-Hotellet § 370 .............................. Hoteller Missionshotellet Danmark § 58 & 59 . . . Hoteller Moldt Chr. § 156 ...................................... Agentur-ogKommissionsf. Moldt Peter § 563......................................... Agentur-ogKommissiønsf. Mortensen Chr. § 504 ................................ Maskinfabr. Munck-Petersen K § 747 ........................... Farvehdl. Munkelt Karl § 5 8 1 .................................... Murermestre Muller August § 347.................................... Centralvarmeanlæg Miinohow Ludwig Adler v.f}727 Postkonto 15729 .............................................................. Materialhdl. Minister Peter................................................ Bogbindere Møbelforretningen Pliønix, Aug. Rasmus­ sen § 408 Postkonto 16146..................... Møbeludsalg Mekcr Rich. § 5 1 8 ....................................... Blikkenslagere Møller Caroline § 7 4 1 ................................ Lædørhdl. Møller Cbr. § 257.......................................... Blikkenslagere Maller Peter § 169...................................... Kaffeudsalg Mørck Fritz § 1 6 8 ...................................... Købmænd Mørck N J § 738 ......................................... Automobilreparation Nedell M § 507 ............................................. Kaffeudsalg Nehrkorn Johs. § 464.................................... Smede Nickels Johs. § 636...................................... Murermestre Nielsen’s Andreas Fiskeeksport § 340&341 Postkonto 16417......................................... Fisk en gros Nielsen Anton § 327 ....................................... Manufakturhdl, Nielsen Bernhard § 632 ............................. Skibsprovianteringsforr. Nielsen C Borregaard § 595 Postkonto (Mejerirekvisitter og 15534.............................................................. \ -artikler Nielsen Chr. J § 545..................................... Skræddere Nielsen Ferd. § 494 .................................... Købmænd Nielsen H P § 488 Postkonto 9978 . . . . Elektr. Lysinstall. Nielsen Lauritz § 720 ................................ Skræddere Nielsen Lorentz P ......................................... Skræddere Nielsen Matth. § 186 Postkonto 37565. . . Olier, mineralske, Gross. Nielsen Niels A § 528 ................................. Farvehdl., Malermestre Nielsen Niels A jr. § 665........................... Arkitekter Nissen lians § 559 ....................................... Bagere Nissen J H | 409 ......................................... Maskinsnedkerier Nissen Jiirgen L § 295 ................................. Bagere Nissen Wilhelm § 7 1 8 ................................ Trikotagehdl. Nordschleswigsclie Zeitung, Akts. § 20, 553 & 554 Postkonto 16113..................... Aviser Nordslesvigsk Eksportkompagni, Akts. § 280 Nordslesvigske F’olkebank, Den, Akts. § 6, 7 & 53 Postkonto 6201 ..................... Banker Olesen’s Ole Fiskerøgeri..............................Røgerier Olsen Jens § 834 ......................................... Skræddere Paulsen Alfred § 638.................................... Maskinforhandlere Paulsen Johs. § 50 Postkonto 6400 . . . . Isenkræmmere Pedersen Axel § 781.................................... Automobillakerere Pedersen Peter § 5 1 0 ................................. Bagere Petersen Andr. § 800 Postkonto 38896 . . Isenkræmmere Petersen Asmus S § 25 Postkonto 17410 Agentur- & Kommissionsf.

Forretningsnavn og Adresse Petersen Chr. § 589 ...................................... Petersen Johan § 779................... ................... Petersen Marcus . ............................................ Petersen’s M C Bogtrykkeri §1 549 Petersen Robert § 202................................... Pott H Chr. § 486......................................... Poulsen Hans § 586 ...................................... Poulsen Peder Chr. § 41 7 ................... Preisler Arne § 311......................................... Premier Is § 431 ............................................ Premier Squash ITavneg. 3 § 431................ Preuss Aug. § 345............................................ Prima, Kulimport & Skibsfart, Akts. § 62 & 63 Postkouto 13852............................ .Radiocentralen, Alf. Paulsen § 677............ Radioforretningen Tempo ved Chr. Jensen . Radio Magasinet, II Hansen § 126............. Rasmussen M Castenskjold §227 Post­ konto 15535 .................................................. Rederi M Jebsen, Akts. § 9......................... Revisionskontoret, Chr. Ilviid § 495. . . . Revisionskontoret i Aabenraa, Sønderjyl­ lands, so Sønderjyllands Revisionskontor i Aabenraa, Af'd. af Revisionskontoret i Aar­ hus, Akts. N-Chaussé 8 § 850 Ricken & Co. § 281 Postkonto 12947 . . . . Riedel Carsten § 477....................................... Ries Hans § 2 3 ............................................... Rode C C § 260 .............................................. Rosenstand G- Landsretssagf. § 51 Post­ ko ilto 17002 ..................................................... Rosenvold C F § 116..................................... Riidenauer L § 157 Postkonto 12942 . . . Schmidt Carl J § 66....................................... Schmidt Detlef § 705 ..................................... Schmidt J A § 354 Postkonto 19754 . . . Schmidt Nis § 580 Postkonto 37020 . . . . Schmidt Søren P § 450.................................. Schmidt W P § 360 ...................................... Schultz F § 512............................................... Schultz M ........................................................... Singer Co. Symaskine Akts............... ... Skov II § 548 .................................................. Sodborg Brødr. § 588 Postkonto 39159 . . Sohncmann Christine § 1 7 0 ......................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt § 67 & 267 Postkonto 6227 ............................ Staugaard Christian § 198............................ Stehr Karl Friederich § 606y...................... Sønderborg Dampskibsselsk. § 2 8 ............ Sonderjydsk Blod- og Melassefoderfabrik ved Anthon Bundgaard § 381 & 391 Post­ konto 36781 ..................................................... Sonderjydsk Elektro, Jensen & Hansen § 475 Postkonto 18175.................................. Sonderjydsk Foderblandingsfahrik ved An­ thon Bundgaard § 381 & 391 Postkonto 36781 ............................................................... Sonderjydsk Frøforsyning, Akts. § 47 Post­ konto 8324 Telegramadr. „Sønderfrøu. . Sonderjydsk Mejeriforretning, Akts. § 87 Postkonto 42312 ............................................ Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. § 381 &391 Postkonto 6769 ............................... Sønderjyllands Revisionskontor' i Aaben­ raa, Afd. af Revisionskontoret i Aarhus, Akts. N-Chaussé 8 § 850............................. Sørensen Chr. Porcelænshdl. Sørensen Harald Lindorff § 472................ Sørensen Johs. § 540 ................................... Sørensen S M § 466 ...................................... Thaysen P § 205 ............................................... Thomsen Th. § 152........................................ Thomsen Thomas § 794................................ Thorsmark Johan § 673 ............................... Toft Iver § 648 ............................................... Toft Jens § 795............................................... Toft Thomas § 791......................... ... Tondering P, Indeh. J M Mahler § 3 Post­ konto 6292......................................................... Top J P § 54 Postkonto 7041 ................... Tøgesen H Chr.................................................. Tøgesen J & Co. § 82 & 83 Postkonto 6638 Union, Korn- og Foderstofimport, Akts. § 85 & 86 Postkonto 6156......................... W alther Knud § 208................... ... Yandenliertz I | 442 Postkonto 7194. . ." Wangsgaard M C § 426................................ Warnecke C § 509 ................................! . . Weber Fr. Landsretssagf. & Notar § 57. . Weber H jun. § 1 7 8 ..................................... Weber Hans sen. § 1 0 8 .............................. Weichel Helge § 428...................................... Weide A C § 125............................................ West phal F ritz..................................................

Se Fagregistret under Købmænd Snedkere Smede Bogtrykkerier Malermestre Smede Bagere Bygmestre Entreprenører Fløde Is Mineralvandsfabr. Skomagere Kul, Kulimportører Radioudsalg Radioudsalg Radioudsalg Møbelarkitekter Damp- og Motorskibsselsk. Revision Herrekonfektion en gros Gartnere Korn Guldsmede Sagførere Sadelmagere Køkkenudstyrsforr. Købmænd Købmænd Købmænd Mekanikere Kakkelovne og Komfurer Købmænd Bygmestre Modeforretninger Symaskineuds. (Kbhvn.) Bagere Trikotage en gros Kaffeudsalg Sparekasser Købmænd Gartnere Dampskibsekspeditioner

Blodfoder Elektromek.Værksteder

Korn

I Fro < Se tillige Eksport-Vej- [ viser sidst i 2. Bind. iMejerirekvisitter og \ -artikler,Smøreksportører Sodafabrikker

Revision Kaffeudsalg Blikkenslagere Arkitekter Konditorier Flytteforretninger Entreprenører Urmagere Anlægsgartnere

Tømrermestre Trikotagehdl. Læderhandlere Bygningsart., Jern Smede ( Agent,ur-og Kommissions- ( forr. Korn Skomagere Agentur- og Kommissionsf. Giarmestre og Glarmagere Skræddere Sagførere, Incasso Cykleudsalg { Vaabenhdl., Symaskineudsalg Patentbureauer , Bagere ■ Tømrermestre

Aabenraa

Provins-Register—forretninger

IV— 1700

Se Fagregistret under { Agentur- og Kommissionsf., Bageri-Art., - Mask. og - Inventar, Børstevarer en gros, Kolonial en gros, Krydderier Giarmestre og Glarmagere Manufakturhdl.

Viereck Peter £ 180...................................... Wiese Julius £ 793....................................... Wilhelmsen Chr. |) 635................................ Willroth’s Friedr. Enke £ 234 .................. Voetmann J J £ 1 & 201 Postkonto 42791 Wohlenberg Ludwig £ 229 Postkonto 13464 Wæver Svend £ 8 & 359 Postkonto 16988 Zetterquist Jes £ 282.................................... Zone Redningskorpset £ 8 & 359 ............... Østergaard A £ 728...................................... Forretningsnavn og Adresse

{ Murermestre, Jernbeton­ konstruktioner,Bygmestre Entreprenører Huder og Skind Snedkere Trælast- og Tømmerhdl. Boghandlere Automobilforhdl. Købmænd Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Hesthaven Chr. £ 201 Postkonto 10893. .

Holm Peter £ 225 ....................................... Ipsen Mathea £ 212...................................... Ipsen Sigurd £ 139...................................... Irm a................................................................. Jensen Aage £ 1 2 1 ....................................... Jensen C F £ 249 ....................................... Jensen Chr. £ 100 . . . ............................... Jensen H I £ 26 Postkonto 6535 ............ Jensen Ove £ 272......................................... Jensen Poul £ 19 . ....................................... Jensen Villiam £ 129.................................... Johansen C ...................................................... Kann’s Hotel £ 1 2 ....................................... Ko lod P A ........................................................ Kofoed Carl £ 30 Postkonto 38547............ Kofoed Hans & Søn £ 122 Postkonto 10552 Kofoed P M £ 58 Postkonto 8086............ Larsen Axel Postkonto 10391 ..................... Larsen Chr. £ 267......................................... Larsen Chr. & Søn £ 1 1 8 ........................... Lind Robert...................................................... Lind V £ 9 9 .................................................. Lund J £ 5 7 .................................................. Lundberg V £ 1 8 5 ....................................... Madsen Andr. £ 130...................................... Madsen Niels £ 218...................................... Mogensen H C £ 144..................................... Mortensen Carlo L £ 3 7 .............................. Møller Ingvar £ 9 2 ..................................... Møller Johs...................................... .............. Møller Peter £ 232 ...................................... Nielsen Andr. £ 85....................................... Nielsen Asta £ 59......................................... Nielsen Emil £ 169...................................... Nielsen Hans E £ 104.................................... Nielsen H Chr. £ 2 9 .................................... Nielsen J £ 214 Postkonto 8123............... Nielsen M L ................................................... Ny Mølle, O P Johnsen £ 70..................... Nygaard A P £ 8 9 ....................................... Nørgaard J £ 111 Postkonto 40347 . . . . Pedersen Thomas £ 28.................................... Rasmussen Karl £ 90.................................... Ridder P £ 220 ............................................. Rønne Jul. £ 61............................................ Sonne E £ 55 Postkonto 8 1 7 4 .................. Svendsen Axel £ 174..................................... Svendsen G Aaby £ 250 Postkonto 42683. Svendsen Peter £ 5 6 .................................... Tarp E £ 4 0 .................................................. Thomsen Helen £ 242 ................................. Østerby S B L £ 22 .......................................

Malermestre Smørhandlere Bagere Snedkere Snedkere Maskinfabrikker Malermestre Købmænd Murermestre Snedkere

Redningskorps Entreprenører

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Hoteller Gartnere Købmænd Skomagere

A a k ir k e b y . (Bornholms Amt)

Isenkræmmere Bogtrykkerier Snedkere Stenhuggerier

Aakirkeby Bank, Akts. £ 46, st. 1901: Kontortid 10-12 og 14-16, Lørd. endv. 16-17, Aktiekapital: 300,000 Kr. Reserve: 350,000 Kr. Direktion: N Nissen-Peter- sen, R .; A P Henriksen. Borgmester: Bankdir. N Nissen- Petersen, R. £ 2. Dommer, se n. Neksø. Elektricitetsværket (kommunalt) £ 72, anl. 1909. Bestyrer: R Christiansen. Haandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerm. S Ipsen £ 139. Handelsforening, Aakirkeby, stif­ tet 1. Okt. 1923. Formand : Ma- terialhdl. P Simonsen £ 10. Indbyggerantal 1935:1,560 (1801: 455; 1901: 1,176). Jernbanestation £ 21. Stations­ forstander: J P Kjøller.

Kommunekasserer : Ludv. Sas sersen. Kommunekontoret £ 223 ( 9-12 Lord. 3-6). Kæmner: J F Jensen. Købstadrettigheder : Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1346. Politimester, se u. Rønne. Postkontor £ 41. Postmester: H J Hansen. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 5,957Mill. Kr.; Formue : 4,732Miil.Kr.; Ind­ komst: l,lfl6 Mili. Kr. Skatteprocent 1936-37: 9>22 (Lig­ ningsprocent: 14,2). Socialkontoret £ 223 Sognepræst: II K Thorsager£ 103. Sygehuset £73, Læge: Vagn Nis­ sen. Valgmenighedspræst : Karl An­ dersen. Vandværket(kommunalt),anl.l907. Bestyrer R Christiansen.

Anlægsgartnere Blikkenslagere Købmænd Malermestre Cykleuds., Automobilrep. Skræddere Snedkere Manufakturhdl. Savværker Malermestre Snedkere Malermestre Modeforr. Vogufabr. og -forhdl. Købmænd Cykleudsalg Biavlsredskaber Skræddere Moller Snedkere Sagførere, Incasso Murermestre Blikkenslagere Tapethdl. Sadelmagere Købmænd Bødkere Herreekviperingshdl. Smede Elektr. Lysinstall. Modeforr. Bagere

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aaker-Aakirkeby Sygekasse........................... Sygekasser Aakirkeby Afholdshotel £ 1 1 6 ................. Hoteller Aakirkeby Bank,Akts. £46Postkonto 17599 Banker, Incasso AakirkebyBoghandel ved HenryAndersen£5 Postkonto 7862 .......................................... Boghandlere Aakirkeby Bogtrykkeri £ 5 ........................ Bogtrykkerier Aakirkeby Brugsforening £ 4 3 .................. Brugsforeninger Aakirkeby Bryggeri, Chr. Sode £ 98. . . . Bryggerier Aakirkeby Cementstøberi ved Niels An­ dersen £ 6 5 .................................................. Cementvarer AakirkebyManufakturhdl., JK Faarbæk £24 Postkonto 8111............................................. Manufakturhdl. Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen £ 10 Postkonto 8 1 9 0 .......................................... Sygeplejeart., Materialhdl. Aakirkeby Skæreri ved Ernst Andersen £ 9 Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind £ 94 Herreekviperingsbdl. Almindingen Savværk, Akts. £ 4 8 ............ Savværker Andersen Albert £ 6 5 ................................ Murermestre Andersen E £ 9 ................................................. Tømrermestre Andersen J £ 109.......................................... Skræddere Andersen Otto £ 1 4 0 ................................... Automobilkørsel 1 Andreasen M £ 1 3 1 .................................... Snedkere Bech H J £ 186............................................ Snedkere Becher V £ 3 8 ............................................... Smede Bendtsen Jens £ 1 7 9 .................................... Cykleudsalg Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse £ 1 8 ............................................................ Sparekasser Bornholms Valsemølle, Akts. £ 39 (Møller, Dampmøller, Mel, Postkonto 19195 .......................................( Agenturer & en gros . Brondum Osvald £ 47................................. Urmagere Dam H £ 34.................................................. Bagere Dam Johannes £ 200 Postkonto 8480. . . Bagere, Biscuitfabr. Eriksen A £ 8. . . . . .............................. Sme(ie Frostegaard Skæren, Julius Andersen I|78x Savværker Funch Jobs. £ 1 2 8 ....................................... Sadelmagere Hammer N .................................................... Malermestre Hansen Ahlmann £ 205u............................. Snedkere Hansen E £ 262............................................. Skomagere Hansen Eivind £ 195.......................................Mekanikere Hansen Jobs. £ 76 Postkonto 8303............ Manufakturhdl. Hansen Julius £ 91....................................... Isenkræmmere Hansen Jørgine Blomsterbdl. £ 120 (Købmænd, Trælast- og Hansen N £ 3 ................................................{ Tømmerhdl., Kul Hansen Otto Møllebygger £ 195.................. Møllerimask. og -anlæg Henriksen’s A P EM., Rasmus Vibe £ 87 Foderstoffer Henriksen M £ 102....................................... Urmagere

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

A a lbo rg . (Aalborg Amt)

Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848, Østeraag.27 £ 2. For­ mand: Fabrikant L Mørch,R.£26. Aalborg Handelsforening a f 1879. Formand: Købmand Chr. H Ole­ sen, R. £ 5825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Kobmandslaug af 1431. Adr.Bispensg. 1 £ 235.For- mand: Konsul, Grosserer A Abel, R., Næstformand: Konsul Magnus Muller, Kasserer: Køb­ mand Knud Engsig. Aalborg kommunale Badeanstalt, Løkkeg. 7 £ 5230. Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagteri, Østerbro, op­ ført 1898—99 af Kommunen. Overdyrlæge: E Aagerup £ 575, priv. £ 95. Amtmand (Stiftamtmand) over Aal­ borg Amt og Stift: JABerner,R. DM. £ 423,451& 452. Amtsforvalter: NP Jensen,R.£l20. Amtslæge: H Bendix-Poulsen £ 353. Amtsraadssekretær: Cand. jur. H Preisz £ 451, 452 & 4603. Amtssygehuset, Hobrov- £ 5725. Overlæger: Dr. med. Th. Eiken (kir. Afd.) £ 533; Dr. med. Cai

Holten (med. Afd.) £ 5636; K Isager (Tuberkuloseafd.) £6473. Inspektor: Kapt. fl G Wagner,R- £ '2733. A m tsvan dinspe ktø r: Distrikts* bestyrer V Mertz Nielsen £ 1703. A m tsvejinsp ektø r : Cand. polyt- M L Troelsen £ 2670. A rbcjdsa nvisnlng skonto rctØ ste r aag. 16 £ 2782. Biskop over Aalborg Stift: Paul Oldenburg, R. DM. £ 3176. B orgm ester: Postvagimester M Jørgensen £ 1322, Træffetid 10- 13, priv. £ 2204. Borgmester- kontoret, Admiuistrationsbygn. (9-16) | 5623. B rand- og B o lig in sp e ktø r: Arki­ tekt Gunnar stampe £ 5508. B ro k o n to re t £ 35. B ygningsinspektorat, Statens. Kgl Bygningsinspektør: Arkitekt Ei­ nar Packness, R. £ 1581 . B ygning sinspe ktø r: Arkitekt E L Poulsen £ 335. B yra a d sse kre tæ r : V Buus I 3348 & 5623. D anm arks N ationalbank, Aalborg Filial, Jernbaneg. 4, aaben 10 -—8 £ 11 & 3063. Filialdirektør: 0 C J Ankef' stjerne Sørensen.

Made with FlippingBook flipbook maker