Kraks Vejviser 1937 provinsregister

Vejviserens 1. Bind Indeholder: Aid. I: Kort og Planer — Ilt Gade-og Hus-Register — HI: Person-Register — IV: Provins-Register Vejviserens 2. Bind Indeholder: Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktieselskabs- Register — VII: Fag-Register -V III: Island

Afdeling IV.

— IX: Udlandet Export Directory

of Denmark.

A. Forretninger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsidenaf denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, sted­ lige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, for Aarhus’s og Odense’s Vedk. med indlagte Sporvejs- og Omnibuslinier. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdelino VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adressdp. Alfabetisk Fortegnelse over 19,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er a f Interesse for en større Kreds. [Adresser paa Personer, i København og omliggende Villabyer maa søges i Afd. IH , Person-Register for København]. : . C . Stømee OaardA. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Godser eto. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller at anden Grand frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1, Jan. 1932 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. Ved Redaktionens Slutning forelaa endnu kun ganske faa Resultater af den i 1936 stedfundne 8. almindelige Vnrdering. ■ ■ J}, Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 8. Landkommuner. , En nærmere Vejledning i Bragen af dette Register findeø paa nsBåte Side.

Færøerne: Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og-Lovgivning, Kolonidistriktér og Embedsmænd.

Se Tillæg til Afdeling V II i 2. Bind.

OVERALT I LANDET FINDES

R A K 8 VE J V I S ER Densælgesttl Handel, Haandværk og Industri, Banker, Forsikringsselskaber og Assu- rancekontorer, Sagførere, Læger og Tandlæger, Stats, og kommunale Kontorer.

"Til Københavns Kommune alene ca. 300 Stic. Til Gesandtskaber og Konsulater cå. 40p Stk>:

Made with