Kraks Vejviser 1937 personregister

Animated publication

Vejviserens 1. P in d In d eh old er; AM. I: K ort o g P la n er — II* Gade« og H us-R egister — III: P erso n -R eg ister — IV: P ro v in s-R eg ister Vejviserens 2. Bind In d eh old er: AMI. V: R ea l-R eglster — VI: F irm a- o g A k tieselskab s- Register — VII: F ag-R egister —VIII: Island

A fd e lin g I I I .

— IX: U dlandet E xp ort D irectory

o f D enm ark.

Person-Register fo r K ø b e n h a v n .

P r i v a t - P e r s o n e r sam t V i r k s o m h e d e r i n d e n f o r H a n d e l, H a a n d v æ r k , I n d u s t r i , S ø f a r t , B a n k - o g F o r s ik r in g s v æ s e n o g a n d r e n æ r in g s d r iv e n d e E r h v e r v i København, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. — Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. — En ★ ved et Telefon-Nr. angiver, at dette er Fælles-Nummer for flere Ledninger. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens lilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som væsentligst genne Folkeregistrene or kommet til Vejviserens Kundskab efter Person- Registrets Trykning. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Réal-Register (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

G ræ n aen m e llem d e tte R e g is te rs O m ra a d e og P ro v in s -R e g is tre ts e r v is t paa om staaend e P la n , „P e rs o n -R e g is tre ts O m ra a d e *.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1935 — 15. November 1930, med Angivelse af Dødsdagen.

A LLE FORRETNINGS-ADRESSER og PRIVAT-ADRÉSSER af almindelig Interesse optages i Kraks Vejviser. V e jv is e re n b rin g e r fle re A d re s s e r end nogen anden dansk H aan d b o g .

V e jle d n in g i B rugen a f P e rson -R eg is tre t.

1) E f t e r n a v n © er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene. f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne, Dobbelte Efternavne nden Bindestreg er som Regel opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledeser der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fnldm.)og Kandidater (Cand.) o. I. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (C A P staar før Carl, dette atter før GA S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A G O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver at det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling YI i 2. Bind).

Etablerer De en ny Virksomhed Skifter De Navn — eller Stilling Flytter De eller Deres Virksomhed

beder v i D em — in d e n 2 0 . O k t. sende os en M edde le lse he rom .

KRAK ’s V E J V I S E R NY TO R V 17 KØBENHAVN K

Benyt en a f Blanketterne sidst i dette Bind.

Afdeling I I I . Person-Register for København. Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer(se Kortet nedenfor.) Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

55

Aa—Aaga

III - 866

Aabye CE Vognmand Byleddet 14 A Gjen- tol'teJ Gjenit. 1750 Aabye-HansenE Enkefrue st. Kongensg. 872 E J Palæ878x AabyholmVinduespoleringsbur.v. Paul Sund­ strupN-Erihavnsg. 720 J 0 7787 AacegaBrændselsl'orr. v. GAndreasenBlaa- gaardsg. 361®J N 7363 Aadal Vinduespoleringskomp. v. Laurits Ol­ senVedKlosteret 190 J Ryv. 2786 AadamJ Chr. Gulvbeklædningsforr. Rosen­ ørns Allé 41E J N 5349 - Flytteforr. v. Søren Pedersen Danmarksg. 19'E J Eva 1750 Aaen P J Overassist. i Post- og Tclegrafv. SøborgHovedg. 94 Søborg AaesTh.Maskinmester iFlaadenllolmbladsg,. 7630 - Erik Teatormaler Tordenskjoldsg. 135K Aafred Kaj Blomsterhd! Kapelv. 11E J N 3668 - L Mekaniker Sundkrogsg. 170 J Ryv. 4005 AagaardHarald Afdelingschef Aalekistev. 221Van! - CLumbyeAssurandørØsterbrog. 112° 0 J 0 371. - II N S Bagerm. Til Jernbanen 1Bagsværd Jl Bagsværd 343 - Carl ECand.polyt.tekn.FotografRedaktør Morlenesv. 14Holte J Holte 467 - Ellen Cand. mag. Sortedamsdoss. 65C10 - SOCyklehd! VerasAllé 24Van! JlDamsø 220&Damsø 1590 Postkonto 753 og Fal­ koner Allé 94E | N 8153 - CL F Enkefrue Rysensteensg. I2E J) By 1083y - IngeborgEnke e. Organist Hollands Allé 01[s] Jl Am. 8737x - JennyEnkefrue Solgaarden2320 ®Ryv. 3523y - MEnkefrueN J FjordsAllé 10sE ®N 4137x - Peder Forretnings! Njalsg. 392gi ®Am. 465 - DagmarFrue Amagerfælledv. 9S[g] J Am. 1680x - EllenFrue S-Fasanv. 473(El J Gh. 7424 - IdaFrue Frederiksg. 63E ®Palæ271v - Karla FrueStavangcrg. 310 J 0 2105 - Gunnar Fuldm. Rughavev. I 1Valby ®Vb. 771x - Olfred Fuldm. Emilieg. 91E_JEva3056 - AntonGross. Grysagorv. 810 | Gh. 8509 - DMunkGross. Bredg 351H - Leo BjørnGross. (Neligé Exclusive) Clas- sensg. 19B30 J C. 11450 - Otto Gross. Vesterport E J By 7030Bp. Østbaneg.331 | 0 6133 - &FrederiksenGuldsmedem. St.PedersStr. 26 m J By 7157Postkonto4592 -V Guldsmedpm. (Aagaard &Frederiksen) Grambyv. 5RødovreValby - P Ingeniør Bernstorffsv. 154Hel! ®Hell. 2106 - Paul IngeniørGross.(Bach&Bonne'sEftf.) Rigensg. 231E J Cent. 12521 - Poul Ingeniørassist.Strandv.266 Charlott! J Ordr. 1678 - Annine Frøken Kommunelærerinde Strandboulevarden1650 J 0 7037v -A P L Kommunelærer Tibirkeg. 212E ® N 6797 - IdaFrøkenKommunelærerindeSortedams- doss. 63A4Ø JN 2203y - Julie KommunelærerindeCand. phi! Tra- negaardsv. 62 Hel! J Hel! 2488y - L M JNKommunelærer Tibirkeg. 212E - MKommunelærerindeN J FjordsAllé 10s E J N 4137x - HV MKonstruktørBogholderAIlé67Vanl. - PN Kriminalassist. Artilleriv. 60‘ [sj ®Am. 3057 - H F Kulhd! Vognmand Jægersborg Allé 22Charlott! f Ordr. 2430&Ordr. 499 -KJ Købmand Vestkærs Allé 8 Hvidpvre Valby J) Hvidovre 92 - Viggo KøbmandNærumv. 313NærumJ Nærum65 Person-Register for København

AaboBageri v. J EriksenEgeg.SEJ N1973v - Blomsterforr. v. Amalie SørensenAabou- levard24 [N] J N8325 - Amagevbros nyeGas- &Vandmesteiforr. vedLClausenAmagerfælledv.17 [S] 31Am. 5790 - Inventarsnedkeri v. Th. AndersenAabou- levard20ESI $ N 7171 - Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Høj­ landsvangen44Brh. J Bella1097 - Møbell'orr. v. E Fischer Sallingv. 70 | Damso2034x - v. CR PeterscnRevision&BogføringTaa- singeg. 500 J Ryv. 1275u - Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 1E J Tg. 4204 Aaboe-Petersen&Co.’s Eftf. Gross. Dalgas Boulevard3E|JGh.3760vPostkonto28340. - Kai Købmand S-Boulevard1233E ®V 9655y Aaboe-SørensenAnna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 181K J By 5890v Aaboulevardens Apotek Aaboulevard70E Jl Cent. 9500 - Bogførings Kontor v. II ClausenAaboule- vard 10A K J) N 8590. - Budcentral v. Edvard SandbcrgBiaa- gaardsg. 36E J C. 11455 * - Cykle- & Radioforr. v. Alfr. Bauch Aa- boulevard 40 [Ni J N 778 - elektr. Installationsforr. v. C[NielsenJulius ThomsensG. 23E Jl Cent. 11630 - Farve-&Tapetlagcr vedRud.MeyerAabou- levard28ISOJl N 946v - Flaskebandel v. BHoffmann Vibev. 11 [S J Tg. 345 - gamleBureauv.SophieKofoedAaboulevard 62K Jl N 2112 - Vaffelbageri v. A Kiopp Rantzausg. 44E f N 5221 Aaboulevard-Kiosken v. Svend Lange Aaboulevard25 ,E J Cent. 2049 Aaboulevard-Kvarterets Special-Værksted vedTh. PoulsenRantzausg. 35El JN5929 AabrinkH V Glarm. Amagerbrog. 96 (S) J Am. 3041 AbronA fh. PostmesterAmicisv. 41E JEva 861 Aaby [Se endv. Aabye] -IdaEnke e. Ingeniør GlahnsAllé43s E j®Gh. 9489 - 1ViceinspektriceHans Tavsens G. 5SE Jl N 1254y Aaby Ekspressenv. HMøllerFlytteforr. Eng­ havePI. 17A E J Eva 1181 Aabye [Se endv. Aaby] -Rud. Boglnll. Frm. Østerbrog. 1100 J C. 1257 - CEnke e. Apoteker Østerbrog. 3940 f 0 2467x - ThildaEnkefrue Tuborgv. 581-Hell. Jl Hell. 5036v - Dagmar f'li.ForstanderindeColbjørnsensg. 34E Jl V 2769y - Esther FrueRaadhusstr. 83i | By 3717 - Karen Frøken Svinget 14s [si J Am. G149x - OvidiaFrøkenKristianiag. 820 - VilhelmGross. Boglidl. (Rud. Aabye) Æbeløg. 24s0 - JSF Ingeniør Cand. polyt. Ellevadsv. 33 Charlott! J Ordr. 2735 - JørgenIngeniør Cand. polyt. Holsteinsg. 6140 J} 0 8120 - Oscar Installatør N JFjords Allé l 4E - KarenJournalistClassensg. 6i40 J 08352 - MKommunelærerindeColbjørnsensg.34E - Jørgen KunstmalerGothersg. 1432K J By456y - CA Manufakturhd! FalkonerAllé 106E J N 3855Bp. N J FjordsAllé 33E - Rud. Papirposefabr. Boghdl Østerbrog. 110 0 J C. 1257Bp. Zinnsg. 310 - ERedaktørCand. theo! Dosseringen183 i | N 3193 - F Sekretær i Statsanst. f. Livsfors. Cand. jur. Svinget, 122[s] f Am. 1703x - Lorenzo Translatør Søvejen15Holte ® Holte 411. &

AaW, Akts. AutomobilmaatteFabr.Gothersg. 28 E J Palæ1193 Postkonto21653 Aaabav..THansenTransportformHCØrsteds V. 11B1IV) | V 3556 AaabachKompagni v. MagnusHaahrGlarm. Godthaabsv. 64E J Gh. 4350 Aaabel Laura Husgerningskontor Odenseg. 2430 f 0 888 Aa-aclo Komp. v. OGabriel ChristensenVin­ duespolering GI. Mønt 39 Kl DBy 5434y Aaager AnkerMurerm. Jomsborgv. 31Hell. I Hell. 74 Aa-al Vinduespoleringskomp. v. Magnus ChristiansenValdemarsg.f;4EJ)Cent10666 Aa-alf, Akts., Bredg. 69Kl DCent. 6772 Aaals-Parket-Gulve Akis., DanskParket In­ dustri Jarmersg. 2E J -^By 2205 Aa-AutoexpresBuldog v. F F jensenRov- singsg. 90 [Nj UC13750 AabaBud&Transport Co. vedK Munch & ITP .JensenDybensg. 6E J Cent. 3355 Aabaaden, Tandrup&Co. Udlejningsforr, Godthaabsv. 61A (ES1Gh. 8558 Aabac ved SF Garly Flytte- &Vognmands- forr. Abel CathrinesG. 10 | Cent. 8812& V 8145 - Vinduespoleringskomp. v. ARnudscnFrcd. d. 7. G. 15A [Nj DN 8522 AabadO J Direktør Wcstend 304[vi A.A.B.A.F. vedHolger JensenK.rystalg. 10Kl DPalæ4706 AabakA CGross. Frm. Amaliov.20 Cv] J^C. 310« &15484 - K Snedkerm. Oehleusohlægersg. 17 IV] D Eva 1845 Bp. N-Frihavnsg. 9630 J 0 3547y - v. OAnderberg Vinduespoleringskomp. Vesterbrog. 47E DV 1977x Aabakken v. 11Appel Vinduespoleringskomp. Fanøg. 390 Jl Ryv. 3266 Aabal Isoleringsforr. v. LudvigPetersenVe­ sterbrog. 73B E Jf! V 4854 - Vindueskompagni Bangsbov. 25Vank ® Damsø2691 AabaldE&JKnudsenAgenturforr. Spcditø- rer Peder Hvitfeldts Str. 8B|C. 1594 - Foto v. Joh. Lyngby st. Regneg. 26Kl JBy 6388Postkonto 29259 Aabart EinarW Pianostemmer PoppelAllé 35HvidovreValby J Hvidovre386 Aabavn Julius Murerm. Revalsg. 2413 f) V 8030Bp. Strandhavev. 25Hvidovre Valby J Hvidovre250 Aabech Alexius ArkitektMurerm. Vanløse Allé 22CsEl - Jens A fh. Murerm. Husumg. 10 ISJ Tg. 1766x Aabel [Se endv. Obel] - HPelektr.Install Strandg.5B4EJAm.5759 - GunnarTheilmannOrganist Livjægerg. 333 m J 0 895v - J P TheilmannRepræsentant Livjægerg. 3330 JØ 895v AabenraaAssistanceAfd. v. A OH Iskov Budcentral Aabenraa29E J C. 2121 - Røgeri v. H Iversen Aabenraa 1 1 | By 4202 - Skilte- &Rammefabrik ved II Jørgensen Aabenraa 13K J) By 4011 AabergErikInstrumentmagerVodroffsvJHB1 E | V 6681 - Carl BulowLægeReservekirurgRiels An­ dersensV. 65Hell. - CJMaskinmesterMylius Eiichsens Allé 43Hell. | Søb. 579 -Karl FA PianostemmerVodroffsv. 21B‘ E ||V6681 -KRepræsentantOleSuhrsG.71KJPalæ4324 - Aug. Tømrerm. Hostrupsv.10S® |l R7476 Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Bredg. 65OSJl By 8674Postkonto26132 Aabid, Akts., Udlejningsforr. Ny Vesterg. 1 E J Cent. 7007Postkonto 1693 AabirkSv. Købmand (Sanafer) Holgersv. 71 Charlott! Aabling-ThomsenHugo Tømmerhdl. (Vange- de Tømmerhdl.) Korsgaardsv. 26s Char­ lott!. f Ordr. 4649

III —867

Aaga—Aars

Person-Register for København

AamarmSvend Gross. Julius Thomsens PI. 2 m I) N 7774 Bp. Smalleg. 36B4 0 f Gh 2080 - AF RepræsentantMarkv. 470 Aamodt -Axel E Aamodts Eft. Papirhdl. kgl. Hofleverandør Litografi, Bogtryk og Pro­ tokolfirma Kong. Nyt. 18 E J Cent. 106 & 9206Grundlagt 1857 -H F RepræsentantStrandboulevarden11S4 Hl D0 1581 - ’sAxel E Eft.’sTrykkeri Akts.Koug.Nyt. 18E DPalæ4454 AamundJ Direktor Skolebakken 1(ijentoftc DGjent. 2411 - Agnete FrueRaagev. 17Hell. J Hell.1921 Aamøllenv. John II Bauer Melintl. Falkoner Allé 110 i | N 2156 ★ åndssvageanstalter seAfd. VReal-Register Aaquist Thorvald AfdelingschefStrandbou­ levarden 1 l i 4i | 0 7909 AarbyeMarie Enke e. Hovedkasserer Wille- moesg. 224Hl J 0 2246y Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv. 1744 El JTg\959x Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 18s BO f Eva2346 AaregaardHarryGross. Niels Ebbese;:sV. 253[3 I! V 8311 - Harry, Akts., Gross.Agenturforr. Ror- holmsg. 18E J By 6217 Aarestrup Emil Afdelingschef Eggcrsv. 18 Hell. $1Gjent. 786 - GeorgBankbestyrer S-Fasanv. 14'ØJFa. 282 - Ingeborg Fuldm. Strandboulevarden36:,H) Aarestrupvejens Skrædderreparationsværk­ stedv. YrsaHolmNielsenAarestrupsv. 4 Valby J Vb. 96x Aarfelt Å L W Billedskærer Mebelhdl. Danasv. 39E ®V 3058 Bp. Matthæusg. 282E - H BilledskærerDybbølsg. 553E - Carl Joban Mebelhdl. Ny Carlsbergv. 232 E J Eva863 AarfingAage Malerm.Arkonag.4EJV8009 Aargaard Ludvig B Gross. (Aargaard & Nayberg) Aalekistev. 170Vanl. ®Damsø 1136 - &NaybergGross.Fedevareforr.Aalekistev. 170Vanl. DDamsø1136 - Jacob Plantageejer Vadstrupv. Vadstrup- gaardBagsværd $ Bagsværd200 - AlphaTandlæge V-Boulevaid 7JE ®Palæ 5207 Aarhus Gas- ogVandmesterforening, N- Voldg. 30E f ★ Cent.2278 Aarhuus Privatbank, Akts., NygadelE D★ Cent. 614Stats J 170 Telegramadr. „Aarhusbank" Kontortid 10-3, 5l/a-6l/2, Lørdag 10-2, 54/2-6V2 Aaris N FrøkenBianco Lunos Allé 52E JV 2938y Aarkrogh CCigarfabr. Sommerstedsg. 13E J V 9597x - L CGraver v. Timotheus Kirke Christen BergsAllé 7SValby J Vb. 2216 - V Mkgl. KapelmusikusKongOscarsG. I3 Hl J Ryv. 1482y - Peter MusikerWillemoesg. 531HlJ08719 - CFrueRestauratrice Birkodommerv. 3El J Tg. 4756 Aarie Husgerningskontor v. M MøllerVe­ sterbrog. 64A E J V 3806 AarloL P Skrædderm. JacobErlandsensG. 7Hl | 0 2546v AarreJMAssist. Berggreensg. 19HlJRyv. 1575x - LoneEnkee. Fuldm. Gaasebæksv. 21 Valby J Vb. 414 AarsLouis Bagerm. Dalgas Boulevard 162 0 J Fa. 10Bp. Wilkensv. 37s0 - Paul DekoratørRosenv.Allél2xHlD07836 - MaryEnkefrue S-Fasanv. 894Valby JVb. 4552y - Louis Gross. Rosenv. Allé 171 M J) 0 8695 Aarsbo JStadsbibliotekarR.Gersonsv.23Hell. |j Hell. 5420

Aa-Kandenv. Vera Schermeister Kaffe- & ] Konfcktnrehdl. Aaboulevard 27El j§ N 1711 Aakandenv. Heinrich Falk Plisséforr.Slotsg. (i| | N 6271 AakerbergGFormand f.Bygningstapetserer­ nesFagforen.Wilkensv.26C2ØJ$Gh.5839y AkerlundIM OE ForstanderindeHelge- sensg. 2Hl - A Frue Solv. 330 - Marie Frue Bredg. 47sE DPalæ1912 - HenryGross.Vicekonsul(Cbr.CRahr&Co.) HelleruplnndsAllé 18Plell. Jl Hell. 1144 - John Gross. (N JÅkerlund & Co.) Serridslevv. 102fe] J 0 8922 - NJ &Co. Skrædderfon’. Bredg. 20cE $> Cent.6209 Aakerlund Dorthea Manufakturhdl. (Baby- Mag. Dorthe) P GRamms Allé 1530 - A Speditør Toldklarerer Trepkasg. 2:i |0] f) N 1828v - Aa Sølvsmed Kattesund 14CEJIBy2929v Bp. Finsensv. 75s0 - OTømmerhdl. Aahakkev. 60 JRDamsø 0 2090 AkessonKnut Direktør Amager Boulevard 1342[sj - A Skrædderm. Valby Langg. 31Valby f Vb. 8v Aa-KioskenvedLaura. JensenAaboulevard50 El f Cent. 6669&11037 Aakvarterets Budekspresv. K GangstedPe­ tersenFalkonergaardsv. 1113 DN 8094 AalandH PKunstmalerOrionsAlleSKastrup AalandvedCarl HansenFlytteforr. Dan- marksg. 1913j$V 1567y Aalberg Oscar Slagterm. Nørrebrog. 200E1Jl Tg. 1296 - V Slagterm. Klerkeg. 11E Jl Palæ2152 Aalborg Villiamfh.PostkontrolørFrdbg.Allé 36s(3 - R A Ritmester R. DM. Lundtoftev. 218 Lyngby Aalborg - Aalborg Margarinefahri k’s Hoved- oplag Ny Vesterg. 7E J Cent. 10254& 11254 - Stiftstidende, Kbhvns. Kont. Skinderg. 40 E Jl Cent. 5790 - Tøjmagasinet v. AOvesenKompagnistr.23 E | By3046 AalhoTmBilenv. FrederikNielsenAalholmsv. 19Valby J Vb. 3900 - Blomsterforr. v. V Lemcke Brams- lykkev. 26Valby $ Vb. 2416 - ’sDinértransportable v. Aage Madsen Havebo30Valby J Vb. 2804 - ’s Farve- & Materialhdl. F AnskjærRos­ kildev; 159Valby J Vb.989 - Flytte- &Vognmandsforr. v.PChristensen Vigerslevv. 30Valby § Vb. 1993 - Isenkramhdl. v. A F Rathje Valby Langg. 191Valby $ Vb. 3521 - Radio, Akts. ValbyLangg. 203Valby 8} Vb. 323 - ’sTandteknikv. Aage ENKjærRoskildev. 1612Valby J Vb. 1436 Aalholmskvarteret’sGas-&Vandmesterforr. vedA JørgensenKnuthcnborgv. 1ValbyJ Vb. 2573Postkonto29802 Aalkjær I V LægeDr. med. Tagensv.564Elj® Tg. 489y AallingHansN Kunstmaler Lyngby Torv15 Lyngby ffi Lyngby 644 - J Sølvsmed Frdbg. Allé 11A4 E J V 6686x - &Rasmussen Sølvsmede Jagtv. 123E1 AalundOttoGlarm.Holsteinsg.45H)J03425y Aalykke Kloak- & Brøndrensningskomp. v. Johannes PetersenHumlebækg-. 394 [É J Tg. 1432 - Mejeri v. Valborg & OJørgensenAabou- levard34El J N 6201 AaløvCarl EjendomsmæglerColbjornsensg. 6413DCent. 3156,3157&5369 AamandJohs. Blomsterhdl. Bjergmarksv. 8 Brh. J Bella 2435 - Niels Overmontør Sundholmsv. 132EJ$ Am. 1645

Aagaard OCLæge Dr. med. R. V-Boulevard li}® $ Cent.11078 (2-4) Postkonto 3955 Bp. Solvænget 1810DRyv. 2062(12-1j - Hjalmar Malerm. Amagerbrog. 1534(Bl D Am. 4132 - P Manufakturhdl. Roskildev. 308Rødovre Valby Jj)Rødovre 190 - l*oul Manufakturhdl. Valby Langg. 125 Valby i Vb. 160 Bp.Peder HjortsV. 113 'Valby - OF Murerm. Vesterbrog. 169 IS JOCent. 3702,10079 & Priv. J V 8(585 (10-2) - Th. Murerm. Hollænderdybet 142[sl | Am. 2139 - Vera Musiklærerinde Strandv.266 Charlottl. $1Ordr. 1678 - H Overassist. i Post- og Telegrat'v. Gjen- tofteg. 75Gjentofte J1Gjent. 1336 - R G Overassist. v. K T A S. Havebo 3Valby # Vb. 317v -HA Overmontør ÅarhusPl. 4SHl D06008 - L MProkurist i Privatb. Parmag. 41 [s] § Am. 72l8v - Helgen Præst v. Ilelligaands Kirke Ture- sensg. 3382 -IS RepræsentantStrandv. 260Charlottl. DOrdr. 1678 - Bjørn Skibs- & Maskinkonsulent Clas- sensg. 19B:,(ø)f) Cent. 11450 - B Smedem. (iron Art) Kaalundsg. 6313 - G Smedem. (Iron Art) I CLembrcchts Allé 29Hvidovre Valby - P DTandlæge Puggaardsg.54E $)Byl721v - Ejnar Tapetserer&Dekoratør Svende- bjergv. 38Hvidovre Valby Jl Hvidovre432 -AS Tømrerm. Heilsg. 2113|) V 7799 Aagaard-HansenLfh.Fuldm.Tagensv.98,Elf) Tg. 1886x Aagaard-NielsenORadioforhdl.JcrnbancAllé 48Vanl. |t Damsø164 Aagades Brødfabrik, Akts., Kronprinsesse . Sofies V. 250 J) Cent. 1181Postkonto548 - Vulkaniseringsanst. v. OSøeborg Aagade 88El | R 1801 Aagerup’s F Eftf. ved A Rasmussen Blik- kenslagerm.Gas-&Vandm.Englandsv.20(11 - Fr. fh. Blikkenslagerm.HøjdevangsAllé22 [S] DAm. 7858 Aagesen Harry Bagerm. Woltersg. 16®[s] DAm. 1747y - J N Bogholder u. Magist. Ingerslevsg. 1303E | V 2046v - Aage KirchhoffDirektør Kanslerg. 16sHl - Helga Hugbod Enke e. Departementschef PaludanMullersV. 32m$) Eva 3009 - Marie Enkefrue Gross. (N J Nielsen & Co.’sEftf.) Grimmfeldtsg. 284El - Harald Forvalter Fennevangen20Gjen- tofte |5Gjent. 2705 - CGartner Islevbrov. 93 Islev Brh. ®Isle- bro 17 - Chs. HdlsgartnerAmagerLandev. 92 Ka­ strup$1Kastrup 65 - VagnHøjesteretssagf.K.DM. Fredh. Kan. 1611| C. 2550& 11550(10-4) Bp. Stock- holms£r. 531,2® D0 728 - Johs. E Instrumentmagerst.Regneg.26E DPalæ2054Bp. Koldingg. 7SHl - ’sBrodr. Kajakbyggeri Bodestr. Dragør - SvenKommunelærerRebekkav. 491Hell. I Hell. 1823 - CJKirchhofffb. KøbmandÆgirsg. 574El - L V Købmand Brede Lyngby |JLyngby 357 - A RepræsentantHostrupsv.7113 $ N7815 - VagnRevisor Rosenborgg. 81!E1£) Palæ 6021v - H Skotøjshdl. Amagerbrog. 155(Sj |) Am. 2392Bp. Amagerbrog.1204(H®Am.l634y - Aage Snedkerm. Westend2913UV 1438 - LFrue Sæbeforr.Njalsg.55s[sj J)Am.l051y Aagreen Karen Frue Holbergsg. 143 E J) Palæ3048 - L VMaskinkonstruktør Frederiksborgv. 1642El DTg. 2886v Aahuset v. N P NielsenBlikkenslagerforr. Falkoner Allé 120(El j|lCent. 7494 Aahus-Kioskenved Vilh. Gede FalkonerAllé 120El |Cent. 10940

III ~ 868

Aars—Abon

Person-Register for København Abel Helmer Gross. Sygeplejeavtikler Graa- brødret. 6El DCent. 14756Bp. Carl Johans G. 123‘11 fl 0 8229 - Knud Gross. (L v. Rantzow &Abel) N - Strandv. Dragør fl Dragør 99 -VE Kasserer u. Magist. Jacobys Allé 102 E fl Eva704v - OCMlaskinfabr. Duev. 883E fl Gh. 9977 - H W Radioforhdl. Ahornsg. 11 IHJN 5630 - Bernhard Rammefabr. Taasingeg. 52;! 0 J|Ryv. 1257 - F fh. Smedem. Nørrebrog. 34MbcH J|N 693v - M&IIolgerPetersenTandteknikereNørre- brog. 229H fl Tg. 4111 - AÉ fh. Tømrerm. RotterdamAllé 7 st. Magleby - AxelAUrmager Holm. Kan. 2820 jj) By 7113 - 1VUrmager Theklav. 14H Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 E seAfd. V Real-Register Abeil Fritze Frøken Adjunkt 1. Strandv. 2A1 Hell. | Hell. 1715y ' - Ejler Arkitekt Dronn. Tværg. 254E ®By 2525y - Kjeld Forfatter Nitiv. 15l E fl Gh. 5550x - E K Frue Klkollektrice Duev. 522El ® Gh. 5402x Abelmann Albert Maskinafskrivningsbur. Vesterbrog. 98E f ★ C. 10898 Abild L Disponent Lykkesli. Allé 3D1E ® Eva327 - OleRestauratør Borups Allé 109H fl Cent. 2542 AbildgaardJustjun.AssurandørDirektørJens KofodsG. I2E f Palæ3843 - Ane Lise Cand. mag. Amagerbrog. 1334H - Elise Enke e. Konsul JensKofods G.l20 f Cent. 6385 - KnudFabrikejer Trondhjems PI. 42(2) ® 0 6679 - A Forretningsf. CarlJohans G.910 ®0 1246u - Arne Gross. Finsensv. 8HsE - H Gross. Agenturforr. Kompagnistr. 34 1 | C. 12055 Postkonto 32266 Bp. Hoffmeyersv. 73E f Damsø 1080 - N KommunelærerAmagerbrog. 1334[U Am. 5370y arl KøbmandGI. Kongev. 104E f Cent. 8023Postkonto26734Bp.Frdbg. Allé 232E - Jørgen Malerm. st. Kong' nsg. 106 0 ® Palæ5699xBp. Kochsv. 331E | V 8752 - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 0 f By 2179y Bp. Kochsv. 312E f V 6904 - V Pianostemmer Saltværksv. 45Kastrup ®Kastrup 64 - CPostkontrolør Asmussens Allé 51E f V1170y . Abildgaard-Elling Just Assurandør Havneg. 13bJ0 Abildhøj Anders Overassist. v. Statsh. Wiehesv. 10Hell. f Hell. 1929 AbildsgaardElnaEnke e. Skibskapt. Australiensv. 294(0] f Ryv. 3041u Abildskov P Malerm. Castbergsv. 26Valby - L FrueMaskinskrivningsbur. Ane Katri­ nes V. 16l E f|Gh. 9524 - L &V Bendtsen Maskinskrivningsbur. Chr. d. 9. G.60 f Palæ3446 - Rob. B OlieimportørNyelandsv. 50sE - MarieParfumeforr.Nyelandsv.50sE f Gh. 741u AbildstrømAVaffelfabr. (Skand.Vaffelfabrik) Sognefjordsg. l l s H f) Am. 2506y Abildtrup F K Enke e. Repræsentant H'dcks PI. 2Brh. fl Bella961 AbisDepot vedVUlvskov Gummivareuds. Mikkelbryggersg. 20 fl Cent. 13042Post­ konto4126 - Gummivarelager Dyrkøb 7E f|Cent. 12636Postkonto256 Abito, Filial af Akts. Nørreport Herremaga­ sin Valby Langg. 30A Valby fl Vb. 1985 ABKCentralernev. GHBornebusch,Henrik RungsG. 5[Ni fl ★ C.10363 Abonnement v.MSørensenLadestationVogn- mandsmarken16(0) f Ryv. 2108

Aarskov Georg kgl.Kapelmusikus Stenst-yk- kev. IBHvidovre Valby $ Hvidovre 151 Aarsleff HildaFrøken Ordrnpv. 30, 32Char­ lott!. - Einar Kontorchef Cand. jur. Bolbrov. 44 RungstedKyst DHu232 - M&Co., Akts., Farfumefabr. Amalieg.3E D ★ Cent. 5270Postkonto2404 AarslevMSkotøjslidi. Vesperv. 40lHell. n Hell. 3421 Aarslev-JensenK Mannfakturhdl. Borups Allé 213 11 $ Tg. 5217 Bp. Bellisv. 17 m § Gh. 4920 - H Tomrerm. Aalholmsv. 13' Valby f Vb. 2041x ArstadiusE Skrædderm. Kompagnistr. 37 [Kl DBy 801yBp. Thingvalla Allé SlUflAm. 7560 AarsøeMAssurandør Bygholmv. 20 Vanl. ® Bamse737 - ArvidKasserer JernbaneAllé 821Vanl. D Damsø2394x AarupErikBankdirektør Frederikslundsv. 10 Holte DHolte 1085 - AlmaEnke e. Bankdirektør Elmev. 13 Holte f! Holte 429 -DK Frue Aalekistev. 803Vanl. J|Damsø 2836y - P K Frue Parkvænget 22 Charlottl. fl Hell. 1986 - J KassererSmakkegaardsv. 10sGjentoftc ffiGjent. 2301 - SigridFrøkenLærerindcAmagerBoulcvard 1272IS] - JohnMalerm.Godthaabsv.30EI JJGh.4066 - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 1431 J®N 3987y - &Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39 IH J$ Tg. 1100 Postkonto20807 - Robert Metaltraadvarefabr. Guldbergsg. 818H J)N8642v - Hugo Organist Udbyg. 151Hl f) N 4194y - PChr. ih. Overinsp. i Post- ogTelegrafv.R. DM. Amager Boulevard1272dflAm.8552 - P J statsaut. Revisor Mltchellsg. 21SI f Cent. 3959 Bp. Aaboulevard 123 Hl H 7759 AarupHansen Fr. Direktør i Privatb. Myn- stersv. I l 2E f V 7867 - J Ekspeditionssekr. u. Magist. Nyelandsv. 453E - BennyKontorchefVesterbrog. 423Ef) Eva 2401 - Th. Sagfører Gotbersg. 1392SI AarvigS&MSyge- &PlejehjemFrdbg. Allé 38l E $ V 5560y AarøHans Konl'ekturehdl. Randersg.51 H U 02734x Bp. Hillerødg.l5sH fl Tg. 1569,y Aarø-HansenRudolphOvermontør Hostrups Have 322E J|N8528x AarøeCKonfekturehdl. Amagerbrog. 175Hl « Am. 4357 Bp. Parmag. l l s [S] Konfekturehdl. Sundholmsv. 3Sfs] Jl Am.2701x - MarieFrøkenKontorfuldm. iDir. f. Sygc- kassev. Forhaabningsh. Allé 21E Aas lngvaldCDirektør Bergensg. 34[Øl - OvidiaEnkefrueBergensg.34[0)j|0 1796u ■ A V Fotograf Bergensg. 34IS1 - Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlottl. f Ordr. 1057 - fiO Skrædderm. Kentiav.20(s| f)Am.4216 Aas-Andersen Kai Revisor Bryggervangen 362[øl J} Ryv. 342v AasbergJ F Dampskibsf.K. DM.MfæD. Gersonsv. 26Hell. fl Hell. 617 - Chr. J IngeniørMolbechsv. 10* Valby | Vb. 3526 - CEMalerm. Vølundsg. 54IH - J Repræsentant Borups Allé7> IH®Gh. 727x Aasberg-PetersenSA Vægtfabr. Gersonsv. 26 Hell. j) Hell. 705 AaseAntikvitetshdl. st. Strandstr. 14 0 „ |! By458x Asell Per Overmontør Rebekkav. 18*Hell. Aaskov GCIngeniør Skellet 262Valby AaskowEWilladsen Enkefrue Monrads Allé 22Valby $ Vb. 602

Aasted SvendGross. (Frantz Kragh) Ilosen- ørnsAllé8'E | N 8462 - Ejgil Ingeniør Cand. polyt. Steenwinkelsv. 42' 12| N 941v - K Ingeniør Cand. polyt. Levkojv. 3 Gien- tofte f) Gjent. 2051 - Anna Frue TandlægeHolbergsg. 7[Kj fi Palæ402 - Severin Tapetserer Heibergsg. 10,12El fl By4669Bp. Holbergsg. 7l 0 Aasted-Frandsen Chr. Gross. Geelsv. 25 Holte DHolte 807 Aastrand’s NannaEftf. v. A PedersenKøb- mandsforr. Trekronerg. 58Valby ||Vb.274 AastrupK SFrøkenAssist. Strandv. 6C3 Hl f Ryv.4689y -Volmer Driftsinsp. Cand. pharm. Trane- gaardsv. 100 Hell. § Hell. 2661 - Tage Fabrikant (Aastrup&Sørig) Aa- lykkev. 22 [ø Jl Gh. 7562 - Carl Gross. Kolonial engros Aagade 1142 Hl f Gh. 7895 - Tage Gross. (SSalomon &Co.) Bakke- gaardsAllé l i 1IS fl V 1089v - CH Ingeniør u. Magist. Hans Egedes G. 193[Ni | N 6359 - Henning Læge Reservelæge Nyelandsv. 693E | Gh. 8630 - &SørigMaskinfabr. Roskildev. 73Valby | Vb.1046 - H P Pastor emer. Marskensg. 10s0 f) 0 5791x AastrømAage Repræsentant Vendersg. 143 m J) By 3371 - Carl Smedem. Nærumv. 340 Nærum Aa$æne Børnekonfektionsforr. v. H Hansen Frdbg. Allé 2 B | V 7470 Aasø P Isoleringsforr. Hovedvangen 50s Brh. $ Bella300 Aatoft A Repræsentant Forfatter Krsthvns Voldg. 34i | Am. 4903x Aavang v. BartholdyNorby Vaskeri Klokke- magerv. 28Hl H Tg, 4640 AxmanAxel Skrædderm. Strandparksv. 6S Hell. f Hell. 1724u Abacus Specialværkst v. Tyge Nielsen mek. Etabi. Vigerslevv. 325Valby f Vb. 2300 Abat-Jour vedSRehermann Læderstr. 150 | Palæ5426 Abba v. GudrineKolbe FodplejeMassage Vesterbrog. 1840 fl V 696 AbbelinJohanSkrædderm. Tagensv.39s IH® Tg. 5371 AbbenVernerHusejer Fredensg.173Hl flN4435x - HedevigFrekenKorrespondentCand.phil. Dr. Abiidgaards Allé 54E j|N1555u AbboReklamevedMax Johannes Boye Vin- gaardstr. 13E J) Falæ5228 Abbotts KirstenFrue Stavangerg. 34 M f 0 6292 A. B. C. Bronce Tætnings-Listenv. Rud. No- rup, Fridtjof Nanscns PI. 8 (U$ C. 11658 - BudExpressenv. ArvidLarsen Provstcv. 9IH| Tg. 5919&Tg. 6340 - Foto ved OBJ Solkjær N-Voldg. 90 f O. 9771&8189 Abel AlbertBoghdlmedhj. Ved Vænget l s M li 0 9754 - Inge Cand. mag. Nøjsomhedsv. 7S 0 J) 0 4062u - Olga Frue Dameskrædderinde GI. Kongev. 311E $ V 4950 - Hngo DirektørH CØrstedsV. 34' E$ C. 11189 - CEnkefrueIslands Bryggø 19sH - CarolineEnkefrue Kastelsv. 12B10 $ 0 7687 , - EB Frue Holbergsg. 223E J|By 3718 - Vald. fh. Fuldm. Nordborgg.41[ølJ01908x - KnudGiarm. Vesterbrog. 102B | V 3713 Bp. Vesterbrog. 1091E - Holger Graverv. St. JakobsK. Østerbrog. 88C?|ø] 6 - Alfr. Gross. Willemoesg. 6610 ®Cent. 2477&5212Postkonto29677

Person-Register for København

Abon—Adel

I I I — 869

Abonnement Vinduespoleringenv. TTPetersen Byparken126E Jl'Ryv. 4632 AbrahamB,F &T Frøkner Agcnturforr. Cort Adelers G. 83B - HansDirektør Kapt.Vilvordev.6Charlottl. | Ordr. 3587 AbrahamsAnnaEnke e. Klasselotteridir. Strandg. 22A1IB®Am. 7872u - J Kapt. B. Engtoftev. 33S! - Ch. Kontorchef u. Magist. Jægersborg Allé HOOharlottl. j$ Ordr. 2958 - MogensBepræscntant Havneg. 434B AbrahamsenJ Bagerm.Frederiksborgv.451ED | T g. 1526u - J Bantfuldm. Bosenørns Alle 39" [v] - Charles Ekspeditionsekr. u. Magist. Cand. jur. Hortensiav. 10|v] J) V 7560 - K Enke e. Læge Glaciset 30Lyngby - KEnkefrue Kurlands«. 15s [S] ®Am.3762y - Karen Enke e.Læge Strandboulevarden422 i | 0 8489x - Mathilde Enke e. Direktør Palæg. 8beB DCent. 8771 - NinaEnkefrueRosenørnsAllél65E JjCent. 7413 - EinarForretningsf. Kirkevænget 4S Valby - LeopoldForretningsf. Gersonsv. 21Hell. DHell. 110 - Elisabeth Forstanderinde Kongedybet243 mil Am. 1268y - OKForstander f. Gammel KlosterKapt. B. Parkalléen28U2E f Ryv. 4597 - AnnaFrueLarsbjørnsstr. I l 1B ®Palæ 4344 - JohanneFrue JacobErlandsensG. 42El .1 0 5129 - GA Giarm. Østerbrog. 134E JJ0 1123v Bp. Koldingg. 31El - II MGross. (Demant &Co:) Anemonev.20 Gjentofte - M fh. Hotelejer GI. Vartov V. 36 Hell. ® Ryv. 309 - S Ingeniør Cand. polyt. CFHolbechsV.10 Lyngby I) Lyngpy 272 - VIngeniør Raadhusv. I4Charlottl. - Axel Inspektør Kurlandsg. 153[s] ®Am. 6612 - OR Kjole- & Bluseforr. HallsAllé l r>E J) Eva 90 - IdaKommunelærerinde JacobErlandsens G. 42E - VK Kommunelærer Fortunv. 56Charlottl. |) Ordr. 3170 - A Kontorchef PrinsesseAlexandrines Allé 6>Charlottl ®Ordr. 4169y - SvendLandsretssagf. Vesterport EJ} ★ C. 3312Bp. Arendalsg. 72E JJ0 7.1v - Lyskopieringsanst. Norrog. 1B JjCent. 9301 - A P Overassist. v.Statsb. Jernbanev. Jern­ banestationenLyngby - Ester Overassist. u. Magist. JacobErland­ sensG. 42E - Albert fh.Overtelegrafbestyrer R.DM. St. ThomasAllé 41IHJJV3908 . -M L Pastor emer. Solsortv. 601El i Gh. 6618 - Erik Prof. v. Univ. Dr.phil. st.Kannikestr. 11' B® By 4068 - Harald Prof. OverkirurgDr.med.Amagert. 2OBJOC. 13738Bp. Bispebjerg v. BispcbjærgHosp. S ®Tg. 3833 - AstaRedaktørArveprinsensv.4E f Gli.144 - Aage Repræsentant Rysensteensg. 24[v] JJPalæ6268 - A Skrædderm. Ravnsb. Tværg. 4BMEl J) N4084v - E Skrædderm. Parmasv. 4 [s] - Einer Skrædderm. N-Søgade 15C4B - P Skrædderm. Istedg. 991E ®V 5497 x - Kay SkuespillerAmagerfælledv. 142(Bl JJ Am. 9280 - CF Smørrebrødsl'orr. Dronn. Tværg. 17B DPalæ2716x - EdithTranslatriceRosenørnsAllé 165E II Cent. 7413 - Henny FrøkenTranslatrice Palæg. 8bcEJ) Cent. 8771

AbrahamsenElisa EnkefrueUrtekramforr. Backersv. 65 [s) jj) Am. 5562 AbrahamsonJutta Damefrisørinde Kochsv. 35E DV8108Bp. Rosenv. Allé 123E - JennyFrue Bauncgaardsv. 63Hell. ® Gjent. 2144 - B&FFrøkner Nyelandsv. 76sE ®Gh. 9196 - Carl Fuldm. Bogenseg. 1031 | 0 9739 - Edgar Gross. (Emil V Abrahamson) Vo- droffsv. 2As IH®Eva 1703 - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 B ff ★ Cent. 5247Postkonto3490 - Emil V Gross. (Frm. Emil VAbrahamson) Strandv. 190Hell. JHell. 3567 - Louis Gross. Radio en gros Norgesg. 5A1 [sj | Am. 9557 - SigurdGross.(EmilVAbrahamson) Trond- bjemsg. 132E | 0 9193 -M A ingeniør Bernstorffsg. 21 0 ® Palæ 2819Bp. Gothersg. 160;i B |) By8680 - Harriet, FrøkenKontorchef Rosenv. Allé 123i | 0 8779 - F Sproglærerinde Kongedybet23[g] J)Am. 1303y Abramowitz GSkrædderm. Bcngtasv. 2S Hell. ®Hell. 2399 -Hermann Skrædderm. N-Voldg. 781B J Palæ4788 - N Skrædderm. Toldbodv. 3SB ®Palæ682v Bp Sommerv. 8Charlottl. J) Ordr. 1902 - SallySkrædderm. (Internationalt Hene- & Dameskræderi) Angelg. 7sE - SalomonSkrædderm. Fredcriksbergg. 36 B $ Palæ5694 AbroH Repræsentant Holsteinsg. 38'2E AbsalonBudcentral v.Børge IbsenStudiestr. 10B f! Palæ5507 - Butiks-Vindues-Montering&Skiltefabrik, GForsberg Langøg. 18E J Ryv. 3114 - Absalon-Fors ikrings-Aktiesel- skabet Raadhuspl. 45E J) ★ Cent.9930 - , kemisktekniskFabrikvedChr.Selmersen Colbjornsensg. 8E f Eva2888 - y. ABurakovskyKunstklinkeri Korsg. 43E | N 1668x - Transport Co. v. Holger Jensen Ny Ve- sterg. 5B | Cent.1452 & 11221 AbsalonsenJP Cykle-&Radiohdl.Lyngbyv. 350Gjentofte j§Gjent. 1002 Absalonskirken, Præster, Kordegnekontor m. in. seAfd. V Real-Register A. C. Autoriseret CyandesinfektionvedG Tagen Vesterbrog. 139E ®C. 8894&V 4925 AcaciaBlomsterforr. vedL Frederiksen Fal­ koner AllélE® ★ Cent. 4336Postkonto 3237 Academiet for Sprog&Handelsfag Peder SkramsG.24BJ) By3l95 Postkonto21501 Acanthusv. CChristiansenBlomsterforr. Vesterbrog. 175E jj) V 3431 Acca Pen Corop., The,Akts., Randersg. 50 E $ Cent. 502Postkonto 958 Accidenstrykkeriet,Th. MortensenNyAdelg. 5B |1Cent. 14663 Accumulator-Fabriken,Akts.,Lyacv. Lyngby ® ★ Lyngby 1645Telegramadr. „Accurnu- ]citorw AchenH CAfdelingschef N JFjords Allé 6S E J N.4831x - PH Agenturforr.Gross.Frm. Grundtvigsv. 8C fv] -J} Eva2525 Postkonto 22414 - CODirektørEgernv. 57E® Gh. 6721 - OlgaEnkefrue Svinget 284ED®Am. 249x - Cbr. fh. Gross. DanasPI. 22 1 E ® V 4880 -EG Gross.Pr.-Løjtn. (PHAchen) Grundt­ vigsv. 8C4®Eva2525 - Knud Gross. St. Peders Str. 22' B - Poul v. StyrmandLangebrog. 173B ffAm. 5970x - Mathilde Frøken Tandlæge 1. Strandstr. 202B f By 3500 AchillesGstatsaut.Revisor Translatør Ama­ gert. 7B | Cent. 13248&13534Bp. Kay- sersv. 2 Charlottl. Jj Hell. 2706 AchtonVBagerin. Ahornsg. 20E ®N 7215 - L Pfh. Trafikmester Offenhachsv. 21E

Acka Murreparations-og Kakkelovnskomp. v. JuliusAabavnRevalsg. 24 [vj ®V 8030 Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. R. Vodroffsv. 37 E § C. 14669 Postkonto301 - Sv. Stud. jur. Vodroffsv. 37 ° E ®C. 14669 AckermannEmma Enkefrue Borgcrg. 882B - KarenFrueAustralicnsv.28E®Ryv.2162y - KristianEmil Kommandørkapt. R. DM. Øverødv. 64Holte ®Holte 1363. AcnovedHolger MørkAnemonev. 49Gjen­ tofte®Gjent. 1079 Aco v. Egon PetersenKunstklinkeri Østerbrog. 93E J 0 7412 ActhonA P Fuldm. v. Statsb.Fyrhøjv. 6 Lyngby Activ ved LauritsBirkmar Kirkevænget 1.2 Valby | Vb. 2637&Vb. 2638 - v. J V Bundgaard Budeksped. Westend 6E | O. 7851&Eva761 - ved PHLindvangelektr.Installationsforr. Kirsteinsg. 4 i | 0 414 - v. W Sørensen Isoleringsforr. Floras Allé 24 Vanl. | Damsø 1327 - Lynafledcranlægv. Kn. Ganvig Stenlosev. 64Brh. | Bella 2627 - Maskinalskrivningsbur. v. Betty Jensen Nyelandsv. 13E J Gh. 438x - Pakkassefabrikken, CWinther Holbergsg. 20B ®By 4504 - v. A W Kempf Skrivemaskinerep. Vigers- levv. 327Valby ® Vb. 1063 Adav. Vald. AndroassonManufaktur- & Broderihdl. Langagerv. 11 Valby ® Vb. 3222 AdamJeanBogholderAbildgaardsg. 272E ® 0 40y - Agoncy v. II Nielsen Vesterport E ® Palæ 3984 - Adam’ s Transport Co. Akts.,Danasv. 30E J1★ Cent. 7400, Postgiro Kr.174Spe- ditionsafd. Amalieg. 26B ® ★ Cent. 5447 &9765 FrihavnenDampfærgev. 11E JJPalæ3971 AdamsenKRobert Cand.theol.Studiestr.l62B - Carl elektr.Install. Vesterbrog. 88* E J Cent. 6146 - Dagmar Enke e. Malerm. Ole Suhrs G. 233B - OFarvehdl. Lyngbyv. 72SE JJRyv. 2551 Bp. Løvetandsv. 4 Brh. ®Bella 1527 - Emma FrøkenBredg. 774B - O V GuideValdemarsg. 264E ®V 2926v - F Catlia Frøken Korrespondent Aadalsv. J 16E ®Damsø3183 - H V Malerm. Aakjærs Allé 12Søborg -A T Redaktør Jernbaneg. I4E - H Tømrerm. Slagelseg. 224E ®0 9065 AddemosKnud KonditorFalkoner Allé 26B E JJEva2020 Addis (dansk-engelsk) Akts. N-Fa.sanv.l70|N| J) Tg. 0910.Postkonto30236 AdeiaCharcuteri v. FruA PetersenOrdrup Jagtv. 52Charlottl. ®Ordr. 3978 AdelbrandR FrueKongcnsv. 32E ®Gh.8455 Adeler[Se endv. AdlerJ -CH Baronfh.Ekspeditionssekr.Østerbrog. 56C3E JJ0 844x Adeler-Bjarnø Erik Afdelingschef Solsortv. 58 E | Gh. 9240 - Valborg Enke e. Fabrikant Solsortv. 58E J Gh. 9240 Adelfred OscarCigarfabr. Vævcrg. 8IS ® N 4555x & - Ejnar RevisorTagensv. 1061S Adelgades Mærkepladelabr. v. Lars Jensen Adelg. 50B | Palæ2002 - Støbegodsforr. vedOH MikkelsenAdelg. 5B J) Palæ2042 Adelhardt Viggo Radiotekniker Marstalsg. 32° E JJ0 5599 Adelhøj BaldurBarber (Barberforr. Sevilla) Kronborgg. 44S Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Mag. art. Onsgaardsv. 12Hell. AdelsbechJ V Radioforr. Tullinsg. 10E JJ V 5027y Adels Forbund, Dansk, Ny Toldbodg. 49B J! Palæ2846seAfd. V Real-Register

Adel—Ager

Person-Register for København Afzelius A A fh. Trafikkontrolør Taarbæk Strandv. 59O2Klpbg. Aga Lyskopieringsanst,.v. JHolmDronn.Ol­ gasV. 2E 3 Gh. 4968 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjørnsensg. 112 å Cent. 6809Bp. JobnstrupsAllé 522 3 3271x Agelvi, Akts., Christiansborgg. 12 3 Cent. 14447 Agenskov V Husejer Prinsesse Alexandrines Allé 3SCharlottl. | Ordr. 5110 - RichardMalerin. Saxog. 5010 | V 2608x Ager ErnaFrøken Ainagerbrog. 243 [s] 3Am . 2461v - J Repræsentant Jagtv. 51s O 3 Tg. 1278x Agerbeck H MBogholder Flidsagerv. 3’ Val­ by | Vb. 2635 Agerbek-Poulsen MEnkefrue Adolphsv. 66' Gjentofte - NM Iscnkr. Bernstorffsv.86sHell. 9 Hell. 4045 Agerbo Halkjær Afdelingsleder VanløseAllé 20Bl E 3 Damsø3644 Agerbundsen AnnaEnke e. Sadelm.Ahornsg. 7‘ fiD - IngeborgMelhdl. JakobDannefærds V. i o b 3 m - ’sOEftf. v. AWanell Sadelmager&Tapet­ serer Peder HvitfeidtsStr. 16 B 3 By 4475Grundlagt 1862 Agerby Tora Afdelingschef Jagtv. 2023Hl 3 0 2471x - Aksel Komponist Organist Kongensv.26 fø 3 Fa. 826 AgergaardP S Cand.pharm. 0-Søgade32' H - P &OSchønTapetserere Ø-Farimagsg. 18 ffl 3 0 1869u Agerholm [Se endv. Aggerholm] - EdvardBibliotekarfh.OperasangerR.Hav- neg. 74B 3 Ry 4817 - SophusDirektør i Arbejdsgiverf. R. DM. Hammerensg. 3l Kl 3 Palse5256 - KarenEnke e. PostmesterSandbygaardsv. 34i Brh. - Louise EnkefrueHerluf Trolles G.26A1E 3 By 5228v - H Fuldm. Bergthorasg. 363fs] - SGross. VedKlosteret 81 M 3 Ryv.4358 - Betty Læge Fortunv. l sCharlottl. (2-3) Agerholm-Christensen Jobs. Læge Linde- novsg. 191H 3 0 5773y Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 42 3 V 5778x - MSK Frøken Sølvg. 93E| Palæ291v - EinarInspektørRibeg. 13H] 30 523u - O W Enkefrue Klkollektrice N-Fri- havnsg. 751IH9 0 809x - ’sEmmaEftf. KonditorNiels JuelsG.4E 3 By75 - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 2 3 1560yBp. OrdrupJagtv. 731Charlottl. 3 Ordr. 3926 - Axel SkibsførerNørreg.Dragør3Dragør90 - A Skibs- &Maskininsp. St. Markus PI. 8;! 2 3 N 8414 - E Urtekr. Vesterbrog. 1432 3 Oent.7580 Bp. Kjeldsgaardsv. 283Valby - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 IH) 3 N 441y Agersborg ThorvaldManufakturhdl.Torveg. 26B 3 Am 5845v &Priv. 3 Am. 4855u Agerschou SOverassist. Markskellet73Vank Agerskov H O&Co., Akts., Agenturforr. Gross. Kompagnistr.27 B 3 0.13943Post­ konto4893 - JBagerm. Bryggervangen2H3 Ryv.1564 - Michael Bagenn. Haraldsg. 91 lo] 3 Ryv. 3325 - Amalie Enke e. Købmand 1. Strandv. 81 Hell. - Johanne Enke e. Fabrikant JakobDan­ nefærds V. 212 3 R 31.60v - JohanneEnke e. Lektor Grumltvigsv. 312 3 V 5634y - .JohanneFrisorindeKingosg.412 3 V 7047 - H CGross. Willemoesg. 765|o] 3 8479v - CKommunelærerindc Lynæsg. I2IS3 N 4381v - ThoraLærerindeRyvejllHolte3Holte565

I I I— 870

Adelson R Enkefrue N-Søgade 493IH - A RepræsentantH CAndersensG. 3B1B DBy 5244v Adelsteen Alfr. H Gross. Papir engros Kingosg. o2tv] | Eva 3412 - Alfred Repræsentant Kingosg. 53IS | Y 2096u Adelsten Fanny Frue 1. Strandv. 26' Hell. - H Repræsentant Ilattensens Allé 82(El | Gh. 6570 Adeltoft A JRedaktør Valmuev. 222[gj Adelørn C A Afdelingschef Jesper Broch- mandsG.52[N] - Aage Smedem. Maltag. 26;i |si Adfelt K &H Frøkner Korsetfabr. Studie- str. 47BE 3 By 2071 y Adigard desGautriesJeanLektor v. TJniv.R. Ahlmanns Allé 51ELell. £1IIcll. 2767 Adler [Se endv. Adeler] - D B Adler & Co., A k ts., Bankier- & Vekselorerf'orr. Østørg. 61 B 3 Cent. 37, 750,1623 & 12623Stats f 474Telegram- adr. „Debadlerco* - CA Cigarfabr. Egeg. 72El - HugoDirektør(H L Adler) Helleruplunds Allé 14Hell. JSBHell. 550 - AdaDr. phil. Heslegaardsv. 45Hell. f) Hell. 4213 - Elise Enke e. Gross. Ahlefeldtsg. 161B 3) By 2888y - Villy Forretningsbestyrer Jernbane Allé 971Vanl. |! Damsø3145 -H L Gross. Frm. Marmorv. FrihavnenEl 3) Cent.8331 - Hanna Mag. sc. fh. RektorCallisensv. 19 Ilell. 3) Hell. 1996 - Else Frue Tandlæge Bernstorffsv. 142- Ilell. |]Hell. 5800 - Rut FrueTandlægeBernstorffsv. 1421 IIcll. 3) Hell. 5.300 - Rigmor Frøken Translatrice Ahlefeldtsg. 16' m | By 2888y Adier-Jacobsen E Kontorchef Godthaabs- vænget 8- (El DFa. 261 Adler Jensen A Automobilreparatør Vester- brog. 139» LY] 3 Y 916 Adler-Nissen Chr. Ingeniør Temev. 2A:i 11ffi Gh. 971* Adiers Lissy FrøkenDanselærerindc Ring- stcdg. 6Él U0 5801 Adlon Klub Nørreg.41B |Cent.l0698&10099 „Admi“, Akts.,DanskeMaiermestresIndkøbs- central Studiestr. 16B 3 Cent. 14430 Administrations- og Tilsyns-Institutet Akts. Erederiksbergg. 25B 3 C. 12960 Admiralitetsafdelingen Slotsholmsg. 10 B (1-5) § ★ Cent. 16201 se Al'd. V Real- Register u. Marineministeriet. Admirallie LauraEnkefrueRodosv. 56s (g] -HR Redaktør OrdrupJagtv. 99sCharlottl. 3 Ordr. 3956 Adolph Uffe Assist. v. CarlsbergBrygg.Cand. phil. Kaktusv. 45s (g) 3 Am. 7898 - Einar Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K. DM. Overg. o. V. 60* B J) Cent. 16188 - BirgitteEnke e.Gross. Gjentofteg. 36 Gjentofte 3 Gjent. 279 - Emmie Enke e. Gross. Frederikssundsv. 106A3El |l Tg. 5451y - K FrueNybrog. 103H f By 731.0 - Ingeborg FrøkenVesterhrojg. 62A3O • -F T Fuldm. i Marinemin. Cand.iur. Hareg. 191B |JPalæ5087 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSH. K. DM. V-Boulevar

AdolphsenAage Afdelingsleder Østcrbrog. 804Hl JpJ0>406u - Ellen Frøken (Damelingeri Ado) Ryesg. 701U - Karla Frøken (Damelingeri Ado) Ryesg. 704 M - Vald. Magasinforvalter Luganov. 4S[S] 3 Am. 5676x - 0 Regnskabsf. Strandv. 20C1 M 3 Ryv. 1632 - CRepræsentant Finsensv. 251El f Gh. 7978 Adrema, Akts., Amagert. 29 B 3 Cent. 14672&14675Postkonto 21803 Adressebog ogHandelskalender for Dan­ markog Island, KraksVejviser Nytorv 17 B ,J.★ Cent.308Kontortid9-4Postkonto244 Adriaanse Marius Gross. Engv. 92s(H AdrianCP Bogbinderm. AbsaJonsg. 11s12 |) V 1489u - OCCand.mag.KommunelærerBrobergsg. I4B 3*Am. 5893y - A ML EnkefrueN-Farimagsg.683B ^By 1369v - Rud. fb. Fabrikant Oldermand R. DM. Sortedamsdoss. 59H1!ø) |)N5881 - LMC KommunelærerindeBrobergsg.I4B - Th.Malerm. Borgerg. 81 B 3) Cent. 2944 Bp. Falkoner Allé 1221®|1N 8375 AdriansenE Bogholder Rostgaardsv. 27*Brh- | Bella1665. - CFabrikant (Svendsen&Hagen) Adolphsv. 54Gjentofte 3 Gjent. 1814 - P Gaardejer N-Dragorv. st. Magleby J) Dragør 408 - A Gartner N-Dragørv. Dragør 3 Dragør 64 Adroit vedGamborgKjoleforr. Klosterstr.25 B |} Palæ5433 Adsbøl Carl Tandlæge Værnedamsv 20 12 3 Eva2236Bp. Dyrehavev. 30Klpbg. AdsbølIB Sølvsmed Amager Boulevard24IH] 3 Am. 6851 AdsersenW Jordt Glann. Brogaardsv. 13 Gjentofte J) Gjent. 485Bp. Fælledv. 214[N] - Børge Ingeniør Cand. polyt. Refshalev. Hærens Laboratorium|K] 3' Am. 4407 - Vald. Prof. v. Veterinær- og Landbohø.jsk. Dr. Abildgaards Allé 142 13 |U 5468 Adstofte PaulaFrue N-Fasanv. 528E |1Gh. 1348x -BH Kommunelærer L I Brandes Allé 14E 3 N1299y AdsøTDirektør Vesterbrog. 28° 2 3 V 8725 & Eva 1680 Aebischer GDirektør HattensensAllé l 1E | Gh. 7972 A.E.G. Dansk Elektricitets Aktiesel­ skab Repr. for A. E. G., Berlin, V-Fari- magsg.41 2 3★ Cent. 5000Telegramadr. „Gea“ Postkonto Nr. 357 Aerohop, Akts., Dronn. Tværg. 8E |} Cent. 15876 Affa vedJul. Reenberg Forniklingsanst.Fran- lcrigsg. 26 [s] JpAm. 9316 Afholdsdagbladet for SjællandAsger RygsG. 32 3 V 5353y Afholdsforeninger se Afd. V Real-Register Afmontage vedCJensen Automobilophug­ ningVasbyg. 22 3 Sydhavn144 AfridanaAkts. Stavangerg. 3 (U3 C. 14321 Postkonto31151 AfrikanskFrugtiinport Akts. Rømersg. 1B 3 C. 12744 Afstøbningssamling,Denkgl, seAfd. V Ré- al-Register AftenbladetEksped. Købmagerg. 9B JUCent. 1103,4193,12830&14698 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Frdbg. Bredeg. C0 | Gh. 3773v Afzelius A GDr. phil. Skovalléen 92-104 Bagsværd - Agnes FrueParkalléen28D2tøj 9 Ryv. 3579y

-KG fb.Postmester Cand. polit. NyvejlOB1 - Viggo Redaktør Emiliev. 9SCharlottl. 3 Ordr. 2508

Ågerskov-NielsenE Bog-&Papirhdl. Vester­ bro^. 115El J) Cent. 8889 - V Vinhdl. V-Boulevard 37El $ By 8206 Bp. H 0 Andersens G-. 143E Agersnap Harald Komponist Korsyngeme- mester v. Det kgl. Teater Thorvaldsensv. 58‘ El DN 3746y - JKunstmaler N-Fasanv. 132(El j§Gh.6028 Agersted K rngeniør Cand. polyt. Toms- gaardsv. 864 LSI J Tg. 6523y - SvendSkolebestyrer Cand. theol. Joakim Larsens V. 6 :! 0 J Gh. 7182 - A P S Telegrafkontrolør Falkoner Allé 27;) (Kl $ Gh. 3598u AgersteenEgonelektr.Install. Nyelandsv. 612 (Hf Gh. 1283y - Cbr. Snedkerm. Nyelandsv. 61210J Gh. 1283y AgerstenHarald Bagerm. Borups Allé 25 El | Gh. 6092 -AE Frøken KalFehdl. (Viggo Søren- sen’sEftf.) V E Gamborgs V. 10 2 0 J Fa. 314x Agertoft Kai Arkitekt Hulgaardsv. 106s0 | Tg. 5344v - Holger Ekspeditionschef v.Frdbg.Skattev. Cand. jur.Hollandsv.38Lyngby |) Lyngby 2031 - Ingeborg Enke e. Lektor Iløyrups Allé 8 B 1 Hell. f Hell. 4553u - KarenEnkefrue Hollandsv. 38Lyngby - SvenIngeniør Cagd. polyt. Parkvæ'nget 13 Charlott!. J Hell. 4060 Ågerup Chr. Boghdl. Nørrebrog. 215El $ Tg- 639yBp. Frodings Allé 13Søborg Jl Søb. 525 - Chr. Cigarfabr. Stefansg. 12 IN) J) Tg. 6574Bp. Esromg. 264 ElJ)Tg.2997y - Chr. Restauratør CF Richs V. 550 ffi Gh. 9820 - J Restauratrice H CØrsteds V. 50B 1 ØJ N1787y Agfa-Foto,Akts., Gothersg. 49B ffi Cent. 4713&12690Postkonto 1412 Aggebo-NielsenAmalie Enke e. Bogtrykker (PANielsen’s Bogtrykkeri) Mynstersv. 15s 0 DV 6659y Agger [Se endv. Acker] - H V Cand. pharm.Ordrupv. 851Charlottl. - Chr. fh.Ingeniør &MaskinkonstruktorGar­ des Allé 7 4 Hell. Jl Hell. 305 -HG Kaptajnløjtn. i Generalst. Jægcrs- borgv. 64Lyngby J) Lyngby 1886 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjørnsstr. 161B - Kaj Børge Urmager Søborg Hovedg. 69A Søborg J Søbl^ll57 Aggerbeck CR Bogtrykker Willemoesg. 263 É | 0 6987 Aggerbeck-Christensen EjgilGross. Ring- stedg. 8 Si |0 4448x AggerdahISophusOverbogholderGodsbaneg. 7 1 0 - Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 7 Charlottl. DOrdr. 1560 Aggergren A L Vulkaniseringsanst. N-Voldg. 29 B J By 6511Bp. Tibirkeg. 194El Aggerholm [Se endv. Agerholm] - Axel Gross. Blomstcrvænget 13Lyngby ffi Lyngby 1913 - SvendInstruktør Skuespiller Peter Ror- damsv. V. 241E jj Tg. 3262y - P Skibsfører Løvenborgs Allé 1Gjentofte I) Gjent. 2396 - Ellen FrueSkuespillerinde PeterRordams V. 24l m | Tg. 3262y Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Assensg. I 2 Hl |) 0 4967v Aggersbo Chr. Repræsentant Svinget 262 (S i Am. 962x AggersundKridtværk, Akts., Gl.Kongev.lOl El |1Cent. 13831 HovedkontorAssens D1 Aggesø H Lund Prokurist Klintev.25 Lyngby Jl Lyngby 1690 AgIr ElektromaskinEtabi. Finlandsg. 9 [Sj J Am. 8485 AgnbakOStukkatørN-Fasanv. 182E § Tg. 3930Bp. Rolighcdsv. 62 0 DN 5970 i Person-Register for København

III — 871

Ager—Aige

AgnerHans Chr. Direktør Frdbg. Allé 4010 Jl V 4451 - Carl Gross. (Carl Agner &Co.) Wor- saaesv. 2:! 0 - Carl &Co. Gross. Worsaaesv. 2 0 f Cent. 3341 Agnés v. FrknrneE & I Ledninger Modoforr. Gothersg. 95B I) By 62v Agnes&Bimba ved Find&FrydensbergKjo­ leatelierGothersg. 156 [K] Jl Palæ5259 AgnildOBardram Kontorchef Læssøesg. 9* E f N2012 AgnsgaardPederCyklereparatør Buddinge Hovedg. 48-54SoborgJ Søb. 294 AgnvigLudvigFabrikingeniørNansensg.432B - Ludw. Material- &Kemikaliehdl. Ø-Fari- magsg. 16BH f 0 l316y - V Radioværkst. Værncdamsv. 12A20 ffi V1272x Ago v. SofusHansenBudcentralBochgaardsg- 4El Jl Ryv. 4251 Agos, Legetøj engrosved V A Geert Bispe- bjergv. 67E J Tg. 4263 - A.G.Radio. v. AronGrossmanRadioforlidl. Vesterbrog. 1520 J Eva 1823 Ahl Holger Urtekr. Jægersborgg. 18E J Tg. 336Bp. Nitiv. 810 Ahl-NielsenJohn Journalist Strandv. 4252 Klpbg. |1hemmeligt Nr. Ahlberg [Se endv. Alberg] - J&E Frøkner Lipkesg.2*111 AhlbomHelge Bogholder Vognmandsmarken 2i2 m -Sven Direktør Koldingg. 15s El - VilliamRevisor AhlmannsAllé 271Hell.J) Hell. 611 Ahlburg A Forgylder CT BarfodsV. 920 - Carl Skomagerm. Lærkev. 2 E|)Tg.4436v Bp. Klitmøllerv. 27sVanl. Ahlefeldt Anny Komtesse Holbergsg. 74B ffi By 7213 Ahlefeldt-Laurvig AnnaEnkegrevinde Fred. d. 6. Allé 12s0 jj) Gh. 4274 - E Enkegrevinde Bredg. 301B J Palæ6055 - Tofa Enkegrevinde Nordkrog. 13Hell. Hell. 2648 GreveGross.(Gærkompagniet)Classehsg. 17° m J 0 1886y - CGreve Overretssagf.R.Amalieg. 33B $ Cent. 12267,12432&12732Bp. Ole Olsens Allé21Hell. | Gjent. 2136 - Elmor Grevinde Eskjærv. 15sVanl. Jl Damsø3678y - Erik Greve Ritmester R. Amalieg. 8 i | Cent. 12202 - Fritze Grevinde Amalieg. 8B - I GrevindeBaunegaardsv. 11Gjentofte D Gjent. 874y - CKomtesse Rosenv. Sideallé 52IHJ0190x Ahlefeldt-Laurvig-Bille F P Greve Hofjgm. Strandg. 4B2B J Am. 4021x Ahlefeldt-Laurvig-LehnAxel Greve Bankas- sist. Amagerfælledv. 23r>[s] J) Su. 74 Ahlefeldt-LaurvigenEmil GrcveBankkasseror Værncdamsv. 10:) 0 Ahlefeldtsgades & Grønttorvets Budcentral v. SPetersenAhlefeldtsg. 20B $ By8120 AhlénSArkitekt Søborghus Allé 11 Søborg. n Søb.130 AhiersMarie Enke e. Forpagter Allég. 1720 Jl Gh. 8925v - Carl Tandlæge N-Farimagsg. 74H D Palæ3842 AhlgreenKatty Frue (Katty Eckel) Falkoner Allé88° 0 | N874 AhlgrenH AVMalerin. (Skiltefabr. Ilava) Fensmarkg. 6331 |N 6065 - A fh. Overserg. Frederikssundsv.1662Brh. Ahlmann E Frøken Mynstersv. 193 0 J V 2269y - Marie Frøken Kunstmalcrinde St. Knuds V. 15s0 - Michaéle FrøkenClassensg.572H||01272u - Sophie FrøkenClassensg. 572[o] - Emilie Ingeniør Cand. polyt. St. Knuds V. 15s0 f V 8697 . - N Ingeniør Platanv. 70 Jl V 7387

Ahlmann-OhlsenH S Gross.Isenkramengros 1. Strandv. 18C1Hell. § Hell. 5764y - Johs. Gross. Agenturforr. Vingaardstr. 212 m | By 7087 - SK Kapt. Gross.R. (Leerheck&Holm’s kem. Fabr.) Frdbg. Allé 6820 § V 8336 - Th Læge Gersonsv. 81sHell. J) Hell. 5262 (1-2) AhlstrandSv. Fabrikant (Kittel-Centralen) st. Kongensg. 63*B J) Palæ1449y - CP Hdlsfuldm. Dronningensg.553IB J) Am. 463 - Wald. Købmand Svinget 32(§11) Am. 1884 . - Chr. RestauratorRømersg. 24:! B JOPalæ 5823 AhlstrømElleuFrueRoskildev. 314Valby ^ Vb. 4167y AhmAxel Kursusinsp; Wilkensv. 1240 J) Gh. 1839u - Jobs. Slagterju. Dybbølsg. 270 J] \r 4184 Bp. Wilkensv. 36* 0 J) Gh. 3617y Ahner A Buntmager st. Kongensg. 10B Jl Palæ1107y Ahnfeldt-MollerupN B Cand. pbarin. Wiede- weltsg. 37s [U - P V T Pr.-Løjtn. CF Richs V. 116' 0 Jl Gh. 5170x ' Ahnfelt-Rønne0 Højesteretssagf. Gyldenlø- vesg.30Jj)Cent.9520,7119&14209Postkonto 30800 Bp. Stockholmsg. 313El J) 0 2219 AHPibenvedONielsenBiilowsv. 38C0 § N 7005 Ahrends VMaskinmesterKløckersv.22Gjen- tol'te J) Gjent. 849 Ahrenkiel II RBogbinder(Ahrenkiel&01sen) Frankrigshusene54[8l J Am. 6368v - & OlsenBogbindereKompagnistr.16B £ By 4055 - HaraldBog- & Papirhdl. Strandv. 29El |l Ryv.3493Postkonto4517Bp.Strandv.312EI - GunnarDisponent Evanstonev. 8A1Hell. Jl Ryv. 4539x - GGross. Abel CathrinesG. 70 J) C. 4994 Postkonto4273 - Harry Sekretær Cand. jur. Vesterbrog. 10240 f 413x Ahrenkilde EV Entreprenør Amagerbrog. 734 m s Am. 5977 - ’sN Eftf. Frugt- &Grønthdl. Nørrebrog. 11E f N 2859 - K Gartner Maglebylille Kastrup Jl Ka­ strup239 - N Partikulier Gammelmosev. 329,331 Bagsværd J) Bagsvaird35 Ahrens [Se endv. Arendsl - Otto Ingeniør Gross. N-Frihavnsg. 13El Jl ★ Cent. 3673& Priv. ff 0 3406,yPostkonto 20955 - EllenFrue KorrespondentSt.JacobsG.34El - Gustav Snedker Askøg. 8SEl - GK T Telegrafkontrolør Bagsværdv. 79 Lyngby - H VærkførerHjalmar Bergstrøms V. 43 Valby DVb. 259v Ahrens-MadsenCSlagterm. Stationsv. 18 Vedbæk Jl Vedbæk258 Ahrensberg VFrueHolmbladsg.33isjJlAm.177 - EdvardGaardejer TømmerupKastrup Jl Magle 170 . - GHdlsgartner N-Dragerv. Dragør JODragøl-323 Ahrensbøll Alfred FabrikantHauserPl.l22B J) Cent. 12103&Palæ4833Bp. Rørmosev. 5E Jl Sob. 1990 Ahrenst Carl MGartnerRosenlundsAllé4' Vanl. J) Damso3487 ■V J Kommunelærer Frdbg. Bredeg.70 Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzenj - Erik Ingeniør Klover Allé 4*Brh. JOBella 2054x - Chr. Repræsentant Munkensv. I2E ff Tg. 2121 AhrnellGW Overassist.i Post- ogTelegrafv. Borups Allé 184E Jl Tg. 2463v - L A Postassist. Løj tn. Strandv. 6E4El J! Ryv. 2903 Aida vedFruM FriisKonfekturelull. Smalleg 41 m Aigel vedSCJubl &Co. gæringsfys. Laborat Frydendalsv. 300 Jl Cent. 1735

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online