Kraks Vejviser 1937 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1937 168. AARGANG • KRAK 75. AARGANG

2 . B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R FO R D A NM A R K ' Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet • Eksport-Vejviser.

I

\ \

KRAK

UDGIVER: KRAKS LEGA' N Y T O R V 17 K Ø B E N H A V N TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

IN D H O L D S F O R T E G N E L S E Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er m eddelt foran hver af disse.

1 . B in d . F o r k o r t e l s e r og T e g n , anvendt i Vejviseren Afdeling I: Kort og Planer.

Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Sporvognsruter og Planer over Hospitaler og Teatre i København. Plan in. in. over Dansk Købestævne i Fredericia. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER....................................................................................................................................................... 33 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m„ hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER......................................................................................................................................................... 54 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabgerne. Afdeling III s Person-Register for København ......................................................................................... 365 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER........................................................................................................................................................ 1697 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, samt for 23 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER................................................................................................................................................... 204(1 C. STØRRE GAARDE................................................................................................................................................... 214 4 D. KOMMUNEFORTEGNELSE....................................................................................................................................... 2176 2 . H ind . E m n e lis te til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal...................... 4 e J. gule Blade 2401 T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens T rykning.............. J Afdeling V: Real-Register for København ........................................................................... *.................. 2465 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. TILLÆG: B e s te m m e ls e r og T a k s t e r vedrørende Post- &Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. V e jle d n in g fo r E k s p o r tø r e r (grønne Blade). Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark................................................. ............ 2705 Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. KØBENHAVN. B. KØBSTÆDERNE OG KØBSTADSLIGNENDE BEBYGGELSER. C. LANDET. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark........................................ ...................... ................................. 2961 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret paa blaa Blade F a g - o g V a r e f o r te g n e ls e over alle Fag-Registrets Overskrifter . med Sidetal og O v e r s æ t te l s e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Navne-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. Afdeling VIII: Island (røde Blade)................................................................................................................................. 4129 Kort, Real-Register, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet..................................................................................................................................... 4193 De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder, Byer kendt under mere end eet Navn in. m. Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser, med Kortskitser over de vigtigste af disse Lande). Export Directory of Denmark............................................................................... sidst i Bogen, særlig pagineret Eksport-Vejviser over alle danske eksporterende Firmaer m. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Firms. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc. Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der Irods al anvendt Omhu, maalle findes i Vejviseren. Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn. KØBENHAVNS V"* KOMMUNEBIBLIOTEKER HOVEDEISLiOTEKET L Æ S E J ^ L E N

Kraks Vejviser omfatter

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort; Kortskitser; Teaterplaner m. m.................................................... 1. Bind, Afdeling I Kort over Havn og F rihavn................................................................... 2. Bind, Eksport-Vej viser Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Legater og Stiftelser; Dagliglivets Retsforhold;Historie, Topografi og S tatistik; Seværdigheder m. m............................... 2. Bind, Afdeling V Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdistrikter, Politi-11 t ». , Afj.,.- TT kredse, Oppebørselsdistrikter, Forsørgelsesdistrikter, P o std i-L ’ iW nr_“ v & strikter,Kirkesognem.m.)................................................................(-.Bind, Atdeling V 1. Bind, Afdeling II Privat-Adresser og Forretnings-Adresser............................................. 1. Bind, Afdeling III Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m. m. (Engelsk T ek st)... 2. Bind, Eksport-Vejviser Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen......................................................................................... 2. Bind (grønne Blade) Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) 2. Bind, Afdeling V1 FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................................... 2. Bind, Afdeling VII Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Jlatrikelnr., Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, Be­ boere —Villabyerne)........................................................... Kort over Danmark................................................................................ 2. Bind, Eksport-Vej viser 23 Kort over de større Købstæder......................................................... 1. Bind, Afdeling IV A Stats-og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m....... .................... 1. Bind, Afdeling IV Forretningsadresser,ordnetbyvis(medHenvisningertilFag-Registret) 1. Bind, Afdeling IV Privat-Adresser........................................................................................ 1. Bind, Afdeling IV Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m .)......................................................... 1. Bind, Afdeling IV, Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.................... 1. Bind, Afdeling IV Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)............ 2. Bind, Afdeling VII Grønland (Kort, Landet, Befolkningen og Styrelsen, Kolonidistrik­ terne) ................................................................................................. 2. Bind, Afdeling VII- Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m.m. (Engelsk Tekst). 2 .Bind, Eksport-Vejviser Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen......................................................................................... 2. Bind (grønne Blade) Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) 2. Bind, Afdeling VI FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................... 2. Bind,-Afdeling VII

København

Provinsen herunder Færøerne

V-

Island

Kort over Island ....................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber............................................. 2. Bind, Afdeling V III Privat-Adresser....................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................................... 2. Bind, Afdeling VIII

De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder....................'...................... ........................................ Navneliste over Byer kendt under mere end et N avn.......................... Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i U dlandet............................ Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark........................1 Danske Foreninger i Udlandet.............................................................. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes elleryedes af D an ske........ Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske Havne............ FAG- OG BRANCHE-FORTEGfNELSER \ ..................................

2. Bind, Afdeling IN 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling IV og 2. Bind, Afdeling V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Eksport-Vejviser 2. Bind, Afdeling IX

Udlandet

Emneliste findes paa gule Blade foran i 2. Bind

Aigunas noticias ensefiando acerca del contenido y el uso del KRAE’s VEJVISER Guiay Almanaque Gomercial„Krak" de Dinamarca e Islandia, conteni- endo ademås „El Directorio de Exportacion de Dinamarca. Los extranjeros buscan casi si- empre direcciones adentro de cier- tos ramos, estas se eneuentran en este tomo (Tomo II) en la seccion VII, Fag-Register. Este regi­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales hasta de importancia regular son inclui- das bajo cada ramo, primero las casas de Copenhague (Køben­ havn). Al fin del registro de ar­ tes se eneuentra una seecién con Rigistro de Artes de las Is la s Fa roe (Færøerne) y en las hojas color de rosa una seccion tambien incluyendo Registro de Artes, de I s ­ la n d ia (Island). Recomendanios a Vd. liacer uso de las traducciones de los encabe- zamientos industriales mas impor- tantes que se eneuentran sobre las hojas azules en frente del Registro de Artes; se componen delos idio­ mas Inglés, Francés, Alemån y Ca- stellano. Si por ejemplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinamarques la palabra „Svineslagterier". Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se encontrarå la industria en el Registro de Artes. Un numero de otras casas escan- dinavas e extranjeras, que son d«\ interés para el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccién especial: El E x tr a n je r o (Udlandet). En este tomo tambien se eneu­ entra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comerciales y ’sociedades anonimås registradas en Dinamarca son ineluidas, con indieacion de proprietario, directores, junta direc- tiva, capital suscrito etc., en el „Firma og Aktieselskabs-Register". Enel„Real-Register“sehareunido informes sobre la administracion del estado de Dinamarca ademås sobre la administracion Jlas insti- tuciones, las uniones etc. de la ciudad de Copenhague y las muni- cipalidades vecinas. Al fin del segundo torno se halla un Directorio de Exportacion completa en 5 idiomas: El Directorio de Exportacion de Dinamarca, el que incluye a todas las casas de exportacion Dinamarquesas.

Einige aufklårende Bemerkungeu fiber den Inhalt und Gebrauch von ERAE’s VEJVISER Kraks Adressbuch und Handels­ kalender flir Danemark und Island, inwelchemzugleich „Export-Kalen- der fiir Danemark" aufgenommen ist. Ausl'ånder suchen fast immer Adressen innerhalb bestimmter Branchen; diese sind in diesem Band (Band II) Abt. VII des Fach- Verzeichnisses zu finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane­ mark, und samtliclie Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jederBranche aufgenommen; zuerst die Kopenhagener Firmen (København). Am Schluss des Fach- Verzeichnisses befindet sich eine Abteilung mit Fach-Verzeichnis fiir die F å r o ér und auf den rosa Blat- tern eine Abteilung mit einem Fach-Verzeichnis fiir Is la n d . Wir empfehlen Ihnen die uber- setzungen der wichtigsten Fach- Uberschriften, die sich auf den blauen Blåttern vor dem Fach- Verzeichnis befinden; sieumfassen die SprachenEnglisch, Franzosisch, Deutsch und Spanisch. Wfinschen Sie beispielsweise einige Namen der verschiedenen danischen Schwei- neschliichtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosisclien, deutschen oder spa- nischenWorterverzeichnis nacli und finden dort, das Wort durch „Svine­ slagterier" ins Danische ubersetzt. Sie konnen danach sofort mit Hilfe des gefundenen danischen Wortes das Facil im Fach-Verzeichnis finden. Eine Reihe andrer skaiulinavi- scher und auslåndischer Firmen, die sich fiir den Handelsverkelir mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilunge Au s- la n d (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis fiber danische Konsuln und Gesandt- sehaften im Ausland. Eingetragene Firmen und Aktien- gesellschaften in Danemark sind mit Angabe der Inliaber, Direk­ toren, Aufsichtsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dgl. im Fir­ men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeichnis aufgenommen worden. Im Real-Register befinden sich Aufkliirungen fiber die verschie­ denen Organe des diinischen Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko- penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl. Am Ende des 2. Bandes ist ein vollstandiger Export-Kalender in 5 Sprachen aufgenommen worden, „Export Directory of Denmark", in welchem sich s'åmtliche danische Ausfuhr-Firmen befinden.

Quelques renseignements sur le contenu et l’emploi du KRAK’s VEJVISER Krak: Livre d’Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark et de l’Islande, renfermant aussi „An­ nuaire de l’Exportation du Dane­ mark". Les étrangers cherchent presque toujours des adresses dans des bran­ ches spéciales, celles-ci se trouvent dans ce volume (volume II) dans la section Professions VII „Fag- Register”. La seetion comprend le Danemark entier, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans chaque bran­ che, d’abord les maisons de Copen- hague (København). Sur les der- niéres feuilles du „Fag-Register" vou8 trouverez une section avec les professions des Iles F é r o e - Fær­ øerne - et sur les feuilles roses une section avec les professions de l ’Is la n d e - Island. Nous vous recommandons de vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou­ vent sur les feuilles bleues précé- dant le „Fag-Register"; elles com- prennent les langues: Anglais, franQais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des différents abattoirs de pores danois, vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire fran- ?ais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de pores" se traduit en danois par le mot „Svineslagte­ rier". Aprés cela vous pourrez aussitot å l’aide du mot danois ainsi tracé trouver lé metier dans les professions. Un grand nombre d’autres mai­ sons scandinave8 et étrangéres d’intérét pour les relations com- merciales avec le Danemark se trouvent jnsérées dans la section spéciale Étranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da­ nois å l’étranger. Les firmes et sociétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec l’indication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d’administration, capital social etc. dans le „Firma- og Ak­ tieselskabs-Register". Dans le „Real-Register" sont groupés des renseignements sur les organes différentes de l’Etat Danois, Municipalité, Institutions, Associa­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes. La derniére partie du deuxiéme volume consiste d’unAnnuaire com­ plet de l’Exportation du Danemark en 5 langues: Annuaire de l’Exportation du Danemark dans lequel ont été admises toutes les maisons d’expor- tation danoises.

Instructive information on the contents and uae of KRAE’s VEJVISER Krak’s address directory and Com- mercial directory for Denmark and Iceland, incorporating „Export Directory of Denmark". When contemplating the esta­ blishment of business connexions in Denmark business men abroad invariably look up addresses in the particular branches in which they are interested, and with a view to facilitating these prelimi- nary steps the desired addresses hare been conveniently compiled in the „Fag-Register" Section VII of this volume (Vol. II;. This commercial directory co­ vers the whole of Denmark and comprises the names of all firms of importance. The latter are shown under the respective bran­ ches of trade, arranged for Co- penhagen (København) first. The same section contains a special directory for the Faroe Islands (Færøerne) and a special section containing also a commercial direc­ tory forIceland (Island), the latter printed on rose coloured paper. We recommend reference to the translations of the more impor- tant trade headings in the Eng­ lish, French, German and Spanish languages which will be found on the blue pages preceding the com- mercial directory. Suppose, for in- stance, you want the names of the Danishpig slaughteries, you look up this word in the English (French, German or Spanish) list of words, and find there that the Danish equivalent of the word slaugh­ teries" is: „Svineslagterier". By means of this Danish term you are at once able to find this trade in the Commercial Directory. A number of other Scandinavian and foreign firms interested in trade intercourse with Denmark have been included in the special section: „Udlandet" (Foreign coun- tries). In this volume will also be found a list of the Danish Con- sulates and Embassies abroad. A list of registered firms and joint stock companies in Denmark with particulars as to principals, managing directors, board mem- bers, share Capital etc. is provided in a special section of the Directory. The „Real-Register” (subject in­ dex) contains information concer- ning the various institutions of the Danish State, the Municipality of Copenhagen and the admini­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding municipalities. A complete Export Directory in five languages: „Export Directory of Denmark" will be found at the end of Volume II. This Export Directory contains the names of all Danish exporting firms.

Le premier volume du „Krak’s Vejviser" constitue tout d’abord un livre d’adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphabéti- ques d’établissements de commerce et de particuliers. Il contient en- core un registre de villes „Provins- Register" comprenant (sous A. „Forretninger") les établissements de commerce de 170 villes. Puis vient une table d’environ 19.000 particuliers domiciliés hors de Covenhague (sous B. „Privat Adresser"), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaarde") avec beaueoup de ren­ seignements sur celles-ci.

El primer tomo dela Guia „Krak" es en primer lugar una guia de direcciones en Copenhague con re­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par- ticulares, ademås mapa de la ciu­ dad etc. Despues contiene un re­ gistro de municipalidades, (Provins- Register) incluyendo (en A: For­ retninger) los comercios de 170 municipalidades. Ademås se ha’la una lista de cerca de 19.000 par- ticulares afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C: Større Gaarde) con muehos informes a su respecto.

Der 1. Band von „Krak’s Vej­ viser" ist vor allen Dingen ein Adressbuch fiir Kopenhagen mit Strassen-, Ilausnummer- und Namen-Verzeichnissen fiber Ge- schafte und Privatpersonen, eine Karte fiber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stadte-Verzeichuis (Provins-Register) umfassend (in A. Forretninger) die Geschiifte von 170 Stadten. Ferner ein Verzeich­ nis fiber ungefåhr 19.000 Privat­ personen ausserhalb Kopenhagen (B. Privat-Adresser), sowie einLand- gfiter Verzeichnjs (C. Større Gaar­ de) mit vielen- Aufklårungen fiber dieselben.

Volume I of Krak’s Directory is primarily a Copenhagen direc­ tory containing Street and house section, and a private resident and commercial section, together with sectional maps of the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 170 towns. Fnrther a list of about 19.000 pri­ vate residents outside Copenhagen (B. Privat-Adresser), a landed pro­ perty section (C. Større Gaarde), with much information pertaining thereto.

EM N E L IS T E Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse1' (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium4', „Faksinge Sanatorium", „Fakse Ladeplads Sanatorium", „Folkesanatorier", „Haslev Sanatorium", „Hjerting Sana­ torium", „Hospitaler og Sanatorier", „Julemærkesanatoriet", „Kalø Vig Sanatorium", „Kampmann-Boysenske Sana­ torium", „Kystsanatorier", „Nakkebølle Sanatorium", „Nationalforeningen", „Nyborg Sanatorium", „Nysted Sana­ torium", „Ry Sanatorium", „Silkeborg Sanatorium", „Skørping Sanatorium", „Sønderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg" og „Tuberkulosens", samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og C 27: Sundhedsvæsen, Sygepleje. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedenanførte OVERSIGTER , hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. Il ofiets Institutioner Domstole _____ Finansministeriet Indenrigsministeriet

5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse, 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere o. 1. 22. Skuespillere, Teaterdirektører, Arti­ ster etc. 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, Blad foretagender 12. Kunstnere, Arkitekter Underretter Vuggestuer Foreninger

Justitsm inisteriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Marineministeriet Ministeriet for Handel, Industri og Søfart Ministeriet for Landbrug og Fiskeri Ministeriet for offentlige Arbejder Socialministeriet Statsministeriet Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Lytterforeninger 20. Motororganisationer 21. Musik, Sang, Skuespilkunst og Artistoptræden 22. Oplysningsarbejde blandt Voksne 23. Patriotiske Foreninger 24. Politik, Sociale Sp^gsmaal o. 1. 25. Samvirke m

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner Alderdomshjem Arbejdsanvisning Asyler for Bom Banker ' ‘ Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Feriekolonier Forsorgsanstalter Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

j B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse ! 3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker Politi

FAG- OG VAREFORTEGNELSE en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter fipdes paa blaa Blade foran Afdeling VII. TILFØJELSER OG RETTELSER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes efter denne Emneliste. II 1 II 1

z

Emneliste.

Side Akademisk Musikforening......................... 2467 O rkester................................................ 2467 — Roklub.se Roklub, Danske Studenters. 2614 Skytteforening, se Skytteforeninger. . . 2626 — Skyttekorps, se Skyttekorps................. 2626 Akkordretten............................................. 2467 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, se Foreningen af Fors.............................. 2511 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd.VI, Firma- og Aktieselskabs-Register . . 2707ff Aktieselskabs-Registeret ......................... 2467 Aktuarforening, Den d an sk e.................... 2467 Akvarieforening, Kbhvns . ....................... 2467 Akvarie-Sclskab, Dansk............................ 2467 Albaniens Generalkonsulat, se Gesandt­ skaber og Konsulater......................... 2526 Albans Kirke, se St. Albans K...................2618 Albertina..................................................... 2467 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foreningen Søværnets Alderdomsbolig....................2513 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 2483 Alderdoms-Friboliger, Foren, f o r ........... 2467 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg........................... 2467 Alderdomshjemmet i Ordrup. .............. 2467 Alderdomshjemmet Solhjem. ............... 2467 Bombebøssen............................................ 2485 Centralmissionen ..................................... 2492 Diakonissestiftelsen............................... 2497 Døvstumme, Alderdomshjemmet for . . 2498 Ensomme Gamles Værn......................... 2500 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2513 Frdbg. Borgerforening.............................. 2515 Frænkels Alderdomshjem........................ 2519 Gamles By (Kbhvns A .)...................... 2524 Gustafsforsamlingens Alderdomshem . . 2530 Husassistenternes Byggeforening og Al­ derdomshjem ....................................... 2539 Postbudes Alderdomshjem.................... 2605 Alderdomskassen for Sygeplejersker . . . 2467 Aldcrdomsunderstøttelse af Sygeplejersker, se Foreningen til..................... 2513 Aldersrente, se Folkeforsikring................. 2508 Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. . . . 2642 Alderstrøst...................... 2467 Aldrig mere K rig ...................... 2468 Alexander Newski K irk e .......................... 2468 Alimentationsbidrag, se Offentlig Forsorg 2599 Alkoholforskning, Selskab til videnskabe­ lig, se Selskab til vidensk..................... 2620 Alkoholfrie Restauranter, se Kvindernes alkoholfrie Restauranter......................... 2560 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig­ ten Redningshjem. Allehelgens Kirke....................................... 2468 Alliance FranQaise..............,..................... 2468 Allieredes danske Vaabenfæller, De . . . . 2468 Allinge, Firma-Register...................... 2841 —, Forretninger m. m..................................1753 All I’eoples Association............................ 2468 Almindelig dansk Gartnerforening, se Gart­ nerforening............................................. 2525 — dansk Hjælpe-Forening....................... 2468 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 2583 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2585 — Hesteavls Fremme, Foren, til, so Ama ger Travselskab..................................... 2468 — Hospital, se Københavns alm. Hosp.. . 2560 Almindeligt Dansk Vare- og Industri lotteri, se L o tterier............................. 2582 Almindeligt Ingeniørforbund, se Ingeniør forbund, A lmindeligt.......................... 2543 Altinget, Island ........................................4131 Amagerbanen, se Privatbaner.................. 2607 Amagerbanken............................................ 2468 Amager Birk, se Søndre B irk.................. 2640 — Sognefogeder i, se Sognefogeder .. . 2627 Amagermuseet........................................... 2468 Amagermuseets Venner . . . . . . . . . . . 2468 Amagers historiske Samling, se Amager- museet ...................................................z-2468 Amager Travselskab....................’ . ’ 2468 Amalienborg.................................... 2468 Amalienborg Beboere. . . . . . . . . . . . . 84 Bemærk

gide Amatør-Bokse-Ujiion, se Bokse................ 2484 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske . . . . 2468 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . . 2620 Ambulance................................................. 2468 American Club............................................ 2468 American Legion, T he.............................. 2468 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2494 Amerikanske Gesandtskab og Generalkon- sulat, se Gesandtskaber og Konsulater. 2526 Amerikansk Klub i Kbhvn., se Dansk- Amerikansk K......................................... 2495 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan­ marks ................................................... 2494 Amies de la jeune fille, L e s.................... 2468 Amtmand over Færøerne............................. 4098 over Kbhvns A m t................................ 2468 Amtmænd i de øvrige Amter, se Real-Re- gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 1697ff Amtsforvalterforeningen............................ 2468 Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Dan­ mark, se Foreningen a f .......................2510 Amtslæge i Kbhvns A m t.......................... 2468 Amtslæge paa Færøerne............................ 4098 Amtslæger i de øvrige Amter, se Real-Regi- ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 169711 Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt................. 2469 • Amtsraadsforeningen f. Danmark............ 2469 ? Amtssygehuse, Kbhvns . .......................... 2469 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- Registerfordepaag.ByeriAfd.lv. . . 1697ff Amtstue, Kbhvns ..................................... 2469 Amtsstue, Nordro B irk s .......................... 2469 so tillige Tilføjelser efter denne Emnelisto Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 2469 Amtsvandinspektorforeningen. .................. 2469 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2469 Amfsvejinspektører i Provinsen, se Real- Register fordepaag. Byeri Afd.IV. . . 16971T Amtsvejinspektørforeningen....................,. 2469 Analytisk-kemiske Lab., VStein’s, seStein’s 2634 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2653 Anckerske Legat, se Legater.................... 2565 Andels-Anstalten Tryg............................... 2469 Andelsbanken............................................. 2469 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger........................................... 2488 Andels-Fjerkræslagterier, De samv. danske 2469 Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 2597 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening..................................2618 Andels Gødningsforretning, se Dansk An­ delsgødningforretning ............................. 2495 Andels-Kautionsforsikrings-Selsk.............. 2469 Andels Livsforsselsk. „Koldinghus“, Dansk se Livsforsikringss.................................. 2581 Andelsmejeriforeningor, se Mejeridrift. . . 2586 Andels-Pensionsforeningen......................... 2469 Andolsskolen, se Brugsforeninger................ 2487 Andelsslagterier, De samvirkende............. 2469 Andelsudvalget............................................ 2469 Andersen, H C, Samfundet........................ 2469 Andersens Friboliger............................ .. . 2469 Andersens, Laurits, Fond.......................... 2469 Andreas Kirke, se St. Andreas K.............2618 —(i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2547 Androasordenen, se St. Andreasordenen. . 2618 Anker lleegaardske Foredrag.................... 2469 Anklagemyndigheden.................................. 2470 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg Anlægsgartnerforening, D an sk ................ 2470 Anna K irk e................................................ 2470 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste —se ogsaa u. Katolske Kirker................ 2547 Annoncebureauernes Brancheforening .. . 2470 Annoncebureauers Sammenslutning . . . . 2470 Ansgarius-Foreningen................................ 2470 Ansgarkirken.............................................. 2470 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste Ansgars Kirke, se Katolske Kirker . . . . 2547 Antauen, se Laborista Esperanto-Klubo. . 2562 Antiksamlingen, se Nationalmuseet . 2596 Antikvarboghandlerforeningen.................... 2470

A Side Aabenraa, Firma-Register...................... 2830 —, Forretninger m. m..................................1697 Aabne Dør.....................................................2465 Aakirkeby, Firma-Register .................... 2830 —, Forretninger m. m..................................1700 Aalborg, Firma-Register............................ 2831 —, Kort, Forretninger m. m..............i . . 1700 Aalegaards-Ovemævnet............................. 2465 Aalestrup, Firma-Registor......................... 2834 —, Forretninger m. m................................... 1718 Aandsarbejderes Forbund, Danske........... 2465 Aandssvageanstalterne............................... 2465 Aandssvageanst. samv. Funktionærforen.. 2466 Aandssvagcsagcns Venner.......................... 2466 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). . . . 2466 Aarhus, Firma-Register............................ 2834 —, Kort, Forretninger m. m.......................1719 Aars, Firma-Register.'............................... 2841 —, Forretninger m. m................................... 1752 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 2599 Aarup,Firma-Register.................................. 2841 —, Forretninger m. m. ...............................1752 Abel Cathrines Stiftelse. .......................... 2466 Absalon, se Brevdueklubben A.................. 2487 Absalons Brønd, se Christiansborg . . . . 2493 Absalonskirkcn............................................ 2466 Academicum Catholicum............................ 2466 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld........... 1809 — — Odense.......................................1906 -------Roskilde......................................1951 ------ Vallø, se V allø ........................ 2652 ------ Vemmetofte, seVemmetofte . . . . 2654 Adels Aarbog, se Foren, til Udg.a f. . . . 2514 Adels Forbund, Dansk......................... 2466 Adgangsbevis f. udenl. Handelsrejsende. 2466 Adgangstiller i Samlinger etc., se Samlinger. 2617 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne ) 2536 Admiral Winterfeldts S., se TrøstensBolig. 2647 Admiralitetskontor, so Marinemin............ 2585 Adoption..................................................... 2466 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen........... 2594 Adressebog og nandelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser....................... 2554 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej­ viseren..................................................... 2188 Adresser — Forretningers i hele Landet, fagviB ord­ nede, se Fag-Registret, Afd. V II. . . 2961ff — Forretningers og private Personers, Ho­ vedstaden og Omegn, ordnede eftér Gader ................................................ 55fi — Forretningers og private Persohers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og Stilling .............. 866ff — Forretningers i Provinsen, se........... 169711 — Privat-Personers i Provinsen, se . . . 20401F —1Større Gaardes, s e ............................2144lf Adventisternes Kirke, se Ebenezer. . . 2499 — Konferens, se Syvende Dags Adv.. . . 2639 Aeronautiske S“1skab, se Kongelige D A. 2552 Afghanistans Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater................ 2526 Afholdsfolkenes Lytterforening, se Lytterf. 25S3 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. m..................... 2466 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek . . . 2483 Afholds-Ordener, De forenede*se Forenede A 2510 ^Afstandsberegning paa Veje, udgaaende fra Kbhvn., se Kilometersten.............. 2547 Afstøbningssamling, Den kgl..................... 2467 Aftenskoleforening, Dansk......................... 2467 Afviklingskassen for salgbare Apotekspri­ vilegier..................................................... 2467 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) , . . 2467 Akademi, Sorø, se u. Sorø.......................1989 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2559 Akademisk Arkitektforening, se Arkitekt­ forening . .............................................. 2476 — Bokse Club, se Bokse Club................. 2484 -- Boldklub, se Boldklub......................... 2485 — Forening for Udenrigspolitik og Folke­ nes Forbund.......................... ............. 2467 — Fægteklub............................................ 2467 — Idrætsforening, se Idrætsforening . . . 2541 — Kursus........... ........................................ 2467

2. Bind begynder med Pagina 2401.

Anti—Bank

Emneliste

2403

Side

Side Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring..............2171 Arbéjdshjem for døvsturame Piger, seDøv- stumme Piger.................................. 2198 Arbejdshjem, K bhvn s............................... 2471 Arbejdshus, Statens.................................... 2474 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 2510 Arbejdslederforening, Danskinspektør- og, se Inspektør- og Arbejdslederf.............. 2543 Arbejdsløshedsfonden............................... 2474 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsdi­ rektoratet ..................................................2171 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte........... 2174 Arbejdsløshodsraadet.................................. 2475 Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor­ bund ...................................................... 2501 Arbejdsnævnet, se Arbejdsdirektoratet .'. 2171 Arbejds- og Fabriktilsynet....................... 2475 Arbejdsraadet............................................... 2176 Arbejdsstuer for Børn............................... 2476 — se ogsaa St. Lukas S tiftelse.................2619 Arbejdsudvalg, Socialministeriets.............. 2476 Arden, Firma-Register................................. 2812 —, Forretninger m. m.................................. 1754 Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal............ 2542 —, de europæiske Staters, se Bagsiden af Titelbladettil Afd.IX...............................4194 Argentinsk DanskForen., se Dansk Arg. . 2195 Argentinske Gesandtskab og Generalkon­ sulat, se Gesandtskaber.......................... 2526 Arkitektforening, Akademisk...................... 2176 Arkitekt-Forening, Dansk.............................2176 Årkivarforeningen............................ . . . 2176 Arkiver, se i Emnel. Oversigten Biblioteker Arktiske Station......................................... 2476 Armeniervenner, De d an sk e.................... 2476 Arnamagnæanske Haandskriftsamling. . . 2176 Arresthuset paa Nytorv, se Fængsler . . . 2521 Arresodal, se Classenske Fideikomm......... 2193 Arsenal, se Vaabenarscnal.......................... 2652 — se ogsaa Jydske A rse n a l......................1701 A rtilleriet.................................................... 2476 — se ogsaa under Aarhus............................1719 — — — Holbæk......................... 1830 — — w- Ringsted......................... 1949 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. . . . 2517 Artilleriofiicersforeningen............................2176 Artistforbund, Dansk.................................. 2476 Asnæs, Firma-Register................ 2812 —, Forretninger m. m...................................1754 Assens, Firma-Register.................................2812 —, Forretninger m. m...................................1755 Assistenshuset........................................... 2476 — Indleveringskontorer, se u. Laanefor- retninger i Fagregistret, Afd. VII. . . 3536 ABsistens Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . 2518 ------ Takster m. m., se Begravelsesv.. . . 2181 Assistentforen., Kommunal, se Komm. . . 2549 Association franco-danoise . .................... 2176 Assumptionssøstrenes Kapel, se Katolske 2547 Assurance-Comp. Baltica, seBaltica. . . . 2178 Assuranceforeningen Skuld....................... 2476 Assuranceselskaber Henvisning til deforskellige Arter Assu­ ranceselskaber, se Fag- og Vareforteg­ nelsen (blaa Blade).............................. 292911 Assurandørernes Hus.................................... 2177 Assurandørernes Pressebureau................... 2177 Assurandeurer, Private, se Private . . . . 2607 Assurandør-Societetet................................ 2477 Astronomisk Observatorium....................... 2477 Astronomisk S elsk ab ................................ 2477 Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. 2536 Asyler for Børn. (se ogsaa Daghjem) Asylet af 28. Maj, se Asylselskab, Det kbhvnske.............................................. 2177 Blinde, Forsørgelsesanstalt for. . . . . 2181 Blindeinstitut, Det kgl., paa Røsn'æs . . 2181 Børneasy], Valby.............. 2490 Daghjem for Smaabørn.............. i . . . 2491 Dronning Caroline Amalies A., s& Asyl 2477 DronningLouisesA., se Asylselskabl . . . 2177 Fortsættelsesasylet af 1890. 2515 Frederik d. 6. A., se Asylselskab i Det kbhvnske.....................................\. . 2477 Frederiksberg A., se Asylselskab 5 . . 2177 Friskolebørnsasyler.......................A. . 2519 Kbhvnske Asylselskab, se AsylselskA. . 2477 KongChr. d. 9. og DronningLouises Asyl, se Asyl............................................A. 2177 Kristianshavns A., se Asylselskab, aet kbhvnske.............................................>2177 Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 2477 Kvindehjemmet...................................... 2559 Menighedsplejerne................................. 2586 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, Det kbhvnske.......................................... .. . 2177 Opdragelsen, so Asylselskabet 0 ........... 2177 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Side Antimilitaristiske Præster, se Foreningen af antimilitaristiske Præ ster...........2510 Antropologiske Komité.......................... 2-170 Antroposofi, Studieskolen for................2170 Antroposofisk Selskab, Dansk................2170 Apolloteatret, se Teatre.........................2613 Apostelkirken......................................... 2170 Apostolisk Vikariat, se Katolske....... 2547 Apostolske Kirke, Den...........................2170 Apotekerforeninger . . . ........................ 2170 — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2551 Apoteksprivilegier, salgbare, se Afviklings­ kassen fo r............................................ 2167 Appeludvalg, se Toldraadet...................2615 Arabisk Mission, se Dansk Kirke-Mission i Arabien...............................................2195 Arbejde a d le r.........................................2170 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . 2170 Arbejderbevægelsens A rkiv.................. 2170 Arbejderboliger, Foreninger f o r ..........2170 — se ogsaa Alderdoms-Friboliger . . . . 2167 og Foreningen af 1865 .......................... 2510 Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtA.2560 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforsikrings-Raadet,seDirektoratet for Ulykkesforsikringen......................... 2197 Arbejderhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . 2515 Arbejderhjemmet Fredenshus, se Fredensh.2515 Arbejderhøj skoler, se Arbejdernes Oplys­ ningsforbund .............................................2171 Arbejder-Idræts-Forbund...................... 2170 Arbejderkoncerter, se Studentersamf.......... 2635 Arbejder Loge, Dansk, se D. A. L.............. 2191 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening..................................... 2488 — BrændselsVirksomheder, Fællesraadct f. se Fællesraadet for Arb............ .. . . . 2520 — Byggeforening.............................‘ . 2170 — Fællesorganisation................................. 2170 — Idræts-Forbund, so Arbejder-Idræts-F. •2470 — Idrætsklub, se Idrætsklub......................2512 — kooperative Byggeforening, se Bygge- og Boligforeninger..................................... 2488 — Kunstforening......................................... 2171 — Landsbank, Spare- ogLaanebank . . . 2471 — Læseselskab............................................ 2471 — Oplysningsforbund............................... 2471 — Radioforbund, se Radioforbund, Arb. . 2609 — Radioklub, se Radioklub, Arb.............. 2609 — R ok lub .....................................................2171 — Samariter Forbund....................................2171 — Samariterforening................................. 2471 — Skakforbund, se Skakforbund, Dansk A rbejder................................................ 2622 — Tennis K lu b ........................................... 2171 Arbejdersangkor, De samvirkende........... 2171 Arbejdets vidensk. Org., se Komite f.A.v.O. 2549 Arbejdsanstalten Sundholm.......................2171 Arbejdsanvisning Arbejde a d le r .........................................2470 Arbejdsanvisningf.Kbhvn.&Frdbg. . . . 2471 Arbejdsanvisningskont. for Døvstumme . 2471 Arbejdsdirektoratet....................................2471 Arbejdsløshedskasser...............................2474 Boghandler-Medhjælperforening, D.d. . . 2484 ' Centralmissionen.................................. ■2492 Engageringskont. f. Handel og Industri . 2500 Forhyringsagenter.....................................2511 Formandsforening, Dansk.........................2514 Fængselshjælpen..................................... 2521 Fæstemænd.............................................. 2521 Gjentofte Kommune........... .................... 2528 Handelsforeningen af 5. Juni 1861 . . . 2532 Handels- ogKontoristforen., Kvindernes. 2532 Handels- og Kontormedhjælperforb. . . 2532 Hjemløse Mænd i Kbhvn....................... 2535 Hjemløses Arbejdsanvisningskontor. . . 2535 Ingeniørforenings Arbejdsforsikrings-, Engagerings-og Oplysningsbureau . 2513 Journalistforeningen, Provins-.................2515 Juristforbundet........................................ 2545 Landsforeningen af Vanføre etc........... 2564 Lærerforening, Danmarks....................... 2583 Musiker-Børs........................................... 2593 Musiker-Forbund, D ansk....................... 2593 Studenterforeningen................................ 2635 Sygeplejeraad, D ansk............................. 2639 Yinkyperforeningen............... 2655 Arbejdsdirektoratet.......................................2171 Arbejdsforsikringsbureau, Ingeniørforenin- gens, se Ingeniørforenings Arb.............. 2543 ruejdsgiverforening, Dansk, med derunder hørende Sammenslutn. og Foreninger. 2471 foreninger og Laug, som ikke hen­ hører herunder, er anført alfabetisk i Keal-Registret efter deres Navn) Kbhvnske Grossisters, se Kobenh. . . 2561

Asyler [fortsat] Prinsesse Maries A., se A sy l.............. 2477 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. . . . 2491 Sundbyernes A., se Asyl .................... 2177 Teba, se Diakonissestiftelsen.............. 2497 Utterslev Daghjem.................................. 2652 Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde......................2198 Athletik, Athletklubber m. m..................... 2177 (se ogsaa Kristelige F. U. M.)................ 2555 Attende April, se Ungdomsforeningen 18. A pril.......................................................... 2650 Attende November, seKunstnerforeningen af2557 Auditør, Statsbanernes, se Statsb.............. 2633 Auditørkorpset............................................. 2477 Augustenborg, Firma-Register.-.................. 2842 —, Forretninger in. m..................................1756 — Sanatorium, se Nationalforen. til Tu­ berkulosens Bekæmpelse....................... 2595 Auktionsdirektor, (nu Fogedkontor II) se Byret, Kbhvns......................................... 2490 Aurehoj Gymnasium, se Statsskoler . . . 2631 Aurora, hemmeligt Sam fund.................... 2477 Austria, Forening af Østrigere .............. 2477 Autogummi-Forhandler-Foren..................... 2477 Auto-Industriforening, se Cykle- og Auto-I. 2191 Automobildroskekørsel................................ 2477 Automobilforsikring, se Forenede Danske.. 2510 — se tillige Dansk Forening for interna­ tional Motorkøretøjsforsikring............ 2495 Automobilforsikrings-Forbund, Dansk. . . 2495 Automobil Klub, Kgl. dansk, se Kgl. d .. . 2552 Automobil-Korps, se Frivilligt ............. 2519 Automobilkørsel, Foren, af Lærere i, se Foreningen af Lærere i ......................... 2512 Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling................................... 2178 Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . 2478 Automobillygternes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes.......................... 2191 Avispostkontoret, se Post- og Telegraf­ væsenet...................................................... 2606 Avissamling, Statens, i Aarhus.................1723 Avlstyre i Fyens Stift, Forsikringsforenin­ gen for . ................................................ 1906 Baadebyggere, Foreningen af, se Arbejds­ giverforening . . ........................................2172 Back-Foreningen........................................ 2478 Baconkontrollen............................................ 2178 Badeanstalter............................................... 2178 — se tillige Fag-Registret, Afd. VII . . . 3032 — samt Svømmehal .................................. 2637 Badminton Forbund, Dansk.........................2178 Badminton Klub, Frdbg.............................. 2178 Badminton Klub, Gjentofte................ 2478 Badminton Klub, Kbhvns............................2178 Bageritilsyn, seArbejds- og Fabrikstilsynet. 2475 Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening . . . . 2172 Bagermesterforening, Sjæll. og Loll.-Fal- sters Stifters, se Sjællands.................... 2622 Bagerstandens Fællesorg. se Fællesorg. . . 2520 Bagersvendestiftelsen....................................2178 Bagsværd, Beboere..................................... 696 — Grundejerforening......................... 2178 — Ilaandværkerforening.............................. 2178 Bakkehus, GI., se Aandssvageanst............. 2465 Bakkehuset, Dansk Litteraturforen.......... 2478 Bakkehuset, Stiftelsen................................. 2178 Balders Hospital, se Hospitaler................. 2537 Ballerup, Firma-Register............................ 2842 —, Forretninger m. m.................................. 1757 Ballettens Foren., se Foreningen Den kgl. Ballet................... 2512 Ballettens Personale, seTeater, Det kgl.. . . 2613 Ballettens private Pensionsfond........... .. 2178 Ballonparken, se Flyvetropper................. 2508 Baltic and International Maritime Confe- , rence................................................... .. . 2478 Baltica, Assurance-Compagniet................. 2478 Bandy Union, D ansk...................................2178 Banegaarde, Kbhvns, se Statsbaner . . . 2632 se ogsaa P riv atb an er.................... : . 2607 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders V elfæ rd..................................................... 2196 Banerytternes Klub....................................... 2178 Banerytternes Understøttelsesforening. . . 2178 Bangs Virksomhed.......................................2178 Banker, se ogsaa Fag-Registret, Afd. VII. 3095 Amagerbanken........................................ 2468 Andelsbanken........................................... 2469 Arbejdernes Landsbank.......................... 2471 Banken f. Lyngby og Om egn.............. 2478 Banker paa Færøerne.............................. 4098 Banker paa Island....................................4131 Discontokasse, Kbhvns............................ 2497 Fiskeribank, Kgr. Danmarks................. 2507

Made with FlippingBook - Online catalogs