Kraks Vejviser 1936 provinsregister

Animated publication

Vejviserens 1. Bind indeholder: Afd. I: Kort og Planer — II* Gade- og Hus-Register — III: Person-Register — IV: Provins-Register Vejviserens 2. Bind indeholder: Aid. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktieselskabs- Register — VII: Fag-Register —VIII: Island

Afdeling IV.

— IX: Udlandet Export Directory

of Denmark.

Provins-Register

A . Forretninger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton; en alfabetisk Fortegnelse over Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, sted­ lige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Yejle og Viborg, for Aarhus’s og Odense’s Vedk. med indlagte Sporvejs- og Omnibuslinier. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adresser. Alfabetisk Fortegnelse over ca. 18,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. [Adresser paa Personer i København og omliggende Villabyer maa søges i Afd. III, Person-Register for København]. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller at anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Jan. 1932 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. ra. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Færøerne; Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register, i

I Se Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind.

Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd. 1

OVERALT I LANDET FINDES

K R A K 8 V E J V I S E R Den sælges til Handel, Haandværk og Industri, Banker, Forsikringsselskaber og Assu­ rancekontorer, Sagførere, Læger og Tandlæger, Stats- og kommunale Kontorer.

Til Københavns Kommune alene ca. 300 Stic. Til Gesandtskaber og Konsulater ca. 400 Stk.

Med Forpligtelse til Udlaan tillige til over 2500 Hoteller, Restauranter og Butikshandlende, Postkontorer, Fær­ ger, Rutebaade og Biblioteker.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret

Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa .lord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den horer under et Gods. (Er dette Tilfaddet, hor man opsogc Artiklen om det paagældendo Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fadles for allo under et Gods horende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). d) Gaardens Areal i Tender Land. specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Moso (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l..Tan. 1932 med eventuelle senereÆndtinger. 0) om der horer Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mango Tonder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der horer Bondergods til Gaardcn. 9) Bøndergodsets samlede Vurdeiingssnm til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og dansko Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opfort nogle Gaarde, der ikke bauer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anfort Sogneraadcts Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredscn), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1930. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Registcr for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nogle til do benyttedo Numre for Rets- og Politikredse. (Paa Kraks Forlag udkommer desuden „Kraks Landsby-For­ tegnelse", en Fortegnelse over 9000 Landsbyer o. lign. Bebyggelser samt stnvrc Gaarde med Sogn, Kommune, Amt og Postadresse.

A. Forretninger. er opfort byvi'>. Byerne (se noiloristaacnde Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er forst meddelt et FJeal-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa- gadden.de By, ramt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under F orretninger er allo Blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anfort, mider hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens ‘2. Bind) den er optaget, lier finder man de Ti!- fojeh-er, derangiver Virksomhedens særlige Specialiteter. F orretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) lindes i Afdeling VII Fag- Rogist.er hver enkelt Branche. B. Privat-Adresser Reglerne for Ordningen or de samme som i Afdeling III, Rerson-Register for Kobenhavn (se Bagsiden of den gronne Karton foian dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Store Godser or i cn Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgendo Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig cr Sædegaard (o: on Gaard, der for Begeringsforendriiigen i 1000 var Sa;de for en adelig Fa­ milie, el' cm * som senete er gjort, til Sædegaard ved kgl. .Be­ villing) eller Ilovedgaard (o: cn Gaard, hvortil der i gamle

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 170 Byer. Købstæderne er betegnet med en * Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opfort, findes i Eksport-Vejviseren sidst i 2. Bind.

*Aabenraa ♦Aakirkeby ♦Aalborg Aalestrup ♦Aarhus A ars Aarup ♦Allinge , Ballerup Birkerod Bjerringbro ♦Bogense Brabrand Bramminge Brande Broager Braidstrup ♦Brønderslev Brørup Christiansfeld Dronninglund ♦Ebeltoft Ejby Arden Asnæs ♦Assens Augustenborg

Rinee ♦Ringkøbing ♦Ringsted ♦Roskilde Roslev ♦Rudkøbing Ky ♦Rodby Rodding Rodo Kro Rodkærsbro Rondc ♦Rønne ♦Sakskøbing Samsø ♦Sandvig ♦Silkeborg Sindal ♦Skagen ♦Skanderborg Skern ♦Skive ♦Skælskor

Fakse »Helsingør Fakse Ladeplads *Hcr»ing Fano »Hillerød Farso Fjerritslev Fredensborg ♦Fredericia Hirtshals ♦Iljorring ♦Hobro ♦Holbæk ♦Holstebro Holsted ♦Frederikshavn ♦Frederikssund ♦Frederiksværk Gilleleje Give Glamsbjæig Hornbæk Hornslet

♦Lemvig Lunderskov ♦Logstør Løgumkloster Lokken ♦Mariager *M aribo Marstal ♦Middelfart ♦Nakskov ♦Neksø ♦Nibe Nordborg ♦Nyborg ♦Nykøbing F. ♦Nykobing M. ♦Nykøbing S. ♦Nysted ♦Næstved Nørre Aaby ♦Nørresundby Odder ♦Odense

♦Stege ♦Store Heddinge ♦Struer ♦Stubbekøbing ♦Svaneke ♦Svendborg ♦Sæby ♦Sonderborg Taastrup Tarm ♦Thisted Tinglev Toftlund Tølløse ♦Tonder

♦Horsens Hundested Hurup Hvalso Højer Hong Horsholm Ikast Jyderup ♦Kalundborg Kollerup ♦Kerteminde ♦Kolding Korinth ♦Korsør ♦Køge Langaa

Glostrup Graasten Gram

Tørring Ulfborg Vamdrup

♦Grenaa Grindsted Gudhjem Gurlcv ♦Haderslev Hadsten Hadsund Hals Hammel ♦Hasle Haslev Iledehuscne Helsinge

♦Varde Vejen ♦Vejle ♦Viborg

Vinderup Vojens ♦Vordingborg Vraa ♦Ærøskøbing 01god

Otterup Padborg ♦Præstø ♦Randers ♦Ribe

Skærbæk Skorping Slangerup

♦Slagelse

♦Esbjerg ♦Faaborg

♦Soro

Afdeling I V * Pr ovins-Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. A . Forretninger. Forretninger i de 170 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er medtaget i dette Register, er tillige optaget i Afdeling VII, Fag- Register for Danmark, livor ogsaa Forretninger i den ovrige Del af Landet findes optaget.

Aaben r aa . (Aabenraa Amtsraadskr.)

Statsskolen. Rektor: I Mogensen, R. Sønderjyllands Højspændings­ værk $ 723 & 724, indviet 23. Maj 1925. Direktor: Ingeniør Jes P Christiansen Telegrafingenior for Statstelegra­ fens 2. Ingeniørdistrikt: Di­ striktsingeniør: SA Petersen, R. $ 100. Toldkamret $ 279. Toldforvalter: J S Hansen. Tuherkulosehospitnlet $ 206, op­ ført 1910. Overlæge: Kai Ham­ mer. Turistforening, Aabenraa. For­ mand: Arkitekt Jep Fink $ 91. Bureau Kiosken, Nørretorv. Vagt: 1)FVS. Aabenraa Nattevagt, repr. af Overbetj. Tharning $ 315. Vandværket. $ 75 (kommunalt). Driftsbestyrer: C Hansen. Vejer og Maaler: N L Wissing $550.

Sognepræster: E N J Juhler $ 151 (danske Menighed); C Ludvig­ sen $ 502 (Set. Jo 1 gens Menig­ hed); Provst II P M Bade $219 (tyske Menighed). Sparekassen for Aabenraa By og Amt $ 67 & 267, stiftet 1. Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Formand: fh. Minister II P lianssøn, K. FM. Næstformand: Købmand Jessen, R, Uode Kto. Sekretær og Kasserer: Bibliote­ kar Jakob Petersen $ 566. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. Jørgen Ramhøj, R. $ 14, 16 & 18. Statsbanerne: 10. Trafiksektions og 15. Bane8ebtions Kontorer. Nærmere se i Afd. V, Artiklen Statsbaner.

Amtmand over Aabenraa-Sonder- borg Amt: Kr. Reislund Thom­ sen, K. DM. | 37 & 336. Amtsforvalter: C M Ma.iscn, fg. | 342. Amtslandinspektør: K II Krarup $ 239. AmtsUege: Dr. med. & cliir. Mads Michelsen, R. $ 132. Amtsraadssekretær: Jes Cornett I A2. Amtsskolekonsulent, se u. Sønder­ borg. Amtssygehuset $ 48. Overlæge: A Ipsen. Amtsv andløbsinspektør: NKlinto, Rodekro. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. Knud Strømmi ug $ 569. Automobil Klub, Kongelig Dansk, SkibbroeD 8, $ 82 & 83. Borgmester: Købmand Holger Fink, R. DM. (11-13.) f 14, 16 & 18, priv. $ 19. Byraadssekretær: J Christensen $ 14, 16 & 18. Dommer i Aabenraa Kobstad, Sønder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Varnæs Birk (92. Retskreds): NLevinsenD272. Elektricitetsforsyningen, (kom­ munal) D 90 sker fra Sønder­ jyllands Højspændingsværk (se deOe). Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen : K Lyne Petersen,R . f 166 . Folkeregisterkontoret (9-13) $ 16. Gasva^rket (kommunalt) D 75. Driftsbestyrer: C Hansen. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts. Kbhvns Handelsbank, (9-12 og2-4, Lord.9-1) fl 401 & i02 Forretningsfører: P J Juhler. Kontorer i Bolderslev, Bovrup, Felsted, Hellevad og Hjordkær. Handelsi oreningen. Formand: Borgmester Holger Fink R.DM. S 19. Havnen har en Dybde af indtil 8,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosseanlæg, en stor og en mindre Kornelevator. Jernbane­ spor, elektrisk Belysning ogVand­ ledninger fra Byens Vandværk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand: Borg­ mester Holger Fink, R. DM. Havneingenior: Cand. polyt. J Ramhej, R. 95

Indbyggerantal 1930:8,817 (1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Jernbanestation D 110. Stations- foist.: A Vig-Nielscn. Kommunekontorerne (9-13) $14,16 & 18. Konsuler: Litauen: J P Top,Vicekonsul $54. Norge: .J M Hansen, Viuekonsul $ 44. Tyskland: II von Tiedemann, (iene ralkonsul $ 276. Kæmner: PV Fallescn$14,16&18. Køhstadrettlgheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele $ 704, opført 1932-33. (Arkitekt: LehnPetersen,Odense.) Landsarkivar: Mag. art. Frode Gribsvad. Landsbibliotek, Det sønderjydske (Centralbibliotek) $ 566, stiftet 1921. 27,972 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Museum, Aabenraa Amts, stiftet 1901, indeholder Oldtidslevnin­ ger og Folkeminder fra Aaben­ raa Amt. Leder: Amtslæge, Dr. med. & cbir. M Michelsen, R. Mægler, statsautoriseret: P F Cleemann $ 182 & 482. Nordslesvigske Folkehank, Den, Akts. $ 6 ,7 & 53, stiftet 8. Juni 1872. Kontortid 9-12 og 2-4, Lord. 9-1. Aktiekapital: 1 Mili. Kr. Direktion: Nis Erichsen; Jørgen Petersen; Joh. Jacobsen. Paskontor, Tysk. Leder: Gene­ ralkonsul, 11 von Tiedemann Politimester i Aabenraa Købstad, Soi der Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var- næsBirk (68. Politikr.):.............. .................................. $ 315. Postkontor $ 136. Postmester: P N Ellerbek. Retskreds, se u. Dommer. Set. Ansgar Klinik $ 730. Læger: Dr. med. L Ab ild og Dr. med. A Beyer. Skatteinspektør: HFritsche $ 14, 16 & 18, priv. $ 536. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 27.» qo Mi 11. Kr.; Formue: 24,!)70 Mili. Kr.; Indkomst: P,92 Mili. Kr. Skatteprocent 1935-36: 5,5 (Lig­ ningsprocent: 8,5). Socialkontoret $ 319. Inspektor: W. Flechtuer.

Forretningsnavn og Adresse

se Fagregistret under

Aabenraa Andels-Svineslagteri $ 455 Post­ konto 14388 ................................................ Svineslagterier Aabenraa Assurance-Agentur ved II Bertelsen $ 17 Postkonto 11485 ............................... Assuranceforr. Aabenraa Auto-Service og Ilandel ved II Paulsen $ 562.............................................. Automobilrep. Aabenraa Avis $ 259 Postkonto 35530 . . Aviser Aabenraa Badeanstalt $ 493 ....................... Badeanstalter Aabenraa Brugsforening $368................... Brugsforeninger Aabenraa Ccntral-Dampvaskeri, A P An­ dersen $ 4 6 1 .............................................. Vaskerier Aabenraa Dampvaskeri ved II Biermann $ 544............................................................ Vaskerier Aabenraa Eddikefabrik ved Hans Hage Stelir f 60 Postkonto7183..................................... Eddike Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, (Kreatur- og Kodeksport, Akts. $ 264 &265 .....................................) Slagterier Aabenraa IIakkelse-& Halmvareforretning, C Thorning $ 560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. $ 143 Post­ konto 6763 ................................................... Kaffe en gr., Imp. & Ag. Aabenraa Kulkompagni, Akts. $ 218 &220 l’ost.konto15594 .......................................... Kul, Kuliniportorer Aabenraa Købstads anerkendte Sygekasse $ 309 ........................................................... Sygekasser Aabenraa Ladestation, Terkel 1 Petersen $ 742.............................................................Ladestationer Aabenraa Margarinefabrik ved N Thol- strup $ 469 ................................................ Margarinefabr. Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen $ 520 ......................................................... Maskinfabrikker Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. $ 8 8 .............................................. Motorer Aabenraa Motormølle, NNielsen$ 194. . Møller Aabenraa Møbellager, M Christensen jun. Postkonto 12583 ........................................ Møbeludsalg Aabenraa NattevagtD FV S $ 315............. Nattevagt Aabenraa Pælemuslinge Eksport, Andreas Nielsen $ 340 ............................................ Muslinger

9i)

IV — 1506

Provins-Register—Forretninger

Aabenraa

Forretningsnavn og Adresse

So Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Rederi-Aktieselskab § 182 I’ost­ konto 39191................................................ Aabenraa Social-Demokrat § 1C1 I'ostkonto 43750............................................................ Aabenraa Vulkaniseringsanstalt, NChristen- sen D 431 ................................................... Aabenraa Ægeksport, Indehaver II J Chri­ stoffersen D 788........................................... AuIIing Carl $ 732........................................ Agger J F § 7 2 ........................................... Andersen A I’ § 308................................... Andersen Jlrmlr. § 337 ............................... Andersen &Meyer’s Eftf., Otto Larsen § 530 Andersen M 1’ jJ! -i1G................................... Andersen Niels § 278 I’ostkonto 11264 . . Andersen Sigfred § 711............................... Andersen & Zaslrozny $ G 6 3 .................... Atiderson James § 228 ............................... Andresen Lorentz § 1 5 0 ............................... Andresen Clir.§ 332 & 333 I’ostkonto 6209 Andresen l’eter N § bl) I’ostkonto G250. . Antonsen M Riis § 304............................... Apenrader Rank,Akts. § 7G0& 7G1 I’ostkonto 1111)0........................................................... Asmussen J e n s ............................................. Auto Centralen, K Madsen § 230.............. Back-Sorensen N § 7 1 4 ............................. Biick Heinr. § 305 ..................................... Bernhardt Clir. § 452 .................................. Beyer lians § 73 I’ostkonto 11378 ........... Bilcentralen § 107........................................ Bjerring C A § 41)1 ..................................... Boek lians II § 6 4 ...................................... Boeck Holger Overrelssagf. § 555 I’ost­ konto 11014................................................ Bojo William § 142 I’ostkonto 121)10 . . . Bojescn’s Harald Bo Boghandel § I’ost­ konto G27G................................................... Boj-æti .1 § 521 I’ostkonto 35710 .............. Boysen Asmus § 73G.................................. Boysen J § 21()........................................... Boyskov Jens § 414..................................... Braminer M § 1G1* . . . ....................... Brand' rup N .T § G33.................................. Brink Ingvardt § 538 I’ostkonto 19694. . Brink Johann................................................ Brink Rud. § 18 4........................................ Gal lesen C E § nGl..................................... Carstens Friedrich § 587............................. Carstens II § 331)........................................ Caspersen Hans § 556 ............................... Caspersen H elga................................................... Ceres Korn- it FoderstofTorrctning, Akts. § 21 & 22 ..................................................................... Christensen Anna § 5 9 0 .................................. Christensen Clir. & (Jo., Automobilforret­ ning, Kommanditselsk. § 121, I’ostkonto 18235 ............................ ............................... Christensen Chresten § 7 1 3 ....................... Christensen ,1 () § .(S5..................................... Christensen I* § 1 6 5 ........................................ Christiansen K C § 4H3 I’ostkonto 1378'.) Christiansen & Witt, Akts. § 211 & 3<> . .

Se Fagregistret under Damp- og Motorskibsselsk. Aviser Vulkanisering .Kg Bagere Kobmænd Assuranceforr. Speditorer Elektr. Lysinstall. Købmænd Cyklendsalg Købmand Entreprenører Elektr. Lysinstall. Kobmænd Jern Boghandlere, Bogbindere Maskinsnedkerier Itanker I’apirhdl. Au toniobi Ireparation Guldsmede Smede Murermestre .Maskinforhdl. Automobilkorsel 1 Assuranceforr. Smede Sagførere Bogtrykkerier Boghandlere, Bogbindere Købmænd Købmand Skomagere Kreatur- og Kodeksport KalToudsalg Købmand Møbeludsalg Skræddere Entreprenører Kobmænd Bagere Gartnere Agent ur-ogKommissionsf. Modeforr. Korn Kobmauid Ingeniører Kobmænd Skomagere Kul, Kulimportøror Trælast- og Tommerhdl., Bygningsart., Cement, 1 iiIvil iser. Isolerings­ materiale, Jernbjælker, Kalk, brændt, Krydsliner,. Støbegods, Tagpapl'orhdl., Væglliser Automobilforhdl. Ejendonishill.

Dethleffsen Herm. G, Akts. § 288 Post­ konto 8 1 2 0 ................................................. Vinhandlere Detlilefsen D § 292 ..................................... Tømrermestre Diederiehsen Fr. § 5S5............................... Bagere Drews I’oul § 5 1 7 ..................................... Bygmestre Billers II § 373 ............................................. Materialhdl. Elberg L § 317............................................. Bagere Erichsen August § 498 ............................ Agentur-ogKommissionsf. Erichsen Clir. L’ § 526 .............................. Brændselsforretninger Ewald Soren P § 214 I'ostkonto 8832. . . Isenkræmmere Faaborg C J § 153 & 154 I’ostkonto 39748 Kolonial en gros Faber Kaj Leonhard (Love Apotek) §225 Postkonto 6155........................................... Apoteker Falck J N ..................................................... Malermestre Farversmolle, Andreas Andresen § GIGx . Moller Fink Holger

Cinibria Tommeiliandel, Akts. § 26, llltifc 12i)l’o.stkontolG81GTelegraniadr.„Ciinbri;i“

Clausen A § 117.......................................... Kobmænd Clausen Adolf § 233..................................... Konditorier Clausen C § 215........................................... Malermestre, Farvehdl. Clausen E § 51)4......................................... Bagere Clauscn’s I Enke, C C Clausen § 357 . . . Købmænd Clausen I’ .............................................................. Urmagere Clausen l’eter § 3 1 ................................. Manul'akturhdl. Cleemann's Andr. Eftf., l'fl'e Kunne §101 Skibsproviauteringsforr. Clcemann l’ F § 182 & 482 ...................... Mæglere, Speditorer Cornett Knud J§1 2 3 1 ...................... Skomagere

Dahl Hans § 181)..................................... Danim Bendix.......................................... Danielsen C § 321........................................ Danielson 1’ § 421........................................ Dansk Glodelampefabrik, Akts. §1 26G. . . Dansk Kaffe- & Korn-Brænderi ved Hans L Hansen § 52 & 552 I’ostkonto 0417 . Dansk Kodekstrakt Compagni, Akts. §454 I’ostkonto 43338 ........................................ Dansk Maskinoplag, Akts. § 44 & 15 l’ost- konto 6080................................................... Dansk l’aaliængsvogn-Fabrik, Akts. § 291) Postkonto 38810........................................ Decker Christian § 576...............................

Bagere Cyklendsalg ( Kolonial en gros, Mel, Agenturer & en gros Bagere Glødelamper Kaffebnemlerier Kodekstrakt { Maskinforhdl., Landbrugs- mask. (Forkdi.) I’aahængsvogne Vinhandlere

Provins-Register—Forretninger

IV — 1507

Aabenraa

Forretningsnavn og Adresse Petersen Robert fl 202................................ Pott H Chr. fl 486...................................... Poulsen Hans fl 586 ................................... Poulsen Peder Chr. fl 4 1 7 .......................... Preisler Arne fl 311..................................... Premier lee Cream fl 1 3 1 .......................... Preuss Aug. fl 345........................................ Prima, Kulimport & Skibsfart, Akts. Jl 62 & 63 Postkonlo 13852......................... Radioeeutralen, Alf. Paulsen fl 677........... Rasmussen M Castenskjold fl227 Post­ konto 15535 .............................................. Rederi M Jebsen, Akts. fl 9....................... Revisionskontoret, Chr. Hviid fl 495. . . . Ric.ken & Co. fl 281 Postkonto 1 2 9 4 7 . . . . Riedel Carsten fl 477................................... Ries Hans fl 2 3 ........................................... Rode C C fl 260 ........................................... h’osenstaml G Landsretssagf. fl 5 1 ........... Rosenvold C F fl 116.................................. Riidenauer L fl 15 7..................................... Schmidt Carl J fl 66................................... Schmidt Detlef fl 705 .................................. Schmidt J A fl 354 Postkonto 19754 . , . Schmidt Nis fll 580 Postkonto 37020 . . . . Schmidt Søren P fl 450............................... Schmidt \Y P fl 360 ................................... Schultz F fl 512........................................... Schultz M ...................................................... Singer Co. Symaskine Akts............................ Skov II fl 548 ............................................. Sohneniann Christine fl 17 0 ....................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt fl 67 & 267 Postkonto 6227 .......................... Staugaard Christian fl 198.......................... St.ehr Karl Friederich fl 606y ................. Sonderborg Dainpskibsselsk. fl 2 8 ........... Sonderjydsk Blod- og Melassefoderfabrik ved Antlion Bundgaanl J3 S1& 391 Post- konto 36781 ................................................. Sonderjydsk Koderldaudingsfabrik ved An- thon Bundgaard fl 381 & 391 Postkonto 36781 ......................................................... Korn Sonderjydsk Fro forsyning, Akts. fl 47 Post­ konto 8324 Telegraniadr. „Sonderfro0. . Fro

Se Fagregistret under Malermestre Smede Bagere Bygmestre Entreprenører Klode Is Skomagere Kul, Kulimportører Rad ioml salg (Møbeludsalg, Mobel- ( arkitekter Damp-og Motorskibsselsk. Revision Ilerrekonfektion en gros Gartnere Korn Guldsmede Sagførere Sadelmagere Køkkenudstyrsførr. Købimend Kobmænd Købmænd Mekanikere Kakkelovne og Komfurer Kobmænd Bygmestre Modeforretninger Symaskineuds. (Kblivn.) Bagere Kaffeudsalg Sparekasser Købmænd Gartnere Dampskibsekspeditioner

Forretningsnavn cg Adresse Jørgensen Carl Jl 700 .................................. Jørgensen'Jørgen fl 667 ............................. Jørgensen Tli. fl 179..................................... Kebies Arlltur A 6 7 4 .................................. Kirkebye’s A W Filial D 4 6 3 .................... Kjær’s Kmil Kl'tf. fl 249 ............................. Kjær Johan J) 764........................................ Klingner lians D 532.................................. Knaebcl R fl 4 1 0 ........................................ Knud-en Jørgen M Jl 240............................ Knudsen M fl ‘289........................................ Kock A J fl 615x ........................................ Kraft Hans fl 432........................................ Kraft’s 1‘ Enke fl 284 ............................... Kragh-IIaust M |) 473 .................................. Kristensen K k { 543 ................................ Kruger lians A $ 7S<>............................... Kurtzweil C D 1 3 0 ..................................... Larsen 1’ ......................................................... Lassen Carl A fl 7 9 S .................................. Lauridsen 1’ § 656 ..................................... Leiberg Jens -I 1 9 0 ..................................... Lessow lians fl 797 ..................................... LORENTZEN A A, Landsretssagf. ('Forben Aa. .Brink Jensen &Aa. Lorentzen) fl 404 & 111 Postkonto 44.................................. Lund J Tb. |) 642 ........................................ Lutzheft II fl 428........................................ Løwensteiu Chr. N fl 660 ......................... Mansbøl Heinrich J Jl 286 1‘ostkonto 35453 Madsen C Jl 388 .......................................... Madsen N (Svane-Apotek) fl 199 &200 Post­ konto 6208.................................................. Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen J 105 & 405 .................................. Marcussen & Son J 350 ............................. Martesen Thomas J 1 0 3 ............................. Marlinussen Jolm. Chr. fl 675.................... Mathiesen Th. J 7 l o .................................. Matthies Hermann J 310............................ Matthiesen Matthias J 96.......................... Matzen Jonni J 126...................................... Meier Frieda J 573..................................... Metz Albert j 7 7 s ..................................... Miehelsen A J 679........................................ Missions-Hotellet J 370 ............................ Missionshotellet Danmark fl 58 & 59 . . . Moldt Chr. J 156 ..................................... Moldt L’eter J 563........................................ Mortensen Chr. fl 504 ............................... Munck-Petersen K J 747 .......................... Munkelt Karl fl 5 8 1 .................................. Muller August fl 347.................................. Miinehow Ludwig Adler v. f 727 Postkonto 15729 ........................................................... Miinsted l’e t e r .............................................. Møbelforretningen Plionix, Aug. Rasmus­ sen J 108 Postkonto 16146 .................... Meker Rich. Jl 5 1 8 ..................................... Møller Caroline fl 7 4 1 ............................. Moller Chr. J 257........................................ Morck Fritz f 1 6 8 ...................................... Morek N J fl 738 ....................................... Kede lI M fl 507 ........................................... N e lir k o r n Jobs. fl K i l ................... . . . . Nielsen’s Andreas Fiskeeksport Jjl 340& 341 Postkonto 16417........................................ Nielsen Anton fl 327 .................................. Nielsen llernluird fl 632 ............................ Nielsen C Borregaard fl 595 Postkonlo 15531............... ............................................. Nielsen Chr. J fl 515..................................... Nielsen Ford. fl 494 .................................. Nielsen H P fl 488 Postkonto 9978 . . . . Nielsen Lauritz fl 720 ............................... Nielsen Lorentz P ........................................ Nielsen Matth. fl 186 Postkonto 37565 . . Nielsen Niels A fl 528 ................................ Nielsen Niels A jr. fl 665.......................... Nissen lians fl 559 ............................................ Nissen J H fl 409 ........................................ Nissen Jurgen L fl 295 ................................ Nissen Wilhelm fl 7 1 8 ............................... Nordsohleswigselie Zoitung, Akts. fl 20, 553 & 554 Postkonto 1 6 11 3 .................... Nordslesvigsk Kksportkompagni, Akts. fl 280 Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. fl 6, 7 & 53 Postkonto 6201 .................... Nyemand 11 fl 222 ...................................... Olesen’s Ole Fiskerøgori............................. Paulson Alfred fl 638................................... Paulsen Jobs. fl 50 Postkonto 6400 . . . . Pedersen Axel fl 7 8 1 .................................. Pedersen Peter fl 5 1 0 ................................ Petersen Asmus S fl 25 Postkonto 17410 Petersen Johan fl 779................................... Petersen Marcus........................................... Petersen’s M C Bogtrykkeri fl 549 ............

Se Fagregistret under Kobmænd Købmænd Snedkere Kobmænd Sydfrugter en gr. (Kblivn.) Købmænd Købmænd Automobilreparation Bagere

Købmænd Kobnnrnd Kobmænd Gartnere Gartnere Arkitekter Ingeniører

Ejendomshd 1. Isenkræmmere Olier, mineralske, Forlidl.

Urmagere Snedkere Mekanikere Kobmænd

Sagførere, Incasso Fiskehandlere Patentbure auer Klektr. Lysinstall. Kro Røgerier Apoteker Matinfakturlidl. Orgelbyggere Murermestre Grus Revision Klektr. Lysinstall. Malermestre Bagere Kaffeudsalg Murermestre Gas- og Vandinstall.

Blodfoder

Sonderjydsk Elektro, Jensen & Hansen fl 475 Postkonto 1 8 1 7 5 ............................... Klektromek.Værksteder

Hoteller Hoteller

Agentur- ogKommissionsf. Agentur- og Kommissionsf. Maskinfabr. Farvehdl. Murermestre Centralvarmeanlæg

Sonderjydsk Mejeriforretning ved PPeter- /Mejerirekvisitter og sen fl 87 Postkonto 42312 .....................( -artikler,Smøroksportorer Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. fl 381 & 391 Postkonto 6769 ........................ Sodafabrikker Sørensen Chr. Porcelænshdl. Sørensen Harald Lindorff fl 4 72.............. Kaffeudsalg Sørensen Jobs. fl 540 ............................... Blikkenslagere Sørensen S M fl 466 .................................. Arkitekter Thaysen l’ fl 205 .......................................... Konditorier Thomsen Tli. fl 152..................................... Flytteforretninger Thomsen Thomas fl 794............................. Entreprenører 1'horsmark N................................................ Urmagere Toft. Jens fl 795........................................... Tømrermestre Toft Johan fl 64s ........................................ Gartnere Toft Thomas fl 791......................... ... Trikotagehdl. Tondering P, lndeli. .T M Mahler fl 3Post- kout.o 6292................................................... Lædørliandlero Top J P fl 54 Postkonto 704 1 .................... Bygningsart.., Jern Togesen II ('lir.................................... . . . Smede Togesen J & Co. fl 82 &83 Postkonto 6638 Union, Korn- og Foderstofimport, Akts. fl 85 & 8(i Postkonto (ilfit!.......................... Korn Walther Knud fl 208.................................... Skomagere Vamlenhertz I fl 442 Postkonto 7194. . . Agentur-ogKommissionsf. Wangsgaard M C fl 426 ............................. Giarmestre og Giarmagere Warnccko C fl 509 ......................................Skraiddere Weber*Fr. Landsretssagf. &Notar fl 57. . Sagførere, Incasso Weber H jun. fl 1 7 8 .................................. Cykleudsalg Weber Hans sen. fl 1 0 8 ........................... (Vaabenhdl * (Symaskinoudsaltf "VVcide A C | 1 2 5 ........................................ Bagere Viererk Peter fl 180.......................................(Murermestre, Jerubeton- | konstruktioner,Byginostro Wiese Julius fl 793..................................... Entreprenører Wilhclmscn Chr. fl 635............................... Huder og Skind Willroth’s Friedr. Enke fl 234 ................. Snedkere Voetmann J J fl 1 & 201 Postkonto 42791 °K l<>m’ Wohlenberg Ludwig fl 229 Postkonto 13464 Boghandlere,Grammofoner Wæver Svend fl 8 & 359 Postkonto 16988 Automobilforhdl. Zetterquist Jes fl 282.................................. Købmænd Zone Redningskorpset fl 8 & 359.............. Redningskorps Østcrgaard A fl 728..................................... Entreprenører tUr" °S Kommia'

Materi alhdl. Bogbindere Mobeludsalg Blikkenslagere Læderhdl. Klektr. Lysinstall. Købmænd Automobilreparation Kaffeudsalg Smed ø

Fisk en gros Manufaktu rhdl. Skibsproviantf ringsforr. (Mejet irekvisiller og

1 -artikler Skræddere Kobmænd Klektr. Lysinstall.

Skræddere Skræddere Olier, mineralske, Gross. Farvehdl., Malermestre Arkitekter Ragere Maskinsnedkerier Bagere Trikotagohdl. Aviser Banker Bagere Røgerier Maskinforhandlere Isenkræmmere Automobillakerere Bagere Agentur- & Kommissionsf. Snedkere Smede Bogtrykkerier

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Hind : Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

IV — 1508

Aaldrkoby

rrovm s-Kegister— Forretninger

A ak irk eb y . (Bornholms Amt)

Forretningsnavn og Adrcsso

So Fagrcgistrot undor

Kofocd Hans £ 122 Postkouto 10552. . . . Skomagere Kofoed P M £ 58 Postkonto 8086............ Isenkiiemmere Larsen A x e l ................................................ Bogtrykkerier Larsen Chr. £ 267........................................ Snedkere Larsen Chr. & Son £ 1 1 8 .......................... Stenhuggerier Lind V £ 9 9 ................................................ Blikkenslagere Lund J £ 5 7 ................................................ Kobmænd Lundberg V £ 1 8 5 ..................................... Malermestre Madsen Andr. £ 130..................................... Cykleuds., Automobilrep. Madsen Niels £ 218..................................... Skræddere Mogensen H C £ 144.................................... Snedkere Mortensen Carlo L £ 3 7 ............................ Manufakturhdl. Moller Ingvar £ 92 .................................... Savværker Moller Jobs................................................... Malermestre Moller Peter £ 232 ..................................... Snedkere Nielsen Andr. £ 8 5 ..................................... Malermester Nielsen Asta £ 59........................................ .Modeforr. Nielsen Emil £ 16 9 ..................................... Vognfabr. og -forhdl. Nielsen 11 Chr. Jl 29 ................................... Cvklnudsalg Nielsen J £ 214 Postkonto 8 1 2 3 .............. Biavlsredskaber Nielsen M L ................................................. Skræddere Ny Molle, O P Johnsen £ 7 0 .................... Moller Nygaard A P £ 8 9 ..................................... Snedkere Pedersen Thomas £ 2 8 ................................ Murermestre Rasmussen Karl £ 90.................................. Blikkenslagere Ridder P £ 220 ........................................... Tapethdl. Rønne Jul £ 6 1 ........................................... Sadelmagere Sonne E £ 55 Postkonto 8 1 7 4 ................. Kobmænd Svendsen Axel £ 174................................... Bodkere Svendsen G Aaby £ 250 Postkonto 42683. Herreekviperingslull. Svendsen Peter £ 5 6 .................................. Smede Tarp E £ 4 0 ................................................ Elektr. Lysinstnll. Thomsen Helen £ 242 ................................ Modeforr. Østerby S B L £ 22 ..................................... Bagere Indregistrerede Firmaer. So 2. Itiod: Afdeling VI Firma- og AkUosclskahs-Itegistor for Danmark.

Ankirkcby Hank, Akts. £110, st. l'.lOl; Kontortid 10-12 og 2-1, Lord. cndv. 4-5, Aktiekapital: 300,000 Kr. Heservo; 35U.000 Kr. Direktion: N Nissen-Peter- sen; A 1’ Henriksen. Borgmester: Bankdir. NTNissen- Petersen |1 2. Dommer, se u. Nekso. Elektricitetsværket, (kommunalt) £ 72, anl. 1909. Bestyrer: 11. Christiansen. Hanndværker- o;; Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malcrm. S ipsen £ 139. Hamlclsforening, Aakirkeby, stif­ tet 1. Okt. 1923. Formand : Ma- terialhdl. 1’ Simonsen £ 10. Indbyggerantal 1930: 1,501 (1801: 455; 1901: 1,176). Jernbanestation £ 21 . Stations­ forstander: Clir. Andersen.

Kommunekasserer: hudv. Sas- sersen. Koinmunekontoret £ 223 1912, Lor 3-0 ed. Kn>iniier: .1 F Jensen. Købstad rettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1316. Politimester, se u. Koune. Postkontor £ 41. Postmester: H J Hansen. Skattemyndighedernes Vurde- doring: Ejendomsskyld: 5„. Mili. Kr.; Formue : 5,0.vj -Mill.Kr.; Ind­ komst: 1 ,|,; Miil. Kr. Skatteprocent 1935-30: 9 ,4 (Lig- ningsprocent: 11 , 51 . Socialkontoret £ 223 Sognepræst: II K Thorsager£ 103. Sygehuset £73, Læge: Vagn Nis­ sen. Valgmenighedspræst : Karl An dersen. Vandværket, (kommunalt), anl.1907. Bestyrer R Christiansen.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aaker-Aakirkehy Sygekasse......................... Sygekasser Aakirkeby Afholdshjem £ 1 1 6 ................. Hoteller Aakirkeby Bank,Akts. £46 Postkonto 17599 Banker, Ineasso AakirkebyBoghandel ved IIenryAndersen£5 Postkonto 7862 ......................................... Boghandlere Aakirkeby Bogtrykkeri £ 5 ....................... Bogtrykkerier Aakirkeby Brugsforening £ 4 3 ................. Brugsforeninger Aakirkeby Bryggeri, Jobs Andersen £ 98. Bryggerier Aakirkeby Cementstøberi ved Niels An­ dersen £ 6 5 ................................................ Ccmentvarer AakirkebyManufakturbdh, JK Faarbæk £24 Postkonto 8111........................................... Manufakturhdl. Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen £ 10 Postkonto 8 1 9 0 ........................................ Sygeplejeart., Materialhdl. Aakirkeby Skæreri ved Ernst Andersen £ 9 |^av'>erl'rr' t J * ( lommerbdl., Bygningsart. Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind £ 94 Herreekviperinirsiidl . A, . », ... (Savværker, Pakkassefnbr.. Almindingen Savværk, Akts. £ 48 . . . . • 4Tr.-euld Andersen Albert £ 6 5 .............................’ Murermestre Andersen E £ 9 .........................................• Tømrermestre Andersen J £ 109........................................ Skræddere Andersen Otto £ 1 4 0 ................................. Automobilkorsel 1 Andreasen M £ 1 3 1 ................................... Snedkere Beoh H J £ 186.......................................... Snedkere Becher V £ 3 8 ............................................. Smede Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse £ 1 8 .......................................................... Sparekasser Bornholms Valsemølle, Akts. £ 39 (Moller, Dampmøller, Mel, Postkonto 19195 ..................................... ( Agenturer & en gros Brondum Osvald £ 47................................ Urmagere Dahl I P £ 10 4 ........................................... Kobmænd Dam 11 £ 3 4 ................................................. Bagere Dam Johannes £ 200 Postkonto 8480. . . Bagere, Biscuitfabr. Eriksen A £ 8............................................... Smede Frostegaard Skærori, Julius Andersen £78x Savværker Funch Julis. £ 1 2 8 ...................................... Sadelmagere Hammer N ......................... ........................ Malermestre Hansen E £ 262............................................ Skomagere Hansen Eivind £ 1 9 5 .................................. Mekanikere Hansen Janus £ 4 4 ..................................... Murermestre Hansen Jobs. £ 76 Postkonto 8303........... Manufakturhdl. Hansen Julius £ 9 1 ...................................... Isenkræmmere Hansen Jorgine Blomsterlidl. £ 120 tt an□nn v *i a /Kobmænd, Trælast- og Uanstn N £ 3 ..............................................{ Tommerhdl., Kul Hansen Otto Møllebygger £ 195.................. Møllerimask. og -aiilæg Hcnriksen’s A P Efii’., Rasmus Vibe £ 87 Foderstoilor Henriksen M £ 1 0 2 ..................................... Urmagere Inventar, Borstevarer en gros, Kolonial en gros Krydde rier nolm Peter £ 225 ...................................... Giarmestre og Glarmagere Ipsen Mathca £ 2 1 2 ..................................... Manufakturhdl. Ipsen Sigurd £ 1 3 9 ..................................... Malermestre Irm a............................................................... Smørhandlere Jacobsen M Postkonto 16711 .................... Skomagere Jensen Aage £ 1 2 1 ..................................... Bagere Jensen C F £ 249 ...................................... Snedkere Jensen Chr. £ 1 0 0 ...................................... Snedkere Jensen H 1 £ 26 Postkonto 6535 ............ Maskinfabrikker Jensen Ove £ 272........................................ Malermestre Jensen Poul £ 1 9 ........................................ Købmænd Jensen Villiam £ 129.................................. Murermestre Johansen C .................................................... Snedkere Kann’s Hotel £ 1 2 ..................................... Hoteller ) Agent ur-og Kommissionsf., Bageri-Art., - Mask. og -

A a lb o r g . (Aalborg Amt)

Aalborg Ilaandværkerforenlng, stiftet 1848, Østoraag.27 £ 2 For­ mand: Fabrikant!, Morcli,H.f26. Aalborg Handelsforening af 1879. E'ormand: Købmand Chr. II Ole­ sen, R. £ 5-25. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Kobmandslaug af 1431. Adr.Bispensg. 1 £ 235. For­ mand: Konsul, Grosserer A Abel, R., Næstformand: Konsul Magnus Muller, Kasserer: Kob- mand Knud Engsig. Aalborg kommunale Badeanstalt, Løkkcg. 7 £ 5230. Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagteri, østerbro, op­ ført 1898—99 af Kommunen. Ovordyrlægo: E Aagerup £ 575, priv. £ 95 Aalborg Portland-Cemont-Fa- brlk, Akts. £ 2173, Stats £ 10. TeIegranmdr. „Gementfab.“ Stiftet 1X89. Aktiekap tal: 4,800,<»00 Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Gunnar Lars.-n, Kblivu. Adm. Din-ktoirr: A Boeek-IIan- sen,R.,ojOaud.polyt AvelV.lensen Amtmand (Stiftamtmand; over Aal­ borg Amt og Stift: J Berner, R. DM. £ 423 &429. Amtsforvalter: NPJensen,R.£ 120. Amt.sIa*go: II Bendix-Poulsen £ 353. Anitsraadssckretær : Cand. jur. K Baclie £ 429. Amtssygehuset, Hobrov. £ 1484. Overlæger: Dr. med. Th Eiken (kir. Afd.J £ 533; Dr. med. Cai Holten (med. Afd.) £ 5721. Inspektor: Kapt. II G Wagner,R. £ 2733. Amtsvandi»spektør: Distrikts- bestyrer V Mertz Nielsen £ 1703. Amtsvejinspektor: Cand. polyt. M 1, Trodsen £ 2670. Arhejdsnn visningskontoret, 0- strraag. 16 £ 2782. Automobil Klub, Kongelig Dansk, Vesterbro 63 £ 374. Biskop over Aalborg Stift: Paul Oldenburg, R. DM. £ 3176.

Borgmester: Postbudfnrmaud M Jørgensen £ 1322, TueIT*tid 10- 13, priv. £ 2204. Borgmester- kontoret, Administrationsbygn. (9-16) £ 5623. Brand- og Itoliginspektor: Arki­ tekt Gunnar .-'tampe £ 5508. Broingenlotens Kontor £ 4355. Bygningsinspektorat, State ns. Kgl. Bygningsinspektor: Arkitekt Ei­ nar Packness, R. £ 1581. Bygningsinspektor: Arkitekt E L Poulsen £ 332. Byraadssekretær: .....................J 3348 & 5623. Domkirken (Budolli Kirke) næv­ nes første Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn.,opførtes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt' Sted 1934 , da Kirken blev forsynet med elek­ trisk Klokkespil (11 Kampmann)’ Dommere i Aalborg Købstad ined Aalborg Birk og Flcskum Herred (67. Retskreds). Civildommer: .! L Bucli, B. Kont. £ 4466. Kriminaldommer: Aage Lund- steen, Kont. £ 3680. Elektricitetsværket (kommunalt), £ 298 er anlagt 1909. Bestyrer: K Keinlioldtsen. Fnhrikinspektor for Aalborgkred- sen: K W Galle £ 848. Fodfolket. Af 3. Regiment (se Viborg): 9. lhitaillon (Linie), £2167 (8-15) og 3277 (15-8). Chef: Oberst- lujtn. II Bonnike, R.DM. Folkeregistret, Administrations­ bygningen £ ISSI (9—16). Fremtiden, gensidig dansk Livsfor­ sikringsforening, oprettet 1886, Bispensg. 16 Aalborg £ 1247 & 5247, Stats £ 38. Postgiro- Konto Nr. 5113. Den 31. Dee. 1934 var E'orenin- gens samlede Aktiver 27,415,873 Kr.75 O. og Forsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 114,268,707 Kr. 40 0. Overretssagfører II Repsdorph, R., København, Formand for Foreningen. Direktion: A CChri-

Kittelfabrikken Aakirkeby, II Rønne £ 63 Kitler Kot'oed Carl £ 30 Postkouto 3S547........... Kobmænd

Made with FlippingBook - Online catalogs