Kraks Vejviser 1935 gaderegister ny

Animated publication

B. Afdeling I I . H u s - R e g i s t e r . Siden 1931 er Adresserne i Hus-Registret forsynet med Telefoner. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne.

Villabyerne omfatter: Bagsværd, Buddinge pr. Søborg, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Brønshøj og Vanløse, Kastrup, IClampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rødovre pr. Vanløse og Valby, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk.

Hus-Register for København

II — 86

Aabakkevej

1. København, Frederiksberg og Hellerup.

Svensson FA Rogbinderm. g Palm 267 17 (224 - E. 47,000 - G. 41,900) (Kblivns Kommune) Monty Frits Snedkerm. Tlieisen AVald. Blikkcnslagcrm. 19 (223 - E. 35,000 - G. 16,900) (Kblivns Kommune) R Nielsen 8 P M Snedkerm. 21 (= Hauser PI. 22) k Aalienraa Assistance Afd. Binlcen- tral g 0.2121 23 f = Hauser PI. 24) Bruun E Restauratør (Ivigtut) g By.3935 27 (218) i Rosengrecn Aug. Husejer 29 (217 - E. 180,000 - G. 41,700) KJørgensen B Snedkerm. g By.440y s From-Forlag g Palæ 4774 Steglich P & E Jacobsen Agen- turforr. g Pal;v2283 Nielsen N Fr. Papirhdl. g C.8041 i Olesen KP K iropraktor g By.7579 i Sebjøilt A & L Heilmann Gross. g C.10122 Kblivns Komm. Arbcjdsanvis- ningskont., Kontrolkont. g Palæ 5960 .i Nielsen L Gross. lixperten Mn-kinnfskrivningsbureau v. Halfdan Hansen g Ry.8407 t ‘Jørgensen Holger A rkitekt g By.3052 Mattliison-Hansen A & Co. Gross. g C.3791 Lannung Gunnar T, Vekselerer Cand. polit. ff C.9436 A, C.15406 Hclms Holger Gross. 31 (216A - E. 240,000 - G. 58,100) 8 Hansen NPA Gross. Bogtrykker g C.7624 Griife’s Julius lif tf. v. R. Jacolisen Snedkerm. ff B.V.2334Y Sportsknlendcrcns Forlag, g C.7644 • Revel 1IK Rkomagcrin. ff By.4565 AVienlicrg P Hakon Musik- ,fe Sangl.'erer Organist ffPaIa'5955V i Thorsen EA Frøken Kommunelæ­ rerindo g By.2334v Filmdramnturgi.sk Bureau, g Ry.2334V Rørdam Helgo it Co., Fibnbnr. ft By.2334V Baden VI, fli. Rnicdom. •Baden Jakob Bogbindermester g C.4517 3241 Jcjiscn N Chr. Skomagerm. « Jørgensen Jobs. Afdelingschef g By.7415 4 nnnsen II Sækkchandlcr 35 (214 - E.105,000 - G.44.800) (Konditor Jørgen Nielsen) k Larsen KJ Roas Klejnsmed Cyklc- hdl. ff Pala‘5856 a H anhcrg Carl Snedkerm. g By.5594y Hansen S Frue, Dameskrædder- inde g By.319v i Oppcnhejm H Frue Translatrice g By.5594x Klem O Enkefrue ff By.319x « Hclsted Alma Frk„ Musiklærerinde ff By.2567x Ilolm Clir., Kirkebctj. g By.5036Y Dcutsclio Gescllschaft, g ll.v.4023 • Krum Anna Enkcfruo g By.6015 Henriksen VN ps. Stabsserpent 4 Andersen Carl O Radioforr. Instal­ latør g By.2374x « Olsen Tli. Barber g B.v.2567v Grove Carla, Frøken ff By.5036u 37 (= Rosenborgg. 12 ) 2 (233) (Fru E m ilio Jelshøj) s,i M adsen 1IM V iklualiclidl. g B y.5251Y 4 (234 - E. 50,000 - G.27,000) (Slagtcrm . A Strandhof) Bb.s A abenraa R øgeri v. II Iversen ff By .4202 6 (235) (Bladlid!. CJ og V ognm d. JP Frederiksen) s,i H um phrys M C igarhdl. ff B y .4506 8 (236 - E. 50,000 - G. 29,000) (N P Jessen)

(Sk itso over A aboulevard)

k Pcterson A, Fruo ff Palæ 4081 s B illigo K læ doudsalg v. Laur. Lund g By.5657y JO (237) (A poteker R T Petersen) k H ansen Carl H orkr. ff By.5693y 12 (238) (H usejerne A ugust Rosen- green og N iels H ansen) s Thysson K P M anufakturhdl. ff By.l573x 14 (239 - E . 40,000 - G. 23,500) (Enkefru K athrino A R asm ussen) D anielsen O U rtckr. ff B y.l573y Bien v. K H aarby Skiltefabrik 16 (240 - E . 95,000 - G. 43,700) (Snedkerm . Sven Svensson) k C hristiansen Carl E Træ skofabr. Skotøjsrcp. ff By.2190v N ielsen O lga Frue V iktualiehdl. I! B y .3857 4 Petersen H olger Skuespiller itb C hristensen CD Sadelm .ff By.2190u 18 (269 - E . 170,000 - G . 40,600) (CJ og E J B oldt) B oldt Joh. P G ross. f C.6107 & C.6170 C hristofforsen’s C B ogtrykkeri I C.14583 W eile L & Sønner B ogtrykkere g C.12737 29 (242 - E. 70,000 - G. 30,100) (E jcndom sselsk. Ehnpa) s K rudw ig H Gross. g P alæ 2294x H oldorf Johs. Bogbinderen, g P alæ 2294y 22 (243) (M anufakturhdl. O M ortensen) s Jonsen n Frk., V iktualiehdl. ff B y.l624x 24 ( = G otlicrsg. 101) s R asm ussen SP A kts. M øbclhdl. ff P alæ 5110 26 (245 - E. 67,000 - G. 35,000) (H usojerindo V L assen) jrøller Peter H ørkr. ff By.2913y tib 4 N issen Chr., Murerrn. ff Palæ4607y 28 (246 - E.90,000 - G.26,600) (G eneralkonsulinde C E rskinc) s M adsen Oluf Back B agerm ., Fil g Palæ 4607V 30 (247 - E. 48,000 - G. 21,700) (M ejeriojcr E Birkbøll) Jensen V, C igarhdl. g By.5500u 32,34 f248A,B - E.500,000 - G.209,400) («= G othersg. 107) (N r. 32 or fredet i K lasse B ) (Den fransk-reform erte M enighed i K blivn.) 32 M ogensen Thorald, M issionæ r g B y .6877 34 N icolet C Præ st ff By.536x Sørensen W Form and g B.V.536A’ 36 Pedersen A Autom obilrcpr. ff Palæ 3535 Aabjeigve], Vanl. (GI. M arknavn paa S tedot). Fra A alrkistev. (so dennes Skitse' til Ved D am hnssøen 4 (2820) Olsen Karl E iendom shdl. •Sørensen K P V ognm and, Stald ff D am so 966 U d e n N u ni ni o r Christensen Al Iloar D yrlæ go ft D am sø 1852 Aabonlevard. U ligo Nr. Postdistr. V, lige Nr. Postdistr. N . (A nlagt over en Del a f Lade- gaardsaaen) (Skitse næ ste Spalte) 1-5 (5574 - E.3,201,000 - G.740,000) (= K loinsg. 1,3 og Itosenørn3 A llé 2-8) (Frm . Chr. M adsen & A nt. N iel­ sen) ls R asm ussen AC Slagterm . ffC.9037 Jøll v. Jørgen T licjll Ilcrrelingeri- forr. g N.8442 , R asm ussen J Frk. V iktualiehdl. g N.7780 Sporlskioskcn v. Tove L indholl g N.7623 & N.4471X A lcilii v. A N ielsen Konfekture- forr. g N.1093X Fredhv A Co. T øirensningsanst.. Fil. g N.7452 i ITerfnrtti M aria Fruo g N.7963 « Solborgen Pension, g N.7001 Scliou Ivar D isponent ff N.5705 1 « Plotigm ann II Steen Gross. ff N.7351

Aabakkevej [Fj Fra R ebildv. til G odthaabsv. (se dennes S k itse). 3 (1081) •M arenssen L Alaskinfabr. 5 (1079) (Fuldm . U R asm ussen) R asm ussen I, Frue g D am sø 1432 7 (1077) (Skorstensfc.ierm . O Jensen) Jensen Erii., Skorstensfejersvend ff D am so 59 11 (1073) ‘ M aczulat A ug., Skibsbygg. 13 (1071) *Juhl 8 OV. Forvalter 65 (2311) (Fru E m ilie MK Stricker) 6 (1093) *A akerlnnd O Tøm m erhdl. g D am sø 2090 10 (1089) ‘ K jeldsen A age O verm eka­ niker I) D am sø 1469 12 (1087) ‘ F lugge K Skom agerm . 14 (1085) (M ielkckusk J Græm ) Aabenraa (ED (M u ligvis: Aabne V raaor).

I (232 - E.50,000 - G.38,400) (<= Landem æ rket 39) (Skrædderm . Th. K øhn) 3 (231 - E. 35.000 - 0 . 19.200) (Enkefru CU Sørensen) 8 Jensen K R estauratør (Solen) il I.’al.T 4771 S (230 - E. 170.000 - G. 79,500) A lexander L isa Frue. Væveri g By.23x Papir U nion A kts. g C.12273 •R øpor-Pelerscn W Gross. g C.9260 & C.13060 Skand ina vi sk Papi rvarc-Im port A kts. g By.4644 8b« Schøtt T, Frue g Palæ 3179 7 (229) (T øm rerm estrene J P Jensen og O H ansen) Schcllinso II K økkenudstyrsforr. D rejer ff By.2568v # (228 - E. 35,000 - G. 25,200) (Fuldm . Tliorv. H ansen o g Smo- dem . O luf R asm ussen) Bbi N ebelung R N aalem gm . 'ff By.2568x II (227) (Fuldm . Tliorv. H ansen og Sm edem . O luf R asm ussen) R ita v. Ju lie Petersen, D am efri­ sørsalon ff By.411x 13 (226 - E. 65,000 - G. 24,700) (Fuldin. Thorv. H ansen og Sm e­ dom . O luf R asm ussen) k . i E richsen O U rtckr. ff By.411y 8 Specialvaskeriet g B y .4971 Aabenraa R am m cfabr. g B y .4011 A abenraa Skiltefabrik v. H cinr. Jørgensen ff B.v.4011 15 (225 - E . 250,000 - G, 58,800) (Fuldm . Tliorv. H ansen og Smo- dem . O luf R asm ussen) K,s Ørregaard

Lauridsen L , Sckr. i Soransk Sam ­ fund Stud. polyt. g N.3903Y Madsen E Frue Pensionat g N.4302Y 4 R indom Svend F orfatter ff N.7593 Poulsen M Ingeniør g N.3314 s Alltoel; E Frue Skuespillerinde g N.7876 Andersen ME Frue, A ssist. g N.5429 3s A aboulevardcns Fiskehal v. B K m so Jensen g N.5105 Pedersen EK Frk. U rm agcrforr. ff N.7732 H avo E & D Broderilidl. ffN.3211v , H enriksen CA Inspektør llcnric.h.sen Al, E nkefrue ff N.4735A’ Jerking I Frue Læ go g N.5580 > Jørgensen Soph. Gross. g N.5969 « AVesilicrg A Frøken 4 Gudm o S R cdaktionssckr. ffN.7467 Gm liiie I Fuldm . O lsen K P ihi Grosa. g N.7869 Aløller F D am cfrisørinde g N.7869 llo lst VS G ross. g N.7869 « R asm ussen F Kasserer g N.40u T øsen Erik K anelm oster fi N.1220 5s Busso Erdm ann. Frugt- & Grønt- lidl. g N.6463 R a d io A. G ramm ofonforr. v. I l Strand g N.185 Povlsen Ilclv eg B oghdl. g N.5082 i OeMin H Ilarm onikavirtuos g N.6981 Olnfsen AVC fh. Postm ester g N.934U Bidsted H ild in g B efragter Jørgensen II Arkivar i R igsark. Cand. m ag. g N.2030Y , B yrgo G Frk. M assøse g N .7856 D anske Stavefabrikkera Fæ lles- kontor g C.14875 & C.14890 Frederiksen M Frk. Musiklærer* inde g N.4302x > B eaujard H Sekretæ r fr. H dls- attach é ff N . 5290 ICaas N AK D irektør 4 Lchm ann M Enkcfruo ff N.2917y Ilartm ann A Ingeniør g N.1925Y H orsten AV Sekretæ r N ielsen NO B allin g T andlæ ge « Prag I K omm unelærerindo g N.976x C lausen Ar M anufakturhdl. G ellin ItAI D irektør ff C.12E07 Intern. Artist- & K unstnerbur., ff C.12507 7 (5481 - E . 1,160,000 - G . 199,700) ( = n orm an Triers PI. 2, 4 og K lcinsg. 2) (A kta. Solborgen)

Hus-Register lor København

II — 87

Aaboulevard

La B ella v. D Lundstcen Cykle- X B arnevognsfabr.. I ds. fi X.6853 G ørieke Fabriksuds., C ykleforr. fi N.6853 Jacobsen G H atteforr. fi N.2327 \ Andersen P & Co. A kts. elektr. Install. ÆC.11769 Eriehson Astrid Frøken, H jem lor addrø fi N.1007u Johansen G eorg B agerm . fi N.6700 M ottlau V iggo P ensionist i Erichsen H Frk. P ension at fi C.13217 B uchw aldt M Stiftsdam e Panum Louise Frøken Fogtm ann Chr. H ovedkasserer Ziirsen H ans Gross. fi hem l. Nr. > Olsen Em il L æ ge A fdelingslæ ge fi N.1416 Lundgreon C Gross. fi C.4705 35 (18bm - E .150.000 - G.27.400) s B yens Bar, |) C.3699 s ,i,i ’ G uldstcen Chr. R estaurator (Colum bus) fiC.3699 37 (18bn - E. 40,000 - G. 22,300) •Budtz-Jørgensen K Frk. Tand­ læ ge ff N .1123 39 (18bo - E .195,000 - G.27,400) (Enkefru H H offm ann) s M øller J V iktualiehdl. fi N.6326 N ielsen V R estauratør fi N.4510 Pedersen Knud Frugt- &Grønthdl. fi N.4560 s,i Ctallo Chr. Bagerm . fi C.9966 i N ielsen JV R estauratør 2 G jerløv CV Gross. fi X.3833 Sohradcr AE, Frue fi N.1286y .i N offm ann TI Frue fi N.8184 N ielsen E Kasserer fi N.3060 41,43 (= Svanem osegaardsv. 2) 41s E ggers V ictor Barber fi N.1728y Andersen A lfr. B lom sterhdl. fi N.1728x K jam -H anscn J Skræddcrm . fi N.2736x M øller T h., Frk. C igarhdl. fi N.2736v H ansen E Lund U rtekr. fi C.7306 43 k Poppel G J & Sønner B likken- slagerm . fi C.4567 s K eldorf J P G uldsm ed fi N.4035 H ansen W , M ejeriejer fi N.3891y i M ichelscn Tnga Frk., Bogholder- sko fi N.6208 i N ielsen CL B ogtrykker fi N.1918 i K argaard A Fuldm . fi N.3477y Jensen A nna Frue, Skuespillerinde fi N.3477x ltbs Svejseriet D erby v. Felix M øller fi C.15010 A utovæ rkstedet Derby v. F rits M oller ffN .8289 4 N ielsen Vald. M etalvarefabr. fi N.1437x 45 (18n • E. 235,000 • G. 27,200) 8 Jensen P Stam pe Frugthdl. fi N.1664 Lom borg CM Frk. H jem m ebageri fi N.6029 Sæ behuset fi N.1127x Sm ørforsyningen R osen, F il. fi N.1127.V i N ielsen N R Gross. Knudsen H B Gross. fi N.1054v > O rtm ann S Ingeniør fi N.4153v P arsfelt PA D rejerm . fi N.2633x 2 Erichsen J R epræ sentant fiN.4153x H ansen G Prokurist fi N.5149 4 EkdaliJ O Ingeniør fi N.1054Y C hristensen F E Fuldm . fi N.6215 iibs Spondrup A, Frøken fi N.1731Y t Func.k CCS K om m unelærer •H olm P F Snedkerm . I! N.3215 > U lrich L is E nkefrue fi N.1731x 47 ( = Ingom annsv. 30) s D ybdahl N Chr. N ielsen ViiktuaJio- hdl. g N.7066 s, i A ndersson G Skrædderm . fi N.5328 i H ansen II Chr. Bogholder fi N.6802 i *H aag JP A H usejer fi N.7720 R asm ussen H P K omm lærer fi N.2633v 3 Jerris Ingeborg Enko o. Aipotcker fi N.5919 Lassen M arie, Frue fi N.4828u 4 H ansen B ørge O stehdl. K ieffer PA B ogholder I) N.3455v 49,51 (18 i - E . 325,000 - G. 47,600) 49s R ittm eyer J U rtekr. fi N.7235 Mørch Aug. Slagterm . fi C.11551 Bunch Louis Prokurist fi N.6498 i B oller >Sv. V Inspektor fiN .1049V * R æ s F prokurist fi N.3253v 51s R ichter C Blom sterhdl. fi N.1741V Jensen T h. U rm ager fi N.2798y D anske Ilcrregaardcs M ejeri v. Enkefru K N ielsen fii 6.5581 8 ,t H ansen G eorg R estanrat. (Char- lis) fi C.13415 Gluck Sarah E nkefrue fi N.3214

8 K olonialm agasinet Solborg A kts. I! N.5409 Knudsen K T apetserer & D ekora­ tør N.8217 R asm ussen VM Vagerforr. K ondi­ tori fi C.4589 X Nr.7368 i Rasm ussen H Enkefrue Liidcm ann T) Enkefrue i M elson Axel T andlæ ge I N.7568 Bryld Borge B ering C'and. .iur. Svendsen M E nkefrue JS N.4714v Borum Anna Enkefrue g N.4346v • R ydberg R ich. K ontorchef fi N.6525 B orgbjæ rg Axel L æ ge Dr. med. I! N.1382x « H øy Inge Tandlæ ge Sørensen AC E nkefrue «,« Solborgen Pension v. Sygeplejer­ ske Fru K Buchtrup Bernhard fi N.7761 » R asm ussen E M ejeriejer 9-13 (5479 - E. 1,145,000 - G. 245,000) (A kts. Solborgen) 9s W interlich Astrid Frk. Trikotage- & L ingerilidl. fi! N.6889 .Tolianscn Carl Slagterm . fi C.5145 Økonom ien, g N.3595.V i Brandt K arla Frue Skønhedspleje S N.7268 L arsen CV G ræ s. fiN .7082 » Parker R Enkefrue fi! N.7669 Poulsen A Enkofrue fi! N.4134y • Linneballo L Gross. g N.7902 L inneballe Volmer Fabrikant Ersgaard PV G ræ s. Ersgaard Vald. Gross. g N.8412 4 Solborgen Pension, ff N.5388 Em bel G Kontrolur u. Skat tov. fi N.5078 A ndersen A, Frue fil N.3557V i P ingel E lisabeth A ssist. fi! N.3595X Jensen Edv. B Frue, Korsetuds. fi N.2352U li s Jensen R Boglidl. fi N.5424 V iktualieforr. Elite v. Frk. H H ansen ff N.7081 C hristensen Dorf Ilerrclingerihdl. fi) N.6863 Sim onsen B Sm ørrebrødsforr. fi C.14367 i Jonsson A Kl. Sekretær Cand. jur. fi N.4063V n ed egaard M Cross, fi N.6501 N ilson A lm a, Frøken fi N.3583 » M adsen A ug. van Dhiirbourgh S algsch ef fi! C.5916 M adsen H enn in g A genturforr. fi C.5916 Bruhn E Gross. g N.7158 a Poulsen O laf R evisor fi N.6212 Poulsen Finn Cross. 8ørenscn SCA R egnskabsf. 4 Florcntzen L Frøken fi N.8152 a Salom on G , M elhdl. fi N.7262 Sneidern J v. Frue fi N.6426 13s Andersen Chr. R estauratør (A storia) fi 6.15940 H onningsen S, M ejeriejer fi N.5439 M odeforr. Tora v. Thora V igfuseon fi N.6538 Aiabo Vin- & Cigarforr. v. E H ør­ skov, fi N.7873 Jacobsen H Frugthdl. fi N.7465 . N ielsen L C M øbelhdl. fi N.1616y Lyhno II Strømipefabr. fi N .3675 A s K o su t.L F abrikant fil N.4504V Schum acher V O verassist. fi N.302x a H ansen B olektr. Install. fi N.3485 Jeppesen B D irektør fi N.7864 4 F yn Jørgen Cand. jur. R asm ussen Johanne, Frue f N.1332V Achen EG Gross. Pr.-L øjtn. fi C.11462 A chen P H A genturforr. fi C.11462 • K lein C J A rkitekt fi N.5995 M ottlau Em il O Toinm crhdl. fi X.1743y 15,17 (= Jakob D annefæ rds V. 1) l5 s Parfum erie Onle v. O lga G oth fi N.888X la France Blom sterhdl. fi N.7324 19 (■» Jakob D annefæ rds V. 2,4) 8 Jacobsen H einrik P aalæ gsforr. J! N.1695y 21 (18em - E . 170,000 - G. 37,400) (A rkitekt H an s Roe-Jensen) Bach 8 Læ ge ff N.2413 Eriksen M K om m unelærer fi N.327x Groth A Frøken g N.1792v H an sen AE V iktualichdl. &N.1543X H oppe V Forrotningsf. fi N.5157. Jørgensen K Buron Bogholder fi N.7926 L iitzcn C A djunkt Pottersson S Cigar- &. V inlidl. fi N.7943 Scheelko M M anufakturhdl.fiN.7013 Sørensen J L Gross. fi N.7584

Rb M oller II Sm edem . fi) N.1094 •len-cn K E Alalerm. fi N.8493 23 (18en - E. 280,000 - G. 51,900) s Ludvigseti G eorg B agerm . g C.10148 Petersen A Blom sterhdl. g N.1543v i Aabo D nm cfrisorsalon v. Anna H ei- sel fi N.7686 •Zonker AS Enkefrue fi N.3779x Fribcrg Olaf F Gross. f N.3779x ■ Tha.rnæs O Skuespiller fi X.7150 Tharnæs Carla Balletdanserinde C hristgau L M alerm . D N.1031.V i Mnsdal P K om m unelærer fi! N.1031v Christensen A age U rtekr. fi N.1278y 4 Kirk A ugusta Enkefrue || N.5529 H enriksen F, V ognm and fi N.7522 M ikkelsen K B D anselæ rerinde sbH cnriksen J Snedkerm . fi N.7542 N ordisk H ustelefon v. N Joh. K vist

V A R E L O T T E R IE T S p il o g v in d !

2 »D yrlund-Sm ith N T andlæ ge fi N.2603 H endriksen C lldlsrejsende |! N.1049V 2 C ederqvist E Salgschef DN.3721Y O ftesen M K riininalassist. fi X.3646 4 W inkel A x., Fliscopsæ ltcr fi N.5481 Politibladcfc fi C.12124

II —88

lliis-Ileyislcr for København

Aaboulevard

s G entlem en’« H om e A kts. Herre­ lingeri £ N.6922 Jensen IIC, C igarhdl. £ N.1929x Thom sen A Parfum chdl. g N.1929y H øjlund C K onfekturehdl. £ N.3342u i •N ielsen LC n u sejer i H ansen AVilh. Gross. £ N.2092x 3 Søfyrbøderne« Forbund i D anm . £ N.3342X 68 (784 - E. 235,000 - G. 44,600) (= Jæ gerg. 25) (F rk. Gerda Ho- w alt og H enry H ow alt) s Jensen C R estauratør (T uborg) £ C.13456 Buchw ald Fr. K ioskforr. £ N.7323 Steffensen A B agerm . £ N.7749 i Bæ rentzcn M K oncortsaagerindo £ N.2432x Bæ rentzcn V, Forvalter £ N.2432x 70 (761 - E. 215,000 - G. 44,000) ( = Jæ gerg. 18,20) (M urerm . S L angkjæ r og Fru So­ fie Svendsen m . fl.) 8 A abouievardcns Apotek £ C.9500 i Jensen O laf Snedkcrm . » Fauerhøj K Jensen Frue, Vicevært £ N.4075x 72 ( = Skyttcg. 35) 8 K lausen M arius Urtckr. £ N.5139 A angstrøm K. M usiker £ N.2583y i Fjord J, Vicevært fl N.7976 /■1,/li 1670 - E. 378,UO - G. 201,800) ( = Skyttcg. 30) (Foren, l ’apirfabr.) Au tot rio £ N.8431 C hristoffersen K M ekaniker £ N.782Y Dansk Side vogiisfa lir. £ N.782Y Ilaucli AV F orretningsf. Skibsf. £ N.1767 A ut. Droskcc.icrcs Indkøbsforen. £ C.14911 Dallml’i I.G, D irektør £('.2723 Internationalt Isolations K om pag­ ni Akis. Ikas ;VC.2723 Kbs N ym ann E Sm edem . Gas- & A'andm. £ N.5577 «,i Arcliim edcs Akts. M askinfabr. «V K edelsm edje £ N.5880 78 (1897 - E.120.000 - G.32.300) 8 A'askorict Standard v. K Anderson _ £ N.325y Eriksen M J R epræ sentant Valm uen v. M Eriksen K onfektu- reforr. £ N.325v s.i G rolli JAI R estauratør (Bro- huset) £ N.6159 i *Lago Em m a Enkefrue . D ahl LE Gross. £ N.6911 i Jensen E T h.. T rafikassist. £ N.3358V 4 Gjcddo Jobs. Toldkontrolør f N.3358y 80 (2144 • E. 160,000 - G. 33,700) (= B rohusg. 20) (M aler P AVil- hardt) s Taifun Akts. Sløvsugcforr. £ C.4180 M orting PR Ingeniør £ C.4180 i W enncrw ald V Gross. £ N.1205v > Poulsen’s Chr. Sønner Indeh. V ilh. A Poulsen Bføndborere £ C.2355 » H ansen H Fabrikant £ N.3112v 4 Bryn OF R entier Larsen A M ekaniker £ N .l546y 82 (5435 - E.210,000 - G.19,000) (K bhvns K om m une) s Ilassing-Jørgenscn K llankfiildm . Cand. jur. £ N.4512x H assing-Jørgcnscn A Enkcfruo £ N.4512x G jødescn J A C A’iccinppeklrico £ N.1374y H assin g II Frøken £ N.1374y i Bæ kgaard Ellen Frno T andlæ ge £ N.5683 Cliristcn.^-a Leo S chjøttz Liegc £ N.6547 > Bunkeflod T de Fine fh. Overtold- insp. £ N.4512y Florander Th. M askinm ester £ •N . 1374x H olm H eleno K lkollcktrlce s H all K am m a Frue £ N.2605y lle lw e g C J D irektør £ N-7002 4 M eyer-Radon W K apelm ester £ N.6310 N ielsen A’aJd. Stcnhuggerm . Raad- m aud £ N.8387 84,86 (5108 - E. 1,365,000 - G. 244,500) ,(= > H a n s E gedes G .19-25, H enrik R ungs G. 14-18 og Jesper Brochm ands G. 17) (K bhvns K omm uno) 84s Petersen II Frede Ingeniør Cand. polyt. £ N.7810 C hristiansen CL Urtekr. £ N.4950X

i G lyhn n , D am eskrædderindo £ N.91.V Clausen Fr., R edaktør £ N.91y « Philipson A ugusta Enkofruo . J e .-e n Ju l.. M usiker £ N.lOfHX 50 (357 - E. 400,000 - G. 91,000) (D irektør H H ansen) 8 Jørgensen G eorg C igarhdl. £C.13476 Jensen II Giarm . £ N.1769y C yklefahr. Fix v. C Frandsen £ N.3540 A nti-A utoinaten Parcelbroen £ C.7089 Pedersen A nna R cstauratrice £ C.7089 n irsch sp ru n g AM & Sønner, Cigar- uds. £ C.13476 Larsen S K onfekturehdl. A a-K iosken v. L & K Jensen £ C.6669 & C.11037 , Klæbel VCE A poteker £ N.5281 Schm idt Chr. Tandlæ ge £ N.8048 i Jensen E lisabeth Enkefrue £ N.2227 N ielsen Johan D irektor £ N.2883 j Ilum lo L Stationsforstander £ N.7487 N ording Karl Gross. 4 Tverm nes Sven G ross. £ N.6306 Tverm ocs & Co. R adio en gros Tvcrm oes H olger Fabrikant £ N.6306 N yholm 1 l’li. Nkoleim-p. £ N.u.'.'Js 54 (= G riffen feld tsg . 47) K Scliovgaanl N & ,Son Isenkr. £ C.1909 i N ielsen A Frk. K omm iinelærerinde £ N.1719x i N ielsen M argrethe, P ianistinde £ N.4671y Smit li Else Frk., Arassose £ N.1245y 3 M cyn Ellen Fruo £ N.1245x Andersen Ingeb. La-rerindo £ N.4529y 4 Pontoppidan P Enkefrue £ N . 1719v 56 (610 - E. 400,000 - G. 241,400) (= G riffcnfeldtsg. 60 og Itant- zausg. 11-15) (P D avidsen) D avidsen’s Oskar V inrestaurant £ O. 1224 & C.1225 Davidsen Oskar ,C Co. Akis. Gross. Vinlull. £ C.1244 X C.1245 58 (674 - E. 88,000 - G. 68,900) (P D avidsen) 8 K riegor F K apt. i Peschardt O R edaktør £ N.699x Fyens Stiftstidende K bhvns Konl Bed. O laf Peschardt £ N.G99X Thom sen Poul Juul R epræ sentant ■£ N.5707 « Schanno Jean SproglaTcr £ N.699v 60 (675 - E. 224,000 - G . 73.800) ( = K apclv. 57) (C igarhdl. V ilh. M øller o g Fru Y rsa E R N ordgreen) s Christensen Gurli Frk., D am cfri- sørinde £ N.2861 Blom slcrforr. G uldregn v. B Møl­ ler £1 N.3517X Poulsen II C yklohdl. £ N.2960 i Joliannesen S D am efrisørindo £ N.1603x Fangel FK Præ st £ N.6907 j Nordgreen IIO Salgsinspcktør £ N.5992 • Schiitten IR Parnpl.vfabr. £ N.6771 M adsen R einliardt T rikotagehdl. £ N.905x 4 AVorm H edvig F’rnc £ N.3517v R adford R K apelm ester £ N.3517v Schm idt l l i . K økkenudstyrsforr. 62 (= Kapelv. 58) 8 M ortensen A’ald. C igarhdl. £ N.889x Larsen KAI Frk. Groes. £ N.4813x s.i Frederiksen C Fruo R cstaura- trice (Boulevard C aféen) £ N.2765 i Khhvns Nygeiplejelmr. v. Sophie Kofoed £ N.2442 ■i *Clemmen«en Alfr. T rikolagelull. £ N.6249 64 (684 - E. 210,000 - G. 61,000) ( = Fiskerg. 17) (Konditor RV N ielsen og H ustru og Mnrorm. AF K nudsen) s Elite v. Bornh. N icolnjsen Frisør­ salon £ N.237X Rossi ug .Mary Frue C igarlidl. £ N .8393 M odoforr. n o ffm a r v. Ingeborg Olsen £ N.2964x , AYarn.v S Trikotagehdl lY-lersøn TO, Chauffør £ N.4813V a Zandcrscn F, Enkefrue Ulrik Svend fh. Proprietær 4 R ojcscn N icolaj fh. T rafikkon­ trolør 66 (730 - E- 220,000 - G. 52,600) (= Fiskerg. 18,20) Larsen L , Frue £ N.7092 P agli K, Frøken £ N.4779y

s Larsen S, V icevæ rt £ N.678x i W inther H enriette, Alusikkererin- de Ilusojerindo £ N.943v Andersen 1), Enkefrue £ N .953Y i Olsen A II Enkcfruo £ N.3897 .laeobsen .1, Pensionist £ N.o655\ • Pettcrscn H elga, Frue £ N.676v B j K nudsen IIP Postbud 4 G røndalil AV, A'ognmand £ N.678y 36 (798 - E .115,000 - G.66,800) (P olack N K am m erjæ ger) 8 N ielsen CP Skrædderm . Fricdel M, Frue £ N.3405v Frem tiden, Syge- og Begravelses- kasse, Tm lbotalingskont. £ N.4571 , Nielsen l l i S U S , Frøkner £ N.1619X > Zichm ann C K asserer i G iidm undscn Kaj Fabrikant £ N.7671 4 D al Fr. G regersen, P ia n ist £ N.568x N ielsen A nton B ogtrykker 38 (36R3B - E . 220.000 - G. 46,800) s.i •F rem tids Ila a b Syge- og Bcgra- velscskasse £ C.4986 Fremtids Haab. > Sm idt-N iclscn H ans Kommunal,ægo £ N.14 > Frederiksen Aug. Enkefrue £N .938y 4 lTøppcnnann Ida Liitz Frue £ N.843.V itiis,i Friis-M ikkelsen E Gross. £ C.13006 40 (36R3C - E. 160,000 - G. 48,600) (F abrikant I, Larsen) 9 N ielsen Tb. C igar- & V inhdl. £ N.2683 Anboulovardens Cykle- & Itadio- forr. v. Alfr. Ilauch £ N.778 i Selnvartz Ejnar La-go £ N.5508 Seliwartz K Enkefrue i Kicrtzner Peter Gross. £ N.2857 i Hansen II fli. Eamlsarkivai' £ N.7483 H ansen E Frk. fli. Kom im ine- kcrcrimlo £ N.74S3 4 Gram Chr. Prof. Dr. m ed. £ N.5163 sin M adsen Brødr. G&Th. Snedkcrm . £ N.733x 42 (36R3D - E. 165,000 - G. 52,000) (T apetserer JR Jochum scn) s Centrum Bazørcn, ft K.6701 i N ielsen I* A ssist. K asserer f. G ar­ derforen. £ N.3425y i , hi . Fæ rgo O tto T apetserer £ N.1556 i Jørgensen Chr. Bogholder c N.3425X • Stenør SO, O verofficiant £ N.4395y N ielsen N ic. Ingeniør £ N.3425v 4 Jacobsen T h. Bech. ndlsrojsend c £ N.4130u 44 (36R3E - E . 194,000 - G. 69,000) s H ansen .lems Skom agerm . £ N.1.Y1 « •C hristensen .7 Snedkcrm . £ N.1042 H ansen S ylvia, Børnehaveleder £ NM114X > AVeden E Frk. Cand. m ag. £ N.3536x • A nderscn-R osendal M K om m une­ lærer fl N.1179y Andcrsen-R osendal II Kntnmiindo Ibscn Axel R evisor £ N.7421 . Andersen MKA. Frue. £ N.6047 Jørgensen G eorg, C igarlidl. £ N .U14v A« A’inducspolcrercn & Jørgensen AA! V induespolerer £ N.1179x 46 (36R3IL - E. 160.000 - G. 60,500) (= G artnerg. 19) s Illcm ann-Larscn F Farvchdl. & L asscn’s Ad. E ftf., £ C.13472 & C.13473 Gundorson C C igarfahr. £ N.2186 i Andersen J Schm idt Tandtekniker £ N .5446 a Bilde Jobs. Murcrm. £ N.8064 4 ‘ N lclsenL E fh-Snedkerm . £N.1843x Larsen NV B likkenslagerm . Gas- & V andm . £ N.1843u AVcsch AVuhnibald, M usiker £ N.1843y 48 (238 - E. 210,000 - G. 69,200) 8 Bnhl Jørgen B oghdl. £ N.633 Dam i»presserict ra rccl v. Erik Jucl-Larsen kern. Tøjrensnings- a n st. £ N.8144 V intapperict Yinlnll. £ N.5668 Petersen Axel Buntm ager £ N.7748 i L ynggaard P Th. clcktr. Install. £ C.10185 •Larsen A Ingeniør £ C.6650 Larsen K B, Ingeniør £('.6650 Stcinm iillcr L & C A kts. Ivcdel- fahr. £0.6650 Larsen & Sclding Ingeniører £ C.6650 Terp O laf Ingeniør Frm . £ C.6650

« IlciuU er M Froken £ N.6J07 N ielsen (le n r w Gross. £ N.8472 Nørlem A. Skrædderm . £ N.1503x 4 Svclm øc-Thom sen C Sognepræ st £ N.5514 Petersen Ivllcn Komm unelærerinde S N.3673x • C bristophcrsen n Korrespondent C N.6815 H ansen Em il, Stud.theol. £N.3903V Bht Salhej A V ognm and £ N.7357 Bh> R orvig Alm a. Froken I N.1141y 16 (2576 - E. 200,000 - O. 60,600) (Frk. Gerda Stcenbcrg) s' L iitzcn II Skrædderm . H ansen N iols M odehdl. en gros S N.5957 • N ielsen O tto Prokurist £ N.7177 G arde Paul Gros«. £ C.11117 1 Iloff-IIan scn A Enkefrue J.N.1272V 2 H ansen 1IA, R estaurator £ N . 6 K 1 i B eckm ann-N ielscn II Itep rasen - ta n t ÆN.1272V N ielsen Chr. F kst. O konom iinsp. v. D et kgl. Teater £ N.8400 t G outtm an EL Ingeniør Radio- m ateriel S N.5403 Justescn Jørgen Forretningsf. 18 (2577 - E. 285.000 - G. 75,400) s Bondixcn Ellen Frue Konfekture- lid I. £ N.4206v Rredoi H elga M odehdl. £ N.3476 • •Stcenlicrg Gerda Froken £ N.6941 D am cfa-gteklubben 1925, g N.6941 O xclbcrg Anna Froken £ N.584x AVeitcmcyer An.na Enkefrue £ . N.1589 i nerm an sen Chr. B anebestyrer fi N.5022 i C arstensen Svend R edaktør £ C.2310 Secher H ilm ar K ontorchef £ N.7707 Secher A nna, Froken £ N.7707 i Ferring-Larscn B L andsretssagf. £ N.5640 Borch M artin A rkitekt £ N.5758 < B yrding H olger k gl. K am m er­ sanger £ N.6400 Svendsen E M usiklæ rerinde £ N.1621X 20,22 ( = Sincdeg. 19) 20 Aabo Inventarsnedkeri £ N.7171 Bbi Tinvarefabr. Kronen £ N.5266 22 A ndersen’« M arius Bogbinderi £ C.6652 & C.1C652 24 (=■ B laagaardsg. 59) K H olm Erik. R ulleforr. £ N.3339.x A abo Blom sterforr v. CA K ocfoed £ N.8325 8 Thom sen Anna P ensionat £ N.3339v H oi'g-Jarner Yrsa, Froken £ N.2278.V > AVeido Ellinor, Fruo £ N.3339y 26 ( = B laagaardsg. 46) s Am erican n ou so H erreekviplidl. £ C.12096 G liiekstadt IL H unlinager £('.4364 i Kofoed Laura, Frue £ N.3563y • H ansen Alfred Vognm and A a-A ltransport v. A lfred H ansen £ N.4034 & N.5572 4 Jønson D Fruo, V icev. £ N .1285 28 ( 439 - E. 70,000 - G. 15,300) A abouievardcns Farve- & Tapot- lagcr v. R ud. M eyer £ N.946v •B ageri- og K onditori-Arb. Forb., K bhvns Afd. B agernes A rbojdsløshedskasso’s Ar- bojdsanvisningskont., £ C.3897 30 (36S1D6 - E.60,000 - G.26.600) s,j ’ Friese A K ondilor £ N.7006 , H erre-Skræ dderiet Fix £ N.877 32 (36S1D5 - E. 320,000 - G. 106,800) (Gross. EJ M adsen) s Poulsen PH Cigarlidl. £ N .32231’ Prim o v. H Green K onfekturefnrr. £ N .6330 G liiekstadt I! T rikotagehdl. £ N.5355 Jensen lf Anker Læderlull. £ N.5604 i C hristensen IIG O vcrassist. Re­ daktør af T ravlidende £ N .9 9 5 \ Dronck Carl Fabrikant £ C.10975 i , h > i D ansko T idsskrifters Forlag , Trykkeri D .T .F .T . £ C.2600 A C.1385 &, C.3108 i W arenbron J N aadler £ N.3223X • O bel B ertha E nkefrue N.2552x M øller M arius, Trykkeriledcr £ N.2552V 4 K nudsen C Form and ia> D ansk K orsctindustri v. Volmer LinncUallc £ N.6147 B randt K Fruo Liedcrvarcfnhr. £ N.5072 N ielsen Vakl. Sucdkerm . £ C.13095 34 (36S1C2&D4 - E. 360,000 - G .112,000) (Fru KV A rnhof) A x A a ly k k c M ejeri v. Valborg .V ( i Jørgensen £ N.6201 K.S Ilo lm GM , FrugtbiU. £ N.3655Y

|

Hus-Register for København

II — 89

Aagerupvej

s Nissen CN Afdelingschef £ N.6120 Rasmussen II E N.vltoe, Assisl. u. Mugist. £ N.1981 V .■ llalvorseii K Tapetserer 4 Ditlevsen M Bogholder £ N.947x 104 (2448 - E. 150,000 - G. 26,800) (= Kriigersg. 5) (Gross. Carl Olsen) s Nielsen Sophus Urtekr. £ C.12458 i Flenssted Axel Revisor i Arlund EMJ Kommunelærerindo £ N.7156 Nilsson E Afdelingschef £ N.734x i Rasmussen HV, Vognmand £, N.537X • Dornonville de la Cour M Frue fl N.4800v Dornonville de la Cour F Bankkass. Sclioii CA Købmand 106 (2009 - E. 145,000 - G. 28.400) (= Kriigersg. 8 ) KAndersen HC Frugt- & Grønthdl. £ N.8444 k . s l'.agce V Gert Bagenn. £N.7509 s ‘Winding Rigmor Enkefrue i Pedersen MM Enkefrue £ N.2659 Glædcmark 1IJH Cand. mag. £ N.981v 3 Madsen A Bendix Kaplajnløjtn. s Most Eleonora Enkefrue £ N.3356 4 Kroger A, Enkefrue £ N.981y 108 (2008 - E 115,000 - G. 27,400) s Wiese Chr.' Cigarhdl. £ N.981x i Simonsen Kay Fabrikant £ N.2107x 3 ‘Nielsen NP, Husejer A ndersen L Rc| uvæsentant £ N.2543A' Storch P Profossorinde £ N.2107v » Als E Repræsentant • Otto Carl V Kommunelærer £ N 6944 Schmidt Chr., Politihetj. £N.3979N 110 (1889 - E. 215,000 - G. 64,300) (= Jagtv. 2) KAagadcs clektr. Rulleforr. v. Fru Karen Hansen £ N.426x a Weiss Johan Restauratør (Græn­ sen) £ C.4163 i "Tidcmaml Marie Enkefrue £ N.1071X i Drosl lierle. EV, Ovcrbclj. £ N.7288 Skaarup 1IE ltepravsentant s Kalinar Svend, Skuespiller Teater- maler £ N.1071v 112 (= Jagtv. 1) i ‘ Bar-soe C fh. Købmand £Gb.7429 Kristensen J Viceskoleinsp. £ Gh. 1639y a Voes-Christensen O Gross. £ Gh.6060 Voss-Christcnsen V Frue Skuespil­ lerinde £ Gh.6060 Valentiner Axel Forfatter Cand. jur. £ Gh.7816 • Schou LV Gross. £ Gh.l639x Eskildsen L Direktør £ Gh.l602x 4 Sørensen Niels Afdelingschef £ Gb.6391 Wadtland Willy Groes. £ Gh.7387 114 (4266 - E. 130,000 ■G. 16,100) (Gross. P Kaae) s Wincents OI Skrædderm. £Gli,1163v Jacobsen J Frugtlidl. £Gli.4000u Mejeriet Hornbæk v. M Christen­ sen, £ Gh.7963 . Olsen Karna, Enkefrno £ Gh.ll63y Schiøler Carla Frue £ Gh.5075x 3 Mosegaard Hans Konsulent £ Gh.6823 Østifternes Haveselskab Kbhvns Amts Afd. £ Gh.6823 Hansen OJ Frisør £ Gh. 1514x • Jensen IM Komiiiunolærerinde I Gh.l436x Ørnebjerg T Kommunelærer ff Gh.5075y « Eberlein Laura Enkefrue £ Gh.4000v Guldner Bernh., £ Gh.l436y 116-124 ( o Borups Allé 5 og Hornbækg. 2-10) U 6 s le Dous Carl Assist. a Hansen Oscar Prokurist £ Gh.7509 a Larsen E Mejeriejer £ Gh.2610 Nielsen Laur. Kommunelærer £ Gh.572x Nielsen MAB Kommunelærerlnde 4 Møeegaard JL LædcrhdL £ Gth.2339 Okholm J Urtekr. £ Gh.7549 118a Benier F Enkefrue fl Gh.3678Y Nielsen F Traugott, Typograf £ Gh.701u « Kruse K Sncdkerm. fl Gh.l003v 120i Haagensen F Urtekr. £ Gh.3852x i Petersen C Ingemann, Gartner- assist. £ Gh.3820v Anker Frode Agenturforr. £ Gh.4318 ,i Eriksen ScJiack Sagfører Cand.jur. £ Gli.6882

i Hansen Chr. Aktuar Mag. scient. S N.1388.V Hansen Hllen Cand. mag. Svendsen 10 Bryggeridir. flN.7212 : .Inhansen Slig Ingeniør S N.5796 Wind J Baneingeniør Cand. polyt. £ N.5857 Johansen E Enke e. Lektor £ N.5796 * Matlfiesen CV Trafikinsp. £ C.8621 Juul Søren Kontorchef £ N.3213y Juul Erik Adjunkt £ N.3213y « Sømod Th. Sukkervarefabr. £ N.6246 Hjelmfeldt Viggo Bankbestyrer £ N.6334 86s Pectz J Gross. £ N.238 Lindblom Alb. Kontorchef Over- retssagf. £ N.7043 i Holm J Thygesen fh. Viceinsp. £ N.1312x Holm G Thygesen Kommunelæ­ rerinde Feilberg Axel Ekspeditionssekr. i Finansmin. £ N.1312y a Jørgensen ('hr. Ingeniør Cand. |)oly1. AfdeliiKrs'ingeniør v- K.T.A.S. £ N.1700 Jørgensen E Komimiiiclærerinde Buhl Jørgen Boghdl. Garlin August Lagerchef £ N.5263 s Nybøllc I1.CJ Kontorchef H anson T K apt. i Art. £ N.1087.\ « Liide,m ann Vil-h. L in g erifo rr. £ N.5181 Aadalsvej E Fra ltebildv. til Godtliaalxsv. (se dennes Skitse) 1 (1042) (C ross. G H allsso n ) .H allsson .M, 'l'e.lefonist.inde £ Damsø 2188 3 (1041) ‘Nielsen NP, Snedker . Gaardo P, Korrespondent £ Damsø 1072 Schramm O Pupirhdl. en gros £ Damsø 2180 7 (1039) ‘Nielsen JP Gasværksarb. Nielsen L Kommnelarerinde £ Damsø 1676 8 (1038) (Firmaet Dano) Hansen Vald. Forvalter £ Damsø 1322 15 (2203) ‘ K roghSH yllested Sm edom . £ Damsø 791 21 (2500) ‘ Petersen L, Murer F alkentoft K Sekretær £ Damsø 1344 25 (2478) (Enkelru SM Pedersen) Mauritzcn I, Malerinde B Damsø 2149 33 (2263) (Enke-fru SAl Pedersen m. fl.) Ileido CL Mjirerm. 35 (2261) ‘Nielsen L Clir. Mekaniker £ Damsø 2612 39 (2301) ‘ A ndresen A M urerm . £ D am sø 285 47 (2059) ‘Qvortrup CJ, Smed 49 (2055) L undqvist E Komm unelærerinde •L undqvist AO, O vertilskærer 8 (1047) ‘Thom sen J P , M askinm ester 10 (1046) “Jen sen O tto F iddm . £ D am sø 2695 12 (1045) ‘S ien le JFcinr., lekn. A ssist. £ D am sø 2504 *4 (1044) ‘ Kofoed A ndreas M askin­ m ester £ D am sø 686 18 (2652) (Tøm rer CJ H ansen) H erold S Fabrikant £ D am sø 1724 54 (2061) ‘ Petorsen PA , Tøm rer £ D am sø 273 56 (2115) ‘ Landt Povl A fdelingschef £ D am sø 2083 58 (2201) (B ogtryk k er VA K any) 60 (2199) ‘ Brem holm J P Krim inal- assist. £ D am sø 1762 Aagade El (Skitse næste Spalte) 00,92 (2626 - E. 225,000 • G. 40,100) (Overretssagf. Alb. Cohn) 90 k Nielsen Aug. Skomagerm. £ N.3500y Sørensen Chr. Tapetsereren. £ N.7980 8 Ohrt Anny Frue £ N.5589 Gringer M Skomagerm. f N.4160x i Hassing JP Ingeniør £ lieml. Nr. > Sandgren Sv„ Mekaniker £N.3038x Reichgriiber Kommuneheroriiute £ N.790v » Eiby 8, Typograf £ N.878u Skovgaard OL Bogholder 2 T eisen F lem m ing Arkitekt £ Damsø 2616

i

(!?kitse over Aagade)

VARELOTTERiET Aut. Kollektorer over hele Landet.

4 Andersen J Inspektør £ Gh.3413y Pedersen EAV, Postpakmester £ Gh. 5190x 122i Petorsen V Enkefrue £ Gh.701y i Svendsen Gudrun P ostassist. £ Gh.3852y Olsen M E, E kspedient £ Gh.3834x K eil C V ognm and £ G h.6283 124s M ørch Edvard C and. pharm . £ Gh.5190y Boallh E Frøken £ Gh.727Y i W ulff-C hristensen R fh. Skibsfører £ G h. 5120y W ulff-C hristensen JM EC Frk. A ssist. Christensen A, Assist. £ Gh.3852v 3 Haukkuid G Bogbinder £ Gh.2850 a Jenson E dith Bogholdorsko £ Gli.3807y Jensen Ingeborg A ssist. £ Gh.3807y H esselborg A R epræ sentant 4 Larsen Robert Kontorchef £ Gh.3678x 126-134 (= Borups Allé 23 og Skotte- rupg. 13-19) 126i Petersen K clektr. Inetall. a Jensen Otto, Lædorvarelidl. £ Gh.3663u 128s Nielsen NP Arkitekt £ Gh.693l Petersen 11 Snoditør Bagger C, Politihetj. £ Gh.4772 i Olsen Svend Kommunelærer 3 Andersen I1L Kommunelærer £ Gh.38l4v a Audcr E Landinsp. Revisor £ Gh.3837y Petersen Holger Slagterm. £ Gh.5184* 4 H øoberg-H ansen V Forretningsf. £ Gh.3586v E llcsgaard K , Sporvejsfunktionæ r £ Gh.l841x 130i Ilolm Jobs., Toldbetj. £ Gh.3860X Olso.n II, £ heml.Nr. a M øller JS fh. B oghdl. s Johansen Carlo K G iarm . £ G h.6246 132s dtolærg Tnger Margrethe Dr. pliil. £ Gh.5063V Jarlø KM elektr. In ta ll. K onstruk­ tør £ Gh.353y i Larsen Em il Skrædderm . a M andahl-llarth K , Frue £ G h.l841y R enstrøm A xel, V ognm and £ Gh.5680x * N ørgaard V isti Barnevognsforr. « N ielsen Carl Johan, K økkenchef f Gh.3938y P hilipsen Esther, Broderiskole £ Gh.3902x Philipsen A ugust Værkfører £ Gh.3902x 134s Sm ith H K om m unelæ rer £ Gh.3860y Smith Ellen Kommunelærerinde t Pedersen C fh. Apoteker Cand. pharm. £ Gh.9902 Jensen E, Damefrisørinde £ Gh.5680v Jensen M, Typograf £ Gh.5680v a Clausen lians, Vognmand £ G 11.9216 a iStromberg A, Frjie £ Gh.9471 4 Grosmann KM Forvalter Christensen AO Bogholder £ Gh.5063u 136 (= Borups Allé 25 og Skotterupg. 16-22) i A ndersen PM F orretningsf. f. Syge- k asscfunkt.F agforen. £Gh.3995x 3 Andersen A llr., Snedker £Gh.5361V a Sm ith W J L ektor E ngelsklæ rer i G h.6095 W adtland A T ranslatør £ Gh.7740 4 Hansen OC, Jernbaneportør £ Gh.5357v 138-144 ( - Borups PI. 5-7) 144s Frøhlke F Sm edem . £ Gh.4789 3 Pedersen Peder M øller Aagerupve), Brh. Fra Glumsøv. til Marbjergv. Ikke gennemført endnu. (Skitse Frederikssundsv.) 3 (1290) ‘Thybro K, Bankbud 5 (1289) (Murerm. S Rosenkvist Jensen) 9 (1287) ‘Nielsen A Smedem. 21 (2401) Steffensen GA Fabrikant ‘Johanson K, Enkefrue 25 Siensig Sten Cand. pharm.

• Klinge KJ Koncertsanger Hansen Ellen Sander, Fruo fl N.26?0u Munck E Malerin. £ N.2670X 92 k Sehomacker Aage Skiltefabr. £ N.8054 s Christensen Chr. Skrædderm. £ N.1586x Gra'stcd Carl Kriminalassist. £ N.3949 ChristensenAxel Speditør £ N.1586x a Zinu Jørgen, Stud. med. £ heml.Nr. Zinn Maria Enkepastorinde £ heml.Nr. » Petersen EM Enkefrue £ N.2363V Cederborg E Enkefrue £ N.790u « Larsen A fh. Fuldm. Frandsen Dagny, Frøken £ N.2721x 94 (2625 - E. 98,000 - G. 16,100) s Ediug NA, Værkfører £N.4328X i Larsen NP Tømrerm. £ N.7435 •Bang N Husejer £ N.337n t Jensen KM Kommunelærerindo £ N.986x WeBtfeldt G Overassist. £ N.986v • Ousen Carl, Cigarhdl. £ N.43l9v Thygesen K. Enkefrue £ N.8406 , Mogensen Anna Lærerinde £ N.2363y Mogensen IM Viceinspektrice £ N.2363.V 96 (2624 - E.92,000 - G.16,200) (Murerm. NP Andersen) s Moltke Ernst Greve £ N.1586« i Petersen Ida Enkefrue £ N.3500C Larsen Wald. H Hattefabr. Gross. £ N.438v > Møller Vibeke Frue, Massøse £ N.3280x * > Ellgaard AS Kriminalassist. £ N.2958 Jepsen Bjerre, £ N.4319y > Lange Nanna Cand. mag. 98 (2623 - E. 190,000 - G. 32,600) (= Ahlmannsg. 3) s Petersen li Urtekr. £ N.7800 Larsen B Frk. Damcfrisørindo £ N.7578 i Eller E Kommunelærerinde £ N.2398y Eller Ingor Musiklærorinde £ N.2398y Haagonson C Bogtrykker £ N.955.V a ‘Andersen NP Murerm. £ C.5329 Lieboroth J Murorm. £ N.6693 » Jonsen LC Kommunelærer £ N.2398v Jensen AC Kommunelærerinde Schmidt Mimi Frue £ N.438y. 4 Petersen Willi. Bogholder £ N.3280V Fischer R Frue £ N.955x 100 (2450 • E. 145,000 • G. 28,300) (= Ahlmannsg. 6 ) (Gross. Carl Olsen) s Nielsen Marie, Ismejeri £ N.2481x i Nielsen NP Inspektør Ejendoms- kont. £ N.2481y Nielsen Jens Lægo £ N.3360 > Meyer 6 Fabrikant £ N .llll Gummitjærefabr. Danmark £ N .llll Hansen E. Frue fl N.1981x • Sørensen Aage Kommunelærer £ N.7782 Strømberg Thyra Kommunelærer­ inde £ N.1580y 102 (2449 - E. 82,000 ■G. 16,700) (Gross. Carl Olsen) s Nilsson LM Skrædderm,

IIus-Regisler for København

I I— 90

Aagerupvej

93s Christiansen Clir., Ismejeri £ 0.4679 V 30« Ilansen Mario Froken, Kogorske £ 0.6079 32 (2181 ■ E. 145.000 - G. 18,100) (= Randers?. 49) (Knkefru Augusta S Ilerfortli) KAndcrson Hilda, Gronthdl. £ G.2791y i Ilart vin Gert, Musiker £ 0.2791 \

Agger HG Kaptajnløjtn. Mortensen Jul. Gross. £ Damsø 2608Y 213 (1721)

93 (1172 - E. 57,000 - G. 13.600) B engtson Sv. n dlsgartnor •Torkildsen H jalm ar, R entier £ Dam sø 489 111 (211 - E. 800.000 - G. 36,000) (K t)livns K omm une) B onniehscn Andrea, Aandedræts- undervisn. £ Dam so 95 Komm uneskole £ Dam sø 95_ Roiiniehson ICEE Dr. iphil. N ielsen M K omm unelærerindo N ielsen SC V icoinspoktrico £ D am sø 1048 U d e n N u m m e r V anløse M askinsnedkeri

4 (1284) (Arbejdsmand A Johansen) 34 (2334) •Petersen NV Br.vlov, Maskinarb. 38 (2336) (Monter NK Madsen) Aahaven, Valby. Fra Borglmven til Vigerslovv. (so dennes Skitse) 78 (2004) (Stationsbud JC Jensen) Dunliammer K Sncdkcrm. 5 (527) Pedersen Johs. B Cyklehdl. •Rasmussen II, Dykker £ Bella 491 Aalborggade O Fra Østerbro?. 126 til Randers?, (se disses Skitser) 1 (“ Østerbro?. 128) K Rostrup Axel Cigarhdl. £ 0.6664 Nielsen NTh. Skomagerm. i Hørbo PE, Statsbetj. £ 0.4666v N ørrcgaard Th.W Revisor £ 0.8005 « Bongtsen V. Murerm. £ 0.1675x • Jonson Elly, Tolofonistinde £ 0.4666y * Larsen H arriet Frue, Svstue i? 0.8803 Larssnn VE. Skrædder JP 0.1675y 3,5 (1968 • E. 130,000 - G. 17,600) (Fru G Soldath) 3 k Kongstcn’s Bomb. Hftf. v. R Schuniaun, Delailhdl. £0.4()72V i Pedersen Ilendr. Skomagerm. s Jensen F Enkefrue £ 0.4O40V 5s Petersen C, M ejeriejer £ 0.4072X i Kandcil SAL Kunstmaler fl 0.3938 7,9 (2160 - E. 120,000 - G. 17,200) 7 k ,8 *Jobansen Louis Bagerm. £ 0.351 s Esdam Helga, Borddækn. Christensen Vilh., Vicevært £ 0.2078 3 Nilson K Repræsentant 27 1 Caspcrscn Clir. Smedem. 29 (2119 - E. 144,000 - G. 19,600) (= Randcrsg. 51) (Toldrorsbctjontforen.) « Clausen Vald.. Smed £0.30171; ( = Østerbro?. 126) K Stadion V askeriet v. J Jensen f 0.6306 i Petersen Alex J , Tjener £ 0.4379x JensenFrederik. Fodlæ go i Idræ ts­ parkens Svøm m ehal £ 0.6380 . D ittm an A. £ 0.4379Y 4,6 (1748 - E .130,000 • G. 18,100) (Læ rer A P oulsen) 4s Jenson JA Pantelaancr £ 0.2594x 8,10 (1977 - E .136,000 - G.16,500) (Fru Bertha LV P aulsen) 8 s B aarts R . M ejeriejer £ 0.2594v 10 k Vindberg J T rikotagehdl. £ 0.2910y H olso J U rtckr. £ 0.2910x 12,14 (2158 - E .139,000 - G.17,400) (A kts.M atr.N r.2158,2J59,2161o?2162) 12 k Jensen K arl, Frugthdl. £ 0.272v 148 Therkildsen C M ejeriejer £0.272x 16,18 (2159 - E . 137,000 - G. 17,100) (Akts.Matr.Nr.215iB.2il59,2161og2162) 16« N ordbøgo A Instrum entm ag. 18« R undé W R cpræ scnt £ 0.4412x 20,22 (2172 - E. 127,000 - G. 16,900) (A CBII H ansen) 20« R asm ussen Johs. Murerm. 24,26 (2171 - E. 120,000 - G. 16,700) (V iktualiclidl. Olo H ansen) 26 k Troclsgaard VM V iktualiclidl. £ 0.4679.x « N ielsen N P llræ ndselshdl. £ 0.4532y 28,30 (2182 - E. 120,000 - G. 16,900) (E nkefru A ugusta S Ilerfortli) Aakandeve], Brh. Fra Frederikssundsv. (so dennes Skitse) 2

(Bygningskond. R Rasmusson) 217 ( 2099) Mønning C Revisor £ Damsø 2361 Jcnning I A rkitekt £ Damsø 2361 .lønning Ernst A rk ite k t £„ Damsn 2361 219 (2100) »Petersen F. Snedker Hansen A Kobmd. £ Damsø 720 221 (2114 - E. 48,800 - G. 7,900) •Jensen Wilh. Urtekr. £ Damsø 200 231 (2119) • Bang I,C Mad Antikvi- tctshdl. Hjemmebageri £ Damsø 197 4 (28) (Kbhvns Kommune) Jensen Chr., Underformand v.Vand- forsyn. £ Damsø 34 14 ( 8 b - E. 58,000 - G. 39,300) (Kbhvns Kommune) Høycm C, Restauratør (Dameøpa- villoncn) £ Damsø 50 29 (14q - vurd. m. 14t til E. - 85,000 - G. 66,600) (Enkefru C Riise) RiLso P Ildlsgartner £ Damsø 142 28 (14æ - E. 38,000 - G. 29,000) (Gartner Chr. nansen) 46 (14o - E. 240,000 - G. 129,000) Gartneriet Stormly v. Chr. Hansen £ Damsø 2 &. Damsø 396 •Hansen Clir. Ildlsgartner A nansen n Ildlsgartner 66 (2941 -E. 40.000 -G. 24.100) (ITdlsgarfner MP Rasmussen) Gartneriet Birkelund v. P Ras­ mussen £ Damsø 8 74A-78A (2957 - E. 477,500 - 0.17,000) ( - llyltebjerg Allé 8 ) (Tøm- rørm. H Mortensen! 74As Klæning Erik Iscnkr. £ Damsø 2510 Sælx'husct. /' Damsø 2631 Y i Petersen Henning Ingeniør Cand. polyt. £ Damsø 1715 Petersen Thyra, Tandtekniker £ Damsø 1715 3 Kristensen RK Laboratorielæstyrcr £ D am so 316 Kristensen E, Musiklærcrindo £ Damsø 316 i Skov A Cømenlsløhcr Bs Salon Reform v. O & I Bustrup Damefriserdng £ Dams«) 646 Nielsen AP Cigarhdl. £ Damso2407 76As Brulins H, Sporvcjsfunkl. £ Damsø 2574 Jensen M, Pensionist £(I)amso2631X 7815-84 (2958 - E.520.000 - G. 20,700) ( - Bogholder Allé 75, 77) (Tømrcrm. TI Mortensen) 7815$ Jørgensen Peter, Isolator £ Damsø 2473 B2s Frandsen HC Urtekr. £ Damsø 2480 i Følelsen .1> Kontorchef £ D am sø 2426 ■Haalir P Ost borg Repræsentant £ Damsø 2836X 81$ Iversen A, Mejeriejer £ Damsø 2417 Andersen P Frugt- & Gronthdl, £ Damsø 2436 i Mortensen Harry Tømrerm. £ Damso 456 « Nielsen Ove Repræsentant £ Damsø 2443y 4 Christensen K Ingeniør Herlov Em. Mekaniker 86-94 (126 - E. 295,000 - G. 15.400) (Tømrcrm. L Hansen øg Mu- renn. E Roersen) 86 $ Damsø Manufaktur v. O Mag- nusson £ Damsø 2458 Eriksen (JA Bagerm. £ Damso 2514 s,i Toftehøj Sv. Slagtern. £ Damsø 2505 1 Jensen 1 Skræddcrm. £ Damsø 1702Y 2 Hcrmanscn H Fabrikant £ Damsø 1274 3 Ilansen GR li.vgningskonduktør £ Damsø 2556Y < lioscrup M. Stud. polit. £ Damso 2556x ILammeken, AO Gross. 90$ Sælsen S Cigarhdl. £ I)amsø2438 Tamliæp P Bogholder i Tc.pp RJ Repræsentant 92$ Møllogaarden v. Sv. Larsen, Me­ jeri £ Damsø 2474 Rasmjissen I Frue. Dameskrædder* in

Aalekistevej, Vanl.

21 (381 - E.50,000 - G.19,000) •Hansen V Gartner Hansen Valb.. Frue £ Damsø 330 Manley Sverre Disponent 33 (968 - E.36,000 - G.13,200) Hansen P fli. Smcdem. Ingeniør £ Damsø 1071 •Thomsen Alfred Slagtern. £ Damsø 1071 35 (184,969) *Mo.ver Bernh., Boghdl. £ Damsø 779 37 (148) •Spccht S fh. OvorbotJ. 39 (147) 'Jensen Cn, Enkefrue 47 (le m. fl. • E. 90,000 - G. 50,000) •Frandsen JP Gartner £ Damsø 74 53 (ld vurd. ni. 2035 til E. 80.0CO- G. 64,600) (Handelsgartner IIC Hansen) Vinter Hanne, £ Damsø 2269 55 (lc - E. 160,000 - G. 110,800) •Hastrup KJ Planteskoleejor £ Damsø 10 75 (2g - E. 87,000 - G. 75,000) •Mogensen Anna & Carolino & Laura & Else Frøkner Udis- gartneri £ Damsø 141 81 (2748 - E. 48,600 - G. 8,300) Andresen A Sekretær •Grotli A Enkefrue £ Damsø 156 Hansen Al’ Maskinsnedkeri £ Damsø 208 & Damso 2006 83 (2d - E.40,200-G.22.100) •iierg Peter Ildlsgartner £ Damsø 813

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker