Kraks Vejviser 1934 personregister

734

S Ø G E R D E O P L Y S N I N G E R

OM PROVINSEN?

Der findes i dette Bind Side 1489 et Register — P R O V IN S -R E G IS T R E T — hvori De finder baade F o r r e tn in g e r og P r i v a t -P e r s o n e r samt Oplysninger om a d m in i s t r a t i v e F o rho ld . For­ retningerne er ordnede alfabetisk indenfor de forskellige Byer, Privat-Personerne alfabetisk for hele Landet. Der findes ogsaa et Afsnit S tø r r e G aarde . I 2det Bind Side 2481 findes d e t s to r e f o r h e le L a n d e t fæ l l e s F A G -R E G IS T E R — i hv il­ ket Forretninger og andre Virksomheder er bran­ chevis indordnede under Byens Navn. F A G -R E G IS T R E T omfatter Handel, Haand- værk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen, Sagførere, Læger o. m. a.

Made with