Kraks Vejviser 1934 personregister

Animated publication

734

S Ø G E R D E O P L Y S N I N G E R

OM PROVINSEN?

Der findes i dette Bind Side 1489 et Register — P R O V IN S -R E G IS T R E T — hvori De finder baade F o r r e tn in g e r og P r i v a t -P e r s o n e r samt Oplysninger om a d m in i s t r a t i v e F o rho ld . For­ retningerne er ordnede alfabetisk indenfor de forskellige Byer, Privat-Personerne alfabetisk for hele Landet. Der findes ogsaa et Afsnit S tø r r e G aarde . I 2det Bind Side 2481 findes d e t s to r e f o r h e le L a n d e t fæ l l e s F A G -R E G IS T E R — i hv il­ ket Forretninger og andre Virksomheder er bran­ chevis indordnede under Byens Navn. F A G -R E G IS T R E T omfatter Handel, Haand- værk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen, Sagførere, Læger o. m. a.

7 3 5

KRAK 8

V E J V I S E R

er ogsaa VEJVISER FOR

Der findes i Bind II

— paa røde Blade — et Afsnit omfat­ tende b a a d e Forretninger og Privat­ personer samt Oplysninger om admi­ nistrative Forhold. Forretningerne til­ lige i et fyldigt Fag-Register.

K R A K 8 V E J V I S E R er iøvrigtVejviser paa mang­ foldige andre Omraader.

Gennemser man I n d h o ld s fo r te g n e l ­ s e r n e for de to Bind — de findes først i begge Bind — vil man faa et Overblik over, hvad der findes. Ved at studere E m n e lis te n — paa gule Blade foran i 2det Bind —vil man hurtigt opdage, at der er flere Oplys­ ninger, end man paa Forhaand troede.

7 36—7 68

— S3M— 1 — —

1 — — —

V E J V I S E R E N K O S T E R 3 2 KR.

ER DE BUTIKSHANDLENDE OG VIL DE i Lighed med mere end 2000 andre! Butikshandlende sætte vort Skilt

paa Deres Butiksdør, leverer vi Dem Vejviserens to Bind til Særpris. Ring til vort Ekspeditionskontor Central 308 imel­ lem 9-4.

Vejviseren bringer flere Adresser end nogen anden dansk Haandbog.

Person-Register for København.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Indus Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i K ø b e n h a v n , F r e d e r ik sb e r g , H e lle ru p o g o m lig g en d e V illa b y e r under é t, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man natnrligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. ' I Vejviserens 1 i l f ø je is e r (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal F ly tn in g e r , som væsentligst gennem Folkeregistrene er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register for København. — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udénfor København, se Afd. IV, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Grænsen mellem (dette Registers Qmraade og Provins-Registrets er vist paa omst »Person*Registrets Omraade“. .

T i l l æ g : Liste over Døde. En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1932— 15. November 1933, med Angivelse af Dødsdagen.

J-

Alles Forretnings- og Privat-Adresser af almindelig Interesse optage Kraks Vejviser.

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) Efternavne er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alen?, f. Eks\ Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Indenfor samme Efternavn er Ordningen foretaget efter Stilling. Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. I. intet nensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter Forbogstaver (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (C A P staar før C a rl, dette atter før G A S ). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen =■ Hansen A P etc.; nansen A & Co. = Hansen A G O ) ) . Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. » En Farentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver at det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind).

5

i

M E D D E L E L S E O M

F L Y T N I N G E R N A V N E -

og S T I L L I N G S F O R A N D R I N G E R E T A B L E R I N G A F N Y E V I R K S O M H E D E R

o . l .

b e d e s i n d s e n d t t i l V e j v i s e r e n s K o n t o r , N y t o r v 1 7 , K ø b e n h a v n K .

'i i

inden hvert Aars 20. Oktober.

B e n y t B l a n k e t t e r n e i S l u t n i n g e n a f d e t t e B i n d

£

■ y

Afdeling I I I . Person-Register for København. Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer(se Kortet nedenfor.) Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

49

49

Person-Register for København

III — 770

Aa—Aaga

Aabo Pakkassefabr. v. L V Nielsen Valby Langg. 46 Valby £ Vb. 2756 - Tagdæknings Co. v. E Borchsenius Han­ sen Wilkensv. 25 UB£ Gh. f 932x - Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 2 |NJ £-Tg.4204 Aaboe &Co. Interessentskab Brolæggerstr. 14 E £ Cent. 11743 Aaboe-Pétersen Kai Gross. S-Boulevard 1233 IB £ V 9655y Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 181E £ By 5890v Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70E £ Cent. 9500 - Budcentral & Flytteforr. v. I Rugtved Sø­ rensen Blaagaardsg. 36 E £ Cent. 11455 & N 5383 - gi. Bureau v. S Kofoed Sygeplejebureau Aaboulevard 62 E £ N 2442 - Cykle- & Radioforr. v. Alfr. Bauek Aa­ boulevard 4 0 E £ N 7 7 8 - elektr. Installationsforr. v. CNielsen Julius Thomsens G. 23 B £ Cent. 11630 - Farve-& Tapetlager vedRud. MeyerAabou­ levard 28 E £ N 946v - Flaskehandel v. S Hoffmann Gasværksv. 9 B £ V 2846y - Fæstekontor v.JC Andersen Jakob Danne- færds V. 6 B £ Cent. 5418 - Spisehus v. J C Christensen Aaboulevard 27 B £ N 5450 - Vaffelbageri v. A Kiopp Rantzausg. 44 E £ N 5221 Aaboulevard-Kiosken ved ANielsen Aaboule­ vard 25 B £ Cent. 2049 Aaboulevard-Kvarterets Special-Værksted ved Th. Poulsen Rantzausg. 35 E £ N5929 Aabrink H V Giarm. Amagerbrog. 96 [s] £ o Am. 3041 Abron A fh. Postmester Amicisv. 41B £Eva 861 Aaby [Se endv. Aabye] - Emil Ingeniør Cand. polyt.Glahns Allé 43s IB £ Gh. 3829u -1 Viceinspektrice Hans Tavsens G. 5SE £ N 1254y Aaby Ekspressen v. H Møller Flytteforr. Eng­ have PI. 17 A B | Eva 1181 Aabye [Se endv. Aaby] - Lorenzo Direktør N J Fjords Allé 33B - C Enke e. Apoteker Østerbrog. B94 IH £ 0 2467x - Thilda Enkefrue Hollænderv. 233B £ V 2382v - Dagmar Forstanderinde Colbjørnsensg. 34B - K A F Frøken Svinget 122E £ Am.l703x - Rud. Gross. Papirposefabr. Griffen- feldtsg. 544E £ Cent. 1257 • Vilhelm Gross. Griffenfeldtsg. 544E £ Cent. 1257 Bp. Rømersg. 20 A4E - JS F Ingeniør Cand. polyt. Ellevadsv. 33 Charlottl. £ Ordr. 2735 - Jørgen Ingeniør Cand. polyt. Holsteinsg. 6l4H £ 0 8120 - Oscar Installatør N J Fj ords Allé l 4 B - Karen Journalist Griffenfeldtsg. 544E £ Cent. 1257 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 34B - Jørgen Kunstmaler Gothersg. 1432E £ By 456y - C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 106H1 £ N 3855 Bp. N J Fjords Allé 33I3 - E Redaktør Cand. theol. Dosseringen 183 E £ N 3193 - C E fh. Registrator Hellbergsv. 14 Hvid­ ovre Valby - A Repræsentant Cæciliav. 132Valby £ Vb. 2547 - F Sekretær i Statsans't. f. Livsfors. Cand. jur. Svinget 122[sj £ Am. 1703x Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 E £ Palæ 878x AabyholmVinduespoleringsbur. v. Paul Sund­ strup Marstalsg. 10 121£ 0 7787 Aacega Brændselsforr. v. G Andreasen Blaa­ gaardsg. 36 E £ N 7363 Aadal Vinduespoleringskomp. v. Laurits Ol­ sen Ved Klosteret 19 H £ Ryv. 2786

Aadam Margrethe Enkefrue Julius Bioms G. 233E - Flytteforr. v. Søren Pedersen Danmarksg. 19 B £ Eva 1750 - J Chr. Gulvbeklædningsforr. Rosenørns Allé 41 E £ N 5349 Aaen P J Overassist. i Post- og Telegralv. Carl Blochs Allé 6Søborg AaesTh.Maskinmester i FlaadenHolmbladsg. 763 m - ETeatermalerVendsysselv.62E £Gh.771x Aafred L & L Mortensen Mekanikere Sund- krogsg. 17 H £ Ryv. 4005 Aagaard Harald AfdelingschefJernbane Allé 39 A1Vanl. - C Lumbye Assurandør Valby Langg. 143s Valby £ Vb. 30 - L M Bankassist. Fredenshøjs Allé 61 HD - Carl ECand.polyt.tekn. FotografRedaktør Anker Heegaards G. 5 B £ By 2*919x Bp. Morlenesv. 14 Holte £ Holte 467 - SO Cyklehdl. VerasAllé 24 Vanl. £ Damsø 220 Postkonto 753 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I2B £ By 1083y - Gerda Enkefrue Ved Lindevangen 143B £ Gh. 749y - J enny Enkefrue Solgaarden 232 H £ Ryv. 3523y - M Enkefrue N J Fjords Allé 10s B £ N 4137x - Chr. Fabrikant R. (Axel E Aamodt) Poul Ankers G. 2SE £ Palæ 1974 - Peder Forretningsf. Njalsg. 392H £ Am. 465y - Hanna Frue Fotograf Jernbane Allé 39A1 Vanl. - Dagmar Frue Amagerfælledv. 9SE £ Am. 1680x - Ellen Frue S-Fasanv. 473El £ Gh. 7424 - D E Frøken Carl BernhardsV. 31B £ Eva 886y - Gunnar Fuldm. Rugbavev. I 1Valby £ Vb. 771x . - D Munk Gross. Bredg. 351E - Otto Gross. Vesterport B £ By 7030 Bp. Østbaneg.33 IH £ 0 6133 - & Frederiksen Guldsmedem. St.PedersStr. 26 E £ By 7li?? Postkonto 4592 - V Guldsmedem. (Aagaard & Frederiksen) N-Voldg. 203E - P Ingeniør Bernstorffsv. 154 Hell. £ Hell. 2106 - Paul Ingeniør Gross. (Bach&Bonne’sEftf.) Rigensg. 231E £ Cent. 12521 - Annine Frøken Kommunelærerinde Sti andboulevarden 165H £ 0 7037v - A P L Kommunelærer Tibirkeg. 212E £ N 6797 - IdaFrøken KommunelærerindeSortedams- doss. 63A4H £ N 2203y - Julie Kommunelærerinde Cand. phil. Lun- deskovsv. 10 Hell. £ Hell. 522 - L M N Kommunelærer Tibirkeg. 212E - M Kommunelærerinde N J Fjords Alle 10s B £ N 4137x - HV MKonstruktør BogholderAllé67Vanl. - I I F Kulhdl. Vognmand Jægersborg Allé 22 Charlottl. £ Ordr. 2430 & Ordr. 499 - K J Købmand Vestkærs Allé 8 Hvidovre Valby £ Hvidovre 92 - Viggo Købmand Nærumv. 313 Nærum £ Nærum 65 - O C Læge Dr. med.V-Boulevard 13 B £ Cent. 11078 (2-4) Postkonto 3955 Bp. Borg­ mester Jensens Allé 22412)£ 0 7236 (12-1) - Hjalmar Malerm. Amagerbrog. 1534 !U £ Am. 4132 - P Manufakturhdl. Roskildev. 368 Rødovre Valby £ Rødovre 190 - Poul Manufakturhdl. Valby Langg. 125 Valby £ Vb. 160 Bp. S-Boulevard 874E - O F Murerm. Vesterbrog. 169 E £ Cent. 3702,10079 & Priv. £ V 8685 (10-2) - Th. Murerm. Hollænderdybet 142(S] £ Am. 2139 - Knud Organist Norgesg.305ID £ Am.4592 - H Overassist. i Post- og Telegrafv. Gjen- tofteg. 75 Gjentofte £ Gjent. 1336

A a Dørplade- & Skiltefabrikken ved Verner - Christiansen Graabrødret.8 E £Cent.7304 - W, Akts. Automobilmaattefabr. Gothersg. 28 m £ Palæ 1193 Aaaba v. J Hansen Transport forr.H CØrsteds V. 11 B1IB I V 3556 Aaabach Kompagni v. MagnusHaahr Giarm. Godthaabsv. 64 El £ Gh. 4350 Aaabel Laura Husgerningskontor Odenseg. 243 m I 0 7691 Aa-aclo Komp. v. CGabriel Christensen Vin­ duespolering GI. Mønt 39 i |B y 5434 y Aaager JanusMurerm. Jomsborerv. 31Hell. | Hell. 74 Aa-alf, Akts., Bredg. 69 [kl £ Cent. 6772 Aaals-Parket-Gulve Akts. Dansk Parket In­ dustri Larsbjornsstr. 7 E £ By 2205 Aaba Bud & Transport Co. ved K Munch & H P Jensen Dybense. 6 E £ Cent. 3355 Aabac ved S F Garly Flytte- & Vognmands- forr.Viktoriag. 12 IB £ Cent. 8812 &V8145 Aabad O J Direktør Westend 30* [B A.A.B.A.F. ved Holger Jensen Præstegaards Allé 15 Brh. £ Bella 1217 Aabak A C Gross. Frm. Svend Trøsts V. 13 IB £ Cent. 3106, 3126 & 15484 - K Snedkerin. Fred. d. 7. G. 18 E f! N 6034 Bp. Fanøg. 272 M £ Ryv. 862y - v. O Anderberg Vinduespoleringskomp. Vesterbrog. 47 E £ V 1977x Aabal Isoleringsforr. v. Ludvig Petersen Gas- værksv. 15 B £ V 4854 - Vindueskompagni Rosengaarden 6 H | Cent. 8447 Aabald Atelier v. Joh. Lyngby Øst.erg. 56 E £ By 6388 Postkonto 29259 Aabart Einar W Pianostemmer Engelstedsg. 43 m £ Ryv. 1323 Aabavn Julius Murerm. Vesterbrog. 128* 13 £ V 8030 Aabco Gummidepotet v. Chr. Selmersen Col­ bjørnsensg. 8 IB £ Eva 2888 Aabech Alexius Arkitekt Murerm. Vendsys- selv. 10s [S £ Gh. 9960 - Jens A Ih. Murerm. Husumg. 10 E £ Tg. 1766x Aabei [Se endv. Obel] - HPelektr.Install Strandg.5C4E£Am.5759 - Gunnar Theilmann Organist Livjægerg. 33311 £ 0 895v • J P Theilmann Repræsentant Livjægerg. 333 m £ 0 895v Aabenraa Assistance Afd. v. Ernst Christof­ fersen Aabenraa 21 E £ Cent. 2121 - Røgeri v. H Iversen Aabenraa 4 E £ By 4202 - Skiltefabrik v. Heirir. Jørgensen Aabenraa 0 13 E £ By 4011 Aberg Sigrid Frue St.Kjelds PI. 64 M £ Ryv. 4064 Aaberg Erik Instru mentmagerVodroffsv.21B1 E £ V 6681x - Karl F A Instrumentmager Pianostem­ mer Vestmannag. 3 i £ Am. 3365 - Carl Biilow Læge Pile Alle 19 C1E - C J Maskinmester Mylius Erichsens Allé 43 Hell. £ Søb. 579 - KRepræsentantOleSuhrsG.74E £Palæ4324 - Aug. Tømrerm. Lombardig.254£ Am.1375 Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Ve­ sterport IB £ By 8674 Postkonto 26132 Aabid, Akts., Udlejningsforr. Ny Vesterg. 1 E £ Cent. 7007 Aabirk Sv. Købmand (Sanafer) Holgersv. 7 Charlottl. Aabling-Thomsen Hugo Fabrikant Rosenørns Allé84(3 £ N 2002x Aabo Blomsterforr. v. C A Koefoed Aaboule- vard 24 E £ N 8325 - Amagerbros nyeGas-&Vandmestcrforr.ved L Clausen Amagerfælledv.17 GU£Am.5790 - Bilen v. Sv. Pedersen Jagtv.15113 £ Cent. 4466 - Inventarsnedkeri v. Th. Andersen Aaboule- vard 20 E £ N 7171 - Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Høj­ landsvangen 44 Brh. £ Bella 1097 - Møbelforr. v. E Fischer & V Larsen Sal- lingv. 7 E £ Damsø 2034

Person-Register for København

III — 771

Aaga—Aaru

Aagaard R Gr Overassist. v. KTAS. Havebo 3Valby f Vb. 317y - P N Overbetj. i Statspol. Artilleriv. 60' [s] J) Am. 3057 - N A Overmontør AarhusPl. 4SMl J06008 - Andreas K Overpakmester Marstalsg. 251 1 1 0 4853y - Oltred Prokurist Mathildev. IS 4 El J Gh. 6757 - A Repræsentant Gjentofteg. 56BS Gjen- to.'tc J Gjent. 1460 - A M Repræsentant Grysagerv. 81 00 J 3452x. - 1 S Repræsentant Strand v. 266 Charlottl. D Ordr. 1678 - lljørn Skibs- & Maskinkonsulent Clas- sensg. 19 B3E J Cent. 11450 - J Slagterm. Ny Carlsberg V. 65 13 J V 9478x Bp. Ørcsundsv. 16 B 2 [s] - B Smedem. (Tron Art) Kaalundsg. 63 SI - G Smedem. (Iron Art) Kaalundsg. 62 El - P DTandlæge Puggaardsg.53E JByl721v - Aage Tømrcrm. Bergensg. l s i | 0 6465 - A S Tømrerm. Haderslevg.34 1 E JV245y Aagaard-Hansen L Puldm. Tagensv. 981[ n ] D Tg. 616 Aagaard-Jensen C Trier Kunstmaler Carl Plougs V. 7 4 E Aagades Brødfabrik, Akts., Kronprinsesse Solies V. 25 03 J Cent. 1181 Aagerup’s F Eftf. ved A Rasmussen Blik kenslagerm.Gas-&Vaudm.Englandsv 20IE - Fr.fh. Blikkenslagerm.HøjdevangsAllé22 [S] J Am. 7858 Aagesen Harry Bagerm. Woltersg. 16s [s] »DAm. 1747y - J N Bogholder u. Magist. Ingerslevsg. 1303E f V 2046v - Aage Kirehhoff DirektørVedLindevangen 8 S 00 | Gh. 2443 - Hugbod Enke e. Departementschef Bro- dersens Allé 2 Hell. J Hell. 1823 - Marie Enkefrue Gross. (N J Nielsen & Co.’sEftf.) Griffenfeldtsg. 284lED - C Gartner Lslcvbrov. Islev Brh. J Isle- bro 17 • A Hdlsgartner Amager Landev. 92 Kastrup J Kastrup 65 - Vagn Højesteretssagf. kst. Kammer­ advokat K.DM. Fredh. Kan. 16 B Jl Cent. 2550,11530 &11550 (10-4) Bp.Stockholmsg. 531-2E Jl 0 728 - Johs. E Instrumentmager Bredg. 43C B J Palæ I689y Bp. Koldingg. 7SE - C J Kirehhoff fh. Købmand Dronn. Tværg. 52* .E - L V Købmand Brede Lyngby Jl Lyngby • 357 - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 (S] J Am. 998 y - A R» præsentant Hostrupsv.7 1 E J N7815 - VagnRevisor Laurav.134ValbyJVb,3196v - H Skotøjshdl. Vesterbrog. 37 E JJ Cent. 6478 Bp. Værnedamsv.20 2 E - Aage Snedkerm. Westend 29 E J V 14c 8 - LSæbeforr Frue Njalsg.55s [s] J Am.lG51y Aagreen L V Maskinkonstruktør st. Kon- gensg.43 2 B J Palæ 1931v Aahuset v. N P Nielstn Blikkenslagerforr. Falkoner Allé 120 IH J Cent. 7494 Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkoner Allé 120 00 J) Cent. 10940 Aakanden v. S Hansen Blomsterforr. Frede- riksborgv. Henriettehøj S) J Tg. 251 - ved Fru Ella Falk Plisséforr. Nørrebrog.37 H J) N 6271 Aakerberg G Formand f.Bygningstapetserer- o nes Fagforen. Wilkensv.26C2ElJGh.5839y Akerlund I M O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 El - A Frue Solv. 3 3 E - Marie Frue Bredg. 47s E J Palæ 1912 - HenryGross.Vicekonsul (Chr.C Rahr&Co.) Hellerup!unds Allé 18 Hell. J Hell. 1144 - John Gross. (N J Åkerlund & Co.) Pug- gaardsg. 84 E J By 8962 - N J &Co. Skrædderforr. Bredg. 20° E f Cent. 6209

Aareimers Kaffelaser v. R Simonsen Lars- bjornstr. 19 B J By 2127x Aarep S P Godsforvalter R. S-Fasanv. 661 Valby J Cent. 12423 Aarestrup Emil Afdelingschef Eggersv. 18 Hell. J Gjent. 786 - Georg Bankbestyrer Lykkcsh. Allé 3ASE J V 7150 - inseborg Fuldm. N-Frihavnsg. 834E Aarestrup vejens Skrædderreparat ionsværk­ sted v. Yrsa Holm Nielsen Aarestrupsv. 4 Valby J Vb. 96x Aarfelt A L W Billedskærer Mobelhdl. Westend 9 E J V 3058 Bp. Mattha usg. 282E -Carl Johan BilledskanærEnghavev.562E - PI Billedskærer Krusaag.4 4 E Aarfing Aage Malerm. Arkonag.4® J V8009 Aargaard Ludvig B Gross. (Aargaard A Naybtrg) Valdemarsg. 18s E J V 292lx -&Nayberg Gross. Fedevare 'orr. Gl.Kon- gev. 33 E J V 8199 - Jacob Kunsfhdl. Vadstrupv. Vadstrup- gaard Bagsværd J Bagsværd 200 Aarhus Gas- og Vandmesterl'orening, N- Voldg. 30 E J Cent. 2278 Aar huus P r i v a t b a n k , Akts., NygadelE Jl Cent. 614 Stats J 170 Telegramadr. „Aarhnsbank“ Kontortid 10-3, 5 1 / 2 - 61 / 2 , Lørdag 10-2, 5 l/ 2 - 6!/2 Aaris N FrokenThoivafdsen^v.l32E JV132y Aarkrogh L C Gravér v. Timotheus Kirke Christen Bergs Allé 7SValby J Vb. 2216 -VM kgl. Kapelmusikus Kong Oscars G. I 3 E J Rj v. 1482y - Peter Musiker Willemoesg. 53 1 E f.08719 Aarie Husgerningskontor v. M Moller Ve­ sterbrog. 64A E J V 3806 Aarlo L P Skrædderm. Jacob Erlandsens G. 7 E J 0 2546 v Aarre Lone Enke e. Fuldm. Gaasebæksv. 21 Valby J Vb. 414 Aars SvendBagerm. Helgolandsg.15 E ®V 9918 - Grete Frue Bogholder Westend 153E - Paul Dekoratør Rosenv. Allé 12 1 i | 0 7836 - Louis Gross. Rosenv. Allé 17' E J 0 8695 Aarsbo J Stadsbibliotekar -OhrSuh-rs GrP4t~' Z 3 . Aarskov Georg kgl^Kapelmusikus S^enstyk- kev. 13 Hvidovre Valby J Hvidovre 151 AarsleffHilda Frøken Danas PI. 10 2 E J V 6084y - M&Co., Akts., Parfumefabr. Amalieg.3E J Cent. 5270 Postkonto 27920 Aarslev M Skotøjshdl. Nikolajg. 26 E J By 5026x Bp. Graabrodret. 5 1 B Aarslev-Jensen K Manufakturhdl. Borups Allé 213 SI J Tg. 5217 Bp. Kærsan- gerv. 231S) - II Tømrerm. Aalholmsv. 131Valby Aarstad W fh. Driftsingeniør Zionsv. 5 1 E Årstadius E Skrædderm. Kompagnistr. 37 E J By 801y Bp. Thingvalla Allé 51E JAm. 7560 Aarsøe M Assurandør Bygholmv. 20 Vanl. J Damsø 737 - Arv id Kasserer Jernbane Allé82' Vanl. J Damsø 2394x Aartoft Kay Bogholder Ryparken 642E J Ryv. 3089v AarupChr.Bankdirektor Hjortholmsv.5Holt e J Holte 429 - Erik Bankorganisator Frederikslundsv. 10 Holte J Holte 1085 - Henning Cand. theol. Aaboulevard 12 3 H - P H Cykle- & Radioforr. Revalsg. 5 E J V 5490v Bp. Under Elmene 7 1 E ■PK Fi ue Parkvænget 22 Charlottl. J Hell. 1986 - J Kasserer Rebekkav. 59 2 Hell. - John Malerm.Godthaabsv.30EI J Gh.4060 - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 143H J N 3987y - &Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39 H J Tg. 1100 Postkonto 20807, - Robert Metaltraadvarefabr. Bækkeskovv. 381Brh. J Bella 1834

Aakerlund Dorthea Manufakturhdl. Borups 152 H J Tg. 4557x - A Speditør Toldkl; rerer Trepkasg. 231 J N 1828v - Aa Sølvsmed Kattesund 14CE JBy 2929v Bp. Thurøvej 174 El - O Tømmerbdl. Aabakkev. 6 tB J) Damsø 2090 Aakerman A Dameskrædder Kronprin- 0 sesseg. 43° E Jl Palæ 5263 Akesson Knut. Direktør Syvens Allé 3S [S] - A Skrædderm. Valby Langg. 31 Valby Jl Vb. 8v - N Skrædderm. H P Ørums G. 4 E Aa-Kiosken v. L &K Jensen Aaboulevard 50 M J Cent. 6669& 11037 Aa-Lageret, Akts., Urtekr. Rantzausg.8 B H J N 1528x Aaland II PKunstmalei OrionsAllé3Kastrup Aaland ved Cai 1Hansen Flytteforr. Dan- marksg. 19 E J V 1567y Aalberg Oscar Slagterm. Norrebrog. 200E J Tg. 1296 Aaltorg R A Ritmester R. DM. Lundtoftev. 218 Lyngby Aalborg Kunst! dl. v. Svend V Hansen Ve­ ster brog. 15 E J Eva 587 - A alborg M argarine fa b r i k’s Hoved­ oplag Ny Vesterg. 7 E J Cent. 10254 & 11254 Telegramadr. „Vegetana" - Tøjmagasinet v. AOvesen Kompagnistr.23 B J By 3046 .Aalbæk Kaffe Import Lager v. E AHillestoft Saxog. 37 E J V 1870x Aalholm Bilen v. RudolfPeters en Aalholmsv. 19 Valby J Cent. 3402 - Blomsterforr. v. V Lemcke Brams- lykkev. 26 Valby J Vb. 2416 - ’s Farve- & Materialhdl. F Anskjær Ros- kildev. 159 Valby J Vb.989 - Flytte- &Vognmandsforr. v.PChristensen Vigerslevv. 33 Valby J) Vb. 1998 - Isenkramhdl. v. A F Rath je Valby Langg. 191 Valby JI Vb.352l - ’s Tandteknik v. Aage EN Kjær Roskildev. 1612Valby J Vb. 1436 Aalholmskvarteret’s Gas- &Vandmesterforr. ved A Jørgensen Nakskovv. 33 Valby ffi Vb. 2573 Aalkjaer l VLæge Tagonsv.564 [ n ]J Tg 489y Aalling J Sølvsmed Frdbg. Allé 11 A4E J V 6686x - & Rasmussen Sølvsmede Jagtv. 123[3 J Tg. 1565y Aalund Otto Glarm.Holsteinsg.45E J03425y Aalykke Kloak- & Brondrensningskomp. v. Johannes Petersen Tagensv. 160 Bl ® Ta 1432 - Mejeri v. Valborg & O Jørgensen Aabou­ levard 34 E) J N (J201 Aaløv C Ejendomsmægler Svanholmsv. 3S E Jl Cent. 3156 & 3157 Aamand Niels Overmontør Sundholmsv.lSVs! Aamann Svend Gross. Allég. 23EI J.Gh.2272 Bp. Smalleg. 36 B4 E J Gh. 2080 - AF RepræsentantMarkv. 47 E Aamodt Oline Enkefrue Holger Danskes V. 694E J Gh. 5217x • Axel E Aamodt Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 E J Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 ' - H F Repræsentant Viksøv.22'Brh. JBella 1564 Aamund Joseph Direktør Toldbodv. 142 E J Palæ 238 Aamøllen v. John H Bauer Melhdl. Falkoner Allé 110 E J N 2156 Aandssvageanstalter seAfd. V Real-Register Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandbou­ levarden l l l 4E J 0 7909 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Wille- moesg. 224E J 0 2246 y Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv. 1744 IH JTg.959x Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 183 E J Eva 2846 Aaregaard Harry Gross. Niels Ebbeser s V. 253E J V8311

Person-Register for København

Aaru—Abra

III — 772 Abbelin Johan Skrædderm. Tagensv.39s S £) Tg. 5371 Abben Verner Husejer Fredensg.173S DN4435x - HedevigFrøken Korrespondent Cand.phil. Dr. Abildgaards Allé 5 4 B A N1555u A. B. C. Tætnings-Compagivet ved K Pas- gaard &Co. (iothersg.105 E A Cent.15190 Postkonto 25079 Abel Olga Frue Dameskrædderinde GI. Kongev. 31* S A V 6763x - Hugo Direktor H . C. Ørsteds V49.A 2 BA N 7909 - OEnkefrue Islands Brygge 19s H i - Caroline Enkefrue Kastelsv. 12 B 1 ® A 0 7687 - E B Frue Havneg. 43 4 E A By 3718 - Vald. Fuldm. u. Magist. Odenseg. IS4® 1 0124x - V E Fuldm. u. Magist. Jacobys Allé 102 B ®Eva704v - Knud Glann. Ve Jerbrog. 102 0 | V 3713 Bp. Vesterbrog. 1091B - Holger Graver v. St. Jakobs K. Østerbrog. 88 C 3 ® - Alfr. Gross. Griflfenfeldtsg. 43 1 [Nt £1 Cent. 2477 & 5212 - C F Moltke Gross. Vennemindev. 20 ® - Helmer Gross. (Helmer Abel &Co.) Carl Johans G. 12 3 ® A 0 8229 - He’mcr & Co. Gross. Sygeplejeartikler Graabrodret. 6 E | Cent. 14756 - Knud Gross, N - Strandv. Dragør ® Dragør 99 - O CMaskinfabr. Duev. 883 B A Gh. 9977 - Bernhard Rammefabr. Taasingeg. 56:! ® A Ryv. 1257 - F fh. Smedem. Norrebrog. 34 Mbc E A N 693 v - AETømrerm. Brogade 21 E A Am 5791 Bp. GI. Kongev. 31* B AV 6763x - AxelAUrmager Holm. Kan. 282E ®By 7113 - 1 VUrmager Theklav. 14 ED Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 B se Afd. V Real-Register Abeli Fritze Frøken Adjunkt 1. Strandv. 2A 1 Ueli. A Hell. 1715y - Ejler Arkitekt Nybrog. 161E A By 2821 y - E K Frue Klkollektrice Duev. 522B J) Gh. 5402 x Abelmann H L Ingeniør Artilleriv. 66 s [s] Ablldgaard Just jun.Assurandor DirektørJens Kofods G .l 2 E |P a læ 3843 - Ane Lise Cand. mag. Amagerbrog. 1334(H - Elise Enke e. Konsul Jens Kofods G.12E ACent. 6185 - A Foiretnings!'. Carl Johans G.9 1 ® A 0 1246u - I I Gross. Agenturforr. Kompagnistr. 34 E ACent. 12055 Bp. Gaasebæksv. 4 4 Valby - Sv. Pedersen Ingeniør Oand. polyt. Sagasv. 184B f. V 9382y - N Kommunelærer Amagerbrog. 133* ® A Am. 5370y - Carl Købmand GI. Kongev. 104B A Cent. 8023 Postkonto 26734 Bp. Enghave PI. I l 3 B - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 E A By 2179y Bp. Kochsv. 312B A V 609 6 y - V Pianostemmer Saltværksv. 45 Kastrup Kastrup 64 Postkontrolør Asmussens Allé 5 ' B | V 117Oy - Arne Repræsentant Magnoliav. 511Valby Abildgaard-Elling Knud Gross. Agenturforr. Hojbro PI. 5 E A Cent. 7604 &By 3208 Bp. Østbaneg. 7 3 ® A 0 6679 Abildhøj Anders Overassist. v. Statsb. Wiehesv. 10 Hell. A Hell. 1929 Abildsgaard Elna Enke e. Skibskapt. Australiensv. 294® ARyv. 3041 u Abildskov P Malerm. Castbergsv. 26 Valby - L Frue Maskinskrivningsbur. Ane Katri­ nes V. 16* B A Gh. 9524 - L & V Bendtsen Maskinskrivningsbur. Boldhusg. 2E A Bal* 3446 - Rob. B Olieimportør Nyelandsv. 50s B - Marie Parfumeforr. Nyelandsv. 50s B A Gh. 741u

Aarup S 0 A Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39 [Nj - Hugo Organist Udbyg. 15' (S! J) N 4194y - POhr. Overinsp.iPost-ogTelegrafv.R.DM. Arrager Boulevard 4 3 O |J Cent. 12309 - K Repræsentant Under Elmene 7 1 [s] A Am. 4353y - P J statsaut. Revisor Mitchellsg. 21 IS J Cent. 10268 Bp. AabouJevardl2 3 iN]AN7759 aarup Hansen J Fuldm. n.Magist.Nyelandsv. 45 3 [E - Benny Kontorchef Vesterbrog. 423IS ® Eva 2401 - Fr. Kontorchef i Privatb. Nvvej 10 B 3 * V 5028y - Th. Sagfører Airalieg.3 3 E A Cent.10230 10639 & 3392 Aarvi o S & M Syge- & PlejehjemFrdbg. Allé 38> E | V 5560y Aarø Hans Kon‘ekturehdl. Randersg.51 ® |i 02734x Bp. Annebergv.l4 2 Brh.JjGh>93v Aarø-Hans?n Rudolph Inspektor Hyltebjerg AlléS 1 Yanl A Damso2443x Aas Ingvald C Direktør Upsal ig. 62 @1 - Ovidia Enke'rue Upsalag. 62 ® $1 0 595u - A W Fotograf Upsalag. 62 ® - Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlottl. S) Or lr.1057 - HO Skrædderm. Ken’.hv.20[5] DAm.4216 Aasberø J F Dampskibsf. lv. DM. MfæD. Uersonsv. 26 IIcll. ®Hell. 617 - 0 lir. .TTn^eniør Molbechsv. 10* Valby | Vb. 3526 - (' F Malrrm. Volundsg. 5 4 ED ®Tg. 1482x - .TRep:æ entant Borups Allé 7 1 EDA Oh. 727x Aasberq-Petersen S A Vægtfabr. Gersonsv. „ 26 HeO. |1 HeII.705 Asell Per Overmontør Rebekkav. 18' Hell. AasVov G 0 Ingeniør Nakskovv. 263Valby Aaskow E Willadsen Enkefrue Monrads Allé 22 Valby | Vb. 602 Aasted Eigil Fabrikant Cand.polyt.(Søborg Margarinefabrik) Gladsaxev. 22Søborg - Svend Gross. Rosenorns Allé 8' B - K Inceniør Cand.polyt. Lyngbyv.2S4 Hell. f Hell. 3334 - Anna Fru? Tandlæge Holbergsg. 7 E § Palæ 402 - J D Tapetserer Stampesg. 7 3 IS A V 91u - Severin Tapetserer Heibergsg. 10 ,12 E DBy 4869 Bp. st.Kongensg.5 E Aasteri-Frandsen Chr. Gross. Vejlesov. 68 Holte A Holte 807 Aastrand Nanna Urtekramforr. Trekronerg. 58 Valby |J Vb. 274 Aastrup Volmer Driftsinsp. Cand. pharm. Tranegaardsv. 100 Hell. J) Hell. 2661 - Tage Gas- & Vandm. Aalykkev. 22 [0 ® Gh. 7562 - Carl Gross. Kolomal cn gros Zinnsg. 2 1 i | 0 6943 - Tage Gross. (S Salomon & Co.) Bakke- gaards Allé 11 1 ® | V 1089v - C H Ingeniør u. Magist. Hans Egedes G. 193 IS AN 6359 - Henning LægeReservelæge Niels Ander­ sens V. 65 Hell. | Gjent. 1200 - Tage Papirhdl.LyngbyHovcdg.64Lyngby J| Lyngby 1118 - H P Pastor emer. Ringstedg. 6 2® Jj01447y Aastrøm Aaire Repræsentant Vendersg. 143 E $ By 3371 - Carl Smedem. Nærumv. 340 Nærum A Nærum 43 Aasø P Isoleringsforr. Hovedvangen 50s Brh. J®Bella 300 Aasøe M C Urtekr. (Carl Hansen’s Eftf.) Mølle Allé 18 Valby f Vb. 397 Aatoft A Repræsentant Forfatter Krsthvns Voldg. 3 * B | Am. 4903x Aavang vedCBach-Hansen & Anna Norbv g Vaskeri Klokkemagerv. 28 EDA Tg. 1416 Axman Axel Skrædderm. Strandparksv. 6 S A Hell. 1724u Aazaine Børnekonfektionsforr. v. H Hansen Frdbg. Allé 2 CDf V 7470 Abba Fod-& Massageklinik v. Gudrine Kolbe Vesterbrog. 184 Si | V 696

Abildstrøm AVaffeUab •. (Skand.Vaffelfabrik, Sognefjords?. 11s (S) fl Ara. 2506y Ahildtrup Niels Repræsentant Holcks PI. 2 Brh. A Bella 961 Abingdon ved A Rønnow Skrivemaskineforr. Skinderg. 42 E A Cent. 4304 Abis Gummivarelager Dyrkøb 7 1 A Cent. 12636 Postkonto 25'? Abisko, Akts., Smør-&Katfehdl. Godthaabsv. 378 Vanl. § Damsø 1458 Abnormanstalter, se Emnelisten foran i 2.Bind Abonnem3nt v.MSørensen LadestationVogn- mandsmarken 16 ® A Ryv. 2108 Abraham B,F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 83E AbrahamsN Direktør f. Klasselotteriet R. st. Kongensg. 974E A Balæ 894 - J Kapt. R. Engtoftev. 33B A V 9401y - Ch. Kontorchef u. Magist. Jægersborg Allé llOCharlott). A Ordr. 2958 - Mogens Salg-chef Ved Lindevangcn 30s B A Gh.1988 Abrahamsen J Bagerm.Frederiksborgv.45'iS A Tg. 1526u - K Enke e. Læge Grundtvig sv. 16’ B A V 5237v - KEnkefruc Kurlandsg.l5s [s] AAm.3762y - Mathilde Enke e. Ditektør Palæg. 8l,c E A Cent. 8771 - NinaEnkefrue Frdbg. Allé42A2B A Cent. 7413 - Selima Enke e. Gross. Bredg. 293E A Palæ 329 - Holger M Fabrikant Tølløsev. 30 Brh. - Einar Forretningsf. Kirkevænget 4S Valby - Leopold Forretningsf. Gersonsv. 21 Hell. A Hell. 110 - Elisabeth Forstanderinde Portugalsg. 183 [HA Am. 4118 x - Anna Frue Larsbjørnsstr. 12* E A Pala? 4344 ‘ - Johanne Frue Livjægerg. 414® A 0 5129 - A Fuldm. N-Farimagsg. 312E A Byl240x - Charles Fuldm. u. Magist. Cand. jur. Hor- tensiav. 10 B A V 7560 - G A Giarm. Østerbrog. 134 ® A 0 1123v Bp. Koldingg. 31® - H M Gross. Anemonev. 20 Gjcntofte A Gjent. 1820 - M fh. Hotelejer GI. Vartovs V. 36 Hell. A Rj v. 309 - S Ingeniør Cand. polyt. CFHolbechs V.10 Lyngby A Lyngby 272 - VIngeniør Peter Bangs V. 20' B A Hh. 4381 - O K Inspektør v. Vartov Hosp., Kapt. R. Farverg. 27 E - O II Kjole- & Bluseforr. Halls Allé l 5V A Eva 90 __ - Ida Kommunelærerinde Livjægerg. 414® - V KKommunelærer Fortunv. 56 Charlottl. A Ordr. 3170 - Axel Kulhdl. Kurlandsg. 6 [S] AAm. 6612 Bp. Kurlandsg. 153H - Harald Ijæge Dr. med. Overkirurg Ama­ gert. 2 E A Cent. 8880 Bp. Bispebjergv. BispebjærgHosp. BA Tg. 3833 - A P Overassist. v.Statsb. LyngbyHov edg 26A Lyngby - AlbertOvertelegrafbestyrerR.DM.Vester- brog. 177' B A V 3908 -M L Pastor emer. Solsortv. 60* B A Gh. 6618 - Erik Prof. v. Univ. Dr.phil. st. Kannikestr. I l 1E A By 4068 - Aage Repræsentant Amagerbrog. 45Hl - A Skrædderm. Ravnsb. Tværg. 4Bb4 IHA N4084v - Einer Skrædderm. N-Søgade 15C4E - P Skrædderm. Istedg. 99* B A V 5497 x - 0 F Smørrebrødsforr. Dronn. Tværg. 17 E A Palæ 2716x -Edith Translatrice Frdbg. Allé 42A2B ACent. 7413 - Henny Frøken Translatrice Palæg. 8beEA Cent. 8771 - A Urtekr. Backersv. 65 H) A Am. 5562 - S A Urtekr. Guldbergsg. 12K1 A N 8203

Person-Register for København

Abra —Ådre

III — 773

Adelsten Fanny Frue Tuborgv. 66 s Hell. - Il Repræsentant Peter Bangs 5'. 031 E Jl Gh. 6579 Adelsten-Larsen A F Lods DM. Limlenovsu. 81 Hl I 0 0872 Adeltoft A J Redaktør Valmuev. 22 2 [s] Adelørn C A Afdelingschef Jesper Brock- mands G. 5 2 B Adfelt K &H Frøkner I\ orset/abr. Studier str. 47B B I By 2o71v Adigard des Gautries Jean Lektor v. Univ.R. Ahlmanns Allé 5 1 Hell. J Hell. 2767 Adler [Se endv. Adeler] - Violet Frøken Atelier f. (fyldt nlæder- & Læderarb. Kv.æsthusg. 3 E 2 B I By 3658 - D B Adler & Co., Akts., Bankier- & \ ekselererforr. Østt rg. 61 B J1 Cent. 37 1 750, 1623 & 12623 Stats f, 474 Telegram- adr. „Debadlerco" - C A Cigarfabr. Egeg. 7 2 ( n ) Jl N 3871x - Hugo Direktør (H L Adler) Hclleruplunds Allé 14 H< 11. fj Hell. 550 - Ada Dr. pbil. Gammeltoftsg. 10s E I Bv 455x - Elise Enke e. Gross. Ahlefeldtsg. 161B I By 2888 y - Villy Forretningsbestyrer Jernbane Allé 97 1 Vanl. - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen Hl I Cent. 8331 , - Hanna Mag. sc. fh. Rektor Callisensv. 19 Hell. I Hell. 1996 - Agnes Pianistinde M I&A. Biilowsv. 404H I N 7884 - Rigmor Frøken Translatrice Ahlefeldtsg. 16* B I By 2888.y Adler-Jacobsen E Reklamekonsulent Fugle- bakkev. 862 (N) I Tg. 4201 Adler Jensen A Automibilrcparatør Vester­ brog. 139SLE I V 2614v Adler-Lund Fr. J ournalist St. Jørgens Allé l i 4H Adler-Nissen Chr. Ingeniør Ternev. 2A 3 E I Gh. 97lx Adlon Klub Nørreg. 41E JCent.l0698&10099 „Admi“, Akts., Dansk Malei mestreslndkobs- centra1, V-Voldg. 109 H I Cent, 14430 & Palæ 4867 Admira, Akts., Marcipan- & Konfekturefabr. Stmenseg. 7 (Nj Jl R 5559 Admiralitetsafdelingen Slotsholmsg. 10 B (1-5) I Cent.16201 seAfd. V Real-Regi­ ster u. Marineministeriet, Admirallie LauraEnkefrue ObdamsAllél9'[sj - H R Inspektør Rosenørns Allé l i 1 ØDI N 6838 Adolph Uffe Assist. v. Carlsberg Brygg.Cand. phil. Kaktusv. 45s [s] I Am. 7898 - FT Cand.jur. Sekretær IIareg. 191B I Palar 5087 x - Einar Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K. I)M. Overg. o. V. OCRKl I Cent. 16188 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg. 36 Gjentofte Jl Gjcnt. 279 - Emmie Enke e. Gross. Fredcrikssundsv, 106A3 [Nj I Tg. 5451y - K Frue Nybrog. 10:( B J By 7310 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSII. R. DM. •V-Boulevaid 4.1 2 tv] Jl Cent. 9782 - Fr. Th . Ad o l p h s Enke, Akts., Gross. V-Boulevard 4t LE I Cent. 7082 & 12100 - Ingeborg Gross. Svendsg. 2 3 E - l ’reben T Gross. (Ilandclsrelsk. Preben T Adolph & Co ) Overg. o. V. 601B - A O Obcrstløjtn. i Livg.li. Jægersborg allé 150 Gjentofte Jl Gjent, 2011 - T Juhl Pianoforhdl. Klcinsg. Cs E I N 6084 - OveSnedkerm.Polensg.383 CDJlAm.3638y - L Værkfører v. Carlsberg Bryggerierne Pasteursv. 7 E I V 1475 x Adolphsen Aage Boghdlmedhj. Aarhus PI. 4 4 Hl I 0 315x - Vald. Magasin forvalter Luganov. 4S ID I Am. 5676 x - ORevisor Strandv. 20C 1 Hl I Ryv. IC32 Adremø, Akts., Amageit. 29 B I Cent. 14672 & 14675 Postkonto 21803

Acker fSe endv. Agger] - Fr. Gross. V-Boulevard 4 E I Cent. 14669 Postkonto 301 Bp. St-andv. 1911Hell. J Hell.4163 - Sv. N -Farimagsg. 412K! I Palæ 3056 Ackenrann Emma Enkefrue Borerrg. 882 B - Karen FrueAustraliensy 2 S[ø| 1 1 {yv.2162y - Kristian EmilKommamlorka.pt. R.Nyholm Søværnets Kas. B Acno ved Holger Mørk Ar.emonev. 49 Gjerr- tofte I Gjcnt. 1079 A. C. 0. ved Axel Petersen Kunstklinkeri Østerbrog. 93 IH I 0 7412 Acthon E Frue Strandv. 138 C 1 Hell. I Hell. 4515 - A P Trafikkontrolørv. Statsli. Urikken- borg PI. 2 3 Lj ngby Activ ved Laurits Birkmar .Kirkevænget 12 Valby f Vb. 2637 & Vb. 2638 - v. J V Bundgaard Budeksped. Western! 6 E I Cent. 15490 & Eva 761 - ved P il Lindvang elektr.Installationsforr. Kirsteinsg. 4 i | 0 414 - Foto Grund tvigsv. 8 AE J Eva 2543 & Tg. 2018v - v. Ragnhild lb"elt Husgerningskontor Vesterbrog. 145 H J) V 8390 - v. W Sørensen Isoleringsf) rr. Aalekistev. 166 Vanl. Jl Damsø 1327 - Maskinafskrivningsbur. v. Betty Jensen Hostrupsv. 11 E f} N 1519x Aculit Pakkassefabrikken. CWinther Hol- bergsg. 20 B J) By 4504 Ada v. Yald. Andreasson Manufaktur- & Broderihdl. Gladbov. 6 Valby J) Vb. 3222 - Musikforr. v. J Hansen Meinungsg. 3 ( S I N 7901 Adam Jean Bogholder Abildgaardsg. 272H I 0 4()y - Adam’s T r a n s p o r t Co. Akts.,Danasv. 30 E I Cent. 7400, Postgiro Rr. 174 Spe­ ditionsa fd. Amalieg.26 E J Cent. 5147 & ,5467 Frihavnen Jfainpfærgev. 11IH I Palæ 3971 Adamsen Carl elektr.Install. Vesterbrog. 88 ’ H I Cent, 6146 - Dagmar Enke e. Malerm. Ole Suhrs G. 233B - C Farvehdl. Lyngbyv. 72s H J Ryv. 2551 Bp. Lovetar.dsv. 4 Brh. Jl Beila 1527 - O Gross. R. DM. (Chr. Stausholm) Bredg. 77 3 B - O V Guide Valdemarsg. 264E I V 2926v - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - A T Redaktør Vesterbrog. 122 ØD - H Tømrerm. Slagelseg. 22 4 Hl I 0 9065 Adeler [Se endv. Adler] - C H B aron Ekspeditionssekr. u. Magist. Østerbrog. 56C3Hl I 0 844 x Adeler-Bjarnø Valborg Enke e. Fabrikant Solsortv. 58 [Fi f Gh. 854x Adelfred Oscar Cigarfabr. Nordbaneg. 26 ED I Tg. 4268x Adelgades Fugle- & Akvariehdl. v. C EHesø Adelg. 61, B I Palæ 28 - Mel- & Grynforr. v. Iv Rahbek Larsen Adelg. 94 B I Palæ 60 - Maukepladefabr. v. Lars Jensen Adelg. 50 B J Palæ 2002 ‘ - Støbegodsforr. ved C H Mikkelsen Adelg. 5 B J} Palæ 2042 Adelhardt Viggo Radiotekniker Marstalsg. 32° 1 | 0 5599 Adelhøj Baldur Barber (Barberforr. Sevilla) Ilillcrodg. 4S [N] I Tg. 2766x Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Alag. art. Bagsværdv. 251 Bagsværd Adelsbech J V Radio forr. Tullinsg. 10 E I V 5027y Adelsbøll N B Bagerm. Lyngbyv. 56 H Jl Ryv. 951 Adels Forbund, Dansk, Ny Toldbodg. 49 B I Palæ 2846 se Afd. V Real-Register Adelson R Enkefrue N-Søgade 49 3 B - MGn ss. Bortliigsg. 81 H J) Ry v. 2483y - Semi Prokurist Østerdalsg. 142O - A Repræsentant H CAndersens G. 3B 1 B I By 5244v Adelsteen Alfred Repræsentant Kingosg. 5 3 H I V 2996 u

Abrahamson Ju tta Damefrisorinde Kochsv. 35 IS D V 8108 Bp. Frederikshorgg. 314B - Jenny Frue Gardes Allé l 3 Hell. j Ueli. 3098 - B & F Frøkner Gothersg. 1601E J By 4683 - Harrif t Frøken Frederiksborgg. 314B - Edgar Gross. (Emil V Abrahamscn) Vo- droffsv. 2 As IS J Eva 1703 - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 B J Cent. 5247 Postkonto 3490 - Emil V Gross. (F'rm. Emil Y Abrahamson) Strandv. 1914Hell, f Hell.3567 - Sigurd GrossJ Emil VAbrahamson) Forch­ hammere. l ;i S J Eva 1952 - M A Ingenior Bernstorffsg. 21 S D Palæ 2819 Bp. Gothe rsg. 160* B I By 8680 - Jul. fh.Overkirkebetj. Frederiksborgg. 314 B $ Cent. 9928 - F Sproglærerimle Kongedybets [g] $ Am. 1303y " Abramowitz G Skrædderm. Vesteibrog. 134 SÅ V1962v Bp. Drej øg. 10SH J) Ryv,1291y - N Skrædderm. Toldbodv. 3SKl I Palæ682v Bp. Toulen-kjoldsg. 22 4 B - Sally Skrædde) m. (Internationalt Hene- & Dameskræderi) Frederiksbergg 382B Abriol Desinfektions Co.v.CCAbel Duev. 88 m I Gh. 1977 Abro H Gross. Holsteinsg. 322IH Absalon Butiks-Vindues-Montering& Skilte­ fabrik,G Forsberg Langøg. 18 IH |1 Ry v. 3114 - Ab s a l o n - F o r s i k r i n q s - Ak t i e s e l - s k a b et Raadhuspl. 45 IS I Cent.9930 - , kemisk teknisk Fabrik vedChr.Selmersen Danmarksg. 1 S I Cent. 12695 - v. A Burakcvsky Kunstklinkeri Ko sg.430] J) N 16( 8 x -Transport Co. v. Holger Jensen Ny Ve- sterg. 5 B I Cent.1452 & 1 1221 Absalonsen JP Cykle-& Radiohdl.Lyngbyv. 350 Gj entofte I Gjcnt. 1002 Absalonskirken, Præster, Kordegnekontor m. m. se Aid. V Real-Register Absorbit, Akts., Godt haabsv. 142 E I Cent. 948 Acacia Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal­ koner Allé 1 i | Cent. 4336 Postkonto 3237 w Academiet for Sprog & Handelsfag Peder Skrams G.24 B I By3l95 Postkonto21501 Acalca v. C Aagren Blomsterforr. Egilsg. 16 m I Am. 1415y Acantex, Handels- ogIngeniørfirma ved Han­ sen & Sivsser kern. Fabr. N. Voldg. 52 B I Cent. 15885 Acanthus v. C Christiansen Blomsterforr. Yesterbrog. 175 f f l |V 3431 Acca Pen Comjp., The, Akts., Kandersg. 50 IH I Cent. 502 Post konto 958 Accidenstrykkeriet,Th. Mortensen NyAdelg. 5 B I Cent. 14663 Accumulator - Fabriken, Akts., Vesterbrog. 53 E JCent. 2161, 7961 & 7981 Telegram- adr. „Accumulator” PostgiroKonto Nr. 974 Achen H C Afdelingschef R .1Fjords Allé 6 S ØDI N 4831 x - PH Agenturforr.Gross. Frm. Aaboulovard 13 LE I Cent. 11462 Postkonto 22414 - C O Direktør (Il P Achen) Egcrnv. 57 [Fil Gh. 6721 - Olga Enkefrue Svinget 284[S] I Am. 249x - G Fr ue Vesterbrog. 963IS J V 98x - Chr. fh. Gross. Danas.v. (Vodrolfspl.) 22 1 IS I V 4880 -E G Gross. Pr.-Løjtn. Aaboulevard 134E I Cent. 11462 - Knud Gross. Fiolstr. 323B - Mathilde Frøken Tandlæge 1. Strandstr. 202 B I By 3500 Achilles G statsaut. Revisor Translatør Ama­ gert. 7 B I Cent. 13248 & 13534 Bp. Kay- sersv. 2 Charlott!. I Hell. 2706 Achton L P Trafikmester VilhelmTopsøesV. 9SValby Acka Murreparations-og Kakkelovnskomp. v. Julius Aabavn Vesterbrog. 128 S I V 8030

Person-Register for København

Ådre—Ahl b

I I I — 774

Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark og Island, Kraks Vejviser Nytorv 17 E ,J) Cent. 308Kontortid 9-4Postkonto 244 Adriaanse Marius Gross. Dyvekes Allé 13 HD J |1 Am. 6422 Adrian C P Bogbinderm. Absalonsg. 11 s IS » V1489u - O CCand. mag. Kommunelærer Brobergsg. I 4 m Jl Am. 5893y - A M L Enkefrue Nyhavn 38s IH J) By 5571 x - Rud fh. Fabrikant Oldermand R. Sorte- damsdoss. 59EL 4 H |}N 5841 - LMC Kommunelærerinde Brobergsg.l 4 IH - Th. Malerm. PileAllé 53 3 IEJ 1 V 8102 - Th. Malerm. Bortrerg. 81 E JP Cent. 2944 Adriansen E Bogholder Rostgaardsv. 27'Brh. | Bella 1665.' - 3 H Cyklchdl. Bagsværd llovedg. 129 Bagsværd U Bagsværd 154 ' - C Fabrikant (Svendsen&Hagen) Adolphsv. 54 Gjontofte ® Gjent. 1814 - L’GaarJejer N-Drago: v. st. Magleby J Diagør 408 - A Gartner N-Dragorv. Dragør i Dragør 64 Adsbøll B Sølvsmed Amager Boulevard 2 4 GS | Am. 68 VI - Carl Tandlæge Værnedamsv. 20 (V] Jl Eva 2236 Alsersen W .Jordt Giarm. Brogaardsv. 13 Gjentoftr J) Gjent. 485 Bp. Glænøg. 262[0| - Borge Ingeniør Cand. polyt. L I Brandes Allé 8 ' [vj Jl N 13l9x - Vald. l ’rof. v. Landbohojsk. Dr. Abild- gaards Allé 142 [V] JlN’ 5168 Adstofte B II Kommunelærer Nvelandsv.504 0 - Georg Kommunelairm Cand. phil. N-Fa­ sanv. 52-> [P] J 'Gh. 6.168 Adsø I Gro’ss. Yesterbn g. 30-- E J V 8725 Aebischer C Diiéktør Ilattensens Alle l 1 !E Jl G h. 7972 A.fc.G. Dansk El e kt r i c i t e t s Akt i esel ­ skab Repr. forA.E.G., Berlin, Chr. d.9.G.5 HJCent.5000 Telegramadr. „Geau Post­ konto Nr. 357 Afholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 E D V 5353 y Afholdsforeninger se Afd. V Real-Register Afrodite ved A Lund Damefrisørsalon Jagtv. 129 E £, Tg. 3498 Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. V Re­ al-Register Aftenbladet Eksped. Kobmagerg. 9 E JCent. 1103,4193,12830 & 14698 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21 S) J) V 1443x ' Afzelius Agnes Frue Henrik Ibsens V. 4 EJ) V 3262 - Viggo Journalist Eivindsv.52 Charlottl. f) Urdr. 2508 - K. G fb. Postmester Cand. polit. I’ugle- bakkev. 49 1 [ø - A G Redaktionssekr. Cand. mag. Verm- landsg. 184[S] J) Am. 8719v - A A Trafikkontrolør v. Statsi). Kirsten Piils V. 3 Charlottl. Aga Depotet ved Valborg Jørgensen Møn- terg. 20 E J By 8058 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjørnsensg. 11 E J) Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 5 2 E Jl N 3271x Agenskov V Husejer Strindbergsv. 35 Valby | Vb. 365 - Richard Malerm. Saxog. 501E J) V 2608 i Agenta ved Erich Sckerl Belysningsart. Hol­ bergs g. 14 E J) Palæ 4664 Postkonto 208*20 Agenturcentralen. Dcthlef Thomsen Overg. n. V. 33B E § Am. 8143y Ager Erna Frøken Amagerbrog. 243[s] J)Am. 246lv - J Repræsentant Jagtv. 51s E JbTg. 1278 x Agerbeck H M B 'ghohler Dannevirkeg. 72E Agerbek Poulsen M Enkefrue Australiensv. 32* m

Agerbek-Poulsen NM Isenkr. Bernstorffsv. 86 s Hell. | Hell. 4045 Agerbo Halkj ær Afdelingsleder VanløseAllé 13'lF] ®&h.5752\- Agerbunasen Anna Enke e. Sadelm. Ahornsg. 7 1 |Nl - Ingeborg Melhdl. Jakob Dannefærds V. 10B 5 E - ’sO Eftf. v. AWanell Sadelmager& Tapet­ serer Peder Hvitfeldts Str. 16 E Jl Bv 4475 Grundlagt 1862 Agerby Tora Afdelingschef Jagtv. 202 3 Hl ® 0 2471x - A S L Forstanderinde Larslejsstr. 1 1EJ ) By 6400 - Aksel Komponist Organist Larslejsstr. 11 E U By 6400 Agergaard.B S Cand.pharm. Ø-Søgade 32' [ k J - JKursusbestyrer Thorav. 191[N] - P & O Schøn Tapetserere Ø-Farimagsg. 18 m | 0 1869ii Agerholm [Se endv. Aggerholm] - Ed vardBibliotekar fh.Operasanger R.Hav- neg. 7 4 E J) By 4817 - Sophus Direktør i Arbejdsgiver!. R. Ham- merensg. 3 1 E Jl Palæ 5256 - Karen Enke e. Postmester Under Elmene 10 4H - Louise 'Enkefrue Herluf Trolles G. 26' EJ) By 868 x - S Gross. Ved Klosteret 81 (U J Ryv.4358 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. B S | V 5778x - M S K Frøken Sølvg. 9 3 E ® Pala', 2571 y - Einar Inspektor Ribeg. 1 3 É] JIØ 523 u - O WEnkefrue Klkoliektrice N-Frihavnsg. 75 1 m ® 0 809x - EmmaAg e r l i n ’s E ftf. Konditor Niels Juels G.BKI Jl By 75 Indeh. Ricli. Peter­ sen Bp. N iels J uels G. 4* E J) By 443 v - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 E ® By 1560y Bp. Ordrupv. 131s Charlottl. JJOrdr. 3926 - Axel Skibsfører Nørreg. Dragør J) Dragør 90 -A Skibs & Maskininsp. St. Markus PI. 83 E ® N 8 414. - E Urtekr. Vesterbrog. 143 E J) Cent.7580 Bp. Kjeldsgaardsv. 283 Valbv - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 E J) N 441 y Agersborg Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26 E Ji Am 5845v Agerskov II C &Co., Akts., Agenturforr. Gross. Amagert. 29 E J) Cent. 13943 - J Bagerm. Bryggervangen2H J) Ryv. 1564 - Amalie Enke e. Købmand Taffelbays Allé 7* Hell. -Johanne Enke e. Fabrikant Jakob Dan­ nefærds V. 21 E | N 3160v - L S Enke e. Overingeniør Bredg. 35 1 E ® By 4881 - Johanne FrisørindeKingosg^E J) V 7047 - C kommunelærerinde Lynæsg. I 2 IH Jl N 4381v - M Lektor Cand. mag Grundtvigsv. 3 1 E J V 5634y - Thora Lærerinde Ryvej 8 HolteJ) Holte565 - WSkotøjsfabr. (Rudolph Agerskov &Søn) Selsøv. 21 Vanl. Jl Damso 1837 - Rudolph & Son Skotojsforr. Blaagaardsg. 15 A E J) N 511 y Agersjtov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester­ brog. 115 E jPCent. 8889 - V Vinhdl. V-Bonlevard 37 E J) By 8206 Bp. Fanøg. 4S H Agersnap Harald Komponist Nyelaadsv.833 IE Jl Gh. 9l8y - J Kunstmaler N-Fasanv. 132 113 JGh.6028 Agersted Aage Fnldm. v. Statspol. Cand. jur. S-Fasanv. 39 1 [0 J) Gh. 9726 - K Ingeiiiø Cand. polyt. Weysesg.43 IH J) Ryv. 708v - Svend Lærer Cand. theol. Joakim Lar­ sens V. 6100 | Gh. 7132 - A F S Telegrafkontrolur Falkoner Allé 273 m J) Gh. 3598a Agersten Harald Bagerm. Borups Allé 25 E D Gh.6092

Agersten A E Frøken Kaflfeh 11.(Viggo Søren i sen’s Eftf.) Nyelandsv. 61200 J) Gh. 3130x Agertoft Kai Arkitekt Hu’gaarJsv. 106s IE - Holger Ekspeditionssekr. Cand. jur. Hul- gaardsv. 902E - Ingeborg Enke e. Lektor Høyrups Allé 8 B 1 Hell. | Hell. 4553u - Karen Enkefrue Hulgaardsv. 902IE ® Tg. 5336x - Sven Ingeniør Cand. polyt. Parkvænget IS Charlottl. J Hell. 4060 Ågerup Chr. Boghdl. Nørrebrog. 215E J Tg. 639y Bp. Bjornsons Allé 13 Søborg ® Søb. 525 - Chr. Cigarfabr. Nordbaneg. 24 E ® Tg. 2556x Bp. Esromg. 264 E J)Tg.2997y - Chr. Restauratør Forchhammersv. I 2 E | V9210v - J Restauratrice H C Ørsteds V. 50 B 1 E® N1787y Agfa-Foto,Akts.. Gothersg. 49 E J) Cent. 4713 & 12690 Postkonto 1412 Agga v. GA Sørensen Lingerihdl. H 0 Ør­ steds V. 40 E ® V986!) Aggebo-Niels>en Amalie Enke e. Bogtrykker (P A Nielsen’s Bogtrykkeri) Worsaaesv. 2S E I N 458 V Agger [Se endv. Åcker] - 11 V Cand. pharm.Emilieg. 2 3 E - Chr. Ingeniør Esperance Allé 26 Charlottl. Jl Hell. 305 - HG Kaptajnlojtn. i Fodf. Bangsbov. 67 Vanl. - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjørnsstr. 16* E Agqerbeck C R Bogtrykker Willemoesg. 263 IH | 0 6987 - B Cykle- &Radioforr. Fællcdv. 21 1 J N 2406 Bp. Vedelav. 30 Rødovre Vanl. - Valdemar Købmand Rørholmsg. 3 4 E J) By 5754y _ Aggerbøck-Christensen Ejgil Direktør Ring­ stedg. 83 (ø) ® 0 4448 x AggerdahISophus Overbogholder Godsbaneg 7 1 E - Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 53s Charlottl. ® Ordr. 1560 Aggergren A L Vulkaniseringsanst. N-Voldg. 29 E ®By 6511 Bp. Tibirkeg. 194E Aggerholm [Se endv. Agerholm] - A Blomsterhdl. Philip Schous V. 3 (E £ Gh. 6363 - P Skibsforer Ribeg. l l l | 0 7452 Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Bogenseg. 61 i |0 4 5 9 9 v Aggersbo Chr. Repræsentant Svinget 262 ISO J) Am 902s. Aggersund Kridtværk, Akts., Bredg. 25 C E Jl C. 13831 Hovedkontor Assens |) 26 Aggesø H Lund Repræsentant Taasingeg. 521 H ®Ryv 2592 .v Agnbak C Stukkatør N-Fasanv. 182 E Jl Tg. 3930 Agner Carl Gross. (Carl Agner &Co.) Wor- saaesv. 23 E - Carl &Co. Gross. Worsaaesv. 2 0 | Cent. 3341 - II C Prokurist Gross. Frdbg. Allé 40* E Jl V 4451 Agnild O Ba^dram Kontorchef Læssøesg. I '1 i | N 2012 Agnsgaard Peder Cyklereparatør Klausdals- brov. 112 Soborg Agnvig Ludvig Fabrik ingeniør Vigerslev Allé 701Valby - V Radioværkst. Værnedamsv. 12A 2 E J V 1272.V Ahl Holger Urtekr. Jægersborgg. 18 E $ Tg. 336 Bp. Nitiv. 81 (E Ahl-Nielsen John Journalist Julius Valen- tiners V. 81 IE ® hemmeligt Nr. Ahlberg [Se endv. Alberg] - J &E Frøkner Lipkesg.2'101 Ahlbom Helge Bogholder St. Kjelds G. 30-H - Sven Direktør Koldingg. 15s M - Villiam Revisor Ahlmanns Allé 271Hell.® Hell. 611 J) Tg. 5344v _

1 i 1 i

Ahlb—Albe

Person-Keg ister lor København Ahlburg A Forgylder C T Barfods V. 9 2 El - Carl Skomagerm. Lærkev. 2 Hf}Tg.4436v Bp. Klitmøllesv. 27s Yanl. Ahlefeldt Anny Komtesse Holbergs". 741 | By 721.3 Ahlefeldt-Laurviq Anna Enkegrevinde Fred. d. 6 . Allé 12s m |J G-li. 4274 - Tofa Enkegrevinde Nordkrog. 13 Hell. f Hell. 2648 » - C Greve Gross. (Gærkompagniet) Livjæ- gerg. 154 I | 0 1886y - (1 Greve Ovérretssagf. Amalieg. 33 B f Cent. 12267,12432 & 12732 - Erik Greve Bitmestcr Amalieg. 8 1 f Cent. 12202 - C Grevinde Rosenv. Sideallé 523 |)0190x - Fritze Grevinde Amalieg. .8 B - KritsLensgreve Kmh Iiofjgm. R. DM. Kronprinsesseg .20 H f Cent. 7108 Ahlefeldtsgades & Grønttorvets Budcentral v. S PetersenAhlefekltsg. 20 B f By 8120 Ahlén S Arkitekt Soborghus Allé 11 Søborg i5l Søb 130 Ahiers Marie Enke e. Forpagter Vesterbro". 1752E f) V1937v - Carl Tandlæge N-Farimagsg. 74 E ffi Palæ 3842 Ahlgreen Katty Frue (Kattv Eckel)Falkoner Allé 59° fF f Gh. 40fly Ahigren Agnes Frue Bornholms". 4 4 i | Palæ 5208 - TI A V Malerm. fSkiltefabr. Hava) Fersmarkg. 633[EDf N 60<‘5 - A f'h. Overserg. Frederikssundsv. IfiO 2 Brh. Ahlmann E Frøken Mynstersv. 193 B f V 2209y - M'^haéle Frøkon Classensg. 57 2 3 f 0 1272 u - Emilie Ingeniør Cand. polyt. St. Knuds V. 15s m |! V 8697 - Nikolaj Ingeniør Taarnborgv. 7 1 B f V 7387 - Marie Frøken Kunstmalerinde St. Knuds V. 15s B Ahlmann-Ohlsen.Tohs Gross. Agenturforr.Vin- gaardstr. 21 2 B f By 7087 - SK Kapt. Gross. (Leerbeok & Holm’s kem. Fabr.) Frdbg. Allé 682 B f V 833« -11 S Repræsentant S-Fasanv. 80 C '4 Valby f Vb. 2075y Ahlstrand Sv. Fabrikant st. Kongensg. 631B f Palæ 1449y - CP Hdlsfuldm. Dronningensg.555B f Am.53“7v - Wald. Købmand Svinget 3 23 f Am. 1881 - Ohr. Mekaniker Amagerbrog. 29ES [gQS Am. 7401 Ahlstrøm Ellen Frue Borups Allé 251ES [SI |! Tg. 5184x Ahm ACigar-& Papirhdl.Strandv. 138BIIell. D Hell. 1656 - Axel RepræsentantWilkersv. 124 El Ahner A Buntmager st. Kongensg. 10 B D Palæ 1107 y Ahnfelt-Rønne 0 Højesteretssagf. Gyldenlø- vesg. 3 B | Cent. 9520 & 7119 Bp. Stockholmsg. 3113 f 0 2219 AHPiken ved O Nielsen Frederiksborg^. 42 B f By 4820 Ahrends V Mask:nmesterKløckersv.22G jen- tot'te f Gjent. 849 Ahrenkiel H R Bogbinder(Ahrenkiel&01sen) Holmbladsg.78 1 3 f Am. 7694x - & Olsen Bogbindere Kompagnistr.16 B f By 4055 - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 [øl f R,yv.3493 Postkonto 4517Bp.Strandv.312Él - Georg Gross. Raadhusstr .6 B f Cent. 4994 Ahrenkilde E Y Entreprenør Amagerbro". 75 4 3 $) Am. 355y - ’s N Eftf. Frugt- & Grønthdl. Nørrebrog. 11 m f N 2859 - K Gartner Maglebylille Kastrup f Ka­ strup 239 - N Partikulier Gammelmosev. 329,331 Bagsværd J) Bagsværd 35

III — 775

Aktieselskabet Svovlsyre- & Superfosfat- Fabriken Limfjorden Kontor Amalieg. 15 B f Cent. 6388 Stats f 163 - til Udnyttelse af de rustbeskyttende Par­ ker-Patenter i Danmark Fredh. Havnev, 14 B f Cent, 13036 Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 45 E f Cent. 4260,4280 & 15166 (10-3) se Afd. V Real-Register Aktuel Billed Central ved O B J Søkjær st. Kannikestr. 10 B f Cent.3243 Aku-Glanzstoff-Vordica, Akts., Holbergs". 15 B f Cent. 6474 & 12880 Postkonto 25309 Alabastkompagniet vedAkts.ENielsen’s mek. Stenhuggeri Aldersrog. 10 3 J Cent. 3006 & 5842 Postkonto 20742 Aladdin Ekspres v. F Sturluson Flytte- & Lastbilcentral GI. Kongcv. 6 A S f Cent. 6238 - elektr. Installationsforr. v. Otto Krsziza Stevnsg. 45 i | N 2351v - Fly tteforr. v. Jens Holm Overg. o. V. 98 A B g Am. 6250 - v. Braune Klædcskofabr.Dysscgaardsv.112 Søborg f Søb. 382 - Kurvemøbelfabr. v. H Pedersen Istedg. 15 E>f V 1287 v - Kvarterets billige Gas- &Vandmesterforr. ved H Larsen Dronningens". 65 B f Am. 5816y - Kvarterets Pianoflytteforr. v. A Nielsen Brobergsg. 11 E f Am. 5954 - Malcrfori. v. CCLarsen Oehlenschlægors". 21 E f V .3238 - v. Orla D Koblauch Smørrebrødsforr. Amagerbrog. 2 As 3 f Am. 79 - ’s Tapetlager v.Fru 1 MammenVcstcrbrog 77 B f Cent. 7512 - v. CDræger Vaffelfabr. Drogdensg. 6 3 f Am. 4785 - Vindueskomp. v. Herhuldt Olsen Andreas Bjørns G. 22 E f Am. 7897y - Vinduespo’eringskomp. v. Leonhard Tøl­ løse Dublinv. 18 3 f Am. 5953 Aladdinteatret Amagerbrog. 29 3 f Cent. 12181 - ’s Chocoladeforr. v. Sonja Meyer Amager­ brog. 31 3 f Am. 2620' A la Ganterie Grenobloise, AT Bording,Akts. Amaeært. 11 B f Cent. 159 Alarm-Sikring v. N Jørgensen Biilo\vsv.5BB g V 5046v Alaska v. Viggo Nielsen Vinduespolerings­ komp.Harald Kiddes V. 2 Valby f Vb.346 Alba Hotel v. Olivia Anild Bredg. 65 E f Cent. 5495 Alban Mathilde Bogholderske Collinsg. 5 4 3 f 0 1389v - Carl Gross. Syndergaardsg. 5 B f Palæ 3574 Postkonto 28274 Bp.Ingerslevsg.l04l B f Cent. 3574 - C A Sten- og Billedhugger Collinsg. 5 4 3 f 0 1389 v Alban v. E Hansen Glarmesterforr. “ St. Peders Str. 28 B f By 5925 Albarts G Tapetserer (P Albarts & Søn) Ve- sterbrog. 14 B 3 B - P Tapetserer (P Albarts & Søn) Vester- brog. 14 B 3 B - P & Søn Tapetserere &Dekoratører Ve- sterbrog. 14 B f Cent. 11427 Albeck Elna Enke e. Gross. V-Voldg. 2 3 B f By 2747 - Julie Enkefrue Vcsterbrog. 98* B - Margrethe Enke e.Læge Rolighedsv.202B f N 2479v - Mimi Enke e. Overretssagf. GI. Kongev. 29 B 3 B f V 5129 x - A Frue Østerbrog. 12423 f Ø150.y - Marie Frue Stoenstrups Allé 153É | N 5C84 - Kaj Fuldm. i Fitiin. Cand. jur. Ejderstedg. 6 B I Eva 1203 - Carl Gi’OSS. MGS K. (Andersen &Albeck) N-Farimagsg. 5 1 B f By 8021 - C E & Søn’s Eftf. Gross. Frederiksbergg. 28 E | Cent. 1809 & 1819 Postkonto 2906. - Erik & Co. Gross. Agenturiorr. Gylden- løvesg. 10 B f Cent. 7958

Ahrens [Se endv. Arends] - Otto Ingeniør Gross. N-Frihavnsg. 13 3 f Cent. 3673 & Priv. D 0 3406y Postkonto 20955 - Ellen Frue Korrespondent Aarhusg .3413 - Gustav Snedker Askøg 8 S 3 - G K T Telegrafkontrolør Tjornev. 29 T ..yngby - H Værkfører Hjalmar Borgstrøms V. 4 3 Valby f Vb. 259 v Ahrens-Madsen C Slagterm. Vinkelv. 10s Vedbæk f Vedbæk 258 Ahrensberg AndersGaardejer Tømmerup Kastrup - Edvard Gaardejer Tømmerup Kastrup f Magle 170 - H Gas- & Vandm. Smedem. Jansv. 3 (S] f Am. 7628 - .1 V Gas- & Vandm. (Sundbyernes Vand- AGasmesterforr.) Holmbladsg.3!3 f Am. 177 - Alfred Ildlsgartner Amager Landev. Mariendal st. Magleby - G Hdlsgartner N-Dragørv. Dragor f Dragør 323 Ahrensbøll Alfred Fabrikant HauscrP1.122B |i Cent. 12103 & Palæ 48.33 Ahrenst Carl M Gartner Tesdorpfsv. 98'E lf Gli. 7434 - V J Kommunelærer Frdbg. Bredeg. 7 El Ahrentz M C W Enkefrue Sortedamsdoss.59 D 2 3 Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Chr. Repræsentant Munkensv. I 2 [Ni f Tg. 2121 AhrnellG W Overassist.i Post- ogTelegrafv. Borups Allé 184IHf Tg. 2255 - L A Postassist. Løjtn. Nygaardsv. I 3 3 f Ryv. 2903 Ahsi, Akts., Peder Skrams G. 7 B B f Palæ 5272 Aigel ved S CJuhl & Co. gæiingsfys. Laborat. Frydendalsv. 30 B f Cent. 1735 Aistrup Sophie Enke e. Direktør st. Kon- gersg. 110 2 B f Cent. 10196 - LPMøblhdl. Snedkerm. Torveg. 20 B f Am. 1069 - Anna Sekretær Hauserg. I l 4 B Ajour v. V Larsen Automobilreparation Haraldsg. 70 3 f Ryv. 4304 - Brode Rorr. v. Ida Melsted Pedersen HC Ørsteds V. 40 E f V 5772x A. K. A. Kittelfabr. v. Edw. Jacobsen Ab- salonsg. 37A B f V 6274v Akco v. AVIngemann Pedersen Manufaktur- varer en gros Adelg, 36 E J) By 6711 • Akjær A C Skrædderin. Smalleg. 182El i Gh. 5002x Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Købmagerg. 64 B f Cent. 7513 Statstelefon 10 Akkordretten Højesteret Christiansborg E se Afd. V Real-Register Akkremann Elisa Frøken Østerbrog. 15043 f 0 4284 Akkumulator Centralen v. P Rosted Jægerg. 23 IH) f Cent, 13444 Akkumulatorfabrikken Dana ved E Henriks- son Raadmandsg. 32 H f Tg. 5554 - Akku m u l a t o r f dhr. Ly d i g v. H Lydik Clausen Jagtv.85H f Tg. 4847 - Nestor ved O Olsen Blaagaardsg. 59 H $ N 6364 & N 6394 Ako, kem. tekn. Fabrik G-riffenfeldtsg. 32 i | N 5575 Akron v. VE Pedersen Vulkaniseringsanstalt Carl Lunds G. 34 3 f Am. 6518 Akselhoit J B Repræsentant Stenderupg. S 4 J3 f V 6849 v Aktieselskabet for Gas, Vand &Elektricitet (Gasvael)Vesterg. 3B f Cent. 9290 & 9208 - A k t i e s e l s k a b e t f o r k emi s k Indu­ s t r i Amalieg. 15 B f Cent. 12912 & 12783 Postkonto 1563 Telegramadr. *Kemindu“ 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker