Kraks Vejviser 1934 gaderegister ny

Animated publication

Vejviserens Hus-Register er forsynet med Telefon-Numre.

Afdeling II.

Gade-Register og Hus-Register for København.

A. G ad e -R e g is te r . Gader, Veje og Pladser i K ø b e n h a v n F r e d e r ik sb e r g , H e lle ru p og o m lig g e n d e V illa b y e r med Angivelse af Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)kreds, samt Kommunalt Læge­ distrikt. B. H u s -R e g is te r . Offentlige og private Ejendomme, ordnede eFter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gadenav­ nenes Oprindelse og ved hvert enkelt IIus om dettes Nr. Endvidere Ejeren og et Udvalg af Husets Beboere (Forretninger, Institutioner og Privat-Personer); for de kbhvnske og frdbgske Ejendommes Vedk. tillige Matrikelnr., Ejendomssky Idsvur­ deringen (E), naar denne udgør 35,000 Kr. eller derover, samt de samme Ejendommes Grundværdi (G), begge i Henh. til Vurderingen pr. 1. Jan. 1932 med senere foretagne Omvurderinger. Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurde­ ringen, saaledes at (E) angiver den samlede Vurdering. Naar man vil opgive en Ejendoms Matrikelnr., maa Kvarterets Navn nævnes med (ses i Gade-Registret), da hvert Kvarter har sin egen Nummerering. Hvor Ejeren af en kbhvnsk. eller frdbgsk. Ejendom bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette anført. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, samt Belig­ genheden af forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Bagsværd, Buddinge pr. Søborg, CharlottenlunJ, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Brønshøj og Vanløse, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rødovre pr. Vanløse og Valby, Skodsborg, Springforbi, Soborg og Vedbæk). Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan.

En nærmere Vejledning i Brugen af disse Registre findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

A. Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd. I. Ejendomsskyld (Overskyldraad og kbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc.). K irker (Under de enkelte Kirkers Navne: Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). K varterer (Inddeling i Roder og disses Grænser). L ijrnim rsdistrikter (Inddeling i Roder, Rodernes Grænser, se Kvarterer). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne og deres Omraader, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.) P o liti (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd; se endvidere Bestemmelser og Takster i 2. Bind). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, disses Omraader, Embedsmænd etc.). Skorstensfejerdistrikter (Distrikternes Omraade; Skorstensfejernes Navne og Adresser, se Fag-Registret).

B. Hus-Register for København. Regler for Ordningen.

Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D. Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Dndtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af F o r b o g s ta v e r , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H O Andersens Gade under A., F F Ulriks Gade under U.

■ Til de optagne Personers og Firmaers Navne er fejet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); ved Hjælp af Stillingsbetegnelseo kan deeventueltfindesi Person-Registret og Fag-Registret,

hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt 3 omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). ; Om Gader, der har skiftet Navn (eller er nedlagt) efter Aar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne i Real-Regi- I stret. Her findes tillige oplysende Artikler om de offentlige P a rk e r og Anla;g, om historiske Bydele* om Slotte og andre offentlige L Bygninger (se Oversigterne i Emnelister.), samt om de i Byen paa offentlige Steder opstillede Moimmcnter. Andre Emner, der har s Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Re J-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsvæsen, Bygningsfredning, ; Stadsingeniørens D irektorat, Frederiksberg B irk, F rederiksberg Kommune, Nordre B irk, Sondre Birk o. s. v. 5 Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 7. almindelige Vurdering ’ pr. 1. Januar 1932 ansatte Beløb. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurderingen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om Over- r Skyldraadet, de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. 0 f Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes- med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjømestedernes Numre er f angivet paa Skitsen, er'navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

nAj\|'i\_, 1/1

LOMME-VEJVISER EnFortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. — K Ø B E N H A V N FREDERIKSBERG OG GJENTOFTE 7 Specialkort og 6 Kortskitser medfuldstændigGadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskorl. — KRAK 8 KORT o v * r

j[. t

„„

|\|4n..l) IU

.u«l,MI j L i uUjL„J.jjllUjlÉlllåll

------------ Pris 2 Kr. — -

------------ Pris 2 Kr. -----

Afdeling I I . A . Gade-Register for København.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegnu (se fjerde Side, først i dette Bind). Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Valby, Søborg, Gjentofte Kvarter eller Kommune: De i denneRubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Lægedistrikt er ud­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodekontorer: De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (V-Boulevard 2A), 3 (Bornliolmsg. 8), 4 (st. Kongensg. 31), 6 (Torveg. 29), 9 (Absalonsg. 3), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Nørrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Thorsg. 74), 17 (Østerbrog. 42), 13 (Livjægerg. 22), 19 (Jagtv. .227), 20 (Toftegaards PI. 10), 21 (Bratskovv. Hj. af Godthaabsv.), 23 (Parkstykket 5), 24. (Amagerbrog. 62), 25 (Gimle8 Allé 3 A), (se iøvrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn., hvor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne og Rodekontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdislrikter betegnes i samme Rubrik vedFl — F20. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Kommune-Lægedi8trikter under Kbhvns Forsørgelsesvæsen. Kommunelægernes Adresser og Træffetider, se Afd. V, Real-Register for Kbhvn. under Ofentlig Forsorg, hvori ligeledes findes Oplysninger om Socialkontorerne og deres Omraader. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1—15; 2., 4., 9. og 11. Kreds er delti 2 Dele 14. og 15. i 4 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østligeeller vestlige Del). 12. Kreds er delt i 4 Afstemningskredse: 0, Grøndalsvænge (12 V1), Brønshøj (12 V2) og Vanløse (12 V3). De frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt i en vetslig og ostlig Afdeling. Afstemningskredsene er samlet i3 Storkredse: Søndre Storkreds (2., 3., 5., 7., 8. og 9. Kreds), Østre Storkreds (4., 6., 10., 11., 12. og 15. Kreds) og Vestre Storkreds (1., 13., 14.. F 1., F 2. og F 3. Kreds). A 1, A 2 og A 4 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Køge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Søndre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1—9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Bygningsdistrikter, Ligningsdistrikter (i Kbhvn.), Skyldkredse (under Ejendomsskyld) og Skorstensfejerdistrikter er omtalt i Af­ deling V, Real-Register for Kbhvn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns Overpostmesterembede og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa grønne Blade foran i 2. Bind).

1

1 © O o g

M tJ ® S g rtS o P

»-£

® ^ • O

§ 1

‘i , *

io*§ M ®

© S fl ,

bo'C

O -4-?

G a d e

G a d e

5

8

03 g

ptif oo.

'O £

Post­

Sogn

Valg­

kreds

strikt i

(Kirke)

Rode­

kontor

distrikt

Lægedi­

Politikr. 2 8 22 2 7 88 22

21 Grendals 12V

P Brenshej

A abakkevej . .

Agermosen Valby . . * . Agorskovvej Valby. . . . A g erseg ad e.......................... Aggersborggade..................... Aggersvoldvej.......................... Aggervej Vanlese . . . . A gnetevej............................... Ahimanns Allé Hellerup . . A hlm annsgade..................... A h o rn sg ad e.......................... Ahrenkildes Allé . . . . Ahrensbergsgade . . . . Ajas A llé Valby . . . . Aktæons Allé Valby . . . A lbaniensgade..................... Alderstrest Passage . . . Alexandervej Charlott!. . . Alexandravej.......................... A lliambravej.......................... Alléen K astru p..................... gade ( . . . . i 1—19og2—10 Aldorsrogadol 20

Hvidovre Redovre

Hvidovre A 4 S Rodovre A 4 s

K Rosenborg 4 Trinitatis

Aabenraa

7

21

0 Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15 S 7 i

Aabjergvej Vantese . . .

Vanlese 12V Bethlehems 5

‘Vantese

0 Brh.

6

2 7 8 4 22 3 8 22

Udb.Klædebo Brenshej

18 21 Frihavns Brenshej

1—13 V Udb.Klædebo

18

2

6

12V

Frdbg.

F 5 St. Thomas F3ø F — - - 2 Bethlehems 5 6 18

15-31 - 33—55 -

21

— F 2

Vanlese

Vanlese 12V Filips 2 St. Andreas 3

11

S Sundbyester 25

9 S 4

2—46 N Udb.Klædebo

1 12

Ahlefeldts-)ul. Nr. og 20—30 K Norrevold

-

— 14 HeHig Kors

- -

48—54 - 56—72 - 74—78 - [ 80-86 -

.

Trinitatis

2 -1 8 -

-

— - — - — -

-

_

Brorsons

Gjentofte

Hellerup Al N

— - - 19

120 6 19 6 2

120 -

N Udb.Klædebo 14 Brorsons

-

11 St. Johannes 11 S

21

Grendals 12V:l 8 22 — 12V . Redovre A 4 S 2 .

N Udb.Klædebo S Sundbyester 25

11 11 11

P Brenshej

i uligo Nr. ligo Nr.

Filips

9 S 4

Aadaisvej . . .

— -

-

S Sundbyester 24 Natlianaels 9 N 4

Rødovre

Aadiget Islov Vantese . .

j 90—110 N Udb. Klædebo 14 Brorsons 120 6 19 (112—144 _ — _ Anna 8

Hvidovre Hvidovre

Hvidovro A 4 S Hvidovre A 4 S

Aagade.

12 V

2 8 22

S Sundbyester 24 Allehelgens 9 N 4 Udb.Klædebo 13 Taksigo Ises Kingos 15 S 15 V N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 S ø N

8 1 6 2 8 20

Aagorupvej . . Aahaven Valby . Aakandevei . .

Husum 23 Husum

Brh.

20 Timotheus 14 S 9 16

Vigerslev

8 21

Brk.

Husum 23 Husum 15 V

Aakjærs Allé Seborg . . .

Gladsaxe 0 Udb.Klædebo 18 Davids

Seborg A 2 N

10 7 4 3 8 22 3 9 16 3 9 16 5 6 18 8 22 10 7 4 10 7 4 2 8 22 6 3 5 1 5 13 - 1 5 12

Gjentofte

Messias

A l N

8 15 V

Aalborggade . .

20 21

N Utterslev 15 Kapernaum

4 •

Vigerslev Vanlese Vigerslev

Vnl.

Aalekiste -i

Vanlese 12V

V Frdbg.

F 12 Frederiksbg. FiØ F Kastrup A 2 S F 9 Frederiksbg. F 20 F Solbjerg - -

— - _ . 20 Timotheus 14 N 12V 20 Timotheus 12 Y 21 Grendals 12V2 20 Timotheus 14 S 9 16

(21-237 og 14-252 .

vei

Taarnby

( 1—29 F Frdbg.

Aalholmsvej j ^ f f ^ Vb. Aalstrupvej Valby . . . . Aalykkes Passage Aalykkevej. . . Aarestrupsvej Valby . . .

— -

Allégade . . . .{31-37 -

( 2—28 - F 10 Frederiksbg. F1V - ( 1—17 N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 11 N — 13 Samuels — 2 _18

Vigerslev

8 20

N Udb.Klædobo 14 Hellig Kors

F Brenshej

ALiersg&ae . . . ^

-

Valby

Allingvej Valby..................... Almevej Hellerup . . . . Almindingen Seborg . . . A lp o ro sev ej.......................... Alrunevej Hellerup. . . .

Hvidovre Gjentofte Gjentofte

Hvidovre A 4 S

1—43 og 2—48

0 Udb.Klædebo 18 Davids

Aarhus-

Messias

A l N

- Hans Egedes -

gade

79—105og50—112 -

Vangede A 1 N

10

Aarhus P lad s. .

ø Udb.Klædebo 18 Hans Egedes

S Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4 V Udb. Vester 10 Enghave 14 0 5 15 Gjentofte Vangedo A 1 N

Aastrupgaardsvej Valby. . Aavendingen . . . , , , Brh. Abel Cathrines Gade . . .

Hvidovre Husum

Hvidovre A 4 S

12 V

21

Husum Maria

Alsgade

2 N 3 8 22

2

V Udb. Vester

Alsikkomarkon Bud. pr. Sob.

Gladsaxe Husum

Gladsaxe A Husum 12V 6 Christians 2 S 4 21

0 Østervold 3 Esaias F Utterslev 21 Grendals 12VI 8 22

Abildgaardsgade Abrikosvej. . .

Brh.

Alstcdvej , ( Amager l Boule- ’ vard i

10 10 9

101—133. . . .

S Amagerbro

2

Elias

(1—43

V Udb. Vester

2—14 80—108 118-130 132-134

H. Tavsens

_

_

.

-

Absalons

— 9 Apostel

-

2—32 _ 34—48 _

1

Eksercerpl. Amagerbro

24 Sundby 6 Christians 6 Frelsers 24 —

-

-

gade

_

-

Getlisemane

-

-

-

-

F 1 Solbjorg 130 F Hvidovre A 4 S

Acaciavej . . .

V Frdbg.

\

_

- 11

_

-

Achilles A llé Valby . . .

Hvidovre

1—31 37—49 51-111 115—151 153—295

S Amagerbro

9 N 4

7 3 5 - _ - - . 8 - 7 _ - . - _ _ _

Sundbyester 24 Nathanaels

K St. Annæ V.

3 Garnisons Frederiks

1-6 1 63—93

-

- -

_

-

- - -

— . — -

Sundby Filips

— —

-

-

-

-

St. Pauls

95—111. . . . 113-1171 . . .

9 S -

-

-

-

-

25

Adel-

— — —

-

-

- 10

6

6 Christians 2 S -

4—32

Amager- brogado

2—26

Amagerbro

gade

4 Garnisons

-

- -

34—58 .. 60—102 - 106—108 -

28

24

3

— —

-

-

_ •

30—32 34—50 52—88 90—100 102—296

Frederiks St. Pauls

Nathanaels

-

-

_

- -

.

8

_

.

Sundbyvestr.

-

-

-

-

( i —15og2—12 F Frdbg.

F 4 St. Lukas F 2ø F

Sundby

— — —

-

-

-

-

*

Adilsvej

— F 3

' (17—19ogl4-16 -

9 S

_

— —

-

.

S 2 7

Admiralgade. .

K •Øster V Frdbg.

4 Holmens

25

-

-

-

10

s Amagerbro

6 Christians 2S 4

3 -3 7 og 2—4 39-41 43—47 49—Husvildeba- rakker og 18—52

Adolph Steens Allé . . . Adolphsvej Gjentofte . .

F 5 St. Thomas F3ø P Gjentofte A l N

Gjentofte

.24

1

Amager- fælled- vej

-

- -

-

S Sundbyester 25

Filips

9 S 4

Nathanaels

Adriansvei. . .

Vahgede A l N Messias | A l N

Gjentofte Gjentofte

Aftenbakken Seborg . . .

Eksercerpl.

Sundby

Hellerup . . . .

Agavevej Agerland

-

-

-

-

-

Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4

svej . .

S

10

i

5

II - 66

>4 M S 0 ØH

1

_______ !

Q & M © .*3

»sSbo

22 >■&

G a d e

G a d e

Kvarter | eUer |

1 Kvarter eller

Post­

rnune i

Sogn

Kom- j

Rode- i

Kom­

Rode- i kontor

mune

Post- 1

kreds

Valg­

kontor j

(Kirke)

distrikt

distrikt [

Lægedi-j [ strikt

Politikr.

—8 K Krsthvns

6 Christians 2 N 4 9 Bandholm vej Valby . . .

20 Timotheus 14 N 9 16 Ordrup A l N

Amager- j 1—17 og 2

Vigerslev Gjentofte

8

gade

(19—35 og 10—20 -

_ _

— -

Banevej Charlott!.................. Banovolden Valby . . . . Bangertsgade........................... Bangsbo Plads Vanløse ■ ■ Bangsbovej Vanløse . . . Bardenflethsgade . . . . C T Barfoeds Vej . . . . Barsehoj Hellerup . . . .

Frelsers

20

Amager Lan-j 1—141 dev.Kastrup | l.Nr.o.Rest.u.

Taarnby

Jesus 11 Hellig Kors 5 Vanløse 12V Vanløse 12V 21 21

Valby

14 N 9 15 6 18 3 8 22 3 8 22

Kastrup A 2 S

• .

Taarnby Filips

N Udb.Klædebo

6

11

1 til Prags Boalev.

S

Sundbyester

Vanløse Vanløse

9N 4

_ -

Amager- \ derfr.t.ørosundsv. Strand- {deri ra til 279 og2s0 - vej ) 281-399 og 282-448 Kst. Amagertorv . . . j g_j>4 A m aliegade........................... Am alienborg.......................... Amalie Skrams Allé Valby. A m alievej............................... Ambra Allé Kastrup . . . A m erik av ej.......................... Am icisvej............................... A m sterdam vej..................... Anchersvej Klpbg................... Andebakkesti. . . . • . Andem osevej......................... Anderson Nexe V. Soborg H C Andersens Gade . . P Andersens Vej . . . . Anders Henriksens Gade . A ndøstien............................... Andreas Bjørns Gade. . . . luliffG Nr. Ane Katrinos V ej| 2i

— 24 — 25

_

S Eksercerpl. 24 Sundby 2 S 4 10 F 18 Lindevangs F2V F F Frdbg.

— 9 S -

-

Taarnby

Kastrup Taarnby

A2 S - -

Gjentofte A l N

Gjentofte

1 12 5 2 8 22

1

4 _

Strand Frimands

4 Helligaands 7

K Nørrevold 3 St. Andreas 7

7 Bartholinsgade . . j

12 Y

8 3 8 3

6 6

3 Garnisons 3 Garnisons

K St. Annæ 0. K St. Annæ ø.

Basnæsvej . . .

. . .

Brh.

23 Brønshøj Taarnby

Brønshøj Taarnby Hvidovre Hvidovre

A2 S

Bastiansmindcv. Kastrup. . 20 Timotheus 14 N 9 16 Baunehakkensl.Tværv.Valby

Hvidovre A 4 S Hvidovre A4 S Gjentofte A l N — - . Hvidovre A 4 S

Valby

V Frdbg.

F 2 St. Markus F lø F Kastrup A 2 S F 10 Frederiksbg. F1V F 9 Krist Skovshovod A l N F 9 Solbjerg F2ø F 2 St. Andreas 3 F 13 Godthaabs F20 F 8 Nathan aels 2 S 4 23 Brønshøj J5V 6 Frelsers 2 N 4 F 7 Mariondals F3V F Filips 9 S 4 Søborg A 2 N

Baunebakkevej V alby. . .

Taarnby

Baunegaards-1 1—47og2—46 Gjt. Gjentofte

V Udb. Vester V Frdbg. s Sundbyøster 25

vej

(

Resten Hel.

140 5 15

Baunevej Valby.....................

Hvidovre

10 Enghave 14 0 9 lo. — - - 20 Timotheus 14N 9 16 20 - 23 Brønshøj 15 V 8 21

11

V Udb.Vester

Bavnehøj Allé

\ 1—13 ( Resten

-

Gjentofte

Valby Brønshøj

F Frdbg.

Bavnevangen.......................... Brh. Boatovoj V alby...................... Bechgaardsgade..................... Becbsvej Klampenborg . . Bodt'ordvej............................... B eothovensvej..................... Begoniavej Gjentofte. . . Bekkasinvej H ellerup. . . Beldringevej . . . . . . Brh. B ølfastvoj............................... Belgiensgade..........................

8 21 1 12 8 21 10

N Emdrup 23 Grundtvigs 15 V

Valby

1

Gladsaxe

ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 N 7

2 N

K Nørrevold P Frdbg. S Amagerbro N Brønshoj K Krsthvns F Frdbg. Gjentofte V Udb. Vester V Vestervold

Taarbæk A

Lyngby-Tbk.

10

S Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4

10 Fredholms 14ø 9 15 Gjentofte A l N

V Kong. Engh.

Gjentofte Gjentofte Brønshøj

8

Messias

A 1 N

2 8 22 2 8 22 - 10 11

23 Brønshøj

12V

_

— F 16

_

S Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4 S Sundbyøster 24 Sundby 9N 4

Gjentofte A l N 10 Enghave 14 0 5 15 2 Slotskirken 3 1 12 Gladsaxo A 2 N

Brh.

12V

Uttorslev 23 Brønshøj

I ulige Nr.

Bellakejvej <

-

Grøndals 12Vi -

Gladsaxo Gjentofte Brønshøj Gjentofte Rødovre

J J i Hvidkildev. ' Resten 1. Nr.

-

- -

-

— -

Ansgar

Mossias 21 Brønshoj Taksigelsos

A l N

2 8 22

21

2 8 22 8 1

Grøndals 12V

F Brønshøj

Bellisvej.................................... B ellm an sg ad e...................... Bollmans P la d s ..................... Bendstrupvej Valby . . .

12V 15 S

1 1

ø Udb.Klædebo 13

ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 N 7 ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 16 N 7

Ordrup A l N Rødovre A 4 S

Ilvidovro A4 S F 20 Lindevangs F2V F Messias A l N F 8 Godthaabs F20 F 6 H. Tavsens 2 S 4 Hvidovro A4 S F 18 Godthaabs F2V F F 17 Godthaabs F2V F Gjentofte A l N 2 Slotskirken 3 1 6 3 15 N 7 Sions

Ilvidovro

20 Timotheus 14 N 9 16 B en d /.v ej............................... 20 Timotheus 14 N 9 16 Bengtasvej Hellerup . . . 14 N 9 15 B en tzo n sv ej......................... 2 7 Bergensgade .......................... 20 Jesus 4 Helligaands 7

F Frdbg.

Gjentofte

F Frdbg.

Valby

0

4 1 9

K Kjøbmager

Østervold 18 Citadels

0 Udb.Klædebo 19 S Amagerbro

Hvidovre Vanløse

Berggreensgade.................... Bergtlrorasgade..................... Beringgaardsvej Valby .. . 6 7 4 Beringsvej.............................. Bernhard Bangs Allé . . . 13 5 13 BernstorfflundsAllé Charlttl. 9 S 4 11 8 21

Hvidovre A 4 S 22 Vanløse 12V 3 8

21

Hvidovre

S Sundbyøster 25 Filips østervold 18 Citadels 0

F Frdbg. F Frdbg.

Arendalsgade

. . . .

A rild sg aard v ej..................... Brh.

Husum 23 Husum 15 V 10 Absalons

Gjentofte

i 1-2 3 V Udb. Vester 2 _22 -

_ _ 14

_

a v

Arkonagade . . . i

-

_

12

| ulige Nr. V Vestervold

-

-

-

Bernstorffsgade \ 2—4

Maria

Arkturus Allé Kastrup . . Armeniensvej.......................... Arnager Allé Kastrup. . . A rn esv ej................................ Brh. A rre s ø g a d e .......................... ... 1til.Nr.t, AxolHeidesG. ,™, ] derfra _

Taarnby A 2 s 11 Taarnby A 2 S 22 12V 2 8

Taarnby

-

-

- - 13

- Udb. Vester

S Sundbyøster 25 FilipB 9 S 4

* Resten

9

1—131 Hel. Gjentofte

Gjentofte A t N

i

Taarnby Brønshoj

— — — — —

-

23 Brønshoj

141—171 Chl. 2—150 Hel. 2 - 170—210 Chl1. 2 — 1 B

-

6 2 10

- - - -

Hellerup Messias

N Udb.Klædebo 13 Simeons 11 N

p i n " Bernstorirsvej

\ lf>

S Eksercerpl.

24 Sundby 2S 4

_

_

6

— - -

-

-

leri- i ligtiNr.t.AxelHeidcsG - Amagerbro - H. Tavsens - - 9

- -

Ordrup

l 218—246 -

V Udb. Vester 10 Enghave 13 5 21 Grøndals 12V F 10 Solbjerg F1V F F Brønshøj V Frdbg.

15

-

_ Eksercerpl. F Frdbg. V Frdbg. V Udb. Vester

_ - -

-

veJ (

derfra

B ev to ftg ad e..........................

2 8 22

Arveprinsensvej..................... A sgaardsvej.......................... Asger Eygs Gade . . . . A sk ø g ad e...............................

F 14 Solbjerg F2V F F 15 Frederiksbg. F1V F 10 Absalons 13 5

A F Beyers Vej

. . . .

14 1 Bianco Lunos Allé. . . . Biens A l l é .......................... Bille Brahes Vej . . . . 8 19 Billesborgvej Vanløse. . . Birke Allé Valby . . . . Birkebakken Valby. . . . 6 2 Birkegade............................... Birkehøj Hollerup . . . . Birkevang Kastrup . . . . 8 2 7 Birkholmvej Vanløso. . . B irm a v e j............................... Biskop Krags Vænge . . . 11 N 10 7 4 8 21 2 S 22 2 8 I y _ 03 Birkodommervej j ‘>—64 F1V F

ii

Filips

9 S 4

S Sundbyøster 25

F 2 St. Markus F3ø F 22 Vanløse 12V 3 8 Hvidovre A 4 S 20 Timotheus 14 N 9 21

Y Frdbg.

ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 N 7 N Udb.Klædebo 14 St. Stefans 12 ø

Asminderodgade

. . . .

Vanløse Hvidovre Vigerslev

Asmussens A llé ..................... V Frdbg. Asnæsgade...............................

F 15 Frederiksbg. Simeons

16 8 21 6 2 ■

N Udb.Klædebo 13

Assensgade .......................... A ste rsv e j............................... Brh. Astridsvej Kastrup . . . . 0 vej jltest ul.Nr. og l.Nr. A sy lg ad e............................... Asylvej Klampenborg. . . A th en sv ej.............................. Augustagado ........................... Aurehøjvej Hellerup . . . Aurikelvej Valby . . . . Auroravej Vanløso . . . . A u stralien sv ej..................... Avnsøvej Gjentofte . . . Axel Iieides (ulige Sido - Astrup-i 1—13 Brh.

N Utterslev 23 Kapernaums 15 V — - Grundtvigs

Udb.Klædebo 19 Davids Husum 23 Husum 15 V

' -

-

11 St. Johannes 4S

N Udb.Klædebo

Taarnby Vanløse Brønshøj

Taarnby A Vanløse J2V

21

Vangede A l N Kastrup A 2 S 22 Vanløse l2Va 8

Gientofto Taarnby Vanløse

23 Brønshøj 4 Holmens

21

11

K Øster

S Sundbyøster 25

Filips

9 S 4

Lyngby-Tbk.

Taarbæk A 2 N

8 X

11 11

ø Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 tt N Emdrup 23 Grundtvigs 15 V 8 N Utterslev 15 Grundtvigs 15 Y 8 N Utterslev 23 Kapernaums 15 V 8 N Frdbg.

S Sundbyøster 25 Filips

9 S 4 9S 4

Bispebjerg Parkallé . . . B isp e b je rg v e j.................... B isp e e n g e n .......................... Bispevej.................................... B issensgade.......................... B ja rk e s v e j...........................

Sundbyøster 24

Filips

Gjentofte Frdbg. Rødovre

Hellerup A l N F9 Frederiksbg. F2V F Rødovre A 4 S

F 16 Mariendals F3V F 21

1

V Udb. Vester F Frdbg. N Udb.Klædebo 14 9

1 4 0 5 15

Krist

ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 S 7

F 3 St. Lucas F20 F

Gjontofte

Gjentofte 11. Tavsens

A l N

120 8

6

19.

Anna

S Amagerbro _ Eksercerpl.

2 S 4 9 Bjelkes A llé .......................... Bjergagorvej Valby . . . -

- _ - . Ro dovro A 4 S 2 Domkirken 3 F 20 Frederiksbg. F2Y F

Hvidovre

Hvidovro A 4 S 20 Frodholms 13 9

Gade

i ligø Side

16 2222

Valby

Bjergmandsstion Valby . . B jergm arksvej..................... Brh. B jergstedvej.......................... Brh. Bjergtoften H ellerup. . . B jern o d o v ej.......................... Brh. Bjerregaards Sidevej Valby Bjerrogaardsvej Valby . . Bjøverskov Allé Valby . . Bjødstrupvej Vanløse. . . Bjømbakavej K astrup. . .

Axelhoj Vanløso . . . . Axeltorv.................................... Azaleavej Valby.....................

Rødovre

2 8 2 8 2 8

1 12

Husum 23 Husum 12V Husum 23 Husum 12V

V Vestervold

Frdbg.

Gj entofto A 1 N 22 Husum 12V

Gjentofte Husum

21 20 20

Valby Valby

14 N 9 14 N 9

Jesus Jesus

8

6 Frelsers 2N 4 Ilvidovro A l S

15

B aadsm andsstr. . . . . Baarsevej Valby . . . . Backersvej............................... Badensgade .......................... B adstuostræ de..................... Bagdadvej...............................

K Krsthvns

Hvidovre Rødovre Taarnby Rødovre Gladsaxe

Hvidovre A 4 S Rødovre A 4 S Taarnby A 2 S Rødovre A4 s Søborg A 2 N

Hvidovre

11 11

9 S 4

Filips

S Sundbyøster 25

S Sundbyøster 24 Allehelgens 9N 4

1

3 7 Bjørnevej Valby . . . . BjørnsonsAllé Søborg. . . 1 5 13 Bjørnsonsvej Valby . . . Blaabærvej............................... 9 S 4 11 -

4 Helligaands Filips

K Snarens S Sundbyøster 25 V Udb. Vester 9

20

15- 22 17 18 17 22 1

Valby

Jesus 21 Grøndals 12V 11 Blaagaards 5 2 Bethlehems - - 11 Blaagaards 6 6 14 S 9 1 8 6 Kastrup A 2 S Rødovre A 4 tt 20 Timotheus 14 N 9 11 St. Johannes 4 S 6 — 4NJ 7 1 8

2 _

12

Elias

2

Bagerstrasdø . . . i

_

_ _ .

F

Utterslev

6 17 Blaa-

11 Blaagaards 5 Hellig Kors - 2 Slotskirken 3

f 1—33 og 2—24 N Udb.Klædebo

Baggesens- j 1—31 og 2—32 N Udb.Klædebo

_ -

-

gaardsg. (35—59og26—46 Blaagaards Plads . . . . Blaamojsovej.......................... Blaamunkevej.......................... Blaaro^n Alid Kastrup Bladbillevoi Islov . . . . Blankavej Valby.....................

gade

i 33—37og34—38

1 12

N

Udb.Klædebo

Bag ltaad b u set..................... Bag Torvet Bud. pr. Sobo 1 g Bakkedal Hellerup . . . .

V Vestervold

N Uttorslov 15 Ansgar N Emdrup 23 Grundtvigs 15 V 8 12V

Oladfiaxo A 2 N Gjentofto A l N .Soborg A 2 N F 15 Fredoriksbg. F1V F _ - . 23 Brønshøj 15 V 8 21 F 9 21 Husum 12V

Gladsaxo Gjentofte Gladmixo

Taarnby Hedovro Valby

Bakkodragut

. . .

Brh.

„ .,

...........( uligo Nr.

V Frdbg.

16 3

Bakkegaards Allé-j

2 8 22 1 8 22 8 20

N

Udb.Klædebo

/ Blegdamshosp. IRieshosp.-Evaneh.

B akkekam m en..................... Brh. B a k k e le d e t.......................... Brh. Bakkev e j ...............................

Husum Brønshøj

ø

17 11

Bleer-

12 V

— 4 tt

dams- ( vej i

2—42 N —

F Utterslev 23 Grøndals

— 17 Fredens 4N 7

44—78 ø 80—132 ■ -

1 1—37 N Udb.Klædebo 15 St, Stefans 15 V

_ _

— -

_ _ _

-

Nazaroth

11

\

„ „

,

) 39—77

Kirigos

11 N _ .

Baldersgade . . . (

s Sundbyøster 24 Nathanaels 9N 4

Blekingegade......................... Blokhusvej Charlottl.. . . Bloksbjerget Klampenborg Blommehaven Valby . . .

St. Stefans Iiingos

_

-

Gjentofto A l N 20 Skovshoved A l N Timotheus 14 S 9

Gjentofte Gjentofte Vigerslev

(38—76

8 20

Balders Plads......................... Baldrianvej Hellerup . . . B allum gade..........................

N Udb.Klædebo 15 Kingos 11 N

16

Vanged e A l N

Gjentofte

Krist

V Udb. Vester

140 5 15

9

Il - 67

(Kirke) | i

d bc '2

h£>rS "ée ®

G a d e

G a d e

Kvarter eller

Kvarter eller

Post­

Kom­

mune

Sogn !

Post- j

mune

kreds

Kom­

Valg­

Bode- j

Rode- i

kontor j

kontor 1

distrikt

Lægedi-i

distrikt i

Lægedi-

Politikr.!

1 strikt j

1Politikr.

■ strikt

Iilomstem arken Bud pr. Søb. Bluevang Allé Islev . . . Brh. B ly ts v e j............................... F Blytækkervoj.......................... Blæsenborgvej . . . . . Brh. Bodenhoffs Plads . . . . Bodilsgade............................... Bogensegade .......................... B og en æ sv ej.......................... Brh. B o g fln k ev ej.......................... Bogholder Allé Vanløse . . Bogevej..................................... H C Bojsons Vej Valby. . Boldhusgado.......................... B oltonvoj............................... Bomhusvej............................... N Bonavendts A llé Valby Borgbygaard Allé Kastrup V A Borgens i ulige Nr.

Bryggerivej j 1-5 og 2-6

Gladsaxe Rødovre Frdbg.

Gladsaxo A 2 N Rødovre A 4 S

Valby

Jesus

14 S 9 15

20

-

— - -

__

Valby

\ 7-9 og 8-10

16

B ryggervangen..................... 1 8 21 Bryghusgade.......................... K Vester

F 14 Solbjorg F2V F

G Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 S 7 l

N Utterslev 15 Kapernaums 15 V

2 Slotskirkens 3 1 12

Husum 23 Husum 15 V 8 21 B ry n h ild eg ad e..................... 2 N 4 8 Brødhøj Gjentofte . . . . 10 7 4 Brøndager Valby . . . . Husum 12V2 8 22 Brønderslev Allé Kastrup . 12VL 8 22 Brøndsteds A llé..................... V Udb. Vester 10 Enghave 13 6 15 Brødrevej Søborg . . . . 0 Udb.Klædebo 19 Davids Husum 23 N Utterslev 15 Ansgar Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 22 Brendumvej Vanløse . . K Krsthvns 6 Frelsors

N Udb.Klædebo 13 Kingos 15 V 8 1

Gjentofte A l N Vangede A l N Hvidovre A 4 S Taarnby A2 S

Gjentofte Gjentofte Hvidovre Taarnby Gjentofte Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj

V Frdbg.

F1V F

F 15 Frdbg.

Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 22

F Frdbg.

Brønlunds Allé Hellerup. . Brønshojgaardvej . . . .

F 8 Mariendals F3V F Hvidovre A 4 S

Vangede A 1 N

Brh.

Hvidovre

23 Bronshej

12V2 8 22

K Gster

4 Holmens

N Udb.Klædebo 14 St. Stefans 12 0 8 19

8 2 7 B re n s h e jg a d e .....................

S Sundbyvost. 25 Sundby 9 S 4 10 Brenshøjholms Allé. . . . Brh. G Emdrnp 19 Grundtvigs 15 N 7 1 Brønshøj Kirkevej . . . . Brh.

23 Brønshøj 23 Brønshøj 23 Brønshøj

15 V 8 21 15 V 8 21 12V2 8 22

Brønshøj- j 1—49 og 2—66 Brh.

Hvidovre Taarnby

Hvidovre A 4 S Taarnby A 2 S

— -

-

— 21

vej

(

Resten -

V Udb. Vester 10 Enghave 14 G 9 15 Budd. TIovedg. Bud. pr. Seb.

Gladsaxo A 2 N Lyngby A 2 N

Gladsaxe

— - -

-

-

Valby

Vej

\ ligo Nr.

20

i 4 1 -8 7 og 18A—90 ■Ly. 1Lyngby -Tbk.

- -

B o rg e rb o ...............................

S Amagerbro 24 Christians 2 S 4 10

Bud- 1 89—117og94—136 - 1 119—387 og

Gladsaxe

Gladsaxe

1 næ V.

< 1—19 og 2—62 K St. A

4 St. Pauls

7 3 6 dingev.

— 3 — - — - — -

-

- - -

— -

-

__

.

f 178-534 Bud.

Seb.

- - 8 - - -

B uen......................................... Bulbjergvej Vanløse . . . 5 Bulgariensgade.....................

Frederiks St. Fauls Frederiks

F Frdbg.

F 19 Lindevangs F2V F

gade1 <49-87 og 66-132 -

-

i 89—93

S

Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 22 S Sundbyøster 24 Allehelgens 9 N 4 11 V Udb. Vester 10 Enghave S Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4 10 K Krsthvns 6 Frelsers 2 N 4 8 13 5 15

\

134—144 -

Borgervtenget.......................... Borghaven Valby . . . .

G Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 N 7 1 Burmeistersgade . . . . Vigerslev 20 Timotheus 14 S 9 16 B ustru p g ad e..........................

Borgm. Christiansens Gade V Kong. Engh. 10 Fredbolms 14 G 9 15 B yagervej............................... Borgm.Jensens 1 1—9 og 22 G Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 4 Bygaden Buddingo pr. Sob.

Gladsaxe A 2 N

Gladsaxe Vanløse

— _ St. Johannes 4 N -

A llé

3 Bygholm vej Vanløse . . .

21 Vanloso 12V3 8 22

Borgmestervangon . . . . B orneovej............................... H ornholm sgade.....................

N Udb.Klædebo 15 Kingos 15 V 8 20 Byglandsgado..........................

S Eksercerpl. 24 Sundby 2 S 4 10

Gladsaxo A 2 N

S Sundbyestcr 25 Filips K Gstervold 3 St. Pauls

9 S 4 11 Bygmarken Bud. pr.Søb. . . 8 3 5 Bykildovej Valby . . . .

Gladsaxo

20

Jesus

Valby

14 N 9 16

Brønshøj

21 Brønshøj 12V2 8 22 Byleddet Gjentofte . . .

Vangede A 1 N F 10 Solbjerg F1V F — F3U -

Gjentofte

KnrrnhvvAi ( 1 -3 7 og 2 -3 8 Brh. Borrobyvej , Rcstou

— 23

-

— - -

- .

( i —6 c . . V Frdbg.

— F 1

.

7 -1 5 . .

Borthigsgade..........................

G Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 S 8 1

_ -

_ F 7 St. Thomas - - — F 11 St. Markus F1G -

12 G 8 19

| 1 -3 5 og

2—24 N Udb.Klædebo 14

Anna

Frdbg.

F 16 Mariendals F3V F

1-nrnnJ108-1410*102- 168 - Boiups^ 143-179

_ F 2

-

Utterslev 21 Grondals 12V1 8 22

14—26 _ 28—50B -

— - — 15

- -

- -

_ - St. Thomas F30 -

1

Allé

181—259 - 158-236 - 120_30 -

Ansgar

— - -

Bymosovej Valby . . . .

Jesus

l

Valby

20

14 N 9 16

12 G 8 19 B y p o rte n ............................... Brh. Bystæ vnet............................... Brh. - - -

Anna

Husum 21 Husum 12Y2 8 22 Husum 23 Husum 15 V 8 21

T5. ,

j 1 - 7 N Udb.Klædebo 14

Borups Plads. .

- St. Stefans

Husum 23 Husum 12Y2 8 22 B y tin g e t............................... Brh. Bronshøj

Boserupvej............................... Brh.

15 V 8 21

23 Brønshøj

B y v an g en ............................... Brh.

Gjentofte

Bosta Mose Klpbg.

. . .

Skovsboved A l N

Brønshøj Gjentofte

23 Bronshøj 15 V 8 21

Husum 23 Husum 15 V 8 21 Bækkebo Søborg.....................

Botoftovej............................... Brh. IJovoskovsvej Klpbg. . . .

Vangede A 1 N

Lyngby- Tbk.

Bække- ( 1—39 og 2—3G Brh. Brønshøj

21 Brønshøj

12V2 8 22

Lundtofto A 2 N

— 23

_

.

-

9 St. Mattb.

j 1-1 7 V Udb. Vester 2 —8 - Frdbg.

14 G 5 14 skovvej ) Resten

.

Boyesgade. . . . \

Bæverstien Bud. pr. Søborg

Gladsaxe A 2 N

Gladsaxe

F 12 Frodorilcsbg. F1G F

„ , ( 1 -2 9 og 2 -2 0 N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 15 V 8 20 Bødkervej................................

N Uttorslev 15 Kapernaums 15 V 8 20

— -

Bragesgade |31—35og22—28 - Brahesborg Allé . . . . Brammingegade..................... BramBlykkevej Valby. . . Brams Sidevej Charlottl. . Bramsvej Charlottl. . . . B randdam m en..................... Brh. Branddamsv. Bud. pr. Soborg L I Brandes Allé . . . . Brandholms Allé Vanløse C J Brandts Vej . . . . Brannersvej Charlottl. . . Bratskovvej Vanløse . . . Brodagervej Kastrup . . . Bredahlsvej Valby . . . . Brede pr. Lyngby . . . . Bredegaards A llé Valby. . Bredegades Passage . . . B re d e g ru n d ..........................

- -

-

Bøgehøj Hellerup . . . .

Gjentofte Taarnby Gjentofte

Vangodo A l N Kastrup A 2 S Messias A 1 N

Kingos

S Sundbyester 25 Filips G Udb.Klædebo 18 Davids

9 S 4 11 Bøgevang Kastrup . . . . 10 7 4 Bøgevej Hellerup . . . .

Vigerslev 20 Timotheus 14 N 9 16 Bøhmens- j 5—25 og 6—24 S Sundbyøster 24 Natlianaels 9 N 4 11

-

-

— - Allehelgens - -

gade

j 31—49 og 40

Gjentofte Gjentofte

Ordrup A l N Ordrup A l N

BøH egaardsvej.....................

N Utterslev 15 Grundtvigs 15 V 8 1 Vanleso 21 Vanløse 12V3 8 22

Husum 23 Husum 15 V 8 21 Bønnelandsvoj Vanløse . .

Gladsaxe

Berglumvej Vanløse . . . B ø rs e n .................................... B ø rsg ad e................................

21 Vanløse 12V3 8 22 4 Slotskirkens 8 1 7 4 Slotskirkens 8 1 7

Vanløse

Gladsaxe A 2 N F 1 St. Thomas F3G F Rødovre A 4 S Ordrup A l N 21 Vanløse 12V3 8 22

K Strand K Strand

V Frdbg.

Rødovre

N Utterslev 15 Grundtvigs 15 V 8 1

Gjentofte Vanløse Paarnby

O allisensvej Hellerup . .

Hellerup A 1 N Taarnby A 2 s

Gjentofte Taarnby

Kastrup A2 S

Valby

20 Timotheus 14 S 9 16 Capellas Alle Kastrup . .

Caprivej..................................... Carit Etlars Vej . . . . Carl Baggers (1-21 og 2-22

Lyngby-Tbk. Hvidovre

S Sundbyester 25

Filips

9 S 4 11

Lundtofto A 2 N Hvidovre A 4 S F 9 Frederiksbg. F2G F

V Frdbg.

F 12 Frederiksbg. iF lø , F Ordrup A 1 N F 12 Frederiksbg. F ie F Seborg A 2 N Rødovre A 4 S F 20 Lindovangs F2V F Messias - -

F Frdbg.

Gjentofte

AlléCharlottl. (

Resten

S Sundbyostor 25 K St. Annæ G. — 3

Filips

9 S 4 11

4 Garnisons

7 3 6 Carl Bernhards Vej . . . V Frdbg.

i 3

_ “

__

- - -

Carl Blocbs Allé Søborg. . Carl Danfeldts Allé Islev Brh. Carl Feilbergs Vej . . . . Carl Jacobsens Voj Valby . Carl Johans Gade . . . . Carl Langos Vej Valby . . Carl Lunds Gade . . . . Carl Møllers Allé Søborg

Gladsaxe Rødovre-

5—37

-

— - — -

Frederiks

Bi edgade . . . . -g_ 77 -

- -

F Frdbg.

I 2 _22 - 1.24—78 _

8

— 4 Garnisons

-

Valby 20

Jesus

14 S 9 16

— 3

_

-

G Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 4

Valby

Gjentofte Gjentofte

20 Timotheus 14 S !9 16

Bregentveds Allé Gjontofte

Gjentofte A 1 N Ordrup A l N MessiaB - -

1

S Amagerbro 6 Frelsors 9 N 4 11

Bregne-

2 Chll

Gladsaxe

Gladsaxo !A 2 N F i l St. Markus F lø F

gaards- uligoNr. og 12-24 -

-

_

voj

1

26-30 IIoll

J ullS® Nr- V Frdbg.

N Utterslev 15 Kapernaums 12V1 8 19 Carl Plougs Vej ) ]jg0 jjr- -

— F 6

— -

Bregnørødgade ..................... Bregnevej Gjentofte . . . Breidablik A llé..................... Bremeimgado.......................... B rem orholm ....................................... Brigadegaarden ...............................

-

Vb.

Valby

Jesus

Gjentofte

20

14 0 9 15

Gjentofte A l N

Carlsbergvei S uJ?Se ?Jr' b J \ lige Nr.

-

-

S Sundbyvost. 25 Sundby 9 S 4 10

14 N -

-

S Sundbyester 24 Allebelgens 9 N 4 11

S Sundbyester 24 Allohelgons 9 N 4 11 C arlsg ad e...............................

7 Carolinevej Hellerup . . . Carstensgade ........................................

Gjontofto Valby Taarnby Hvidovre Gjentofte Gjentofte Valby Taarnby

Hellerup A l N

4 Holmens

8

K Gster

2

4 10 4 10

Krist

9

S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S

V Udb. Vestor

14 0 5 15

Castbergsvej Valby Casfor Allé Kastrup

24 Sundby 2 S

20 Timotheus 14 N 9 16 Taarnby A 2 S Hvidovre A4 S F 1 Solbjerg F30 F

( t—11 s Sundbyvest.

- Eksercerpl. _ Sundbyvest. Eksercerpl.

- -

-

- -

.

.

.

Tt * 1 iln 113-1

14 7 __fil

Catherine Booths Vej Valby

Natlianaels

- -

48-66

Ceresvej

V Frdbg. s Sundbyester 25

(

_ -

-

. . . .

.

.

4 10

s Sundbyvest. 25 Sundby 9 S V Udb. Vester 10 St. Matth.

C eylonvej ...............................................

Filips

9 S 4 11

Bristol A l l é ..........................

Broagergado . . Brobergsgade .

Ordrup A l N Messias A l N;

13 5 14 Charlottl.Stationspl.Gharltt. 4 8 Charlottonlundsvej Hellerup ChristenBergs Allé Valby . 2 N

.

.

.

.

6 Frelsors

K Krsthvns Gjentofte F Frdbg.

. . . . . .

20 Timotheus 14 S 9 , 16 Taarnby A2 s s Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4 [ 10 Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4 1 10

Brodersøns Allé Hellerup Broderskabsvej..................... B ro fo g ed v ej ....................................... Brogaardsvej/l — 33 og 2—26 .

Hellerup A l N F 14 Lindevangs F2V F

Christen Koids Allé Kastrup Christian d. 2dens Plads . s Christian d. 9. Gade . . .

N Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 21 Christian d. 2dens Allé . .

Gjentofte

N

Gjentofte Al

K Kebmager

Gjentofte Brogade

^Resten

Vangedø

4 Helligaands 7 Soborg A 2 n ! F 20 Lindovangs F2V F 1 F 1 St. Lukas F30 F i 4 Slotskirkerne 8 1 I 7 2 ! 7

-

-

Gladsaxe

6 Frelsers

2 N 4 8 Christianekej Søborg . . . Christian Paulsons Voj . . b 6 19 Christian Ricbardts V ej. . C h ristian sb o rg ..................... 12V2 8 22 Cbristiansborggado . . . Christiansdal Vanløse. . . 12 G * - 14 G 5 14 Chr.holms Parallelvej Klpbg. Chr.holms Parkvej Klpbg. 7 22 Cbristiansholm Klpbg. . .

...............................

K Krsthvns

F Frdbg. V Frdbg. K Strand

Broholms Allé Charlottl.

Skovsbovod A 1 N

G jontofto

90

N Udb.Klædebo 14 Brorsons

t . .

^ 1 1 -3 5 • • .

Brobusgade j

o...

_

__

V Vestervold 2 Slotskirkens 3 1 12

23 Brønshøj

B roksevoj ....................................... Brolæggerstræde . . . . B rom bæ rvej .......................................

. Brh.

Brønshøj

Rødovre Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte

Rødovre A 4 S Skovshoved A l N Skovshoved A l N I Skovshoved A l N ! Skovshoved A 1 N I Skovsbovod A l N 1 Skovshoved A l N j Ordrup A l N |

4 Helligaands 3 1

K Snarens

F Utterslev 21 Grendals 12V1 8

9 St. Matth.

Brorsonsgade ........................................ }V Udb. Vester

Hvidovre A 4 S

Brostykkevej Valby

Hvidovre

.

.

.

Brovænget ............................................... Brh. Brunevang ............................... Brh. L E Bi-uuns Vej Charlottl. Brydes A l l é .......................... Bryggergade .........................

Husum 21 Husum 12V2 8 22 Chr.holms Slotsallé Klpbg. Husum 21 Husum 12V2 8 22 Chr.holms Tværv. Klpbg. 25 Sundby 2 S 4 10 Christianshvilevej Charlottl. G Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15S »3 1 Christiansmindevej. . . . Gjentofte S Sundbyvest. Messias A l N Cbristiausbolmsvej Klpbg.

G Udb.Klædebo 19

Sions

15 S 7 ■ 1

Lyngby-Tbk.

Taarbrek A 2 N !

Christiansrovej Klpbg. . .

I

Made with FlippingBook Ebook Creator