Kraks Vejviser 1934 gaderegister ny

Vejviserens Hus-Register er forsynet med Telefon-Numre.

Afdeling II.

Gade-Register og Hus-Register for København.

A. G ad e -R e g is te r . Gader, Veje og Pladser i K ø b e n h a v n F r e d e r ik sb e r g , H e lle ru p og o m lig g e n d e V illa b y e r med Angivelse af Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)kreds, samt Kommunalt Læge­ distrikt. B. H u s -R e g is te r . Offentlige og private Ejendomme, ordnede eFter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gadenav­ nenes Oprindelse og ved hvert enkelt IIus om dettes Nr. Endvidere Ejeren og et Udvalg af Husets Beboere (Forretninger, Institutioner og Privat-Personer); for de kbhvnske og frdbgske Ejendommes Vedk. tillige Matrikelnr., Ejendomssky Idsvur­ deringen (E), naar denne udgør 35,000 Kr. eller derover, samt de samme Ejendommes Grundværdi (G), begge i Henh. til Vurderingen pr. 1. Jan. 1932 med senere foretagne Omvurderinger. Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurde­ ringen, saaledes at (E) angiver den samlede Vurdering. Naar man vil opgive en Ejendoms Matrikelnr., maa Kvarterets Navn nævnes med (ses i Gade-Registret), da hvert Kvarter har sin egen Nummerering. Hvor Ejeren af en kbhvnsk. eller frdbgsk. Ejendom bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette anført. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, samt Belig­ genheden af forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Bagsværd, Buddinge pr. Søborg, CharlottenlunJ, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Brønshøj og Vanløse, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rødovre pr. Vanløse og Valby, Skodsborg, Springforbi, Soborg og Vedbæk). Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan.

En nærmere Vejledning i Brugen af disse Registre findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

Made with