Kraks Vejviser 1933 gaderegister

Animated publication

Vejviserens Hus-Register er forsynet med Telefon-Numre.

Afdeling II.

Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn.

A. G ad e -R eg is te r . Gader, Veje og Pladser i Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)kreds, samt Kommunalt Læge- distrikt. B. H u s -R e g is te r . Offentlige og private Ejendomme, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gadenav­ nenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus om dettes Nr. Endvidere Ejeren og et Udvalg af Husets Beboere (Forretninger, Institutioner og Privat-Personer); for de kbhvnske og frdbgske Ejendommes Vedk. tillige Matrikelnr., Ejendomsskyldsvur­ deringen (E), naar denne udgør 35,000 Kr. eller derover, samt de samme Ejendommes Grundværdi (G), begge i Henh. til Vurderingen pr. 1. Jan. 1932 med senere foretagne Omvurderinger. Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurde­ ringen, saaledes at (E) angiver den samlede Vurdering. Naar man vil opgive en Ejendoms Matrikelnr., maa Kvarterets Navn nævnes med (ses i Gade-Registret), da hvert Kvarter har sin egen Nummerering. Hvor Ejeren af en kbhvnsk. eller frdbgsk. Ejendom bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette anført. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne ndgaar, samt Belig­ genheden al forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Bagsværd, Buddinge pr. Søborg, Charlottenlund, Dragør, Gjentolte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Brønshøj og Vanløse, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rødovre pr. Vaulose og Valby, Skodsborg, Springforbi, Seborg og Vedbæk). Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan.

En nærmere Vejledning i Bragen af disse Registre findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn,

A. Gade-Register for Kjøbenhavn maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd. I. Ejendomsskyld (Overskyldraad og kbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc.). Forsørgelsesvæscn (Lovregler, Kredses og Distrikters Omraader, angivet ved Lægedistrikter; Kredsinspektorers og Distriktschefers Kontoradresser samt Lægernes Konsultationslokaler). Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne: Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Kvarterer (Inddeling i Roder og disses Grænser). Ligningsdistrikter (Inddeling i Roder; Rodernes Grænser, se Kvarterer). Politi (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd; se endvidere Bestemmelser og Takster i 2. Bind). Rigsdagen (ValgretsbestemmelseT, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppcbørselskontorer og -distrikter, Rodemestre og deres Kontorer). Skorstensfejerdistrikter (Distrikternes Omraade; Skorstensfejernes Navne og Adresser, se Fag-Registret). Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D. Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse ai Forbogstaver , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, t. Eks. H 0 Andersens Gade under A., F F Ulriks Gade under U. > _______ Tilde optagne Personers og Firmaers Navne er fejet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); vedHjælp af Stillingsbetegnelsen kan deeventueltfindesiPerson-Regislret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V ioran i 2. Bind). Om Gader, der har skiftet Navn (eller er nedlagt) efter A ar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne i Real-Regi­ stret. Her findes tillige oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg, om historiske Bydele* om Slotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten), samt om de i Byen paa offentlige Steder opstillede Monumenter. Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsvæsen, Bygningsfredning, Stadsingeniørens Direktorat, Frederiksberg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre Birk, Søndre Birk o. s. v. Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 7. almindelige Vurdering pr. 1. Januar 1932 ansatte Beløb. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurderingon, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Værdi. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om Over-Skyld- raadet de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Gadeskliserno kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over Kjøbenhavn (i Afdeling I). At Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. B. Hus-Register for Kjøbenhavn. Regler for Ordningen.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME-VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i Kjøbenhavn og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. ----------- Pris 2 Kr. ----------- KRAK 5 KORT over K J Ø B E N H A V N FREDERIKSBERG OG GJENTOFTE 7 Specialkort og 6 Kortskitser med fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskort. ----------- Pris 2 Kr. -----------

Afdeling I I . A . Gade-Register for Kjøbenhavn.

Postdistrikt: Forkortelserne af dissei anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegn“ (se fjerde Sido, ferst i dette Bind). Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anfert umiddelbart efter Gadenavnet i ferste Kolonne, f. Eks._ Valby, Seborg, Gjentofte Kvarter eller Kommune: De i denne Rubrik anferte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Lægedistrikt er ud­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodemesterdistrikter og Rodekontorer: de 2 kbhvnske Rodemesterdistrikter betegnes ved: 7 (Egils#. 35) og 92 (Pernillev. 5). De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (V-Boulevard 2A), 3 (Bornholmsg. 8), i (st. Kongensg. 31), 6 (Prinsesseg. 29 B), 9 (Absa- lonsg. 3), 10 (Lyrskovg. 6 ), 11 (Nerrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Thorsg. 74), 17 (Østerbrog. 42), 18 (Liv- jægorg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Toftegaards PI. 10), 21 (Godthaabsv. 359), 23 (Parkstykket 5), 24 (Amagerbrog. 62), 25 (Gimles Allé 3A), (se iøvrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-Register for Kbbvn., hvor der ved den tilsvarende Betegnelso findes Rodernes Navne samt Rodekontorernes og Rodemesterkontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik ved F 1 — F 18. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns Forsorgelsesvæsen. Øster Kr. (1. Distr.) bestaar af 1 .—5., Sønder Kr. (2. Distr.) af 6.—11., Vester Kr. (3. Distr.) af 12.— 16., og Nørre Kr. (4. Distr.) af 17.—22. Lægedistrikt. Se iøvrigt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. under Forsørgelsesvæsenet, hvor Kredsinspektørernes, Distriktschefernes og Kommunelægernes Adresser og Træffetider findes. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1—15; 2., 4., 9., 14. og 15. Kreds er delt i 2 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. Kreds er delt i i Afstemnings­ kredse: 0, Grøndalsvænge (12 V1), Brønshøj (12 V8) og Vanløse (12 V8). De frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, sidstnævnte delt i en vestlig og en østlig Afdeling. — A 1, A 2 ogA 4 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Kjøge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Søndre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1—9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Bygningsdistrikter, Ligningsdistrikter (i Kbhvn.), Skyldkredse (under Ejendomsskyld) og Skorstensfejerdistrikter er omtalt i Af­ deling V, Real-Register for Kbhvn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns OVerpostmesterembede og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa grønne Blade foran i 2. Bind).

S M t © 1 | 1 §

j «

-3^3 Sfcs

i sspe a *

a ? to 3

y s

©■£

G a d e

G a d e

n

t t

iC l ,

*53

Kvarter eller

Kom­

mune

Post- '

kontor

Rode­

Rode­

kontor

distrikt!

(Politikr.

F Brønshøj 21 Grendals 12V* 8 22 K Rosenborg 4 Trinitatis 7 2 7 Vanløse 21 Vanløse 2V8 8 22

Aabakkevej . .

Agerlandsvej....................... Agermoson Valby . . * . Agerskovvej Valby. . . . Agersegade........................ Agtrersborenade................... Aggervej Vanløse . . . . Agnetevej............................

S Sundbyvest 25 Snndby 9 S 4 10

Aabenraa

Hvidovre A 4 S Rødovre A 4 S

Hvidovre Rødovre

Aabjergvej Vanløse . . .

f 3-13 V Udb.Klædebo 2 Bethlehems 5 6 18 15-31 . Frdbg. F6 St Thomas F3U F 33-55 _ — F 2 — _ _ 2-46 N Udb.Klædebo 2 Bethlehems 5 6 18 48—64 - — 14 Hellig Kors - - - 56—72 - — - Brorsons - - - 74—78 __ _ — - - 19 L 80-86 - — - — 12 ø - -

0 Udb,Klædebo 19 St. Jakobs 15G 7 1 0 Udb.Klædebo 18 Frihavns 6 7 4 21 Brønshøj 12V‘- 8 22 Vanløse 21 Vanløse 12V® 8 22

Aggersvoldvei........................ Brh. Bronshej

S Snndbyester 25 Filips 9 S 4 11 Ahlefeldts- lul. Nr. og20—30 K Nørrevold 2 St. Andreas 3 | 12 gade 1 2-18 . _ Trinitatis „ . - Ahimanns Allé Hellerup. . Gjentofte Hellerup Al N Ahlmannsgade................... N Udb.Klædebo 14 Brorsons 120 6 19 Ahornsgade........................ N Udb.Klædebo 11 St Johannes 11 6 2 Ahrenkildes Allé . . . . S Sundbyester 25 Filips 9 S 4 11 Ahrensbergsgade . . . . S Sundbyester Hvidovre 24 Nathanaels 9N 4 11 Ajos Allé Valby . . . . Hvidovre A 4 S Aktæons Allé Valby . . . Hvidovre Hvidovre A 4 S Albamensgade.................. s Sundbyestor 24 Allehelgcns »N 4 11 Aldersrogadej 1_100g2_JI] 0 N Udb.Klædebo 13 Taksigelses Kingos 150 15V 8 1 Alderstrest Passage . . . N Udb.Klædebo II St. Johannes 11 6 2 Alexandervej Charlottl. . . Gjentofte Messias Al N Alexandravej........................ N Utterslev 15 Kapernaumfi 15V 8 20 Alhambravej........................ V Frdbg. F12 Frederiksbg. F 1 F Allégade F Frdbg. F 9 Frederiksbg. F 2 F . . . .{31-37 • — - Solbjerg - - \ 2—28 — F 10 Frederiksbg. St. Stefans F 1 - ( 1—17 N Udb.Klædebo 15 11 8 20 Aiiersgaae . . . | 2_18 _ 13 Samuo)8 . - Allingvej Valby................... Hvidovre Hvidovre A 4 S Almevej Hellerup . . . . Gjentofte Messias A l N Almindingen Seborg . . . Gjentofte Vangede A 1 N 10 Alperosevej ....................... S Sundbyvest. 25 Sundby 98 4 Alrunevej Hellerup. . . . Gjentofte Udb. Vester Vangedo A 1 N 15 Alsgade Alstedvei V 10 Enghave 14 0 5 Brh. Husum 21 Husum 12V2 8 22 Amager | 99—133 . . . 2—14 S Amagerbro 24 7 Christians H. Tavsens 2 S 4 10 9 vard 1 80-108 118—134 - Eksercerpl. Amagerbro 24 Sundby Christians - ■ 10 1—31 S Amagerbro 24 Frelsers 9 N 4 11 37—49 _ Sundbyøster - Nathanaels - - - 51—103 . — - Sundby - - - 105-111 _ — 25 — . - _ 115—295 — - Filips 9S _ _ Amager-^ 2—28 _ Amagerbro 24 Christians 2S _ 10 brogade 30-32 — - Nathanaels 34—50 - Snndbyvestr. - — 52—88 - — - Sundby 90—100 - — - o s 102—296 - — 25 __ Amager- 3—41 og 2—4 s Amagerbro 24 Christians 2 S 10 43—47 - _ Nathanaels fælled-i 49—Husvildeba- vej rakker og 18—62 - Eksercerpl. . Amager- i 1—17 og Z —0 gade {39—35 og 10—20 Amager Lan-j 1—141 dev.Kastrup (l.Nr.o.Rest.u. K Krsthvns Taarnby 6 Christians 2 N A 2 4 5 9 8

A&d&lsvej . . . A&diget Islev Vanløse . .

F Brønshøj

21 Grendals 12V* 8 22 Rødovre A4 8

Rødovre

\ 90—110 N Udb.Klædebo 14 Brorsons 12 0 6 19 \ 112—144 _ . Anna . 8 _

Aagade.

Aagerupvej . . Aahaven Valby . Aakandevej . - Aalborggade . . AafejaereAllé Seborg • . . Aalekiste i * ■ og 14-252 vej (21-237 Aalstrupvej Valby . . . . Aalykkes Passage Aalykkevej. . . Aarestrupsvei Valby . . . Aarhus Plads. . Aastrupgaardsvej Valby. . Aavendingen . . Abel Cathrines Gade . . . Abildgaardsgade Abrikosvei. . . Aslholmsvej Aarhos- gade 1—48 2—48 79—101og50—112

Brh. Brb.

Husum 23 Husum-

12V2 8 22 15V 8 21 10 7 4 12V® 8 22

Vigerslev Husum Gladsaxe

20 Timotheus 14V 9 16

23

Seborg A 2 N

G Udb.Klædebo 18 Vnl. Vigerslev 20 V&nlese 21 -

Vb. Vigerslev 20 Timotheus 14 V 12V® Vigerslev 20 Timotheus 12V3 9 16 Udb.Klædebo 14 Hellig Kors 5 6 18 21 Grøndals I2V« 8 22 Valby 20 Timotheus 14 V 9 16 F Brensliej 0 Udb.Klædebo 18 llanb Egodes 10 7 4 Husum 21 Husum 12V« 8 22 V Udb. Vester 2 Maria 1 5 12 Gstervold 3 Esaiae 6 3 5 F Utterslev 21 Grendals I2V1 8 22 V Udb. Vester 2 Elias 1 5 13 Hvidovre Hvidovre A 4 S 0 9 16 N 0 Udb.Klædebo 19 18 Davids Hans Egedes 10 7 4

Brh.

H -4 3

Absalons- (

2—32 34—48

9 Apostel — . Gethsemane .

.

.

Acaciavo.i Achilles Allé Valby . . .

V Frdbg. Hvidovre K St. Annæ V.

F1 Solbjorg 130 F Hvidovre A 4 s 3 Garnisons 7 3 5

. . .

1-61 63-93

-

_ _

— _ Frederiks

— __ — ;— ,— —

95— m. . . . 113-117. . . .

.

St. Pauls

_ _

.

Adel-

8

gade

4-32 34-58

6 _ .

4 Garnisons 7

.

3

Frederiks . _ _

60—102 _

_ St. Pauls 8

.

106—108

S 1 -3 og 2 -8 * (5—19og 10-16

St Lukas F2 F

F Frdbg. K Gster

F 4 F 3

Adilsvoj

Admiralgade. .

4

8 2 7

Adolph bteens Allé . . . V Frdbg. Adoljthsvei Gjentofte . . Gfentofte

F 6 St. Thomas F3ø F Gjentofte A l N

Auviansvej. . . Attenbakkon Søborg . . . Agavevej Hellerup . . . .

S Sundbyoøter 25

9 S 4 1

Frelsers Kastrup Taarnby

Gjentofte Gjentofte

Vangede Messias

N N

A l A l

5

5

II — 66

* i-0 0

1

a '©

Gade

1 S b §

f l i l rt52 © S i S0 a » s •S r s J “ Sundbyestor 24 Filips 9N 4 11 Taarnby 25 98 Sogn i (Kirke) ■ 'a g>J3 Politikr.J

Gade

a«.2

a flg 0

to å

S| >

I til Gresundsv. fra - 279og2s0 281-399 og 282-448 fra 463 og 450 s 1—33 * I 2-24

. IBrh, Basnæsvej Baunebakkensl.Tværv,Valby B&unebakkevcj Valby. . . Baunogaards-t 1—47og2—46 vej \ Resten Baunovej Valby.................. Bavnehej Allé i ' 1 Rosten Bavnevangen ....................... Boatovoj Valby................... Bechgaardsgade.................. Bechsvej Klampenborg . . Bedfordvej............................ I S Beethovensvej .................. | V Begoniavej Gjentofte. Bekkasinvej Hellerup. Beldi'ingevej.......................|Brh, Belfastvej............................ I S Belgiensgade........................ | S Bellaliojvej [ «|ige Nr. |Brh. 1 lige Nr. Bellisvej.............................I F Bellman8gade . . . . . | G Bellraans Plads...................( Q Bendstrupvej Valby Bend&vej............................ | F Bengtasvej Hellerup Bent/.onsvej.......................I F Bergønsgade.......................I G Berggreensgade...................1 G Bergthorasgade...................[ 8 Boringgaardsvej Valby Beringsvej.................. Bernhard Bangs Allé . BernstorfflundsAllé Charlttl. , ulige Nr. Bernstorffsgade ( 2 -4 Rest 4 Bevtoftgade . . . . A F Beyers Vej . . Bianco Lunos Allé. . Biens Allé . . . . Bille Brahes Vej . . Billesborgvej Vanlese. Birke Allé Valby . . Birkebakken Valby. . Birkegade........................... | N Birkehej Hellerup . . Birkholmvej VanløBO. Birmavej........................... I S Biskop Krags Vænge . . . 1 G Bispebjerg P&rkallé . . . I N Bispebjergvej..................j N Bispeengen ....................... [ N Bispevej................................I N Biesensgade....................... I V Bjarkesvej.........................I F Bjergroarksvoj...................IBrh. Bjergstedvej.......................IBrh Bjergtofton Hellerup . Bjornedevej . . . . Bjerregaards Sidevej Valby Brh. Bjerregaavdsvej Valby Bjeverskov Allé Valby Bjedstrupvej Vanloso. Bjernevej Valby . . BjernsonsAllé Seborg. Bjernsonsvej Valby . Blaabærvaj.................. Blaa- ( 1—33 og 2-24 gaardsg. (35—59og26—46 Blaagaards Plads - - . N Blaamojsevoj....................... jj ...................... N Brh. Blaamunkovøj. Bladbillovej (slev . . Blankavej Valby. . . S Blogdamahoep. 2—42 44—78 80—132, Rlekingegade.......................| 8 Blokhusvej Charlottl.. . Bloksbjergot Klamponborg Blommeliaven Valby . Bluovaog Allé Islov . . . |Brh. Blytsvej ............................ I f Blytækkorvej.......................I N Bodenhoft's Plads . . . . I K Bodilsgade............................ I V Bogensogade........................I G N Bogfinkevej . . . Bogholder Allé Vanlese . Bogevej. H C i ‘Bojsons Vej Valoy. Ojt. IHoll IBrh. G Bernstorflsvej en 1— 1311Ueli 2 - 150 |H o 11 141-171 iChll 152—162 I 170—210 |Chll. 1 218-246 Bjelkes Allé . . . . Bjergagorvej Valby . Bjergmandsstien Valby Rigsbosp.-Evangb.

Brenshej Hvidovre Hvidovre Gjentofte Hvidovre Udb.Vester Valby Brenshej Valby Udb.Klædebo Lyngby-Tbk. Sundbyvoat. Kong. Engh. Gjentofte Gjentofte Brenshej Sundbyvost Sundbyestor Utterslev Brenshej Udb.Klædebo Udb.Klædebo Hvidovre Frdbg. Gjentofte Frdbg. Oetervold Udb.Klædebo Amagerbro Hvidovre Frdbg. Frdbg. Gjentofte Vestervold Udb. Vester Gjentofte

23

Brenshej Hvidovre Hvidovre Gjentofte Hvidovre Enghave Brenshej Timotheus Kildevælds Taarbæk Sundby Fredholms Gjentofte Messias Brønshøj Sundby Sundby Grendals Grøndals Kildevælds Kildevælds Hvidovre Lindevangs Messias Godthaabs Citadels Sions II. Tavsens Hvidovre Godthaabs Godthaabs Gjentofte Slotskirken Maria Gjentofte Hellerup Enghave Grendals Solbjerg Filips St- Markus Vanlese Hvidovre Timotheus St. Johannes Taksigelses Grundtvigs Grundtvigs Mariendals Kapernaums Krist Messias Ordrup Vangedo Vanløse Filips

12V- A 4 A4 A l A 4 14 G 15 V 14V 15 G A 2 98 14 G A l A l 12V2 98 9N 12Va 12V1 12V2 15G 15G A4 F2 A 1 F 2 6 15G 2 8 A 4

.Kst.

Kastrup Taarnby

A 2 S

Strand Frimands St. Annæ G. St. Annæ G.

4 Helligaands 7 1 7 3 Garnisons 8 3 6

Amagertorv . Amaliegade . Amalienborg . . .

3 Garnisons 8 3 6 Valby 20 Timotheus 14 V 9 16 Frdbg. F2 St. Markus F 1 F Udb. Vester 9 Krist 14G 5 15

Amalie Skrams Allé Valby. Airialievej........................... Araerikavej....................... Atnicisvej............................ Araorinvej Vanleso . . . Amsterd&mvej..................... Anchersvej Klpbg................ Andebakkesti. . *. . • . Aoderoosevej...................... Andersen Noxe V. Seborg H C Andersens Gado . . P Andersens Vej . . . . Anders llenriksens Gade . Andestien............................ Andreas Bjørns Gado. . . Ane Katrines Vej . . . . Anemonevej Gjentofte . . Angelgado........................... Anker Heegaards Gade : . Anuasvej Hellerup . . , Annebergvej.................. Annokegade ................... Annettovej Cbarløttl. Annoxgaardsvej Vanleso. Annexstrædo Valby . . Ansgars Allé Valby . . Antoinettevej Valby . . Antonigade........................ Antvorskovvoj Valby . . . Apollovej Vanløse . . . . Arabiensvej....................... Arendalsgade . . . . Atildsgaardvej.................. , J 1—23 Arkotiagade . . . ) 2—22 Armeniensvej....................... Arnesvej ............................ Arrosøgade....................... . . . . lul.Nr.t. AxellleidesG. "™ 1-) derfra *eT1*iligeNr.t.AxellleidosG veJ ( derfra Arveprinsensvoj.................. Asgaardsvej....................... Asger Rygs Gade . . . . Askegade ........................... Asminderedgade . . . . Asmussens A llé.................. Asnæsgade........................... Assonsgade...................... Astersvej........................... Astrup- \ 1—13 vej IRost ul.Nr.og l.Nr. Asylgade....................... Asylvej Klampenborg. . Athensvej...................... Augustagade................... Anrehejvej Hellerup . . AurLkelvej Valby . . . Auroravej Vanleso. . . Australiensvej . . . . Avnse-oj Gjentofte . . Axel Holdes (ulige Side Gade ( lige Side Axelhøj Vanloso . . . Axeltorv........................... Azaleavej Valby. . . .

Frdbg. Rødovre . Sundbyestor Gjentofte Prdbg. Emdrup (iladsaxo Nørrevold Frdbtr. Amagerbro Brønshøj Krsthvns Frdbg. Gjentofte Udo. Vester Vestervold I Gjentofte I Bronshej Udb.Klædebo Gjentofte Redovre Valby Vigerslev Valby lividovro Vanløse Sundbyester Gstervold Husum

F10 25

Frederiksbg. Rødovre Filips Skovshoved bolbjerg Grundtvigs Seborg St. Andreas Godthaabs Nathanaels Brenshej Frelsers Mariendals Gjentofte Enghave Slotskirken Messias Brenshej Taksigelses Ordrup Redovre Timothens Timotheus Jesus Helligaands Hvidovre Vanlese Filips Citadels Husum Absalons Filips

F 1 A4 I 93 I A l F 2 15V A 2 3 F 2 2 S loV 2N F3V Al 14G 3 Al l2Va 15G Al A 4 14 V 14V 14 V 7 A 4 12VS 5 6 15 V 13 98 |12V2 11 29

25 24 23 21

23 6 F 16

19 19 F 14 F 8

Brh. G

18 19 ,7

F 17 F 17

F2 F2 Al 3

A 1

Udb. Vester Sundbyester Bren8hoj Udb.Klædebo Eksercerpl. Amagerbro Eksercerpl. Frdbg. Frdbg! Udb. Vester Udb.Klædebo Udb.Klædebo Frdbg, Udb.Klædebo Udb.Klædebo Husum Vanlese Brenshej Gster Lyngby-Tbk. Sundbyester Sundbyester Gjentofte Frdbg. Redovre Udb.Klædebo Gjentofte Amagerbro Eksercerpl. Rødovre Vestervold Frdbg.

Brenshej Simeons Sundby H. Tavsens 1 Solbjerg Frederiksbg. Absalons Kildevælds St. Stefane Frederiksbg. Simeons Filips Filips Hellerup Frederiksbg. Rødovre Kildevælds Gjentofte 11. Tavsens Rødovre Domkirken Frederiksbg. Frelsers Hvidovre Filips Allehelgens Helligaands Filips Elias Blaagaards Hellig Kors Slotskirken Soborg Frederiksbg. Husum Brenshej Grendals St. Stefans Kingos St. Stefans Kingos Kingos V&ngede Krist Timotheus Ordrup Hellig Kors Vanlese Vanlese Sundby Lindevangs Gjentofte St. Andreas Davids Husum Vanlese Brenshej Holmens T&arbæk

13 12V2 Fi 9 S F3G 12V« A 4 14 V 48 A 1 12V3 .9 S 15 G 15 V 15 V F3V 15 V 14 G F 2

Udb. Vester Brenshej Frdbg. Sundbyester Frdbg. Vanlese Hvidovre Vigerslev Udb.Klædebo Gjentofte Vanløse Sundbyester Udb.Klædebo Emdrup Utterslev Frdbg. Utterslev Udb. Vestor

10 21 F 10 25 F 2

15

22

21 20 11 21 25

22

F 14 F 15 10 19 14 F15

F2 F 1 13 15# 12G F 1 11 10 15V 12Va 8 A 2 98

16 2 22 11

13 19 23 21 23 4 25 25 F9

13 22 15 F 10 22 9

1

1 1 21

Brh. Brh

15

Frdbg. F8 St. Lucas Udb.Klædebo 14 Anna Hvidovre Hvidovre Valby 20 Frodholms Husum 23 Husum Unsum 23 Husum Gjentofte Gj entofte Husum 21 Husum Valby 20 Jesus Valby 20 Jesus Hvidovre Hvidovre Rødovre Rødovre Rødovre Rodovre Gladsaxe Seborg Valby 20 Jesus Utterslev 21 Gfendals Udb.Klædebo 11 Blaagaards 2 Bethlehems Udb.Klædobo n Blaagaards Utterslev 15 Kapernaums Emdrup 22 Grundtvigs Kedovrø . Redovro Valby 20 Timotheus Udb.Klædebo 11 St. Johannes — 17 — — 11 — — 17 Fredens _ . Nazaroth Sundbyestor 24 Nathanaeis Gjentofte Gjentofte Gjentofte Skovshoved Vigerslev 20 Timotheus Redovro Redovro Frdbg. Uttorslev F 14 15 Solbjerg Kapernaums Husum 23 Husum Kisthvns 6 Frelsers Udb. Vester 10 Enghave Udb.Klædebo 19 Davids . Husum 23 Husum Utterslev 15 Kapernaums Vanlese 21 Vanlese Frdbg. F 4 Mariendals Hvidovre Hvidovre Gster 4 Holmens Emdrup 22 Grundtvigs Hvidovre Hvidovre Udb. Vestoi 10 Enghave Valby 20 — Amagerbro 24 Christians

98 Al F2 A4 15G A l 28 A 4 3 F 2

16 22 22 22 15 15

A 1

15 22 17 18 17 22

Baadsmandsstr. Baarsevej Valby Backersvej. . . Badensgade . . Badstuostræde . Bagdadvej. • .

Krsthvns Hvidovre Sundbyester Sundbyester Snarens Sundbyester Udb. Vester Udb.Klædebo Vestervold Gladsaxe

15 V A 4 14V 48 4 N 48 4N 9N A l A 1 14 V A 4 F 2 15 V 15 V 2 N 13 10 12V® 12V1 12Va F3V A 4 8 15 G A 4 14 G 28

1 16 3

i 1—9 Bagerstrædo • • ♦| 2—12 Baggesens-l 1—31 og 2—32 gade 133—37og34—38 Bag Kaadbuset . . Bakkedraget Seborg

3 A 2 F 1

|ulige Nr.

Frdbg. Husum

F 15 F9 21

Bakkegaards Alléj Bakkekammen . Bakkolo’dct . , Bakkevej . . .

Nr.

12V* 15V 12Va 15V 11 U A I 14 G 14V A l 5 12V» 12Vs

Brønshøj Utterslev Udb.Klædebo

23 23 15

16

I 1—37 Baldersgade . . . j 2—; (3 8 - Balders Plads. . . . Baldrianvej Hellerup . Ballumgade . . . . Bandholmvej Valby . Banevej Charlott!.. . Bang'rtsgade. . . . Bangsbo Plads Vanløse Bangsbovej Vanløse . Bardenflothsgade . . C T Barfoeds Vej . . Barsehoj Hellerup . . #Bartholinsgade . ■ 14~

Udb.Klædebo Gjentofte Udb. Vester Vigerslev Gjentofte Udb.Klædebo Vanløse Vanlese Eksercerpl. Frdbg. Gjentofte Nørrevold

15 9

20 11 21 21 24 F 18 3

Boldhusgade . . . Bomhusvej. . . . N Bonavendts Allé Valby V A Borgens ( ulige Nr. Vej . 1 lige Nr. Borgerbo . . . .

2 S F2 A l 7

—15

15

II - 67

1 u ® O o g

å 1

J

Gade

f s ►u»

S ," & |

*3 ® >J3

k i

G a d e

1

Kvarter eller

Sogn

mune

Rode­

Post­

Kom­

Kvarter eller

Lægedi­ strikt

(Kirke)

kontor

Post­

Kom­

mune

distrikt

distrikt

Solbjerg F 1 i F 3 3 « -

F 10 F 1

1—5 C . . 7—15 . . 27 . . 2—12 14—26 28—5015

V Frdbg.

. 1—19 og 2—62 K St. Annæ V.

4 St. Pauls 7 3 6

3

Bonror- \ki—47 ***:

_

__ _ _ F 7 St. Thomas . F 11 St. Markus F 1 — _ _ St. Thomas F3« Valby 20 Jesus UV 9 Husum 21 Husura 12V1! 8 Husum 23 Husum 15 V 8 23 Brønshøj 15 V 8 F 2

Frederiks St. Pauls 8 _ Frederiks -

-

-

- .

-

Biilowsvej

489 i i 3 og 66-132

I l

__

5

(

134—144 .

Borgervænget....................... Borghaven Valby . . . . Q Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 0 7 1 Vigerslev 20 Timotheus 14V 9 16 Borgm. Christiansens Gade V Kong. Engh. 10 Fredholms 140 9 15 Borgm.Jensens t 1—9 oer22 0 Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 4 Allé ( fra 8-Allé _ _ _ St. Johannes 414 3 Borgmestorvangen . . . . N Udb.Klædebo 15 Kingos 15V 8 20 Borneovej............................ S Sundbyester 25 Filips 9 S 4 11 Bornholmsgade . . . . . . K Østervold 3 St. Pauls 8 3 5 Borrebyvej............................ Brh. Brønshøj 21 Brønshøj Taksigelses 12V# 8 22 Borthigsgade....................... G Udb.Klædebo 13 15 0! 8 1 1 1-35 og 2-24 N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 19 BorupsJ 105—141ogl02—156 . Frdbg. F 16 Mariendala F3V F Allé 1143—259 Utterslev 21 Grøndals 12V1 8 22 ( 158 - 236 . — 15 Kapernaums 12V* . - , t 1—7 N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 19 uorups i lads • ■ 126—30 - — St. Stefans Boserupvej............................ Brh. Husum 23 Husum 12Va R 22 Bosta Mose Klpbg. . . . Gjentofte Skovshoved A 1 N Botoftovej............................ Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 21 p , i 1-17 V Udb. Vester 9 St. Matth. 140 5 14 Boyesgade. . . . )2 —8 - Frdbg. F 12 Frederiksbg. F 1 F 1 1—29 og 2—20 N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 15 V 8 20 Bragesgade j31—35og22-28 — . Kingos Brabesborg Allé . . . . S Sundbyester 25 Filips 9 S 4 11 Brammingegade................... 0 Udb.Klædebo 19 Davids 10 7 4 Bramslykkovej Valby. . . Vigerslev 20 Timotheus 14 V 9 16 Brams Sidevej Charlottl. . Gjentofte Ordrup A l N Bramsvej Charlottl. . . . Gjentofte Ordrup A l N Branddammen................... Brh Husum 23 Husum 15 V 8 21 L I Brandes Allé . . . . V Frdbg. F 1 St. Thomas F30 F Brandholms Allé Vanleso llodovro Rødovre A 4 S C J Brandts Vej . . . . N Utterslev 15 Grundtvigs 15V 8 1 Brannersvej Charlottl. . . Gjentofte Ordrup A 1 N Bratskovvej Vanløse . . . Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 22 Bredahlsvej Valby . . . . Valby Lyngby-Tbk. 20 Timotheus 14 V 9 16 Brede pr. Lyngby . . . . Lundtofte A 2 N Bredogaards Allé Valby. . Hvidovre Hvidovre A 4 S Bredogades Passage . . . F Frdbg. F 9 Fredoriksbg. F 2 F B redogm nd........................ S Sundbyøstor 25 Filips 9 S 4 11 K St. Annæ 0. 4 Garnisons 7 3 6 5—37 . — 3 _ „ Bredgade . . . ■ : — - Frederiks 8 - 2—22 ■ — 4 Garnisons (24-78 - — 3 — _ _ Bregentveds Allé Gjentofte Ohll Gjentofte Gjentofte A l N Bregne- | . . . .2 Gjentofte Ordrup A l N gaards- uligoNr. og 12-24 ■ — Messias _ -vej 1 26-30 Ueli _ — _ _ Bregnorødgade................... N Utterslev 15 Kapornauras 12V1 8 19 Breénevej Gjentofte . . . Gjentofte Gjentofte A l N Breidablik A llé................... S Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4 10 Bremensgade........................ Sundbyostor 24 Allehelgens 9N 4 11 Bromerholm........................ K Øster 4 Holmens 8 7 Brigadegaarden................... S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 10 1 1—11 S Sundbyvest. 24 Sundby 28 4 10 Brigadevej . H —46 : Ebsercerpl. Sundbyvest. • Nathanaels - * (48-66 - Eksercerpl. . — _ - - Bristol A l l é ....................... S Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4 10 Broagergade ........................ V Udb. Vester 10 St. Matth. 13 5 14 Brobergsgade........................ K Krsthvns 6 Frelsers 2N 4 8 Brodersøns Allé Hellerup . Gjentofte Hellerup A 1 N Rrodorskab8vej................... F Frdbg. Utterslev F 14 Lindevangs F 2 F Brofogodvej........................ N 15 Kapemauras 15 V 8 21 Brogaardsv. Gjentofte . . Gjentofte Gjentofte Al N brogade . ■ ................ K Krsthvns 6 Frelsers 2 N 4 8 Broholms Allé Charlottl. Gjentofte Skovshoved A l N t . S 1—35 . . . Brohusgade j 2—20 N Udb.Klædebo 14 Brorsons 5 12 0 6 19 Broksevej....................... .... Brh. Brønshøj 23 Brenshej 12V2 8 22 Brolæggeistræde . . . . K Snarens 4 Helligaands 3 1 7 Brombærvej....................... V Utterslev 21 Grendals 12V1 8 22 Brersonsgade. . . . . . V Udb. Vester 9 St. Matth. 14 0 5 14 Brostykkevej Valby . . . Brh. Hvidovre Hvidovre A4 S Husum 21 Husum 12V2 8 22 Brunevang............................ Brh. Husum 21 Husum 12V2 8 22 LE BrunnsVej Charlottl. . S Gjentofte 25 Messias A l N Sundbyvest. Sundby 2 8 4 10 Bryggergade....................... 0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15« 8 1 Brvfircenve.i L-5 og 2-6 Valby 20 Jesus 14 V 9 15 — - — - - 16 0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 150 7 1 K Vester 2 Slotskirkens 3 12 Rrynhildcgade................... Udb.Klædoho 13 Kingos 15V 8 1 Brødhoj Gjentofte. . . . Gjentofte Gjentofte A l N Brødrevej Seborg . . . . Gjentofte Vangede A l N Brøndager Valby . . . . Hvidovre Hvidovre A 4 S Brøndsteds Allé................... V Frdbg. F 15 Frdbg. F 1 F Brendumvej Vanløse . . Vanløse 21 Vanløse 12V8 8 22 Brønlunds Allé Hellerup. . Gjentofte Vangede A 1 N Bronshøjgaardvej . . . . Brh. Brønshøj 23 Brønshøj 12V2 8 22 Brønshøjgade . . . . . N Udb.Klædebo 14 St. Stefans 120 8 19 Brensbejholine Allé. . . . Brh. Brønshøj 23 Brenshej 15 V 8 21 Brønshøj Kirkevej . . . . Brh. Brenshej 23 Brønshøj 15 V 8 21 Brenshej-1 1—49 og 2—66 Brh. Brønshøj 23 Brønshøj 12V2 8 22 vej ( Roston _ __ 21 — - - • Buen..................................... F Frdbg. F 18 Lindevangs F 2 F Bulhjergvej Vanløse . . . Vanløse 21 Vanløse 12V» 8 22 Bulgariensgade................... S Sundbyøster 24 Allehelgens 9 N 4 11 Burmeistersgade . . . . K Krsthvns 6 Frelsers 2 N 4 8 Hustrupgade....................... V Udb. Vester 10 Enghave 13 5 15 Byagervej............................ S Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4 10 Bygholmvej Vanløse . . . Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 22

6-24 Bymosevej Valby Byporten . . . Bystævnet. . • Bytinget . . . Byvangen Bækkobo Seborg. Bækkeskovvej . Bodkervej. . . Bøgehøj Hellorup . Begevej Hellerup . Bøhmens- i 5 - 25 og gade Bøllegaardsvcj . . . . . . S dels Bollomosogaardsvej ^ . Bennolandsvoj Vanløse . Børglumvej Vanløse . . B ørsen............................ Børsgade........................ Oallisensvej Hellerup . Caprivej............................ Carit Etlars Vej . • • Carl Baggers i 1-21 og 2- AlléChaiiottl. ( Best Carl Bernhards Vej . . Carl Blochs Allé Seborg. Carl Danfeldts Allé Islev Carl Feilbergs Vej. . . Carl Jacobsens Vej Valby Carl Johans Gade . . . Carl Langes Vej Valby . Carl Lunds Gade . . . Carl Møllers Allé Søborg Carl Plouffs Vej { uJjjj£ n J Carlsbergvoj j u‘j|J *Jr. Carlsgado....................... Carolinevej Hellerup . . Carstensgade. . . Castbergsvej Valby Catherino Booths Vej Valby Ceresvej Ceylonvej Charlott! Stationspl.Charltt. Charlottenlundsvej Hellerup ChristenBergs Allé Valby Christian d. 2dens Allé . Christian d. 2dens Plads Christian d. 9. Gade . . Christianehej Seborg . . Christian Paulsens Vej . Christian Richardts Vej. Christiansborg . . . . Christiansborggade . . Christiansdal Vanløse. . Christiansholm Klpbg. . Chr.holm8Parallelvej Klpbg Chr.holms Parkvej Klpbg. Chr.holms Slotsallé Klpbg. Chr.holms Tværv. Klpbg. Christi&usholmsvej Klpbg. Christianshvilevej Charlottl. Christiansmindevej. . Christiansrovej Klpbg. Chri8tiansvej J1—35og 2—40 Charjottl. ( Bosten Christian Svendsens Gade Christian Winthers Vej . Christof. BoecksAllé Soborg Citygade................................ Citypassagon....................... Clar&svej Char t ulige Side lottl. ) lige Side 1 1—49 . <51—67 i 2—72 H A Clausens Vej Gjentofte Clausholrovej Vanløse Classensgade. 1 31—49 og 40

Brh. Brh.

Brh. Brenshej Brh. Brønshøj Gjentofte Brh. Brønshøj

23 Brønshøj 16V 8 21 Vangede A l 1N

21 Brønshøj 12V2 8 N Utterslev 15 Kapernauras 15 V 8 20 Gjentofto Vangede Al N Gjentofte Messias A 1 N S Sundbyøster 24 Nathanaels 9 N 4 11 . — - Allehelgens N Utterslev 15 Grundtvigs Taksigelses 15V 8 1 O Udb Klædebo 13 15 0 8 Emdrup 22 Grundtvigs - Vanløse 21 Vanleso 12V3 g Vanløse 21 Vanløse lav,«1»

8 1 8

K Strand

4 Slotskirkens

K Strand 4 Slotskirkens

7

Hellerup A 1 N

Gjentofte

98 4 11

S Sundbyester 25 Filips

F 12 Frederiksbg. F 1 F

V Frdbg.

A 1 N

Ordrup Messias

Gjentofte

F 12 Frederiksbg. F l F Seborg A 2 N Rødovre A 4 S

V Frdbg.

Gladsaxe

Brh.

F Frdbg. 9 16 0 Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 4 Valby 20 Timotheus 14 V 9 16 S Amagerbro 24 Frelsers 9N 4 11 ' Gla'dsaxe Gladsaxe A 2 N V Frdbg. F il St. Markus F l F _ _ F 6 — - - Vb. Valby 20 Jesus 14 0 9 15 S Sundbyo8ter 24 Allchelgens 9 N 4 11 Gjontot'to Hellorup A 1 N V Udb. Vester 9 Krist 14 0 5 15 Valby 20 Timothens 14 V 9 16 Hvidovre Hvidovre A 4 S V Frdbg. F l Bolbjerg F3ø F S Sundbyester 26 Filips 9 S 4 n Gjentofte Ordrup A l N Gjentofte Messias A 1 N Valby 20 Timotheus 14 V 9 16 S Sundbyvest. 25 Sundby 9S 4 10 s Sundbyvest. 26 Sundby 9 S 4 10 K Kjøbmager 4 Helligaands 7 2 7 Gladsaxe Søborg A2 N F Frdbg. F1É Lindevangs F2 F V Frdbg. F 1 St. Lukas F30 F K Strand 4 Slotskirkens 8 7 V Vestervold 2 Slotskirkens 3 12 Rødovre Rodovro A 4 S Ordrup A l N 0 Udb.Klædebo 19 Sions 15ø 7 1 Lvngbv-Tbk. Taarbæk A 2 N Gjentofte Ordrup A 1 N _ Mossias - • 11 S Sundbyoster 24 Nathanaels 9 N 4 V Frdbg. F 1 Solbjorg F3« F Gladsaxe Gladsaxe A 2 N K Kjøbmager 4 Helligaands 7 2 7 K Kjøbmagor 4 Helligaands 7 2 Gjentofte Ordrup A 1 N Skovshoved - - ø Udb.Klædebo 17 Frihavns 6 7 4 _ 18 — - - “ m Citadels - - - Gjentofte Gjentofte A 4 N 22 21 Vanløse 12V8 S Sundbyvest. 26 Sundby 9S 4 10 F 14 Lindevangs F 2 F Valby 20 Jesus 14 V Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjontofte Gjentofte Gjentofte Skovshoved A l N Skovshoved A l N Skovshovod A 1 N Skovshovod A 1 N Skovsboved A 1 N Skovshoved A l N

Cloroatisvej . . . Colbjernsensgade . 1. Colbjernsensgade Collinsgade. . . . Cort Adelers Gade Cottagevej Hellerup Cumberlandsgade . Cypernsvej . . . Cæciliavej Valby .

V Vestervold 2 Maria V Vestervold 2 Maria 0 Østervold 17 Esaias

6 i 3 5 8 i 2 6

4 Holmens

K

Messias A 1 ’ N

11

S Sundbyøster 24 Allehelgens 9N i 4 8 Sundbyøster 25 Filips 98 ! 4 11 Valby 20 Timotheus 14 V; 9 16

Hvidovre Hvidovre A 4 S N Udb.Klædebo 13 Samuels 11 8 20 -• — 15 Kingos . - — - St. Stefans _ Gjentofte Gjentofte A, 1 N S Sundbyvost. Gjentofte 24 Sundby Gjentofte 2S A 1 4 N 10 V Vestervold 2 Domkirkens 3 1 12 Brh. Husum 21 Husum 12V2 8 22 Gladsaxe Seborg A 2 i N S Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4 10 Valby 20 Timotbous 14 V 9 i 16

Daglykkevej Valby . . . ' l 1 -5 og 2-10 Dagmare- J 12—38 gade ( 7—45 og 40 Dagvoj Hellerup................... Dagøgade ............................... Dahlénsstræde Gjentofte. . Dahlorupsgade..................... D albyvej............................ Dalen Søborg........................ D a lfo re t............................ Dalgas Allé Valby. . . .

4 N

Byglandsgade....................... Byleddet Gjentofte . . .

28 A 1

10

S Eksercerpl. Gjentofte

24 Sundby Vangode

1 1 — 6 8

9 o »o O S

s. 5 COg

ai>3 :8 &g »»i3 £ -3 “

k% \ - s ^ å s lo-g c*K o S

Gade

\ M \ % *c t ® Sg 3-5 * s o g z* .2 > ®w S 9 W <2 u i, ®

■ H i l ■ h >2

Gade

a -g s a .

24

Sundby 2 8 4 10 Esaias 6 3 5 A l N A 2 N Husum 2V® 8 22 Frederiksbg. F l F Messias A 1 N Messias A 1 N Slotskirkens 3 1 12 Godthaabs røv F i Sions I5ø 7 1 Kildevælds . 1 Enghave 14ø 9 16 Ordrup A l N Bedovre A 4 S Hvidovre A 4 8 Hellerup A 1 N Grundtvigs 150 8 1 Rødovre A 4 S St. Johannes 48 6 2 Skovshoved Al N Vanlese 12Y* 8 22 Vanlese 12V* 8 22 3 Mariendals F3V F Vangede A l N Brenshej 15V 8 21 Gjentofte Vanløse Al 12Va N 8 22 II. Tavsens 2 S 4 9 ! Sions 15 € 7 1 1 Messias A l N Messias A l N ; Hvidovre A 4 S | Krist 144 5 15 | Enghave . - . i Ordrup Al N I Ordrup A l h i Hvidovre A a 8 > ! Filips 9 S 4 11 Rødovre A 4 8 l Allehelgens 9N 4 11 Grendals 12Va 8 22 Gjentofte Taarbæk

E b ertsgad e.............................IS I Sundbyvest. Eckersbergsgade.......................I0 1 Østervold Edelgavo AHé Gjentofte. *1 'Gjentofte Edelslundsvej Klpbg. . . .1 Lyngby-Tbk. IBrh. llusi Edøl8mindevej .

Frdbg.

is i 1-57 og 2-70 to- { 69 137og 72-138 d 1139-............ '**'■*- 103ogl40 180 N Dalhoffs Vej . . . . . Dalraosevej . . . . . . UaNgaardsvej Klpbg . . Dalslandsgade.................. Dalstrøget Soborg. . , . Dalsvinget Hellerup . . . Daltoftevej Søborg . . . Dalumvej Valby. . . . . Dalvangen............................ Dalvej Gjentofte . . . . Damagorvej....................... Damgaardsvej Klpbg. . . Damhus Boulevard Valby Damhusdalévej Valby. Dambusdæmningen Vanl. & Valby................................ DamhuBongvej Valby . . . Damsholtevej Valby . , . Damstion Vanløse . . . . Damtofte Charlottl. . . . ~ . i 1-25 og 2-24 Danasvej. . j27-4l0g28-46 Danhaven Valby Danmarksgade ! 1—87 39—67 40—J Dannevirkegade. . . . Dansborg Allé Valby Dansbojvej Valby . . . Danstrupvej.................. Dansvoj Valby . . . . Dantoe ?1........................ Degnemose Allé. . . . Delllngade....................... Delosvej. . . . . . . D erbyvej....................... Dianavej Vanløse . . . Dickens Allé Søborg . . Digovoj........................... Digtergangen Seborg. . Dirchsvej....................... Doktor Abildgaards Allé. Doktor HindhødcsÅllé Vanl. Doktor Friernes Vej . . Doktor Willes Vej Valby Dalga Boule­ var

F 14 F 18 F 17 F 17 22

Lindevangs F2 F Godthaabs Godthaabs Grundtvigs Skovshoved F 2 15V A l

Frdbg. Emdrup Gjontofte Amagerbro Gjontofte Gjontofte (rladsax.9 Hvidovre Brønshøj Gjer♦ofte Kong.Engli. Gjentofto Rødovre Rødovre Vanløse Rødovre Hvidovre Vanløse Gjentofte Frdbg.

23 F 10

Frdbg. Gjentofte Gjentofte Vestervold Frdbg. Udb.Klædebo Udb. Vester Valby Gjentofte Rødovre Hvidovre Gjentofte Emdrup Rødovre Udb.Klædebo Gjentofte Gjontofte Brenshej Gjentofto Vanlese Amagerbro Udb.Klædebo Gjentofte Gjentofte Hvidovre Udb. Vester Gjentofte Gjentofte Hvidovre Sundbyester Rodovre JSundbyester Brenshej Emdrup Gjentofte Gjontofte Gjentofto Gjentofte Lyngby-Tbk. Vanløse Vanløse Frdbg.

Edisonsvej........................... I V Edithsvej Charlottl. Edlevej Hellerup . Edvard Falcks Gade . . I V Edv. Glæ8øls Vej . . . . I F Edvard Griegs j ulige Nr. [ ø Gade ( lige Nr. Edvard Storms Vej Efteraarsvej Charlottl. . . Egbyvej Vanleso . . . . Ege Allé Valby.................. , Eøehjerg Allé Hellerup . . Egobæksvej.......................1 0 Egegaardsvej Vanløse. . . I Egogaiie . . . . . . . I N

24

9N A l Al A2

Frelsers Vangede Gjentofte Seborg Hvidovre Brønshøj ! Gjentofte Fredholm Skovshoved Rødovre Rødovre Vanløse Rødovre Hvidovre VanIeso Skovshoved St. Markus Timotheus St. Markus Apostel Gethsemane Apostel Gethsemane Enghave Hvidovre Timotheus Grundtvigs Hvidovre Slotskirkens Brenshej St. Fauls

2 F 17 19

A 4 115V A l 13 IA 1

21

Brh.!

A 4 A 4 12V* A 4 A 4 12V® A l F 14V

22

21

Egehojvej Charlottl. . Egelykkovej Vanløse . Egemarkevej Vanløse. Egernvej .

I 21 i fa

. . . . . | F

F 11 20 i F 0 I 9 I 10

Egotoften Hellerup. Egevangon.............................|Brh. Eggersvej Hellerup Egholmvej Vanløse Egilsgade............................J S Ehlerevej Hellerup . . . EinarHolbells Vej Charlottl. Eivindsvoj Charlottl. . . . Ejby Allé Valby . . . . Ejderstødgade . . ig—-32 Ejgaards TværvejCharlottl. Ejgaardsvej Charlottl.. . . Ejstrupvej Valby . . . . . Elbagade...........................I S Eloktravoj Vanløse. . . .1 Eliasgade.............................[ S E lisa v e j................................. F EGebakkenil og 2. . . . Hellerup {3—33 og 4-28 Ellebæksvoj Gjentofte . . EUogaardsvej Gjentofte. . Elleg&ardsvænge Gjentofte Ellohusvoj Klpbg................. Ellehøj Hellerup . . . . Ellerao8ovej Hellerup. . . 1 Ellensvej Charlottl. . . . Ellevadsvej Charlottl. . . Ellevangon............................[Brh. EUinorsvei Charlottl.. Elme Allé Valby . . . Elmegade............................| Elmelundevej.........................IBrh.1 Elsborgvej Valby . Elsdyrsgade........................1 Elvergaardsvej Vanleso • •1 Emanuel Olsens Vej • • ■I * Emdrup Engvej..................J Emdrupgaardsvej . Emdrup Kærvej................... Emdrup Mosevej . . . ■ 1 2-40 og ulige Nr.til Mellegaardsv. derf. t. Banelinien Hesten Emil Chr. Hansens V. . . Em iliegade....................... Emiliekildevoj Klpbg. . . Emilievej Charlottl. . . . Emil Slomauns Vej . . . Emmasvej Gjentofte . . . Enobærvoj............................ Euemarksvej Gjentofte . . Enemærket .................. I ,Engbakkevej Charlottl . Engblommevej . . . . Engbovej Vanleso . . . Engdal« Allé Valby . . i Engdragot Valby . . . Engelholmvej.......................[Brh Engelstedsgade.................. [ 0 Enggaardsvoj Vanløse. . . Enghave Brygge . . . . Enghave Passage . . . . Enghave-i 1—11 og 2—12 Plads (13—25 og 14—20 1—31

' Vigerslev I Frdbg.

23

Udb. Vester

V l 13 I 140

Udb. Vester Hvidovre Vigerslev Emdrup Hvidovre Vøstervold Brønshøj | St. Ann® V. i Sundbyøstor Sundby-vest. Rødovre Gladsaxe SundbyOvdr. Gladsaxe Sundbyøstor Frdbg. Vanløso Frdbg. Hvidovre Lyngby-Tbk Hvidovre Utterslev Udb.Klædebo Sundbyvest. Sundbyvest. Gjentofte Vanløse Ekserceipl. Utterslev

A 4 UV 15 0 A 4 3 12V- 8

10

* V Brh. K S 8

25

Filips j 9 S 4 Sundby |9 S 4 Rødovre A 4 S Seborg A2 N Sundby 28 4 Seborg A2 N Filips 9 S 4 3t. Thomas F30 F Vanleso 12V® 8 Frederiksbg. FI F Hvidovre A4 S Taarbæk A2 N Hvidovre A4 S Kapernaums 15V 8 Brønshøj - _ Blaagaards 5 6 Bethlohems - . Sundby 98 4 Sundby 28 4 Skovshoved Al N Vanlese 12V 8 H. Tavsens 2 S 4 Kapernaums 15 V 8 St. Jakobs 15® 7 Luthexs 6 7

Grundtvigs Vangoflø Vangede Vangode Vangede Taarbæk Vangede Vangede Ordrup Messias Brenshej Messias Hvidovre St. Johannes Brenshej Hvidovre St. Pauls Rødovre Godthaabs Grundtvigs Grundtvigs Grundtvigs Grundtvigs

25 25 ' F 1 21

15ø A l A l A l A l

10

22

A2 A l A l A l A l 15 V A l A 4 4 S 12V2 A 4 8 A 4 F3V 15V 15 V 15V 15V

Gjentofto Gjentofte Gjentofte Gjentofte Bronshej Gjentofte Hvidovre Udb.Klædebo Brønshøj Hvidovre St. Annæ V. Rødovre Frdbg.

Domusvej Kl&mpenhorg . . Doras AUé Valby . . . .

Dortbeavej ]

23

21

i 1-47 og 2-24 [ 49-99 og 26-72 Dossering.* . .

J3« D overvej........................... Dovregade........................... Drachmannsvej Klpbg. . . Dragsholmvej Vanløse . . Drechselegado . . . . . Drojervej........................... Drejegade........................... i 9 A L Drewsens Vej| 2—14 Drogdens-11—5 og 2—10 gade (9-16 og 16—22 DronningDagm&rsAlléValby

F 17 22 22 22 22

Emdrup Emdrup Emdrup Emdrup

Udb.Klædebo Udb.Klædebo Sundbyester

Sundby

4 n

Emdrup i 22 ! Grundtvigs

150 15 V F2 F 1

Godthaabs St. Markus Skovshoved Ordrup Lindevangs Gjentofte Grendals Gjontofte Brenshej Gjentofte Grundtvigs Rødovre Timotheus Timotheus Brenshej Taksigelses Rødovre Absalons Enghave St. Matth. Krist St. Matth. Krist Enghave Fredholms

ningensg.

F 17 F 6

Frdbg. Frdbg. Gjontofte Gjentofte Frdbg. Gjentofto Utterslev Gjentofto Brenshej Gjentofte Emdrup Rødovre

Dronning Elisabeths Allé .

Dron- j 1—61 og 2—48 St Anuæø. St Ann®V.

7 3

A l A l F 2 Al 12V1 A l 15V A l 15 V A 4 [14V| 9 14V 12Va 15 0 A4

g. 155—79 og 64—68 1—11 13- 33 49—61

l)ronning.Tv«rg.

F 18 21

St. Ann® 0. St. Ann® V.

Frederiks

22

2—14 16—50 62—68 Dronningensvej................... J F DronningLouises V.Charlttl. Dronninglundvej Vanløse Dronning Olgas V. . . . *

F 14 21

Frdbg. i 1 Gjentofte i Vanløse 1 Frdbg. I Frdbg. I Sundbyvest. Frdbg. Emdrup \ Gjentofte |Udb. Vester

Solbjerg Messias Vanløee

23 22

i

F 7 1 Mariendals

16 16 22

20 20

181 Mariendals ‘ 5 Sundby 18] Mariendals 12 | Grundtvigs j Hellerup 18 1 Absalons 9 j Maria 18 ’ Absalons - Gethsemane - \ St. Matth. 21 | Husum 21 Grendals 4 Holmens 23 Brønshøj

Vigerslev Vigerslov Brenshej' Udb.Klædebo Rødovre Udb. Vester Udb. Vester Udb. Vester Udb. Vester

10

23 13 10

Drosselvej.......................* Dublinvej........................... Duevej........................... .... Dtinhammervej . . . . Duntafeldts AUé Hellerup i 9—39 Dybbøls- J ***• 14!—49 og 40—50 [51—61 og 52—70 Dybekær Dybendalsvej Dybensgade.......................I K Dyblandsvangen. . . .[Brh. Dyrebavegaardsvej Klpbg. . [Kip. Lyngby-Tbk, Dyre-1 Bombnset—Kildeeon.} jLyngby-Tbk. haven)Skovrdg.,Ermt.Sprtb. Husum Bronshej Øster Brønshøj Gjentofte Valby Klædobo Dyrehavevej Klpbg. . Dyrevæmsvej Valby . Dyrkeb................................[ K Dyssebakkon Hellerup . , iHel!' Dyssegaardsvejl''81 f ø j Dyssevænget......................[Brh., Husum Dyvekes Allé......................| 8 j Sundbyvest. Dæmningen Valby . . "• Dæmringsvej Hellerup Dennerupvej . . . IBrh.1 Vigerslev Gjentofte Brønshøj Gjentofte Gjentofte

1 15 15 14 15 14 15

13 13 13 140i 13

10 10

13 - il2Va 8 12V2 8 8 2 15V 8 I A2 j N i A2 N;

10

33-57 61—79 81-89 199—339 ltest. ulige Nr. 2-42 56—74 98-198 200-330

Kong. Ench. i Valby IUdb, Vester Kong. Engh. Valby Lyngby-Tbk. Sundbyvest. I Taamby Vigerslov Gjontofte Udb.Klædebo Utterslev Brenshej —

Eng-

|Vb. V

20 |

1 Lyngby » Taarbæk

liavevej

-

140

Krist Enghave Fredholms I Lyngby Sundby Taamby Timotheus Ordrup Sions Brenshej

| 10

] Skovshoved j A 1 Fredholms I 13 Domkirken 3 Vangede A l! Vangede A l

'•Rest. lige Nr. Enghavevoj Klpbg. . . . _ . . ti -229 og2—230 Englands-1 231 veJ I Resten Kastrup Englodden Valby . . . . Engmosevej Charlottl. . . Engskiitevej.......................| 0 Eng- \ til Hyrdev&ngon | N svinget ( Resten Engtoftevej................ | V Engvej .................................| S .[Vb. S

14V A 2 98 A2

]

10

26

Husum Sundby

12V*| 8 • 9 S |4

14 V A l' 15 0 15 V F l 9 S

20

Timotheus 114 Vil Gjentofte Brønshøj

Frdbg. |F 12]Frederiksbg.

Sundbyester 25

Filips

69

II

ja3 ■g S» ■© *j euH

»H S 'o Om

Gade Foldagervej . . . . Folehaven Valby . . Folevadsvej . . . . Folovænget Charlottl. Folkets Allé . . . . Folkevej Gjentofte. . Folkvarsvej . . . . Foraarsvej Charlottl. . i 1—11 Forchhammers-) 13_3:^ v©j ) lige Nr. Fordresgaardvej . . . • Forhaabnings-iulige Nr. holms Allé ( ligo Nr. Form osavoj.................. Fortungtræde................... Fortunvej Charlott). . • Fortunvoj Klpbg. . • • Fortvej Islov Vanløse. . Fossgaardsvoj Vanlese . Fragariavej Hellerup . • Franckosvej ................... C J Frandsens V. . . • Fraukrigsgado j Frodensborggade . . . Fredensgade . . .| *~22 1. Fredensgade . . . . Fredenshojs Allé . . Fredens Plads Charlottl Fredensvej Charlottl.. . 1. Fredensvej Charlottl. . Frederik den 5tes Vej . . Frederik den 6tes Allé . . Frederik den 7des Gade Frederikkevej Hellerup . . / I—13 - . .. ) 15—41 bergAllé 2—54 ( 56-92 Frederiksberg i ulige Nr. Bredogade ( live Nr. Frederiksberggade { ”j}gJ Frederiksberg Have • • Frederiksberg Slot. . . Frederiksberg Stationsvej Frederiks-LI H borggadel og 18—30 ggaa° ( 29-4 3 og 38-54 i 1-45 47—85 derfra—Seborgdal Frederiksdal pr. Lyngby. . Frederiksdal- i 1-87og 2-60 vej Vanløse (89-1170.62-82 Frederiksgaards Allé . . . Frederiks- J1—13 og 2—14 gade (Resten . . . Frederiksholmsgado . . . Frederiksholms Havnevej Frederiksh. Kan. j 21—29 I 2—30 Frederiksstadsg&de . . . 1— 91 93-107 109 125—J87B 199-Uden Nr. 2 - 26 Frederiks- ( 1—19og 2—18 21—:« 35—43 Fredericia- 45-*-53 gade Y57—81 20—30 34—52 1&4—94 Frede- 161—209 riks- J211, 213 borg- 2—72 v«j derfra—Bispobj.Kro 140-166 168-238 Uden Nr.

| | COw

-g

G a d e

0

t i

eller | Kom­

Kvarter eller

kreds

Post­

strikt

Kom­

mune

kreds

Rode­

Valg-

Rode- 1

mune

Valg­

kontor 1

kontor

distrikt

Kvarter -

S SundbyOvdr. 25 Sundby 2 S Vigerslev 20 Timotheus 14 V N Utterslev 23 Bronshoj 15 V Gjentofto Skovshoved A l F Frdbg. F 14 Lindevangs F2 Gjentofto Vangode A l F Frdbg. F 3 St. Lukas F 2 Gjontofte Ordrup A 1 V Frdbg. F 6 St. Markus F1 -. — F 11 - — V 5 F3G F Utterslev 21 Grendals 12V1 V Frdbg. F 11 St. Markus F 1 - — F 6 _ _ s Sundbyestor 25 Filips 98 K . Gster 4 Holmens 8 Gjentofte Gjentofto A 1 Lyngby-Tbk. Taarbu-k A 2 Rødovre Rødovre A4 Vanløse 21 Vanløse J2V3 Gjontofte Gjontofte A 1 F frrdhg. F 7 St. Thomas F8G N Emdrup •» Grundtvigs 15 V S Sundbyoster 24 Sundby 9 N . — Allehelgons . N Udb.Klædebo 44 St. Stefans H2 G N Udb.Klædebo 11 St. Johanne* 4 S _ ._ 17 Flodens 4 N N Udb.Klædebo 11 ;St. Johannos 4 S

Brh. Brenshej

Enigheds Allé . Enighedsvej Charlottl. . .

23 Brenshej 15 V 8 21 Ordrup A l N

10 16 21

Gjentofte

10

S Amagerbro 24 Christians 2 S 4 S Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4 10

Enveloppevei Br&ntisvei . . .

Eremitagev. Klpbg. . . . Ericavej l 1—35 og 2—28 Erichsensvej Gjentofte . . ErikBøghs Allé Seborg . . Gjentofte ( 32- 140 Eriksgade . . . Eriksnolmvej Van] Ermelumisvej i 1-7 Eriksminde Allé Valby . . Gjentotte (70-120O.I. Nr. oso. . .

Taarliiek A2 N Vangede A l N

Lyngby-Tbk. Gjentofte Gladsaxc Gjentofte Gladsaxe

Seborg Gjentotje

A 2

A 1 N

Søborg A 2 N

13 5 14 15 1 5 13 F3G F

Erik Ejegods Gade |u||f® Nr'. V Udb. Vester 10 Absalon Enghave St. Thomas Erik Menveds Yei V Frdbg. F 2

22

V Udb. Vester 2 Elias

Vanlose 21 Vanløse 12Va 8 22

Hvidovre A 4 S Vangede A l N Gjentofte -

Hvidovre Gjentofte

Ernst Meyers Gade . . . V Udb. Vester 9 Krist 14 G 5 15 Esbern Snaros Gade . . . V Udb. Vester 10 Absalons 13 6 13 Esbierggade . . G Udb.Klædebo 18 Lutbor 10 7 4 Esehriehtsvej Valby . . . Valby 20 Timotheus 14 V 9 16 Eskildsgade . . V Udb. Vester 2 Elias 1 5 13 Eskildstrupvej . Brh. Husum 23 llusum 12V2 8 22 Eskjærvej Vanløse Vanloso 21 Vanlese 12V8 8 22 Espéranco Allé Charlottl. . N Gjentofte Messias A 1 N Esromgade . . Udb.Klædebo 14 St. Stef&ns 12G 8 19 „ A .1 1-37 og 2-34 Hell Udb.Klædebo 19 15G 7 1 39- 47 - Gientofte Hellerup A l N Estlandsgade. . V Udb. Vestor 10 Getli8emane 5 13 Etonvej . . . . S Sundbyvest. 25 Sundby 9 S 4 10 Evaldshakkon Hellerup . . Gjentofto Vangodo A 1 N Ewaldsonsvoj. . F Frdbg. F 18 Lindegangs F 2 F Evaldsgade . . N Udb.Klædebo 2 Belhlchems 5 6 18 Evanstonevej Hellerup . . F Gjentofte Ilollorup A 1 N Eversvej . . . Frdbg. f is Lindevangs K2 F Exnersvej Klpbg. Gjontofte Skovehovod A 1 N

22

1

11

3 11

Filips Ordiup Ordrup « Ordrup 3 i Garnisons - i Frederiks - j St. Pauls - j Frederiks - .[ St. Pauls 17 ISt.Johannes F 9 iFrederiksbg. 13 Simeons I Hellerup 9 i St. Matth. Frederiksbg.

Sundbyosler Gjentofte Gjetitofte Gjentofte St. Annæ G. St. Annæ V. St. Annæ G. St. Anine V. Udb.Klædebo Frdbg. Udb.Klædobo Gjontofte Udh. Vester Frdbg.

5 6 5

3

4 N F 2 11 A l 14 G F

G Udb.Klædebo 19 Davids

Faaborggade Fabrikvej . . . Fafnersgade . . Faksingovej . . Falkevej . . .

10 7 4

2 14

F Frdbg.

F 17 Godthaabs F 2 F Skovshoved A 1 N

Gjentotte

FabritiusAllé Klpbg. . . .

N

Udb.Klædebo 13 Kingos 15 V 8 1 Husum 21 llusum 2V2 8 22 N Utterslev 15 Kapernaums 12Vi 8 22 F Frdbg. F 13 Solbjerg F 2 F

Brh.

F 12 F 15 F 12 F10 F 9

( 1—21

— . — F3 — F 4

23—25 - 27—49 - 51—55 - 57-87 - 77—81 _ 2 -8 - 10—26 - 28—72 - 74—86 - 88—126 -

St. Lukas . _

_ _

• _ _

F.2

Frdbg. Vester Frdbg. Frdbg. Frdbg. Klædebo Nerrevold Utterslev Emdrup Utterslev

Frederiksbg. Solbjorg Slotskirken Domkirken Frederiksbg. Frederiksbg. Solbjerg Trinitatis

— - St. Thomas F3V -

Falkoner Allé. . 69—75

F 7

_ —

Mariendals ; '

— F 1 Solbjerg F 1 - — _ St. Lukas . - .— _ St. Thomas . - — F3G -

. -

__

F 7

St. Andreas . KapernaumsjlS V Grundtvigs j - - i : Kapernaums Grundtvigs

V Frdbs.

Falkonergaardsvej

F 7 St. Thomas F30 F Godthaabs F2 F

„ , , .1 1—5 og 2—4B Falstersvej { ?_ 9 0| 6_ 12 F Frdbg.

F8 F 17

Gjontofte

Fannys Allé Hellerup . . i 1-27 og 2-10 Fanogade <29—41

Hellerup A l N

G

Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15G 7 1 — - Kildevælds - - G Gstervold 3 Esaias N Udb.Klædebo 14 St. Stefans 120 8 19 6 3 5 Udb.Klædebo 17 G Udb.Klædebo 17 Lutter S Sundbyester 24 Allehelgons 9 N 4 11 Eksercerpl. 24 Sundby 28 4 10 6 7 4 6 7 4 S Hvidovre Hvidovre A 4 S Valby 20 Timotheus 14 V 9 16 Udb.Klædebo 15 Kingos 15 V 8 20 N Udb. Klædebo 13 Simoons 11 6 2 Vanløse 21 Vanlese )2V8 8 22 F Utterslev 21 Grondals 12V1 8 22 - - — - Sions . K Vestor 2 Slotskirken 3 12 Gjentofte Gjentofte Gjentofte A l N Gjentofte A l N G F Frdbg. F 17 Godthaabs F 2 F3V F N — 7 - Trinitatis - - Gjentofte A l N N Emdrup 22 Grundtvigs 15V 8 21 G Udb.Klædebo 18 Frihavns N Udb.Klædebo 14 Brorsons V Udb. Vester 10 Absalons 13 9 15 Husum 23 Husum 12V* 8 22 6 4 5 6 18 Brh. F 1 St. Thomas F3G F N Emdrup 22 Grundtvigs 15 V 8 1 V Udb. Voster 10 St. Matth. 13 5 14 Vigerslev 20 Timothous 14 V 9 16 Amagerbro 24 Frelsers 9 N 4 11 Hvidovre Hvidovre A 4 S s 5 Sundbyester 25 Filips s Sundby Ovdr. 25 Filips N . Udb.Klædebo 14 Brorsons 120 6 19 Gjentofto 13 V Frdbg. Vanløse 21 Vanløse 21 12V» 8 22 12V8 8 22 9S 4 11 28 4 11 - Gjontofte F 5 F 6 Vangode A l N St. Markus ,F 1 F V Frdbg. S Eksercerpl. 24 Nathanaels 2 S 4 10 - Sundbyvest. - — - - * — - - F 18 Lindevangs F 2 F - F Frdbg. K Klædebo 4 Domkirken ' 3 7 - — - — -

Seb. N

15

12-40

1

1. Farimagsgade. Farumgade . . Farvergade . .

Emdrup Lyngby-Tbk. Vanlose Husum I)renshej St. Annæ G. Kong. Engh. Kong. Engh. Snarens Strand Vester Udb. Vester Utterslev

Seb.

Fasanhaven Gjontofte. . . Fauerholms Allé Gjentofte. Faxegade . . . Faxe Tværgade . Fehmernsgåde . Femagervoj Valbfr Femklevervej .

IA2

Lyngby Vanløse

12Vn 12V2

Gronda)s Frederiks Garnisons Fredholms Fredholms Slotskirken St. Matth. Kapernaums Grendals Urenshoj llusum Kapernaums

7 8

15 15 7 12 14 22

13 13

ulige Nr. lige Nr.

Femte Juni Plads| Fengersvej Valby Fensmarkg&rie .

8 3 13 12V1 12V2 15V

Ferrimrvei Vanlose. . • • Fiehnsvei Gjentofte . • . Filippavej . . .| ulige Nr. lige Nr.

Brenshej ItuBum Utterslev _

Brh. N

20 21

Finlands- i

^ .,.,u < 2—24

28-64 66—90 02-112 118A-I22D 124—190 192- 202 204-Udon Nr.

sundsvej

! 22

6

127—33og 26—38 - Amagerbro

Brenshej

Fiusenøvej . .

23

| 1—33

Brh.

— lirønsbej {

2—6 - 8—44 .

Fiolstrædef

Husum Frdbg. Hvidovre

1

Husum Solbjerg Hvidovre Samuels Filips Kvist Citadels Citadels

Firkløvervej . . h'iskobakken Gjentofte . . Jtxskedamsgade . Viskergade . . Fiskerihavnsgade

F2 A 4 11 98 14G 6 F2 15G 14 V Al A l A l 3 A l F3V 9 S

Frederiksvej Fredtoftevoj Valby. Frejasgade Fremad« Allé . • Freundsgade . . . . Fridtjof Nansens { 3 Plads Frihavnen.................... Frihedsvej................... Frijsenborg Allé. . . Frilands Allé Valby . Frimodtsvej Hellerup. Frisersvoj Charlottl. . Fristodot Mollerup . . Frue Plads . . . . Fruevej Seborg . . . Fru Gyllombourgs Vej Fru Malfreds Vej . .

Udb.Klædebo Sundbyoster Udb. Vester Gstervold Frihavnen Frdbg. Udb.Klædebo Vigerslev Gjentofte Gjontofte Gjentofte Klædebo Gjentofte Frdbg. Sundbyoster

13 25 9

20 11 15 4

Fienneslevvei

18 18 F 14

Fjerkræhallens Passage . . V Vestervold 2 Slotskirken 3

( 5 og 2

N J gjords Allé. Fladst.iernovej .

iJlemmingvo.i Valbv . . . Fudsagervei Valbv. . . • Funtorendcn . . Alinterupvej Vanløse . . . Floras Allé Vanleso . . . Florensvoi . . . Floridavej . . . Florsgade . . . Flæsketorvet . . Flensborggade

Lindevangs Kildevælds Timotheus Gjentofte Ordrup Gjentofte Domkirken Vangede Godthaabs Filips

19 20

1

16

F 17 25

V Udb.Vester

1 5 13

Maria

9

Made with FlippingBook HTML5