Kraks Vejviser 1932 provinsregister

Animated publication

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opført b y v is. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et R eal-R eg lster, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa- gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. F o rre tn in g e r p aa L an d e t (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register under Overskriften Landet (for hver enkelt Branche)- B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for Kjebenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register), C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje- .bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa v i d t ,muligt meddelt for hver enkelt Gaafd: 1) Gaardens Havn, .Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der fer Regeringsforandringen i 166(1 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o.\,en Gaard, hvortil der i gamle Dage haT været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard.

3) om den hører under et Gods. (Er dette Tilfælde^ bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Åger (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Jan. 1927 med eventuelle senereÆndringer. Ved Redaktionens Slutning forelaa endnu ikke Resultatet af den i 1931 stedfundne 7. almindelige Vurdering, der har Gyldighed fra 1. Jan. 1932. 6) om der harer Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Komrminefortegnelse.

Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Åmtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1930. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes t en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse. (Paa Kraks Forlag udkommer desuden „Kraks Landsby-For-. tegnelse“, en Fortegnelse over 9000 Landsbyer o. lign. Bebyggelser samt stene Gaarde med Sogn, Kommune og Postadresse). 4 Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 169 Byer, Købstæderne er betegnet med en * E t Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i Eksport-Kalenderen sidst i 2. Bind.

♦Stege ♦Storehedinge ♦Struer ♦Stubbekjøbing ♦Svaneke ♦Svendborg ♦Sæby ♦Sønderborg Taastrup Tarm ♦Thisted Tinglev Toftlund Tølløse ♦Tender

Ringe ♦Ringkjøbing ♦Ringsted ♦Roskilde Roslev ♦Rndkjøbing Ry ♦Rødby Rødding Rødekro Rødkjærsbro Rønde ♦Rønne Samsø ♦Sandvig ♦Saxkjøbing ♦Silkeborg Sindal ♦Skagen ♦Skanderborg ♦Skive ♦Skjelskør Skjern Skjørping Skærbæk ♦Slagelse Slangerup

♦Lemvig Lunderskov ♦Løgstør Løgumkloster Løkken ♦Mariager ♦Maribo Marstal ♦Middelfart ♦Nakskov ♦Nyborg ♦Nykjøbing F. ♦Nykjøbing M. ♦Nykjøbing S. ♦Nysted ♦Næstved Nørre Aaby ♦Nørre Sundby Oddet ♦Odense' ♦Nexø ♦Nibe Nordborg

Helsinge ♦Helsingør ♦Herning ♦Hillerød ♦Hjørring ♦Hobro ♦Holbæk ♦Holstebro Holsted Hornbæk Hornslet ♦Horsens

♦Aabenraa ♦Aakirkeby ♦Aalborg Aalestrup ♦Aarhus Aars Aarup ♦Allinge

Fanø Farsø Fase F are Ladeplads Fjerritslev Fredensborg ♦Fredericia ♦Frederikshavn ♦Frederikssund ♦Frederiksværk Gilleleje Give Giørlev

Arden Asnæs ♦Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro ♦Bogense Brabrand Bramminge Brande Broager Brædstrup ♦Brønderslev Brørup Christiansfeld Dronninglund ♦Ebeltoft Ejby

Hundested Hurup Hvalsø Højer Høng Hørsholm Ikast Jyderup ♦Kallundbqrg Fjellerup ♦Kjertemmde ♦Kjøge ♦Kolding Korinth ♦Korsør Langaa

Glostrup Graasten Gramby

Tørring Ulfborg Vamdrup

♦Grenaa Grindsted Gudhjem ♦Haderslev Hadsten Hadsund Hals Hammel ♦Hasle Haslev Hedehuséne

♦Varde Vejen ♦Vejle ♦Viborg

Vinderap Vojens ♦Vordingborg Vraa ♦Ærøeskjøbing Ølgod

Otterup Padborg ♦Præstø ♦Randers ♦Ribe

♦Sorø

♦Esbjerg ♦Faahorg

Afdeling I V . Provins-Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. Tillæg: Færøerne. Grønland. A. Forretninger.

Forretninger i de 169 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er medtaget i dette Register, er optaget under vedkommende Fag- Overskrift i Afdeling VII, Fag-Register for Danmark, under „B. Købstæderne11; Forretninger uden for disse Byer under „C. Landet". Aabenraa . (Oprindelig Opneraa, Aa ved den i Kong Valdemars Jordebog nævnte Opnar, d. e. aaben Or, gruset Strandbred.) (Aabenraa Amt) Afstand fra Rbhvn. pr. Jernbane: 8l/4 Time. Skatteprocent 1931-32: 4 ,94 (Lig­ ningsprocent: 7 , 5 ). Sognepræster: E N J Juhler $ 151 (danske Menighed); C Lndvig- sen $ 502 (Set. Jørgens Menig­ hed); Provst H P M Bade $219 (tyske Menighed). Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. Jørgen Ramhøj, R. $ 14, 16 & 18.

S tatsbanerne: 10. Trafiksektions og 15. Banesektions Kontorer. Nærmere se i Afd. V, Artiklen Statsbaner. Statsskolen.Rektor: I Mogensen. Sønderjyllands Højspændings­ væ rk $ 723 & 724, indviet 23. Maj 1925. Tuberknlosehospitalet $ 206, op­ ført 1910. Overlæge: Kai Ham­ mer. Turistforening, Aabenraa. For­ mand: Arkitekt Jep Fink $ 91. Vandværket $ 75 (kommunalt). Vejer og M aaler: N L Wissing $550.

sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosseanlæg, en stor og en mindre Kornelevator. Jernbane­ spor, elektrisk Belysning ogVand- ledninger fra Byens -.Vandværk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. . Havneudvalgets Formand: Borg­ mester Holger Fink, R. Havneingeniør: Cand. polyt. J Rambøj, R. Indbyggerantal 1930: 8,817 (1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Kommunekontorerne $14,16 & 18. Konsuler: Litauen: J P Top,Vicekon§ul $54. Norge: J M Hansen, Vicekonsul $ 244. Tyskland :Dr. Hans Kiihne, Gene­ ralkonsul $ 276. Kæmner: P V Falleséij $ 14, 16 - & 18. K øbstadrettigheder; De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Heriug Valdemar Aar 1335. Landsbibliotek, Det sønderjydske (Centralbibliotek) $ 566, stiftet 1921. 20,190 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Museum, Aabenraa Amts, stiftet 1901, indeholder Oldtidslevnin­ ger og Folkeminder fra Aaben­ raa Amt. Leder: Amtslæge; Dr. med. & chir. M Michelsen, R. Mægler, a u to riseret: P F Cleemann $ 182 & 482. Bestalling 20. Febr. 1925. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. $ 6,7 & 53, stiftet 8. Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder: Gene­ ralkonsul, Dr. Hans Kiihne. Politim ester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var« næsBirk(68.Politikr.): OSFribert $ 315. Set. Ansgar Klinik $ 730. Læger: Dr. med. L Albild og Dr. med. A Beyer. S katteinspektør: H Fritsche $ 14, 16 & 18, priv. $ 536. Skattemyndighedernes Vurde­ rin g : Ejendomsskyld: 29,170Mili. Kr.; Formue: 22,880 Miil. K r.; Indkomst: 8,535 Miil. Kr.

Sparekassen for Aabenraa By og Amt $ 67, stiftet 1 . Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Formand: fh. Minister H P Hanssen, K. FM. Næstformand: Kapt. CCFischer, R. DM. Sekretær og Kasserer: Bibliote­ kar Jakob Petersen $ 566.

Amtmand over Aabenraa Amt: Kr. Refslund Thomsen, R. DM. $ 37 & 336. Am tsforvalter: C M Madsen, fg. I 342. Am tslandinspektør: K H Krarup | 239. Am tslæge: Dr. med. & chir. Mads Michelsen, R. f 132. Am tsraadssekretæ r: Jes Cornett $ 42. Amtsskolekonsnlent, se u. Sønder­ borg. Amtssygehuset £ 48. Overlæge: A Ipsen. Amtsvandløbsinspektør: NKlinte, Rødekro. Am tsvejinspektør: Cand. polyt. Knud Strømming $ 568. Automobil Klub, Kongelig Dansk. Adresse: Skibbroen 8, Aaben­ raa $ 82 & 83. B orgm ester: Købmand Holger Fink, R. $ 14, 16 & 18, priv. $ 19. Byraadssekretæ r: ' J Christensen | 14, 16 & 18. Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund- ■■’tofte Herred og Varnæs Birk {92.Retskreds): CAndersen $272. Elektricitetsforsyningen, (kom­ munal) $ 90 sker fra Sønder­ jyllands Højspændingsværk (se delle). Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen: K Lyne Petersen,R. $ 166. Folkeregisterkontoret $ 16 Foreningen for Kunst og Haand- v æ rk fo r Nordslesvig. Formand: Arkitekt Jep Fink $ 91. Gasværket (kommunalt) $ 75. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts. Kbhvns Handelsbank, Kontortid 9-12, 2-4, Lørd. 9-1 $ 401 & 402. Telegramadr. „Han- delsbank". Postgiro-Konto Nr. .6825. Forretningsfører: Find An­ dersen. Bogholder: G Wraae-Jes- persen. Kasserer: A Festersen. Kontorer i Bolderslev, Bovrup,< Felsted, Hellevad og Hjordkjær. Handelstoreningen.Formand: Køb- ,mand Matthias Nielsen, R. $ 85. Havnen har en Dybde af indtil 7,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen Lodstvang. .Svajebas- 96

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Aktiebryggeri Selskab $ 11 . . . Aabenraa Andels-Svineslagteri $ 455 Post­ konto 14388 ................................................... Aabenraa Avis $ 259 Postkonto 35530 . . Aabenraa Badeanstalt $ 493 .................. .. . Aabenraa Central-Dampvaskeri, Th. Jacob­ sen $ 362 ...................................................... Aabenraa Dampvaskeri ved H Biermann $ 544. . . . . . ............................................. Aabenraa Eddikefabrik $ 60Postkonto7183 Aabenraa Eksportstalde Akts., $ 264 &265 Aabenraa Hakkelse-& Halmvareforretning, C Thorning $ 560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. $ 143 Post­ konto 6763 ...................................................... Aabenraa Konserves Fabrik $ 43............... Aabenraa Kulkompagni, Aktsi $ 218 & 220 Postkonto 15594 .......................................... Aabenraa Ladestation, Terkel I Petersen $ 742. ....................................................... Aabenraa Margarinefabrik ved Brødr. Thol- strup $ 469 ................................................... Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen $ 520 . . . . ................................................ Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callescn & Co. $ 88 . ................................................ Aabenraa Motormølle, N Nielsen $ 194. . Aabenraa Møbellager, M Christensen jun. Postkonto 12583 ......................................... Aabenraa Nethandel, Jens Jørgensen . . . . Aabenraa Pælemuslinge Eksport, Andreas Nielsen $ 340 . ............................................ Aabenraa Rederi-Aktieselskab $ 182. . . . Aabenraa Social-Demokrat $ 161............... Aabenraa Vulkcniseringsanstalt $ 431 . . . Aabenraa Ægeksport, Indehaver II J Chri­ stoffersen $ 788............................................ Agger J F $ 7 2 .............................. Andersen A P $ 308..................................... Andersen &Meyer’s Eftf., Otto Larsen $ 580 Andersen, M P $ 416.................................... Andersen Niels $ 278 Postkonto 11264 . . Andersen Sigfred $ 3 5 1 ....................

Se Fagregistret under Bryggerier Svineslagterier Aviser Badeanstalter Vaskerier Vaskerier Eddikefabrikker Kreatur- og Kødeksport

Kaffe en gr., Imp. & Ag. Konservesfabrikker. Kul, Kulimportører

Ladestationer Margarinefabr. Maskinfabrikker

Motorer Møller, Møbeludsalg Fiskeriart. og -redskaber Muslinger Damp- og Motorskibsselskt Aviser Vulkanisering Æg Købmænd Assuranoeforr. Elektr. Lysinstall. Købmænd Cykleudsalg Gartnere 95

Aabenraa

Provins-Register—Forretninger

IV — 1522

Forretningsnavn og Adresse

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Ladestationer Jern Maskinsnedkerier Banker Se Fagregistret under Automobilforhdl. Guldsmede Maskinfabrikker Bagere Murermestre. Maskinforhdl. Automobilkorsel 1 Manufakturhdl. Vinhandlere Agentur-ogKommissionsf. Maskinl'orhd.l. Smede Sagførere Bogtrykkerier Boghandlere Skomagere Skræddere F1ytteforrotninger Købmænd Bagere Gartnere Agentur-og Kommissionsf. Korn Købmænd Fotografer Købmænd Skibsprovianteringsforr. Mæglere Skomagere Revision { Kolonial en gros, Mel, Agenturer & en gros Broderilidl. (Giodelamper, Metal traads- { lamper (Maskinforhdl., Landbrugs- | mask. (Forhdl.), Malke- * mask. Radium Præparater Vinhandlere Tømrermestre Bagere Bagere Bygmestre Materi alhdl. Røgerier Agentur-ogKommissionsf. Brændselsforretninger Isenkræmmere Kolonial en gros Apoteker Møbeludsalg Malermestre Jern Arkitekter Damp -og Motorskibsselsk. Cykleudsalg Hoteller Dampskibsekspeditioner Teglværker Cykleudsalg Murermestre Boghandlere Frø Læderhdl. Agentur-og Kommissionsf. Hoteller Manufakturvarcr en gros Agentur- og Kommissionsf. Gødning, kunstig Automobilforhdl. Købmænd Købmænd Skomagere Kul Trælast- og Tømmerhdl. Malermestre, Farvehdl. Damp- og Motorskibsselsk. Bagere Købmænd Urmagere Manufakturhdl.

Anderso il James § 228 ................................. Andresen C Jl 332 & 333 Postkonto 0200 Antonsen M Riis Ji 304................................. Apenrader Bank,Akts. $242 PostkontolllOO Auto-Motor ved Jorg. M Hansen § 244 Fostkonto 6158............................................. Back-Sørensen N ........................................... Beck lleinr. fl 305 ....................................... Benncdsen Johs. || 125................................. Bornhardt ('lir. |l 31!)............................. . . Beyer Hans D 73 Postkonto 11378 ............ Bilcentraleu $ 1 0 7 .......................................... Birok Boy $ 702............................................. Birck M C | 45............................................. Bjerring C A | 4!)1....................................... Biaase Fari $ 331.......................................... Bock Hans 11 J) 64........................................ Boeck Holger Overretssagf. $ 555 ............ Boje William $ 142....................................... Bojescn’s Harald Bo Boghandel $ 352 Post­ konto 6276 ...................................................... Boysen J D 210 ............................................. Brink Johann................................................... Brink Rud. $ 184.......................................... Fallosen C E $ 561......................................... Carstens Friedrich D 587.............................. Carstens II $ 339 .......................................... Caspersen Brødr. $ 556 .............................. Ceres Korn- & Foderstofforretning, Akts. | 21 & 22 ................................................... Christensen Anna § 590 .............................. Christensen Chr. & Co., Automobilforret­ ning, Kommanditselsk. $ 124 &464, Post- konto 18235 ................................................... Christensen P $ 1 6 5 .................................... Christiansen Carsten Fr. $ 462.................. Christiansen F C | 483 Postkonto 13789 Christiansen & Witt, Akts. D 29 & 588. . Cimbria Tømmerhandel, Akts. $ 26 & 11!) Postkonto 16846 .......................................... Clausen C $ 215............................................. Clausen & Co. $ 120 Postkonto 5369 . . . Clausen E D 594............................................. Clausen’s I Enke, C C Clausen $ 357. . . Clausen P ......................................................... Clausen Peter $ 3 1 ....................................... Clausen Peter $ 5 0 6 .................................... Clausen Peter Wilh. $ 240........................... Cleemann Andr. $ 101................................. Cleemann P F £ 182 & 482 ........................ Cornett Knud J $ 231................................. Cramer N Chr. § 495.................................... Danielsen C § 321.......................................... Danielsen Carlline $ 226.............................. Dansk Glødelampefabrik, Akts. $ 266. . . Dansk Maskinoplag, Akts. $ 244 Postkonto 6080.................................................................. Dansk Eadium-Therapie (Radium Officinet) ved Jens Schrøder $ 1 1 7 ........................... Dethleft'sen Herm. G, Akts. $ 288 Post­ konto 8 1 2 9 ................................................... Dethlefsen D $ 292 ....................................... Diederichsen Fr. D 585 ................................. Doose Aug. fl 55!).......................................... Drews Poul f) 5 1 7 ....................................... EfBen Jørgen Papirhdl. Ehiers H $ 373 ............................................... Eksportrøgeriet, J Schmidt $ 383 ............ Erichsen August $ 498 ............................... Erichsen Chr. P $ 526 ................................. Ewald Søren P $ 214 Postkonto 8832. . . Faaborg C J $ 153 & 154........................... Faber Kaj Leonhard (Løve Apotek) $ 225 Postkonto 6155............................................. Fabian Paul $ 221 . . . . . . Falck J N .................................................... Fink Holger & Co. $ 1 9 .............................. Fink Jep fl 91 Postkonto 5925 . . . . . . . . Flensborg-Egernsund og Sønderborg Damp- skibsselsk. f) 28............................................ Folilmann P $ 749 ...................................... Folkehjem $ 2 5 7 .......................................... Forenede Dampskibsselskab, Det, $ 182&482 Fredenshøj Teglværk ved C E Poste $ 127 Frey Hans P .................................................. Friis Adolf $ 589.......................................... Frost J $ 69 Postkonto 6250..................... F’røkontoret ved Hans M Michelsen $ 147 Gilde’s C F Eftf., W Vollertsen $ 748 . . Goeg Anton fl 1 8 1 ....................................... Grand Hotel fl 92 & 9 3 .............................. Gude C L f 324............................................. Gude P Hansen f 761................................. Gødnings Salgskontoret, Akts. f 80 . . . .

HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns. Handelsbank I 401 & 402 Kontortid 9-12 og 2-4, Lørd. 9-1 Telegramadr., „Handelsbank1* Postgiro- Konto Nr. 6825........................................... Banker, Incasso Hansen Claus F f 172................................. Bagere Hansen Hans f 496 Postkonto 11092 . . . Kolonial en gros Hansen Hans $ 435....................................... Automobilforhdl. tt tt t a c -- , T> . „., „ j Købmænd, Ko1onial en gr.. Hansen Hans L f 52 & o.ri Postkonto 641 1 j Kaffe en ’roSi Imp &^ ' Hansen Lorenz fl 421.................................... Elektr. Lysinstall. Hansen Lorenz jun. f 1.38 & 1 3 !)............ Isenkræmmere Hansen Max fl 434 ...................................... Skotøj en gr. Hansen N & Most! f 299............................{“ r t U Aut0m0" Hansen Oscar f 196 Postkonto 8560 . . . Bageri- Art. og -Inventar Hansen Richard f 224 ................................. Elektr. Lysinstall. Hansen Rudolf f 254..........................................Arkitekter Hansen & Speckhahn f 371........................ Manufakturhdl. Hansen & Veit f 162 & 163Postkonto (Agentur- og Kommissions- 6369 ................................................................. | forr., Foderstoffer, Korn Hartmann & Hammerich Landsretssagf. ffi („ ,, 565 Postkonto 6697............................. (sagførere Hass Carl f 104............................................. Gartnere, Blomsterlidl. Heidemann C f 82 & 83 Postkonto 6638 P etioleum, Lenzindepotcr, w ( Agentur-ogKommissionsi. Hejmdal f 32, 33, 330 & 430 Postkonto . . 36132 ............................................................ Avlscr Hejmdal’s Trykkeri f 32 & 33.................. Bogtrykkerier HerreHus Central ved AndreasPetorsenf 176 Herreekviperingshdl. llerzog AV f 489............................................. Vinhandlere Hoffgaard, Akts. f 5 .................................... Manufakturhdl. Hofmann W .................................................... Lædervareudsalg Ilorwitz & Kattcntid (A/S De Danske Gi- j Tol,akkor 0g cigarer gar- & 1obaksfabrikker) f 523 Postkonto < (Kbhvn ) Hotel' Royal" f 2 ’. ’. '. ’. '. ‘ '. ’. '. ’. ' Hoteller Hotel Stadt Teater f 353 ........................... Hoteller Hiinersen W S ................................................ Møbeludsalg Høffner Brødr. f 413.................................... Købmænd Irma f 129...................................................... Smørhandlere Iskrcmfabrikenf 137 ................................... Iskrem-Fabrikker Itzke Johannes fl 786................................. Snedkere Iversen Carl f 1 2 2 ....................................... Stenhuggerier Jacobsen Chr. f 135 Postkonto 7059 . . . j Ga"t” er«> J*lo™ t',r’ Im‘ I pol C06 “Il jjltib Jacobsen Chr. f 356...................................... Ileireekvipenngshdl. Jacobsen J P, Th. Jacobsen f 362 Post­ konto 12064 ................................................. Farverier Jacobsen Paul f 480 .................................... Bagere Janns B f 539................................................ Malermestre Jansson’s Broderimagasin f 457 ............... Broderihandlere Japsen G f 389 ........................................ Uldspinderier Jenne Max f 134 Postkonto 12884............ Kemikalier JENSEN AA BRINK & AA LORENTZEN Landsretssagf. f 404 & 444 ............... Sagførere, Incasso Jensen B f 346 ........................ ..................... Købmænd Jensen’s Brdr. Byggeforretning f 369 . . . Bygmestre Jensen 11 f 233............................................. Konditorier Jensen Jes P fl 4 4 ........................................ Købmænd Jensen J M 1*355 ....................................... jAutoinobilforhdl., Auto- A • | mobiltilbebør Jensen Kai fl 68.............................................. Købmænd Jensen Karsten $ 4 1 9 ................................. Smede Jensen & Larsen f 506 ................................ Snedkere Jensen Peter fl 290 ....................................... Malermestre Jepsen Christian f 446................................. Pianoforhdl. Jessen Peter Jl 76 & 598 Postkonto 6711 . Manufakturhdl. Joliannsen M F f 1 6 7 ................................. Farverier Johnson Eduard f 253 ................................. Agentur-ogKommissionsf. Julil N C f 412............................................. Malermestre Jungermann H fl 415.................................... Fajanceovne Jørgensen P E f 179.................................... Snedkere Kebies Athur fl 743.................................... Købmænd Kirkebye’s A AV Filial f 463 ..................... Sydfrugter en gr. (Kbhvn.) Kjær Emil f 249 ........................................... Købmænd Kjær J f 746................................................... Sæbeudsalg Klingner Hans Jl 532.................................... Automobilreparation Knaebel R J 410.......................................... Bagere Kraft Hans f 432.......................................... Gartnere Kraft’s P Enke J) 284 ................................. Gartnere „ . . -u- xr m mo (Ingeniører & Ingeniører, Kristensen K K f 543 .................................{ Rådgivende 8 Krøner’s Eftf., S P Schmidt J 450 . . . . Kakkelovne og Komfurer Kurtzwe.ll C J 1 3 0 ....................................... Isenkræmmere Køhier Hermann J 2 9 1 .............................. Automobilkorsel 2 Lauritzen Chr. Hyldahl fl 513..................... Automobilkørsel 2 Lund’s M T Eftf., J Bojseu f 521 Post- Købraæad konto 35710 ................................................ Lycke Kirstine fl 268.................................... Hjemmebngerier Liitzhøft H fl 428.......................................... Patentbureauer Madsen C J) 388............................................. Røgerier Madsen N (Svane-Apotek) fl 199 &200 Post­ konto 6208.................................................... Apoteker Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen f 105 & 405 .................................... Manufakturhdl. Mahler Jacob, Læderværk fl 3 .................. Garverier Majs ogKraftfoder Import, Akts. fl 395 . . . . Foderstoffer

Aabenraa

Forretningsnavn og Adresse M&rcuBsen & Sen £ 350 .............................. Martesen Thomas § 103.............................. Matthies Hermann § 310. ........................... Matthiesen Matthias £ 96. . ..................... Missions-Hotellet § 370 ............................... Missionshotellet "Danmark £ 24.................. ' Molat Chr. § 1 5 6 ............ ......................... • Mortensen Chr. § 504 ................................. Moschall C, Indehaver Cotharina Zutter- m eister......................................................... Mnnck-Petersen K § 747 ....................... Munkelt Karl § 5 8 1 .............................. . . Muller August § 347.............................. ... . Miinchow Ludwig v. § 727 Postkonto 15729 Møker Rich. § 5 1 8 ........................................ Møller Caroline § 7 4 1 ............................... Møller Chr. § 112......................................... Møller Herløv § 267 .................................... Møller Søren ................................................... Mørek Fritz § 1 6 8 ............... . . .................. Nedell H § 507 i ........................................... Nielsen’s Andreas Fiskeeksport § 340. . . Nielsen Anton § 327 .................................... Nielsen C Borregaard 1 595 Postkonto 15534........................... ................................... Nielsen Chr. J ................................................ Nielsen Ferd. § 494 . . . . . . . . . . . . . Nielsen H P § 488 Postkonto 9978 . . . . Nielsen Niels A § 528 . .................. ... Nielsen Niels A jr. § 528........................... Nielsen Peter § 1 9 1 .................................... Nissen Hans § 421 Postkonto 15622. . . . Nissen J H | 409.................................... Nissen Jiirgen L § 295............ ..................... . Nordschleswigsche Zeitung,. Akts. § 20, 553 & 554 Postkonto 16li3 . .................. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. § 6, 7 & 53 Postkonto 6201..................... Nyemand H § 222 ........................................ Olesen’s Ole Fiskerøgeri § 789.................. Paulsea Herman § 562 . ............................ Paulsen Johs. § 50 Postkonto 6400 . . . . Pedersen Peter § 5 1 0 ....................... . . . , Petersen Asinus S § 25 Postkonto 17410 Petersen Chr. §515............................. Petersen Heinrich § 49 Postkonto 6199 . Petersen M arcus............................................ Petersen’s M C Bogtrykkeri § 549 ............ Petersen P Fr. § 302..................................1 Petersen P N§377. . . ................................ Petersen Robert § 202 ........................ ... Pott H Chr. § 486..................... .................. Poulsen Hans § 5 8 6 . . . . ......................... Poulsen Peder Chr. § 417....................... . Preisler & Wiese § 311 Postkonto 9141. . Preuss Aug. § 345................. ..................... PrimaKulimport&Skihsfart,Akts.§ 62&63 Postkonto 13852.................................... ... Rasmussen Aug. § 408 Postkonto 16146. . Rasmussen M Castenskjold § 227 Post­ konto 15535 ; ........................ Rederi M Jébsen, Akts. § 9........................ Ricken & Co. § 281 Postkonto 12947. . . . Riedel Carsten'§ 477. ............................ . . Ries Hans § 23 . . . . , . .................. ... . Rode Carl § 260......................................... . Rosenvold C F § 116.................................... Rossen E Kulimport, Akts. § 708 ............ Roseen S § 597 . . . . . . . . . . . . . . . . Riidenauer L § 157...................................... " Schmidt Carl J § 66 . . . . . . . ............... Schmidt J A § 354 Postkonto 19754 . . . Schmidt Nis fj 580..................... ................... Schmidt W Landsretssagf. & G Rosen­ stand § 51 & 751 Postkonto 17002. . . . -Schmidt W P | 360 . . ............ .. Schultz F § 512. .......................................... Schøtt Jens § 470. . .................................... Singer Co. Symaskine A k ts.............. Sfeau’s Peter Eake § 317............ .............. .. Sparekassen for Aabenraa By og Amt § 6? Postkonto 6227 ........................................... Staogaard Christian § 198............... . , . . Strandhotel Ostseebad, Lensnak § 188 Sønderjydsk Elektro, Jensen & Hansen § 475 Postkonto 18175............................. Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. § 47 Post­ konto 8324. ................................................... Sønderjydsk Mejeriforretning ved- P Peter­ sen § 87............ ........................................... Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. § 381 &391 Postkonto 6769.................. ... . . . . Sørensen Chr. Porcelænshdl. Sørensen Johanne § 527 . . . . . . . . . . . Provins-Register—Forretninger

IV — 1523

(Elektr. LysinstalL, Blik- ( kenslagere Arkitekter Konditorier Urmagere Flytteforretninger Urmagere Læderhandlére Bygniagsart., Jern Købmænd Urmagere (Frø, Agentur- og Kommis- ( sionsforr. Korn Skomagere Agentur- og Kommissionsf. Vaabenhdl.,Symaskineuds. Manufakturhdl. { Murermestre, Jernbeton- konstruktioner,Bygmestre Trikotagehandlere Snedkere Foderstoffer (Jern, Trælast- og Tøm- { merhdl. Boghandlere Flytteforretninger Papirhdl. Automobilforhdh Entreprenører Købmænd Se Fagregistret under Giarmestre Skræddere Sagførere, Incasso Cykleudsalg

Forretningsnavn 'og Adresse

Se Fagregistret under Orgelbyggere Murermestre Elektr. Lysinstall., Malermestre Hoteller Hoteller (Agentur- ogKommiseionsf. (Kolonial en gr. Smede Broderihaudlere Farvchdl. Murermestre Centralvarmeanlæg Materiaihdl. Blikkenslagere Læderhdl. Flytteforretninger Malermestre l -artikler Skræddere Købmænd Elektr. Lysinstall. Farvehdl., Malermestre Arkitekter Maskinforhdl. Bagere Maskinsnedkerier Bagere Aviser Banker Skomagere Købmænd Fotografer Fisk en gros Manufakturhdl. IMejerirekvisitter og

Sørensen Johs. § 540.................................... Sørensen S M § 466 .................................... Thaysen P § 205 ............................................. Thomsen’s Eftf., C A L assen..................... Thomsen Th. § 152....................................... Thorsmark N , ............ Tondering P § 3 Postkonto 6292 ............ Top J P § 54 Postkonto 7041 .................. Tyroll P § 150................................................ Tøgesen Jacob P .......................................... Tøgesen J & Co. § 82 &83 Postkonto 6638 Union, Kom- og Foderstofimport, Akts. § 85 & 86 Postkonto 6156............................ Walther Knud § 208. ......................... . . . Yandenhertz I § 442 Postkonto 7194. . . Wangsgaard M C § 4 2 6 ............................. Warnecke C § 509 . . . ............................... Weber Fr. Landsretssagf. &Notar § 57. . Weber II jun. § 178 .................................... Weber Hans sen. § 108 Westpbal A § 503. ........................................ Yiereck Peter § 180............... ...................... Wilgaard J J § 1 2 6 ..................................... Willroth’s Friedr. Enke § 234 .................. Vitania, Akts. § 895 Postkonto 17283 . . . Yoetmann J J § 1 & 201 ..................... Wohlenberg Ludwig § 229 Postkonto 13464 Work Peter § 204 ........................................ Voss Paul § 542............................................. Wæver Svend § 8 & 359 Postkonto 16988 Zastrozny & Andersen.................................. Zetterquist Jes § 282....................................

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register.for Danmark.

Røgerier Automobilrep. Isenkræmmere Bagere Bageri-Artikler Guldsmede Maskinforhdl. Smede Bogtrykkerier Huder og Skind Skomagere Malermestre Smede Bagere Bygmestre Entreprenører

A a k irk eb y * (By ved Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa) (Bornholms Amt).

Aakirkeby Bank, Akts. § 46 Bt. 1901. Kontortid 10-12 og 2-4, Lørd. endv. 4-5, Aktiekapital: 300,000 Kr. Reservefonds: 300,000 Kr. Direktion: N Nissen-Peter- sen; H J Jensen; A P Henriksen. B orgm ester: Bankdir. N Nissen- Petersen § 2. Dommer, se u. Nexø. E lektricitetsvæ rket (kommunalt) § 72, anl. 1909. H aandvæ rker- og Industrifor­ eningen; stiftet 3,-Sept. 1887. Formand: Malerm. S Ipsen § 139. Handelsforening, Aakirkeby, stif­ tet 1. Okt. 1923. Formand : Ma­ teriaihdl. P Simonsen § 10.

Indbyggerantal 1930:1,504 (1801: 455; 1901: 1,176). Kæmner: F Jensen § 222. K øbstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1846. Politimester, se u, Rønne. Skattemyndighedernes Vorde- dering: Ejendomsskyld: 5« Mili. Kr.; Formue : 5,es Mili. K r.; Ind­ komst: 0,92 Mill. Kr. Skatteprocent 1931-32; 7,ss (Lig- ningsproceht: 10 , 5 b Sognepræst: H M Erichsen § 103. Sygehuset § 73, Læge: Yagn Nis- Ben. Valgmenighedspræst: K I H Jes­ persen § 80. Vandværket (kommunalt),anl.1907.

Kul,. Kulimportører Møbeludsalg /, Møbeludsalg

Damp- og Motorskibsselsk. Herrekonfektion en gros Gartnere Korn Guldsmede Sadelmagere Kul, Kulimportører Terrazzo (Blikkenslagere, Gas- og ( Yandm. Købmænd ' Købmænd Mekanikere Sagførere Købmænd Bygmestre Købmænd Symaskineuds. (Kbhrn.) Bagere Sparekasser Købmænd Bade- og Sommerhoteller Elektromek.Værksteder Frø { Mejerirekvisitter og -artikler,Sinøreksportører (Handels- oglndustriselska- < ber, Korn, Blodfoder, Fo- ( derstoffer, Sodafabrikker Hjemmebagerier

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagesen C Papirhdl. § 40 Postkonto 8124. Bogtrykkerier Aakirkeby Afholdshjem § 1 1 6 .................. Hoteller Aakirkeby Bank,Akts. §46 Postkonto 17599 Banker, Incasso AakirkebyBoghandel vedHenryAndersenf 6 Postkonto 7862 ........................................... Boghandlere Aakirkeby Bryggeri, M Madsen § 98 . . . Bryggerier Aakirkeby Cementstøberi ved Niels An­ dersen § 6 5 .......................................... * . . Cementvarer AakirkebyManufakturhdl., JK Faarbæk §24 Postkonto 8111. ................... Manufakturhdl. Aakirkeby Materiaihdl. v. P Simonsen § 10, Postkonto 8190 .............................................. Sygeplejeart., Materiaihdl. Aakirkeby Skæreri ved E Andersen § 9 Savværker, Bygningsart. Aakirkeby Sæbehus ved Chr. Larsen § 119 Sæbeudsalg Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind § 94 Herreekviperingsbdl. Andersen E § 9 ............ .................. Tømrermestre Andersen J § 109. V. ................................. Skræddere Andersen Otto § 140 . ................................. Automobilkørsel 1 Andreasen M § 1 3 1 ........................... Snedkere Bech H J | 186. .............................................Snedkere Becher Y § 38 ............ ... Smede . Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse f § 1 8 ............................................................. Sparekasser Bornholms ValsemøUe, Akts. § 39 (Møller, Dampmeller, Mel, Postkonto 19195 . . . . . . . . . . . . . . j Agenturer & en gros Dam H § 34 ............................................. ... . Bagere , Dam Johannes § 200 Postkonto 8480. . . Bagere ! Dam M P Cigarhdl. Eilertsen Marie § 87. ... . . . Manufakturhdl. Engel Niels § 60 Postkonto 1 &215 . . . . . . Manufakturhdl. Eriksen A § 8 i v : V ^ >

Aakirkeby

IV —1524

Provins-Ilegister—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

heden paabegyndt 1891. Aktieka­ pitalen, der oprindelig ud­ gjorde 800,000 Kr., er nu 4,800,000 Kr. Den aarlige Pro­ duktion af Gement, der op­ rindelig var beregnet til ca. 120,000Tønder, udgør nu ca. 2Mil­ lioner Tønder. Fabrikken produ­ cerer ogsaa Velo-Coment samt Moler-Cement. Fabrikken har eget Vandværk, egen elektrisk Kraft-ogLysstation, egenUdskib­ ningshavn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 650 Arbej­ dere. Adm.Direktør: ABoeck-Uan- sen, R. .Valborg Portland-Cement- Fabrik’s Havn har en Dybde ved Broerne af 5-7,6 m. Vod Eksport­ broen Vandslange fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Lys. Losning af Kul fore- gaar med elektrisk Kulkran med Griber. Til Fabrikken horer et Anlæg for Slemning og Tørring af Kridt til teknisk Brug med en Produktion paa ca. 10000 Tons tort Kridt om Aaret. Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane (o. Fredericia;: lU/4 Time. Amtmand (Stiftamtmand) over Aal­ borg Amt og Stift: J Borner, R. | 423 &429. Am tsforvalter: N P Jensen, R. fl 120. Anitslæge: E Th. Malling $ 353. Am tsraadssekretæ r: Caud. jur. K. Bacho $ 429. Amtssygehuset, Hobrov. f 1484. Overlæger: Dr. med. Tb. Eiken. Dr. med. Poul Iversen. Inspektor: .Kapt. II G Wagner, R. Anitsvandinspektør: Distrikts- bestyrer V Mertz Nielsen § 1703. Am tsvejinspektor: Caud. polyt. M L Trodsen fl 2670. Arbejdstroppernes jydske Depot. Chef: Kapt. O \V Rasmussen, R. Automobil Klub, Kongelig Dansk. Adresse: Boulevarden 22, Aal­ borg f 374 . Biskop over Aalborg Stift: Paul Oldenburg, R. 3! 3176. Borgmester: Postbudformand M Jørgensen § 1322, priv. $ 2204. Brand- og Boliginspektør: Arki­ tekt Gunnar Stampe D 5508. Broingebior: Caud. polyt. Ivar Ty- bjerg § 4355. Bygningsinspektorat, Statens. Kgl. Bygningsinspektør: Arkitekt Ei­ nar Packness. Bygningsinspektør: E L Poulsen I 332. B yraadssekretæ r: E Schiøler f 3348 & 5623. Domkirken (Budolli Kirke) næv­ nes første Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn., opførtes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1899— 1900 (H Kampmann). Dommere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskum Herred (67. Retskreds). Civildommer: Johannes Vogelius, R. f 4466, Kont. f 1171. Kriminaldommer: Aage Lund- stcen. Kont. |) 3680. E lektricitetsvæ rket (kommunalt), JJ 298 er anlagt 1909. Bestyrer: K lleinholdtsen. Fabrikinspektør for Aalborgkred- sen: K W Galle fl 848. Fodfolket. - 10. Regiment (Linie), Kontor Ho­ vedvagten § 161. Chef: Oberst Ilalvor Jessen, R.DM. 9. Bataillon (Linie), Chef: Oberst­ løj tn. II Bonniko, R.DM. 25. Bataillon (Linie),Chef: Oberst- løjtn. K I M Mikkelsen, R.DM. 30. Bataillon (Reserve), Chef: Oberstløj tn. 0 C J C Kosted- Lovgrcen, R. - 11. Regiment (Reserve), Kontor Hovedvagten 3!2167. Chef: Oberst K P Søltoft, K.DM.

31.Bataillon (Reserve), Chef: Oberstløjtn.CADieehmann,R.DM. 32. Bataillon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. J V L Christensen,R. I)M. 3. Livgardebataillon (Re­ serve), Chef: Oberstløjtn. O Laage-Thomscn, R. DM. Forsørgelsesinspektor: M Dau- gaard, J) 130. Fremtiden, gensidig dansk Livsfor­ sikringsforening, oprettet 1886, Bispensg. 16 Aalborg |) 1247 & 5247, Stats 3! 38. Postgiro- Konto Nr. 5113. Den 31. Dec. 1930 var Forenin­ gens samlede Aktiver 16,530,466 Kr. 96 0. ogForsikringsbestanden Kapital forsikriuger : 70,127,219 Kr. 24 0. Overretssagfører II Ropsdorph, R., Kjobenhavn, Formand for Foreningen. Direktion: A C Chri­ stensen,adm.,ogR P llegelund, R. Kontorchef: A V Schaarup. Aktuar: J A V Hartvig. Garnisonssygehus, Skovbakken $1 325. Chef: Overlæge E Oliva- rius, R. Gasværket, £1 59 anl. 1853 af Det danske Gaskompagni, udvidet og ombygget i 1.928, i 19ti over­ liavnen, Vanddybde ved do imod Fjorden veiideiHleBolværker5,5tiI. 7,r, m, i det østre Havnebassin 6 ,;i m, i Togigaardsliavn 4,7 in, i Skibsbyggerliavnen 4 m, i Baa- dehavneu 3 ni. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakte Ilavnesporanlæg langs do Heste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdam- per med Dykkerapparat (tillige isbryder), Vandpaalyldningsste- der, rigelige Proviantbeholdnin- ger, Maskinværksted, Ophalings- boddinger for Skibe indtil 70 m og 1000 Tons Egenvægt, 1 Tor- dok for Skibe indtil 110 m Længde, 20 Tons Svingkran. Los­ ning og Lastning besørges ved Havnearbejderne efter faste, mo­ derate Takster. I Havnens Nær­ hed Post- og Telegrafstation.,5 Lodser. Over Hals Barre er der uddybet et Løb med 7,5 m Vanddybde. Uddybes for Tiden indtil 8,5 m. Udenfor Barren Eyr- taarn med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. Havneingenior: Cand. polyt. Povl Mygind, kst., Kontor Nyhavnsg. 12 | 2093, priv. § 3169. Havnefoged: P C Mølbach,Kon­ tor Nyhavnsg. 12, § 2767, priv. § 2750. Hypothekforeningen for Laan mod sekundær Prioritet i fasto Ejen­ domme i Aalborg, Nytorv 1|! 570; stiftet 11. Sept. 1895. Udlaan pr. U* 1931: 8,948,682 Kr. 96 0. Reservefond: 787,939 Kr. 54 0. Kontrolkomitéens Formd.: Over- retssagf. Jacob II Ilasselbalch, R.; adm. Direktør: Overretssagf. Knud Grunwald. Indbyggerantal 1930: 44,365(1801: 5,579; 1901: 31,457) med For­ stæder: 57,411 (Aalborg er ved Broer over Limfjorden forbundet, med Købstaden Nørre-Sundby, se denne). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. Formand: Bankdir. P Dick- sen, R., Sæby. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: Bankdir. P Dickscn, R., Sæby. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Fjerritslev—Nørresundby—Fre­ derikshavn. Formand: Bankdir. P Dicksen, R., Sæby. Driftsbesty- taget af Kommunen. Bestyrer: II IIanse 11 .

Frostegaard Skæreri, Julius Andersen §78x Savværker Gjessing 0 A J) 1 9 ....................................... Kobmænd, Kul Hammer N | 189............................................ Malermestre Hansen E § 262.............................................. Skomagere Hansen Eivind f 195.................................... Mekanikere Hansen Janus f 4 4 ....................................... Murermestre Hansen Johs. § 76 Postkonto 8303............ Manufakturhdl. Hansen Julius |) 91.................................. . . Isenkræmmere Hansen Jorgine Blomsterhdl. |) 120 Hansen N | 3 ................................................(Kobmænd Trælast- og ® ( Tømmerlidi., Kul Hansen Otto Møllebygger 195.................. Møllerimask. og -anlæg Henriksen A l ' f 8 7 .................................. i ^ ' 1’ Foderstoffer, Korn, ® ( Brændselstorr. Henriksen M § 102....................................... Urmagere Holm Peter Jj 225 ........................................ (Hårmestre Hotel Jomfrubjerget, Almindingen |)13 . . Bade- og Sommerhoteller Ipsen Mathea fl) 212....................................... Manufakturhdl. Ipsen Sigurd |J 139....................................... Malermestre I rm a .................................................................. Smørliandlere Jacobsen M Postkonto 16711 ..................... Skomagere Jensen C F § 249 ......................................... Snedkere Jensen Chr. D 1 0 0 ........................................ Snedkere Jensen Chr. M ................................................ Urmagere Jensen II I fl 26 Postkonti 6535 ............ Maskinfabrikker Jensen Ove D 272 .......................................... Malermestre Jensen Villiam $ 129.................................... Murermestre Jembaneliotellet $ 2 7 ................................. Hoteller Johansen 0 ...................................................... Snedkere Kann’s Hotel |11 2 ........................................ Hoteller Kjøller I I .......................................................... Sadelmagere Kofoed Carl $ 3 0 ........................................ Kobmænd Kofoed Hans |l122....................................... Skomagere Kofoed P A $1 115.......................................... Gartnere, Blomsterlidl. Kofoed P M fl 58 Postkonto 8086 ............ Isenkræmmere Larsen Chr. $1 267.......................................... Snedkere Lind V D 9 9 ................................................... Blikkenslagere Lund J f) 5 7 .................................................. .Kobmænd Lundberg V fl 185 . ..................................... Malermestre Lyster H Oigarhdl. f 7................................. Fotogr. Artikler 2 Madsen Audr. f 130...................................... (Cykleudsalg, Automobil- * I >‘ep. Madsen Niels fl 218....................................... .Skræddere Mogensen II C fl 144..................................... Snedkere Møller Johs..................................................... Malermestre Møller Johs. f! 9 2 ......................................... Savværker Møller Peter f 232 ....................................... Snedkere Nielsen Andr. $ 85....................................... Malermestre Nielsen Asta f) 59.......................................... Modeforr. Nielsen Emil |j 169....................................... Vognfabr. og -forlidl. Nielsen II Chr. fl) 2 9 .................................... Cykleudsalg Nielsen J jp 214 Postkonto 8123............... Biavlsredskaber Nielsen M L ................................................... Skræddere Ny Mølle, O P Johnsen f 70..................... Moller Nygaard A P $ 8 9 ....................................... Snedkere Rasmussen Karl § 90.................................... Blikkenslagere Ridder P § 220 ............................................. Tapethdl. Ronne Jul. J) 61............................................. Sadelmagere Smidt Gunnar fl) 35....................................... Elektr. LysinstaH. Sonne E § 55 Postkonto 8 1 7 4 .................. Kobmænd Svendsen Axel $ 174..................................... Bodkere Svendsen Einar J) 104.................................. Købmænd Kerdsun G Aaby § 250 .............................. Herreekvipcringshdl. Svendsen Peter J) 5 6 .................................... Smede Sørensen S Sagfører Nexo |J 10 Kontordag i Aakirkeby hver Fredag.............................. Sagførere Thomsen Helen fl 242 ................................. Modeforr. Østerby S B L f 22 ....................................... Bagere Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdoling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Aa lborg . (Aalborg Amt)

Aalborg Diskontobank, Akts. GI. Torv 10, stiftet 6. Sept. 1854. Kon­ tortid 10-3 og 5-6 S 2530, 2531, 2532,2553 &1231, Stats|56. Aktie­ kapital : 2 Mili. Kr. Reserve- og Delkrederefond: 1,604,538,60 Kr. Bankraadets Formand: Direktør A Boeok-Hanson, R. Direktion: Olaf Nielsen, R.; Robert Lund. Filialer: Diskontobanken i Dron­ ninglund f 30. Kontortid 10-12 og 2-5; Diskonto- og Landbo­ banken i Hobro f 464. Kontor­ tid 10-12 og 2-4; Diskontoban- ken i Løgstør J|l 158. Kontortid 10-1 og 3-4; Skørping Bank f 11, Kontortid 9i/2-12 og 2-4. Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848, Østeraag.27 § 2. For­ mand: FabrikantLMørch,R.|!26.

Aalborg Handelsforening a f 1879. Formand: Købmand Chr. II Ole­ sen, R. D 5825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Kobmandslaug af 1431. Adr.Bispensg. 1 fl 235. For­ mand: Konsul, Grosserer A Abel, R., Næstformand: Konsul, Grosserer Henning' Jensen, Kas­ serer: Købmand P Weno. Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagterl, østerbro, op­ ført 1898—99 af Kommunen. Overdyrlæge: E Aagcrup D 575, priv. U 95. Aalborg Portland - Cement - Fa­ brik, f 2173, Stats § 10, Tele- gramadr. „Cementfab.1 stiftet I 1889 som Aktieselskab, Virksom­

Provins-Register—Forretninger rer: Ing. Chr. Rammeskov, R. Bawernes § 4203 & 4204. Katnillianerklinik, Kastets. 1 g 728. Overlæge: E Olivarius, R. Katedralskolen, Saxog., g 3211, stiftet 1554;Rektor: Th. C Thors. KommunaleAdministration : Chef: Kontorchef Ths. Thomsen, g 1714, priv. | 1318. Korainunebogholder: JAbildgaard g 496, priv. § 4381. Kommunehospitalet, Urbansg. 36 D 2478, 2479 & 1911. Overlæger: Harald Moller (kirurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Schwensen (me­ dicinsk Afd.). Konsuler: Argentina: Im. Stuhr, R., Vice- konsul |l 1177 (10—12, 2—4). Brasilien: Vicomte P de Hamilton- Pires, Konsul. Christoffer Kragh, Yicekonsul g 332. N Kragh, Konsularagent g 332. Czekoslovakiet: Alb. Abel, E., Yicekonsul g 53. Dominik. Republik: Y L Cortes, Vicekonsul g 220 & 2220. Estland: K E M Marcussen, Vi­ cekonsul g 27. Finland: JHeidemann, Yicekonsul g 30. Frankrig: Chr. Cloos, K. DM., Fre­ derikshavn g 150, Konsular­ agent. Grækenland : Henning Jensen, Vicekonsul g. 76 & 2076. Letland: O Klingenberg, Yice­ konsul g 51 & 52. Nederlandene: F Madsen, Yice­ konsul g 27. Norge: P E Rutzebeck, Yicekon­ sul g 67. Polen: Kaj Kragefund, Konsul g 2300, Stats.g 52. Portugal: Jørgen Justesen, Yice­ konsul g 200. Spanien: Magnus Muller, Yice­ konsul g 97. Storbritannien: E Carus-Wilson, Yicekonsul g 105. S verrig: A F Olsen, Vicekonsul g 24. Tyskland: Chr. Sommer Larsen, Konsul g 20. Østrig: Dr. G Bremmer, Konsul g 2317 (10—2, 3—4). Kreditforeningen af Ejere af min­ dre Ejendomme paa Landet i Jylland,Boulevarden43, g3870& 3871, Kontortid 9—4. Postgiro- Konto Nr. 5102, stiftet 1880. Pr.'31.Marts 1931 : 107,318 Laan; Hovedstol: 411,603,750 Kr.; Rest­ gæld: 382,732,515 Kr. 27 0 .; Reserve- ogAdministrationsfond: 15,820,196 Kr. 70 0.; indskrevne Kasseobligationer: 99,235,600Kr. Repræsentantskabets Formand : N Fisker, MF., Almind; Næstfor­ mand: Husejer Anthon Nielsen, Norup. Direktion: Justitsr. Ludv. Petersen, adm.; Husejer Hans • Jensen, R., Hurup, Formand; Johannes Andersen, Bjerringbro; Knud P Jensen, Ry; N Kristian­ sen, Sparkjær. Kontorchef: Joh. Christensen; Kasserer: P Lau­ ritsen; Bogholder: C Chr. Chri­ stensen. Kæmner: Exam.jur. Holger Larsen g 196, priv. g 3916. Købstadrettigheder: Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i det 11. Aarh. Landbosparekassen i Aalborg, Nytorv 10 g 217 & 1993, stiftet 21. Okt. 1885. Kontortid Kl. 10 —1 og 4—6, Tirsd., Lord. og Markedsdage 10—l x/a og 4—6. Sparernes indskudte Kapital: ca. 28 Miil. Kr. Reservefond: ca. 1,850,000 Kr. Garantikapital: ca. 500,000 Kr. Bestyrelse: Direktør F Bisgaardj Formand, Partikulier Chr. A Thorn,. DM., Næstformand, samt Gaardejerne K GSørensen, 1Laur­

IV — 1526

Aalborg

Landmandsbanken 0-Aagadel9,21 g 25, 389, 809, 1358 & 2925, Stats g 14. Landsbibliotek, Det nordjydske (Centralbibliotek) g 2349, stif­ tet 1895. 35,0o00 Bind. Bibliotekar: Age Petersson. Museet, g 310 Algade 48, er opført 1878—79 og 1893 og indeholder en Kunstafd. og on historisk Afd. Mæglere, autoriserede: - John Balle Hansen, Kongensg. 10 g 2256 & 2257, Stats g 40, Bestalling Marts 1929. - Chr. Jensen, Kongensg. 10 g 2256 & 2257, Stats g 40. Bestalling Marts 1909. * - D Rechnitzer, Slotsg. 32 g 4120 (3 Lin.), Stats g 16. - Joli 8 . Utzon; Nyliavnsg. 9 g 2075& 2200 , Stats g 2 . Bestalling 17. Jan. 1912. Nationalbankens Filial, Jernbaneg. 4, aaben 10—3 g 11 & 3063. Filialdirektør: O C J Anker- stjerne Sørensen. Bogholder: A Jessien. Kasserer: A Fabiansen. Revisor: Kontorchef Mølbak Kri- stønsen. Nordjysk Bank, Akts., Hj. af GI. Torv og østeraagade g 3301, 3302 & 3303, Stats g 42, Tele- gramadr. „Nordbank“, stiftet 1916. Kontortid 10—3 og 5— 6 . Direktion: PrebenBoetius.' Se iøvrigt Firma- Registret. Nævningekreds, Nordjydske. Hertil henhører: Aalborg Amt, Hjørring Amt samt Kjetterup- Gjøtterup, Kollerup, Hjortdal, Klim-Thorup, Yust, >Tømmerby- Lild og Øsløs-Vesløs-Arup Sogne- raadskredse af Thisted Amt. Tingsted: Aalborg. Aarsliste-UdvalgetsFormd.:Stift­ amtmand J A Berner, R. Politim ester i Aalborg Købstad samt Aalborg Birk og Fleskum Herred (48. Politikr.): J C Buch- Peterson, R. g 3223. Portland-Cementfabrikken Dan­ m ark, Akts., g 1922 & 1942, Stats g 49, Telegramadr. „Ce­ menta1.Fabrikken anlagt 1896-97, Virksomheden begyndt 1&97-98. Overgik til Aktieselskab 11. Febr. 1899. Aktiekapital: 1 Milj. Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Dr. techn. Poul Larsen, K., DM., Kbhvn. > Adm. Direktør: Ingeniør F Smidth. Portland-Cem entfabrikken Nor­ den g 560 &561, Stats g 22, stif­ tet som Aktieselskab Nov. 1898, Virksomheden paabegyndt 1901. Aktiekapital: 2,000,000 Kr. Aarl.Produktion: ca.900,000 Tdr. FortrinligEksportbeliggenhed, 7m Vanddybde ved egen Pier. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Dr. techn. Poul Larsen, K.DM., Kbhvn. Adm .Direktør: Cand. polyt. Axel Y Jensen. Prokurister: N Fredskildo og Ingeniør Cand. polyt. H Steen- strup. - Post-og Telegrafvæsenets 4. Over­ inspektorat (Nordjylland), Nordf. 3. Distrikt (se u. Aarhus). Kontor Aalborg g 2895. Overpostinspektør: Cand. jur. N P Teisen, R. D. M. Ritzaus Bureau’s Filial g 1260 & 2567, Stats g 33. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld : 162,781Mill. Kr.; Formue: 84,87 Mill. Kr.; Indkomst: 41, 03 « Mill. Kr. Skatteprocent 1931—32:8,s (Lig­ ningsprocent: 12 ,o). Slottet, eja Rest af det gamle Aal- borghus, der var opført af Chri­ stian HI, er nu Bolig for Stift­ amtmanden.

Teknisk Skole,Danmarksg.il g 961 Aftenskole for alle Haandvær- kerfag. Aftenlige Kursus for Installatører. Dagskolerfor Byg- ningshaandv., Malere, Møbel- Snedkere og Maskinkonstruktø- rer. Maskinistskole. BestyrelsensFormand: Snedkerm. J Nielsen. Forstander: Oberstløjtn. O C Rosted-Løvgreen, R. Turistforeningen sBureau:Boghdl. L C Lauritzen, Østeraag. 4 g 629. Udskrivningsvæsenet. 5. Kreds. (Viborg Amt, med Undt. af de Dele af Amtet, der henhører u. 4. Udskrivningskr. (se Aarhus), Ringkjøbing, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter samt Købstaden Hobro). Kontor: Nyhavnsg.9 g638. Udskrivningschef samt Møn­ stringsbestyrer for Aalborg Køb­ stad: Oberstløjtn. O Bølck, R. DM. Vagt: D F \ S. Aalborg Natte­ vagt repr. af Politifuldm. A Car- stensen og Direktør S Mayntz- husen g 6. Vandværket (kommunalt), g 85, anlagt 1854. Bestyrer: A Jensen. Vejer, Maaler og V rager: Vilh. Asmussen, g 387.

Sognepræster: - Stiftsprovst P Barsøe, R. DM. g 2358 (Domkirken). - J I Soetmann g 1476 (Vor Frue K.). - S C C Søbye g 1772 (Vor Frel­ sers K.). - A S P Bang (Ansgars K.). Sparekasse,AalborgMys ogOmegns, stiftet 12. Maj 1824, Østeraag. 12, g 57 & 1157, Direktion g 3508. Kontortid 10—1, Tirsd., Lørd. og Markedsd. til Kl. H/j samt hver Efterm. 4-6. Stadsingeniør: Cand. polyt H Ko­ fod g 78 & 3235, priv. g 4692. S tatsadvokatur, 1. jydske, g 2772 & 1923. Hertil henhører: Aalborg, Hjør­ ring, Thisted og Randers Amter samt en Del af Viborg Amt. Statsadvokat: Svenné Schmidt. Medhjælper for Statsadvokaten: S A Schaldemose Nielsen, kst. Statsbanerne: 6. Trafiksektions og 10. Banesektions Kontorer. Nær­ mere, se Afd. V., Artiklen Statsb. Stiftskasserer: Amtsfuldm. P Jels- bo, kst. Sundhedstroppernes jydske De­ pot. Chef: Kapt. O W Rasmussen. T eatret, Jernbaneg. 9,11, opf. 1878.

Forretningsnavn og Adresse Aagaard A C Hansen Iladsundsv. 56 g 4943 Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening Jyllaudsg. g 92, Stats g 6 1 ...................... Aalborg Amtstidende Østeraag. 15 g 901, 902, 903, 904, 905 & 906, Stats g 23 Postkonto 10333 ........................................... Aalborg Autogarager ved H Mortensen Dannebrogsg. 43 g 4020 ........................... Aalborg Autogummilager, O Øgaard-Mad­ sen Vesteraag. 5 g 5024............................ Aalborg Automobilhandel ved Henneberg Nielsen GI, Torv 3 g 3900........................ AalborgAutomobil-Kompagni,Rantzausg.l9 g 1818 & 1 2 4 1 ..................... ....................... Aalborg Bilslagteri ved Indius redersen Østerbro 68, 70 g 1451.............................. Aalborg Bogholderi og Revisionskontor v. C Sørensen Prinsensg. 28 g 898............... Aalborg Bolig-Montering, Akts. Bispensg. 3 g 799 ............................................................. Aalborg Bugserselskab ved Jacob Nielsen & Co., Maren Turis G. 12 g 1265, 2856 & 4265, Stats g 2 8 ..................................... AALBORG BYS OG OMEGNS SPAREKASSE Østeraag. 12 g 57 & 1157 &Direktion g 3508. Postkonto 35333 Kontortid 10—1, Tirsdag, Lørdag og Markedsdage til Kl. 1J/S samt hver Efterm. fra Kl. 4—6. Oprettet 12. Maj 1824. Filial: Vejgaard ved Aalborg..................... Aalborg Cementstøberi ved Chr. Larsen Ø-Sundbyv. g 3783.............................. .. Aalborg Corset Magasin ved Edel Svendsen ' Gravensg. 11 g 4060.................................... Aalborg Dampsennepsfabrik og Kaffebræn­ deri, R Pedersen Nørreg. 16 g 1325 . . . Aalborg Dampvaskeri Fredericiag. 13 & 15 g 239 (3 Lin.) Postkonto 8739.................. AALBORG DISKONTOBANK, AKTS. GI. Torv 10 g 2530, 2531, 2532, 2553 & 1231, Stats g 56 Kontortid 10—3 og 5—6 Post­ konto 6988. Stiftet 1854 ............................ Aalborg Divan- & Madrasfabrik ved J Mor gensen Danmarksg. 55 g 2710. . . . . . . Aalborg Drivremmefabrik ved N J Nielsen Jfr., Ane G. 9 g 1676.................................. Aalborg Dukke- og Baby Magasin ved Hen­ riette Worsaa østeraag. 3 g 1936 Aalborg Eddikefabrik, Sherry-Eddikebryg- geriet ved M K Kejser Jyllandsg. 7 g 3437 Aalborg Exportkompagni, Akts. Østerbro 40 g 2493, Stats g 4 3 ..........................; . Aalborg Fiskeforretning, Vilh. Mathiasen Bredeg. 4 g 4433.......................................... Aalborg Flytteforretning ved S Larsen Ga- belsg. i g 4 9 1 1 .......................................... Aalborg Foderstof-Import, Akts. Østersa 20 g 4700, Stats g 45 &60 Postkonto 11275 . Aalborg Forniklingsanstalt, Brødr. Sæderup Teglværks Allé 1 1 -g 1253* ........................ Aalborg Gørtleri & Metalstøberi,'' C Asfcrg Algade 49 g 678 .........................................

Se Fagregistret under Købmænd

Smøreksportører

Aviser, Bogtrykkerier Automobilgarager Automobilringe Automobilforhdl. Automobilkørsel 1 Automobi1ophugning Revision Møbeludsalg

Bugserselskaber

Sparekasser Cementvarer Korsetudsalg

Sennep, Kaffebrænderier { Farverier, Tøjrensnings- anst., Vaskerier,Pliøséforr. IBanker, Incasso (Se tillige Eksport-K ålen • [ 4er sidst i 2. B ind. Madrasser Drivremmefabr.

Eddikefabrikker Talg Fiskehandlere Flyt tel'orretninger Korn, Foderstoffer Fornikling Gørtlere

;

sen og Poul Søgaard. Bogholder: E Madsen.

Made with FlippingBook Publishing Software