Kraks Vejviser 1932 provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opført b y v is. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et R eal-R eg lster, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa- gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. F o rre tn in g e r p aa L an d e t (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register under Overskriften Landet (for hver enkelt Branche)- B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for Kjebenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register), C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje- .bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa v i d t ,muligt meddelt for hver enkelt Gaafd: 1) Gaardens Havn, .Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der fer Regeringsforandringen i 166(1 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o.\,en Gaard, hvortil der i gamle Dage haT været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard.

3) om den hører under et Gods. (Er dette Tilfælde^ bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Åger (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Jan. 1927 med eventuelle senereÆndringer. Ved Redaktionens Slutning forelaa endnu ikke Resultatet af den i 1931 stedfundne 7. almindelige Vurdering, der har Gyldighed fra 1. Jan. 1932. 6) om der harer Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Komrminefortegnelse.

Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Åmtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1930. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes t en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse. (Paa Kraks Forlag udkommer desuden „Kraks Landsby-For-. tegnelse“, en Fortegnelse over 9000 Landsbyer o. lign. Bebyggelser samt stene Gaarde med Sogn, Kommune og Postadresse). 4 Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 169 Byer, Købstæderne er betegnet med en * E t Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i Eksport-Kalenderen sidst i 2. Bind.

♦Stege ♦Storehedinge ♦Struer ♦Stubbekjøbing ♦Svaneke ♦Svendborg ♦Sæby ♦Sønderborg Taastrup Tarm ♦Thisted Tinglev Toftlund Tølløse ♦Tender

Ringe ♦Ringkjøbing ♦Ringsted ♦Roskilde Roslev ♦Rndkjøbing Ry ♦Rødby Rødding Rødekro Rødkjærsbro Rønde ♦Rønne Samsø ♦Sandvig ♦Saxkjøbing ♦Silkeborg Sindal ♦Skagen ♦Skanderborg ♦Skive ♦Skjelskør Skjern Skjørping Skærbæk ♦Slagelse Slangerup

♦Lemvig Lunderskov ♦Løgstør Løgumkloster Løkken ♦Mariager ♦Maribo Marstal ♦Middelfart ♦Nakskov ♦Nyborg ♦Nykjøbing F. ♦Nykjøbing M. ♦Nykjøbing S. ♦Nysted ♦Næstved Nørre Aaby ♦Nørre Sundby Oddet ♦Odense' ♦Nexø ♦Nibe Nordborg

Helsinge ♦Helsingør ♦Herning ♦Hillerød ♦Hjørring ♦Hobro ♦Holbæk ♦Holstebro Holsted Hornbæk Hornslet ♦Horsens

♦Aabenraa ♦Aakirkeby ♦Aalborg Aalestrup ♦Aarhus Aars Aarup ♦Allinge

Fanø Farsø Fase F are Ladeplads Fjerritslev Fredensborg ♦Fredericia ♦Frederikshavn ♦Frederikssund ♦Frederiksværk Gilleleje Give Giørlev

Arden Asnæs ♦Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro ♦Bogense Brabrand Bramminge Brande Broager Brædstrup ♦Brønderslev Brørup Christiansfeld Dronninglund ♦Ebeltoft Ejby

Hundested Hurup Hvalsø Højer Høng Hørsholm Ikast Jyderup ♦Kallundbqrg Fjellerup ♦Kjertemmde ♦Kjøge ♦Kolding Korinth ♦Korsør Langaa

Glostrup Graasten Gramby

Tørring Ulfborg Vamdrup

♦Grenaa Grindsted Gudhjem ♦Haderslev Hadsten Hadsund Hals Hammel ♦Hasle Haslev Hedehuséne

♦Varde Vejen ♦Vejle ♦Viborg

Vinderap Vojens ♦Vordingborg Vraa ♦Ærøeskjøbing Ølgod

Otterup Padborg ♦Præstø ♦Randers ♦Ribe

♦Sorø

♦Esbjerg ♦Faahorg

Made with FlippingBook Publishing Software