Kraks Vejviser 1932 personregister

Animated publication

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) E fternavne er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er opført nnder det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t illin g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommnnelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- geiinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Oand.) o. I. intet Hensyn taget til dennærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter Forbogstaver (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn ( G A P staar fer Carl, dette atter for CAS). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Elcs.: Hansen A & Petersen == Hansen A P etc;; Hansen A &Go. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F, Eks. er a Ile Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver at det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2 . Bind).

MEDDELELSE OM F L Y T N IN G E R N A V N E - og

S T I L L IN G S F O R A N D R IN G E R E T A B L E R I N G A F N Y E V IR K S O M H E D E R

o. l .

bedes indsendt til Vejviserens Kontor, Ny t o r v 17, K j e b e n h a v n K. inden hvert Aars 20. Oktober.

B e n y t B l a n k e t t e r n e i S l u t n i n g e n a f d e t t e B i n d

Afdeling I I I . Person-Register for Kjøbenhavn. O m fa t te r K je b e n k a v n , F r e d e r ik s b e r g , H e lle r u p o g o m lig g e n d e V illa b y e r ! s e K o r t e t n e d e n fo r .) T ils v a r e n d e A d r e s s e r f o r P r o v in s e n fin d e s i A f d . I V , P r o v m B - R e g is te r u n d e r A . F o r r e t n in g e r o g B . P r iv a t - A d r e s s e r . F ly t n in g e r , d e r e r f o r e g a a e t e f t e r P e r s o n - R e g is t r e t s T r y k n in g , s e d e g u le B la d e fo r a n i 2 . B in d .

50

Myndigheder, Institutioner, Foreninger se Bind S, Afd. V.

50

Person-Register for Kjøbenhavn

Aa—Aaga

I I I — 786

Aa Dørplade- & Skiltefabrikken ved Verner Christiansen Graabrødret .8 [KJ®0ent,.7304 Aaabav. .1 Hansen Transportforr. TTCØrsteds V. 11 B> [VJDCent, 11788 Aaabach Kompagni v. MagnusHaahr Glarm. Godthaabsv. 04 E ®Gh. 4850 Aaabel Laura Husgerningskontor Odenseg. 24:) m $ 0 7091 ' Aa-aclo Komp. v. CGabriel Christensen Vin­ duespolering GI. Mønt 89 Kl $) By 5434 y Aaager JannsMurerm. Jomsborgv. 3 1 ITell. n Hell. 74 Aaals Richard Thor Hansen Snedkerm. Østrigsg. 10 [S] ® A m . 5200 Aaba Bud &Transport Co. ved K Munch & H P Jensen Dybensg. 0 Kl J) Cent. 3355 Aabaall v.P Jensen Radio-&Cyklefabr.ICjøb- magerg. 52 (Kl J§)Palæ 3429 Aabac ved S F Garly Flytte- &Vognmands- forr. Viktoriag. 12 S |) V8145 Aaback v. GW Andersen Soigneringsforr. Vesterbrog. 137 (S J) Eva 81.4 Aabad O J Direktør Wcstend 304(vi A.A.B.A.F. ved Holger Jensen Præstogaanls Allé 15 Brh. ®Bella.12.17 Aabak A CGross. Frm. Svend Trøsts V. 13 m jf Cent. 3120 &15484 - K Snedkerm. Fred. d. 7. G. 18 (HJ) ^70034 Bp. .Fanøg. 272IH®Ryv. 802,y - v. O Anderberg Vindnespoleringskomp. Vesterbrog. 47 [V] ®V 1977x Aabal Vindueskompagni Rosengaarden 6 H | Cent. 8447 Aabald Atelier v. Joh. Lyngby Korsg. 43 IH | N 0870 Aabart Einar W Pianostemmer Engelstedsg. 43 IS J) Ryv. 1323 Aabech Alexius Arkitekt Murerm. Kaløv.31s Vanl. ®Damsø986 - Jens A Damekonfektionsforr. Husumg. 10 El DTg. 176Gx Aabel [Se endv. Obel] - HPeIektr.Install.Strandg.5C 4 HI)Am.5759 - Gunnar Organist Rosendalsg. 10 4 (ø) § 0 3581 x - JP Theilmann Repræsentant Rosendalsg. 164 m 103581x Aaben Auto Kørsel ved Fr. Ganderup Prins Jørgens G. 2A H DN 5009 Aabenraa Røgeri v. II Iversen Aabenraa 4 Kl fl By 4202 f* Aaberg Erik InstrurnentmagerVodrofl'sv.2IB 1 m 11V 6081x - Karl F A Instrumentmager Pianostem­ mer Vestmannag. 3 [S] ®Am. 3365 - CJ Maskinmester Niels Bohrs Allé 5 Søborg J 1 Søb. 579 - Aug. Tømrerm. KristiansholmsØH® Am. 1375 Aaberts Bureau Vesterport IS $}By 8674 Aabid, Akts., Udlejningsforr. Ny Vestcrg. 1 m | Cent, 7007' Aabirk Sv. Købmand (Sanafer) Holgersv. 7 Charlottl. Aabjerg Trævarefabrik v. Vald. A Olsen Aabjergv. 2 Vanl. ®Damsø 1702 Aabo v.Kr. SchowBlomsterforr.Blaagaardsg. 59 IH$ N6184 - AmagerbrosnyeGas-&Vandmestcrforr. ved L ClausenAmagerfælledv.17 É fAm.5790 - Damefiisørsalonv. Alma Thøfncr Aaboule­ vard 38 IH$ Cent. 11280 - Inventarsnedkeri v. Th. AndersenAaboule- vard 20 [N] $i N 7171 - Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Høj­ landsvangen 44 Brh. DBella 1097 - Pakkassefabr. v. LVNielsenValby Langg. 40 Valby ft Vb. 2756 ' - Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 2 El ®Tg. 4204 Aaboe Toke Cand. mag. Livjægerg. 411 løl - & Grathwohl Gross. Krusaag.23 S |) Eva 2563 Aaboe-Petersen Kai Gross. S-Boulevard 1233 S |i V9055,v Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole SuhrsG. 18' H $ By 58l)Ov Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 701H Cent, 9500 Anmeldte Firmaer

AaboulevardensBudcentralved Chr. Rasmus- senBiaagaardsg.30 [N]|Cent.l.l455&N5383 - gi. Bur(‘au v. S Kofoed Sygeplejebureau Aabouicvard 62 (HUN 2442 - Cvklcforr. ved NR Nielsen Aaboulevard 40 IHDN 778 - elektr. Installationsforr. v. CNielsen Julius Thomsens G. 23 S J) Cent, 11030 - Farve- & Tapetlager v. Rud. Meyer Aabou­ levard 28 LHDN 940v - Flaskehandel v. SHolfmann Gasværksv. 9 I 3 |V 2846y - Fæstekontorv.J CAndersenJakobDanne- færds V. (5S II Cent. 5418 - Spisehus v. J C Christensen Aaboulevard 27 IS I N5450 - Vaffelbageri v. A Kropp Rantzausg. 44 S) I N 5221 Aaboulevard-Kioskenved ANielsen Aaboule­ vard 25 ESI) Cent, 2049 Aaboulevard-Kvarterets Special-Værksted ved Th. Poulsen Rantzausg. 35 IHJJN5929 Aabrink H V Glarm. Amagerbrog. 89 (s) ® Am. 3041 Abron A fh. Postmester Amicisv. 4 2 IS ®Eva 861 Aaby [Se endv. Aabye] - I Viceinspektrice Hans Tavsens G. 5K[N] I N1254y Aaby Ekspressen v. HMoller Flytteforr. Eng­ have. PI. 17A S ®Eva 1181 Aabye [Se endv. Aaby] - CCand. phil. Annasv.4 2 Hell. - F Cand. jur. Svinget 165ID®Am. 1703x - Lorenzo Direktør Søvejen 15 Holte $ Holte 411 - CEnke e. Apoteker Østerbrog. 39 4 M | 0 2467x - Thilda Enkefrue Hollænderv. 233S I) V 2382v - MFrue Forretningsbestyrer Strandv.l30E Hell. - Dagmar Forstanderinde Colhjørnsensg. 34SJV2709y -K A P Frøken Svinget 16r’[s] J) Am. 1703x - Rud. Gross. Papirposefabr. Griffen- feldtsg. 54 4 IH$ Cent. 1257 - Vilhelm Gross. Griffenfeldtsg. 54 4 IHJj) Cent. 1257 Bp. Rømcrsg. 20A 4 Kl - JS F Ingeniør Cand. polyt. EUevadsv. 33 Charlottl. Jj Ordr. 2735 - Jørgen Ingeniør Cand. polyt, Holsteinsg. 614i | 0 8120 - Oscar Installatør (Andersen &Aabye) N J Fjords Allé l 4 S - MKommunelærerinde Colhjørnsensg. 34S - Jørgen Kunstmaler Gothersg. 1432E ® By 456y - CA Manufakturhdl. FalkonerAllé 106E J) N 3855 Bp. N J Fjords Allé 3 3 E1 - E Redaktør Cand. theol. Dosseringen 183 H ®N 3193 - ARepræsentant Valby Langg. 1911Valby ®Vb. 2547 Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 Kl 11Palæ 878x AabynolmVinduespoleringsbur. v. Paul Sund­ strup Marstalsg. 10 [øj J) 0 7787 Aacega Byændselsforr. v. G Andreasen Blaa­ gaardsg. 30 IH®N 7303 Aadal Vinduespoleringskomp. v. Laurits Ol­ sen Vod Klosteret 19 K) Jj) Ryv. 2786 AadamMargrethe Enkefrue Julius Bioms G. 233El - Flytteforr. v. Søren Pedersen Danmarksg. 19 m ®Eva 1750 - J Chr. Gulvbeklædningsforr. Rosenørns Allé 41 IS I N 5349 Aaen P J Postassist. CarlBlochs AlIéGSøhorg AaesTh.Maskinmester i FlaadenHolmbladsg. 763[S] AagaardCLumbye AssurandørValbyLangg. 143s Valby $ Vb. 30 - L MBankassist. Fredenshøjs Allé 6 1 K - Olfred Bankassist. Mathildev. 184E | Gh. 0557 - Carl ECand.polyt.tekn. FotografRedaktor Tordenskjoldsg. 16 K JJBy 5464x Bp.Mor- lenesv. 14 Holte j§Holte407 & Aktieselskaber, Tegningsret m. m.

Aagaard S OCyklehdl. VcrasAUé 21 Vanl. ® I )amso 220 Postkonto 753 - DMunk Direktør Reventlowsg. 30s E! $ Eva 1782 - CLF Enkefrue Rysensteensg. I 2 IS f) By 1083y - Gerda Enkefrue Brøndsteds Allé 7 2 IS J) V 6015y - Jenny Enkefrue Solgaardcn 232 13 J Ryv. 3523y - MEnkefrue N J Fjords Allé 10s ED®N 4137x - Chr. Fabrikant R. (Axel E Aamodt) Poul Ankers G. 2SK ®Palæ 1974 - Peder .Forretningsf. Njalsg. 39 2 [s] ®Am. 405,y - NNielsen ForstanderRyesg.28s IHJDCent, 14065 - Dagmar Frue Amagerfælledv. 9S[s] f) Am. 1680x -D E Frøken Carl Bernhards V. 3 1 S] - Harald Gross. GustavAdolfs G. 142 M - LBGross.(NordeuropæiskHandelsUnion) Hellerupv. 712Hell. - Otto Gross. Østbaneg. 3 3 [ 0 ] J) 0 0133 - &Frederiksen Guldsmedem. N-Voldg. 20 K ®By 7157 Postkonto 4592 - V Guldsmedem. (Aagaard NFrederiksen) N-Voldg. 20 :i [K] - P Ingeniør Bernstorlfsv. 100Hell. - Paul IngeniørGross. (Bach&Bonne’sEftf.) • L E Bruuns V. 261Charlottl. J) Ordr. 3196. - Annine Frøken Kommunelærerinde Strandbouh varden IT M J>0 7037v -A P L Kommunelærer Tibirkeg. 2 13 IH $ N 5480 - IdaFroken KommunelærerindeSortedams- doss. 63A 4 | | N 2203,y - Julie Kommunelærerinde Cand. phil. Lun- deskovsv. 10 Hell. ® Hell. 522 - MKommunelærerinde N J FjordsAllé 10s m | N 4137x - IIV MKonstruktør BogholderAllé67Vanl. - CTrier Kunstmaler Carl Plougs V. 7 1 El® V 1890x - K .1 Kobmand Vestkærs Allé 8 Hvidovre Valby I Hvidovre 92 - Viggo Købmand Næruinv. 10Nærum ® Nærum65 - OCLa'ge Dr. med.V-Boulevard 13El ® Cent. 11078 (2-4) Postkonto 3955 Bp. Borg­ mester JensensAllé 22 1 [ 0 ]fl O 7236 (12-1) - Hjalmar Malerm. Amagerbrog. 1534[s] ® Am. 4132 - P Manufakturhdl. Roskildev. 308Rødovre Valby ®Rødovre 190 - Poul Manufakturhdl. Valby Langg. 125 Valby I) Vb. 100 Bp. Ny CarlsbergVv.184E3 - EmmaFrøken Maskinafskrivniugsbur. Go- therse. 364K ®Palæ 497v - OF Murerm. Vesterbrog. 169 E, ®Cent.. 3702,10079 &Priv. f V 8085 (10-2 undt. Lørdag) - Th. Murerm. Hollænderdybet 142[s] I)Am. 2139x - Knud Organist Norgesg.303ISO®Am.4592 - R GOverassist. v. KTAS. Havebo SValby ®Vb. 317y - PN Overbetj. i Statspol. Artilleriv. 601[s] I Am. 3057 ' - N A Overmontør AarhusPl. 4SIS ®00008 - Andreas ICOverpakmester Marstalsg. 25* løj ®0 4853y - HPostassist,Lancelandsv.37(El®Gh,3427x - F Postkontrolør Sortedamsdoss. 63A4El -AM Repræsentant Encbærv.5 1 Brh. ®Gh. 7488 - I S Repræsentant Strandv. 266 Charlottl. ®Ordr. 1078 - Bjørn Skibs- &Maskinkonsulent Amalieg. 41 IH®Cent. 11450 Bp. Classensg. 19BFøJ I) 0 2336y - J Slagterm. Ny Carlsberg V. 65 E) ®V 9478x Bp. Ørcsundsv. 10 B 2 [s] - E Smedom. (Iron Art) Kaalundsg. O 3 E3 - G Smedem. (Iron Art) Nystcdv. 29s Valby ®VI). 1779y - P D T'andlæge Frederiksborgg.l7IS®Cent. 13305 Bp. Puggaardsg. 5 3 Iv] By 1721v se Bind 2, Aid. VI.

Aaga—Aas

AagaardAage Tømrerm. Bergensg. l s 1 1 0 6465 -A S Tømrerm. Haderslevg.341E f V245y - Gunnar Urtekr. Guldbergsg. 12 SI f N 1233x Bp. Rughavev. U Valby f Vb. 771x Aagaard-Hansen L Fuldm. Tagensv. 981IDf Tg. 616 Aagades Brødfabrik, Akts., Aaboulevard 32 SI I Cent. 1181 &9182 Aagerup Fr. Blikkenslagerm. Gas- &Vandm. Højdevangs Allé 22 Si DAm. 2267 Aagesen J N Bogholder u. Magist. Ingers- levsg. 1303E | V 2046v - ViggoDepartementschefiUndervisningsm. K. £)M. BrodersensAllé 2Hell.fHell.1823 - Aage KirchhoffDirektør Holger Danskes V. 53s E - Marie Enke e. Gross. (N J Nielsen &Co.’s Eftf.) Griffenfeldtsg. 284El f N 626 - H CForretningsf. Frederiksv. 3i3B - Harald Forvalter LyngbyTorv 15Lyngby f Lyngby 563 - CGartner Islevbrov. Islev Husum ft Isle- bro 17 - A Hdlsgartner Amager Landev. 92 Kastrup f Kastrup 65 - Vagn Højesteretssagf. kst. Kammer­ advokat K. DM. Fredh. Kan. 16 E f Cent. 2550,11530&11550(10-4)Bp.Stockholmsg. 53,,2il | 0 728 - Kaj V Ingeniør Charlottenlundsv.30 Hell. - Johs. E Instrumentmager Bredg. 43C E f Palæ 1689y Bp. Koldingg. - CJ Kirschoff fh. Købmand Dronn. Tværg. 521 e - L V Købmand Brede Lyngby f Lyngby ■-357 - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 [Uf Am. 998 y - Erik Murerm. Henrik IbsensV. 282E - ARepræsentant Hostrupsv.71E f N7815 - H Skotøjshdl. Vesterbrog. 37 50 f Cent. 6478Bp. Vesterbrog. 283E - Aage Snedkerm. Westend 29 E f V1438 Aagreen L V Maskinkonstruktør st. Kon- gensg.432E f Palæ 1931v Aahuset v. N P Nielsen Blikkenslagerforr. Falkoner Allé 120 B f Cent. 7494 Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkoner Allé 120 B f Cent. 10940 Aakanden v. S Hansen Blomsterforr. Frede- riksborgv. Henriettehøj [Li f Tg. 251 -v. Elly Frederiksen Kaffe- & Kon- fekturehdl. Aaboulevard 55 E f N 1637y - ved Fru Ella Falk Plisséforr. Nørrebrog.37 Hl f N 6271 Akerlund IM OE Forstanderinde Helge- ' sensg. 2 EU - A Frue Solv. 33IH - Marie Frue Bredg. 47s 0 Jj Palæ 1912 - HenryGross.Vicekonsul(Cnr.CRahr&Co.) ‘ Nyvej 9 E f V 3305 - John Gross. (N J Åkerlund & Co.) Pug- gaardsg. 84E f By 8962 - NJ &C6. Skrædderforr. Bredg. 20®E f Cent.6209 Aakerlund GManufakturhdl. BorupsAllel52 CDf Tg. 4557x - A Speditør ToldklarererTrepkasg. 23l f N1828v - Aa. Sølvsmed st. Regneg. 26 E f By 1857v Bp. Thurøvej 174El f Gh. 1822x - O Tømmerhdl. Aabakbev. 6 Brh. f Damsø 2090 Aakerman A Dameskrædder Kronprin- sesseg. 43®E f Palæ 1719u Akesson Knut Direktør Amagerbrog.l643G3 - Janne &Laursen Gross.Holsteinsg.43 ffl ' A Skrædderm. Valby Langg. 31 Valby f Vb.Sv - N Skrædderm. H P Ørums G. 4IS Aa-Ki 08 ken v. L &K Jensen Aaboulevard 50 H f Cent. 66(59&11037 Aa-Lageret, Akts., Urtekr. Rantzausg.8 B H f N 1528x AaTandH PKunstmalerOrionsAllé3Kastrup Aaland vedCarl Hansen Flytteforr. Dan- markég. 19 E f V 1567y Aalborg R ARitmester R. DM. Lundtoftev. 218 Lyngby - Person-Register for Kjøbenhavn

I I I — 787

Aarhuus P rivatbank , Akts.. NygadelE f Cent 614Stats f 170 Telegramadr. „Aarhusbank“ Kontortid 10-3, 5V^V2> Lørdag 10-2, 572*672 Aaris J J Klkollektrice Tornagerv. 8 G Charlottl. Aarkrogh L CGraver v. Timotheus Kirke Toftebakkev. 4 Valby f Vb. 2216x -VM kgl. Kapelmusikus Kong Oscars G. I3 S f Ryv. 1482y - MRestauratør GI. Kongev.148 E f Cent. 4564 Aarie Husgerningskontor v. M Møller Ve­ sterbrog. 64A E f V 3806 Aarlo L P Skrædderm. Jacob Erlandsens G. • 7 H) f 0 2546 v Aarre Hans Fuldm. i Kbhvns Kreditforen. Gaasebæksv. 21Valby f Vb. 414 Aars Louis Bagerm. Brågesg. 31 El f Tg. 493x - SvendBagerm. Helgolandsg 15 E f V9918 - P’aul Dekoratør Blaagaardsg.31A4E f N 2331 x - Louis Gross. Rosenv. Allé 171(0)f 0 8695 Aarebo J Stadsbibliotekar Ole Suhrs G. 141 E f By 1987 Aarskov Georg kgl.Kapelmusikus Stenstyk- kev. 13 Hvidovre Valby f Hvidovre 151 Aarslefr Hilda Frøken Danasv. (Vodroffspl.) 102E f V 6084y Aarslev MSkotøjshdl. Nikolaig. 26 E f By 5026xBp. Graabrødret. 51E Aarslev-JensenK Manufakturhdl. Borups Allé 213 Brh. f Gh. 2717 Bp. Kær- sangerv. 231Brh. - H Temrerm. Aalholmsv. 131Valby Aarstad W fh. Driftsingeniør Zionsv. 51^ 0- W OCKontorchef Ved Furesøen 6 Holte ArstadiusE Skrædderm. Kompagnistr. 37 E f By 801y Bp. Thingvalla Allé 51H f Am. 7560 AarsøeMAssurandør Bygholmv. 20 Vanl. f Damsø 737 Aartoft Kay Hovedhogholder Lyngbyv.443 S f Ryv. 1882v AarupChr.BankdirektørHjortholmsv.5Holte f Holte 429 - Erik Bankorganisator Frederikslundsv. 10 Holte f Holte 1085 - Henning Cand. theol. Aaboulevard 123H -P H Cykle- &Radioforr. Revalsg. 5 E f V 5490vBp. Under Elmene 71(s) - P K Frue Parkvænget 22 Charlottl. f Hell. 1986 - John Malerm.Godthaabsv.30El f Gh.4066 - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 143E £ N 3987y Co.'Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39 1X3 f Tg. 1100 Postkonto 20807 - Robert Metaltraadvarefabr. Dortheav. 621 m f Tg. 3953 - S CAMetaltraadvarefabr. Dortbeav.39 [Q Hugo Organist Udbyg. 151E f N 4194y - PChr. Overinsp.iPost-ogTelegrafv.R.DM. Amager Boulevard 43[Uf Cent. 12309 - Einar Repræsentant Gjentofteg. 75Gien- tofte f Gjent. 883 . - K Repræsentant Under Elmene 71[g] ® Am. 4353y A - P J Revisor Aaboulevard 123E f N 7759 Aarup Hansen J Fuldm. u.Magist.Nyelandsv. . 453E - BennyKontorchef Guidbergsg. 24E f N - Fr. Kontorchef i Privatb. Nyvej 10B3 f V 5028y - Th. Sagfører Amalieg. 33E f Cent. 10230 &10639 Aarvifl S &MSyge- &PlejehjemFrdbg. Allé 42 B1E f V750y . Aarø Hans Konfekturehdl. Annebergv. 142 Brh. f Gh. 893v Aarø-Hansen Rudolph Inspektør Finlandsg. 331É f Am. 5825x ' Aas Ingvald CDirektør Upsalag. 6_ m - Ovidia Enkefrue Upsalag. Ø2®f 0 o95u - AW FotografUpsalag. 6Zffl - JFNaalemagerm. Gothersg.41E f By3920 og Bind 2, Afd. VII.

Aalborg Kunsthdl. v. Svend V Hansen Ve­ sterbrog. 15 E f Eva 587 - Margarinefabrik’s Hovedoplag Nv Vesterg. 7 E f Cent. 10254&11254 Telegramadr. „Vegetana® - Tøjmagasinet v. A Ovesen Kompagnistr. 9 E f By 3046 . Aalbæk Kaffeforr. v. AageVAndersen Saxog. 37 E I V 1870x AalholmBlomsterforr. v. V Lemcke Brams- lykkev. 26 Valby f Vb. 2416 - ’s Farve- & Materialhdl. v. H Nielsen &F Anskjær Roskildev. 159 Valby f Vb. 989 - Maskinsnedkeri v. E Schau-Nielsen Hvid- ovreg. 32Hvidovre Valby f Hvidovre 292 Aalling J SølvsmedFrdbg. Allé 11A4E f V 6686x - &Rasmussen Sølvsmede Jagtv. 123El f Tg. 1565y Aalund Otto Glarm.Holsteinsg.45l2)f03425y Aalykke Kloak- & Brøndrensningskomp. v. Johannes Petersen N-Fasanv.250 IB f l'g. 1432 - Mejeri v. Valborg & O Jørgensen Aabou­ levard 34 H f N 6201 Aaløv CEjendomsmægler Svanholmsv. 3SE f Cent. 3156&3157 Aamagasinet v. A Grønqvist Trikotage- & Lingerihdl. Aaboulevard 66 El f N 6395 , Aamand NielsOvermontørÆgirsg.46A8El f Tg. 3277y Aamann Svend Gross. Smalleg. 36 B4 B f Gh. 2080 AamodtMaria v. Iledermann Frue Musik­ lærerinde Løngangstr. 373E f By 1526y - Axel E Aamodt Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 E f Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 - Harald Repræsentant Vesterbrog. 1202E f V 9032v Aamund Joseph Direktør Toldbodv. 142E f Palæ 238 Aamøllen v. John H Bauer Melhdl. Falkoner Allé 110 E f N 2156 Aandssvageanstalter seAfd; VReal-Register Aaqaist Thorvald AfdelingschefStrandbou­ levarden l l l 4Jgl f 0 7909 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Wille- moesg. 224^1 f 0 2246y Aarbøl Holger Korpkontrolør Tagensv. 104* E f Tg. 8414x Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 21A4E f Eva 2346 Aaregaard Harry Gross. Niels Ebbesess V. 253E f V8311 . - Aareimers Kaffelager v. R Simonsen Lars- bjømstr. 19 E f By 2127x Aarep S P Godsforvalter S-Fasanv. 661 Valby f Cent. 12423 Aarøstrup Emil Afdelingschef Eggersv. 18 HeU. f Gjent. 786 - Georg Bankbestyrer Lykkesh. Allé 3ASE f V 7150 - Ingeborg Fuldm. N-Frihavnsg. 834 M Aarestrupvejens Skrædderreparationsværk­ sted v. Yrsa HolmNielsen Aarestrupsv. 4 Valby f Vb. 96x Aarfelt A LW Billedskærer Mebelhdl. Westend 9 E f V3058 Bp. Matthæusg. 282E - Carl Johan Billedskærer Enghavev.562E - H Billedskærer Oehlenschlægersg. 26 ?b*1 E f V63 Bp. Krusaag 4 4E - P Repræsentant Krusaag. 44E f Eva2229 Aarflng Aage Malerm. Arkonag.4EfV8009 Aargaard Ludvig B Gross. jAargaard & Nayberg) Valdemarsg. 18®E f V2921x - &Nayberg Gross. Fedevareforr. Gl. Kon- gev. 33 E f V 8179&V8199 - Jacob Kunsthdl. Vadstrupv. Vadstrup- gaardBagsværd Aarhus Gas- og Vandmesterforening, N- •Voldgj 30 E f Cent. 2278 Aarhus-Børsen v.Poula RasmussenManufak- turforr. AarhuSg. 34 f 0 1783v

Forretningsadresser i Provinsen se Bind 1, Afd. IV A

Abrahamsen NinaEnkefrue Frdbg. Allé42A2 13£ Cent. 7413 - Selima Enke e. Gross. Bredg. 293B £ Palæ 329 - Holger MFabrikant (Kbhvns Kaffemølle Kotnp.) Tølløsev. 30 Brh. - Einar Forretningsf. Kirkevænget 4S Valby - Leopold Forretningsf. Gersonsv. 21 Hell. £ Hell. 110 - Elisabeth Forstanderinde Portugalsg. 183 (S]£ Am. 4118 x - Johanne Frue Livjægerg 4D {g) J) 0 5129 - A Fuldm. N-Farimagsg. 312B £ By 1240x - Charles Fuldm. u. Magist. Cand. jur. Hor- tensiav. 10 13 £ V7560 - G A Giarm. Østerbrog. 134 M § 0 1123v Bp. Koidittgg. 8 ' [øl - Axel Gross. Direktør MSIL It.DM. Palæg. 8b0 m £ Cent. 8771 - Mfh. Hotelejer GI. Vartovs V. 36 Hell. £ Ryv. 309 - S Ingeniør Cand. polyt. CFKolbcchs VV10 Lyngby £ Lyngby 272 -V R Ingeniør Grundtvigsv. 2 3 O £ V8100 -OK Inspektør v. Vartov Hosp., Kapt. R. Farverg. 27 B - O R Kjole- &Bluseforr. Palnatokesg.2s !Y) £ Eva 38ly - Ida Kommunelærerinde Livjægerg. 414® - V KKommunelærer Fortunv. 56 Charlottl. £ Ordr. 3170 - Axel Kulhdl. Kurlandsg . 6 [S]Am.6612Bp. Kurlandsg. lo 3 (H - Harald Læge Dr. med. Overkirurg Ama­ gert. 2 ® | Cent. 8880 Bp. Bispebjergv. BispebjærgHosp. D £ Tg. 3833 - A P Overassist. v.Statsb. LyngbyHovedg. 26ALyngby - Poul Overkontrolør i Post- og Telegrafv. Grundtvigsv. 3 4 (S £ Eva 121 - AlbertOvertelegrafbestyrerR.DM.Vester- brog. 177' 03 £ V3908 -M L Pastor emer. Solsortv. 60' [p) ®Gh. 6618 - Erik Prof. v. Univ. Dr. phil. Gyldenløvesg. 4 2 m £ By 4068 - Aage Repræsentant Amagerbrog. 4r‘jgi - A Skræddenn.Dannebrogsg.32[f]j|lV29l7x - A Skræddenn. Ravnsb. Tværg. 4 Bb4 Hl £ N4084v - Einer Skrædderm. N-Søgade 15C4B - Elias Skrædderm. Frederiksg. I l 4 B - P Skrædderm. Istedg. 99' !S £ V5497 x - C F Smørrebrødsforr. Dronn. Tværg. 17 B £ Palæ 2716x - Edith Translatrice Frdbg, Allé 42A2® £ Cent. 7413 - Henny Frøken Translatrice Palæg. 8 b,'(Kj£ Cent. 8771 - AUrtekr. Baekersv. 65 IH£ Am. 5562 - Henry Urtekr. GI. Kongev. 91 Iv) £ Cent. 2939 Bp. St. Knuds V. ¥ [V] Abrahamson S BJom.sterhdl. Lindegaardsv.35 Charlottl. - Jutta DauiefrisørindeKjøbmagerg. 62, 64 B £ By 2424 Bp. Frederiksborgg. 314B - Jenny Frue Gardes Allé l 3 Hell. £ Hell. 3098* - B & F F r o k n e r Gothersg. 160' (K)£ By4683 - Harriet Frøken Frederiksborgg. ål 4 B - Edgar Gross. (Emil VAbrahamson) Vo- droffsv. 2As IY) £ Eva 171)3 - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 B £ Cent. 5247 Postkonto 3490 - Einil V Gross. (Frm. Emil VAbrahamson) Strandv. 19l4Hell. £ Hel1.3567 - Sigurd Gross.(Emil VAbrahamson) Fordi- hammersv. l:i 0 £ Eva 1952 , - A Ingeniør Gothersg. 1603B -MA ingeniør Gothersg. 1603B £ By 8680 - Jul. fh.Overkirkebetj. Frederiksborgg. 3l 4 B £ Cent. 9928 - F Nproglærerinde Kongedybet2 3 H £ Affl. 1303y Abramowitz G Skrædderm. Vesterbrog. 134 ®ÆVl962v Bp.Drejøg,10sS £ Rvv.l291y - N Skrædderm. Toldbodv. 3S|K] £ Pal® 6 B 2 V - Sallv Skræddenn. H CAndersens G. 4B £ Palæ 2995 IV B. Person-Register for Kjøbenhavn

Aas— Abra

I I I — 788

Aas Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlott!. £ Ordr. 1057 - HO Skræddenn. Kentiav.20(Sl £Am.4216 Aasberg J F Dampskibsf. K. DM. MfæD. Gersonsv. 26 Dell. |j Hell. 617 - ,1 Fuldm. Borups Allé 7 1 D £ Gh. 727x - Ohr. ,TIngeniør Molbeclisv. 10 4 Valby •- CE Malerm. Volundsg. 5 4 D £ Tg. I482x Aasberg-Petersen S A Vægtfabr. Gersonsv. „ 26Hell. £ Hell. 705 Asell Per Overmontør Rebckkav. 18' Hell. Aaskov L J R ih. Cigar!abr. Jsf.cdg. 84' ® - G C Ingeniør Nakskovv. 26aValby Aaskow WWilladsen fb. Købmand Monrads Allé 22 Valby £ Vb. 602 Aasted Eigil Fabrikant Oand.polvt.(Søborg Margarinefabrik) Gladsaxev. 22 Søborg - K Ingeniør Cand. polyt. N-Frihavnsg.24!ø| £ Cent. 12686 Bp.Lyngbyv. 284 Hell. £ Hell. 3334 - Anna Frue Tandlæge st.Eongensg. 5 Kl £ Palæ 402 - J D Tapetserer Stampesg. 7 3 IS £ V 91u -Severin Tapetserer Heibergsg. 10,12 Ki £ By 4669 Bp. st.Kongensg.5 SS Aasted-Frandsen Chr. Gross. Stvandv. 171 B Vedbæk £ Vedbæk 216 Aastrand Nanna Urtekramforr. Trekronerg 58 Valby £ Vb. 274 Aastrup Thøger Oand. mag-. Lykkesh. Allé 7BS® - Volmer Driftsinsp. Cand. pharm. Trane- gaardsv. 100 Hell. £ Hell. 2661 - Carl Gross. Kolonial en gros Ellinorsv. 20 Charlotte £ Ordr. 2661 - T Gross. (S Salomon &Co.) Lykkesh. Allé 7BSE - CH Ingeniør u. Magist. Hans Egedes G. 193IS] mN 6359 - Henning Læge Bulowsv.2 3 IS £ V4203 (Tirsd., Torsd. &Lørd. 3-4) - H P Pastor emer. Ringstedg.62lgl$j01447y - Marie Provstinde Strandboulevarden932IØj £ 0 2884v Aastrøm Aage Repræsentant Vendersg. 143 m £ By 3371 - Carl Smedem. Nærum £ Nærum43 Aasø P Isoleringsforr. Hovedvangen 16s Brh. | Bella 300 Aasøe MCUrtekr. (Carl Hansen’s Eftf.) Mølle Allé 18 Valby £ Vb. 397 Aatoft A Repræsentant F o rfa tte r Krsthvns o Voldg. 3 4 m § Am. 4903x Åtvidaberq, Akts., Direktør W Banzhaf £ Ordr. l«7r Viinmelskaftet 43 B £ Cent. 13471 Postkonto 23972 AavangKakkelovnskomp. r. Carl Mathiesen Godthaabsv. 36 AfTO£ Gb. 7597 - vedCBach-HansenVaskevi'Klokkemagerv. 28 D £ Tg. 1416 Aazaine Børnekonfektionsforr. v. H Hansen Frdbg. Allé 2 LY 1 £ V7470 Abba Fod-&Massageklinik v.Gudrine Kolbe V(sterbrog. 184 Iv] £ V 696 Abbelin Johan Skræddenn. Tagensv.39s D £ Tg. 5371 Abben Vomer Husejer Freden.sg.173El $ N4485s - II edevigFrøken Korrespondent Cand.phil. Dr. Abildgaards Allé 5 4 IS £ N1555u A. B. C. Protokol Co. ved Johannes Iversen &Co. Fredh. Kan. 2 33 j| Cent. 14770 - Tatnings-Compagnæt ved K Pasgaard & Co. Vitnmelskaftet 42A83 S)Cent. 15190 '.Postkonto25079 Abel Olga Frue Dameskrædderinde GI. Kongev. 31.' ® | V6763x - Caroline Enkefrue Kastelsv. 12B’Hl 1) 0 7687 - E B Frue Havneg. 43*B £ By 371 $ - Vabl. Fuldm. u. Magist. Odenseg. 134 iUS 0124x* - VE Fuldm. u. Magist. Lyngbyv. 563 £ Ryv. 337x ~ Knu.JGIarm. Vef!terbrog.I028’>El £ V3713 - I-Iolo-er G ra v é r v. St. Jakobs K. Østerbrog. 88 C 3 M - C F Moltke Gross. Vermomindev. 20 13£ Ryv. 1172

AbelHelmer Gross.SygeplejeartiklerGraabro- dret. 6 B |l Cent. 14756 Bp. CarlJohans G. 12' Ml § 0 8229 - OCMaskinfabr. Duev. 883 0 £ Gh, 1033y - Bernhard Rammefabr. Taasingeg. 563H) £ Ryv. 1257 - S A Skuespiller Grilfenfeldtsg. A3 1 JS1 - F fh. Smedem. Nørrebrog. 34au’e (Ni ffi N 693 v - AETømrerm. GI. Kongev. 31' C9 SIV 6763x - AxelAUrmager Holm. Kan. 282H S By 7113 ' - 1VUrmager Theklav. 14D Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 ® se Afd. V Real-Register Ahell Fritze Frøken Adjunkt l. Strandv. 2A 1 Hell. £ Hell. 1715y - Ejler Arkitekt Kronprinsesse Sofies V. 23s ;T) - E K Frue Klkollektriee Kronprinsesse Sofies V. 23s fif! Abelmann ITL Ingeniør Artilleriv. 66 s tB! AbildgaardJnst jun.Assurandør DirektørJens Kofods G. 1 - ik] I Palæ 3843 - A Bogholder Carl Johans G.O'løl £01240u - Elise Enke e. Konsul Jens Kofods G.DIB3 JJCeut. 13335 - Arne Fabrikant Vesterbrog. 109- Ej £ Eva 608 - H Gross. Agenturforr. Jarmersg. 2 IS £Cent. 12055 Bp. Valby Langg. 1064Valby - Sv. Pedersen Ingeniør Cand. polyt. St. Ann® G. 24D1GØ" - N Kommunelærer Amagerbrog. 1334ID å Am. 5370y arl Købmand GI. Kongev. 104S £ Cent. 8023 Bp. EnghavePl.il 3 S - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 IB £ By 2179y Bp. Kochsv. 312IS £ V 6096y - V Pianostemmer S a ltræ rk sv. 45 Kastrup Kastrup 64 Postkontrolør Asmussens Allé 5 1 S £ V lllOy Abildgaard-Efling Knud Gross. Agenturforr. Højbro PI. 5 H £ Cent. 7604&By 3208 Bp. Østbaneg. 7 3 © £ 0 6679 Abildhøj Anders Overassist. v. Statsb. Wiehesv. 10 Hell. £ Hell 1929 Abildsgaard Elna Enke e. Skibskapt. Australiensv. 294i§ £ Ryv. 3041 u Abildskov PMalerm. Castbergsv. 26Valby - L Frue Maskinskrivningsbur. Halls AUé5' S £ Eva 2326 - L &V Bendtsen Maskinskrivningsbur. Boldhusg. 2B £ Palæ 3446 - Rob. B Olieimportør Borups PI. 26 D § T g . 4200 Bp. Nyelandsv. 50s 1E - M a rie Parfume iorr. Nyelandsv. 50s [PI £ Gh. 741u AbildstrømAVaffelfabr. (Skand.Vaffelfabrik) Sognefjordsg. 11s 18] £ Am. 2506y Abildtrup Karl Peter Cand. mag. Glahns Allé 29' (Kl - Niels Reprarsontant Holcks PI. 2 Brh. £ . Bella 961 Abingdon ved A Rønnow Skrivcmaskineforr. Skinderg. 42 H £ Cent. 4304 Abis ved Alfred Karsberg Gvunmivarelagcr Dyrkøb 7 jfl £ Cent. 10503 Postlconto 256 Abisko, Akts.,Smør-&Kaffchdl. Godthaabsv. 378 Va.nl. £ Damsø 1458 Abnormanstalter, seEmnelisten foran i2.Bind Abonnement v. Willy Jensen Lade tation VognmandsmarkenHavehuskolonierne K 13 £ Ryv. 2108 Abraham B F&T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 8 3 E AbrahamsN Direktor f. Klasselotteriet R. st. Kongensg. 97 4 B £ Palæ 894y - MogcnsGrO'S.Enghavev. 34r>ffi)£Eva 1925 - J Kapt. R. Eugtoftev. 3 3 IV] £ V 9401y - Ch. Kontorchef u. Magist. JægersborgAllé 110Charlott!. £ Ordr.2958 Abrahamsen J Bagerm.Frederiksborgv.45'D £ Tg. 1526u

- J llameskrædderinde Kongedybet 4®(gj - K Enke e. Læge Gln\ Vinthers V, 25B11YJ £ V 9423y > - KEnkefrue Kurlandsg. 15s (H£Am.3762y Privatadresser i Provinsen se Bind 1, Aid.

Person-Register for Kjøbenhavn Abro H Gross. Holsteinsg. 822 M f)0 2534a Absalon Butiks-Vindues-Montering& Skilte­ fabrik,G Forsberg Langøg. 18 13 J Ryv. 3114 - Absalon-Fors ik rings-A k tiesel­ skab et Kaadhuspl. 45 IS J Cent. 9980 - v. A BurakovskyKunstklinkeri Egeg. 2 El | N 342x - Transport Co. v. Holger Jensen Ny Kon- gensg. 9 El JCent. 11221 Absalonsen JP Cykle-&Radiohdl.Lyngbyv. 350 Gjentofte J) Gjent. 1002 Absalonskirken, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. V Real-Register Absorbit, Akts., Isoleringsmateriale V-Bou­ levard 44 (S J By 2480v Acacia Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal­ konerAllé 1 El J Cent.14731 &Gb. 630 Postkonto 3237 Academiet for Sprog &Handelsfag Peder Skrams G.24 E J By3195 Postkonto21501 Acalca v. CAagren Blomsterforr. Egilsg. 16 ED$ Am. 1415y Acantfaus v. CChristiansen Blomsterforr. Yesterbrog. 175 B J V 3431 Acca Pen Comp., The,Akts., Randersg. 50 0 J Cent. 502 Postkonto 958 Accidenstrykkeriet.Th. Mortensen NyAdelg. 5 E J Cent. 14663 Acculite, Akts., Frdbg. Allé76BJCent.l5003 Accumulator - Fabriken, Akts., Yesterbrog. 53 E JCent. 2161, 7961 &7981Telegram- adr. „Accumulator" PostgiroKonto Nr. 974 Achen H CAfdelingschef Nørrebrog. 684 (Nj j N 1184y - PH Agenturforr.Gross. Frm. V-Boulevard 37 El J Cent. 11462 Postkonto 22414 - Ohra Enkefrue Svinget 284EUf Am. 249x - G Frue Yesterbrog. 9 (>3 E |) Eva 2538 - Chr. fh. Gross. Danasv. (Vodrofi'spl.) 2 2 1 E J V4880 - COGross. (P H Achen) Egernv. 57 E ® Gh. 6721 -.Knud Gross. Lavendelstr. 7 1 [KJ Jfi Cent. 15998 - Mathilde Frøken Tandlæge Havneg. 9 1 É J By 8943 Achilles G statsaut. Revisor Translatør Ama­ gert. 7 E | Cent. 13248 & 13534 Bp. Kay- sersv. 2 Charlottl. ,|l Hell. 2706 Acbton L P Trafikmester VilhelmTopsøesV. 9SValby Acka Murreparations-og Kakkelovnskomp. ved Julius Nielsen Vostorbrog. 128 B J E 8030 Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. Frederiksborgg. 29 E J Cent. 14669 & By 3442 Postkonto 301 Bp. Dron­ ning Louises Y. 7Charlottl. J Hell. 4163 Ackermann Estrid DammFrue Rahbeks Allé 2A 4 E J Eva 2130 ■Karen Frue Australiensv. 28 IS J Ryv. 2162y Acno ved Holger Mørk Auømonev. 49 Gjen­ tofte J Gjent. 1079 A. C. 0. ved Axel Petersen Kunstklinkeri Strandboulevarden 60 SSJ) 0 7412 Acthon E Frue Strandv. 138C Hell. $ Hell. 4515 ■A P Trafikkontrolør v. Statsl). Rebekkav. 512Hell. I Hell. 3997 Activ v. J V Bundgaard Budeksped.Westend 6 E $ Cent. 15490&Eva 761 *ved PH Lindvangelektr.Installationsforr. Kirsteinsg. 4 IHJ 0 414 ~ Ragnhild IbTeltHusgerningskontor Yesterbrog. 92 E J V 8390 - v. A Christensen Klædeskofabr. Overg. n. • V. 39 E J Am. 6474x - Maskinatskrivningsbur. v. Betty Jensen Hostrupsv. 11 E J N 1519x Aculit Pakkassefabrikken. C Winther Hol- bergsg. 20 E J By 4504 AdamJean Bogholder Abildgaardsg. 27282

III — 789

A b ro—A d s t

Adler-Jacobsen E Reklamekonsulent Nak­ skovv. 23s Valby. Adler Jensen AAutomibilreparatør Yester­ brog. 139s E I Y 2614v Adler-Lund Fr. Journalist St. Jørgens Allé l i 4E Adler-Nissen Chr. Ingeniør Ternev.2A3E J Gh. 97lx Adlon-KlubNørreg.41E JCent.l0698&10699 Admiralitetsafdelingen Slotsholmsg. 10 E (1-5) J Cent.16201 seAfd. V Real-Regi­ ster u. Marineministeriet. Admirallie LauraEnkefrueObdamsAllé^1® -H R Inspektør Brodersøns Allé 10Hell. Adolfssen F Broderiforr. Hindeg. 1 1 E J Palæ2682 x Adolph Uffe Assist. v. Carlsberg Brygg.Cand. phil. Kaktusv. 45s [g] J Am. 7898 - F T Cand. jur. Sekretær Rebekkav.55Hell. f Hell. 3958x inar Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K. DM. Overe. o. V. 60* E J ‘Cent. 16188 - AEnkefrue Købmandsforr. Bregnerødg. 10s El J Tg. 4888 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg. 36 Gjentofte J Gjent. 279 - Emmie Enke e. Gross. Frederikssundsv. 106A3E § 'Tg. 5451.y - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSH. R.DM.Slots- holmsg. 162E J Cent. 9782 - Fr. Th. Ado Iph8 Enke, Akts., Gross. Slotsholmsg. 16E J Cent. 7082 &12100 - Ingeborg Gross. Svemlsg. 23E - Preben T Gross. (HandeTssel.sk. Preben T Adolph &Co ) Overg. o. Y. 60l E - AsgerKapt. i Fodf. Kmjkr. R. Jagersborg Allé Kasernen Gjentofte J Gjent. Ii8l - T Juhl Pianoforhdl. Jernbaneg. 4A«B J By 3310 - OveSnedkerm.Polensg.383EJAm.3638y - L Værkfører v. Carlsberg Bryggerierne Pasteursv. E JV 1475x Adolphsen Aage Boghdlmedhj. Aarhus PI. 44 IS1J0 315X - Vald. Magasinforvalter Luganov. 4S[s] J Am. 5676 x - CRevisorEdv.GriegsG.282|Ej JRyv.l807y Adrema, Akts., Amagert. 29 E J Cent. 14672&14675 Postkonto 21803 Se Fag-Registret u.Adresseringsmaskiner Adressebog o g Handelskalender for Dan­ mark, Kraks Vejviser Nytorv 17 E J Cent. 308Kontortid 9-4 Postkonto 244 Adriaanse Marius Gross. Dyvekes Allé 13 ED J Am. 6422 Adrian CP Bogbinderm. Absalonsg. 11s E «V1489u - OCCand. mag.KommunelærerBrobergsg. I4E j Am. 5893y -AM L Enkefrue Nyhavn 38s E J By 5571 x - Rud fli. Fabrikant R. Toldbodg. 212E J ‘ Palæ 1588 - LMCKommunelærerinde Brobergsg.l4E - Th. Malerm. PileAllé 533E J V8402 - Tb. Malerm. Borgerg. 81 E J Cent. 2944 Adriansen E Budeksped. Ny Østerg. 26 E J By 7559 Bp. Havdrupv. 71s Brh. - J H Cykle- &Isenkramforr. Bagsværd Hovedg. 160 Bagsværd J Bagsværd 154 - CFabrikant (Svendsen &Hagen) Calli­ sensv. 144Hell. J Hell. 591x - Jan Gaardejer st. Magleby J Dragør 408 - A Gartner N-Dragørv. Dragør J Dragør Adsbøll B Sølvsmed Amager Boulevard 24ED I Am. 6851 lari Tandlæge Værnedamsv. 20 E J Eva 1236 »ersenVald. Dyrlæge Forsøgsleder Cand. liarm. Dr. Abildgaards Allé 142 ® J N 468 . iVJordt Giarm. Brogaardsv. 13 Gjentofte DGjent. 485 Bp. Glæriøg. 262fi lørge Ingeniør Cand, polyt. L I Brandes Ulé8‘ E JN1319X »tofte GeorgKommunelære) Cand. phil.

Adam - Adam’s T ransport Co. Akts.,Danasv. 30 E I Cent. 7400, 15167 & 15168 Post­ giro Nr. 174 Speditionsafd. Amalieg. 34E JCent. 5447 &5467 Frihavnen Dampfær- gev. 11 (g] J Palæ 3971 Adamsen Carl elektr.Install. Vesterbrog. 881 E J Cent. 6146 - - Dagmar Enke e. Malerm. Ole Suhrs G. 233E - CFarvehdl. Lyngbyv. 72s S J Ryv. 2551 Bp. Løvetandsv. 4 Brh. - OGross. MS H. R. DM. (Chr. Stausholm) Bredg. 773E - O VGuide Valdemarsg. 2640 | Y 2926v - H V Malerm. Aakjærs Allé 12Søborg - RobertPræst Kapellanv.Nathanaelskirken Meklenborgg. 23EDJ Am. 3395y -A T Redaktør Badstuestr. 91E - H Tømrerm. Olufsv. 6As M J 0 3133x Adeler [Se endv. Adler] - CH BaronEkspeditionssekr. u. Magist. Østerbrog. 56C3IHJ 0 844 x Adeler-Bjarnø Axel Fabrikant (HHMathias- sen’s Fabrikker) Solsortv. 58 iFIJjl Gh. 854x Adelfred Oscar Cigarfabr. Nordbaneg. 26 |Lj J) Tg. 4268x Adelgades Mel- &Grynforr. v.KRahbek Lar­ sen Adelg. 94 E J Palæ 60 - Støbegodsforr. ved CH Mikkelsen Adelg. 20 E f Palæ 2042 Adelhardt Yiggo Radiotekniker Marstalsg. 82° 1 | 0 5599 Adelhøj Baldur Barber (Barberforr. Sevilla) Hillerødg. 4S[]QJ Tg. 5005 Adeling Gustav Liljencrantz Forlatter Mag. art. Bagsværdv. 251 Bagsværd Adelsbech J VRadioforr. Tullinsg. 10 B I Y 5027y Adelshøll N B Bagerm. Lyngbyv. 56 1®J Ryv. 951 Adels Forbund, Dansk, Ny Toldbodg. 49 E |1 Palæ 2846 se Afd. YReal-Register Adelson R Enkefrue N-Søgade 493E * - MGross. Borthigsg. 8*É®fl Ryv, 2483y - Semi Prokurist Østerdalsg. 142[S] - A Repræsentant H OAndersens G. 3B1E JBy5244v Adelsteen Alfred Repræsentant Kingosg. 53 E | V 2996 u Adelsten Fanny Frue 1. Strandv. 2A4Hell. Il Hell. 3309x - H Repræsentant Peter Rangs V. 631 E J Gh. 6579 Adelsten-Larsen A F Lods Øresundsg. 172 M J 0 6872 Adeltoft AJ Redaktor Sundevedsg. 32* E Adelørn C A Afdelingschef Jesper Broch- mands G. 52IH) Adfelt K & H Frøkner Korsetlabr. Studie- str. 47BE J By-2071v Adi v. I AndersenManufakturhdl.Vesterbrog. 180s fflJV 335y Adigard des Gantries Jean Lektor v. Univ. Ahlmanns Allé 5*Hell. J Hell. 2767 Adler |Se endv. Adeler] - Violet Frk. Atelier f. Gyldenlæder- &Læ- derarb. H CØrsteds V, 73* E I N 4016 - D B Bankier IslandsBrygge52EDJAm.197 - D B Adler & Co., Akts., Bankier- & Vekselererforr. Østerg. 61 E J Cent. 37, 750,1623 & 12623 Stats J 474 Telegram- adr. „Debadlerco" - CA Cigarfabr. Egeg. 72| J N 3871x - Hugo Direktør (H L Adler) Helleruplunds Allé 14Hell. J Hell. 550 - Ada Dr. phil. Gammeltoftsg. 10s E J By 455x - Elise Enke e. Gross. Ahlefeldtsg. 161E J By 2888y -H L Gross. Erm. Marmorv. Frihavnen E@l J Cent. 8331 - Hanna Mag. sc. fh. Rektor Callisensv. 19 Hell. J Hen. 1996 - Agnes PianistindeM I &A. V-Boulevard , 374E J By 567x&By 6418 - Rigmor Frøken Translatrice Ahlefeldtsg. 16* E J By 2888y

Større Gaarde, Areal, Ejer m. m. se Bind 1, Afd. IV C.

A.E.G.—Ahre

Person-Register for Kjøbenliavn AgnbakCStukkatør N-Fasanv. 182 OQffi To-. 3930 Agner Carl Gross. (Carl Agner &Co.) Wor- saaesv. 23E - Carl &Co. Gross. Worsaaesv. 2 iVJ J! Cent. 3341 - H CProkurist Frdbg. Allé 40> ffl JlV4.451 Agnild OBardram Kontorchef Læssøesg. 91 H $}N 2012 Agnsgaard Peder Cyklereparatør Klau.sdals- brov. 112 Søborg Ahl-Nielsen John Journalist Julius Valen­ tiners V. 81jF) Dhemmeligt Nr. Ahlberg [Se endv. Alberg] - J &E Frøkner Lipkesg. 21® - A. Metalvarefabr. Liljev. 18 Gjentofte ff Gjent. 645 Ahlliom Sven Direktør st. Kannikcstr. 10 ® DCent. 7617,11250 &.15417 - Villiam Revisor Ahlmanns Allé 271Hell.® Hell. 611 Ahlburg AForgylder CT BarJods V. O2(0 Ahlefeldt Anny Komtesse Holbergsg. 74® S By 7213 Ahlefeidt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. 6. Allé 12s IE DGh. 4274 - Tofa Enkegrevinde Nordkrog. 13 Hell. DHell. 2648 - C Greve Gross. (Gærkompagniet) Livjæ- gerg. 154® | 0 1886y -C Greve Ovcrretssagf. Amalieg. 33 B D Cent. 12267,12432&12732 - Erik Greve Ritmester Amalieg. 8 i ff Cent. 12202 - FritsLensgreve Kmh.Hofjgm. R. DM. Kronpriusesseg.20 [Kl ®Cent. 7108 Ahlefeldt-Laurvigen Emilie Grevinde Chr. d. 2. PI. 10« [s] Ahlefeidtsgades & Grønttorvets Budcentral v. S PetersenAhlefeldtsg. 20 ® DBy 8120 Ahlén S Arkitekt Søborghus Allé 11 Søborir DSøb.130 Abiers Marie Enke e. Forpagter Vesterbro?. 1752E V 1937y - Carl Tandlæge V-Voldg. 103 E |1 Palæ 3842 Bp. Rygaards Alle 8AJ Ilell. i Hell. 3457y Ahlgren H AVMalerm. (Skiltefabr. Ilava) Fensmarkg. 633H N 6065 - A fli.Oversergent Husunig. 26’ E Ahlmann E Frøken Mvnstei-sv. 19;! E ® V 2269y - Michaele Frøken Classcnsg. 57- [ø] ®] ø 1272 u - Emilie Ingeniør Cand. polyt, St, Knuds V. 15SE | V 8697 - Nikolaj Ingeniør Julius Thomsens G. 12r> E | N 6687 - Marie Frøken Kunstinalorinde St. Knuds V. 158E Ahimann-OhlsenJobs. Direktør Vingaardstr. 212 m |l By 7087 - OD Ingeniør Cand. polyt. Kvistiausg. 18* É J Palæ 4262 - SK Kapt. Gross. (Lcerbeck &Holm’s kem. Fabr.) Frdbg. Allé 082E f V 8386. - H S Repræsentant Kastclsv. 10S©J Ahlstrand C P Hdlsfuldm. Dronnin

I I I — 790

A.E.G. DanskE lektricitets Aktiesel­ skab Kepr. forA.E.G., Berlin,Ohr. d.9.G.5 E|}Cent.5000 Telegramadr. „Gea“ Post­ konto Nr. 357 Aero-Tecnic Oo. ved N P O Stevns Lybæk?. 15 M S Cent. 14405 &14470 Afhoidsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 m | V5353 y Afholdsforeninger se Afd. V Real-Re?ister Afrodite ved A Lund Damefrisør,salon Jagtv. 129 O DTg. 3498 Afstøbningssamling, Den kg!, se Aid. VRe- al-Regist,er Aftenbladet Eksped. Kjøbmagerg. 9B J-Cent. 1103&4193 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Ilelgo- lamlsg. 2.1 E J) V 1443x Afzelius Agnes Frue Henrik Ibsens V. 4 SID V 3262 - Viggo Journalist Eivindsv.52 Charlott!. J) Ordr.2508 - K G fb. Postmester Oand. polit. Kong. Tværv. 21[F| - A A Trafikkonfcrolør v. Statsb. Kirsten Piils V. 8 Charlottl. Aga Depotet ]VIønterg. 20 |K] J|1By 8058 Agbo Valdemar Urtekr. Oolbjørnsensg. 11 ® J) Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 52IS J) N 8271x Agenskov VHusejer Strindbergsv. 85Valby J$Vb. 865 - Richard Malerrn. Saxog. 50l S V 3608 z Agenturcentralen, Dethlef Thomsen Højbro PI. 8 LRl DCent. 5212 Ager Erna Frøken Amagcrbrog. 243(s] Mm. 246lv - J Repræsentant Jagtv. 51s E § Tg. 1278 x Agerbeck H MBogholder Dannevirkcg. 72[v) Agerbek-Poulsen MEnkefrueOdenseg..25*[øl D0 3950 u - NM fsonkr. Berustorffsv. 86s Hell. $ I-Iell. 4045 Agerbundsen Anna Enke e. Sadelm. Ahornsg. 92m - Ingeborg Melhdl. (MeI-&Grynforr. M.oia) Jakob Dannefærds V. 1.0BS(S * - ’s OEftf. v. AWanell Sadelmager&Tapet­ serer Krv.stalg. 8 I®DBv 4475Grundlagt 1862 Agerby Tora Afdelingschef Jagtv. 2Q2313 Jj 0 2471x - AS L Forstanderinde Darslejsstr. 11 ® Jl By 6400 - Aksel Komponist Organist Larslejsstr. 11 i | B y 6400 Agergaard JKursusbestyrer Nørrebrøg.761® | N6840 Agerholm[Se endv. Aggerholm] - EdvardBibIiotekarfh.OperasangerR.Hav- neg. 74EJ) By 4817 " - Sophus Direktør iArhej dsgiverf.R. Liv- jægerg. 211p J) 0 4156 - Karen Enke e. Postmester Under Elmene 1 0 4g - Louise Enkefrue Herluf Trolles G261ESD By 868x - Laust Restauratør Havneg.53E J)By4089 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 E DV 5778x - MS K Frøken Sølvg. 93E f Palæ 2571 y - Einar Inspektør Riheg. P ® ®0 523 u - OWEnkefrue Klkollektrice N-Frihavnsg. 75>D J) 0 809x - Emma Agerlin’s Eftf. Konditor Niels Juels W .4 E I By 75 Indeh. Rich.Peter­ sen Bp. Niels Juels G.43E | By 443v - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 E j) By 1560y Bp. Bregentveds Allé 21s Gjentofte J) Gjent. 1238 - AMaskininsp.Søvej30-36Bagsværd||Bag- sværd 52 - Axel Skibsfører Nørreg. Dragør | Dragør 90 - E Urtekr. Vesterbro?. 143 E J Cent.7580 Bp. Gaasebæksv. 42Valby Jj vb. 1747 - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 IHDN 441 y

AgersborgThorvald Manufakturhdl. Torveg. 26® |l Am 5845v Agerskov H C& 0 o., Akts., Agenturforr. Gross. A magert. 29 ® $i Cent. 13943 - J Bagerm. Søndcrvangs Allé 0,:SValby - Amalie Enke e. Købmand Taffolbays Allé 7' Hell. - Johanne Enke e. Fabrikant Grøntoften 6 Søborg jgSøb. 537 - L S finke e. Overingeniør Holm. Kan. 15° m $ By 3337 - Johanne FrisørindeKingosg.4 1 El f) V7047 - CKommunelærerinde Lvnæsg. I 2 IS) ffi N 4381v - MLektor Cand. inag.Grundtvigsv. 3' E ,|i V 5634 y - Thora Lærerinde Ryvej 8 Holtej) Holt.c565 - Gunnar Prokurist Strandboulevardon 3S M |) 0 2181 - WSkotojsfabr. (Rudolph Agerskov&S 011 ) Rosenørns Allé 362H | N 4301 x - Rudolph & Søn Skotøjsl'orr. Blaagaardsg. 15A IS) DN 511 y Agerskov-Nielsen E Bog-&Papirhdl. Vester­ bro?. 115 E Jj Cent, 8889 - V Vinhdl. (Baltic Wine Import) Fanøg. 4SSiri Agersnap Harald Komponist Sinalleg. l 64 fF] DGh.5181y - .7 Kunstmaler Lyngbyv. 267 A 1 Hell. Jj Gjent. 1414 Agersted Svend Lairer Cand. theol. Joakim Larsens V. O 3 [F| J) Gh. 7132 -AS F Telegrafkontrolør Ved Amagerport 18l (S] DAm. 1796y Agersten Harald Bagerm. Borups Allé 25 F l ) »Gh.6092 -A E Frøken Kaffelidl. (Viggo Sørensen‘s Eftf.) Nyclandsv. 612[Fl J) Gh. 3180x Agertoft Kai Arkitekt Borups Allé 7 4 [ l ] - Holger Fuldm. Cand. jur. Hulgaardsv. 803 Brh. - Sven Ingeniør Cand. jmlvt. Parkvænget 13 Charlott!. Jj Hell. 4060 ' -PM Lektor Caiul. magi R. Lundsg. 10 4 ® D0 145u Ågerup Chr. Boghdl. Nørrebro?. 215EO Jl Tg. 639y Bp. Bjørnsons Allé 18 Søborg. jj Søb,. 595 - Chr. Cigarfabr. Nordbaneg. 24 Q DTg. 2556x Bp. Esromg. 264E JTg.2997y - Chr. Restauratør Forchhammcrsv. I 2 E |V9210v - J Restauratrice Stenosg. 9 3 I S |V 2901y Agfa-Foto,Akts., Gothersg. 49 ® jj)Cent,. 4713 &12690 Postkonto 1412 AggebO-Nielsen Amalie Enke e. Bogtrykker Worsaacsv. 22 E Jj) N 458 y Agger [Se endv. Acker] - Chr. Ingeniør Esperance Allé 26 Charlott!. I Hell. 305 - Chr. Manufakturhdl. (Khhvns Manufak­ tur Import) Larsbjørnsstr. 16]® Aggerbeck CR Bogtrykker Jngolfs Allé 3 g | Am. 3206 - B Cykle- &Radioforr. Fællcdv. 21 S | N 2406 Bp. Vedelav. 30 Rødovre Valby - Valdemar Købmand Rørholinsg. 3 4 E | By 5754y Aggerbeck-Christensen Ejgil Direktør Ring- stedg. 8 9 1 | 0 4448 x AggerdahISophus Overbogholder Godsbaneg. 7>E - Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 53s Charlottl. DOrdr. 1560 Aggergreen A L Vulkaniseringsanst. Ro- sengaarden 10 B ®By 6511 Bp. Tibirkeg. 194IH| N3686y Aggerholm [Se endv. Agerholm] - A Blomsterhdl. Istedg. 2 @ | Cent. 1482 Bp. Philip Schous V. 3 OBJ Gh. 6363 - P Skibsfører Ribeg. V ® Jj 0 7452 Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Kong Oscars G. 9Sgjj] J Ryv. 672 x Aggersbo Chr. Repræsentant Svinget 262 SI J) Am. 962x Aggersund Kridtværk, Akts., Eksportkontor Vesterport E § Cent. 3312 Aggesø H Lund Repræsentant Taasingeg. 521 B | Ryv. 2592 y

Ahre —Alt)i

Person-Register for Kjøbenhavn

III — 791

AlbeckErik &Co. Gross.Agenturforr.Gylden- løvesg. 10 B $}Gent. 7958 > - F Gross. (Juls. Schmedes’ Eftf.) V-Voldg. 23El | By 2747 - Sv. Kapt. i FlaadenR.01fert Fischers GJ9 B * Palæ 1897 - V fh. Kontorchef R. Kronprinsensv. 14 El D Gh. 1423 - Jens Litograf Gothersg.422B f) Palæ 488y - Marie Frk. Malerinde Havneg, 74B J) By 35 y - KM Musiklærerinde Amagerbrog. 1073d - Hans Repræsentant Lihdebugten 3,5l; Valby - ASnedkerm. Tuilinsg. 23 IS J) V 7569 Bp. Gasværksv. 3313 - Brødr. E &V Tapetserere &Dekoratører Bredg. 88 B | Palæ 1686 - E Tapetserer Frederikssundsv. 1601B rh .: - E Tapetserer Kaalnndsg. 51E | V 2958x - Fritz Tapetserer Willemoesg. 18 (0] J 0 ,5525 Bp. Lyngby Hovedg. 66 B Lyngby - V Tapetserer Nj alsg. 48[g] Albek J Malerm. Holsteinsg. 50 M ^ 0 1660 Albér Daniel Fabrikant Mariendalsv. 443 E | Gh. 584y - C Musiklærerinde Borups Alle 62(Li - Eduard Radioforhdl. Nørrebrog. 17 El Alberg [Se endv.Ahlberg] - Niels Gas- & Vandm. Entreprenør M’øileg. 42 El J} Cent. 12493 - Magnus Gross. Heibergsg. 16 B D Palæ 3641 Bp. Peder Skrams G. 24^ B - Arthur Malerm. Mellemvangen 49 Brh. J Bella 894 Albert H Gro«s. Valdemarsg.l8s 3 JiV9030y - L kgl. Hof-Fotograf Østerg. 33B fl Cent. 2252 - K Korrespondent Jyllingev. 273Vanl; - J Papirhdl; Baunegaardsv. 9 Gjentofte 11Gjent. 20 - Carl Porcelænsmaler Classensg. 3AZd Alberti SophieFrøken FM. Gl.Mønt l 3Ef)By 4102 - Einar Skrædderm. Ny Adelg. 1 B f! By 7852 Bp. Heimdalsg. 37A El § Tg. 3147x - Robert fh. Stolefabr. Strandg. 27B4 B » Am. 5430 Albertsen Agnes SK Cand. pharm. Joakim Larsens V. 41E - G Fuldm. u. Magist.Travervænget 6Char- lottl. fl Ordr. 2860 - L Fuldm. i D F D S. Kastelsv. 12 C2d 110 7760 * - Svend Gross. Skotøjshdl. St. Thomas Allé ■ 102 3HV 6031x - Vilhelm Gross. (Vilhelm Albertsen & Co.) Frdbg. Allé 66° 3 f V 4058 - Vilhelm &Co. Gross. Agenturforr. Sølvg. 38 B fl Cent. 4174 - H fh. Hospitalsforv.'Ejderstedg. 223 - C Husejer Dannebrogsg. 521f f l |V 5286y • - V T Justitsr. R. Amicisv. 613 f V3296 - R L Kaptajnløjtn. Aalekistev. 1001Vanl. f Damsø 1646 Konditor Biilowsv. 3S3 - L AKontorchef Stuckenbergsv.23 Lyngby t Lyngby 487 nnd W Overretssagf. Kong GeorgsV.598 - SEProkuristGustavJohannsensV.30 Vanl. » Damsø 497 - R Skibsreder Søtoften 18 Gjentofte » Gjent. 551 - Svend Urtekn N-Frihavnsg.49d f 05109 Albertus V Billedhugger Gjentofteg. 86 Gjentofte S Gjent. 643 - E G Kommunelærerinde Hesseløg. 5,s @ ■, | Ryv.383x ■KMMaskinmesterLiviægerg. IS1@ | 0 7002v - Chr. Overingeniør R. Duntzfeldts Allé 6 , Hell. J Hell. 1473 - Gundorph Underdir. BiliedhuggerTonyw'* 23 Chavlottl. ®Ordr. 2569 Albing AageBogholder Frederikssundsv.ieu £ rh Albinus J Gross. (Lucas ASchaltz) Ryesg. 1318 d f 0 6194 i ri, ,.ri

Aktieselskabet - A k tie s e l s k a b e t f o r k em isk In d u- s t r i Amalieg. 15E fC e n t.12912,12913& 12953 Postkonto 1563 Telegramadr. „Keminduu - Svovlsyre- & Superfosfat-Fabriken Lim­ fjorden Kontor Amalieg. 15 B É Cent. 6388 Stats J} 163 - til Fremme af dansk Ferskvandskultur Gammeltorv 22 B - til Udnyttelse af de rustbeskyttende Par­ ker-Patenter i Danmark Fredh. Havnev. 14 El D Cent. 13036 Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 45 El f) Cent. 4260,4280 & 15166 (10 -3 ) se Afd. V Real-Regist er Aktuel Billed Central ved O B J Søkjær st. Kannikestr. 10 B J) Cent.3243 & Palæ2579 Aiabastkompagniet vedAkts.ENielsen’s mek. Stenhuggeri Aldersrog. 10 Hi J) Cent. 3006 & 5842 Postkonto 20742 Aiaddin Ekspres, Spedition &Godstrans­ port ved C MJørgensen V-Søgade 6 IS | Cent. 6238 &By 7514 - elektr. Installationsforr. v. Otto Krsziza Stevnsg. 45 El j§ N 2351,y - v. Braune Klædeskofabr.Dyssegaardsv.112 Soborg D Søb; 332 - Kurvemøbelfabr. v. H Pedersen Istedg. 15 OD| V 1287 v - Kvarterets billige Gas- &Vandmesterforr. ved H Larsen Dronningensg. 65 K f! Am. 5816y - v. AE A Birk Maskinfabr. GI. Kongev. 39 A 3 f V 2939y - Ovnkompagni v. H Jensen Prinsesseg. 77 A B |J Am. 6263 - Skiltefabr. v.CCLarsenOehlenschlægersg. 21 3 | V 3238 - v. Urla D Koblauch Smørrebrødsforr. Amagerbrog. 2 As d J1 Am. 79 - v. CDræger Vaffelfabr. Drogdensg. 6 d ® Am. 4785 Vindnespoleringskomp. v. Leonhard Tøl­ løse Dublinv. dl f Am. 5953 Aladdinteatret Amagerbrog. 29 d U Cent. 12181 - ’s Chocoladeforr. v, Sonja Meyer Amager­ brog. 31 [s] f A m. 2620 A la Ganterié Grenobloise, AT Bording,Akts. Amagert. 11 B D Cent. 159 Alarm-Sikring v. N Jørgensen Bulov,rsv.5B3 D V 9724 Alaska v. Viggo Nielsen Vinduespolerings- komp. Hildursg. 11 IS J) Ryv. 3127x Alba Hotel v. Olivia Anild Bredg. 65 B ® Palæ 3765 Ålban Mathilde Bogholderske Collinsg. 54 d « 0 1389v - Carl Gross. Syndergaardsg. 5 13 8 Cent. 3574 Bp. Stoltenbergsg. 8S3 J) Palæ 3574 - C A Sten- og Billedhugger Collinsg. 54d | 0 1389 v Alban v. E Hansen Vinduespoleringskomp. St. Peders Str. 37 B D By 5925 Albarts G Tapetserer (P Albairts & Søn) Ve- sterbrog. 14 B3OD - P Tapetserer (P Albarts & Søn) Vester- brog. 14 B3OD - P & Søn Tapetserere &Dekoratører Ve- sterbrog. 14 El D Cent. 11427 AlbeckGeorg Cand. polit. N-Farimagsg.554B - Kaj Cand. jur. Sekretær i Finm. Ejder- stedg. 643 $ Eva 1203 - E O Enkefrue H CAndersens G.43E | By 8439 - Julie Enkefrue Vesterbrog. 983OS - Margrethe Enke e.Læge Rolighedsv.202® «N2479v - Mimi Enke é. Overretssagf. GI. Kongev., 29 B« El UV 5129 x - A Frue Østerbrog. 1242i | 0 1 5 0 y - Marie Frue Nyvej 4 2 00 jfV2072 x - Carl Gross. MGSK. (Andersen&Albeck) N-Farimagsg. 51B f By 8021 - C E & Søn’.s Eftf. Gross. Frederiksbergg. •' 28 B f Cent. 1809 & 1819 - Erik Gross. Upsalag. 182d |1 0 7802

Ahrenkiel & Olsen Bogbindere Kompagnistr. 16 B J) By 4055 - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 i l D Ryv.3493 Postkonto 4517Bp.Strandv.8P|§ - Georg Gross. Raadhusstr. 6 IS fl Cent. 4994 AhrenkildeEV Entreprenør Amagerbrog. 754 M ^ Am. 355y ■’sN E ftf. Frugt- & Granthdl. Nørrebrog. ' 11 Hl | N 2859 - K Gartner Maglebylille Kastrup ft Ka­ strup 239 Ahrens [Se endv. Arends] - Otto Ingeniør Gross. Ryesg. 3 El f Cent. 3673 Postkonto 20955 Bp. Bengtasv. 23 Hell. f Hell. 4417y - Ellen Frue Korrespondent Aarliusg .34d - Gustav Snedker Blaagaardsg. 16D1Hl - G K T Telegrafkontrolør Colbjørnsensg. s m - H Værkfører Hjalmar Bergstrøms V .43 Valby f) Vb. 259 v Ahrens-Madsen C Slagterm. Nyelandsv.304E | Gh. 1734v Ahrensback Kari J Tømrerm. Bag Torv et 2,4 Søborg Ahrensberg AndersGaardejer Tømmerup Kastrup - Edvard Gaardejer Tommerup Kastrup J) Magle 170 - H Gas- & Vandm. Smedem. Jansv. 3 [S] fl Am. 7628 - J V Gas- & Vandm. (Sundbyernes Vand- &Gasrnesterforr.) Holmbladsg.33(Hl f|Am. 177 - Alfred Hdlsgartner Amager Landev. Mariendal st. Magleby - G Hdlsgartner N-Dragørv. Dr.agør f) Dragør 323 Ahrensbøll Alfred Fabrikant Hauser P1.28 Kl f! Cent. 10026&12103 Bp. Rørmosev. 5 E Ahrenst Carl M Gartner LindeAllé 45 Vanl. - V J Kommunelærer Frdbg. Bredeg. 7 CG Ahrentz M CW Enkefrue Sortedamsdoss. 59 D2i p 1882y Abrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Carl Repræsentant Norgesg. 481 d fl Am. ' 8663x - Chr. Repræsentant MuDkensv. I 2E f! Tg. 2 1 2 1 AhrnellG W Overassist.i Post- og Telegrafv. Borups Allé 184E f Tg. 2255 - L A Postassist. Løjtn. Nygaardsv. I 3 S D Ryv. 2903 Ahsi, Akts., Peder Skrams G. 26 E f! By6371 Aigel ved S CJuhl &Co. gæringsfys. Laborat. Frydendalsv. 30 3 $ Cent. 1735 Aistrup Robert Direktør st. Kongensg. 1102 E | Cent. 10196 - L P Møbelhdl. Snedkerm. Torveg. 20 E f Am. 1069 Repræsentant Valby Langg. 1042Valby f Vb. 2936 nna Sekretær Hauserg. I l 4E Akjær A'C Skrædderm. Smalleg. 182Hl I Gh. 5002x Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kjøbmagerg. 64 E ffl Cent. 7513 Statstelefon 10 Akkordretten Højesteret Christiansborg E se Afd. V Real-Register Akkremann Elisa Frøken Østerbrog. 1504Hl »0 4 2 8 4 Akkumulator Centralen v. P Rosted Jægerg. 23 E f Cent. 13444 Akkumulatorfabrikken. ~Akku m u l a t o r f ab r. Lydik v. Brødr. Lydik Clausen FabrikJagtv. 85E »Tg.4847 - Nesloved001senBlaagaardsg.59K J1N6364 Ako, kern. tekn. Fabrik Griffenfeldtsg. 32 El i N 5575 Akron v. VE PedersenVulkaniseringsanstalt Carl Lunds G. 34 d f) Am. 6518 Akselholt J B Repræsentant Stenderupg. 84 , 3 f V 6849v Aktieselskabet for Gas,Vand &Elektricitet (Gasvael)Vesterg. 3B § Cent. 9290 & 9208

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online