Kraks Vejviser 1932 personregister

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) E fternavne er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er opført nnder det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t illin g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommnnelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- geiinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Oand.) o. I. intet Hensyn taget til dennærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter Forbogstaver (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn ( G A P staar fer Carl, dette atter for CAS). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Elcs.: Hansen A & Petersen == Hansen A P etc;; Hansen A &Go. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F, Eks. er a Ile Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver at det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2 . Bind).

MEDDELELSE OM F L Y T N IN G E R N A V N E - og

S T I L L IN G S F O R A N D R IN G E R E T A B L E R I N G A F N Y E V IR K S O M H E D E R

o. l .

bedes indsendt til Vejviserens Kontor, Ny t o r v 17, K j e b e n h a v n K. inden hvert Aars 20. Oktober.

B e n y t B l a n k e t t e r n e i S l u t n i n g e n a f d e t t e B i n d

Made with