Kraks Vejviser 1931 provinsregister

Vejviseren indeholder en Mængde nyttigt Stof) som overhovedet Ikke er tilgængeligt i andre Haandbøger.

Afdeling IV.

Provins-Register

A. Forretninger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. 1Tort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F-, Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, ved Aarhus og Odense tillige Sporvejskort. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adresser. Alfabetisk Fortegnelse over 18,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller at anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Jan. 1927 [eventuelt med senere Ændringer]; undtagen i enkelte Til­ fælde, hvor den endelige Afgørelse ikke er meddelt Vejviserens Redaktion), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. O. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. Tillægs Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling VII % Bind]. Grenland. Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

En nærmere Vejledning i Bragen af dette Register findes paa næste Side.

I over 2000 Butikker Landet over, paa ajle større Postkontorer, Biblioteker, Foreningslokaler, Hoteller, Caféer samt alle Færger og Rutebaade er KRAKs VEJVISER fremlagt til Publikums gratis Afbenyttelse.

Made with