Kraks Vejviser 1931 provinsregister

Animated publication

Vejviseren indeholder en Mængde nyttigt Stof) som overhovedet Ikke er tilgængeligt i andre Haandbøger.

Afdeling IV.

Provins-Register

A. Forretninger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. 1Tort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F-, Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, ved Aarhus og Odense tillige Sporvejskort. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adresser. Alfabetisk Fortegnelse over 18,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller at anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Jan. 1927 [eventuelt med senere Ændringer]; undtagen i enkelte Til­ fælde, hvor den endelige Afgørelse ikke er meddelt Vejviserens Redaktion), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. O. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. Tillægs Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling VII % Bind]. Grenland. Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

En nærmere Vejledning i Bragen af dette Register findes paa næste Side.

I over 2000 Butikker Landet over, paa ajle større Postkontorer, Biblioteker, Foreningslokaler, Hoteller, Caféer samt alle Færger og Rutebaade er KRAKs VEJVISER fremlagt til Publikums gratis Afbenyttelse.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa .lord, der fra gammel Tid cr fri for Fæstotvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den horer under et Gods. (Er dette Tilfældet, bor man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Ovorsigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for allo under et Gods hørende Gaarde, samlet under Hovcdartiklcn). 4) Gaardens Areal i Tender Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Jan. 1927 med eventuelle senercÆndringer. G) om der horer Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der horer Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opfort nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anfort Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredscn), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1925. I Slut­ ningen af Fortegnelsen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse. (I Efteraaret 1930 er udsendt, „Kraks Landsby-Fortegnelse1' .over 9000 Landsbyer o. lign. Bebyggelser samt større Gaarde med Sogn, Kommune og Postadresse).

A. Forretninger er opfort by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er forst meddelt et R eal-R egister, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under F orretn in g er er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anfort, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilfojelsor. der angiver dens særlige Specialitet. F orretn inger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register under Overskriften Landet (for hver enkelt Branche). B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for Kjobenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foian dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten allo tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Store Godser er i en Parentes anfoit paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: -1) Gaaidens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig cr Sædegaaril (o: en Gaard, der for Regeringsforandringen i 1600 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 168 Byer. Købstæderne er betegnet med en * Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i Eksport-Kalenderen sidst i 2. Bind. ♦Aabenraa ♦Faaborg Helsinge ♦Lemvig Ringe ♦Stege ♦Aakirkeby Fanø ♦Helsingør Lunderskov ♦Ringkjøbing ♦Storehedinge ♦Aalborg Faxe *11erning ♦Løgstør ♦Ringsted ♦Struer Aalestrup Faxe Ladeplads *Hillerod . Løgumkloster ♦Roskilde ♦Stubbekjøbing ♦Aarhus Fjerritslev. ♦Hjørring Lokken Roslev ♦Svaneke Aars Fredensborg ♦Hobro ♦Mariager ♦Rudkjøbing ♦Svendborg Aarup ♦Fredericia ♦Holbæk ♦Maribo Ry ♦Sæby ♦Allinge ♦Frederikshavn ♦Holstebro Marstal ♦Rødby ♦Senderborg Arden ♦Frederikssund Holsted ♦Middelfart Rødding Taastrup Asnæs ♦Frederiksværk Hornbæk ♦Nakskov Rødekro Tarm ♦Assens Gilleleje Hornslet ♦Nexo Rødkjærsbro ♦Thisted Augustenborg Give ♦Horsens ♦Nibe Rønde Tinglev Ballerup GJorlev Hundested Nordborg ♦Rønne Toftlund Birkerød Glamsbjerg Hurup ♦Nyborg Samsø Tølløse Bjerringbro Glostrup Hvalso ♦Nykjøbing F. ♦Sandvig ♦Tender ♦Bogense Graasten Højer ♦Nykjøbing M. ♦Saxkjøbing Tørring Brabrand Gramby Hong ♦Nykjøbing S. ♦Silkeborg Ulfborg Bramminge ♦Grenaa Hørsholm ♦Nysted Sindal Vamdrup Brande Grindsted Ikast ♦Næstved ♦Skagen ♦Varde Broager Gudhjem Jyderup Nørre Aaby ♦Skanderborg Vejen Brædstrup ♦Haderslev ♦Kallundborg ♦Nørre Sundby ♦Skive ♦Vejle ♦Brønderslev Hadsten Kjellerup Odder ♦Skjelsker ♦Viborg Brorup Hadsund ♦Kjerteminde ♦Odense Skjern Vinderup — Christiansfeld Hals ♦Kjøge - Otterup Skjørping . -Vojens ......... * Dronninglund Hammel ♦Kolding Padborg Skærbæk ♦Vordingborg ♦Ebeltoft ♦Hasle Korinth ♦Præstø ♦Slagelse Vraa Ejby Haslev ♦Korsør ♦Randers Slangerup ♦Æroeskjøbing ♦Esbjerg Hedehusene Langaa ♦Ribe ♦Sorø Ølgod

Afdeling I V . Provins-Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. Tillæg: Færoerne. Grømland. A . Forretninger.

Forretninger i do 168 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er medtaget i dette Register, er optaget under vedkommende Fag- Overskrift i Afdeling VII, Fag-Register for Danmark, under „B. Købstæderne1;.Forretningerne uden for disse Byer under „C. Landet". Aabenraa . (Oprindelig Opneraa, Aa ved den i Kong Valdemars Jordobog nævnto Opnor, (1. o. aaben Or, gruset Strandbred.) (Aabenraa Amt) Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 8lU Time. Amtmand: Kr.RefslundThomsen.R. DM. £ 37 & 336. Am tsforvalter: C M Madsen, fg. I 342. Amtslandinspektør: K II Krarup 1' Amtslæge: Dr. med. & chir. Alads Miehelsen, R. £ 132. Am tsraadssekretæ r: Jes Cornelt i £ 42. Amtsskolekonsulent, se u. Sonilcr- borg. Amtssygehuset £ 18. Overlæge: A Ipsen. Amtsvandløbsinspektor: NKlinte, Rødekro. Amtsvejinspektør: Oand. polyt. Knud Stromming $ 7)68. nespor, elektrisk Belysning og Vandledninger fra Byens Vand­ værk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand : Borg­ mester Holger Fink, R. TIavneingeniør: Cand. polyt. J ltamlioj, R. Indbyggerantal 1925: 8,752(1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Konsuler: Norge: .1 M Hansen, Vicekonsul £ 2-U. Tyskland : Dr. Hans Kiihne, Gene­ ralkonsul £ 276. Kæmner: F V Fallesen £ 14, 16 & 18. Købstadrettilgheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Formand: fh. Minister II P Ilanssen, K. FM. Næstformand: Kapt. CCFischer, R. DM. Sekretær og Kasserer: Bibliote­ kar Jakob Petersen £ 566. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. Jørgen Ramhoj, K. £ 14, 16 & 18. Statsbanerne: 10. Traliksektions og 15. Banesektions Kontorer Nærmere se i Afd. V, Artiklen Statsbaner. Statsskolen. Rektor: I Mogensen. Sønderjyllands Højspændings­ værk £ 723 & 724, indviet 23. Maj 1925. Tuberkulosehospitalet £ 206, op­ fort 1910. Overlæge: Kai liam­ mer. Turistforening, Aabenraa. For­ mand: Arkitekt Jep Fink £ 91. Vandværket £ 75 (kommunalt). Vejer og Maaler: N L Wissing £ 550. Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Aabenraa Aktiebryggeri Selskab £ 11 . . . Bryggerier Aabenraa Amts Social-Demokrat £ 161. . Aviser Aabenraa Aiulels-Svineslagteri £ 455 Post­ konto 14388 .................................................... Svineslagterier Aabenraa Avis £ 259 ..................................... Aviser

Aabenraa Badeanstalt £ 493 ......................... Badeanstalter Aabenraa Central-Dampvaskeri £ 544 . . . Vaskerier Aabenraa Eddikefabrik £ 60Postkonto7183 Eddikefabrikker Aabenraa Eksportstalde Akts., £ 264 & 265 Kreatur- og Kødeksport Aabenraa IIakkelsc-& Halmvareforretning, P Heldt £ 560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. £ 143 Post­ konto 6763 ....................................................... Kaffe en gr., Imp. & Ag. Aabenraa Konserves Fabrik £ 43............... Konservesfabrikker. Aabenraa Kulkompagni, Akts. £ 218 & 220 Postkonto 15594 .......................................... Kul, Kulimportorer Aabenraa Ladestation, Terkel I Petersen £ 742................................................................. Ladestationer Aabenraa Margarinefabrik ved N Tkol- strup £ 469 .................................................... Margarinefabr. Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen £ 520 .............................................................. Maskinfabrikker Aabenraa . Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. £ 8 8 .................................................... Motorer Aabenraa Møbcllager, M Christensen jun. Postkonto 12583 ........................................... Møbeluds. Aabenraa Nethandel, Jens Jørgensen . . . . Fiskeriart. og -redskaber Muslinger Aabenraa Rederi-Aktieselskab £ 182. . . . Damp- og Motorskibsselsk. Aabenraa Vulkauiscringsaustalt £ 431. • • Vulkanisering Andersen A P £ 30S. ................................... Assurauceforr. Andersen & Meyer’s Eftf., Otto Larsen £ 530 Elektr. Lysinstall. Andersen M P £ 416..................................... Købmænd Andersen Niels £ 278 Postkonto 11264. . Cykleudsalg,Cykler en gros Anderson James £ 228 .................................. Ladestationer Autonsen M Riis £ 304.................................. Maskinsnedkerier Apenrader Bank,Akts. £242PostkoutolllOO Banker Auto-Motor ved Jørg. M Hansen £ 244 Postkonto 6158..................................... ... Automobilforhdl. Back-Sørenson N ............................................ Guldsmede Beck Heinr. £ 305 ........................................ Maskinfabrikker Beyer Hans £ 73 Postkonto 11378 ............ Maskinforhdl. Bilcentralen £ 107........................................... Automobilkorsel 1 Birck Boy £ 762.............................................. Manufakturhdl. Birck M C £ 45.............................................. Vinhandlere Bjerring C A £ 491........................................ Agentur-ogKommissionsf. Bock Hans II £ 64......................................... Smede Boeck Holger Overretssagf. £555 ............. Sagførere Boje William £ 142........................................ Bogtrykkerier Aabenraa Pælcmuslinge Eksport, Andreas Nielsen £ 340 .............................................

Automobil Klub, Kongelig Dansk. Adresse: Skibbroen 8 , Aaben­ raa D 82 & 83. Borgm ester: Kobmand Holger Fink, il. £ 14, 16 & 18, priv. £ 19. Byraadssekretn'r: J Christensen H 14, 16 & 18. Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Varnæs Birk (92.Retskreds): CAnderson £272. Elektricitetsforsyningen, (kom­ munal) J) 90 sker fra Sønder­ jyllands Højspændingsværk (se dette). Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen : K Lyne Fetersen,It. £ 166. Foreningen fo r Knust og Haand- væ rkl’or Nordslesvig. Formand: Arkitekt Jep Fink £ 91. Gasværket (kommunalt) £ 75. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts. Kbhvns Handelsbank, Kontortid 9-12, 2-4, Lord. 9-1 £ 401, 402 & 403. Telegrainailr. „Handelsbank1. Postgiro-Konto Nr. 6825. Forretningsforer: Find Andersen. Kontrasignaturer: G Wraae-Jesporsen og A Festersen. Kontorer i Bollerslev, Bovrup, Felsted, Hellevad og Hjordkjær. Dandelsforeningen.Formand: Køb­ mand Matthias Nielsen, R. £ 85. Ilavnen har en Dybde rf indtil 7,5 m. Bolværkslængde ce. #1500 m. Ingen Lodstvang. Svajébas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosreanlæg, en stor og to mindre Kornelevatorer. Jernba- 89

Landsbibliotek, Det sonderjydske (Centralbibliotek) £ 566, stiftet 1921. 20,190 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Museum, Aabenraa Amts, stiftet 1901, indeholder Oldtidslevnin­ ger og Folkeminder fra Aaben­ raa Amt. Leder: Amtslæge, Dr. med. & chir. M Miehelsen, il. Mægler, au toriseret: P F Cleemaun £ 182 & 482. Bestalling 20 . Febr. 1925. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. £ 6 , 7 & 53, stiftet 8 . Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder: Gene­ ralkonsul, Dr. Hans Kiihne. Politimester i Aabenraa Købstad, Sonder Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Riso Herreder samt en Del af Lundtofte Herred ogVar- næsBirk( 6 S.Politikr.): OSFribert £ 315. Skatteinspektør: H Fritsche £ 14, 16 & 18, priv. £ 536. Skattemy nd ighede rnes Vurde­ rin g : Ejendomsskyld: 24,, Mili. Kr.; Formue: 22,554 Miil. Kr.; Indkomst: 8 ,2(i,-, Miil. Kr. Skatteprocent 1930-31: 5 ,71 (Lig­ ningsprocent: 8 .0). Sognepræ ster: E N J Juhler £ 151 (danske Menighed); C Ludvig­ sen £ 502 (Set. Jørgens Menig­ hed); Provst H P M Bade £219 (tyske Menighed). Sparekassen for Aabenraa By og Amt £ 67, stiftet 1 . Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det dansko Sprogs Bevarelse i

\

89

Aabenraa

Provins-Register—Forretninger

IV — 1410

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Bojescn’s Harald Bo Bog-handel £ 352 Post­ konto 6'27(i....................................................... Boghandlere Boysen .1 £ 2 1 0 .............................................. Skomagere Brink Johann.................................................... Skræddere Brink Bud. £ 184........................................... Flytteforretning'')- Callosi-n C E £ 5 t;i........................................ Købmænd Callesen lians.................................................... Vinduesglas en gros Carstens Friedrich £ 587............................... Bagere Carstens II £ 33 ; ) ........................................... Gartnere r. n 1 m Caspcrsen Brodr. £ 00 C ............................ • j Kolonial en gr. Ceres Korn- & Foderstofforretning, Akts. £ 21 & 2 2 .................................................... Korn Christensen Anna 500 ............................... Kobmænd Christensen Clir. & Co.. Automobilforret- ( ning, Kommanditselsk. £ 124 &4(I4, Post- 101.................................. Skibsprovianteringsforr. (Kolonial en gros. Mel, Damelsen C £ 321...........................................j Ag, ntur(.r & en gros Danielsen Corllinc £ 226............................... Broderihdl. * 5 ? Akts. J 244 l’ostkonto 6080 ....................................................................( mask. DethlelTsen Herm. G, Akts. £ 288 . . . . - Postkonto 8 1 2 9 ........................................... Vinhandlero Dethlefsen 1) £ 292 ........................................ Tømrermestre Dicderichscn Fr. £ 585 .................................. Bagere Dooso Aug. |! ............................................ Bagere Drews Poul £ 5 1 7 ........................................ Bygmestre Efsen Jørgen Papirhdl. EhlerB II $ 373 ................................................. Materialhdl. Eksportrogcrict. J Schmidt, £ 383 ............ Kogener Erichsen August £ 498 ................................ Agentur-ogKommissionsf. Ericliaen Chr. P £ 526 .................................. Brændselsforretninger Ewald Søren P £ 214 Postkonto 8832. . . Isenkræmmere Faaborg C J £ 153 & 154............................ Kolonial en gros Faber Kaj Lconhard (Love Apotek) £ 225 Postkonto 6155............................................... Apoteker Fabian Paul £ 2 2 1 ......................................... Møbeludsalg Falck J ............................................................. Malermestre Fink Holger & Co. $ 1 9 ............................... Jern Fink Jep |l 91 Postkonto 5925 ..................... Arkitekter Flensborg-Egernsund og Sønderborg Damp- skibsselsk. £ 28.............................................. Damp -og Motorskibsselsk. Fohlmann P £ 7 4 9 ........................................ Cykleudsalg Folkehjem £ 257 ............................................ Hoteller ForenedeDampskibsseiskab,Det,£ 182 &482 Dampskibsekspeditioner Fredenshoj Dampteglværk £ 127................ Teglværker Frey Hans P .................................................... Cykleudsalg Frost J £ 69 Postkonto 6250...................... Boghandlere Frøkontoret ved Hans M Michelsen £ 147 Frø Fynsk Jens Paulsen £ 706 ........................ . Købmænd Gilde’s C F Eftf., AV AVollcrtscn £ 748. . Lædcrhdl. Goeg Anton £ 1 8 1 ........................................ Agentur-og Kommissionsf. Grand Hotel £ 92 & 93 . noteller Gude C L | 324.................................... . . . Manufaktur en gros Gødnings Salgskontoret, Akts. £ 80 . Gødning, kunstig HANDELSBANKEN 1 AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns. Handelsbank £ 401, 402 & 403 Kontortid 9-12 og 2-4, Lord.9-1 Tølegramadr., „Handelsbank1 Postgiro- Konto Nr. 6825............................................ Banker, Incasso Hansen Claus F £ 172............................... Bagere nansen Hans £ 496 Postkonto 11092 . i AScntur- og Kommissions- ’ ‘ l forr., Kolonial en gros ‘ (Kobmænd, Kolonial en gr., Hansen Hans L £ 52 & 552 Postkonto 6417 l Tobakker og Cigarer, ( Kaffe en gros, Imp. & Ag. Hansen Lorenz £ 424............. ...................... Elektr. Lysinstall. Hansen Lorenz jun. £ 138 & 1 3 9 ............ Isenkræmmere Hansen N & Møsti £ 299 .........................; Autom°- Hansen Oscar £ 196 Postkonto 8560 . . . Bageri- Art. og -Inventar Hansen Richard £ 224............................... ... Elektr. Lysinstall. Hansen Rudolf £ 254.................................. Arkitekter Hansen & Speckhahn £ 371.........................Manufakturhdl. Hansen & Veit £ 162 & 163 Postkonto j ^ ^ p ' o ^ X l t o r a ; ................................................................... ( Mel, Ag. & en gros (Agentur-ogKommissionsf., Cleemann P F J 182 & 482 ......................... Mæglere Cornett Knud J £ 23 1.................................. Skomagere Cramer N Chr. D 495..................................... Revision ,, . , ,, „

llartmann & I.andsivtssagf. Ilammerich £ ( , „ 565 Postkouto 6697. . ............................... eie Hnss Carl £ 104.............................................. Gartnere. Dlomsti-rlidi. it 1 m 0.1 t . .... 1 . „.1 ........ |Petroleum. Ib'iizinih'imti'r. ITeidemann C £ 82 & 83 1ostkonto <>(>3s. 1 . ... . .. ** ( .\gi iitur-oirKomniissioiisl. Ilejmdal £ 32, 332, 330 & 430 .................. Aviser Ilejmdal’s Trykkeri £ 32 & 332 ............... Bogtrykkerier HerrcHusCentral veti AndrcasPetcrsen£ 176 Ilerrcekviperingshdl. Ilerzog \V £ 4S9.............................................. Vinhandlere Holl'gaard, Akts. £ 5 ..................................... Manufakturhdl. Hofmann AV..................................................... Lædervareudsalg IlorwitZ & Katt'-ntid Og E Nol,<•1 (A.'SDe (rr,, 1 ,„ 1 .-I.,.„ .... Danske Cigar- & Tobaksfabrikker)£ 523 rrci 1 ,V m 3 " " Postkouto 7 3 1 5 ...........................................( 1 Hotel Stadt Teater £ 353 ............................ Hoteller Hiinersen AV S ................................................. Møbeludsalg Iloffner Brodr. £ 413...................................... Kobmænd Irma £ 129........................................................ Smørhandlere Iskrcmfabrikeij £ 137 ............................... Iskrem-Fabrikker Iversen Carl £ 1 2 2 ........................................ Stenhuggerier Jacobsen Chr. £ 135 Postkonto 7059 . . . | en °<'ros ^ ^U" Jacobsen Chr. £ 356........................................ Ilci reekvipenngshdl. Jacobsen J P. Tb. Jacobsen £ 362 Post­ konto 12064 ......................................... Farverier Jacobsen Paul £ 480 ..................................... Bagere Janns B .............................................................. Malermestre Jansson’s Broderimagasin £ 457 ................ Brodorihandlcre Japsen G £ 389 ..............................................Uldspinderier Jcnne Max £ 134 Postkonto 12884............ Droger, Kemikalier JENSEN AA BRINK & AA LORENTZEN Landsretssagf. £ 404 & 444 ................ Sagførere, Incasso Jensen B £ 346............................................... Kobmænd Jensen’s Brdr. Byggeforretning £ 369 . . . Bygmestre Jensen II £ 233............................................... Konditorier Jensen Jes P £ 4 4 ...................................... • Kobmænd t T • (Automobilforhdl., Auto- Jensen J M £ 3uu........................................ j mobiuilbehor Jensen Kai £ 68................................................ Kobmænd Jensen Karsten £ 4 1 9 .................................. Smede Jensen & Larsen£ 506.................................... Snedkere Jensen Peter £ 290 ........................................ Malermestre Jepsen Christian £ 446.................................. Pianol'orhdl. Jessen Peter £ 76 & 598 Postkonto 6711 . Manufakturhdl. Joliannscn M F £ 1 6 7 .................................. Farverier Johnson Kduard £ 253 .................................. Agentur-ogKommissionsf. Julil N C £ 4 1 2 .............................................. Malermestre Jungermann H £ 415..................................... Fajanceovne Jiirgeusmi Peter jun. £ 743 ...................... Kobmænd Jørgensen P E £ 179..................................... Snedkere Kirkebyc’s .4 AV Filial £ 163...................... Sydfrugter en gr. (Kbbrn.) Kjær Emil £ 249 ............................................ Kobmænd Kjær J £ 746.................................................... Sæbeudsalg Klingner lians £ 532..................................... Automobilreparatiøn Knaebel lt £ 4 1 0 ............................................ Bagere Kraft Hans £ 432............................................ Gartnere Kraft P £ 284 ................................................. Gartnere Kristensen K K | 543 ............................... • { 1' S ’ ^ , , IneCni’ r“ r’ Krøner’s Eftf., S P Schmidt £ 450 . . . Kakkelovne og Komfurer Kurtzwell C £ 1 3 0 ........................................ Isenkræmmere Kobler Hermann £ 2 9 1 ............................... Automobilkorsel 2 Lauritzen Chr. Hyldahl £ 513..................... Automobilkorsel 2 Lorentzeu's Jiirg. Eftf., C Andresen £ 333 & 533 Postkonto 6209 ............................ Jern Lorenzen Henny £ 485 ............................... Trikotagclidl. Lund M T £ 521 Postkonto 8386 ............. Købmænd Liitzhoft H £ 428............................................ Patentbureauer Madsen C £ 388.............................................. Røgerier Madsen N (Svane-Apotek) £ 199 & 200 Post­ konto 6208...................................................... Apoteker Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen £ 105 & 405 ..................................... Manufakturhdl. Mahler Jacob, Læderværk £ 3 ................... Garverier MajsogKraftloderlmport, Akts.£395 . . . . Foderstoffer Marcussen & Son £ 350 ............................... Orgelbyggere Martescii Thomas £ 103............................... Murermestre Matthies Hermann £ 310............................... Elektr. Lysinstall. Matthiesen Matthias £ 96............................ Malermestre Missions-IIotcllet £ 370 ............................... Hoteller Missionshotellet Danmark £ 24.................."Hoteller Meldt Chr. £ 1 5 6 .................................. .............( o g Ventilationsanlæg MunchowLudwig v. £ 727 Postkonto 15729 Materialhdl. Moker Rick. £ 5 1 8 ......................................... Blikkenslagere Moller Caroline £ 7 4 1 ............................... Læderhdl. Moller Chr. £ 112........................................... Flytteforretninger Moller lierlov £ 267 .....................................Malermestre Moller S oren ..................................... .............. Skomagere Morck Fritz £ 1 6 8 ......................................... Kobmænd Nedell II £ 507 ............................................... Fotografer Nielscn’s Andreas Fiskeeksport £ 340. . . Fisk en gros Nielsen Anton £ 327 ..................................... Manufakturhdl. (Agentur-ogKommissionsf. (Kolonial en gr. Mortensen Chr. £ 501 .................................. Smede Munkelt Karl £ 5 8 1 .................................. Murermestre Muller August £ 347...................... ' (Centralvarmeanlæg Varme-

IV — 1411

Provins-Hecjisler— Forretninger

Aabenraa

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Nielsen C Borregaard |J 595 Posiknnio ( Mejcrirekvisitter og 1 I ............................................................. ( -artikler Nielsen Clir. J ................................................. Skræddere Nielsen Kerd. f 4 9 4 .................................... Købmænd Nielsen H P fj. 188 Postkonto 9978 . . . . Kleklr. Lysinstall. Nielsen Jacob f 7 2 ........................................ Købmænd Nielsen Niels A f! r>28.................................. Farvelid]., Malermestre Nielsen Niels Ajr. Jj .728................................ Vrkitekter Nielsen Peter U 1 9 1 ...................................... Maskinforhdl. Nissen lians 121........................................ Baser«* Nissen J II fl -109........................................... Maskinsnedkerier Nissen Jurgen L fl 295 .................................. Bagere Nordseble.sw igselie Zeitung, Akts. |> 20. 552 & 571 Post konto 16113..................... Aviser Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. H G, 7 & 53 Postkonto 6201 ..................... Banker Nyemand II f 222 ......................................... Bagere Oesten J B f 563............................................ Møbeludsalg Paulsen Herman | 562 ............................... Automobilrep. Paulsen Jolts. $ 50 Postkonto 6400 . . . . Isenkræmmere Pedersen Feter $ 5 1 0 .................................. Bagere Petersen Asmus S f 25 Postkonto 17410 Bageri-Artikler Petersen Chr. f 5 15........................................... Guldsmede Petersen Heinrich Jl 49 Postkonto 6199 . Maskitiforhdl. Petersen’s I II Motormolle Jl 1 9 4 ............. Moller Petersen M arcus..............................................Smede Petersen’s M C Bogtrykkeri $ 549 .............Bogtrykkerier Petersen P $ 235 ........................................... Agentur- og Kommissionsf. Petersen P Fr. J 302...................................... Huder og Skind Petersen P N JI377........................................... Skomagere Petersen Robert $ 202 .................................. Malermestre Pott II Clir. fl 486........................................ Smede Poulsen Hans Jl 586 ..................................... Bagere Poulsen Peder Chr. Jl 41 7............................ Bygmestre Preisler & Wiese J 311 Postkonto 9141. . Entreprenører Preuss Aug. Jl 345........................................... Skomagere Prima Kulimport&Skibsfart, Akts.fl 62&63 Postkonto 13852............................................... Kul, Kulimportører Rasmussen Aug. |! 408 Postkonto 16146. . Møbeludsalg Rasmussen M Caslcnskjold |l 227 Post­ konto 15535 .................................................. Møbeludsalg Rasmussen P Jl 385......................................... Trikotage en gros Rederi M Jebsen, Akts. fl 9......................... Damp- og Motorskibsselsk. Ricketi & Co. f 281 Postkonto 12947 . . . . Herrekonfektion engros Riedel Carsten fl 477...................................... Gartnere Ries Hans $ 2 . 3 .............................................. Korn Rode Carl fl 260.............................................. Guldsmede Roscnvold C F fl 116..................................... Sadelmagere Rossen S f 597 .............................................. Terrazzo

Forretningsnavn og Adresse Weber H jun. f 1 7 8 .................................... Weber Hans sen. f 1 0 S ............................... Alcstph.il A................................................. Viereek Peter f 180........................................ Wilgaard .T J fl 1 2 6 ..................................... AVillr.ith Friedr. f 234.................................. Vitania, Akts. f 395 Postkonto 17283 . . . Voetmann J J f 1 & 2 0 1 ........................ .. AVohlenberg Ludwig® 229 Postkonto 13161 AVork Peter $ 204 . ................................... \ross Paul f 542.............................................. Wæver Svend f 8 & 359 Postkonto 169S8 Zastrozny & Andersen..................................... Zetterquist Jes f 282.....................................

Cykleudsalg Vaahenhdl.,Symaskineuds. Mr.nulakturhdl. 'Murermestre, Jcrnbeton- konstrukti oner,Bygmestre Trikotagehamllrre Snedkere Podersto Iler Jern, Trælast- og Tøm- merbdl. Boghandlere Flytteforretninger Papirhdl Automohilforlidl. Entreprenører Kolmia'iid Se Fagregistret under

Indregistrerede Firmaer. rto 2. Pind: Afdeling VI l'irma- og Aktiesnlskabs-Kegister for Danmark. A ak irk e b y . (tty ved Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa) (Bornholms Amt).

Aakirkeby Bank, Akts. f 46 st. 1901. Kontortid 10-12 og 2-4, Lørd. endv. 4-5, Aktiekapital: 300,000 Kr. Reservefonds: 280,000 Kr. Direktion: N Nissen-Peter- sen; II J Jensen; A P Henriksen. Borgm ester: Bankdir. N Nissen- Petersen f 2. Dommer, se u. Nexo. Elektricitetsværket (kommunalt) f 72, anl. 1909. Haandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerin. S Jpsen f 139. Handelsstandsforening, Aakir­ keby, stiftet 1924. Formand :Ma- terialhdl. P Simonsen f 10.

Indbyggerantal 1925:1,540 (1801: 455; 1901: 1,176). Kæmner: F Jensen f 222. K øbstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1228. Politimester, se u. Rønne. Skattemyndighedernes Vurde- dering: Ejendomsskyld: 5,7Miil. Kr.; Formue: 5,72Mili. Kr.; Ind­ komst: 0,7iK) Mili. Kr. Skatteprocent 19.30-31: 7,5 (Lig­ ningsprocent: 11*-). Sognepræst: II M Ericlisen $ 103. Sygehuset f 73, Læge: Vagn Nis­ sen. Valgmenighedspræst: K L H Jes­ persen $ 80. Vandværket (kommunalt),anl.1907.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagesen C Papirhdl. f 40 Postkonto 8124. Bogtrykkerier Aakirkeby Afholdshjem f 1 1 6 .................. Hoteller Aakirkeby Bank,Akts. f 46 Postkonto 17599 Banker, Incasso AakirkebyBogbandel ved IlenryAndersenf 5 Postkonto 7862 ............................................ Boghandlere Aakirkeby Bryggeri, M Madsen f 98 . . . Bryggerier Aakirkeby Cementstøberi ved Niels A 11 - (Cementvarer, Murer- dersen $ 6 5 ....................................................( mestre, Tagstensfabr. AakirkebyManufakturhdl., JK Faarbæk f 24 Postkonto 8111............................................... Manufakturhdl. Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen f 10 Postkonto 8 1 9 0 ........................................... Sygeplejeart., Materialhdl. Aakirkeby Skæreri ved E Andersen f 9 Savværker, Bygningsart. Aakirkeby Sæbehus ved Chr. Larsen $ 119 Sæbeudsalg Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind $ 94 Herreekviperingshdl. Almindingen Savværk, Akts. f 48.............{^falb^^ræuM^^4886" Andersen E J 9 ............................................... Tømrermestre Andersen J .f 109........................................... Skræddere Andersen Otto f 1 4 0 ..................................... Autoinobilkorsel 1 Andreasen M $ 1 3 1 .................................... Snedkere Bech H J | 186............................................. Snedkere Becher V $ 3 8 ................................................. Smede Bornholms Landbo-Spare- og Laanekassø f 1 8 ............................................................... Sparekasser Bornholms ValsemølJe, Akts. f 39 (Møller, Dampmøller, Mel, Postkonto 19195 ........................................ ( Agenturer & en gros Eriksen A fl 8.................................................. Smede Frostegaard Skæreri, Julius Andersen f 78x Savværker Gjessing C A f 1 9 ........................................ Kobmænd, Kul Hammer N f 189............................................. Malermestre Hansen E $ 262............................................... Skomagere Hansen Eivind f 195..................................... Mekanikere Hansen Hans K ofoed..................................... Manufakturhdl. Hansen Janus $ 4 4 ........................................ Murermestre Hansen Johs. f 76 Postkonto 8303............ Manufakturhdl. Hansen Julius f 91......................................... Isenkræmmere Hansen Jorgine Blomstcrlidl. f 120 H““ “ N * 3 ...........................{ ' r i r A m m "" ° s Hansen Otto Møllebygger f 195................... Møllerimask. og -anlæg Hansen P $ 97................................................. Bogtrykkerier Flonrilrqpn A P Jl R 7 JKul, Foderstoffer, Korn, rienriKsen A r j[ 8 7 ..................................{ Brændselsforr. Henriksen M $ 102........................................ Urmagere Holm Peter $ 225 ......................................... Giarmestre Hotel Jomfrubjerget, Almindingen f 13 . . Bade- og Sommerhoteller Dam II f 3 4 .................................................... Bagere Dam Johannes f 200 Postkonto 8480 . . . Bagere Dam M P Cigarhdl. Eilertsen Marie f 37....................................... Manufakturhdl. Engel Niels f 60 Postkonto 8215............... Manufakturhdl.

(Blikkenslagere, Gas- og | Vandm.

liiidenauer L f 157........................................ Schmidt Carl .1 f 66...................................... Schmidt .1 A | 354 Postkonto 19754 . . . Schmidt Nis fl 580........................................... Schmidt W Landsretssagf. & G Rosen­ stand f 51 & 751 Postkonto 17002. . . . Schmidt W P f 360 ..................................... Schultz F f 512.............................................. Schøtt Jens f 470............ ...................... Singer Co. Symaskine Akts.......................... Skau Peter f 317 ........................................... Skjøth Hans J ................................................. Sparekassen for Aabenraa By og Am t|f 67 Postkonto 6227 ............................................ Springborg Chr. f 58 & 5 9 ......................... Staugaard Christian f 198............................ Strandhotel Ostseebad, Lensnak f 188 . . Sønderjydsk Elektro, Jensen & liansen f 475 Postkonto 18175.............................. Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. f 47 Post­ konto 8324........................................................ Sønderjydsk Mejeriforretning ved P Peter­ sen f 87......................................................... Sonderjyske Kompagni, Det, Akts. f 381 &391 Postkonto 6769.................................. Sørensen Chr. Porcelænshdl. Sørensen Johanne f 527 ............................... Sørensen Jobs. f 540 ..................................... Sørensen S M fl 466 ..................................... Thaysen P f 205 .............................................. Thomscn’s Eftf., C A Lassen...................... Thomsen Th. f 152........................................ Tliorsmark N .................................................... Tondering P f il Postkonto 6292 ............. Top J P f 54 Postkonto 7041 ................... TyroII P $ 150.................................................. Tøgcscn Jacob P ........................................... Tøgesen J & Co. f 82 & 83 Postkonto 6638 Union, Korn- og Foderstofimport, Akts. f 85 & 86 Postkonto 6156............................ Walther Knud f 208..................................... Vandenhertz I f 442..................................... Wangsgaard M C f 426............................ Warnecke C f 509 ......................................... Weber Fr. Landsretssagf. &Notar f 57. .

Købmænd Købmænd Mekanikere

Sagførere Købmænd Bygmestre Købmænd Symaskineuds. (Kbhvn.) Bagere Køkkenudstyrsforr. Sparekasser Kolonial en gros Købmænd Bade- og Sommerhoteller Elektromek.Yærkstcder Fro (Mejerirekvisitter og ( -artikler,Smøreksportører (Handels- og Industrisel- | skaber, Blodfoder, Foder- ( stoller, Sodafabrikker Hjemmebagerier Elektr. Lysinstall., Blik­ kenslagere Arkitekter Konditorier Prinagere Flytteforretninger Urmagere Læderhandlere Bygningsart., Jern Kobmænd Urmagere Frø, Agentur- og Kommis- sionsforr. Korn Skomagere Agentur- og Kommissionsf.

Giarmestre Skræddere Sagførere, Incasso

Aakirkeby

1412

Provins-Register—Forretninger

I V -

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

en Produktion paa ca. 7000 Tons tort Kridt om Aaret. Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane (o. Fredericia): l i 1/« Time. Amtmand (Stiftamtmand) over Aal­ borg Amt og Stift: Kmh. Carl Baehe, K. I)M. £ 423 & 429. Am tsforvalter: N P Jensen, R. £ 120 . Aiutslrcge: E Tb. Malling £ 353. Am tsrundssekretæ r: Cand. jur. K. Baclie £ 429. Amtssygehuset, Ilobrov. £ 1484. Overlæger: Dr. mod. Tb. Eiken. Dr. med. Poul Iversen. Amtsvand inspektor: Di strikt s- bestyrer V Ålertz Nielsen £ 1703. Amtsvejlnspektør: Cand. polyt. M L Trodsen £ 2670. Arbejdstroppernes jydsko Depot,. Chef: Kapt. O \Y Rasmussen. Automobil Klub, Kongelig Dansk. Adresse: Boulevarden 22, Aal­ borg £ 374. Biskop over Aalborg Stift: . . . Borgmester: Postbudformand M Jørgensen £ 1322, priv. £ 2204. Brandinspektør: Arkitekt Gunnar Stampe £ 5508. Broingenior: Cand. polyt. Ivar Ty­ bjerg £ 4355. Bygningsinspektorat, Statens. Kgl. Bygningsinspektor: Arkitekt Ei­ nar Packness. Bygningsinspektør: E L Poulsen £ 332. Byrnadssekretæ r: E Schiøler £ 3348 & 5623. Domkirken (Budolfi Kirke) næv­ nes forste Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn., op fortos 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1899— 1900 (II Kampmann). Dommere i Aalborg Kobstad med Aalborg Birk og Fleskum Herred (67. Retskreds). Civildommer: Johannes Yogdius, R. £ 4466, Kont. £ 1171. Kriminaldommer: Aage Lund- steen. Kont. £ 3680. • Elektricitetsværket (kommunalt), £ 298 er anlagt 1909. Bestyrer: K Reinholdtsen. Fabrikinspektor for Aalborgkred- sen: K W Galle £ 848. Fodfolket. - 10. Regiment (Linie), Kontor Ho­ vedvagten £ 161. Chef: Oberst K P Soltoft, R. DM. 9. Bataillou (Linie), Chef: Obcrst- lojtn. II Beimike, R. 25. Bataillou (Linie),Chef: Oberst- lojtn. R L M Mikkelsen, R. 30. Bataillou (Reserve), Chef: Obcrstlojtn. O C J C Rosted- Lovgreen, R. - 11. Regiment (Reserve), Kontor Hovedvagten £ 2167. Chef: Oberst Kmjkr. K L Lasson, K. DM. 31.Bataillon (Reserve), Chef: Oberstløj tn.CAI)icchmann,R.DM. 32. Bataillon (Reserve), Chef: Obcrstlojtn. J V L Christensen,R. DM. 3. Livgardebataillou (Re­ serve), Chef: Obcrstlojtn. O Laage-Thomsen, R. DM. Forsorgelsesinspektør: M Dau" gaard, £ 130. Fremtiden, gensidig dansk Livsfor­ sikringsforening, oprettet 1886, Bispcnsg. 16 Aalborg £ 1047 & 5247, Stats £ 38. Poslgiro- Konto Nr. 5113. Den 31. Dcc. 1929 var Forenin­ gens samlede Aktiver 15,114,841 Kr. 02 0. og Forsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 62,090,306 Kr. 45 0. Overretssagforer II Repsdorpli, R., Kjobcnharn., Formand for Foreningen. Direktion: A CChri­ stensen,adm., og R P Ilegelund.R. Kontorchef: A V Schaarup. Aktuar: J A V Hartvig.

Gasværket, £59anl.l853af Detdan- ske Gaskompagui, i 1811 over­

Ipsen Mathea £ 212........................................ Manufakturhdl. Ipsen Sigurd £ 139........................................ Malermestre Irm a ................................................................... Smørhandlere Jacobsen M l’ostkonto 1GT1 1 ...................... Skomagere Jensen G F £ 249 ......................................... Snedkere Jensen Clir. g 1 0 0 ......................................... Snedkere Jensen Clir. M ................................................. Urmagere Jensen II I £ 20 l’ostkonto 6535 ............. Maskinfabrikker Jensen Ove £ 272 ........................................... Malermestre Jensen Villiam $ 129..................................... Murermestre Jernbanehotellet £ > 2 7 .................................. Hoteller Johansen C ........................................................ Snedkere Kann’s Hotel £ 1 2 .......................................... Hoteller Kjøller II............................................................. Sadelmagere Kofoed Carl £ 30 ......................................... Købmænd Kofoed Hans £ 122......................................... Skomagere Kofoed’s Mads Eftf. Farve- & Tapetkdl. Kofoed I’ A £ Uh........................................... Gartnere, Blomsterhdl. Kofoed !' M £ 58 l’ostkonto 808G............ Isenkræmmere Larsen Clir. £ 2G7........................................... Snedkere Lind V £ 9 9 ................................................. Blikkenslagere Lund J £ f>7................................................... Kobmænd Lundberg V £ 1 8 5 ........................................ Malermestre Lyster II Cigarhdl. £ 7.................................. Fotogr. Artikler 2 Madsen An,Ir. | 130........................................jCjklendsale, A , b i l - Madsen C I’ £ 9 6 ........................................... Smede Madsen Niels £ 218........................................ Skræddere Mogensen II C £ 144...................................... Snedkere Moller Jobs....................................................... Malermestre Moller Jobs. £ 9 2 .......................................... Savværker Moller Beter £ 232 ........................................ Snedkere Nielsen Andr. £ 8 5 ........................................ Malermestre Nielsen Asta £ 59........................................... Modeforr. Nielsen Emil £ 169........................................ Vognfabr. og -forkdl. Nielsen H Chr. £ 2 9 .................................. . Cvkleudsalg Nielsen J £ 214 Postkonto 81 23................ Biavlsredskaber Nielsen M L £ 114........................................ Skræddere Nielsen Will. £ 01........................................... Sadelmagere Ny Molle, J Knudsen £ 7 0 ........................ Moller Nygaard A B £ 8 9 ........................................ Snedkere redersen .Markns £ 234 ............................... Elektr. Lysinstall. Petersen Sostr. £ 187.................................... Broderihdl. Rasmussen Karl £ 90..................................... Blikkenslagere Bidder B £ 220 .............................................. Tapethdl. Smidt Gunnar £ 35.........................................Elektr. Lysinstall. Sonno E £ 55 Bostkonto 8 1 7 4 ................... Kobmænd Svendsen Axel £ 174...................................... Bodkere Svendsen Einar £ 104................................... Kobmænd Svendsen G Aaby £ 250 ............................... Ilerreekvipenngsbdl. Svendsen Beter £ 5 6 ................•_................. Smede Sørensen S Sagfører Nexo £ 10 Kontordag i Aakirkeby hver Fredag............................... Sagførere Thomsen II<*I<‘ti £ 3 1 2 .................................. Modøiorr. Østerby S B L £ 22........................................ Bagere Indregistrerede Firmaer. So 2. Iiind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

taget af Kommunen. Bestyrer: II Hansen.

Havnen, Vanddybde ved do imod Fjorden vcndendeBolværker5,5til 7,5 m, i det ostre Havnebassin 6,3 m, i Teglgaardsliavn 1,7 m, i Skibsbyggerhavnen 4 m, i Baa- dehavnen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenligo til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakte Ilavnesporanlæg langs de fleste Kajer. Ved Havnen lindes Bugserdamper medDykkerapparat (tillige Isbry­ der), Vandpaalyldningssteder, ri­ gelige Proviantbeholdninger, -Ma­ skinværksted, Ophalingsbeddin- ger for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 2 Tordokker, den storste for Skibe indtil 110 m Længde, 20 Tons Svingkran. Los­ ning og Lastning besørges ved Havnearbejderne efter faste, mo­ derate Takster. I Havnons Nær­ hed Post- og Telografstation. 5 Lodser. Over Hals Barro er der uddybet et Lob med 7 ,5 m Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- taarn med Station for Hala Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. Havneingenior: Cand. polyt. Povl Mygiml, kst., Kontor Nyhavnsg. 12 £ 2093, priv. £ 3169. Havnefoged: B C Molbacb, Kon­ tor Nyhavnsg. 12, £ 2767, priv.£ 2750. H ypotekforeningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ domme i Aalborg, Nytorv 7£ 570; stiftet 11. Sept. 1895. Udlaan pr. L« 1930: 8,396,462 Kr. 1170. Reservefond: 723,357 Kr. 43 0. Kontrolkomitéens Forind.: . . ........................................; adm.Di­ rektor: Overretssagf.Knud Griin- wald. Indbyggerantal 1925: 42,819(1801 5,579; 1901: 31,457) med For­ stæder: 51,931 (Aalborg er ved Broer over Limfjorden forblindet med Købstaden Norre-Sundby, so denne). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. Formand: Bankdir. B Dick- sen, li., Sæby. Driftsbestyrer: Ingeniør Clir. Rammeskov, R. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: Bankdir. B Dicksen, R , Sæby. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, II. - Fjcrritslev—Nørresundby—Fre­ derikshavn. Formand: Bankdir. BDicksen, R., Sæby. Driftsbesty­ rer: Ing. Clir. Rammeskov, R. Banernes £ 4203 & 4201. Katedralskolen, Saxog., £ 3211, stiftet 1554; Rektor: Tb. C Thors. KommunaleAdministration: Chef: Kontorchef Ths. Thomsen, £ 1714, priv. £ 1318. Kumiminebogholder: JAbildgaard £ 496, priv. £ 4381. Kommunehospitalet, Urbansg. 36 £ 24(8, 2479 & 1911. Overlæger: Harald Moller (kirurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Solnvensen (me­ dicinsk Afd.). Konsuler: Argentina: Ira. Stulir, R., Vice­ konsul £ 1177 (10—12, 2—4). Brasilien: Christoffer Kragb, Vice- konsul £ 332. N Kragb, Konsularagent £ 332. Czekoslovakiet: Alb. Abel, Vice- konsul £ 53. Dominik. Republik: V L Cortcs, Vicekonsul £ 220 & 2220. Estland: K E M Marcussen, Vi­ cekonsul £ 27. Finland: J Ileidcmaun, Vicekonsul £ 30.

Aa lborg . (Aalbor;

:g Amt) og Eksportslagteri østerbro, opført 1898—99 af Kommunen. Overdyrlæge: E Aagerup £ 575, priv. £ 95. Aalborg Bortland - Cement - Fa­ brik, £ 2173, Stats £ 10, Tele- gramadr. „Cementfab.u stiftet 1889 som Aktieselskab, Virksom­ heden paabegyndt 1891. Aktieka­ pitalen, der oprindelig ud­ gjorde 800,000 Ivr., er nu 4,800,000 Kr. Den aarlige Pro­ duktion af Cement, der op­ rindelig var beregnet til ca. 120,OOOTonder, udgør nu ca. 2 Mil­ lioner Tomler. Fabrikken produ­ cerer ogsaa Velo-Cement. Fabrik­ ken har eget Vandværk, egen elek­ trisk Kraft-ogLy sstation,egenUd- skibningshavnsamt Arbcjderboli- ger. Den beskæftiger ca. 650 Arbej­ dere. Adm.Direktør.ABoeck-ILnn- sen, R. Aalborg l ’ortland-Cement- Fabrik’sHavn haren Dybdo ved Brocrno af 5-7,5 m. Ved Eksport- broen Vandslango fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Lys. Losning af Kul fore- gaar med elektrisk Kulkran med Griber. Til Fabrikken hører et Anlæg for Slemning og Torring af Kridt til teknisk Brug med

Aalborg Diskoutobank, Akts. GI. Torv 10, stiftet G. Sept. 1854. Kon­ tortid 10-3 og 5-G £ 2530, 2531, 2532 & 1231, Stats £50. Aktie­ kapital: 2 Mill. Kr. lteserve- og Delkredcrcfond: 1,533,999 Kr. Bankraadets Formand: Direktor A Boeck-IIanscn, R. Direktion: Olaf Nielsen, li.; Robert Lund. Filialer: Diskontobanken i Dron­ ninglund £ 30. Kontortid 10-12 og 2-5; Diskonto- og Landbo- banken i Hobro £ 464. Kontor­ tid 10-12 og 2-4; Diskontoban­ ken i Logstor £ 15«. Kontortid 10-1 og 3-4; Skorping Bank £ 11, Kontortid 9*/Vl2 og 2-4. Aalborg IIaan«lva*rkerforenlng, stiftet 1848, Østoraag.27 £ 2. For­ mand: Fabrikant!. Morcb,R.£2G. Aalborg Ilnndelsforening uf 1879. Formand: Købmand Chr. II Ole­ sen, R. £ 825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle. Købmandslaug af 1431. Adr.Bispensg. 1 £ 235. For­ mand: Konsul, Grosserer A Abel, Næstformand: Konsul, Grosserer Henning Jensen, Kas­ serer: Kobmand P Wenø. Aalborg offentlige Slagtehuse

Made with FlippingBook Annual report