Kraks Vejviser 1931 personregister

Animated publication

Vejviseren indeholder en Mængde nyttigt Stof, som overhovedet ikke er tilgængeligt i andre Haandbøger.

Afdeling III.

Person-Register for Kjøbenhavn.

Privat-Personer s a m t Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i Kjøbenhavn, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturliget vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens lilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som væsentligst gennem Folkeregistret er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning.- Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register for Kjøbenhavn. — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se Afd. IV, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

G r æ n s e n m e lle m d e t te R e g is te r s O m r a a d e o g P r o v in s - R e g is t r e t s e r v is t p a a o m s ta a e n d e P la n , „ P e r so n * R e g is tr e ts O m ra a d e" .

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 10. November 1929 — 15. November 1930, med Angivelse af Dødsdagen.

Alle Forretnings- og Privat-Adresser af almindelig Interesse optages i Kraks Vejviser.

k

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’crne. Dobbelte Efternavne nden Bindestreg er opført nnder det sidsto Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug­ gerindo. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fnldm.) og Kandidater (Cand.) o. I. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført forst, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er Btrengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn ( G A P staar for Carl , dette atter før GA S). Tegnet & er ikke medregnet vod Ordningen, men det efterfølgende Navn or betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er orduot, som om det forste Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk“, indordnet foran Firmanavno, der begynder med „Danske14. Til den „be- stemto Artikel4 (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver at det i Parentesen nævnte, til det offlciello Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind).

Flytninger, Navne-og Stillingsforandringer, Etablering af nye Virksomheder o. 1. F; M edd elelse h e rom b e d e s in d s e n d t til V ejv iseren s K o n to r, N y to rv 17, K jø b e n h a v n K ., in d e n h v e rt A a rs 2 0. Ok t o b e r . B la n k e t te r til B r u g v e d A n m e ld e ls e n fin d e s i S lu tn in g e n a f d e t t e B in d . J i

UHA i I j L

Afdeling I I I . Person-Reg ister fo r K jobenhavn. Omfatter Kjebenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer(se Kortet nedenfor.) Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i A fd . IV . Provins-Register under A . Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytningfer, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2 . Bind.

46

46

J

An—Aat*a

Aagaard Gerda Enkefrue Brøndsteds Allé 72 IHA V 6015y - I K Enkefrue Frdbg. Allé 11As (H - Jenny Enkefrue Solgaarden 232 ^ A Ryv. 2523y - M Enkefrue N 3 Fjords Allé los [v] Si N 4137x - Chr. Fabrikant, R. (Axel E Aamodt) Poul Ankers G. 2HOKI A Falæ 1974 - N A Forretningsf. Esromg. 32 ED A Tg. 465y - Peder Forretningsf. Njalsg. 392 [S] A Am. 465y - N Nielsen Forstander Rycsg.288 LN]AN4233 - Dagmar Frue Aniagerfælledv. 9S [s] A Am. IGSOx - D E Frøken Carl Bernhards V. 3* IH - Harald Cross. Gustav Adolfs G. 142[ø] - Otto Cross. (Celinder A Co.T Østbaneg. 33 ID A 0 6133 - A Frederiksen Guldsmedem. N-Voldg. 20 Kl A By 7157 Postkonto 4592 - V Guldsmedem. (Aagaard & Frederiksen) N-Vold". 20:! Kl - I' Ingeniør Bernstorlfsv. 160 Hell. - Paul Ingeniør OrossJBach&Bonne’sEftf.) TvE Bruuns \ r. 26' Cbarlottl. - Annine Frøken Kommunelærerinde Stiandboidevard l(i;’L®A 0 7037v - A P L Kommunelærer Tibirkeg. 213[SI A N 5186 - IdaFmken KommunebererindeSortedains- doss. 03A1[O] A X 2203,y - Julie Konimunelærcrindc Cand. phil. Lun- deskovsv. 10 Hell. A Hell. 522 - M Kommunchererinde N .1 Fjords Allé 10s [HAN 4137x - ITV AIKonstruktør BogbolderAllé67Vanl- - C rJb’ier Kunstmaler Carl I’lougs V. 7l IH® V 1890.x -K .I Købmand Vestkiers Allé8 Hvidovre Valby A Hvidovre 92 - Viggo Købmand Nærumv. 10 Nærum A Nierum65 - O C Læge Dr. med. V-Boulevard 13 LHA Cent. 11078 (2-4) Postkonto 3955 Bp. Borg­ mester Jensens Allé 22« (f3A D 7236 (12-1) - Hjalmar Malerm. Tyrolsg. 17[s]AAin.4132 - P Mannfakturhdl. Roskildcv. 3<58Rødovre Valby A Rødovre 190 - Poul Manufakturhdl. Valby Langg. 125 Valby A Vb. 160 Bp. Ny CarIsbcrgV.184® - EmmaFrøken Alaskinafskrivniugsbur. Go* thersg. 364K A Palæ 497v - B A Maskininsp. Classensg. 19 B4Kfl § 0 2336 y - O F Murerm. Vesterbro". 169 (H A Cei't- 3702 & I'riv.A V 8(585 (]0-2 undt. Lordag) - Tb. Murerm. Ilollænderdybet 1i2[s) A-'^11' 2139x - Knud Organist Norgesg.30 [S] - R G Overassist. v. KTAS. TIavebo 3Valby A Vl». 317y - P N Overbetj. i Statspol. Artilleriv. 60* 0 A Am. 3057 ^( - Andreas K Overpakmester Marstalsg.25 m A 0 4853y - Il Postassist, Langelandsv.37(J9AGlli3427t{ - F Postkontrolor Sortedamsdoss. 63A4® - A M Repræsentant Ægir.sg. 11* EQATg- 1758u - I S Repræsentant Strand v. 266 Cbarlottl. A Ordr. 1678 - Bjorn & G Christophersen Skibs- & skinkonsulentorAmalieg.41 Kl ACent. 11450 - E Smedem. (Tron Art) Skydebaneg. 12213 - G Smedem. (Iron Art) Skydebane". 122^ - IJ 1) Tandlæge Frederiksborg".17KlJ3Cent. 13305 Bp. Gilbjergg. 42DQA Tg. 1450x , - Aage Tomrerm. Bcrgensg. l s KJ] A C 64, - A S Tomrerm. ITaderslcvg.34* IH - Gunnar Urtekr. Guldbergsg. 12 S] A 1233x Bp.V;.II»yLang".73;tValbyAVb.l7^ Aagaard-Hanscn L Fuldm. Tagensv. 44* IB i Tg. (516 Aagades Brødfabrik, Akts., Aaboulcvard o- [Nj A Cent. 1181 & 9182 Pcrson-Hecjisler for KjpbonhaMi

III — 722

Aaboulevardens Følkokokken vml C E Røder- berg Aaboub'varden 27 LHA N 5150 - Fiostekontør v. JO Andersen Jakøl) Dannc- færds V. (50 A Cent, 5118 - nve Konditori v. A Jensen Aaboulcvard 78 NI A N 325v - Vatlelbayeri v. A K;opp Bantznus". 44 [N] A N 5221 Aaboulevard-Kiosken ved A Nielsen Aaboule­ vard 25 IHA Cent. 2049 Aabrink H V Giarm. Amagerbro". 89 [s] A „ Am. 3041 Abron A fh. Postmester Amicisv. I2 IH ®Eva 8(51 Aaby [Se endv. Aabvc] - Joban Kommunelærer Wilh. Smidts V. 1 Gjontøfte A Gjent.380 - I Viceinspektrice Hans Tavsens G. 5S [N] A N1 1254y Aaby Ekspressen v. ITMoller Flytteforr.Kmid Lav-ards G. 7 [vi A Eva 1181. Aabye [Se endv. Aaby] - 0 Oand. phil. Annasv.42 Hell. - E Oand. thcol. Lærer Massor Dosseringen 18;! [S] AN 3193 - Lorenzø Direktor Sovej en 15 Holte A Holte 411 - C Enke e. Apoteker Østcrbrog. 394 M A 0 24(57x - Tliilda Enkefrue Hollænderv. 233(HA V 2382v - M Frue Forretningsbestyrer Strandv.lSOE Hel], -Dagmar Forstanderinde Colbjornsensg. 34IH A V 27(59y JC A F Frøken Svinget lGr>[S] A Am.l703x - N S E Frøken (Massens". 274[2l A 0 3817 - Rud. Cross. Papirposefabr. Grilfen- foldt«" 544 SS A Cent. 1257 - Vilhelm Cross. Griffenfeldtsg. 544 [EDA Cent. 1257 - .IS I' Ingeniør Cand. polyt.Ellcvadsv. 33 Cbarlottl. A Ordr. 2735 - Jørgen Tngeniør Cand. polyt. Holstcinsg. 014'PS - Oscar Installatør (Andersen & Aabye) N J Fjords Allé l 4 IH - M Kommunelærerinde Colbjornsensg. 341H - Jørgen KunstmalerGothersg. 1432Kl A Byl5(5y - C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 106IH A N 3855 Bp. N J Fjords Allé 3:,tH - A Repræsentant Valby Lang". 191« Valby AVb. 2547 . Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 Kl A l’abe 878x Aabyholm Viiuluespoleringsbur.v. Paul Sund- strup Marstalsg. 10 [§] A 0 7787 Aacega Rrændselsforr. v. G Andreasen Fng- landsv. -15 [S] A -Mm307(5 Aadal Vintluespoleringskomp. v. Laurits Di­ sen Ved Klosteret, 10 ® & Ryv. 2786 Aadam Maigretbc Enkefrue Julius Bioms G. 23:i m - Flvtteføi r. v. Søren I'edersen Danmarksg. 19' IV] A Eva 1750 - .1 Cbr.Gulvbekla dningsforr. Vinkelv. 5 IH A N 5349 Aaen P 3 Postassist. CarlBlochs AlléGSoborg AaenS Glassliberi (Lars Hansen’s Eftf.), J Å Kliiver-Jensen EalkonerAllé 112Q3ACent. 9413 AaesTb.Maskinmester i FlaadenTIolmbladsg. 7G:'E1 Aagaard O O Assist. DAT. st. Kongens". 145« Ml A Palæ .lGG3v - C Lumbye Assurandør Valby Langg. 143s Valby A Vb. 30 - L M Baukassist. Fredensbojs Allé 6* [S] - Olfred Bankassist. Matbildev. 184E A Gb. 6557 - Carl ECand.polyt.tekn.FotografRedaktør Tordenskjolds". 16 Kl A^y 5464.x Bp.Mor- lenesv. 14 Holte A Holte 167 - SO Cyklebdl.VerasAllé 21 Vanl. A Damso 220 Postkonto 753 - D Munk Direktør Reventlowsg. 30r>IH ® Eva 1782 - C L F Enkefrue Rysenstcensg. I2IH A By I lOSgy

Aa Dørplade-& Skiltefabrikken ved Rich. Wieder Grøøbnxlret. 8 IKJ A Hv 7305 Aaabav .I 1lansciiTransportt'nrr. Ifl'Orsteds V. 11 B> LY) /i; ('rnt. 1178s A v :’,r,r,(i Aaabach Kompagni v. Magnus II aahr (Ilarm. Gødthaahsv. til [bj A Gh. 1350 Aaabel Laura Hns"eniin Aabac ved S F Garly Saxo". 38 [V] A V 8145 Aaback v. G W Andersen Soigneringsforr. Vesterbro". 137 (vi A Rya SM Aabad O .1 Direktor West end 3CH vi A.A.B.A.F. ved Holger dansen 1’ræst.øgaards Allé 15 I>rh. $ Bella 1217 Aabak A. C Gros,s. Frm. Svend Trøsts V. 13 IH $ Cent, 3120 - Chr. Sncdkerm. Fanøg. 27- IHA Ryv.862y - v. O Anderberg Vinduespoleringskomp. Vesterbro". 17 [V] A V 1077.x Aabal Vindueskompagni Ro.sengaarden 6 LK ACent, 8147 Aabald Atelier v. .Toh. Lyngby TTC Ørsteds V. 16 [VJ U V2136x Aabart Einar W Pianost emmer Engelstedsg. 43 S A Ryv. 1323 Aabech Aloxius Arkitekt Murerm. Kalov.313 Vanl. A Damsø 08(5 - Jens A Damekonfektioe.sforr. ITusumg. 10 GQATg. 1766x Aabel [Se endv. Obel] - ITPelektr.Install.St ram1g.5C4ISAAm.5750 - Gunnar Organist Rosendalsg. lti4 M X10 3581 x - .TP Theilmann Repræsentant Rosendalsg. 164 M A03581x Aaben Auto Korsel ved Fr. Ganderup Prins Jørgens G.2A IN] A N 5009 Aabenraa Røgeri v. TT Iversen Aabenraa 4 Kl A Ry 4202 Aaberg norman Fabrikant Folkets Allé 8S[F) - Erik Instrumentmager Vodrotfsv. 21 R1 PØA V 0081x - Karl F A Instrumentmager Pianostem­ mer Thorshnvnsg. 21 [s] A Am. 33(55 - C .1Maskinmester Niels Bohrs Allé 5 Soborg A Søb. 579 - Aug. Tomrerm. KristiansholmsØKl® Am. 1375 Aaberts Bureau Kong. Nyt. 21 Kl A R.V8(574 Aabid.Akts.,Cdlejningsforr..Jorrks Pass.BKJ ACent. 70U7 Aabirk Sv. Forretningsf. st. Kongens". 3(5,38 Kl A Palæ 1010 Aabjerg Trævarefabrik v. Vald. A Olsen Aahjergv. 2 Vanl. A Damsø 1702 Aabo v.Kr.Sehow Rlomsterforr. Rlaa"aardsg. 59 [NI A N (5184 - Amagerbros .i,ve Gas- &Vandmesterforr. v. Louis Clausen Amagerfælledv. 17 [gjfllAm. 5790 ' & - Damefiisørsalon v. Alma Thofner Aaboulo- vard 38 (Nj A Cent, 1128(5 - Inventarsnedkeri v. Tb. Andersen Aabonle- vard 20 INI A N 4751x - Kakkelovnskomp. v. K Christiansen noj- landsvangen TI Brh. A Bella 1097 - Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skottcrupg.2 [til A Tg..4204 Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 18« K A By 5890v Aaboulevardens Apotek Aaboulcvard 701S1 A Cent. 9500 - Budcentral ved Chr. Rasmussen Blaa- "aardsg. 3(5 iNj A Cent. U45o N 5383 - Cvkleførr. ved N H Nielsen Aaboulcvard 40 LS AN 778 t - elektr. Installationslorr. v. ONielsen Julius Thomsens G. 23 LVl A Cent, 11(530 - Flaskehandel v. S HolFmann Smcdcg. 5 INI I! NT8733y

I I I — 723

Aagerup Fr. Blikkenslagerne Gas- '2E 4 0 728 - Kaj V Ingeniør Charlottenlundsv.30 Hell. - Johs. E Instrumentmager Bredg. 43C Kl D Palæ 1689y Bp. Koldingg. 71[0] - CJ Kirschotf fh. Købmand Dronn. Tværg. 52> e -L V Købmand Brede Lyngby g Lyngby 357 - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 [HD Am. 998 y - Erik Murerm. Henrik LbsensV. 282B - A R. præsentant Hostrupsv.71IS g N7815 - H Skotøjshdl. Vesterbrog. 37 0 U Cent. 6478 Bp. Vesterbrog. 283iB - Aage Snedkerm. Wcstend 29 !S § V I438 Aanreen L V Maskinkonstruktor st. Kon- gensg.432iKl J) Falæ 1931v Aahuset v.N I* Nielsen Blikkenslatrerforr. Falkoner Allé 120 00 g Cent. 7194 Aahu8-Kio$ken ved Vilh.Gede Falkoner Allé 120 El DCent. 10940 Aakanden v. Elly Frederiksen Kaffe- & Kon- fckturehdl. Aaboulevard 55 [S g N 1637y - ved Fru Ella Falk Flisséforr. Nørrebrog.37 „ IS) g N 6271 Akerlund I M O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 (øl - A Frue Solv. 33T; - Marie Frue Bredg. 47s -K] g Palm 1912 - HenryGross.Yicekonsul(Chr.C Rahr&Co.) Nyvej 9 O Ji V .3305 - John Gross. (N .1Akerlund & Co.) Pug- gaardsg. 84[S g By 8962 - KJ &Co. Sknedderforr. Bredg-, 2(1'’K: Cent.6209 Aakerlund G Mamifakturhdl. Borups Allel52 Cl 11Tg. 4557x - A Speditør ToIdklarererTrepkasg. 2:l E g N1828v - O Tømmerhdl. Aabakkev. 6 Brh. Aakerman A Dameskrædder Krouprin- o sesseg. 43« E g palæ 1719u Akesson Knut Direktør Amagerbrog.l64',lSl - Janne & Laursen Gross.IIolsteinsg.43 E - A Skrædderm. Valby Langg. 31 Valby g Vb. 8v - N Skrædderm. II P Ørums G. 4® Aa-Kiosken y. L & K Jensen Aaboulevard 50 1HI 1 Cent. 11037 Aa-Lageret, Akts., Urtekr. Rantzausg.8 B E | N 1528x Aaland H PKunstmalerOrionsAllé3Kastrup Aaland ved Carl Hansen Flytteforr. Dan- marksg. 19 SI 1 V 1567y Aalborg R A Ritmester R. DM. Lundtoftev. 218 Lyngby Aalborg Margarinefabrik’s Hovedoplag Ny Vesterg. 7 1S g Cent. 10254 & 11254 Telegramadr. „Vegetana" - Tøjmagasinet v. A Ovesen Kompagnistr. 9 Kl 1 By 3046 Aalholm Bloinstorforr. v. V Lomcke Brams - lykkev. 26 Valby g Vb. 2416 - ’s Farve- & Materialhdl. v. Th. Nielsen Roskildev. 161 Valby 1 Vb. 989 - Maskinsnedkeri v. É Schau-Nielsen Flvid- ovreg. 32 Hvidovre Valby 1 Hvidovre 292 Aalling .1 Sølvsmed Frdbg.* Allé 11 A4B 1 V 0686x Person-Register lur kjohenhavn

Aage—Aast

Aalling ,\- Rasmussen Sølvsmede Jagtv. 123 (L; g Tg. 15G5y Aalund Otto Glarm.TIoIsteinsg.45ED03425y Aalykke Kloak- & Brøndrønsninpskomp. v. Johannes Petersen N-Fa.-anv.25(l [Li l 'l ’g. 1432 - Meieri v. Valborg & O Jørgensen Aabou- levar.l 34 S) g N913x Aamagasinet v. A Gronqvist Trikotage- & Lingørihdl. Aaboulevard 66 E g N 6395 Aamand Niels OvcnnontørÆgirsg.46A3Cl |1 Tg. 3277y Aamann Svend Gross. Smalleg. 36 B4 (E g Gh. 2<*8(i Aamodt Maria v. Tledermann Frue Musik- j.'ere-inde Løngangstr. 37:| K1 g By 1526y -Axel E Aamodt Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør lit.ogr, Ktabl. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 22 jfCcnt. 106 & 9200 Grundlagt 1857 - Harald Repræsentant Vesterbrog. 1202El /(i V 90.32v Aamund Joseph Direktor Raagev. 17 Hell. g Kell. 1921 Aamøilen v. J ohn H Bauer Meihdl. Falkoner Allé 110 [E DN2156 Aandssvageanstalter seAfd. VReal-Register Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandbou- h-vard l l l 4 m g 0 7909 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Wille- moesg. 224El g 0 2246 y Aarbøl Holger Kornkontrolor Tagensv.48 A4 El g Tg. 3414.x Aardaf Fr. Postassist. Vodroffsv. 21A4 IB Aaregaard Harry Gross. Nitiv. 13El g Gli. “_52 24x - Luiiis Konditor Parmag.322E - Svenu Konditor Carl Bernhards \ .3' S

Aarsbo J Stadsbibliotekar Ole Sulirs G. 14' !EJ g By 1987 Aarskov Gf-org kgl.Kapelmusikus Stenstyk- kev. 13 Hvidovre Valby $ Hvidovre 151 Aarsleff Hilda Frøken Danasv. (Vodroffspl.) 102 S | V 6084y Aarslev M Skotøjshdl. Nikolajg. 26 E By 5026x Bp. Graabrodret. 5* E Aarslev-Jensen K Manufakturhdl. Borups Allé 213 Brh. g Gh. 2717 Bp. Kær- sangerv. 23' Brh. - II Tomrerm. Aalholmsv. 13' Valby Aarstad W Driftsingeniør Zionsv. 5' Bid W O C Kontorchef Frydenlund Skodsborg ArstadiusE Skrauldcrm. Kompagnistr. 37 KJ g By SOly Bp. J'hinu valla Allé 51(S)^Am. 7560 Aarsøe M Assurandør Byghohnsv. 20A7’anl.l) Damsø 737 , Aartoft Kay ITovedbogholder jMatthæusg. 61IB g Eva 409 AarupChr.BankdirektorHjortholmsv.5IIolte g Holte 429 - Henning Cand. theol. Aaboulevard 123E - P K Fiue Hambros Allé 21' Hell. ffiHell. 1986 - FC Malerm.Stubbevangen8Brh.|IBelIa378 - John Malerm.Godt.haabsv.30EJ |IGh.4066 - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 143E D N 3987y - &Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39 d g Tg. 1100 Postkonto 20807 - Robert Metaltraadvarefabr. Dortheav. 62s E g rI'g. 3953 - S C A Metaltraadvarefabr. Dortheav.39 O - I'Chr. Overinsp.i Post-ogTelegrafv.R.DM. Amager Boulevard 4;t |s] j|l Cent,. 12309 - Einar Repræsentant Gj entofteg. 75 Gjcn- tofte g Gjent. 883 - K Repræsentant Under Elmene 7' [s] U Am. 4353y - P J Revisor Aaboulevard 123E |1 N 7759 Aarup Hansen Fr. Fuldm. i Privatb. Nyvej 10 B3 m g V 5028.V - J Fuldm. u. Alagist. S-Boulevard 902IB - Benny Kontorchef S-Boulevard 86' (B|J V 3986 - Th. Sagfører Boldhusg. 6 E DJCent. 10230 Aarvig S &M Syge- & BlejehjemFrdbg. Allé 42 B' IB D V 750y Aarø Hans Konfekturehdl. Thors Pass. 2Sd D Tg.2789x Aas Jngvald C Direktor Upsalag. C2E - Ovidia Enkefrue Upsalap. 62E - A W Fotograf N-Voldg. 212E - JFNaalemagerm. Gothersg.41 E DBy3920 -Eyvind Monrad Ritmester Kratnusv. Charlottl. D Ordr. 1057 - HO Skrædderm. Kontiav.20|S] DAm.4216 Aasberg J F Dampskibs!. K. DM.MfæD. Gersonsv. 26 Hell. g Hell. 0.17x - J Fuldm. Borups Allé 71C g Gh. 727x - Clir. J Ingeniør Molbechsv. 104Valby - C E Maleim. A’ølundsg. 54d g Tg. 1482x Aasberg-Petersen S A Vægtfabr. Gersonsv. 26 Hell. D Hell.617y Åseil Per Overmontør Rebckkav. 18' Hell. Aaskov L J R Ih. Cigarfabr. Istedg. 34' E - G C Ingeniør Nakskovv. 2taValby Aaskow AVWilladsen fh. Købmand Monrads Allé 22 Valby D Vb. 602 Aasted Eigil Fabrikant Cand.polyt..(Søborg Margarinefabrikj Gladsaxev. 22Søborg * 1 - K Ingeniør Cand. polyt. N-Fribavnsg.24E | CeDt. 12686 Bp. Tuborgv. 130s Hell. g Hell. 3334 - Tandlæge st.Kongensg. 5 E g Palæ - J D Tapetserer Stampesg. 73IB D V 91u - Severin Tapetserer Tordenskjoldsg. 12E DBy 4669 Bp. stKongensg. 5 E Aasted-Frandsen Chr. Gross. Strandv. 171 B Vedbæk D Vedbæk 216 Aastrand P Snedkeim. GI. Jernbancv. 43 Valby D Vb. 1066 Bp. N-Søgade 15B2Kl - Nanna Urtekramforr.Ti-ekronerg.f 8 Valbv g Vb. 274 Aastrup Volmer Driftsinsp. (and ph;>ne. Tranegaardsv. 100 Hell. g Dell. ølifit ’

Aast—Accu

III — 724

Abrahamsen Axel Kullidl. Kurlandsg.0 [Hl A Am. 0012 Bp. Kurlands". 15:*(sj - Harald L; clt (' Dr. med. Ov(*rkirurg Ama- gert, 2 [Kl A Cent. 8880 Bp. Bispebjergv. Bispel)jerg IIosp. [L I T". 3*'33 - Albert Overt eløgrafbestyrer R.DM. Vester­ bro". 177' 3 A V 3908 - ML Pastor emor. Solsortv. (50* rK; A Gh. 0018 - Erik Prof. v. Fniv. Dr.phil. Gyldenloves". \- M A By 4008 - Aa«re Repravsfuitant Ski|iper Clement Allé 8' [s] - A Skrædderm.l)anncl)rogsg.323AV2917x - A Skræddorm. Ravnsb. Tværg. 4I!I'4LSI A N 4084v - Einer Skraslderm. Istedg. 9913 - Elias Skræddorm. Norrebrog. 220'1fQATg. 3228 - P Skræddorm. Istedg. 9913 j*l V 5497 x - C F Smorrebrodsl’orr. Droun. Tværg. 17 E A Palæ2710x - Edith Translatrice Fnlbg. Allé 12A2 3 A Cent. 7413 - Henny Frøken Translatrice Pålæg. 8,ICEA Cent. 8771 - A Urtekr. Backersv. 05 [s] A Am. 5502 - Henrv Lrtekr. GI. Kongev. 91 3 A Cent. 293!) Bp. St. Knuds V. ls 3 Abrahamson S Blomsterli 11. Lindcgaardsv.35 Charlottl. - Jutta Damefrisorinde Kjobmagerg. 31 E A By 2424 Bp. Fred'eriksbor"". 314E - Jenny Frue Gardes Allé PUell. A Hell. 3098 - B & F Frokner Gothersg. 1001E ABy 4083 - Harriet Froken Frederiksborg". 311E - Edgar (Iross. (Emil V Abrahamson) Vo- drolfsv. 2 As 3 A Pva 1703 - Emil V Gross. Frm. Toldbod". 10 E A Cent. 5247 Postkonto 3490 - Emil V Gross. (Frm. Emil V Abrahamson) Strandv. 1914Hell. |) Hell. 3507 - Sigurd Gross. (Emil V Abrahamson) Forch- - M A Ingeniør Gothersg. 10O3E A Py S080 - Jul. fh.Overkirkebetj. Frederiksborg". 314 E A Gent. 9928 - F Sproglærerinde Kongedybet^1[s] AAm- 1303y Abramowitz G Skræddorm. Vesterbrog. 134 3AVl902v Bp.I)rejog.l()s® A R.VV.129ly - N Skrædderm. Told'bodv. 3SE A Palæ082\r Abro II Gross. Holsteinsg. 322El JØ 2534u Absalon Bud Transport-Co. v. Kurt Holm Skoubog. 4 E A Gent. 11.221 - Butiks-Vindues-Montering & Skiltefabrik, G Forsberg Langø" 18 A PyV. 3114 - A b s a lo n -F o rs ik rin q s -A k tie s e l­ s k a b e t ltaadliuspl. -tb 3 A Cent.99.30 - ’s Tøjhus v. Froken K K Nielsen Ilerre- ekviphdl. Absalonsg. 30 B ffl Jl V 4580 - , kemisk teknisk Fabrik ved Clir.Selmerscn Absalonsg. 20 3 A Cent. 12192 - v. A Burakovsky Kunstklinkeri Ege". 2 £® A N 3 P2x - Rejsebureau GI. Kongev.253 A Cent.4338 Absalonsen P Assist, i Nationalb. Strand­ boulevard 1452El A G 201 lu - .TP Cykle-& Radiohdl. Sogaardsv. 58 Gjento' te A Gjent. 1002 Absalonskirken, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. V lteal-Register Acacia Blomsterforr. ved L Frederiksen F&l* konerAllé 1 !E A Cent.14731 & Gh. (530 Postkonto 3237 Acadsmiet for Sprog Handelsfag Peder Skrams G.24 EA By3l95 Postkonto 21501 Acanthus v. 0 Christiansen Blomsterforr. Vesterbrog. 175 3 A V 3431. Acca Pen Comp.,The, Akts., N.-Frihavns". 13 El A Cent. 502 Postkonto 958 Accidenstrykkeriet,Th. Mortensen NyAdelg 5 E A Gent 14003 Acculite, Akts., Frdbg. Allé70 3 ACent,l5003 Accumulator - Fabriken, Akts., Vesterbro?- 53 3 AGent 21(51, 7901 & 7981 Telegraf adr. „Accumulator1*Postgiro Konto Nr. Person-ltecjislor for Kjøhcnhnvn hammorsv. I 1 v) A Eva 1952 - A Ingeniør Gothersg. lGO'1E

Aastrup Carl Cross. Kolonial en gros F.lli- norsv. ‘Jo Charlottl. A Ordr. 2001 - T Gross. (S Saloinon & Co.) \ esterbroga !*•>!>' [V] - C II Ingenior u. Magist. Australiensv.2G2 m A Hvv. 2(507 -Henning- Læge Biilowsv. 23 [V] A^T42oj (Tirsd, Torsd. & Lord. 3-4) - II P Pastor emør. Kingsted".02ElI!O1447y - Marie Provstinde Strandboulevard 932E)A 0 2.304v Aastrøm Aage Repru‘sentant Venders". 14* OKI .3 By 3371 - Carl Smedem. Nærum $}Nærum 43 Aase P II Tsoleringsniester IIovcdvangenlGs Brh. A Bella 300 Aasøe M C l’rtckr. (Carl Hansens El tf.) Molle Allé IS Valby JOVb. 397y Aatoft A Repræsentant Forfatter Ivrsthviis ' Vol dg. 34[K| U Am. 1903x A tv id ab e rq . Akts., Ilirektør W Ban/.haf JO Ordr. JN7s Vinnnelskaftct 43 [Kl A Cent. 13171 Postkonto 23972 Aavang Knkkølovnskomp. v. Carl Mathiesen Dr. Abildgaards Alle in [V] JON 732(5 - vedCBacli-IIanrenVaskeriKlokkemagcrv. 2« 07) JOTg. 1419 Aazaine Bo-nekonfektionsforr. v. II Hansen Frdbg. Alle 2 3 A V 747(1 Abba Fod-& Massageklinik v.Gudrinø Kolbe : Vesterbrog'. IS 1!vj A V 090 Abbel in Johan Skrædderm. Tagensv. 3S COA Tg. 2272v Bp. Hildursg. 131puj Abben Verner Husejer i'redensg.l7:! [S AN4435x - IIedevigFroken KorrespondentCand.phil. Dr. Abildgaards Allé f>4(YJ A N1555u A. B. C. H a n s e n Co m p. Maskin- & Ilan- delscomp. Industribygningen Vesterbrog. 1A [0 A)Cent. GSiiOét (5807 Tclegramadr. „Abcimpuls•* - Protokol Co. ved Johannes Iversen &Co. Fredh. Kan. 2 [Kl A Cent. 14770 - Tætnings-Compagniet ved K. Pasgaard & Co. Vimmeiskaftet UA [K] A Cent. 15190 Abel 01gaFrue Dameskricdderindc GI. Kongev. 3113 $ V (57(i3x - Caroline Enkefrue Kastclsv. 12 B1El 31 0.7087 - E B Frue Havneg. 434E A By 3718 - Vald. Fuldm. u. Magist. Odenseg. 134 E1A 0124x - V E Fuldm. u. Magist. Lyngbyv. 50;i Ril JOItyv. 337x - KnudGlarm. Vesterbrog.l02SM[3 A V3713 - Holger Graver v. St. Jakobs K. Østerbrog. 88C3El - C F Moltke Gross. Vennemindev. 20 jsfclI) llyv. 1172 * Helmer (iross. SygeplejcartiklerToldbodg. - s ® A Gent. 1475(1 Bp. Carl Johans G. i2 SI |l 0 8229 - Bernhard Tlammefabr. Taasinge". 5G:1R3 JORyv. 1257 - S A Skuespiller Griirenfeldtsg.431IH - F fh. Smedem. Norrebrog. 34 Mb0El A N - O C Smedem. Duev.883DØAGh. 1033y - AETomrerm. GI. Kongev. 311S] fflV 07G3x - AxelAUrmager Holm. Kan. 282Kl D By 4 113 - I V Urmager Thoklav. 14 (E Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 13 se Afd. V Real-Register Abeli Fritze Froken Adjunkt 1. Strandv. 2A1 Ueli. $ Ueli. 1715y - E K Frue Klkollektrice Kronprinsesse Sofies V. 23s [0 Abies v M Curdt Christiansen Blomsterforr. Blaagaards PI. 1 iSl A N 5208 _ _ \blldaaard.lust jun. Assurandør DirektørJens K o fo d sG .F É I Palæ3843 - A Bogholder Carl Johans (i.O’E) A01246u - J L L Cand. pharm. Kristianiag. 1GSEl

Abildqaard II Cross. Agenturforr. .Tannersg. 2 (3 JOfhmt. 12055 Bp. Turesensg. 12s [Kf - N Kommunela'rer Amagerbro". 1334[8] H Am. 5370y -Ju st Konsul Cross. Jens Kofods G. 12E I Cent. 13335 - Carl Købmand GI. Kongev. 104 [3 ®Cent. 8023 Bp. Enghave PI. l i ;1(3 - L Malenn.Larsbjonisstr.21 E % By 2179y Bp. Kochsv. 31-13 Al V o.OSMiy - V Pianostenuner Saltværksv. 45 Kastrup A Kastrup 01 - C Postkontrolor Asmussens Allé 51[3 I V l l T Oy Abildgaard-Elling Knud Cross. Agenturforr. 01. Strand 38• Kl A Cent, 7liOl * By 3203 Bp. Østbaneg. 7;| [>] A 0 0(579 AbiIdhøj Anders Assist. v. Statsb. Wiehesv. 10 11(41. 9 Hell. 1929. Abildsgaara Elna Enke c. Skibskapt. Australiensv. 294R3 A Byv. 3011 u Abildskov P Malertn. Castbcrgsv. 20 Valby - L Frue Maskinskrivningsbur. Borups Allé 222 [F] A Tg. 4419 - Marie Parfumelorr. Nyclandsv. 50s !l*'l A Gh. 741u Abildstrøm AVaffel l’ahr. (Skand.Vaffel fabrik) Sognefjords". l l s [Sj jjl Am.2500y AbiIdtrup Karl Peter Cand. mag. Mynslersv. 7 AHiVl - Niels Repræsentant llolcks PI. 2 Brh. A Bella 9(51 Abingdon ved A Ronnow Skrivemaskineforr. Skinderg. 42 [Kl ACent. 430 5 Abis ved Alfred Karsberg Gummivarelager Dyrkoh7 E A Cent. 10503 Postkonto 25 5 Abisko, Akts., Sinor-& Ivallehdl. Godthaabsv. 378 Vanl. A Damso 1458 Abnormanstalter, se Emnelisten foran i2.Bind Abonnement v. Willy Jensen Ladestation Vognmandsmarken Hav(4iuskoloniernc K sid A Rvvang 2108 Abraham B F&T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 8 1Kl AbrahamsN Direktor f. Klasselotteriet R. st. Kongensg. 974E A Palæ H94y - Mogens Gross. Enghave.v. 3F’ 3 - J lvapt,. R. Engtoftev. 3* 3 A ^ 9401y - Ch. Kontorchef u. Magist. Jægersborg Allé llOCharlottl. f Ordr.' 2958 Abrahamsen J Bagcrm.Frederiksborgv.45KL] A Tg. 1520u - J Dameskrædderindo Kongedybet 4° [s] - K Enke e. Læge Maglokildev. 15* 3 A V 940 x - KEnkefrue Kurlands". 15s 3 |)Am.37G2y - NinaEnkefrueFrdbg. Allé 42 A23 ACent. 7413 - Seliina Enke e. Gross. Bred". 29;JE A Palæ 329 - Holger M Fabrikant (Kbhvns Kaffemølle Komp.) Tollosev. 30 Brh. - Einar Forretningsf. Kirkevænget 4S Valby - Leopold Forretningsf. Gcrsonsv. 21 Hell. A Hell. 110 - Elisabeth Forstanderinde Portugalsg. 183 3A Am. 4118 x - Johanne Frue St. Jakobs G. 18‘ El J} 0 2897u - A Fuldm. N-Farimagsg. 312Kl A By 1240x - Charles Fuldm. u. Magist. Cand. jur. Hor- tensiav. 10 3 A V 7500 - Poul Fuldm. Grundtvigsv. 343 A ^ va 121 - G A Giarm. Østerbrog. 134 El A G 1123v Bp. Koldingg. 3* E] - Axel Gross. Direktor MSH. R.DM. Pålæg. 8b

III - 725

Ache—Ager

Person-Ko'jister for Kjobenliavn Achen II C Afdølmusehef Xørrebrng. 084IN' li N I is.* v - l’Il Agenturforr.Gross. Frm. V-'BouIevard 37 [V| 91Cent. 114(>2 Postkonto ‘2241 I - Olira Kiikøfrue Svini;ft lis4[s: f. Am.249x - Cl)r. Ih. Gross I)ana> v. (Yo'lroll'spl.)--1El SlVlSHO - C O Gross. ( I ’ II Aohen) Eirernv. 57 TF' Jl Gh. 0721 - Knud (Iross. AT-størbrou'. 90:1El J Cent. 15998 - Mathilde Tandlage Tlavuru. !>■ils) 1 Bv 8943 Achilles G Translator Kaysersv. 2 Charlottl. 1 Ueli. 970(4 Achton L I.’Trafik mester VilhelmTopsoesV. 9« Valby Acka, Murreparations-og Kakkelovnskomp. ved Julius Nielsen Oehlensehlægørsg.50É) UV 8030 Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. Frederikshorgg. *29 Kl J) Cent. 14009 Postkonto 301 Bp. Fredensv. 17 Charlottl. Jl Ordr. 733 Ackermann Fstrid DammFrue RahbeksAllé 2 A4El J) Eva 2130 - Karen Frue Australiensv. 28 S $ Ryv. 21G2y A. C. 0. ved Axel Petersen Kunstklinkeri Strandboulevard 00 [øl jp 0 7412 Acta ved Emil RosePapæskc-&Kartonnage- fabr. Vodrofisv. 55, 57 El Jl X 3010v Acthon A P Trafikkontrolør v. Statsb. Rebek- kav. 51- Ilell. Activ v. J V Bundgaard Budeksped.Western! (5[v] 1) Cent. 15490 & Eva 7GI - ved PH Lindvang elekt.r.Installationsforr. Kirsteinsg. 4 [ ø ]J[I0 414 -v Ragnhild Ihlolt Ilusgerningskontor Vesterbrog. 9*2M J V 831)0 - Maskinalskrivningsbur. v. Betty Jensen Hostrupsv. 11[V| U X 1519x Aculit Centralen ved Frh. Lassen st. Kon- gensg. 97 KJ J Cent. 1*2007 - Pakkassefabnkken. CWinther Holbergsg. 20 KID By 4504 Adam Jean Bogholder Abildgaardsg. 27- [o] D 0 40y -Ad am 's T ra n s p o rt Co. Akts., Danasv. 80 (VJ Jl Cent,. 7400, 151(i7 “ “ >8 Post­ giro Nr. 174 Frihavnen Dampfærgev. 13 É) JCent. 5447 & 54-07 Adamsen Carl elektr.Install. Vesterbrog. 881 El D Cent. (i140 -Dagmar Fnke e. Malerm. Ole Suhrs G. 28:'H - C Farvehdl. Lyngbyv. 72s J Kyv. 2551 Bp. Løvetandsv. 4 Brh. - O Gross. M S II. R. I)M. (Chr. Staushohn) Bredg 773E - O V Guide Valdemarsg. 204Ty] D V2920v - H V Malerm. Aakjiers Allé 12 Søborg - Robert Præst Kapellan v.Nathanaelskirken Meklenborgg. 2:1[S] |) Am. 3395 y - A T Redaktør Badstuestr. 91E - H Tomrerin. Olufsv. 0 As [øl Jl 0 3133x Adeler [Se endv. Adler] - C H Baron Ekspeditionssekr. u. Magist. Østerbrog. 50C3ES $} 0 844 x Adeler-Bjarnø Axel Prokurist Solsortv. 58 ® Jl Gh. 854 x Adelfred Oscar Cigarlabr. Nordbaneg. 20 QJ D Tg. 4208x Adelgades Mel- & Grynforr. v.K Rahbek Lar­ sen Adelg. 94 Kl J] Palæ 00 - Støbegodsrorr. ved C II Mikkelsen Adelg. 20 Kl J Palæ 204*2 Adelhardt Viggo Radiofabr. Ryesg. 93 [øl $ 0 5599 B P: M arstalsg. 32 <- [ø] Adeling Gustav Liljencrantz Eorlatter Mag. art. Vadstrupv. Bagsværd Adelsbech .1 V Radioforr. Tullinsg. 10 El J) V 50*27y Adelsbøll X B Bagerm . Ly n g b y v. 50 Jl Ryv. 951 Adels Forbund, Dansk, Ny Toldbodg. 49 K D Palæ 2840 se Afd. V Real-Register

I Adelson li Enkefrue N-Søgade 493Kl J - M ( -n ss. Bortliigsg. 81FS J ID v. 2483y ! - Semi Prokurist Osterdalsg. 14- (§] - A Repræsentant II CAndersens G. 3B1E |! By 5244v Adelstéen Al Treti Repræsentant Kingosg. 53 El /[ V2990 u Adelsten Fanny Frue 1. Strandv. 2 A4Ilell. S IIell.33()9x - II Repræsentant Grondalsv. 30 ® |) Gh. 0579 Adelsten-Larsen A F Lods Øresundsg. 172 Hl D ES 08’i*2 Adelørn C A Afdelingschef Jesper Broch- mands G. 52[N] Adfelt K A II Frøkner Korsetfabr. Studic- str. 47 B Kl Jl By 2071v Adi v..1AmlersenManufakturhill.Vesterbrog. 180« [vi J V 335y Adigard des Gautries Jean Lektor v. Univ. Viadukt Allé 11 Hell. f Ilell. 2707 Adler |Se endv. Adeler] - Violet Frk. Atelier f. Gyldenlæder- &Læ- derarb. Il C Ørsteds V. 731El Ji N 4010 - D B Bankier IslandsBrygge52[s) JAm.197 - D B Adler & Co.,Akts., Bankier- & Vekselereri'orr. Østerg. 01 Kl Jl Cent. 37, 750,1023 & 12023 Stats | 474 Telegram- adr. „Debadlerco" - C A Cigarfabr. Egeg. 72i | N 3871x - Hugo Direktør (H L Adler) Holloruplunds Allé 14 Hell. Jl Hell. 550 - Ada Dr. phil. Gammeltoftsg. 10s Kl 4 By 455x - Elise Enke e. Gross. Ahlefeldtsg. 10' IH l! By 2888y - Mary Enke e. Gross. Gothersg. 153Kl J) By 5641x - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen [øl J) Cent. 8331 - Hanna Mag. sc. fh. Rektor Callisensv. 19 Ilell. Jl Ilell. 1990 - Agnes PianistindeM I & A. V-Boulevard 374EJ Jl By 567x - Rigmor Frøken Translatrice Ahlefeldtsg. 10' LKl J By 2888y Adler Ekspressen v. H F Olesen KattesundlO Kl Cent. 10020 Adler-Jacobsen E Gross. Svinget 242 (Si Adler-Lund Fr. Journalist St. Jørgens Allé 11' El Adler-Nissen Chr. Ingeniør Temev.2A3(H ffi Gh. 971x Adlon \ imluespoleringskomp. v. I Larsen VFrovej S (E Gh. 1382 v Adlon-Klub Norrcg.41Kl JCent.l0098&l<)(i99 Admiralitétsafdelingen Slotsholmsg. 10 Kl (1-5) D Cent.10201 seAl'd. V Real-Regi- st.er u. Murineininisteriet. Admirallie LauraEnkefrueObdainsAlléJQ'dD - H R Prokurist Nikolai PI. 9:i B * By 8218 Adolfssen F Broderiforr. Hindeg. 11 E J Palæ 2082 x Adolph Uffe Assist. v. Carlsberg Brygg.Cand. pli il. Kaktusv. 45s [s] J Am. 7898 - F T Cand. jur. Sekretær Rebekkav.55nell. - Flinar Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K. DM. Overg. o. V. GO4E J Cent. 16188 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg. 36 Gjentofte J) Gjent. 279 - Emmie Enke e. Gross. Aalykkev. 15 Brh. - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSI!. R. Slots­ holmsg. 102E J Cent. 9782 - Fr. Tb. A dolph’s Enke, Akts., Gross. Slotsholmsg. 16 E D Cent. 7082 & 12100 - Ingeborg Gross. Svcndsg. 23El - Preben Gross.NielsHemmingsensG.32E Jl Cent.. 11205 - AsgerKapt. i Fod I'. Kmjkr. R. Ja gersborg Allé Kasomen Gjentofte J) Gjent. li.81 -T Juhl Pianoforiidl. Jernbaneg. 4A° El J By 3310 - OvoSnedkerm. Polensg. 383(SI Adolph L Værkfører v. Carlsberg Brygge­ rierne Pasteursv. E lJV 1475x

Adolphsen Aage Boghdlmedhj. Aarhus IT. 44 (øi J O 3.15x - Vaid. Maeasinforvalter Luganov. 4S [Sj Jl Am. 5070 x - C KevisorEdv.GriegsG.282gj] JRy v,1807y Adrema, Akts., Amagert. 29 Kl J Cent. 14072 & .14075 Postkontø 21803 Se Fag-RegFtret. u.Adresseringsinaskiner Adressebog og Handelskalender Tor Dan­ mark. Kraks Vejviser Nytorv 17 E J Cent. 308 Kontortid 9-4 Postkonto *244 Adriaanse Marius Gross. Dyvekes Allé 13 (SI J) Am. 0422 Adrian C P Bogbindene. Absalonsg. 1l s El J V14S9u - OCCand. mag. Kommunekerer Brobcrgsg. I4 m JAm. 5893y - A M J j Enkefrue Nyhavn 38s Kl Jl By 5571 x - Rud. Gas-&Vandm. Kobbersmedem.R. (II II Adrian) Toldbodg. 212E J Palæl588 - II II Kobbersmed Gas- & Vandm. Frm. Nyhavn 37 E J) Cent. 3238 - LMC Kommunela'rerinde Brobergsg.l4E - Th. Malerm. PileAIlé 53a ElJl V 8402 - Th. Malerm. Borgerg. 81 Kl J Cent. 2944 AdriansenEBudeksped. st. Regneg. 26 E J By 7559 Bp. ITavdrupv. 71« Brh. - J H Cykle- & Isenkramforr. Bagsværd Hovcdg. 100 Bag-sværd Jl Bagsværd 154 - C Fabrikant (Svendsen &Hagen) Calli­ sensv. 144Hell. Jl Hell. 591x - Jan Gaardejer st. Magleby Jl Dragør 408 - A Gartner N-Dragørv. Dragør Jl Dragør 64 Adsbøll B Solvsmcd Amager Boulevard 24O D Am. 6851 - Carl Tandlæge VaTiiedamsv. 20 [V] Jl Eva 2236 AdsersenVald. Dyrla-ge Forsøgsleder Cand. - pharm. Dr. Abildgaards Allé 142 El | N 540S W Jordt Giarm. Brogaardsv. 13 Gjentofte Jl Gjent. 485 Bp. Glænog. 202g .Bølge Ingeniør Cand. polyt. L I Brandes Allé 81E! Jl N 1319x Adstofte Georg Kommunelærer Cand. phil. Nyelandsv. 524E J Gh.0108 A.E.G. Dansk El e kt r i c i t ets Aktiesel­ skab Repr. forA.E.G., Berlin,Chr. d.9. G.5 EjCent.5000 Telegramadr. „Gea“ Post­ konto Nr. 357 Aero-Tecnic Co. ved N P O Stevns Lybækg. 15[s] Jl Cent. 14465 & Il4476 Afholdsddgbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 El Jl V 5353 y Afholdsforeninger se Afd. V Real-Register Afstøbningssamling, Den kgl. fe Afd. V Re- al-Rcgister Aftenbladet Kjolunagerg. 9 E Red. J Cent. 4193 Eksped. Jl Cent. 1103 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21 El Jl V 1443x Aftenposten Ved Stranden 18 E J Cent. 9393 Postkonto 71 Afzelius A G Cand. mag. Il CØrsteds V. 524 m - Agjies Frue Henrik Ilisens V. 4EJJV3202 - Viggo Journalist Eivindsv.52 Charlottl. D Ordr. 2508 -K G fh. Postmester Cand. polit. Solsortv. 42® - A A Trafikkontrolør v. Statsb. Kirsten Piils V. 3 Charlottl. Aga Depotet Monterg. 20 E J By 8058 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjørnsensg. 11 El DCent. 0809 Bp. Johnstrups Allé 52O ® N 3271x Agenskov V Husejer Strindbergsv. 35 Valby D Vb. 365 - Richard Malerm. Saxog. 50* El Jl V 2608 x Agenturcentralen, Dethlof Thomsen Overg. n. V 33 B E Jl Cent. 5212 Ager Erna Frøken Amagcrbrog. 24:l [g] JAm. 240lv - J Repræsentant Jagtv. 51s E J Tg. 1278 x Agerbeck G & S A Rettinuer Fabrikanter Halls Allé 1 DOD V 62(58 y

Person-ilecjisler for Kjohonhnvn

As:cr—Ali re

III — 726

Agerbek-Poulsen M EnkcfrueOdenseg. 25'fe] Ji () u - K M Isenkr. Bcrnstorll'sv. K0S Hell. $ 11 ol 1 . 101 'i Agerbundsen Anna Enke o. SailHm. Ahornsy. i)-[N] - Ingeborg MelhdP (.Mel-étGrynlorr. Mola) Jakob Dannefærds V. 1 0 B 5 (S - ’s () Eftf. v. AWanoll Sadelmageri Tapet- si*rc*r Krvstalg. 3 ift] £1 Bv 4475 Grundlagt 180:2 Agerby Tora Afdelingschef Jagtv. 202 :1 N |l O ‘2171 x - AS L Forstanderinde Larslejsstr. 11 [ft] $) By 0400 - Aksel Komponist Organist Larslejsstr. 11 Kl $ By 0100 Agergaard .J Kursusbestyrer Norrebrog.TO'LSl Agerholm [Se endv. Aggerholm] - EdvardBibliotekarfb.OperasangerR.IIav- nog. 7 4 !ft] $} By 4K17 - Sophus Direktør iArbejdsgiverf.R. Liv- jægerg. 21 1 fe] J] O -i1f >0 - Karen Enke e. Postmester Under Kimene KO[s] - Louise Knkefrue Herluf Trolles G 20’ Ji] $ By 8 fi 8 x - Laust Restaurator Havneg.53K] J)By4089 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værncdamsv. 4 [3 # V 5778x - AI S K Froken Solvg. 9:i [kJ J|l Palæ 2.771 v - Einar Inspektor Ribeg. 1:| fej $ () 723 u - O W Enkefrue Klkollektrice N-Frihavnsg. 75 1 fe] |i O 809x - Emma A g e rlin ’s E f t f . Konditor Niels Juels G. 4 Kl §} By 75 lndeh. Rich. Peter­ sen Bp. Niels Juels G. 4 :1 Kl $ By 443v - Alarie Konfektforr. V-Voldg. 87 (S D By 15G0y Bp. Gudrunsv. 8 SCharlottl. $1Ordr. 1302 - A Maskininsp.Sovej 30-30BagsværdflBag- sværd 52 - Axel Skibsforer Norreg. Dragor Dragor 90 - E Urtekr. Vesterbrog. 143 [v] $1 Oent.3430 - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 1S1JJ N 441 v Agersborg [Se endv. Aggersborg] - Vald. Konfekturefabr. Zinnsg. 7 4 fe] - Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 20 OKI $ Am 5845v Agerskov II C i Co.. Akts., Agenturforr. Gross. Amagert. 29 (Kl ft} Cent. 13943 -.TBagerm. Flensborgg. 01 13 V 8377 - Amalie Enke e. Kobmand Birkholmsv. 9 Lyngby - Johanne Enkee. Fabrikant Norrebrog. 1 O 0 1 IS1 åi N 037x - L S Enke e. OveringeniorStrandboulevard 3S fe] D 0 2181 - Johanne FrisorindeKingosg.4'13 Jl V 7047 - C Kommunelærerindc Lynæsg. 1 - IS] ®N 4381v - M Lektor Caiul. mag.Grundtvigsv. 3 1 IS fl! V 5034 y - Thora Lærerinde Ryvej 8IIolte|(]IIolte505 - WSkotojsfabr. (Rudolph Agerskov &Son) Rosenorns Allé3G 2 IS jf) N 43ol x - Rudolph & Son Skotojslorr. Blaagaardsg. 15 A (NI $ N u lly Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester­ brog. 115 IS $ Cent. 8889 - V Vinhdl. (Baltic Wine Import) Fanog. 4 S ® Agersnap narald Komponist Smalleg. lG423 ? Gh.5181y Kunstmaler Lyngbyv. 207 A 1 Ueli. & Gjent. 1414 Agersted Svend Lærer Cand. theol. Joakim Larsens V. G*[13 J) Gli. 7132 - A S F Telegrafmoster Ved Amagerport IB 1 m $ Am. 1790y Agersten Harald Bagerm. Borups Allé 25 23 jj) Gh. (5092 - A E Froken (Viggo Sorensen’s Eftf.) Nyelandsv. GI210 Agertoft Kai Arkitekt Borups Alle < 23 - Holger Fuldm. (’and. jur. IIuLaardsv. 80 Brh.

AgertoftSven 1ngenior Cand. polyt. Park­ vænget. 13Charlottl. Jl Hell. llltfe - P M Lektor Cand. mag. R. Lundsy. lo 1 fej JjlOllfm Ågerup Chr. Boghdl. Norrebrog. 21523 ®. rl’g. G39y Bp. Bjornsons Allé 13 Soborg. £ Sob. .725 - Chr. Cigarfabr. Nordbaneg. 24 23 $ Tg. 255Gx Bp. Esroing. 2G 4 23 $)Tg.2997y - Chr. Restaurator Forelihammersv. I 2 13 K V9210v - .1 Itestauratrice Stenosg. 0 2 [V] J) V 29'ily Agfa-Foto.Akts.. Gothersg. 19 [k] $ Cent. 4713 & 12090 Postkonto 1 1 1 2 Aggebo-Nielsen Amalie Enkee. Bogtrykker Worsauesv. 2 2 .v] K N 458 v Agger [Se endv. Acker] - Chr. Ingenior Esperance Allé 2GCharlott!. D llell.305 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjornsstr. 10' [fQ Aggerbeck C R Bogtrykker Ingolfs Allé3|s] K Am. 3200 - Valdemar Kobmand Rorholmsg 3 4 (Kl D By 5754y Aggerbeck-Christensen Ejgil Direktor Ring- stedg. 8 S fej K O 4148 x AggerdahISophus Ovcrbogholde.rGodsbaneg- 7‘ [3 - Chr. Revisor Ordrup .lagtv. 53s Charlottl. K Ordr. 15G0 Aggergreen A L Vulkaniseringsanst. Ro- sengaarden 10 [ft] Ity 0511 Bp. Tibirkeg. 19* IS] Aggerholm [Se endv. Agerholin] - A Blomsterhdl. Istedg.2 [3 $1 Cent. 1182 Bp. Philip Schous V. 3 23 J 8 }Gh. 03G> - P Skibsforer Riheg. 1* fe] O 7452 Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Kong Oscars G. 9S^ J} Ryv. G72 x Aggersbo Chr. Repræsentant Romcrsg. 251 [0 f By 5744x Aggersborg [Se endv. Agersborg] - Marie Enkee. Fabrikant P D Lovs Alle 18' 23 Aggersund Kridtværk, Akts.,_Eksport.kontor Vesterbrog. 4A (AxeIhorg)(3 $)Cent.l 127G Aggesø TI Lund Repræsentant Taasingeg. 521 K Ryv. 2592 y Agier.Tohs.Brændselsforr. Ronne Allé 1Lyng­ by J) Lyngby 210 & Lyngby 020 Agnbak C Stukkatur N-Fasanv. 182 23 $ Tg. 3930 Agner Carl Gross. (Carl Agner &Co.) Wor­ saaesv. 2 ;1 [0 D N 1107 - Carl &Co. Gross. Brolæggerstr. 11 KJ $ Cent. 3311 - TI C Prokurist Fnlbg. Allé 40' 13 $V4451 Agnild O Bardram Kontorchef Læssoesg. 9 1 LN] K 1 N 2 0 12 Agnsgaard Peder Cyklereparator Bygmarken 10 Buddinye de AgQeray Bayo V G spansk Minister Kri- stianiag. (!' fe] Jl O 1(552 Ahl-Nielsen John Journalist Julius Valen­ tiners V. 8 1 23 I! hemmeligt Nr. Ahlberg [Se endv. Alberg] - J & E Frokner Lipkesg. 2S fe] $ G 2000v - A Metalvarel'abr. Liljev. 13 Gjentofte J] Gjent. 045 Ahlbom Ellen Enke e. Translator Dalgas Boulevard 48' 23 - Sven Forretningsf. Solgaarden 304Wr[ Si Ryv. 3009 - Villiam Revisor Ahlinanns Allé 271Ueli D Hell. 011 Ahlburg A Forgylder Trepkasg. 3 fe] J)X422x Bp. C T Barfods V. 9 2 23 Ahlefeldt Anny Komtesse Holbergsg. 7 4 Kl $ By 7213 Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. 0 . Allé 12s 23$Gh.4274 - Tofa .Enkegrevinde Nordkrog. 13 Hell. H Hell. 2048 - C Grove Gross. (Gærkompagniet) Livjæ- gerg. 154fe] |l (4 1880y -C Greve Overretssagf. Amalieg. 33 U9 £l Cent. 12207,12432 & 12732

Ahlefeldt-Laurvig Erik Greve Ritmester Amalieg. 8 [ft] £1 Cent. 12202 - ITitsLensgreve Kmh 11ofjgrin. li., D. M. Kronprinsesseg.20 IH n Cent. 7108 Ahlefeldt-Laurvigen Emilie Grevinde Clir. d. 2. PI. los [s] Ahlefcldtsgades & Grønttorvets Budcentral v. S PetersenAhlefeldtsg. 20 [ft] $ By 8120 Ahlén S Arkitekt Soborghus Alle 11 Soborg. K Sob. 130 Ahiers Marie Enke e. Forpagter Vesterbrog. 1752[3 K v 1937y Ahlgren H A V Malerm. (Skiltefabr. Hava) Fensmarky. G3:! [Ni K N 0005 - A fh.Over.seryent IJusiimg. 2G 1 23 Ahlmann Emilie Cand. polyt. St. Knuds V. 17s (3 - E Froken Mvnstorsv. 19:' E J5V 22l»9y - Mi< haide Froki n Classensg. 57 2 [fj] K H 1272u - Nikolaj Jngeuior Julius Thomsens G. 12 5 [3 D N 0087 - Marie Froken Ku nst malerinde St. Knuds V. 15s [3 Ahlmann-Ohlsen.Iohs. Direktor Vingaardstr. 21 2 [l<] K Bv 7087 - SK Kapt. Gross.(Lcerhenk it TIolm’s kern. Fabr.) GI. Kongev. 802[3 j®V 8330 Ahlstrand 0 P Iidlsfuldm. Vejrog. 11' M K Ryv. 10G7v - Wald. Kobmand Svinget 3 2 [s] Am. 1884 - ('hr. Mekaniker Amagerbrog. 29ES [s] K Am. 7401 Ahlstrøm Ellen Frue Borups Alle 251EsBrh. f Gh. 5084x Ahm ACigar-& Papirhdl.Strandr. 138BIIcll. K Hell. 1(550 - Axel Repræsentant Wilkensv. 30* 23 K)Crh. 3017y Ahner Å Buntmager st. Kongensg. 10 Kl U Pala: 1107 y Ahnfelt-RønneØ Ilojesteretssagf. Gyldenlø- vesg. 3 [3 D Cent. 9520 «& 7119 Bp. Stockholmsg. 31* fe] O 2219 AHPihen ved O Nielsen Studiestr. 3 [ft] Jt By 4820 Ahrbjerg A fh. Stabsserg.DM.FM.Frederiks- boi gv. 102 2 23 Å 1 Tg. 3908 AhrendS V Maskinmester Klockersv.22G jon- tofte D Gjent. 849 Ahrenkiel IT R Bogbinder(Ahrenkiel&01sen) ITolmliladsg. 78 1 [g] - &Olsen BogbiiidereKoinpagnistr.lO[K]|l By 4055 - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 $ Rvv. 3493 Postkonto 4517 B]i. Nvgaardsv. 58:1^ j{) Ryv. 3740 - Georg Gross. Raadhusstr.G [K |l Cent. 4994 Ahrenkilde E Entreprcnor Amagerbrog. 75 4 [Hl J| Am. 3n5y - ’s N Eftf. Frugt- & Gronthdl. Norrebrog. 11 [N] $) N 285!) - K Gartner Maglebylille Kastrup U Ka­ strup 239 Ahrens [Se endv. Arends] - Otto Ingenior Gross. Ryessr. 3 [N] $ Cent. 3073 Postkonto 20955 Bp. Borgmester Jensens Alle 9 4 fe] |) O 5210 - Ellen Frue Korrespondent Aarhusg ,3 4 fe] - G K T Telegrafkontrolor Colbjornscnsg. 8 4 [3 - TI Værkforer Hjalmar Bergstroms V. 4 3 Valby $ VI). 259 v Ahrens-Nladsen C Slagterm. Nyclandsv.30*(0 D Gh. 1734v Ahrensback Karl .1 Tomrerm. BagTorvet2,4 Buddinge Ahrensberg AndersGaardejer Tommerup Kastrup - Edvard Gaardejer Tommerup Kastrup $ Maglc 170 - II (Jas- A, Vandm. Smedem. Jansv. 3 [SO J! Am. 7028 - .1 V Gas- & Vandm. (SundbyernesVand- &Gasmesterforr.) Holmbladsy.J'(SJ ^jAm- 177 - Alfred IMlsgartner Amager Landev. Mariondal st. Magleby

Person-ISeyistLT for Kjøbenhavn

Alm;—Albr

III

7 2 7

Albert.l Papirhdl. Baunegaardsv. 9 Gjentofte D Gjent. 20 - Carl Porcelænsmaler Classenscx 3A 2 (øl Alberti Sofie Froken FAL GI. Mouf P’HDBy 4102 - Einar Skræddenn. (P N Hohnliæck’s Eftf.) Heimdalsg. 37A E - Robert fh. Stolefahr. Strandg. 27B4H D Am. 5430 Albertsen Hans Afdelingschef Ø-Sogade 100 4 [øl D 0 2557x - G Fuldm. u. Magist.Travervamiiet (IChar- lottl. D Ovdr. 2860 - L Fuldm. i D F D S. Kastelsv. 12 C2!»] Il 0 7760 - S E Fuldm. C F Kichs V. 52* LØDGh. 7052 - Svend Gross. Skotojshdl. St. Thomas Allé lO 2 'Vj D 603lx - Vilhelm Gross. (Vilhelm Albertsen & Co.) Frdbg. Allé 66 c (¥! Y 4058 - Vilhelm &Co. Cross. Agenturforr. Sølvg. 38 H D Cent. 4174 - 11 fh. Hos]>it,alsforv. Ejderstedg. 22IY) - C Husejer Dannehrogsg. 52 1 lYJ D V 5286y - V T Justitsr. 1\’. Amicisv. 6 1 [V] D V3296 - R L Kaptajnløtn. Aalekistev. UK )1 Vanl. D Damso 1616 - AKonditor Biilowsv. 3S[S - L AKontorehef Stuckenbergsv.23 Lyngby D Lyngby 487 - R Skibsreder Sotoften 18Gjcntoftc D Gjent. 551 Albertus V Billedhugger Gjcntofteg. 86 Gjentofte D Gjent. 643 - E G KonnnuneJærerinde Hesseløg. 5Sg D Ryv.383x - K Al Maskinmester Livjægerg. 18* M D 0 7002v - Chr. Overingeniør R. Duntzfeldts Allé 6 Hell. D Dell. 1473 - Gundorph Underdir. BilledhuggerTonysv. 23 Chat lottl. D Ordr. 2569 Albing AageBogholder Frederikssundsv.1603 Brh. Albinus S G ArkitektRyesg. 1313[ 0 ]D06194 ,1 Gross. (Lucas &Schaltz) Ryesg. 1313I@1 D 0 6194 Jul. Lektor Cand. theol. Rothesg. 153Tø] 1 0 702y Albinus Larsen Direktor Akts. Nordisk An- noneebnr. Kjobmagerg. 38 HDC593&594 Albion v. Johanne Thomsen Alaskinalskriv- ningsbur. Bredg. 34 H D Btv 4260 - ved Borge Ronnow SKrivemaskineforr. Skinderg. 42 H 1' By 7695 Alblad H Gartner Krathusv. Charlott!. Albrecher 1) Kapt. Ærtrv. 1 Brh. D Bella881 Albrecht Paul .1 Direktor Aurehøjv.l 1 Hell. D Hell. 459 - Louise Enke e. Varemjegler Callisensv. 21 Hell. D Hell. 3558 - Tage Jsenkr. Ejderstedg. 4 1 [v] - C L Snedkerm. Willeinoosg.30 M Bp. Hol­ steinsg. 53 [ø] | 0 2059 Albrecht-Beste J Landsretssagf. Fn>dh. Kan. 2 B D Cent. 9367 &3563 Bp. N-Frihavnsg. 272røj D 0 5674 Albrecht-Møller J L Forretningsf. Julius Bioms G. 161D D Tg. 4573 Albrechtsen [Seendv.Albrectsen,Albrektsen,Albrethsen]. - K Bogholder Rcbekkav. 40s DHell. 642x - V F Bogholder Henrik Steffens V. 4S EJ J) V 6775x - Ella Broderi- & Kniplelærerinde Hul- gaardsv. 39 Brh. D Gh. 668 y -Ing er Brodcrihdl. Herluf Trolles G. 22* H D By 4006 - Martha CM Frøken fh.Børnekonfektions- hdl. Vesterbrog. 106 B 2 El - Karl Cand. pharm. Rebekkav. 363Hell. D Hell. 3139 - Geoi i: Cigar- Vinhdl. Prokurist N-Side- allé 8 ifi) D N 50x - V L Cigarlull. st. Kongensg.37 2 Kl - A Enkefrue H C Ørsteds V. 42' ® |N920 - Luise Knke e. Fabrikant Danasv. (Vo- drolfspl.) 18' El D V 4495 - O Enke e. Malerm. Willemoesg. 242[ 0 ] D 0 3155.x

Aladdinteatret Amagcrbrog. 29 [s] |l Cent. 12181 - Teatrets Chocoladoforr. v. Sonja Meyer Amagerbrog. 31 D Am. 2020 Ala Ganterie Grenobloise,AT Bording, Akts Amagert. 1.1 H D Cent,. 159 Alaska v. \ Tiggo Nielsen Vinduespolerings- komp. Ilildersg. 11 hk! X' R.vv. 3127x Alba Hotel v. Olivia Anild Bredg. 05 [Kj ål Palæ 3705 Alban Mathilde Bogholderske Collinsg. 5 4 H 01389v - Carl Gi'oss. S.vndergaardsg. 5 LY)D Cent. 3571 Bp. Rialtov. 13' 18) $ Am 65-49 - C A Sten- og Billedhugger Collinsg. 5 4 I D 0 1389 v Alban v. E Hansen Vinduespolcringskomp. St. Peder Str. 37 [K] J (1 By 5925 Albarts G Tapetserer (P Albaris &Son) Ve­ sterbrog. 14 B 3 [v] - P Tapetserer (P Albaris & Søn) Vester- brog. 11 B;MYJ - P & Son Tapetserere & Dekoratører Ve­ sterbrog. 14 [V] |) Cent. 11427 Albech C Frøken Guldsmed Rugv. 10 Brh. - C&Co., Akts., Lingerihdl. Falkoner Allé 17 0 D Gh. 1413y Albech-Thomsen Aage Lingeri- &Modemag. Falkoner Alle 1.12(Fj jjpN 1063x AlbeckGeorgCarul. polit. N-Farimagsg.554H - Kaj Cand. jur. Sekretær i Finm. Ejder­ stedg. O 4 LYl D Eva 1203 - Hjalmar Direktør Vesterbrog. 44° (V) - E O Enkefrue H C Andersens G.4 3 [K)| By 8439 - Julie Enkefrue Vesterbrog. 983El - Margrethe Enke e.Læge Rolighedsv.20 2 E) - Mimi Enke e. Overretssagf. GI. Kongev. 29 B 3 EJ DV 5129 x - Asta Frøken Forstanderinde Kong Georgs V. 50‘ E f Gh. 1525y - A Frue Østerbrog. 1242ID ®ØlfiOy - Marie Frue Nyvej 4 2 IS j) V2072 x - Carl Gross. (Andersen &Albeck) N-Fari- magsg. 5* H |1 By 8021 - C E & Son's Eftf. Gross. Frederiksbergg. 28 m D Cent. 1809 & 1819 - Erik Gross. (Fabrikken Compound) V- Voldg.2 3 EJ - Erik &Co. Gross. Agenturforr. Gvklen- lovesg. 10 H D Cent. 7958 - F Gross. (Juls. Schmedes”Eftf.) V-Voldg. 2:! m D By 2747 - Sv. Rapt. i Flaadcn 01 fert Fischers G. 19 H D Falæ 1897 - V fh. Kontorchef R. Kronprinsensv. 14 QS J) Gh. 1423 - Jens Litograf Gothersg.422HD Falæ488y - Marie Frk. Malerinde Uavneg. 7 4 H$) By 35 v - KM Musikhererinde Amagerbrog. 1073[S] - Hans Repræsentant PeterRordams V.261El - ASnedkerin. Tullinsg. 23 LYl f V2404yBp. Gasvairksv. 3;t (V] - Brødr. E &V Tapetserere. & Dekoratører Bredg. 38 H D Palæ 1086 - E Tapetserer Frederikssundsv. 1601Brh. - E Tapetserer Tullinsg.lOEl D V 714x Bp. Kaalundsg, 5' El fi V 2958x - Fritz Tapetserer Willemocsg. 18 [o] $ 0 5525 Bp. Lyngby Ilovedg. 66 B Lyngby - V Tapetserer Njalsg. 4 3 |s) - C Musiklærerinde Borups Alle C 2 [ø - Eduard Radioforhdl. Nørrebrog. 17 (SI Alberg [Se endv.Ahlberg] - Niels Gas- & Vandm. Entreprenør Mølleg. 4 2 [SI D Cent. 12493 - Magnus Købmand Grysgaardsv. 1' Brh. D Gh.4551 - Arthur Malerm. Mellemvangen 49 Brh. D Bella 894 Albers Herman Revisor NJFjords A lléil S Albert H Gross. Valdemarsg.l 8 s S |H r9030y - L kgl. Hof-Fotograf Østcrg. 3 3 H D Cent. 2252 - K Korrespondent Jyllingev. 273Vanl. Albek J Malerm. Holsteinsg. 50 El D 0 1660 Albér Daniel Fabrikant Mariendalsv. 44 3 El |G h .584y

Ahrensberg G 11dls^art m*r Dragorv. Drago D 1)ragor 623 Ahrensbøil Alfred Budeksped. Raadhusstr. 4 H 1,1Cent,. 12106 13 1 >. Kormosev. 5 OQ Ahrenst Carl M Gartner LindeAllé 45 Vank - V J Kommuneherer Frdbg. Bredeg. 7 [El Ahrentz Al C AV Enkefrue Sortedamsdoss.59 D 2 m $ N 1882y Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Carl Repræsentant Norgesg. 481 [s] $ Am. 3(>6;ix - Chr. Repræsentant Alunkensv. I 2 03 D Tu'. 2121 AhrnellG W Postassist. Borups Allé 181U « T

Made with FlippingBook - Online catalogs