Kraks Vejviser 1931 personregister

Vejviseren indeholder en Mængde nyttigt Stof, som overhovedet ikke er tilgængeligt i andre Haandbøger.

Afdeling III.

Person-Register for Kjøbenhavn.

Privat-Personer s a m t Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i Kjøbenhavn, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturliget vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens lilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som væsentligst gennem Folkeregistret er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning.- Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register for Kjøbenhavn. — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se Afd. IV, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

G r æ n s e n m e lle m d e t te R e g is te r s O m r a a d e o g P r o v in s - R e g is t r e t s e r v is t p a a o m s ta a e n d e P la n , „ P e r so n * R e g is tr e ts O m ra a d e" .

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 10. November 1929 — 15. November 1930, med Angivelse af Dødsdagen.

Alle Forretnings- og Privat-Adresser af almindelig Interesse optages i Kraks Vejviser.

k

Made with FlippingBook - Online catalogs