Kraks Vejviser 1931 gaderegister

Vejviserens Hus-Register er iaar betydelig udvidet og for­ synet med Telefon-Numre.

Afdeling II.

Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn.

A. Gade -Reg ister. Gader, Veje og Pladser i Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)kreds, samt Kommunalt Læge­ distrikt. B. H us -R eg iste r . Offentlige og private Ejendomme, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gadenav­ nenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus om dettes Nr. Endvidere Ejeren og et Udvalg af Husets Beboere (Forretninger, Institutioner og Privat-Personer); for de kbhvnske og frdbgske Ejendommes Vedk. tillige Matrikelnr., Ejendomssky Idsvur­ deringen (E), naar denne udgør 35,000 Kr. eller derover, samt de samme Ejendommes Grundværdi (G), begge i Henli. til Vurderingen pr. 1. Jan. 1927 med senere foretagne Omvurderinger. Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurde- ri.ngen, saaledes at (E) angiver den samlede Vurdering. Naar man vil opgive en Ejendoms Matrikelnr., maa Kvarterets Navn nævnes med (ses i Gade-Registret), da hvert Kvarter har sin egen Nummerering. Hvor Ejeren af en kbhvnsk. eller frdbgsk. Ejendom bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette anført. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, samt Belig­ genheden al forskellige oflentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Bagsværd, Buddinge, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Husum, Kastrap, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rødovre pr. Valby, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk). Oversigtsplanen paa første Side af Afdeling III, Person-Register viser Grænsen for dette Omraade.

En nærmere Vejledning i Bragen af disse Registre findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

Made with