Kraks Vejviser 1931 gaderegister

Animated publication

Vejviserens Hus-Register er iaar betydelig udvidet og for­ synet med Telefon-Numre.

Afdeling II.

Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn.

A. Gade -Reg ister. Gader, Veje og Pladser i Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)kreds, samt Kommunalt Læge­ distrikt. B. H us -R eg iste r . Offentlige og private Ejendomme, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gadenav­ nenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus om dettes Nr. Endvidere Ejeren og et Udvalg af Husets Beboere (Forretninger, Institutioner og Privat-Personer); for de kbhvnske og frdbgske Ejendommes Vedk. tillige Matrikelnr., Ejendomssky Idsvur­ deringen (E), naar denne udgør 35,000 Kr. eller derover, samt de samme Ejendommes Grundværdi (G), begge i Henli. til Vurderingen pr. 1. Jan. 1927 med senere foretagne Omvurderinger. Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurde- ri.ngen, saaledes at (E) angiver den samlede Vurdering. Naar man vil opgive en Ejendoms Matrikelnr., maa Kvarterets Navn nævnes med (ses i Gade-Registret), da hvert Kvarter har sin egen Nummerering. Hvor Ejeren af en kbhvnsk. eller frdbgsk. Ejendom bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette anført. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, samt Belig­ genheden al forskellige oflentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Bagsværd, Buddinge, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Husum, Kastrap, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rødovre pr. Valby, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk). Oversigtsplanen paa første Side af Afdeling III, Person-Register viser Grænsen for dette Omraade.

En nærmere Vejledning i Bragen af disse Registre findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

A. Gade-Register for Kjøbenhavn maa benyttes i Forbindelse med folgondo Artiklor i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der givor nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraado, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse mod Kortene i Aid. I. Ejendomsskyld (Ovcrskyldraad ogkbbvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc.). Forsørgolscsvæscn (Lovregler, Kredses og Distrikters Omraader, angivet ved Lægedistrikter; Kredsinspektorers og Distriktschefers .Kontoradresser samt Lægornes Konsultationslokaler). Ilnslojenævncno (Nævnenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc.). K irker (Under de enkelte Kirkers Navne: Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). K varteror (Inddeling i Roder og disses Grænser). L ign ing sd istrik ter (Inddeling i Roder; Rodernes Grænser, se Kvarterer). P o liti (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd; se endvidere Bestemmelser og Takster i 2. Bind). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppeborselskontorer og -distrikter, Rodemestro og deres Kontorer). Skorstensfejerdistrikter (Distrikternes Omraade; Skorstensfejernes Navne og Adresser, so Fag-Registret). Gader, Veje og Pladser er opfort i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det forsto af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D., Nørre Farimagsgado under N., Ny Kongensgado under N. og Ved Stranden under V. Undtagno fra denno Regel er do Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); do er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver, er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H O Andersens Gade under A., F F Ulriks Gade under U. Til do optagne Personers og Firmaers Navne er fojet Stillingsbetegnelso og Telefon (2 Brugere af samme Telt. er ofte slaact sam­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved <&); ved Hjælp af Stillingsbetegnelsen kan de eventuelt findes i Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Om Gader, der har skiftet Navn (eller er nedlagt) efter Aar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne i Real-Regi­ stret. Her findes tillige oplysende Artikler om de offentlige P a rk e r og Anlæg, om historiske Bydelej om Slotte og andre oftentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten), samt om de i Byen paa offentlige Steder opstillede Monumenter, Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Rcgistrot finde behandlet i Artiklerne Bygningsvæsen, Bygningsfredning, Huslcjcnævn, Stadsingeniørens D irektorat, Frederiksborg B irk, Frederiksberg Kommune, Nordre B irk, Søndre B irk o. s. v. Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 6. almindelige Vurdering pr. 1. Januar 1927 ansatte Beløb. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurdoringen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Værdi. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om Over-Skyldraadet de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over Kjøbenhavn (i Afdeling I). At Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. B. Hus-Register for Kjøbenhavn Regler for Ordningen.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyrovidoredo Udgaver af

KRAKS LOMME-VEJVISER, en Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i Kjøbenhavn og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggenhed og Postdistrikt. Pris 2 Kr. KRAK« KORT OVER KJØBENHAVN, FREDERIKSBERG OG GJENTOFTE. 7 Specialkort og 5 Kortskitser med fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Færdsels- og Sporvejskort. Pris 2 Kr.

Afdeling I I . A . Gade-Register for Kjøbenhavn.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser op Tegn1 (se fjerde Side, forst i dette Bind). Ilvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anfnrt umiddelbart efter Gadenavnet i forste Kolonne, f. Eks. Valby, Soborp, Gjentofte. Kvarter eller Kommune: De i denne Kubrik anforte Betepnelser er kbbvnske Kvarternavne, naar ltubrikken Læpedistrikt er ud­ fyldt, livor denne Kubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er anpivet. (Frdbp., (fjentofte, Taarnby, (lladsaxe o. s. v.) Kodeinesterdistrikter op Rodekontorer: de .‘i kbbvnske Rodeinesterdistrikter betepnes ved: 7 (Kpilsp. 35), 22 (Pernillev. 5) op 23 (Hvedev. 20). De IS Rodekontorer betepnes ved: 2 (Ilanunerielisp. 14), 4 (st. Konpensg. 31), 5 (Peder Skrams (1.5), 6 (Prinsessep. 2'.) B), 9 (Absalonsg. 3), 10 (Lyrskovg. 6 ), 11 (Xørrubrop. G3), 12 (Kapelv. 55), 13 (Arresop. 20), 14 (Stefansp. 48), 15 (Tliorsg. 74), 17 (Østerbrog. 42), 18 (Diyjæperp. 22), 19 (,Tugte. 227), 20 (Aarestrupsv. G), 21 (Godthaabsv. 359), 24 (Amaperbrop. 62), 25 (Oitnles Allé 3 A). (se iovript Artiklen itodeforvaltninpen i Afdeling V, Real-Register for Kblivn., livor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne samt. Rodekontorernes op Rodemestrenes Adressen. Frdbp.ske Digningsdistrikter betegnes i samme Rubrik ved F 1 — F 18. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Soværnet horende Personer her som andensteds i Kblivn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Koirniune-Læpedistrikter under Kbhvns Forsorgelscsvæsen. Øster Kr. (1. I)istr.) bostaar af 1.—5., Sønder Kr. (2. Distr.) af 6.—11., Vester Kr. (3. Distr.) al' 12—16., og Norre Kr. (4. Distr.) af 17.—22. Inegedistrikt. Se iovript i Afdeling V, Rcal-Register for Kblivn. under Forsorpelsesvaisenet, hvor Kredsinsiiektorernes, Distriktschefernes og Kommunelægernes Adresser og Træffetider findes. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kblivn. er betegnede ved deres Numre, 1—15; 2 , 4 , 9., 12., 14. og 15. Kreds er delt i 2 Dele, betegnede ved N, S, O eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. Kreds’ vestlige Del (12 V) er atter delt i Brønshøj og Vanloso Afstemningskreds; Delingslinien her lVemgaar af Rubrikken Kvarter eller Kommune. De fredcriksbergskc Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, sidstnævnte delt i en vestlig og en østlig Afdeling. — A 1, A2 og A 4 betegner bliv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby;og 4. Kreds (Kjoge). Politikredsene F., N. op S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Sondre (med Amager) Birk og bar Grænser fælles med de tilsvareudo Jurisdiktioner. Tallene l —9 betegner do kbbvnske Politikredse (so Artiklen Politi i Real-Rogistret). Kysningsdistrikter, Ligningsdistrikter (i Kblivn.), Skyldkredse (under Ejendomsskyld), Huslcjenævnsdistrikter og Skorstensfejerdi­ strikter er omtalt i Afdeling V, Rcal-Register for Kblivn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. borer under Kbhvns Overpostmesterembedo og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa grønne Blade foran i 2. Bind).

1 , ' bero il! £

( M O3

<3 u i

' o >- ® S g i o ? 1 | Ilvidovro i Rødovre

. © O ‘■O & m o .S

' £ f å - i 5!>- , o i o, H

1i o ' '■-o ^

l_bp,S , rt g 3 , S/c

5) ^

Ga d e

r> u O +*

G a d e

ftd•— 1

MJ3 1

*T3 t S * « 8

*

ft. 1“

-

i

;

21 4 21 12 F 5 F 2 Udb.Klædeboi 11 — 12 Brønshøj Rosenborg Vanloso Udb.Kla'dobn Frdbg.

Urh. K

Agormoscn Valby . . • . Agorskovvoj Valby. . . . Aggorsborggade..................... Aggorsvoldvoj. . . . Aggervej Vanlose . . . . A gnetcvej...............................

Ilvidovro

Aabakkcvoj . . . Aabenraa . . . . Aabjorgvoj Vanloso I!

Grondals !12 V] 8 1 22 Trinitatis 1 7 12 , 7 Vanloso 42 V' 8 , 22 lietblobems | 5 J 6 1 18 St. Thomas F30 F

A4 S

Rodovro i A 4 s i

Si.ms

A gersogade.......................... Str.i Udb.Klædobo 19

115 0 7 j i

0 iUdb.Klædobo 18 B’rihavns 1 6 7 4 Brh.1 Bronsboj 1 23 Brønshøj 112 V 12 V 8 1 22 Vanlose 21 Vanloso 8 j 22

::i 3:;-55 2—III 12-46 48—54 50—72 74-78 80

25 Filips 9 S 4 1 11 Ablofeldts-1ul. Nr. ng2n —3u K i Nørrevold 2 St. Andreas 3 1 12 irado 1 2 -1 8 - Trinitatis _ - Ablmanns Allé Holleru p . . Itjen to fto Hellerup l Al N A hlm annsgade..................... N Udb.Klædebo 12 Brorsons 120 6 19 Ahornsgade .......................... N lUdb.Klædobo 11 St. Joliannos 11 6 2 Ahrenkildes Allé . . . . S 1Sundbyostør 25 Filips 9 S 4 11 Alironsborgfgade . . . . , Sundbyostor 24 Natlianaols 9 N 4 H Ajos Allé Valby . . . . Hvidovre Ilvidovro A 4 S Aktæons Allé Valby . . . Hvidovre Hvidovre A 4 S A lbaniensgade.................... 24 Allehelgens 9 N 4 11 Aldorsrogade j J Vormundsg.' Str. I, Udb.Klædobo 13 Taksigelsos Kingos 15 0 15 V 8 1 Alderstvost Passage . . . N Udb.Klædobo 11 St. Johannes 11 6 9 Alexandorvoj Cliarlottl. . . Gjontofto Messias A 1 N Aloxandravoj.......................... L Uttorslov 15 Kapernaums 15 V 8 20 Alliambravej.......................... V Frdbg. F 12 Frederiksbg. F 1 F Allégado t 1—37 F Frdbg. F 9 Frederiksbg. F 2 F • • • •) 2—28 _ F 10 — F 1 t 1—17 I j Udb.Klædobo 15 St. Stefans 11 8 Allors^auo . . . j 2 _18 _ . Samuels Allingvoj Valby..................... Ilvidovro Hvidovre A 4 S Almovej Hellorup . . . . Gjontofto Messias A 1 N Almindingen Soborg . . . Gjontofto Gjentofto A 1 N A lp cro scv o j.......................... S Sundbyvost. 25 Sundby 9 S 4 i<> Alrunovej llollorup. . . . Gjontofto Gjontofto A l N Alsgado V Udb. Vostor li) Enghave 14 0 f) 15 Alstodvc, Husum . . . Husum 21 Husum 12 V 8 22 99-133 . . . . s Amagorbro 24 Christians 2 S 4 10 Boule- { vard J 2—14 7 H. Tavsens _ - 9 80-108 - Eksorcorpl. 24 Sundby - - 10 118-134 - Amagorbro - Christians - - 1—31 S Amagerbro 24 Frolsers 9 N 4 11 37—49 Sundbyostør - Nathanacls _ . 51—111 - Sundby - - 115—151 — Filips 9 S - - Amager- 153—295 . _ 25 ... . 2—28 _ Amagorbro 21 Christians 2 S _ 1(1 brogade

Retblohems Hellig Kors Rrorsons

6 i 18

19

-

— -

_

12 0 -

-

Aadalsvej . . . . Aagade . . . . j| Aagerupvoj Husum Aaliaven Valby . . Aakamlovoj Aakjærs Alle .Soborg Aalborggade . . . Aalokisto-t 4 . . voj 121-237 o

Brh. 21 Grondals i12 V, 8 22 -110 N Udh.lv lirdobn! 12 Rrorsons 120 6 19 114 1, — 14 Anna - 8 - Ilusmn i 21 Husum 12 V 8 22 Vigerslev 26 Timotbeus 14 V 9 io ltrh. Husum i Gladsa.vo ; 23 Husum Soborg 15 V 8 A 2 . N 21 Rrousboj

0 Udb.Khcdobo1 18 Davids

10 7 4

Vnl. Vb Vnl.

Vigerslev | 20 Vanloso 12 V 8 22

Vanloso 21 20 Vigerslev , 20 Udb. Kbedobo' 12 Hronsboj j 21 Valby ' 20 Udb.Klædobo' 19 18 Udb.KIædobi)' Hvidovre Husum Udb. Vester Østervold J Uttorslov j Udb. Vester ' Vigorslev

-252

-

■Timotbeus 14 V 9 ; 16 ,12 Vi - j - Timothuus !l2V 9 : 16 , Hellig Kors : 5 ! 6 | 18 Grondals 42 V 8 I 22 Timothous 44 Vi 9 ■ 16 Davids 1 10 7 I 4 Hans Epedos, - ' - I - Hans Egodes! 10 7’ 4 Hvidovre , A 4 i S Husum 12 V 8 ! 22 Maria 1 15 i 12 Esaias 0 3 5 Grondals 12 V 8 j 22 Elias 1 5 13 Apostel - * Gothsomane ‘ - - - Solbjerg |B30 F Hvidovre , A 4 S i

Aalhohnsvcj ' 1o.>-i>5og 34- Aalslrupvej Vanloso . . Aalykkos l’assago . . . Aalykkcvej.......................... Aarestrupsvej Valby . . Aarhus- 1 ' " gado 70 -101 og50 -112 Aarhus P lads......................... Aastrupguardsvoj Valby . . Aavondingen Husum . . . Abol Cathrines Gade . . . Abildgaardsgade . . . . Abrikosvej............................... „ . (I 13 Absalons- 1 o—32 gade I 34—48 A eaeiavej............................... Acliillos Allé Valby . . .

Frdbg.

1F 1

Hvidovre | St. Anine V. ( 4

1 Garnisons ; 1 Frederiks ■

7 3 | 5

1—61 . . . . 03 - 1)3 . . . . 9 5 -111. . . . 113-117. . . . 4 -58

- - '

-

.

Natlianaols Sundby

30-32 34—50 52—88

; -

St. Pauls

- 1 -

Sundbyvcstr.

Adel­

0

gade

Garnisons Frederiks St. Pauls

7

— 98 — _ .

- .

90-10D - 102 -294 -

60—11)2 100—108

— 25

8 St. Inikas ■F 2 F Holmens 1 8 St.'Thomas F30 Gjontofto : A 1 Filips OS A 4 A 1 Mossias 1A 1 Sundby OS Hvidovre Gjentofte

3-41 og 2—4 s Amagerbro 24 Christians 2 S 4 10 43—47 _ — ' Natbanaels * _ .

11- -3 og 2 - 8 • )5 -lOoglO-16

Frdbg

F 4

Amagor-

Adilsvoj

F 3

fælled-v 49—Husvildcba- voj rakker og 18—52 - Eksercorpl. Amagor- t l - 17 og 2—8 K Krstkvns

Admiralgado.......................... Adolpti Steens Allé . . . Adolpbsvoj Gjontofte . . Adriansvcj............................... Adserb.ivej Valby . . . . Aftonbakken .Soborg . . . Agave ,ej Hellerup . . . . Agerlandsvoj..........................

Øster Frdbg.

1 5 F 5

' Sundby

.

-

6 Christians 2 N 4

9

Gjontofte Sundbyoster 25 Hvidovre ’ Gjentofte Gjontofto Sundby veste 25

_

Frolsers

gade ) 19—35 og 10—20 Amagor Ean-( L—141 dov.Kastrup j l.Nr.o.Rest.u. Amagertorv . . . J 2—24

fS

-

Taarnby

Kastrup A 2 S

_

Taarnby

K " Strand

5 Helligaands 7 1 7

Frimands

1

-l

II - 51

i 1-3 +* 1 v i l «

_bx>*o >• 2^

a l ■?. a

G a d e

G a d e

Kvarter eller

Kom­

mune

Post­

kreds

Rode­

Sogn

Valg­

Kvarter eller

Kom­

mune

Rode­

kontor

Post­

(Kirke)

Lægedi- stiikt

kontor

distrikt

Pohtikr

distrikt

1 i A l N

Gjontofto

1 Gjontofto

Borgm.Jensens l 1—I) o^- 2 l .* 0 Udb.Klædebo! 17 ■St. Jakobs 10 i 7 ' 4 Ba'kkeh.i Sole.rg.....................

; 23

! Bronshoj 112 V 8

: 4 n ‘ - i 3 II., kkeskovve j ..................... l'.rb Bi unsboj

13 lyt.

22 20

Al lo

\ fra 0- Al lo - '

L Utterslev , 15 i Kapornaums 15 V 8

1, Udb.Klædobo 15 1.--t. Stefans 15 V1 H i 20 Bodkorvo j ...............................

Bnrgmostervangen . . . . B orneuvej............................... K ornholmsgade..................... Borrchy voj.............................. Brh.

Gjontofto i Gjontollo j

| Gjentulto i A 1 N

| 9 S 1 4 1 11 Boirohoj Hellerup . . . . S ! 3 ! "> Bo^ov«! llellorup . . <

s Sundbyoster 25 | K OsltTv nid 4 St Pauls l’i-ips

| Messias

1 A 1 N

j Natbanaels 9 N 4

n

23 ! Broti-boj !12 \ ; 8 9> Bøhmens- i 5 9 <>g 6 16 S Sundby oste

Bronslioj

-

- 1 1

-

gade

» 3 1-49 og 40

Borthigsgado.......................... .Str Udb.Klædebo 13 ! Taksigelses : 1 .> 01 « 1

1 ■ | Allobelgens

12 0 S ! 19 Bøllegaardswj . . .

L td teislov : 15 i Grundtvigs i15 V 8 Sti Udb Kl.e.leb . 13 | ’l aksi gelsos 15 0 8 Kmdnip 22 j Grundt,vigs ! - - -

/ i :r> og

2 2 i

1 , Udb.Klædebo! 14 1

Anna

F 16 1 Mariondals 1F3 Vi F

..

| 105 H l Og102 IH .

Frdbg.

. S

-

1 . Utterslcv 14 '

?nÅ’S l-*:! |S7 A1Ié I IS9- 259

_

Vanloso

21 1 Vanloso ,12 V 8 91 itskirkens 8 1

Brh.

22

Borglnmvej Vanloso . . . B o rso n ...................................

K Strand

—■

v

1:i8 236

7 7

! Kapornaums !12 ø - i

Sl.iiskirkous 1

I, ■ lldb Klædeho 14 1

112 ( 1 -

«-S 1 -

1

H

Anna ^ St.St-fans

19 llorsgado . . . .

• • K Strand

f’

Boni[is Plads. . )26—3" Bosorupvej Husum . . . . Hosta Mos*« Klphij. . . . Botoftovej Husum . . . . Hoyosgauo. . . . i o. „ , Brahoshnrgs Allé . . . . Brammingogado..................... Bramslvkkevoj Valby, . • Brams Sidevej Charlottl. Bramsvoj Charloltl Branddammen Husum. . . Bramtholms Allé Valby. C .T lirandt,s Vej . . . . llrannorsvej Charlottl. . . Bratsk .vvej Vanloso . . . Bredahlir.

!

Husum 21 j

Husum 12 V ' s i 22

1

Gjontofto

1SkmHbnvt'd i A 1 : X

llellorup i A 1 N Frederiksbg.; 1' 1 F Ordrup , A 1 N

Gjon tofte

Husum 23 |

Calliseiisvoj Hellerup . .

Husum i15 V 8 21

' F 1*.

V Frdbir.

0 St. Matth. 1.4 0 5 . 14 Ca.il F,tiårs Vej

I 1 " 17 V Udb. Vester

-

Gjentofto 1

Frdbg.

F 12 Frederiksbg. 1 1 F 1

Carl Baggers (1-21 og 2-22

-

J 1- 29 og 2 -20 B Udb.Klædobo 15 1 St. Stefans i15 \ 1« | 2o

Messias

AlléCliarløttl.) Carl Bernhards Voj

ltoslen

F U Frodoriksbg 1 F 1 F

— [ Kingos 1 - i

V ;

Frdbg.

. .

S Sundbyostor 25 : i 1 11 Carl Hbiclis Allé Soberg. . 0 ;Udb.Klædebo 19 1 Davids ! 10 7 4 • ar] Daniel Ils All.' Islev, j Vigerslev 2i) i Timotlious 114 Vi 9 i 16 llu s n m ............................... Filips i

Gladsaxe i

Soborg , A 2 N

1

Bod 'Ve

1 ltodovro A 4 S F 14 | Lind«*v;in£8 1F 2 F

Gjentofte Gjontofto

F I'rdb^.

1

Ordrup i A 1 1X Ordrup i A 1 i X

Carl Feilborgs Voj . . . . Carl .J.iOobsens Vej Valhv .

Valby 2o 1

Jesus

14 V 9 16

i

Husum 23

0 Udb.Klædebi 17 j St. Jakohs 10 7 4

Husum 15 V18 21 »arl Johans Gade

L 1 Brandes AHA . . . . V Frdbg.

F 1 : St. Thomas F30i F | Bod vro A 4 ( S

20 [ Timothous 114 V 9 16

Valby

Carl Langes Ve.) Valby . .

• ltodovro

S . Amagerbro | 24 Frelsers

4 11

Carl Lunds Gado

. . .

io n

li Ulterslev 15 Grundtvigs 15 V i 8 1 Carl Mollers Jillt5 S©hoi*tf

1 Gladsaxe

clailKaxo lA2 N F il St. Markus F 1 F

Glontofto

Frd bg.

i Ordrup ! A 1 N

,, • 1 »Uge Nr- V 1

. ...

j^r

_

Vanloso 21 Van leso 12 Vj H 1 22 (.ari Motivs Vej {

F 6 20

Valby

20 Timothous 14 V 9 16 Carlsborgvoj j " g Nr.

Vb. | - |

Valby

Jesus 14 0 9 15 — 14 V -

Lyugby-Tbk. Ilvidovro

— -

I.vngby A 2 1X Il vidovro A 4 S Frederiksbg F 2 F

s j Sundbyestor 24 Alleholgons 9 N 4 11

Carlsgado .

. . .

K

h 1 dbg.

F 9

Carolinevoj llellorup . . .

j Gjentofto V Udb. Vestor

llellorup 1A 1 N

S

Sundbyostor 24

0 s 4 11 Carstonsgade . 7 3 6 Castborgsvoj Valby

Fi’ips

9

. . . .

Krist

14 0 6 15

1 8 - 87 K St. Annie ti.

4

Valby

21) Timothous 14 V ij Ilvidovro : A 4 s F 1 ' Solbjerg ;F 30 F

Garnisons Frederiks

16

) 41—.Vi

~

"

— -

Catherino Ilootbs Voj Valby Ceresvoj . . . . C eylonvoj.............................. Cbar lotten lunds voj Hellerup CbrislenBergs Allé Valby . Christian d. 2.lens Allé . . Christian d. 2dens l'lads . . Cbrislianeboj Soborg . . . ( hristian Paulsens V. Van!. Christian Hiehardts Vej . .

Hvidovre

Bredgade . . . .

V Frdbg

— —

-

H

\ 2- 1 0

s I.Sundbyoster 25

-

Garnisons

Filips

OS 4 11

Gjenlolto Gjontotto

Bregentvods Allé Gjentotte

Gjontofto A 1 X Ordrup A l N

Gjontofto

Messias : a 1 N 20 1 Timothous 14 V y 16

Clill

J

Valby

Brcgnogaardsv. I Charlott.!. 1

. “!

Messias

s Sundbyvost. 2f> Sundby 9 S 4 s ■ Sundbyvost. 25 Sundhy 98 4

- |

10 10

°*>

Iledl

1

2li-;-,0

-

1

I,.r«'i.rn<,ro (l^ ad o .................... Bropnovoj Ujontolto . Breidahlik Alle...................... liremensgade.......................... liiigadegaardon....................

Utterslev GjentolU'

f> Holligaands 7 2 Soborg ; A2 N F 18 Lindovangs F 2 F St Lukas F30 F T) SI itskirkens 8 1 7 7 F i

11 Kapornaums 12 ø 1* ! >» Christian d. 9. Gade . . .

K 1 Kjobmager ! Gladsaxe

Gjontot to A 1 i X 1

Sundby vost. 25 Smidliv 1) S 4 1 10 S Sundbyoster 24 Allobelgens 9 X ! 4 1 11 Sllmlby vest. 24 Sundby i

!

Frdbg. Frdbg Sirand

V i K J

i 4 1 lo C h ristian sb o rg ..................... Cbristiansbo.gga.'o . . . Uh ristinnsdal Valby . . . Christiansholin Klpbg. . Ohr.holms Parallelvej Klpbg. j - 13 16 14 ('hr.holms Slotsallé Klpbg. 2 N , 4 8 Cbr.holms Tværv. Klpbg.

( 1—11 > Sund bi vest.

V I Vostervold 2 Sl itskirkonsi '3 1 12

24 Sundby 1-*S 4 I Hl

Eksorot‘i|)l. Sundby vost.. Eksorc*‘rp)

-

— | -

j Bod"Vio Gjontofto 1 Gjontofto Gjontofto Gjontofte Gjontofto Gjontofto Gjontofto Udb.Klædebo Byngby-Thk Gjontofto

ltodovro A 4 S Skovshovcd A 1 N Skovsbovod A 1 N .Skovshovod A 1 N Skovshovod A 1 N Skovshovod ! A 1 N Skovshoved A 1 N

Brigadovoj .

.

- Natbanaels

f 48 0«

-

— - I | -

S

Bristol .A lle .......................... Broagergado .......................... Broborgsgado.......................... Brodersons Allé Hellerup . Broderskabsvoj..................... B rofogedvej.......................... Bropaardsv. Gjentotte . .

Sundby vest. 25 Sundby 9 S 14 10 Cbr.bolms Parkvej Klpbg.

V Udb. Vostoi K Krsthvns

10 St. Matth. 6 Frolsers

Gjontotto

Hellerup A 1 N

Chris ti ansbolmsvo j Klbpg. Christians livilovej Charlottl.

F Frdbg F 14 Lindovangs F 2 F

A 1 N

Ordrup Sions

L 1 tterslei

15 Kapornaums 15 V 8 21 C'liristiansniindevej. . . . St.

19

15ø 7 1

Gjontotto Krsthvns Gjontofto

N

Gjentofto Al

Christiansrovoj Klpbg. . .

Taarbæk A 2 N Ordrup A 1 N

K

Brogade

.....................

6 Frelsers 2N 4 8 Christimsvoj (1 - 35og 2—38

_ -

|

--

Broholms Allé Charlottl.

Skovshoved A 1 X

Charlottl

Boston

Messias

\

5 6 19 Christian Svendsens Gade

N Udb.Klædobo 12 Brorsons

s Sundbyoster 24 Nathanaols 9 N 4 11

Broliusgado j

' 2 - 20

-

12 0

V Frdiig. Gladsaxo K Kjobm ager K Kjobmager Gjentofto

Christian Winthers Voj . . Christel’. Boecks Allé Soborg

F 1 Solbjerg F30j F Gladsaxo A 2 j N r» Holligaands 7 : 2 7 Holligaands 7 2 7 5

-

Brh. Broksov e j............................... Brolæggorstrædo . . . . B rom bæ rvej.......................... Brh. Brorsonsgado. . . . ' . . Brorsons Kirkeplads . . . Brostykkevej Valby . . . Brovængot Ilusum . . . . Brunevang Husum . . . . B E Bruuns Voj Charlottl. Brydes A llo .......................... Bryggergado......................... Bryggerivoj { 1-5 og 2-6 S Bryghusgado .......................... B rynhildogado..................... Bredhej Gjontofto . . . . Brodrovoj Soborg . . . . lirendager Valby . . . . Brøndstods A llé..................... Brendumvoj Vanloso . . Brenlunds Allé llellorup. . Brenshojgaardvej . . . . Bronshojholms Allé. . . . Brh. Breushej Kirkovoj . . . . Brh. Brønshøj v o j .......................... Brh. Buen V a n lo s o ..................... Bulbjergvej Vanloso . . . Bulgariensgade..................... Burmeistersgade . . . . B ustrupgado......................... Brh. Valby ( 7-9 og 8-10

Brønshøj

23 Bronshoj

12 V 8

K Snarens

2 Helligaands 8 1 7 Citvgado...................................

Uttorslov 14 Gron dals 12 V 8

C itypassagen......................... 14 0 5 14 Clarasvej Char-j uligo Side

V Udb. Vostor

9 St. Matth.

Ordrup A 1 N

N Udb.Klædobo 12 Brorsons 12 0 6 19

Skovshoved - .

lutti.

( ligo Sido

11vidovru

Ilvidovro A 4 S

j 1-49 0 Udb.Klædobo 17 Frihavns

e : 7 4

- -

Husum 21

— 18 08tervold -

— - .

Ilusum 12 V 8 22 Classonsgado. . . (51—57 -

Husum 21 Ilusum 12 V 8 22

i -

1 2—72 -

Citadels

Gjentofto Sundbyvost.

Messias

A 1 N

H A Clausons Voj Gjontofto Clausliolmvej Vanløse . . C lo m atisv cj..........................

Gjentofto

Gjentofto A U N

25

Sundby 2 S 4

Vanloso 21 Vanloso 12 V 8 22 S Sundbyvost. 25 Sundby 9 S 4 10

10

Str. Udb.Klædobo 13 Taksigolsos 15 0 8

1

Valby

20

V Vostorvold 2 V Vostervold 9

Jesus 14 V; 9 15 Colbjornscnsgado . . . . — - “ 16 1. Colbjornsensgado . . .

1 : 5 12 1 ! 5 12

Maria Maria

-

0 Østorvold 17 EsaiaB 6 i 3 5

..................... Str. Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 0 7 1 Collinsgado............................... 2 Slotskirkens 3 1 12 Cort Adelers Gado . . . K Vostor

K østor

8 i 2 6

5 Holmens

1. Udb.Klædobo 13 Kingos

15 V 8 1 Cotlagevoj llellorup . . .

Messias A 1 • N

Gjentofto

Gjontotto Gjontotto Ilvidovro

S Sundbyoster 24 Allobelgens 9 N | 4 11

Gjentofto A 1 N N Gjontotto A 1 Ilvidovro A 4 S

Cumberlandsgade . . . . C y p o rn sv o j........................... Cæciliavoj Valby . . . .

s Sundbyoster 26

9 S 1 4 11

Filips

Valby

Timothous 14 V, 9 16

20

F 15

V Frdbg.

Frdbg.

F 1 F

|

i

22

Vanloso 21 Vanloso 12 V 8

Gjontofto Brønshøj Bronslioj Bronslioj Brønshøj Frdbg.

Gjontofto A 1 N

i A 4 i

„ i S :

23 lironshoj

12 V 8

Ilvidovro

D a^lvkkovoj Valby . . .

Ilvidovro

20

B Udb.Klædobo 14 St. Stefans 12 0 8 19

( 1 - 5 og 2 - I 0 L Udb.Klædebo 15 Samuels

11 i 8 _ I

12—38

23 Bronslioj 23 Bronslioj 23 Bronsboj

-

Kingos

15 V 8 21 Dagin ars- )

gade

| 7_45 0g 40

-

-

15 V 8 21

— - St. Stefans

N

Gjentofte

12 V 8 22 Dagvoj Hellerup..................... Dagogado ................................

Gjontofto

A l

10 12

S Sundbyvost. 24 Sundby 2 S 4

FIS Lindevangs F 2 F Vanloso 21 Vanloso 12V 8

22

Dahlénsslrædo Gjentofto. .

Gjentotte A 1 N

Gjontofto

V Vostorvold 2 Domkirkens 3 ■ 1

S Sundbyostor 24 Allcholgens 9N 4 11 D ahlerupsgado.....................

12 v; 8 22

2 N 4 8 Dalby voj Vanloso . . . . 15 Daion Soborg.......................... 10 D a lf o r e t...............................

K Krsthvns

6 Frelsers

Husum 21 Husum

Soborg A 2 ] N

V Udb. Vestor 10 Enghavo 13 Ty S Sundbyvost 25 Sundby 9 S 4

Gladsaxo

s Sundbyvost. 25 Sundby 9 S 1 4

10 16

20 Timothous 14 VI V F 14 Lindovangs F2 i‘

Valby

Vanloso 21 Vanloso 12 Vl 8 22 Dalgas Allé Valby. . . .

Bygholmvoj Vanloso . . . Byglandsgado.......................... ByTeddot Gjontofto . . .

10 Dalgas ( 1-61 og 2-70 F Frdbg.

S Eksorcerpl. 24 Sundby 2 S 4

F 18 F 17

Boulc- ( 63-137og 72-138 - vaid ' 139-163ogl40-180 - N Dalhoffs V oj..................... D alm osevoj.......................... Dalsgaardsvoj Klpbg. . . Dalskovs Allé Vanloso. . . D alslandsgade..................... Dalstrogot Seborg. . . .

*

Gjentofto A 1 N F 10 Solbjerg F 1 ! F F 7 St. Thomas F il St. Markus F 1 - . F 1 F3 0 -

Gjontofto

Godthaab8

“ 1

. 1—5 c . . V i 7—15 . .

? 17 Godthaabs F 2 | F

F Frdbg.

_ _ _ _ — _ _

- -

21

L Emdrup 22 Grundtvigs 15 V; 8

I

27 . . 2—12 14—26 28—34 36 A—50B

Skovshovod A 1 | IN Vanløse 2V ; 8

Gjentofto Vanloso

__ _

Bulowsvej /

21

22

I

F 2

n

S Amagorbro 24 Frolsers 9 N :

F30 - _ _ _ St. Thomas - -

Gjentotte

A l ; N

Gjentofto Gjontofto Gladsaxo Ilvidovro Bronshoj 1 G jertolte

1

Gjentofto A 1 > Soborg A2 IN Ilvidovro ! A 4 S ! Bronshoj | 15 V i 21 Gjentofte j A l N !

14 V 9 16 Dalsvingot Hellerup . . .

Jesus

20

Valby

Bymosovej Valby . . . .

Ilusum 21 Husum 12 V 8 22 Daltol'tevoj Soborg . . . Husum 23 Husum 15 V 8 21 Dalumvej Valby..................... 1 irli.j 23 Bronslioj 15 V 8 21 Dalvangen............................... Bronslioj

23

B y tin g e t............................... Brh. Byvangen .............................. Brh. Brenshøj

21 Dalvej Gjentotte . . . .

23 Bronshoj 15 V 8

O i CO

II — 54

U.T5 o ?.

•V" rt £ %

P, '*1 y: U 2

O ■ <5“3 O ” 6 — t >i

P

G a d e

ri ■ v U

r ; i i d o

O

•*J , ;A 'KM li

f: KJ

*"

!

;

i

'

1 1 N Udb.Klædebo, 11 st. .lohannes; 4 S 6 i o •Sundbyvest. 2.5 .Sundbv 9.-s * i 10

2 -fis'

F 4 Mariondals |F3V F — - -

f ;

Frdbg.

(

Fællcdvojons Passago . .

_ F H!

70 - 15(1

Færogado • • •

'li

182 - 270 lirli.

Gjentotte

Gjelltolle A 1 N Husum i12 V 8 : 22

IJtterslev 14 Grondals 12 V

Godlhaabxvoj .

I'æstevoj Gjentofte. . . .

- -

2 i* lironshoj

~

208 -37t i

Hrunshoj

lirh.

llusum 21

Forslev voj . . .

Vanloso

|

3.2 434 Vril. 1 Vanloso

21

F 14 Lindevangs F 2 F Solmrg A 2 N

(iohlsrhmi ’tsv.-j Vanloso* (iorkis All** Soborg. . .

Frdbg.

i Gladsaxo

20

G aardfæstovej .

S SundbyOvdr. 25 Sundby ! 2 S 4 , lo Husum 23 Husum i v S 21

1 . Udb.Khedebo 15 St. Klofans

Gormscado.

11 8

(Ird nip A 1 N

t Ijeutofte

Getfroil Kodes Vej Charl d 11 .

Gaardt .ftovej Husum. . . Gaasebjorget

7

Helligaauds 7

A 1 N

1—45 49-117 129-153

"l'to

1 (

2

b

k : Kioluiiager

16 2<» 1iliiotbfMis 114 V !) ' o SI Tskukon ! 3 1 : 12 23 l.ronshoj j15 V S ' 21

- “ "

Valby Vester

Jtosenlmrg 4 Trinitatis

rz

K ■

1 Norrovold :

Gaascgado . . . Gaasostion. . .

1

St. Andreas Garnisons

L ' lironshoj

Gothorsgado . . . 153 173 2—42

6

7

13 V 8 21

St. Annæ V. ,

23 Itronshoj

Urmisbo j Husum

2

( ‘-1 »g 2-24 Itrh.

_

_

— - -

44-58 130—140 150—100

- ! “

Gaasourtvej <

17 “ ,

- I

Husum - - ' -

1 Norrovold *) Trinitatis

43 - 1 —

- ■St. Andreas - 5 ! Helligaauds 7 .5 Helligaauds 7

12

Valby 20 Tiiniittieus II IV 9 . IC

^ 1

Gadokærsvej Valby . . . Gadelandet Husum. . . Gadestævriet Valliy. . . . Gadstrupvej Husum . . . Gamleliavo Allé Gbarlottl. Gammel Jorn-t 1 -25 banovoj Valby (e7-4tJoj' 2-48 Gammelgang .

Husum 15 V S , 21 Hvidovre A 1 S , Husum 12 V S ■22 Ordrup A 1 N

Graabrodrcstra-do Graabredretorv . Graabvnkevej . . Graastonsgadø < Irninb v<*i Valbv

Husum 23

K F’rimands K Frimands

1

Hvidovre

1

Husum 15 V S

Husum 21

lirli.’ Husum 23 V Udb. Vester ! 10

St. Matth.

13 5

Gjentofto

s s

Kodovro A 4 Hvidovre A 4

Kodovro Hvidovre

S Sundby Gvdr. 25 Sundby 2 S 4

id

1

20 |

Jesus

14 V 9 j 1.5

Valby

21

10

1 . Uttorslev o-> • lironshoj 15 V 8 lirh. Uttorslov 14 Ivapernaurn 8 | 12 0 K 2 -

!

,

i 1•—35

1 1 -3

10 _

O !

18 Lutlier

_

V [ 4 , | - _

1

Gransangervej

-

GammolKalk-J brændori Voj |

_ •

) Hesten L

2 - 8

17

Gjontofto A 1 N Grundtvigs ,15 V 8

_ .

_ 18

Grants Allé Hellerup. . .

(ijeutofte Uttorslev

10- 08 "

21 11

Gravervmnget

Jesus

114 V 9 10 - - , -

Valby

20

i ul. Nr. t. lianen . . 1derfra t. Enghaver. diT.t.ØstnrgrdsAll.

I.

22

i

Filips

_ - 1 — - Vigorslov -

9 S 4

Freilliolms

S 1 Sundbyos tør 25

Greisvej

. . .

— 13 - ' -

7 -

17 Lut her

l 1-13

10

0

Gronaagado . . • } 2 Ui Greve Allé Valby Grovingovej llusum . . .

18

hjOfjo l Landov. / Valby 1

— -

-

derfra

llvidevro A 4 S Husum 12 V h

Hvidovro Husum

- Timotlious j14 V - ! -

li^o Nr. l’laskekroon

Valby

22 17 1 ^

- - i -

1 Vigorslov 1 Hvidovre

21

Holl. Kors

.5 6

( 1-33 N Udb.Klædobo 11

Hvidovro A 4 S i

1 fra llarrestnipai

-

35-47

.Maria

2

3 5 1 12 - - i 13

1— 1

12 11 12

V i Udb. Vostor

_ _ _

- -

_ _ _

Grillenfoldtsgado . 1 4-10 -

.

— 1 - i -

9—17 - ]

) 20-54 . (56-00 .

_ . 9 ,

. i

Elias

19—29 31—51

!

lirorsons

— - - i -

- - 15

Enghave 14 0 9

Grootsvoj . . .

V Udb. Vester i 10 V Frdbg.

85—125 - i

F 12 Froderiksbg F 1 F ! — - - j

Frdbg.

Grundtvigs Sidovej . . .

i F 1 Kollijcrg F30 F F 10 Selbjerg F 1 F

tiammol Kongovoj 127—179 - 1 — F 10i

Frdbg.

1—31 . . 2 - 44 . .

2 -8

Vostorvold 2 j Domkirken 3 .5 1 12 F (1 | St. Markus F 1 F 1

v - -

— —

GrundtvigBvej < 33—39 . .

— _

1F 1

58-82 - 1 Frdbg.

F30

_ F 111

-

84—122 124—100

Hellerup A 1 N

Gruts Allé Ilollorup . . .

Gjentofte

— F 10 Solbjerg

- -

Grysagervej . . Grysgaaidsvej Grækenlandsvoj .

Uttorslev 14 Grondals 12 V S — Uttorslov 14 Grondals 12 V 8

_ F 1 ]

— - - Gjentofto A 1 N i 1 Gladsaxo A 2 - ; 5 1 llelligaands 7 2 ; 7

168—178 -

lirli. lirli.

Gammolmoso-( Iris og 2 -2 o voj Lyngby (51-293,52-278

Gjentofto Gladsaxo

Filips

9 S 4

11

S Suudbyoeter 25

Gjontifto A 1 N Hvidovro A 4 S Vanloso 12 V 8 Vanloso 12 V 8 Grondals 12 V 8

Gramsevej G|ent,,fte . . . liratsholmeu Valby. . . .

Gjontnfte Hvidovre Vanloso Vanloso lironshoj

Gammel Mont . Gammel Strand . Gammoltoftsgado}

K Kiobmager K Strand

7 h

S i

,5 1Helligaauds

22

Gronhakkcn Vanl ilrbndalon Vanl. Grondals Parkvej

uligo Nr. ligo Nr.

7 3 i - I

21 21 21

K Norrovold 17 i St. Andreas Esaias

22

lirh.

| 2 -0 K Snarons

2 i Helligands

3 1 7

F 17 Godthaabs F3V F

Grondals-1 1—15 og 2-34 F Frdbg.

Gammeltorv . . .{ 8—18 _ Norro

12 1 -

Domkirken _ — -

— F 2 -

.

voi

(55—03 eg 30-42

(20-24 -

Vester

22

Uttorslov 14 Grondals 12 V 8

Gammelvagt . .

Grondalsvængo Allé . . . lirh. Gronholtvoj Valbv . . . .

8 3 | 5 15 0 7 i i

K St. Annæ V. 17 St. Pauls Udb.Klædobe 19 Sinus

Hvidovro A 4 S

111 idovro

Gaininol Var-11—33 og 2—28

10

tovsV. IIoll.f

32—40

Gron|ordsvej . . Groiilandsgado .

S Sundby Ovdr. 2.5 Sundby 2 S 4

Hellerup A 1 N (I jent-ifto A 1 N Hellerup A 1 N

Gjentofto (ijeutofte Gjentofto

Sundby 9 S 4 Hodovro A 4 S Timotlietis 14 V 9 Hodovro A 4 s Soborg A 2 N N Ordrup A 1 2

Gardorhojvoj Gjontofto . . Gardes Allé Hellerup . .

S Biindltyvest. 25

Kodovro

Gronlunds Allo Valbv . . Grønnobavo Allé Valby . . Gi-eniinmarksiej Valby . . Gronnemose Allé .Soborif . Gronneviongo Cbarlottl. . . < ri mitii'if&dø

5 llnlllgaamlK 7

t 1 -1 9 N Udb.Kkødobo 12 iiothlebems ,r, 0 18 • 1 2 -1 8 Kors 1

K Kjohmagor Vigerslev

Gartnorgado . . Gartnorivej. . . Gasværksvoj 125—37 Gaunovoj . . . Golionsgado . . Gotious Plads. . Geislcrsgado . . n i

20

Hodovro Gladsaxo (i j01110FtO

1

Emdrup 22 Grundtvigs 15 0

V Udb. Voster

13

. U -230& 2-2H

2

Elias Maria

1

■r>

3

lirli.

22

lironshoj

23 lironshoj

Urøiminjrcn . . Gronrisvej . . . (tronskifte Valby Grentoften Solnu iirouvan^mi Van tiiuU'naavyj

K Østorv nid 4 St. Pauls

b

12 V 8

15

Freilliolms 13 9 Hvidovro A 4 S Gjentofte A 1 N Vanloso 12 V Grondals 12 V -- Ord nip A 1 N Vanloso 12 V 8 22 ‘>2

O Oslervold 18 Citadels

4

(i

v Kong. Engli. 10

7

O Østervold Is

II vidnvio Gjentofto Vanloso G lentofte Vanlosu

Citidols

»i 7 4

S •Siindbyostor 21 \a l h.inaels o N 4 11 F 14 Limlevaiigs F 2 F Ullerslev 14 (Jroml.iiS 12 V 22 I''idbg.

General llabnsons Vej . . Geiifoicniugspladscn . . . lirli. v

21 21

lirh lironshoj

S SlIlldbvOBtoi 25 S Sundbvvesi

Genuavej . . . Gcorginevoj . . Gerdasgado Valby

Filips

b s 4 n

•iiidriinsvoi ('liarlnttl. Guldagervej Vanloso . . .

2.5 Sundby 9.S 4 in

21

Valby

2o

Jesus

( I

1 - - n . . .

14 V 9 1 18 8 3 .1

N Udb.Klædobe 11 St. Johannes 4 S 0

— —

( 1 - 1 3 . . .

K St. Anine V. 17 Frederiks

2—24 -

11

— - — 4

- -

- -

• *

Uornorsg. <15—45 og 2—41 - 147-7 logis-G 2 - Gersonsvej Hellerup . . . Gevningovoj Husum . . . Giesogaardsv«*j \a lb y . . . Geyners Allé Gilbjerggado Gislingevøj Husum. . . . Gissol feids Allé (ijeutofte . Gjentoftegado Gj Mitofto. . Gjorslewi'j Vanloso . , . Gertsvej. . . . Gimlos Allé . .

tj|ildborg 8 - J

— 13 — -

-

St. I’auls

-

20

— _ - Hellerup A 1 N

- -

gado

|

Simeons

70—130 -

_ • St. Johannes

Gjentofto

- -

21 - -47 . . . l 49--131 . . .

S Siindbyostor 25 Filips

SinumiiH _ -

9 S 1 11

2

Guldborgs Plads Guldl.nigvej . . Gul st|ernovej . Giilklovorvej . . i.ullaiidsgado. . Gu.llossgade . . GunhiKlsgade . iiiiiiln^si'adp • . (iurrovej Valby . ■ h s u v Adolts (lauo

Husum 21

(i

Husum 12 V * 22

N Udb.Klædobe 13 Simeons F Frdbg F 17 Godlhaahx F 2 F 11

S Sundby v«u(. 25 Sundby 9 S 1 Kl L IWlb.Kbttdobo i 14 Anna 8 Siindbyvust. i 2.5 Sundby il S 1 in Husum 1 - 1 Husum 12 V 8 22 12 0 8 19 Hvidovre Hvidovre A l S

1

I.

Emdrup

Grundtvigs 15 V 8 Grundtvigs 15 V S

22 22

1 10

L Emdrup

S Sundby vest. 2*5 .'Mimlliy 2 S 4 s Amagerbro 7 H. Tavsens 2 S 4 9 Str.;Udb Kla-debe 13 Taksigelses 15 0 ’ 8 1 S Amagerbro 7 ti. Tavsens 4 9 0 Udb Klædeho 17 St. Jakobs lu 7 4 Hvidovre Hvidovro A 4 S

Gjontofto i (i joiltOllO i

Gjentofto A 1 N Gjeutofte A i N

Vanloso i 21 Vanloso 12 V 8 22

G Udb.Kbedeb« 1 ^

Gjoasgado . . .

Luther

« 7 4

(iiiHtav Hangs Gado . . GustavJolianiisensV.Vanloso Oyldenbolms Allé (ijentottt*

Gjorlingsvej Hol lemp . .

Gientelto

Hellerup A 1 N

V Kong. Engli.

Fred bollus 14 0 9 15

10

Vigorslov ; 2o TiinuUiuus '14 V 9 10 2.5 Sundby (1S 1 lu

Frdbg. Gjentofte

F 18 Lindevangs I ’ 2 F (i jenloite \ 1 N 25 sundby 9 S 4 Sko.»hoved A 1 N

'øb. Gjentotto (

Gvliletilakvej. .

(ijeutofte A 1 N Soborg A 2

S Sumlbyvost. Gjentofte V Vostorvold K Norrovold

. 1 6 -1 8

10

urao- i i _ i 5 U (,g 22 7(1 saxo- 1 Lundogd., Uyldegd , voj ( llariolyst

-

Gladsaxo

(iyUloulmulsvo.j Charlott!.

4 ulige Nr ( lige Nr.

3

2

12

Gyldenlovcsgade

-

— |

.

-

Gladsaxo

-

jF ll Lindevangs F 2 F

F Frdbg.

Glalius Allé . . Ulasvej . . . . Glentevej L ?_ fel Glimvej Valby . Glomraensgade .

Valby

(iyldenrisvej Valby . . .

Timotlious 14 V i 9

20

10

L Uttorslov ! 15 Kapornamns 15 V 8 21

0 Ø b I ci vold 18 Citadels N Udb Klædebn 11 SI. Johanne* 11 0 Str. Udb.Klædobe 13 Taksigelses 15 0| 8 6

nylfpstfadø • •

3 4

0

GiinthorR I’assago . . . .

Kaporuaums 12 0

2

01*?2 L Uttorslev 1 Id j -

Gyritegado . .

-

1

Hvidovre 1

Hvidovro A 4 •s Sundby 9 S 4 10 llusum 12 \ H 22

llusum lironshoj lironshoj Hvidovro

Gyrstingevoj llii 6 um . . .

llusum

1 2 Vi 8 22

21 21 21

S Slim by vest.

lirh. lirli.

Gyvelsti

. . .

Grondals 12 V 8 22 Gi ond als 12 V 8 22 Hvidovro A 4 S

Husum 21

Glumsovej Husum . . . . Glænogadc . . Oodhavnsvoj Hollornp . .

Gyvelvej . . . Giordeager Valliy Gienlebred. . Cortlervoj . . .

IJdb.Kliedoboi 19 Kil L-væUs 15 0 7 I

1

Gjontofto

ujontofte A 1 N

S Sum by Ovdr. 25 Sundby 2 S 4

10

13

3 f>

V Udb. Vester i 9

Maria

Godsbaue-aarden

I.

Uttorslov 15 Kaporuaums 15 V 8 20

1 5 13

Godsbane-1 1—10 og 2—8 V Udb. Voster ! 10 Absalons

-

— 13

— | -

gade

(21—31 og 10 20 -

1F 4 St. Lukas F 2 F

F Frdbg.

( 1 20 .

!F H !F 17

(iodtbaabs

H aabots Allé .

lirh.

lironshoj

23 lironshoj

12 V 8 90 13 5 14

Godt- * } _ $ ’ hvo?8 1 77 I7°- V0J | lhl - :n i

-45 . . .

V Udb. Vester

-

:

-

St. Mattli.

10

Hadorslovg, <

|F3 V

2—32 34—38

Krisl

-

-

15

lirli Vnl

lironshoj

21 Grondals G2 V 8 22

Enghavo E'ilips

Hagbardvoj

(321-377

Vanloso 1 -

Vanloso 1 *

*

S Sundbyostor 25

9 S 4

11

II

55

i« I S'£i o -.2 i 1 t« G S ((3 o s

Gade

( J a d e

kreds 1 l ^ i i

Sogn

Valg-

(Kirke)

1 Hellerup A 1 N 1 Ordrup A 1 N | Rodovro A 4 S | Sl..Ioh;umos 4 N 7 3 Ordrup A 1 N 51 Fredoriksbg E 1 F i Rrorsons 120 « i 10 (R Solbjerg F 1 F 1 | Grundtvigs 115 V 8 ! 1 i 1 t Husum 12 V 8 22 1 Domkirken 3 1 12 Vanlose 12 V H 22 1 Holmens 8 2 6 i Bethleboms f) 0 18 i Rodovro A 4 S i Kingos 15 V 8 1 1 Gjontofto A 1 N 1- Husum 12 V 8 22 1 Ordrup A 1 N 1 Hollorup A 1 N 1 Sions 15 C 7 1 AHoholgons 9 N 4 11 Slotskirken 3 1 12 1Taksigelses 150 8 1 1 St. Stofans 12 0 8 19 il Mariendals F3V F .Kapornaums 12 0 8 22 ! Grondals 12 V - _ j Oionduls 12 V 8 22 | Grondals 12 V 8 22 j E’redoriks 7 3 6 1 Filips 9 S 4 11 1 Brorsøns 120 6 19 Husum 15 V 8 21 Vanloso P2V 8 22 Timotheus 14 V 9 16 Ordrup A l N Si 011 s 15 0 7 1 Gjontofto A 1 N St. Pauls 8 3 5 Vanloso 12 V| 8 22 | Vanloso 12V 8 22 Eyngby A 2 N ! Ord nip A 1 N Bronshoj 15 V 8 21 Rodovro A 4 S Sions 15 0 7 1 Hvidovro A 4 S lians Egodes 10 7 4 Luther - _ Luther 10 7 4 Lindevangs F 2 F Hol mons 8 2 6 Davids 10 7 4 Brønshøj 15 V 8 21 Hollorup A 1 N Mariendals F3V F Ordrup A l N Filips ØS 4 11 Natlianaols 2 S 4 10 Christians _ Frederiksbg. F I F Natlianaols 9 N 4 11 Allehelgoii8 1 i - E'rolsors 9 N 4 11 Ordrup A 1 N Hvidovro A 4 S Holmens 8 2 7 8 2 6 — - 7 ! 12 V 8 22 Soborg A 2 N lians Egedes 10 7 4 Vanloso 2 V 8 22 St. Jakobs 6 7 4 Luthor - - E’rihavns - - - St. Stofans 2 0 8 19 Hvidovro A 4 S Anna 2 0 8 19 Sions 5 0 7 1 Brønshøj 5 V 8 21 Holmens Vanloso

Gjontofte Gjentofto [ Rodovro | Rib. Klædobo j Gjentofto j Erdbg. j1 Erdbg Uttorslov Emdrup Husum Vostervold Vanloso

Vostervold Gjontofto Amagorl)ro

2 Domkirken 1 3 Gjentofte A 1 7 II. Tavsens 12 S 24 Natlianaols i 9 N 24 i Natlianaols ! 2 s 17 Es.aias i 0 E U Fredoriksbg. El 0 Maria ; 1 9 — j - 2 — 11 - . Elias - Hellerup A 1 2 Slotskirken 3 13 Si. Johannes 11 10 Eredbolms 13 2o — - 4 St. Pauls 8 2 Domkirken 3 13 Taksigelses 15 0 Gladsaxe A 2 24 Nallianaels 9 N 25 sundby 9 S Messias A 1 12 Brorsons 12 0 Hellerup A 1 ! Gjentofto A 1 10 Knghavo 14 0 2;i Timotheus 1IV 12 llell. Kors 12 0 21 Vanloso 12 V 10 Eredbolms 13 2o Timotheus 14 V 13 Kingos 15 V - Taksigelses 15 0 21 Ilusum 12 V 21 Vanlose 12 V 18 Citadels (i 20 Timotheus 14 V 17 St. Pauls 8 23 Bronshoj 15 V 20 Timotheus 14 V 20 Timothous 14 V E 2 St.. Markus V 1 20 Timotheus 14 V Messias A 1 13 Taksigelses 15 0 21 Vanloso 12 V 25 Sundby 9 S 21 Vanloso 12 V E 14 Lindovangs E 2 E 12 Eroderikshg. E 1 4 Trinitatis 7 4 Trinitatis 7 21 Bronshoj 12 V Husum „ Vanloso 20 Timotheus 14 V F 12 Fredoriksbg. E 1 Soborg A2 5 Holmens 8 17 ' Nazarofii 1 Ordrup 25 ! Sundby ! 2 S ] Gjontofto | A 1 5 | llolmous | 8 H) Enghavo 13 1 Ordrup ! A 1 15 I St. Stofans j 5 V . ! Kingos 1 - 14 ! St. Stofans j 12 0 19 i Siens . 5 0 15 Kapornaums 112 0 14 | 1 - 25 1 Sundby i OS 20 | Timotheus 14 V 1 Hvidovro A 4 E 2 ; St. Markus | E 1 13 ! E'redens 4 N 17 j Nazareth - E 3 St. Lukas , F 2 2 1 Maria i 1 25 I Filips JS 25 ; Filips 1 9 S | Hvidovre 1A 4 14 ! Anna !120 25 i Filips | 9 S 4 N | A 1 Hollorup Taarbæk A 1 A 2 23 Bronshoj 15 V Grundtvigs 15 0 Gjontofte A 1 •Gjontofto A 1 | Hvidovro j A 4 9 ! 25 ! Krist Filips 114 0 9 S i Kastrup j A 2

Hagemannsgado. . Hagens Allé Hellerup Halfdansgado. . . Ilalgroensgado . . . Ilaliamisgailu . . . Hallinsgado . . . Halls Allé . . . .

Henningsens Allé Hellerup Honrioltovej Charlottl . Henrik ('avlings Allé Vall Henrik Hai pesti'i ugs Vej Henrik llortz Voj Gharlott! Henrik lbsens Vej . . Henrik Knugs Gade . Henrik Stollens Vej . Ilonriksvoj | ^ °f 3 ' ( Boston H erfo lg ev ej..................... llerboldtsgado . . . . Hcrlufsliolmvcj Vanlose . Herluf Troilos Gade . . Herman 'Triers Plads. . llorniolinvoj Valby. . . llormodsgade.................... Herredsvej Gjentofto . . Hcrslovvoj iliiBiim . . . Ilortbavej Charlottl. . . Ilesleboj Allé Hollorup . H esselogado..................... Ilossensgado..................... Hostomollestrædo . . . H ild u rsg ad e..................... ! 3 Kommunesk. 0.2-28 23 -37 og 30 - 40 74. 70 93-167 og 118-208 llimmerlandsvej . . . llindbærvoj . . . . (lindegado.................... Hindustanvcj . . . . Hiort Eorenzcns Gado Ilirsevej.......................... Hirtshalsvoj Vanloso . Hjalmar Borgstrøms V.Valby Hjalmarsvoj Charlottl. . llje lm sg a d o ..................... Iljommovej Soborg. . . Hjortonsfrydsgado . . . II jertingvej Vanloso . . Hjn rtdalsvoj Vanloso . . Hjortekjærsvej Klpbg. . Hjortevangen Chailottl. . lljortbolms Allé . . . 11jo rtic.orvej Valby. . . lljortogado.......................... Hjornagervoj Valby . . ... . , (ulige Nr Hjørnnggade . j li(?0 Nr Hobrogado.......................... Hoffmoyersvej Vanløse . Ilolbergsgade..................... Holbækgado . . . j 2—6 HoickWintorfoldts Allé Hell Holger Uanskos I ulige Nr. Vej ( lige Nr. Holgorsvej Charlottl. . . Hollands Allé . . . . Hollænderdybet . j 2 ~ijg Ilollændorvej . . . . Holmblads-1 3-77 og 2-60 gade (79-135ogG2 128 Holmbladsvængo . . . Ilolmogaardsv. Charlottl. Holmelundsvej Valby. . Ilolinonsgade..................... Holmens Kanal j "lige Nr! Holmestion Vanloso . . . llolmevoj Soborg . . . . llo lsteb ro g ad o..................... Holstoinborgvoj Vanlose . 1 1-31 „ , , . . ) 33-59 Holstemsgade . . j 2 __40 \ 42 -62 H oltegade.......................... Ilomérs Allé Valby . , Hornbækgade.................... Hornoinansgado . . . . Horso- ( 1 A-K og 2 R. C bakkon | 13-43 og 4 A-52 Ilorsekildovej Valby . . Ilorsensgado..................... H orsorodvej.................... Ilorsovoj Gjontofto. . . Horshojvoj Valby . . . H ortensiavej.................... Hospitalsvoj . . . . • H o stru p sv ej.................... .... llothors P l a d s .................... (1—7 Houinanns Allé . 12 _4 Hovedvagtsgade . . . . . K Hovedvangen.........................Brli. Høvgaardsgade . . . H ow itzvej.................... Hovmarksvej Charlottl. Hulgaardsvoj..........................Brh.

Østervold l'rdbg. Vostervold Udb. Vester

f 1—7 og 2—6 J 0 -1 7

Ilalmtorvet 1

8 —2. 24 24—44

Brh. V

Gjontofto Vestorvold

Hainliros Allé llcllornp . Ilamlirosgade . . . . ilainlots l’assage . . . ir i . • ( 'leis . Hammelstnipvoj j Hammoiensgadø . . . . Hainmcrielisgado . . . Hainmerslmsgado . . . Ilamiedal Soburg . . . Ilaiiiinvorgado . . . . Hans Bogbinders Allé Hans limuns Vej Charlott! Hans Egodes Gade. A N Hansens Allé Hellerup Hans Jonsens Vej Hellerup Hans Olriks Vej J 8—14 J ( Hesten Hansstedvej Valby. . . Hans Tavsens j 1—5 na li Gado ) (I—«0 llanst.belmvej Vanlose Harald Jensens Gado . . Harald Kiddes Vej Valby Haraids- ( 1-41 og 2-42 gado ( 48-111 og 44-112 Haraldstedvej Vanleso. Harboorovej Vanlose . Hardangorgade . . . Hardotiborgvoj Valby . H arogado..................... llarospringot . . . . Ilarrcstrup Allé Valby Harrestrupvang Valby Harsdorll'svej . . . . ,1 1’ E llartnianns Allé Valby ltavimauns-(1- 41 eg 2 - 40 voj ( Resten . Haslogado . . . . Hasselvej Vanloso . . Hastiugsvej . . . . Hastrups Allé Vanloso ilattonsens A llé. . . Hauehsvoj . . . . Hausergado . . . . Ilauser Plads. . ■ • i 1 -83 ) 2-7 4 Ilavdrupvoj j 91-113og70-0(l f Keston Havobo Valby. . . Ilavesclskabetsvej . Havovej Soborg. . Havnegado . . . . Havnevej Hellerup. Havnevej Klpbg. . llav ro v o j................... llavsgaardsvej t 1-0 og 2-18 Hollomp ( Resten Havslu.idovej Hellerup Kontors Allé Valby . . Iledobygade . . . . . Hedogaardsvoj ( uligo Nr. Kastrup ( lige Nr. Hedemannsgado . . . . Uogolsvoj Ch.nlotll. • • Ilegningon.......................... llognsvang Gjontofto . . Heiborgsgado.................... Ilcil8gado........................... Hoilsmindcvej Charlottl. Heiindals-I l- 17 og 2—10 gado 123—47 og 18—40 Heinosgado . . . . Iieisesgado.................... IIejr6V°j j 33-43 og ligoNr! Heklas Allé ..................... Heldbøvi.j Valby . . . . llolonas Allé Valby . . . H elenovoj............................^ Holgesensgado . . j 2—24 Helgesv o j............................. Holgolandsgade . ,| 2—18 Helikonsvoj H o lla sv e j............................... Hollborgs.vej Valby . • • Hellobækgado.......................... H cllelidernej.........................’ Ho11erupgaardvej Hellerup Helleruplunds Allé Hellerup Hollerupvej Hollorup . . • Holloskramten Soborg. , . Hollostedvej Husum . . . Hulsebakken Hellerup . . HelBingborggado.................... Helsingersgade................... Hendnksholms Roulev. Vb. Henning Rojosens V. Gjent. Henning MatzensVojVanloso

K Hib.! Grondals I 21 lirli.! Utterslev I 14 K ; St. Annæ V. I 4 8 i Sundbyostorj 25 N jUdb.Klædoboi 12 Brh.; Husum 23 i Vanloso [ 21 I Valby | 20 j Gjontofte | Str.Udb.KlædoboJ 19 Gjontofte j St. A n n iv V. 17 Vanløse j 21 Vanlose 1 21 Lyngby-Tbk. K : Øster V Udb.KlædoK Rodovro L jUdb.Klædobo! 13 ] Gjentofto l 1 Husum | Gjontofto ; , Gjontofto I Str.Udb.Klædcbei Vester li ;Udb.Klædeboi 14 - 1 Erdbg. |E L - j Uttorslov 14 Brh.; — ] -

V Vb. :

i 1.1 ! io

Valby østervold .Vostervold Udb.Klædobo Gladsaxe Smolliyoster Sundby vest.

K V

Gjent d'te Gjentofto Gjentofte V ' Udb.Vester Valby Vigerslev N Udb.Klædobo Vanlose V Kong. Engbo ' Valby L iUdb.Klædobo Str.i —

Husum Husum

ø

Østervold Vigerslev St. Annie V Bronshoj Vigerslev Vigerslev Erdbg. Valby Gjeulol'to Udb. Klædelu Vanloso Sundby vost. Vanloso Rosenborg Rosenborg Husum Vanlose Erdbg. Erdbg.

L Gjentofto Uttorslov I Rodovro Str.jUdb. Klædobo I Hvidovro 0 !Udb.Klædobo 0 Udb.Klædobo Erdbg. Østor Udb.Klædebo 11rb Bronshoj Gjontofte Erdbg. Gjentofto Sundbyostor Amagerbro Erdbg. Sundbyostor Ainagorbro

V

19

Vnl.

K j Vigerslev j Erdbg. ; Gladsaxe Øster • Gjontofte 1Lyngby-Tbk Brh. Krenshoj I Emdrup ■ Gjentofto I Gjentofto Hvidovre V J Udb. Vester Sundbyostor Taarnby I 0 IUdb.Klædobo| Gjentofto i S !SundbyOvdr.j ■ Gjentofto j K j Ostor ] v : Udb. Vester I ! Gjontofte ; L Udb.Klædobo E jUdb.Klædobo Sir. Udb.Klædobo: Utterslev 1 S | Sundby vest. I i Vigorslov | 1 Hvidovre ! Erdbg. 0 Udb.Klædobo! ! Erdbg. ! Vestcrvold Udb. Vestor i Sundbyostor Sundbvoslor I Hvidovre V

Gjentofto Hvidovro

Østor Østor

Vanleso Gladsaxo Udb.Klædobo Vanlose Udb.Klædobo

19 21 17

- - -

I 18 ] 17

; is Udb.Klrodebo 14 Hvidovro I Udb.Klædobo! 14 Str.!Udh.Klædobo: 19

Uttorslov 1 22 lironshoj I 23 Valby | 20 Udb.Klædobo 18 Emdrup J 22 Gjentofto Rodovro

14 V 10 15 0 A 1 A 4 E l F 2 F30 15 V 15 V 7 15 V 6 F 2 A 1

Timotheus Luther Grundtvigs Gjentofto Rodovro Fredoriksbg. Solbjorg St. Lukas Kingos Kapornauras Helligaands Brønshøj Luthor Solbjerg Gjentofte Grøndals Gjentofto Mossias Anna St. Slofans Timotheus Holmens

E'rdbg. Erdbg. E'rdbg. Udb.Klædobo Utterslev Kjøbmagor Bronshoj Udb. Klædebo Erdbg. Gjontofto

F 10 F 13 E l

15 22 15 5

23 18 F 13

|Udi) Klædobo ! Sundbyostor | Gjontofto ' Gjentofto J Gjentofto 1 Gladsaxe ! Husum

A l IAl i A l I A 2 112 V

Hellerup Hellerup Hellerup Soborg Ilusum Gjontofte

Utiorslov i 14 Gjentofto i Gjentofte 1 Udb.Klædebo 14 Vigorslov østor

12 V| 8 A l N A l H 12 0 8 14 V ! 9 8 I 2

22

Hulkærsvej Soborg. . . . Hultmannsvej Hollorup . . (39 51 og46-48 Humlehaven Valby. . . . Hummergade......................... Hundcsovej Gjontofte. . . llurdlevoj Charlottl. . . . Ilusumgade.............................. gade

22

19

21

Gjentofto j Str. jUdb.Klædobo K ! St. Annæ V. ■ Rodovro Gjontofto 1 Erdbg. j

Humlebæk- (1—37 og 2—32

A l N 15 01 7 7 J 3 i A4 j S ; A i I N . F2 j E

19 i Siens 4 i Garnisons ' Rodovro ! Gjentofto i’ 18j Lindovangs

Gjentofto Gjentofto Udb.Klædebo

Gjentofto | A 1 I N I Skovshovod j A 1 ! N Anna

jl2 0 j 8 i 19

Made with FlippingBook - Online catalogs