Kraks Vejviser 1930 provinsregister

Vejviseren indeholder en Mængde nyttigt Stof, som overhovedet ikke er tilgængeligt i andre Haandbøger.

Afdeling V.

Provins-Register

A . F o r r e tn in g e r . Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Kønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B . P r i v a t -A d r e s s e r . i Alfabetisk Fortegnelse over 18,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en I ' større Kreds. , i C. S tø r re G aarde . Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Len- og Stamhuse, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Besiddelsens Størrelse, Arealets An- { ^endelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Jan. 1927 [eventuelt paed senere Ændringer] undtagen i enkelte Til- j fælde, hvor den endelige Afgørelse ikke er meddelt Vejviserens Redaktion), pm Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D . K om m u n e fo r t e g n e ls e . j 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. T i l l æ g : | Færøerne. i Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling V II 2. Bind]. Grønland. Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

s

1 L 1L. J i i u l /inn

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Sido.

I over 2000 Butikker Landet over, paa alle større Postkontorer, Biblioteker, Foreningslokalér, Hoteller, Caféer samt alle Færger og Rutebaade er KRAKs VEJVISER fremlagt til Publikums gratis Afbenyttelse.

I1!j A <

I w - a I j L h J

J.Jl -n. li „(IW. „lll'tjfl

J A

, Is«nuJu„

Made with FlippingBook - Online catalogs