Kraks Vejviser 1930 provinsregister

Animated publication

Vejviseren indeholder en Mængde nyttigt Stof, som overhovedet ikke er tilgængeligt i andre Haandbøger.

Afdeling V.

Provins-Register

A . F o r r e tn in g e r . Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Kønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B . P r i v a t -A d r e s s e r . i Alfabetisk Fortegnelse over 18,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en I ' større Kreds. , i C. S tø r re G aarde . Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Len- og Stamhuse, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Besiddelsens Størrelse, Arealets An- { ^endelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Jan. 1927 [eventuelt paed senere Ændringer] undtagen i enkelte Til- j fælde, hvor den endelige Afgørelse ikke er meddelt Vejviserens Redaktion), pm Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D . K om m u n e fo r t e g n e ls e . j 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. T i l l æ g : | Færøerne. i Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling V II 2. Bind]. Grønland. Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

s

1 L 1L. J i i u l /inn

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Sido.

I over 2000 Butikker Landet over, paa alle større Postkontorer, Biblioteker, Foreningslokalér, Hoteller, Caféer samt alle Færger og Rutebaade er KRAKs VEJVISER fremlagt til Publikums gratis Afbenyttelse.

I1!j A <

I w - a I j L h J

J.Jl -n. li „(IW. „lll'tjfl

J A

, Is«nuJu„

1

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i dep paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser der angiver dens særlige Specialitet. Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyerm. m.) findes i AfdelingVII Fag- Register under Overskriften Landet (for hver enkelt Branche). B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, Person-Register for Kjøbenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa. vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­

villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods horende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderinerssnm til Ejendomsskyld efter den alm.Vurderingpr. 1.Jan. 1927med eventuelle senereÆndringer. 6) om der horer Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anfert Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1925. I Slut­ ningen af Fortegnelsen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 168 Byer. Købstæderne er betegnet med en * . ' . Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i 2. Bind, Eksport-Kalenderen. ♦Aabenraa *Faaborg Helsinge ♦Lemvig Rintre ♦Stege ♦Aakirkeby Fanø ♦Helsingør Lunderskov - ♦Ringkjøbing ♦Storehedinge *Aalborg Faxe ♦Herning ♦Løgstør ♦Ringsted ♦Struer Aalestrup Faxe Ladeplads *Hillerød Løgumkloster ♦Roskilde ♦Stubbekjøbing ♦Aarhus Fjerritsiev ♦Hjørring Løkken Roslev ♦Svaneke Aars Fredensborg ♦Hobro ♦Mariager ♦Rudkjøbing ♦Svendborg Aarup ♦Fredericia ♦Holbæk ♦Maribo Ry ♦Sæby *Allinge ♦Frederikshavn ♦Holstebro Marstal ♦Rødby ♦Sønderborg Arden ♦Frederikssund Holsted ♦Middelfart Rødding Taastrup Asnæs ♦Frederiksværk Hornbæk ♦Nakskov Rødekro Tarm ♦Assens Gilleleje Hornslet ♦Nexø Rødkjærsbrø ♦Thisted Augustenborg Give ♦Horsens ♦Nibe Rønde Tinglev Ballerup Gjerlev Hundested Nordborg ♦Rønne Toftlund' Birkerød Glamsbjerg Hump ♦Nyborg Samsø Tølløse Bjerringbro Glostrup Hvalsø ♦Nykjøbing F. ♦Sandvig ♦Tønder ♦Bogense Graasten Højer ♦Nykjøbing M. ♦Saxkjøbing Tørring Brabrand Gramby Høng ♦Nykjøbing S. ♦Silkeborg Ulfborg Bramminge ♦Grenaa Hørsholm ♦Nysted Sindal Vamdrup Brande Grindsted Ikast ♦Næstved ♦Skagen . *Varde Broager Gudhjem Jyderap Nørre Aaby ♦Skanderborg Vejen Brædstrup ♦Haderslev ♦Kallundborg ♦Nørre Sundby ♦Skive »Vejle ♦Brønderslev Hadsten Fjellerup Odder ♦Skjelsker ♦Viborg Brørup Hadsund *Kjertemmde ♦Odense Skjern Vinderup Christiansfeld Hals ♦Kjøgé Otterup Skjørping Vojens Dronninglund Hammel. ♦Kolding Padborg Skærbæk ♦Vordingborg ♦Ebeltoft ♦Hasle Korinth ♦Præstø ♦Slagelse Vraa Ejby Haslev ♦Korsør ♦Randers Slangerup ♦Ærøeskjøbing ♦Esbjerg Hedehusene Langaa ♦Ribe ♦Sorø Ølgod

ft

Afdeling V . Provins-Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. T illæ g: Færøerne. Grønland. A . Forretninger. Forretninger i de i dette Register optagne 168 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser er tillige optaget i Afdeling VII, Fag-Register for Danmark, i hvert „Fag“ under „B. Købstæderne11; Forretningerne uden for disse .Byer under „C. Landet". Aabenraa . (Oprindelig Opnoraa, Aa ved den i Kong Valdemars Jordobog nævnte Opnor, d. e. aaben Or, gruset Strandbred.) (Aabenraa Amt) Afstand fra Rbkvn. pr. Jernbane: S l/4 Time. Amtmand: Kr.RefslundThoinson,R. DM. | 37 & 336. Am tsforvalter: C M Madsen, fg. | 342. Amtslandinspektør: K H Krarup I 239. Amtslæge: Dr. med. & chir. Mads Miehelsen, R. f) 132. Am tsraadssekretæ r: Jes Cornett I 42. Amtsskolekonsulent, se u. Sønder­ borg. Amtssygehuset § 48. Overlæge: A lp sen. Am tsvejinspektør: Oand. polyt. Knud Strømming J) 568. Havneingeniør: Cand. polyt. J Rambøj, R. Indbyggerantal 1925: 8,752(1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Konsuler: Norge: J M Hansen, Vicekonsul | 244. Tyskland: Dr. Hans Kiihne, Gene­ ralkonsul J) 276. Kæmner:- P V Fallesen f) 14, 16 & 18. Købstadrettigheder; De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar A

Landsbibliotek, Det sønderjydske (Centralbibliotek) $ 566, stiftet 1921. 20,190 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Mægler, au toriseret: P F Cleemann D 182 & 482. Bestalling 20. Febr. 1925. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. 1)6,7 & 53, stiftet 8 . Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder: Gene­ ralkonsul, Dr. Hans Kiihne. Politimester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var« næsBirk ( 68 .Politikr.): O S Fribert | 315. Skatteinspektør: H Fritsche J) 14, 16 & 18, priv. f 536. Skattemyndighedernes Vurde­ rin g : Ejendomsskyld: 24,, Mili. Kr.; Formue: 20l 0 ]f, Mill. K r.; Indkomst: 6,74 Mill. Kr. Skatteprocent 1929-30: 5 ,71 (Lig­ ningsprocent: 8,5). Skoleforening, Sønderjydsk,J)270, stiftet 30. Nov. 1892 i Skærbæk med det Formaal at yde sønder- jydsk Ungdom Hjælp og Støtte til Ophold paa bkoler i Danmark. Yder efter Genforeningen Hjælp til Efterskoleophold til Elever nord for Grænsen og til alle Skoleformer til Unge syd for den nye Grænse. Formand: Gaard- ejer H Jefsen Christensen,ML. R. DM., Høgsbro pr. Vedsted. Kasserer: Fru Margr. Lebeck, Aabenraa. Sognepræster: E N J Juhler ft 151 (danske Menighed); C Ludvig- sen jp 502 (Set. Jøigens Menig­ hed); Provst H P M Bade ft 219 (tyske Menighed). Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i

Aabenraa Badeanstalt D 493 ......................... Badeanstalter Aabenraa Central-Dampvaskcri D 544 . . . Vaskerier Aabenraa Eddikefabrik fl 60Postkonto7183 Eddikefabrikker Aabenraa Eksportstalde Akts., § 264 & 265 Kreatur- og Kødeksport Aabenraa Hakkelse-& Halmvareforretning, P Heldt | 560 Aabenraa Kafferisteri ved Sparlund D 143 Postkonto 6763 .............................................. Kaffe on gr., Imp. & Ag. Aabenraa Kulkompagni, Akts. D 218 & 220 Postkonto 15594 ........................................... Kul, Kulimportører Aabenraa Ladestation, Terkel I Petersen D 742................................................................. Ladestationer Aabenraa Margarinefabrik ved N Thol- strup I) 469 .................................................... Margarinefabr. Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen D 520 ............................................................... Maskinfabrikker Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. D 8 8 .................................................... Motorer Aabenraa Møbellager, M Christensen jun. Posikonto 12583 ........................................... Møbeluds. Aabenraa Nethandel, Jens Jørgensen . . . . Fiskeriart. og -redskaber Muslinger Aabenraa Rederi-Aktieselskab § 182. . . . Damp-og Motorskibsselsk. Aabenraa Vulkaniseringsanstalt D 431. . . Vulkanisering Andersen A P J) 308...................................... Assuranceforr. Andersen & Meyer’s Eftf., Otto Larsen $ 530 Elektr. Lysinstall. Andersen M P | 416...................................... Købmænd Andersen Niels D 278 Postkonto 11264. . Cykleudsalg Anderson James fl 228.................................. Ladestationer Andresen Andr. fl 204 .................................. Flytteforretninger Antonsen M Riis D 304.................................. Maskinsnedkerier Apcnrader Bank,Akts. |)242 Postkontolll90 Banker Auto-Motor ved Jørg. M Hansen D 244 Postkonto 6158............................................... Automobilforhdl. Back-Sørenscn N ............................................ Guldsmede Beck Heinr. fl 305 ........................................ Maskinfabrikker Bennedsen Jobs. § 125................................... Bagere Beyer Hans D 73 Postkonto 11378 ............ Maskinforhdl. Bilcentralen |) 107........................................... Automobilkørsel 1 .Birck Boy § 762.............................................. Manufakturhdl. Birck M C fl 45.............................................. Vinhandlere Bjerring C A J 491........................................ Agentur-ogKommissionsf. Bock Hans II g 64.........................................Smede Boeck Holger Overretssagf. g 555 ........... Sagførere Boje William |l 142........................................ Bogtrykkerier Bojesen’s Haraid Bo Boghandel D 352 Post­ konto 6276....................................................... Boghandlere Aabenraa Pælemuslinge Eksport, Andreas Nielsen J) 340 .............................................

B orgm ester: Købmand Holger Fink, ML. R. f.1 4 , 16 & 18, priv. Jj 19. Byraadssekretæ r: J Christensen | 14, 16 & 18. Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Varnæs Birk (92.Retskreds): CAndersen J)272. Elektricitetsforsyningen, (kom - munal) D 90 sker fra Sønder­ jyllands Højspændingsværk (se dette). Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen: K Lyne Petersen $1166. Foreningen fo r Ennstog Haand- væ rk for Nordslesvig. Formand: Arkitekt Jep Fink g 91. Gasværket (kommunalt) fl 75. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts. Kblivns Handelsbank, Kontortid 9-12, 2-4, Lord. 9-1 g 401, 402 & 403. Telegramadr. „Handelsbank". Postgiro-Konto Nr. 6825. Forretningsfører: Find Andersen. Kontrasignaturer: G Wraae-Jespersen og A Festersen. Kontorer i Bollerslev, Bovrup, Felsted, Hellevad og Hjordkjær. Handelsioreningen.Formand: Køb­ mand Matthias Nielsen, R. |f 85. navnen har en Dybde ef indtil 7,5 m. Bolvairkslængde c?. 1500 m. Ingen Lndstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og ind­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosseanlæg, en stor og to mindre Kornelevatorer. Jernba­ nespor, elektrisk Belysning og Vandledninger fra Byens Vand­ værk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand: Borg­ mester Holger Fink, ML. R. 80

80

V —

1266

Aabenraa

Provins-Regisler—Forretninger

Skomagere Skræddere Flytteforretninger Se Fagregistret under Vinduesglas en gros Bagere Gartnere Konditorier |Agentur-og Kommissionsf., (Kolonial en gr. Korn Skomagere Mineralvandsfabr.

Boysen J § 210 .................................. Brink Johann § 274............................ Brink Rud. D 184............................... Forretningsnavn og Adresse Callesen Hans.................................................... Carstens Friedrich D 587............................... Carstens H § 33 9........................................... Carstensen I § 233 ........................................ Caspersen Brodr. § 556 ............................... Ceres Korn- & Foderstofforretning, Akts. § 21 & 22 .................................................... Christensen Carl C ........................................ Christensen Jakob § 238............................... Christensen Jørgen F § 590......................... Christensen P § 1 6 5 ..................................... Christiansen Carsten Fr. § 462................... Christiansen F C |J 483 Postkonto 13789 Cimbria Tømmerhandel, Akts. § 26 & 119 I’ostkonto 16846 ........................................... Clausen C |) 215.............................................. Clausen & Co. § 120 Postkonto 5369 . . . Clausen E § 594.............................................. Clausen’s I Enke § 357.................................. Clausen P .......................................................... Clausen Peter | )3 1 ........................................ Clausen Peter § 596 ..................................... Clausen Peter Willi, f) 240............................ Cleemann Andr. Jl 1 0 1 .................................. Cleemann P F | 182 & 482 ........................ Cornett Knud J § 23 1.................................. Danielsen C § 321..................................... . . Danielsen Carllinc § 226............................... Dansk Maskinoplag, Akts. § 244 Postkonto 6080................................................................... Danske Cigar- og Tobaksfabrikker § 523 Postkonto 7345 .............................................. Dethleffsen Herm. G, Akts. § 288 ............ Postkonto 8 1 2 9 ........................................... Dethlefsen D § 292 ........................................ Diederichsen Fr. § 585 .................................. Doose A.ug. § 559............................................ Drews Poul J) 5 1 7 ........................................ Efsen Jørgen Papirhdl. Ehlers H | 373 ................................................. Eksportrogeriet, J Schmidt § 383 ............ Erichsen August $ 498 ................................ Ericlisen Chr. P £1 526 ............................... . Ewald Søren P D 214 Postkonto 8832. . . Faaborg C J § 193........................................... Faber Kaj Leonhard (Tæve Apotek) § 225 Postkonto 6155............................................... Fabian Paul § 2 2 1 ......................................... Falck J N ......................................................... Fink Holger & Co. § 1 9 ............................... Fink Jep § 91 Postkonto 5925 ..................... Fischer’s Maskinfabrik & Automobilrepara­ tion § 97 & 124 Postkonto 6 1 5 3 ............ Flensborg-Egernsund og Sønderborg Damp- skibsselsk. § 28.............................................. Folkelijem § 257 ............................................ Forenede Dampskibsselskab, Det,§ 182&482 Fredenshøj Dampteglværk § 127................ Frey Hans P ..................................................... Frost J § 69 Postkonto 6250 ...................... Frøkontoret ved Hans M Michelsen § 147 Fynsk Jens Paulsen § 706 ............................ Gilde’s C F Eftf., W Vollertsen § 748 . . Goeg Anton § 1 8 1 ........................................ Grand Hotel § 92 & 9 3 ............................... Gude C L § 324............................................... Gødnings Salgskontoret, Akts. § 80 . . . .

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Aviser Bogtrykkerier Herreekviperingshdl. Læderhandlere Vinhandlere Manufakturhdl. Lædervareudsalg Hoteller Møbeludsalg Smørhandlere Iskrem-Fabrikker Stenhuggerier Gartnere llei reekviperingshdl.

Hejmdal § 32, 332, 330 & 430 .................. Hejmdal’s Trykkeri § 32 & 332 ............... HerreHus Central ved AndreasPetersen§176 Hersekel A § 704 Postkonto 6730 ............. Herzog W § 489............................................... Hoffgaard, Akts. § 5 ..................................... Hofmann W § 589 ......................................... Hotel Stadt Teater § 353 ............................ Hiinersen W S ................................................. Irma § 129........................................................ Iskremfabriken, Jens Schrøder § 137 . . . Iversen Carl § 1 2 2 ........................................ Jacobsen Chr. § 135 Postkonto 7059 . . . Jacobsen Chr. § 356........................................ Jacobsen Jacob J § 346.................................. Jacobsen J P § 362........................................ Jacobsen Paul § 480 ..................................... Janns B .............................................................. Japsen G § 389 . . . . . ............................... Jasmund Willi..................................................... Jenne Max § 134 Postkonto 12884............ JENSEN AA BRINK & AA LORENTZEN Landsretssagf. § 404 & 444 ............... Jensen’s Brdr. Byggeforretning § 369 . . . Jensen Jes P § 4 4 ......................................... Jensen J M § 355 ........................................... Jensen Kai § 68 ................................................ Jensen Karsten § 4 1 9 .................................. Jensen & Larsen § 506 .................................. Jensen Peter § 290 ........................................ Jepsen Christian § 446.................................. Jessen Peter § 76 & 598 Postkonto 6711 . Johansen M F ................................................. Johnson Eduard § 253 .................................. Jubl N C § 4 1 2 .............................................. Jungermann II § 415..................................... Jurgeusen Peter jun. § 743 ..................... Jørgensen P E § 179..................................... Kirkebye’s A W Filial § 463 ...................... Kjær Emil § 249 ............................................ Knaebel R § 4 1 0 ............................................ Kraft Hans § 432........................................... Kraft P § 284................................................. Kristensen K K § 513.................................. Krøneris Eftf., S P Schmidt § 450 . . . . Kurtzwell C § 1 3 0 ........................................ Kohier Hermann § 2 9 1 ............................... Lauritzen Chr. Ilyldahl j?) 513..................... Lorentzen’s Jiirg. Eftf., C Andresen § 333 Postkonto 6209 ............................................... Lorenzen Henny § 485 ............................... Lund M. T § 521 Postkonto 8386 ............ Liitzhøft II § 428........................................... MadsenN(Svane-Apotek)§ 200Postkon to6208 Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen § 105 & 405 ..................................... Mahler Jacob, Læderværk § 3 ................... Majs og Krat tfoderimport, Akts. §395 . . . . Marcussen & Søn § 350 ............................... Martesen Thomas § 103............................... Malthies Hermann § 310............................... Matthiesen Matthias § 96............................ Missions-Hotellet § 370 ............................... Missionshotellet Danmark § 24................... Moldt Chr. § 1 5 6 ........................................ Mortensen Chr. § 504 .................................. MUnchow Ludwig v. § 727 Postkonto 15729 Møker Rich. § 5 1 8 ......................................... Moller Chr. § 1 12 .......................................... Møller Herløv § 267 ..................................... Møller Karl § 741......................................... Møller S øren .................................................... Mørck Fritz § 1 6 8 ......................................... Nedell IT § 507 ............................................... Nielscn’s Andreas Fiskeeksport § 340. . . Nielsen Anton § 327 ..................................... Nielsen C Borregaard § 595 Postkonto 15534................................................................ Nielsen Chr. J .................................................. Nielsen Ford. § 494 ..................................... Nielsen II P § 488 Postkonto 9978 . . . . Nielsen Jacob § 7 2 ........................................ NielsenMatthias,Akts.§85,86&186Postkonto 6156.................................................................... Nielsen Niels A § 528 .................................. Nissen J H § 409 ........................................... Nissen Jttrgen L § 295 .................................. Nordschlcswigsche Zeitung, Akts. § 20, 553 & 554 Postkonto 16113..................... Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. § 6 , 7 & 53 Postkonto 6201 ...................... Nyomand H § 222 ......................................... Oesten J B § 563............................................ Paulsen Herman § 562 ............................... Paulsen Johs. § 50 Postkonto 6400 . . . .

Købmænd Købmænd Købmænd Skomagere

Købmænd Farverier Bagere Malermestre Uldspinderier Papirhandlere

Trælast- og Tømmerhdl. Malermestre, Farvehdl. Damp- og Motorskib&selsk. Bagere

Droger, Kemikalier Sagførere, Incasso

Købmænd Urmagere Manufakturhdl.

Bygmestre Købmænd (Automobi 1 forhdl., Auf o- | mobilt,ilbehor Købmænd Smede Snedkere Male rmostre Pianol’orhdl. Manufakturhdl. Farverier Agentur- og Kommissions!. Malermestre Kakkelovne og Komfurer Købmænd Snedkere Sydfrugter en gr. (Khlivn) Købmænd Bagere Gartnere Gartnere { Ingeniører & Ingmiiorcr, Raadgivende Kakkelovne og Komfur-r Isenkræmmere

Fotografer Købmænd Skibsprovianteringsforr. Mæglere Skomagere (Kolonial en gros, Mel, Ag. ( & en gros Brodorihdl. (Maskinforhdl., Landbrugs- (mask. (Forhdl.),Malkemask. (Tobakker og Cigarer ( (Kblivn.) Vinhandlere Tømrermestre Bagere Bagere Bygmestre Materialhdl. Kogerier Agentur-ogKommissionsf. Bræudse Isforret ninger Isenkræmmere Møbeludsalg Malermestre Jern Arkitekter Automobilforhdl. Damp- og Motorskibsselsk. Hoteller Damp- og Motorskibsselsk. Ost en gros Apoteker

Automobilkorsel 2 AutomobiIkorsrl 2 Jern Trikotagehdl. Købmænd Patentbureauer Apoteker Manufakturhdl. Garverier Foderstoffer Orgelbyggere Murermestre Elektr. Lysinstall. Malermestre

Teglværker Cykleudsalg Boghandlere Fro

Hoteller Hoteller { Agentur-og Kommissionsf. Kolonial en gr. Smede Matcriaihdl. Blikkenslagere Flyttcforret ningvr Malermestre Læderhdl. Skomagere Købmænd Fotografer Fisk en gros Manufakturhdl. { Mejerirekvisitter og -artikler Skræddero Købmænd Elektr. Lysinstall. Købmænd Korn Farvehdl., Malermestre Maskinsnedkeriet- Bagere Aviser

Købmænd Læderhdl. Agentur-og Kommissionsf. Hoteller Manufaktur en gros Gødning, kunstig

HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns. Handelsbank § 401, 402 & 403 Kontortid 9-12 og 2-4, Lørd.9-1 Telegramadr., „Handelsbank '1 Postgiro- Konto Nr. 6825............................................. Banker, Incasso- Hansen Claus F § 172.................................. Bagere Hansen Hans § 496 Postkonto 11092 . . . |AS'entui': »g Kommissions- ® ( forr., Kolonial en gros ( Købmænd, Kolonial en gr., Hansen Hans L § 52 & 552 Postkonto 6417 < Tobakker og Cigarer, ( Kaffe engros, Imp. &Ag. Hansen Lorenz jun. § 138 & 1 3 9 ............ Isenkræmmere Hansen N & Møsti § 299 ............................{^U førhdl.1'1^ 61’’ AUt° m°‘ Hansen Oscar § 196 Postkonto 8560 . . . Bageri- Art. og -Inventar Hansen Richard § 224.................................. Elektr. Lysinstall. Hansen Rudolf § 254................ ..........................Arkitekter Hansen & Speckhahn § 371......................... Manufakturhdl. H .„r 4 Veit I 162 4 163 4 * 4 . ............ -.....................................................( Mel, Ag. & en gros TTartmann&Hammerich§565 Postkonto 6697 Sagførere Hass Carl § 104 Postkonto 14429 ............. Gartnere Heidemann C § 82 & 83 Postkonto 6638 Petroleum, Benzindepoter

Banker Bagere Møbeludsalg Automobilrep. Isenkræmmere

Provins-Kegisler—Forretninger

Aakirkeby

V — 1267

Skattemyndighedernes Vurde- dering: Ejendomsskyld: 5,4 Mili Kr.; Formue: 5,75Mili. K r.; Ind­ komst: 0,870 Mill. Kr. Skatteprocent 1929-30 : 7,5 (Lig­ ningsprocent: 11 , 5 ). Sognepræ st: H M Erichsen § 103. Sygehuset § 73, Læge: Vagn Nis­ sen. Valgmenighedspræst: K L H Jes­ persen |l 80. Vandværket (kommunalt),anl.1907

Haandværker- o g Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerm. S Ipsen D 139. Handelsstandsforening, Aakir­ keby, stiftet 1924. Formand: Ma- terialhdl. P Simonsen fl 10. Indbyggerantal 1925:1,540 (1801: 455; 1901: 1,176). Kæmner: F Jensen fl 222. K øbstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1228. Politimester, se u. Rønne.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Pedersen Peter § 5 1 0 .................................. Petersen Asmus S § 25 ............................... Petersen Chr. £1515........................................... Petersen Heinrich § 49 Postkonto 6199 . Petersen’s I H Motormølle § 1 9 4 ............. Petersen M arcu s.............................................. Petersen’s M C Bogtrykkeri § 258 & 549. . Petersen P J) 235 ........................................... Petersen P Fr. § 302...................................... Petersen P N §377........................................... Petersen Robert § 202 .................................. Pott H Chr. | 486......................................... Poulsen Hans fl 586 ..................................... Poulsen Peder Chr. D 417............................ Preisler & Wiese § 311 Postkonto 9141. . Preuss Aug. § 345 ........................................... Prima Kulimport&Skibsfart, Akts. g 62 &63 Postkonto 13852............................................... Rasmussen Aug. g 408 . . . . ..................... Rasmussen M Castenskjold g 227 ............ Rasmussen P g 385........................................ Rederi M Jebsen, Akts. g 9......................... Ricken & Co., Akts. g 281 Postkonto 12947 Riedel Carsten g 477...................................... Ries Hans g 2 3 .............................................. Rode Carl g 260.............................................. Rosenvold C F g 116..................................... Risseu S g 597 .............................................. Riidenauer L g 157........................................ Sehiot't .lens g 470............. ...................... Schmidt Carl J g 66 ...................................... Schmidt J A g 354 ..................................... Schmidt. Nis g 580........................................... Schmidt W Landsretssagf. & G Rosen­ stand g 51 & 751 Postkonto 17002. . . . Schmidt W P g 360 ..................................... Schultz F g 512.............................................. Se.lmKz & Roel) g 4 5 1 .................................. Skau Peter g 3 1 7 ........................................... Skjotli lians .1 g 717..................................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt g 67 Postkonto 6227 ............................................ Sparlund Ove g 143 Postkonto 6857. . . . Springborg Chr. g 58 & 5 9 ......................... Strandhotel Ostseebad, Lensnak g 188 . . Sonderjydsk Frøforsyning, Akts. g 47 Post­ konto 8324............................... ........................ Sønderjysk Krydderimølle ved Jens Schrø­ der g 117 & 137 Postkonto 6238............. Søndcriydsk Mejeriforretning ved P Peter­ sen g 87. . . ‘ ................................................ Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. g 381 & 391 Postkonto 6769.................................. Sørensen Chr. Porcelænslidi. Sørensen Jolis. g 540 ..................................... Sørensen S M g 466 ............... ?................... Thaysen P g 205 .............................................. Thomsen Th. g 152........................................ Thorsmark N .................................................... Todsen P Th, g 111........................................ Tondering P g 3 Postkonto 6292 ............. Top J P g 54 Postkonto 7041 . ................ Tyrol 1 P g 150.................................................. Togesen Jacob P ........................................... Togesen J & Co. g 82 & 83 Postkonto 6638 Walther Knud g 208..................................... Wangsgaard M C g 426............................... Warnecke C g 509 ......................................... Weber Fr. Landsretssagf. & Notar g 57. . Weber 11 jun. g 1 7 8 ..................................... Weber lians sen. g 1 0 8 ............................... Viereck Peter g 180........................................ Vitania, Akts. g 395 Postkonto 17283 . . . Voetmann J J g 1 & 2 0 1 ........................... Wohlonberg Ludwig g 229 Postkonto 13164 Voss Paul g 542............................................... Wæver Svend g 8 & 359 Postkonto 16988 Zastrozny & Andersen......................................

Bagere Bageri-Artikler Guldsmede Maskinforhdl.

Møller Smede Bogtrykkerier Agentur- og Kommissionsf. Huder og Skind Skomagere Malermestre

Smede Bagere Bygmestre Entreprenører Skomagere Kul, Kulimportører Møbeludsalg Møbeludsalg Trikotage en gros

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Bogtrykkerier Hoteller Banker, Incasso Boghandlere Bryggerier { Cementvarer, Murer­ mestre, Tagstensfabr. Manufakturhdl. Sygeplejeart., MaterialhdI. Savværker, Bygningsart. Sæbeudsalg Herreekvipcringshdl. { Savværker, Pakkasse- Snedkere Snedkere Smede Sparekasser ( Møller, Dampmøller, Mel, Ag. & en gros fabr., Træuld Tømrermestre Skræddere

Aagesen C Papirhdl. § 40 Postkonto 8124. Aakirkeby Afholdshjem § 1 1 6 ................... Aakirkeby Bank, Akts. § 46......................... AakirkebyBoghandel ved HenryAndersenJ)5 Postkonto 7862 ............................................ Aakirkeby Bryggeri, M Madsen § 98 . . . Aakirkeby Cementstøberi ved Niels An­ dersen § 6 5 .................................................... AakirkebyManufakturhdl., JK Faarbæk §24 Postkonto 8111.............................................. Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen § 10 Postkonto 8 1 9 0 ........................................... Aakirkeby Skæreri ved E Andersen fl 9 Aakirkeby Sæbehus ved Chr. Larsen § 119 Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind J) 94 Almindingen Savværk, Akts. f) 48. . . . . Andersen E | 9 ............................................... Andersen J f) 109........................................... Andreasen M...................................................... Bech II J | 186............................................. Becher V fl 3 8 .................................................. Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse I 1 8 ....................................................... Bornholms Valsemølle fl 3 9 ......................... Dam II fl 3 4 ..................................................... Dam Johannes fl 200 Postkonto 8480 . . . Dam M P Cigarhdl. Eilertsen Marie f 37............................ ... . . Engel Niels f 60 Postkonto 8215................ Eriksen A fl 8 .................................................. Frostegaard Skæreri, Julius Andersen fl78x Gjessing C A fl 1 9 ......................................... Hammer N f 189.............................................. Hansen Alfred f 12 7..................................... Hansen K § 262............................................... Hansen Eivind f 195..................................... Dansen Hans K ofoed..................................... llausen Hansine f 2 1 9 .................................. Hansen Janus f 44 ........................................ Hansen Jobs. f 76 Postkonto 8303............ Hansen Julius § 9 1 ......................................... Hansen N | 3 .................................................. Hansen Otto Møllebygger f 195................... Hansen P f 97................................................. Henriksen A P f 8 7 .................................. Henriksen M f 102........................................ Holm Peter f 225 ......................................... Hotel Jomfrubjerget, Almindingen f 13 . . Ipsen Mathea f 2 1 2 ........................................ Ipsen Sigurd § 1 3 9 ........................................ Irm a .................................................................... Jacobsen M Postkonto 16711...................... Jensen C F f 249 ......................................... Jensen Chr. f 1 0 0 ......................................... Jensen Chr. M ................................................. Jensen H I § 2 6 Postkonto 6535 ............. Jensen Ove § 272 ........................................... Jensen Villiam § 129..................................... Jernbanehotellet § 2 7 .................................. Johansen C ........................................................ Kann’s Hotel § 1 2 ........................................ Kjøller H............................................................. Kofoed Carl § 30 ......................................... Kofoed Hans § 122........................................ Kofoed’s Mads Eftf. Farve- & Tapethdl. Kofoed P A § 115........................................... Kofoed P M § 58 Postkouto 8086............. Kristiansen N § 8 2 x ...................................... Larsen Chr. § 267........................................... Lind V § 9 9 .................................................. Lund J fl 5 7 .................................................... Lundberg V § 1 8 5 ......................................... Lyster H Cigarhdl. § 7.................................. Madsen Andr. § 130........................................ Madsen C P § 9 6 ........................................... Madsen Niels § 218........................................ Mogensen H C § 144....................................... Møller Johs.................. ....................................

Damp- og Motorskibsselsk. Herrekonfektion en gros Gartnere Korn Guldsmede Sadelmagere Terrazzo (Blikkenslagere, Gas- og | Van dm.

Købmænd Købmænd Købmænd Mekanikere

Sagførere Købmænd Bygmestre Automobilrep. Bagere Kokkenudstyrsfon-. Sparekasser Agenturforn, Kolonialag. Kolonial en gros Bade- og Sommerhoteller Frø Krydderier (Meje ri rekvisitter og ( -artiklev.Smorcksportorer (Handels- og Industriscl- ( skaber, Blodfoder (Flektr. Lysiustall., 33lik-

Bagere Bagere

Manufakturhdl. Manufakturhdl. Smede Savværker Kobmænd, Kul Malermestre Skomagere Skomagere Mekanikere Manufakturhdl. Trikotagehdl Murermestre

Manufakturhdl. Isenkræmmere i Købmænd, Trælast- og Tømmerhdl., Kul Mollerimask. og -anlæg Bogtrykkerier { Kul, Foderstoffer, Korn, Brænd selsforr. Urmagere Giarmestre Bade- og Sommerhotellei Manufakturhdl.

( kenslagere Arkitekter. Konditorier Flytteforretninger Urmagere Vinhandlere Læderhandlere Bygningsart., Jern

Købmænd Urmagere (Frø, Agentur- og Konimis- | sionsforr.

Skomagere Giarmestre Skræddere Sagførere, Incasso Cykleudsalg

Malermestre Smørhandlere Skomagere Snedkere Suedkere Urmagere Maskinfabrikker

Vaahenhdl.,Symaskineuds. (Murermestre, Jevnbeton- | konstruktioner,Bygmestre Fodersto (for (Jern, Trælast- og Tøm- ( merhdl. Boghandlere Papirhdl. Automobilforhdl. Entreprenører

Malermestre Murermestre Hoteller Snedkere Hoteller Sadelmagere

Købmænd Skomagere Gartnere, Blomsterhdl. Isenkræmmere Smede Snedkere Blikkenslagere Købmænd Malermestre Fotogr. Artikler 2 { Cykleudsalg, Automobil­ rep. Smede Skræddere Snedkere Malermestre

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind : Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Registor for Danmark. A a k irk e b y . (By ved Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa) (Bornholms Amt).

Aakirkeby Bank, Akts. § 46 st. 1901. Kontortid 10-12 og- 2-4, Lørd. endv. 4-5, Aktiekapital: 300,000 Kr. Reservefonds: 260,000 Kr. Direktion: N Nissen-Peter- sen; II J Jensen; A P Henriksen.

B orgm ester: Baukdir. N Nisseu- Peterseu § 2. Dommer, se u. Nexø. Elektricitetsværket (kommunalt) | 72, anl. 1909.

Aakirkefoy

V -

1268

Provins-Høgisler—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

- 11. Regiment (Reserve), Kontor Hovedvagten f 2167. Chef: Oberst Kmjkr. K L Lasson, K. DM. 31. Oberstløj tn. C A Diechmann, R. 32. Bataillon (Reserve), Chef: Oberstlojtn. J V L Christensen,R. DM. 3. Livgardebataillon (Re­ serve), Chef: Oberstlojtn. O . Laage-Thomsen, R. Forsørgelsesinspektor: M Dau- gaard, f 130. Fremtiden, gensidig dansk Livs- forsikriugsforening,oprettetl 886 , Bispensg. 16 Aalborg f 1247 & 5247, Stats f 38. Postgivo- Konto Nr. 5113. Den 31. Dec. 1928 var Forenin­ gens samlede Aktiver 14,222,090 Kr. 80 0 . ogForsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 57,307,026 Kr. 19 0. Overretssagf. H Repsdorph, R., Kbhvn., Formand for Foreningen. Direktion: A C Christensen,adm., og R P Ilegelund, R. Kontorchef: A V Sehaarup. Aktuar: J A V Hartvig. Gasværket, f 59anl.l853af Detdan- ske Gaskompagni, i 1911 over­ Havnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendendeBol værker5,Btil 7,5 m, i det østre Havnebassin 6,3 m, i Teglgaardshavn i,7 m, i Skibsbyggerhavnen 4 m, i Baa- dehavnen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakt Havnesporanlæglangs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdamper medDykkerapparat (tillige Isbry­ der), Vandpaalyldningssteder, ri­ gelige Proviantbeholdninger, Ma­ skinværksted, Ophalingsbeddin- ger for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 2 Tørdokker, den største for Skibe indtil 110 m Længde, 20 Tons Svingkran. Los­ ning og Lastning besørges ved Havnearbejderne efter faste, mo­ derate Takster. I Havnens Nær­ hed Post- og Telegrafstation. 5 Lodser. Over Hals Barre er der uddybet et Løb med 7,B m Vanddybde. Udenfor BarrenFyr- taarn med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. Havneingeniør: Cand. polyt. Povl Mygind, kst., Kontor Nyhavnsg. 12 f 2093, priv. f 3169. Havnefoged: P C Mølbacli,Kon­ tor Slotsg. 28 f 2767, priv. f 2750. Hypothekforeningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ domme i Aalborg, Nytorv 7 f 570; stiftet 11. Sept. 1895. Udlaan pr. »/* 1928: 7,857,232 Kr. 96 0. Reservefond: 631,320 Kr. 22 0 . Kontrolkomitéens Formd.: Kon­ sul M Kragelund, R.DM.; adm.Di­ rektør : Overretssagf. Knud Griin- wald. Indbyggerantal 1925: 42,819(1801 5,579; 1901: 31,457) med For­ stæder: 51,931 (Aalborg er ved Broer over Limfjorden forbundet med Købstaden Nørre Sundby, se denne). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. Formand: Bankdir. P Diclc- sen, R., Sæby. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Eammeskov, R. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: Bankdir. P Dicksen, R., Sæby. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Fjerritslev— Nørresundby— Fre­ derikshavn. Formand: Bankdir. P Dicksen, R., Sæby. Driftsbesty­ rer: Ing. Chr. Rammeskov, R. Banernes § 4203 & 4204. taget af Kommunen. Bestyrer: H Hansen.

Katedralskolen, Saxog., f) 3211, stiftet 1554; Rektor: Th. C Thors. Kommunebogholder: J Abildgaard § 496, priv. f 4381. Kommunehospitalet, Urbansg. 30 fl 2478, 2479 & 1911. Overlæger: Harald Moller (kirurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Schwensen (me­ dicinsk Afd.). Konsuler: Argentina: Im. Stuhr, R., Vice- konsul | 1177 (10—12, 2—4). Brasilien: Christoffer Kragh, Vice­ konsul fl 332. N Kragli, Konsularagent f) 332. Czekoslovakiet: Alb. Abel, Vice- konsul fl 53. Dominik. Republik: V L Cortos, Vicekonsul J) 220 & 2220 . Estland: K E M Marcussen, Vi­ cekonsul fl 27. Frankrig: Chr. Cloos, K. DM., Fre­ derikshavn f 150, Konsular­ agent. Grækenland: Henning Jensen, Vicekonsul fl 76 & 2076. Letland: O Klingenberg, Vico- konsul fl 51 & 52. Nederlandene: F Madsen, Vice­ konsul fl 27. Norge: Viggo Riitzebeck, R., Vicekonsul fl 67. Polen: Michael Kragelund, R. DM., Konsul f) 2300, Stats f) 52. Portugal: Jørgen Justesen, Vice­ konsul § 200 . Spanien: Magnus Muller, V ice­ konsul fl 97. Storbritannien: E Carus-Wilson, Vicekonsul fl 105. Sverrig: A F Olsen, Vicekonsul i 24. Tysklaud: Chr. Sommer Larsen, Konsul fl 20 . Østrig: I)r. G Brcmmer, Konsul f 2317 (10—2, 3—4). Kreditforeningen af Ejere af min­ dre Ejendomme paa Landet i Jylland,Boulevarden43, fl 3870 & 3871, Postgiro-Konto Nr. 5102, stiftet 1880. Pr. 31.Marts 1929: 98,824 Laan; Hovedstol: 355,051,600 Kr.; Rest­ gæld: 328,669,189 Kr. 64 0 .; Reserve- og Administrationsfond: 13,439,825 Kr. 28 0 .; indskrevne Kasseobligationer: 70,000,000 Kr. Repræsentantskabets Formand: N Fisker, MF., Almind; Næstfor­ mand: Johs. Pedersen, ML., Brabrand. .Direktion: Justitsr. Ludv. Petersen, adm.; Husejer Hans Jensen, R., Hurup, Formand; Direktør Cl. Johannsen, Vaarst; Husejerne Kr. Hansen, Grejs­ dalen og MariusNielsen,Mellerup.; Kontorchef: Joh. Christensen; Kasserer: PLauritsen; Bogholder: C Chr. Christensen. Kæmner: Exam. jur. Holger Larsen § 196 & 1714, priv. | 3916. Købstadrettigheder: Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i det 11 . Aarh. Landbosparekassen i Aalborg, Nytorv 10 | 217 & 1993, stiftet 21. Okt. 1885. Kontortid Kl. 10 — I og 4—6, Tirsd., Lord. og Markedsdage 10— V/a og 4— 6 . Sparernes indskudte Kapital: ca. 25 Mili. Kr. Reservefond: ca. 1,600,000 Kr. Garantikapital: ca. 500,000 Kr. Bestyrelse: Direktør V Bisgaard, Formand, Partikulier Gin-. A. Thorn, DM., Næstformand, samt Gaardejerne K G Sørensen, I Laur­ Landmandsbanken Ø-Aagade 19,21 | 25, 389, 809, 1358 & 2925, Stats f 14. Landsbibliotek, Det nordjydske (Centralbibliotek) § 2349, stif­ tet 1895. 25,000 Bind. Bibliotekar: Age Petersson. Maseet, |l 310 Algade 48, er opført 1878—79 og 1893 og indeholder en Kunstafd. og en historisk Afd. sen og Poul Sogaard. Bogholder: E Madsen.

Møller Johs. i 9 2 .......................................... Savværker Møller Peter j) 232 ............ ........................... Snedkere Nielsen Andr. fl 8 5 ......................................... Malermestre Nielsen Asta fl 59........................................... Modeforr. Nielsen Emil f 169........................................ Yognfabr. og -forhdl. Nielsen H Chr. S) 2 9 ..................................... Cykleudsalg Nielsen J § 214 Postkonto 8 1 23................ Biavlsredskaber Nielsen M L | 114......................................... Skræddere Nielsen Will. § 61........................................... Sadelmagere Ny Mølle, J Knudsen § 7 0 ......................... Møller Nygaard A P f) 8 9 ........................................ Snedkere Nygaard Laura f) 242 . . ............................ Modeforr. Pedersen Markus f 234 ............................... Elektr. Lysinstall. Petersen Søstr. f 187..................................... Broderilidl. Rasmussen Karl JJ 90..................................... Blikkenslagere Ridder P fl 220 ............................................... Tapethdl. Smidt Gunnar § 35.........................................Elektr. Lysinstall. Sonne E § 55 Postkonto 8 1 7 4 ................... Købmænd Svendsen Axel fl 174...................................... Bødkere Svendsen Einar f 104................................... Købmænd Svendsen G Aaby f 250 ............................... Herreekviperingslidl. Svendsen Johanne Blomsterhdl. f 174 Svendsen Peter f 5 6 ..................................... Smede Sørensen S Sagfører Nexø f 10 Kontordag i Aakirkeby hver Fredag.........................' . . Sagførere Østerby S B L fl 22 ........................................ Bagere Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Bataillon (Reserve), Chef:

Aa lborg . (Aalborg Amt)

Aalborg Diskontobank, Akts. GI. Torv 10, stiftet 6 . Sept. 1854. Kon­ tortid 10-3 og 5-6 f 2530, 2531, 2532 & 1231, Stats f 56. Aktie­ kapital^ Miil. Kr. Reserve- og Delkrederefond: 1,471,674 Kr. Bankraadets Formand: Direktør A Boeck-Hansen, R. Direktion: Olaf Nielsen, R.; Robert Lund. Filialer: Diskontobanken i Dron­ ninglund f 30. Kontortid 10-12 og 2-5; Diskonto- og Landbo­ banken i Hobro f 464. Kontor­ tid 10-12 og 2-4; Diskontoban­ ken i Løgstør f 158. Kontortid 10-1 og 3-4; Skørping Bank f 11 , Kontortid. . . Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848, Østeraag.27 f 2. For­ mand: Fabrikant L. Møreb, R. Aalborg Handelsforening a f 1879. Formand: Købmand Chr. H Ole­ sen f 825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Købmandslang af 1431. Adr.Bispensg. 1 f 235. For­ mand : Fabrikant Konsul M Kra­ gelund, R. DM. p. p .; Næstfor­ mand: Gross. A Abel; Kasserer: Købmand P Wenø. Aalborg offentlige Slagtehnse og Eksportslagteri østerbro, opført 1898—99 af Kommunen. Overdyrlæge: E Aagerup f 575, priv. § 95. Aalborg Portiand - Cement - Fa­ brik, f 2173, Stats f 10, Tele- gramadr. „Cementfab.“ stiftet 1889 som Aktieselskab, Virksom­ heden paabegyndt 1891. Aktieka­ pitalen, der oprindelig ud­ gjorde 800,000 Kr,, er nu 4,800,000 Kr. Den aarlige Pro­ duktion af Cement, der op­ rindelig var beregnet til ca. 120,OOOTd., udgør nu ca.1,500,000 Td. (hvoraf over Halvdelen eks­ porteres). Fabrikken producerer ogsaaVelo-Ccment. Fabrikken har eget Vandværk, egen elektrisk Kraft- og Lysstation, egen Udskib- ningshavn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 650 Arbejdere. Adm.Direktør:ABoeck-Hansen,R. Aalborg Portland - Cement - Fa- brik’s Havn har en Dybde ved Broerne af 5-7,B m. Ved Eksport­ broen Vandslange fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Lys. Losning af Kul fore- gaar med elektrisk Kulkran med Griber.

Til Fabrikken hører et Anlæg for Slemning og Tørring af Kridt til teknisk Brug med en Produktion paa ca. 7000 Tons tørt Kridt om Aaret. Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane (o. Fredericia): l i 1/* Time. Amtmand (Stiftamtmand) over Aal­ borg Amt og Stift: Kmh. Carl Bache, K. DM. f 423 & 429. Amtsforvalter: N P Jensen, R. I 120. Amtslæge: E Th. Malling f 353. Amtsraadssekretær : Cand. jur. K. Bache fl 429. Amtssygehuset, Hobrov. f 1484. Overlæge: Dr. med. Th. Eiken. Amtsvandinspektør: Distrikts­ bestyrer V Mertz Nielsen f) 1703. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. M L Troelsen f 2670. Arbejdstroppernes jydske Depot. Chef: Kapt. O W Rasmussen. Biskop over Aalborg Stift: Chr. Ludwigs, K. DM. Borgmester: Postbudformand M Jørgensen f 1322, priv. D 2204. Brandinspektør:.......................... Bygningsinspektør: E L Poulsen § 332. Byraadssekretær: E Schiøler fl 623. Domkirken (Budolfi Kirke) næv­ nes første Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn.,opførtes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1899— 1900 (H Kampmann). Dommere i Aalborg Købstad mod Aalborg Birk og Fleskum Herred (67. Retskreds). Civildommer: Johannes Vogclius, R. S 4466, Kont. f 1171. Kriminaldommer: Otto Waago Jensen fl 2455, Kont. fl 3680. Elektricitetsværket (kommunalt), f 298 er anlagt 1909. Bestyrer: K Reinholdtsen. Fabrikinspektør for Åalborgkred- ■ sen: K W Galle f 848. Fodfolket. - 10. Regiment (Linie), Kontor Ho­ vedvagten f 161. Chef: Oberst K P Søltoft, R DM. 9. Bataillon (Linie), Chef: Oberst- løjtn. V C Bisgaard, R. DM. 25. Bataillon (Linie),Chef: Oberst- løjtn. J W Jantzen, R. DM. 30. Bataillon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. . . ............................

Made with FlippingBook - Online catalogs