Kraks Vejviser 1930 personregister

Animated publication

Vejviseren indeholder en Mængde nyttigt Stof, som overhovedet ikke er tilgængeligt i andre Haandbøger.

to-' A f d e l i n ø ’ I V

for

P r i v a t - P e r s o n e r s a m t V i r k s o m h e d e r i n d e n f o r H a n d e l , H a a n d v æ r k , I n d u s t r i , S ø f a r t , B a n k - o g F o r s i k r i n g s v æ s e n o g a n d r e n æ r i n g s d r i v e n d e E r h v e r v i Kjøbenhavn, F rederiksberg, H ellerup og omliggende V illabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer.. Navnene e r . ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens T ilf ø je ls e r (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal F lytn in g er , som væsentligst gennem Folkeregistret er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. _ _ Institutioners og Foreningers .Adresser in. m. findes i Afd. II, Real-Register for Kjøbenhavn.— Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se' Afd. V, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Bragen af Person-Registret findes paa næste Side.

Grænsen mellem dette R egisters Omraade og Provin s- Registrets er vist paa om staaende Plan, „Person-Registrets Omraade".

T i 1 1 æ ø : L i s t e o v e r D ø d e . ike, En Fortegnelse over kendte Dans der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1928 — 15. Novembrr 1929, med Angivelse af Dødsdagen.

1 ,

A l l e F o r r e t n i n g s - o g P r i v a t - A d r e s s e r a f a l m i n d e l i g I n t e r e s s e o p t a g e s I

... ' ‘ ;

. .. ; ' v-, ; : ;;

...:

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerné af det første Navn alene. f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Oand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Haren Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (C A P staar før Carl , dette atter før G A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen — Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle. Firmanavne, der begynder med „Uansk“, indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske1*. Til den „be­ stemte Artikel1*(Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (so Afdeling VI i 2. Bind).

Afdeling I V . Person-Register for Kjobenhavn. Omfatter Kjebenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyerne Kortet nedenfor.) Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Åfd. V. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

41

L y s b e r g

& M a n s e n A / S , P a l æ g a d e 1 . — B r e d g a d e 3 . —

M o n t e r i n g a f H j e m .

41

Aa—Åker Aa Dørplade- & Skiltefabrikken ved Rich. Wieder Graabrødret. 8 IH Jl By 7305 Aaabel Laura Husgerningskontor Slagelseg. 9SEl D 0 478lv Aaager JanusMurerm. Jomsborgv. 3‘ Hell. J) Hell. 74 Aaals Richard Thor Snedkerm. Østrigsg. 394 m $) Am. 5200&Am. 4420 Aaba Bud & Transport Co. ved K Munch & H P .Jensen Gothersg. 14 [K] J) Cent. 5606 & 3355 Aabac ved S F Garly Saxog. 38 [V] $ Y 8145 Aabad O J Direktør Borg ervænget 84‘fSj Aabak A C Gross. Frm. Svend Trøsts V. 13 S ®Cent, 3126 - Chr. Snedkerm. Fanøg. 272S J§ Ryv.862y Aabal Vindueskompagni Rosengaarden 6 B f Cent. 8447 art Einar W Pianostemmer Engelstedsg. 43 U Ryv- 1323 Aabech Alexius Arkitekt Murerm. Kaløv.31s Vanl. D Dairiso 986 - .Jens A Koufektionsforr. Husumg. 10 CQ ® Tg 1766x Aabel [Se endv. Obel] - H P elektr. Install. Strandg. 25B Bp.Wil- dersg 361B fl Am. 5759y - Gunnar Organist Rosendalsg. 164 0 3581 x - J P Theilmann Repræsentant Rosendalsg. 164E |0 3 5 8 1 x Aaben Auto Kørsel ved Fr. Ganderup Prins Jørgens G. 2A IH) $ N 5009 Aaberg Eri k1nstrumentmagerVodroffsv.21B1 S J! V 6681x - Karl F A Instrumentmager .Pianostem­ mer Vestmannag. 32(Si D Am. 3365 - C ,J Maskinmester Niels Bohrs Allé 5 Søborg D Søb. 579 - Aug. Tømrerm. Kristiansholms 0 0 J) Am. 1375 Aaberts Bureau Kong. Nyt. 21 0 J By 8674 Aabid.Akts.,Udlejningsi'orr.JorcksPass B E S Cent. 7007 irk Sv. Købmand st. Kongensg. 36,38 0 § Palæ 1010 Aabo V'nduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 2 D ® Tg. 4204 Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 1810 Jl By 5890v Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 700 D Cent. 9500 - Cykleforr. ved N H Nielsen Aaboulevard 40 0 f N 778 Aaboulevard-Kiosken ved H Sørensen Aaboulevard 90 IS | | Cent. 2049 Aabrink H V Giarm. Amagerbrog. 89 0 D , W 3041 - Axel Kunstmaler Amagerbrog. 1762 [s] Abron A fh. Postmester Vesterbrog. 1712!v] Jl Eva 861 Aaby [Se endv. Aabye] - Johan Kommunelærer Wilh. Smidts V. 1 Gientofte Jl Gjent. 380 - 1 v iceinspéktrice Hans Tavsens G. 5S0 JBN 1254y Aabye [Se endv. Aaby] - C Cand. phil. Annasv.41 Hell. - E Cand. theol. Lærer Massør Dosseringen 183El J N 3193 - Lorenzo Direktør Søvejen 15 Holte ® Holte 411 - C Enke e. Apoteker Østerbrog. 394 E ' I 0 2467x - Thilda Enkefrue Hollænderv. 233S .8) V 2382v - Dagmar Forstanderinde Colbjørnsensg. 34S H V 2709y - K A F Frøken Svinget 165 [s] J) Am.l703x - Rud. Gross. Papirposefabr. Griffen- feIutse. 5440 |l Cent. 1257 - Vilhelm Gross. Griffenfeldtsg. 5440 Jl Cent. 1257 - JS F Ingeniør Cand. polyt. Ellevadsv. 33 Charlottl. § Ordr. 2735 - Jørgen Ingeniør Cand. polyt. Jægersborg Allé 65 Hh. Charlottl. § Ordr. 1531 - Oscar Installatør (Andersen & Aabye) N J Fjords Allé l 4 S I

I V — 642

P erson -R egister for K jøbenhavn

Aagaard BAMaskininsp. Classensg. 19B4E J 0 2336 y - O F Murerm. Vesterbrog. 169 E J| Cent. 3702 & Priv.Jl V 8685 (10-2 undt Lørdag' - Th. Murerm. Hollænderdybet 142(s] f) Am. 2139x - K Organist Norgesg- 563S II Am. 3075v - R G Overassist. v. KTAS. Valbygaardsv. 48s Valby J) Vb. 317y - P N Overbetj. i Statspol. Artilleriv. 60' 's Am 2143v mReas K Overpakmester Marstalsg. 25 1 m I 0 4S53y - II Postassist. Langelandsv.37(EJ)Gh.3427x - A Professorinde Krouhsg. I4 E -A M Repræsentant Ægirsg. I l 1ID flTg. 1758u - I S Repræsentant Strandv. 268 Charlottl. | Ordr. 1678 - Bjørn & G Christophersen Skibs- & Ma- skinkonsulenter Amalicg.41 B U Cent. 11450 - E Smedem. (Tron Art) Skydebaneg. 122S - G Smedem. (Iron Art) Skydebaneg-. 122S - P I ) Tandlæge Frederiksborgg 17BJ}Cent, 13305 Bp. Gilbjergg. 42E I Tg. 1450x - Aage Tømrerm. Bergensg. l s E | 0 6465 - A S Tømrerm. Haderslevg.341S ®V245y - Gunnar IJrtekr. Guldbergsg. 12 1 | N 1233x Bp.A'albyLangg.733ValbyJ) Vb.lTOx Aagaard Andersen H-B BIomsterbdL (Aux jolles deurs) Vesterbrog. 17l s S Aagaard-Hansen L Fuldm. Tagensv. 44* D £ Tg. 616 Aagaard-Jensen Carl Kunstmaler Carl Pioner- V. 74S Aagades Brødfabrik, Akts., Aaboulevard 32 El f Cent. 1181 & 9182 Aagerup Er. Blikkenslagerne. Gas- & Vandm. Højdevangs Alle 22 S) I Am. 2267 Aagesen J N Bogholder u. Magist. Inger- slevsg. 1303B | V 2046 v - Johanne Broderihdl. Falkoner Allé 19 IS - ViggoDepartementschefiUndervisningsin. K. DM.BrodersensAllé2 Ilell. JlHell.1828 - Aage Kirchhoff Direktør Holger Danskes V. 53s E - H C P'orretningsf. Frederiksv. 313(S - PIaraid Forvalter Lyngby Torv 15 Lyngby ®Lyngby 563 - Jacob Gross. (N J Nielsen & Co.’s Eftf.) Griffenfeldtsg. 284S) Jl N 626 - A Hdlsgartner Amager Landev. 92 Kastrup J! Kastrup 65 - Vagn %Højesteretssagf. kst. Kammer­ advokat K. DM. Fredh. Kan. 16 E U Cent. 2550,11530 &11550(10-4) Bp.Stockholmsg. 53I 2E | 0 728 - Kaj V Ingeniør Charlottenlundsv.30 Hell. - Johs. E Instrumentmager Bredg. 430 E J) Palæ 1689y Bp. Koldingg. 7l |0] - C J Kirscboff fh. Købmand Dronn. Tyærg. 521B - L V Købmand Brede Lyngby fl Lyngby 357 - Vagn Malerm. Njalsg. 55s [s] - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 [S]JDAin. 998 y - ErikMurerm. Buddingev. 101 Lyngby® Lyngby 742 - A R præsentantHostrupsv.71S $ N7815 - H Skotøjshdl. Vesterbrog. 37 S ®Cent. 6478 Bp. Vesterbrog. 283S - E Skotøjsreparatør Sundevedsg. 2 S ® V 1987y - Aage Snedkerm. Westend 29 S ® V I438 Aagreen L V Maskinkonstruktør st. Kon- gensg.432B ® Palæ 1931v Aahus-Kio8ken ved Vilh. Gede FalkonerAllé 120 IS | Cent. 10940 Akerlund 1 M O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 E - A Frue Solv. 33IS - Marie P'rue Bredg. 47s B ® Palæ 1912 - HenryGross. Vicekonsul(Chr.C Rahr&CoJ Nyvej 9 S | V 3305 - John Gross. (N J Åkerlund & Co.) Pug- gaardsg. 84S ® By 8962

Aabye M Frue Kaffehdl.Strandv. 130 E Hell. J) Hell. 2061v - Fr. Kasserer R. Classensg .274 i | 0 3847 - M"Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 34E |)V 2769y - Jørgen Kunstmaler Gothersg. 1432 0 D B y 456y - C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 106El S N 3855 Bp. N J Fjords Allé 33S - A Repræsentant Valby Langg. 1911Valby - R R< visor Fabrikant 1. Strandstr. 14 0 $1 Palæ 124 Aabye*Hansen E Enkel'rue st. Kongensg. 872 0 D Palæ 878x Aadam Margrethe Enkefrue Julius Bioms G. 233 m i Tg. 370x - .J Chr.Gulvbeklædningsforr. Vinkelv. 5 E ® N 5349 Aae Olga Malerinde Lykkesh. Allé 162 IS Aaen P J Postassist. CarlBiochs Allé6Søhorg Aaens Glassliberi (Lars Hansen’s Eftf.), J A Kliiver-Jensen FalkonerAllé 1120H JLCent. 9413 AaesTh.Maskinmester i FlaadenHolmbladsg. 763H1 Aagaard O OAssist.v.Nyb.Kommandantskab DM. Ræveg. 8.9 E J) Palæ 653x - C Lumbve Assurandør Fredericiag. 902 E |) Palæ 2551 - Jobs. Borddekoratør Tingv. 17 (U - Carl ECand.polyt.tekn.FotosrrafRedaktør Tordenskjoldsg 16 B JJBy 5464x Bp.Mor- lenesv. 14 Holte Jl Ilolte 467 - SO Cyklehdl.VerasAUé 24 Vanl. D Damsø 220 Postkonto 753 - D Munk Direktør Revontlowsg. 305 S - C L F Enkel'rue Rysensteensg. I 2 S Jl By lOb’By - Gerda Enkefrue Brøndsteds A llé 72 E Jl V 6015y - 1 K Enkefrue Frdbg. Allé 11 A s S - J enny Enkefrue Østerbrog. 1244 M ffi 0 2429y - Chr. Fabrikant R. (Axel E Aamodt) Poul Ankers G. 2S B J) Palæ 1974 - N A Forretningsf. Esromg. 32 D ffl Tg. 465y - Peder Forretningsf. Njalsg. 392 H] $ Am. 465y - N NielsenForstanderRyesg.28s E1J1N4233 - Dagmar Frue Amagerfælledv. 9S [s] Jl Am. 1680x - Pillen Frue Amager Boulevard 1344 E |1 Am. 2624 - D E Frøken Carl Bernhards V. 3 1 S - Harald Gross. Gustav Adolfs G .142 E - Otto Gross. (Celinder & Co.) Østbaneg. 33 E J 0 6133 - & Frederiksen Guldsmedem. N-Voldg. 20 B ÆBy 7157 Postkonto 4592 - V Guldsmedem. (Aagaard & Frederiksen) Låns-el andsv. 34 E - P Ingeniør PJernstorffsv. 160 Hell. - Paul Ingeniør (Bach & Bonne’s Eftf.) Strandv. 354 13 J) Ryv. 59ly - Annine Kommunelærerinde Abildgaardsg. 45 E J) 0 40v - A P L Kommunelærer Tibirkeg. 213 El | N 5486 - Ida Kommunelærerinde Hcdgolandsg. 93E D V 494y - Julie Kommunelærerinde Cand. phil. Lun- deskovsv. 10 Ilell. Jl Hell. 522 - M Kommunelærerinde N J Fjords Allé 10s S I N 4137x - HV MKonstruktør BogholderAllé67Vanl. - K J Købmand Vestkærs A llé 8 Hvidovre Valby $ Hvidovre 92 - Viggo Købmand Nærumv. 10 Nærum J) Nærum 65 - O C Læge Dr. med.V-Boulevard 13 S H Cent. 1107b (2-3) Bp. Borgmester Jensens A llé 22 ‘ E 1! G 7236 (12-1 ) - Hjalmar Malerm Tyrolsg.l7[S)|3 Am.4182 - P Manufakturhdl. Roskildev. 138 Rødovre Valby Jl Rødovre 190 - Poul Manufakturhdl. Valby Langg. 125 Valby D Vb. 160 Bp. Ny CarlsbergV.184E - EmmaFrøken Maskinafskrivningsbur. Go- tbersg. 364 B J) Palæ 497v

Aker—Abil

IV — 643

Person -R egister fo r K jøbenhavn

Aastrup Volmer Driftsnisp. Cand. pharm. Tranegaardsv. 100 Hell. ft Hell. 2661 - Carl Gross. Kolonial en gros Ellinorsv. 20 Charlott!, ft) Ordr. 2661 - T Gross. (S Saloraon «&Co.) Strandboule­ vard 16s E - C H Ingeniør u. Magist. Australiensv. 262 gjj| ft Ryv. 2607 - Henning Læge Biilowsv.23E $ V 4203 (Tirsd., Torsd. & Lord. 3-4) - H P Pastor emer. Ringstcdg.62EftG1447y - Marie Provstinde Strandboulevard 932E ft 0 2334v Aastrøm Aage Repra'sentant Vendersg. 143 B ft By 3371 - Carl Smedem. Nærum ft Nærum 43 Aasø P H Isoleringsmester Hovedvangen 16S Brh. ft Bella300 Aasøe M C Urtekr. (Carl Hansen’s Eftf.) Mølle Allé 18 Valby H Vb. 3U7y _ Aatoft A Repræsentant Forfatter Krsthvns Voldg. 34B | Am. 4903x At v i d ab e r o , Akts., DirektørWBanzhaf j|l Ordr. 1878 Vimmelskaftet 43 B ft Cent. 13471 Aavang ved CBach-HansenVaskeri 1.Frede- riksborgv. 28 E ft Tg. 1416 Abbelin Johan Skrædderm. Tagensv. 3S E ft Tg. 2272y Bp. Hildursg. 13* g Abben Julie Enkefrue Dr. Abildgaards Allé 54 E ft N 1555u - Verner Husejer Fredensg.1732 ftN4497x - HedevigFrøken KorrespondentCand.phil. Dr. Abildgaards Allé 54E ft N1555u A. B.C. Protokol Co. ved Johannes Iversen & Co. Fredh. Kan.2 B ft Cent 14770 &14771 Abel Olga Fru«' Dameskræddorinde GI. Kongev. 31* E ft V 6763x - Caroline Enkefrue Kastclsv. 12 B1(øj ff 0 7687 - E B Frue Havneg. 484B ft By 3718 - Vald. Fuldm. u. Magist. Odenseg. 134 E ft 0124x & s - KnudGlarm. Vesteibrog.l02SME ft V3713 - Holger Graver v. St. Jakobs K. Østerbrog. Læge loren. Bol. K 9 E - Helmer Gross. Sygeplejeartikler I E OlilsensG. 191E ft Cent. 14756 - M Gross.Vennemindev.20 gd ft Ryv.1172 - V E Kasserer u. Magist. Lyngbyv. 563KU ft Ryv. 337x - Bernhard Rammefabr. Taasingeg. 563 13 ft Ryv. 1257 - S A Skuespiller Griifenfeldtsg. 43* SI - F fh. Smedem. Nørrebrog. 34 Mb6S ft N 693 v - O C Smedem. Duev.88312 - AETømrerm. (N HAbcl) Gl.Kongev.3UE - N H Tømrerm. Frm. GI. Kongev. 31 E ft V 6763x - AxelAUrmager Holm. Kan. 282B - I VUrmager Holm. Kan. 28 B ft By 7118 Bp. Theklav. 14E Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 E se Afd. II Real-Register Abeli Fritze Frøken Adjunkt 1. Strandv. 2A* Hell. ft Hell. 1715y - E K Frue Klkollektrice Kronprinsesse - Sofies V. 23s f2 Abild L J K Inspektør Dronn. Dagmars Allé 22* Valby Abildgaard - Ju s t Ab i l d g a a r d j u n. Assurandør Vimmels^aftet 42B B Bp. Petersborgv. 43 m ft 0 7545 - A Bogholder Carl .JohansG.9* E ft01246u - PI Gross. Agenturforr. Gyldenlovesg. 3 E ftCent. 12055 Bp. N-Farimagsg. 234B - Knud Gross. Agenturforr.GI. Strand 382B ft Cent. 7604 Bp Østbaneg. 73E ft 0 6679 - N Kommunelærer Amagerbrog. 1334(El ft Am. 5370y - Just Konsul Gross. Jens Kofods G. I 2B å Cent. 13335 arl Købmand GI. Kongev. 104 E ft Cent. 8023 Bp. EnghavePl.ll3E - L Malerm.Larsbjømsstr.21 B ft By 2179v Bp. Kochsv. 312E ft V 6096y - V Pianostemmer Saltværksv. 45 Kastrup

Akerlund N J &Co. Skrædderfon'. Bredg. 20° B i) Cent. 6209 Aakerlund A SpeditørToldklar(TerTrepka,sg. 2 3 1 J N 1828v - O Tømmerhdl. Gyldenlovesg. 19 E ft By -1642 Bp. Aabakkcv. 6 Brh. Aakerman A Dameskrædder Ny Kronprin- , sesseg. l l e B J] Palæ 1719u Akesson Knut Direktør Amagerbrog.l643[S] - danne & Laursen Gross.Holsteiiisg.43 Hl - N Skrædderm. H P Ørums G. 4 gtij Aa-Kiosken Aaboulevard 50 (2 ft Cent. 11037 Aa-Lageret, Akts., Urtekr. Rantzausg .8 B [Ni ft N 1528x Aaland H PKunstmalerOrionsAlléSKastrup Aaland ved Carl Hansen Flyttei’orr. Dan- rnarksg. 19 IS | V 1567y Aalberg Joseph Kreaturkomm. S-Boulevard 53 3 E Aaltorg R A Ritmester R. DM. Lundtoi'tev. 218 Lyngby Aalborg Margarinefabrik’s Hovedoplag Ny Vesterg. 7 |K] ft Cent. 10254 & 11254 Telogramadr. „Vegetana“ Aalling J Metalskiltefabr. Pr dbg. Allé 11 A 3 E il V0686x - & Rasmussen Sølvsmede Jagtv. 123 E ft Tg. 1565y Aalund Otto Glarm.Holsteinsg.45Eft034i'5y Aamand Niels Overmontør Ægirsg. 463E ft Tg. 3277y Aamann Svend Gross. (C J Sørensen &Co.) Smalleg. 30 B 4 El ft Gh. 6827 Aamodt Harald HdlsrejsendeVesterbrog.120 2 E | V 9032v - Maria v.IIedermann Frue Musiklærer­ inde Lønuangstr. 37 3 K ft By I526y - A x e l E A am odt Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 K D Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 Aamund doseph Direktør Raagev. 17 Hell. ft Hell. 1921 Aandssvageanstalter seAfd. II Real-Register Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandbou­ levard l l l 4 Hl 0 7909 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Wille- moesg. 22 4 Hl D 0 2246 y Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv.48 A 4 E S Tg. 34l4x Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 21A 4 E Aarep S P Godsforvalter Overskousv. 63 Valby ft Vb. 196y Aarestrup Emil Afdelingschef Kildegaardsv. 9 Hell. ft Hell. 2397 - Georg Bankbestyrer Lykkesh. Allé 3ASE ft \ 7150 - Ingeborg Fuldm. N-Frihavnsg. 834E Aarfelt A L W Billedskærer Møbelhdl. We

Aars Paul Dekoratør Blaagaardsg. 3.1A 4 Hl 1) N 2331x - Louis Hdlsrejsende Rothesg. 93 E ft 0 1024x - Louis Konditor Amagerbrog.177 (S) ft Am. 5705x Bp. Parmag. 322 Hl Aarsbo J Stadsbibliotekar Ole Suhrs G. 141 K By 1987 Aarskov Gtøorg kgl.'Kapelmusikus Stenstyk- kcv. 13 Hvidovre Valby ft Hvidovre 151 Aarsleff Hilda Frøken Danasv. (Vodroffspl.) 102 E $ V 6084.V Aarslev M Skotojslull. Nikolajg. 26 Kl i By 5026x Bp. Graabrødret. 51B Aarslev-iensen K Mamifaktnrhdl. Borups A llé 213 Brh. ft Gh. 2717 Bp. Kær- sangerv. 23' Brh. - H Tømrerm. Aalholmsv. 13* Valby Aarstad W Driftsingeniør Zionsv. 5* g 0 W O C Kontorchef Frydenlund Skodsborg Arstadius E Skrædderm. Kompagnistr. 37 B i By 801y Bp. Silkeborgg. 10' E |) 0879y Aarsøe M Bogholder Bygholmsv. 20Vanl.ft Damso 737 AarupChr.BankdirektorHjortholmsv.SHolte .i Holte 429 - P K Ftue Hambros A llé 21’ Hell. ft Hell. 1986 - FC Malerm.Stubbevangcn8Brh.ftBella378 - John Maleim.Godthaabsv.30l2 iG h .4066 - Cbr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 143 051 |l N 3987y -A a r u p & Co. Metaltraadvarefabr. Dor- theav. 39 E ft Tg. 1100 Postkonto 20807 - Robert Metaltraadvarefabr. Bronshøjv.221 Brh. | Bella 872 - S C A Metaltraadvarefabr. Dortheav.39 E - PChr. Overinsp.i Post-ogTelegrafv.R.DM. Amager Boulevard 43 E ft Cent. 12309 - Einar Repræsentant Gjentofteg. 75 Gjen- tofte ft! Gjent 883 - K Repræsentant Under Elmene 71 i ® Am. 4353y - P J Revisor Aaboulevard 123 1 | N 7759 Aarup Hansen Fr. Bankfuldm.Nyvej 10 B 3E - J Fuldm. u. Magist. S-Boulevard 902 E - Benny Kontorchef S-Boulevard 86' Effi V 3986 - Th. Sagfører Boldhusg. 6 B | Cent. 10230 Aarvig S & M Syge- & Plej ehjemFrdbg. Allé 42 B 1 E i V 750y Aarø Hans Konfekturehdl. Vesselsg. 16B5]Bp. 'Dagmarsg. 31E © rI'g. 2692 y Aas A W Fotograf Ø-Farimagsg. 771E - J FNaalemagerm. Gothersg.41 K iB y3920 - Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlott], i Ordr. 1057 - HO Skrædderm. Kent.iav.20E ft Am.4216 Aasberg J F Dampskibst. K. DM .MfæD. Gersonsv. 26 Hell. i Hell. 617x - J Fuldm. Borups A llé 71 E ft Gh. 727x - C E Malerm. Vølundsg. 54 E ft Tg. I482x Aasberg-Petersen S A Vægtfabr. Gersonsv. o 26 Hell. | H ell.617y Asell Per Overmontør Rebekkav. 181Hell. © ( Hell. 3681 Aaskov L J R th. Cigarfabr. Istedg. 34* E - G C Ingeniør Kongensv. 11 1E Aaskow W Willadsen fh. Købmand Monrads Allé 22 Valby ft Vb. 602 Aasted Eigil Fabrikant Cand.polyt.(Søborg Margarinefabrik) Gladsaxev. 22Soborg - K Ingeniør Cand. polyt. N-Frihavnsg.24E i Cent. 12686 Bp. Tuborgv. 130s Hell. © Hell. 3334 - Stella Modehdl. Fredensg. 41El - Svend Prokurist Harsdortfsv. 10ASE ft V 7349 - Anna Tandlæge st.Kongensg. 5 B ft Palæ 402 - J D Tapetserer Stampesg. 73 l 3 | V 91u - Severin Tapetserer Tordenskjoldsg. 12E i By 4669 Bp. st.Kongensg.5B i Palæ402 Aasted-Frandsen Chr. Gross. Stiandv. 171B Vedbæk i Vedbæk 216 Aastrand P fh.Snedkerm. Sibbernsv.2* Valby |1 Vb. 1066 - Nanna Urtekramforr.Trekronerg.58 Valby 4) Vb.274

IV — 644

A b il— A d le

Person -R egister for K jøbenhavn

Abildgaard O Postkontrolør Smalleg. I3El | Q-h. 1169 x - ’s I Chr. Eftf. Sukkervarefabr. GI. Kon- gev. 39 S D Cent. 11321 Postkonto 3717 Abildhøj Anders Assist. v. Statsb. Wiehesv- 10 Hell. 3) Hell. 1929. Abitdsgaard Elna Enke e. Skibskap. Australiensv. 294 13 A Ryv. 3041 u Abildskov P Malerm. Castbergsv. 26 Valby - G Fru Maskinskrivningsbur. Borups Allé 222EJ J) Tg. 4449 - Marie Parfumel'orr. Nyelandsv. 50s El ® Gh. 741 u Abiidstrup Niels Repræsentant Holcks PI. 2 Brh. f Bella 961 Abildstrøm A Husejer Sognefjordsg. 11s SI A Am. 2506y Abingdon ved A Ronnow NielsHemmingsens G. 32 E | Cent. 4304 Abis ved Alfred Karsberg Gummivarelager Dyrkøb 7 [S A Cent. 10503 Postkonto 256 Abisko, Akts.,Smør-&Kaffehdl. Godthaabsv. 378 Vanl. |! Damsø 1458 Abnormanstalter, se Emnelisten Abraham B F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 8;1B - Leo Guldsmed Gernersg.65 B ||Palæ847y AbrahamsN Direktør f. Klasselotteriet R. st- Kongensg. 974 B A Palæ 894y - J Kapt. R. Engtoftev. 33El A V 9401y - Ch. Kontorchef u. Magist. JægersborgAllé HOCharlottl. A Ordr. 2958 - MogensVinhdl. Vesterbrog. 24 B3El Abrahamsen J Bagerm.Frederiksborgv.45'32 A Tg.1526 u - J Dameskrædderinde Kongedybet 4®[g] - K Enke e. Læge Maglekildev. 151 IS D V 940 x - KEnkefrue Kurlandsg. 15s [S] ®Am.3762y - NinaEnkefrueFrdbg. Allé 42 Å23 ACent. 7413 - Selima Enke e. Gross. Bredg. 293B A Palæ 329 - Holger M Fabrikant (Kbhvns Kaffemølle Komp.) Tølløsev. 30 Brh. - Einar Forretningsf. Kirkevænget 4S - Leopold Forretningsf. Gersonsv. 21 Hell. $ Hell. 110 - Elisabeth Forstanderinde Portugalsg. 183 HA Am. 4118 x - Johanne Frue St. Jakobs G. 184KUJ) 0 2897u - A Fuldm. N-Farimagsg. 312El J$ Byl240x - Charles Fuldm. u. Magist. Cand. jur. Hor- tensiav. 10 S) Jj V 7560 - G A Giarm. Østerbrog. 134 IS A 0 1123v Bp. Koldingg. 31IS - Axel Gross. Direktør MSH. R. Palæg. 8be B f Cent. 8771 - M fh. Hotelejer GI. Vartovs V. 36 Hell. § Ryv. 309 - S Ingeniør Cand. polyt. CFHolbechsV.10 Lyngby § Lyngby 272 - V K Ingeniør Grundtvigsv. 23IS JJV 8100 - O K Inspektør v. Vartov Hosp., Kapt. R. Farverg. 27 Ej - O R Kjole- &Bluseforr. Istedg. 35 3 ®V 5945 v Bp. Palnatokesg. 2s f f l | Eva381y - Ida KommunelærerindeSt.JakobsG.184IS - V K Kommunelærer Vennemindev. 59A2 gH|) Ryv. 1053x - Kaj Koncertsanger Amalieg. 11 Mb<3E A 1253x - Axel Kulhdl. Kurlandsg.6 (HAAm.6612 Bp. Kurlandsg. 153[U - Harald Læge Dr. med. Overkirurg Ama­ gert. 2 i | Cent. 8880 Bp. Bispebjergv. Bispebjerg Hosp. 0QD Tg. 3833 - Albert OvertelegratbestyrerR.Vesterbrog. 177* (S S V 3908 - M L Pastor emer. Solsortv. 60' E II Gh. 6618 - Erik Prof. v. Univ. Dr.phil. Gyldenløvesg. 104 m f By 4068 - A Skrædderm.Dannebrogsg.32lYlJ)V2917x - A Skrædderm. Ravnsb. Tværg. 4Bb4 IH II N4084v

AckerFr.Gross.Frederiksborgg. 29 B A Cent. 14669 & By 3442 Post, konto 301 Bp. Fre- densv. 17 Charlottl. A Ordr. 733 Ackermann Karen Frue Australiensv. 28 l i | Ryv. 2162 y - K E Orlogskapt. R. Suensonsg. 9 E Acno ved Holger Mørk V-Boulevard 46 3 A By 4758 Acta ved Emil RosePapæske-&Kartonnage- fabr. Vesterbrog. 137 3 J V 9413 y Acthon A P Trafikkontrolør v. Statsb. Ra­ kets v. 3S Hell. A Hell. 3653x Activ ved P H Lindvang elektr. Instal- lationsforr. Kirsteinsg. 4 (0] A 0 414 - Pakkassefabrikken, C Winther Holmensg. 26 B A By 2808x Adam Jean Bogholder Abildgaardsg. 272 ^1 A 0 40y - Ad am ’s T r a n s p o r t Co. A k ts.,Danasv. 30 3 A Cent. 7400 Postgiro Nr. 174 Adamsen Carl elektr.Install. Vesterbrog. 88* 3 A Cent. 6146 - Dagmar Enke e. Malerm. Ole Suhrs G. 233B - C Farvehdl. Lyngbyv. 72s §3 A Ryv. 2551 Bp. Lovetandsv. 4 Brh. - O Gross. MSH. R.(Chr. Stausholm) Bredg. 773 B - O V Guide Valdemarsg. 264 S J V 2926v - H V Malerm. Aakjærs A llé 12 Søborg - Robert Præst Kapellan v. Nathanaelskirken . Meklenborgg. 23 IH A -A-m- 3395 y - A T Redaktør Badstuestr. 91B - H Tømrerm. Olufsv. 6 A s El A 0 3133x Adeler [Se endv. Adler] - C H Baron Ekspeditionssekr. u. Magist. Østerbrog. 56C3 (øl A 0 844 x Adeler-Bjarnø Axel Prokurist Solsortv. 58 Hl A Gh. 854 x Adelgades Støbegodsforr. ved C H Mikkelsen Adelg. 20 B A P al* 2042 Adelhardt Viggo Radiofabr. Ryesg. 93 KUA 0 5599 Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Mag. art. Vadstrupv. Bagsværd Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 3 A V 5027y Adels Forbund, Dansk, Ny Toldbodg. 49 B A Palæ 3846 se Afd. II Real-Register Adelson R EnkefrueN-Søgade493H ABy6282 - M Hdisrejsende Borthigsg. 8 1§3 J Ryv. 2483y - Semi Prokurist Østerdalsg. 142 g] - A Repræsentant H C Andersens G. 3B 1 B A B y 5244v Adelsteen Alfred Repræsentant K ingosg. 53 E I V 2996 u Adelsten Fanny Frue Jacobsens Allé 1 Hell. A Hell. 2485 - H Repræsentant Grøndalsv. 36 B A Gh. 6579 Adelørn C A Afdelingschef Jesper Broch- mands G. 52 El Adfelt K & H Frøkner Korsetfabr. Studie- str. 47B B A By 2071v AdhaesiumCompany ved Kobbeltvedt& Koe- foed Amagerbrog. 29 F [S] Adigard des Gautries Jean Lektor v. Univ. Viadukt A llé 11 Hell. A Hell. 2767 Adler [Se endv. Adeler] - D B Bankier IslandsBrygge52[s] AAm.197 - P B Ad le r & Co., Akts. , Bankier- & Vekselererforr. Østerg. 61 B D Cent. 37, 750,1623 & 12623 Stats f 474 Telegram- adr. „Debadlerco" - C A Cigavfabr. Egeg. 72 El A N 3871x - Hugo Direktør (H L Adler) Helleruplunds Allé 14 Hell. Jl Hell. 550 - Ada Dr. phil. Gammeltoftsg. 10s B A By 455x - Elise Enke e. Gross. Ahlefeldtsg. 161 B A By 2888 y - Mary Enke e. Gross. Gothersg. 153 B A B y 5641x - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen 0 Cent. 8331 iolet Frøken Lædervarehdl. H C Ørsteds V. 731 3 f N 4016

Abrahamsen Einer Skrædderm. Istedg. 99113 - Elias Skrædderm. Todesg. 1 IH Bp. Nørrebrog. 2265 [ l ] ft Tg. 3228 - P Skrædderm. Istedg. 99* 3 f V 5497 x - C F Smørrebrødsforr. Dronn. Tværg. 17 B H Palæ 2716x - Edith Translatrice Frdbg. Allé 42A2 3 D Cent. 7413 - A Urtekr. Backersv. 65 H) J) Am. 5562 - Henry Urtekr. GI. Kongev. 91 3 ffl Cent. 2939 Bp. St. Knuds V. 42 3 Abrahamson S Blomsterhdl. Frederiksborgg. 314 H i Cent. 9928 - Jutta Damefrisørinde Kjøbmagerg. 31 B U By 2424 Bp. Frederiksborgg. 314E - Jenny Frue Gardes Allé l 3Hell. fil Hell. 3098 - B &F Frøkner Gothersg. 1601B ABy 4683 - Harriet, Frøken Frederiksborgg. 314 B D Cent. 9928 - Edgar Gross. (Emil V Abrahamson) Told­ bodg. 103 B A Cent. 749 - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 B D Cent. 5247 Postkonto 3490 - Emil V Gross. (Frm. Emil V Abrahamson) Strandv. 191* Hell. | Hell. 3567 - Sigurd Gross. (Emil V Abrahamson) N- Søgade 414 B | By 4207 -M A Ingeniør (Tvermoes & Abrahamson) Gothersg. 1603B 1* By 8680 - Jul. fh.Overkirkebetj. Frederiksborgg. 314 B | Cent. 9928 - F Sproglærerinde Kongedybet23 g] A Am. 1303y Abramowitz G Skrædderm. Vesterbrog. 134 3 JjV I962v Bp.Drejøg.l0sISJ}Ryv.l291y Abro H Gross. Holsteinsg. 322 M $ 0 2534u Absalon Bud Transport-Co. Vesterg. 5B A Cent. 11221 - Butiks-Vindues-Montering &Skiltefabrik, G Forsberg Langøg 18 ® |l Ryv. 3114 - Ab s a l o n - F o r s i k r i n g s - Ak t i e s e l ­ s k a b et Raadhuspl. 45 3 $ Cent. 9930 - , kemiskteknisk Fabrik ved Chr.Selmersen Absalonsg. 26 3 JJ Cent. 12192 Absalonsen P Assist. i Nationalb. Strand­ boulevard 1452GUJJ 0 2611u - J P Cykle-& Radiohdl. Søgaardsv. 58 Gjento fte Jl Gjent. 1002 Absalonskirken, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. II Real-Register Acacia, Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal­ konerAllé 1 El A Cent.14731 & Gh. 630 Postkonto 3237 Academiet for Sprog & Handelsfag Peder Skrams G.24 B J>By3l95 Postkonto21501 Acaja, Kem.-tekn. Fabrik., Akts., Heim- dalsg. 42. 44 (Li A Tg* 2898 Acca Pen Comp.,The, Akts., N.-Frihavnsg. 13 El JJ Cent. 502 Postkonto 958 Accidens-Instituttet ved C Hansen 1. Strand- str. 10 B JJ Palæ 2299 Postkonto 22150 Accidenstrykkeriet,Th. Mortensen NyAdelg. 5 B JJ Cent. 14663 Accumulator - Fabriken, Akts., Vesterbrog. 53 3 JJCent. 2161, 7961 & 7981 Telegram- adr. „Accumulator" PostgiroKonto Nr. 974 Achen H C Afdelingschef Nørrebrog. 684IH f N 1184 y - PH Agenturforr. Gross. Frm. V-Voldg. 83 3 A Cent. 11462 Postkonto 22414 - Olga Enkefrue Svinget 2H4(S) J Am. 249x - Chr. fh. Gross. Danasv. (Vodroffspl.) 22' 3 A V 4880 - C O Gross. (P H Achen) Egernv. 57 (Fl A Gh. 6721 - Knud Gross. Vesterbrog. 9633 A Cent. 15998 - Mathilde Tandlæge Havneg. 91El A By 8943 Achilles G Translatør Kaysersv. 2 Charlottl. J Hell. 2706 Achton L P Trafikmester Valborg Allé 322 Valby Acka. Murreparations- og Kakkelovnskomp. ved Julius Nielsen Oenlenschlægersg.503 A V 8030 Acker fSe endv. Agger]

IV — 645

Adle—A^ge

P erson -R egister fo r K jøbenhavn

Agersborg [Se endv. Aggersborg] - Vald. Konfckturefabr. (Konlekture-Fabr. Royal)Zinnsg. 74 H g 0 755x - Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26 E g Am. 5845v Agerskov H C &Co., Akts., Agenturforr. Gross. Amagert. 29 E g Cent. 13943 - J Bagenn. Flensborgg. 61 E g V 8357 - Amalie Enke e. Købmand Birkholmsv. 9 Lyngby - Johanne Enke e. Fabrikant Nørrebro” . 106® Il g N 637x - L S Enke e. OveringeniørStrandboulevard 3s i | 0 2181 - Johanne FrisørindeKingosgA'E g V 7047 - C Kommunelærerinde Lynæsg. I2 1 g N 4381v - M Lektor Cand. mag.Grundtvigsv. 3‘ E g V 5634 y - Thora Lærerinde Ryvej HHolteg Holte565 - W Skotojsfabr. (Rudolph Agerskov &Søn) Rosenørns Allé 3621 2 |N 4301 x - Rudolph & Søn Skotøjsforr. Blaagaardsg. 15 1 g N 511 y Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester­ brog. 115 E g Cent. 8889 - V Vinhdl. (Baltic Wine Import) Fauog. 4s ii Agersnap Harald Komponist Smalleg. l64[Fj g Gh. 5181y Agersted Svend Lærer Cand. theol. Joakim Larsens V. 6:i [El - A A Pr.-Løjtn. i Fodf. -Joakim Larsens V. 82E g Gh.l640y - A S F Telegrafmester Ved Amagerport 18' M g Am. 1796y Agersten Harald Bagerm. Borups Allé 25 [El g Gh.6092 - A E Frøken (Viggo Sørensen’s Eftf.) Nyelandsv. 612E Agertoft Kai Arkitekt Borups Allé 72(Li - Sven Ingeniør Ved Klosteret 254gEj gRyv. 2180x - P M Lektor Cand. mag. R. Lundsg. 104Hl g 0 145u - Holger Sekretær Cand. jur. Borups Allé 134E) Ågerup Chr. Boghdl. Nørrebrog. 215E g Tg. 639y Bp. Bjørnsons Allé 13 Søborg. g Søb. 525 - Chr. Cigarfabr. Nordbaneg. 24 E gT&- 2556x Bp. Esromg. 264E gTg.2997y - Chr. Restauratør Forchhammersv. I2A E g V9210v - J Restauratrice Stenosg. 93E g V 2901y Agfa-Foto,Akts„ Gothersg. 49 E g Cent. 4713 & 12690 Postkonto 1412 Aggebo-Nielsen P A Bogtrykker (P A Niel­ sen’sBogtrykkeri)Worsaaesv.22EgN458y Agger [Se endv. Acker] - Chr. Ingeniør Svanemøllev. 84Hell.gHell. 305 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjørnsstr. 161E - Bodil Posta3sist. Carl Bernhards V. 51E j - H G Pr.-Løjtn. Sprogøv. 128 E Aggerbeck CR Bogtrykker Ingolfs Allé 3 O g Am. 3206 - Valdemar Købmand Rørholmsg. 34E g By 5754y Aggerbeck-Christensen Ejgil Direktør Riug- stedg. 8S H g 0 4448 x AggerdahISophus Overbogholder Godsbaneg. 7* E - Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 53®Charlottl. g Ordr. 1560 Aggergren A Lyby Fabrikant, Viktualiehdl. Fensmarkg. 42®H g N 4544 y - A L Vulkaniseringsanst. Rosengaarden 10 E gBy 6511 Aggerhofin [Se endv. Agerholm] - A Blomsterhdl. Revcntlowsg. 14 E g Cent. 1482 Bp. Philip Schous V. 3 E I Gh. 6363 - Jens G Urtekr. Niels Ebbesensv. V. 17 E g V 8449 Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Kong Oscars G. 9S §§ g Ryv. 672 x - G a r d in e r ? B r o d e r ie r .

AdlerHanna Mag. sc. fh.Rcktor Callisensv.19 Hell. H Hell. 1996 - Agnes Pianistinde M I & A. V-Boulevard 374 m g By 567x - Rigmor Frøken Translatrice Ahlefeldtsg. 16' m | By 2888y Adler-Fabian C Enkefrue Vesselsg. 4S [Nj Adler-Jacobsen E Gross. Nordkrog 5* Hell. Adler-Lund Fr. Journalist St. Jørgens Allé i l 1 e Adler-Nissen Chr. Ingeniør Ternev.2A:i dl g Gli. 971x Adlers Hans Hdlsrejscndc Frcderiksborgv. 1792Emdrup Adlon-Klub Norrcg. 41E) gCent.l0698&10699 Admiralitetsafdelingen Siotsholmsg. 10 El (1-5) g Cent.16201 seAfd. II Real-Regi- ster u. Marineministerjet. AdmiraUie Laura EnkefrueObdamsAllél 91 (H - H R Prokurist Nikolaj PI. 9:! El g Bv 8218 Adolph Uffe Assist. v. Carlsberg Brygg.Cand. phil. Prags Boulevard 41[s] g Am. 6150v - Einar Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K. DM. Overg. o. Y. 60 El g Cent. 16188 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg. 36 Gjentofte g Gjent. 279 - Emmie Enke e. Gross. Aalykkcv. 15 Brh. - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSH. R. Slots- holmsg. 162E D Cent. 9782 - Fr. Th. Ado l ph ’s Enke, Akts., Gross. Slotsholmsg. 16 E g Cent. 7082 & 12100 Postkonto 20730 - Ingeborg Gross. Svendsg. 23E - Preben Gross. Ny Østerg. 7SE - AsgerKapt.. i Fodf. Kmjkr.R.Frederikkev. 16 Hell. g Hell. 855 - L Overmaskinmester v. CarlsbergBrygge- rierne Pasteursv. EJ g V 1475 x . - T Juhl Pianoforhdl. .lernbaneg. 4A° El [g By 3310 Bp. Steenstrups Allé 153E 11N 2265y - OveSnedkerm. Polensg. 383 GU Adolphsen Aage Boghdlinedhj. Aarhus PI. 44 ISO D 0 315x - Vald. Magasinforvalter Luganov. 4SH g Am. 5676 x - C RevisorEdv.GriegsG.282§g f)Ryv.l807y Ad rema , Akts., Amagert. 29 E | Cent. 14672 & 14675 .Postkonto 21803 Se Fag-Registret u.Adresseringsmaskiner Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, Kraks Vejviser Nytorv 17 E g Cent. 308 Kontortid 9-4 Postkonto 244 Adriaanse Marius Gross. Dyvekes Allé 13 H] gi Am. 6422 Adrian C P Bogbinderm. Absalonsg. 11s E Y1489u CCand. mag. Kommunelærer Brobergsg. I4 E g Am. 5893y - A M L Enkefrue Nyhavn 38s E g By 5571 x - Rud.Gas-&Vandm.Kobbersmedem.R. (HHAdrian) Toldbodg. 212E g Palæl588 - H H Kobbersmed Gas- & Vandm. Frm. Nyhavn 37 E g Cent. 3238 - LMC Kommunelærerinde Brobergsg.l4E - Th. Malerm. PileAllé 533Elg V 8402 - Th. & Alb. Christensen Malerm. Borgerg. 81 E g Cent. 2944 AdriansenEBudeksped. st. Regneg. 26 E g By 7559 Bp. Havdrupv. 71s Brh. - C Fabrikant (Svendsen &Hagen) Calli- sensv. 144Hell. g Hell. 591x - Jan Gaardejer st. Magleby g Dragør 408 - A Gartner N-Dragørv. Dragør g Dragør 64 Adsbøl Carl Tandlæge HøjbroPl. 15' E gBy 6491 AdsersenVald. Dyrlæge Forsøgsleder Cand. pharm. Dr. Abildgaards Allé 142 E g N 5468 - W Jordt Giarm. Brogaardsv. 13 Gjentofte g Gjent. 485 Bp. Glænøg. 262gjtij - Børge Ingeniør Cand. polyt. L I Brandes Allé 8‘ E g N 1319x Adstofte Georg Cand. phil. Kommunelærer S-Fasanv. 208 E g Gh. 6168 L y s b e r g & H a n s e n A /S ,

Aédon, Akts., Hothers PI. 9E A.E.6. Dansk E le k t r ic it ets A k tie s e l­ skab Repr. forA.E.G., Berlin, Chr. d.9. G.5 EgCent. 5000 Telegramadr. „Gea“ Post­ konto Nr. 357 A. E. G. Skrivemaskine-Depot, Tyge J Pe­ tersen Colbjørnsensg. 5 E g Cent. 10830 Postkonto 1841 Aero-Tecnic Co. vedN P O Stevns Lybækg. 15[s] g Cent. 14465 & 14476 Afholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 E g V 5353 y Afholdsforeninger se Afd. II Real-Register Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. II Re­ al-Register Aftenbladet Kjøbmagerg. 9 E Red. g Cent. 4193 Eksped. g Cent. 1103 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21 E g V 1443x Aftenposten Ved Stranden 18 E g Cent. 9393 Postkonto 71 Afzelius Agnes Frue Frdbg. Allé 4320 | V 1509x - Viggo Journalist Eivindsv.52 Charlottl. f Ordr. 2508 G fb. Postmester Cand. polit. Kingosg. 153E - A A Trafikkontrolør v. Statsb. Kirsten Piils V. 3 Charlottl. Aga Depotet Mønterg. 20 KJ g By 8058 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjørnsensg. 11 E g Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 52E g N3271x Agenskov V Husejer Strindbergsv. 35 Valby g Vb. 865 - Richard Malerm. Saxog. 501E g V 2608 x Agenturcentralen, Dethlef Thomsen (3verg. n. V. 33 B E Ager Erna Frøken Amagerbrog. 243g] gAm. 2461v - J Repræsentant Jagtv. 51s E g Tg. 1278 x Agerbek-Poulsen M EnkefrueOdenseg. 25'H g 0 3950 u Agerbundsen Ingeborg Melhdl.(Mel-&Gryn- forr. Alola) Jakob Dannefærds V. 10B5E - O Sadelmagerm. Krystalg. 3 E g By 4475 Agerby Tora Afdelingschef Fredh. Kan. 164 E J By 5846 x - A S L Forstanderinde Larslejsstr. 11 E g By 6400 - Aksel Komponist Larslejsstr. 11 E g By 6400 Agerbæk Jørgen Læge Mariendalsv. 24' E g Gh. 6268 Agergaard JKursusbestyrer Nørrebrog.76'IHl g N 876 x Agerholm [Se endv. Aggerholm] - EdvardBibIiotekarfh.OperasangerR.Hav- neg. 74E g By 4817 - Louise Blomsterhdl. Amagerbrog.97 Hl g Am. 876 x - Sophus Direktør iArbcjdsgivcrf'R. Liv- jægerg. 211IH g 0 4156 - Karen Enke e. Postmester Under Elmene . io 4 hi '- Svend Forretningsf. Strandv. 392gi|g Ryv. 1277 - Laust Restauratør Havneg.53E gBy4089 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. ■ 4 E g V 5778x - M S K Frøken Sølvg. 93E - Ejnar Inspektør Faxeg. 104H g 0 2409 x - O W Klkollektrice N-Frihavnsg. 75' 121 g 0 809x ■ Emma A g e r l i n ’s E f t f . Konditor Niels JueisG . 4 IKl.gBy 75 Indeh. Rich. Peter­ sen Bp. Niels Juels G. 43E g By 443v - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 E g By I560y Bp. Gudrunsv. 8SCharlottl. g Ordr, 1362 - A Maskininsp. Søvej Bagsværd g Bag­ sværd 52 - Axel Skibsforer Nørreg. Dragør g Dragør 90 - E Urtekr. Vesterbrog. 143 E g Oent.3430 - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 IH g N 441 y P a læ g a d e 1 . — B r e d g a d e 3 .

IV — 646

P erson -R egister for K jøbenhavn

Ag£?e— AlTbe

Aktieselskabettil Udnyttelse af derustbeskyt- tende Parker-Patenter i Danmark Halmt. 17 E | Cent. 13036 Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 45 E D Cent. 4280 (10—3) se Afd. II Real-Regi­ ster Alabastkompagniet vedAkts.ENielsen’s mek. Stenhuggeri Aldersrog. 10 ÉS J) Cent. 3006 & 5842 .Postkonto 20742 Aladdin Ekspres, Spedition &Godstrans­ port ved C MJørgensen Peder Hvitfeldts Str. 1600 $} By 7514 Aladdinteatret Amagerbrog. 29 [s] D Cent, 12181 A la Ganterie Grenobloise, AT Bording,Akts. Amagert, 1 1 E |) Cent. 159 Alban Mathilde Bogholderske Collinsg. 54 (øl D 0 1389v - Carl Gross. S.vndergaardsg. 5 El® Cent. 3574 Bp. Riaito v. 13’ [S] J Am 6549 - C A Sten- og Billedhugger Collinsg. 54® f 0 1389 v Albarts G Tapetserer (P Albarts & Søn) Ve­ sterbrog. 14 B3E - P Tapetserer (P Albarts & Søn) Vester­ brog. 14 B3E - P & Son Tapetserere &Dekoratører Ve­ sterbrog. 14 E I Cent. 11427 Albech C Frøken Guldsmed Falkoner Allé 17 IH D Gh. 1413y Albeck Kaj Cand. jur. Sekretær iFinm.Ejder- stedg. 64E D Eva 1203 - E O Enkefrue H CAndersens G. 43E D By 8439 - Julie Enkefrue Vesterbrog. 983E - Margrethe Enke e.Læge Rolighedsv.202E - Mimi Enke e. Overretssagf. GI. Kongev. 29 B3 E DV 5129 x - Asta Frøken Forstanderinde Kong Georgs V. 561 IHD Gh. 1525y - A Frue Østerbrog. 1242® J G lM)y - G Frue Joakim Larsens V. 2* [HDGh.4763 - Marie Frue Nyvej 4 2 E l V2072 x - Carl Gross. (Andersen&Albeck) N-Fari- magsg. 39* E D By 8021 - CE & Sons Eftf. Gross. Frederiksbergg 28 B I Cent. 1809 & 1819 - Erik Gross. (Fabrikken Compound) V- Voldg.23E - Erik &Co. Gross. Agcnturforr. Gylden- løvesg. 10 E D Cent. 7958. - F Gross. (Juls. Schmedes’ Eftf.) V-Voldg. 23E D By 2747 - Sv. Kapt. i Flaaden 01fert Fischers G. 19 E D Palæ 1897 - V fh. Kontorchef R. Kronprinsensv. 14 IH D Gh. 1423 - Jens Litograf Gothersg.422EJJ Palæ488y - M arie Malerinde Havneg. 74E D By 35 y -K M Musiklærerinde Amagerbrog. 1073® - Hans Repræsentant PeterRørdams V.26'E - ASnedkerm. Tullinsg. 23 E DV2404y Bp. Gasværksv. 33E - Brødr. E &V Tapetserere & Dekoratører Bredg. 38 E D Palæ 1686 - E Tapetserer Frederikssundsv. 1601Brh. - E Tapetserer Tullinsg.lOE D V 714x Bp. Kaalundsg. 51E II V 2958x - Fritz Tapetserer Willemoesg. 18 ® D G 5525 Bp. Lyngby Hovedg. 66 B Lyngby - V Tapetserer Njalsg. 43 [SI Albek J Malerm. Holsteinsg. 50 ® D G 1660 Albér Daniel Fabrikant H C Ørsteds V.1IS D Eval557 Bp.Mariendalsv. 443 IH D Ch. 584y - C Musiklærerinde Borups Alle 62Ej - Eduard Radioforhdl. Paa Bjerget 2 El Alberg [Se endv.Ahlberg] - Niels Gas- &Vandm. Mølleg. 42E DCent. 12493 - Magnus Hdlsrejsende Blegdamsv. 72 A3® D N 5871 - Arthur Malerm. Mellemvangen 49 Brh. f Bella 894 Albers Herman Revisor NJFjords A lléli ® AlbertHBørnekonfektionsforr.Gross.Vester­ brog. 80 E | V 3980 Bp. VaJdemarsg. 18SE D VOOSOy - L kgl. Hof-Fotograf Østerg. 33E § Cent. 2252

Aggersbo Chr. Repræsentant Rømersg. 254 E D By 5744x Aggersborg [Se endv. Agersborg] - Marie Enke e. Fabrikant Carl Bernhards V. 74E Aggersund Kridtværk, Akts., Eksportkontor V-Boulevard 37 E J Cent. 15876 Aggesø HLund G-ross.Taasingeg.521 El D Ryv. 2592 y AgierJohs.Brændselsforr. RønneAllél Lyng­ by D Lyngby 210 & Lyngby 620 Agis Kuffertfabrik ved S Christiansen Allég. 31 m j$ Gh. 4113 Agnbak C Stukkatør N-Fasanv. 182 E D Tg. 3930 Agner Carl Gfross. (Carl Agner & Co.) Wor- saaesv.*23E D N 1107 - Carl &Co. Grross. Brolæggerstr. 11 Kl - H C l'rokurist Frdbg. Allé 40' LY] Jj)V4451 Agnild O Bardram Kontorchef Læssøesg. 9‘ M $ N 2012 Agnvig Ludwig Fabrikingeniør Amalieg. 413E de Agiieray Bayo V G- spansk Minister Kri- stianiag. 61® I 0 1652 Ahl-Nielsen JohnJournalistMariendalsv.32B2 [KlJ[l hemmeligt Nr. Ahlberg [Se endv. Alberg] - J & E Frøkner Lipkesg. 2S® $1 0 2000v - A Metalvarefabr. Liliev. 13 GjentofteJ) Gjent.645 Ahlbom Ellen Enke e. Translator Dalgas Boulevard 48' |F) - Sven Kontorchef Niels Ebbesens V. 22 Al E - Villiam Revisor Ahlmanns Allé 271Hell.D Hell. 611 Ahlefeldt Anny Komtesse Njalsg. I 1[sj |A m . 3224 Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. 6. Allé 12s IH f Gh. 4274 - Tofa Enkegrevinde Nordkrog. 13 Hell. f Hell. 2648 - C Greve Gross. (Gærkompagniet) Livjæ- gerg. 154® D 0 1886y -( ' Greve Overretssagf. Amalieg. 33 Kl D Cent, 12267,12432 & 12732 - Erik Greve Ritmester Amalieg. 8 E | Cent, 12202 - KritsLensgreve Kmh.Hofjgm. R., D. M. Kronprinsesseg.20 B § Cent. 7108 - .Johanne Lensgrevinde fh.Overhofmester- inde Kronprinsesseg. 20 B D Cent. 7108 Ahiefeldt-Laurvigen Emilie Grevinde Ves- selsg. 221IS) Ahlén S Arkitekt Søborghus Allé 11 Søborg. D Søb. 130 Ahiers H J Dyrlæge Vesterbrog. 1752E | V 1937 y - Marie Enke e. Forpagter Vesterbrog. 1752E | V 1937y Ahlgren H AVMalerm. (Skiltefabr. Hava) Fensmarkg. 633ffiSD N 6065 - A fh.Oversergent Lystrnpv. 12 s Brh. Ahlin A M Reklametegner GI. Torv 163E I By 93 y Ahfmann Emilie Cand. polyt. St. Knuds V. 15s E - E Frøken Mynstersv. 19:i E | V 2269y - Michaele Frøken Classensg. 572 ® II 0 1272 u - Nikolaj IngeniørRosenborgg.23E^By3211 - Marie Frøken Kunstmalerinde St. Knuds V. 15s E | V 2097 y Ahlmann-Ohlsen Jobs. Direktør Vingaardstr. 21* LNl f By 7087 - SK Kapt. Gross. (Leerbeck & Holm’s kern. Fabr.) GI. Kongev. 802E D V 8336 Ahlstrand C P Hdlsfuldm. Vejrøg. I l 1Hi Jj Ryv. 1067v - Wald. Købmand Svinget 32 [s] D Am.1884 - Chr. Mekaniker Amagerbrog. 29ES [S] D Am. 5643y Ahlstrøm Ellen Frue Borups Alle 251EsBrh. D Gh. 5084x Åbner A Buntmager st. Kongensg. 10 E g) Palæ 1107 y Ahnfelt-Rønne 0 Højesteretssagf. Gyldenlø- vesg. 3 E J Cent. 9520 & 7119 Bp. Bred g. 653E D Palæ 26

AHPiben ved O Nielsen Studiestr. 3® | By 4820 Ahrbjerg A fh. Stabssorg.DM.FM.Frederiks- borgv. 1622E |1 Tg. 3908 Ahrenkiel II R Bogbinder(Ahrenkiel&01sen) Holmbladsg. 78 1[si - &01senBogbindereKompagnistr.l6E JB y 4055 - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 13 U Ryv.393xPostkonto4517Bp.AbelCathrines G. 94E $V 2483x - Georg Gross. Raadhusstr.6 E DCent. 4994 Ahrenkilde E V Entreprenør Amagerbrog. 754 [S] D Am. 355y - ’s N Eftf. Frugt- & Grønthdl. Nørrebrog. 11 11 | N 2859 - K Gartner Maglebylille Kastrup D Ka­ strup 239 Ahrens [Se endv. Arends] - Otto ingeniør Gross. Ryess'. 3 [N] |) Cent. 3673 Postkonto 20955 Bp. Borgmester Jensens Alle 9 4® D 0 5210 - Ellen Frue Korrespondent Aarhusg .34® - GKTTelegraf'kontrolørColbjørnsensg. 84E - H Værkfører Hjalmar Borgstrøms V. 43 Valby |l Vb. 259 v Ahrens-Madsen C Slagterm. Nyelandsv. 304 j| Gh. 1734v Ahrensberg AndorsGaardejer Tømmerup Kastrup - Edvard Gaardejer Tømmerup Kastrup D Magle 170 - HGas-&Vandm. Smedem..Holmbladsg. 99 [S] D Am. 186 x - .1 V Gas-& Vandm. (Sundbyernes Vand- & Gasmesterforr.) Sverrigsg. 6BS (H - Alfred Hdlsgartner Amager Landev. Mariendal st. Magleby D Kastrap 303 Ahrensbøll Alfred Budeksped. Raadhusstr. 4 E D Cent. 12103 Bp. Rørmosev. 5 EUJ Søb. 721 Ahrenst Carl M Gartner LindeAllé 45 Vanl - V J Kommunelærer Frdbg. Bredeg. 7 IH Ahrentoft I I F Ingeniør JASchwartzG.372® Ahrentz MCW Enkefrue Sortedamsdoss.59 D2i | N 1882y Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Chr. Disponent Munkensv. I 2El JJTg.2121 - Carl Repræsentant Norgesg. 481 [S] JJ Am. 3663x AhrnellG W Postassist. Borups Allé 184E I Tg. 2255 - L A Postassist, Lyngbyv.444i3 DRyv.2903 Ahsi, Akts., Peder Skrams G. 26 E J) By6371 Aigel ved S CJuhl &Co. gæringsfys. Labo- rat. Frydeudalsv. 30 E J) Cent. 1735 Aistrup Robert Direktør st. Kongensg. 1102 E H Cent. 10196 - L P Møbelhdl. Snedkerm. Torveg. 20 E f Am. 1069 - A Repræsentant Strandboulevard 811® | 0 6826 - Anna Sekretær Hauserg. I l 4E Akjær A C Skrædderm. Smalleg. 182 [H J) Gh. 5002x Akkermann Elisa Frøken Østerbrog. 1504® JJ 0 4284 Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kjøbmagerg. 64 E J) Cent. 7513 Statstelefon 10 Akkordretten Højesteret Christiansborg E se Afd. II Real-Register Ako, kern. tekn. Fabrik Griffenfeldtsg. 32 IH | N 5575 Akselholt J B Repræsentantlngerslevsg. 1182 E f V 7825 Aktieselskabet for Gas, Vand &Elektricitet (Gasvael)Vesterg. 3E Jj Cent. 9290 & 9208 - A k t i e s e l s k a b e t f o r k e m i s k I n d u- s t r i Amalieg. 15 E DCent.l2912,l2913& 12958 Postkonto 1563 Telegramadr. „Keraindu* - Svovlsyre- & Superfosfat-Fabriken Lim­ fjorden Kontor Amalieg. 15 E II Cent. 6388 Stats J 163 - til Fremme af dansk Ferskvandskultur GI. Torv 22 E

4

IV — 647

Person -R egister for K jøben liavn

A ib e— A lle

AlbertCarl Porcelænsmaler Classensg. 3A262 - Iv Prokurist Valdemarsg. 18s ISJ V 9030y Alberti Sotie Fr 0 kenFM.Gl.M 0 nt 1®IH J By 4102 - Einar Skrædderm. (P ’N Holmbæck’s El'tl'.) Heimdalsg. 37A ID - Robert fh. Stolefabr. Strandg. 27B4B J Am. 5430 Albertsen Hans Afdelingschef Ø-Søgade 1004 m § 0 2557x - G Fuldm. u. Magist.TravervænsetGChar- lottl. J Ordr. 2860 - L Fuldm. i D F D S Kastelsv. 12 C -1] J 0 7760 - S E Fuldm. Frederiksv. 143[F] $1Gh. 3613x - A J Gross. N-Farimagsg 68 B J By 6496 - Svend Gross. Skotojshdl. St. Thomas Allé 102 S U V6031x - Vilhelm Gross. (Vilhelm Albertsen & Co.) Frdbg. Allé 66° E | V 4058 - Vilhelm &Co. Gross. Agenturforr. Sølvg. 38 m II Cent. 4174 - H fh. Hospitalsforv. Ejdcrstedg. 22(Y) - C Husejer Dannebrogsg. 52113 D V 5286y - V T Justitsr. R. Amicisv. 6' 3 j V3296 - A Konditor Peder Lykkes V. 19s U - L AKontorohef Stuckenbergsv.23 Lyngby I Lyngby 487 - ,1 Mejeriejer Krusaag. 15s 3 J) V 4961 - R Skibsreder Søtoften 18 Gjentofte I) Gjent. 551 Albertus V Billedhugger Gjentol'teg. 86 Gjentofte J Gjent. (543 - E G Kommunelærerinde Hesselog. 5S§jjj J Ryv.383x -K M Maskinmester Livjægerg. 18' M J 0 7002v - Chr. Overingeniør R. Duntzfeldts Allé 6 Hell. J Hell. 1473 - Gundorph Dnderdir. Billedhugger Vald. Holmers G. 55 H J Ryv. 1723x Albing AageBogholder Frederikssundsv.160® Brh. Albinus S G Arkitekt Ryesg. 1313 M Jl 0 6194 - J Gross. (Lucas &Schaltz) Ryesg. 1313 [0] 1 0 6194 - Jul. Lektor Cand. theol. Rothesg. 158 M | 0 702y Albinus Larsen Direktør (Nordisk Annonce­ bureau) Kjøbmagerg.38H JCent.593&594 Albion ved Borge Ronnow Skrivemaskine- forr. Skinderg. 42 E J By 7695 Alblad H Gartner Kratnusv. Charlottl. Albrecher D Kapt. Ærtev. 1 Brh. J Bella881 Albrecht Paul J Direktør Aurehøjv.l1Hell. | Hell. 459 - Louise Enke e. Varemægler Callisensv. 21 Hell. | Hell. 3558 - TagcIsenkr.NyCarlsberg V.38 3 J V5621v - CL Snedkerm. Willemoesg.30 Hl Bp.Hol- steinsg. 53 SS 8 0 2059 Albrecht-Beste J Landsretssagf. Fredh. Kan. 2 B 8 Cent. 9367 &3563 Bp. N-Frihavnsg. 272 m J 0 5674 Albrechtsen [Se endv. Albrectsen, Albrekt- sen, Albrethsen] - K Bogholder Rebekkav. 40s Hell. JH ell. 642x - V F Bogholder Henrik SteffensV. 4S3 J V6775x - Ella Broderi- &Kniplelærerinde Hul- gaardsv. 39 Brh. J Gh. 668y - Inger Broderihdl. Herluf Trolles G. 22' B $ By 4006 - Martha C M Børnekonfektionsforr.(Vilh. Hansens Eftf. J Mathiassen & Co.) Ve- sterbrog. 106 B23 - Karl Cand. pharm. Rebekkav. 363Hell. J Hell. 3139 - V L Cigarhdl. (Arena) st. Kongensg.372|H J Palæ 52 *A Enkefrue H C Ørsteds V. 42* 3 JN920 - L A A Enkefrue st. Kongensg. 372Kl - Louisé Enke e. Fabrikant Danasv. (Vo- drotfspl.) 1813 J V 4495 - P Fasanjæger Kongelunden st. Magleby § Magle 49 - Axel Fuldm. Østerbros1. 414SS J 0 710u - C Fuldm. Prinsesse Maries Alle 5S 3 J V 5265v

Albrechtsen Erik Fuldm. Strandboulevard U 4S(H J0112x - A Gross. Herluf Trolles G.221® $ By4006 - Christian Gross. Herluf Trolles G. 22'E J By 4006 - P Herreekviphdl. (PAlbrechtsen & Co.) Njalsg. 10s [s] J Am. 2177x - P Al b r e c h t s e n & Co. Herreekviphdl. Vesterbrog.lO 3 &Cent. 7292 - II Ingeniør Cand. polyt.Willeinoosg. 113H J 0 6310 - A ll Kriminalbetj. Rudolph BerghsG.36s gi H Ryv. 2959 - H P Købmand Gullandsg.8s [s] JAm.l241x - L F Købmand SteinsPl.8ValbyJVb.872 - GeorgMalerm.Willemoesg.242SSf)03455x - A Mejeriejer Turesensg. 5 KIH JByl444y - Gerda Modehdl. Frederikssundsv. 15 ID 8 Tg. 1894 - N J Postkontrolør NorasSidev. 4 Charlottl. J Ordr. 1103 - Karl Sonne Prokurist Venncmindev.741^ - GeorgKragelundRevisorBorupsAllél39> (D - S A Revisor Translatør GI. Kongev. 1324 3 J V 2069.y - S Sekretær Ø-Farimagsg. 151[S - .lohs. Skotøjshdl. Vesterbrog. 6 2 3 JCent, 9261 - Magnus Skrædderm. Birkeg. 22 IH J N 2585y Bp. Westend 5®3 J V 135v - O P Snedkerm. Vanløse Allé 1403Vanl. - Fr. fh. Urtekr. Stampesg. 723 - TI Urtekr. Dybbølsg. 40 3 | V 3593 Bp. Tesdorpfsv. 48E E J Gh. 2071 - Sv. Urtekr. Valby Langg. 23 Valby 8 Vb. 201x Bp. Valby Langg. 252Valby Albrectserc II Cand. jur. Fuldm. u. Magist. Kristian Zahrtmanns PI. 833E J Gh.6262 - AstridEnkefrueHollænderv.733JV9402x - Aase Frue Stormg. 142IH J By 2758x - MMørch Gross. Agenturforr. Ved Kløver­ marken 94 m - &Madsen Ingeniører Vesterg. 13 E J Cent. 8484 - Sophus Ingeniør (Albrectsen & Madsen) Viadukt Allé 27 Hell. J Hell. 1976 Albrektsen A C Pianofabr. Bredg. 36 Kl J Palæ 942 y Bp. Ny Toldbodg. 412IH - G E Pianoreparatør Hvidovre Strandv. 55 Hvidovre Valby J Hvidovre 229 - T E Postassist. Turesensg. 31'Kl Albrethsen Fr. Afdelingschef Rebekkav. 38® Hell. J Hell. 1089 - Aage Arkivar Cand. polit. Vinkelv. 1413 Albumin, Akts., kem. Fabr. Ryesg. 23 IH i Cent. .14315 Aldenborg A Skibsinventarhdl. Nyhavn 44KI J By 6444 Bp. Bremensg. 64s [s] AlderstrøstNørrebrog.l7IHl Baggesensg.lOH Blaagaardsg. 9 IH J N 4232 og Mølleg. 28, 30H samtNørreAllé 15,17<&19HogAlders- trøst Pass. 2, 4,6 & 8 i | N 2441x &N 2441y se Afd. II Real-R( gister AldorfHj. Toldassist. Manøg. 3®13 8 Ryv. 2637 - L E fh. Toldkontrolør Vald. Holmers G. / 362 m Ålekto ved P Jørgensen Maskinfahr. Val­ by Langg. 74 Valby J Vb. 928 Aletris ved C F Hansen Blomsterhdl. Kjøb- magerg. 14 IHJB y 7114 Alexander A, Akts., Bygningsartikler en gros Ørnev. 15 ID J Cent. 10617 &Tg. 3617 - A Direktøi,VedAmagerport51|s| JAm.7160 - Camilla Frøken Vodroffsv. l l s 3 JV1182v - Aage Gross. Amalieg. 3®IH J Palæ 2277 • D &A Klkollektricer Ringstedg. 6’ 1 | 0 2618v - Chr Repræsentant Ringstedg. Gs i | 0 1447x - Leo Restauratør Østerbrog. 130 SS JCent. 8369 Bp. Østerbrog. 1281lø] Alexandersen Leo Bagerm. Amagerbrog. 149 E J Am. 172 y - Jørgen Bogholder Tycho Brahes Allé 3121] J Am. 2327y" Alexandra ved Arthur Hansen Blomsterhdl. Frdbg. Allé 62 3 J V 1016y - Hotel Vesterbrog. 23 3 J Cent. 10315

Alexandrateatret Nygade 3 IH JCent. 1601 Alexandrofsky S Skrædderm. Kirkebjerg Allfc58‘ Vanl. Alfa Bud & Biltransport ved H Jensen st. Kannikestr. 18 IH J Cent. 11555& 14800 - Margarinefabriks Hovedoplag Hambrosg. 6 3 J C e n t.617 &637 - Separator, A kts.,M ølleg.26 H JCent. 7429 & 8195 Postkonto 3479 - Støbegods ved Chr. V Pedersen Halmt. 20 3 J V4959 Alfelt C V Bankluldm. Æblev. 50 Brh. f Gh. 2009 Alg Jens Gross. Pr.-Løjtn. Larsensv. 10 Vedbæk - Jens & Co., Akts.,Gross.Trikotage en gros Amagert. 10 E J Cent. 12991 & 12971 Algaard C Manufakturhdlske Ny Kronprin- sesseg 17 OHJ Palæ 1004y Algreen-Petersen C Læge Valby Langg. 9S Valby JVb.1001 Postkonto 3829(2-3, Onsd. till. 6-7) Algreen Ussing Haagen Cand. polyt. Frede- riciag. 16s Kl - Sigrid Enke e. ForfatterSjællandsg.22 2 |Nj Algro Gummifabrik, Akts., Torveg. 62 [® J Am, 7292 Alhambra Teatorforretning ved AxelKongs- løv Blaagaardsg. 30 H J N 1939x Alh ede D K Enke e. Postmester Baune Allé 8 Lyngby Alholm Viggo Smedem. Enghave PI. 15 3 J V3822 Alkestrup A Wilhelmsen Enke e. Direktør Halmt. 3®3 J V 5413 x Alkjær M A Kommunelærer Frolichsv. 45 Charlottl. J Ordr. 354 - Marie KommunelærerindeNansensg. 24' Kl J By 5721y - CAPostassist. Stenderupg. 3 4 3 JV5106u - Johs. Tømrerm. Omøg. 18H]JRyv.l250Bp. Godthaabsv. 18 C 4 E J Gh. 1200 Alkoholfrie Restaurant Valhal, Akts. Vester­ brog. 17 3 JCent.12452 - Restauranter, Kvindernes, Vesterbrog. 35 3 JCent. 10417 Supplerende Oplysn. se Bind I : Real-R egistretogB indll: Fag- Registret (Alkoholiri Restaurationer) Allan’s Magasin ved Allan JessenNørrebrog. 186 E J Tg. 1490 Alléapoteket Frdbg. A llé 42B 3 J V 865 Alleenberg Garagerne Frdbg.A llé763JCent. 7670 Allégades Autoværksted, Akts., Allég. 8 B E J Cent. 10019 Allen [Se endv. Allin) - ’s Ivai Bureau Danasv. (Vodroffspl.) 1 5 3 J V 4697 - Poul Direktør Classensg. 34® SS J 0 6927 - Alma Enlcee. Komponist Søtoften 1 Gjen­ tofte J Gjent. 942 - Kai Forfatter Danasv. (Vodroffspl.) 154 3 J V 4697 - J o h a n n e s A l l e n ’ s Fo rk o b r i n g s - , Fo r n i k l i n g s - & F o r s ø l v n i n g s a n ­ s t a l t , Akts., st. Kongensg. til Kl JCent. 3272 Aller Axel Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaardsv. 7 Valby J Vb. 879 - Vald. Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaardsv. 3 Valby J Vb. 444 - ’s Carl Etabi. Bogtrykkeri, Bogbinderi, Galvanoplastik, Stereotypi og Papirfa­ brik Hovedkontor Valbygaard GI. Jern­ banevold ( = Vigerslev A llé 18) Valby t Cent. 950, Postgiro Konto Nr. 363 ksped.ogAbonnementAmagert.14 Kl (8-5, Tirsd.7-5) J Cent.5177 - R Frøken Fredh. Kan. 24 E J By 6740 - Johan Kreaturhdl. Asger Rygs. G. 3 2 3 J V 3454 - Claes Prokurist Vesterbrog. 1962 3 J V 4662 - Chr. Slagterra. Falkoner A llé 67 E J Gli. 466x van Aller P Direktør Serridslew. 4 1 SS J 0 3542x - T Forretningsf. Langog. 141 i?

Made with FlippingBook Publishing Software