Kraks Vejviser 1930 personregister

Vejviseren indeholder en Mængde nyttigt Stof, som overhovedet ikke er tilgængeligt i andre Haandbøger.

to-' A f d e l i n ø ’ I V

for

P r i v a t - P e r s o n e r s a m t V i r k s o m h e d e r i n d e n f o r H a n d e l , H a a n d v æ r k , I n d u s t r i , S ø f a r t , B a n k - o g F o r s i k r i n g s v æ s e n o g a n d r e n æ r i n g s d r i v e n d e E r h v e r v i Kjøbenhavn, F rederiksberg, H ellerup og omliggende V illabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer.. Navnene e r . ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens T ilf ø je ls e r (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal F lytn in g er , som væsentligst gennem Folkeregistret er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. _ _ Institutioners og Foreningers .Adresser in. m. findes i Afd. II, Real-Register for Kjøbenhavn.— Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se' Afd. V, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Bragen af Person-Registret findes paa næste Side.

Grænsen mellem dette R egisters Omraade og Provin s- Registrets er vist paa om staaende Plan, „Person-Registrets Omraade".

T i 1 1 æ ø : L i s t e o v e r D ø d e . ike, En Fortegnelse over kendte Dans der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1928 — 15. Novembrr 1929, med Angivelse af Dødsdagen.

1 ,

A l l e F o r r e t n i n g s - o g P r i v a t - A d r e s s e r a f a l m i n d e l i g I n t e r e s s e o p t a g e s I

... ' ‘ ;

. .. ; ' v-, ; : ;;

...:

Made with FlippingBook Publishing Software