Kraks Vejviser 1929 del 2 provinsregister

Animated publication

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

Å. Forretninger er opført byvis. Byerne (se nedenstaacnde Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen cr anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) lindes i Afdeling VII Fag- Register under Overskriften Lantøt (for hver enkelt Branche). B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, Person-Register for Kjøbenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn. og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 16(10 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­

villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard. hvortil der i gamle Dage bar været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 8) om den hører under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at nndgaa Gentagelser og lor at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. 1.Jan. 1927 med eventuelle senereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling- etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1925. I Slut­ ningen af Fortegnelsen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 166 Byer. Købstæderne er betegnet med en * Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i 2. Bind, Eksport-Kalenderen. »Aabenraa Fanø »Helsingør Lunderskov »Ringsted »Struer »Aakirkeby Faxe »Herning »Løgstør »Roskilde »Stubbekjøbing »Aalborg Faxe Ladeplads »Hillerød Løgumkloster Roslev »Svaneke Aalestrup Fjerntslev »Hjørring Løkken »Rudkjøbing »Svendborg »Aarhus Fredensborg »Hobro »Mariager Ry »Sæby Aars »Fredericia »Holbæk *M aribo »Rødby »Sønderborg Aarup »Frederikshavn »Holstebro Marstal Rødding Taastrnp »Allinge »Frederikssund Holsted »Middelfart Rødekro Tarm Arden »Frederiksværk Hornbæk »Nakskov Rødkjærsbro »Thisted Asnæs Gilleleje Hornslet »Nexe Rønde Tinglev »Assens Give »Horsens »Nibe »Rønne Toftlund Augustenborg Gjørlev Hundested Nordborg Samsø Tølløse Ballerup Glamsbjerg Hurnp »Nyborg »Sandvig »Tender Birkerød Glostrup Hvalsø »Nykjebing F. »Saxkjøbing »Silkeborg Tørring Bjerringbro Graasten Højer »Nykjøbing M. Ulfborg »Bogense Gramby Hong »Nykjebing S. Sindal Vamdrup Brabrand »Grenaa Hørsholm »Nysted »Skagen »Varde Bramminge Grindsted Ikast »Næstved »Skanderborg Vejen Brande Gudhjem Jyderup Nørre Aaby »Skive »Vejle Brædstrup »Haderslev »Kallundborg »Nørre Sundby »Sigels kør »Viborg »Brønderslev Hadsten Kjellerup Odder Skjern Vinderup Brørup Hadsund »Kjertewtnde »Odense Skjørping Vojens Christiansfeld Hals »Kjøge Otterup Skærbæk »Vordingborg Dronninglund Hammel »Kolding »Præstø »Slagelse Vraa »Ebeltoft »Hasle Korinth »Randers Slangerup »Æreeskjebing Ejby »Ribe Ølgod

Haslev Hedehusene Helsinge

»Sorø »Stege »Størehedinge

»Korsør Langaa »Lemvig

Ringe »Ringkjøbing

»Esbjerg »Faaborg

Afdeling V Provins-Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. Tillæ g: Færøerne. Grønland. A . Forretninger. Forretninger i Provinsen uden for de i dette Register optagne 166 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser findes i Afd. YII Fag-Register i de enkelte Fag under „Landet". Aabenraa . (Oprindelig Opneraa, Aa ved den i Kong Valdemars Jordebog nævnto Opnor, d. e. aaben ør, gruset Strandbred.) (Aabenraa Amt) Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane : SlU Time. Amtmand: Kr.RefslundThom sen,R. DM. § 37 & 336. Am tsforvalter: C M Madsen, fg. S 342. Amtslandinspektør: K H Krarup § 239. Am tslæ ge: Dr. med. & ckir. Mads Michelsen, R. Jj 132. Am tsraadssekretæ r: Jes Cornett I 42. Amtsskolekonsulent, se u. Sønder­ borg. Amtssygehuset $ 48. Overlæge: A Ipsen. Indbyggerantal 1925: 8,752(1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Konsuler: Norge: J M Hansen, Vicekonsul § 244. Tyskland : Dr. Hans Kiikne, Gene­ ralkonsul § 276. Kæmner: P V Fallosen § 14, 16 & 18. Købstadrettigheder; De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Næstformand: Kapt. C CFischer, R. DM. Sekretær og Kasserer: Bibliote­ kar Jakob Petersen § 566. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. Jørgen Ramhoj, R. § 14, 16 & 18. Statsbanerne: 10. Trafiksektions og 15. Banesektions Kontorer. Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Aktiebryggeri Selskab § 11. . . Bryggerier Aabenraa Amts Avis § 133......................... Aviser Aabenraa Amts Radio Central § 171 . . . Radiouds. Aabenraa Amts Social-Demokrat § 161. . Aviser Aabenraa Andels-Svineslagteri § 454 & 455 Postkonto 14388 ........................................... Svineslagterier Aabenraa Avis § 259 ..................................... Aviser

Nærmere se i Afd. II, Artiklen Statsbaner. Statsskolen. Rektor: I Mogensen. Sønderjyllands Højspændings­ værk § 723 & 724, indviet 23. Maj 1925. Vandværket § 75 (kommunalt). Vejer og M aaler: Købmand Lo­ renz Hansen § 550.

Se Fagregistret under

Landsbibliotek, Det sonderjydske (Centralbibliotek) § 566, stiftet 1921. 20,190 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Mægler, autoriseret: P F Cleemann § 182 & 482. Bestalling 20. Febr. 1925. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. § 6,7 & 53, stiftet 8. Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder: Gene­ ralkonsul, Dr. Hans Kiihne. Politimester i Aabenraa Købstad, Sonder Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var« næsBirk(68.Politikr.): OSFribert § 315. Skatteinspektør: H Fritsche § 14, 16 & 18, priv. § 536. Skattemyndighedernes Vurde­ rin g : Ejendomsskyld: 24,t Miil. Kr.; Formue: 22,38 Miil. K r.; Indkomst: 8,6 Miil. Kr. Skatteprocent 1928-29: 5,72 (Lig­ ningsprocent: 8.3). Skoleforening, Sønderjydsk,§270, stiftet 30. Nov. 1892 i Skærbæk med det Formaal at yde sonder- jydsk Ungdom Hjælp og Støtte til Ophold paa Skoler i Danmark. Yder efter Genforeningen Hjælp til Efterskoleophold til Elever nord for Grænsen og til alle Skoleformer til Unge syd for den nye Grænse. Formand: Gaard- ejer H Jefsen Christensen,ML. li., Høgsbro pr. Vedsted. Kasse­ rer : Fru Margr. Lebeck, Aabenraa. Sognepræ ster: E N J Juhler § 151 (danske Menighed); Provst H P M Bade § 219 (tyske Menighed). Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Formand: fh. Minister H P Hanssen, K. FM.

Aabenraa Badeanstalt § 493 ......................... Badeanstalter Aabenraa Central-Dampvaskeri § 544 . . . Vaskerier Aabenraa Eddikefabrik § 60 Postkonto7183 Eddikefabrikker Aabenraa Hakkelse-& Halmvareforretning, P Heldt § 560 Aabenraa Kafferisteri ved Sparlund § 143 Postkonto6763................................................ Kaffe en gr., Imp. & Ag. Aabenraa Kulkompagni, Akts. § 218 & 220 Kul, Kulimportører Aabenraa Ladestation, Terkel I Petersen § 742.................................................................. Ladestationer Aabenraa Margarinefabrik ved N Tbol­ strup § 469 ............................... ..................... Margarinefabr. Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen § 520............................................................... Maskinfabrikker Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen E ksport-K alen- & Co- ® 88............................................... ( fora n i 2. Bind. Aabenraa Møbellager, M Christensen jun. Mobeluds. Aabenraa Nethandel, Jens Jørgensen . . . . Fiskeriart. og -redskaber Muslinger Aabenraa Rederi-Aktieselskab § 182. . . . Damp-og Motorskibsselsk. Aabenraa Vulkaniseringsanstalt § 431. . . Vulkanisering Andersen A P § 308..................... Assuranceforr. Andersen James § 228.................................. Ladestationer Andersen & Meyer’s Eftf., Otto Larsen § 530 Elektr. Lysinstall. Andersen M P § 416...................................... Købmænd Andersen Niels § 278 Postkonto 11264.. Cykleudsalg Andresen Andr. § 204 .................................. Flyveekspeditioner Antonsen M Ri is § 304.................................. Maskinsnedkerier Apenrader Bank,Akts. §242 Postkontolll90 Banker Apenrader Tageblatt, Akts. § 20 & 503. . Aviser Auto-Motor ved Jorg. M Hansen § 244 Postkonto 6158............................................... Automobilforhdl. Back-Sorensen N ............................................ Guldsmede Beck Heinr. § 305 ........................................ Maskinfabrikker Bennedsen Johs. § 125................................. Bagere Beyer Hans § 73 Postkonto 11378 ............ Maskinforbdl. Birck Boy § 762.................................. ManufakturhdJ. Birck M C § 45........................ ...................... Vinhandlere Bjerring C A § 491........................................ Agentur-ogKommissionsf. Book Hans . . . . ? ......................................... Smede Boeck Holger Overretssagf. § 555 ............. Sagførere Boje William § 142........................................ Bogtrykkerier Bojesen’s Harald Bo Boghandel § 352 Post­ konto 6276........................................................ Boghandlere Boysen J § 2 1 0 .............................................. Skomagere Brink Johann § 274........................................ Skræddere Brink' Rud. § 184........................................ .. Flytteekspeditioner Callesen Hans.................................................... Vinduesglas en gros 7K Aabenraa Pælemuslinge Eksport, Andr. Nielsen § 340.............................................

Amtsvejinspektør, se u. Graasten. B orgm ester: Købmand Holger Fink, ML. R. § 14, 16 & 18, priv. § 19,119 & 519. Byraådssokretæ r: J Christensen § 14, 16 & 18. Dommer i Aabenraa Købstad, Sonder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Varnæs Birk (92.Retskreds): CAndersen §272. Elektricitetsværket, (kommunalt) § 90, anl. 1902. Forsyning fra SønderjyllandsHojspændingsværk. Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen: K Lyne Petersen § 166. Foreningen fo r Kunstog Haand- væ rk for Nordslesvig. Formand: Arkitekt Jep Fink § 91. Gasværket (kommunalt) § 75. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts. Kbhvns Handelsbank, Kontortid 9-12, 2-4, Lord. 9-1 § 401, 402 & 403. Telegramadr. „Handelsbank1. Postgiro-Konto Nr. 6825. Forretningsfører: Find Andersen. Kontrasignatarer: G Wraae-Jespersen og A Festersen. Kontorer i Bollerslev, Bovrup, Felsted, Hellevad og Hjordkjær. Handelstoreningen. Formand: Skibsreder Matthias Nielsen, R. §i 85. Havnen har en Dybde af indtil 7,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosseanlæg, en stor og to mindre Kornelevatover. Jernba­ nespor, elektrisk Belysning og Vandledninger fra Byens Vand­ værk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand : Borg­ mester Holger Fjok, ML. R. Havneingeniør: Cand. polyt. J Ram boj, R. 78

V — 1234

Provins-Register—Forretninger

Aabenraa

Se Fagregistret under Bagere Malermestre Uldsyiinderier Droger, Kemikalier Sagførere, Incasso

Se Fagregistret under Bagere Gartnere Konditorier jAgentur-ogKommissionsi'., (Kolonial en. gr. Korn Skomagere Mineralvnndsfabr.

Forretningsnavn og Adresse Jacobsen Paul § 480 ..................................... Janus B £ 599.................................................. Japsen G J5 389 .............................................. Jenne Ma.v £ 134 Postkonto 12884............ JENSEN AA BRINK & AA LORENTZEN Landsretssagf. $! 401 & 444 ................ Jensen’« lirdr. Byggolorretning £ 369 . . . Jonsen Jes P £ VS.............................................. Jensen Kai £ 68..................................... ... Jensen Karsten £ 4 1 9 .................................. Jensen & Larsen £ 506 .................................. Jensen Peter J) 290 ........................................ Jepsen Christian £ 446.................................. Jessen Peter fl 76 & 598 Postkonto 6711 . Johansen M F ................................................. Jubl N C | 112 ............................................... Jutigcnuatiu IJ £ 415..................................... .lusti E £ 467 . _............................................ Jiirgeiismi Pol,(‘i- juu. Jj 743 ...................... Jørgensen P E £ 179..................................... Kjær Emil JR 249 ............................................ .Kjær Hans £1 396 ............................ Knivdml R |j 4 1 0 ............... ............................ Kraft Hans £ 432........................................... Kvalt P M 2 «4 ................................................. Kristensen K K Jl 513. . , ......................... Krone res Eftf., S P .Schmidt Jl 450 . . . . Kulbandelssebskab, forhen Holm & Molzen, Akts. | 29....................................................... Kurt o m l C £ 1 3 0 ........................................ Kollier Hermann £ 2 9 1 ................................ Lorentzen’« JUrg. Eftf., C Audrescu £ 333 Postkonto 6209 .............................................. Lorenxeu Henny £ 4 3 5 ............................... Lund M T £ 521 Postkonto 8386 ............. Liitzhøft II £ 428........................................... MaclsenN(Svauc-Apotek)f 2OOPostko nto 6 208 Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen £ 105 & 405 ..................................... Mahler Jacob, Læderværk £ 3 ................... Mailaudt Peter M II £ 206 ...................... Majsog Kraftfoderlinport, Akts.£395 . . . . Marcussen & Søn £ 350 ............................... Mart,osen Thomas £ 103......................... Matthiesen Matthias £ 96............................ Missions-IIotellct £ 370 ............................... Missionshotellet Danmark £ 24................... Moldt Chr. £ 1 5 6 ........................................ Mortensen Chr. £ 504 .................................. 'Munehow Ludwig v. £ 7 2 7 ,...................... Mokev Eich. £ 5 1 8 ......................................... Muller Chr. £ 112........................................... Møller Herløv £ 267 ..................................... Meder Karl | 744......................................... Moller Børen .................................................... Merck Fritz £ 1 6 8 ......................................... Nede1 H £ 507 ............................................... Nielseu’s Andr., Fiskeeksport, Aabenraa Fiskerøgeri £ 340 ...................................... Nielsen Auton £ 327 ..................................... Nielsen Chr. J |j 448..................................... Nielsen Fe ni. £ 494 ..................................... Nielsen Georg £ 397 ..................................... Nielsen H P |f 488 Postkonto 9978 . . . . Nielsen Jacob £ 7 2 ..................................... Nicl8cnMatthias,Akts.£85,86&186Pos tkonto 6156. .................................................................. Nielsen Niels A £ 528 ................................... Nissen J II £ 409 ........................................... Nissen .lurgen L £ 295.................................. Nordslesvigske Folkebanlc, Den, Akts. £ 6, 7 & 53 Postkonto 6201 ...................... Nyemand H £ 222 ......................................... Oesten J B £ 563............................................ Paulsen Herman £ 562 ............................... Paulsen Johs. £ 50 Postkonto 6400 . . . . Pedersen Peter £ 510 . .................................. Petersen Asnms S £ 2 5 ............................... Petersen Chr. £515........................................... Petersen Heinrich J) 49 Postkonto 6199 . Petersen’s I K HotormøUe £ 1 9 4 ............. Petersen M arcus.............................................. Petersen’s M C Bogtrykkeri £ 258 & 549. . Petersen P £ 235 ........................................... Petersen P Fr. £ 302...................................... Petersen P N §377 ........................................ . Petersen Robert £ 202 ................................... Pott II Chr, £ 486........................................ Poulsen Hans £ 586..................................... Poulsen Peder Chr. £ 4 1 7 ............................ Preisler & Wiese £ 311 Postkonto 9141. . Prenss Aug. § 345........................................... PrimaKnlimport&Bkibsfart, Akts.£ 62&G3 Postkonto 13852............................................... Rasmussen Aug. |) 408 .................................. Rasmussen M Castenskjold £ 227 ............. Rasmussen P £ 38f>......................................

Forretningsnavn og Adresse Carstens Friedrich § 587............................... Carstens II J) 33 9............................................ Carsteji.sen I Jl 2 3 3 ........................................ Caspersen Bredt’- § 5 5 6 ...................... Ceres Korn- & Foåevstofforretnmg, Akts. £/ il & 2 2 .................................................... Christensen Cari C ................................... Christensen -Jakob fj 238............................... Christensen Jorgen F £5 596......................... Christensen P $) 1.65..................................... Christiansen Carsten Fr. £1 462................... Christiansen F C £ 483 Pøslkonto 13/89 Cimbria Tømmerhandel, Akts. |J 26............ Clausen C £ 215............................................... Clausen & Co. £ 120 Postkonto 5369 . . . Clausen E gi 504............................................... Clausen’s 1 Enke £1 357. ............................... Clausen P ........................................................... Clausen Peter £ 31.......................................... Clausen Peter g) 5!>0..................................... Clausen Peter Willi. £ 240. ......................... Olcc.mann Amlr. £ U H .................................. Cleemann P F § 182 & 482 ......................... Cornett Knud J £f 231.................................. Daniclsen CørlUne |1 226 ............................... Dansk Maskinoplag, Akts.fJ 244Postkonto 6080.................................................................... Danske Cigar- og Tobaksfabrikker |! 523 Postkonto 73 45.............................................. Dothlelfsen llerm. Q ved Aage Oksen g) 288 Postkonto 8 1 2 9 ............................................ Dothlefsen 1.) g 292 ........................................ Diederiehsen Fr. g 585 .................................. Dinsen M & A Schultz g 451..................... Efsen Jørgen Papirhdl. Ehlera H £ 373................................................. Erichseti August j) 498 ................................ Ewald Søren P | 214 Postkonto 8832. . . Faaborg C J $ 193 ............................................ Faher Kaj Leonhard (Løve Apotek) £ 225 Postkonto 6155 ............................................... Falck , ! K ......................................................... Fink Holger & Co. ® 19, 11!) &519 . . . . Fiuk Jep £ 91 Postkonto 5925 ...................... Fiacher’s Maskinfabrik & Automobilrepara- tion £ 97 & 124 Postkonto 6153............ Flensborg-Egernsund og Sonderborg Damp- skibsselsk. £ 28 .............................................. Folkebjem gt 257 ............................. Forenede Dampskibsselskab,Det,® 182&482 Fsedenstusj Dampteglværk £ 127................ Fvey Hans P gi 761........................................ Frost J | 69 Postkonto 6250 ...................... Frøkontoret ved Hans M Michelsen £ 147 Fynsk Jens Paulsen gi 706 ............................ Geertsen A M .................................................... Gilde's C P Eftf., W Vollertsen g 748 . . Goeg Auton g 181 & 481............................... Grand Hotel g 92 & 9 3 ............................... Gude C L g 324 ...................' .......................... HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns. Handelsbank £ 401, 402 & 4 03 Kontortid 9-12 og 2-4, Lørd.9-l Telegramadr-, „Handelsbank1 Postgiro- Konto Nr. 6825............................................. Hansen Claus F £ 172.................................. Hansen Hans g 496 Postkonto 11092 . . . Hansen Hans L g 52 Postkonto 6417 . . . Hansen Lorenz jun. g 139. ......................... Hansen N & Høst] £ 299 ............................ Hansen Oscar g) 196 Postkonto 8560 . , . Hansen Richard g 224 .................................. Hansen & Speokhahn J> 371......................... Hansen & Yeit g 162 & 163 Postkonto 6369 ................................................................... Hartmanu & 'H&mmevieh g 5G5 Postkonto 6697. . .............................................................. Hass Carl g 104 Postkonto 1 4429 ............. Hejmdal £ 32, 332, 330 & 430 ................... Hejmdal’s Trykkeri g 32 & 332 ............... H errellns Central veå AndreasPetersenj! 176 Hcrsche) A g 704 Postkonto 6730 ............ Herzog W £ 489.............................................. Hoffgaard, Akts. g 5 ..................................... Hofmann W g 589 ......................................... Hotel Stadt Teater § 353 ............................ Hiinergen W S ............................... .................. Irma £ 129........................................................ Iversen Carl g 1 2 2 ........................................ Jacobsen Chr. £ 135 Postkonto 7059 . . . Jacobsen Chr. g 356 ..................................... Jacobsen J P gi 362. . ..................................

Bygmestre Købmænd Kobmænd Smede Snedkere

Købmænd Købmænd Kobmænd Skomagere

Malermestre Piauoforhdi. Mimnfakturlidl. Farverier Malermestre Kakkelovne og Komfurer Gær Købmænd Snedkere Købmænd Lau dh rugs iiiask. ( i ’orhdl.) Bagere G artnere Gartnere ingeniører Kakkelovne og Komfurer Kul, Xulimportorer .Isenkræmmere Automobilkmsel 2 Jern Trikotagchdl. Købmænd Patentbureauer Apoteker Mannl'akt.urhdl. Garverier Afttomobilkørsel 2 Hoteller Hoteller ( Agentur-ogKommissionsf. (Kolonial en gr. Smede Materiaibdl. Blikkenslagere Flyveekspeditioner Malermestre F oderstoffer Orgelbyggere Murermestre Malermestre

Trælast- og Tommcrhdl. MaU'vinestre, Farvchd1. Damp- og Jlotorskibbselsk. Bagere

Kølmncnd Urmagere Manufakturhdl.

Fotogen fer Købmænd Skibsproviivutcringftfor r. Mæglere, Skomagero Brodøribdl. (Maskinfo rlidi., Landbrugs- f mask. (Forlid).), Malkrmask. 1Tobakker og Cigarer | (Kbhvn.) Vinhandlere Tomrcrmestro Bagero Automobilrcp. Materiallull. Agentur-ogKommissionsf. Isenkræmmere Ost on gros Apoteker Malermestre Bygningsart. Arkitekter AutomobilforbdI. Damp- og Motorskibsselsk. Hoteller Damp- og Motorskibsselsk.

Teglværker Cykleudsnlg Boghandlere Kvø

Læderlull. Skomagere Købmænd Fotografer Fisk cn gros Manufakturhdl.

Købmænd Guldsmede Læ(ler)/dl, Agentur-og Kommisaionsf. Hoteller Manufaktur cn gros

Skræddere Købmænd

Centralvarmeanlæg Elektr. Lysinstall. Købmænd Kom , Stodrystoffer Favvehdl., Malermestre Maskinsnedkerier Bagere Banker, Incasso Bagere Mobeludsalg

Banker, Incasso Bagere (Agentur- og Kommissions- ( IbiT., Kolonial on gros l Købmænd, Kolonial en gr., < Tobakker og Cigarer, ( Kaffe cn gros, Imp. & Ag. Isenkræmmere (Maskinfabrikker, Au tomo- ( bil forbil 1. Bageri - Art. og -Inventar Elektr. Lysinstall. Manufakturhdl. (Agentur- og Kommissions^ l forr., Foderstoffer, Korn, ( Mel

Automobilrcp. Isenkræmmere Bagere Bageri-Artikler Guldsmede Maskiuforhdl.

Møller Smede Bogtrykkerier Ageutur- og Kommissionsf. Huder og Skind Skomagere Malermestre Smede Bagere Bygmestre Entreprenører Skomagere Kul, Kulimportører Møbeludsalg Møbeludsalg Trikotage, imp. & en gr.

Sagførere Gartnere Aviser Bogtrykkerier HerreekviperingslidL Lædørbandlerc Vinhandlere ManuXakturkdl, Lædervareudsalg Hoteller Møbeludsalg

Smørhandlere Stenhuggerier Gartnere Manufakturhdl. Farverier

Aakirkeby

Pi ovins-Register—Forretninger

V — 1235

Forretningsnavn og Adresse Aagesen C Papirhdl. § 40 Postkonto 8124. Aakirkeby Afholdshjem § 1 1 6 ................... Aakirkeby Bank, Akts. § 46......................... AakirkebyBogliandel vedHenryAndersen§5 Postkonto 7862 ............................................ Aakirkeby Bryggeri, M Madsen § 98 . . . Aakirkeby Cementstøberi ved Niels An­ dersen § 6 5 ..................................................... AakirkebyManufakturhdl., JK Faarbæk §24 Postkonto 8111............................................... Aakirkeby Materialhdl. v. I1Simonsen § 10 Postkonto 8 1 9 0 ............................................ Aakirkeby Skæreri ved E Andersen § 9 Aakirkeby Sæbehus ved Chr. Larsen § 119 Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind § 94 Almindingen Savværk, Akts. § 48............. Andersen E § 9 ............................................... Andersen. J § 109........................................... Andreasen M ...................................................... Bech II J § 186.............................................. Becher V § 3 8 .................................................. Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse § 1 8 ................................................................ Bornholms Valsemølle ved Emil Jespersen § 39.................................................................. Dam PI § 3 4 ..................................................... Dam Johannes § 200 Postkonto 8480 . . . Bagere Dam M P Cigarlidl. Eilertsen Marie § 37..........................................Manufakturhdl. Engel Niels § 60 Postkonto 8215............... Manufakturhdl. Eriksen A § 8 ................................................... Smede Frostegaard Skæreri, Julius Andersen §78x Savværker Hammer N § 189.............................................. Malermestre Hansen Alfred § 1 2 7 ..................................... Skomagere Hansen E § 262. ............................................. Skomagere Hansen Eivind § 195..................................... Mekanikere Hansen Hansine § 2 1 9 .................................. Trikotagehdl. Hansen Janus § 4 4 ........................................ Murermestre Hansen Jobs. § 76 Postkonto 8303............ Manufakturhdl. Hansen Julius § 91......................................... Isenkræmmere Hansen N | 3 ................................................ /Købmænd, Trælast- og * ( Tømmerhdl., Kul Hansen Otto § 195......................................... Møllebyggere Henriksen A P § 8 7 ..................................Foderstoffer, Korn, l Brændselsforr. Henriksen 102........................................ TJrm&gere Holm Peter § 225 ......................................... Glarmestré Hotel Jomfrubjerget, Almindingen § 1 3 . . Bade- og Sommerhoteller Ipsen Mathea § 212........................................ Manufakturhdl. Ipsen Sigurd § 1 3 9 ........................................ Malermestre Irm a .................................................................... Smørhandlere Jacobsen M ..................................................... Skomagere Jensen C F § 249 ......................................... Snedkere Jensen Chr. § 1 0 0 ......................................... Snedkere Jensen Chr, M ................................................. Urmagere Jensen H I § 26 Postkonto 6535 ............. Maskinfabrikker Jensen Ove § 272........................................... Malermestre Jensen Villiam §1 129..................................... Murermestre Jernbanehotellet § 2 7 .................................. Hoteller Johansen C ........................................................ Snedkere Kann’s Hotel § 1 2 ........................................ Hoteller Kjøller H ............................................................. Sadelmagere Kofoed Carl § 30 ................................... Købmænd Kofoed Hans § 1 2 2 ........................................ Skomagere Kofoed’s Mads Eftf. Farve- & Tapothdl. Kofoed P A § 115........................................... Gartnere, Blomsterhdl. Kofoed P M § 58 Postkonto 8086............. Isenkræmmere Larsen Chr. § 267........................................... Snedkere Lind V § 9 9 .................................................. Blikkenslagere Lund J § 5 7 .................................................... Købmænd Lundberg V § 1 8 5 ......................................... Malermestre Lyster H Cigarlidl. § 7................................... Fotogr. Artikler 2 Madsen Andr. § 130........................................jCykleudsalg, Automobil- Se Fagregistret under Bogtrykkerier Hoteller Banker, Incasso Boghandlere Bryggerier (Cementvarer, Murer- ( mestre, Tagstensfabr. Manufakturhdl. Sygeplejeart., Materialhdl. Savværker, Bygningsart. Sæbeudsalg Herreekviperingshdl, ( Savværker, Pakkasse- fabr., Træuld Tømrermestre Skræddere Snedkere Snedkere Smede Sparekasser (Møller, Dampmøller, Mel ( en gros Madsen C P § 9 6 ........................................... Smede Madsen Niels § 218........................................ Skræddere Mogensen H C § 144. .................................... Snedkere Møller Johs....................................................... Malermestre Møller Jobs. § 9 2 .......................................... Savværker Møller Peter § 232 ........................................Snedkere Nielsen Andr. § 8 5 ........................................ Malermestre Nielsen Asta § 59........................................... Modeforr. Nielsen Emil § 169........................................ Vognfabr. og -forhdl. Nielsen H Chr. § 2 9 ..................................... Cykleudsalg Nielsen J § 214 Postkonto 8 1 23................ Biavlsredskaber Nielsen M L § 114............................ Skræddere Nielsen Will. § 61........................................... Sadelmagere Ny Mølle, J Knudsen § 7 0 ......................... Møller Nygaard A P § 8 9 ........................................ Snedkere Nygaard Laura § 242 .................................. Modeforr. Pedersen Chr. Th. § 1 9 ................................ Købmænd, Kul Pedersen Markus § 234 .-............................ Elektr. Lysinstall. Petersen Søstr. § 187..................................... Broderihdl. Rasmussen Karl § 90..................................... Blikkenslagere Ridder P § 220............................................... Tapethdl. Smidt Gunnar § 35.........................................Elektr. Lysinstall. Sonne E § 55 Postkonto 8 1 7 4 ................... Købmænd

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Damp- og Motorskibsselsk- Revisorer Herrelingeri en gr. Gartnere Korn Guldsmede Sadelmagere Kul Terrazzo (Blikkenslagere, Gas- og ( Vandm. Købmænd Købmænd Sagførere Købmænd ( Å-gentur-ogKommissionsf., l Bage ri-Art. -Mask. og ( -Inventar Bygmestre Bagere Sparekasser Agenturforr., Kolonialag. Kolonial en gros Bade- og Sommerhoteller Frø Krydderier (Mejerirekvisittcr og ( -artikler (Handels- og Tndustrisel- | skaber, Blodfoder Købmænd (Elektr, Lysinstall., Blik- | kenslagere Arkitekter. Skotøj en gros Konditorier Flytteekspeditioner Urmagere Vinhandlere Læderhandlere Bygningsart., Jern Købmænd Urmagere (Fro, Agentur- og Kommis- ( sionsforr. Skomagere Glarmestré Skræddere Sagførere, Incasso Cykleudsalg Vaabenhdl.,Symaskineuds. Bygmestre

Rederi M Jebsen, Akts. |) 9......................... Revisionskontoret ved N Chr. Cramer §495 Ricken & Co., Akts. § 281 Postkonto 12947 Riedel Carsten § 477...................................... Ries Hans § 2 3 ............................................... Rode Carl § 260............................................... Rosenvold C F § 116..................................... Rossen Niels N § 708 & 750 ...................... Rossen S § 597 ............................................... Riidenauer L § 157........................................ Schmidt Carl J § 66....................................... Schmidt J A | 354 ...................................... Schmidt W Landsretssagf. & G Rosen­ stand § 51 & 7 5 1 ......................................... Schmidt W P § 360 .................................. • Schrøder Jens § .117 & 137............................ Schultz F § 512............................................... Skau Peter § 317 ........................................... Sparekassen for Aabenraa I3y og Amt § 67 Postkonto 6227 ............................................ Sparlund Ove § 143 Postkonto 6857. . . . Springborg Cbr. § 58 & 5 9 ......................... Strandhotel Ostseebad, Lensnak § 188 . . Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. § 47 Post­ konto 8324........................................................ Sønderjysk Krydderimølle ved Jens Schrø­ der § 117 & 137 Postkonto 6238............. Sønderjydsk Mejeriforretning ved P Peter­ sen § 87.......................................................... Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. § 381 & 391 Postkonto 6769.................................. Sørensen A § 470 ............................................ Sørensen Chr. Porcolænshdl. Sørensen Jobs. § 540 ..................................... Sørensen S M | 466 ..................................... Tandrap Chresten § 319 Postkonto 14065 Thaysen P § 205 .............................................. Thomsen Th. § 152........................................ Thorsmarlc N .................................................... Todsen P Th. § 111........................................ Tondering P § 3 Postkonto 6292 ............. Top J P S 54 Postkonto 7041 ................... Tyroli P § 150.................................................. Tøgesen Jacob P ........................................... Tøgesen J & Co. § 82 & 83 Postkonto 6638 Walther Knud § 208...................................... Wangsgaard M C § 426................................ Warnecke C § 509 ......................................... Weber Fr. Landsretssagf. & Notar § 57. . Weber H jun. § 1 7 8 ..................................... Weber lians sen. § 1 0 8 ............................... Wehner Bernhard § 386............................... Verdich A Th. § 1 9 5 ................................... Viereck Peter § 180........................................ Vitania, Akts. § 395........................................ Witt Wilhelm § 588 ......................................

Elektr. Lysinstall. { Murermestre, Jernbeton­ konstruktioner,Bygmestre Fodersto ffer Brændselsforr. Voetmann J J § 1...........................................{'^ S h cD™ 1^ ' °g ^ Wohlenberg Ludwig § 229 Postkonto 13464 Boghandlere Voss Paul § 542............................................... Papirhdl. Wæver Svend § 8 & 359 ............................... Automobilforhdl. Zastrozny & Andersen...................................... Entreprenører

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Rogister for Danmark.

A a k irk e b y . (By ved Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa) (Bornholms Amt).

Aakirkeby Bank, Akts. § 46 st. 1901. Kontortid 10-12 og 2-4, Lørd. endv. 4-5, Aktiekapital: 300,( 00 Kr. Direktion: N Nissen- Petersen; II J Jensen; A P Hen­ riksen. Borgmester : Sparekassedir. C Munch Koefoed § 18. Dommer, se u. Nexø. Elektricitetsværket (kommunalt) § 72, anl. 1909. Haandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerm. S Ipsen § 139. Handelsstandsforening, Aakir­ keby, stiftet 1924. Formand: Ma- terialbdl. P Simonsen § 10.

Indbyggerantal 1925:1,540 (1801: 455; 1901: 1,176). Kæmner: F Jensen § 222. Købstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1228. Politimester, se u. Rønne. Skattemyndighedernes Vurde- dering:Ejendomsskyld: 5,4Mill. Kr.; Formue: 6,«Miil. Kr.; Ind­ komst: 1 M t Mili. Kr. Skatteprocent 1928-29: 7,8 (Lig­ ningsprocent: 11,5). Sognepræst: H M Erichsen § 103. Sygehuset §7 3 , Læge: Vagn Nis­ sen. Valgmenighedspræst: K L H Jes­ persen § 80. Vandværket (kommunalt),anl.l907.

V —

1236

Aakirkelby

Provins-Regisler—Forretninger

Se Fagregistret under Bødkere Købmænd Herreekviperingshdl. Smede Sagførere Bagere

Forretningsnavn og Adresse Svendsen Axel f 174...................................... Svendsen Einar f 104................................... Svendsen Cr Aaby f 2 5 0 ............................... Svendsen Johanne Blomstcrhdl. f 174 Svendsen Peter f 5 6 ...................................... Sørensen S Sagfører Nexø f 10 Kontordag i Aakirkeby hver Fredag............................... Østerby S B L J) 22........................................

Portugal: Jørgen Justesen, Vice­ konsul fl 20i). Spanien: Magnus Muller, Vice­ konsul fl 97. Storbritannien: PI Carus-Vfilson, Vicekonsul fl 105. Sverrig: A 1' Olsen Vicekonsul f 24. Tyskland: Chr. Sommer Larsen, Konsul, fl 20. Østrig: Dr. G Brommer, Konsul fl 2317 (10—2, 3—4). Kreditforeningen af Ejere af min­ dre Ejendomme paa Landet i Jylland,Boulevarden43, f 3870& 3871, Postgiro-Konto Nr. 5102, stiftet 1880. Pr. 31. Marts 1928: 94,63,1 Laan ; Hovedstol: 327,347,900 Kr.; Rest­ gæld: 302,183,115 Kr. 19 0 .; Reserve- og Administrationsfond: 12,283,788 Kr. 80 0 .; indskrevne Kasseobligationer: 60,794,950 Kr. Repræsentantskabets Formand : N Fisker, MF., Almind; Næstfor­ mand: Julis. Pedersen, ML., Brabrand. Direktion: Juslitsr. Ludv. Petersen, adm.; Husejer Hans Jensen, R., Hurup,Formand; Direktor Cl. Johannsen, Vaarst; Husejerne Kr. Hansen, Grejs­ dalen og MariusNielsen,Mellerup.; Kontorchef: Joh. Christensen; Kasserer: PLauritsen;Bogholder: C Chr. Christensen. Kæmner: Exam. jur. Holger Larsen. f 196 & 1714, priv. fl 3916. Købstadrettigheder: Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i det 11. Aarh. Landbosparekassen i Aalborg, Nytorv 10 $ 217 & 1993, stiftet 21. Okt. 1885. Kontortid Kl. 10 — 1 og 4—6, Tirsd., Lord. og Markedsdage 10—DL og 4—6. Sparernes indskudte Kapital: ca. 23 Mili. Kr. Reservefond: ca. 1,500,000 Kr. Garantikapital: ca. 500,000 Kr. Bestyrelse : Direktør P. Bisgaard, Formand, Partikulier Chr. A. Thorn, DM., Næstformand,samt Gaardejerne K G Sørensen, 1Laur­ Landmandsbanken 0-Aagadel9,21 J) 25, 389, 809, 1358 & 2925, Stats f 14. Landsbibliotek, Det nordjydske (Centralbibliotek) § 2349, stif­ tet 1895. 22,000 Bind. Bibliotekar: Age Petcrsson. Mnseet, fl 310 Algade 48, er opfort 1878—79 og 1893 og indeholder en Kunstafd. og en historisk Afd. Mæglere, autoriserede: - Chr. Jensen, Kongensg. 10 f 2256 & 2257, Stats f 40. - D Rechnitzer, Slotsg. 32 fl 4120 (2 Lin.), Stats f 16. - Jobs. Utzon, Nyliavnsg. 9 f 2075& 2200, Stats 81 2. Bestalling 17. Jan. 1912. Nationalbankens Filial, Jernbanog. 4, aaben 10—3 fl 11 & 3063. Filialdirektør: O C J Anker­ stjerne Sørensen. Bogholder: A Jessien. Kasserer: A Fabiansen. Revisor: Kontorchef Mølbak Kri­ stensen. Nordjysk Bank, Akts., Hj. af GI. Torv og østeraagade f 3301, 3302 & 3303, Stats f 42, Tcle- gramadr. „Nordbank“ , stiftet 1916. Kontortid 10—3 og 5—6. Direktion: Th. Balle Knudsen (adm.); Preben Boiitius (suppl.). Se iovrigt Firma-Registret. Nævningekreds, Nordjydske. Hertil lienhører: Aalborg Amt, Hjørring Amt samt Kjetlerup- Gjøtterup, Kollerup, iljortdal, Klim-Thorup, Vust, Tømmerby- Lild og Øsløs-Vesløs-Arup Sogne- raadskretlse af Thisted Amt, Tingsted: Aalborg. A arsiiste-Udvalgets Formd .: S1.ift- amtmand,Kmh.Carl Bache,K. 1)M. sen og Poul Sogaard. Bogholder: E Madsen.

Havnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vondendeBolværker5,6til 7,5 in, i det østre Havnebassin 6,3 m, i Teglgaardskavn 4,7 m, i Skibsbyggerhavnen 4 m, i Baa- dehavnen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakt Havnesporanlæglangs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdamper medDykkerapparat (tillige Isbry­ der), Vandpaaiyldningssteder, ri­ gelige Provisioner, Maskinværk­ sted, Oplialingsbeddinger for Skibe indtil 70 ni og 750 Tons Egenvægt, 2 Tørdokker, den stør­ ste for Skibe indtil 110 m Læng­ de, 20 Tons Svingkran. Losning og Lastning besørges ved Havne­ arbejderne efter faste, moderate Takster. I Havnens Nærhed Post- og Telegrafstation. 5 Lod­ ser. Over Hals Barre er der uddybet et Lob med 7,5 m Vanddybde. Udenfor Barren Eyr- taarn med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen ovor Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. Havneingeniør: Cand. polyt: Povl Mygind, kst., Kontor Nyliavnsg. 12 | 2093, priv. $ 3169. Havnefoged: P C Molbacli, Kon­ tor Slotsg. 28 fl 2767, priv. f 2750. Hypothekforeningen forLaan mod sekundær Prioritet i fasto Ejen­ domme i Aalborg, Nytorv 7|J 570; stiftet 11. Sept. 1895. Udlaun pr. lU 1927: 7,397,952 Kr. 280. Reservefond: 579,571 Kr. 31 0. Kontrolkomitéens Formd.: Kon­ sul M Kragelund, R.DM.;adni.Di­ rektor: Overretssagf. Knud Griin- wald. Indbyggerantal 1925: 42,819(1801 5,579; 1901: 31,457) med For­ stæder: 51,931 (Aalborg er ved Broer over Limfjorden forbundet med Købstaden Nørre Sundby, se denne). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. Formand: Bankdir. P Dick- sen, R., Sæby. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: Bankdir. P Dicksen, R., Sæby. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Fjerritslev — Nørresundby— Fre- derikshavn. Formand: Bankdir. P Dicksen, R., Sæby. Driftsbesty­ rer: Ing. Chr. Rammeskov, R. Banernes fl 4203 & 4204. Katedralskolen, Saxog., fl 3211, stiftet 1554; Rektor: Th. C.Tliors. Konmiunebogholder: J Abildgaard. | 496, priv. | 4381. Kommunehospitalet, Urbansg. 36. | 2178, 2479 & 1911. Overlæger: Harald Moller (kirurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Scliwensen (me­ dicinsk Afd.). Konsuler: Argentina: Im. Stulir, R., Vice- konsul <§ 1177 (10—12, 2—4). Brasilien: Christoffer Kragh, Vice- konsul fl 332. N Kragh, Konsularagent. fl 332. 'Dominik. Republik: V L Cortes, Vicekonsul fl 220 & 2220. Estland: K E M Marcussen, Vi­ cekonsul fl 27. Finland: V Mouritzen, R ., Vice- konsul J) 1771. Frankrig: Chr. Cloos, K. DM., Fre­ derikshavn fl 150, Konsular- agent. Grækenland: Henning Jensen, Vicekonsul fl 76 & 2076. Letland: O Xlingenberg, Vice­ konsul fl 51 & 52. Nederlandene: F Madsen, Konsul. Norge: Viggo Riitzebeck, R., Vicekonsul fj 67. Polen: Michael Kragelund, R. DM,, Konsul fl 2300, Stats fl 52.

Indregistrerede Firmaer. So 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Aa lborg . (Aalborg Amt)

Aalborg Diskontobank, Akts. GI. Torv 10, stiftet6. Sept. 1854. Kon­ tortid 10-3 og 5-6 S 2530, 2531, 2532 & 1231, Stats fl 56. Aktie­ kapital: 2 Mili. Kr. .Reserve- og Delkrederefond: 1,447,315 Kr. Bankraadets Formand: Direktør A Boeck-Hansen, R. Direktion: Olaf Nielsen, R.; Robert Lund. Filialer: Diskonto- og Landbo- banken i Hobro fl 464. Kontor­ tid 10-12 og 2-4; Diskontoban­ ken i Løgstør f 158. Kontortid 10-1 og 3-4; Skørping Bank f 11, Kontortid. . . Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848,08teraag.27.fl 2. For­ mand: Fabrikant L. Mørch, R. Aalborg Oandelsl'orening at" 1875). Formand: Købmand Chr. IT Ole­ sen § 825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Købmandslaug af 1431. Adr.Bispensg. l.J) 235.For­ mand: F’abrikant Konsul M Kra­ gelund, R. DM.; Næstformand: Gross. A Abel; Kasserer: Køb­ mand P Wenø. Aalborg offentlige Slagtehuse og Eksportslagteri Østerbro, opfort 1898—99 af Kommunen. Overdyrlæge: E Aagerup. f 575, priv. f 95. Aalborg Portland - Cement - Fa­ brik, D 2173, Stats fl 10, Tele- gramadr. „Cementfab.“ stiftet 1889 som Aktieselskab, Virksom­ heden paabegyndt 1891. Aktieka­ pitalen, der oprindelig ud­ gjorde 800,000 Kr., er nu 4,800,000 Kr. Den aarlige Pro­ duktion af Cement, der op­ rindelig var beregnet til ca. 120,OOOTd., udgør nu ca.1,500,000 Td. (hvoraf over Halvdelen eks­ porteres). Fabrikken producerer ogsaaVelo-Oement. Fabrikken har eget Vandværk, egen elektrisk Kraft- og Lysstation, egen Udskib­ ningshavn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 650 Arbejdere. Adm.Direktør:ABoeck-TIansen,R. Aalborg Portland - Cement - Fa- brife’s Havn har en Dybde ved Broerne af 5-7,5 m. Ved Eksport­ broen Vandslange fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Lys. Losning af Kul fore- gaar med elektrisk Kulkran med Griber. Til Fabrikken liører et Anlæg for Stemning og Tørring af Kridt til teknisk Brug med en Produktion paa ca. 7000 Tons tørt Kridt om Aaret. Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane (o. Fredericia): lD j4 Timo. Amtmand (Stiftamtmand) over Aal­ borg Amt og Stift: Kmh. Carl Bache, K. DM. f 423 & 429. Amtsforvalter : N P Jensen, MF. R. f 120. Anitslæge: E Th. Malling, f 353. Amtsraadssekretær : Cand. jur. K. Bache. f 429. Amtssygehuset, Hobrov. JJ 1484. Overlæge: Dr. med. Tli. Eiken. åmtsvandinspektor: Distrikts­ bestyrer VMertz Nielsen, f 1703.

Amtsvejinspektør: Cand. polyt. M L Troelsen. fl 2670 Arbejdstroppernes jydske Depot. Chef: Kapt. L Madsen, R. Biskop over Aalborg Stift: Chr. Ludwigs K. DM. Borgmester: Postbudformand M Jørgensen f 1322, priv. |) 2204. Brandinspektør: Eerd. Eærch. | 301. Bygningsinspektør: E L Poulsen. | 332. B yraadssekretæ r: E Schiøler. | 623. Creditreforinforeningen for Dan­ mark. Kontor Østeraag. 6 fl 1679. Domkirken (Budolfi Kirke) næv­ nes første Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn.,opførtes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1899— 1900 (H Kampmann). Dommere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Eleskum Herred (67. Retskreds). Civildommer: Johannes Vogelius, R. f 4466, Kont. | 1171. Kriminaldommer: Otto Waage Jensen f 2455, Kont. D 3680. Elektricitetsværket (kommunalt), | 298 er anlagt 1909. Bestyrer: K Reinholdtsen. Fabrikinspektør for Aalborgkred- sen: K W Galle | 848. Fodfolket. - 10. Regiment (Linie), Kontor Ho­ vedvagten f 161. Chef: Oberst Krnjkr. K L Lasson, R. DM. 9. Bataillon (Linie), Chef: Oberst- løjtn. V C Bisgaard, R. DM. 25. Bataillon (Linie),Chef: Oberst- lojtn. J W Jantzen, R. DM. 30. Bataillon (Reserve), Clief: Oberstlojtn..................................... - 11. Regiment (Reserve), Kontor Hovedvagten D2167. Clief: Oberst K P Søltoft, R. DM. 31. Bataillon (Reserve), Chef: Oberstlojtn. C A Diechmann, R. 32. Bataillon (Reserve), Chef: Oberstlejtn. J V L Christensen,R. DM. 3. Livgardebataillon (Re­ serve), Chef: Oberstlojtn. O Laage-Thomsen, R. Forsørgelsesinspektør: M Dau- gaard, fl 130. Fremtiden, gensidig dansk Livs­ forsikringsforening,oprettet!886, Bispensg. 16 Aalborg fl 1247 & 5247, Stats § 38. Postgiro- Konto Nr. 5113. Den 31. Dec. 1927 var Forenin­ gens samlede Aktiver, 13,460,404 Kr. 85 0. og Forsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 57,085,997 Kr. 23 0. Statsgældsdirektør P O A An­ dersen, K. DM. pp., Formand for Foreningen. Direktion: A C Christensen,adm., og R P ITegelund, R. Kontorchef: A V Sehaarup. Aktuar: J A V Hartvig. Gasværket, f59anl.l853af Detdan- ske Gaskompagni, i 1911 over­

taget af Kommunen. Bestyrer: H Hansen.

Aalborg

V — 1237

Provins-Register—Forretninger

Se Fagregistret under [Farverier, Tøjrensnings- ; anst.,Vaskerier,Plisséforr. |Banker, Incasso .S e tillige EIcsport-Kalen- I der foran i 2. B in d

Forretningsnavn og Adresse Aalborg Dampvaskeri Fredericiag. 13 & 15 £ 239 (2 Lin.) Postkonto 8739................... AALBORG DISKONTOBANK, AKTS. GI. Torv 10 £ 2530, 2531, 2532 & 1231, Stats £ 56 Kontortid 10—3 og 5—6 Postkonto 6988. Stiftet 1854............................................ Aalborg Drivremmefabrik ved N J Nielsen Jfr. Ane G. 9 £ 1676 ................................... Aalborg Dukke- og Baby Magasin ved Hen­ riette IVorsaa Østeraag. 3 £ 1936. . . . Aalborg Eddikefabrik, Slierry-Eddikebryg- geriet ved M K Kejser Jyllandsg. 7 £ 3437 Aalborg Expanko Kompagni Gl.Torv3 £1550 Aalborg Exportkompagni, Akts. Østerbro 40 £ 2493, Stats £ 4 3 ................................. Aalborg Fiskeeksport, Nielsen Uttrup & Co. Ved Stranden £ 309..................................... Aalborg Foderstof-Import, Akts. Østeraag. 20 £ 4700 (3 Lin.), Stats £ 45 & 60 Post­ konto 11275 ......................................... Aalborg Gortleri & Metalstøberi, C Asferg Svinglen 3 £ 678 .......................................... AalborgIlahnvarefabriker ved AM Frand­ sen & R Helmer Jy’landsg. £ 640 & 1970 Postkouto 5 1 5 0 .................................. Aalborg Handelshøjskole Grønneg. 8 £ 229 Aalborg Handskefabrik ved Malling An­ dersen Gravensg. 19 £ 843......................... Aalborg Is Kompagni ved J S Svendsen Østerbro 103 £ 50, Stats £ 29.................. Aalborg Jumbefabrik Nørreg. 20 £ 162 . . Aalborg Kaffe- og Tehandel Nytorv 8 £ 275 & 4175 Aalborg Karosseri fabrik, Jens Andersen Nørreg. 20 £ 3670. ...................................... Aalborg Kedclrensningskompagni Tværg. 3 £ 4995 .............................................................. Aalborg Kiosk-Selskab, Akts. Vesteraag. 25 £ 1240 .............: ........................................ Aalborg Kolonialkompagni, Akts. Katte­ sundet 45 £ 4275 & 4276............................ AalborgKonservesfabrik ved Elimar Schmidt Kongensg. 6 £ 323, 324 & 329 Postkonto 14274 ............................................................... Aalborg Korkvarefabrik ved K K Knudsen Tiendoladen 17 £ 2 6 1 5 ............................... Aalborg Korset-Magasin Gravensg.il £4060 Aalborg Kreaturforsikring NytorvlO £ 730 AALBORG KRIDTSLEMMERI, LTD. Jfr. Ane G. 16 £ 2300, Stats £ 52 Telegram­ adr. „Kragelunds1* ........................................ Aalborg Krydderi-Import -ved Schrøder & Hansen Borgerg. 15 £ 4041 & 194 . . . . Aalborg Kurbadeanstalt Algade 56 £ 1644 Aalborg Kurvemobelfabrik ved Helmer- Olesen Gravensg. 15 £ 1535 ...................... Aalborg Lingerimagasin, Akts. Algade 60 £ 4005 ............................................................... AALBORG LITOGRAFISKE ANSTALT ved Stelzner & Søndcrgaard Skipper Clements G. 1 £ 686 Postkonto 13889 ...................... Aalborg Lyskopieringsanstalt Kattesundet 1 £ 1565 .............................................................. Aalborg Læderhandel, Akts. Slotsg. 6 £ 1 9 5 .............................................................. Aalborg Madrasfabrik Holbergsg. 16 £ 2677 AALBORG MARGARINEFABRIK, B TBORSEN, AKTS. Fredericiag. 3, 5,7 £ 2254, (4 Lin.), Stats £ 1 Telegramadr. „Margarinefabrik“ Postgiro-KontoNr.5114 Aalborg Maskinistskole Danmarksg. £ 961 AALBORG MASKIN- OG SKIBSBYGGERI, AKTS. Børdalsv. £ 4101 (4 Lin.), Stats £ 9 Telegramadr. „Yard**......................... Aalborg Mejeri og Flødefabrik Ved Stran­ den 5 £ 7 9 1 .................................................. Aalborg Mel-, Gryn- og Gærforretning Nytorv 18 £ 755 Aalborg Modclfabrik ved Alf. Nielsen & Ancher Pedersen Kastetv. 59 £ 2755. . . Aalborg Monument- & Cementvarefabrik, ved J C Bukke & S011 Løkkeg. 12 £ 1685 & 1691..................................................... Aalborg Mælkekompagni’s Iscremefabrik st. Vesterg. 24 £ 3028 & 910................... Aalborg Nattevagt DFVS. £ 6 ................... Aalborg Navigationsskole Kastetv. £ 1402 Aalborg ny Autoværksted ved Johan Hansen Aagade 31 £ 4751 ........................................ Aalborg ny Dampbageri ved Olesen & Binderup Nørreg. 16 £ 1968...................... AALBORG NY DAMPMØLLE, AKTS. Poul Paghs G. £ 16 & 1632, Stats £ 7 Post­ konto 6501 Telegramadr. „Dampmøllen1*.

Politimester i Aalborg Købstad samt Aalborg Birk og Fleskum Herred (48. Politikr.): J C Buch- Petersen, li. § 8223. Portland-Cementfabrikken Dan­ mark, Akts., £ 1922 & 1942, Stats § 49, Telegramadr. „Ce­ menta1.Fabrikken anlagt 1896-97, Virksomheden begyndt 1897-98. Overgik til Aktieselskab 11. Febr. 1899. Aktiekapital: 1 Miil. Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, R., DM. Kblivn. Adm.Direktør: ABocck-Uansen,R. Portland-Cementlabrikken Nor­ den | 560, (3 Lin.), Stats £ 22, stiftetsom Aktieselskabslov. 1898, Virksomheden paabegyndt 1901. Aktiekapital: 2,000,000 Kr. Aarl. Produktion: ca.800,000Tdr. FortrinligEksportbeliggenhed, 7m Vanddybde ved egen Pier. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, E. DM., Kbhvn.Adm. Dir.: Cand. polyt. K Christensen. Prokurist: N Fredskilde. Post- og Telegrafvæsenets 4.0 ver­ inspektorat (Nordjylland), Nord f. 3. Distrikt (se u. Aarhus). Kontor Aalborg, fl 2895. Overinspektør: Cand. jur. N. P. Teisen, K. Ritzaus Bureau’s Filial £ 1260, 1360 & 2567, Stats § 33. Skatteinspektør: Tiis. Thomsen. | 4880. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld : 120,3Miil. Kr.; Formue: 83,5 Mili. Kr.; Indkomst: 44,!( Miil. Kr. Skatteprocent 1928—29 : 7,47 (Lig­ ningsprocent: 10,9). Slottet, en Hest af det gamle Aal- borghus, der var opført af Chri­ stian III, er nu Bolig for Stift­ amtmanden. Sognepræster: - Stiftsprovst P Barsøc, R. DM. £ 2358 (Domkirken); - J I Soetmann £ 1476 (Vor Frue K.). - S C C Søbye £ 1772 (Vor Frel­ sers K.). Sparekasse, AalborgBys og Omegns, stiftet 12. Maj 1824, Østeraag. 12, Kontortid 10—1, Tirsd., Lørd. og Markedsd. til Kl. I1/2 samt hver Efterm. 4-6.

Sparernes Tilgodehavende pr. sl/3 1928: 64,360,000 Kr. Reservefonds pr. 31/a 1928: 4,616,000 Kr. Indskudsrente: 4 og 5 p.Ct. A f Tilsynsraadets 7 Medlemmer er Fabrikant L Mørch, R., For­ mand. Direktion: Købmand C V Olsen; Direktør J F Petersen; Direktør P F Cordes; Stiftamtmand Kmli. Carl Bache, K. DM. Bogholder: E Boas Fich. Kasserer: F A Briicher. Sekretær: N Th. Olsen. S ta d sin g en iør:............................... Statsadvokatur, 1. jydske, D 2772 & 1923. Hertil henhører: Aalborg, Hjør­ ring, Thisted og Randers Amter samt en Del af Viborg Amt. Statsadvokat: Svenné Schmidt. Medhjælper for Statsadvokaten: Helge Hoff. Statsbanerne: 6. Trafiksektions og 10. Banesektious Kontorer. Nær­ mere, se Afd. II., Artiklen Statsb. Stiftskassei’er:AxelMøller. £ 2040. Sundhedstroppernes jydske De­ pot. Chef: Kapt. L. Madsen, R. Teatret, Jernbaneg. 9, ll,o p f. 1878. TekniskSkole,Danmarksg. 11 £ 961 Aftenskole. Dagskoler for Byg- ningsliaandv., Malere, Maskin­ byggere, Maskinister og Møbel­ snedkere. TuristforeningensBureau:Boghdl. V Madsén, Bispensg. 20 £ 225. Udskrivningsvæsenet. 5. Kreds. (Viborg Amt, med Undt. af de Dele af Amtet, der henhører u. 4. Udskrivningskr. (se Aarhus), Ringkjøbing, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter samt Købstaden Hobro). Kontor: Nyhavnsg.91)638. Udskrivningschef samt Møn­ stringsbestyrer for Aalborg Køb­ stad: Oberstløj tn. O Bølck R. DM. V agt: D F V S. Aalborg Natte­ vagt repr. af Politifuldm. A Car- stensen og Direktør S Mayntz- husen. Vandværket (kommunalt), £ 85, anlagt 1854. Vejer, Maaler og V rager: Vilh. Asmussen, § 387.

Drivremmefabr.

Eddikefabrikker

Talg Fisk en gros

Korn, Foderstoffer Gørtlere

(Halmvarer, Flaskehylstre < Art. f. Vinhdl., Hø og ( Ilalm Handelsundervisning Handsker Isværker Vognfabr. og -forhandlere Automobilkarosserier Kcdelrensning Kiosker Kolonial en gros (Hørkram en gros, Ost en 1 gros, Konservesfabr. Korkvarefabr. Korsetudsalg Kreaturforsikringsselsk. I Kridt, Art. f. Tapetfabr. Malerartikler Se tillige E ksport-K alen­ der foran i 2. B in d Krydderier { Vandkuranstalter,Massage, Badeanstalter Kurvemøbler Lingeriuds. { Læder en gros, Sadelma­ geriartikler, Skomageriart. Madrasser I Margarinefabr., Fedt en gros Maskinistundervisning I Skibsbygning, Maskinfabr., Skibsreparationer Se tillige Eksport-Kalen­ der foran i 2. Bind. Fløde en gros Cementvarer Iskrem Nattevagt Navigationsskoler Automobilreparation Bagere »Dampmøller, Mel en gros ( Byggryn Litogr. Anst. Lyskopiering Modelsnedkerier

Forretningsnavn og Adresse Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening ■Grønnegaard D £ 92, Stats £ 61............. Aalborg Amtstidende Østeraag. 15 £ 901, 902, 903, 904, 905 & 906, Stats £ 23 Postkonto 10333 ............................................ Aalborg Autogarager Dannebrogsg. £ 4020 Aalborg Automobilhandel ved Henry Ras­ mussen Vesterbro 27 £ 360 ...................... AalborgAutomobil-Kompagni,Rantzausg.l9 £ 1818 & 1241 ............................................... Aalborg Automobil- & Vognlakereranstalt, Simon Jensen Kærlundsv. 28 £ 878 . . Aalborg Bogholderi og Revisionskontor v. C Sørensen Prinsensg. 28 £ 898................ AALBORG BOLIG-MONTERING Bispensg. 3 £ 799 ......................................................... Aalborg Bugserselskab ved Jacob Nielsen & Co., Maren Turis G. 12 £ 1265, 2856 & 4265, Stats £ 28 . . ............................ '. AALBORG BYS OG OMEGNS SPAREKASSE Østeraag. 12 £57 &Direktion £ 3508. Kontortid 10—1, Tirsdag, Lørdag og Mar­ kedsdage til Kl. I 1/« samt hver Efterm. fra Kl. 4—6. Oprettet 12. Maj 1824. Filial: Vejgaard ved Aalborg...................... Aalborg Børste- og Gadekostefabrik ved J Knudsen Slotsg. 16 £ 3061. . ................... Aalborg Cementvarefabrik ved A Nielsen Signalv. 1 £ 3783 ..................................... Aalborg Cykleværksted Brandstrupg. 1 £ 780................................................................ Aalborg Dampfarveri, Akts. st. Vesterg. 34 Aalborg Dampkaffebrænderi, Schmidt-Jen- sen Adelg. 18 £ 513..................................... Aalborg Dampsennepsfabrik og Kaffebræn­ deri, R Pedersen Nørreg. 16 £ 1325 . . .

Se Fagregistret under Smøreksportører Se tillige Eksport-Kalen­ der foran i 2. Bind.

Aviser, Bogtrykkerier Automobilgarager Automobilforhdl. Automobilkørsel 1 Automobillakerere Revisorer Møbeludsalg

Bugserselskaber

Sparekasser Børstenbindere

Cementvarer Cykleudsalg Farverier Kaffebrænde rier Sennep, Kaffebrænderier

Made with FlippingBook Ebook Creator