Kraks Vejviser 1929 del 2 provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

Å. Forretninger er opført byvis. Byerne (se nedenstaacnde Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen cr anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) lindes i Afdeling VII Fag- Register under Overskriften Lantøt (for hver enkelt Branche). B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, Person-Register for Kjøbenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn. og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 16(10 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­

villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard. hvortil der i gamle Dage bar været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 8) om den hører under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at nndgaa Gentagelser og lor at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. 1.Jan. 1927 med eventuelle senereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling- etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1925. I Slut­ ningen af Fortegnelsen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 166 Byer. Købstæderne er betegnet med en * Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i 2. Bind, Eksport-Kalenderen. »Aabenraa Fanø »Helsingør Lunderskov »Ringsted »Struer »Aakirkeby Faxe »Herning »Løgstør »Roskilde »Stubbekjøbing »Aalborg Faxe Ladeplads »Hillerød Løgumkloster Roslev »Svaneke Aalestrup Fjerntslev »Hjørring Løkken »Rudkjøbing »Svendborg »Aarhus Fredensborg »Hobro »Mariager Ry »Sæby Aars »Fredericia »Holbæk *M aribo »Rødby »Sønderborg Aarup »Frederikshavn »Holstebro Marstal Rødding Taastrnp »Allinge »Frederikssund Holsted »Middelfart Rødekro Tarm Arden »Frederiksværk Hornbæk »Nakskov Rødkjærsbro »Thisted Asnæs Gilleleje Hornslet »Nexe Rønde Tinglev »Assens Give »Horsens »Nibe »Rønne Toftlund Augustenborg Gjørlev Hundested Nordborg Samsø Tølløse Ballerup Glamsbjerg Hurnp »Nyborg »Sandvig »Tender Birkerød Glostrup Hvalsø »Nykjebing F. »Saxkjøbing »Silkeborg Tørring Bjerringbro Graasten Højer »Nykjøbing M. Ulfborg »Bogense Gramby Hong »Nykjebing S. Sindal Vamdrup Brabrand »Grenaa Hørsholm »Nysted »Skagen »Varde Bramminge Grindsted Ikast »Næstved »Skanderborg Vejen Brande Gudhjem Jyderup Nørre Aaby »Skive »Vejle Brædstrup »Haderslev »Kallundborg »Nørre Sundby »Sigels kør »Viborg »Brønderslev Hadsten Kjellerup Odder Skjern Vinderup Brørup Hadsund »Kjertewtnde »Odense Skjørping Vojens Christiansfeld Hals »Kjøge Otterup Skærbæk »Vordingborg Dronninglund Hammel »Kolding »Præstø »Slagelse Vraa »Ebeltoft »Hasle Korinth »Randers Slangerup »Æreeskjebing Ejby »Ribe Ølgod

Haslev Hedehusene Helsinge

»Sorø »Stege »Størehedinge

»Korsør Langaa »Lemvig

Ringe »Ringkjøbing

»Esbjerg »Faaborg

Made with