Kraks Vejviser 1928 gaderegister ny

Animated publication

Kraks Vejviser indeholder ikke alt — men alt af Betydning.

Afdeling IL

r.

Real-Register

Ir . P -

for Kjøbenhavn.

______

Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og In­ stitutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet FormaaL Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, offentlige Parker, forsvundne Gadenavne, Monumenter, Samlinger og Seværdigheder samt Staddele af særlig Interesse. Vejledning i forskellige praktiske For­ hold (som .Adoption, Begravelse og Ligbrænding, Firmaanmeldelse, Anmeldelse til Folkeregistrene, Hjemmesygepleje, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Pas, Ægteskab m. m.). Real-Registrets Ordning er alfabetisk. Bestemmelser og Takster for Post-, Telegraf-, Jernbane-, og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i 2. Bind. Er man i Tvivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, hør man hønytte Emnelisten (paa gule Blade foran i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter8, hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa. alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt en Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Årtikierne om Hovedstadens'administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Afdeling III A, Gade- Register (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register) samt med Kortene over Kjøbenhavn i Afdeling I, Kort og Planer. I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakter af Institutioner, Lejlighed til at meddele Oplysninger, som ifølge deres Art hører hjemme under denne Afdeling. Oplysninger om Foreninger og Institutioner udenfor Kjøbenhavn findes i Afdeling V, Provins-Register ved de enkelte Byer, for Færøernes og Grønlands Vedkommende i Slutningen af Afdelingen. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for Kjøbenhavn). Real-Register for Island, se Afdeling VIII. Danmarks Gesandter og Konsuler samt danske Foreninger i Udlandet, se Afdeling IX.

Danske Gesandter og Konsuler héle Verden>ver benytter Kraks Vejviser, naar * de skal give Oplysninger om danske Erhvervsforhold.

1 Emnelisten paa de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende OVERSIGTER over en Del af Real-Registrets Indhold indordnet alfabetisk:

Hoffets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet

Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds-og Bestillingsmænd i Sta­ tens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i private Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselska­ ber o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere : 22. Skuespillere etc. 23. Stenografer — 1 24. Studerende Underretter Vuggestuer Foreninger

8. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger 17. Studie- og Undervisningshjælp 18. Syge 19. Tyender 20. Understøttelses-ogPensionsforenin- ger, der er begrænsede til særlige i Erhverv eller Befolkningskredse : 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. .: 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger,. * , Missionsvirksomhed , 13. Klubber o. 1. Kreditor-Foreninger J'- 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen . / • 17. Landbrugs-, Havebrugs og Skov­ brugsforeninger v 18. Landsmandsforeninger ■ 19. Musik, Sang og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. , 23. Radio 24. Soldatérfdreninger -; 25; Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 261 Ssédélighed ; 27. Turistforeninger 28. Videnskab, Sprog og Litteratur O. Forskellige 1. Afholdssagen

______

J astitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marinemmisteriet Ministeriet for Industri, Handel og Søfart Ministeriet for offentlige Arbejder Ministeriet for Sundhedsvæsen IIdenrigsministeriet Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden' T. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber i Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger ' Noteringsudvalg Observatorier Opdragelsesanstalter Parker og iLilæg Polikliniker Politi

25. Søfarende 26. Vognmænd

B. Velgørenhed; Oensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse

i

Kort over Kjøbenhavn, Frederiksberg og Gjentofte, Kortover de kbhvnske Sporvejes Linienet med forklarende Tekst samt Planer over Teatre, større Hospitaler m. m. findes i Afdeling I, Kort og Planer. Bestemmelser og Takster for Post-, Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i Vejviserens 2. Bind.

Afdeling I I . Real-Register for Kjøbenhavn.

En udførlig Emneliste findes paa de gule Blade foran i dette Bind. R eal-R egistre for Provinsen (med Færøerne og Grønland i et Tillæg) findes i Afdeling V ved de enkelte Byer, for Island i Afdeling VIII. — Bestemmelser og Takster vedrørende Post-, Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen findes paa de grønne Blade foran i 2. Bind. Danske Gesandter og Konsuler samt danske og skandinaviske Foreninger i Udlandet, se Afd. IX.

* 13. Januar 1865, 4. Dec. 1909 - Børn : 1. A ag e, Greve af Rosenborg, * 10. Juni 1887, ægtede 17. Januar 1914 M at ild e af det grevelige Hus Calvi di Bergolo (Prinsesse Aage, Grevinde af Rosen­ borg) * 17. Septbr. 1885. 2. A x e l,* 12. August 1888, ægtede 22. Maj 1919 M argaretha, Prinsesse af Sverige, *25. Juni 1899. Børn: 1. G e­ org, *16.Apr. 1920: 2 .F lem m in g ,* 9. Marts 1922. 3. E rik, Greve af Rosenborg, *8.Novbr. 1890, agtede 11. Feb. 1924 Lois B ooth (Prinsesse Erik, Grevinde al Rosen­ borg). *2. Aug. 1897. 4. V ig g o , Greve af Rosenborg, * 25. Decbr. 1893, ægtede 10. Juni 1924 Ele- anor Margaret G r e e n (Prinsesse Vig­ go, Grevinde af Rosenborg) * 5. Novbr. 1895. 5. M a rg reth e, * 17. Septbr. 1895, ægte­ de 9.Juni 1921 R ené, Prins af Bourbon- Parma, * 17. Oktbr. 1894. L illem o se g a a r d med G amm elm ose­ hus pr. Buddinge, 4 Søb. 700, det første et Plejehjem for ca. 100 voksne Mænd, det sid­ ste for ca. 100 voksne Kvinder. Forstander: O Olesen Gold. Plejemodre: Frk. M M a d sen ; Frk.EUen K tister. Læge: C CR iis. K e lle r s k e A a n d ssv a g e a n sta lt, Brej- ning pr. Børkop 4 Selleru]”!, har paa etca. 335 Tdr. Land stort Areal Plads til 1400 Aandssvage i 3 fra hinanden adskilte Afd.: Skolehjem, Arbejdshjem og Asyl. Paa Livø pr. Løgstør er en Filial for 95 for­ bryderiske, vagabonderende Mænd. Bestyrer: Inspektør Viggo J e n se n . Paa Sprogø er en Filial l'or ca.48 let aands­ svage, seksuelt vanskelige Kvinder. Forstanderinde: Frk. Frida N i elsen . Bestyrelse: Kmh. Stiftamtmand V B a r ­ den fle th, SK. DM., Formand, Vejle; Murerm.AAndersen,R.,Kolding; Gaard- ejer P E jsin g , ML. R., Jellinge. Overlæge; Prof. Chr. K e lle r , RDM. A a n d ssv a g e a n sta lte n ved R ib e , se I Real-Reg. for Ribe Afd. V, S. 1397. i A a n d s s v e g e a n s t a lte n ved V o d sk ov se Real-Reg. for Nørre Sundby, S. 1365. Aandssvageanstalters samvirkende Funktio­ nærforeninger, De danske, stiftet 4. Nov. 1917. Repræsentantskabets Formand: Ma­ skinmester N H an sen , Brejning pr.Børkop 4 Sellerup 16. Aandssvagesagens Venner, en Forening, som yder Støtte til afgaaede Funktionærer og selverhvervende Aandssvage; stiftet 1877. Bestyrelse: Prof. Chr. K e lle r , R. DM., Formd.; Inspektør IIaraid L e t h ;Skolebest. Johan K e lle r , R.; Fuldm. Henry Le­ vy s o h n, Brejning, Forretningsf.; Lægefor­ stander Frøken N C h r is t e n s e n , Vod­ skov; Lærerinde Frøken Helene S ch iøn - nemann; Forstander J Nor riid, R. 6

Kong Ch r is tia n X, *26. Septbr. 1870, til- traadte Regeringen 14. Maj 1912, ægtede 26. April 1898 Dronning A lex a n d rin e, Her­ tuginde af Mecklenborg, * 24. Decbr. 1879. Børn: 1. Kronprins F r ed e r ik , * 11. Marts 1899. 2. Knud, * 27. Juli 1900. Kongens Søskende: Haakon VII, Norges Konge, * 3. Aug. 1872, ægtede22. Juli 1896 Mau d, Prinses­ se afStorbritannien og Irland, *26.Novbr. 1869. H arald , * 8. Oktober 1876, ægtede 28. April 1909 H elen a , Prinsesse af Slesvig- Holsten-Sønderborg-Glucksborg. * 1.Juni 1888. Børn: 1 . F eodora, * 3. Juli 1910. 2. C aroline Mathilde,*27.Aprill912. 3. A le x a n d r in e L o u ise , * 12.Decbr. 1914. 4. Gorm ,* 24. Febr. 1919. Aalegaards-Overnævnet (efter Lov af 2. Juni 1917) øverste Instans iSager, der an- gaar Kystenernes Ret til Udsættelse afAale- gaarde, enhver ud for sin Kyst, og Fiskeres Ret til ud for Kysterne at anbringe deres Ruser og Ruserækker uden at træde Kyst­ ejerens Ret for nær. Formand: Fiskeridir. F V M o rten sen , R. DM. MfæD., Landbrugsministeriet IS. Aåndssvageanstalterne (Love af 21. Febr. 1902 og 10. Febr. 1905) er selvejende Stif­ telser. Efter min. Bkg. af 25. Jan. 1907 har aandssvage fra Sjællands og Lolland-Fal- sters Stifter fortrinsvis Adgang til Den sja:Handske Aandssvageanstalt, aandssvage fra Fyens Stift og Jylland til den Kel­ lerske Aandssvageanst., forsaavidt de ikke bør henvises til Aandssvageanstalteme ved Ribe og i Vodskov, hvortil Adgang fortrinsvis haves for de i Ribe, Ringkjø- bing, Viborg, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter hjemmehørende aandssvage Asyli­ ster, hvis Tilstand udelukker dem fra skole-, landbrugs- eller haandværksmæs- sig Oplærelse. Andragender om Opta­ gelse indsendes til de resp. Bestyrelser. For Patienter, der indlægges udelukkende for priv. Regning, retter Betalingen sig efter de stillede Fordringer; foren uformuende aands- svag udreder vedk.Kommune eUer priv.For- serger 600 Kr. aarl. (Lov af 22/x, 1920). D e n s j æ lla n d sk e A a n d ssv a g e a n - 8 ta lt. "Bestyrelse: Departementschef K II Ko- foed, FM., Formand; Læge Raadmand Fru A Harbou Ilo ff; Redaktør .1 0 Th. W i 1- fflann, MF. Regnskabsfører og Kasserer: Frøken Agnete Ch r istia n sen (tr. 9l/o - ll'/>Rah- beks Allé 19) flV 7140. Kontorful dmægtig:Frk.Margrethe B e n t- s e n .

5. O lu f, *10. Marts 1923. In g eb o rg , * 2. August 1878, ægtede 27. August 1897 Carl, Prins af Sverige, Hertug af Vestgotland, *27. Febr. 1861. D a gm ar, * 23. Maj 1890, ægtede 23. Nov. 1922 Hofjgm. Jørgen C a ste n s k io ld , Kongstedlund. Kongens Faders Søskende: D agm ar (M a riaF eod o row n a ), *26. Novbr. 1847, ægtede 9. Novbr. 1866 Stor­ fyrst A lex an d er, * 10. Marts 1845, Kej­ ser under Navn af A le x a n d e r III 13. Marts 1881, -j- 1. Novbr. 1894. Thyra, * 29. Septbr. 1853, ægtede 21. Decbr. 1878 E r n st A u g u st, Hertug af Cumberland og Brunsvig-Liineborg, * 21. Septbr. 1845, f 14. Novbr. 1923. Valdem ar, * 27.Oktbr.1858, ægtede22. Oktbr. 1885 M arie, Prinsesse af Orléans, S k o le h jem m e t paa GI. B akk ehu s, Rahbeks Allé 21 El, traadte i Virksomhed d. 15. Nov. 1855. Ca. 215 Pladser for Børn, som er modtagelige for Undervisning. (Un­ der Tilsyn af Skolehjemmets Forstander er desuden ca. 215 Børn og Voksne anbragte i k o n tr o le r e t F am ilie p le je ). Forstander:Henry O lsen J) Cent. 2913. Økonoma: Frøken J J e n s e n J} V 5221y. Overlærerinde: Frøken Louise H a stru p 4 Gh. 1267y. Plejemoder ved Skoleafdelingen: Frøken H F isc h e r . Plejemoder vedDrengeafdelingen: Frøken Anna J onassen . Plejemoder ved Beskæftigelseshjemmet: Frøken Franziska O lsen . Læge: C CR iis . E b b erød gaa jd pr. Birkerød, etabi.i 1892, har Arbejdshjem for voksne Mænd og Kvinder med brugelig Arbejdsevne og Plejehjem for voksne Mænd og Kvinder samt Børn af begge Køn. Ca. lOOOAlumner. Anstaltens Kontorer: J) Birkerød 12. Overlæge: Dr. med. J A V N ø r v i g f) Birkerød 52. Inspektør, Bogholder og Kasserer: Harald L e th | Birkerød 205. Reservelæge: A S t e e n b u c h 4 Birkerød 172. Materialforvalter: Fr. H e i bc r g. Økonoma:Frøken Dagmar W e st. Afdelingsinspektør ved Mandsafdelin­ gerne: J P J e n se n 4 Birkerød 179. Inspektrice ved Kvinde- og Børneafdelin­ gerne : Frøken Marie J e n s e n . Natinspektrice: Frøken D. Lau rb er g. Smaabørnshjemmet4 Birkerød 110. K aren s M inde, Enghavev. IS 4Vb.277, Plejehjem for ca. 150 Børn. Forstanderinde:Frøken C C h ristian sen . Plej emodre: Fra Eva R e w e n s dorf f- •Jespersen; Frøken Elna S c h u ltz . Læge: C C R iis. Thyra, * 14. Marts 1880. G u stav , * 4. Marts 1887.

6

II — 82

Real-Register for Kjøbenhavu

Aare—Alde

Biblioteket er aabent 1. Okt. til 30. April hver Søgnedag 1-6; i Sommermaanederne 1-4 (Ferien undtagen). Direktør: Prof. E U t z o n-F r a n k , R. Vicedirektør: Kunstmaler Poul S C h r i- s t i a n s c n , R. DM. Administrator: fh. Departementschef A P W e is, K. DM. FM. Formand for Akademiets Skoleraad: Ar­ kitekt Prof. Edv. T h o m s e n, R. Skoleraadets Sekretær: Akademiinspektør Cand mag. E Spang Ha ns s e n . Akademiets Kontor. Akademiinspektør og Slotsforvalter: Cand. mag. E Spang H ans­ sen. Akademiets Bibliotek. Bibliotekar: Do­ cent P J o h a n s e n ,R . K u n stn e r sam fu n d e t ved det kgl. Akademi for de skønne Kunster bestaar af de Kunstnere, deri Henhold til Akademiets Fundats af 31. Marts 1927 §5 har opnaaet Valgret og Valgbarhed til Akademiraadet. Betingelserne herfor er forskellige Me- dailler, Akademiets Afgangsprøve, Arbej­ deranerkendte af Kunstnersam fundetsJury samtDeltagelse i de afdenne anerkendteUd- stillinger, for Tiden Charlottenborg Udstil­ lingen, Den Frie Udstilling, Udstillingen Grøningen og Kunstnernes Efteraarsudstil- ling. Nærmere Oplysning giver Akademiets Kontor. U d stillin g sk om ite e n . Anordn. iH .t. kgl. Resol. af 17. Juli 1857 og min. Bekg. af 28. s. M. Kontor i Udstillingsbygn. Charlot­ tenborg, aabent fra 10. Marts-20. Maj dgl. 9-2 (under Foraarsudst. 9-6), fra 21. Maj- 10. Maits dgl. 11-2. ® By 191. Formand: Maleren Eiler S øren sen , R. Inspektør, Sekretær og Kasserer: F J C H artm ann, R. Akademisk Architektforening, se Architekt- forening. Akademisk Boldklub, Nørre Allé É , se Bold­ klub. Akademisk Idrætsforening, se Idrætsforening, sulømisk Akademisk Orkester, Adr. Frdbg. Allé 383E f V 3492, stiftet 1899, for Tiden 65 aktive Medlemmer. Orkestret optager ogsaa pas­ sive Medlemmer. Formand: Ingeniør Hel­ muth M o ltk e. Koncertdirigent: Vilhelm P o u lsen , R. Akkordretten Adr. Højesteret, Christians­ borg E (Lov af 14. April 1905). Medlemmer: Højesteretsdommer A L S c h o u, K.DM., Formand; Gross.Wm. L e- v y sohn ; Gross. A xelSchm i dt, R .DM .; Gross. Paul L a sse n ; Gaardejer Nis N is ­ se n, K. Sekretær: Byretsdommer A D B e n tz o n . Aktieselskabs-Registeret, Raadhuspl. 45 E D Cent. 4280 (Eksp. 10-3). Overregistrator: H B K ren ch el, R.DM. Uddrag af Aktieselskabs-Registret findes i Vejviserens Bind II Afd. VI. Aktuarforening, Den danske, stiftet d. 23.Apr. 1901. Bestyrelse: Direktør VE G a m bo r g, Formand; Direktør T E V L øn bor g, R., Kasserer; Cand. act. Aktuar E H u de, Se­ kretær. Akvarieforeningen, stiftet 5. Sept. 1905. Adr. Graabrødret. 14 i | Cent. 5062 (8-5) H A S c h je r n in g . Formand: K T A J e n s e n , R., Borups Allé 1412 IL fl Gh. 43bl. Albertina, Legat, stiftet 19. Novbr. 1879 (Thorvaldsens Fødselsdag) afCarlJacobsen, stort 100,000 Kr., hvis Renter skal anven­ des til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Pladser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: DirektørHcdge J a c o b se n ,R . DM., Formand,et af Kbhvns Kommunalbe­ styrelse valgt Medl. (Arkitekt Henning H an s e n , MB. R.) og et af Kunstakade­ miet valgt Medl. (Billedhugger Ludvig Brand strup , R. DM.). Alderdoms- Friboliger, Foreningen for, stiftet 29. April 1871, opfører Boliger, passende fof Arbejderklassen, og udlejer dem for en Leje, der efterhaanden synker, saa at Lejeren ef­ ter en vis Tids Forløb bor frit. Foren, har

N ørreb ros A fh o ld sfo ren in g , Skræd­ der F u g lsa n g , Wiedeweltsg. 13 IH. S a n a , Gross. B M T h y g e se n , West- end 5> E | V 1520. Sundb y A fh o ld sfo r en in g , Murer CM N ie lse n , Tyrolsg. 191H. V esterb ro s A fh o ld sfo ren in g , Fa­ brikant C A lb ertsen , Dannebrogsg. 521E J) V 5286 y. Ø sterb ro s A fh o ld sfo r e n in g , Skoma­ ger R R a sm u ssen , Heimdalsg. 6 B E . Afholdsforening, Danske Lægers, stiftet 26. Aug. 1903. Adr. Frederiksborgg. 442 E fl By 949 u. Formand: Dr. med. K A H e ib e r g . Afholdsforening „Det blaa Kors", kristelig Afholdsforen. for Danmark, Led af et inter­ nat. Selsk., stiftet i Genf 21. Sept. 1877, KontorGothersg.l65sE D Cent.ll623(10-3). Foreningen er Ejer af Redningshjemmet „Kj æ rshovedgaard* pr.Bording,der kan optage ca. 30 drikfældige Mænd, af Red­ ningshjemmet „Enkrateia* (s. d. A.), af Redningshjemmet „Il arold seje" , Dan­ strup pr. Fredensborg samt B laa K ors O p ta g e lse sh jem , Kastelsv. 12 El f 0 1845. Hovedbestyrelsens Formand: Pastor N Ju h l, R. Afholdsorganisationer, Fællesrepræsentatio­ nen for kbhvnske. Formand: Prokurist E G 6b el, Luganov. 20 O J) Am. 5324. Sekretær: I A St j er- ne, Overg. n. V. 11 E f Am. 6361x. Afholdssamfundet, stiftet 21. Maj 1889. Formand for Hovedbestyrelsen: Gross. O EM o r ten se n , Hillerødg. 403B D N 4444. Kasserer: Lærer N C N ie ls e n , Bildsø pr. Slagelse ffi Kirkestillinge 10. Sekreta^r: Husmand Andeis J R a sm u s­ sen, Nørreby pr. Bogense f Grindløse 79. Afholdsselskabers Landsforbund, Danske, stiftet 6. Sept. 1903. Hovedkont. st. Kon­ gensg. 36, 38 E | Palæ 2135, omfatter 16 Organisationer med ca. 110,000 Medl. For­ mand: Redaktør Ferd. N ie ls e n , MF., Odstrup pr. Grevinge. Sekretær: Adolph H an sen . Afholdsselskabet Den danske Rekabitteror- den, stiftet 20. April 1891, Forvalter K P ed e r sen , Andreas Bjørns G. 64E . Afholdsselskabet „Det blaa Baand". Det er et fritstillet Selskab, der fordrer person ­ lig t A fhold . In g e n r e lig iø s e C ere­ m onier. Hovedbestyrelsosmedl.: Revisor L S ch iin em a n n , Vesterbrog.60' E f V 4165. Afstøbningssamling, Den kgl., i Statens Mu­ seum forKunst Sølvg. Kbhvn.E,aabnet 10. Novbr. 1898, indeholder Afstøbninger over antik og nyere Billedhuggerkunst. Aab. Hverdage (undt. Mand.) 12-3, Sønd. 12-4 (15. Okt. - 14. April dog 11-3) tillige Tirsd. og Fred. 7-9 Em. (15. Okt. - 14. April). D i­ rektør : Dr.phil. F B e c k e tt, R.DM.; Kon­ servator: Billedhugger Jens Lund. Aftenskoleforening, Dansk (Ungdomsskole­ foreningen), stiftet i August 1921, sammen­ sluttet med Ungdomsskoleforeningen 1927. Formand: Bibliotekskonsulent Jørgen B anke, Bagsværdv.4 Lyngby. Formænd for henholdsvis Landsbyafd. og Købstadafd.: Lærer CJ en sen -H a mme r, Sønderup pr. Skjelskør og Lærer S Thor­ se n, Slagelse. Kasserer:C D u p o n t , st. Glasv.43,Odensc. Akademi, Det kgl., for de skønne Kunster paa Charlottenborg E . Stiftet 31. Marts 1754; det var tidligere en privat Forening af Kunstnere. Institutionen hed dengang „Det kgl. Skildre-, Bildhugger- og Bygnings- academie14; det nuværende Navn fastsloges U814. Den førsteKunstudstilling (Salon) af­ holdtes 1769, derefter 1778,1794 og fra 1807 hvert Aar. (Se ogsaa Charlottenborg Slot) Udstillingsbygningen toges i Brug 1. Apr. 1883 (Arkitekt:Albert C Jensen). Akademiets Kontor er aabent hver Søgne­ dag 11-5, endvidere i Januar og Oktober Mand. og Fred. 6-8 f Cent. 8444.

Aarestrups Stiftelse, Baggesensg. 35 Hl (se endv. Legater (Aarestrups)). Abel Cathrines Stiftelse, Abel Cathrines G. 13 S erstiftet afAbel CathrineMesing, Enke efterHansHansenOsten,Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dron­ ningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og flyttet til den nuv. Bygning (Arkitekt: VStorck) 1886. [Kbhvns Magist.1 Præst: F L as s e n, kst. Inspektør: O K A braham sen . Kordegn: J C CK øhn ,DM . Absalonskirken S-Boulevard (Arkitekter: Wittmaack II valsøe). Ejer og Patronat: Det kbhvnske Kirke­ fond. Kirkens Kasserer: Fragtmand J J ø r g e n ­ sen. Sognepræst: I C P ou lsen , GI. Kongev. S3®. Træffes daglig i Hjemmet 10-llundt. Onsdag samt Tirsd. - og Fredag i Menig­ hedshuset 6-7 I V 3281. Kaldskapellan: Kai Sinding J en sen , Vesterbrog. 544 [V], Træffes daglig i Hjem­ met 1 0 -11 undt. Fredag samt Tirsd. og Torsdag iMenighedshuset 6 - 7 JEva511y. Kordegn: S A n d e r se n . Organist og Kantor: Frk. BusckLar sen. Kirkens Kontor: Ingerslevsg. 1381 E J) V 6952 v. Aab. Søgnedage (undt. Torsd.)9-l samt Fred. 5 - 7 . Sognet begrænses af: S-Boulevard, Som- merstedg., Kalvebodstrand,.Erik EjegodsG. og dennes Forlængelse til Stranden. - 1 Ga­ de-Registret foran i Afd. III er anført til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Adels Forbund, Dansk, Bureau Dronn.Tværg. 7®E Aab. Mand., Onsd., Fred. 4-5 J) Palæ 1737 x. Formaalet er at virke til moralsk og materiel Støtte for Standen. Formand: Hofjm. Lensgreve Josef H ol- ste in -L e d r e b o r g , R. Forretningsfører: Kapt. C fled em ann , K. DM. Adoption (LovNr.87 af 26.Marisl923). Adop­ tionsbevilling udfærdiges af Justitsministe­ riet eller af vedkommende Overøvrighed (i Kbhvn. Overpræsidenten, udenfor Kbhvn. Amtmanden). Gebyret for Bevillingen er 33 Kr. 66 Øre. Aeronautiske Selskab, se u. Kongelige Dan­ ske Aéi onautiske Selskab. Afholdsfolkenes Oplysningskontor og Dan­ ske Afholdsselskabers Landsforbunds IIo- vedkontor:st.Kongensg.36,38E J.Palæ2135. Ledere: Højesteretssagf. C C H e ile s e n , MF.; Sekretær Adolph H an sen . Afholdsforbund, Danmarks studerende Ung­ doms, stiftet 1903, omfatter Afdelinger ved Universitetet i Kbhvn. samt ved Seminarier og Gymnasier over hele Landet. Formaal: at vække Forstaaelse af Ædrueligheds- spørgsmaalet blandt de studerende Unge. Formand: Pastor Kristian P o n to p p id a n , Kastrupv. (S] |) Am. 111. Afholdsforening, Danmarks, stiftet 1879, for­ drer fuldstændigt Afhold fra berusende Drikke. Kontor: st. Kongensg. 36,383 E f| Palæ 2135 (10-2) Postkonto 8733. Sekretær Adolph H ansen. Hovedbestyrelsens Formand: Overlæge Carl O tto sen ,R ., Skodsborg. K bh vn s K reds, Formand: Kommunel. H D h en k e, Rothesg. 10El |}02311x; Se­ kret. : Oversergent J A K li n k v o r t , Ty- rolsg. 103 (ED. Har følg. Afd. med respektive Formænd: B r ø n sh ø j og Om egn s A f h o ld s f o r ­ en ing, Snedkerm. L H amm ers høj, Lys­ høj Allé 17 Valby. F rdbg. A fh o ld sfo r en in g , Farveriarb. H J P e t e r s e n , Holger Danskes V. 43 E . Frem,Skræderm. Adolf P etersen,R ant- zausg. 62 El H N 1149 x. K jø b e n h a v n s A fh o ld sfo r e n in g , FaktorHC J e n s e n ,H C AndersensG.3B5 m .

II — 83

Alde—Amal

Real-Register for Kjøbenhavn

i Kbhvn. og i Prov. 8 Huse med 147 Lej­ ligheder, som 1. Jan. 1925 var bogført til en Værdi af 305,647 Kr.(Ejds-;kyld.445,000Kr.). Foren, har oprettet Sygekassen af 1872, der ved Beg. af 1926 havde 4610 Medl. og ejede ca. 179,000 Kr. Bestyrelse: Raadsformand Axel Kofod,K. DM., Formand;Hejesteretssagf.AM ar t e n ­ se n-L ars en, R.,Kasserer; Tømrerm OA T e sch ; Prof. Dr. polit. L V B irck ; Gross. Holger P rio r; Oberst Axel R-amm, K.DM.; Stadsarkitekt P H o lse e , R.; Konsul Chr. H e n n in g s ; Kreditkasse- dir. H Th rane, R.; Direktør PovlM unck. Alderdomshjem, Frdbg., Godthaabsv. 83 E Indvit 1 17. Nov. 1923, beregnet for Alders­ rentenydere, der formedelst Sygdom eller Svækkelse er trængende til vedvarendeTil- synog Pleje, som de ikke ved egen Hjælp kan forskaffe sig. Besøgtid: Alm. Afd. Hver Dag Kl. 11-1 og 3-6, Sygeafd. Hver Dag Kl. 11-1 og 3-5. Alderdomshjemmet, se De Gamles By. Alderdomshjemmet i Ordrup, Hyldegaards Tværv Charlottl. |jOrdr. 1495,Sygeafdeling gi Ordr. 2094; ejes af Gjentofte Kommune, indviet 28. Septbr. 1919; beregnet for Perso­ ner, der nyder Aldersrente og enten paa Grund af Sygdom eller ALder trænger til stadig Pleje. Besøgtid paa Sygeafd. K l.2-4. Forstanderinde: St. Lucassøster Frk. Theodora H a n se n . Læge: Kommunelæge L A n d resen . Alderdom8hjemmet„SolhJem“,Smakkegaards- vej Gjentofte g Gjent. 137; ejes af Gjent. Komm., indviet 15 Sept. 1904, udv. 1913; beregnet forPersoner, dernyder Aidersrente, og som enten paa Grund af Sygdom el. Alder trænger til stadig Plej e. Forstanderinde: Frk. Manda L a rsen . Atderdomskassen for Sygeplejersker, stiftet d. 5. Juli 1911. Kassen har tilFormaal at støtte Sygeplejersker i Bestræbelsen for at S åre Midler til Hjælp i Alderdommen. ver uddannet Sygeplejerske under 40 Aar, der arbejder under en a f de af Kas­ sen anerkendte Institutioner (Dansk Syge- plejeraad, Dansk Røde Kors og Centralfor­ eningen af Sygeplejevirksomheder udenfor Kbhvn.), kan optages som aktivt Medlem. Bestyrelse: Læge Vilh. R yd er, R., For­ mand ; Prof. Dr. jur. & polit. Harald W e- ste r g a ar d, K.DM.;Etatsr. DirektørWilh. H a n s e n , K.DM.;. Klosterlæge C C hri­ s t ia n s e n ; Forstanderinde Frk. Charlotte Mu n c k ; Højesteretssagf.Alb. V J ø r g en- sen; Fru Henny T s c h e r n in g , FM. Forretningsfører: Direktør H J ep sen . Kassens Adresse: GI. Strand 46 E $ By 6047. Kassen har fra 1. April 1913 overtaget Ad­ ministrationen af „Foreningen til Alder­ domsunderstøttelse afSygeplejersker i Dan­ mark* og fra 1. Jan. 1917 af „Sygeplej­ erskeforeningen*. Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. Alderstrøst, se underSygekasser, statsanerk. Alderstrøst, en Stiftelse for gamle Haand- værksmestre, som er eller har været Borgere i Kbhvn.,_disses Enker samt under særlige Omstændigheder tillige deres ugifte Døtre. Den grundedes 1862 af Kaandværkerfor- | eningen og ejer Ejendommene Nørrebrog. 17 ED (fuldf. 1879), Baggesensg. 10, Blaa- gaardsg. 9, (Arkitekt: Theodor Sørensen) g N 4232 og Mølleg. 28,30 ED (fuldf. 1895; Ar­ kitekt ;Thorvald Sørensen)samt Nørre Allé 15,17 &19 og AlderstrøstPass. 2,4,6 & 8 ®N 2441x &N 2441y. I disse findes 483 til Fri­ boliger bestemte Lejligheder, hvoraf 368 f. T. erfrigivne. Fribeboerne faar fri Læge­ hjælp og Medicin samt f. T. for Ægtepar 72 Kr., for enkelte Personer 44 Kr. aarl. pr.Bo- lig. Nogle nyder dog en noget større Penge­ hjælp fra særlige Legater. Stiftelsen har samme Bestyrelse som Haandværkerfore- ningen (se d.A.). Kontorchef: A C E P e te r se n . Alexander Newski Kirke, Bredg.53 E S!Pal* 3974, den russ. ortodokse Menigheds Kirke,

St. AnnæPl. 26 E g Cent. 890 Stats g l t Telegramadr.: „Almifiko“. Formaal: Gennem Etablering af Filialer i Udlandet, specielt oversøisk, at drive Han­ delsvirksomhed af enhver Art, derunder ogsaa Afsætning af danske Industrifrem- bringelser. Selsk. arbejder i Tilslutning til Det sibiriske Kompagni. Aktiekapital:^) Miil. Kr. Bestyrelsesraad: Direktør H P H j e r l- H an s e n, R., Delegeret; Etatsr. Bankdir. Fr. N ø r g a a rd , K. DM.; Generalkonsul Johan H a n s e n , K.DM. FM.; Ingeniør Poul L a rsen , R.DM.; Konsul Direktør Chr. G H a n s e n ,R .; Gross. C a rlH o lb ek , R. Adm.Direktør:Gross.OttoEA n de rs e n,R. Almindelige Hesteavls Fremme (AmagerTrav- bane), se Foreningen til den almindelige Hesteavls Fremme. Amagerbanen, se Privatbaner. Amagerbanken, Akts., stiftet 27. Febr. 1906 ved Omændring og Udvidelse a f Kastrup Bank, stiftet 14. Jan. 1903. Hovedkontor: Amagerbrog. 25 (U g Cent. 2090 & Am. 1698 (10-3, 51/2-61/2, Lørd. 10-2, 5V2- Postgirokonto Nr. 979, Afdelingskon­ torer: Islands Brygge 3 [S] ® Cent. 9393, Sundby: Amagerbrog. 114 11] J) Cent. 1798 & Am. 98 samt Kastrup og Dragør. Aktiekapital: 1 Mili. Kr. medBemyndigelse for Bankraadet til at udvide til 2 MilL Kr. Bankraadets Kommitterede: Kancellir. HA B u sch ,R ., og Overretssagf. H C W a n - drup. Djrektør: GMarckman H an sen . Formand for Bankraadet: Kancellir. H A B u sc h ,R . Amagermuseet, Hovedv.StoreMaglebyindviet 14. Juni 1922; aab. Vinter (1. Okt.-l.April) Sønd. 11-3; Sommer (1. April-1. Okt!> Sønd. og Onsd. 10-5; de øvrige Dage­ kan Skoler og Foreninger faa Adgang efter forudgaaende Aftale med Opsyns­ manden Isbrandt P e te r s e n , der har Boligs i Museumsgaarden D Dragør 250. Entré: Voksne 50 Øre Børn 25 Øre (Skoler og For­ eningerhalv Pris). Bestyres af F or e n in ­ g e n Ø e n A m a g e r s h is to r is k e Sam­ lin g , stiftet 17. Novbr. 1901.Byadr.: Gross.. Kai L ip pm an n , V-Boulevard 473 El ®>' By 7022. Amagermuseets Venner, stiftet 7. Sept. 1925. Adr. V-Boulevard 34, ED J) Cent. 4536. Formaal: A t støtte Amagermuseet. Besty­ relse: Overretssagf. V I ? a lb e -H a n s e n , Formand; Bankdir. GMarckman H a n s e n ;. Gaardejer P P e te r s e n ; Gross. K L ip p ­ mann; Generalkonsul J R ie th e r gen, K-. Amager Travbane, se Foreningen til den almindelige Hesteavls Fremme. Amalienborg. Fred. HTs Gemalinde Sofie Amalie havde udenfor Vesterport en Hav© der blev ødelagt under Belejringen i 1658:- En andfen blev derfor anlagt paa Arealet fras nuv. St. Annæ PI. til Fredericiag., og heri lod Dronningen i 1669—73, omtr. paa d© nuv. nordlige Palæers Plads, opf. et lili« Slot, som kaldtes Sofie Amalienborg. D et havde 3 Etager, Kuppel paa Midten, høj Stentrappe til 2. Etage og lave Bygninger paa hver Side. Det nedbrændte 19. April 1689; kun Kirken og nogle Smaahuse red­ dedes. I Chr. V ’s Tid gjordes ikke andet ved Tomten, end at Kirken blev nedbrudt i 1697, for at dens Materialier kunde anvendes til Garnisonskirken. Men der foretoges Foran­ dringer i Omgivelserne. St. Annæ PI. blev anlagt, og langs denne samt langs Bredjg. dannedes en 30Alen bred Grav, der saaledes udgjorde Grænsen for den sydlige og den østlige Side, medens der paa de andre Sider anbragtes Plankeværker, nemlig mod Ny Toldbodg., som ligeledes opstod nu, og paa den nordlige Grænse, som laa i Nærheden af Toldbodvejen. I en lang Aarrække hen- laa Terrainet nu ubenyttet, indtil Fred. IV , efter at Ruinerne var fjernede og nogle sum-

opført al den daværende russ. Regering med ArkitektAlb. Jensen som Konduktør; ind­ viet 9. Sept. 1883. Adgang v. Kirkebetj. smstds. Præst: L eon idK o ltsch eff. Kantor: Ivan Schum off. Kirkeværge: Generalmajors P o to z k i. Alimentationsbidrag, se Underholdsbidrag. Alkoholfrie Restauranter, Kvindernes, stiftet 1911, har til Formaal at oprette Restau­ ranter, hvor Mænd og Kvinder kan indtage deres Maaltider uden at fristes til at nyde Spiritus; Mødelokaler findes i Taamborg. Foreningen har oprettet 6 Restaurationer (Hallen, Øbro, Taarnborg, Nørréhal og Sønderbro i Kbhvn. samtMejlhal i Aarhus). Adresser: Se Bind II: Alkoholfri Restau­ rationer. Kontor: Vesterbrog. 351El |! Cent. 10417. Formand: Enkefru Edla L a r sen . Allehelgens Sogn er oprettet den 3. Nov. 1924 af Dele afNathanaels ogSundbySogne.(Som Sognekirke benyttes indtil videre Krypten, der ligger paa Hjørnet af Ungarnsg. og Lergravsv.). Sognepræst: CharlesN edermark. Kaldskapellan: Flemming H v idb erg . Kordegn: Frederik N i el sen. Kordegnens Kontor: Bremensg. 64s H] J) Am. 6568 x. Aab. Søgnedage 9-1 (undt. Torsd.) Fred. tillige 5-7. Sognet begrænses af Midtlinieme af Prags Boulevard, Vermlandsg., Holm- bladsg., Mecklenborgg.,Frankrigsg. og Øre- sundsv., mod Vest af Sundet. AllianceFran9aiseiKbhvn.,stiftetl885somsær- lig Afdeling af det franske Selskab Alliance Fran§aise i Paris.Formaal: Fremme af Stu­ diet og Interessen for fransk Sprog og L it­ teratur, bl. a. ved Afholdelse af franske Fo­ redrag og Kursus. Den franskeGesandt er ForeningensÆres- præsident. Formand: Kontreadmiral A V S c h e e l, K. DM. Indmeldelse ved Henvendelse til Kassere­ ren :Holm. Kanal 16 E D Cent. 6318. For­ eningens Bibliotek og Lokaler (til 15. April 1928): st. Kongensg. 62 E g Palæ 3157. Almindelig Dansk Hjælpe-Forening (A.D.H.F.) en kristelig Forening, stiftet 1906 med det Formaal atopsøge dem, der lid e r i d et sk ju lte , og komme dem til Hjælp paa d isk r e t Maade. Kun Bidragydere har Ret til at indgive (fo r tr o lig ) Ansøgning paa særlig Blanket for den nødlidende (som ikke selv kan søge), og dette sker uden dennes V i­ dende. Bidraget er mindst 3 Kr. aarlig. Bestyrelse: Ingeniør CE W a lsee, For­ mand ; Sognepræst Chr. H jo r th , Faxe La­ deplads, Sekretær;Fru H K ra ru p ; Over- retssagf.CS t a f f e l d t ,Næstformand fa b r i­ kant N P S iggaa rd ; Hofjuvelér AD r a g ­ ste d , Kasserer; Revisorer: Kontorchef J G la Cour og Inspektør Jens T ofte- gaard; Raadgiv. Læge:NChr. S chm id t. Foren. Kontor : Nørrebrog. 29 4 ED J)N586y (11 - 1 ). Almindelig Hospital, Ryesg.15 EDfCent.1543. Aåbnet 1769 som Plejestiftelse og Arbejds- hus i en for Hospitalet opført Bygning i Amaliegade; 1771 udvidet til Sygehospital; 1892 flyttet fra Amaliegade til Nørre Allé og 1. April 1919 herfra til Ryesgade til den nedlagte St. Johannes Stiftelses Bygninger. Hospitalet har Plads til 645 Personer. Til Hospitalet er desuden knyt­ tet et Sygehus med 229 Senge, der ogsaa udefra optager Patienter, som lider af uhel­ bredelig Benskade,kroniske Sygdomme m.v. Besøgtider: Sygeafd. 3—4; Plejeafd. 2—4; alm. Afd. 2—5. Inspektør: G H S H edem ark. Fuldmægtige: MB Bun ch -C h risten sen ; A K C h r is te n s e n . Overlæge: Dr. med. F C P V og eliu s. Præst: R P R asm u ssen , MB. Almindelige Handelskompagni, Det, Akts., (The General Commercial Company, Ltd.),

II — 84

Real-Register for Kjøbenhavn

Amal—Ankl

pige Arealer i den nordlige Del opfyldte, lod «pf. en Række Orangerihuse og andre lave Bygninger med en Pavillon i Midten; her­ ved deltes Pladsen i 2 Dele, hvoraf den min­ dre sydlige indrettedes til Have og den større nordlige til Eksercerplads, Mønsterplads, som den kaldtes. Det hele Anlæg kaldtes Amalienborg, uagtet der ikke varnoget Slot. Fred. V kundgjorde ved Reskript af 12. Sept. 1749 til Magistraten, at hanvilde bort­ skænke AmalienborgHave ogMønsterplads til Bebyggelse. Enhver, som vilde bygge,fik en Grund til fri Ejendom og desuden Skatte­ lettelse i nogleAar,menhan skulde nøje følge den approberede Plan og opfylde forskellige Betingelser, hvorafden vigtigste var, at Ega­ liteten skulde observeres, hvorforVinduerne skulde danne en lige Linie. Den 3. Okt. fik Magistraten Skøde paa Arealet, hvorved Kongen dog forbeholdt sig Grundene om Pladsen, og disse skænkede han til 4 Adels- mænd, som forpligtede sig til at bygge gan­ ske ens. Planen fordetheleAnlæg varudarbejdetaf Eigtved, som ogsaa var Arkitekt forde4Pa- læer ved Pladsen, der opf. 1749-60. De varik- Ste ganske somnu, idet Forbindelsesbygnin­ gerne mellem Hovedbygningen og Pavillo­ nerne kun havde een Etage med fladt Tag, og Hovedindgangen var midt paa Facaden, livor en udvendig Trappe førte op til de 3 store Indgangsportaler. Den nye Bydels Bebyggelse foregikmeget hurtig, og ved Fred. V ’s Død i 1766 var der kun faa ubenyttede Grunde tilbage. Ved Christiansborg Slots Brand i 1794 Sblev Kongefamilien husvild og flyttede da til Amalienborg. Det ene Palæ (nu „Enke­ dronningens Palæ“) var allerede købt i 1767 for at benyttes til Landkadetakademi,og nu blev de 3 andre erhvervede. For at gøre dem bedre egnede til deres nye Anvendelse fore­ toges en Ombygning, hvorved de fik deres nuværende Skikkelse, og Kolonnaden op­ førtes ; disse Arbejder lededes af Harsdorff. Amatør-Klub, Kbhvns fotografiske, Atelier GI. Kongev. 96 El D V 1169y, stiftet 13. Novbr. 1895, Aarskonting. 18 Kr. Direktør C J B rodersen , R., Formand; Bogholder HW M ich elsen , Bredg. 33 E , Sekretær; Over- retssagf. H H K uh i, Kasserer. Ambulance. Paa 6 af Kbhvns Brandstatio­ ner er anbragt Ambulance vogne til Brug ved Ulykkestilfælde og pludseligt opstaa- ede Sygdomsanfald, der efter en Læges Ud­ talelse kræver øjeblikkelig Hospitalsind­ læggelse. Ambulancevognene rekvireres ved mundtlig Henvendelse paa en Brand­ station eller pr. Telefon (JU Am bu lance K jøb enhavn ); Ambulancen paa Frdbg. Brandstation pr. Telefon (Ambulance Frdbg.); se ogsaa Redningskorpset for Kbhvn. og Frdbg. Amies de la jeune fille, Les, international Forening, hvis danske Afd. (Kontor Frdbg. Allé 35 IB § V 5211; 1-2) er stiftet 1899. Foren, støtter og vejleder unge Kvinder, der staar ene i Udlandet eller rejser dertil. Bestyrelse: Generalinde K iih n e l, For­ mand; Frk.S F r iis , Sekretær. AmtmændogStiftamtmænd. Stiftamtmand over Kbhvns og Roskilde Stifter og Amtmand over Kbhvns Amt: Kmh. C E A Amm entorp, K. DM., Bleg- damsv. 6 SI Amtskont. aabent 9-3 J) Cent. 5138, Stiftsøvrighedskont. 10-12 JJ N 1186. Se endvidere Afd. V under: Aabenraa, Aal­ borg, Haderslev,Hillerød(FrederiksborgA.), Hjørring,Holbæk, NykjøbingF. (MariboA.), Næstved (Præstø A.), Odense, Randers, Ri­ be, Ringkjøbing, Rønne (Bornholms A,), Skanderborg (Aarhus A.), Sorø, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vejle og Vi­ borg samt Færøerne. Amtslæge i Kbhvns og Roskilde Amts- raadskredse og Kredslæge paaFrdbg.:Vilh. D j ø r u p, R., GI. Kongev. 144 ® ålCent. 11416. Amfsraadet for gi.KbhvnsAmt. Kontor Bleg- damsv. 6 (Hl JJCent. 6330 (10-4).

Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: TypografNPN ielsen,MF ., Taarnby; Redaktionssekr. J M J o se p h - sen , Hellerup; Murer Rasmus O lsen , Klovtofte;Tømrerm. S M Grum strup,R ., Hellerup; Gaardejer A C A nd ersen , Brøndbyvester;Sagf. Johs. G r a ff; Oberst H P ark ov, MF. K.DM.; Pastor emer. P V i - bæk ,Taarnby; Gaardejer Tønnes P e d e r ­ sen, Ballerup; Murerm. Chr. P e te r sen , Holte; Entreprenør F H ub enb eck er. Amtsraadssekretær: Cand. ju r .EW a a g e - c h r is te n s e n . Amtsrådsforeningen for Danmark, stiftet 3. Juli 1913. Kontor: Blegdamsv. 6 El. For­ mand: Gaardejer HChr. P ed e r sen , R., Villa Nordgaarden, Storehedinge. Amtssygehuse Kjøbenhavns. Direktion: Amtsraadsmedlemmeme Kmh. Stiftamtmand C Amm en torp, K. DM., Formand; Redaktionssekr. J M J o sé ph- s e n ; GaardejerA C A n d e r sen , Brøndby­ vester; Sagf. Johs. Gra f f, Glostrup; Murer R 01sen,KIovtofte ; Oberst H P P ar ko v, MF. K.DM. A m tss y g e h u se t paa N y e la n d sv . 66, 68 lEl (fuldf. 1894. Arkitekt: Philip Smidth). Besøgtid: 2*/a-4; Telefon-Forespørgsel om Patienter 11-12. JJCent. 3162. Indlæggelse, Forespørgsel til Patienter. For Provinssamtaler: Provins25. JJCent. 11207. Hovedkontor (10-4, Hellig­ dage 9-11). J$ Gh. 4129. Forvalterkontor. . Jj Gh. 1006. Medicinsk og Epidemiafd. (Forespørgsel 11-12). Jj Gh. 1076 x. Lægekandidaterne. ® Gh. 103. Sygeplejerskerne. J Gh. 1638x. Økonomien. K i r. A fd .: Overkirurg:Hans W u1ff. Reservekirurg: Folmer Søegaard. M ed .-ep id . Afd.: Overlæge: Dr. med. Ferd. W u 1ff. Reservelæge: T ageH yge. Forvalter: Knud W a rm i n g. A m ts s y g e h u s e t iG je n to f te , Hj. af Kildegaardsv. og Niels Andersens V. Post- adr. Hellerup. (Grundstenen nedlagt Aug. 1922; aaabnet Jan. 1927. Arkitekter: Emil Jørgensen og Helge Møller).Jj Gjent. 1200, Omstilling til de forskellige Afdelinger. Forespørgsler til Patienter 11 - 12. D Gjent. 1182 Sygeplejerskerne. K ir. A fd .: Overkirurg: Dr. med A H e l­ sted . Reservekirurg: S H in d s e -N ie l- sen. Med. Afd.: Overlæge: Dr. med Axel J ø r g e n se n , R. Reservelæge: Dr. med. K H B aago e. Forvalter: Knud W a rm in g . A m tss y g e h u se t i K on g en s L y n g b y (fuldf. 1891, Arkitekt: Philip Smidth). T u b e r k u lo se h o s p ita le t (fuldf. 1908, Arkitekt: V Ingemann). Besøgtid 3-5; Telefonforespørgsler paa begge Afd. 8-9 og 3-5. JJ Lyngby 47. Kontoret. D Lyngby 91. Tuberkulosehospitalet. Overlæge: N D S c h r e ib e r . Forvalter: F r k .E F r id e r ic h se n . Amtstue, Kbhvns og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn. (Indg.f.Børsg.) D Cent.2105 (9-2) sammesteds er Udsalg af Stempelpapir (9-3), Amtsforvalter: J M B R eim u th , R. DM. Amtsvandinspektoratet for gi. Kbhvns Amt, Kontor Evaldsg. 10 SI J) Cent. 4940. Amts­ vandinspektør: Landinspektør OVEgede Bud tz. Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amtsraads- kreds. Kontor Blegdamsv. 6 IHi J) Cent. 364. Amtsvej inspektør: H J N yb o rg. Amtsvejinspektørforeningen for Danmark, stiftet 1911. Formand: Amtsvej inspektør Kapt.JP L om h o lt, R., Odense; Kasserer: Amtsvejinsp. ,T D J e sp e r s e n , Skander­ borg; Sekretær: Amtsvejinsp. S E lle r t , Holbæk.

Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsik­ ringsselskab), Kontor Rosenørns Allé 1® JJ Cent.5050;PostgirokontoNr.l70,stiftet 1904. Ved en i 1911 fuldbyrdet Sammenslutning overtog Selskabet, hvis daværende Firma­ navn var: „D et g e n s id ig e L iv s fo r s ik ­ r in g sse lsk a b A n d e ls - A n s t a lt e n “, hele den„ Tryg, L iv s fo r s ik r in g s -A n ­ sta lt, A k ts.“ tilhørende Forsikringsbe­ stand. Anstalten tegner alle Arter af Livs-, Kapital-, Udstyrs- og Børneforsikringer samt de saakaldte Folkeforsikringer med ugentlig Præmiebetaling. Hele Nettoud­ byttet tilfalder de Forsikrede som Bonus. Garantikapital: 1 Mili. Kr., fuldt indbe­ talt. Direktion: IC K j ærs i g, adm. Direktør; And. II an sen . Ultimo 1926 havde Forsikringsbestanden en Størrelse af 116,0 Mili. Kr. Andels Gødningsforretning, Axel borg Vester- brog. 4 A ® J) Cent. 12533,12534 & 12513, Stats D 469, se Dansk Andels Gødningsfor­ retning. Andels-Pensionsforeningen (Gensidigt Pen­ sionsforsikringsselskab), Rosenørns Allé 1® | Cent. 2728. Stiftet 8. Sept. 1919. Besty­ relse: Direktør Fr. L S ie ck , R., Frederiks­ sund, Formand; Bogholder V B N ie ls e n , Svendborg, Næstformand; Gaardejer M Lambæk, Lem; Brugsforeningsuddeler I Madsen, Vrov; Sognefoged Rs. P e t erse n, Værslev. Repræsentantskabets Formand: Direktør N D a u g b je r g , Aalborg. Direktion: H C N ie lse n ; H M u x o ll. Andelsslagterier. Det første A. opr. 1887 i Horsens; nu er der ialt 51, hvis Anlægs- og Driftskapital udgør ca. 15 MilL Kr. D e sam v irk en d e dan sk e A n d e ls­ slag terier,op r. 1897, omfattersamtlige A. Kontor: Vesterbrog. 4 A4 ® JJ Cent. 5074, Stats |) 83 (9-4). Formand: Godsejer J T h e ilm a n n,R.,Bjergbygaard pr. Mørkøv; Næstformd.:GaardejerCarl Madsen,Klim; Sekretær: Fr. S J e ns e n, R. Angaaende de enkelte under Samvirksom- heden hørende Slagterier se Afd.VII, Fag- Register under Svineslagterier. De danske Andelsslagteriers Sammenslutn. om Arbejdsforhold. Formand: Kaptajn H V M ae g aar d, ML. R., Rønne. KontorVe- sterbrog. 4 A ® Jl Cent. 5074 & 11285, Stats I 83. Andelsudvalget, Fællesrepræsentation for danske Andelsforetagenderplannet 18. Febr. 1899, Kontor: Christiansg. 24, Aarhus JJ 1510. Formand: Civilingeniør J Th. A rn­ fred; Næstformænd: Direktør L P Bro- berg, R. og Godsejer Jens T h e ilm a n n , R. Sekretær: Harald S tenbæ k , R., Aarhus. Andersen’s, Familien,Friboliger for Enker og ugifte Piger af Borger- og Embedsstanden, Ny Vesterg. 3 E . Anker Heegaardske Foredrag. Etatsr. Anker Heegaards og Hustrus Testamente bestem­ mer bl. a., at dér til Det tekniske Selskabs Skole testamenteres „50,000 Kr. til Afhol­ delse aarlig af en Række populære Foredrag for Menigmand i Naturlære og andre Natur­ videnskaber samt i Historie. “ Foredragene afholdes, naar deresEmner ikke kræver sær­ lige Installationer, efter Legatstifternes Øn­ ske som Regel i Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygn. Adr.: Ahlefeldtsg. 2 E . Anklagemyndigheden. R i g s a d v o k a t e n , Christiansborg E | Cent. 720(X Rigsadvokat: Aug. Go 11, R. DM. Statsadvokat v. Højesteret: G J L e tt. Fuldmægtig: Poul E i b e. S t a t s a d v o k a te rn e for Ø stre Lands- r e tsk red s e,Embedskontor: Fredericiag.24 E JJCent. 1758. 1. Statsadvokatur (for Kjøbenhavn) P H . Garn m elto ft. 2. Statsadvokatur (for Sjælland) VG M olt- ke, R.

II — 85

Real-Register for Kjøbenhavn

Ankl—Arbe

Kordegnens Kontor: Dannebrogsg. 121 El J) V 6859v. Aab.: Søgnedage (undt.Torsd.) 9-1; Fred. tillige 5-7. Sognet begrænses af Istedg., Absalonsg., Vesterbrog. ogOehlenschlægersg. - I Gade- Registret foran i Afd. III er anført, til hvil­ ket Sogn hver enkelt Gade hører. Apoteker-Forening, Danmarks, opr. 4. Sept. 1844. Formand: Apoteker Harald B a r - f o e d, R., Frederiksborgg.381E jj) By 8745. Apoteker-Forening, Kbhvns, Formand: Apo­ teker Knud H J e n s e n , Jagtv. 11 [Q S Gh. 3737x. Apotekernes Forsørgelseskasse for Enker og Børn. Adresse: Ministeriet for Sundhedsvæ­ sen. Kassens Vedtægt godkendt afJTustits- min. 18. Dec. 1913 med Ændringer af 22. Dec. 1920 og 6. Aug. 1921. Bestyrer: By­ retsdommer TTCSpang H a n ssenD Am. 3930. Kasserer: Kontorchef i Justitsmin. O E F B B ilfe ld t , R. „Arbejde adler“, Landsforeningen, stiftet 3. Febr. 1911; Formaal: at fremme Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved Ar­ bejde. Formaalet søges naaet ved Oprethol­ delse af Arbejdsherberger og Arbejdsko- lonier over hele Landet. Konting.: 2 Kr. aarl. eller 100 Kr. een Gang for alle. Formand: Prof. C V P r y tz , R. DM.; Kasserer: Overretssagf. Otto L e ssow ; Generalsekr.: Aa. v. H o 1stein . Hovedkontor: GI. Jernbanev. 3 Valby D Vb. 1855. Postgirokonto Nr. 1815. -L o k a lf o r e n in g fo r Kbhvn., Fr db g. og Omegn; Formand: Pastor emer.N D al- 11o ff, R. DM. FM.; Foren, har et Ar- bejdsherberge Thorsg. 40 H2 J1 Tg. 1109. Kontor: GI. Jernbanev.3 Valby Vb.1855. Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for (U.f.A.), N-Voldg.l2s EJjBy 1260y,aab.6. Julil912. Fri Adgang Søndag 1-3, TorsdagAften7-9. Udvalgets Formand: Hypotekbankdir. J J e n se n -S ø n d e r u p , K.DM .; Sekretær: Kontorchef A B ir k m o se , R. Forstander: Fabrikinsp.Carl J Ott e s en. Arbejderbevægelsens Arkiv, Rosenørns Allé 12 E) HCent. 14558. Arkivar: Oluf B e r to lt. Arbejderboliger, Akts. til Opførelse af Bo­ liger forArbejdsklassen, ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 66-74 og 84-88 IE3. Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Arkitekt Christen B o rch , R., Formand;Overretssagf.TMø rc k,R.;Gross. W H e e r in g ,R .; Fabrikant John J a co b - sen , R.; Læge Vilh. R yd er, R .; Forret­ ningsf. Overretssagf. A B lo km a n n ; In­ spektør : A F S p eich , DM. Arbejderboligerne ved Tagensv. (Kbhvn.). Styrelse: DirektørCarl H erforth ,R .DM ., Formand; Overretssagf. S H e tsc h ; In­ geniør H T R im e sta d ; Tømrerm.V Z e lt- ner, R. Arbejderforeningen a f 1860, N-Voldg. 92 IE! 1} Cent.1144,søger at fremme den arbejdende Klasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversationsværelser, Læseværelse, et Bibliotek, udgiver et Uge­ blad og sørger for, at Foredrag og Oplæs­ ninger bliver afholdte, Koncerter foranstal­ tede og Rejser foretagne. Indmeldelse sker ved et Medlem; Kontingent 1 Kr. inaaned- lig. Bogsamlingen er ca. 20,000 Bind. Formand: Prof. J T Lundb y e, R. Arbejderforsikrings-Raadet, Kontor Kong. Nyt. 3,5 (E! (12-4) J) Cent. 9258, er oprettet ved Lov Nr. 4 af 7. Jan. 1898, jfr. Lov af 3. Apr. 1900, Lov af 15. Maj 1903, Lov af 1. April 1905, Lov af 30. Marts 1906 og Lov af 27. Maj 1908, hvilke Love er afløst af Lov Nr. 205 af 6. Juli 1916, jfr. Lov Nr. 394 af 28. Juni 1920 og Lov af 14. Juli 1927. Til Raadet skal anm. ethvert Ulykkestilfæl­ de i de under sidstnævnte Love hørende Virksomheder, som antages at ville med­ føreKrav efter samme. Afgørelsen af, om en Virksomhed eller et Arbejdsforhold hører under Loven, om hvem der er at anse som forsikringspligtig Arbejdsgiver, om en Per­ son har Adgang til at tegne frivillig Forsik­

3.Statsadvokatur (for Fyen, Lolland-Fal- ster og Bornholm) V B T h om sen . S ta tsa d v o k a te r n e s Kontor. Chef: M L Jiirgensen L ey ssac. Fuldmæg­ tige: M R e ise r e r ;V M K o lb y e . Medhj æ lp ere for S ta tsa d v o k a te r n e for Ø stre L a n d sr e tsk r ed s: Højeste­ retssagførerne Fr. W in th er, R.; Otto B ang; ØAhnfeldt-Rønne;Overretssag- førcr D G M B a c h e ; Fuldmægtige: M R e ise r e r , kst.; VM K o lb y e,k st. S ta ts ad v ok a tern e t’o rV e str eL an ds- retsk red s. 1. S ta tsa d v o k a tu r (Aalborg). Statsadvokat forAalborg,Hjørring, Thisted og Randers Amter samt en Del af Viborg Amt: Svenné S chm id t. Medhjælper for Statsadvokaten: Helge H o f f, kst. 2. S ta tsa d v o k a tu r (Viborg). Statsadvokat for Resten af Viborg Amt samt Ringkjøbing og AarhusAmter:TECM B e r th in g . Medhj. for Statsadvokaten: S K a a r s e n ;J E Hansen, kst. 3. S ta tsa d v o k a tu r (Sønderborg). Statsadvokat forVejle. Ribe,Aabenraa, Ha­ derslev,Sønderborg ogTønder Amter: H H E Holm;Medhjælpere for Statsadvokaten: E V Reinstrup; Sigurd A n d r e s e n, kst. Anlægsgartner- og Havearkitektforening, Dansk, stiftet 5.Febr.l902, KontorCFRichs V. 75EI S! Gh.61. Formand: ValdemarHan- s e n. Foreningen udgiver„Havekunst,Tids­ skrift forNorden“. AI)onnementKr.l4aarlig. Redaktion: Lektor Georg G eo rg sen , Eksp. Mariendalsv. 62 El J) Gh. 2261. Annas Kirke, Bjelkes Allé |E|. Den foreløb.Del af Kirken indviet 27. Dec. 1914,udvi det 1921. Ejer: Det kbhvnske Kirkefond. Overtilsyn: Overpræsidenten, Kbhvns Biskop og Prof. Dr. jur. & polit. Harald W e ste r g a a r d , K.DM. Kirkens Kasserer:Revisor CMN i el s e n. Sognepræst: M Grue. Kaldskapellan: A M J en s e n. Kordegn: L S v e n d s e n . Organist og Kantor: Frk. H S e i d e 1i n. Kordegnens Kontor: Kronborgg. 122 E 1} Tg. 1892 y. Aab.: Søgnedage (undt. Torsd.)9-l; Fred. tillige 5-7. Sognet er oprettet 1. Oktober 1912, be­ grænses af Jagtv., Julius Bioms G., Ste- fansg., Tisvildeg. og Ladegaardsaaen. - I Gade-Registret foran i Afd. III or anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Annoncenævnet, stiftet 24. Febr. 1921. Adr. V-Boulevard 18 Industribygn. IS J) Cent. 14977. Sekretær: Direktør C E N issen . Ansgarius-Foreningen, Formand: Arkivar F J W es t. Antikvarboghandlerforeningen. Formaal: Varetagelse al Antikvarbog­ handlernes Interesser. Bestyrelse:HjGr ands g a ard- Ch ri s te n- sen £1 Cent.2298, Formand ; Eddie S a li- cath J) Cent.11831, Sekretær; Chr. F Keh- 1e t D By 6304, Kasserer. AntropologiskeKomité,Den,Væmedamsv.l3B IS, leder Masseundersøgelser af det danske Folks Legemsbygn. og øvr. fysiske Forhold. Prof. Dr. jur. & polit. H W e ste r g a a r d , K.DM.; Prof. Dr. med., phil.,bot. et zool. W J o h a n n se n , K .DM .; Departementschef Adolph Jensen,K .DM .FM .; Sanitetslæge Dr.med.GustavJør g e ns en;Prof.Overlæge Dr. med. Aug. Wimmer, R.; Formandi SundhedsstyrelsenGTry de,K.DM.; Politi­ læge Søren H an sen , R., Formand og for- retningsf. Medlem. Anvendt Kunst, se Foreningen Apostelkirken i Saxog. El (Indgang ogsaa fra Westend 10), indviet 24. Nov. 1901, Sogne­ kirke for Apostelkirkens Sogn. (Arkitekt: V Koch). Ejer og Patronat: Kbhvns Kirkefond. Kirkens Kasserer: A A Hj ø 11un d. Sognepræst: Dr. phil. Julius Schou sboe. Res. Kapellan: J A J ø r g en sen . Kordegn: C O P edersen . OrganistogKantor:EJ u el-F red erik sen .

ring i Medfør af Loven, om et anmeldt Til­ fælde begrunder Krav efter Loven, samt om Størrelsen og Arten af de Ydelser, der til­ kommer den forsikrede eller hans efterladte,, In d u stri-A fd e lin g en (Lov af 6. Juli 1916,, Kap.6). fh.Departementschel'Raadsformand Henrik V ed cl, K. DM. FM., Formand; Overkirurg Dr. med. P N H an sen , R .; fh. Kontorchef C E T r a p, R. DM .; Direktør Cand. polyt. R H e lw e g , R. DM.; Ingeniør K S ch ø ller, R.; Ho­ vedkasserer A J o h a n se n ; MurerALund- ber g ; fh. Borgmester Skatteinsp. G Lan­ der, R.; Tilforordnede: Direktør f. Syge- kassev.L P B o r b e r g, R .;Fabrikinsp.Cand. polyt. Carl J O tte s e n . S ø fa r ts -A fdelingen (Lov af 6. Juli 1916, Kap. 7). Raadets Formand samt Formand for Sundhedsstyrelsen G Try de, K. DM .; Kontorchef Clara B l a c k ; Direktør P de Nully B r ow n , R. DM.; fh. Skibs­ førerCMinor R a sm u ssen ; Styrmand Chr. C h r iste n se n ; Matros Mathias N ie ls e n ; Tilforordnede: Direktør f. Sygekassev. L P Borberg,R .; Fabrikinsp. Cand. polyt. Coit J O tte s e n . F isk e ri-A fd e lin g e n (Lov af 6. Juli 1916, Kap. 8). Raadets Formand samt Formand for Sundhedsstyrelsen GT ry de, K .DM .; Kontorchef Clara B la ck ; Kutterfører M C J e n se n , ML. DM.; Baadfører Hans JR a sm u ss e n ; Fiskehdl. Christian Muff C hristen sen ;F isk er Hans Peter A n d er- s e n;Fisker Chr.Lu d v i g s e n;Tilforordnede: Direktørf.Sygekassev. L P B o r b e r g , R .; Fabrikinsp. Cand. polyt. Carl J O tte s e n . L a n d b ru g s-A fd elin g en (Lov af 6. Juli 1916, Kap. 9). Raadets Formand samt Over­ læge P G u i 1d a 1; fh. Landbrugsmi­ nister Poul C h r iste n se n ; Sekretær Fr. S J e n se n ,R .; Gaardejer Mads Lam ­ bæk; Stenhugger N P H a n sen ; Land­ arbejder H P H a n se n ; Murer J K nud ­ sen; Husmand Chr. J o h a n se n ; Til­ forordnede : Direktør f. Sygekassev. L P Borberg,R .; Fabrikinsp. Cand. polyt. Carl J O tte se n . A fd elin g en til A fv ik lin g a f den ty sk e F o rsik rin g i de sønderjydske L a n d s­ dele. (Ifølge § 5 i Lov Nr. 314 af 28. Juni 1920 for de sønderjydske Landsdele angaaende Forsikring mod Ulykkestilfælde og§5 iL ov Nr. 315 af 28. Juni 1920 om Invalideforsik­ ring m. m. i de sønderjydske Landsdele kan de af Kredsudvalgene (Ulykkesforsikrings- udvalgene) trufne Afgørelser inden enFrist af 1 Maaned fra Afgørelsens Dato indbrin­ ges for Arbejderforsikrings-Raadet. Hvcfr Udvalget er i Tvivl om en Sags Afgørelse er det berettiget til at forelægge Arbejder- forsikrings-Raadet Sagen til Afgørelse). Raadets Formand samt Overkirurg, Dr. med. P N H a n sen , R .; fh. Kontorchef O Trap, R. DM.; fh. Murermester J M J tir- gen sen ; Ingeniør P K N ie ls e n ; Snedker Jørgen M ad sen ; Arbm. A L a u r itz en . Kontorchef: Cand. polit. Axel B irkm ose, R. Afdelingschefer: Cand. polit. Harriet B i rkmose; Cand. polit. G L Dam . Kasserer:Emil G B j ør1i n g. Fuldmægtige:Cand.polit.HHammerich; Cand. polit Fritze W il k en s; Cand. polit. Hans O E K iø rb o e; Cand. polit. JA L a r­ sen . Læger: Overlæge Dr. med.AageK o c k,R.; Overkirurg Hans W u lff; Dr. med. K M a llin g ; Reservekirurg Dr. med. Mo­ gens F e n g e r ; Læge Karl E r ik se n ; Reservekirurg Aage A ls N ie ls e n ; Re­ servekirurg Dr. med. S V B a g g e r . Arbejder Loge, DansV, stiftet 29. Jan. 1894- Lokale: Valdemarsg. 8 E D Eva 4. Stormester: StabsofficiantT KBang, DM. Arbejdernes Andels-Boligforening, Axelborg, se u. Byggeforeninger. henhører under Raadet. Raadets Medlemmer er:

Made with FlippingBook flipbook maker