Kraks Vejviser 1928 gaderegister ny

Kraks Vejviser indeholder ikke alt — men alt af Betydning.

Afdeling IL

r.

Real-Register

Ir . P -

for Kjøbenhavn.

______

Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og In­ stitutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet FormaaL Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, offentlige Parker, forsvundne Gadenavne, Monumenter, Samlinger og Seværdigheder samt Staddele af særlig Interesse. Vejledning i forskellige praktiske For­ hold (som .Adoption, Begravelse og Ligbrænding, Firmaanmeldelse, Anmeldelse til Folkeregistrene, Hjemmesygepleje, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Pas, Ægteskab m. m.). Real-Registrets Ordning er alfabetisk. Bestemmelser og Takster for Post-, Telegraf-, Jernbane-, og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i 2. Bind. Er man i Tvivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, hør man hønytte Emnelisten (paa gule Blade foran i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter8, hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa. alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt en Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Årtikierne om Hovedstadens'administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Afdeling III A, Gade- Register (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register) samt med Kortene over Kjøbenhavn i Afdeling I, Kort og Planer. I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakter af Institutioner, Lejlighed til at meddele Oplysninger, som ifølge deres Art hører hjemme under denne Afdeling. Oplysninger om Foreninger og Institutioner udenfor Kjøbenhavn findes i Afdeling V, Provins-Register ved de enkelte Byer, for Færøernes og Grønlands Vedkommende i Slutningen af Afdelingen. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for Kjøbenhavn). Real-Register for Island, se Afdeling VIII. Danmarks Gesandter og Konsuler samt danske Foreninger i Udlandet, se Afdeling IX.

Danske Gesandter og Konsuler héle Verden>ver benytter Kraks Vejviser, naar * de skal give Oplysninger om danske Erhvervsforhold.

Made with FlippingBook flipbook maker