Kraks Vejviser 1928 del 2 provinsregister

Animated publication

K rak s V ejviser indehold er ikke alt — m en alt a f Betydn ing.

i

Afdeling V .

Provins-Register

A. Forretninger. Indeholder ior hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder Inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bya Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. K o rt findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Vejle og Viborg. Firma- og Aktieselskabs'-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. Alfabetisk Fortegnelse over ca. 18,000 Mænd 6g Kvindér af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er'af Interesse for en større Kreds. C. Sterrre Gaarde. 1 Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Len- og Stamhuse, Godser etc, vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frémbydende særlig Interesse, med Oplysninger om Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Jan. 1927, undtagen i enkelte Tilfælde, hvor den endelige Afgørelse ikke er meddelt Vejviserens Redaktion), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. T i l l æ g : Færøerne. ; Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling VII i 2. Bindl. . . v 1 Grønland. ■ Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

i

Hil i ifl J M j J i i l l

U

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Frankering af Brevforsendelser i Provinsen. 1 Bemærk Reglerne om Brevforsendelser m. m. i Afsnittet „Bestemmelser og Takster" paa grønne Blade i \ Vejviserens 2. Bind. ,• 1

i"

•’

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et R eal-R eg ister, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under F o rre tn in g e r er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser der angiver dens særlige Specialitet. F o rre tn in g e r paa L and et (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling V II Fag- Register under Overskriften Landet (for hver enkelt Branche). B. Privåt-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV , Person-Register for Kjøbenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaaidens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig F a ­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. B e­

villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (E r dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Jan . 1927, undtagen i enkelte Tilfælde,hvor den endelige Afgørelse endnu ikke var meddelt Redaktionen. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling'(Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1925. I Slut­ ningen af Fortegnelsen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 155 Byer. Købstæderne er betegnet med en * E t Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i 2. Bind, foran Aid. Vil.-

♦Lemvig

♦Ringkjøbing ♦Stnbbekjøbing

♦Esbjerg ♦Faaborg

♦Aabenraa *Aakirkeby ♦Aalborg Aalestrup ♦Aarhus Aars Aarup ♦Allinge

Haslev Helsinge ♦Helsingør ♦Herning

♦ Ringsted ♦Roskilde ♦Rudkjøbing

♦Svaneke . ♦Svendborg ♦Sønderborg Taastrup ♦Sæby

Lunderskov

♦Løgstør

Fanø Faxe

Løgumkloster

♦Mariager ♦Al aribo Marstal ♦Middelfart ♦Nakskov

F a x e ' Ladeplads »Hillerød

Ry

♦Rødby

Fjerri tslev

♦Hjørring

Tarm

Rødding

Fredensborg ♦Hobro

Redkj ærsbro ♦Thisted

♦Holbæk

♦Fredericia

♦Rønne Samsø ♦Sandvig

Tinglev Toftlund Tølløse

♦Frederikshavn ♦Holstebro ♦Frederikssund Holsted ♦Frederiksværk Hornbæk

Arden Asnæs ♦Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro ♦Bogense Brabrand Bramminge Brande Brædstrup ♦Brønderslev Brørup j Christiansfeld Dronninglund ♦Ebeltoft Ejby

♦Nexø ♦Nibe

Nordborg *

♦Saxkjøbing ♦Silkeborg

♦Tender Tørring Ulfborg

Gilleleje

♦Horsens

♦Nyborg

Hundested

Give

♦Nykjøbing F . ♦Nykjøbing M. ♦Nykjøbing S.

Sindal ♦Skagen

Hurup Højer Høng

Gjørlev

Vamdrup

Glamsbjerg Glostrup Graasten .

♦Skanderborg ♦Varde

Vejen ♦Vejle ♦Viborg

♦Skive

Hørsholm ♦Nysted

♦Skjelskør

♦Næstved

Jyderup

Gramby ♦Grenaa

Nørre Aaby

Skjern

♦Kallundborg Kjellerup

!

Vinderup Vojens

♦Nørre Sundby Skjørping

Grindsted

Skærbæk

Odder ♦Odense ♦Præstø ♦Randers

Gudhjem ♦Kjertemmde

♦Vordingborg

♦Slagelse

♦Haderslev Hadsten Hadsund Hammel

♦Kjøge ♦Kolding Korinth *Korsør Langaa

Vraa

♦Sorø ♦Stege

♦JUrøeskjøbing

Ølgod

♦Storehedinge

♦Ribe

♦Hasle

♦Struer

Ringe

Afdeling V .

P r o v i n s - R e g i s t e r . A. Forretn inger.

B . Privat-Adresser. C . S tø rre Gaarde. D. Kommunefortegnelse. Tillæ g: Færoerne. G rønland. A . Forretninger. Forretninger i Provinsen mlen for de i dette Register optagne 155 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser findes i Afd. V I I Fag-Register i de enkelte Fag under „Landet**. Aabenraa. (Oprindelig Opneraa, Aa ved don i Kong Valdemars .lordebog nævnte Opnor, d. o. aaben Gr, gruset Strandbred.) (Aabenraa Amt.) Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane : 81 /4 Time. Am tm and: Kr.RcfslundTlioinsen,R. DM. fl 37 & .Lid. Am tsforvalter: C M Madsen, l'g. at 342. A intslandinspektør: K II Krarup |l 239. Am tslæ ge: Dr. med. & cliir. Mads Michelsen, R. g 132. Konsuler: Norge: J M Hansen, Vicekousul f 211, Tyski and : l)r. lians Kiiline, Gene­ ralkonsul fl 276. Kæmner: P V Fallesen f> 18. K øbstadrettigheder: l)e ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Statsb an e rn e : 10. Trafiksektions og 15. Banesektions Kontorer. Nærmere se i Afd. II, Artiklen Statsbaner. Statsskolen. Rektor: 1 Mogensen. Sønderjyllands Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Aktiebryggeri Selskab fl 11. . . Bryggerier Aabenraa Am ts Avis JJ 133 ................... Aviser Aabenraa Am ts Radio Central jg .171 . . . Radiouds. Aabenraa Am ts Soeial-Domokrat fl 161. . Aviser Aabenraa Andels-Svineslagteri fl 454 & 455 Svineslagterier Aabenraa A vis fl 259 ............................ Aviser

Højspændings­ væ rk ft 723 & 721, indviet 23. Maj 1925. Vandvæ rket fl 75 (kommunalt). Vejer og M aaler: lvobmand Lo­ renz Hansen JJ 550.

Se Fagregistret under

Aabenraa Badeanstalt fl 193................... Badeanstalter Aabenraa Centrai-Dampvaskeri fl 544 . . . Vaskerier Aabenraa Eddikefabrik fl 60 Postkonto7183 Eddikefabrikker Aabenraa Hakkelse-& Ilalmvareforretning, P Heldt fl 560 ................................. Halmvarer Aabenraa Kafferisteri ved Sparlund f 143 Postkonto 6763 . ! ............................... Kaffe e^i gr., Imp. & Ag. Aabenraa Kulkompag-ni, Akts. fl 218 & 220 Kul, Kulimportører Aabenraa Margarinefabrik ved N Tbol­ strup g 469 ........................................ Margarinefabr. Aabenraa Maskinfabrik ved C Christensen 5 520 ................................................ Maskinfabrikker Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen 6 Co. f) 8 8 ........................................ Maskinfabrikker Aabenraa Mobcllager, M Christensen jun. Mobcluds. Aabenraa Nethandel, Jens Jørgensen . . . . Fiskeriart. og -redskaber Aabenraa Pælemuslinge Eksport, Andr. Nielsen $ 340 .................................. Muslinger Aabenraa Rederi-Aktieselskab g 182. . . . Damp- og Motorskibsselsk. Aabenraa Vulkaniseringsanstalt g 431. . . Vulkanisering Ahrenkiel & Clausen § 120 Postkonto 5369 Damp- og Motorskibsselsk. Andersen A P j 308............................. Assuranccforr. Andersen & Meyer’s Eftf., Otto Larsen fl 530 Elektr. Lysinstall. Andersen M P J 4 1 6 ............................. Købmænd Andersen Niels g 278 Postkonto 11264. . Cykleudsalg Andresen Andr. J| 204 .......................... Flytteekspeditioner Antonsen M R iis g 304.......................... Maskinsnedkerier og Savv. Apenrader Bank,Akts. f|242 Postkontolll90 Banker Apenrader Tageblatt, Akts. g 20 & 503. . Aviser Askov C ............................................... Skræddere Auto-Motor ved Jerg. M Hansen || 244 Postkonto 6158.................................... Automobilforhdl. Back-Sørensen N ................................. Guldsmede Beck Heinr. f! 305 ............................... Maskinfabrikker Bek Hugo Lauritzen |) 223..................... Arkitekter Bennedsen Johs. g 125.......................... Bagere Beyer Hans § 73 Postkonto 11378 ......... Maskinforhdl. Birck M C g 4 5 ................................... Vinhandlere Bjerring C A | 4 9 1 ............................... Agentur-ogKommissionsf. Bock H a n s ........................................... Smede Boeck Holger Overretssagf., Notar fl 555 Sagførere Boje W illiam g 142............................... Bogtrykkerier Bojesen’s Harald Bo Boghandel |l 352 Post­ konto 6276.......................................... Boghandlere Boysen J g 2 1 0 ................................... Skomagere Brink Johann f 274.............................. Skræddere B rin k Rud. g 184................................. Flytteekspeditioner Callesen H ans........................................ Vinduesglas en gros

Landsbibliotek, Det sonderjydske (Centralbibliotek) fl 566, stiftet 1921. 17,429 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen, Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Mægler, au to rise re t: P F Cleemaun |j 182 & 482. Bestalling 20 . Febr. 1925. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. fl 6 , 7 & 53, stiftet 8 .Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder: Gene­ ralkonsul, Dr. Hans Kiiline. Politim ester i Aabenraa Købstad, S od der Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var- næ sBirk (68 Politikr.): O SFribert | 315. Skatteinsp ektor: H Fritsche § 18. Skattem yndighedernes Vurde­ rin g : Ejendomsskyld: 24,! Mili. Kr.; Formue: 24,« Miil. K r.; Indkomst: 8 * Mili. Kr. Skatteprocent 1927-28: 6,5 (Lig­ ningsprocent: 8 ,6). Skoleforening, Sønderjydsk,| 270, stiftet 30. Nov. 1892 i Skærbæk med det Formaal at yde sønder- jydsk Ungdom Hjælp og Stette til Ophold paa Skoler i Danmark. Yder efter Genforeningen Hjælp til Efterskoleophold til Elever nord for Grænsen og til alle Skoleformer til Unge syd for den nye Grænse. Formand: Gaard- ejer H Jefsen Christen sen,ML. R., Hogsbro pr. Vedsted. Kasse­ rer: FruMargr.Lebeck, Aabenraa. Sognepræ ster: E N J Juhler § 151 (danske Menighed); Provst H P M Bade f 219 (tyske Menighed). Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10 . Okt. 1880 i Aabenraa. Formand: fh. Minister H P Hanssen, K. FM. Kasserer :Kapt.CCFischer,R.DM. Sekretær: Bibliotekar Jakob Petersen fl 566. Stads- og H avneingenior: Cand. polyt. Jørgen Ramliøj, R f 14.

Am tsraadssekretæ r: Jes Cornett I142. Am tsskolekonsulent, se u. Sønder­ borg. Am tssygehuset § 18. Overlæge: A Ipsen. Am tsvejinspektør, se u. Graaston. B orgm e ste r: Købmand Holger Fink, M L R. | 14 & 16. ilyraadssekretæ r: J Christensen. Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Varnæs B irk (92. Retskreds): C Andersen I 272. Elektricitetsvæ rket, (kommunalt) D 90, anl. 1902. Forsyning fra Sønderjy1 landsHøjspælidingsværk. Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen : K Lyne Petersen $ 166. Foreningen for Knust og Haand- væ rkfo r Nordslesvig. Formand: Arkitekt Jep Fink fr 91. G asvæ rket (kommunalt) § 75. Handelsbanken i Aabenraa, F i­ lial afAkts.Kbhvns Handelsbank, Kontortid 9-12, 2-4, Lørd. 9-1 $ 401, 402 & 403. Telegramadr. „Handelsbank'*. Postgiro-Konto Nr. 6825. Forretningsforer: Find Andersen. Kontrasignatarer: G Wraae-Jespersen ()g A Festersen. Kontorer i Bollerslev, Bovrup, Gelsted, Hellevad og Hjordkjær. ^andelsforeningen. Form and: Skibsreder Matthias Nielsen, R. „ I 85. Havnen har en Dybde pf indtil 7,5 m. Bolværkslængde c p . 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- siu 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosscanlæg, en stor og to mindre Kornelevatorer. Jernba­ nespor, elektrisk Belysning og Vandledninger fra Byens Vand­ værk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand : Borg­ mester Holger Fink, ML. R. Havneingeniør: Cand- polyt. J Ram høj, R. Indbyggerantal 1925: 8,752(1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). 7(i

Carstens Friedrich fl 587........................ Bagere Carstens H fl 339 ................................. Gartnere Caspersen Brodr. g 556 . . .

(Agentur-ogKommissionsf.,

..........(Kolonial en gr.

Ceres Korn- & Foderstofforretning, Akts. fl 21 & 2 2 ........................................ Korn Christensen Carl C .............................. Skomagere Christensen Jakob g 238....................... Mineralvandsfabr. 70

Aabenraa

V — 1202

Provins-Register—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Malermestre, Blikkenslagere Pianoforhdl. Manufakturhdl. Smede Glarmestre Farverier (Agentur- og Kommissions- Bagere Gartnere Gartnere { Ingeniører & Ingeniører Raadg. Kakkelovne og Kom furer Kul, Kulimportører Isenkræmmere Bygmestre Skibsprovianteringsforr.

Christensen P $ 1 6 5 ............................ Christiansen Carsten Fr. J) 462.............. Christiansen F C $ 483 ........................ Cimbria Tømmerhandel, Akts. D 26. . . . Clausen C $ 215 ................................... Clausen E $ 594................................... Clausen’s I Enke $ 357.......................... Clausen P ............................................. Clausen Peter $ 3 1 .............................. Clausen Peter $ 596 ............................ Clausen Peter Willi. $ 240..................... Cleemann P F $ 182 & 482 ................... Cornett Knud J $ 2 3 1 .......................... Dam in’s Chr. Eftf., N C Mortensen $ 707 Danielsen Carlline $ 226 ........................ Dansk Maskinoplag, Akts. $ 244 Postkonto 6080....................................................' Danske Cigar- og Tobaksfabrikker $ 523 Postkonto 7345 ................................... Dethleffsen Herm. G ved Aage Oksen $ 288 Postkonto 8 1 2 9 ................................. Dethlefsen D $ 292 .............................. Diederichsen Fr. $ 585 .......................... Dinsen Niels $ 451............................... Efsen Jørgen Papirhdl. Ehlers H $ 373 ..................................... Erichsen August $ 498 ........................ Ewald Søren P $1 214 Postkonto 8832. . . Faaborg C J $ 193. . ‘............................ Faber Kaj Leonhard (Løve Apotek) $ 225 Postkonto 6155.................................... Falck J N ............................................ Fin k Holger & Co. f 19, 119 & 519 . . . . Fin k Jep $ 91 Postkonto 5925 ................ Fischer’s Maskinfabrik & Automobilrepara­ tion $ 97 & 124 Postkonto 6153......... Flensborg-Egernsund og Sønderborg Damp- skibsselsk. $ 28................................... Folkehjem $ 257 .................................. Forenede Dampskibsselskab, Det, § 182& 482 Fredenshøj Dampteglværk $ 127............ Frøkontoret ved Hans M Michelsen $ 147 Fynsk Jens Paulsen $ 706 ..................... Geertsen A M . . ................................... Goeg Anton $ 181 & 481........................ Grand Hotel $ 92 & 9 3 ........................ Gude C L $ 324 .................................... H A N D ELSB A N KEN I A ABEN RA A , Filial af Akts. Kbhvns. Handelsbank $ 401, 402 & 403 Kontortid 9-12 og 2-4, Lørd.9-1 Telegramadr., „Handelsbank 11 Postgiro- Konto Nr- 6825.................................. Hansen Andrea $ 106............................ Hansen Carl Porcelænshdl. Hansen Claus F $ 172.......................... Hansen Hans $ 496 Postkonto 11092 . . . Hansen Lorenz jun. $ 13 9 ..................... Hansen N & Møsti $ 299 ..................... Hansen Oscar $ 196 Postkonto 8560 . . . Hansen Richard $ 2 2 4 .......................... Hansen & Speckliahn $ 3 7 1 ................... Hansen & Yeit $ 162, 163 & 164 Post­ konto 6369 .......................................... Hartmann & Hammericli $ 565 Postkonto 6697.................................................... Hass Carl $ 10 4 ................................... Hejmdal $ 32, 332, 330 & 430 .............. Hejmdal’s Trykkeri $ 32 & 332 . . . . . . Heri ellus Central ved AndreasPet;ersen$176 Hersehel A § 704................................. Hoffgaard, Akts. $ 1 5 ............................ Hofmann W $ 589 ............................... Hotel Royal $ 2 & 5 1 7 .......................... Hotel Stadt Teater $ 353 ..................... Hiinersen W S ...................................... Irma $ 129........................................... Iversen Carl $ 1 2 2 ............................... Iversen I C $ 4 7 8 .............. - ................ Jacobsen Chr. £1 135 Postkonto 7059 . . . Jacobsen Chr. $ 356 ............................ Jacobsen J P $ 362.............................. Jacobsen Paul g 480 ............................ Janns B g 599....................... ............. Japsen G g 389 . . . Jenne Max g 134 Postkonto 12884. . .* . .’ JEN SEN AA B R IN K & AA LO R EN TZEN Landsretssagf. g 404 & 444 .Tensen’s Brdr. Byggeforretning g 369 . . . Jensen Jes P g 4 4 ............................... Jensen K ai g 68 .................................... Jensen Karsten g 4 1 9 ......................... Jensen & Larsen g 506 ....................... Hansen Hans L $ 52 Postkonto 6417 . . .

Købmænd Købmænd Skomagere

Jensen Peter $ 290 ............................... Jensen R $ 584..................................... Jepsen Christian $ 446................ .. . . . Jessen Peter $ 76& 598Postkonto 6711. . Jochens Johann ..................................... Johansen J Chr. $ 426.......................... Johansen M F ..................................... Juhl N C $ 412 ................................... Jungermann I I $ 415............................ Justi E $ 467 .................................... Jiirgensen Peter jun. $ 743 ................ Jørgensen P E $1 1 7 9 ............................ Kem isk Laboratorium & Fabrik Farma, Harald N ie lse n .................................. Kjær Em il $ 249 ................................. Kjær Hans § 396 ............................... Knaebel R $ 4 1 0 ................................. Kraft Hans $ 432................................. Kraft P $ 284 ..................................... Kristensen K K $ 543 ........................ Krøner Fritz $ 450............................... Kulhandelsselskab, forhen Holm & Molzen, Akts. $ 29.......................................... Kurtzweil C $ 1 3 0 ............................... Langschwager O $ 6 4 .......................... Larsen Peter $ 1 0 1 .............................. Lorentzen’s Jiirg. Eftf., C Andresen $ 333 Postkonto 6209 .................................... Lorenzen Henny $ 485 ........................ Lund M T $ 521 Postkonto 8386 .......... MadsenN(Svane-Apotek)fl200Po8tkonto6208 Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen $ 105 & 405 ............................ Mahler Jacob, Læderværk $ 3 .............. Mailandt Peter M I I jj) 206 ................. MajsogKraltfoderlmport, Akts.$395 . . . . Marcussen & Son $ 350 ....................... Martesen Thomas $ 1 0 3 ........................ Matthiesen Matthias $ 96 ..................... Missions-Hotellet. $ 370 ....................... Missionshotellet Danmark $ 24.............. Moldt Chr. $ 156 .............................. Mortensen Chr. $ 504 .......................... Miinohow Ludwig v. $ 727................... Møker Rich. $ 5 1 8 ............................... Møller Chr. $ 1 1 2 ................................. Møller Herløv $ 267 ............................ Møller Karl $ 741............................... Møller S ø re n ........................................ Merck Fritz $ 1 6 8 ............................... Nedell I I $ 507 .................................... Nielsen’s Andr., Fiskeeksport, Aabenraa Fiskerøgeri $ 340 ............................. Nielsen Anton $ 327 ............................ Nielsen Chr. J $ 448 ............................ Nielsen II P $ 488 Postkonto 9978 . . . . Nielsen Jacob $ 7 2 ............................ Nielsen Matthias $85,86&186Postkonto6156 Nielsen Niels A $ 528 .......................... Nissen J H $ 4 0 9 ................................. Nissen .Turgen L $ 295.......................... Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. $ 6 , 7 & 53 Postkonto 6201 ................ Nyemand H $ 222 ............................... Oesten J B $ 563................................. Paulsen Herman $ 562 ........................ Paulsen Johs. $ 50 Postkonto 6400 . . . . Pedersen Peter $ 5 1 0 .......................... Petersen Asmus S $ 2 5 ....................... Petersen Chr. $515................................. Petersen Heinrich $ 49 Postkonto 6199 . Petersen’s 1 H Motormølle $ 1 9 4 .......... Petersen M a rc u s ................................... Petersen’s M C Bogtrykkeri $ 258 & 549. . Petersen P $ 235 ................................. Petersen P Fr. $ 302............................. Petersen P N $377................................. Petersen Robert $ 202 .......................... Pott I I Chr. $ 486............................... Poulsen Hans $ 586 ............................ Poulsen Peder Chr. $ 4 1 7 ..................... Preisler & Wiese $ 311 Postkonto 9141. . Preuss Aug. $ 345................................. Prima Kulimport&Skibsfart, Akts. $ 62 & 63 Rasmussen Aug. $ 408 .......................... Rasmussen M Castenskjold $ 227 ......... Rasmussen P $ 385 ............................ Rederi M Jebsen, Akts. $ 9................... Revisionskontoret ved N Chr. Cramer $495 Johnson Eduard $ 253 .......................

Trælast- og Tømmerhdl. Malermestre, Farvehdl. Bagere

Købmænd Urmagere Manufakturhdl.

Fotografer Købmænd Mæglere, Speditører Skomagere Cykleuds. Broderilidl.

fMaskinforhdl., Landbrugs- (mask. (Forkdi.), Malkemask. (Tobakker og Cigarer ( (Kbhvn.)

Vinhandlere Tømrermestre Bagere Automobilrep.

Materialhdl. Agentur-ogKommissionsf. Isenkræmmere Ost en gros

Apoteker Malermestre Bygningsart. Arkitekter

Jern Trikotagehdl. Købmænd Apoteker

Automobilforhdl.

Damp- og Motorskibselsk. Hoteller Damp- og Motorskibsselsk. Teglværker Frø Købmænd Guldsmede Agentur-og Kommissionsf. Hoteller Manufaktur en gros

Manufakturhdl. Garverier Automobilkørsel 2

Foderstoffer Orgelbyggere Murermestre Malermestre

Hoteller Hoteller { Agentur- ogKommissionsf.. Kolonial en gr. Smede Materiaihdl. Blikkenslagere Flyveekspeditioner Malermestre

Banker, In casso Fotografer

Lædcrhdl. Skomagere Købmænd Fotografer

Bagere (Agentur- og Kommissions- ( forr., Kolonial en gros 1Købmænd, Kolonial en gr., < Tobakker og Cigarer, ( Kaffe en gros, Imp. & Ag. Isenkræmmere ( Maskinfabrikker, Automo- bilforhdl, Bageri- Art. og -Inventar Elektr. Lysinstall. Manufakturhdl. (Agentur- og Kommission 6 - < forr., Foderstoffer. Korn, ( Mel en gros

F isk en gros Manufakturhdl. Skræddere Elektr. Lysinstall. Købmænd Korn, Foderstoffer Farvehdl., Malermestre Maskinsnedkerier Bagere

Banker Bagere Møbeludsalg

Sagførere Gartnere Aviser Bogtrykkerier Herreekviperingshdl.

Automobilrep. Isenkræmmere Bagere Bageri-Artikler Guldsmede Maskiuforhdl.

Læderhandlere Manufakturhdl. Lædervareudsalg

Møller Smede Bogtrykkerier Agentur- og Kom ni iss ionsf. Iluder og Skind Skomagere Malermestre

Hoteller Hoteller Møbeludsalg

Smørhandlere Stenhuggerier Entreprenører Gartnere Manufakturhdl. Farverier Bagere Malermestre Uldspinderier Droger, Kemikalier Sagførere, Incasso Bygmestre Købmænd Købmænd Smede Snedkere

Smede Bagere Bygmestre Entreprenører Skomagere Kul, Kulimportører

Møbeludsalg Møbeludsalg

Trikotage, imp. &engr. Damp- og Motorskibsselsk. Revisorer (Herrelingeri en gr., Hatte

Ricken & Co., Akts. $ 281 Postkonto 12947

1‘rovins-Rcgister—Forretninger

V — 1203

A a K i r K e o y

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

AakirkebyManufakturhdl., J K Faarbæk f 24 Postkonto 8111.................................... Manufakturhdl. Aakirkeby Matorialhdl. v. P Simonsen § 10 Postkonto 8 1 9 0 ................................. Sygeplejeart., Materialhdl. Aakirkeby Skæreri ved,' E Andersen fl 9 Savværker, Bygningsart. Aakirkeby Sæbehus ved Chr. Larsen fl 119 Sæbeudsalg Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind fl 94 Herreekviperingshdl. Almindingen Savværk, Akts. fl 4 8 .......... Savværker Andersen E fl 9 .................................... Tømrermestre Andersen J |) 109................................. Skræddere Andreasen M .......................................... Snedkere Bech II J fl 186................................... Snedkere Becher V ft 3 8 ...................................... Smede Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse f 1 8 ................................................. Sparekasser Bornholm s Valsemolle ved Em il Jespersen (Møller, Dampmøller, Mel f 39...................................................( e n gros Dam II f 3 4 ...................................... . Bagere Dam Johannes f 200 Postkonto 8480 . . . Bagere Dam M P Cigarhdl. Eilertsen Marie f 37................................ Manufakturhdl. Engel Niels f 60 Postkonto 82 1 5 ............ Manufakturhdl. Eriksen Å f 8 ....................................... Smede Frostegaard Skæreri, Julius Andersen f)78x Savværker Hammer N f 189................................... Malermestre Hansen Alfred f 1 2 7 .............................. Skomagere Hansen E f 262.................................... Skomagere Hansen Hansigne f 219......................... Trikotagehdl, Hansen Janus f 4 4 .............................. Murermestre Hansen Johs. f 76 Postkonto 8303......... Manufakturhdl. Hansen Julius f 91................................ Isenkræmmere .............................................°c Hansen Otto f) 1 9 5 ............................... Møllebyggere

Riedel Carsten g 477............................. Gartnere Ries Hans fj 2 3 ................................... Korn Rode Carl § 260................................... Guldsmede Rosenvold C F f 116............................ Sadelmagere Rossen Niels N fj 708 & 750 ................ K u l Rossen S f 597 ................................... Terrazzo Riidenauer L f 1 5 7 .............................. ^ °S Schmidt Carl J f 6 6 ............................. Købmænd Schmidt .TA f 354 ............................. Købmænd Schmidt W Landsretssagf. fl 5 1 ............ Sagførere Schmidt W P f 360 ............................ Købmænd Schrøder Jens fl 1 1 7 ..................... ..

Agentur-ogKomm issionsf.

Schultz F f 512................................... Bygmestre Skau’Peter f 3 1 7 ................................. Bagere Sparekassen for Aabenraa By og Am t f 67 Postkonto 6227 ................................. Sparekasser Sparlund Ove f 143 Postkonto 6857. . . . Agenturforr., Kolonialag. Springborg Chr. f 58 & 5 9 ................... Kolonial en gros Strandhotel Ostseebad, Lensnak f 188 . . Bade- og Sommerhoteller Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. f 47 Post­ konto 8324.......................................... Frø Sønderjysk Krydderimølle ved Jens Schrø­ der f) 117 Postkonto 6238 ................. Krydderier Sønderjydsk Mejeriforretning v^d P Peter- (Mejerirekvisitter og sen f 87........................................... ( -artikler Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. fl 381 (Handels- og Industrisel- &391 Postkonto 6769.........................( skaber, Blodfoder Sørensen Chr. Porcelænshdl. J . h , | 540 .............................. i ? e X Lr f n' ‘a"- ’ ^ Sørensen S M J 466 .......................... * Arkitekter, Tandrup Laue f 3 1 9 ............................ Skotøj en gros Thaysen P f 205 ................................... Konditorier Thomsen Th. f 152.............................. Flytteekspeditioner Thorsmark N ........................................ Urmagere Todsen P Th. f) 111 . . . . •..................... Vinhandlere Tondering P f 3 Postkonto 6292 ......... Læderhandlere Top J P f 54 Postkonto 7041 .............. Bygningsart., Jern Tyroli P fj 150...................................... Købmænd Tøgesen Jacob P ................................. Urmagere Tøgesen J & Co. f 82 & 83 Postkonto 6638 i Fr.0’ ^ entur‘ °& Kommis- „ _ 1 sionsforr. Walther Knud f 208............................. Skomagere Warnecke C f 509 ............................... Skræddere Weber 1 r._ Landsretssagf. & Notar f 57. . Sagførere, Incasso Weber II jun. f 1 7 8 ............................ Cykloudsalg Weber Hans sen. f 1 0 8 ....................... Vaabenhdl.,Symaskineuds. Weliner Bernhard fj 386........................ Bygmestre Verdich A Th. f 1 9 5 .......................... Elektr. Lysinstall. Viereck Peter f 180..................... (Murermestre, Jernbeton- * | konstruktioner,Bygmestre AVitt Wilhelm £l 588 ............................. Brændsolstorr. Voetmann J J fl 1................................ P ern- £ ræla8t- °S Tøm' & ( merlull. Wohlenberg A f 229 Postkonto 7410 . . . Boghandlere Voss Paul f 542................................... I’apirhdl. Wæver Svend f 8 & 359 ....................... Automobilforhdl. Zastrozny & Andersen............................ Entreprenører Indregistrerede Firmaer. 8 o 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Akticselskabs-Eegister for Danmark. Aakirkeby. (By ved Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa) (Bornholms Amt). Sørensen F f 69 Postkonte 6250............Boghandlere Sørensen Jeppe ft 470............................ Købmænd

{ Kul, Foderstoffer, Korn, Brændselsforr. Urmagere . Giarmestre Bade- og Sommerhoteller . Manufakturhdl.

Henriksen A P f 8 7 ........................ Henriksen M fl 1 0 2 ............................ Holm Peter f 225 ............................. Hotel Jomfrubjerget, Almindingen f 13 . Ipsen Mathea f 2 1 2 ............................ Ipsen Sigurd f 1 3 9 ............................. Ir m a .................................................. Jacobsen M ...................................... Jensen C F f 249 . ........................... Jensen Chr. f 100 ............................. Jensen Chr. M ................................... Jensen H I fl 26 Postkonto 6535 . . . . Jensen Ove fl 272............................... Jonseu Villiam f 129.......................... Jernbanehotellet fj 2 7 ........................ Kann’s Hotel f 1 2 ............................ Kjøller H ............................................ Kofoed Carl f 30 ............................. Kofoed Hans f 1 2 2 ............................ Kofoed’s Mads Eftf. Farve- & Tapethdl. Kofoed P A f H 5 ................................. Kofoed P M f 58 Postkonto 8086......... Lind V f 9 9 ...................................... Lund J | 57 ..................................... Lundberg V f 185 ............................. Lyster II Cigarhdl. f 7.......................... Madsen Andr. f 130.............................. Madsen Chr. f 9 6 ................................. Madsen Niels f 218.............................. Mogensen H C f 144........................... Møller Johs.......................................... Møller Johs. fj 9 2 ................................ Moller Peter fj 232 .............................. Nielsen Andr. f 8 5 ............................... Nielsen Asta f 59................................. Nielsen Em il f 169.............................. Nielsen H Chr. fl 2 9 ............................. Nielsen J f 214 Postkonto 8 1 2 3 ............ Nielsen M L f 114............................... Nielsen W ill. f 61................................. N y Mølle, J Knudsen f 7 0 ................... Nygaard A P fl 8 9 ............................... Nygaard Jjaura f 242 .......................... Pedersen Chr. Th. f 1 9 ........................ Pedersen Markus fj 234 ........................ Petersen Søstr. f 187............................ Rasmussen K arl f 90............................ Ridder P f 220 .................................... Smidt Gunnar f 35............................... Soime E fj 55 Postkonto 8 1 7 4 .............. Svendsen Axel f) 174............................. Svendsen Einar f 104 ........................... Svendsen G Aaby f) 250 ........................ Svendsen Johanne Blomsterhdl. f 174 Svendsen Peter f 5 6 ............................. Sørensen S Sagfører Nexo fj 10 Kontordag i Aakirkeby liv er Fredag........................ Østerby S B L J 22 ...............................

. Malermestre . Smørhandlere Skomagere

Snedkere Snedkere Urmagere Maskinfabrikker Malermestre

, *' Murermestre Hoteller Hoteller Sadelmagere

Købmænd Skomagere

Cykleudsalg, Blomsterhdl. Isenkræmmere Blikkenslagere Købmænd Malermestre Fotogr. Artikler 2 (Cykleudsalg, Motorcykler, ( Automobilrcp. Smede Skræddere Snedkere Malermestre Savværker Snedkere Malermestre Modeforr. Vognfabr. og -forhdl. Cykleudsalg Biavls redskaber Skræddere Sadelmagore Møller

Ind byggerantal 1925:1,540 (1801: 455; 1901: 1,176). Kæmner: F Jensen f 222 . K øbstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1228. Politimester, se u. ltonne. Skattem yndighedernes Vurde- dering:Ejendom sskyld: 5, 4 Miil. Kr.; Formue : 7,u Mili. Kr.; Ind­ komst: 1,26 Mili. Kr. Skatteprocent 1927-28 : 8 ,s (Lig­ ningsprocent: 11 ,,;). Sognepræ st: I I M Erichsen f 103. Sygehuset fl 73, Læge: Vagn N is­ sen. Valgmenighedspræ st: K L H Jes­ persen fl 80. Vandvæ rk et(kommunalt),anl.l907.

A akirkeby Bank, Akts. f 46 st. 1901. Kontortid 10-12 og 2-1, Lord. endv. 4-5, Aktiekapital: 300,c00 Kr. Direktion: N Nissen- Petersen; H J Jensen; A P Hen- riksen. Røi giu e ste r: Sparekassedir. C Muncli Koefoed f 18. dommer, se u. Nexø. Elektricitetsvæ rket (kommunalt) fl 72, anl. 1909. Haandvæ rker- og In d u strifo r­ eningen, stiftet. 3. Sept. 1887. Formand: Malcrm. S Ipsen f 139. Handelsstan dsl'orening, A akir­ keby, stiftet 1924. Formand: Ma- terialhdl. P Simonsen f 10.

Snedkere Modeforr. Købmænd, K u l Elektr. Lysinstall. Broderilull. Blikkenslagere Tapethdl. Elektr. Lysinstall. Købmænd Bødkere Købmænd Herreekviperingshdl.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagesen C Papirhdl. f 40 Postkonto 8124. Bogtrykkerier Aakirkeby Afholdshjem fj 1 1 6 .............. Hoteller Aakirkeby Bank, Akts. fj 46...................Banker, Incasso AakirkebyBoghaadel vedHenryAndersenf 5 Postkonto 7862 ................................. Boghandlere Aakirkeby Bryggeri, M Madsen f) 98 . . . Bryggerier Aakirkeby Cementstøberi ved Niels An- (Cementvarer, Murcr- dersen f) 6 5 ........................................( mestre, Tagstensfabr.

Smede

Sagførere Bagere

Indregistrerede Firmaer.

AlrtiaoAlalra.hR-'R.ee'ister for Danmark.

Se

Bind: Afdeling VI Firma-

Aalborg

Provins-Register—Forretninger

V — 1204

Aalborg. (Aalborg Amt)

Nytorv 10 f 217 & 1993, stiftet 21. Okt. 1885. Kontortid Kl. 10 — 1 og 4— 6 , Tirsd., Lord. og Markedsdage 10— 11/2 og 4— 6 . Sparernes indskudte K apital: ca. 23 Mili. Kr. Reservefond: ca. 1,400,000 Kr. Garantikapital: ca. 500,000 Kr. Bestyrelse: Direktør P. Bisgaard, Formand, Partikulier Chr. A. Torn, Næstformand, samt Gaard- ejerne Søren Feen, K G Søren­ sen, og I Laursen. Bogholder: E Madsen. ' Kontorer i: Asaa, Løgstør, Flau- enskjold, V-Hjermitslev, Tern- drup og Nørre-Sundby. Landm andsbanken 0-Åagadel9,21 f 25, 389, 809, '1358 & 2925, Stats f 14. Landsbibliotek, Det nordjydske (Centralbibliotek) f 2349, stif­ tet 1895. 22,000 Bibliotekar: Age Petersson. Museet, f 310 Algade 48, or opført 1878— 79 og 1893 og indeholder en Kuustafd. og en historisk Afd. Mæglere, autoriserede: - Cbr'. Jensen, Kougensg. 10 f 2256 & 2257, Stats f 40. - D Reclmitzer, Slotsg. 32 f 4120 (2 Lin.), Stats f 16. - Jobs. Utzon, Nybavnsg. 6 f 2075& 2200 , Stats f 2 . Bestalling 17. Jan. 1912. Nationalbankens Filial, Jernbaneg. 4, aaben 10— 3 f 11 & 3063. Filialdirektør: O C J Anker­ stjerne Sørensen. Bogholder: A Jessien. Kasserer: A Fabiansen. Revisor: Statsaut. Revisor A Tveede. Nordjysk Bank, Akts., Hj. af Gi. Torv og østeraagade f 3301, 3302 & 3303, Stats f 42, Tele- gramadr. „Nordbank", stiftet 1916. Kontortid 10— 3 og 5— 0. Se iøvrigt Firma-Registret. Nævningekreds, Nordjydske. Hertil henhører: Aalborg Amt, Hjørring Am t samt Kjetterup- Gjøtterup, Kollerup, lljortdal, Klim-Thorup, Vust, Tømmerby- Lild og Øsløs-Vesløs-Arup Sogne- raadskredsc af Thisted Amt. Tingsted: Aalborg. Aarsliste-Udvalgets Formd.:Stift­ amtmand, Kmh.Carl Bache,K. DM. Politimester i Aalborg Købstad samt Aalborg B irk og Fleskuin Herred (48. Politikr.): J C Buch- Petersen, R. f 3223. Portland-Cementfabrikken Dan­ mark, Akts., f 1922 & 1942, Stats f 49, Teiegramadr. „Ce­ ntenta“.Fabrikken anlagt 1896-97, Virksomheden begyndt 1897-98. Overgik til Aktieselskab 11 . Febr. 1899. Aktiekapital: 1 Mili. Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, R., DM. Kbhvn. Adm.Direktør: A Boeck-Hansen. Portland-Cementtabrikken Nor­ den f 560, (3 Lin.), Stats f 22, stiftetsom AktieselskabNov. 1898, Virksomheden paabegyndt 1901. Aktiekapital: 2,000,000 Kr. Aarl.Produktion: ca.600,000Tdr. FortrinligEksportbeliggenhed, 7m Vanddybde ved egen Pier. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Polul Larsen,R., DM., Kbhvn. Adm. Dir.: Cand. poiyt. K Christensen. Prokurist: N Fredskilde. Post- og Telegrafvæsenets 4. Over­ inspektorat (Nordjylland), Nord f. 3. Distrikt (se u. Aarhus). Kontor Aalborg, f 2895. Overinspektør: Cand. jur. N. P. Teisen, R. Ritzans Bureau’s Filial f 1260, 1360 & 2567, Stats f 33. Skatteinspektør: Ths. Thomsen, f 1655. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendom sskyld: 120 ,2 Mill- Kr.; Formue: 79 ,4 Mili. Kr.; Indkom st: 45 ,3 Miil. Kr.

domme i Aalborg,Nytorv 7 f 570; stiftet 11. Sept. 1895. Udlaan pr. i /4 1926: 6,945;637 Kr. 1 1 0 .Reservefond: 531,379Kr. 86 0 . Kontrolkomitéens Formd.: Kon­ sul M Kragelund, R.DM.; adm.Di­ rektør: Overretssagf. Knud Griin- wald. Indbyggerantal 1925: 42,819(1801 5,579; 1901: 31,457). Jernbaneselskab, Aalborg— Had­ sund. Formand: Gaardejer N Kr. Kristensen, ML. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Aalborg— Hvalpsund. Form and: fb. Borgmester J G F Bornemann, K. DM . Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Fjerritslev — Nørresundby— Fre­ derikshavn. Formand: fb. Borg­ mester J G F Bornemann, K. DM . Driftsbestyrer: Ing. Chr. Rammeskov, R. Banernes J) 4203 & 4204. Katedralskolen, Saxog., f 3211, er stiftet 1554; Rektor: Th. C. Tliors. Kommunobogholder: J Abildgaard. | 496, priv. fl 4381. Kommunehospitalet, Urbansg. 36. f 2478, 2479 & 1911. Overlæger: Harald Møller (kirurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Schwensen (me­ dicinsk Afd.). Konsuler: Argentina: Im. Stuhr, R., Vice- konsul. f 1177 (10-12, 2— 4). Brasilien: Christoffer Kragb, .Vioe- konsul; f 332. N Kragh, Konsularagent. f 332. Dominik. Republik: V L Cortes, Vicekonsul.f 220 & 2220. Estland: K E M Marcusseu, Vi- cokonsul. fl 27. Finland: V Mouritzen, R ., Vice- konsul. f 1771. Grækenland: Henning Jensen, Vicekonsul.f 76 & 2076. Meksiko: Jean Heidemann, Viee- konsul. f 1365 Nederlandene :N HBrandt, Konsul, f 865; F Madsen, Vicekon- sul. Norge: Viggo Riitzebeck, R., Vicekonsul. f 67. Polen: Michael Kragelund, R. DM., Konsul f 2300, Stats f 52. Portugal: Jørgen Justesen, Vice­ konsul. f 200 . Spanien: Magnus Miiller, Vice­ konsul. f 97. Storbritannien: E. Carus-Wilson, Vicekonsul. f 105. Sverrig: A. F. Oisen Vicekonsul. S 24. Tyskland: Chr. Sommer Larsen, Konsul, f 20. Østrig: Dr. G Bremmer, Konsul. f 2317 (10—2, 3—4). Kreditforeningen af Ejere af min­ dre Ejendomme paa Landet i Jylland,Boulevarden43, f 3870& 3871, Postgiro-Konto Nr. 5102, stiftet 1880. Pr. 31. Marts 1927: 90,998 Laan; Hovedstol: 304,377,600Kr.; Rest­ gæld: 280,734,728 Kr. 53 0 .; Reserve- ogAdministrationsfond: 11,239,885 Kr. 99 0 .; indskrevne Kasseobligationer: 51,850,000 Kr. Repræsentantskabets Formand: N Fisker, MF., Almind; Næstfor­ mand: Johs. Pedersen, ML., Brabrand. Direktion: Justitsr. Lndv. Petersen, adm.; Husejer Hans Jensen, Hurup, Formand; Direktør Cl. Johannsen, Vaarst; Husejerne Kr. Hansen, Grejs­ dalen ogMariusNielsen,Mellerup.; Kontorchef: Joh. Christensen; Kasserer: PLauritsen;Bogholder: Kancellir. T Eich. Kæmner: Exam. jur. Holger Larsen. f 196 & 1714, priv. f 3916. Købstadrettigheder: Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i det 11 . Aarh. Landbosparekassen i Aalborg,

A alborg D iskontobank, Akts. GI. Torv 10 , stiftet 6 .Sept. 1854. K on­ tortid 10-3 og 5-6 | 2530, 2531, 2532 & 1231, Stats f 56. Aktie­ kapital : 2 Mili. Kr. .Reserve- og Delkrederefond: 1,402,221 Kr. Bankraadets Formand: Direktør A Boeck-Hansen. D irektion: Olaf Nielsen, R .; Robert. Lund. Filialer: Diskonto- og Landbo­ banken i Hobro f 464. Kontor­ tid 10-12 og 2-4; Diskontoban­ ken i Løgstør | 158. Kontortid 10-1 og 3-4. Aalborg Haandvæ rkerforening, stiftet 1848, Østeraag.27.f 2 .For­ mand: Malerm. Anton Lassen, R. A alb o rg H andelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Købmandslaug af 1431.Adr.Bispensg. l . f 235. For­ mand : Fabrikant Konsul M K ra ­ gelund, R. D M .; Næstformand: Gross. A Abel; Kasserer: Køb­ mand P Wenø. A alborg offentlige - Slagtehuse og E kspo rtslagte ri Østerbro, opført 1898— 99 af Kommunen. Overdyrlæge: E Aagcrup.D 575, priv. § 95. A alb o rg Portlan d - Cement - F a ­ brik, f 2173, Stats f 10, Tele- gramadr. „Cementfab." stiftet 1889 som Aktieselskab, Virksom ­ heden paabegyndt 1891. Aktieka­ pitalen, der oprindelig ud­ gjorde 800,000 Kr., er nu 2,400,000 Kr. Den aarlige Pro­ duktion af Cement, der op­ rindelig var beregnet til ca- 120,OOOTd., udgør nu ca.1,500,000 Td. (hvoraf over Halvdelen eks­ porteres). Fabrikken har eget Vandværk, egen elektrisk Kraft- og Lysstation, egen Udskibnings­ havn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 650 Arbejdere. Adm .Direktør: A Boeck-Hansen. Aalborg Portland - Cement - Fa- brik’s Havn har en Dybde ved Broerne af 5-7 ,6 m. Ved Eksport­ broen Vandslange fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Lys. Losning af Kulfore- gaar med elektrisk Kulkran med Griber. T il Fabrikken hører et Anlæg for Slemning og Tørring af K rid t til teknisk Brug med en Produktion paa ca. 7000 Tons tørt K rid t om Aaret. Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane (o. Fredericia): l l 1/4 Time. Amtmand over Aalborg Am t ogStift: Kmb. Stiftamtmand Carl Bache, K. DM . f 423 & 429. Amtsforvalter: N P Jensen, MF. R. f 120 . Amtslæge: E Tb. Malling. § 353. Amtsraadssekretær : Cand. jnr. K. Bache. § 429. Amtssygehuset, Hobrov. ft 1484. Overlæge: Dr. med. Th. Eiken. Amtsvandinspektør : Distrikts • bestyrer VM ertz Nielsen, f 1703. Amtsvejinspektør : Cand. polyt. M L Troelsen. ft 2670. Arbejdstroppernes jydske Depot. Chef: Kapt. L Madsen. Biskop over Aalborg Stift: Cbr. Ludwigs K . DM . Borgmester: Postbudformand M Jørgensen Jj 1322, priv. § 2204. Brandinspektør : Ferd. Færch. | 301. Bygningsinspektør: E L Poulsen. S 332. B yra ad sse kre tæ r: E Schiøler, f 623. Creditreform foreningen for Dan­ mark. Kontor Østeraag. 6 f) 1679. Dom kirken (Budolfi K irke) næv­ nes første Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn., opførtes 1777—

80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1899— 1900 (H Kampmann). Dommere i Aalborg Købstad med Aalborg B irk og Fleskum Herred (67 Retskreds). Civildommer: Johannes Vogelius, R. f 4466, Kont. § 1171. Kriminaldommer: Otto "Waage Jensen f 2455, Kont. f 3680. Elektricitetsvæ rket (kommunalt), fl 298 er anlagt 1909. Bestyrer: K Reinholdtsen. Fabrikinspektør for Aalborgkred- sen: K W Galle fl 848. Fodfolket. - 10. Regiment (Linie), Kontor Ho­ vedvagten D 161. Chef: Oberst Km jkr. K L Lasson, R. DM. 9. Bataiilon (Linie), Chef: Oberst- løjtn. L F C Krogh, R. DM. 25. Bataiilon (Linie),Chef: Oberst- løjtn. J W Jantzen, R. DM. 30. Bataiilon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. O Bølck, R. DM. - 11. Regiment (Reserve), Kontor Hovedvagten J) 2167. Chef: Oberst H C Hansen, K. DM . 31.Bataillon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. C A Lichmann, R. 32. Bataiilon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. J V L Christensen,R. DM . 3. Livgardebataillon (Re­ serve), Chef: Oberstløjtn. O Laage-Thonisen, R. Forsørgelsesinspektør: M Dau- gaard, f) 130. Fremtiden, gensidig dansk Livs- forsikringsforening,oprettetl 886 , Bispensg. 16 Aalborg J) 1247, Stats f 38. Postgiro-Konto Nr. 5113. Den 31. Dec. 1926 var Forenin­ gens samlede Aktiver 12,649,857. Kr. 88 0. og Forsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 56,457,059 Kr. 66 0. Statsgældsdirektør P O A A n­ dersen, K. DM . pp., Formand for Foreningen. Direktion: A C Christensen,adm., og R P Hegelund, R. Kontorchef: A V Schaarup. Aktuar: J A V Hartvig. Gasvæ rket, f 59anl.l853af Detdan- ske Gaskompagni, i 1S11 over­ Havnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendendeBolværker5,5til 7,5 m, i det østre Havnebassin 6,8 m, i Teglgaardshavn 4 ,7 m, i Skibsbyggerhavnen 4 m, i Baa- dehavnen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. UdstraktHavnesporanlæglangs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdamper medDykkerapparat (tillige Isbry­ der), Vandpaafyldningssteder, ri­ gelige Provisioner, Maskinvæ rk­ sted, Ophalingsbeddinger for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 2 Tørdokker, den stør­ ste for Skibe indtil 110 m Læng­ de, 20 Tons Svingkran. Losning og Lastning besørges ved Havne­ arbejderne efter faste, moderate Takster. I Havnens Nærhed Post- og Telegrafstation. 5 Lod­ ser. Over Hals Barre er der uddybet et Løb med 7,e m Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- taam med Station for Hals Lod­ ser. T il Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. Havneingeniør: Cand. polyt. Povl Mygind, kst., Kontor Nybavnsg. 12 f 2093, priv. f 3169. Havnefoged: P C Mølbach,Kon­ tor Slotsg.28 f 2767, priv. S 2750. Hypothekforeningen forLaan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ taget af Kommunen. Bestyrer: H Hansen.

Provins-Register—Forretninger

V — 1205

Aalborg

Provins-Register—Forretninger

V — 1206

Aalborg

Se Fagregistret under jHalmvarer, Fl askeby Istre, | Art. f. Vinlidl. Handelsundervisning

Forretningsnavn og Adresse

Hertil benhører: Aalborg, Hjør­ ring og Randers Amter. Statsadvokat: Sveuné Schmidt. Medhjælper for Statsadvokaten: Helge Hoff. Statsbanerne: 6 . Trafiksektions og 10. Bancscktions Kontorer. Nær­ mere, se Afd. II., Artiklen Stafsb. Stiftskasserer:AxelM øller. §2040. SniidJicdstroppcrnes jydske Re­ pot. Chef: Kapt. L. Madsen. Teatret, Jernbaneg. 9, 11, opf.1878. TekniskSkole,Danm arksg. l l f l 961 Aftenskole. Dagskoler for Byg- ningsbaandv., Malere, M askin ­ byggere og Møbelsnedkere. TnristloreningensBnreaaiBoghdl. V Madsen, Bispensg. 20 ft 225. Udskrivningsvæ senet. 5. Kreds. (Viborg Amt, med Undt. af de Dele af Amtet, der benhører u. 4. Udskrivningskr. (se Aarhus), Ringkjobing, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter samt Købstaden Hobro). Kontor:Nyhavnsg,9 §638. Udskrivningscbef samt Mon- stringsbestyrer for Aalborg Køb­ stad: Oberstløjtn. E M J I I Tjeld, R. DM. Vagt: D F V S. Aalborg Natte­ vagt repr. af Politifuldm. A Car- stensen og Direktør S Mayntz- husen. Vandvæ rket (kommunalt), §1 85, anlagt 1854. Vejer, M aaler og V rage r: Vilh. Asmussen, § 387.

Skatteprocent 1927— 28: 7, ib (Lig- ningsprocent: 10 ,s)- Slottet, en Rest af det gamle Aal- borghus, der var opført af Chri­ stian III, er nu Bolig for Stift­ amtmanden. Sognepræster: - Stiftsprovst P Barsoe, It. DM. D 2358 (Domkirken); - -1 I Soetmann § 1476 (Vor Frue K.). - S C C Søbye § 1772 (Vor Frel­ sers K.). Sparekasse.AalborgBys ogOmegns, stiftet 12. Maj 1824, Østeraag. 12, Kontortid 10 — 1 , Tirsd., Lørd. og Markedsd. til Kl. I 1/g samt hver Efterm. 4-6. Sparernes Tilgodehavende pr. sl/3 1927: 02.610,000 Kr. Reservefonds pr. 31/a 1927: 1,192,000 Kr. Indskudsrente: 4 og 5 p.Ct. A f Tilsynsraadets 7 Medlemmer er Fabrikant L Mø reb, R., For­ mand. Direktion: Købmand C V Olsen; Direktør J F Petersen; Direktør P F C o rd e s; Stiftamtmand Kmb. Carl Bache, K. DM. Bogholder: E Boas Ficb. Kasserere: F A Briicker og N Th. Olsen. Stad sin ge n iø r: Niels Olsen,R.,§78. Statsadvokatur, l.jydske, ft 2772 & 1923.

AalborgHalmvarefabriker JyHandsg. § 640 & 1970 Postkonto 5 1 5 0 ....................... Aalborg Handelsskole Grønneg. 8 § 229 Aalborg Handskefabrik ved Malling A n ­ dersen Graveusg. 19 § 843................... Aalborg Hvide- og Te xt.ilvare lager, B Øst­ borg Svemlsg. 10 § 1135 Postkonto 12085 Aalborg Is Kompagni ved J S Svendsen Østerbro 103 § 50, Stats § 29.............. Aalborg Jumbefabrik Nørreg. 20 § 162 . . Aalborg Kaffe- og Tehandel Nytorv 8 § 275 & 4175 Aalborg Karosserifabrik, Jens Andersen Nørreg. 20 § 3670............................... Aalborg Kedelrensningskompagni Tvang. 3 S 4995 ............................ ' ................. Aalborg Kiosk-Selskab, Akts. Vesteraag. 25 § 1240 ........................................... Aalborg Kolonialkompagni, Akts. Katte­ sundet 45 § 4275 & 4276..................... AalborgKonscrvesfabrik ved Elim ar Schmidt Kongensg. 6 § 323, 324 & 329.............. Aalborg Korkvavofabrik ved K K Knudsen Tiendcltulen 1 7 ................................... Aalborg Korset-Magasin Gravensg.il §4060 Aalborg Kreaturforsikring NytorvlO § 730 A ALB O R G K R ID T S L E M M E R I, LTD. Jfr. Ane G. 16 § 2300, Stats § 52 Telegrain- adr. „Kragelunds 11 ............................... Aalborg Krydderi-Import ved Schrøder & Hansen Borgerg. 15 § 194 & 4041 . . . . Aalborg Kurbadeanstalt Algade 56 § 1644 Aalborg Kurvemøbolfabrik ved Ileliner- Oleseu Graveusg. 15 § 1535 ................ Aalborg Liuge rimagasin, Akts. Algade 60 § 4005 ........................................ .. Aalborg litografiske Anstalt ved Stelzner, Sondergaard & Stephcnsen Skipper Ele­ ments G. 1 § 686 ................................. Aalborg Lyskopieringsanstalt Kattesundet 1 § 1565 ............................................... Aalborg Læderhandel, Akts. Slotsg. 6 § 1 9 5 ............................................... A A L B O R G M A R G A R IN E F A B R IK , B Thor- sen,Akts. Fredericiag.3, 5, 7 §2254,(4Lin.), Stats § 1 Telegramadr. „Margarinefabrik *4 Postgiro-Konto Nr. 5114....................... Aalborg Maskinistskole Danmarksg. §1961 A A L B O R G M A SK IN - OG S K IB S B Y G G E R I, A KTS. Rørdalsv. § 4101 (4 Lin.), Stats § 9 Telegramadr. .,Yanl“ ..................... Aalborg Mejeri og Flødefabrik Ved Stran­ den 5 § 791 ...................................... Aalborg Mel-, Gryn- og Gærforretning Nytorv 18 § 755 Aalborg Modelfabrik ved Alf. Nielsen & Ancher Pedersen Kastetv. 59 § 2755. . . Aalborg Monument- & Cementvarefabrik, ved J C Bukke Lokkeg. 12 § 1685 & 1691 Aalborg Nattevagt D FV S. § 6 .............. Aalborg Navigationsskole Kastetv. § 1402 Aalborg ny Autoværksted ved Johan Hansen Aagade 31 § 4731 ............................... Aalborg ny Dampbageri ved Olesen & Binderup Norresr. 16 § 1968................. A A L B O R G NY D A M PM Ø L LE , A K TS. Poul Paghs G. § 16 & 1632, Stats § 7 Post­ konto 6501 Telegramadr. „Dampmøllen14. Aalborg ny Glasværk, P Pedersen Østei bro 44 § 356 ............................................ Aalborg ny Skiltefabrik, Akts. Vesteraag. 13 § 995 ........................................... Aalborg ny Trædrcjeri, A M Andersen Algade 8 § 538................................... Aalborg ny Vognmandsforretning ved Sø­ ren Larsen Kjfellerupsg. 5 § 115 & 4406, Stats § 4 7 .......................................... Aalborg Papirlager ved Østergaard & Birk- holt Danmarksg. 66 § 572 .................... Aalborg Plisséforretning ved Kristine Jen­ sen Christiansg. 23 § 1618 A A L B O R G PO R T LA N D -C E M EN T -FA B R IK , A KTS. § 2173, Stats § 10 Postkonto 12573 10 Telegramadr. „Cementfab *4 .............. Aalborg Reklame & Skilte Atelier ved Bønsdorff& Larsen Kattesundet 21 §5025 Aalborg Revisionskontor § 954 & 2707 . . Aalborg romerske og Varmebadeanstalt Rantzausg. 25 § 41 1 ............................ Aalborg Saltraffinaderi Jfr. AneG.16 § 2300 Aalborg Skiltefabrik Algade 56 § 139 . . Aalborg Sodafabrik § 2300, Stats § 52. . Aalborg Stempelfabrik, K arl Agersted, Chr. Lund’s Eftf. Jfr.Ane G. 10 § 1694.......... Aalborg Sten- og Billedhuggeri Jernbaneg. 20 § 1371..........................................

Handsker

Manufaktur en gros

Isværker Vognfabr. og -forhandlere

Automobilkarosserier

Kedelrensniiig

Kiosker

Kolonial en gros (Hørkram cn gros. Ost en ( gros, Kon serv esfabr.

Korkvarefabr.

Kreaturforsikringsselsk. (Kridt, Art. f. Tapetfabr. ) Malerartikler jSe tillige Eksport-Kalen- [ d e r f o r a n i 2. B m d Krydderier (Vandkuranstalter, Massage, ) Badeanstalter

Kurvemob ler

Lingeriuds.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Litogr. Anst.

Aalborg Am ts Andels-Smørsalgsforening Grønnegaard I) § 92, Stats § 6 1 .......... Aalborg Amtstidende Østeraag. 15 § 901, 902, 903, 904, 905 & 906, Stats § 23 Postkonto 10333 ................................. Aalborg Autogarager Dannebrogsg. § 4020 AalborgAutomobil-Kompagni,Rantzausg.l9 | 1818 & 1241 ................................... Aalborg Automobil- & Vognlakereranstalt, Simon Jensen Aagade 25 || 878 .......... Aalborg Bogholderi og Revisionskontor y . C Sørensen Prinsensg. 28 § 898............ Aalborg Broderifabrik ved H Guldager Nybavnsg. 4 ft 4075 ............................ Aalborg Bugserselskab ved Jacob Nielsen & Co., Maren Turis G. 12 || 1265, 2856 & 4265, Stats § 2 8 ........................... AALBORGBYS OGOMEGNSSPAREKASSE Østeraag. 12 § 5 7 &I)irektion § 3508. Kontortid 10— 1, Tirsdag, Lørdag og Mar­ kedsdage til Kl. l'/s samt hver Efterm. fra Kl. 4— 6 . Oprettet 12 . Maj 1824. F ilia l: Vejgaard ved A alborg................ Aalborg Børste- og Gadekostefabrik ved J Knudsen Sankelmarksg. 13 § 3061 . . . . Aalborg Cementvarefabrik ved A Nielsen Absalonsg. 30 § 3783 .......................... Aalborg Cykleværksted Brandstrupg. 1 § 780................................................. Aalborg Dampfarveri, Akts. st. Vesterg. 34 § 7 1 2 .................................................

Smøreksportører

Lyskopiering { Læder en gros, Sadelma­ geriartikler, Skomageri art. i Margarinefabr., Fedt en gros Maskinistuudervisning |Sk ibsbyggerier, Maskin- ) fabl*., Skibsreparation

Aviser, Bogtrykkerier Automobilgarager

Automobilkørsel 1

AutoinQbiliakerere

Revisorer

Broderi en gros

Flode en gros

Bugserselskaber

Modelsnedkerier

Cementvarer Nattevagt Navigationsskoler

Sparekasser

Automobilreparation

Børstenbindere

Bagere lDampmøller, Mel en gros, \ Byggryn

Cementvarer

Cykleudsalg

Farverier

Glasværker, Flasker

Aalborg Dampkaffebrænderi, Sckmidt-Jen- sen Adelg. 18 § 513............................ Kaffebrænderier Aalborg Dampsennepsfabrik og Kaffebræn­ deri, R Pedersen Nørreg. 16 § 1325 . . . Sennep, Kaffebrænderier Aalborg Dampvaskeri Fredericiag. 13 & 15 (Farverier, Tojrensnings- § 239 (2 Lin.) Postkonto 8739.............. ( anst.,Vaskerier,Plisséforr. A A L B O R G D ISKO N TO BA N K, A K TS. GI. (T,ankpr In(,aa80 10 * ™ ' * * n i 1 ^ ^ 5 3 2 , Stats f *6 ^ n t o t H l lO - S og 5 - 6 Postkonto der f »ran - % B m d

Skilte

Drejere

Flytteekspeditioner

Papir en gros

6988. Stiftet 1854................................. V Aalborg Drivremmefabrik ved N .1 Nielsen Jfr. Ane G. 9 § 1676 .......................... Aalborg Dukkemagasin ved Palsgaard & Vorsaa Østeraag. 3 § 1936 Aalborg Eddikefabrik, Sherry-Eddikebryg- geriet ved M K Kejser Jyllandsg. 7 fl 3437 Aalborg Expanko Kompagni Gl.Torv 3 §1550 Aalborg Exportkompagni, Akts. Østerbro 40 § 2493, Stats § 4 3 ......................... Aalborg Fiskeeksport, Nielsen Uttrup & Co. Ved Stranden § 309............................ Aalborg Foderstof-Import, A k ' > Østeraag. 20 § 4700 (3 Lin.), Stats § 45 & 60 Post- k oni' o 11275 ........................ ................ Aalborg Gortleri & Metalstøberi, C Asferg Svinglen 3 § 678 ................................

Drivremmefabr.

Cement, Bygningsartikler

Skilte Revisorer Badeanstalter Saltraffinaderier og -i nip. Skilte Soda

Eddikefabrikker

Talg

F isk en gros

Korn, Foderstoffer Gortlere

Stempl-er

Stenhuggerier

Made with FlippingBook Ebook Creator