Kraks Vejviser 1927 personregister

Animated publication

En In d h o ld sfo rtegn else til V ej­ v iseren findes e fte r T itelb lad et foran i h v ert:B in d

Afdeling IV.

Person-Register for Kiøbenhavn,

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank-og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i Kjøbenhavn, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandleve og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man haturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som væsentligst gennem Folkeregi­ stret er kommet til Vejviserens Kundskab éfter Person-Registrets Trykning. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. II, Real-Register for Kjøbenhavn. — Adresser paa

Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se Afd. V, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa hæste Side.

■1 . ' . . T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 1. December 1925 — 15. November 1926, med Angivelse af Dødsdagen.

Adressering og Frankering af Brevforsendelser. Alle Adresser i Vejviserens kbhvnske Afdelinger er anført i Overensstemmelse med de Ændringer i Post­ distrikterne, der træder i Kraft den 16. Januar 1927. » , v , Bemærk Reglerne om Brevforsendelser (Takster) og Lokalporto i Afsnittet Bestemmelser og Takster (grønne Blade) i Vejviserens 2. Bind.

V e j ledn ing i Brugen a f P er son -R eg is tre t .

1) E f t e r n a v n © er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det . første Navn alene, f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f, Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. I. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strængt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn ( G A P staar før C a r l, dette atter før C A S ). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men (let efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Oo. = Hansen A O O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget H ensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling V I i 2. Bind).

O p tage lse i V e jv i s e r e n s k e r e f te r R ed a k t ion en s S k øn .

Flytninger, Navne-og Stillingsforandringer, Etablering af nye Virksomheder o. 1. Meddelelse herom bedes indsendt til Vejviserens Kontor, Nytorv 17, Kjøbenhavn K., inden 2 0* Ok t o b e r . B lan k etter til B rug ved A nm eld elsen findes i S lu tn ingen a f d ette B ind.

A fdeling I V . Person-Register for Kj©benhavn. Omfatter Kjøbontiavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer. Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. V. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adrcsser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

AagaardPaul Ingeniør (Bach &Bonne’sEftf.) Manøg. 51§9 J) St. 778x - Christine Klkollektrice 1. Strandstr. 182 E ^ Palæ 1853x - Annine Kommunelærerinde Abildgaardsg. 45 ® D 0 40v - A P L Kommunelærer Tibirkeg. 213 E ® N 5486 - Ida Kommunelærerinde Holgolandsg. 9 ’3 |) V 494y - Julie Kommunelærerinde Cand. ph.il. Lun- deskovsv. 10 Hell. J) Hell. 522 - M Kommunelærerinde Fjords Allé 10s 3 $ N 4137x - HVM Konstruktør Bogholderallé78Vanl. - Carl Trier Kunstmaler St.Knuds V .23B 3 - P Køkkcnudstyrsforr. Kompagnistr. 19 E ® By 310v - O C Læge Dr. med. Juliane Maries V.16H1 ® N 2265 (12-1) - Hjalmar Malerm. Tyrolsg. 17 [s] ® Am. 4132 - Julius Maler Fotograf St. Knuds V. 23 B s 3 f V 2879x -O R Malerm. Bodilsg. 3®3 - EmmaFrøken Maskinafskrivningsbur. Go­ thersg. 364 E D Palæ 497v - O Maskinafskrivningsbur.Folkvarsv. 7SIE I Gh. 3434x - B A Maskininsp. Classensg. 19 B4 ® |) 0 2336 y - Ella Modehdl. Ø-Farimagsg. 13 E $ By 1391y -OFMurerm . Vesterbrog. 169 3 ® Cent. 12786 & Priv.Ji V 8685 (10-2 undt.Lørdag) - Th. Murerm. Hollænderdybet 142(s] 1}Am. 2139x - K Organist Norgesg. 563 111 J Am. 3075v - Gunnar Overassist. ValbyLangg.7B3Valby ® Vb. 179x - P N Overbetj. i Statspol. Artilleriv. GO1[s] ® Am. 2143 v - IG Pastor emer. Frijsenborg Allé 70‘§3 Jl St. 2032x - H Postassist. Langelandsv. 37 [El J) Gh. 3427x - P F Postkontrolør Helgolandsg. 93 3 - ’s Pressebureau Amagerbrog. 4011 Jl Cent. 12464 - A Professorinde Kroghsg. I4 [øj - Joakim Redaktør Amager Boulevard 1344 [Si ®Am. 2624 - A M Repræsentant Borups Allé 2391Brh. u Gh. 3877u - Bjørn & G Christophersen Skibs- & Ma- skinkonsulen terAmalieg.41 E®Cent.ll450 - P D Tandlæge Frederiksborgg.l7EJICent. 13305 Bp. Gilbjergg. 42 El - Aage Tomrerm. Bergensg. l s ® fl 0 6465 - A S Tømrerm. Haderslevg.342 3 J|V245y - Peder Tømrerm. Njalsg. 392 [s] Jl Am.465y - A& VZahle Vognmænd Rømersg. 9E f Cent. 4430 Aagaard-Hansen L Fuldm. Tagensv. 441El Jp Tg. 616 Aagades Brødfabrik, Akts., Aaboulevard 32 E f Cent. 1181 & 9182 Aagerup Fr. Blikkenslagerm. Gas-& Vandm. Højdevangs Allé 22 1] Jl Am. 2267 38

AabyeElseFrøkenHollænderv.2333 DV2382v - K A P Frøken Svinget 165 [s] J) Am. 1703x - Rud. Gross. Papirposefabr. Griffen- feldtsg. 544 El |J Cent. 1257 - JSF IngeniørCand. polyt. Sortedamsg.31® ; J)N28t>9x - Oscar Installatør (Andersen & Aabye) Fjords Allé l 4 3 - Fr. Kasserer R. Classensg. 274® Jl 0 3847 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 343 J)V 2769y - Jørgen Kunstmaler Classensg. 17 B4 ® 0 464 y A Manufakturhdl. Falkonerallé 106 El J) N 3855 Bp. Fjords Allé 333 - Vilh. Prokurist Griffenfeldtsg. 544 E - Th. Frøken Teemballageforr.Nørreg.l63E ®By 751x Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 E | Palæ 878x Aadam Margrethe Enkefrue Julius Bioms G. 23:i El | Tg. 370x - .TChr.Gulvbeklædningsforr. Vinkelv.213 jj N 5349 Aae Olga Malerinde Johannev.9'3 |)N2341u Aaen P J Postassist. Frederiksborgv. 176s El Aaens Glassliberi ved LarsHansen Falkoner- allé 112 E | Cent. 9413 AaesTh.Maskinmester i FlaadenHolmbladsg. 763E Aagaard O OAssist.v.Nyb.Kommandantskab DM. Ræveg. 8,9 E J) Palæ 653x - C Lumbye Assurandør Fredericiag. 902 E fil P n lco 0 ^ 1 - D Bankassist. GI. Strand 442 E - N Nielsen Bestyrer Ryesg. 28s E JN4233 - Johs. Borddekoratør Tingv. 17 [S] - Carl ECand.polyt.tekn. FotografRedaktør Tordenskjoldsg. 16 E $B y 5464x Bp.Mor- lenesv. 14 Holte J) Holte 467 - SO Cyklehdl.VerasAllé 24 Vanl. $ Damsø 220 Postkouto 753 - I*Direktør Forchammersv. 292 3 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I2 3 $ By 7143 - Gerda Enkefrue Brøndsteds Allé 72 3 ffi V (>015y - 1 K Enkefrue Frdbg. Allé 11As 3 - Jenny Enkefrue Østerbrog. 1244 [ø] ® 0 2429y - Margaret Enkefrue GI. Kongev. 15913 I! V 6354x - Nelly Zeuthen Enkee. Fabrikant Humle- bækg. I4El J Tg. 2454u - Chr. Fabrikant R. (Axel E Aamodt) Poul Ankers G. 2S E ® Palæ 1974 - Johs. & Kaj Petersen Fabrikanter Told- bodg. 16 E |) Palæ 414x - N A Forretningsf. Esromg. 32EIJlTg.465y - Dagmar Frue Amager Fælledv. 9S [s! ® Am. 1680x - Thora Frue Bodilsg. 1° 3 D V 6454y - D E Frøken Carl Bernhards V. 3* 3 - Harald Gross. Gustav Adolfs G. 142 (H - Otto Gross. (Celinder & Co.) Østbaneg. 33 m j§ 0 6133 - &Frederiksen Guldsmedcm. St. PederStr. 26 E I By 7157 - V Guldsmedcm. (Aagaard & Frederiksen) Langelandsv. 34 IH

Åa Dørplade- & Skiltefabrikken ved Ricli. Wieder Graabrødrct. 8 E J) By 7305 Aaager Janus Murerm. Jomsborgv. 31Hell. f Hell. 74 Aaba Bud & Transport Co. ved K M’unch & Il P Jensen Gothersg. 14 E J) Cent. 9282, 56(56,3355 &Palæ 1391x Aabad-Bjerring-Clausen O J Direktør Im­ presario Westend 304 3 J) V 2325v Aabak A C.Gross. Frm. Herluf Trolles V.13 3 I Cent. 312(5 - Chr. Snedkerm. Fanøg. 272 Hl |j S^. 862y - Kr., Akts., Snedkerm. Oohlenschlægersg. 17 3 | Cent. 14041 Aabal Vindueskompagni Rosengaarden 6 E | Cent. 8447 Aabart Einar W Pianostemmer Engelstedsg. 43 ® | St. 1323 Aabech Alexius Arkitekt Murerm. Sparres- liolmv. 16 Brh. $1 Bella 559 - A Konfektionsforr. Husumg. 10 El D Tg. 17()6x Aabel [Se endv. Obel] - I-I P elektr. Install. Strandg. 25E Bp.Wil- dersg. 361E J] Am. 5759y - I P Th.eilmannRopraesentantHavrev.6Brh. D Bella 490 Aaberg ErikInstrumentmagerVodroifsv.21131 13 D V G881x - Karl F A Instrumentmager Pianostem­ mer Vestmannag. 32 11 $ Am. 3365 - C J Maskinmester Niels Bohrs Allé 5 Søborg D Søb. 579 - Aug. Tømrerm. Kristiansholms ØEJ) Am. 1375 Aabo Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Prinsesse Charlottes G. 31 E Jl N 585y Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70E Jl Cent. 9500 - Cykleforr. ved N H Nielsen Aaboulevard 40 E S N 778 Aaboulevard-Kiosken ved P Frederiksen Aaboulevard 9 C 3 f) Cent. 2049 Aabrink H V Giarm. Amagerbrog. 89 (S) ® Am. 3041 - Axel Kunstmaler Amagerbrog. 1762 m - .1 P Vognmand Valdemarsg. 19 3 Bp. Tyrolsg. 19S [S] jg Am. 5578 Aaby [Se endv. Aabye] - Emil Ingeniør Cand. polyt. Hattensens Allé 4S E $ Gh. 2766 - I Kommunelærerinde Randersg. 52s [0) |l 0 2933u - Johan Kommunelærer Wilh. Smidts V. 1 Gjentofte |} Gjent. 380 Aabye [Se endv. Aaby] - E Cand. theol. Lærer Massør Dosseringen 183 1 | N 3193 - C Enke e. Apoteker Østerbrog. 394 Hl D 0 2467x - Tbilda Enkefrue Hollænderv. 233 3 - Henriette Etatsraadinde Callisensv. 11 Hell. | Hell. 303x - H Fabrikant (Skandinavisk Slipsfabrik) Østerbrog. 394 ® J) 0 2467x - CFiskerfartøjsregistrator Annasv.41 Hell. D Hell. 206lv - Dagmar Forstanderinde Colbjørnsensg. 34 3 I V 2769y

Person-Register for Kjøhenliavn

Aage—Abe]

IV — 594

Aagesen J N Bogholder u. Magist. Inger- slevsg. 1S0S [v] f] V 204 6v - Johanne Broderihdl. Falkonerallé 19 ® - ViggoDepartementschefiUndervisningsm. K. DM. BrodcrsensAllé 2 Ueli. flHell.1828 - Aage KirehhoffDisponentHøffmeversv. 2-1 Vanl. - IIC Forretningsf. Frederiksv. 313 (F1 * A Hdlsgartner Taarnby pr. Kastrup f Kastrup 65 - OHdlsgartner Islev Husum fl Islehro 1.7 - Vagn Højesteretssagf. kst. Kammer­ advokat R. DM. Frcdh. Kan. 16 lK| ft Cent. 2550 & 11550 (10-4) Bp.Stockholmsg. 53113 111 0 728 - Kaj V Ingeniør Charlottenlundsv.30 Hell. - Harald Korrespondent Jernbancv. 27 Lyngby f Lyngby 442 - C J Kirschoff l'h. Købmand Dronn. Tværg. 52i m - L V Købmand Brede Lyngby fl Lyngby 357 - Vagn Malerm. Njalsg. 55s [g] - Marie Manufakturhdl. Njalsg. 51 [s]|l Am. 998 y - Jacob Repræsentant Griffenfeldtsg. 284E fl N 626 - H Skotøjshdl. Amagerbrog. 53 E J) Am. 2470 Up. Reberbaneg. I4 [S] - E Skotøjsreparatør Sundevedsg. 2 13 g V 1987y - Aage Snedkerm. Westend 29 3 f) V1438 Aagreen L V Ingeniør st. Kongønsg.432 [ k JD Falæ 1931v Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkonerallé 0 120 U lf Cent. 10940 Akerlund 1 M O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 SS - Henry Gross. (Chr.CRahr& Co.) Nyvej 9 E | V 3305 - John Gross. Puggaardsg. 84 13 J) By 485x - N J Skrædderm. Bredg. 20CE f) Cent.6209 Bp. Bredg. 47s IHf Palæ 1912 Aakerlund A SpeditorToldlclarererTrepkasg. 23 (S) f) N 1828v Aakerman A Dameskrædder Ny Kronprin- sesseg. l l e H $ Palæ 1719u Aakessen Aage Konfekturehdl. Peter Bangs 0 V. 27 m Akesson Janne & Laursen Gross.Holsteinsg. 43 H -Knut Repræsentant Amagerbrog. 1 6 4 [s] - N Skrædderm. H P Ørums G. 413 Aa-Kiosken Aaboulevard 50 H f Cent. 11037 Aakjær Svend Cand. mag. Underarkivar Svinget 263 (sj f Am. 745y Aa-Lageret, Akts., Urtekr. Rantzausg.8 B E f N 1528x Aaland H P Kunstmaler Holmbladsg. 794 [Si Aaland ved Carl Hansen Flytteforr. Dau- marksg. 19 3 f) V 1567y Aalberg Joseph Kreaturkomm. S-Boulevard 583 E fj V 7898 Aalborg R A Ritmester R. DM. Lundtoftev. 218 Lyngby Aalborg Margarinefabrik’s Hovedoplag Pe­ der Skrams G. 24 H f) Cent, 10254 &11254 Telegramadr. „Vegetana" Aalling J Sølvsmed Frdbg. Allé 11 A3E f V6686x - & Rasmussen Sølvsmede N-Søgade 17EJ) By 1919y Aalund OttoGlannHolsteinsg45ISlJlCent,9936 Aamand Niels Overmontør Ægirsg. 463 E ® Tg. 3277y Aamann Svend Repræsentant Smalleg. 36 B4 m f Gh. 911y Aamo David Repræsentant Gimles Allé 3 B s m $ Am. 1506 AamodtHans Driftsinsp. Strandboulevard 722 ® | 0 3646 - Harald Hdlsrejsende Falstersv. 61m - Maria v.Hedermann Frue Musiklærerinde Longangsstr. 373 H f By 1526y - A x e l E Aamod t Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 E f Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857

Aas I C Direktør Ehlersv. 33 Hell. fl Hell. 2564 - A W Fotograf Ehlersv. 33 Hell. - J F Naalemagerm. Gothersg.41 E f By3920 - E yv in d Monrad Ritmester Krathusv. Gharlottl. f l Ordr. 1057 - H O Skrædderm. Regnar Lodbrogs A llé20 H f Am .4216 Aasberg J F Dampskibsf. K. I)M. MfæD. Gersonsv. 26 Hell. $ Hell. (>17y - J Fuldm. Borups Allé 71 ED fl Gh. 727x - C E Malerm. Volundsg. 54 El f Tg. 1482x Asell Per Overmontør Rebokkav. 181Hell. Aaskov L J R Cigarfabr. Turesensg. 6S E Aaskow W Willadsen fh. Købmand Monrads Allé 22 Valby f Vb. 602 Aaslund Ove Restaurator N-F;vsanv. 20 [Pi Gh. 457 Aasted K C S Direktør Cand. nolyt \ i))(>kev. n m -E ig il Fabrikant Gand.polyt. (Soborg- Margai’inefabvik) Soborg Hovedg. 16 So­ borg fl Søb. 564 - David Kontorchef Ronneallé 6 Lyngby fl Lyngby 472 - Stella Modehdl. Fredcnsg. 41E - Ilelge Prokurist liarsdorftsv. 10AS E - Svend Prokurist liarsdorftsv. I0ASE f V 7319 - Anna Tandlæge st. Kongensg. 5 H JPalæ 402 - J D Tapetserer (HPlambeck’sEftf.) Stam- pesg. 73 E ft V 9 l u - S Tapetserer (H Plambeck’s Eftf.) st. Kongensg. 5:t E f) Palæ 402 Aasted-Frandsen Chr. Gross. Mariev. 1 Ved bæk fl Vedbæk 216 Aastrand Herman Urtekr. Trekroncrg. 58 Valby f) Vb. 274 Aastrup Volmer Driftsinsp. Cand. pharm, Lyngbyv.852 ES $ St. 1393 - Carl Gross. IIolbergsg.26'E J Cent. 11233 - C H Ingeniør Australiev. 182 g - II P Pastor emer. Ringstedg. O2 0 ffi 0 1447 y - Th. Provst emer. R. Strandboulevard 9 3 2M f 0 2334v Aastrøm Aage Repræsentant Stjerneborg Allé 8 Søborg f) Søb. 342 - Carl Smedem. Nærum fl Nærum 43 Aasø P II Isoleringsmester Hovedvangenl6s Brh. f) Bella 300 Aasøe M C Urtekr. (Carl Hansen’s Eftf.) Mølleallé 18 Valby f Vb. 397y Aatoft A Repræsentant Forfatter Ivrsthvns „ Voldg. 34 E f! Am. 4908x Atvidabergs Industrier, Aktiebolaget, Salgs­ kontor for Danmark ved C E Juul Hansen Vimmelskaftet 43 E f) Cent. 13471 Aavang ved C Bach-HansenVaskeri 1. Frede- riksborgv. 28 E fl Tg. 1416 _ Abbeiin Johan Skrædderm. Egebæksv. 1A ES Abben Julie Enkefrue SvanhoJmsv. 14A2E | V 6202 u - Verner Husejer Fredensg.173 E fN4497x - Hedevig Frøken Korrespondent Cand.phil. Svanholmsv. 14 A2 E f V 6202 u ' A. B.C. Protokol Co. ved Johannes Iversen & Co. Fredh. Kan.2 H f Cent. 14770 &14771 Abel Olga Frue Damesfirædderinde Margue- ritv.81. [s] f Am. 6110 - Caroline Enkefrue Classensg. 394Hl f) 0 4953y - ’s Expres Co. ved N C Petersen Westend 24 E fl V 3918 - V Formand f. Cementstøbernes Fagforen. Borups Allé 115s É - E B Frue Havneg. 434 E fl By 3718 - Vald. Fuldm. u. Magist. Odenseg. 134 U lf 0 124x - V E Fuldm. u. Magist. Lyngbyv. 563 BS f St. 387x - KnudGlarm.Vesterbrog.l02s’! E fl V 3713- - Holger Graver v. St. Jakobs K. Østerbrog. Lægeforen. Bol. K 9 ® - C F M Gross. Vennemindev. 202 S f St. 1172 - Helmer Gross. Agenturforr. N-Voldg.78E! S Cent. 14756 Bp. I E OhlsensG. 19‘ m | 0 6423

Aamund Joseph Fuldm. Raagev. 17 Hell. fl Hel]. 1921 Aandssvageanstalter seAfd. IIReal-Register Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandbou­ levard 1114SS f) 0 3423x Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Wille moesg. 224 El fj 0 2246 y Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv. 48B2 [L )fTg.3414x Aardal Fr. Postassist. Vodroflsv. 2 1A4 tv] Aarep S .P Godsforvalter Overskousv. G3 Valby f) Vb. 196y Aarestrup Emil Afdelingschef Stægers Allé 33 E fl Gh. 2569 - Georg Bankbestyrer Lykkcsh. Allé 3ASE I V 7150 - Marie Enkefrue Falkonerallé 412 E - Ingeborg Fuldm. N-Frihavnsg. 834SS Aarfelt Å L V Billedskærer Skydebaneg.l E i V 3058 Bp. Mattha usg. 282 E - H Billedskærer Oeblenschlægersg. 26 Bb‘ 1 E JjV 63 Bp. Krusaag.44 E Aargaard Ludvig B Gross. Valdemarsg. 18s [v] f) V 292lx - &Nayberg Gross. Gl.Kongev. 33 E f V 8179 & V 8199 - Jacob Knnsthdl. Vaffelfabr. Trommesalens Pass.E fB y 6226 Bp. Reverdilsg. 62 E Aarhus Gas- og Vandmesterforening, N- Voldg. 30 H $ Cent. 2278 Aarkrogh L C Graver v. Timotheus Kirke Toftebakkev. 4 Valby - V M Kapelmusikus jagfcv.7PEilfTg.271v - M Restaurator GI. Kongcv.148 [V| JJV4064 Aarre Hans Fuldm. i Kbhvns Kreditforen. Gaasebæksv. Valby 21 f) Vb. 414 Aar8SABagerm.Falkonerallé96 (El f) N 5858 - Paul Dekoratør Blaagaardsg. 31A4 El $} N 233lx - Einar Forretningsf. Oehlensohlægersg. 64 ® fl V 7019 - Louis Hdlsrejsende Rothesg. 93 SS J) 0 1024x Aarsbo J Stadsbibliotekar Ole Snhrs G. 141 E f By 1987 Aarskov Georg kgl. Kapelmusikus Herluf Trolles G. 74 E J By 7773 Aarsleff Hilda Frøken Vodroffspl. 22E | V 6084y Aarslev M Skotøjshdl. Niholajg. 26 E $ By 5026xBp. Graabrødret. 51E Aarslev-iensen K Manufakturhdl. Borups Allé 213 Brh. J Gh. 2717 Bp. Kær- sangerv. 231Brh. Aarstad W Driftsingeniør Zionsv. 5113 - W O C Kontorchef V-Paradisv. 18 Holte - P CRasmussen Værkmester Raadhusv. 49 0 Gharlottl. ffl Ordr. 2446 ArstadiusE Skrædderm. Kompagnistr. 37 E § B y 801y Bp. Silkeborgg. 101SS f} 0879y AarsøeM Bogholder Bygholmsv.20Vanl.ffi .Damsø737 ‘ - A J M Fuldm. GuldbergsP1.64E J)N4914v AarupChr.BankbestyrerHjortholmsv.5Holte J) Holte 429 - FC Malerm.Stubbevangen8Brh.fBella378 - John Malerm.Godthaabsv.30lE] f!Gh.4066 - Chr. Metaltraadvarefabr. (Aarup & Go.) Udbyg. 143E f N 3987y - & Oo. Metaltraadvarefabr. Dortheav.39DQ J) Tg. 1100 - Robert Metaltraadvarefabr. (Aarup & Go.) Brønshøjv. 221Brh. f Bella 872 - S C A Metaltraadvarefabr. (Aarup & Co.) Dortheav. 39 |L) - PChr. Overpostinsp.R.DM.AmagerBoulo- vard 4:i [s] § Cent. 12309 - K Repræsentant Under Elmene 7* [s] J) Am. 4353y - P J Revisor S-Boulevard 873 E Aarup Hansen J Assist. u. Magist. S-Boule­ vard 902 E - Th. Cand. jur. S-Boulevard 861B - Benny Bankbestyrer S-Boulevard 861E fl V 3986 - Fr. Prokurist Gunløgsg. 102 (s] Aarvig S & M S y g e - & PlejehjemFrdbg. Allé 42 B 1E ! V 750y Aarø RHenriksenTrikotagehdl.Smalleg.39(p) Aarøe M. Kaffehdl. Jernbanev. 1A Lyngby

Abel—Adle

lY!'so!i-tU‘

IV — 595

Achen C O Gross. (P H Achen) Jagtv. 209413 - Knud Gross., Agenturforr. Nansensg.19 E I By 8811 - Mathilde Tandlæge Kong. Nyt. 8 B | Palæ 3867 Bp. Amager Fælledv. 37s [s] |D Am. 1017v AchillesG Translatør Kaysersv. 2 Charlottl. I Hell. 2706 Achton L P Trafikmester Valborg Allé 322 Valby Acka, Murreparations-og Kakkelovnskomp. ved Julius Nielsen Oehlenschlægersg.503 I V 8030 Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. Nygade 5 E | By 3442 &By 3664 Bp.Fredensv.17 Charlottl. J)Ordr.733 Ackermann Karen Frue Australiev. 20:i l i I Ryv. 2162 y - K E Orlogskapt. R. Allég. 17 Hh.4 E Acta ved Emil RosePapæske-&Kartonnage- fabr. Vesterbrog. 137 3 J) V 9413 y Activ ved P H Lindvang elektr. Instal­ lation sforr. Kirsteinsg. 4 H ft 0 414 - Pakkassefabrikken, C Winther Ilolmensg. 26 E I By 2808x - Smø r r eb r ø d s f o r r e t n . Activ Skindorg. 20 E J .By 3.108 og Yesterg. 21 [K] I By 6790 A. D. A. Lade Station ved H K Lund Saxog. 21 3 $ Eva 236 Adam’s T r an s po r t Co. Ak ts ., Bern- storti'sv. 19 3 f!Cent.7400 Postgiro Nr.174 Adams WMc. Direktør Kronprinsesseg.282E Adamsen Carl elektr.Install. Vesterbrog. 88' 3 I Cent.. 6146 - Dagmar Enke e. Malerm.OleSuhrsG. 233E - G & J Frøkner Aalekistev. 37 Vanl. I Damsø 285 - O Gross. MSH. R.(Chr. Stausholm) Bredg. 773 E - TI P HusejerGodthaabsv. 444EffGh.2402 - O V Guide Valdemarsg. 2641 V 2926v - PP mus. Instrumentmager Adelg. 31 E I Palæ 287 v - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - Robert Præst Kapellan v.Natlianaelskirken Meklenborgg. 23 [S] |) Am. 3395 y - A T Redaktør Badstuestr. 91E - H Tømrerm. Olul'sv. 6 A s 1 1 0 3133x Adeler [Se endv. Adler] - Cosmus Baron fh.Fuldm. i Finm. Ryesg.30 Villaen E J N 2035 - C H Baron Ekspeditionssekr. u. Magist. Østerbrog. 56C3 løj $} 0 844 x Adeler-Bjarnø Axel Fuldm. Solsortv. 58 E | Gh. 854 x Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 3 I Y 5027y Adelsbøll Niels Bjerring Bagerm. Allég.25 E I Gh. 4457 Adels Forbund, Dansk, Dronn. Tværg. 7 E se Afd. II Real-Register Adelson R EnkefrueN-Søgade493E£|By6282 - Semi Prokurist Hans Backers Allé 142 [g] - A Repræsentant H CAndersens G. 3 B 4E D By 5244v Adelsteen Alfred Repræsentant Kingosg. 53 3 1 V 2996 u Adelsten H Direktør Gndrunsv. 8 Charlottl. I Ordr. 1428 Adelørn C A Afdelingschef Jesper Broch- mands G. 52E Adigard des Gautries Jean Lektor v. Univ. Hellerupv. 51 Hell. Adler [Se endv. Adeler] - D B Bankier IslandsBrygge52[s] f}Am.l97 - D B & Co. Bankierforr. Osterg. 61 E I Cent. 37,750,1623 & 12623 - D B & Co.’s Eftf., Akts., Bankier- & Vekselcrcrforr. Osterg. 61 E J) Cent. 37, 750,1623 & 12023 Stats |1 474 Telegram- adr. „Debadlerco“ - &Co. Cigaret- & Tobaksfabr. Jernbaneallé 54 Vanl. - C A Cigarfabr. Egeg. 72 i | N 3871x - Henry Direktør Vodroffsv. 392 3 |) V3609 - Hugo Direktør (H L Adler) Helloruplunds Allé 14 Hell. I Hell. 550

Abel M & Co. Gross.' Venncmindev. 20 m j st. ii7 2 - S A Skuespiller Griffenfeldtsg. 431El - O C Smedeni. Fuglobakkev. 90 E £l Gh. 1033 y Bp. Duov.883E - AETomrerm. (NIIAbel) Margueritv. 81[s] - N H Tømrerm. Fnu. Margueritv. 8 [si I Ara. 6110 - AxelAUrmager Holm. Kan. 282 E - IV Urmåger Landemærkets2E J) By 7113 Bp. Theldav. 14 33 Abel Cathrines Stifk4.se Abel Cathrines G. 13 3 se Aid. II Real-Register Abeil Fritze Frøken Adjunkt 1. Strandv. 2A1 Ueli. #H cll.l7 1 5 y - U K Frue Klkollektriee Kronprinsesse Sofies V. 23s \E Abild L .1 K Inspektør Dronn. Dagmars Allé 22* Valby - O Urtekr. Sankelraarksg. 15 33 $ Y2738x Abildgaard - J u s t Ab i l d g a a r d jun. Assurandør Storrag. 4 [J<1 I Cent. 7008 &6399 Bp. Rungsted j) Rungsted 318 - A Bogholger Carl JohansG.91Hl $)01246u - .1 Chr. Direktør Vesterbrog. 672 3 - Il & II Tellur Gross. PalægA® $Palæ37y - Knud Gross. Agenturforr.GI. Strand 382É $ Cent."7004 Bp. Trondhjemsg. 131[ø] J 0 0679 - N Kommunelærer Amagerbrog. 1'334 [S] D Am. 5370y - Just Konsul Gross. Jens Kofods G. I 2 SS Cent. 13335 arl Købmand GI. Kongev. 10413 £1 Cent. 8023 Bp. Enghavepi. I l3 3 - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 E D By 2179y Bp. Kochsv. 3123 I V 6096y - V Pianostemmer Kastruplundsg. 11 Ka­ strup - C Postkontrolør Smalleg. I3E J) Gh. 1169 x - ’s I Chr. 13ft1. Sukkervarel’abr. GI. Kon­ gev. 39 3 JOCent. 11321 Abildhøj Anders Assist. v. Statsb. Wiehesv. 10 Hell. | Ueli. 1929. Abildskov CBogtrykker (ByensBogtvykkeri) Einsensv. 774 E - P Malerm. Castbergsv. 26 Valby - Marie Parfume forr. Nyelandsv. 50s E J) Gh. 741u Abildstrøm A Husejer Frihedens Allé l l s Hl D Am. 2500y Abingdon ved A Rønnow NielsHemmingsens G. 32 m | Cent. 4304 Abnormanstalter, se Emnelisten Abraham B F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 8:i E - Leo Guldsmed Gernersg.65 E $Palæ847y Abrahams N Direktør f. Klasselotteriet R.st. Kongensg. 974 E § Palæ 894y - J Kapt. R. Engtoftev. 33 3 $ V 9401y - Ch. Kontorchef u.Magist. Jægersborg Allé 116 Charlott!. Abrahamsen J Anlægsgartner Lonstrupv. 58 Vanl. - J Bagerm. Frederiksborgv. 451El £| Tg. 1526 u - J Uameskrædderinde Kongedybet 4®[s] - Ida Enke e. Læge Peter Bangs V. S E J Gh. 181v - K Enke e. Læge Maglekildev. 151 3 J) V 940 x - KEnkefrueSundholmsv.412[S] J)Am.ll74y - NinaEnkefrueFrdbg. Allé 42 B3 3J)Cent. 7413 - Selima Enke e. Gross. Bredg. 293 E jffi Palæ 329 - Einar Forretningsf. Vesterbrog. 693 3 |j V 6024y - Leopold Forretningsf. Svanemosegaardsv. 4‘ 3 | N 4409y - Elisabeth Forstanderinde Portngalsg. 18 [SD Am. 4118 x - Johanne Frue St. Jakobs G. 184 M £1 0 2897u - A Fuldm. N-Farimagsg. 312 E fj Byl240x

Abrahamsen Charles Fuldm. u. Magist. Cand. jur. Hortensiav. 10 3 |) V 7560 - Poul Fuldm. u. Telegrafv. Vesterfælledv. 904 3 i V 7792 - G A Glarm. Østerbrog. 134 i | 0 1123v Bp. Koldingg. 31H - Axel Gross. Direktør R. M S IT. Palæg. 8b0 E $ Cent. 8771 - S Ingeniør Cand. polyt. Brede Ladegaard pr. Lyngby J) Lyngby 272 - V K Ingeniør Grundtvigsv. 23 3 |)V 8100 -O K Inspektør v. Vartov Hosp., Kapt. Farverg. 27 E - V K Kommunelærer Vennemindev. 59A2 ÉHJ) St. I053x - Kaj Konoertsangcr Amalieg. 11 Mb'3E I I’alæ 1253x - Axel Kulhdl. Kurlandsg. 6 [S] |} Am. 6612 Bp. Kurlandsg. 153 [s] - H arald Læge. D r. med. O verkirurg Am a­ gert. 2 E Cent. 8880 Bp. Bispebjergv. Bispebjerg'Hosp. E |) Tg. 3833 - Holger MManufakturhdl. (BrønshøjVare­ hus) Sundv. 122Hell. $ IIcll. 274 !x' - Albert Overt elegrafbestyrer R. Vesterbrog. 177' 3 II V 3908 -M L Pastor emer. Evaldsg. 43H J) N 5Sx - E rik Prof. v. Univ. D r. phil. Gyldenløvesg. 104 H I B y 4068 - Elias Prokurist Tagensv.342 E I Tg.627u - Aage Repræsentant Skaaneg. 134 [s] - M Restauratør GI. Vartovs V. 36 Hell. I St. 309 - A Skrædderm. Dannebrogsg. 32 3 I V 2917x - A Skrædderm. Ravnsb. Tværg. 4Bb4 E I N4084v - Einer Skrædderm. Flensborgg. 194 3 - P Skrædderm. Istedg. 9913 I V 5497 x - C E Smørrebrødsl'orr. Dronn. Tværg. 17 E I Palæ 2716x - A Urtekr. Jomsborgv.23 Hell. flHell.2465 Abrahamson S Blomsterhdl. Frederiksborgg. 314 E I Cent. 9928 - Jutta Frisørinde Kjøbmagerg. 31 E I By 2424 Bp. Frederiksborgg. 314E - Jenny Frue Hambros Allé lOHell. ffl Hell. 1559 - B &F Frøkner Gothersg. 160* E J By 4683 - Harriet Frøken Frederiksborgg. 314 E I Cent. 9928 - Edgar Gross. (Emil V Abrahamson) Told- bodg. 103 E I Cent. 749 - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 E DCent. 5247 1 'ostkonto 3490 - Emil V Gross. (Frm. Emil V Abrahamson) Chrstholms Parallelv.2 Klpbg.f)Ordr.l587 -M A Ingeniør MI.(Tvermoes & Abraham­ son) Gothersg. 1603 E J} By 8680 - Jul. Overkirkebetj. Frederiksborgg. 314 E I Cent. 9928 - F Sproglærerinde Kongedybet23 [s] ®Am. 1303y Abramovitsch JSkrædderm. (Herreskrædde­ riet Absalon) st. Regneg. 172 E Abramowitz G Skrædderm. Vesterbrog. 134 3$V19G2vBp. Drejøg. 10s g f St. 1291y Absalon Bud Transport-Co. Studiestr. 13 E D Cent. 11221 - Forsikrings-Aktieselskabet Raadhuspl. 45 3 I Cent.9930 Absalonskirken, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. II Real-Register Acacia, Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal­ konerallé 1 El I Gh. 630 Academiet for Sprog & Handelsfag Peder Skrams G. 24 E I By 3195 Acca Pen Comp.,The, Akts., Østerbrog. 91 H I Cent. 502 Accidenstrykkeriet,Th. Mortensen NyAdelg. 5 E g Cent. J46G3 Accumulator - Fabriken, Akts., Vesterbrog. 53 3 |)Cent.2161, 7961 & 7981 Telegram- adr. „Accumulator" Postgiro Konto Nr. 974 Achen H CAfdelingschef Nørrebrog. 684 [S D N 1184 y - P H Agenturforr. Gross. Frm.Rosenborgg. 2E J}By 1658 - Olga Enkefrue Mynstersv. 134 3 - Chr. fh. Gross. Vodroffspl.141 3 I V 4880

Adle—Agne Adler Ada Dr. phil. Ganimeltoftsg. 10s E f) B y 455x - Violet Frøken H C Ørsteds V . 731IS N 4016 ugust Gross. Vesterbrog. 1291S - BertelGross.R.VillaneliaRundforbiNærum J| Nærum 28 - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen E $ Cent. 8331 - O E Gross. Jern baneallé 54 Vanl. J) Damsø 384 - Hanna Mag. sc. Rektor Sortedamsdoss. 97 E (2— 3 undt. Torsd. og Lørd.) Bp. Calli- sensv. 19 Hell. J) Hell. 1996 - Agnes Pianistinde M I & A Vesselsg. 134 m $ N 681x - Rigmor Frøken Translatrice Villanella Rundforbi Nærum J) Nærum 28 Adler-Fabian C Enkefrue Vesselsg. 4S |Nj Adlers Hans Hdlsrojsondc Vangcdev. 25 Gjen tofte Admiralitetsafdelingen Slotsholmsg. 10 E (1-5) $ Mil. 201 se Afd. I I Real-Regi- ster u. Marineministeriet. Admirallie Laura Enkefrue Sølvg. 96;>E J B y 297 u Adolph Uffe Assist. v. Carlsbcrg Brygg.Cand- phil. Prags Boulevard 41g] § Am. 61f>Ov - Einar Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K . DM. Overg. o. V . 60 El $ Mil. 188 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg. 22 Gjentofte $) Gjent. 279 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. F r.Th . Adolph’s Enke MSH. R. Slots- holmsg. 162E | Cent. 9782 - C J Gross. Fabrikant R. Martensens Allé 2S3 f V 7465 - F r, T h. A d o I p h’s E n k e, Akts., Gross. Slotsholmsg. 16 E I Cent. 7082 - Ingeborg Gross. Svendsg. 2313 - O E Jægermester Godsejer Frederikkev. 16 Helt. I Ilell. 855 - L Overmaskinmester v. CarlsbergBrygge- rierne Pasteursv. 3 J)V 1475 x - T Juh l Pianoforhdl. Jernbaneg. 4Ae3 I B y 3310 - OveSnedkerm.Frejasg.SElBp. Birkeg.8S® Adolphsen Aage Boghdlmedhj. Blegdamsv. 114?m - Anna Enkefrue Dukkeforr. Blegdamsv. 114 E 1 0 2972 x - Vald. Magasinforvalter Luganov. 4S EU I Am. 5676 x - O Revisor Edv. Griegs G.282§fij J) St.l807y Adolphson HSSproglærerinde GriffenMdtsg. 441 m S N 3702 X Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, Kraks Vejviser N ytorv 17 E I Cent. 308 Kontortid 9-4 Postkonto 244 Adriaanse Marius Gross. Dyvekes Allé 13 B I Am. 6422 Adrian C P Bogbinderen. Absalonsg. 11s 3 I V 1489u - O C Cand. mag. Kommunelærer Brobergsg. 0 E I Am. 5893y - A M L Enkefrue Nyhavn 38s E J) B y 5571 x - Rud. Gas-&Vandm.Kobbersmedem.R. ( H H Adrian) Toldbodg. 212E J) Palæl588 - H H Kobbersmed Gas- & Vandm. Frm. Nyhavn 37 E § Cent. 3238 - LM C Kommunelærerinde Brobergsg.l4B - Th. Malerm. st. Kongensg.442BJ)Palæ421 - Th . & Alb. Christensen Malerm. Borgerg. 81 E | Cent. 2944 AdriansenEBudeksped.LarsIejsstr.lB|)Cent. 12975 & By7559 Bp. Hvalsøv. 23Brh. - Jan Gaardejér st. Magleby J) Dragør 408 Adsbø! Carl Tandlæge Skinderg. 291B I By 6491 AdsersenVald. Dyrlæge Forsøgsleder Cand. pharm. Allég. 27A1® $) Gh. 1453 x - W .lordt Giarm. Bregnev. 19 Gjentofte J) Gjent. 485 - Hugo Læge Dr. med. R. N-Farimagsg. I l 1 E 1 B y 5007 Adstofte Georg Cand. phil. Kommunelærer S.-Fasanv. 20s El

IV — 596

Person-Register for Kjøfoenliavn

A.E.G. Dansk E le k tric ite ts A k tie se l­ skab Repr. forA.E.G., Berlin, Chr. d.9. G.5 EICent.5000 Telegramadr. „Gea“ Post­ konto N r. 357 A. E. G. Skrivemaskine-Depot, Tyge J Pe­ tersen Chr. d. 9. G. 10 E I Cent. 10830 Postkonto 1841 Afholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 3 f V5353y Afholdsforeninger se Afd. I I Real-Register Afnejemaskinen Dan ved Carl C Danly & Co. Faikonerallé 94 [Fj I N 2894 y Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. I I Re­ al-Register Aftenbladet Kjøbmagerg. 9 E Red. I Cent. 4193 Eksped. J).Cent. 1103 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21 3 I V 1443x Aftenposten Ved Stranden 18B Red. I Cent. 1017 Eksped. $1Cent, 9393 Postkonto 71 Afzelius Viggo Journalist Marediget 7 Char­ lott!. $1Ordr. 2508 - K G fh. Postmester Cand. polit.Prins Con- stantins V . 313 Aga, Aage Hansen Kompagnistr. 20 E I By 7313 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjornsensg. 11 3 I) Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 523 | N 3271x Agences Franco-Scandinaves, Akts., S-Bou- levard 90 3 $ V 9941 Agenskov Richard Malerm. Saxog. 5013 I V 2608 x Agentur-Akts., Holm & Rahr, Uolbergsg. 16 E I Cent. 11374 Agenturcentralen, Dethlef Thomsen Overg. o. V . 90 E D Cent. 5212 Ager Erna Frøken Amagerbrog. 243[s] I Am 2461v - J Repræsentant Jagtv.51s El fl Tg . 1278 x Agerbek-Poulsen, M Enkefrue Classensg. 38' i f Ø 754u Agerbundsen Ingeborg Melhdl.(Mel-&Gryn- forr. Mola) JakobDannefærds V . 10B53 - O Sadelmagerm. Krystalg. 3 E I B y 4475 Agerby Tora Afdelingschef Fredh. Kan. 164 E I B y 5846 x - A S L Forstanderinde Larslejsstr. 11 E ® B y 6400 - Aksel Komponist Larslejsstr. 11 E I B y 64.00 Agergaard J Kursusbestyrer Nørrebrog.76'0 I N 876 x Agerholm |Se endv. Aggerholm] - EdvardBibliotekarfh.OperasangerR.IIav- neg. 74B I B y 4817 - Louise Blomsterhdl. Amagerbrog.97 B |) Am. 876 x - Sophus Direktør iArbejdsgiverf.R.Livjæ- gerg. 211[ø] I 0 4156 - Karen Enke e. Postmester Under Elmene 104[s] - S R Frue Østerbrog. 1521E J) 0 5496 - Svend Gross. (Houlberg & Agerholm) Jagtv. 206s EU - Betty Læge Østerbrog. 1521 E I 0 5496 (12-1) - L Restauratør Østerbrog. .130 E I Cent. 8369 Bp. Jellingcg. 22føj Agerholm-Sørensen E C Prokurist Lyngbyv. 93° m I Ryv. 2395 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 3 I V 5778x - Ejnar Inspektør Faxeg. 104E I 0 2409 x - O W Ivlkollektrice N-Frihavnsg. 751[Øj I 0 809x - Emma A g e r l i n ’s E f t f . K onditor Niels Juels G. 4 E I B y 75 Indeh. Rich. Peter­ sen Bp. Niels Juels G. 43B I B y 443v - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 3 fl B y 1560y Bp. Sundv. I2SHell. f Hell. 2646 y - A Maskininsp. Søvej Bagsværd I Bag­ sværd 52 - Axel Skibsfører Nørre g. Dragør J|1Dragør 90 - E Urtekr. St. Hans G. 13 IH I N 441 y Agersborg [Se endv. AggersborgJ - Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26 E £l Am. 5845v

Agersborg Vald. Mekaniker Gas-&Vandm. Gothersg. 150 E I B y 550Bp.Zinnsg.74E I 0 755x Agerskov J Bagorm. Flensborgg. 61 3 I V 8357 - Amalie Enke e. Købmand Birkholmsv. 9 Holte - R Fabrikant Norrebrog. 1063E f) N 637x - Johanne FrisørindeKingosg.4^ I V 7047 - G Gross.' Strand boulevard 3S E ®0 2181 - C IngeniørR.Strandboulevard3sEJ)02181 - C Kommunelærerinde Lynæsg. I 2K J) N 4381v - M Lektor Cand. mag.Grundtvigsv. 333 1 V 5(534 y - Thora Lærerinde Ryvej SHoltef) Holte565 - WSkotojsfabr. BIaagaardsg.l5K ®N511y Bp. Rosenørns Allé 3623 Jj N 4301 x Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester- brog. 115 3 f) Cent. 8889 - V Vinhdl. (Baltic Wine Import) Amager­ brog. 29A 5i] JJ Am. 5532x Agersnap Harald Komponist Højskolev. 25 Lyngby I Lyngby 305 Agersted A A Pr.-Lojtn. i Fodf. Joakim Larsens V . 82[p] § Gh.l640y - A S F Telcgrafmester Ved Amagerport 181 m I Am. 1790y Agertoft Sven Ingeniør Ved Klosteret 254;sti § Ryv. 2180x - P M Lektor Cand. mag. Lundsg. 104E | 0 145 u Ågerup Chr. Boghdl. Nørrebrog. 215E1 J) Tg. 639y Bp. Bjørnsons Allé 13 Soborg. ®Søb. 525 - Chr. Cigarfabr. Nordbaneg. 24 El f) Tg. 2556x Bp. Esromg. 264El f)Tg.29i)7y - Chr. Restauratør Forchhammorsv. I 23 jj) V9210v - J Restauratrice Stenosg. 933 f) V 2901y Agge B Frøken Classensg. 5231 1 0 647x Aggebo-Nielsen P A Bogtrykker (P A N ie l- sen’s Bogtrykkeri) Sol'iev. 223 I N 458y Agger [Se endv. Acker] - Chr. Ingeniør Svanemøllev. 84HeII.®Hell. 305 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjørnsstr. 16’ B - Bodil Postassist. Paludan Mullers V . 4S3 - Chr.P Præst Vesterbrog. 9823 I V 6406y Aggerbeck C R Bogtrykker Ingolfs Allé 3 [s] |l Am. 3206 - Valdemar Købmand Rørholmsg. 34E ® B y 5754y Aggerbeck-Christensen E jg il Kontorchef Holsteinsg. 511E AggerdahISophus Bogholder Godsbaneg.7’3 - Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 53s Charlott! ®Ordr. 1560 Aggergren J A S Fabrikant Nørrebrog.541Kl - A L Vulkaniseringsanst. Rosengaarden 10 B f By 6511 Aggerholm [Se endv. Agerholm] - A Blomsterhdl. Vesterbrog. 8 X 3 J}By 2563 Bp. Istedg. 3* 3 $ V 5127y - JensGUrtekr. Kronprinsesse Sofies V. 7 m I Gh. 448x Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Del- fing. 11 E I .Palæ 2691y Aggersbo Chr. Repra^sentant Rømersg. 254 E I By 5744x Aggersborg [Se endv. Agersborg] - H C Fabrikant Cand. pharm. Maglekildev. 1633 f)V 303v Aggerssko ved M S Lund Skotøj en gros Fre- derikkev.lOHell. ®Hell. 1349 Aggersund Kridtværk, Akts., Guldborgv. 10 (Fj Jj Cent. 12984 Aggesø I I Lund Gross. Marstalsg. 32 E Agier Johs. Brænd selsforr. Rønneallé 1L yn g ­ by I Lyngb y 210 & Lyngby G2<> Agila. Akts. Automobilhdl. Rysenstcensg. 13 3 | Cent, 5060 Agis Kuffertfabrik ved S Christiansen Allég. 31 V I Gh. 4113 Agner Carl & Co. Gross. Nørreg. 35 E J) Cent. 8008 - Carl Gross. (Carl Agner & Co.) Sofiev. 23 3 ®N 1107 - H C Prokurist Frdbg. Allé 40' 3 I V 4451

Person-Hegisler for Kjøbenliavn

IV — 597

Agni— Albi

Agnild O Bardram Kontorchef Læssøesg. 91 !H D N 2012 Agnvig Ludvig Fabrikingeniør Værnedamsv. 12 A 2[v] de Agiiera y Bayo Y Gf spansk Minister K ri- stianiag. 6’ Hl $10 1652 Ahl-Nielsen John Journalist Bentzonsv.371® Ahlberg [Se endv. Alberg] - J & E Frøkner Fredensg. 22E] |) N 3131y - A Metalvarefabr. Liljev. 13 Gj éntofte fj Gjent. (!45 Ahlbom Ellen Enke e. Translatør Frdbg. Allé 36:i m - Villiam Revisor Blaagaardsg. 212[N] J) N 5440 A hlefeldt Anny Komtesse Njalsg. I 1® J)Am 3224x Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. 6. Allé 12s E JB Gh. 4274 - 0 Greve Gross. (Gærkompagniot) Livjæ- gerg. 154[Øl | 0 1.886y - G Greve Overretssagf. Amalieg. 33 OS J) Cent, 12267,12432 & 12732 - Erik Greve Bitmester Amalieg. 8 IB S Cent. 12202 - W ilh. Greve Cand. polit. Pålæg. 63B j§ Palæ 204.8 - Hedvig Komtesse Peter Bangs Y . 8 Gø - FritsLensgrcve Hofjgm.KKronprinsesseg. 20 BU-Cent. 7108 - Johanne Lensgrevinde l'h. Overhofmester- inde Kronprinsesseg. 20 B J) Cent, 7108 Ahlén S Arkitekt Soborghus Allé 11 Søborg U Søb.130_ - C P Mekaniker (Ahlén &Rasmussen)Dan- marksg. 13 3 - & Basmussen Mekanikere Danmarksg. 13 3 D Y 8761 Ahiers Marie Enke e. Forpagter Vesterbrog. 175-13 I Y 1937y Ahlgren A Bestyrer l’ilevangen 21Brh. ® Bella 160 - H A V Malerm. ("Skiltel'abr. Hava.) Mi- rnersg. 122[LI U Tg. 665 Ahlmann Emilie Cand. polyt, St. Knuds V. i 5 s m - E Enke e. Oberst Willemoesg. 181Hl - E Frøken Mynstersv. IS)30 | V 2269y - Michaéle Frøken Willemoesg. 18* H | 0 508 u - Nikolaj Ingeniør Bosenborgg.23B JOB y 32.11 - Marie Frøken Kunstmalerinde St. Knuds V. 15s 3 |) V 201)7 y Ahlmann-Ohlsen S K Kapt. Bogholder GI. Kongcv. 8023 D V 8336 Ahlstrand C P Hdlsfuldm. Vejrøg. I l 113 U St. 1067v - Wald. Kobmand Svinget 32 [Si J§ Am. 1884 - Chr. Mekaniker Amagerbrog. 20ES [s] J) Am. 5643y Ahner A Buntmager st. Kongensg. 10 B J) Palæ 1107 y Ahnfeldt-Rønne Hakon Skuespiller Studiestr. 433B - 0 Højesteretssagf. Gyldenløvsg. 3 3 ®Cent. 9520 & 7119 Bp. Bredg. 653 B U I'alæ26 Ahrbjerg A fh. Stabsserg. DM. Frederiks- borgv. 1622El j§ Tg . 2946v Ahrenkiel I I R Bogbinder(Ahrenkiel&Olsen) Hessensg. 361(U - & Olsen Bogbindere Kultorvet 14 B U B y 4055 - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 13 jp St.393xBp.AbelCathrinesG.943|)V2483x - Georg Urtekr. Gross. Raadhusstr. 6 B | Cent, 4994 Ahrenkilde E V Entreprenør Amagerbrog. 754 [S] U Am. 355y - 's N Eftf. Frugt- & Grønthdl. Norrebrog. 11 IS Jj) N 2859 - K Gartner Maglebylille Kastrup |l K a ­ strup 320 Ahrens [Se endv. Arends] - Otto Ingeniør Gross. Ryesg. 3 E $ Cent. 3673 Bp. Østerbrog. 503 1 | 0 5210 Ahrens-Madsen C Slagterm. St. Annæ PI. 14 B U Cent, 3816 Bp. Nyelandsv. 304El

Ahrensberg Anders Gaardejer Tommerup Kastrup - Edvard Gaardejer Tommerup Kastrup JJ Magle 170 - II Gas-&Vandm. Smedem. (Sundbyernes Vand- & Gasmestorforr.) Ilolmbladsg. 99 SI U Am. 186 x - .1 V Gas- & Vandm. (Sundbyernes Yand- & Gasmesterforr.) Carlsg. 2 S] - Alfred Hdlsgartner Amager Landev. Mariendal st. Magleby U Kastrup 303 Ahrensbøll Alfred Fabrikant Vendcrsg. 22 B U B y 5322x Ahrenst Carl M Gartner Lindealle 45 Vaul. - V J Kommunelåger Frdbg. Bredeg. 7 E Ahrentoft H G Fuldm. Vesterbrog. 170' 3 - H F Ingeniør Nansensg. 711B Ahrentz M C W Enkefrue Sortedamsdoss.59 D 21 | N 1882y Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Chr. Disponent Humlebækg. 254 El $} Tg . 2121 - Carl Repræsentant Norgesg. 481 [s] J) Am. 3663x Ahrenz H Formand f. Repræsentanter og Inkassatorers fagi. Foren. J ulius Bioms G. 31s El U Tg . 1417x Ahrnell G W Postassist,. Borups Allé 184El u Tg. 2255 - L A Postassist. Vesterbrog. 169’ 3 Ahsi, Akts., Gothersg. 19 B U B y 1576y Aistrup Robert Direktør st. Kongensg. 1102 B J Cent. 10196 - L P Mobelhdl. Snedkerm. Torveg. 20B ® Am. 1069 - A Repræsentant Strandboulevard 8110 D 02746v - Anna Sekretær Norreg. 392B Akjær A C Skrædderi«. Smalleg. 182E | Gh. 5002x Akkermann Elisa Frøken Østerbrog. 1504Hl J) 0 4284 Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kjobmagerg. 64 B (10-2) D Cent. 7513 Statstelefon 10 Akkordretten Bredg. 59 E se Afd. I I Real- Register Ako, kern. tekn. Fabrik Griffellfcldtsg. 32 E U N 5575 Akselholt J B Repræsentantlngerslevsg. 1182 3 | V 7825 Akselsen A Formand f. Kedel- og Maskin­ passernes Forbund Sindshvilev. 182E Aktieselskabet - A k t i e s e l s k a b e t f o r k em i s k I n d u- s t r i Amalieg. 15B DOent.l2912&12913 Postkonto 1563 Telegramadr. „Kemindu“ - Svovlsyre- & Superfosfat-Fabriken L im ­ fjorden Kontor Amalieg. 15 B U Cent. 6388 Stats f 163 - til Fremme af dansk Ferskvandskultur GI. To rv 22 B Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 45 3 n Cent. 4280 (10-3) se Afd. I I Real-Regi- ster Alabastkompagniet ved E Nielsen’s mek. Stenhuggeri Aldersrog. 10 13 J) Cent. 3006 & 5842 Aiaddinteatret Amagerbrog. 29 (H U Cent. 12181 A la Ganterie Grenobloise, A T Bording,Akts. Amagert. 11B J } Cent. 159 Alban Carl Bogholder Amstordamsv.. 172[S] | Am. 6549 - C A Sten- og Billedhugger Collinsg. 54Hl Albarts G Tapetserer (P Albarts & Søn) V e ­ sterbrog. 14 B33 - P Tapetserer (P Albarts & Søn) Vester­ brog. 14 B33 - P & Søn Tapetserere & Dekoratører V e ­ sterbrog. 14 3 U Cent. 11427 Albech C Frøken Guldsmed FaIkonerallé 17 E U Gh. 1413y AlbeckKajCand. jur. Sekretær i Finm.Dalgas Boulevard 292E | Gh. 328v - E O Enkefrue Hjelmsg. I 1S - Julie Enkefrue Vesterbrog. 9833 - Margrethe Enke e.Læge Rolighedsv.202E

AlbeckMimi Enke e. Overretssagf. G l.Kon- gev. 29 B3 3 U V 5129 x - A Frue Østerbrog. 1243É D 0 150y - Mario Frue Gl.Kongev. 14123 JO V 2072x - Carl Gross. (Andersen &Albeck) N-Fari- inagsg. 392B f! B y 8021 - C E & Søn’s Eftf. Gross. Frederiksbergg. 28 B D Cent, 1809 & 1819 - P Gross. (Jul. Schmedes Eftf.) V-Voldg. 233 JOB y 2747 - Sv. Kapt. i Flaadcn Olfert Fischers G. 19 B D Palæ 1419u - V Hi. Kontorchef R. Kronprinsensv. 14 E | Gh. 1423 - Jens Litograf Gothcrsg.422E_|lPalæ488y - Marie Malerinde Havneg. 74| | B y 35 y - KM Musiklæ,rerinde Amagerbrog. 107:!É - Asta Frøken Porcelamsmalerinde Kong Georgs V . 56' E - Hans Repræsentant Svanholmsv. 8’ 3 - A Snedkerm. Saxog.21 3 U V 6120x - Brødr. E & V Tapetserere <$,Dekoratører Kronprinsesseg. 88 B U Talæ 1686 - E Tapetserer Esbern Snares G. 2043 - E TapetsererTullinsg.103 U V 2958x Bp. Kaalundsg. 5‘ 3 - F ritz Tapetserer Willemoesg. 18 Hl U 0 5525 Bp. Lyn g b y Hovedg. 35 Lyngby - V Tapetserer Njalsg. 48|g] Albek J Malerm. IJolsteinsg. 50 Hl U 0 1660 Albér Daniel Fabrikant GI. Kongev. Forl. 3 D B y 6902 Bp. Mariendalsv. 443E D Gh. 584y - Eduard Gross. (Skandinavisk Gummi Im ­ port Komp.) I'aa Bjerget 2 El JO Tg. 2908 Alberg [Se endv.AhlbergJ - Niels Gas- & Vandm. Møllcg. 42E JJCent. 12493 - Magnus Hdlsrejsende Blegdamsv. 72 A 3H1 |) N 5871 - Arthur Malerm. Mellomvangen 49 Brh. Albers Herman Revisor Fjords Allé 11 3 AlbertHBørnekonfektionsforr.Gross.Vester­ brog. 80 3 | V 3980 Bp. Valdemarsg. 18S 3 u V 9030y - L kgl. Hof-Fotograf Kjøbmagerg. 42 E U Cent. 2252 - Carl Porcelænsmaler Classensg. 3A2Hl - K Prokurist Valdemarsg. 18s 3 1) V 9030y Alberti Sofie F r 0 kenFM.Gl.M 0 nt l 3 i | B y 4102 - Einar Skrædderm. (P N Holmbæck’s Eftf.) Fuglevangsv. 933 - Robert fh. Stolefabr. Strandg. 27B4E J Am. 5480 Alberts H Konditor Istedg. 69 3 J V 8200 Albertsen Hans Afdelingschef Ø-Søgade 1004 M § 0 2557x - L Fuldm. Nøjsomhedsv. 71Hl U 0 3431y - Vilhelm Gross. (Vilhelm Albertsen & Co.) Frdbg. Allé 66° 3 g V 4058 - Vilhelm & Co. Gross. Borsen B ®Cent. 4174 - C Husejer Dannebrogsg. 521B | V 5286y - V T Justitsr. R. Amicisv. 613 D V3296 - A KonditorBurmeistersg.25 B J)Am.4978 - L A Kontorchef Stuckcnbergsv. 21 L yn g ­ by |)Lyngby 487 - G Overassist. u. Magist. Viborgg. 151Hl ® 0 447y - R Skibsreder N y vej 18 Gjentofte U Gjent, 551 - Svend Skotøjshdl. Fredh. Kan. 2 B J) B y 449x Bp. Enghavev.2212B J) Sydhavn 174x Albertus Gundorph Billedhugger Vakl. Hol- mers G. 55 13 J) St. 1723x - V Billedhugger Kongelysv. 12 Gjentofte U Gjent. 643 - E G Kommunelærerinde Hesseløg. 5S §3 u St. 883x - Chr. Overingeniør R.Duntzfeldts Allé 62 Hell. I Heli. 1473 Albing Aage Bogholder Hvedev. 1 Brh. Albinus S G Arkitekt Ryesg. 1313Hl U 0 1551y - J Gross. (Lucas & Schaltz) Ryesg. 1313Hl ®0 1551y - Jul. Lektor Cand. thcol. Rothesg. 158Hl H 0 702y

Alibi—Alli

’er.son-IUMjislLM- lor Kjøbonliavn

IV — 598

Albinus Larsen Direktør (Nord isk Annonce­ bureau) Kjøbinagerg.38!Kj JCent.593&594 Alblad H Gartner Krathusv. Charlottl. Albrecht Paul J Direktør Bernstorffsv. 125 Hell. I Kell. 2129 x - Louise Enke e. Varemægler Callisensv. 21 Hell. J Hell. 383 y - O L Snedkerm. W'illonioesg.BO 10 Bp.Hol- steinsg. 53 0 |) 0 2059 Albrecht-Beste J Landsretssagf. Fredh. Kan. 2 1 | Cent. 9307 & 3503 Bp. N-Prihavnsg. 272 [01 J 0 s>674 Albrechtsen [Se endv. Albrectsen, Albrekt- sen, Albrethsen] - K Bogholder Mime.rsg. 7S El J Tg- 1742x - V F Bogholder Henrik Stelfens V. 4S E ® V 6775x - Ella Broderi- & Kniplelærerinde Iiu l- gaardsv. 39 Brli. J Gh. G68y - Inger Broderihdl. Herluf Trolles G. 22* E J B y 4000 - E Bræmlsclsforr. Gvoss. Kalvebod Bryggo El J Cent. 5224 Bp. Overbyes Allé 32* Va lb y $ Vb. 1622 - Martha O M Børnekonfektionsforr. (Vilh. Hansen’s Eftf. .T Mathiassen & Co.) Ve- sterbrog. 106 B 2E - Carl Carnl pliarm. Strandv. 96l Hell. - V L Cigarhdl. (Arena) Gothorsg. 484IB J Palse 383x - A Enkefrue H C Ørstedsv. 42* E JN920 - L A A Enkefrue Gothersg. 484B - M Enke e. Fabrikant Vodroffspl. 10®E S V 4495 - P Fasanjæger Kongelunden st. Magleby f Magle 49 , Akts., Fedevareforr. en gros Istedg.23E - C Fuldm. Prinsesse Maries Alle 5S E ffl V 5205v - L Glarm. Ø-Famnagsg. 39 (H » 0 1846x - H P Graver v. Brorsons Kirke Jesper Brochmands G. 94IH J N 387y - A Gross. Herluf Trolles G.22*B £By4006 - P Herreekviphdl. (P Albrechtsen & Co.) Njalsg. 10s [s] I Am. 2177x - P A l b r e ch t s e n & Co. Herreekviphdl. Vesterbrog.10 E $ Cent. 7292 - Harald Hjemmebageri Baldcrsg. 39 El g Tg. 3443x Bp. Ole Jørgensens G. 7SE - H Ingeniør Cand. polyt.Willemoesg. I l 3® f 0 0310 - H P Købmand Gullandsg.8s [s] J Am. 1241x - L F Købmand SteinsP1.8ValbyJ Vb.872 - GeorgMalerm.Willemoesg.242®J03455x - A Mejeriejer Turesensg. 5 K E JB yl444y - Gerda Modehdl. Frederikssundsv. 15 El J) Tg. 1894 - N J Postkontrolør NorasSidev. 4 Charlottl. - Karl Sonne Prokurist Vennemmdev.74*i5j - GeorgKragelundRevisorBoriipsAlIélBO'tL] - S A Revisor Translatør GJ. Kongev. 132* E | V 2009y - Johs. Skotøjshdl. Vesterbrog. 02E JCent. 9261 - Magnus Skrædderin. Birkeg. 22 [Ni J) N 2585y Bp. Western! 53E | V 135v - O P Snedkerm. Vanløse Allé 1403Vanl. - Fr.Urtekr. Halmt.lsB JV2527y - II Urtekr. Dybbølsg. 40 E J V 1709y Bp. Aarhusg. 12‘- [ø] J 0 1438v - Edv. Viktualiehdl. Viktoriag. 19 A E ® Cent.9407 Albrectsen H Cand. jur. Fuldm. u. Magist. Stefansg. 481E j Tg. 2652 - Astrid Enkefrue Hollænderv. 7:l E | V 94f)2x - M Morch Gross. Nygaardsv. 58* E3 - & Madsen Ingeniører Vesterg. 13 E J Cent. 8434 - Sophus Ingeniør (Albrectsen & Madsen) Vesterbrog. 1342S | V 8864 Albrektsen A C Pianofabr. Bredg. 36 E J Palæ 942 y Bp. N y Toldbodg. 412E - T E Postassist. Turesensg. 31*B Albrethsen Er. Afdelingschef Rebekkav. 38;! Hell. J Hell. 1089 - Aage Arkivar Cand. polit. Vinkelv. 14* E Albumin ved V Petersen kern. Fabr. Ryesg. 23 |N] | Cent. 14315

Allen Alma Enkee. Komponist N y vej 1 Gjentoftc J Gjent. 942 - Poul Fabrikant (Johannes Allen’s Metal­ varefabrik) Strandboulevard 1052 I | 0 1925x - Kai Forfatter Vodroffspl. 5’ E J V 4697 - Johannes A l l e n ’ s Met a l v a r e f a b r i k st. Kongousg.01 B JCent. 3272 Aller Axel Bladudgiver (Carl Aller’s Etahi.) Valbygaardsv. 7 Valby J Vb. 879 - Vald. "Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaardsv. 3 Valby J Vb. 444 - ’s Carl Etabi. Bogtrykkeri, .Bogbinderi, Galvanoplastik, Stereotypi og Papirfa­ brik Hovedkontor Valbygaard GI. Jern­ banevold (= Vigerslev Allé 18) Valby » Cent. 950, Postgiro Konto Nr. 368 Eksped.ogAbonncmentAmagert.14 E (8-5, Onsd.7-5) J Cent.5177 - R Frøken Vigerslev Allé 48 Va lby J Vh. 319 - Johan Kreaturhdl. Asger Rygs. G. 32 E J V 3454 - Chr. Slagterm. Falkonerallé 67 [0 J Gh. 466x - Jens Tømrerm. St. Thomas Allé 24E van Aller P Direktør Serridslevv. 4l (øl J 0 3542x - T Gross. Tagensv. 33:i U3 J Tg. 1.037y - August Repræsentant Olassensg. 17A 310} J 0 5602 Allert H J Kommunelærer Ulrik Birchs Allé 144Hl J Am. 5248 Alterten C & K Frøkner Turesensg. 34;i E Allertz Leon Gross. Brogade 142'E Allerup & Co.Cigarhdl. Frederiksborgg. 42B J Cent. 1888 - Marie Frue GI. Kongev 141’ E J V 6331y - Em il Fuldm. Nørrebrog. 632(Si J N5958 - Charles Gross. (First American Per- fumery Oja)Strandboulevard6sl21J0304 y - Kai Gross. (Folberth Auto Specialty Inter­ national) Strand boulevard 62:t®[|J06624 -M M Frue Hulsøm- & Plissél’orr. K ir- stcinsg. 7SEl J 0 905x - A Ingeniør Ingerslevsg. 142*E J V5948x - Flemming Overretssagf. Skinderg. 38 B J Cent. 30,372 & 3435 Postkonto 1058 Bp. Martensens Allé 3*E J V 3153 - R Pr.-Løjtn. Rathsacksv. 3;! E J Mil. 133 - C S Prokurist Arnesv. 22Brh. - S P Repræsentant Fælled v. 272B JN7455 Allesø K A Ingeniør Thorvaldsensv. 10s E J V 1632 x Alle-Teatret (fh.Betty NansenTeatret)Frdbg. Allé [57 B J Cent. 1490 & 2616 se Afd. 11 Real-Registrer u. Teatre A l l g eme i n e E l e c t r i c i t å t s - G e s e l l - s c ha f t Kepr. for Danmark A . E . G. - Dansk Elektricitets Aktiesel­ skab Chr. d. 9. G. 5 E J Cent. 5000 Post­ konto Nr. 357 A ll i ance As su rance Company, Ltd., i London: Tage Klee af Firma Klee & Schack, Longangsstr. 16 B J Cent. 4462 & 14988 Alliance Francaise st. Kongensg. 62 B se Afd. I I Real-Register Allin [Se endv. Allen] - Otto Gross. Lyngby Hovedg. 102 Lyngby J Lyngb y 755 Bp.Chr. Winthers V. 3 Lyngb y j) Lyngby 567 - Ferd. Zangenberg Ingeniør Korsg. 19* El - Georg kgl.Kapelmusikus0sterbrog.1364 M » 0 837 - Otto kgl. Kapelmusikus Enighedsv. 71E J V 1679v - Carl Kontorchef Løjtn. St. Pauls V. 6:1 Hell. $ Hell. 8025 - Julie Operasangerinde Vesterbrog. 64 A 2 E J V 1412 v - Hans Pianoforhdl. GI. Strand 28 E J By 6028 Bp. Korsorg. 33s i | 0 4031 x Alling Harryet Frue Annoncebureau Kloster- str. 63 m J B y 7105 & B y 7171 - Svend Cigar- & Vinhdl. Falkonerallé 120 El J N 1255 Bp. Klosterstr. 63B » B y 7171

Aldenborg A SkihsinventarluU. Nyhavn 44E J By 6444 Bp. Solvang 10 Valby Aldersro Kirke, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. If Real-Register - Savværk, Akts., Teglværksg. 37 isFj JCent, 5231 Alderstrøst Nørrebrog. 17 (N) Baggesensg.lO, Blaagaardsg. 9 El J N 4232 og Mølleg. 28, 30H samt NørreAllé 15,17&19[NjogAlders- trøst Pass. 2, 4, 6 & 8 SD J N 2441x & N 2441y se Afd. I l Real-Register Aldorf L E fh. Toldkontrolør Vald. Holmers G. 36213 Alekto ved P Jørgensen Maskinfabr. Val­ by Langg. 74 Valby J Vb. 928 Alexander Camilla Frøken GI. Kongev.l52A° E f V 728 y - A Gross. Ø rn e v.l5 E JJTg.3616 & Tg.3617 Bp. Vældegaardsv. 9 Gjentofte J Gjent.55 - Karen Waagø Kemig raf Kathrinev. 9 Hell. £1 Hell. 970 - D & A Klkollektricer Ringstedg. 6* P J Ø 461v - Chr. Repræsentant Ringstedg. 6S EU J 0 1447x Alexandersen Jørgen Bogholder Tycho Brahes Allé 312S) J Am. 2327y Alexandra ved Arthur Hansen Blomsterhdl. Frdbg. Allé 62 E J V 1016y Alexandrateatret Nygade 3 B £ Cent. 3601 Alfa Ekspressen vod H P .leosen Valken- dorfsg. 13 E f Cent. 11555 & 14800 - Mavgarinefabriks Hovedoplag Hambrosg. 6 E J Cent, 617 & 637 - A l f a S e p a r a t o r , A k ts .,Mølleg.26 SI J Cent. 7429 & 8195 med Omstilling til samtl. Afd. Postkonto 3479 Telegramadr. „Separator" - Støbegods ved Chr. V Pedersen Halint. 20 E J V 4959 - Transporten ved Einar Mikkelsen Valkcn- dorfsg. 13 B J Cent. 11555 & 14800 Alfelt C V Bankfuldm. Bakkev. 25 Brh. Alfenide, Akts.,Nysølvvarefabr. KJøbmagerg. 50D B J Cent. 943,944 & 2643 Alfsen Ivar Direktør R y vangs Allé 62 Hell. Alg Jens Gross. Pr.-Løjtn. I,arsen.sv. 10 Vedbæk - -lens & Co., Akts., Gross. Amagert. 10 B f Cent. 12991 & B y 4631 Algreen-Petersen C Læge Valby Langg. 211* Valby J Vb. 1001 Postkonto 3829 (3-4 Onsd. till. 6-7) Algreen-Ussing Flemming Forfatter Siger- stedg.103E - H Frøken Skolebestyrerinde Rønnebærv. Holte J Holte 326 Alhambra Film Rygaards Allé 11 Hell. J Hell. 2630 - Teaterforretning ved AxelKongsløv Blaa­ gaardsg. 30 SI J N 1939x - ved J Christensen Vinducspoleringsforr. Sindshvilev. 3A IH J Gh. 1257x Alho ved Paulsen & Hocck Salatfahr.Nørreg. 35 D B | B y 7016 AlholmViggoSmodera.Enghavepl.15 JV3822 Alkestrup A Wilhelmscn Enke e. Direktør Halmt. 3:i E (‘J V 5413 x Alkjær M A Kommunelærer Frølichsv. 45 Charlottl. J Ordr. 354 - Marie Kommunelærerinde Turesensg. 16* B J B y 5721y - C A Postassist. Stenderupg. 34E JV5106u - Johs. Tømrerm. Omøg. 18 13 JSt,1250 Bp. Godthaahsv. 18 C4Hl J Gh. 1200 Alkoholfri Restauranter, Kvindernes,Vester- brog.35E JJCent.10417Supplerende Oplys­ ninger, se Bind I : Real-Registretog Bind I I : Fag-Registret (u. Caféer) Alkoholfri Restaurant V alhal, Akts. V ester- brog. 17 E JCent.12452 Allart G belg. Gesandt SK. Grønningen 52B J Cent. 1741 Alléapoteket Frdbg. Allé 42B E J V 865 Alleenberg Garagerne Frdbg. Allé76E JCent. 7670 Allen [Se endv. Allin] - ’s Kai Bureau Frederiksborg^. 11 B J By 7530

Made with FlippingBook Ebook Creator