Kraks Vejviser 1927 gaderegister ny

Animated publication

En Indholdsfortegnelse tiI Vej* viseren findes efter Titelbladet foran i hvert Bind

Afdeling IL

Real-Register for Kjøbenhavn.

Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og In­ stitutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, forsvundne Gadenavne, Monu­ menter, Samlinger og Seværdigheder samt Staddele af særlig Interesse. Vejledning i forskellige praktiske Forhold (som Begra­ velse og Ligbrænding, Firmaanmeldelse, Anmeldelse til Folkeregistrene, Hjemmesygepleje, Mønt, Maal og Vægt, Navnefor­ andring, Pas, Ægteskab m. m.). Real-Registrets Ordning er alfabetisk. Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i 2. Bind. (Be­ mærk de i Aar ikrafttraadte nye Takster for Brevforsendelser samt Reglerne om Lokalporto). Er man i Tvivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte Emnelisten (paa gule Blade foran i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter", hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt en Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Afdeling III A, Gade- Register (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register) samt med Kortene over Kjøbenhavn i Afdeling I, Kort og Planer. ' " I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakter af Institutioner, Lejlighed til at meddele Oplysninger, som ifølge deres Art hører hjemme under denne Afdeling. Oplysninger om Foreninger og Institutioner udenfor Kjøbenhavn findes i Afdeling V, Provins-Register ved de enkelte Byer, for F æraernes og Grønlands Vedkommende i Slutningen af Afdelingen. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Registør for Kjøbenhavn). Real-Register for Island, se Afdeling VIII. Danmarks Gesandter og Konsuler samt danske Foreninger i Udlandet, se Afdeling IX.

I Emnelisten paa de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende OVERSIGTER over en Del al Real-Registrets Indhold indordnede alfabetisk:

Hoffets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet Justitsministeriet1

Politi Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. L Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Sta­ tens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i private Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselska­ ber o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere etc. Underretter Vuggestuer Foreninger _____

2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Devstumme og Tunghøre 9. Fængselsselskaber 10. Gamle 11. Hjemløse 12. Juleforeninger 13. Konfirmationshjælp 14. Kvinder, Enligstillede 15. Laaneforeninger 16. Studie- og Undervisningshjælp 17. Syge 18. Tyender 19. Understøttelses-ogPensionsforenin- 5 er, der er begrænsede til særlige irhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme . 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger. Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. x 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger _ 18. Landsmandsforeninger 19. Musik, Sang og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgfsmaal o. 1. 23. Soldaterforeninger 24. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 25. Sædelighed 26. Turistforeninger 27. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet Ministeriet for Industri, Handel og Søfart Ministeriet for offentlige Arbejder Socialministeriet Udenrigsministeriet Undemsningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier Opdragelsesanstalter Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker 1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

B. Velgørenhed. Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger

Kort over Kjøbenhavn, Frederiksberg og Gjentofte. Kort over de kbhvnske Sporvejes Linienet med forklarende Tekst samt Planer over Teatre, størré Hospitaler m. m. findes i Afdeling I, Kort og Planer. Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i Vejviserens 2. Bind.

Afdeling I I . Real-Register for Kjøbenhavn.

En udforlig Emneliste findespaa de gule Blade foran i dette Bind. Real-Registre for Provinsen (med Færøerne og Grønland i et Tillæg) findes i Afdeling V ved de enkelte Byer, foi Island i Afdeling V11L — Bestemmelser og Takster vedrørende Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa de grønne Blade foran i 2. Bind. Danske Gesandter og Konsuler samt danske og skandinaviske Foreninger i Udlandet, se Afd. IX.

Kong Ch ris ti an X, *26. Septbr. 1870, til- traadte Regeringen 14. Maj 1912, ægtede 26. April 1898 Dronning A lex and rine, Her­ tuginde af Mecklenborg, * 24. Decbr. 1879. Børn: 1. Kronprins F r ed e r ik , * 11. Marts 1899. 2. Knud, * 27. Juli 1900. Kongens Søskende: H aakon VII, Norges Konge, * 3. Aug. 1872, ægtede22. Julil896Maud, Prinses­ se afStorbritannien og Irland, *26.Novbr. 1869. H a ra ld , * 8. Oktober 1876, ægtede 28. April 1909 H elen a , Prinsesse af Slesvig- Holsten-Sønderborg-G-liicksborg. * 1.J uni 1888. Børn: 1 . F eodora, * 3. Juli 1910. 2. C arolin e Mathilde,*27.Aprill912. 3. A le x a n d rin e L o u ise , * 12.Decbr. 1914. 4. G o r m, * 24. Febr. 1919. ,Å.alegaard8-0vernævnet (efter Lov af 2. Juni 1917) øverste Instans iSager, der an- gaar Kystejernes Ret til Udsættelse afAale- gaarde, enhver ud for sin Kyst, og Fiskeres Ret til ud for Kysterne at anbringe deres Ruser og Ruserækker uden at træde Kyst­ ejerens Ret for nær. Formand: Fiskeridirektør F V M o rten ­ sen, R. DM. MfæD., Landbrugsministe­ riet, Kl. Aandssvageanstalterne (Love af 21. Febr. 1902 og 10. Febr. 1905) er selvejende Stif­ telser. Efter min. Bkg. af 25. Jan. 1907 har aandssvage fra Sjællands og Lolland-Fal- sters Stifter fortrinsvis Adgang til Den sjællandske Aandssvagennstalt, aandssvage fra Fyens Stift og Jylland til den Kel­ lerske Aandssvageanst., forsaavidt de ikke bor henvises til Aandssvageanstalterne ved Ribe og i Vodskov, hvortil Adgang fortrinsvis haves for de i Ribe, Ringkjø- bing, Viborg, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter hjemmehørende aandssvage Asyli­ ster, hvis Tilstand udelukker dem fra skole-, landbrugs- eller haandværksmæs- sig Oplærelse. Andragender om Opta­ gelse indsendes til de resp. Bestyrelser. For Patienter, der indlægges udelukkende for priv. Regning, retter Betalingen sig efter de stillede Fordringer; foren uformuende aands- svag udreder vedk.Kommune eller priv.For- sørger 600 Kr. aarl. (Lov af 22/12 1920). Den sjæ lla n d sk e A a n d ss v a g e a n - e t a lt . Bestyrelse: Departementschef K H Ko- fo ed, FM. Formand; Læge Raadmand Fru A Harbou Ilo ff; Redaktør J C Tli. W il- mann, MF. Regnskabsfører og Kasserer: Frøken Agnete Oh r ist ia ns en (tr. 91/‘>- lP^R ah- beks Allé 19) i! V 7146. Kontorfuldmægtig:Frk.Margrethe B ent- sen.

5. 0 1u f, * 10. Marts 1923. In g eb o rg , * 2. August 1878, ægtede 27. August 1897 Carl, Prins af Sverige, Hertug af Vestgotland, * 27. Febr. 1861. Dagm ar, *23. Maj 1890, ægtede 23. Nov. 1922 Ilo'jgm. Jørgen C a ste n s k io ld , Kongstedlund. Kongens Faders Søskende: D agm ar (Maria F eodorow na), *26. Novbr. 1847, ægtede 9. Novbr. 1866 Stor­ fyrst A 1e x an de r, * 10. Marts 1845, Kej­ ser under Navn af A le x a n d e r III 13 Marts 1881, f 1. Novbr. 1894. Thyra, * 29. Septbr. 1853, ægtede 21. Decbr. 1878 E rn st A u gu st, Hertug af Cumberland og Brunsvig-Liineborg, * 21. Septbr. 1845, -J- 14. Novbr. 1923. V aldem ar, * 27.0ktbr. 1858, ægtede22. Oktbr. 1885 M arie, Prinsesse afOrléans, S k o le h jem m e t paa GI. B akk ehu s, Rahbeks Allé 21 É , traadte i Virksomhed d. 15. Nov. 1855. Ca. 215 Pladser for Børn, som er modtagelige for Undervisning. (Un­ der Tilsyn af Skolehjemmets Forstander er desuden ca. 215 Børn og Voksne anbragte i k o n tr o le r e t Fa m iliep leje). Forstander: Henry O Ise n J j Cent. 2913. Økonoma: Frøken Johanne J e n se n JjV 5221y. OverlæTerinde: Frøken Louise H a stru p J) Gh. 1267y. Plejemoder ved Skoleafdelingen: Frøken H F isc h e r . Plejemoder ved Drengeafdelingen:Frøken Anna J onas s en. Plejemoder ved Beskæftigelseshjemmet: Frøken Fr.inziska O lsen. Læge: C C R i i s. Ebberødgaard pr. Birkerød, etabi.i 1892, har Arbejdshjem for voksne Mænd og Kvinder med brugelig Arbejdsevne og Plejehjem for voksne Mænd og Kvinder samt Børn af begge Køn. Ca. 1000Alumner. Anstaltens Kontorer: J) Birkerød 12. Overlæge: Dr. med. J A V N ø r v i g J) Birkerød 52. Inspektør, Bogholder og Kasserer: Harald L eth D Birkeiød 205. Reservelæge: A S t e e n b n c h J) Birkerød 172. Materialforvalter: Fr. H e ih c r g . Økonoma: Frøken Dagmar Westh.. Afdelingsinspektør ved Mandsafdelin­ gerne: J P J en sen Jj Biike'ød 179. Inspektrice ved Kvinde- og Børneafdelin­ gerne: Frøken Marie .1 en sen . Natinspektrice: Frøken Johanne J e n - s e n - S ø e . Smaabørnshjeramet Jj Birkerød 110. Karens M inde, Enghavev. E JjVb.277, Plejehjem for ca. 150 Børn. Forstanderinde: Frøken CC h ristian s en. Plejemoder: Fru Eva Rew en d o rff-J es­ persen. Læge: C C R iis. Thyra, * 14. Marts 1880. G u stav, * 4. Marts 1887.

* 13. Januar 1865, f 4. Dec. 1909 - Børn: 1. A age,Greveaf Rosenborg, * 10. Juni 1887,ægtede 17. Januar 1914 M a tild e af det grevelige Hus Calvi di Bergolo (Prinsesse Aage, Grevinde al Rosen­ borg) * 17. Septbr. 1885. 2 . A x el,* 12 August 1888, æg-tede 22. Maj 1919 M argaretha, Prinsesse af Sverige, *25. Juni 1899. Børn: 1. G e­ org, * 16. Apr. 1920; 2. F 1e mm i n g, * 9 Marts 1922 3. Erik,G reveaf Rosenborg, *8.Novbr. 1890, ægtede 11.Feb. 1924 Lois B o o th (Prinsesse Erik, Grovinde al Rosen­ borg). *2. Ang. 1897. 4. V iggo , Greve af Rosenborg, * 25. Decbr. 1893, ægtede 10. Juni 1924 Ele- anor Margaret G r ee n (Prinsesse Vig­ go. Grevinde af Rosenborg) * 5. Novbr. 1895. 5. M argreth e, *17 Septbr 1895,ægte­ de 9.Juni 1921 René. Prins af Bourbon- Parma, * 17. Oktbr. 1894. K e lle r s k e A a n d ssv a g e a n sta lt, Brej- mng pr. Børkop har paa el ca. 5UU i dr. Land stort Areal Plads til 1350 Aandssvage i 3 fra hinanden adskilte Afd.: Skolehjem, Ar­ bejdshjem og Asyl. Paa Livø pr. Løgstør eren Filial for 95 for­ bryderiske, vagabonderende Mænd. Bestyrer: Inspektør Viggo J e n se n . Paa Sprogø er en Filial for ca.48 let aands­ svage, seksuelt vanskelige Kvinder. ! Forstanderinde: Frk. Frieda X ie lsen . Bestyrelse: Kmh. Stiftamtmand V B ar­ den fle th, SK. DM., Formand, Vejle; Murerm AA n d ersen , R.,Kolding; Gaard- ejer P E jsin g . ML. R., Jellinge Overla'ge; Prof. Chr. K e lle r , R DM. A å n d ssv a g e a n sta lte n ved R i b e , sø Real-Reg. for Ribe Afd. V, S. 1359. Aa nd s s v ; gr ans t al t en ved V o d s k ov st* Real-Reg. for .Nørre bundby i Aid. V, S. 1329. Aandssvageanstalters samvirkende Funktio­ nn rforeninger, De danske, stiftet 4. Nov. 1917. Repræsi ntantskabets Formand: Ma­ skinmester N 11an s e n, Brejning pr.Børkop I Sellerup 16. Aandssvagesagens Venner, en Forening, som yder Stutte til afgaaetie Funkt:onærer og selverhvervende Aandssvage; stiftet 1877. Bestyrelse: Prof. Chr. Kel l er, R. DM., Formd.;Inspektør TIaraid Let h; Skolebest. Johan Keller, R.; Fuldm. Henry Le- vysohn,Brejning, Forretningsf.; Lægefor­ stander Frøken N C h r i s t e n s e n , Vod­ skov; Lærerinde Frøken Helene S c hi ør nemann; Forstander J No r r i l d . ’’ L illem o se g a a r d med Gammelraose- hus pr. Buddinge. Jj Søb. 700, det første et Plejehjem for ca. 100 voksne Mænd, det sid­ ste for ca. 100 voksne Kvinder. Forstander: O Olesen Gold. Plejemoder: Frk.M Madsen. Læge: C CR iis.

6

II — 82

Real-Register for Kjøbenhavn

Aare—Akva

Kasserer: C Du p o u t , st. Glasv. 43, Oilense. Akademi, Det kgl., for de skønne Kunster paa Charlotten borg Ej. Stiftet 31. Marts 1754; det var tidligere en privat Forening af Kunstnere. Institutionen hed dengang „Det kgl. Skildre-, Bildhugger- og Bygnings- academie“; det nuværende Navn fastsloges i 1814. Den førsteKnnstudstilling(Salon) af­ holdtes 1769, derefter 1778,1794 og fra 1807 hvert Aar. (Se ogsaa Charlottenborg Slot). Udstillingsbygningen toges i Brug 1. Apr. 1883 (Arkitekt: Albert C Jensen). Akademiets Kontor er aabent hver Søgne­ dag 11-5, endvidere i Januar og Oktober Mand. osr Fred. 6-8 JlCent. 8444. Biblioteket er aabent 1. Okt. til 30. April hver Søgnedag 1-6; i Sommermaanederne 1-4 (Ferien undtagen). Direktør: Pro!'. E U tz o n -F r a n k , R. Vicedirektør: Kunstmaler Poul S C li r i­ s t i an s e n, R. DM. Administrator: fh. Departementschef A P W eis, K. DM. Formand for Akademiets Skoleraad: Ar­ kitekt Prof. Edv. T horn s e n, R. Skoleraadets Sekretær: Akademiinspektør Cand mag. E Spang Ha n s s e n . Akademiets Kontor. Akademiinspektør og Slotsforvalter:Cand.mag. E Spang H ans­ sen. Akademiets Bibliotek. Bibliotekar: Do­ cent P Joh an se n , R. K u n stn e r sam fu n d e t ved det kgl. Akademi for de skønne Kunster bestaar af de Kunstnere, deri Henhold til Akademiets Fundats af 19. Okt. 1921 §5 haropnaaet Valgret og Valgbarhed til Akademiraadet. Betingelserne herfor er forskellige Me- dailler, Akademiets Afgangsprøve, Arbej­ deranerkendte a 1’KunstnersamfundetsJury samtDeltagelse i de af denne anerkendteUd- stillineer, 1'orTiden Foraarsudstillingen ved Charlottenborg, Den Frie Udstilling og Udstillingen Grønningen. Nærmere Oplys­ ning giver Akademiets Kontor. U d stillin g sk om ite e n . Anordn. iH . t. kgl. Resol. af 17. Juli 1857 og min. Bekg. af 28. s. M. Kontor i Udstillingsbygn. Charlot­ tenborg, aabent fra 10. Marts-20. Maj dgl. 9-2 (under Foraarsudst. 9-6), fra 21. Maj- 10. Maits dgl. 11-2. JBBy 191* Formand: Maleren Eiler S øren sen , R. Inspektør, Sekretær og Kasserer: F .T C Hartmann, R .. Akademisk Architektforening, se Architekt- forening. Akademisk Boldklub, Nørre Allé IH), se Bold­ klub. Akademisk Idrætsforening, se Idrætsforening, Akademi k. Akademisk Orkester, Adr. Frdbg. Allé 38323 D V 3492, stiftet 1899, for Tiden 65 aktive Medlemmer Orkestret optager ogsaa pas­ sive Medlemmer. Formand : Ingeniør Hel­ muth Mol tke. Koncertdirigent: Vilhelm P o u lsen , K. Akkordretten Adr. Sø- og Handelsretten Bredg. 592 E (Lov af 14. April 1905). Medlemmer: Højesteretsdommer A L S cb ou , K.DM. Formand; Gross.Wm. L e­ vy so h n ; Gross. Axel Schm i dt, R. DM .; Gross Paul L a ssen ; Gaardejcr NC N is ­ se n, MF. K. Sekretær: Byretsdommer A D Bentzon* Aktieselskabs-Registeret, Raadhuspl. 45 21 f! Cent. 4280 (Eksp.10-3). Overregistrator: H B K renchel,R .DM . Uddrag af Aktieselskabs-Registret findes i Vejviserens Bind II Afd. VI. Aktuarforening. Den danske, stiftet d. 23.Apr. 1901. Bestyrelse: Direktør VE Garn borg, MF.. Formand; Direktør P E V L onborg, R„ Kasserer; Cand. act. Aktuar E H ud e, Sekretær Akvarieforeningen, stiftet 5. Sept. 1905: Adr* Graabrødret 14 E §} Cent. 5062 (8-5) IIA S c h je r n in g . Formand: K T A J e n s e n , R., Borups Allé 1412E JJ) Gh. 4381.

Aarestrups Stiftelse, Baggesensg. 35 SI (se endv. Legater (Aarestrups)). Abel Cathrines Stiftelse, Abel Cathrines G. 13 m er stiftet af Abel Cathrine Mesing, Enke efterHansHansenOsten,Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dron­ ningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og flyttet til den nuv. Bygning (Arkitekt: VStorck)1886. [Kbhvns MagistJ Præst: F L a ssen , kst. Inspektør: O K A b raham sen . Kordegn: J CCKøhn ,DM. Absalonskirken S-Boulevard (Arkitekter: Wittmaack& Hvalsoe). Ejer og Patronat: Det kbhvnske Kirke­ fond. Kirkens Kasserer: Fragtmand J J ø r g e n ­ sen. Sognepræst: Anton Te il er, GI. Kongev. 33 fil. Træffes daglig 10-11 undt. Onsd. samt Fred. 6-7 f V 3281. Kaldskapellan: - - - - ......................... Kordegn: S A n d e r se n . Organist og Kantor: Frk. BusckLa r sen. Kirkens Kontor: Ingerslevsg. 1381 21 fl V 6952 v. Aab. Søgnedage (undt.Torsd.)9-l samt Fred. 5 - 7 . Sognet begrænses af: S-Boulevard, Som- merstedg., Kalvebodstrand,Erik EjegodsG. og dennes Forlængelse til Stranden. - 1 Ga­ de-Registret foran i Aid. III er anført til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Adels Forbund. Dansk, Bureau Dronn.Tværg. 7®ID Aab. Mand., Onsd., Fred. 4-5 |l Palæ 1737x. Formaalet er at virke til moralsk og materiel Støtte for Standen. Formand: Ilofjm. Lensgreve Josef H ol- ste in -L ed r eb o r g , R. Forretningsforer: Kapt. C U edem ann, K.DM. Adgangsbevis, Forordning af 8. Juni 1839, og LovNr.69al‘29. Marts 1924samt Bekendtgø­ relse af 10. Juli 1926 fra Erhvervsministeriet, (se tillige Artiklen Pas). Handelsiejsende for udenlandsk Regning skal —foruden gyl- digtPas,hvisdeet Udlændinge, — være i Be­ siddelse af Adgangsbevis. Dette løses hos Toldvæsenet og lyder paa Navn. Det giver Ret til at drive Prøvehandel i Byerne (aldrisr paa Landet) og skal paategmes af Told­ væsenet i a ll e Byer, hvor den Rejsende ønsker at handle. Det er gyldigt et Aar. Prisen er 300 Kr. for det første Firma, Ved­ kommende repræsenterer, 150 Kr. for hvert afdø :ølgende.Kendelsen forHovedadgangs- beviser er dog kun 150 Kr. for saadanne Handelsrejsende, som er i Besiddelse afen dansk Næringsadkomst, der berettiger til Salg i stort af vedkommende Varer, og der­ hos svarer personlig Skat til Stat eller Kom­ mune samt har betalt den for et Skattekvar­ tal senest forfaldne Skat; saadanne Han­ delsrejsende fritages derhos tor at løse T il­ lægsbeviser. Adgangsbeviset kan ogsaaløses for et Tidsrum af 45 Da.e og koster hen­ holdsvis 100 Kl'., 50 Kr. og 50 Kr. Afholdsfolkenes Oplysningskontor og Dan­ ske Afholdsselskabers Landsforbunds Ho­ vedkontor:'V-Voldg.21 E 4Cent.9216.Leder: Ovenetssagf. C C H e ile s e n , MF.; Se­ kretær: Stud.jur. Helge Ug ilt. Afholdsforbund, Danmarks studerende Ung­ doms, stiftet 1903, omfatter Afdelinger ved Universitetet i Kbhvn. samt ved Seminarier og Gymnasier over hele Landet. Formaal: at vække Forstaaelse af Ædrueliyheds- spørgsmaalet blandt de studerende Unge. Formand: Pastor Kristian P on to p p id a n , Amagerbrog. 161' [S] $1Am. llly . Afholdsforening, Danmarks, fordrer fuld­ stændigt Afhold fra berusende Drikke. Kontor: st. Kongenss:. 36,383 IE®Palæ2135 (10-2) Postkonto 8733. Sekretær Adolph Hansen. Hovedbestyrelsens Formand: Overlæge Carl O t t osen, Skodsborg.

K bhvn s K red sen , stiftet 1879: Form.: Kommunel. H D h e n k e, Rothesg. 10 El J) 0 2311x; Sekret.: Oversergent J A K 1i n k- v o r t, Tyrolsg. 103 [S]. Har følg. Afd. med respektive Formænd: B rø n sh ø j o gO m e g n s A fh o ld s fo r ­ en ing, Snedkerm. L Hamm ers høy, Ro- lighedsv. 5,7 Hareskov. F rdbg. A fh o ld sfo r en in g , Farveriarb. H .1P e t o rs e n, Holger Danskes V. 43 E . Frem,Skræderm. Adolf Petersen,R ant- zaustr. 62 05] $ N 11)9 x. K jø b e n h a v n s A fh o ld sfo r e n in g , Faktor HC J e n sen, IIC Andorsensg. 3B5 m . N ørreb ros A fh o ld sfo ren in g . Skræd­ der F u g 1s a n g, Wiedeweltsg. 13 O . S a n a , Gross. B M T h y g e se n , West- end 512) J) V 1520. Sundby A fh o ld sfo ren in g , Murer CM N ie lsen , Tyrolsg. 191[s]. V esterb ro s A fh o ld sfo ren in g , Fa­ brikant C A lb er tsen , Dannebrogsg. 521BO § P 5286 y. Ø sterb ros A fh o ld sfo r en in g , Skoma­ ger J iR a sm u ssen , Heimdalsg. 6B ID Afholdsforening, Danske Lægers, stiftet 26. Aug. 1903. Adr. Frederiksborgg. 442 SI U By 949 u. Formand: Dr. med. K A H ei b e r g. Afholdsforening „Det blaa Kors", kristelig Afholdsforen, for Danmark, Led af et inter­ nat. Selsk., stiftet i Genf 21. Sept. 1877, KontorGothersg.l542E f) Cent.l 1623(10-3). Foreningen er Ejer af Redningshjemmet „K jærshovedgaard^pr. Bording, der kan optage ca. 40 drikfældige Mænd, af Red­ ningshjemmet „Enkrateia* (s. d. A.), afRedningshjemmet ,.H a r o ld se je “, Dan- stnip pr. Fredensborg samt B laa K ors O p tagelsesh jem ,K astd sv. 12 ED. Hovedbestyrelsens Formand : Pastor N J uhi, R. Afholdsorganisationer, Fællesrepræsentatio­ nen for kbhvnske. Formand: Prokurist E G 6 be 1, Luganov. 20 ID Jl Am. 5324. Sekretær: Adolph H a n se n , st. Kongensg. 36,883E ffi Palæ 2135. AfholdS8amfundet, stiftet 21. Maj 1889. For­ mand for Hovedbestyrelsen: Gross. O EM o r te n se n , Hillerødg. 403E | N 4444. K asserer: Lærer NC N ie ls e n , Bildsø pr. Slagelse § Kirkcstillinge 10. Sekretær: Husmand Andeis J R a sm u s­ sen, Nørreby pr. Bogei se § Grindløse 79. Afholdsselskabers Landsforbund, Danske, stiftet 6. Sept. 1903. Hovedkønt. V-Voldg. 21 BO, omfatter 16 Organisationer med ca. 110.000 Medl. Formand: Redaktør Ferd N ie ls e n , Odstrup pr. Grevinge. Sekretær: Qverretssagf. C C H e ile s e n , MF. Afholdsselskabet Den danske Rekabitteror- den, stiftet 20. April 1891, Forvalter K P ed ersen , Andreas Bjørns G 64 El. Afholdsselskabet „Det blaa Baand". Det er et fritstillet Selskab, der fordrer person ­ lig t A fhold . In g e n r e lig iø s e C ere­ m onier. Hovedbestyrelsesmedl.: Revisor L S chun em ann , Aaboulevard 70 O. Afstøbningssamling, Den kgl., i Statens Mu­ seum for Kunst Solvg. Kbhvn.E,aabnet 10. Novbr. 1898, indeholder Afstøbninger over antik og nyere Billedhuggerkunst. Aab. Hverdage 12-3, Sønd. 12-4 (15. Okt. - 14. April dog 11-3) tillige Tirsd. og Fred. 7-9 Em. (15. Okt. - 14. April). Direktør: Dr. ph.il. F B e c k e tt, R.; Konservator: Billedhugger Jens Lund. Aftenskoleforening, Dansk, stiftet i August 1921. Formand: Bibliotekskonsulent Jørgen B ank e, Hillerød. Formænd for henholdsvis Landsbyafd. og Køhstadafd.: Læ rerC Jensen-H amm er, Sønderup pr. Skjelskør og LærerSThor- sen, Slagelse.

Albe—Amal

FloaI-Register for Kjøbenhavn

II — 83

Bestyrelse: Ingeniør CE W alsoe, For­ mand; Sognepræst Chr. H jo r th , Faxe La­ deplads, Sekretær; Fru H K ra rup ; Over- retssagf.CS t a f f e l dt,Næstformand;Fabri- kant. N P S iggaa rd ; Hofjuvelér AD r a g ­ ste il, Kasserer; Revisorer: Kontorchef .T G la Cour og Fuldm. Jens T ofte- gaard; Raadgiv. Læge: N Chr. S chm id t. Foren. Kontor:Nørrebrog. 29 4 [Ni JIN586v (11 - 1 ). Almindelig Hospital, Ryesg.15 IN] DCent.1543. Aabnet 1769 som Plejestiftclse og Arbej(Is­ hus i en for Hospitalet op'ørt Bygning i Amaliegade; 1771 udvidet til Sygehospital; 1892 flyttet fra Amaliegade til Nørre Allé og 1. April 1919 herfra til Ryesgade til den nedlagte St. Johannes Stiftelses Bygninger. Hospitalet har Plads til 658 Personer. Til Hospitalet er desuden knyt­ tet et Sygehus med 229 Senge, der osrsaa udefra optager Patienter, som lider af uhel­ bredelig Benskade.kroniske Sygdomme m.v. Besøgtider: Sygeafd. 3—4; Plejeafd. 2—4; alm. Afd. 2—5. Inspektør: G II S Hedem ark. Fuldmægtige: MB B u nc h^Cli ri s t e ns e n; A K C b r is te n sen. Overlæge: Dr. med. F C P V og eliu s, Præst: R P R asm u ssen , MB. Almindelige Handelskompagni, Det, Akts., (The General Commercial Company, Ltd.), St. Annæ PI. 26 E Cent. 890 Stats Jl 1, Telegramadr.: „Almmko“. Formaal: Gennem Etablering af Filialer i Udlandet, specielt oversøisk, at drive Han­ delsvirksomhed af enhver Art, derunder ogsaa Afsætning af danske Industri frem­ bringelser. Selsk. arbejderi Tilslutning til Det sibiriske Kompagni. Aktiekapital: 30 Mili. Kr. Bestyrelsesraad: Direktør H P H je r l- H a n sen ,R ., Delegeret; Etatsr. Baukdir. Fr. N ø r g a a rd , K. DM.; Generalkonsul Johan H a n s e n , K. FM.; Ingeniør Poul L arsen , R.; Konsul Direktør Chr.G Han-, sen, R.; Gross. Carl H o 1bek, R. Adm.Direktør:Gross.OttoEA nd ers en;R. Almindelige Hesteavls Fremme, se Foreningen til den almindelige Hesteavls Fremme. Amagerbanen, se Privatbaner. Amagerbanken, Akts,, stiftet 27. Febr. 1906 ved Omændring og Udvidelse af Kastrup Bank, stiftet 14. Jan. 1903. Hovedkontor: Amagerbrog, 25 [S] D Cent. 2090 & Am. 1698 (10-3, 5Vo-61/,, Lørd. 10-2, 5‘y O’/o), Postgirokonto Nr. 979, Afdelingskon­ torer: Islands Brygge 3 [S] $ Cent. 6027, Sundby: Amagerbrog. 114 [g] D Cent. 1798 & Am. 98 samt Kastrup og Dragør. Aktiekapital: 1 Miil. Kr. medBemyndigelse for Bankraadet til at udvide til 2 Mili. Kr. Bankraadets Kommitterede: Kancellir. HA B u sc h , R., og Overretssagf, H C Wan- d r u p. Direktion:EB P e te r se n , R. og GMarck- man IIan sen . Formand for Bankraadet: Kancellir. II A B u sch , R. Amagermuseet, Hovedv.StoreMagleby indviet 14.Junil922; aab.Sønd.ogOnsd.10-5; deov- rigeDage kan Skoler og Foreninger faa Ad­ gang efter forudgaaende Aftale med Opsyns­ manden Isbrandt P e te r se n , der har Bolig i Museumsgaarden D Dragør250. Entré: Voksne 50 øre Børn 25 Øre (Skoler og For­ eningerhalv Pris). Bestyres af F or e ni n- g e n Ø en A m a g e r s h is to r is k e Sam- li ng, stiftet 17. Novbr. 1901.Byadr.: Gross. Kai L ippm ann , Christiansborgg. 1 (S J| By 2043y. Amagermuseets Venner, stiftet 7. Sept. 1925. Adr. V-Boulevard 34 IH. Formaal: At støtte Amasrermuseet. Bestyrelse: Over- retssaef. V F a l be -H a n s e n , Formand : Bankdir. GMarckman H an sen ; Gaardejer C Z.I an sen ; Gross. K L ippm ann ; Ge neralkonsulJ Ri etb er gen, K. Amalienborg. Fred. III’s Gemalinde So Amalie havde udenfor Vesterport en Hø

Ej erog Patronat: Det kbhvnske Kirkefond. Kirkens Kasserer: Prokurist H P J e nsen. Sognepræst: A I B i eri n g -S ø r en scn . Kaldskapellan: Ejnar B ra sen . Kordegn: Axel W estrup. Organist og Kantor: Frk.Johanne Rohde. Graver: Peter J en sen . Kordegnens Kontor: Lyngbyv.73§il ®St. 752. Søgnedage(undt.Torsd.)9-l;Fred.tiTlige 5-7. Sognet begrænses af Vennemindev., Jasrtv., Mygindsv., Lersoen, Lyngbyv. og Frihavnsbanen. - I Gade-Registret foran i A ’d. III er anført til hvilket Sogn hver enkelt (Jade hører. Alderstrøst, se urn:er Sygekasser, statsanerk. Alderstrøst, en Stiftelse for gamle Haand- værksmestre,som er eller har været Borgere i Kbhvn., disses Enker samt undersærlige Omstændigheder tillige deres ugifte Døtre. Den grundedes 1862 af Haandværkerfor- eningen og ejer Ejendommene Nørrebrog. 17 [Hl (fuldf. 1879), Baggesensg. 10, Blaa- gaardsg. 9, (Arkitekt: Theodor Sørensen) $ N 4232 og Mølleg. 28, 30 (N) (fuldf. 1895; Ar­ kitekt :Thorvald Sø rensen) samt Nørre Allé 15,17 &19 og Alderstrøst Pass. 2,4,6 & 8 JIN 2441 x & N 2441y. I disse findes 483 til Fri­ boligerbestemte Lejligheder, hvoraf 356 f. T. er frigivne. Fribeboerne faar fri Læge­ hjælp og Medicin samt f. T. for Ægtepar 72 Kr., for enkelte Personer 44 Kr. aarl. pr.Bo- lig. Nogle nyder dog en noget større Penge­ hjælp fra særlige Legater. Stiftelsen har samme Bestyrelse som Haandværkerfore- ningen (se d. A.). Kontorchef: A C E P e t ersen. Alexander Newski Kirke, Bredg. 53 E , den russ. ortodokse Menigheds Kirke, opført af den davau ende russ. Regering medArkitekt Alb. Jensen som Konduktør; indviet 9. Sept. 1883. Adgang v. Kirkebetj. smstds. Præst: Leonid K o ltsc h e ff. Kantor: Ivan Schumo ff. Krkeværge: Generalmajors P o to z k i. Alimentationsbidrag, se Underholdsbidrag. Alkoholfri Restauranter, Kvindernes, stiftet 1911, har til Formaal at oprette Restau­ ranter, hvor Mænd og Kvinder kan indtage deres Maaltider uden at fristes til at nyde Spiritus; Mødelokaler tindes i Taarnborg. Foreningen har oprettet 6 Restaurationer (Hallen, Øbro, Taarnborg, Nørrehal og Sønderbro i Kbhvn samt Mejlhal iAarhus). Ådrer ser: Se Bind II: Cafeer. Kontor: Vesterbrog. 35' IH $ Cent. 10417. Formand: Enkel'ru Edla L a rs e n. Allehelgsns Sogn er oprettet den 3. Nov. 1924 af DeleafNathanaels ogSundbySognejSom Sognekirke benyttes indtil videre Krypten). Sognepræst: Charles N ed er mark. Præsteviet Medhj.: FlemmingHvidberg Sognet begrænses af Midtlinierne af Sund- byøster Boulevard, Verm'andsg., Holm- bladsg., Mecklenborgg.,Frankrigsg. og Øre- sundsv.. mod Vest af Sundet. AllianceFran9aiseiKbhvn.,stiftetl885somsær- lig Afdeling af det franske Selskab Alliance Fran^aise i Paris Fo’maal: Fremme af Stu­ diet og Interessen for fransk Sprog og Lit­ teratur, bl. a. ved Afholdelse af franske Fo­ redrag og Kursus. Den franskeGesandt er ForeningensÆres- præsident. Formand: Kontreadmiral A V S c h e e l, K. DM. Indmeldelse ved Henvendelse til Kassere­ ren :Holm. Kaual 16 E J) Cent. 6318. For­ eningens Bibliotek og Lokaler: st. Kon- gensg. 62 E $ Palæ 8157. Almindelig Dansk Hjælpe-Forening(A.I).H.F ) en kristelig Forening, stiftet 1906 Ined det Formaal atopsøge dem, der lid er i det sk ju lte , og komme dem til Hjælp paa d isk r e t Maade. Kun Bidragydere har Ret ti) “t indgive (fo r tr o lig ) Ansøgning paa særlig Blanket for den e rdlidende (som ikke selv kan søge), og dette saeruden dennes V i­ dende. Bidraget er mindst 3 Kr. aarlig.

Albertina, Legat, stiftet 19. Novbr. 1879 (Tborvaldsens Fodselsdag) afCarl Jacobsen, stort 100,000 Kr., hvis Renter skal anven­ des til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd forotf. Pladser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: DirektørHelge ,1 acob sen .R ., Formand, et af Kbhvns Kommunalbesty­ relse valgt Medl. (Arkitekt Hennine H an- sen , MB R.) og et af Kunstakademiet valgt Medl. (Billedhugger Ludvig Brand­ stru p, R. DM.). Alderdoms - Friboliger, Foreningen for, stiftet 29. April 1871, opfører Boliger, passende for Arbejderklassen,og udlejer dem for en Leje, der efterhaanden synker, saa at Lejeren ef­ ter en vis Tids Forløb bor frit. Foren, har i Kbhvn. og i Prov. 8 Huse med 147 Lej­ ligheder, som 1. Jan. 1925 var bogført til en Værdi af 805,647 Kr.t Ejds kyld.445,OOOKr.). Foren har oprettet Sygekassen af 1872, der ved Beg. af 1926 havde 4til0 Medl. og ejede ca. 179,000 Kr. Bestyrelse: Raadsformand Axel Kofod,R DM., Formand;Højesteret ssagf.A Mar t un­ se n-L arsen , R.,Kasserer; Tømrerm C A T esch ; Prof. Dr. polit. L V B irck ; Gross. Holger Prior; Oberst Axel R a n i m , K. 1)M.; Stadsarkitekt I’ H olsøe. R.; Konsul Chr. H en nin e s; Kreditkasse-; dir. H Th rane, R.; Direktør Povl M unck. Alderdomshjem, Frdbg., Godthaabsv. 88 El Indvi 1 17. Nov. 1928, beregnet or Alders­ rentenydere. der formedelst Sygdom eller Svækkelse er trængende til vedvarendeTil- syn og l‘leje, som de ikke ved eg< n Hjælp kan forskaffe sig. Besøgtid: Hver Dag Kl. 11-1 og 3-6. Forstanderinde: Frk. M P ou lsen . Alderdomshjemmet, se De Gamlt s By. Alderdomshjemmet i Ordrup, TTyldegaards Tværv. $! Ordr. 1495, Sygeafdeling jt Ordr. 2094; ejes afGjento'te Kommune, indviet 28. Septbr. 1919 ; beregnet for Personer, der nyder Aldersrente og enten paa Grund al Sygdom eller Alder trænger til stadig Pleje. Besøgtid paa Sygeafd. K l.2-4. Forstanderinde: St. Lucassoster Frk. Theodora H a n s e n. Læge: Kommunelæge L A n d re s en. Alderdomshjemmet„Solhjem“,Smakkegaards- vej Gjentofte Jl Gjent. 137; ejes af Gjent. Komm., indviet 15 Sept. 1904, udv.1913; beregnet forPerson n,der nyder Aldersn nte, og som enten pa Grund af Sygdom el. Alder trænger til stadig Pleje. Forst nderinde: Frk. Manda L a rsen . Læge: Dr. med. Aug. P e te r se n . Alderdomskassen for Sygeplejersker, stiftet cl. 5. Juli 1911. Kassen har tilFormaal at støtte Sygeplejerskeri Bestræbelsen for at opspare Midler til Hjælp i Alderdommen. Enhver uddannet Sygeplejerske under 40 Aar, der arbejder under en af de af Kas­ sen anerkendte Institutioner (I)ansk Syge- plejeraad, Damk Røde Kors og Centralfor­ eningen af Sygeplejevirksomhcder udenfor Kbhvn.), kan optages som aktivt Medlem. Bestyrelse: Læge Vilh. R yder, R., For­ mand; Prof. Dr. jur. & polit Harald W e- ste r g a a r d , K.DM.;Etatsr. DirektørWilh. H a n s e n , K. DM.; Klosterlæge C C hri­ s tia n s e n ; Forstanderinde Frk. Charlotte M unek; Overretssagf. Alb. V J ø r g e n ­ sen; Fru Henny T sch er n in g , FM. Forretningsfører: Direktør H J ep sen . Kassens Adresse: GI. Strand 46 HD$1 By 6047. Kassen har fra 1. April 1913 overtaget Ad­ ministrationen af „Foreningen til Alder­ domsunderstøttelse afSygeplejersker i Dan­ mark" og fra 1. Jan. 1917 af „Sygeplej­ erskeforeningen “. Aldersro Kirke, Aldersrog. H), indviet 27. Sept. 1908 som midlertidig Sognekirke for Aldersro Sogn (Arkitekt: Aage Bugge). Den 15. Sept. 1925 nedlagdes Grundstenen til en ny Sognekirke, T a ks i g e 1s e ski r ke n (paa Hj. af Jagtv. og Gudhjemsg. E ) som ventes indviet i Forsommeren 1927.

Amal—Angl der blev ødelagt under Belejringen i 1658. En anden blev derfor anlagt paa Arealet fra nuv. St. Annæ PI. til Eredericiag., og heri lod Dronningen i 1669—73, omtr. paa de nuv. nordlige Palæers Plads, opf. et lille Slot, som kaldtes Sofie Amalienborg. Det havde 3 Etager, Kuppel paa Midten, høj Stentrappe til 2. Etage og lave Bygninger paa hver Side. Det nedbrændte 19. April 1689; kun Kirken og nogle Smaahuse red­ dedes. I Chr. V ’s Tid gjordes ikke andet ved Tomten, end at Kirken blev nedbrudt i 1697, for at dens Materialier kunde anvendes til Garnisonskirken. Men der foretoges Foran­ dringer i Omgivelserne. St. Annæ PI. blev anlagt, og langs denne samt langs Bredg. dannedes en 30Alen bred Grav. der saaledes udgjorde Grænsen for den sydlige og den østlige Side, medeirs der paa de andre Sider anbragtes Plankeværker, nemlig mod Ny Toldbodg., som ligeledes opstod nu, og paa den nordlige Grænse, som laa i Nærheden af Toldbodvejen. le n lang Aarrække hen- laa Terrainet nu ubenyttet, indtil Fred. IV, efter at Ruinerne var fjernede og nogle sum- pige Arealer i den nordlige Del opfyldte, lod opf. en Række Orangerihuse og andre lave Bygninger med en Pavillon i Midten; her­ ved deltes I’ladsen i 2 Dele, hvoraf den min­ dre sydlige indrettedes til Have og den større nordlige til Eksercerplads, Mønsterplads, som den kaldtes. Det hele Anlæg kaldtes Amalienborg, uagtet der ikke varnogetSlot. Fred. V kundgjorde ved Reskript af 12. Sept. 1749 til Magistraten, at han vilde bort­ skænke Amalienborg Have og Mønsterplads til Bebyggelse. Enhver, som vilde bygge,fik en Grund til friEjendom og desuden Skatte- lettelsei nogleAar,menhan skulde nøje følge den approberede Plan og opfylde forskellige Betingelser, hvorafden vigtigste var, at Ega­ liteten skulde observeres, hvorfor Vinduerne skulde danne en lige Linie. Den 3. Okt. fik Magistraten Skøde paa Arealet, hvorved Kongen dog forbeholdt sig Grundene om Pladsen, og disse skænkede han til 4 Adels- mænd, som forpligtede sig til at bygge gan­ ske ens. Planen fordet heleAnlæg varudarbejdet at Eigtved, som ogsaa var Arkitekt for de4 Pa­ læerved Pladsen, der opf. 1749-60. De varik­ ke ganske somnu, idet Forbindelsesbygnin­ gerne mellem Hovedbygningen og Pavillo­ nerne kun havde een Etage med fladt Tag, og Hovedindgangen var midt paa Facaden, hvor en udvendig Trappe førte op til de 3 store Indgangsportaler. Den nye Bydels Bebyggelse foregikmeget hurtig, og ved Fred. V’s Død i 1766 var der kun faa ubenyttede Grunde tilbage. Ved Christiansborg Slots Brand i 1794 blev Kongefamilien husvild og flyttede da til Amalienborg. Det ene Palæ (nu „Enke­ dronningens Palæ4) var allerede købt i 1767 for at benyttes til Landkadetakademi,og nu blev de 3andre erhvervede. For at gøre dem bedre egnede til deres nye Anvendelse fore toges en Ombygning, hvorved de fik deres nuværende Skikkelse, og Kolonnaden op­ førtes; disse Arbejder lededes af Harsdorff. Amatør-Klub, Kbhvns fotografiske, Atelier GI. Kongev. 96 IS g V 1169y. stiftet 13. Novbr. 1895, Aarskonting. 18 Kr. Direktør C J B rodersen.R ., Formand; Overretssagf. H II K iih l, Kasserer. Ambulance. Paa 6 af Kbhvns Brandstatio­ ner er anbragt Ambulancevogne til Brug ved Ulykkestilfælde og pludseligt opstaa- ede Sygdomsanfald, der

Real-Register for Kjøbenhavn

II — 84

Amies de la jeune fille, Les, international Forening, hvis danske Afd. (Kontor Frdb^. Allé 35 E | V 5211; 1-2) er stiftet 1899. Foren, støtter og vejleder unge Kvinder, der staar ene i Udlandet eller rejser dertil. Bestyrelse: Generalinde K iih n e l, For­ mand; Frk. S F ri is , Sekretær. Amtmænd og Stiftamtmænd, se i Afd. V under de paagældende Byer. Stiftamtmand over Kbhvns og Roskilde Stifter og Amtmand over Kbhvns Amt: Kmh. O E A Amm entorp, K. DM., Bleg damsv. 6 SI Amtskont. aabent 9-3 fl Cent. 5138, Stiftsøvrighedskont. 10-12 g N 1186. Amtslæge i Kbhvns og Roskilde Amts- raadskredse ^g Kredslæge paa Frdbg.:Vilh. D j ø r u p, R., GI. Kongev. 144 El JJCent. 11416. Amtsraadet for gl.KbhvnsAmt. Kontor Bleg- damsv. 6 [NI g Cent. 6330 (10-4). Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt- Medlemmer : Typograf N P N i e 1s e n,MF., Taarnby; Redaktionssekr. J M J o sep h - sen, Helle1up; Murer Rasmus O lsen, Klovtofte;Tømrerm. S M G rum strup,R , Hellerup; Gaardejer A 0 A nd ersen , Brøndbyvester; Sagi'. Johs. Graf f ; Oberst H P arkov,MF. K.DM.; Pastor emer. P V i- bæk ,Taarnby; Gaardejer Tønnes P ed e r ­ sen, Ballerup; Murerm. Chr. P etersen , Holte; Entreprenør F H iib cnb eck er. Aintsraadssckretær: Cand. jur. E W a a g e- c hri ste n se n . Amtsraadsforeningen for Danmark, stiftet 3. Juli 1913. Kontor: Blegdamsv. 6 El For­ mand: Gaardejer II Chr. P ed ersen , R., Villa Nordgaarden, Storehedinge. Amtssygehuse Københavns. Direktion: Amtsrådsmedlemmerne Kmh. Stiftamtmand C Amm en torp , K.DM., Formand; Redaktionssekr. J M J o sé ph- sen ; Gaardejer A C A nd ersen , Brøndby­ vester ; S gf. Johs. G raf f, Glostrup; Murer R 0 1s e n, Klovto .'teog tillige for Amtssyge­ huset i Gjentofte: Oberst H P Parko v, MF. K.DM. A m tssy g e h u se t paa N y ela n d sv . 66, 68 |F] (fuldi. I»y4. Arkitekt: Philip omulth). Besøgtid: 2Va-4; Telefon-Forespørgsel om Patienter 11-12. 4! Cent. 3162. Indlæggelse, Forespørgsel til Patienter. For Provinssamtaler:Provins 25. 4 Cent. 11207. Hovedkontor (10-4, Hellig­ dage 9-11). g Gh. 4129 Forvalterkontor. Jj Gh. 1006. Medicinsk og Epidemiafd. (Forespørgsel 11-12). { Gh. 1076 x. Lægekandidaterne. Gh. 1435y. Forvalter priv. Bolig. Gh. 103. Sygeplejerskerne. £1 Gh. 1638x. Økonomien. Kir. A fd .: Overkirurg............................ Reservekirurg.............................................. M ed .-ep id . Al'd.: Overlæge..................... Reservelæge................................................. Forvalter: Henning Mø 11er. A m tssyg ehu « et. i G jon to fte , Hj. af Kildegaardsv. og N i Is Andersens V. Post adr. Hi llerup. (Aabnet 1927 Arkitekter; Emil Jørgensen R. og IlelgeMøller).gCcnt. 1200, Omstilling til de forskellige Afdelin­ ger. Forespørgsler til Patienter 11 - 12. 4 Gjent. 1181 Lægekandidaterne. |) Gjent. 1182 Sygepler. r.ski rne. K ir. Afd.: Overkiturg: Dr.tned A H e l­ sted . Reservekirurg: S H in d s e -N te i­ sen. Med. Afd.: Overlæge: Dr. med Axel J ø r g e n se n , R. Reservelæge: Dr.med. Feid. W u 1 f. Forvalter: Knud Warming. A m tss y g e h u s e t i Kongen s L yn gb y (fuldf. 1M)J , Arkitekt: Philip Srnidth). T u b e r k u lo se h o sp ita le t (fuldf. 1908, Arkitekt: V"Ingemann). Besøgtid 3-5; Telefonforespørgsler paa begge Afd. 8-9 og 3-5. g Lyngby 47. Kontoret.

|) .Lyngby 91. Tuberkulosehospitalet. Overlæge: N D S c h r e ib e r . Forvalter: Frk. E F r id e r ic h se n . Amtstue, Kbhvns og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn. (Indg.f. Børsg.) g Cent.2105 (9-2) sammesteds er Udsalg af Stempelpapir (9-3), Amtsforvalter: J M B R eim u th , R. DM. Amtsvandinspektoratet for gi. Kbhvns Amt, Kontor Evaldsg. 10 £81 fl Cent. 4910. Amts­ vandinspektør: Landinspektør OVEgede B ud tz. Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amtsraads- kreds. Kontor Østerbrog. 5 |ø) g Cent. 364. Amtsvejinspektør: H J N ybo rg. Amtsvejinspektørforeningen for Danmark, stiftet 1911. Formand: Amtsvejinspektør Kapt.JP Lomhol t, R., Odense; Kasserer: Amtsvejinsp. J D J e sp e r s e n , Skander­ borg; Sekretær: Amtsvejinsp. S E ll e r t , Holbæk. Andsis-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsik­ ringsselskab), Kontor Østerg. 61 Kl g Cent. 5050; PostgirokontoNr.170,stiftet 19u4.Ved en i 1911 fuldbyrdet Sammenslutning over­ tog Selskabet, hvis daværende Firmanavn var: „D et g e n s id ig e L iv s fo r s ik ­ r in g sse lsk a b And els-A n s t a lt e n 14, hele den,, Tryg, L iv s fo r sik r in g s-A n - sta lt, A k ts.4 tilhørende Forsikringsbe­ stand. Anstalten tegner alle Arter af Livs-, Kapital-, Udstyrs- og Børneforsikringer samt de saakaldte Folkeforsikringer med ugentlig Præmiebetaling. Hele Nettoud­ byttet tilfalder de Forsikrede som Bonus. Garantikapital: 1 Mili. Kr., fuldt indbe­ talt. Direktion: I C K j ærs i g, adm. Direktør; And. H a n s e n , Underdirektør. Ultimo 1925 havde Forsikringsbestanden en Størrelse af 114,5 Miil. Kr. Andels Gødningsforretning, Axelborg Vester- brog. 4 A IS JJCent. 12531, 12533 & 12513, Stats g 469, se Dansk Andels Gødningsfor­ retning. Andelsslagterier. Det første A. opr. 1887 i Horsens; nu er der ialt 51, hvis Anlægs- og Driftskapital udgør ca. 15 Miil. Kr. D e sam v irk en d e dan sk e A n d e ls­ sla g te r ie r , opr. 1897, omfattersamtlige A. Kontor: Vesterbrog. 4 A4 S |l Cent. 5074, Stats ®83 (9-4). Formand: Forpagter J T h e ilm a u n , R., Hvidkilde pr. Ollerup; Næstformd.:Gaardej erCarl Mads en,Klim; Sekretær: Fr. S J e ns e n, R. Angaaende de enkelte under Samvirksom- heden hørende Slagterier se Afd.V il, Fag- Register under S v in e s la g te r ie r . De danske Andelsslagtei iers Sammenslutn. om Arbejdsforhold. Forman t: Gaardejer II Mae g aar d,ML., Olsker. KontorVester­ brog. 4 A S | C . 5074 & 11285, Stats |! 83. Andelsudvalget, Fællesrepræsentation for danske Andels foretagender,dannet 18. Febr. 1899, Kontor: Christiansg. 24, Aarhus J! 1510 Formand: Direktør And. N ie lse n , R. DM .; Næstformænd: Direktør L P B ro- be rg, R., og Forpagter.IensT h e i 1man n,R. Sekretær: Harald S tenbæ k , R., Aarhus. Andersen’8, Familien,Friboliger for Enker og ugifte Piger af Borger- og Embedsstanden, Ny Vesterg. 3 0 . Anglo-Danish Society of Copenhagen, The, stiftet 1923. Adr. lløjbropl.5J2 gUent.1014. Pnrsident: Den engelske Minister i Kbhvn.; Vicepræsidi nt; Generalkonsul Jo­ han H a n se n , K.FM. p.p. Komité: Kontreadmiral C C a r sten sen , K. DM. MtDR. p.p., Formand; Ritmester Frederik Greve M o ltk e, R. DM. p. p. og Direktør C J P arso ns, V ceformænd; Ingeniør Sir Martin A b rah am son : Di­ rektør ETG re v ; Cross. Norman H Han­ sen ; CoaimanderOBHudson; Lektor In­ gemann O tto s en; Overretssagf. Emil P e te r se n , Kasserer; Gross. Akiel M a l­ lin g , Sekretær.

II — 85

Real-Register for Kføbenhavn

Anke Arbe

Anker Heegaardske Foredrag. Etatsr. Anker Heegaards og Hustrus Testamente bestem­ mer bl. a., at der til Det tekniske Selskabs Skole testamenteres „50,000 Kr. til Afhol­ delse aarlig afcn Række populære Foredrag for Menigmand i Naturlære og andre Natur­ videnskaber samt i Historie." Foredragene afholdes, naar deresEmner ikke kræver sær­ lige Installationer, efter Legatstifternes Øn­ ske som Regel i Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygn. Adr.: Ahlefeldtsg. 2 E . Anklagemyndigheden. R i g s a d v o k a t e n , Christiansborg El D Cent. 7200 <*, 71H9. Rigsad vokat:Aug. Go 11, II. DM. Statsadvokat v. Højesteret: G J L c t t. Fuldmægtig: Poul E i b e. S ta ts a d v o k a te r n e for Ø stre Lands- re ts kred so,Embedskontor:Fredericiag.24 E D Cent. i758. 1. Statsadvokatur (for Kjøbenhavn) P H Garn m elto ft. 2. Statsadvokatur (for Sjælland) VQ M olt- ke, R. 3.Statsadvokatur (for Fyen, Lolland-Fal- ster og Bornholm) V B T h om sen . S ta tsa d v o k a te r n e s Kontor. Chef: M L Jurgensen L ey ssa c. Fuldmæg­ tige: MR e is erer; VM K o lb y e. Medhj æ lp ere for S ta tsa d v o k a te r n e for Ø stre L a n d sretsk red s: Højeste­ retssagførerne Fr. W in th er, R.; Otto B ang; 0 Ah n fe lt-R ø n n e ; Overretssag­ fører D G M B ache- Fuldmægtige: M Re i s e r e r, kst.; V M K o1b y c, kst. S ta tsad vok ate rne for V estr eL an d s rets krc'ds. 1. S ta tsa d v o k a tu r (Aalborg). Statsadvokat for Aalborg,Hjørring ogRan- dersAmter: Svenné S ch mi dt. Medhj ælper for Statsadvokaten: Helge H o ff, kst. 2. S t a t s adv ok at ur ( Viborg). Statsadvokat for Viborg, Thisted ogRing- kjobing Amter: T E C M B o r th in g. Medhj. for Statsadvokaten: S Kaar sen. .3. S t a tsa dv o katu r ( Kolding). Statsadvokat forVejle. Aarhus ogRibeAm- ter: Johan F isch e r , kst.; Medhjælpere fbr Statsadvokaten: JE ITa n s e n, kst.; Sigurd A n d r e s e n , kst. S ta tsa d v o k a t for Søndre L and s- retsk red s. Sønderborg: H H E H olm . Medhj forStatsadvokaten-.EVReinstrup. i Anlægsgartner- og Havearkitektforening, Dansk, stiftet 1902, Kontor C F Richs V. 75 I IS D Gh. 61. Formand: Valdemar H an s en. Foreningen udgiver „Havekunst,Tidsskrift for No-den“. Abonnement Kr. 14 aarlig. Redaktion: Lektor Georg G eorgsen , Eksp. Mariendalsv. 62 El j$ Gh. 22G1. AnnasKirke, Bjelkes Allé [LJ. Den foreløb.Del af Kirken indviet27.Dec.l914,udvidetl921. Ejer: Det kbhvnske Kirkefond. Overtilsyn: Overpræsidenten, Kbhvns I Biskop og Prof. Dr. jur. & polit. Harald W e s te r g a a r d , K.DM. I Kirkens Kasserer:Revisor CMN i e 1s e n. Sognepræst: M Grue. I Kaldskapellan: A M J en sen . Kordegn : L S v e n d s e n . I Organist og Kantor: Frk. H S e i d e l i n . Kordegnens Kontor: Kronborgg. 122 E $} Tg. 1892 y. Aab.: Søgnedage (undt, Torsd.)9-l; Fred. tillige 5-7. Sognet er oprettet 1. Oktober 1912, be­ grænses af Jagtv., Julius Bioms G., Ste- fansg., Tisvildeg. og Ladegaardsaaen. - I I Gade-Registret foran i Afd. III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. I Annoncenævnet, stiftet 24. Febr. 1921. Adr. V-Boulevard 18 Industribygn. El $) Cent. ' 14977. Sekretær: Direktør C E N is s e n. Ansgarlus-Foreningen, Formand: Arkivar F J West. Antikvarhoghandlerforeningen. Formaal: Varetagelse at Antikva rbog- I handlernes Interesser. Bestyrelse: .1 P Ma ds e n - L i n d jf Cent. '

7157, Formand ; Eddie S a lio a th $ Cent. 11H31. Sekretær; A F r e de r ik s en JJCent. 5880, Kasserer. AntropologiskeKomité,Den,Væi nedamsv.lSB El, leder Masseundersøgelser af det danske Folks Legemsbygn. og ovr. fysiske Forhold. Prof. Dr. jur. &polit. H W e ste r g a a r d , K.DM.; Prof. Dr. med., phil.,bot. et zool. W J o h a n n se n , K.I)M .; Departementschef Adolph J en sen,K .DM . FM.; Sanitetslæge Dr.med.GustavJ ør g e nsen;Prof.Overlæge Dr. med. Aug. W immer, R.; Formandi Sundhedsstyrelsen GT ryd e,K.l)M.; Politi­ læge Søren H an sen , R., Formand og for­ retningsf. Medlem. Anvendt Kunst, se Foreningen. Apostelkirken i Saxog. IB (Indgang ogsaa fra WestendlO), indviet24. Nov. 1901, Sogne­ kirke for Apostelkirkens Sogn. (Arkitekt: V Koch). Ejer og Patronat:Kbhvns Kirkefond. Kirkens Kasserer: A A Hj ø11un d. Sognepræst: Dr. phil. Julius S chou sboe. Res. Kapellan: J A J ø r g en sen . Kordegn: C O P e de rs e n. Organist ogKantor:EJ u el-F red e rik sen . Kordegnens Kontor: Dannebrogsg. 121 El £1 V 6859v. Aab.: Søgnedage (undt.Torsd.) 9-1; Fred. tillige 5-7. Sognet begrænses af Istedg., Absalonsg., Vesterbrog. ogOehlenschlægersg. - 1 Gade- Registret foran i Afd. III er anført, til hvil­ ket Sogn hver enkelt Gade hører. Apoteker-Forening, Danmarks, opr. 4. Sept. 1844. Formand: Apoteker Harald B a r - f o e d, Frederiksborgg. 381El § By 8745. Apoteker-Forening, Kbhvns, Formand: Apo­ teker Haraid B arf o e d, N-Farimagsg. 63E $ Cent. 383(5. Apotekernes Forsørgelseskasse for Enker og Børn. Adresse: fndenrigsministeriet.Kassens Vedtægt godkendt af JustiLmin. 18. Dec. 1913 med Ændringer af 22. Dec. 1920 og G. Aug. 1921. Bestyrer: Byretsdommer T T C Spang H an s sen. Kasserer: Kontorchef i Justitsmin. O E F B Bi 1f el dt, R. „Arbejde adler“, Landsforeningen, stiftet3. Febr. 1911; Formaal: at fremme Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved Ar­ bejde. Formaalet søges naaet ved Oprethol­ delse af Arbejdsherberger, Arbejdsanvis­ ningssteder og Arbejdskolonier over hele Landet. Konting.: 2Kr. aarl. eller 100 Kr. een Gang for alle. Formand: Prof. v. Landbohøjskolen CV P ry t z,K. DM.; Kasserer:0 verretssagf.Otto L e s s o w; Generalsekr.: Aa. v. H o 1s t e i n. Hovedkontor: GI. Jernbaner. 3 Valby D Vb. 1855. Postgirokonto Nr. 1815. -L o k a lfo r e n in g fo r Kbhvn., F rdbg. og Ome g n ; Formand: Pastor emer. N D a 1- hoff, R. DM. FM.; Foren, har et Ar- bejdsherberge Thorsg. 40 |L] D Tg. 1109. Kontor: GI. Jernbanev.3 Valby § Vb.1855. Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for (U.f.A.), N-Voldg.l2s E fIBy 1260y,aab. 6. Julil912. Fri Adgang Søndag 1-3, TorsdagAften7-9. Udvalgets Formand: Hypotekbankdir. J J en se n -S ø n d e r u p , K.DM .; Sekretær: Kontorchef A Bi rk mose, R. Forstander: Fabrikinsp.Carl J O tte s e n . Arbejderbevægelsens Arkiv, Rosenørns Allé 12 El f Cent. 14558. Arkivar: Oluf B e r t olt. Arbejderboliger, Akts. til Opførelse af Bo­ liger forArbejdsklassen, ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 6G-74 og 84-88 E . Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Arkitekt Christen B o rch , R., Formand;Overretssagf.T Mør ck,R.;Gross. W H ee r in g , R.; Fabrikant John J a c o b ­ sen , R.; Læge Vilh. R yder, R .; Forret­ ningsf. Overretssagf. A B lokm an n ; In­ spektør : A F S p e i c h, DM. Arbejderboligerne ved Tagensv. (Kbhvn.). Styrelse: DirektørCarl H erforth ,R .DM ., Formand; Overretssagf. S H e tsc h ; In­ geniør H T R im e s ta d ; Tømrerm.V Z e 11- n e r, R.

Arbejderforeningen af 1860, N-Voldg. 92 E D Cent.l 144,søger at fremme den arbejdende Klasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversationsværelser, Læseværelse, et Bibliotek, udgiver et Uge­ blad og sorger for, at Foredrag og Oplæs­ ninger bliver afholdte, Koncerter foranstal­ tede og Rejser foretagne. Indmeldelse sker ved et Medlem; Kontingent 1 Kr. maaned- lig. Bogsamlingen er ca. 20,000 Bind. Formand: Prof. .1 T L un db y e, R. Arbejderforsikrings-Raadet, Kontor Kong. Nyt. 3,5 E (12-4) J) Cent. 9258, er oprettet ved Lov Nr. 4 af 7. Jan. 1898, jfr. Lov af 3. Apr. 1900, Lov af 15. Maj 1903, Lov af 1. April 1905, Lov af 30. Marts 1906 og Lov af 27. Maj 1908, hvilke Love er afløstafLov Nr. 205 af 6. Juli 1916, jfr. Lov Nr. 394 af 28. Juni 1920. Til Raadet skal anm. ethvert Ulykkestilfælde i de undersidstnævnteLove hørende Virksomheder, som antages at ville medføreKrav efter samme. Afgørelsen af,om en Virksomhed eller et Arbejdsforhold hører under Loven, om hvem der er at anse som forsikringspligtig Arbejdsgiver, om en Per­ son har Adgang til at tegne frivillig Forsik­ ring i Medfør at Loven, om et anmeldt Til­ fælde begrunder Krav efter Loven, samt om Størrelsen og Arten af de Ydelser, der til­ kommer den forsikrede eller hans efterladte, I n d u s tr i- A f d e lin g e n (Lov af 6. Juli 1916, Kap.6). fh.Departementschef Raadsformand Henrik V e d e l, K. DM. FM., Formand; Overkirurg Dr. med. P N H an sen , R.; fh. Kontorchef C E T r a p, R. DM .; Direktør Cand. polyt. R H e lw e g , R. DM.; Ingeniør K S ch øl ler, II.; Ho­ vedkasserer A J o h a n sen ; Murer A Lun d- berg;fh. Borgmester Skatteinsp. G Lan- de r, R .;Tilforordnede: Sygekasseinsp.L P B o r her g, R .; Fabrikinsp. Cand. polyt. Carl J O tte s e n . S ø f a r ts - A f d e lin g e n (Lov af 6. Juli 1916, Kap. 7). Raadets'Formand samt Formand for Sundhedsstyrelsen G Try de, K .DM .; Kontorchef Clara B l a c k ; Direktør P de Nully B row n , R. DM.; fh. Skibs­ førerCMinor R a sm u ssen ; Styrmand Chr. C h r iste n se n ; Matros Mathias N ie lse n ; Tilforordnede: Sygekasseinsp. L P Bor- berg,Il.; Fabrikinsp. Cand. polyt. Carl J O tte se n . F is k e r i- A f d e lin g e n (Lov af 6. Juli 1916, Kap. 8). Raadets Formand samt Formand for Sundhedsstyrelsen G Try de, K.DM.; Kontorchef Clara B la ck ; Kutterfører M C J e n se n , ML. DM.; Baadfører Hans J R a sm u ssen ; Fiskehdl. Christian Muff C h ris te n s e n;Fiskor Hans Peter A nder- s e n;Fisker Chr.Lud v i g s e n;Tilforordnede: Sygekasseinsp. L P B orberg, R.; Fabrik­ insp. Cand.polyt. Carl J O tte se n . L a n d b r u g s - A f d e lin g e n (Lov af G. Juli 1916, Kap. 9). Raadets Formand samt Kom­ munelæge V Asmund; fh. Landbrugsmi­ nister Poul C h r iste n se n ; Sekretær Fr. S J e n se n ,R .; Gaardejer Mads Lam ­ bæk; Stenhugger N P H a n s e n ; Land- arbejder H P H a n se n ; Murer J K nud­ sen; Husmand Chr. J o h a n sen ; Til- forordnede:Sygekasseinsp.LPBorbcrg,R.; Fabrikinsp. Cand. polyt. Carl J O tte se n . A f d e lin g e n t i l A f v ik lin g a f d e n ty s k e F o r s ik r in g i d e s ø n d e r jy d s k e L a n d s ­ d e le . (Ifølge § 5 i Lov Nr. 314 af 28. Juni 1920 for de sønderjydske Landsdele angaaende Forsikring mod Ulykkestilfadde og§ 5 i Lov Nr. 315 af 28. Juni 1920 om Invalideforsik­ ring m. m. i de sønderjydske Landsdele kan de af Kredsudvalgene (Ulykkesforsikrings- udvalgene) trufne Afgørelser inden en Frist af 1 Maaned fra Afgørelsens Dato indbrin­ ges for Arbejderforsikrings-Raadet. Hvor Udvalget er i Tvivl om en Sags Afgørelse, er det berettiget til at forelægge Arbejder- forsikrings-Raadet Sagen til Afgørelse). henhører under Raadet. Raadets Medlemmer er:

I

Made with FlippingBook - Online catalogs