Kraks Vejviser 1927 del 2 provinsregister

En Indholdsfortegnelse til Vej­ viseren findes efter Titelbladet foran i hvert Bind

Afdeling V .

Provins-Register

A . Forretninger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og-købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse ovor alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder indso for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus,, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Vejle og Viborg. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adresser . Alfabetisk Fortegnelse over ca. 18,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser or af Interesse for en 3torre Kreds. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Len- og Stamhuse, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 150,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Besiddelsens Størrelse, Arealets An--- vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1928 med eventuelle Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 8. Landkommuner. T i l l æ g : Færøerne. t Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling VII 2. Bind]. Grønland. Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og .Embedsmænd.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Frankering a f Brevforsendelser i Provinsen. Bemærk Reglerne om Brevforsendelser (Takster) og Lokalporto i Afsnittet Bestemmelser og Takster (grønne Blade) i Vejviserens 2. Bind.

Made with FlippingBook flipbook maker