Kraks Vejviser 1927 del 2 provinsregister

Animated publication

En Indholdsfortegnelse til Vej­ viseren findes efter Titelbladet foran i hvert Bind

Afdeling V .

Provins-Register

A . Forretninger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og-købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse ovor alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder indso for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus,, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Vejle og Viborg. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adresser . Alfabetisk Fortegnelse over ca. 18,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser or af Interesse for en 3torre Kreds. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Len- og Stamhuse, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 150,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Besiddelsens Størrelse, Arealets An--- vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1928 med eventuelle Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 8. Landkommuner. T i l l æ g : Færøerne. t Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling VII 2. Bind]. Grønland. Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og .Embedsmænd.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Frankering a f Brevforsendelser i Provinsen. Bemærk Reglerne om Brevforsendelser (Takster) og Lokalporto i Afsnittet Bestemmelser og Takster (grønne Blade) i Vejviserens 2. Bind.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VIIFag- Registor under Overskriften Landet (for hver enkelt Branche). B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV , Person-Register for Kjøbenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. . Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­

milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 8) om den horer under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at nndgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. 1.Jan.1924 mød eventuelle senere Ændringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1925. I Slut­ ningen af Fortegnelsen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 155 Byer. Købstæderne er. betegnet med en * Et Kort over Danmark, hvorpåa nedennævnte Byer er opført, findes i 2. Bind, foran Aid. VII. ♦Aabenraa ♦Esbjerg Haslev ♦Lemvig ♦Ringkjebing ♦Stubbekjebing *Aakirkeby ♦Faaoorg Helsinge Lunderskov ♦Ringsted ♦Svaneke *Aalborg Fanø ♦Helsingør ♦Løgstør ♦Roskilde ♦Svendborg Aalestrup Faxe ♦Herning Løgumkloster ♦Rudkjøbing ♦Sæby ♦Aarhus Fase Ladeplads ♦Hillerød ♦Mariager Ry ♦Sønderborg Aars Fjerritslev ♦Hjørring ♦Maribo ♦Rødby Taastrup Aarup Fredensborg ♦Hobro Marstal Rødding Tarm ♦Allinge ♦Fredericia ♦Holbæk ♦Middelfart Rodkj ærsbro ♦Thisted Arden ♦Frederikshavn ♦Holstebro ♦Nakskov ♦Rønne Tinglev Asnæs ♦Frederikssund Holsted ♦Nexø Samsø Toftlund ♦Assens ♦Frederiksværk Hornbæk ♦Nibe ♦Sandvig Tølløse Augustenborg Gilleleje ♦Horsens Nordborg ♦Saxkjebing ♦Tønder Ballerup Give Hundested ♦Nyborg ♦Silkeborg Tørring Birkerød Gjørlev Hurup ♦Nykjøbing F. Sindal Ulfborg Bjerringbro Glamsbjerg Højer ♦Nykjøbihg M. ♦Skagen Vamdrup ♦Bogense Glostrup Hong ♦Nykjøbing S. ♦Skanderborg ♦Varde Brabrand Graasten Hørsholm ♦Nysted ♦Skive Vejen Bramminge' Gramby Jyderup ♦Næstved ♦Skjelskør ♦Vejle Brande . ♦Grenaa ♦Kallundborg Nørre Aaby Skjern , ♦Viborg Brædstrup Grindsted - Kjellerup ♦Nørre Sundby Skjørping Vinderup ♦Brønderslev Gudhjem ♦Kjerteminde Odder ‘ Skærbæk Vojens Brørup ♦Haderslev ♦Kjøge ♦Odense ♦Slagelse ♦Vordingborg Christiansfeld Hadsten ' ♦Kolding ♦Præstø ♦Sorø Vraa Dronninglund Hadsund Korinth ♦Randers ♦Stege ♦Ærøeskjøbing ♦Ebeltoft Hammel ♦Korsør ♦Ribe ♦Storehedinge Ølgod Ejby ♦Hasle Langaa Ringe ♦Struer

Afdeling V Provins-Register, A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. Tillæg’: Færøerne. Grønland. A . Forretninger. Forretninger i Provinsen uden for de i dette Register optagne 155 Købstæder og købstadlignendo findes i Afd. Y1I Fag-Register i de enkelte Fag under „Landet11.

Bebyggelser

Aabenraa . (Oprindelig Opnoraa, Aa vod den i Kong Valdemars Jordebog nævnto Opuør, d. e. aaben Or, gnisot Strandbred.) (Aabenraa Amt) Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane; 81/4 Time.

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Aktiebryggeri Selskab J) 11. . . Aabenraa Amts Avis § 133......................... Aabenraa Amts Social-Demokrat § 161 . . Aabenraa aualytisk-kemiske Laboratorium | 398 Postkonto 8413......................; . . Aabenraa Andels-Svineslagteri j| 55 & 79 Aabenraa Avis g 259 ..................................... Aabenraa Eddikefabrik g 60Postkonto7183 Aabenraa Hakkelse-& Halmvareforrctning, N Nicolaisen g 560 ................................... Aabenraa Kafferisteri ved Sparlund g 143 Postkonto 6763 .............................................. Aabenraa kemiske Fabrik, g 398 Postkonto 841 3 ........................................................... Aabenraa Kulkompagni, Akts. g 218 & 220 Aabenraa Margarinefabrik ved II Vester- gaard. g 469..................................................... Aabenraa Maskinfabrik ved C Christensen g 520 ............................................................... Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. g 88............................; .............. Aabenraa Møbellager, M Christensen jun. I 155................................................................ Aabenraa Netliandel, Jens Jørgensen . . . . Aabenraa Pælemuslinge Eksport, Andr. Nielsen g 340............................................. Aabenraa Rederi-Aktieselskab g 182. . . . Aabenraa Vulkaniseringsanstalt g 431. . . Ahrcnkiel & Clausen g 120......................... Andersen A P g 308...................................... Andersen &Meyer’s Eftf., Otto Larsen g 530 Andersen M P g 416...................................... Andersen Niels g 278 Postkonto 11261. . Andresen Andr. g 204 .................................. Antonscn & Christiansen g 304................... Apenrader Bank, Akts. g 242...................... Apenrader Tageblatt, Akts. g 20 & 503. . Askov C .............................................................. Asmussen Jens g 137..................................... Auto-Motor, ved Jorg. M Hansen g 244 Postkonto 6158............................................... Back-Sørenson N ............................................ Beck Christian g 228..................................... Beck Ileinr. g 305 ......................................... Bek Hugo Lauritzen g 223............................ Bennedsen Jolis. g 125................................... Beyer Hans g 73 Postkonto 11378 ............ Birok M C g 45............................................... Bock Hans......................................................... Boeck Holger Overretssagf., Notar g 555 Boje William g 142......................................... Bojesen’s Harald Bo Boghandel g 352 Post­ konto 6276........................................................ Boysen C g 513............................................... Boysen J g 2 1 0 .............................................. Brink Johann g 274........................................ Brink Rud. g 184........................................... Brøcking Theodor g 355 ............................... Bøse Richard g 255........................................ Callesen Hans.................................................... Carstens Friedrich g 587............................... Carstens H g 339 ........................................... Caspersen Brødr. g 556 ............................... Centralvaskeriet, J Biermann g 544 . . . .

Se Fagregistret under Bryggerier Aviser Aviser Kemiske Laboratorier Svineslagterier Aviser Eddikefabrikker Halmvarer Kaffe on gr., Imp. & Ag. Maskinfabrikker Maskinfabrikker Mobeluds. Fiskeriart. og -redskaber Muslinger { Dampskibscksped. og Dampskibsselsk. Vulkanisering i Dampskibscksped. og ( Dampskibsselsk. Assuranceforr. Elcktr. Lysinstall. Købmænd Cykleudsalg Flytteekspeditioner Maskinsnedkerier og Savv. Banker Aviser Skræddere { Agentur- og Kommissions- forr. Automobilforhdl. Kemiske Fabrikker Kul, Kulimportører Margarinefabr.

kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsbibliotek, Det senderjydske (Centralbibliotek) g 566, stiftet 1921. 17,429 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug.- Mægler, autoriseret: P F Cloemann g 182 & 482. Bestalling 20. Febr. 1925. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts., stiftet 8. Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder: Gene­ ralkonsul, Dr. Hans Kiihne. Politimester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var­ næsBirk (68Politikr.): OSFribert. Skatteinspektør: H Fritsche Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 29,0Mili. Kr.; Formue: 25,4 Mili. Kr.; Indkomst: 10,3 Mili. Kr. Skatteprocent 1926-27 : 6,r> (Lig­ ningsprocent: 8,5). Skolel'orening, Sønderjydsk, stif­ tet 30. Nov. 1892 i Skærbæk med det Fonnaal at yde sønderjydsk Ungdom Hjælp og Støtte til Op­ hold paa Skoler i Danmark. Yder efter Genforeningen Hjælp til Efterskoleopbold til Elever nord for Grænsen og til alle Skoleformer til Unge syd for den nye Grænse. Formand: Gaard- ejer H Jefseu Christensen,ML. R., Høgsbro pr. Vedsted. Kasse­ rer : FruMargr.Lebeck, Aabenraa. Sognepræster: E N J Juhler (dan­ ske Menighed); Provst H P M Bade (tyske Menighed). Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Formand: fh. Minister H P Hanssen, MF. K. FM. Kasserer :Kapt.CCFischcr, R.DM. Sekretær: Bibliotekar Jakob Petersen. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. Jørgen Ramhøj, R. Statsbanerne: 10. Trafiksektions og 15. Banesektions Kontorer. Nærmere se i Afd. II, Artiklen Statsbaner. Statsskolen. Rektor: I Mogensen. Sønderjyllands Højspændings­ værk, indviet 23. Maj 1925. Vandværket (kommunalt). Vejer og Maaler: Købmand Lo­ renz Hansen.

Amtmand: Kr.RefslundThomsen,R. Amtsforvalter: C M Madsen, fg. Amtslandinsjtektør: K TI Krarup. Amtslægo: l)r. med. & cliir. Mads Mielielsen, R. Amtsraadssekretær: Jes Cornett. Amtsskolekonsulent, se u. Sønder­ borg. Amtssygehuset. Overlæge:A Ipsen. Amtsvejinspektor, se u. Graasten. Borgmester :Købm. Holger Fink,R. Dominer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup Herred, (undt. Bedsted), liise Herred samt 3 Sogne af Lundtofte Herred og VarnæsBirk (92. Retskreds): O Andersen. Elektricitetsværket, (kommunalt) anl. 1902. Forsyning fra Søn­ derjyllands Højspændingsværk. Fabrikinspektor for Aabenraa- kredsen : K Lyne Petersen g 166- Foreningen for Kunst og Haand- værkl’or Nordslesvig. Formand: Arkitekt Jep Fink. Gasværket (kommunalt) g 75. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts. Kbhvns Handelsbank, Kontortid 9-12, 2-4, Lord. 9-1 g 401, 402 & 403. Telegramadr. „Handelsbank1. Postgiro-Konto Nr. 6825. Forretningsfører: Find Andersen. Kontrasignatarer: G Wraae-Jespersen og A Festersen. Kontorer i Bollerslev, Bovrup, Felsted, Hellevad og Hjordkjær. Handelsforeningen. Formand: Skibsreder Matthias Nielsen, R. Ilavnen har en Dybde ?f indtil 7,5 m. Biilværkslamgde c?. 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosseanlæg,' en stor og to mindre Kornelevatorer. Jernba­ nespor, elektrisk Belysning og Vandledninger fra Byens Vand­ værk overalt paa Havnen. Storo Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand: Borg­ mester Holger Fink, R. Havne­ ingeniør: Cand. polyt. J Ram- bøj, R. Indbyggerantal 1925: 8,750(1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Konsuler: Norge: JM Hansen, Vicekonsul. Tyskland: Dr. Hans Kiibne, Gene­ ralkonsul. Kæmner: P V Fallesen. Købstadrettigheder; De ældste

Guldsmede Manufaklurlidl. Maskinfabrikker Arkitekter Bagere Maskinforhdl. Vinhandlere Smede Sagførere Bogtrykkerier

Boghandlere Cykleudsalg

Skomagere Skræddere Flytteekspeditioner Manufakturhdl. Bygmestre Æg Bagere Gartnere (Agentur-ogKommissionsf., (Kolonial en gr. Vaskerier

74

74

Provilis-Hegister—Forretninger

Aabenraa

V 1170

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistrol uhder

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Kobmænd Kobmænd Smede Malermestre Blikkenslagere Pianoforhdl. .Manufakturhdl. Smede (Hårmestre Farverier Malermestre Kakkelovne og Komfurer Papir en gros Snedkere Kemiske Fabrikker Kobmænd Bagere Købmænd Gartnere Gartnere Støbegods Kul, Kulimportører Isenkræmmere Bygmestre Skibsproviantcringsforr. Jern Købmænd Ingeniører Malerartikler Iugoniøror Apoteker Manufakturhdl. Garverier Hoteller Hoteller (Agentur- øgKommissionsf. (Kolonial en gr. Smede Materiailidl. Blikkenslagere Flytteekspeditioner Malermestre Urmagere Skomagere Kobmænd Fotografer Fisk en gros Manufakturhdl. Skræddere Eléktr. Lysinstall. Korn Farvehdl., Malermestre Maskinsnedkerier Bagere Automobilrep. Isenkræmmere Bagere Bageri-Artikler Guldsmede Maskinforhdl. Moller Snedkere Smede Bogtrykkerier Agentur- ogKomnrssionsf. Huder og Skind Skomagere Malermestre Foderstoffer Orgelbyggere Murermestre Malermestre Banker Bagere Møbeludsalg

Ceres Korn- & Foderstofforretning, Akts. D 21 & 2 2 .................................................... Korn Christensen Carl C ........................................ Skomagere Christensen Jakob § 2 3 8 ............................... Mincralvandsfabr. Christensen P § 1 6 5 ..................................... Købmænd Christiansen Carsten Pr. § 462................... Kobmænd Christiansen E C § 483 ................................. Skomagere Cimbria Tømmerhandel, Akts. § 26. . . . Trælast- og Tommerhdl. Clausen C § 215.............................................. Malermestre, Farvehdl. Clausen E § 594.............................................. Bagere Clauseu’s 1 Enke •§ 357.................................. Købmænd Clausen 1*........................................................... Urmagere Clausen Peter § 3 1 ........................................ Manufakturhdl. Clausen Peter Willi. § 210............................. Købmænd

Jensen Jes P |) 4 4 .......................................... Jensen Kai § 68................................................ Jensen Karsten § 4 1 9 .................................. Jensen Peter § 290 ........................................ Jensen R § 584................................................. Jepsen Christian § 446.................................. Jessen Peter § 76 & 598Postkonto 6711. . Jodlens Johann ................................................. Johansen J Chr. § 426.................................. Johansen M F ................................................. Juhl N C § 4 12 ............................................... .Tungermann II |) 415..................................... Jørgensen Johan §1 554 .................................. Jørgensen P E § 179..................................... Kemisk Laboratorium & Fabrik Farma, Harald Nielsen............................................. Kjær Emil § 249 ............................................ Knaebcl R § 410............................................ Koch M § 529 .................................................. Kraft Hans § 4.32........................................... Kraft P § 284 .................................................. Kroner Fritz § 4 5 0 ...................................... Kulhandelsselskab, forhen Holm & Molzen, Akts. § 29....................................................... Kurtzweil C § 1 3 0 ........................................ Langschwager O § 6 4 .................................. Larsen Peter § 1 0 1 ....................................... Lorentzen’s Jiirg. Eftf., C Andresen § 333 Postkonto 6209 ............................................... Tmnd M T § 521 Postkonto 8386 ............ Liitzhøft & Kristensen § 543 ....................... Løwenstein Franz § 546 Postkonto 11197 Madsen J........................................................... Madsen N (Svane-Apotek) § 200 Postkonto 6208.................................................................... Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen § 105 & 405 ............ ........................ Mahler Jacob, Læderværk § 3 ................... Majs ogKraftfoderimport, Akts. § 395 &595 Marcussen & Søn § 350 ............................... Martcson Thomas § 103............................... Matthieson Matthias § 96............................ Missions-Hotellet § 370 ............................... Missionshotellet Danmark § 24................... Moldt Chr. § 1 5 6 ........................................ Mortensen Chr. § 504 .................................. Munchow Ludwig v....................................... Møker Ricii. § 5 1 8 ......................................... Møller Chr. § 112........................................... Moller llerløv § 267 ..................................... Møller Jens........................................................ Møller Søren..................................................... Mørck Fritz § 1 6 8 ......................................... Nedell II § 507 ............................................... Nielsen’s Andr., Fiskeeksport, Aabenraa Fiskerøgeri § 340 ....................................... Nielsen Anton § 327 ..................................... Nielsen Chr. J § 448..................................... Nielsen II P § 488 Postkonto 9978 . . . . NielsenMatthias §85,86&186Postkonto6156 Nielsen Niels A § 528 .................................. Nissen J H J 409........................................... Nissen Jttrgen L § 295................................... Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. § 6, 7 & 53 Postkonto 6201 ...................... Nyemand II § 222 . ...................................... Oesten J B | 563............................................ Paulsen Herman § 562 ............................... Paulsen Johs. § 50 Postkonto 6400 . . . . Pedersen Peter § 5 1 0 .................................. Petersen Asmus S § 2 5 ............................... Petersen Chr. §515........................................... Petersen Heinrich § 49 Postkonto 6199 . Petersen’s I II Motormolle § 1 9 4 ............. Petersen Joh. § 236........................................ Petersen Marcus.............................................. Petersen’s M C Bogtrykkeri § 258 & 549. . Petersen P § 235 ........................................... Petersen P Fr. § 302...................................... Petersen P N §377........................................... Petersen Robert § 202 .................................. Pott II Chr. § 486........................................ Poulsen lians § 586 ..................................... Poulsen Peder Chr. § 417............................ Preisler & Wiese § 311 Postkonto 9141. . Preuss Aug. § 345........................................... Prima Kulimport &Skibsfart, Akts. § 62&63 Rasmussen Aug. § 408 .................................. Rasmussen M Castenskjold § 227 ............. Rasmussen P § 385 ...................................... Rederi M Jebscn, Akts. § 9......................... Ricken & Co., Akts. § 2 8 1 ......................... Riedel Carsten § 477...................................... Ries Hans § 2 3 ..............................................

Cleemann P E § 182 & 482 ......................... Cornett Knud J § 231.................................. Cramer N Chr. § 495..................................... Danielsen Oarlline § 226 ............................... Danielsen l-lans § 7 2 ..................................... Danielsen Peter § 4 2 1 .................................. Dansk Maskinoplag, Akts. § 244 Postkonto 6080.................................................................... Danske Cigar- og Tobaksfabrikker § 523 Postkonto 7345 .............................................. Dethlelfsen Ilerm. G ved Aage Oksen § 288 Postkonto 8 12 9 ........................................... Dethlefsen J.) § 292 ........................................ Diederichsen Er. § 585 .................................. Dinsen Niels § 451........................................ Efsen Jorgen.................................................... Ehlers II § 373 ................................................. Eksporlrøgeriet, J Schmidt §1 383................ Erichsen August § 498 ................................ Ewald Søren P § 214 Postkonto 8832. . . Faaborg C J § 193........................................... Faber Kaj Leonhard (Love Apotek) §225 Postkonto 6155 ............................................... Falck J N ......................................................... Fink Holger & Co. § 19, 119 &519 . . . . Fink Jep § 91 Postkonto 5925 ..................... Fischer’s Maskinfabrik &Automobilrepara­ tion § 97 & 124 Postkonto 6153............ Flensborg-Egernsund og Sønderborg Damp- skibsselsk. § 28.............................................. Folkehjcm § 257 ............................... ... Forenede Dampskibsselskab, Det, § 182 &482 Fredenshøj Dampteglværk § 127................ Frøkontoret ved Hans M .Michelson § 147 Goeg Anton § 181 & 481. ............................. Grand Hotel § 92 & 9 3 ............................... Gude C L § 324 ............................................ Hartmann & Hamrnericli §1 565................... HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns. Handelsbank § 401, 402 & 403 Kontortid 9-1.2 og 2-4, Lørd.9-1 Telegramadr., Handelsbank" Postgiro- Konto Nr. 6825............................................. Hansen Andrea § 106...................................... Hansen Carl Porcclænslull. Hansen Claus F § 172.................................. Hansen Hans L § 52 Postkonto 6417 . . . Hansen Lorenz jun. § 139............................ Hansen N & Møsti § 299 ............................ Hansen Oscar § 196 Postkonto 8560 . . . Hansen Richard § 224 .................................. Hansen & Speckhahn § 371......................... Hansen & Veit § 162, 163 & 164 Post­ konto 6369 ....................................................... Harkorn & Christensen § 41, 201 & 440 Harksen’s Eftf., P Jiirgenscn § 60............ Hass Carl § 104.............................................. Hejmdal § 32, 332, 330 & 430 ................... Hejmdal’s Trykkeri § 32 & 332 ............... HerreHus Central ved AndreasPetersen§ 176 Herschel A § 704........................................ .. Hoffgaard, Akts. § 5 . i ............................... Hofmann W § 589 ........................................ Hotel Royal § 2 & 5 1 7 .................................. Hotel Stadt Teater § 353 ........................... Hiinersen W S ................................................. Irma § 129........................................................ Iversen Carl § 1 2 2 ........................................ Iversen I C § 478 ........................................... Jacobsen Chr. § 135 Postkonto 7059 , . . Jacobsen Chr. § 356 ..................................... Jacobsen J P | 362........................................ Jacobsen Paul § 480 ..................................... .Tanns B § 599................................................. Japsen G § 389 .............................................. Jenne Max § 1 3 4 ........................................... JENSEN AA BRINK Landsretssagf. Notar & Aa. Lorentzen § 404 & 444 .................. Jensen’s Brdr. Byggeforretning § 369. . .

Mæglero, Spoditører Skomagere Revisorer Brodrrihdl. Købmænd Bagere { Maskinforhdl., Landbrugs­ mask. (Forlidl.) (Tobakker og Cigarer ( (Kbhvn.) Vinhandlere Tømrermestre Bagere Automobilrep. Boghandlere Materialhdl. Røgerier Agcntur-ogKommissionsf. Isenkræmmere Ost en gros Apoteker { Maskinfabrikker, Automo­ bil forlidl., Automobilrep. (Dampskibseksped. og ( Dampskibsselsk. Hoteller (Dampskibseksped. og ( Dampskibsselsk. Teglværker Frø Agentur-og Kommissionsf. Hoteller Manufaktur en gros Sagførere Banker, Incasso Fotografer Bagere ( Købmænd, Kolonial en gr., < Tobakker og Cigarer, ( Kaffe en gros, Imp. & Ag. Isenkræmmere { Maskinfabrikker, Automo- bilforhdL. Bageri- Art. og -Inventar Elektr. Lysinstall. Manufakturhdl. (Agentur- og Kommissions- < forr., Foderstoffer, Korn, ( Gødning, kunstig Automobilkarossorier Købmænd Gartnere Aviser Bogtrykkerier Herreekviperingslidi. Malermestre Bygningsart. Arkitekter

Læderhandlere Manufakturhdl. Lædervareudsalg Hoteller Hoteller Møbeludsalg Smørhandlere Stenhuggerier Entreprenører Gartnere Manufakturhdl. Farverier Bagere Malermestre Uldspinderier Droger, Kemikalier Sagførere, Incasso Bygmestre

Smede Bagere Bygmestre Entreprenører Skomagere Kul, Kul importører

Møbeludsalg Møbeludsalg Trikotage, Imp. &engr. • (Dampskibseksped. og ( Dampskibsselsk. (Herrelingeri en gr., Hatte,

Aakirkeby

V — 1171

Provins-Regisler—Forretninger

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen § 10 Postkonto 8 1 9 0 ............................................ Aakirkeby Skæreri ved E Andersen I 9 .......................................................... Aakirkeby Sæbehus ved Chr. Larsen § 119 Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind § 94 Almindingen Savværk, Akts. § 4 8 ............. Andersen Chr. § 257...................................... Andersen E § 9 ............................................... Andersen J § 109............................................ Andreasen M...................................................... Bech II J § 186.............................................. Becher Y § 3 8 .................................................. Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse § 1 8 ............................................................... Bornholms Valsemølle ved Emil Jespersen § 39................................................................. Christiansen N | 8. . . ................................ Dam II § 3 4 ..................................................... Dam Johannes § 200 Postkonto 8480 . . . Eilertsen Marie § 37...................................... Engeil Niels § 60 Postkonto 8215................ Frostegaard Skæreri, Julius Andersen §78x Hammer N § 189.............................................. Hansen Alfred § 127..................................... Hansen E § 262................................................ Hansen Janus § 4 4 ......................................... Hansen Johs. § 76 Postkonto 8303............ Hansen Julius § 91......................................... Hansen N | 3 .................................................. Hansen Otto § 195......................................... Henriksen A P § 8 7 .................................. Henriksen M § 102........................................ Holm Peter § 225 ......................................... Hotel Jomfrubjerget, Almindingen § 13 . . Ipsen Matliea § 212 . . ; ............................... Ipsen Sigurd § 139......................................... Irma..................................................................... Jacobsen M . . . . . ....................................... Jensen Anna & Hansine Hansen § 219 Jensen C F § 249 ......................................... Jensen Chr. § 1 0 0 ......................................... Jensen Chr. M ................................................. Jensen H I § 26 Postkonto 6535 ............. Jensen Ove § 272........................................... Jernbanehotellet § 2 7 .................................. Kann’s Hotel § 1 2 ........................................ Kjøller II............................................................. Kofoed Carl § 30 ......................................... Kofoed Hans § 1 2 2 ........................................ Kofoed’s Mads Eftf. Farve- & Tapethdl. Kofoed P § 267 ............................................... Kofoed P A § 115........................................... Kofoed P M § 58 Postkonto 8086............. Kristensen K Busk § 159u......................... Lind V .............' ............................................ Lund J § 57 .................................................... Lundberg Y § 185 ......................................... Lyster H § 7..................................................... MADSEN ANDR. § 1 3 0 ................................ Madsen Niels § 218........................................ Mogensen H C § 144....................................... Moller Johs....................................................... Møller Johs. § 9 2 .......................................... Møller Peter fl 232 ........................................ Nielsen Andr. § 85......................................... Nielsen Asta § 59........................................... Nielsen Emil § 169........................................ Nielsen H Chr. § 2 9 ..................................... Nielsen J § 214 Postkonto 8123................ Nielsen M L § 114......................................... Nielsen Will. § 6 1 ........................................... Ny Mølle, J Knudsen § 7 0 ......................... Nygaard A P § 8 9 ........................................ Nygaard Laura § 242 ................................... Pedersen Chr. Th. § 1 9 ......................... ... . Pedersen Markus § 234 ............................... Petersen Søstr. § 187..................................... Rasmussen Karl § 90..................................... Ridder P § 220 . ' . ........................................ Smidt Gunnar § 35......................................... Sonne E § 55 Postkonto 8 1 7 4 ................... Svendsen Axel § 174...................................... Svendsen Einar § 104 ................................... Svendsen Gunnar § 250 ............................... Svendsen Johanne Blomsterhdl. § 174 Svendsen Peter § 5 6 ...................................... Sørensen S Sagfører Nexø § 1 0 Kontordag i Aakirkeby hver Fredag............................... Østerby S B L fl 22........................................

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Guldsmede Sadolmagere Kul Terrazzo (Blikkenslagere, Gas- og ( Vaudm. iVoksdug og Yoksdug Art. |en gr. Købmænd Købmænd Sagførere Købmænd Agentur-ogKom missionsf. Bygmestre Bagere Sparekasser Agcnturforr., Kolonialag. Kolonial cn gros Bade- og Sommerhoteller Frø Krydderier Patentbureauer { Mejerirckvisitter og -artikler { Handels- og Industrisel­ skaber, Kolonial en gr. Boghandlere Købmænd (Elektr. Lysinstall., Blik-

liode Carl § 260.............................................. Rosenvold C F j § 1 1 6 ..................................... Rossen Niris N § 708 .................................. Rosseii S U 5 9 7 .............................................. Riidenauer L § 157........................................ Sahl J J I 552 ..................................s . . • Schmidt Carl J § 66...................................... Schmidt J A § 354 ..................................... Schmidt V Landsretssagf. D 5 1 ................ Schmidt W P | 360 ..................................... Schrøder Jens |J 117..................................... Schnltz F § 512.............................................. Skau Peter § 3 1 7 ........................................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt § 67 Postkonto 6227 ............................................ Sparlund Ove § 143 Postkonto 6857. . . . Springborg Chr. fl 59 & 559 ...................... Strandhotel Ostsecbad, Lensnak ft 188 . . Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. fl 47 Post­ konto 8324........................................................ Sønderjysk Krydderimølle ved Jens Schrø­ der § 117 Postkonto 6238 ....................... Sønderjysk Patentbureau............................ Sønderjydsk .Mejeriforretning ved P Peter­ sen § 87.......................................................... Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. fl 381 &391 Postkonto 6769.................................. Sørensen Chr. Porcelænshdl. Sørensen F fl 69 Postkonto 6250. . . . . . Sørensen Jeppe fl 470..................................... Sørensen Johs. fl 540..................................... Sørensen S M f 466 . ................................... Tandrup Laue § 3 1 9 ............................... Tbaysen Pfl 205 .............................................. Thiellescn J H Farvelidl. § 396 ............... Thomsen Th. § 152........................................ Thorsmarlc N .................................................... Todsen P Th. § 111........................................ Tondering P § 3 Postkonto 6292 ............. Top J P § 54 Postkonto 7041 .................. Tyroli P f 150.................................................. Tøgesen Jacob P ........................................... Tøgesen J & Co. fl 82 & 83 Postkonto 6638 Walther Knud J) 208...................................... Warnecke C fl 509 .......................................... Weber Fr. Landsretssagf. &Notar fl 57. . Weber II jun. fl 1 7 8 ..................................... Weber Hans sen. fl 1 0 8 ............................... Wehner Bernhard § 386............................ ... Yerdich A Th. fl 1 9 5 ................................... Viercck Peter fl 180........................................ Yitt Wilhelm fl 588 ................................. . Yoetmann J J | 1........................................... Wohlenberg A fl 229 Postkonto 7410 . . . Wæver Svend § 8 & 359 ............................... Zastrozny & Andersen......................... 1. . . .

Sygeplejeart., Materialhdl. Savværker, Bygningsart. Sæbeudsalg Herreekviperingshdl. Savværker Murermestre Tømrermestre Skræddere

Snedkere Snedkere Smede Sparekasser

(Moller, Dampmøller, Mel l en gros

Smede Bagere Bagere

Manufakturhdl. Manufakturhdl. Savværker Malermestre Skomagere Skomagere Murermestre

Manufakturhdl. Isenkræmmere { Købmænd, Trælast- og Tømmerhdl., Kul Møllebyggere ! Kul, Foderstoffer, Korn. Brændse lsforr. Urmagere Ghårmestre Bade- og Sommerhoteller Manufakturhdl.

( kenslagere Arkitekter, Skotøj en gros

Konditorier Malermestre Flyveekspeditioner Urmagere Vinhandlere Læderhandlere Bygningsart., Jern

Malermestre Smørhandlere Skomagere Trikotagehdl. Snedkere Snedkere Urmagere Maskinfabrikker Malermestre

Købmænd Urmagere { Frø, Agentur- og Kommis- sionsforr. Skomagere Skræddere Sagførere, Incasso Cykleudsalg Vaabenhdl.,Symaskineuds. Bygmestre Elektr. Lysinstall. (Murermestre, Jernbeton- ( konstruktioner Brændselsforr. (Jern, Trælast- og Tøm- ( merhdl. Boghandlere Automobilforhdl. Entreprenører

Hoteller Hoteller Sadelmagere

Købmænd Skomagere Snedkere Cykleudsalg, Blomsterhdl. Isenkræmmere Malermestre Blikkenslagere Købmænd Malermestre Fotogr. Artikler 2 { Cykleudsalg, Motorcykler, Automobilrep. Skræddere Snedkere Malermestre Savværker Snedkere Malermestre Modeforr. Yognfabr. og -forhdl. Cykleudsalg Biavlsredskaber Skræddere Sadelmagere Møller

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Sparekassedir. A a k irk e b y . (By ved Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa) (Bornholms Amt). C

Borgmester:

Kæmner: F Jensen. Købstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1228. Politimester, se u. Rønne. Skattemyndighedernes Vurde- dering: Ejendomsskyld: 5,* Mili. Kr.; Formue : 6,B9Miil. Kr.; Ind­ komst: 1,2 Mili. Kr. Skatteprocent 1926—27 : 8,o (Lig­ ningsprocent: 11,2). Sognepræst: H M Erichsen. Sygehuset. Læge: Yagn Nissen. Vandværket(kommunalt),anl.l907.

Munch Koefoed fl 18. Uomnier, se u. Nexø. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1909. Haandværker- pg Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerm. S Ipsen. Handelsstandsforeningen, stiftet 1924. Formand: Materialhdl. P Simonsen. Indbyggerantal 1925:1,540(1801: 455; 1901: 1,176).

Snedkere Modeforr. Købmænd, Kul Elektr. Lysinstall. Broderihdl. . Blikkenslagere Tapethdl. Elektr. Lysinstall. Købmænd Bødkere Købmænd Herreekviperingshdl. Smede Sagførere Bagere

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagesen C Papirhdl. fl 40 Postkonto 8124. Bogtrykkerier Aakirkeby Afholdshjem f 1 1 6 ................... Hoteller Aakirkeby Bank, Akts. § 4 6 ......................... Banker, Incasso AakirkebyBoghandel vedHenryAndersen§5 Postkonto 7862 ............................................ Boghandlere Aakirkeby Bryggeri, M Madsen f| 98 . . . Bryggerier Aakirkeby Cementstøberi ved Niels An- (Cementvarer, Murer- dersen fl 6 5 .....................................................( mestre, Tagstensfabr. AakirkehyMannfakturhdl., J K Faarbæk §24 Manufakturhdl.

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Provins-Register—Forretninger

Aalborg

V — 1172

Aa lborg . (Aalborg Amt)

Kr. 300. Reservefond:499,200 Kr. 23 O. Kontrolkomiteens Forind.: Kon­ sul M Kragelund, R. adm. Di­ rektør: Overretssagf.Knud Griin- wald. Indbyggerantal 1925: 42,819(1801: 5,579; 1901: 31,457). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. Formand: Gaardejer N Kr. Kristensen, ML. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: fb. Borgmester J GF Bornemann, K. DM. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Fjerritslev— Nørresundby— Fre­ derikshavn. Formand: fb. Borg­ mester J G F Bornemann, K. DM. Driftsbestyrer: Ing. Chr. Rammeskov, R. Katedralskolen, Saxog., er stiftet 1554; Rektor: Il V Bang. Kunimunehogliolder: JAbildgaard. Kommunehospitalet, Urbansg. 36. Overlæger: Harald Moller (ki­ rurgisk Afd.) og Dr. med. Carl iSclnveiison (medicinsk Afd). Konsuler: Argentina: Im. Stuhr, R., Vico- konsul. Brasilien: Christoffer Kragh, Vice- konsul; N Kragh , Konsular- agent. Dominik. Republik: V L Cortes, Vicokonsul. Estland: H K M Marcussen, Vi- eekonsul. Finland: V Houritzon, R., Vice- konsul. Frankrig: ............... Konsular- agent. Grækenland: Henning Jensen, Vicokonsul. Meksiko: Jean Heidemann, Vice- konsul. Nederlandene :N HBrandt, Konsul. Norge: Viggo Riitzebeck, Vice- konsul. Polen: Michael Kragelund,lt.,Kons. Portugal: Jørgen Justesen, Vice- konsul. Spanien: Magnus Miiller, Vice- konsul. Storbritannien: W F Godbey, Vicekonsul. Sverrig: Alfr. Hansen, Vicekonsul. Tyskland: Chr. Sommer Larsen, Konsul. Østrig: Dr. G Brcmmcr, Konsul. Kreditforeningen af Ejero af min­ dre Ejendomme paa Landet i Jylland, Boulevarden43, f|3870& 3871, Postgiro-Konto Nr. 5102, stiftet 1880. Pr. 31. Marts 1926 : 88,002 Laan; Hovedstol: 284,905,950 Kr.; Rest­ gæld: 262,667,799 Kr. 41 0 .; Reserve- ogAdministrationsfond: 10,406,279 Kr. 15 0 .; indskrevne Kasscobligationcr: 45,500,000 Kr. Repræsentantskabets Formand: N Fisker, MF., Almind; Næstfor­ mand: Jobs. Pedersen, Mb., Brabrand. Direktion: Justitsr. Ludv. Petersen, adm.; Husejer Hans Jensen, Hurup, Formand; Direktor Cl. Johannsen, Vaarst; Husejerne Kr. Hansen, Grejs- dalen ogMariusNielsen,Mellerup.; Kontorchef: Job. Christensen; Kasserer: PLauritsen; Bogholder: Kancellir. T Eich. Kæmner: Exam. jur. Holger Larsen. Købstadrettigheder: Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i det 1 1 . Aarh. Landbosparekassen i Aalborg, Nytorv 10 $ 217 & 1993, stiftet 21. Okt. 1885. Kontortid Kl. 10 — 1 og 4— 6 , Tirsd., Lord. og Markedsdage 10— 0 /2 og 4— 6 . Sparernes indskudte Kapital: ca. 23 Miil. Kr. Reservefond: ca. 1,300,000 Kr. Garantikapital: ca. 500,000 Kr. Bestyrelse: Sagf. Vald.Petersen, R., Formand, Gaardejer Soren Peen, Næstformand, samt Gaard-

ejerne K G Sørensen, Chr. A Thorn og I Laursen. Bogholder: P Bisgaard. Kontorer i : Asaa, Logstør, Flau- enskjold, V-Hjermitslev, Tern- drup og Narre-Sundby. Landmand.sbanken,0-Aagadel9,21 D 25, 389, 809, 1358 & 2925, Stats f 14. Landsbibliotek, Det nordjydske (Centralbibliotek) $ 2349, stif­ tet 1895. 22,000 Bind. Bibliotekar: Age Potersson. Museet, Algade 48, er opfort 1878 —79 og 1893 og indeholder en Kunstafd. og on historisk Afd. Mæglere, autoriserede: Chr. Jensen, Kongensg. 10 ® 2256. Stats fl 40. I) R'-chnitzer. Slotsg. 32 f) 4120 (2 Lin.), Stats fl 16. Jobs. Utzon, Nyhavnsg. 6 $ 2075& 2 2 UO. Stats D 2. Nationalbankens Filial, .Ternbaneg. 4, aaben 10—3 J) 11 & 3063. Filialdirektor: O C .1 Anker­ stjerne Sørensen. Bogholder: A Jessien. Kasserer: A Fabiausen. Revisor: Statsaut.. Revisor A Tveede. Nordjysk Bank, Akts., llj. af GI. Torv og østeraagade D 3301, 3302 & 3303, Stats $ 42, Tele- gramadr. „Nordbank“, stiftet 1916. Kontortid 1 . 0 —3 og 5 —6. Se iovrigt Firma-Registret. Nævningekreds, Nordjydske. Hertil henhører: Aalborg Amt, Hjørring Amt samt Kjetterup- Gjotterup, Kollerup, Iljortdal, Klim-Thorup, Vust, Tommerby- Lild og Øslos-Veslos-Arup Sognc- r.aadskredse af Thisted Amt. Tingsted: Aalborg. Aarsl iste-Udvalgets Formd.: Stift­ amtmand, Kmh.Carl Bache,K. DM. Politimester i Aalborg Købstad samt Aalborg Birk og Fleskum Herred (48. Politikr.): J C Bucli- Petersen, R. Portland-Cementfabrikken Dan­ mark, Akts., J) 1922 & 1942, Stats fl 49, Telegramadr. „Ce­ menta1.Fabrikkenanlagt 1896-97, Virksomheden begyndt 1897-98. Overgik til Aktieselskab 11. Febr. 1899. Aktiekapital: 1 Miil. Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, R., Kbhvn. Adm. Direktør: A Bocck-Hansen. Portland-Cementfabrikken Nor­ den J) 560, Stats D 22, stiftet somAktieselskab Nov. 1898,Virk­ somheden paabegyndt 1901. Aktiekapital: 2,000,000 Kr. Aarl. Produktion: ca.600,000 Tdr. FortrinligEksportbel iggenhed, 7m Vanddybde ved egen Pier. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, K., Kbhvn. Adm. Dir.: Cand. polyt. K Christensen. Prokurist: N Fredskilde. Postvæsenet: 4. Overpostinspek- torat (Nordjylland), Nord f. 3. Distrikt (se u. Aarhus). Kontor Aalborg. Overpostinspektor: P C Aarup, R. DM. Ritzaus Bureau’s Filial f 1260, 1360 & 2567, Stats f 33. Skatteinspektør: Ths.Thomscn. Skattemyndighedernes Varde­ ring: Ejendomsskyld: 120 ,2 Mili. Kr.; .Formue: 83,37 Miil. Kr.; Indkomst: 46,w Miil. Kr. Skatteprocent 1926—27: 744 , (Lig­ ningsprocent: 1 0 ,g). Slottet, en Rest af det gamle Aal- borghus, der var opfort af Chri­ stian III, er nu Bolig for Stift­ amtmanden. Sognepræster: StiftsprovstP Bar- soe, R. (Domkirken); J I Soet- mann (Vor Frue K.); S C C Søbye (Vor Frelsers K.). Sparekasse,AalborgBys ogOmegns, stiftet 12. Maj 1824, Østeraag. 1 2 , Kontortid 10—1, Tirsd., Lord. og

Dommere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskum Herred (67 Retskreds). Civildommer: Johannes Vogelius, R. | 4466, Kont. § 1171. Kriminaldommer: Otto Waage Jensen fl 2455, Kont. § 3680. Elektricitetsværket (kommunalt), er anlagt 1909. Bestyrer: K Reinholdtsen. Fabrikinspektør for Aalborgkrcd- sen: K W Galle J) 848. Fodfolket. - 10. Regiment (Linie), Kontor Ho­ vedvagten $1 161. Chef: Oberst Knijkr. K L Lasson, lt. DM. 9. Bataillon (Linie), Chef: Oberst- lojtn. L F C Krogh, R. DM. 25. Bataillon (Linie),Chef: Oberst- lojtn. J \V .Tantzen, R. DM. 30. Bataillon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. O Bolek, R. DM. - II. Regiment (Reserve), Kontor Hovedvagten J) 2167. Chef: Oberst 11 C Hansen, K. DM. 31.Bataillon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. G A Lichmann, R. 32. Bataillon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. .TV L Christensen,R. 3. Livgardcbataillon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. O Laage- Tbomsen, R. Forsørgelsesinspektør: Al Dau- gaard. Fremtiden, gensidig dansk Livs­ forsikringsforening,oprettet1886, Bispcusg. 16 Aalborg fl 1247, Stats D 38. Postgi ro-Konto Nr. 5113. Den 31. Dec. 1925 var Forenin­ gens samlede Aktiver 11,835,552 Kr. 20 O. ogForsikringsbestanden ' Kapitalforsikringer; 55,217,170 Kr. 86 O. Statsgældsdirektør P O A An­ dersen, K. DM. pp., Formand for Foreningen. Direktion: A C Cliristensen.adm., og R P ITegelund. Kontorchef: A V Scliaarup. Aktuar: J A V Hartvig. Gasværket, anl. 1853 af Det dan­ ske Gaskompagni, i 1911 over­ Havnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendendeBolværker5,5til 7,5 m, i det østre Havnebassin 6,3 m, i Toglgaardshavn 4 ,7 m., i Skibsbyggorhavnen 4 m, i Baa- debavnon 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. UdstraktHavnesporanlæglangs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdamper medDykkerapparat (tillige Isbry­ der), Vandpaatyldningssteder, ri­ gelige Provisioner, Maskinværk­ sted, Ophalingsbeddinger for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 2 Tørdokker, den stør­ ste for Skibe indtil 110 in Læng­ de, 20 Tons Svingkran. Losning og Lastning besørges ved Havne­ arbejderne efter faste, moderate Takster. I Havnens Nærhed Post- og Telegrafstation. 5 Lod­ ser. Over Hals Barre er der uddybet ot Lob med 7 ,5 m Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- taarn med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. Havneingeniør: Cand. polyt. Povl Mygind, kst.., Kontor Nyhavnsg. 12 S 2093, priv. $ 3169. Havnefoged: P C Molbach,Kon­ tor Slotsg. 28 | 2767, priv. § 2750. Hypothekforeningen forLaan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ domme i Aalborg,Nytorv 7D 570; stiftet 11. Sept. 1895. Udiaan pr. lU 1925: 6,601,877 taget af Kommunen. Bestyrer: H Hanson.

Aalborg Diskontobank, Akts. GI. Torv 10, stiftet 6 . Sept. 1854.Kon­ tortid 10-3 og 5-6 | 2530, 2531 & 2532, Stats D 56. Aktiekapital: 2 Miil. Kr. Reserve- og Delkrede- refond: 1, 100,000 Kr.Bankraadets Formand: Direklor A Boeok- Ilansen. Direktion: Olaf Niel­ sen; Robert Lund. Filialer: Diskonto- og Landbo- banken i Hobro £1 464. Kontor­ tid 10 - 12 og 2-4; Diskontoban- ken i Logstor D 158. Kontortid 10-1 og 3-4. Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848, Østeraag. 27. For­ mand: Malerni. Anton Lassen, R. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Kebmandslaug af 1431. Adr. liisponsg. 1. For­ mand: Fabrikant Konsul MKra­ gelund, R.; Næsff'ormand: Gross. A Abel; Kasserer: Købmand 1* Wenø. Aalborg offentlige Slagtehuse og Eksportslagteri østerbro, opfort 1898—99 af Kommunen. Ovrrdvrlægo: E Aagerup. Aalborg Portland - Cement - Fa­ brik, $! 2173, Stats $j 1 0 , Telc- gramadr. „Cementfab.1* stiftet 1889 som Aktieselskab, Virksom­ heden paabegyndt 1891. Aktieka­ pitalen, der oprindelig ud­ gjorde 800,000 Kr., er nu 2,400,000 Kr. Den aarlige Pro­ duktion af Cement, der op­ rindelig var beregnet til ca. 120,OOOTd., udgør nu ca.1,500,000 Td. (livoraf over Halvdelen eks­ porteres). Fabrikken har eget Vandværk, egen elektrisk Kraft- og Lysstation, egen Udskibnings­ havn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 650 Arbejdere. Adm.Direktør: A Bocck-Hansen. Aalborg Portland - Cement - Fa- brik’s Havn bar en Dybde ved Broerne af 5-7,B m. Ved Eksport­ broen Vandslange fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Lys. Losning af Kul fore- gaar med elektrisk Kulkran med Griber. Til Fabrikken liører et Anlæg for Slemning og Tørring af Kridt til teknisk Brug med en Produktion paa ca. 7000 Tons tørt Kridt om Aaret. Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane (o. Fredericia): ID/a Time. Amtmand over AalborgAmt ogStif't: Kmh. Stiftamtmand Carl Bache, K. DM. Amtsforvalter: N P Jensen, MF. R. Amtslæge: E Tb. Malling. Amtsraadssekretær: Cand. jur. Bache. Amtssygehuset, Hobrov.Overlæge: Dr. med. Tb. Eiken. Amtsvandinspektor: Distrikts- bestyrer V Mertz Nielsen. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. M L Troelsen. Arhejdstroppernes jydske Depot. Chef: Kapt. L Madsen. Biskop over Aalborg Stift: Chr. Ludwigs K. DM. Borgmester: Postbudforjnand M Jorgensen Jl 1322. Brandinspektør: Ferd. Færch. Bygningsinspektør: E L Poulsen. Byraadssekretær: E Schiøler. Creditreformforeningen for Dan­ mark. Kontor Østeraag. 6 J) 1679. Domkirken (Budolfi Kirke) næv­ nes første Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvm,opførtes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1899— 1900 (H Kampmann).

Made with FlippingBook flipbook maker