Kraks Vejviser 1926 gaderegister ny

Animated publication

En Indholdsfortegnelse til Vej­ viseren findes efter Titelbladet foran i hvert Bind

å A •*!

« *

PHWBP .

* v / t a . 1 k | K / I U V U U H V U «

Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og In­ stitutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet FormaaL Administrative o, a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, Gamle Gadenavne, Monu­ menter, Samlinger og Seværdigheder samt Staddele af særlig Interesse.Vejledning i forskellige praktiske Forhold (som Begra- avelse og Ligbrænding, Firmaanmeldelse, Anmeldelse til Folkeregistrene, Mønt-, Maal og Vægt, Navneforandring,- Pas, Æ gte­ skab'm. ru.). Real-Registrets Ordning er alfabetisk. Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i 2. Bind. . Er man i Tvivl om,' under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte Emnelisten (paa gule Blade foran dette Bind)! Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter", hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt en Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Afdeling H I Å , Gade- Register (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register) samt med Kortene over Kjøbenhavn i Afdeling I, Kort og Planer. . _ . ' ' I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakter af Institutioner, Lejlighed til at meddele Oplysninger, som ifølge deres Art hører hjemme under denne Afdeling/ Oplysninger om Foreninger og Institutioner udenfor Kjøbenhavn findes i Afdeling V , Provins-Register ved de enkelte Byer, for Færøernes Vedkommende i Slutningen af Afdelingen. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for Kjøbenhavn). , Real-Register for Island, se Afdeling V III. . . • . , Danmarks Gesandter og Konsuler samt danske Foreninger i Udlandet, se Afdeling IX .

I Emnelisten paa de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende OVERSIGTER over en Del af Real-Registrets Indhold indordnede alfabetisk:

2. A rbejdsløse 8. B egravelse og L igbræ nding 4. B espisning 5. B linde 6. B oligforeninger 7. B ørn 8. D øvstnmm e og T u n g h ø re 9. Fæ ngselsselskaber 10. G am le 11. H jem løse 12. Ju lefo ren in g er 13. K onfirm ationshjæ lp 14. K vinder, E nligstillede 15. L aaneforeninger 16. S tudie- og 17. S yge 18. T yender 19. U nderstøttelses- og P ensionsforenin- f erj der er begræ nsede til sæ rlige Irhverv eller B efolkningskredse 0 . F orskellige 1. A fholdssagen 2. B ørneopdragelse og U ndervisning 8. D y reb esk y ttelse og D y reo p d ræ t 4. E levsam fund o. 1. 5. E rh v erv sliv ets F rem m e 6. F ag lig U ddarihelse 7. F o rsv arssag en 8. F red sb evæ g elsen 9. H emm elige S elskaber 10. Id ræ t o g S port 11. Indkøbsforeninger 12. K irkelige og religiøse F o ren in g er, M iasiousvirksom hed • 13. K lu b b er o. 1. 14. K red ito r-F o ren in g er 15. Ku n st og K u n stin d u stri 16. K vindesagen 17. L andbrugs-, H av eb ru g s- og jSkov- brugsforeninger 18. L andsm andsforeninger 19. M usik, B a n g og S k uespilkunst 20. O plysningsarbejde b lan d t V oksne 21. P atrio tisk e F o re n in g er \ 22. P olitik , Sociale Spørgsm aal o. 1. 23. S oldaterforeninger 24. S undhedsvæ sen, S ygepleje o. 1. 25. Sæ delighed 26. T uristfo ren in g er 27. V idenskab, S prog og L itte ra tu r

H offets In stitu tio n e l D om stole F in an sm in isteriet In d en rig sm in isteriet .

P o liti

1

R edningshjem for A lkoholister R ekonvalescent* og R ek reatio n sh jem R etsh jæ lp . S koler for B ørn S koler for sæ rlig U ddannelse S lo tte, P alæ er o. 1. S parekasser S tatstilsy n S tiftelser og L e g a te r So- og T ransportforsikringsselskaber T elefonselskaber 1. A rb ejd ere 2. Em beds- og B estillingsm æ nd, K om ­ m unale 3. Em beds- og B estillingsm æ nd i S taten s T jen este 4. F isk ere 5. F o rfattere 6. G artn ere 7. G rundejere 8. H aan d væ rk ére og Industridrivende 9. H andlende 10. In g en iø rer, T eknikere 11. Jo u rn aliste r, B lad foretagender 12. K u n stn ere, A rk itek ter 13. K vindelige E rh v erv 14. L an d b ru g ere m. m. 15. L æ g er, D yrlæ ger, T an d læ g er 16. L æ rere 17. M edhjæ lpere og F u n k tio næ rer i pri­ v ate V irksom heder 18. M usikere, K om ponister, M usik- og S anglæ rere m. v. 19. P e n fp in stitu te r, Forsikringsselskaber 20. R e stau ratø rer og B ev æ rtere 21. Sagførere 22. Skuespillere etc. U n d erre tte r V u g g estu er F o ren in g er ___' , A . F ag lig e 1

Ju stitsm in iste rie t K irk em in isteriet K rig sm in isteriet L an d b ru g sm in isteriet Marinemmisteriet M in isteriet for In d u stri, H an d el og S ø fa rt M in isteriet for offentlige A rb ejd er S ocialm inisteriet ' U den rig sm in isteriet U n d erv isn in g sm in isteriet K om m unale M yndigheder og In stitn - . tio n er A dm in istrativ e o. a. In d d elin g er a f H ovedstaden 1. K bhvns K omm une 2. F rd b g . K omm une 3 . K b h v n s A m t . 4. K b h v n s N abokomm uner A b n o rm an stalter A rbejdsanvisnings- og E n g ag erin g sk o n ­ to rer A sy ler for B ø rn B a n k er B iblioteker, A rk iv er B randforsikringsselskaber B ørnehjem Eksam enskomm issioner F riv illig e K orps H o sp italer og S an ato rier K irk er K irkesam fund u. f. F o lk ek irk en K lo stre K ollegier K omm issioner L aboi ato rier L iv sforsikringsselskaber M issionshuse o. 1. M useer og U dstillinger ; N o teringsodvalg O bservatorier O p d rag elsesan stalter æg P a rk e r og P o lik lin ik er

23. S ten o g rafer 24. S tuderende 25. S øfarende 26. Vognmænd

B . V elgørenhed: G ensidig H jæ lp 1. A lm indelige H jæ lpeforeninger

Kort over de kbhvnske Sporvejes Linienet med forklarende Tekst samt Planer over Teatre, større Hospitaler m. m. findes i Afdeling 1, Kort og Planer. Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i Vejviserens 2. Bind.

I

Afdeling I I .

i i

Real-Register for Kjøbenhavn.

| En udforlig- Emneliste findes paa de gule Blade foran i dette Bind. Real-Registre for Provinsen findes i Afdeling V ved de enkelte Byer, for Island i Afdeling VIII. — Bestemmelser og Takster vedrorende Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa de ■ grønne Blade foran i 2. Bind. Danske Gesandter og Konsuler samt danske og skandinaviske Foreninger i Udlandet, se Afd. IX.

I Kong C h r is t i an X , * 26. Septbr. 1870, til- traadte Regeringen 14. Maj 1912, ægtede 26. | April 1898 Dronning A le x a n d rin e , Her­ tuginde af Mecklenborg, * 24. Decbr. 1879. | Børn: 1. Kronprins F re d e r ik , * 11. Marts 1899. I 2. K n u d , * 27. Juli 1900. Kongens Moder: i Enkedronning L o u is e , Prinsesse af Sve­ rige og Norge, * 31. Okt. 1851, formælet 28. Juli 1869, Enke efter Kong F re d erik H a ak on V II, Norges Konge, * 3. Aug. 1872, ægtede22. Juli 1896 M aud, Prinses­ se afStorbritannien og Irland,*26.Novbr. 1869. H a ra ld , * 8. Oktober 1876, ægtede 28. April 1909 H elen a , Prinsesse af Slesvig- Holsten-Sønderborg-Q-liicksborg. * 1.Juni 1888. Børn: 1. F eodora, * 3. Juli 1910. 2. C a rolin e M a th ild e , * 27.Aprill912. 3. A le x a n d r in e L o u is e , * 12. Decbr. 1914. A.aleflaards-Overnævnet (efter Lov af 2. Juni 1917) øverste Instans i Sager, der an- gaar Kystejernes Ret til Udsættelse af'Aale- gaarde, enhver ud for sin Kyst, og Fiskeres Ret til ml for Kysterne at anbringe deres Ruser og Ruserækker uden at træde Kyst­ ejerens Ret for nær. Formand: Fiskeridirektør F V M o r te n ­ sen, R. DM . MfæD., Landbrugsministe­ riet, Kl- Aandssvageanstalterne (Love af 21. Febr. 1902 og 10. Febr. 1905) er selvejende Stif­ telser. Efter min. Bkg. af 25. Jan. 1907 har aandssvage fra Sjællands og Lolland-Fal- sters Stifter fortrinsvis Adgang til Den sjællandske Aandssvageanstalt, aandssvage fra Fyens Stift og Jylland til den Kel­ lerske Aandssvageanst., forsaavidt de ikke bør henvises til Aandssvageanstalterne ved Ribe og i Vodskov, hvortil Adgang fortrinsvis haves for de i Ribe, Ringkjø- bing, Viborg, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter hjemmehørende aandssvage Asyli­ ster, hvis Tilstand udelukker dem fra skole-, landbrugs- eller haandværksmæs- sig Oplærelse. Andragender om Opta­ gelse indsendes til de resp. Bestyrelser. For Patienter, der indlægges udelukkende for priv. Regnings-etter Betalingen sig efter de stillede Fordringer; for enuformuende aands- svag udreder vedk.Kommune eller priv.For- sørger 600 Kr. aarl. (Lov af 22/12 1920). D en s jæ lla n d s k e A a n d ssv a g e a n - s t a lt . Bestyrelse: Departementschef K II K o - foed, FM . I(ormand; fh. Minister Pastor S K e is e r -N i e l s en; Læge Raadmand Fru A Harbou H o f f. Regnskabsfører og Kasserer: Frøken Agnete C h ristian sen (tr. 9]/2 - llV ,R a h - beks Allé 19) fl V 7146. Kontorfuldmægtig:Frk.Margrethe B e n t- s en. V I I I , f 14. Maj 1912. Kongens Søskende: I . I

4. G o rm . *2 4 . Febr. 1919. 5. O lu f, *1 0 . Marts 1923.

Cumberland og Brunsvig-Luneborg, * 21. Septbr. 1845, f 14. Novbr. 1923. V a ld em a r, * 2 7 .Oktbr. 1858, ægtede 22. Oktbr. 1885 M arie, Prinsesse afOrléans, * 13. Januar 1865, j- 4. Dec. 1909 - Børn: 1. A a g e , Greve af Rosenborg, *10. Juni 1887, ægtede 17. Januar 1914 M a tild e af det grevelige Hus Calvi di Bergolo (Prinsesse Aage, Grevinde af Rosenborg) * 17. Septbr. 1885. 2. A x el, * 12. August 1888, ægtede 22.Maj 1919 M ar g ar et ha, Prinsesse afSverige, *25. Juni 1899. Børn: 1.G e o rg , *16. Apr. 1920; 2. F 1e mm i n g, * 9. Marts 1922. 3. E rik , Greve af Rosenborg, * 8. Novbr. 1890, ægtede 11. Feb. 1924 Lois B o o th (Prinsesse Erik, Grevinde at Rosenborg). 4. V ig g o , Greve af Rosenborg, * 25. Decbr. 1893, ægtede 10. Juni 1924 Ele- anor Margaret G r e e n (Prinsesse Viggo, Grevinde af Rosenborg) * 5. Novbr. 1895. 5. M a rgr eth e,*17.Septbr.l895,ægtede9. Junil921 Ro » é, Prins af Bourbon-Parma, * 17. Oktbr. 1894. L illem o s e g a a r d med G am m elm ose­ hus pr. Buddinge, J) Sob. 700, det første et Plejehjem for ca. 100 voksne Mænd, det sid­ ste for ca. 50 voksne Kvinder. K e l lersk e A a n d s s v a g e a n s ta lt, Brej- ning pr.Børkophar paa etca. 3O0 Tdr.Land stort Areal Plads til 1300 Aandssvage i 3 fra hinanden adskilte A fd .: Skolehjem, Ar- bejdshjem og Asyl. Paa Livø pr.'Løgstør erenFilial for 90 for­ bryderiske, vagabonderende Mænd. Bestyrer: Inspekter Viggo J en se n. Paa Sprogø er en Filial for ca.30 let aands­ svage, seksuelt vanskelige Kvinder. Forstanderinde: Frk. Frieda N ielsen . Bestyrelse: Kmh. Stiftamtm. V B a r ­ den f le th , SK . DM ., Vejle; Murerm. A A n d e r s e n , R., Kolding; Gaardejer P E j - sing, M L . R., Jellinge. Overlæge: Prof. Chr. K e lle v , R.I)M . A a n d s s v a g e a n sta lte n ved R ib e , se Real-Reg. for Ribe Afd. V, S. 1321. Aan dss v agea ns ta lte n ved V o d s k o v , se Real-Reg. for Nørre Sundby i Al'd. V , S. 1292. Aandssvageanstalters samvirkende Funktio- nærl'oreninger, De danske, stiftet 4. Nov. 1917. Repræsentantskabets Formand: Ma­ skinmester N H a n se n, Brejning pr.Borkop $ Sellerup 16. Aandssvagesagens Venner, en Forening, som virker for Aandssvagesagen; stiftet 1877. Bestyrelse: Prof. Chr. K e lle r , R. DM ., Formd.; Inspektør Harald L e th ; Skolebest. Johan K e lle r , R.; Kontorfuldm. Henry Le- vysohn,Brejning, Forretningsf.; Fru Hul­ da K je lle r u p ; Lærerinde Frøken Helene S ch iø n n em a n n ; Forstander J N or­ ril d, R. Aarestrups Stiftelse, Baggesensg. 35 El (se endv. Legater (Aarestrups)). Forstander: O Olesen G o ld . Plej emoder: Frk. M M.ad s en. Læge: CO R iis.

In g e b o rg , * 2. August 1878, ægtede 27. August 1897 Carl, Prins af Sverige, Hertug af Vestgotland, * 27. Febr. 1861.

T hy ra, * 14. Marts 1880. G u sta v , * 4. Marts 1887.

D a gm a r, *23. Maj 1890, ægtede 23.Nov. 1922 Hofjgm. Jørgen C a ste n s kio ld, Kongstedlund. Kongens Faders Søskende: A le x a n d ra , * 1 .Decbr. 1844, ægtede 10. Marts 1863 A lb e r t E dw ard , Prins af W ales, * 9. Novbr. 1841, KongeafStorbri­ tannien og Irland, Kejser af Indien under Navn af E dw ard V II 22. Januar 1901, f 6. Maj 1910. D a gm a r (M a ria F e o d o row n a ), *2 6 . Novbr. 1847, ægtede 9. Novbr. 1866 Stor­ fyrst A le x a n d e r , *1 0 . Marts 1845, K ej- ser under Navn af A le x a n d e r III 13. Marts 1881, -J-1. Novbr. 1894. T h yra, * 29. Septbr. 1853, ægtede 21. Decbr. 1878 E r n s t A u g u s t, Hertug af S k o le h jem m e t paa GI. B akk ehu s, Rahbeks Allé 21 EJ, traadte i Virksomhed d. 15. Nov. 1855. Ca. 215 Pladser for Børn, som er modtagelige for Undervisning. (Un­ der Tilsyn af Skolehjemmets Forstander er desuden ca. 170 Børn og Voksne anbragte i k on tro le r et Fa tnili ep le j e). Forstander: Henry 0 1s e n J) Cent. 2913. Økonoma: Frøken Johanne J e n se n I V 5221y. Overlærerinde: Frøken Louise H a stru p I Gh. 1267y. Plejemoder ved Skoleafdelingen: Frøken H F isc h e r. Plejemoder ved Drengeafdelingen: Frøken Anna J on assen . Plejemoder ved Beskæftigelseshjemmet: Frøken Marie 0 1se n. Læ ge: C C R i i s. E b b erød g aa rd pr. Birkerød, etabi.i 1892, har Arbejdshjem for voksne Mænd og Kvinder med brugelig Arbejdsevne og Plejehjem for voksne Mænd og Kvinder samt Børn af begge Køn. Ca. .1000Alumner. Anstaltens Kontorer: J) Birkerød 12. Overlæge: Dr. med. J A V N ø r v i g J) Birkerød 52. Inspektør, Bogholder og Kasserer: Harald L e th J) Birkerød 205. Reservelæge: A S t e o n b u c h J) Birkerød 172. At'delmgsinspektør ved Mandsafdelin­ gerne: J P J en sen D Birkerød 179. Inspektrice ved Kvindeafdelingerne: . . Inspektrice ved Børneasylerne: Frk. A J ø rg en sen . Smaabørnshjemmet J) Birkerød 110. K a ren s M inde, Enghavev. CS D Vb. 277, Plejehjem for ca. 150 Børn. Forstanderinde: Frøken C C h ristia n sen . Plejemoder: Fru Eva R ew en d orf f-J es­ persen. Læge: C C R iis.

6

6

Real-Register for Kjøbenhavn

II — 82

Abel—Akad

dansk Næringsadkomst, der berettiger til Salg i stort af vedkommende Varer, og derhos svarerpersonligSkat tilStat ogKom- mune samt har betalt den for etSkattehalv- aar senest forfaldne Skat; saadanne Han­ delsrejsende fritages derhos for at løse Til­ lægsbeviser. Aeronautiske Selskab, Det danske, stiftet Jan. 1909. Telegramadr.: „Aeroclub". Formand:Kommandørkapt.H G a d,R.DM. Selskabets Kontor :Amalieg.34s [Kl JlCent. 10140. Selskabets Formaal: A t udvikle Interessen for og fremme aeronautiske Foretagender i Danmark samt de Videnskaber, som knyt­ ter sig hertil. Afholdsbibliotek, Danmarks, se Bibliotek, Danmarks Afholds. Afholdsfolkenes Oplysningskontor og Dan­ ske Afholdsselskabers Landsforbunds Ho- vedkontor:V-Voldg.21fBlg!Cent.9216.Leder. Overretssagf. C C H e ile se n , M F .; Se­ kretær: Stud.jur. Helge U g ilt. Afholdsforbund, Danmarks studerende Ung­ doms, stiftet 1903, omfatter Afdelinger ved Universitetet i ICbhvn. samt ved Seminarier og Gymnasier over hele Landet. Formaal: at vække Forstaaclse af Ædrueligheds- spergsmaalet blandt de studerende Unge. Formand: Pastor Kristian P o n to p p id a n , Amagcrbrog. 1614 B $ Am. l lly . Afholdsforening, Danmarks, fordrer fuld­ stændigt Afhold fra berusende Drikke. Kontor: Rigensg. 21 OKI f) Palæ 2135 (10-2) Postkouto 8733. Hovedbestyrelsens Formand: Overlæge Carl O tto se n , Skodsborg. K b h v n s K re d sen , stiftet 1879: Form.: Kommunel. H D h en k e, Rothesg. 10 [0] J) 0 2311x; Sekret.: Oversergent .1 A K l i n k - v o r t, Tyrolsg. 103 B . Har følg. Afd. med respektive Formænd: B r ø n s h ø j og Om e g n s A fh o ld s f o r ­ ening, Snedkerm. L H amm ers høy, Ro- lighodsv. 5,7 Hareskov. F rdb g . A fh o ld s fo r e n in g , Farveriarb. H J P e t c r s o n, Holger Danskes V . 43 El. Frem , Chr. J a cob sen , N-Fasanv. 239 B | Tg. 2367 y. K jø b e n h a v n s A fh o ld s fo r e n in g , Faktor TIC Je n sen, H C Andersensg. 3B5 m. N ø rreb ros A fh o ld sfo ren in g , Skræd­ der F u g ls a n g , Wiedoweltsg. 13 Él. S a n a , Gross. B M T h y g e s e n , West- end 5 ' 1 | V 1520. Sundby A fh o ld sfo ren in g , Murer C M N ie lsen , Tyrolsg. 19’ B . V esterb ro s A fh o ld sforen in g, Sta­ tionsbud Chr. N ie ls e n, Rungstedpl. 94 EJ. Ø sterb ro s A fh o ld sfo ren in g , Skoma­ ger R lla sm u ssen , Heimdalsg. 6 B B . Afholdsforening, Danske Lægers, stiftet 26. Aug. 1903. Adr. Frederiksborgg. 442 B ® By 949 u. Formand: Dr. med. K A H e i b e r g . Afholdsforening „Det blaa Kors“, kristelig A f holdsforen, for Danmark, Led af et inter­ nat. Selsk., stiftet i Genf 21. Sept. 1877, KontorGothersg.1542® J) Cent.ll623(10-3). Foreningen er Ejer af Redningshjemmet „K j æ rshovedgaard“ pr.Bording, der kan optage ca. 40 drikfældige Mænd, af Red­ ningshjemmet „E nk rat eia“ (s. d. A.), samt af Redningshjemmet Ila r o ld s e je , Dan­ strup pr. Fredensborg. Hovedbestyrelsens Formand: Pastor N Juh l, R. Afholdsorganisationer, Fællesrepræsentatio­ nen for kbhvnske. Formand: Prokurist E G 6 b e 1, Luganov. 20 B D Am. 5324. Sekretær: Adolph H a n s e n , Rigensg. 21 123 J} Palæ 2135. A fholdssamfundet, stiftet 21. Maj 1889. For­ mand for Hovedbestyrelsen: Gaardejer Amtsraadsmedl. Jens P ed e rsen , Bjever- skov pr. Borup $ Bjeverskov 1. Hovedbestyrelsesmedl. for Kbhvn.: Gross. O E M o r te n s e n , Hillerødg.403E) J1N4444.

Afholdsselskabers Landsforbund, Danske, stiftet 6. Sept. 1903. Hovedkont. V-Voldg. 21 B , omfatter 16 Organisationer med ca. 110,000 Medl. Formand: Redaktør Ferå. N i elsen, Odstrup pr. Grevinge. Sekretær: Overretssagf. C C H e ile s e n , MF. Afholdsselskabet Den danske Rekabitteror- den, stiftet 20. April 1891, Forvalter K P ed e rsen , Andreas Bjørns G .6 4 |0). Afholdsselskabet „Det blaa Baand“. Det er et fritstillet Selskab, der fordrer person­ lig t A fh o ld . In g e n r e lig iø s e C ere­ m onier. Hovedbestyrelsesmedl.: M alerm. Herm. P e te r s e n , Frdbg. Allé 19 B El f) Cent. 11988. Afstøbningssamling, Den kgl., i Statens Mu­ seum for Kunst Sølvg. Kbhvn., aabnet 10. Novbr. 1898, indeholder Afstøbninger over antik og nyereBilledhuggerkunst. Direktør: Dr. phil. F B e c k e tt, R.; Konservator: Billedhugger Jens L u n d . Aftenskoleforening, Dansk, stiftet i August 1921. Formand: Bibliotekskonsulent Jørgen B an k e, Hillerød. Formænd l'or henholdsvis Landsbyafd. og Køhstadafd.: Lærer C J en s en-H a mme r, Sønderup pr. Skj elskør og Lærer S T h o r­ se n, Slagelse. Kasserer: C D u p o u t, st. Glasv. 43, Odense. Akademi, Det kgl., for de skønne Kunster paa Charlottenborg B . Stiftet 31. Marts 1754; det var tidligere en privat Forening af Kunstnere. Institutionen hed dengang „Det kgl. Skildre-, Bildhugger- og Bygnings- academie*; det nuværende Navn fastsloges i 1814. Den førsteKunstudstilling (Salon) af­ holdtes 1769, derefter 1778,1794 og fra 1807 hvert Aar. (Se ogsaa Charlottenborg Slot). Udstillingsbygningen toges i Brug 1. Apr. 1883 (Arkitekt: Albert C Jensen). Akademiets Kontor er aabent hver Søgne­ dag 11-5, endvidere i Januar og Oktober Mand. og Fred. 6-8 $ Cent. 8444. Biblioteket er aabent 1. Okt. til 30. April hver Søgnedag 1-6; i Sommermaanederne 1-4 (Ferien undtagen). Direktør: Prof. E 1Jt % o n-E ra n k, R. Vicedirektør: Kunstmaler Poul S C b r i­ s t i a n s e n, R. Administrator: fh. Departementschef A P W e is , K . DM . Formand for Akademiets Skoleraad: Ar­ kitekt Prof. Edv. T h o m s e n, R. Skoleraadets Sekretær: Akademiinspektør Cand. mag. E Spang H a n s s e n . Akademiets Kontor. Akademiinspektør og Slotsforvalter: Cand. mag. E Spang H a n s­ sen. Akademiets Bibliotek. Bibliotekar: Do­ cent P J o h a n s e n ,R . K u n s tn e r s am fu n d e t ved det kgl. Akademi for de skønne Kunster bestaar af de Kunstnere, deri Henhold til Akademiets Fundats af 19. Okt. 1921 § 5 har opnaaet Valgret og Valgbarhed til Akademiraadet. Betingelserne herfor er forskellige Me- dailler, Akademiets Afgangsprøve, Arbej­ deranerkendte af KunstnersamfundetsJury samtDeltagelse i de afdenne anerkendteUd- stillinger, forTiden Foraarsudst.il]ingen ved Charlottenborg, Den Frie Udstilling og Udstillingen Grønningen. Nærmere Oplys­ ning giver Akademiets Kontor. U d s tillin g s k om ite e n . Anordn. i H .t . kgl. Resol. af 17. Juli 1857 og min. Bekg. af 28. s. M . Kontor i Udstillingsbygn. Charlot­ tenborg, aabent fra 10. Marts-20. Maj dgl. 9-2 (under Foraarsudst. 9-6), fra 21. Maj- 10. Maits dgl. 11-2. D By 191. Formand: Maleren N V Do r ph, R .DM . Inspektør, Sekretær og Kasserer: F J C H a rtm ann . Akademisk Architektforening, se Architekt- forening. Akademisk Boldklub, N-Allé IH, se Boldklub. Akademisk Idrætsforening, se Idrætsforening, Akademisk.

Abel Cathrines Stiftelse, Abel Cathrines G. 13 IHerstiftet afAbel CathrineMesing, Enke efterHansHansenOsten,Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dron­ ningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og flyttet til den nuv. Bygning (Arkitekt: V Storck) 1886. [Kbhvns Magist.] Præst: F L a sse n , kst. Inspektør: O K A b ra h am se n . Kordegn: .1 C C K ø h n , DM . Absalon, Forsikrings-Aktieselskabet, Absa­ lons Gaard, Raadhuspladscn 45 0 f) Cent. 9930, Stats fl 281. Aktiekapital: 4 Mili. Kr. Bestyrelsen bestaar af: B e s ty r e lse sr a a d e t: f'h. Indonrigsmin. Dr. phil. O IC r agh, MF. K . p. p. Formand. Overretssagfører Gunnar S a lly , Næstfor­ mand. Grosserer Direktør Albert B a h n ck e. Fabrikant Grosserer Emil B a, hn c ke. Jægermester Direktør Austin Nordborg Grøn. Telegramadr.: Ansvar. Postgirokonto Nr. 1745. Stiftet 1905. Direktør W W it z k e , R. DM . Grosserer Direktør Albert B a h nck e. Direktør J C J e n s e n , adm. Underdirektør Chr. B owm an . Absalonskirken S-Boulevard (Arkitekter: W it tmaack& H valsøe). Ejer og Patronat: Det kbhvnske Kirke­ fond. Kirkens Kasserer: Fragtmand J Jør g en- sen. Sognepræst: Anton T e il er, GI. Kongev. S3 B - Træffes daglig 10-11 undt. Onsd. samt Fred. 6-7 $ V 3281. Kaldskapellan: A ,T O k s b je rg , Palna- tokesg. 3® O Træffes daglig 10-11 undt. Fred. samt Torsd. 6-7. f) V 6881 u. Kordegn: S A n d e r s e n. Organist og Kantor: Frk. Busck L a r s e n . Kirkens Kontor: Ingerslevsg. 1381 B D V 6952 v. Aab. Søgnedage (undt. Torsd.)9-l samt Fred. 5 - 7 . Sognet begrænses af: S-Boulevard, Som- merstedg., Kalvebodstrand,Erik EjcgodsG. og dennes Forlængelse til Stranden. - 1 Ga­ de-Registret foran i Af'd. III er anført til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Adels Forbund, Dansk, Bureau Dronn.Tværg. 7®E Aab. Mand., Onsd., Fred. 4-5 J] Palæ 1737 x. Formaalet er at virke til moralsk og materiel Støtte for Standen. Forbundet tæl­ ler ca. 450 Medlemmer. Forretningsudvalg: Baron Cosmus A d e ­ le r, Formand; Overretssagf. Einar B ii- lowb Kapt. C H e d em a n n , K .I)M .;Kapt. Greve C Tram pe, R .; Forfatter Josias B ille . Sekretær: Johs. L in sto w . Forbundet udgiver „Dansk Adels Blad“, der udkommer én Gang maanedlig. Adgangsbevis, Forordning af 8. Juni 1839, (se tillige Artiklen Pas). Handelsrejsende for udenlandsk Regning skal — foruden gyl- digtPas,hvis de er Udlændinge, — være i Be­ siddelse af Adgangsbevis. Dette løses hos Toldvæsenet og lyder paa Navn. Det giver Ret til at drive Prøvehandel i Byerne (aldrig paa Landet) og skal paategnes af Politi­ mesteren i a lle Byer, hvor den Rejsende ønsker at handle. Det er gyldigt et Aar. Prisen er 400 Kr. for det første Firma, Ved­ kommende repræsenterer, 200 Kr. for hvert afde følgende.ICendelsen forHovedadgangs­ beviser er dog kun 200 Kr. for saadanne Handelsrejsende, som er i Besiddelse af en I)irektor Valdemar TI a ti s c n. Grosserer Bruno II e c k s c h er. Apoteker Fr. Kåbe. 11, R., Randers. Direktor N L S j ø r m a ti . Direktør W W itz lc e , R. DM . D ir e k t io n e n : - - - - - ................................ - , Formand.

II — 83

Akad—Almi

Real-Register for Kjøbenhavn

Holmbladsg., Mecklenborgg., Frankrigsg. og Øresundsv., mod Vest af Sundet. Alliance Franpaise, stiftet i Frankrig 1883,

Akademisk Orkester, Adr. Frdbg. Allé B83El J) V 3492, stiftet 1899, for Tiden G5 aktive Medlemmer. Orkestret optager ogsaa pas­ sive Medlemmer. Formand: Ingeniør Hel­ muth M o l tk e. Koncertdirigent: Vilhelm P o u lse n , R. Akkordretten Adr. Sø- og Handelsretten Bredg. 592 0 (Lov af 14. April 1905). Medlemmer: Højesteretsdommer A L S c li o u, Iv.DM., Formand ; Gross.Wm. L e- v y so h n ; Gross. Axel S chm i dt, R. D M .; Gross. Paul L a s s e n ; Gaardejer N O N is - s e n, MF. K . Sekretær: Byretsdommer A I) B e n tz o n . Aktieselskabs-Registeret, Raadhuspl. 45 [ b ] | Cent. 4280 (Eksp. 10-3). Overregistrator: II B K re n c h e l, R.DM . Uddrag af Aktieselskabs-Registret findes i Vejviserens Bind II Afd. V I. Aktuarforening, Den danske, stiftet d.23.Apr. 1901. Bestyrelse: I)irektør VE G am b o rg , M .F., Formand ; Direktør P EV L ø n borg, R., Kasserer; Cand. act. Fuldmægtig 10 H u d e, Sekretær. Akvarieforeningen, stiftet 5. Sept. 1905. Adr. Graabrødret. 14 0 |) Cent. 5062 (8-5) H A S c lij e r n i n g. Formand: K T A J e n s e n, Borups Allé 1412 ID jp Gh. 4381. Albertina, Legat, stiftet 19. Novbr. 1879 (Thorvaldsens Fødselsdag) afCarlJacobsen, stort 100,000 Kr., hvis Renter skal anven­ des til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Pladser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: DirektørHelge J aco b s e n,R., Formand, et af Kbhvns Kommunalbesty­ relse valgt Medl. (Arkitekt Henning H a n ­ s e n , MB . R.) og et af Kunstakademiet valgt Medl. (Billedhugger Ludvig B rand ­ strup, R. DM .). Alderdoms - Friboliger, Foreningen for, stiftet 29. April 1871, opfører Boliger, passende for Arbejderklassen, og udlejer dem for enLeje, der efterhaanden synker, saa at Lejeren ef­ ter en vis Tids Forløb bor frit. Foren, har i Kbhvn. og i Prov. 8 Huse med 147 L ej­ ligheder, som 1. Jan. 1925 var bogført til en Værdi af305,(»47Kr.’(EjdsskyId.445,00()Kr.) Foren, har oprettet Sygekassen af 1872, der ved Beg. af 1925 havde 4475 Medl. og ejede ca. 179,000 Kr. Bestyrelse: Raadsformand Axel K o f od,R. DM.,Formand;IIøjesteretssagf.AM art e n- s e n -L a r s e n , R.,Kasserer; Tømrerm.C A T e s c h ; Prof. Dr. polit. L V B ir c k ; Gross. Holger P r io r ; Oberstløjtn. Axel Ramm , K. DM .; Stadsarkitekt P H o lsø e , R.; Konsul Chr. H c n n in g s ; Kreditkassc- dir. H Th rane, R.; Direktør Povl M u n ck . Alderdomshjem, Frdbg., Godthaabsv. 83 (H Indviet 17. Nov. 1923, beregnet for Alders­ rentenydere, der formedelst Sygdom eller Svækkelse er tramgende til vedvarendeTil- syn og Pleje, som de ikke ved egen Hjælp kan forskaffe sig. Besøgtid: Hver Dag Kl. 11-1 og 3-6. Forstanderinde: Frk. M P ou lsen . Alderdomshjemmet, se De Gamles By. Alderdomshjemmet i Ordrup, Hyldegaards Tværv. J) Ordr. 1495, Sygeafdeling |) Ordr. 2094; ejes af Gjentolte Kommune, indviet 28. Septbr. 1919; beregnet for Personer, der nyder Aldersrente og enten paa Grund af Sygdom eller Alder trænger til stadig Pleje. Besøgtid paa Sygeafd. K l.2-4. Forstanderinde: St. Lucassøster Frk. Theodora H a n s e n . Læge: Kommunelæge L A n d re se n . Alderdomshjemmet, ,Solhjem“ ,Smakkegaards- vej Gjentofte J) Gjent. 137; ejes af Gjent. Komm., indviet 15. Sept. 1904, udv.1913; beregnet forPersoner, dernyder Aldersrente, og som enten paa Grund af Sygdom el. Alder trænger til stadig Pleje. Forstanderinde: Frk. Manda L a r se n . Læge: Dr. med. Aug. P e te r s e n . Alderdomskassen for Sygeplejersker, stiftet d. 5. Juli 1911. Kassen har tilFormaal at støtte Sygeplejersker i Bestræbelsen for at opspare Midler til Hjælp i Tilfælde af Sva­ gelighed og Alderdom. Enhver uddannet

Sygeplejerske under 40 Aar, der arbejder under en a f de af Kassen anerkendte Institutioner, kan optages som aktivt Medlem. Protektrice: Hds. Maj. Enkedronning L o u is e . Bestyrelse: Læge Vilh. R y der, R ., For­ mand ; Prof. Dr.med. Th. R o v sin g, K .DM ., FM .; Etatsr. Direktør W ilh. H a n s e n . K . DM .; K lo ste rlæ g eC C h ristian sen ; For- standerinde. Frk. Charlotte Mu n o k ; Over- retssagf. Alb. V J ø r g e n s e n ; Fru Henny T s c h e r n in g , FM . Forretningsfører: Direktør H Jep sen . Kassens Adresse: GI. Strand 46 0 J By 6047. Kassen har fra 1. April 1913 overtaget Ad­ ministrationen af „Foreningen til Alder­ domsunderstøttelse afSygeplejersker i Dan­ mark14 og f r a l. Jan. 1917 af „Sygeplej­ erskeforeningen4. Aldersro Kirke, Aldersrog. S , indviet 27. Sept. 1908 som midlertidig Sognekirke for Aldersro Sogn (Arkitekt: Aage Bugge). Ej erog Patronat: Det kbhvnske Kirkefond. KirkensKasserer: ProkuristH P J e n se n . Sognepræst: A I B ie r in g -S ø r e n s c n . Kaldskapellan: Ejnar B r a se n . Kordegn: Axel W e s tru p . Organist og Kantor: Frk.Johanne Roh de. Graver: Peter Jen sen . Kordegnens Kontor: Lyngbyv. 73iH |)St. 752. Søgnedage(undt.Torsd,)9-1 ;Fred.tillige 5-7. Sognet begrænses af Vennemindev., Jagtv., Mygindsv., Lersøen, Lyngbyv. og Frihavnsbanen. - 1Gade-Registret foran i Afd. III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Alderstrøst, se underSygekasser, statsanerk. Alderstrøst, en Stiftelse for gamle Haand- værksmestre,som er eller har været Borgere i Kbhvn., disses Enker samt under særlige Omstændigheder tillige deres ugifte Døtre. Den grundedes 1862 af Kaandværkerfor- eningen og ejer Ejendommene Nørrebrog. 17 El (fuldf. 1879), Baggesensg. 10, Blaa- gaardsg. 9, (Arkitekt: Theodor Sørensen) J) N 4232 og Mølleg. 28, 30 El (fuldf.1895; A r­ kitekt: Thorvald Sørensen) samt N -Allé 15, 17 & 19 og Alderstrøst Pass. 2, 4, 6 & 8 J) N 2441x & N 2441y. I disse findes 483 til Fri­ boliger bestemte Lejligheder, hvoraf 356 f. T. erfrigivne. Fribeboerne faar fri Læge­ hjælp og Medicin samt f. T. for Ægtepar 72 Kr., for enkelte Personer 44 Kr. aarl. pr.Bo- lig. Nogle nyder dog en noget større Penge­ hjælp fra særlige Legater. Stiftelsen har samme Bestyrelse som Haandværkerfore- ningen (se d.A.). Kontorchef: A C E P e t er sen. Alexander Newski Kirke, Bredg. 53 EH, den russ. ortodokse Menigheds Kirke, opført at den daværende russ. Regering medArkitekt Alb. Jensen som Konduktør; indviet 9. Sept. 1883. Adgang v. Kirkebetj. smstds. Præst: Leonid K o lt s c h e f f . Kantor: Ivan S ch um o ff. Kirkeværge: Generalmajors P o to z k i. Alimentationsbidrag, se Underholdsbidrag. Alkoholfri Restauranter, Kvindernes, stiftet 1911, har til Formaal at oprette Restau­ ranter, hvor Mænd og Kvinder kan indtage deres Maaltider uden at fristes til at nyde Spiritus; Mødelokaler findes i Hallen og Taarnborg. Foreningen har oprettet 6 Restaurationer (Hallen, Øbro, Taarnborg, Nørrehal og Sønderbro i Kbhvn. samtMejlhal iAarhus). Adresser: Se Bind I I : Cafeer. Kontor: Vesterbrog. 351 E J) Cent. 10417. Formand: Enke fru Edla L a r s e n . Allehelgens Sogn er oprettet den 3. Nov. 1924 af Dele afNathanaels ogSundbySogne. (Som Sognekirke benyttes indtil videre Krypten) Sognepræst: Charles N e d e rm a r k . Præsteviet Medhj.: Flemming H v i dberg. Sognet begrænses af Midtlinierne af Sund­ bys.'ær Boulevard, Holmblads Boulevard,

fransk Selskab, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til det franske Sprog; over 50,000 Medl. Centralbestyrelsen er i Paris, 101 Boulevard Raspail. Den kbhvn­ ske Afdeling, oprettet 1885, tæl­

ler ca. 1200 Medlemmer. Indmeldelser: Bredg. 28 E J) Cent. 7366 og i Foreningens ny Lokaler. st.Kongensg.62 E D Palæ3157. Franske Foredrag fra Oktober til April. Mødelokale: Restaurant Nimb. Minimums­ kontingent 12 Kr. aarlig. Indmeldelse sker ved et Medlem. Den franske Gesandt er Foreningens Ærespræsident. Bestyrelse for den kbhvnskeAfd.: Kontre­ admiral A V S c h e e l, K . DM ., Formand; Gross. A Fo nnesb ech, R. DM . og Sekre­ tær v. den franske Legation Edouard H a n ­ sen, R. DM .; Næstformænd; Redaktør Jul. P e e lm a n , fl Palæ 3157 (bedst 2-3) Generalsekretær; Fuldm. O H C le m e n t - sen,Sekretær; Gross. J C J u s t, J Cent. 7366, Kasserer; Ingeniør R C h r is t ia n i, R .; Stiftamtmand N T r o 11 e F r i is, R .DM .; Fru Elisabeth Garn s t, f. Ritzau; Hofjgm. Lensgreve Bent H o ls t e in -H o ls t e in - borg, MF., Etatsr. Fr. N ø rg a a rd , K . DM ., Overretssagf. II F U lr ic h sen , M F. Almindelig Dansk Hjæ lpe-Forening(A.D.H.F.) en kristelig Forening, stiftet 1906 med det Formaal atopsøge dem, der lid er i det s k ju lte , og komme dem til Hjælp paa d isk re t Maade. Kun Bidragydere har Ret til at indgive (fo r tr o lig ) Ansøgning paa særlig Blanket for den nødlidende (som ikke selv kan søge), og dette sker uden dennes V i­ dende. Bidraget er mindst 3 Kr. aarlig. Bestyrelse: Ingeniør C E W a ls o e , For­ mand ; Sognepræst Chr. H jo r th , Faxe La­ deplads, Sekretær; Fru H K r a r u p ; Over- retssagf.OS t a f f e l d t ,Næstformand ;Fabri- kant N P S ig g a a r d ; Hofjuvelér A D r a g ­ s te d , Kasserer; Revisorer: Kontorchef J G la Cour og Fuldm. Jens T o fte - g a a rd ; Raadgiv. Læge: N Chr. S chm id t. Foren. Kontor: Nørrebrog. 29 4 El JDN586v (11 - 1 ). Almindelig Hospital, Ryesg.15 11 f Cent.1543. Aabnet 1769 som Plejestiftelse og Arbejds- hus i en for Hospitalet opført Bygning i Amaliegade; 1771 udvidet til Sygehospital; 1892 flyttet fra Amaliegade til Nørre Allé og 1. April 1919 herfra til Ryesgade til den nedlagte St. Johannes Stiftelses Bygninger. Hospitalet har Plads til c. 800 Personer samt 12 Ægtepar. Til Hospitalet er desuden knyttet et Sygehus med 180 Senge, der ogsaa udefra optager Patienter, som lider af uhelbredelig Benskade, kroniske Sygdomme m.v. . Besøgtider: Sygeafd. 3—4 ; Plejeafd. 2—4; alm. Afd. 2— 5. Inspektør: G H S H e d em a rk . Fuldmægtige: MB B u n c h-C h riste n sen : A K C hr i s t e n s e n! Overlæge: Dr. med. F C P V ogeliu s. Præst: R P R asm u ssen , MB. Almindelige Handelskompagni, Det, Akts., (The General Commercial Company, Ltd.), St. AnnæPl. 26 Kl D Cent. 890 Stats f 1, Telegramadr.: „Alminko44. Formaal: Gennem Etablering af Filialer i Udlandet, specielt oversøisk, at drive Han­ delsvirksomhed af enhver Art, derunder ogsaa Afsætning af danske Indusfrifrem- bringelser. Selsk. arbejder i Tilslutning til Det sibiriske Kompagni. Aktiekapital: 30 Miil. Kr. Bestyrelsesraad: Direktør H P H je r l- H an s e n, R., Delegeret; Etatsr. Bankdir. Fr. N ø r g a a r d , K . D M .; Generalkonsul Johan H a n s e n , K. FM .; Ingeniør Poul L a r sen , R .; Konsul Direktør Chr.G H an-, s e n, R.; Gross. Carl II o 1b e k, R. Adm.Direktør:Gross.OttoEÅn ders en,R

Real-Register for Kjøbenhavn

11— 84

Alm i—Ånde

nerne kun havde een Etage med fladt Tag, og Hovedindgangen var midt paa Faqaden, hvor en udvendig Trappe førte op til de 3 store Indgangsportaler. Den nye BydelsBebyggelseforegikmeget hurtig, og ved Fred. V ’s Død i 1766 var der kun faa ubenyttede Grunde tilbage. Ved Christiansborg Slots Brand i 1794 blev Kongefamilien husvild ogflyttede da til Amalienborg. Det ene Palæ (nu „Enke­ dronningens Palæ1) var alleredekøbt i 1767 for at benyttes til Landkadetakademi,og nu blev de 3andre erhvervede. For at gøre dem bedreegnede til deres nye Anvendelse fore­ toges en Ombygning, hvorved de fik deres nuværende Skikkelse, og Kolonnaden op­ førtes ; disseArbejder lededes af HarsdorlF. Amatør-Klub, Kbhvns fotografiske, AtelierGI. K ongev. 96 El § V 1169y, stiftet 13. Novbr. 1895, Aarskonting. 18 Kr. Direktør C J Brodersen,R., Formand; Overretssagf. II H Kuhi, Kasserer. American Club in Copenhagen, The. Stiftet 1920. Adr. Amalieg. 11 Kl j§ Cent. 3842. Klubbens Formaal er at fremme den gen­ sidige Interesse mellemdeherværendeAme- rikanere og danske Forretningsfolk medIn­ teresse for Amerika. Kontingent: 50 Kr. i Indskud og 50Kr. aarligt. Medlemsantal: ca. 95. Bestyrelse: Direktør E Berg, Politiken,Raadhuspl.37 Bil jj) Cent. 8511. Formand; Direktør JosephG Crane, Jens KofodsG. 41(El j§ Palæ2843,Næstformand; Gross. J CHempel, Amalieg.il IS ,§ Cent. 3842, Sekretær. Amies de la jeune fille, Les, international Forening, hvis danske Afd. (Kontor Frdbg. Allé 35 El | V 5211; 1-2) er stiftet 1899. Foren, støtter og vejleder unge Kvinder, der staar ene i Udlandet eller rejser dertil. Bestyrelse : Generalinde Kiih ne1, For­ mand; Frk. S F riis, Sekretær. AmtmændogStiftamtmænd, seiAfd. V under de paagældende .Byer. Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Kbhvns Amt: Kmh. C E A Ammentorp, K. DM., Blegdamsv. 6 SI Amtskont. aabent 9-3 f) Cent. 5138, Stifts- øvrighedskont. 10-12 DN 1186. Amtslæge i Kbhvns Amtsraadskreds og Kredslæge paa Frdbg.: Vilh. D j 0 r u p, R., GL Kongev. 144 12 |) Cent. 11416. Amtsraadet for gi. KbhvnsAmt. Kontor Bleg­ damsv. 6 INI ft Cent. 6330 (10-4). Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: TypografNPNiolsen,MF., Taarnby; Redaktionssekr. J M Jo sepli­ sen, Hellerup; Murer Rasmus Olsen, Klovtofte;Tømrerm. S M Grumstrup,R., Hellerup; Gaardejer A C Andersen, Brøndbyvester;Sagf. Johs. Graf f ; Oberst H Parkov, MF.fc.DM.; Pastor P V i­ bsek ,Taarnby; Gaardejer Tønnes Peder- sen, Ballerup; Murerm. Chr. Petersen, Holte; Stenhuggerm. F Hu benbecker. Amtsraadssekretær: Oand. jur. E Waage- christensen. Amtsraadsforeningen for Danmark, stiftet 3. Juli 1913. Kontor: Blegdamsv. 6 [N] For­ mand: Gaardejer HChr. Pedersen, R.’, Nordgaard, Storehedinge. Amtssygehus, Kbhvns, Nyelandsv. 66, 68 0 (fuldf. 1894. Arkitekt: Philip Smidth). Be­ søgtid: 21/a-4; Telefon-Forespørgsel om Patienter 11-12. DCent, 3162. Indlæggelse, Forespørgsel til Patienter. For Provinssamtaler: Provins25. 5 Cent. 11207. Hovedkontor (10-4 Hellig­ dage 9-11). $} Gh. 4129. Eorvalterkontor. J) Gh. 1006. Epidemiafd. (Forespørgsel 11 - 12 ). D Gh. 2068. Reservekirurgen. K Gh. 4552. Reservelægen v. med.epid. Al’d. ® Gh. 1076 x. Lægekandidaterne, f} Gh. 1435y. Forvalter priv. Bolig.

® Gh. 103. Sygeplejerskerne. H Gh. 1638x. Økonomien.

Almindelige Hesteavls Fremme, se Foreningen til den almindelige Hesteavls Fremme. Amagerbanen, se Privatbaner. Amagerbanken, Akts., stiftet 27. Febr. 1906 ved Omamdring og Udvidelse af Kastrup Bank, stiftet 14. .Jan. 1903. Hovedkontor: Amagerbrog. 25 El J} Cent. 2090 & Am. 1698 (10-8, 51/,-6Vo, Lord. 10-2, 5V2- fd/ 2 ), Postgirokonto Nr. 979, Afdelingskon­ torer: Islands Brygge 3 [Bl $] Cent. 6027, .Sundby: Amagerbrog. 114 [S] Jl Cent. 1798 & Am. 98 samt Kastrup og Dragør. Aktiekapital: 1 Mil!. Kr. medBemyndigelse tor Bankraadet til at udvide til 2 Mili. Kr. BankraadetsKommitterede: Kancellir. HA Bnsch, R., og Overretssagf. II C Wan- drnp. Direktion:EB Petersen, R. og G-Maz'ck- man Hansen. Formand for Bankraadet: Kancellir. H A Bnsch, R. Amagermuseet, Hovedv. st. Magleby, indviet 14. Juni 1922; aab. Send. og Onsd. 10-5; 1. Okt.-l. April kun Sønd. 10-8, de øvrige Dage kan Skoler og Foreninger faaAdgang efter forudgaaende Aftale med Opsynsman- den Isbrandt Petersen, der har Bolig i Miiseumsgaarden. Entré: Voksne 50 Øre, Børn 25 Øre, (Skoler og Foreninger halv Pris). Bestyres af Foren ingen Øen Am agers historiske Samling, stif­ tet 17.Novbr.l,901.Byadr.: Gros,s.Kai L ipp- mann, Christiansborgg. 1 [Bl $} By 2048y. Amalienborg. Fred. III’s Gemalinde Sofie Amalie havde udenfor Vesterport enHave, der blev ødelagt under Belejringen i 1658. En anden blev derfor anlagt paaArealet fra nuv.St.A nna3 Pl. til Fredericiag., og heri lod Dronningen i 1669—73, omtr. paa de nuv. nordlige Palæers Plads, opf. et lille Slot, som kaldtes Sofie Amalienborg. Det havele 3 Etager, Kuppel paa Midten, høj Stentrappe til 2. Etage og lave Bygninger paa hver Side. Det nedbramdte 19. April 1689; kun Kirken og nogle Smaahuse red­ dedes. I Chr. V ’s Tid gjordes ikke andet ved Tomten, end atKirken blevnedbrudt i 1697, for at dens Materialier kunde anvendes til Garnisonskirken. Men der foretoges Foran­ dringer i Omgivelserne. St. Annse PI. blev anlagt, og langs denne samt langs Bredg. dannedes en 30Alen bred Grav, der saaledes udgjorde Grænsen for den sydlige og den østlige Siue, medens der paa de andre Sider •anbragtes Plankeværker, nemlig mod Ny Toldbodg., som ligeledes opstod nu, og paa ■den nordlige Grænse, som laa i Nærheden af Toldbodvejen. len lang Aarrække hen- JaaTerrainet nu ubenyttet, indtil Fred. IV, efter at Ruinerne var fjernede og nogle sum­ pige Arealer i den nordligeDel opfyldte, lod opf. en Række Orangerihuse og andre lave Bygninger med en Pavillon i Midten; her­ ved deltes Pladsen i 2 Dele, hvoraf denmin­ dre sydligeindrettedes tilHave ogdenstørre nordlige til Eksercerplads, Mønsterplads, som den kaldtes. Det hele Anlæg kaldtes Ama!ienborg,uagtet der ikke varnogetSlot. Fred. V kundgjorde ved Reskript af 12. Sept. 1749 til Magistraten, at hanvilde bort­ skænke AmalienborgHave ogMønsterplads til Bebyggelse. Enhver, som vikle bygge,fik ■enGrund til fri Ejendom og desuden Skatte­ lettelse 1 nogleAar,menhan skulde nøje .følge den approberede Plan og opfylde forskellige Betingelser, hvorafdenvigtigste var, atEga­ liteten skuldeobserveres, hvorforVinduerne skulde danne en lige Linie. Den 3.0kt. fik Magistraten Skøde paa Arealet, hvorved Kongen dog forbeholdt sig Grundene om Pladsen, og disse skænkede han til 4 Adels- mænd, som forpligtede sig til at bygge gan­ ske ens. PlanenfordetheleAnlægvarudarbejdetaf Eigtved, som ogsaa varArkitekt forde4Pa­ læervedPladsen, der opf. 1749-60. De varik­ ke ganske somnu, idet Forbindelsesbygnin­ gerne mellem Hovedbygningen og Pavillo-

Direktion: Amtsraadsmedlemmerne Kmh. Stiftamtmand C Ammentorp, K. DM., Formand; Redaktionssekr. J M Joseph- sen; Gaardejer A CAn der sen, Brøndby­ vester ; S;igf. Johs. Graf I’, Glostrup; Murer R Olsen, Klovtofte. Forvalter: Henning Møller. Kir. A fd .: Overkirurg Dr. med. Alfred II e1st.ed; Reservekirurg Hans W u1f f. Med.- epid. Afd.: Overlæge Dr.med.Axel Jørgensen, R.; Reservelæge Dr. med. Ferd. W u lff. Amtssygehus, Kbhvns, ved Lyngby |lLyngby 47; fuldf. og taget i Brug 1. Sept. 1891 (Arkitekt: Philip Smidth). Et Tuberkul osehospital paa 24 Senge (statsunderstottet) er opfort og taget i Brug 1908 (Arkitekt: V Ingemann) fl Lyngby 91. Besøgtid 3-5; Telefonforespørgsler paa begge Afd. 8-9 og 3-5. Bestyrelse: Kmh. Stiftamtmand C E A Ammentorp, K. DM.; Redaktionssekr. J M Joseph sen; Gaardejer A O Ander­ sen, Brøndbyvester; Sagfører -Jobs. Gra ff, Glostrup; Murer Rasmus Olsen, Klovtofte. Læge: N I) Schreiber. Forvalter: Frk. E F ri derichse 11 . Amtstue, Kbhvns og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn. (Indg.f.Børsg.) $ Cent.2105 (9-2) sammesteds er Udsalg af Stempelpapir (9-3), Amtsforvalter: J M B Reimuth, R. DM. Amtsvandinspektoratet for gi. Kbhvns Amt, Kontor Evaldsg. 7 ® fl Cent. 2176. Amts­ vandinspektør: Etatsr. Landinspektør P B entzon,K. DM. Amtsvejinspektoratetfor Kbhvns Amtsraads­ kreds. Kontor Østerbrog. 5 føl § Cent. 364. Amtsvejinspektør: H J N ybo r g. Amtsvejinspektørforeningen for Danmark, stiftet 1911. Formand: Amtsvejinspektør Kapt.JF Lomholt,R., Odense; Kasserer: Amtsvejinsp. J D Jespersen, Skander­ borg; Sekretær: Amtsvejinsp. S E lle rt, Holbæk. Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsik­ ringsselskab), Kontor Østerg. 61 Kl DCent. 5050; PostgirokontoNr.l70,stiftet 1904.Ved en i 1911 fuldbyrdet Sammenslutning over­ tog Selskabet, hvis, daværende Firmanavn var: „Det gensidige Livsforsik­ ringsselskab And els-A nstalten“, heleden,, Tryg, Livsforsikrings-An- stalt, Akts.1 tilhørende Forsikringsbe­ stand. Anstalten tegner alle Arter af Livs-, Kapital-, Udstyrs- og Børneforsikringer samt de saakaldte Folkeforsikringer med ugentlig Præmiebetaling. Hele Nettoud­ byttet tilfalder de Forsikrede som Bonus. Garantikapital: 1 Miil. Kr., fuldt indbe­ talt. Direktion: GaardejerDirektør And. Niel­ sen, R. DM., Svejstrup Østergaard; I C Kj ær si g, adm. Direktør; And. Hansen, Underdirektør. Ultimo 1924 havde Forsikringshestanden en Størrelse af 112,6 Miil. Kr. Andels Gødningsforretning, Axelborg Vester- brog. 4 A (Bl f Cent. 12531,12533 & 12513, Stats $ 469, se Dansk Andels Gødningsfor­ retning. Andelsslagterier. Det første A. opr. 1887 i Horsens; nu er der ialt 48, hvis Anlægs- og Driftskapital udgør ca. 15 Mili. Kr. De samvirkende danske Andels­ slagterier, opr. 1897, omfattersamtlige A. Kontor: Vesterbrog. 4 A* ® J) Cent. 5074, Stats D83 (9-4). Formand: Forpagter J The il mann, R., Hvidkilde pr. Ollerup; Næstformd.: GaardejerCarlMadsen,Klim ; Sekretær: Fr. S Jensen, R. Angaaende de enkelte under Samvirksom- heden hørende Slagterier se Afd.VII, Fag- Register under Svineslagterier , De danskeAndelsslagteriersSammenslutn.

11— 85

Real-Register for Kjøbenhavn

Ånde—Arbe

om Arbejdsforhold. Formand: G aard ej er H M ae g aar d,ML.,Olsker. KontorVester- brog. 4 A 0 |)C. 5074 & 11285, Stats D 83. Andelsudvalget, Fællesrepræsentation for danske Andelsforetagender,dannet 18. Febr. 1899, Kontor: Christiansg. 24, Aarhus D 1510. Formand: Direktor And. Nielsen, R. DM.; Næstformænd: Direktor L PBro- berg,R.,og Forpagter .IcnsTh e i 1mann,R. Sekretær: Harald St enbæk, R., Aarhus. Andersen’s, Familien,Friboliger for Enker og ugifte Piger af Borger- og Embedsstanden, Ny Vesterg. 3 [Bl. Anglo-Danish Society of Copenhagen, The, stiftet 1923. Adr. IIojbropi. 5[Kl DOent.1014. Præsident: G L G Earl Granville, SK., engelsk Minister i Kbhvn.; Vicepræsident: Generalkonsul Johan Ha ns en, K.FM. p.p. Komité: Kontreadmiral C Ca r.stensen, K. DM. Mil)R. p.p., Formand; Ritmester Frederik Greve Moltke, R. DM. p.p. og Direktor C J Parsons, Vieeførmænd; Ingeniør Sir Martin Abraham s on; Di­ rektør ET Grew; Cross. NormanH Han­ sen; CommanderCEHudson; Lektor In­ gemann Ottosen; .1 F Lauderdale; Overretssagf. Emil Petersen, Kasserer; Cross. Aksel M a11i ng, Sekretær. Anker Heegaardske Foredrag. Etatsr. Anker Heegaards og Hustrus Testamente bestem­ mer bl. a., at der til Det tekniske Selskabs Skole testamenteres „50,000 Kr. til Afhol­ delse aarlig af en Række populære Foredrag forMenigmand i Naturlære og andre Natur­ videnskaber samt i Historie.“ Foredragene afholdes, naar deresEmncr ikke kræver sær­ lige Installationer, efter LegatstifternesØn­ ske som Regel i Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygn. Adr.: Ahleføldtsg. 2 1 . Anklagemyndigheden. R i g s a d v o k a t e n , Christiansborg [g] |1Cent. 7200 & 7199. Rigsadvokat: Ang. Goli, R. DM. Statsadvokat v. Højesteret: G J L c 1 1. Fuldmægtig: Poul E i be. Statsadvokaterne f o rø st reL ands­ rets kredse,.Embedskontor: Fredericiag.24 B D Cent. 1758 & 1759. 1. Statsadvokatur (for Kjøbenhavn) .P II Garn meltoft. 2.Statsadvokatur(forSjælland)VGMoltke. 3.Statsadvokatur (for Fyen, Lolland-Fal- ster og Bornholm) VB Thomsen. Statsadvokaternes Kontor. Chef: M L Jiirgcnsen Leyssac. Fuldmæg­ tige: M Reiserer; V M Kolby e. Medhj ælpere for Statsadvokaterne for Østre Landsretskreds: Højeste­ retssagførerne HH Bruun; Fr. W in ther, R.; Otto Bang; 0 Ahnfelt-Rønne; Overretssagfører D G MB ac he; Fuldmæg­ tigene: M Reiserer, kst.; VM Kolbye, kst. Statsadvokatern efor VestreLands- rets kreds. 1. Statsadvokatur (Aalborg). Statsadvokat for Aalborg,Hjørring ogRan- ders Amter: N A Kiørboe. Medhjælper for Statsadvokaten: Svenné Schmidt. 2. Statsadvokatu r (Viborg). Statsadvokat for Vi borg, Thisted ogRing- kjøbing Amter: T E C M Berthing. Medhj. for Statsadvokaten: S Kaar sen. 3. Statsadvokatur (Kolding). Statsadvokat forVejle,Aarhus ogRibeAm­ ter: Johan Fischer, kst. Medhjælpere for Statsadvokaten: HHoff, kst.; JE Ila n- s e n, kst. Statsadvokat for Søndre Lands­ retskreds. Sønderborg: H H E Holm. Medhj .forStatsadvokaten: EVReinstrup. Anlægsgartner- og Havearkitektforening, Dansk, stiftet 1902, KontorC F Riehs V. 75 CSD Gh. (51.Formand: ValdemarHanseu. Foreningen udgiver „Havekunst,Tidsskrift for Norden“. Udkommer en Gang mdl. Abonnement Kr 14 aarlig. Redaktion: Ha­ vearkitekt Lektor Georg Georgs en, Ole

Hovedkontor: Amerikav. 18 12555. Postgirokonto Nr. 1815. - Lokalforen ing for Kbhvn., Fr db g. ogOmegn; Formand: Pastor emer.N Dal- bo ff, R. DM. FM.; Kasserer :0verretssagf. N Hallager. Foren, har oprettet etAr- bejdsherberge Thorsg. 40 E I' Tg. 1109. Kontor: Amerikav. 18 [V] Jl Cent. 12555. Arbejderbeskyttelse, Udstillingenfor (U.f.A.), N-Voldg.l2s B fB y 1260y,aab. 6.Julil912. Udstillingens Udvalg: - - - - - - - - - - - - - - Formand; Formand for Smede- og Maskinarbejderforb. I A Hansen, ML. MB.;Sckretær: KontorehefA Bi rkmose,R. Fri Adgang Søndag 1-3, TorsdagAften7-9. Forstander: Fabrikinsp.Carl J Otte s en. Arbejderbevægelsens Arkiv, Rosenørns Allé 14 LY] DCent. 14558. Arkivar: OlufBertolt. Arbejderboliger, Akts. til Opførelse af Bo­ liger forArbejdsldassen, ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 66-74 og 84-88 [Cl. Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Arkitekt Christen B o r c h , Formand;0 verretssagf.TMørc k,R.; Gross. W Heering, R .; Fabrikant John Jacob­ sen, R.; Læge Vilh. Ryder, R .; Forret­ ningsf. Overretssagf. A Blokmann; In­ spektor : A F S peich. Arbejderboligerne ved Tagensv. (Kbhvn.). Styrelse: DirektørCarl II erf ort h, R. DM., Formand; Overretssagf. S H etsch ; In­ geniør H T Ri mestad; Tomrerm.V Z e lt- ner, R. Arbejderforeningen a f 1860, N-Voldg. 92 SS JD Cent.1144,søger at fremmedenarbejdende Klasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversationsværeiser, Læseværelse, et Bibliotek, udgiver et Uge­ blad og sørger for, at Foredrag og Oplæs­ ninger bliver afholdte, Koncerter foranstal­ tede og Rejser foretagne. Indmeldelse sker ved et Medlem; Kontingent 1 Kr. maaned- lig for mandlige, 75 Øre for kvindeligeMed­ lemmer. Bogsamlingen er ca. 20,000 Bind. Formand: Prof. J TLundb ye, R. Kasserer: Postkontrofør J O H ansen. Inspektør: Axel L an g ho f f. Arbejderforeningen a f 1. Febr. 1867, se n. Sygekasser, Statsanerkendte. Arbejderforsikrings -Raadet, Kontor Kong. Nyt. 3,5 IK (12-4) J) Cent. 9258, er oprettet ved Lov Nr. 4 af 7. Jan. 1898, jfr. Lov af 3. Apr. 1900, Lov af 15. Maj 1903, Lov af 1. April 1905, Lov af 30. Marts 1906 og Lov af 27. Maj 1908, hvilkeLove er afløstafLov Nr. 205 af 6. Juli 1916, jfr. Lov Nr. 394 af 28. Juni 1920. Til Raadet skal anm. ethvert Ulykkestilfælde i de undersidstnævnteLove hørende Virksomheder, somantages at ville- medføreKrav eftersamme. Afgørelsen af,om enVirksomhed eller et Arhej dsforhold hører under Loven, om hvem der er at anse som forsikringspligtig Arbejdsgiver, om en Per­ sonhar Adgang til at tegne frivillig Forsik­ ring i Medfør al Loven, om et anmeldt Til­ fælde begrunder Krav efter Loven, samt om Størrelsen og Arten af de Ydelser, der til­ kommer den forsikrede eller hans efterladte, In du stri-A fd elin gen (Lov af (5. Juli 1916, Kap. 6). Departementschef Raadsformand Henrik Ved el, K. DM. FM., Formand; Overkirurg Dr. med. P N Hansen, R .; fh. Kontorchef C E T r a p, R. I)M.; Direktør Cand. polyt. R Helweg, R. DM.; Ingeniør K S chølier, R.; Ho­ vedkasserer AJohansen; MurerALund- • berg ; fh. Borgmester Skatteinsp. G Lan­ der, R .; Tilforordnede: Sygekasseinsp.L P Borberg, R .; Fabrikinsp. Cand. polyt. Carl J O ttesen. S ø fa rts-A f delingen (Lov af 6. Juli 1916, Kap. 7). Raadets Formand samt Formand for Sundhedsstyrelsen GTryde, K .DM .; Kontorchef Clara B l a c k ; Direktør P de Nully Brown, R. DM.; fh. Skibs­ førere Minor Rasmus sen; Styrmand Chr. Christensen; Matros Ponl Hansen ;. |) Cent. henhører under Raadet. Raadets Medlemmer er:

Suhrs G. 2 Kl D Py 5574x. Eksp. Marien- dalsv. (52 [F[ D Gh. 2261. Annas Kirke, Bjelkes Allé E . Den foreløb.Del af Kirken indviet 27.Dec.l914,udvidetl921. Ejer: Det kbhvnske Kirkefond. Overtilsyn: Overpræsidenten, Kbhvns Biskop og Prof. Dr. jur. & polit. Harald W es te rgaard, K. DM. Kirkens Kasserer: Revisor 0 MN i el s e n. Sognepræst: M Grue. Kaldskapellan: A M J en scn. .Præstov. midlert. Medhj. G C Z wie ky. Kordegn: L Sv end s e n. Organist og Kantor: Frk. H S e i (lelin. Kordegnens Kontor: KronWorgg. 122 E D Tg. 1892 y. Aab.: Søgnedage (undt. Torsd.)9-l; Fred. tillige 5-7. Sognet er oprettet 1. Oktober 1912, be­ grænses af Jagtv., Julius Bioms G., Ste- fansg., Tisvildeg. og Ladegaardsaaen. - I Gade-Registret foran i Afd. III er aniørt, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Annoncenævnet, stiftet 24. Febr. 1921. Adr. V-Boulevard 18 Industribygn. Bil J Cent. 14977. Sekretær: Direktør C E Nissen. Ansgarius-Foreningen, Formand: Arkivar FJ West. Antikvarboghandlerforeningen. Formaal: Varetagelse at Antikvarbog­ handlernes Interesser. Bestyrelse : .1 PMa dsen- L ind J) Cent. 7157, Formand ; Eddie Salioath D Cent. 11831, Sekretær; A Fro dcrik s on jjlCent. 588(), Kasserer. Antropologi$keKomité,Den,Værnedamsv.l3B 03, leder Masseundersøgelser af det danske Folks Legemsbygn. og ovr. fysiske Forhold. Prof. Dr. jur. & polit. H W e ste r gaard, K.DM.; Prof. Dr. med., phil.,bot. et zool. W Johann s en, K .DM .; Departementschef Adolph Jen sen,K.DM. FM.;.Sanitetslægo Dr.med.GustavJ ør g ensen;Prof.Overlæge Dr. med. Aug. Wimmer, R.; Formandi SundhedsstyrelsenGT ryd e,K.DM.; Politi­ læge Søren Hansen, R., Formand og for­ retningsf. Medlem. Anvendt Kunst, se Foreningen Apostelkirken i Saxog. E (Indgang ogsaa fra WestendlO), indviet24. Nov. 1901, Sogne­ kirke for Apostelkirkens Sogn. (Arkitekt: V Koch). Ejer og Patronat: Kbhvns Kirkefond. Kirkens Kasserer: A A Hj ø11und. Sognepræst: Julius Schousboe. Res. Kapellan: J A Jørgensen. Kordegn: C O P edersen. OrganistogKantor:EJuel-Frederiksen. Kordegnens Kontor: Dannebrogsg. 121E J) V 6859v. Aab..- Søgnedage (undt.Torsd.) 9-1; Fred. tillige 5-7. Sognet begrænses af Istedg., Absalonsg., Vesterbrog. ogOehlenscblægersg. - 1 Gade- Registret foran i Afd. III er anført, til hvil­ ket Sogn hver enkelt Gade hører. Apoteker-Forening, Danmarks, opr. 4. Sept. 1844. Formand: Apoteker Alfred Benzon, K. DM., Kbhvn. J) Cent. 194. Apoteker-Forening, Kbhvns, Formand: Apo­ teker Harald Barf oed, N-Farimagsg. (5332 J) Cent. 383(5. Apotekernes Forsørgelseskasse for Enker og Børn. Adresse: Indenrigsministeriet.Kassens Vedtægt godkendt af Justits-min. 18. Dec. 1913 medÆndringer af 22. Dec. 1920 og 6. Aug. 1921. Bestyrer: Byretsdommer T T C Spang Hanssen. Kasserer: Kontorchef i Justitsmin. O E F B B ilfel dt, R. „Arbejde adler“, Landsforeningen, stiftet3. Febr. 1911; Formaal: at fremme Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved Ar­ bejde. Formaalet søges naaetvedOprettelse af Arbejdsherberger, Arbejdsanvisnings­ stederog Arbejdskolonier over hele Landet. Opr. 65 Arbejdsherbergerog3 Arbejdskolo­ nier. Konting.: 2 Kr. aarl. eller 100 Kr. een Gang for alle. Formand: Prof. v. Landbohøjskolen OV Pry tz,R. D M . ; Kasserer:Overretssagf.Otto L i ssow; Generalsekr.: Aa. v. Holstein.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker