Kraks Vejviser 1926 gaderegister ny

En Indholdsfortegnelse til Vej­ viseren findes efter Titelbladet foran i hvert Bind

å A •*!

« *

PHWBP .

* v / t a . 1 k | K / I U V U U H V U «

Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og In­ stitutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet FormaaL Administrative o, a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, Gamle Gadenavne, Monu­ menter, Samlinger og Seværdigheder samt Staddele af særlig Interesse.Vejledning i forskellige praktiske Forhold (som Begra- avelse og Ligbrænding, Firmaanmeldelse, Anmeldelse til Folkeregistrene, Mønt-, Maal og Vægt, Navneforandring,- Pas, Æ gte­ skab'm. ru.). Real-Registrets Ordning er alfabetisk. Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i 2. Bind. . Er man i Tvivl om,' under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte Emnelisten (paa gule Blade foran dette Bind)! Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter", hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt en Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Afdeling H I Å , Gade- Register (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register) samt med Kortene over Kjøbenhavn i Afdeling I, Kort og Planer. . _ . ' ' I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakter af Institutioner, Lejlighed til at meddele Oplysninger, som ifølge deres Art hører hjemme under denne Afdeling/ Oplysninger om Foreninger og Institutioner udenfor Kjøbenhavn findes i Afdeling V , Provins-Register ved de enkelte Byer, for Færøernes Vedkommende i Slutningen af Afdelingen. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for Kjøbenhavn). , Real-Register for Island, se Afdeling V III. . . • . , Danmarks Gesandter og Konsuler samt danske Foreninger i Udlandet, se Afdeling IX .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker