Kraks Vejviser 1926 del 2 persnregister

Animated publication

En Indholdsfortegnelse til Vej­ viseren findes efter Titelbladet foran i hvert Bind

Afdeling IV .

Person -Register 0 for Kjøbenhavn.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i K j ø b e n h a v n , F r e d e r i k s b e r g , H e l l e r u p o g o m l i g g e n d e V i l l a b y e r under ét med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade o g Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst’ ’ vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. H, Real-Register for JKjøbenhavn. — Adresser paa Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se Åfd. V , Provins-Register. \ En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet vedDøden i Tidsrummet fra1. December1924 — 15. November 1925, med Angivelse af Dødsdagen.

i

■ ■ ■■

i

'

__________

1

* n iii i) n Flytninger, Navne-og Stillingsforandringer, Etablering afnyeVirksomhedero.1. ' ni i ' wmmmmmmm ' ' ...........— — — — — ' iiim — mi mm ■

Meddelelse herom bedes indsendttilVejviserens Kontor, Nytorv 17, inden 20. Oktober. B la n k e tte r til B r u g v e d A n m e ld e lse n firtdes i S lu tn in g en a f d e tte B in d .

V e j l e d n i n g i B r u g e n a f P e r s o n - R e g i s t r e t .

1) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene. f. Eks. Dansen-Gad efter alle Hansen’eme. Dobbelte Efternavne nden Bindestreg er opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. * . 2) Inden fdr samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f.Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen aff. Eks. Fuldmægtige (Pnldm.) og Kandidater (Cand.) 0.1. intet Hensyn taget til dennærmereTilføjelse til denne Betegnelse. — Har enPerson flere Stillinger eller Titler, er 'den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. - 3) Inden for samme Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). , (Ordningen er strængt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis éller de danner et Navn ( O A P staar før C a r l , dette atter før G A S ) . Tegnet & ér ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = kansen A P etc.; Hansen A & Co. — Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk*, indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er derikkefaget Hensynved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende nr Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind).

Optagelse 1 Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn«

v • ■

vty ■;

r

Afdeling I V . Person-Register for Kjøbenhavn. Omfatter Kjøbenhavn, Frederiksborg, Hellerup og omliggende Villabyer. Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. V. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser.

A -'******•. a Dørplade- & Skiltefabrikken ved Rich. Wieder G-raabrødret. 8 E | By 7305 Aaager Janus Murerm. Joinsborgv. 31Hell. | Hell. 74 Åaba Bud & Transport Co. ved K Munch & H P Jensen Gothersg. 14 B $ Cent. 9282, 3355 & Palæ 1391x Aabad-Bjerring-Clausen O J Direktør Im­ presario Western! 304 E J ’V 2325v Aabak A C Gross. Frm. Herluf Trolles V.13 12 ffi Cent. 3126 - Chr. Snedkerm. Fanøg. 2 2 ÉS J$ St. 862y - Kr., Akts., Snedkerm. Oehlenschlægersg. 17 E | Cent. 14041 Aabal Vindueskompagni Itosengaarden 6 B f .Cent. 8447 art Einar W Pianostemmer Engelstedsg. 43 m D St. 1323 Åabech Aloxius Arkitekt Murerm. Sparres- holmv. 16 Brh. D Bella 559 - A Konfektionsforr. Husumg. 10 ID J) Tg. 1766x Aabel [Se endv. Obel] ■ H P elektr. Install. Strandg. 251E - IP TheilmannRepræsentantHavrev.6Brh. K Bella 490 - HP Urtekr. Prinsesseg. 26 E J] Am. 4956 AabergEriklnstrumentmagerVodroffsv^lB1 B | V 6681x - Karl F A Instrumentmager Pianostem­ mer Vestmannag. 32 [S] J Ara. 3365 - C J Maskinmester Frederiksborg Allé 5 Søborg D Søb. 579 - Aug. Tømrerm. Vatnav. 24 E D Am. 1375 Aabo Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Prinsesse Charlottes G. 31 Ej J) N 585y Aaboe 1’ J S Snedkerm. Ole Suhrs G. 181B Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70EI J) Cent. 9500 - Cykleforr. ved 2SIH Nielsen Aaboulevard 40 O | N 778 Aaboulevard-Kiosken ved P Frederiksen Aaboulevard 9C 2 D Cent. 2049 Åabrink H V Giarm. Amagerbrog. 89 O D Am. 3041 Aaby [Se endv. Aabye] - Emil Ingeniør Cand. polyt. Hattensens Allé 4SE | Gh. 2766 - I Kommunelærerinde Randersg. 52® H J) 0 2933u - Johan Kommunelærer Wilh. Smidts V. 1 Gjentofte J) Gjent. 380 Aabye [Se endv. Aaby] - E Cand. theol. Lærer Massør Dosseringen 183 m I N 3193 - C Enke e. Apoteker Østerbrog. 394 H $ 0 2467x - Thibla Enkefrue Hollænderv. 233 2 - Henriette Etatsraadinde Callisensv. 11 Hell. | Hell. 303x - H Fabrikant (Skandinavisk Slipsfabrik) Østerbrog. 394H f) 0 2467x - C Piskerfartøjsregistrator Annasv.41 Hell. j$ Hell. 2061v - Dagmar Forstanderinde Colbjørnsensg. 34 E $ V 2769y - Else Frøkén Hollænderv.233 2 | V 2382v * K A F Frøken Svinget 16 ’ H J) Am */ >3x 3 7

Aagaard V Guldsmedem. (Aagaard & Frede­ riksen) Langelandsv. 34 El - Paul Ingeniør (Bach & Bonne’s Eftf.) Manøg. 5’ 1 | St. 778x - Christine Klkollektrice 1. Strandstr. 182 B 1 Palæ 1853x - Annine Kommunelærerinde Abildgaardsg. 45 m | 0 40v - A P L Kommunelærer Tibirkeg. 2 13 B | N 5486 - Ida Kommunelærerinde Helgolandsg. 93GS D V 494y - Julie Kommunelærerinde Cand.phil. Lun- deskovsv. 10 Hell. j$ Hell. 522 - M Kommunelærerinde Fjords Allé 10s 2 | N 4137x - HV M Konstruktør Bogholderallé78Vanl. - Carl Trier Kunstmaler St.Knuds V .2 3B 2 - P Køkkenudstyrslorr. Kompagnistr. 19 B | By310v - O C Læge Dr. med. Juliane Maries V.16S3 f N 2265 - Julius Maler Fotograf St. Knuds V. 23 Bs 2 f V 2879x - O R Malerm. Bodilsg. 3° IH - EmmaFrøken Maskinafskrivniugsbur. Go­ thersg. 364 B D Palæ 497v - O Maskinafskrivningsbur.Folkvarsv. 7SE f Gh. 3434x - B A Maskininsp. Classensg. 19 B4 El |1 0 2336 y - Ella Modehdl. Ø-Farimagsg. 13 B D By 1391y - O F Murerm. Vesterbrog. 169 2 $ Cent. 12786 (10-2 undt. Lørdag) - Th. Murerm. Hollænderdybet 142(C] J] Am. 2139x - K Organist Norgesg. 563 [S] |) Am. 3075v - Gunnar Overassist. ValbyLangg.733Valby f Vb. 179x - 1 G Pastor emer. Frijsenborg Allé 70lS § St. 2032x - PI Postassist. Langelandsv. 37 E J|Gh. 3427x - P F Postkontrolør Helgolandsg. 93 IB - ’s Pressebureau Amagerbrog. 40B1 D Cent. 12464 - A Professorinde Kroghsg. I4 IH - Joakim Redaktør Amager Boulevard 1344 El i Am. 2624 - A M Repræsentant Borups Allé 2391Brh. | Gh. 3377u - Bjørn & G Christophersen Skibs- & Ma- skinkonsulenterAmalieg.35 B $ Cent.11450 - P D Tandlæge Frederiksborgg.l7B|)Cent. 13305 Bp. Gilbj ergg. 42 Ej - Aage Tømrerm. Bergensg. l s IH f 0 6465 - A S Tømrerm. Kristianiag.681H J04827y - Peder Tømrerm. Njalsg. 392 IH D Am.465y - A & V Zahle Vognraæud Rømersg. 9B f Cent. 4430 Aagaard-Hansen L Fuldm. Tagensv. 441 E * Tg. 616 & Aagades Brødfabrik, Akts., Aaboulevard 32 IS] | Cent. 1181 & 9182 Aagerup Fr. Blikkenslagerm. Gas-& Vandm. Tyrølsg. 2 B Bp. Højdevangs Allé 22 B Am. 2267

Aabye Rud. Gross. Papirposofabr. Griffen- feldtsg. 544 EDD Cent. 1257 - JSF IngeniørCand. polyt. Sortedamsg.31® ®N28H9x - Fr. Kasserer R. Classensg. 274 1 1 0 3847 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 3 4E I V 2769y - Jørgen Kunstmaler Classensg. 17 B4 H j§ 0 464y - C A Manufakturhdl. Falkonerallé 106 Hl $ N 3855 Bp. Fjords Allé 1 4 2 - Vilh. Prokurist Griffønfeldtsg. 544 ED - Th. Frøken Teemballageforr.Nørreg.l63E D By 751x Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 B J) Palæ 878x Aadam Margrethe Enkefrue Julius Bioms G. 233El | Tg. 370x - J Chr.Gulvbeklædningsforr. Vinkelv.212 | N 5349 Aae Olga Malerinde Johannev.91® |)N2341u Aaen P J Postassist. Frederiksborgv. 176SID Aaens Glassliberi ved LarsIIansen Falkoner- allé 112 Hl | Cent. 9413 & N 5968 AaesTh.Maskinmester i FlaadenHolmbladsg. 763(S] Aafeldt II C Overretssagf. Niels Hemming- sens G. 9 B »Cent. 6722 & 14897 Bp. Ve- sterbrog. 35* E Jl V 4357 Aafred L Automobilreparatør Strandv. 81 § St. 1676 Bp. Vesselsg. 22 Bb-3 0 |IN5965 Aagaard O OAssist v.Nyb.Kommandantskab DM. Ræveg. 8,9 B J) Palæ 653x - C Lumbye Assurandør Fredericiag. 902 B J) Palæ 2551 - P Automobilreparatør (Find Rasmussen & Aagaard) Allég. 23s El - D Bankassist. GI. Strand 442 B - Jobs. Borddekoratør Tingv. 17 E - Carl ECand.polyt.tekn. Fotograf Redaktør Tordenskjoldsg 16 B § By 5464x Bp.Mor- lenesv. 14 Holte J) Holte 467 - SO Cyklehdl.VerasAllé 24 Vanl. JJDamsø 220 Postkonto 753 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I2 IB $ By 7143 - Gerda Enkefrue Brøndsteds Allé 72 2 | V 6015y - 1 K Enkefrue Vesterbrog. 961E - Jenny Enkefrue Østerbrog. 1214 El D 0 2429y - Margaret Enkefrue GI. Kongev. 15912 H V 6354x - Nelly Zeuthen Enke e. Fabrikant Humle- bækg. I4 El f Tg. 2454u - Chr. Fabrikant R. (Axel E Aamodt) Poul Ankers G. 2S B D Palæ 1974 - Jobs. & Kaj Petersen Fabrikanter Told- bodg. 16 B D Palæ 414x - N A Forretningsf. Esromg. 32D (§Tg.465y - Dagmar Frue Amager Fælledv. 9S@ S Am. I680x - Thora Frue Bodilsg. 1° Hl § V 6454y - D EFrøken Carl Bernhards V. 312 - Harald Gross. Gustav Adolfs G. 142 IH - Otto Gross. (Celinder & Co.)Trondhjemsg. L02É § 0 439x - & Frederiksen Guldsmedcm. St. PøderStr 26 B f By 7157

Person-Register for Kjøbenhavn

Aage—Abel

IV — 578

Aagesen J N Bogholder u. Magist. Inger- slevsg. 130s IS J) V 2046v - Johanne Broderihdl. Falkonerallé 19 El - ViggoDepartementschefiUndervisningsm. K. DM.BrodcrscnsAllé2 Hell. J)Hell.i823 - H C Forretningsf. Frederiksv. Bl3 0 - A Hdlsgartner Taarnby pr. Kastrup J) Kastrup 65 - Vagn Højesteretssagf. kst. Kammer­ advokat R. DM. Fredh. Kan. 16 SS J) Cent. 2550 & 11550 (10-4) Bp. Stockholmsg. 53 ‘ 2 E | 0 728 - Kaj Y Ingeniør Charlottenlundsv.30 Hell. - Harald Korrespondent Jernbanev. 27 Lyngby J) 'Lyngby 442 - C J Kirschoff fh. Købmand Dronn. Tværg. 52i - L V Købmand Brede Lyngby ® Lyngby 357 - Vagn Malcrm. Njalsg. 55s El - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 SU® Am. 998 y - Adrian Maskinmester Strandv. 15 A s fU - Jacob Repræsentant Griffenfeldtsg. 284(N] J) N 626 - H Skotøjshdl. Amagerbrog. 53 H ® Am. 2470 Bp. Reberbaneg. I4 E - B Skotøjsreparatør Sundevedsg. 2 El |) V 1987y - Aage Snedkerm. Westend 29 0 D V1438 Aagreen L V Ingeniør Yaldemarsg. 412B J) V 5940 v Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkonerallé 0 120 E ® Cent. 10940 Akerlundl M O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 El - Henry Gross. (Chr.CRahr& Co.) Nyvej 9 IS | V 3305 - John Gross. Puggaardsg. 84 E ® By 485x - N J Skrædderm. Bredg. 20°Kl $) Cent.6209 Bp. Bredg. 47s B fPalæ 1912 Aakerlund A Speditør Toldklarerer PeterFa- bers G. 354 IHi J) N 3549 x Aakerman A Dameskrædder Ny Kronprin- sesseg. 11° IH |) Palæ 1719u Aakessen Aage Konfekturehdl. Peter Bangs V. 27 E - Aa Musikdir. Norrebrog. 38 A 4Hl Aa-Kiosken Aaboulevard 50 El Jl Cent. 11037 Aakjær Svend Cand. mag. kst. Underarkivar Svinget 263El J) Am.745y Aa-Lageret, Akts., Urtekr. Rantzausg.8 B E jg N 1528x Aaland II P Kunstmaler Holmbladsg. 794E Aaland vedCarl Hansen Flytteforr. Dan- marksg. 19 E J) V 1567y Aalberg Joseph Krcaturkomm. S-Boulevard 533E | V 7898 - Vilh. Købmand Virum Lyngby Aalborg R A Ritmester R. DM. Lundtoftev. 218 Lyngby Aalborg Margarinefabrik’s Hovedoplag Pe­ der Skrams G. 24 K J) Cent. 10254 &11254 Aalling J Sølvsmed Frdbg. Allé 11 A 3 E ® V 6686x - & Rasmussen Sølvsmede N-Søgade 17E® By 1919y Aalund OttoGlarmHolsteinsg45E J]Cent.9936 Aamand Niels Overmontør Ægirsg. 463El J) Tg. 3277y Aamann Svend Repræsentant Smalleg. 36 B4 E | Gh. 911y Aamo David Repræsentant Girnles Allé 3B s E $ Am. 1506 Aamodt HansDriftsinsp. Strandboulevard722 i | 0 3646 - Maria v.IIedermann Frue Musiklærerinde Løngangsstr. 373B ® By 1526y - Ax e l E Aamodt Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Btabl. og Bogtrykkeri Frm. Kong Nyt IS m J) Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 Aamund Joseph Fuldm. Raagev. 17 Hell Aandssvageanstalter seAfd. IIReal-Register Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandbou­ levard 1012E $ 0 3141 y Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Wille moesg. 224El | 0 2246y

Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv. 48B2 ID $ Tg. 3414x Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 21 B 1E Aarep S P Godsforvalter Overskousv. 63 Valby ® Vb. 196y Aarestrup Emil Afdelingschef Stægers Allé 33 E | Gh. 2569 - Georg Bankbestyrer Lykkesh. Allé 3ASE | V 7150 - Marie Enkefrue Falkonerallé 412 E - M Frøken Baggesensg. 352 (Hl J) N831y - Ingeborg Fuldm. N-Frihavnsg. 834 El Aarfelt A L ¥ Billedskærer Skydebaneg.l 0 $! V 3058 Bp. Matthæusg. 282 0 - H Billedskærer Oehlenschlægersg. 26 Bb. 1 HU J)V 63 Bp. Sønderg. 4 4 0 Aargaard Ludvig B Gross. Valdemarsg. 18s B ® V 2921 x - & Nayberg Gross. GI. Kongev. 33 E ® V 8179 & V 8199 - Jacob Kunsthdl.Vaffelfabr. Trommesalens Pass.Ø !)By6220 Bp.Vesterbrog. 146B2E Aarhus (las- og Vandmesterforening, N- Voldg. 30 K ® Cent. 2278 Aarkrogh L C Graver v. Timotheus Kirke Toftebakkev. 4 Valby - V M Kapelmusikus Jagtv.713IDJ)Tg.271v - M Restauratør GI. Kongev.148 E JVV4064 AarreHansFuldm.iKbhvnsKreditforen.Gaa- sebæksv. 21 Valby J) Vb. 414 Aars Ferdinand Arkitekt Vesterbrog. 9 A 4B - SABagerm.Falkonerallé 96 E J$N 5858 - Paul Dekoratør Blaagaardsg. 31A 4 El J) N 233lx - Einar Forretningsf. Oehlenschlægersg. 64 0 Jl V 7619 - Louis Hdlsrejsende Rothesg. 93 E ® 0 1024x Aarsbo J Stadsbibliotekar Ole Suhrs G. 141 m $ By 1987 Aarskov Georg kgl. Kapelmusikus Herluf Trolles G. 74 B $ By 7773 Aarsleflf Hilda Frøken Vodroffspl. 220 J} V 6084y Aarslev M Skotøjshdl. Nikolajg. 26 K ® By 5026x Aarslev-iensenK Manufakturhdl. Borups Allé 213 Brh. f Gh. 2717 Bp. Kær- sangerv. 23' Brh. Aarstad W Driftsingeniør Zionsv. 51jsfij - W O C Kontorchef V-Paradisv. 18 Holte -P C Rasmussen Værkmester Raadhusv. 49 „ Charlottl. ® Ordr. 2446 ArstadiusE Skrædderm. Kompagnistr. 37 E ® By 801y Bp. Silkehorgg. 101E J) 0879y AarsøeM Bogholder Oehlenschlægers Allé 20 Vanl. | Damsø 737 - A J M Fuldm. GuldbergsP1.64EI J)N4914v AarupChr.BankbestyrerHj ortholmsv.5Holte 1 Holte 429 - Ulla Frue Amager Boulevard 41IH - F C Malerm. Stubbevangen 8 Brh. ® Bella 378 - John Malerm.Godthaabsv.30E ® Gh.4066 - Chr. Metaltraadvarel'abr. Vølundsg. I4 ID - & Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav.39ID ® Tg. 1100 - Robert Metaltraadvarefabr. Højmosev. 2S Emdrup - S C A Metaltraadvarefabr. (Aarup & Co.) Dortheav. 39 ID - K Repræsentant Under Elmene 71E ® Am. 4353y - P J Revisor S-Boulevard 873 E Aarup Hansen J Assist. u. Magist. S-Boule­ vard 902B - Benny Kontorchef i Landmandsb.S-^Boule- vard 861i | V 3986 1 - Fr. Prokurist Gunløgsg. 102 B - Th. Sagfører Cand. jur. Fredericiag. 15 E i Cent. 12005 & 12272 Bp. Dronn. Tværg. 545 B ® Palæ 3722 Aarvig S & M Syge- & PlejehjemFrdbg. Allé 42 B 1E | V 750y AarøRHenriksenTrikotagehdl.Smalleg.39E Aarøe M Kaffehdl. Jernbanev. 1A Lyngby Aas I C Direktør Ehlersv. 33 Hell. ® Hell. 2564 • A V Fotograf Ehlersv. 33 Hell. - JFNaalemagerm. Gothersg.41K ®By3920

Aas Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlottl. J) Ordr. 1057 - H O Skrædderm. Regnar Lodbrogs Allé20 [S] H Am. 4216 Aasberg J F Dampskibsf. K. DM. MfæD. Gersonsv. 26 Hell. $ Hell. (>17y - J Fuldm. Borups Allé 71ID® Gh. 727x - C E Malerm. Vølundsg. 54 É ® Tg. 1482x Asell Per Overmontør Rebekkav. 181Hell. Aaskov L J R Cigarfabr. Turesensg. 6SE Aaskow W Willadsen fh. Købmand Monrads Allé 22 Valby | Vb. 602 Aasted Eigil Fabrikant Gladsaxev.22 Søborg | Søb. 507 - David Kontorchef Rønneallé 6 Lyngby f Lyngby 472 tella Modehdl. Fredensg. 41El - Anna Tandlæge st. Kongensg. 5 E flPalæ 402 - J D Tapetserer (HPlambeck’s Eftf.) Stam- pesg. ? | | V 7669 - S Tapetserer (H Plambeck’s Eftf.) st. Kongensg. 53B ® Palæ 402 Aasted-Frandsen Chr. Gross. Mariev. l ’Ved- ba>k® Vedbæk 216 Aastrand Herman Urtekr. Trekronerg. 58 Valby § Vb. 274 Aastrup Volmer Driftsinsp. Cand. pharm. Lyngbyv. 852 S - Carl Gross. Holbergsg. 26' E J Cent. 9256 - C H Ingeniør Fælledv. 255El - H I * Pastor emer. Ringstcdg. 62 E ® 0 1447 y - Th. Provst emer. R. Strandboulevard 932E f 0 2334v Aastrøm Aage Repræsentant Stjerneborg Allé 8 Søborg J) Søb. 342 - Carl Smedem. Nærum ® Nærum 43 Aasø P H Isoleringsmester Hovedvangenl6s Brh. Jj) Bella 300 Aasøe M C Urtekr. (Carl Hansen’s Eftf.) Mølleallé 18 Valby ® Vb. 397y Aatoft A Repræsentant Forfatter Krsthvns Voldg. 34 i | A m . 4908x Aavang ved C Bach-Han.senVaskeri 1. Frede- riksborgv. 28 ID ® Tg. 1416 Abbelin Johan Skrædderm. Webersg. 15* E Abben Julie Enkefrue Svanholmsv. 14A2E | V 6202 u - Verner Husejer Fredensg.173 El J}N4497x - Hedevig Frøken Korrespondent Cand.phil. Svanholmsv. 14 A 2 E ® V 6202 u A. B.C. Protokol Co. ved Johannes Iversen & Co. Fredh. Kan.2 B ® Cent. 14770 &14771 Abel Olga Frue Dameskrædderinde Mark- mandsg. 2° E ® Am. 6110 - Camilla Enkefrue Østerbrog. 1501E ® 0 4365v - Caroline Enkefrue Classensg. 394E ® 0 4953y - ’s Expres Go. ved N C Petersen Westend 24 B | V 3918 - V Formand f. Cementstøbernes Fagforen. Borups Allé 115s H2 - E B Frue Havneg. 434 E ® By 3718 - V C Fuldm. u. Magist. Odenseg. 134 E - V E Fuldm. u. Magist. Lyngbyv. 563 ^ ® St. 337x - KnudGlarm.Vesterbrog.1028,1B ® V 3713 - Holger Graver v. St. Jakobs K. Østerbrog. Lægeforen. Bol. K 9 E - C F M Gross. Vennemindev. 202-'® ® St. 1172 - Helmer Gross. Agenturforr. Ny Kongensg. 14E H Cent. 14756 Bp. I E Ohlsens G. 191 E f 0 6423 - M & Co. Gross. Vennemindev. 2b EU® St. 1172 '- S A Skuespiller Griffenfeldtsg. 431B - F Smedem. Slotsg. 5 S! Bp. Nørrebrog. 34MbeB | N 693v - O C Smedem. Fuglebakkev. 90 ID ® Gh. 1033 y Bp. Duev.883® - AETømrcrm. (NHAbel)M.arkmandsg.2°E - N H Tømrerm. Frm. Markmandsg. 2 E ® Am. 6110 - AxelAUrmager Holm. Kan. 282 E - 1 V Urmager Landemærket32E ® By 7118 Bp. Theklav. 14 ID

Abel—Adle

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 579

Acka, Murreparations- og Kakkelovnskomp. ved Julins Nielsen Oehlenschlægersg.50E £ V 8030 Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. Nygade 5 E £ By 3442 & By 3664 Bp.Fredensv.17 Charlottl. £Ordr.733 Ackermann Karen Frue Australiev. 20:! 13 £ Uyv. 2162 y - K E Orlogskapt. Vagerinsp.R.Allég. 17 Hh.4 IB £ Gh. 2543 Acta ved Emil RosePapæske-&K.art,onnage- fabr. Vesterbro,g. 137 3 £ V 9413 y Activ ved P II Lindvang elektr.Instal- lationsforr. Kirsteinsg. 4 El £ 0 414 - Pakkassefabrikken, O Winther Holmensg. 26 E £ By 2808x - S mør r ebrødsf or ret n. Acti v Skinderg. 20 E £ By 3108 og Kattesund 12 E £ By 6790 Adam’ s Tr anspor t Co. Akts., Bern- stortt'sv. 19 3 £Cent. 7400 Postgiro Nr.174 Adams W Mc. Direktør Kronprinsesseg. 282 E £ Cent. 12636 Adamsen Carl elektr.Install. Vesterbrog. 881 ® £ Cent. 6146 - Dagmar Enke e. Malerm. Weyscsg. 56 gi - G, J & E Frøkner Aalekistev. 37 Vanl. £ Damsø 285 - O Gross. MSH. R.(Chr. Stausholm) Bredg. 773 E - H P HusejerGodthaabsv. 444 E£Gh.2402 - O V Guide Ny Carlsbergv. 7' ® £ V9400v - PP mus. Instrumentmager Adelg. 31 E 11 Palæ 287 v - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - A Manufakturhdl. Hanstholmsv.30sVanl. £ Damsø 733 - RobertPra‘st. Kapellan v.Nathanaelskirken Meklenborgg. 23 ®] £ Am. 3395 y - A T Redaktør Badstuestr. 91E - ’s H F El'tf’s Skiltefabrik ved H V Jensen Frederiksborgg. 37 E £ By 953x - H Tømrerm. Olul'sv. 6 A s 'il £ 0 3133x Adeler [Se endv. Adler] - Cosmus Baron fh.Fuldm. i Finm. Ryesg.30 Villaen E £ N 2035 -O H Baron Ekspeditionssekr. u. Magist.. Østerbrog. 56C3 1 £ 0 844 x Adeler-Bjarnø Axel Fuldm. Solsortv. 58 B £ Gh. 854 x Adélsbøll Niels Bjerring Bagerm. Allég.25 E £ Gh. 4457 Adels Forbund, Dansk, Dronn. Tværg. 7 E se Afd. II Real-Register Adeison R Enkefrue Gyldenløvesg. 103E £ By 481 y - Semi Prokurist Hans Backers Allé 142 [s] - A Repræsentant H C Andersens G. 3 B 'E £ By 5244v Adelsteen Ali'red Repræsentant Kingosg. 53 3 £ V 2996 u Adelsten H Direktør Gudrunsv. 8 Charlottl. £ Ordr. 1428 Adelørn C A Afdelingschef Jesper Broch- mands G. 52E - Marius Stabstrompeter Ole Suhrs G. 2S E Adler [Se endv. Adeler] - D B Bankier IsIandsBrygge52E £Am .l97 - D B & Co.’s E ftf., Akts., Bankier- & Vekselererforr. Østerg. 61 E £ Cent. 37, 750,1623 & 12623 Stats £ 474 Telegram- adr. „Debadlerco" - & Co. Cigaret- & Tobaksfabr. GI. Kongev. 41 3 £ V 7133 - Ludv. F Cigaretfabr. (Adler & Co.) GI. Kongev. 4113 - C A Cigarfabr. Egeg. 72E £ N 3871x - Henry Direktør Vodroffsv. 392 3 £ V3609 - Hugo Direktør (IIL Adler) Helloruplunds Allé 14 Hell. £ Hell. 550 ■ Gammeltoftsg. 10s E £ By - Violet Frøken H C Ørsteds V. 731 3 | N 4016 - August Gross. Vestcrbrog.1291 3 £V 3 6 9 5 - BertelGross.R.VillanellallundfbrbiNærum £ Nærum 28 . ■ H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen ES £ Cent. 8331

Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 ® se Afd. II Real-Register Abell Fritze Frøken Adjunkt 1. Strandv. 2A1 Hell. ^ Ueli. 1715y - E K Frue Klkollektrice Kronprinsesse Solies Y. 23s [K] Abild L J K Inspektør Dronn. Dagmars Allé 221Valby Abildgaard - Just Ab ildgaard jun. Assurandør Stormg. 4 ® Cent. 7008 & 0399 Bp. Rungsted £ Rungsted 318 - J Chr. Direktør Vesterbrog. 672E - Holger Disponent Fjords Allé 82 13 - K Elling Gross. Frdbg. Allé 813 - Knud Gross. Agenturforr.Frederiksbergg. 2 1 | By 3208 Bp. Trondhjemsg. 131 [øj £ 0 6679 - N Kommunelærer Amagerbrog. 1334 (11 § Am. 5370y - Just Konsul Gross. Jens Kofods G. I1E | Cent. 13335 - Carl Købmand GI. Kongev. 104 3 £ Cent. 8023 Bp. Enghavepi. I l 3 E - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 E £ By 2179y Bp. Kochsv. 3123 | V 6096y - V Pianostemmer Kastruplundsg. 11 Ka­ strup - C Postkontrolør Smalleg. 13 E | Gh. 1169 x - A Prokurist Carl JohansG. 91El J}01246u - ’s I Chr. Eftf. Sukkervarel'abr. Gi. Kon­ gev. 39 3 £ Cent. 11321 Abildgaard-Elling JustFuldm., afJustitsm. aut. handels- og regnskabsk. Tillidsm. Leifsg. 8SE £ Am. 5960 Abildhøj Anders Assist. v. Stat-sb. Wiehesv. 10 Hell. £ Ueli. 1929. Abildskov P Malerm. Castbergsv. 6 Valby - Marie Parfume l'orr. Nyelandsv. 50s 3 ffi Gh. 741u Abildstrøm A Husejer Frihedens Allé l l s E D Am. 2506y Abildtrup N Hdlsrejsende Holcks PI. 2 Brh. $ Bella 132 Abingdon ved A Rønnow NielsHemmingsens G. 32 E £ Cent. 4304 Abnormanstalter, se Emnelisten Abraham B F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 8:i El - Leo Guldsmed Gernersg.65 El ||Palæ847y Abrahams N Direktør f. Klasselotteriet R.st. Kongensg. 974 El $ Palæ 894y - J Kapt. R. Dalgas Boulevard 681(El £ Gh. 3421 y - Ch. Kontorchef u.Magist. Jægersborg Allé 69 Gjentoftc Abrahamsen J Anlægsgartner Lonstrupv. 58 Vanl. - J Bagerm. Frederiksborgv. 451E § Tg. 1526 u - J Dameskrædderinde Kongedybet 4®Ø - Erik Docent v. Univ. Dr. phil. Gyldenlø- vesg. 104 E £ By 4068 - Ida Enke e. Læge L I Brandes Allé 413 £ N 1319 v Enke e. Læge Maglekildev. 151 3 ! V 940 x - KEnkefrueSundholmsv.412®) £Am .ll74y - Nina EnkefrueFrdbg. Allé 42 B33|Cent. - Selima Enke e. Gross. Bredg. 293 E £ Palæ 329 - Einar Forretningsf. Vesterbrog. 693 E £ V 6024 y & s> - Leopold Forretningsf. Svanemosegaardsv. 413 | N 4409y - Elisabeth Forstanderinde Amagerbrog. 1593 É £ Am. lllx - Johanne Frue St. Jakobs G. 184E £ 0 2897u A Fuldxn. N-Farimagsg. 312 E H Byl240x Poul Fuldm. u. Telegrafv. Vesterfælledv. 904 3 li V 7792 . G A Giarm. Østerbrog. 134 i | 0 1123v Bp. Koldingg. 3 1 E Axel Gross.'Direktør R. i ’alæg. 8b®E £ Cent. 8771

Abrahamsen S Ingeniør Cand. polyt,. Brede Ladegaard pr. Lyngby £ Lyngby 272 - V K Ingeniør Grundtvigsv. 23 3 £ V 8100 - O K Inspektør v. Vartov Hosp., Kapt. Farverg. 27 E - V K Kommunelærer Vennemindev. 59A2 IS £ St. 1053x - Kaj Koncertsanger Sundholmsv. 412 E £ Am. 1174y - Harald Læge Dr.mod.ReservekirurgAma­ gert. 2 E D Cent. 8880. Kons. i kirurg. Sygdomme Mand., Onsd.,To.rsd., Fred. Kl. 12 x /2— II /2 Bp.Slotsholmsg.l2sE £B y 6673 - HolgerMManufakturhdl.(BrønshøjVare­ hus) Sundv. 122Ilell. £ Hell. 2744x - Axel Ostehdl. Kurlandsg. 6 E £ Am. 6612 Bp. Kurlandsg. 153 E - Albert Overtelegratbostyrer R. Rygaards Allé 32 Hell. £ Hell. 1719 - M L Pastor emer. Evaldsg. 43El £ N 53x - Elias Prokurist Tagensv.342 E £ Tg.627u - Aage Repræsentant Skaaneg. 134 E - M Restauratør GI. Vartovs V. 36 Hell. SI St. 309 - Charles Sekretær Cand. jur. Hortensiav. 10 3 S V 7560 - A Skrædderm. Dannebrogsg. 3 2 i | V 2917x - A Skrædderm. Ravnsb. Tværg. 4Bb4 E II N4084v - Einer Skrædderm. Flensborgg. 194E - P Skrædderm. Istedg. 9911 | V 5497 x - C F Sinørrebrødsl'orr. Dronn. Tværg. 17 E S) Palæ 2716x - A Urtckr. Jomsborgv.23 Hell. £Hell.2465 Abrahamson S Blomsterhdl. Frederiksborgg. 314 E S Cent. 9928 - Jutta kgl. Hof-Frisørinde Kjøbmagerg. 31 E £ By 2424 Bp. Frederiksborgg. 314 E - Jenny Frue Hambros Allé lOHell. I Hell. 1559 - B & F Frøkner Gothcrsg. 1601E |) By 4683 - Harriet Frøken Frederiksborgg. 314 E £ Cent. 9928 - Edgar Gross. (Emil V Abrahamson) Ved Amagerport 75 E £ Am. 1513 x - Emil V Gross. Frm. Toldhodg. 10 E å Cent. 5247 A Ingeniør MIJTvermoes & Abraham­ son) Gothcrsg. 1603 E £ By 8680 - Jul. Overkirkebetj. Frederiksborgg. 314 E £ Cent. 9928 - F Sproglærerinde Kongedybet 23 [c] Abramovitsch JSkrædderm. (Herreskrædde- riet Absalon) st. Regneg. 172E Abramowitz G Skrædderm. Westend 23® £ V 5894 x Bp. Drejøg. 10s S S St. 1291y Absalon, Annonce- & Reklamebureau ved Holger Hansen Sværteg. 32 E - Bud Transport-Co. Studiestr. 13 E £Cent. 11221 - Fo r s i k r i n g s - A k t i es e l s k a b et A b s a - lon Raadhuspl. 45 B £ Cent.9930 se Opta­ gelsen under Absalon i Real-Registret Absalonskirken, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. II Real-Register Acca Pen Company, The, ved V & H O Gjerløtf Østerbrog. 91 El £ Cent. 13806 Accumulator - Fabriken, Akts., Vesterbrog. 53 E f Cent. 2161,7961 & 7981 Telegram- adr. „Accumulator" PostgiroKonto Nr. 974 Achen H C Afdelingschef Nørrebrog. 684El £ N 1184 y - PH Agenturforr. Gross. Frm.Rosenborgg. 2E £ By 1658 - Olga Enkefrue Mynstersv. 134 3 - Chr. fh. Gross. Vodroffspl.141 3 f! V 4880 - C O Gross. (P H Achen) Jagtv. 2094 13 - Knud Gross., Agenturforr. Nansensg.19 E £ By 8811 - P II Gross. Rosenborgg. 2Z1 | By 1658 - Mathilde Tandlæge Kong. Nyt. 8 E I Palæ 3867 Bp. Amager Fælledv. 37s ® £ Am. 1017v Achilles G Translatør Kaysorsv. 2 Charlottl. £ Hell. 2706 Achton L P Trafikmester Valborg Allé 322 Valby

Adle—Ahlb

Person-Register for Kjøbenhavn Agerskov R Fabrikant Nørrebrog. 1063IH J N 687x - JohanneFrisørindeKingosg.41El ® V 7047 - G Gross.' Strandboulevard 3SE l® 0 2181 - CIngeniørR.Strandboulevard3sE)|)02181 - C Kommunelærerinde Lynæsg. I2 IH ® N 4381v - M Lektor Cand. mag.Grundtvigsv. 33El |i V 5634 y - Thora LærerindeRyvej4Holte®Holte565 - WSkotøjsfabr. Blaagaardsg.l5H i)N511y Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester- brog. 115 El ® Cent. 8889 - V Vinhcll. (Ilaltic Wine Import) Amager­ brog. 29A5 [C] |) Am. 5532x Agersted A A Pr.-Løjtn. i Fodf. Joakim Larsens V. 82|F|® Gh 1640y - A S F Telegrafmester Ved Amagerport, 181El Agertoft, Sven Ingeniør Ved Klosteret 254^ - PM Lektor Cand. mag. Lundsg. 104 121 J) 0 145 u Ågerup Chr. Boghdl. Nørrebrog. 215E ® Tg. 639y Bp. Bjørnsons Allé 13 Søborg. f) Søb. 525 - Chr. Cigarfabr. Nordbaneg. 24 E ® Tg 2556x Bp. Esromg. 264E ®Tg.2997y - Chr. Restauratør Forchhammersv. I2El ® V 9210v - J Restauratrice Stenosg. 93El ® V 2901y Agge B Frøken Classensg. 523El J) 0 647x Aggebo-Nielsen P A Bogtrykker (P A Niel- sen’s Bogtrykkeri) Sofiev. 22® | N 458y Agger [Se endv. Acker] - Chr. Ingeniør Svanemollev. 84Hell.JHell. 305 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjørnsstr. 161H - Chr.P Præst Vesterbrog. 982IH® V 6406y Aggerbeck CR Bogtrykker Ingolfs Allé 3 SI | Am. 3206 - Valdemar Købmand Rørholmsg. 34Kl ® By 5754y Aggerbeck-Christensen Ejgil Kontorchef Holsteinsg. 511El AggerdahISophus Bogholder Godsbaneg.71® - Cbr. Revisor Ordrup Jagtv. 53s Charlottl. | Ordr. 1560 Aggergren J A S Fabrikant Nørrebrog.541IH - A L Vulkaniseringsanst. Peder Hvit- feldts Str. 13 E ® By 1166 x Aggerholm [Se endv. Agerholm] - A Blomsterhdl. Vesterbrog. 8 X (H J)By 2563 Bp. Istedg. 31 IB f V 5127y - JensGUrtekr. Kronprinsesse SofiesV. 7 IH J) Gh. 448x Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Del- ling. 1 1H® Palæ 2691y Aggersbo Chr. Repræsentant Rømersg. 254 H J) By 5744x Aggersborg [Se endv. Agersborg] . - H C Fabrikant Cand. pharm. Maglekildev. 163E) ®V 303v Aggerssko ved M S Lund Skotøj en gros Fre- derikkev.l9Hell. f Hell.1897 & Hell.1349 Aggersund Kridtværk, Akts., Guldborgv. 10 IH® Cent. 12984 AgierJohs. Brændselsforr.Rønneallé 1Lyng­ by Jl Lyngby 210 Agila, Akts. Automobilhdl. Rysensteensg. 13 IH Jl Cent. 5060 Agner Carl & Co. Gross. Nørreg. 35 E® Cent. 8008 - Carl Gross. (Carl Agner & Co.) Sofiev. 23 El | N 1107 - H C Prokurist Frederiksv. 25,IH®Gh.2215 Agnild Orlaf Kontorchef Læssøesg. 91IH Agnvig Ludvig Fabrikingeniør Værnedamsv. 12 A2El de AgQeray Bayo V G spansk Minister Kri- stianiag. 61El fi 0 1652 AhI-Nielsen JohnJournalist Bentzonsv.371® Ahlberg [Se endv. Alberg] - J & E Frøkner Fredensg. 22 El ® N 3131y - A Metalvarefabr. Liljev. 13 Gjentofte® GjeJit.645 Ahlbom Ellen Enke e. Translatør Frdbg. Allé 363O ® V 5560v - Villiam Revisor Blaagaardsg.212IH® N 5440

IV — 580

Adler O E Gross. J ernbaneallé 54 Yanl. ® Damsø 384 - Hanna Mag. sc. Rektor Sortedamsdoss. 97 m (2—3 undt. Torsd. og Lord.) Bp. Calli- sensv. 19 Hell. ® Hell. 1996 - Agnes Pianistinde M I & A Yesselsg. 134 m D N 681x - Rigmor Frøken Translatrice Villanella Rundforbi Nærum J) Nærum 28 Adl e r C y c l e A k t i e s e l s k a b ,kgl.Hofleve- randør Søtorvet 1 , 3 E | Cent. 9682 Omst. til alle Afdelinger Adler-Fabian C Enkefrue Vesselsg. 4S (Nj Admiralitetsafdelingen Slotsholmsg. 10 m (1-5) | Mil. 201 se Afd. II Real-Regi- ster u. Marineministeriet. Admirallie Laura Enkefrue Sølvg. 965IH ® • By 297 u Adolph Einar fg. Direktør f. Marinem. Skibs­ tilsyn K. DM. Ovcrg. o. V. 60 [c] ® Mil. 188 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg. 22 Gjentofte $1 Gjent. 279 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSH. R. Slots- holmsg. 102 H ®_Cent. 9782 - O J Gross. Fabrikant R. Martensens Allé 2S El ® V 7465 - Fr. Th. Ad o l p h ’s Enke, Akts., Gross. Slotsholmsg. 16 IB ® Cent. 7082 - O E Jægermester Godsejer Frcderikkev. 16 Hell. | Hell. 855 - L Overmaskinmester v. CarlsbergBrygge- rierne Pasteursv. El ®V 1475 x - T Juhl Pianoforhdl. Jernbaneg. 4Ae E ® By 3310 - OveSnedkerm.Frejasg.5[L]Bp. Birkeg .8SIH Adolphsen Aage Boghdlmedhj. Blegdamsv. 1142 11 - Anna Enkefrue Dukkeforr. Blegdamsv. 114 1 ® 0 2972 x - Vald. Magasinforvalter Luganov. 4S1 $ Am. 5676 x - C Revisor Edv. Griegs G.282i§ ® St.l807y Adolphson HSSproglærerinde Griffenfeldtsg. 44> IH® N 3702 x Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, Kraks Vejviser Nytorv 17 P ® Cent. 308 Kontortid 9-4 Postkonto 244 Adriaanse Marius Gross. Dyvekes Allé 13 GU J Am. 6422 Adrian O P Bogbinderm. Absalonsg. 11s E | Y1489u - O C Cand. mag. Kommunelærer Brobergsg. I4 1 ® Ani. 5893y - A M L Enkefrue Nyhavn 38s H ® By 5571 x - Rud. Gas-&Vandm.Kobbersmedem.R. (H H Adrian) Toldbodg. 212H ® Palæl588 - H H Kobbersmed Gas- & Vandm. Frm. Nyhavn 37 H ® Cent. 3238 - LMC Kommunelærerinde Brobergsg.l4 1 - Th. Malerm. st.Kongensg.442H®Palæ421 - Th. & Alb. Christensen Malerm. Borgerg. 81 m ® Cent. 2944 AdriansenEBudeksped.Larslejsstr.lHfCent. 12975 & By7559 Bp. Hvalsøv. 23 Brh. - Jan Gaardejer st. Magleby ® Dragør 408 Adsbøl Carl Tandlæge Skinderg. 291H J} By 6491 AdsersenVald. Dyrlæge Forsøgsleder Cand. pharm. Allég. 27A1EI $ Gh. 1453 x - W J ordt Giarm. Bregnev. 19 Gjentofte ® Gjent. 485 - Hugo Læge Dr. med. R. N-Farimagsg. I l 1 m I Bv 5007 Adstofte Georg Cand. phil. Kommunelærer S.-Fasanv. 20s E A.E.G. Dansk Elektricitets Aktiesel­ skab Repr. forA.E.G.. Berlin. Chr. d.9. G.5 Kl®Cent. 5000 Telegramadr. „Gea“ Post­ konto Nr. 357 A. E. G. Skrivemaskine-Depot, Tyge J Pe­ tersen Chr. d. 9. G. 10 0 f Cent. 10830 Postkonto 1841 Aeronautiske Selskab, Det danske, Amalieg. 34 E $ Cent. 10140 Telegramadr. „Aero- club“ Se Afd. IIReal-Register

A fholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 i | V5353y Afholdsforeninger se Afd. II Real-Register A f h o l d s h o t e l l e t Colbjørnsensg. 29 Q b ] ® Cent. 2196 & 2197 Telegramadr. „Afhold14 Afnejemaskinen Den ved Carl C Danly & Co. Falkonerallé 94 (F) ® N 2894 y Afskrivningsbureauet Alta ved E Jensen Gyldenløvøsg. 16 H ® By 1083v Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. II Re­ al-Register Aftenbladet Kjøbmagerg. 9 E Red. ® Cent. 4193 Eksped. ® Cent. 1103 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21 [g ® V 1443x Aftenposten Ved Stranden 18 H Red. ® Cent. 1017 Eksped. Jl Cent. 9393 Postkonto 71 Afzelius Viggo JournalistGl. Kongev. 744 El ® Cent. 11706 • K G fh. Postmester Cand. polit. Adolph Steens Allé 72El Aga, Aage Hansen Aagade 90 (H ® N 2642 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjørnsensg. 11 E f Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 52 E ® 3271 x Agences Franco-Scandinaves, Akts., S-Bou- levard 90 [Bl Jl V 9941 Agenskov Richard Malerm. Saxog. 501(H ® V 2608 x Agenturcentralen, Dethlef Thomsen Overg. o. V. 90 11 | Cent. 2348, 2349 & 5212 Ager Erna Frøken Amagerbrog. 24 |c] ® Am 246lv - J Repræsentant Jagtv.51s E ® Tg. 1278 x Agerbek-Poulsen, M Enkefrue Classensg. 381 m ® 0 754u Agerbundsen Ingeborg Melhdl.(Mel-&Gryn. forr. Mola) JakobDannefærds V. 10B5 El - O Sadelmagerm. Krystalg. 3 B 1} By 4475 Agerby Tora Afdelingschef Fredh. Kan. 161 IB ® By 5846 x - A S L Forstanderinde Larslejsstr. 11 E ® By 6400 - Aksel Komponist Larslejsstr. 11 E Jj By 6400 Ageren ved Vilh. Bagger Dosseringen 6 ® i N 2161y Agergaard JKursusbestyrer Nørrebrog.76*[H J) N 876 x Agerholm [Se endv. Aggerholm] - EdvardBibliotekarfh.OperasangerR.Hav- neg. 74 E ® By 4817 - Louise Blomsterhdl. A magerbrog.97 IH® Am. 876 x - Sophus Direktør iArbejdsgiverf.R.Livjæ- gerg. 211El ® 0 4156 - Karen Enke e. Postmester Under Elmene 104 ! - S R Frue Østerbrog. 15211 f) 0 5496 - Svend Gross. (Houlberg & Agerholm) Jagtv. 206s S - Folmer Ingeniør Østerbrog. 562 121 - Betty Læge Østerbrog. 1521 121 ® 0 5496 (12-1) - L Restauratør Kalkbrænderiv. 8121®0806 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 El | V 5778x - Ejnar Inspektør Faxeg. 104 El ® 0 2409 x - O W Klkollektrice N-F*ihavnsg. 75* 1 ® 0 809x - E m m a A g e r l i n ’s E f t f . K onditor Niels Juels G. 4 IB ® By 75 lndeh. Rich. Peter­ sen Bp. Niels Juels G. 43 E ® By 443v - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 HD® By 1560y Bp. Vandkunsten 63 IB ® By 5593 y - A Maskininsp. Søvej Bagsværd J) Bag­ sværd 52 - Axel Skibsfører Vestgrønningen Dragør JODragør 90 - E Urtekr. St. Hans G. 13 IH ® N 441 y Agersborg [Se endv. Aggersborg] - Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26 El ® Am. 5845v - Vald. Mekaniker Gas-&Vandm.Gothersg. 150 m $ By 550 Bp.Zinnsg.74l21®0755x Agerschou V K Prokurist Stægers Allé 19 IH ® Gh. 2413 Agerskov Amalie Enke e. Købmand Jægers­ borg Allé 168 Gjentofte ® Gjent. 1

Alile—Albr

Person-Register for Kjøbenhavn Ahlefeldt Anny Komtesse Njalsg. I 1® ®Am. 3224x Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Ered. d. 6. Allé 12s El J) Gh. 4274 - C Greve Gross. (Gærkompagniet) Livjæ- gerg. 154 11 | 0 1886y - C Greve Overretssagf. Amalieg. 29 A E D Cent, 12267 & 12432 - Erik Greve Ritmester Amalieg. 8 i | Cent. 12202 - Wilh. Greve Cand. polit. .Pålæg. G3 E J) Palæ 2048 - Hedvig Komtesse Peter Bangs V . 8 E - FritsLensgreve Hofjgm.RKronprinsesseg. 20 E | Cent. 7108 - JohanneLensgrevinde Overhofmesterinde hos Enkedronningen Kronprinsesseg.20E D, Cent. 7108 Ahlén S Arkitekt Søborghus Allé 5 Søborg | Søb.130 _ - C P Mekaniker (Ahlén&Rasmussen)Dan- marksg. 13 E - & Rasmussen Mekanikere Danmarksg. 13 E | V 8761 Ahiers Marie Enke e. Forpagter Vesterbrog. 1752E | Y 1937y AhlgrenABestyrer Arnesv.21 Brh.f!Bellal60 - H A V Malerm. (Skiltefabr. Hava) Mi- mersg. 122El D Tg 665 Ahlmann Vilhelm Arkitekt Jyllands Allé 39 Søborg D Søb. 471 - Emilie Cand. polyt. St. Knuds V. 15s E - E Enke e. Oberst Willemoesg. 18' B - E Frøken Mynstersv. 193 IS | V 2269y - Michaéle Frøken Willemoesg. 181(øl D 0 508 u - Nikolaj Ingeniør Samfunds Allé294IHJGh. 3913 x - Marie Frøken Kunstmalcrinde St. Knuds V. 15s E I V 2097 y Ahlmann-Ohlsen SK Kapt, Bogholder GI. Kongev. 802E | V 8336 Ahlstrand C P Hdlsfuldm. Lyneborgg. 83 ® | Am. 2802x - Wald. Købmand Svinget 32 [c] J! Am. 1884 - Chr. Mekaniker Amagerbrog. 29ES [c] D Am. 5643y Ahner A Buntmager st. Kongensg. 10 E J) Palæ 1107 y Ahnfelt-Rønne 0 Højesteretssagf. Gylden- løvsg. 3 ID D Cent. 9520 & 7119 Bp. Ny- brog. 324 E | By 7738 Ahrbjerg A fh. Stabsserg. DM. Frederiks- borgv. 1622 E D Tg. 2946v Ahrenkiel H R Bogbinder(Ahrenkiel&Olsen) Hessensg. 361(S) - & Olsen Bogbindere Kultorvet 14 E |) By 4055 - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 IS |J St.393xBp.AbelCathrinesG.94®|)V2483x - Georg Urtekr. Gross. Raadhusstr. 6 B J] Cent. 4994 Ahrenkilde E V Entreprenør Amagerbrog. 754 Hl D Am. 355y - ’s N Eftf. Frugt- & Grønthdl. Nørrebrog. 11 El f N 2859 - K Gartner Maglebylille Kastrup D Ka­ strup 320 Ahrens [Se endv. Arends] - Otto Direktør Ryesg. 3 SI f Cent. 7217 Bp. Østerbrog. 503 B ffi 0 5210 Ahrens-Madsen C Slagterm. St. Annæ PI. 14 E D Cent. 3816 Bp. Nyelandsv.304-® Ahrensberg Anders Gaardejer Tømmerup Kastrup - Edvard Gaardejer Tømmerup Kastrup J§ Magle 170 - H Gas- &Vandm. Smedem. (Sundbyernes Vand- & Gasmesterforr.) Holmbiadsg. 99 m f Am. 186 x - J V Gas- & Vandm. (Sundbyernes Vand- & Gasmesterforr.) Carlsg. 2 El - Alfred Hdlsgartner Amager Landev. Mariendal st. Magleby $ Kastrup 303 Ahrensbøll Alfred Fabrikant Vesterfælledv. 3 Bs E Ahrenst Carl M Gartner Lmdeallé 45 Vanl. - V J Kommunelærer Frdbg. Bredeg. 7 IH Ahrentoft H G Fuldm. Halls Allé 52E - H F Ingeniør Kjøbmagerg. 554E

IV — 581

AlbeckAstaFrøkenPorcelænsmalerindeKon^ Georgs V. 561El * - Hans Repræsentant Svanholmsv. 81E - Brødr. E & V Tapetserere & Dekoratører Kronprinsesseg. 38 E D Palæ 1686 - E Tapetserer Esbern Snares G. 204B - E TapetsererTullinsg.lOE D F 2958x Bp. Kaalundsg. 51B - Fritz Tapetserer (Sporré & Albeck)Lyng­ by Ilovedg. 35 Lyngby - V Tapetserer Njalsg. 43B Albek J Malerm. Holsteinsg. 50 M $ 0 1660 Albér Daniel Fabrikant GI. Kongev. Forl. B D By 6902 Bp. Mariendalsv. 443El D Ch. 584y - Eduard Gross. (Skandinavisk Gnmmi Im­ port Komp.) Holbergs Allé 12 Vanl. D Damsø 160 Alberg [Se endv.Ahlberg] - Niels Gas- & Vandm. Møllcg. 42 [Ni ®Cent, 12493 - Magnus Hdlsrejsende Blegdamsv. 72 A :i(B' D N2899x - A rtbur Malerm. Mellemvangen 49 Brh. Albers Herman Revisor Fjords Allé 11 E AlbertHBørnekonfektionsforr.Gross.Vester- brog. 80 E | V 3980 Bp. Valdemarsg. 18s 1 | V 9030 y - L Fotograf Kjøbmagerg. 42 E DCent.2252 - Carl Porcelænsmaler Classensg. 3A2 M Alberti Sofie FrøkenGl.Møntl3E D By 4102 - Ejnar Skrædderm. Ny Adelg. 8 E ® Bv 7852 Bp. Strandg. 27 B4EJ f Am. 5430' - Robert fh. Stolefabr. Strandg. 27B4® ® Am. 5430 Alberts H Konditor Istedg. 69 B D V 820u Albertsen HansAfdelingschef Ø-Søgade 100* É D 0 154v - C Fabrikant Dannebrogs". 52' 1 1 V 5286y - L Fuldm. Nojsomhedsv. 7' |ø] D 0 343iy - Vilhelm Gross. (Vilhelm Albertsen & Co.? Frdbg. Allé 66° E | V 4058 - Vilhelm & Co. Gross. Børsen E D Cent. 4174 - V T Justitsr. R. Amicisv. 61E ®V3296 - A KonditorBurmeistersg.25 (C) DAm.4978 - L A Kontorchef Stuckenbergsv. 21 Lyng­ by fLyngby 487 - G Ovcrassist. u. Magist. Viborgg. 151B D 0 447y - R Skibsreder Nyvej 18 Gjentofte ® Gjent. 551 - F Skomagerm. Violv. 15 Gjentofte - Svend Skotøjshdl. Fredh. Kan. 2 1 | By 449x Bp. Enghavev.2212ED Sydhavn 174 k Albertus Gundorph Billedhugger Vald. Hol- mers G. 55 IS D St. 1723x -V Billedhugger Kongelysv. 12 Gjentofte | Gjent. 643 -E G Kommunelærerinde Hesseløg. 5Sg - Chr. Overingeniør R. Duntzfeldts Allé 6R Hell. D Hell. 1473 Albing Aage Bogholder Hvedev. 1 Brh. Aibinus Jul. Adjunkt Oand. theol. Rothesg. 153Hl D 0 702y - J Gross. (Lucas &Schaltz) Ryesg. 1313@5 D 0 1551y Aibinus Larsen Dii'ektør (Nordisk Annonce­ bureau)Kj øbmagerg.38E DCent.593&594 Alblad H Gartner Krathusv. Charlottl. Albrecht Paul J Direktør Bernstorffsv. 125 Hell. D Hell. 2129 x - Louise Enke e. Varemægler Callisensv. 21 Hell. J Hell. 383 y - CL Snedkerm. Holsteinsg. 21 M Bp. HoS- steinsg. 53 B D 0 2059 Albrecht-Beste J Landsretssagf. Skindero-, 27 E DCent. 9367 Bp. Aarhuspl. 6' B f 0 5674 Albrechtsen [Se endv. Albrectsen, Albrekt- sen, Albrethsen] - V L Befragter Gothersg. 484E ® Palæ 383x - K Bogliolder Nørrcbrog. 170s B - V F Bogholder Henrik Steffens V. 4SE f V 6775x - Ella Broderi- &Kniplelærerinde Hul- gaardsv. 39 Brh. D Gh. 668y

Ahrentz M C W Enkefrue Sortedamsdoss.59 D2H j| N 1882y Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Carl Repræsentant Norgesg. 481 [S] |) Am. 3663x - Chr. Repræsentant Humlebækg. 254 (Li f} Tg. 2121 Ahrenz H Formand f. Repræsentanter og Inkassatorers fagi. Foren. Julius Bioms G. 31s E |] Tg. 1417x Ahrnell G W Postassist. Borups Allé 184E D Tg. 2255 Aigens Chr. Kunstmaler Stormg. 354 IB Aistrup Robert Direktør st. Kongensg. 1102 E D Cent. 10196 - L P Møhelhdl. Snedkerm. Torveg. 20® D Am. 4331x - A Repræsentant Strandboulevard 79s IB f 0 4960y Akademisk Antikvariat, Th. .Johansen,Akts., Fiolstr. 12,14 E D Cent. 2298 Akjær A C Skrædderm. Smalleg. 182 El f Gh. 5002x Akkermann Elisa Frøken Østerbrog. 1504 B D 0 4284 Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kjøbmagerg. 64 E (10-2) f Cent. 7513 Statstelefon 10 ordretten Bredg. 59 E se Afd. II Real- Register Ako, k em. tekn. Fabrik Frederikssundsv. 264 Husum |) Bella 336 Akselholt J B Repræsentantlngerslevsg. 1182 i | V 7825 Akselsen A Fonnand f. Kedel- og Maskin­ passernes Forbund Sindshvilev. 182 El ® Gh. 619x Aktieselskabet - A k t i e s e l s k a b e t f o r k e m i s k I n du ­ s t r i Amalieg. 15 E D Cent.l2912&129T3 Postkonto 1563 Telegramadr. „KeminduK - Svovlsyre- & Superfosfat-Fabriken Lim­ fjorden Kontor Amalieg. 15 E J) Cent. 6388 Stats |l 163 - til Fremme af dansk Ferskvandskultur GI. Torv 22 IB Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 45 B D Cent. 4280 (1 0 -3 ) se Afd. II Real-Regi- ster Alabastkompagniet ved E Nielsen’s mek. Stenhuggeri Aldersrog. 10 M D Cent. 3006 & 5842 Aiaddinteatret Amagerbrog. 29 ® ® Cent. 12181 A la Ganterie Grenobloise, A T Bording,Akts. Amagert. 1 1E | ) Cent. 159 Alban Carl Bogholder Amagerbrog. 2301B - C A Sten- og Billedhugger Collinsg. 54B Albarts G Tapetserer (P Albarts & Søn) Ve­ sterbrog. 14 B3 B - P Tapetserer (P Albarts & Søn) Vester­ brog. 14 B3 B - P & Søn Tapetserere & Dekoratører Ve­ sterbrog. 14 B D Cent. 11427 Albech CFrøken Guldsmed Falkonerallé 17 El D Gh. 1413y AlbeckKajCand. jur. Sekretær i Finm.Dalgas Boulevard 292El D Ch. 328v - Ilj. Direktør Vesterbrog. 441B - Julie Enkefrue Vesterbrog. 983B - Margrethe Enke e.Læge Rolighedsv.202E - Mimi Enke e. Overretssagf. GI. Kongev. 29 B3 E | V 5 1 2 9 x - A Frue Østerbrog. 1243 Hl D 0 150y - Marie Frue Gl.Kongev. 1412 E | V 2072x - Carl Gross. (Andersen&Albeck) N-Fari- magsg. 392E D Fy 8021 - C E & Søn’s Eftf. Gross. Frederiksbergg. 28 B | Cent. 1819 - F Gross. (Jul. Schmedes Eftf.) V-Voldg. 23E D By 2747 - Sv. Kapt. i Flaaden Olfert Fischers G. 19 E D Palæ 1419u - V Kontorchef i Nationalb. R. Kronprin- sensv. 14 El D Gh-1423 - JensLitograf Gothersg.422 E Jl Palæ488y - Marie Malerinde Havneg. 74 i | By 35 y - K M Musiklærerinde Amagerbrog. 1073®

Albr—Alm

IV — 582

Person-Register for Kjøbenhavn Aller Johan Kreaturhdl. Asger Rygs G. 32 m | V 3454 - Chr. Slagtern. Falkonerallé 67 E D Gh. 466 x - Jens Tømrerm. St. Thomas Allé 24 3 van Aller P Direktør Tagensv. 333 E fil Tg. 1037 y - August Repræsentant Classensg. 17 A 3 SS | 0 5602 Allert H J Kommunelærer Ulrik Birchs Allé 144 1 | Am. 5248 Allerten C & K Frøkner Turesensg. 343 E Allerup & Co.Cigarhdl. Fredoriksborgg. 42E fi Cent. 1888 - Marie Frue GI. Kougev 14113 | V 6331 y - Emil Fuldm. Nørrebrog. 632 El I) N5958 - Charles Gross. (First American Per- fumery Oja)Strandboulevard6sIS |l0304y - Kai Gross. (Folbcrth Auto Specialty Inter­ national) Vesterbrog. 65;i 1 1 V 9427 y -M M Frue Hulsøm- & Plisséforr. Kir- steinsg. 7S M § 0 905 x - A Ingeniør Ingerslcvsg. 1421IHU V5948x - Flemming Overretssagf. Skinderg. 38 E D Cent. 30372 & 3435 Postkonto 1058 Bp. Martensens Allé 3!3 ffl V 3153 - R Pr.-Løjtn. Rathsacksv. 33 3 U Mil. 133 - C S Prokurist Arnesv. 2 2Brh. - S P Repræsentant Kong Georgs V. 22El D Gh. 2302 Allesø K A Ingeniør Thorvaldsensv. 10s 3 | V 1632 x Allé-Teatret (fh.Betty NansenTeatret)Frdbg. Allé 57 3 se Afd. IL Real-Registrer u. Teatre A l l gemei ne E l e c t r i c it at s-Ges el l - s c h a f t Repr. for Danmark A. E. G. - Dansk Elektricitets Aktiesel­ skab Chr. d. 9. G. 5 H f} Cent. 5000 Post­ konto Nr. 357 Alliance ved Jørgensen & Liljebcrg Raad- husstr. 3 |B] D By 4282 - Alliance Assurance Company, Ltd., i London: Tage Klee af Firma Klee & Schack, Longangsstr. 16 E J) Cent. 4462 & 14988 Alliance Francaise st. Kongensg. 62 E se Afd. II Real-Register Allin [Se endv. Allen] - Arthur fh. Domorganist R. Sortedamsdoss. 59 A 1El D N 2459 v - Otto Gross. Classensg. 7 El H0 5363 Bp. Chr. Winthers V. 3 Lyngby 8} Lyngby 567 - Ferd. Zangenberg Ingeniør Korsg. 191E - Georg kglJCapelmusikusØsterbrog.1364 El S 0 337 tto kgl. Kapelmusikus Enighedsv. 713 D V1679y - Carl Kontorchef Løjtn. St. Pouls V. 6S Hell. | Hell. 3025 - Julie Operasangerinde Vesterbrog. 64 A 2 IH | V 1412 v - Hans Pianoforhdl. GI. Strand 28 B D By 6028 Bp. Korsørg-. 33s El D 0 4031 x Alling Harryet Frue Annoncebureau Kloster­ stræde 63E £ By 7105 & By 7171 - Svend Cigar- & Vinhdl. Falkonerallé 120 1255 Bp.Klosterstr. 63 E ® Byen 7171 - A Gross. (Alling & Co.) Ny Kongensg. 15 A H - C K Gross.(AllingFrants Co.)0-Søg.982El H 0 3832 x - Frants CompanyIngeniørforr.Puggaardsg. 4SH | Cent. 3071 - Herluf Malerm.Bernstorffsv.137 Charlottl. | Ordr. 1868 Bp. Ordrupv.43 B2Charlottl. - & Co. Skrivemaskineforr. Ny Kongensg. 15 A i | By 948 y Allingham Toke Bibliotekar Helgolandsg. 154 (BJ AlmA O Skrædderm. Olfert Fischers G.6KE D Palæ 2261 -O O Skrædderm. Venusv. 432 (Sj - I L Skrædderm. Dameskrædder Fréde- riciag. 121E J) Palæ 820 - Niels Skrædderm. Aaboulevard 643 El

Albrechtsen Inger Broderihdl. Herluf Trol­ les G. 221H | By 4006 - E Brændselsforr. Gross. Kalvebod Brygge H D Cent. 5224 Bp. Overbyes Allé 321 Valby | Vb. 1622 - Martha C M Bornekonfektionsforr. (Vilh. Hansen’s Eftf. J Mathiassen & Co.) Ve- sterbrog. 106 B2E • L A A Enkefrue Gotbersg. 484E - M Enke e. Fabrikant Vodroffspl. 10®13 J) V 4495 - Harald Fabrikant Ole Jørgensens G. 7SQJ - P Fasanjæger Kongelunden st. Magleby D Magle 49 - E, Akts., Fedevareforr. en gros Synder- gaardsg. 5 E J) Cent. 3416 - C Fuldm. Prinsesse Maries Alle 5S 3 ffl V5205v - L Giarm. Ø-Farimagsg. 39 E $ 0 1846x - H P Graver v. Brorsons Kirke Jesper Brochmands G. 94H J) N 387y - A Gross. Herluf Trolles G.22'E fil By 4006 - Edvard Gross.Corneliusmindev.3 Kastrup D Kastrup 251 - P Herreekviphdl. (P Albrechtsen & Co.) Njaisg. 10s E | Am. 2177x - P A l b r e c h t s e n & Co. Herreekviphdl. Vesterbrog.10 E fil Cent. 7292 - H Ingeniør Cand. polyt.Willemoesg. I l 3® f 0 6310 - H P Købmand Gullandsg.8s E DAm.l241x - L F Købmand SteinsPl.8 Valby£1 Vb.872 - GeorgMalerm.Willemoesg.242ÉJ) 03455x - Gerda Modehdl. Frederikssundsv. 15 El JD Tg. 1894 - NJ Postassist. Noras Sidev. 4 Charlottl. - Karl Sonne Prokurist Vennemindcv.741^ - ARepræsentant Turesensg. 5 K 1 | By 1444y - GcorgKra gclundRevisorBoru psAllé 1391E - S A Revisor Translatør GI. Kongcv. 1324 3 f V 2069y - Johs. Skotøjshdl. Vesterbrog. 62 E JlCent. 9261 - Magnus Skrædderm. Birkeg. 22 1 | N 2585y Bp. Westend 53 I | V 135v - O P Snedkerm. Vanløse Allé 1403Vanl. - Fr.Urtekr. Halmt.lsE fiV2527y - TI Urtekr. Dybbølsg. 40 E Jl V 1709y Bp. Aarhusg. 122E) J) 0 1438v Albrectseif H Cand. jur. Fuldm. u. Magist. Stefansg. 48' E $ Tg. 2652 - Astrid Enkefrue Hollænderv. 733 | V 9402x - M Mørch Gross. N-Voldg. 212 Ef|B.y6133 - & Madsen Ingeniører Vesterg. 13 H $1 Cent. 8434 - Sophus Ingeniør (Albrectsen & Madsen) Vesterbrog. 13423 |) V 8864 - HL CMusiklærerindeBiancoLunosAllé913 - J V R fh. Protokolfører i Kriminalretten Grundtvigsv. 71 3 Albrektsen A C Pianofabr. Bredg. 36 El D Palæ 942 y Bp. Ny Toldbodg. 412IH - T E Postassist. Turesensg. 3UE Albrethsen Fr. Afdelingschef Hans Jensens V. 12 Ueli. I Gjent. 965 - Aage Arkivar Cand. polit. Vinkelv. 14* 3 Albumin ved V Petersen kern. Fabr. Ryesg. 23 El I Cent. 14315 Aldersro Kirke, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. II Real-Register Alderstrøst Nørrebrog. 17 El Baggesensg.10, Blaagaardsg. 9 El j| N 4232 og Mølleg.28, 30 IS samt N-Alle 15,17 & 19 El og Alders­ trøst Pass. 2,4,6 & 8 E $ N 2441x & N 2441y se Afd. I l Real-Register Aldorf L E fh. Toldkontrolør Vald. Holmers G. 362 m Alekto ved P Jørgensen Maskinfabr. Val­ by Langg. 74 Valby f Vb. 928 Alexander Camilla Frøken GI. Konsrev 152A° 3 $ V 728 y B - A Gross. Ørnev.15 E fiTg.3616 & Tg.3617 Bp. Reventlowsg. 30IH J) V 3996 - Karen Waagøc Kemigraf Kathrinev 9 Hell. I Hel.. 970y - D & A Klkollektricer Ringstedg. 61|@1J)ø 461v

Alexander Chr. Repræsentant Ringstedg. 6S i | 0 1447x - Leo Restauratør Vigerslev Allé 64 Valby | Vb. 210 Alexandersen Jørgen Bogholder Tycho Brahcs Allé Bl2E J) Am. 2327y Alexandra, ved Arthur Hansen Blomsterhdl. Frdbg. Allé 62 3 J) V 1016y Alexandrateatret Nygade 3 E Jl Cent. 1601 Alfa ved Waldemar Agerlin Broderihdl. Nørrebrog. 64 El J) N 784y - Ekspressen ved H P Mikkelsen Valken- dorfsg. 13 E J Cent. 11555 & 14800 - Margarinefabriks Hovedoplag Hambrosg. 6 m | Cent. 617 & 637 - Alfa Separator, Akts., Mølleg. 26 El fil Cent. 7429,8195 & 10062 med Omstil­ ling til samti. Afd. Telegramadr. „Sepa­ rator" - Støbegods ved Chr. V Pedersen Halmt. 20 E # V4959 - Transporten ved Einar MikkelsenValken- dorfsg. 13 m $ Cent. 11555 & 14800 Alfelt C V Bankfuldm. Bakkev. 25 Brh. Alfenide, Akts.,Nysølvvarefabr. Kjøbmagerg. 50D E | Cent. 943 & 2643 Alfsen Ivar Direktør 1. Strandv. 23 Hell. Alfl Jens Gross. Pr.Løjtn. Fredoriksborgg. 5 E D Cent. 12991 & By 4631 Algreen-Petersen CLæge Birkebo 3 Valby Algreen-Ussing Flemming Forfatter Ves- selsg. 9Si | N 5122 - Gerda Sekretær i Justitsm. Vesterbrog. 19223 I V 9342y - H Frøken Skolebestyrerinde Rønnebærv. Holte J) Holte 326 Alhambra Film Rygaards Allé 11 Hell. i Hell. 2630 - ved J Christensen Vinduespoleringsforr. Sindshvilev. 3A El $ Gh. 1257x Alho ved Paulsen &Hoeck Salatfabr.Nørreg. 35 D E D By 7016 AlholmViggoSmedem.Enghavepl.15JlV3822 Alkestrup A Wilhelmsen Enke e. Direktør Halmt. 3:,1 | V 5413 x Alkjær M A Kommunelærer Frølichsv. 45 Charlottl. j§ Ordr. 354 - Marie Kommunelærerinde Turesensg. 161 E f By 5721y - CAPostassist. Stenderupg. 34H |JV5106u - Johs. Tømrerm. Omøg. 18 El JSt.1250 Bp. Godthaabsv. 18 C4El J]Gh. 1200 Alkoholfri Restauranter, Kvindernes,Vester- brog.35EJ)Cent.l0417Supplerende Oplys­ ninger, se Bind I : Real-Registretog Bind II: Fag-Registret (u. Caféer) Allart G belg. Gesandt SK. Grønningen 52E J) Cent. 1741 Alléapoteket Frdbg. Allé 42B 3 f V 865 Alleenberg Garagerne Frdbg.Allé763|)Cent. 7670 Allen [Se endv. Allin] - Alma Enke e. Komponist Nyv. 1Gjentoftc f! Gjent. 942 - Poul Fabrikant (Johannes Allen’s Metal­ varefabrik) Strandboulevard 1052 El fil 0 1925x - Kai Forfatter Vodroffspl. 5r>3 |) V 4697 - Johannes Allen’ s Metalvarefabrik st. Kongensg.61 B fi)CentT3272Telegram- adr. „Metalal] en“ * - JohanneFrøkenOversætterinde Fredensv. 19 Charlottl. Aller Axel Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaardsv. 7 Valby J) Vb. 879 - Carl Bladudgiver R. (Carl Aller’s Etabi.) Vigerslev Allé 16,18Valby|) Vb. 319Som- merbp. Villa Sophienholm Frederiksdal fil Frederiksdal 4 - Vald. Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaardsv. 3 Valby D Vb. 444 - ’s Carl Etabi. Bogtrykkeri, Bogbinderi, Galvanoplastik, Stereotypi og Papirfa­ brik Hovedkontor Valbygaard GI. Jern­ banevold (= Vigerslev Allé 18) Valby S Cent. 950, 8922, Vb. 1010 & Vb. 1210 Postgiro Konto Nr. 363Ekspd.ogAbonnem. Amagert. 14 B (8-5,Onsd.7-5) fil Cent.5177

Made with FlippingBook flipbook maker