Kraks Vejviser 1926 del 2 persnregister

En Indholdsfortegnelse til Vej­ viseren findes efter Titelbladet foran i hvert Bind

Afdeling IV .

Person -Register 0 for Kjøbenhavn.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i K j ø b e n h a v n , F r e d e r i k s b e r g , H e l l e r u p o g o m l i g g e n d e V i l l a b y e r under ét med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade o g Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst’ ’ vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. H, Real-Register for JKjøbenhavn. — Adresser paa Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se Åfd. V , Provins-Register. \ En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet vedDøden i Tidsrummet fra1. December1924 — 15. November 1925, med Angivelse af Dødsdagen.

i

■ ■ ■■

i

'

__________

1

* n iii i) n Flytninger, Navne-og Stillingsforandringer, Etablering afnyeVirksomhedero.1. ' ni i ' wmmmmmmm ' ' ...........— — — — — ' iiim — mi mm ■

Meddelelse herom bedes indsendttilVejviserens Kontor, Nytorv 17, inden 20. Oktober. B la n k e tte r til B r u g v e d A n m e ld e lse n firtdes i S lu tn in g en a f d e tte B in d .

Made with FlippingBook flipbook maker