Kraks Vejviser 1925 personregister

Animated publication

Afdeling I V . Person-Register for Kjøbenhavn. Omfatter Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer. Tilsvarende Adresser for Provinsen tindes i Afd. V. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser.

Aagaard V Guldsmedem. (Aagaard & F re­ deriksen) Langelandsv. 34 El - P aul Ingeniør (Bach & B onne’s E ftf.) Manøg. 5 1 ® £1 St. 778x - Christine K lkollektrice 1. Strandstr. 182 E |1 P alæ 1853x - Annine Kommunelærerinde Abildgaardsg. 4 5 IH J 0 40v - A P L Kommunelærer Tibirkeg. 2 13 IH | N 5486 - Ida Komnmnelærerinde H elgolandsg. 93E f V 4 9 4 y - Julie Kommunelærerinde Cand.phil. Lun- deskovsv. 10 H ell. fl H ell. 522 - M Kommunelærerinde Fjords A llé 10s El | N 4137x - H V M Konstruktør Bogholderallé78Vanl. - Carl. Trier Kunstmaler St.Knuds V .2 3 B E - P Køkkenudstyrsforr. Kompagnistr. 19 E ffi B y 310v Bp. Sigridsv. 22 H ell. - O C Læ ge Dr. med. Juliane Maries V.14IH ■- Julius Maler Fotograf St. Knuds V . 23 B s E JU V 2 8 7 9 x - O R Malerm. Bodil sg. 3° E - EmmaFrøken Maskinafskrivningsbur. Go- thersg. 364 E J) Palæ 497v - O Maskinafskrivningsbur. Folkvarsv. 7SE1 | Gh. 3434x - B A Maskininsp. Classensg. 19 B 4 IH | 0 2336 y - E lla Modehdl. Ø -Farimagsg. 13 E J! B y 1391y - O F Murerm.Amager FæHedv.13 E JlC ent. 12786 (10-2) Bp. Amagerbrog. 283 (3 ® Am. 2800 - Th. Murerm. Hollænderdybet 142IH |) Am . 2139x - K O rganist N orgesg. 563 H j | Am . 3075v - Gunnar Overassist. ValbyLangg.733Valby U Vb. 179x - I G P astor emer. Frijsenborg A llé 701® |l S t. 2032x - H P ostassist. Langelandsv. 37 El H Gh. 3427x - P F Postkontrolør H elgolandsg. 93 IB - ’s Pressebureau Amagerbrog. 40 H ® Cent. 12464 & 12465 - O H Prof. Grenaag. 82 IH - A Professorinde K roghsg. I 4 |H - Joakim Redaktør Amager Boulevard 1344 IH | Am. 2624 - A M R epræsentant Borups A llé 2391 Brh. Il Gh. 3377u - Bjørn & G Christophersen Skibs- & Ma- skinkonsulenterAm alieg.35B JC ent.H 450 - P D Tandlæge G ilbjergg. 42 E - A age Tømrerm. .Bergensg. l s IH J 0 6465 - A S Tømrerm. Kristianiag.6K IH J04827y - Peder Tømrerm. N jalsg. 392 H J Am .465y - A & V Zahle Vognmænd Vendersg. 16 E J Cent. 4430 Aagaard-Hansen L Fuldm . Tagensv. 441E J T g. 616 Aagades Brødfabrik, A kts., Aaboulevard 32 IH J Cent. 1181 & 9182 Aagerup Fr. Blikkenslagerm . Gas- & Vandm. Tyrolsg. 2 i | Am . 3412v Bp. H øjde­ vangs A llé 22 H J Am . 2267y 87

Aabye .7SF Ingeniør Cand. polyt. Sortedamsg. 3 1 OSDJN 2 8 6 9 x - Fr. Kasserer R. Classensg. 274 H J 0 3847 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 3 4H |)V 2769 y -J ø rg en Kunstmaler Classensg. 1 7 B 4 IH I! 0 464y - C A Manufakturhdl. Falkonerallé 106 IE |) N 3855 Bp. Fjords A llé 1 4 El - V ilh. Prokurist Gritfenfeldtsg. 544 El - Th. Frøken T eem ballageforr.Nørreg.l63H ffi B y 751x Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 E I Palæ 878x Aabye-Nielsen Chr. Tegner N -Frihavnsg.953 i | 0 1098v Aabøge G F lytte- & Transportform D ag- marsg. 10 E f Tg. 2780y Aadam J Chr. Gulvbeklædningsforr. Juiius Biom s G. 233 E f Tg. 370x Aae Olga Malerinde Johannev.9'El f)N2341u Aaen P J Postassist. Frederiksborgv. 176s El J Tg. 2950v Aaens Glassliberi ved L arsH anscnFalkoner- allé 112 E J N 5908 AaesTh.M askinmester i FlaadenHolmbladsg. 763H Aafetdt H C Overretssagf. N iels Hemm ing- sens G. 9 E f C e n t .6722& 14897 Bp. V e- sterbrog. 35' H J V 4357 Aagaard I S Anlægsgartner H øeghs A llé 6 G jentofte $ H ell. 1342 - O O A ssist. v.Nyb.Kommandantskab DM . Ræveg. 8,9 E J Palæ 653x - C Lumbye Assurandør Fredericiag. 902 E I P alæ 2551 - P Automobilreparatør (Find Rasmussen & Aagaard) A llég. 291 El - D Bankassist. GI. Strand 442 B I By6093 - Johs. Borddekoratør T ingv. 17 [sf - Carl ECand.polyt.tekn. F otograf Redaktør Tordenskjoldsg 16 E J B y 5464x Bp.Mor- lenesv. 14 H olte J H o lte 467 - SO Cyklehdl. V erasA llé 24 Vanl. J Dam sø 220 Postkonto 753 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I 2 E - Gerda Enkefrue Brøndsteds A llé 72 El J V 6015y - J enny Enkefrue Østerbrog. 1244 H J 0 2429y - Margaret Enkefrue GI. Kongev. 1591 El J V 6354x - Chr. Fabrikant R. (Axel E Aamodt) Poul Ankers G. 2 S E J P alæ 1974 - Johs. & Kaj Petersen Fabrikanter Told- bodg. 16 E 'D Palæ 414x - K Z Fabrikant (Forbrugernes kern. tekn. Fabr.) Bøllegaardsv. E - N A Forretningsf. Esromg. 3 2E |lT 2'.465y - Dagmar Frue Am ager Fæ lledv. 9S [C] jj Am . 1680x - D E Frøken Carl Bernhards V . 3 1 El - K Fuldm . v.Rigsadvokaturen R ibeg. 12SH D 0 3385y - Harald Gross. Gustav Adolfs G. 142 IH - O tto Gross. (Celinder & CoJTrondhjemsg. 102 H f 0 439x - & Frederiksen Guldsmedem. S t. PederStr. 26 E f B y 7157

A a Dørplade- & Skiltefabrikken ved Rich. W ieder Gtraabrødret. 8 Kl J B y 7305 Aaager Janus Murerm. Jom sborgv. 3* H ell. H H ell. 74 Aaba Bud & Transport Co. ved K Munch & TI P Jensen Gothcrsg. 14 Kl I Cent. 9282, 3355 & P alæ 1391x Aabaad’sC Støvsugning&H usgernings-K on- tor St. Peder Str. 3!) E f Cent. 14731 Aabad-Bjerring-Clausen O J Direktør Im ­ presario W estend 304 IH D V 2325v Aabak A C Gross. Frm. H erlu f Trolles V.13 •El | Cent. 312(5 - Chr. Snedkerm. Fanøg. 22 i | St. 862y -K r ., Akts., Snedkerm. Ochlenschlægersg. 17 IBI | Cent. 14041 Aabal Vindueskompagni Rosengaarden 6 E | Cent. 8447 Aabart Einar W Pianostemmer Engelstedsg. 43 M J St, 1323 Aabech A lexius A rkitekt Murerm. Sparres- holmv. 16 Brli. J B ella 559 - A Konfektionsforr. Husumg. 10 E J Tg. 17()6x Aabel [Se endv. Obel] - H P elektr. Install. Strandg. 2 5 1 [C] - H P Urtekr. PHnsesseg. 26 H J Am. 4956 Aaberg Eri kInstr umentmagerVodroflfsv.21B 1 El D V 6681x - K arl F A Instrumentmager Pianostem ­ mer V estm i nnag. 32 [S] D Am. 3365 - A ug. Tømrerm.IngolfsAllé44[S] JAm .1375 Aabo Vinduespolerings-Forr. ved A xel Saxil Prinsesse Charlottes G. 31 [H J N 585y Aaboe P J S Snedkerm. O le Suhrs G. 18* E Aaboulevardens A potek Aaboulevard 70IH J Cent. 9500 - Cykleforr. ved N H N ielsen Aaboulevard 40 E | N 778 Aaboulevard-Kiosken ved P Frederiksen Aaboulevard 9 C El J Cent. 2049 Aabrink H V Giarm. Amagerbrog. 89 H D Am. 3041 Aaby [Se endv. Aabye] - Em il Ingeniør Cand. polyt. H attensens A llé 4S El J Gh. 2766 - I Kommunelærerinde C lassen sg.l7A s H J 0 2414y - Johan Kommunelærer W ilh. Sm idts V. 1 G jentofte |J G jent. 380 Aabye [Se endv. Aaby] - E Cand. theol. Lærer Massør D osseringen 18:t 1 1 1 N 3193 - O Enke e. Apoteker Østerbrog. 394 i | 0 2467x - Thilda Enkefrue Hollænderv. 233 El - H enriette Etatsraadinde Callisensv. 11 HeU. J) H ell. 303x - H Fabrikant (Skandinavisk Slipsfabrik) Østerbrog. 394 Hl |) 0 2467x - C Fiskerfartøj sregistrator A nnasv.41 H ell. J H ell. 2061v - Dagmar Forstanderinde Colbjørnsensg. 34 m 1 V 2769y - E lse Frøken Hollænderv. 233 E l J V 2382 - K A F Frøken Svinget 165 [c] J Am .l703x - Rud. Gross. Papirposefabr. Gritfenfeldtsg. 544 E 11 Cent. 1257 37

IV — 578

Person-Register for Kjøbenhavn

Aage—Abil Aagesen J N Bogholder u. Magist. Inger- slevsg. 130s E Jj V 204 6v - .Johanne Broderihdl. Falkonerallé 19 (El - ViggoDeparto.mentschefiKultusm .K .DM . BrodorsensA llé 2 Holl.J) H ell.1823 - H C Forretningsf. Frederiksv. 313 (H - A Hdlsgartner Taarnby pr. Kastrup | Kastrup (55 - Vagn H ojesteretssagf. kst. Kammer­ advokat R. DM. Frodh. Kan. 1(5 E 4 Cent. 2550 & 11550 (10-4) Bp.Stockholm sg. 531,2 H | 0 728 - Harald Korrespondent Jernbancv. 27 Lyngby | Lyngby 442 - C J KirschoftUh. Købmand Dronn. Tværg. 52i m - L V Købmand Brede L yngby | Lyngby 357 - V agn Malerm. N jalsg. 55HE - Marie M anufakturhdl.N jalsg. 51 E | Am . 998 y - Jacob Repræ sentant Griffenfeldtsg. 284111 N (52(5 Skotøj shdl. Amagerbrog. 53 H | Am . 2470 Bp. Rcberbaneg. I 4 (É - B Skotøjsreparatør Sundevedsg. 2 0 | V 1987y - A age Snedkerm. W estend 29 E 4 V 1438 Aagreen L V Ingeniør Valdemarsg. 412 E | V 5940 v Aahus-Kiosken ved V ilh. Gede Falkonerallé „ 120 1 1 1 Cent. 10940 Akerlund 1 M O E Forstanderinde H elge- sensg. 2 0 - H enry Gross. (Chr.CRahr& Co.) N yvej 9 El | V 3305 - John Gross. Puggaardsg. 84 E | B y 485x - N J Skrædderm. Bredg. 20°IH | Cent.6209 Bp. Bredg. 47s EJJPalæ 1912 Aakerlund A Speditør Toldklarerer PeterFu- bers G. 354 É | N 3549 x Aakerman A Dameskrædder N y Kronprin- sesseg. 104 E 4 Palæ 597 u Aakessen Aage Konfekturehdl. r e te r Bangs V. 27 m - A a Musikdir. Nørrebrog, 38 A 4 IS) Aa-Kiosken Aaboulevard 50 IH | Cent. 11037 Aakjær Svend Cand. mag. kst. Underarkivar S vin get 20:1E J! Am. 745y Aaland II P Kunstmaler Holmbladsg. 794 (S) Aaland ved Carl Hansen Flytteforr. Dan- marksg. 19 (2 | V 1567y Aalberg Joseph Kreaturko mm.Monrads A llé 20 Valby | V b. 1155 - V ilh. Købmand Virum Lyngby Aalborg Margarinefabrik’s Hovedoplag P e­ der Skrams G. 24 E 4 Cent. 10254 &11254 Aalling .1 Sølvsmed Frdbg. A llé 11 A 3 IS | V 6686x - & Rasmussen Sølvsm ede N -Søgade 1 7 E | B y 1919y Aalund O ttoG larmHolsteinsg45 0 |C en t.9936 Aamand N iels Overmontør Æ girsg. 463 E | T g. 3277y Aamo David Direktør H ollænderdybet 2 e E | Am . 1506 Aamodt H ans Driftsinsp. Strandboulevard 722 I | 0 3646 - Maria v.IIedermann Frue Musiklærerinde L øngangsstr. 373 E | B y 1526y - A x e l E A am o d t Papirhdl. kgl. H ofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. K ong. N y t. 18 i | Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 Aandssvageanstalter se Afd. IIR eal-R cgister Aaquist Thorvald A fdelingschef Strandbou­ levard 1012 1 | 0 3141 y Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer W ille- m oesg.224 i | 0 2 2 4 6 y Aardal Fr. P ostassist. Vodroffsv. 21 B 1 El Aarep S P Godsforvalter Overskousv. 63 Valby | Vb. I96y Aarestrup Emil A fdelingschef Stæ gers A llé 33 m | Gh. 2569 - Georg Bankbestyrer Lykkcsh. A llé 3A S El | V 7150 - Marie,Enkefrue Falkonerallé 412 10 - M Frøken B aggesensg. 352 (Hl | N 831y - Ingeborg Fuldm . N-Frihavnsg. 884 0

Aarfelt A L W Billedskæ rer Skydebaneg.l B | V 3058 Bp. Matthæusg. 282 E - H Billedskærer Oehlenschlægersg. 26 nb 1 0 | V 63 Bp. Sønderg. 4 4 E Aargaard Ludvig B Gross. Valdemarsg. 18s 1 $} V 292lx - & Nayberg Gross. GI. Konsrev. 33 El I V 8179 & 8199 - Jacob Vaffelfabr. H eibergs A llé 8 Vanl. Jp Dam sø 203 Aarkrogh V I\I Kapelmusikus Ja g tv . 713 E | Tg. 27.1 v - M Restauratør GI. Kongev.148 [Vj J1V40G4 AarreHansFuldm . iKbhvnsKreditforen.Gaa- sebæksv. 21 Valby | Vb. 414 - P .Jepsen Smør- & Ostehdl. S-Boulevard69 E | V6924y Bp.UolmbladsBoulevard33[l] A arsSA Bagerm .Falkonerallé 96 El J1N5858 - Paul Dekoratør Blaaga.ardsg.31A4 Hl | N 233lx - Einar Forretningsf. Oehlenschlægersg. 64 0 | V 7019 - L ouis Hdlsrejsende R othesg. 9:11 1 0 1024x Aarsbo J Stadsbibliotekar O le Suhrs G. 141 El | B y 1987 Aarskov Georg kgl. Kapelmusikus H erluf Trolles G. 74 0 | B y 7773 Aarsleff H ilda Frøken Vodroffspl. 22 El | V 6084y Aarslev-Jensen K Manufakturhdl. Borups A llé 213 Brh. | Gh. 2717 Bp. Kær- sangerv. 2 3 1Brh. Aarstad W D riftsingeniør Halm t. 17 0 - W O C Prokurist Ravnsb. Tværg. 53 (N] 0 | N 4033v Arstadius E Skrædderm. Kompagnistr. 37 E | B y HOly Bp. Silkeborgg. 1010 | 0 8 7 9 y A arsøeM Bogholder Oehlenschlægers A llé 20 Vanl. | D am sø737 - A J M Fuldm . GuldbcrgsPl.C4[N] |N 4 9 1 4 v AarupChr.BankbestyrerHjortholmsv.5 H olte ® H olte 429 - Einar Cyklchdl. Brogaardsv. 53 Gj en tofte | G jent. 830 - U lla Frue Amager Boulevard 4 1 0 - John Malerm .Godthaabsv.30[ø |G h .4 0 6 0 - Chr. Metaltraadvarefabr. Velundsg. I4 E - & Co. Metaltraadvarefabr. D orth eav.390 1 Tg. 1100 - Robert Metaltraadvarefabr. Rudolph Berghs G. 43iij - S C A Metaltraadvarefabr. (Aarup & Co.) Dortheav. 39 E - K Repræsentant Under Elm ene 7 1 E | Am. 4353y - P J Revisor S-Boulevard 873 0 Aarup Hansen J A ssist. u. IMagist. S-B oule- vard 902 0 - B enny Bankfuldm . S-Boulevard 8 6 1 0 - Fr. Prokurist Gunløgsg. 102 E - Th. Sagfører Cand.jur. Fredericiag. 25 E | Cent. 12005 & 12272 Bp. Dronn. Tværg. 545 E | Palæ 3722 Aarvig S & M S yge- & Plej ehjemFrdbg. A llé 42 B 1 El | V 750y Aarøe J H Direktør Bernhardsv. 3 Charlottl. | Ordr. 1321 - M Kaffehdl. Jernbanev. 1A L yngby Aas I C Direktør V -Boulevard 454 0 | B y 567y - A ¥ F otograf V-Boulevard 454 0 - JFN aalem agerm . G o th ersg.4lE |B y 3 9 2 0 - E yvind Monrad R itm ester Krathusv. Charlottl. | Ordr. 1057 - H O Skrædderm. Regnar Lodbrogs A llé 20 0 | Am . 4216 Aasberg J F Dampskibsf. K . DM . M fæD. Gersonsv. 26 B ell: | H ell. 617y - J Fuldm . Borups A llé 7 1 E „- C E Malcrm. Vølundsg. 54 l | T g. 1482x Asell Per Overmontør Rebekkav. 181H ell. Aaskov L J R Cigarfabr. Turesensg. 6S E Aaskow W W illadsen fh. Købmand Monrads A llé 22 Valby f Vb. 602 Aasted D avid Kontorchei'RønnealléGLyngby f Lyngby 472 tella Modehdl. Fredensg. 4' El - Anna Tandlæge st. K ongensg. 5 E JlPalæ

;Aasted J D Tapetserer (HPlambeck’s E ftf.) Stampe.sg. 73 E | V 7669 - S Tapetserer (H Plambeek’s E ftf.) st. Kongensg. 53 E | Palæ 402 Aasted-Frandsen Chr. Gross. Mariev. 1 V cd- bjek | Vcdbiøk 216 Aastrand Herman Urtekr. Trekronerg. 58 V alby | Vb. 274 Aastrup Volmer Driftsinsp. Cand. phann. Lyngby v. 852 ® - Carl Gross. Jlolbergsg. 2 6 ’ E $ Cent. 9256 - C H Ingeniør Fæ lledv. 25r>E - H P Pastor emer. R ingstedg. G2 i $ 0 1447 y - Th. Provst emer. R. Strandboulevard 9820 | 0 2334v Aastrøm A age Repravsentant Stjerneborg A llé 8 Søborg | Søb. .342 - Carl Smedem. Nærum | Nærum 43 Aasø P H Isoleringsm ester H oved van gen l6s Brh. | B ella 300 Aasøe M C Urtekr. (Carl H ansen’s E ftf.) M ølleallé 18 Valby | Vb. 397y Aatoft A Repræsentant Forfatter K rsthvns Voldg. 34 0 | Am . 4!)03x Aavang ved C Bach-Hansen Vaskeri l.F red e- riksborgv. 28 E | T g. 1416 Abbelin Johan Skrædderm. W ebcrsg. 15‘ 0 Abben Ju lie Enkefrue Svanholm sv. 14A2E1 f V 6202 u - H ed evig Frøken Korrespondent Cand.phil. Svanholm sv. 14 A 2 El | V 6202 u - F Mekaniker Gross. Aaboulevard 5 El - V erner Slagterm . Sm alleg. 26B [El | Gh. 1041y Bp. Smalleg. 22' tø A. B.C. Protokol Co. ved Johannes Iversen & Co. Fredh. Kan.2 E $ Cent. 14770 &14771 Abel Camilla Enkefrue Østerbrog. 1501 121 ® 0 4365v - Caroline Enkefrue Classensg. 394 0 I 0 4953y - V C Fuldm . u. M agist. Odenseg. 134 0 - V E Fuldm . u. M agist. L yngbyv. 563 gø | St. 337x ' ' - KnudGlarm .Vesterbrog.1028,10 | V 3713 'l - C F M Gross. Vennem indev. 202 S - Helm er Gross. Agenturforr. Peder H v it- n feldtsStr. 1 E 4) Cent. 14756 Bp. I E Ohl- sens G. 191 0 D 0 6423 , - M & Co. Gross. Vennem indev. 20 ^ | St. 1172 - Olga M odehdl.Am agerbrog.9E 4)Am .61l0 - S A Skuespiller Griffenfeldtsg. 4 3 1 E - F Smedem. Slotsg. 5 (Hl Bp. Nørrebrog. I 34Mb'e E | N 693v - O C Smedem. F uglebakkev. 90 CQ | Gh. I 1033 y B p . D u ev.883 El - A E Tømrerm. (NH A b el) Valdemarsg. 333 i E 1 - N H Tømrerm. Frm . Valdemarsg. 33 E | V 8216 I - A xelAU rm ager Torveg. 37 E ®Am.5636x Bp. Holm . Kan. 282 E I - I V Urmager Landemærket 32E ® B y 7113 Bp. Theklav. 14 E i Abel Cathrines S tiftelse Abel Cathrines G. 13 E se Afd. II R eal-R egister Abeil E K Frue K lkollektrice Kronprinsesse ' Sofies V. 23s (0 Abild L J K Inspektør D ronn. Dagm ars A llé I 2 2 1V alby Abildgaard | - J u st A b ild g a a r d jun. Assurandør . Stormg. 4 @ | Cent. 7008 & 6399 Bp. j Rungsted ® Rungsted 318 - J Chr. D irektør Vesterbrog. 672 E , - N Kommunelærer Amagerbrog. 1334 |S] 1 ® Am . 5370y - J u s t Konsul Gross. Jen s Kofods G. I 1 E I | Cent. 11105 - Carl Købmand GI. K ongev. 104 El ® Cent. 8023 Bp. Enghavepi. I l 3 E - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 E | B y 2179y Bp. K ochsv. 312El ® V 6096y - V Pianostommer Kastruplundsg. 11 K a­ strup - C Postkontrolør Smalleg. 13 E | Gh. 1169 x - A Prokurist Carl JohansG . 9 1 0 |0 1 2 4 6 u

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 579

Albil—Adri

Abrahamson Jenny Frue Hambros A llé lOHell. fl H ell. 1559 - B & F Frøkner Gothersg. 1601E fl B y 4683 - Harriet Frøken Frederiksborgg. 314 E J] Cent. 9928 - Edgar Gross. (Em il V Abrahamson) Ved Amagerport 73 E] - Em il V Gross. Frm. Toldbodg. 10 E | Cent. 749 & 5247 - M A Ingeniør (Tvermoes & Abralhamson) Gothersg. 1603 E f) B y 8680 - Ju l. Overkirkebetj. Frederiksborgg. 314 E $ Cent. 9928 - F Sproglærerinde K ongedybet 23 [c] Abramovitsch JSkrædderm . (Ilerreskrædde- riet Absalon) st. R egneg. 172 E Abramowitz G Skrædderm. Western! 2 3 E f] V 5894 x Bp. D rejøg. 10s ES J1 St. 1291y Absalon, Annonce- & Reklamebureau ved H olger H ansen Svæ rteg. 32 E - Bud Transport-Co. Studiestr. 13 E f]Cent. 11221 - F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t A b s a ­ l on Raadhuspl. 45 E 5! Cent.9930 se Opta­ gelsen under Absalon i R eal-R egistret Absalonskirken, Præster, Kordegnckontor m. m. se A id . I I R eal-R egister Accumulator - Fabriken, A k ts., Vesterbrog. 53 E fC en t. 2161, 7961 & 7981 Telegram - adr. „Accumulator14PostgiroK onto Nr. 974 Achen P H Agenturforr. Gross. Rosenborgg. 24 E f B y 1658 - H C Bogholder Nørrebrog. 684IH flN1184y - Chr. fh. Gross. Vodrolfspl.141 E |) V 4880 - M athilde Tandlæge Kong. N yt. 8 E | P a te 3867 Bp. Am ager Fadledv. 37s E f| Am. 1017v Achilles G Translatør Sundv. 102 H ell. J) H ell. 2706 Achton L P Trafikmester Valborg A llé 322 V alby Acka, Murreparations- og Kakkelovnskomp., ved Julius N ielsen O ehlenschlæ gersg.50E | V 8030 Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. N ygade 5 E D By 3442 & B y 3664 Bp.Fredensv.17 Charlottl. fiOrdr.733 Ackermann K E Orlogskapt. V agerinsp.R . A llég. 17 H h.4 \E D Gh. 4528 Acta ved Em il Rose Papæske-&Kartonnage- fabr. Vesterbrog. 137 E JJ V 9413 y Activ ved P H Lind vang elektr.Instal- lationsforr. K irsteinsg. 4 i | 0 414 - Pakkassefabrikken, C W inther Iiolm ensg. 26 E D B y 2808x - S m e r r e b r g d s f o r r e t n . Ac t i v Skinderg. 20 E J1 B y 3108 og K attesund 12 E f B y 6790 A d a m ’s T r a n s p o r t Co. A k ts., Bern- storffsv. 19 E DCent.7400 G rundlagt 1884 P ostgiro K onto Nr. 174 Adams Gudrun Solvejg A ssist. Vodroffsv. 17 H h 2 E - W Mc. Direktør Kronprinsesseg. 282 E $ Cent. 12636 Adamsen Carl elektr.Install. Vesterbrog. 881 E $ Cent. 6146 - G, J & E Frøkner A alek istev. 37 Vanl. fl Dam sø 285 - O Gross. M SH . R.(Chr. Stausholm) Bredg. 773 E - H P HusejerGodthaabsv. 444 El JlGh.2402 - O V Guide N y Carlsbergv.,71 E f) V 9400v - P P mus. Instrumentmager A delg. 31 E f) P alæ 287 v - H F Malerrn. Frederiksborgg. 37 E f) B y 953 x - H V Malerrn. Aakjærs A llé 12 Søborg - A Manufakturhdl. H anstholm sv.30s Vanl. f) Dam sø 733 - A T Redaktor Badstuestr. 9 1E - D T Regnskabsf. Fredericiag. 104 E - H Tømi’erm. O lufsv. 6 A s E fl 0 3133x Adeler [Se endv. Adler] - Cosmus Baron fh.Fuldm. i Fimn. Ryeso,.30 V illaen ID fl N 2035 0 - O H Baron Ekspeditionssekr. u. Magist. Østerbrog. 56C3 E |) 0 844 x

Adeler-Bjarnø A xel Fuldm . Solsortv. 58 El fl Ch. 854 x Adelsboll N iels Bjerring Bagerm. A llég.25 [El D Gh. 4457 Adels Forbund, Dansk, Dronn. Tværg. 7 i | Palæ 1737 x (4-5) se Afd. II R eal-R egister Adelson R Enkefrue G yldenlovesg. 10;! E 11 B y 481 y - Sem i Prokurist Hans Backers Al l é 142 [s] - A Repræsentant H C Andersens G. 3 B ;iE D B y 5244v Adelsteen Alfred Repræsentant K ingosg. o3 E fl V 2996 u Adelsten II Direktør Gudrunsv. 8 Charlott 1. f Ordr. 1428 Adelørn C A A fdelingschef Jesper Broch- mands G. 52 [Ni Adler [Se endv. Adeler] - D B Bankier IslandsBrygge52E f Am .197 - D B A Co.’s El'tf., A k ts., Bankier- & Vekselererforr. Østerg. 61 E 1} (kmt. 37, 750,1623 & 12623 - & Co. Cigaret- & Tobaksfabr. GI. K ongev. 41 E J) V 7133 - Ludv. F Cigaretfabr. (Adler & Co.) GI. K ongev. 4 1 1 E J) Cent. 1333 - C A Cigarfabr. E g eg . 72 ® | N 3871x - H enry Direktør Vodroffsv. 392 E f | V3609 - H ugo Direktør ( I I L Adler) H elleruplunds A llé 14 H ell. $ H ell. 550 - A da Dr. phil. Garam eltoftsg. 10s E f) B y 455x - V iolet Frøken II C Ørsteds V . 731 E f N 4016 - A u gu st Gross. Vesterbrog.1291 E f l V3695 - BertelGross.R.VillanellaRundforbiNærum f) Nærum 28 - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen M § Cent. 8331 E Gross. Jernbaneallé54 Vanl. f Damsø 384 - H anna Mag. sc. R ektor Sortedamsdoss. 97 Hl (2—3 undt. Torsd. og Lord.) B p. Calli- sensv. 19 H ell. fl H ell. 1996 - A gn es PianistindeM I & A V csselsg. 134 m ^ N 6 8 1 x - Rigmor Frøken Translatrice V illanella llundforbi Nærum fl Nærum 28 A d le r C y c le A k t ie s e ls k a b , kgl.II ofleve- randor Sotorvet 1, 3 E fI Cent. 9682 Omst. til alle A fdelinger Adler-Fabian C Enkefrue V essclsg. 4S [Nj Admiralitetsdepartementet Slotsholm sg. 10 E (1-5) f M il. 201 se Afd. II R eal-R egi­ ster u. Marinem inisterict. Adolph Einar Direktor v. Orlogsv. R. DM . Overg. o. V . 60 E fl Mil. 188 - B irgitte Enke e. Gross. G jentofteg. 22 G jentofte f G jent. 279 - H olger Generalkonsul Direktør f. A kts. F r.T h . Adolph’s Enke M SH . R. Slots­ holmsg. 162 El f) Cent. 9782 - C J Gross. Fabrikant R. Vesterbrog. 137 E f V 7465 Bp. M artensens A llé 2S E - Fr. Th. A d o lp h ’s Enke, Akts., Gross. Slotsholm sg. 16 E fl Cent. 7082 - O E Jægerm ester Godsejer Frederikkev. 16 H ell. fl I-Icll. 855 - A sger Kapt. i L ivg. Km jkr. Ø -Voldg. L iv g . K as. E f) B y 4295 - L Overmaskinm éster v. CarlsbergBryggc- rierne Pasteursv. E f V 1475 X - T Ju h l Pianoforhdl. Jernbaneg. 4A® E f B y 3310 - O veSnedkerm .Frejasg.5EBp. B irkeg.8s tNl Adolphsen A age Boghdlmedhj. Blegdam sv. 1142 m - Anna Enkefrue Dukkeforr. Blegdam sv. 114 m f 0 2972 x - Vald. Magasinlovvalter Brogade B3 IS fl Am. 5676 x - C R evisor Edv. G ricgs G.282|jj fl S t.l8 0 7 y Adolphson II S Sproglærerinde Linnésg. 3 9 1 E f B y 1337 x Adressebog og Handelskalender for D an­ mark, K raks V ejviser N ytorv 17 El f) Cent. 308 Kontortid 9-4 Postkonto 244 Adriaanse Marius Gross. Agenturforr. D yvekes A llé 13 Hl

Abildgaard I Chr. Sukkørvarefabr. C l. K on­ gev. 39 E $ Cent. 11321 Abildgaard-Elling Ju st fh . Banld'uldm. L eifsg. 8S ® Abildskov P Malerra. Castbergsv. 0 Y alby - Marie Parfumeforr. N yelandsv. 50s U1 D Gh. 741u Abildstrøm A H usejer Frihedens A llé l l s |s] fl Am . 2506y Abi Idtrup N Hdlsrej sonde H olcks F l. 2 Brh. |i B ella 132 Abingdon ved A Rønnow N ielsH emm ingsens G. 32 E f Cent. 4304 Abkjaer A F C .1 Sekretær Sorag. I 2 O Abnormanstalter, se Em nelisten Abraham B F &T Frokncr Agenturforr. Cort Adelers G.

Ådri—Ahre

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 580

Adrian C P Bogbinderm. Absalonsg. 11s B D V 1489u - O C Cand. mag. Kommunelærer Brobergsg. I 4 E % Am . 5893y - A M L Enkefrue N yhavn 38s E ffi B y 6571 x - Rud. Gas-&Vandm.Kobbersmedem.R. (H H Adrian) Toldbodg. 212E U Palæ l588 - H H Kobbersmed Gas- & Yandm. Frm. N yhavn 37 E f Cent. 3238 - LMC Kommunelærerinde B robergsg.l4 [C] - Th. Malerin. st. K ongensg.442 É |)P a læ 4 2 1 - Tb. & Alb. Christensen Malerm. Borgerg. 81 E] S Cent. 2944 AdriansenEBudeksped.Larslejsstr.l EDC ent. 12975 & B y 7559 Bp. H valsov. 23 Brh. - Jan Caardejer st. Magleby J) M agle 108 Adsbøl Carl Tandlæge V imm elskaftet 42 B E D B y 0491 B]). Strandv. 228 A Char- lottl. Jj Ordr. 2078 AdsersenVald. D yrlæ ge Forsøgsleder Cand. pharm. A llég. 27A'EI $] Gh. 1453 x - W Jordt Giarm. B regnev. 19 G jentofte D G jent. 485 - H ugo L æ ge Dr. med. R. N-Farim agsg. I l 1 m | B y 5007 Adstofte Georg Cand. phil. Kommunelærer S.-F asanv. ‘20s E A.E.G. D a n sk E le k tri c ite ts A k tie s e l­ sk a b liepr. forA.E.G ., B erlin,Chr.d.9.G .5 EDC ent. 5000 & 4322 Telegramadr. „G eau P ostkonto Nr. 357 A. E. G. Skrivem askine-Depot, T yge J P e ­ tersen Chr. d. 9. G. 10 E $) Cent. 10830 Postkonto 1841 Aeronautiske Selskab, D et danske, Amalieg. 34 E IC ent.10140 se Aid. IIR eal-R cgister A fholdsdagbladet for Sjælland A sger R ygsG . 3 1 | V 5353 y Afholdsforeninger se Afd. I I R eal-R egister A f h o l d s h o t e l l e t Colbjørnsensg. 29 DS3 |j Cent. 2190 & 2197 Telegramadr. „A fhold“ Afnejeinaskinen D an ved Carl C D anly & Co. Ærovej 8 E D G h. 4208 Afrikanske Handelsselskab, D et, ved Krohn & Co. Ny Toldbodg. 37 E £ Cent. 5659 Afskrivningsbureauet A lta ved E Jensen G yldenløvesg. 16 E D B y 1083v Afstøbningssamling, D en kgl. t-e A fd. I I R e­ al-R egister Aftenbladet Landemærket 3 E Red. D Cent. 4193 Eksped. | Cent. 1103 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen H elgo- landsg. 21 [fi D V 1443x Aftenposten Ved Stranden 18 E Red. D Cent. 1017 Eksped. J) Cent. 9393 Postkonto 71 Afzelius V iggo JournalistG l. K ongev. 744 13 D Cent. 11706 - K G fh. Postm ester Cand. polit. Frederiks- borgg.413 E Agbo Valdemar Urtekr. Colbjørnsensg. 11 B J) Cent. 6809 Bp. Johnstrups A llé 52 3 D N 3 271x Ågences Franco-Scandinaves, Akts., S-Bou- Jevard 90 [51 D V 9941 Agenskov Richard Malerm. Saxog. 501 [S J V 2608 x Agenturcentralen, D eth lef Thomsen Overg. o. V , 90 gå H Cent. 2348, 2349 & 5212 Ager E rnaF røkenN ansensg.54:!E |) B y671y - J Repræsentant Jagtv.51s El § T g. 1278 x Agerbundsen Ingeborg McIhdI.(Mel-&Gryn- forr. Mola) JakobDannefærds V . 10B 5 3 - O Sadelmagerm. K rystalg. B l | B y 4475 Agorby Tora A fdelingschef Fredh. Kan. 161 (U J§ Bv 5846 x - A S L Forstanderinde L arsleisstr. 1 1 E D B y 6400 - A ksel Komponist Larslejsstr. 11 E D ^ y 6400 Ageren ved Vilh. B agger D osseringen 6 El D N 2 1 6 1 y Agergaard JKursusbestyrer Nørrebrog.761El J) N 876 x 6 Agerholm [Se endv. Aggerholm] - Paul Bankassist. Hesseløg. 174H - EdvardBibliotekarfh.OperasangerR.Hav- neg. 7l m f By 4817

Agerholm L ouise Blomsterhdl. Amagerbrog. 97 E | Am. 876 x - Sophus Direktør iArbejdsgiverf. R .L ivjæ - gerg. 211 E D 0 4156 - Karen Enke e. P ostm ester Under Elm ene 104 [c] - S R Frue Østerbrog. 1521E D 0 5496 - Svend Gross. (H oulberg & Agerholm ) Ja g tv . 206s ES - B etty Læ ge Østerbrog. 1521 1 | 0 5496 (12-1) - L Restauratør Kalkbrænderiv. 8 E D 0806 Agerlin W aldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 3 | V 5778x - Ejnar Inspektør Faxeg. 104 E D 0 2409 x - O W K lkollektrice N -Frihavnsg. 751 E D 0 809x - E m m a A g e r l i n ’s E f t f . K onditor N iels Ju els G, 4 i | B y 75 Indeh. Rich. P eter­ sen Bp. N iels Ju els G. 43 E $) B y 443v - Marie Konfektforr. V -Voldg. 87 IB D B y 1560y Bp. Vandkunsten 63 IB D B y 5593 y - A Maskininsp. Søvej Bagsværd J Bag- sværd 52 - A x el Skibsfører V estgrønningen Dragør D Dragør 90 - É U rtekr. S t. H ans G. 13 El D N 441 y Agersborg [Se endv. Aggersborg] - Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26 E D Am. 5845v - Vald. Mekaniker Gas-&Vandm .Gothersg. 150 E D B y 550 Bp.Zinnsg.74[ØlJ}0755x Agerschou V K Prokurist Stæ gers A llé 19 El f Gh. 2413 Agerskov Amalie Enke e. Købmand Jæ gers­ borg A llé 168 G jentofte f) G jent. 1 - R Fabrikant Norrebrog. 106* SI D N 637x - Johanne Frisø rindeK ingosg.413 D V 7047 - G Gross. (A gerskov & Philipsen) Strand- boulevard 3S 1 1 0 2181 - C IngeniørR.Strandboulevard3s E D 0 2 1 8 1 - C Kommunelærerinde L y na;sg. I 2 SI D N 4381v - M L ektor Cand. mag.Grundtvigsv. 33 3 D V 5634 y - Thora Lærerinde R yvej H olte D H ° lte565 - W Skotøjsfabr. Blaagaardsg.l5[N] DN511y Bp. Rosenørns A llé 32 3 D ^ 4301x Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. V ester­ brog. 115 3 | V 4232 - V Viuhdl. (B altic W in e Import) Amager­ brog, 29 A 5 [c] D Am. 5532x Agersnap H ans Kunstmaler Højskolevej 23 L yngby D L yn gb y 305 Agersted A A Pr.-Løjtn. i Fodf. Enighedsv. 9S 3 | V 3324 - A S F Telegrafm ester Falkonerallé 27 El D Gh. 296v Agertpft P M L ektor Cand. mag. Lundsg. 104 E D 0 145 u Ågerup Chr. Boghdl. Norrebrog. 2 1 5 0 D Tg. 639y Bp. Bjørnsons A llé 13 Søborg. - Chr. Oigarfabr. Esromg. 264 E DTg-2997y - Chr. Restauratør Forchhammersv. 12 3 | V 9210v - J Restauratrice Stenosg. 93 IB D V 2901y Aggebo-Nielsen P A Bogtrykker (P A N iel- sen’s Bogtrykkeri) Sofiev. 22 E | N 458y Agger [Se endv. Acker] - Chr. Ingeniør Svanem øllev. 84H ell.|)H ell. 305 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjørnsstr. 161E - P Præ st Vesterbrog. 982 1 | Y 6406y Aggerbeck C R B ogtrykker Ingolfs A llé 3 [S] D Am. 3206 - Valdemar Købmand Rørholmsg. 34 E Aggerbeck-Christensen E jg il Kontorchef H olsteinsg. 511 E AggerdahISophus Bogholder Godsbaneg.71® - Chr. Revisor Horsensg. 164 i | 0 3X16x Aggergren J A S Fabrikant Nørrebrog.541SI - A L Vulkaniseringsanst. Peder H vit- feldts Str. 13 E D B y 1166 x Aggerholm [Se endv. Agerholm ] - A Blom sterhdl. Vesterbrog. 8 X B D B y 2563 Bp. Istedg. 31 E J) V 5127y - A Enkefrue Sortedamsdoss. 59 K 1 E D N 2956 y

Aggerholm JensGU rtekr. Kronprinsesse Sofies V. 7 El D Grb- 448x Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden D el­ ting. 11 E Aggersbo Chr. Repræsentant Rømersg. 254 E D By 5f44x Aggersborg [Se endv. Agersborg] - H C Fabrikant Cand. pharm. M aglekildev. 1633 D V 303v Aggerssko ved M S Lund Skotøj en gros Fre- derikkev.19H.ell. D H ell.1897 & H ell.1349 Aggersund Kridtværk, A kts., Guldborgv. 10 El f Cent. 12984 Agier Johs. Brændselsforr.Rønneallé 1 L y n g ­ by D L yngby 210 Agila, Akts. Automobilhdl. R ysensteensg. 13 B D Cent. 5060 Agner Carl & Co. Gross. Nørreg. 35 E D Cent. 8008 -• Carl Gross. (Carl Agner & Co.) Sofiev. 23 3 D N 1107 - H C Prokurist Frederiksv. 25’E JlGh.2215 Agnild Orlaf Kontorchef Læ ssoesg. 9 1 SI de Agtiera y Bayo V G spansk M inister Kri- stianiag. 6 1 1 1 0 1652 Ahl-Nielsen John Journalist Bentzonsv.371EI Ahlberg [Se endv. Alberg] - J & E Frøkner Fredensg. 2 2 S) D ^ 3131y - A Metalvarefabr. L iljev. 13 G jentofte D G jen t.645 Ahlbom E llen Enke e. Translatør F nlbg. A llé 363 3 j V 5560v - Villiam Revisor Blaagaardsg. 2 l 2 SI D N 5440 Ahlefeldt Anny Kom tesse N jalsg. l ' B D-^m - 3224x Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. 6. A llé 12s El D Gh. 934x - C Greve Overretssagf. Am alieg. 29 A E D Cent. 12267 & 12432 - Erik Greve Ritm ester Am alieg. 8 E D Cent. 12202 - W ilh . Greve Cand. polit. Palæ g. 63 E D Palæ 2048 - H ed vig K om tesse P eter B angs V . 8 El J] Gh. 181 x - FritsL ensgreve Hofjgm .RKronprinsesseg. 20 E | Cent. 7108 - JohanneL ensgrevinde Overhofmesterinde hos Enkedronningen K ronprinsesseg.20E D Cent. 7108 AhTén S Arkitekt Sohorghus A llé 5 Søborg D S ø b .130 - C P Mekaniker (Ahlén & Rasmussen) L eifsg. 43 B - & Rasmussen Mekanikere Danmarksg. 13 3 D V 8761 Ahiers Marie Enke e. Forpagter Vesterbrog. 1752 3 D V 1037y AhlgrenABestyrer Arnesv.21 B rh.D B ellal60 - H A V Malerm.-Ydunsg. 5 3 E D Tg. 665x Ahlmann V ilhelm A rkitekt Jyllands A llé 39 Søborg D Søb. 471 - Em ilie Cand. polyt. St. Knuds V . 15s 3 - E Enke e. Oberst W illem oesg. 181 E - E Frøken Mynstcrsv. 193 3 D V 2269y - M ichaéle Frøken W illem oesg. 181 E D 0 508 u - Nikolaj Ingeniør Samfunds A llé294E D Gh. 3913 x - Marie Frøken Kunstonalerinde St. Knuds V. 15s 3 | V 2097 y - H ans Overassist. u. M agist. F orfatterBag- gesensg. 64 i | N 5555 Ahlmann-Ohlsen S K K apt. Bogholder GI. K ongev. 802 ffl f V 8336 Ahlstrand C P Hdlsfuldm . Lyneborgg. 83 (U D Am . 2802x - W ald. Købmand S vin get 32 E J Am. 1884 - Chr. Mekaniker Amagerbrog. 29.ES E D Am ager 5643y Åbner A Buntmager st. K ongensg. 10 E f Palæ 1107 y Ahnfelt-Rønne 0 H øjesteretssagf. Gylden- løvsg. 3 E D Cent. 9520 & 7119 B p. N y- brog.324 E f B y 7738 Ahrbjerg A fh. Stabsserg. DM . Frederiks- borgv. 1622 ID D T g. 2946v Ahrenberg W Direktør V -V oldg. 132 B D B y 1363x

Person-Register for Kjøbenhavn Ahrenkiel II R .1bogbinder (Alirenkicl&Olsen) Hessensg. 361[si - &Olsen Bogbindere Kultorvet 14 B ffl By 4055 - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 IS J St. 393x Bp. Abel Cathrines G. 94H J Y 2483x - Georg Urtekr. Gross. Raadhusstr. 6 IS D Cent. 4994 Ahrenkilde E V Entreprenør Amagerbrog. 754 \Bi | Am. 355y ■ ’sN Eftf. Frugt- & Grønthdl. Nørrebrog. 11 .El H N 2859 - K Gartner Magiebylille Kastrup J Ka­ strup 320 Ahrens [Se endv. Arends] - Otto Direktør Østerbrog. 503 1 | 0 5210 Ahrens-Madsen C Slagterm. St. AnnæPl. 14 KJ D Cent. 3816 Bp. Nyelandsv. 304 E Ahrensberg Anders Gaardejer Tømmerup Kastrup - Edvard Gaardejer Tømmerup Kastrup J Magle 170 - II Gas- &Vandm. Smedem. (Sundbyernes Vand- & Gasmesterforr.) Ilolmbladsg. 99 K |l Am. 186 x - J V Gas- & Vandm. (Sundbyernes Vand- & Gasmesterforr.) Carlsg. 2 ID - Alfred Hdlsgartner Tømmerup Kastrup Jl Kastrup 303 Ahrenst Carl M Gartner Lindealle 45 Vanl. - Y J Kommunelærer Frdbg. Bredeg. 7 E Ahrentof t II G Fuldm. Halls Allé 52 IS Ahrentz M C W Enkefrue Sortedamsdoss.59 D2I | N 1882y Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Carl Repræsentant Norgesg. 4S1 EUJ Am. . 3663x - Chr. Repræsentant Humlebækg. 254 El Jl Tg. 2121 " Ahrenz H.Formand f. Repræsentanter og Inkassatorers fagi. Foren. Julius Bioms G. 31s E f Tg. 1417x Ahrnell G VVPosta,ssist. Borups Allé 184 E Tg. 2255 Aigens Chr. Kunstmaler Skinderg. 13' K Aistrup Robert Direktør st. Kongensg. 1102 K J Cent. 10196 - E Enkefrue GI. Strand 422 B J) By 458x - L P Møbelhdl. Snedkerm. Torveg. 20 [c] J Am. 4331x - A Repræsentant Strandboulevard 79s El | 0 4960y Akademisk Antikvariat, Th. ,.lohansen,Akts., Fiolstr. 12,14 E | Cent. 2298 Akie Handelscomp., Freddy Hansen & Th. Matzen GI. Kongev. 13113 J) Y 9805 Akjær A C Skrædderm. Smalleg. 182 E Akkermann Elisa Frøken Østerbrog. 1504 Hl | 0 4284 Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kjobmagerg. 64 E (10-2) D Cent. 7513 Statstelefon 10 Akkordretten Bredg. 59 S se Afd. II Real- Iiegister Ako, kern. tekn. Fabrik Frederikssundsv. 264 Husum Jl Bella 336 Akselholt J B Repræsentantlngerslevsg. 1182 l | V 7825 Akselsen A Formand f. Kedel- og Maskin­ passernes Forbund Sindshvilev. 182 E ® Gh. 619x Aktieselskabet - A k t i e s e l s k a b e t f o r k e m i s k Indu - s t r i Amalieg. 15 K £ Cent.l2912&12913 Postkonto 1563 Telegramadr. „Kemindu“ - Svovlsyre- & Superfosfat-Fabriken Lim­ fjorden Kontor Amalieg. 15 E J Cent. 6388 Stats J 163 - til Fremme af dansk Ferskvandskultur GI. Torv 22 (S Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 45 E D Cent. 4280 (10—3) se Afd. II Real-Regi- ster Aladdinteatret Amagerbrog. 29 [c] J} Cent. 12181 A la Ganterie Grenobloise, AT Bording,Akts. Amagert. 11 E § Cent. 159

IV — 581

Ahre—Albr

Alban Carl Bogholder Amagerbrog. 2301g) - C A Sten- og Billedhugger Collinsg. 5 4 É1 Albarts G Tapetserer (P Albarts & Søn) Ve- sterbrog. 14 B 3 E - P Tapetserer (P Albarts & Søn) Vester- brog. 14 B 3 E - P & Sen Tapetserere &Dekoratører Ve- sterbrog. 14 E J Cent. 11427 Albeck Kaj Cand. jur. Sekr. i Finm. Øster­ brog. 54 E 1 1 | 0 4203v - IIj. Direktør Vesterbrog. 44 1 E - Julie Enkefrue Vesterbrog. 983E - Margrethe Enke e.Læge Relighedsv.2023 - Mimi Enke e. Overretssagf. GI. Kongev. 29 B 3 E JV 5129x - A Frue Østerbrog. 1243 |ø] J) 0 150y - Carl Gross. (Andersen &Albeck) N-Fari- magsg. 39 2 B J) By 8021 - C E & Søn’s Eftf. Gross. Frederiksbergg. 28 E D Cent. 1819 - F Gross. (Jul. Schmedes Eftf.) Y-Voldg. 2 3 E | By 2747 - Sv. Kapt. i Flaaden Olfert Fischers G. 19 B D Palæ 1419u - Y Kontorchef i Nationalb. R. Kronprin- sensv. 14 E Jl Gh. 1423 - Jens Litograf Larslcjsstr.S'E J) By436x - Marie Malerinde Havneg. 7 4 E | By 35y - K M Musiklærerindc Amagerbrog. 1073[E] - Asta Frøken Porcelænsmalerinde Kong Georgs V. 561 E J) Gh. 1525y - Hans Repræsentant Svanholmsv. 81 3 - Brødr. E & V Tapetserere & Dekoratører Kronprinsesseg. 38 B J) Palæ 1686 - E Tapetserer Esbern Snares G. 20 4 E - E TapetsererTullinsg.103 J) V 2958x Bp. Kaalundsg. 5 1 E - Fritz Tapetserer (Sporré & Albeck)Lyng- by Hovedg. 35 Lyngby - V Tapetserer Njalsg. 4 3 E Albek J Malerm. Holsteinsg. 50 M Jl 0 1660 Albér Daniel Fabrikant GI. Kongev. For! E J By 6902 Bp. Mariendalsv. 44 3 E |) Gh. 584y - Eduard Gross. (Skandinavisk Gummi Im­ port Komp.) Holbergs Allé 12 Vanl. ® Damsø 160 Alberg [Se endv.Ahlberg] - Niels Gas- & Vandm. Mølløg. 4 2 H ffiCent. 12493 - Magnus Gross. Blegdamsv. 72 A 3 M J N 2899x - Arthur Malerm. Mellemvangen 49 Brh. Albers Herman Revisor Fjords Allé 11 3 AlbertHBørnekonfektionsforr. Gross.Vester­ brog. 80 E Jl V 3980 Bp. Valdemarsg. 18s E Jl V9030y - L Fotograf Kjøbmagerg. 42 E J) Cent.2252 - Carl Porcelænsmaler Classensg. 3A 2 IH Alberti Sofie FrøkenGl.Mønt l 3 E Jl By 4102 - Ejnar Skrædderm. Ny Adelg. 8 E Jl By 7852 Bp. Strandg. 27 B 4 i | Am. 5430 - Robert fh. Stolefabr. Strandg. 27B4H J Am. 5430 Alberts H Konditor Istodg. 69 E J) V 8200 Albertsen Hans Afdelingschef Ø-Søgade 100 4 1 | 0 154v - C Fabrikant Dannebrogsg. 521E JJ V 5286y - Herman Forvalter Guldbergsg. De gamles By jSB - L Fuldm. Nøjsomhedsv. 7 1 H J) 0 3431y - Vilhelm Gross. (Vilhelm Albertsen & Co.) Frdbg. Allé 66 ° 3 | V 4058 - Vilhelm &Co. Gross. Børsen B Jl Cent. 4174 - V T Justitsr. R. Amicisv. 61 3 Jl V3296 - A KonditorBurmeistersg.25 E 1 Am. 4978 - L A Kontorchef Stuckcnbergsv. 21 Lyng­ by JLyngby487 - G Øverassist. u. Magist. Viborgg. 151H J 0 447y - R Skibsreder Nyvej 18 Gjentofte Jl Gjont. 551 - F Skomagerm. Violv. 15 Gjentofte - Svend Skotøjshdl. Fredh. Kan. 2 E Jl By 449x Bp. Engh avev.221 2 3 J Sydhavn 174x Albertus Gundorph Billedhugger Vald. Hol- mers G. 55 13 J St. 1723x

. Albertus V Billedhugger Kongely sv. 12 Gjentofte J Gjent. 643 - E G KommuneJærerinde Ilesselog. 5S ptrj - Chr. Øveringeniør R. Duntzfeldts Allé 6S Hell. J HeU. 1473 Albing A age B ogholder H vedev. 1 Brh. Albinus Jul. Adjunkt Cand. theol. R othesg. 153 i | 0 702y - J Gross. (Lucas & Schaltz) R yesg. 1313 (øl J 0 1551y Albinus Larsen Direktør (Nordisk Annonce­ bureau) K jobm agerg.38E JC ent.593 &594 Alblad H Gartner K rathusv. Charlott!. Albrecht Paul J Direktør Bernstorffsv. 125 H ell. J H ell. 2129 x - L ouise Enke e. Varemægler Callisensv. 21 H ell. J H ell. 383 - C L Snedkerm. H olsteinsg. 21 (Øl Bp. H o l­ steinsg. 53 H J 0 2059 Albrecht-Beste J Landsretssagf. Skinderg. 27 B J Cent. 9367 Bp. Aarhuspl. 6 1 E Jl 0 5674 Albrechtsen [Se endv. Albrectsen, Albrebt- sen, Albrethsen] - V L B efragter Gothersg. 484 B J Palæ 383x - V F Bogholder Henrik Steffens V. 4S 3 J V 6775x - E lla B roderi-&K niplelæ rerinde Hul- gaardsv. 39 Brh. J Gh. 668y - Inger Broderihdl. H erlu f Trolles G. 22‘[K| J B y 4006 - E Brændselsforr. K alvebod B rygge E J Cent. 5224 Bp. Overbyes A llé 321 V alby J Vb. 1622 - Martha C M Børnekonfektionsforr. (Vilh. H ansen’s E ftf. J Mathiassen & Co.) V e ­ sterbrog. 106 B 2 E - L A A Enkefrue G othersg. 484 E - M Enke e. Fabrikant Vodroffspl. 10®3 J V 4495 - P Fasanjæger Kongelunden st. M agleby J M agle 49 - E , Akts., Fedevareforr. en gros Synder- gaardsg. 5 E JJ Cent. 3416 - C Fuldm . H C Ørsteds V. 421 B | N 920 - L Giarm. Ø -Farimagsg. 39 Hl J 0 1846x - I I P Graver v. Brorsons K irke Jesper Brochmands G. 94 i | N 387y - A Gross. H erlu f Trolles G .2 2 'E J B y 400(5 - Edvard Gross.Corneliusm indev.3 Kastrup J [Kastrup 251 - P Herrcekviphdl. (P Albrechtsen & Co.) V esterbrog. 1()2 i | V 2782y - P A l b r e c h t s e n & Co. Herreekviphdl. Vesterbrog.lO E J Cent. 7292 - II Ingeniør Cand. polyt.W illem oesg. 113H J 0 6310 - H P Købmand Gullandsg. 8 S [s| J Am. 1241 x - L F Købmand S tein sP l.8 V a lb y J V b .8 7 2 - GeorgMalerm .W illemoesg.242 H J 0 3 4 5 5 x - Gerda Modehdl. Frederikssundsv. 15 E JD Tg. 1894 - N J Postassist. Noras Sidev. 4 Charlott! - K arl Sonne Prokurist V ennem indev.741^ - A Repræsentant Turesensg. 5 K E J B y 1444y - Harald Repra'sentantIIøjm osev.2Emdrup - S A R evisor Translatør G ! Kongev. 1324 3 J V 2069y - Johs. Skotøjshdl. Vesterbrog. 62 E ffiCent. 9261 - Magnus Skrædderm. Birkeg. 22 Hl J N 2585y Bp. W estend 53 i J V 135v - O P Snedkerm. Vanløse A llé 1403 Vanl. - Fr.TJrtekr. H a lm t.ls E JV 2527y - I l Jrtekr. Dybbølsg. 4(1 E | V 1709y Bp. Aarhusg. 122 El J 0 1438v AlbrectserPH Cand. jur. Fuldm. u. M agist. S tefansg. 4 8 1E j Tg. 2652 - A strid Enkefrue Hollænderv. 73 3 J V 9402 x - M Morcli Gross. N -V oldg. 212 B JB y 6 1 3 3 - & [Madsen Ingeniører V esterg. 13 É J Cent. 8434 - Sophus Ingeniør (Albrectsen & Madsen) Vesterbrog. 1342 3 J V 8864

IV —582

Person-Register for Kjøbenliavn

Ålbr—AImo

Allin Otto Gross. Classensg. 7 \0\ g 0 5363 Bp. i Chr. Winthers V. 3 Lyngby 9 Lyngby 567 - Ferd. Zangenberg Ingeniør Korsg. 191 H - Georg kgl.Kapelmusikus Østerbrog.1364 E 0 337 tto kgl. Kapelmusikus Enighedsv. 71E 9 V 1079y - Carl Kontorchef Løjtn. Hovmarksv. 42 Charlottl. 9 Ordr. 1025 - Julie Operasangerinde Vesterbrog. 64 A2 E 9 V 1412 v - Hans Pianoforhdl. GI. Strand 28 E 9 By 6028 Bp. Korsørg. 33s | | 0 4031 x Alling Harryct Frue Annoncebureau Kloster- stræde 63 B | By 7105 &By 7171 - A Gross. Ny Kongensg. 15 A E - CK Gross.(AllingFrants Co.)0-Søg.982Hl 9 0 3832 x - Frants CompanyIngeniørforr.Puggaardsg. 4s i | Cent. 3071 - Herluf Malerm.Bernstortfsv.137 Charlottl. 9 Ordr. 1868 Bp. Ordrupv.43 B2Charlottl. Allinghani Toke Bibliotekar Helgolandsg. 151 E Alm A OSkrædderm. Olfert Fischers G. 6KB 9 Palæ 2261 -C O Skrædderm. Venusv. 432 E - I L Skrædderm. Dameskrædder Frede- riciag. 12’ B 9 Palæ 820 - Niels Skrædderm. Aaboulevard 643Hl Almania Cykleforr. ved N Chr. Hansen Val­ demarsg. 57 & 59 E 9 Cent. 11038 Almar Knud Skuespiller llattensens Allé l 2 m 9 Gh. 3436 X Almblom Aug. Bagerm. Vesterbrog. 119 E 9 Cent. 5975 Almborg Axel Disponent Østcrbrog. 1062E j - Hans Pianist Musiklærer Vodroffsv. 283E . 9 V 7638 - Alfred M Skibsmægler St. Markus Allé 54 E 9 N 3486 Alme C Agenturforr. Biilowsv. 34 E 9 N 5900 - Carsten Fabrikant Cand. pharm. Falkoner- gaargsv. 2SE d’Almeida CarvalhoA F portug. Gesandt Hol- bergsg. 171E Almer CPBogholder DM. Aaboulevard 423E) 9 N3425u Almind’s M Eftf., v. d. Lieth elelctr. Install. Thorshavnsg. 24 E 9 Cent. 6708 - Magnus elektr. Install. Ingeniør Mariev 9 Hell. 9 Hell. 1808 - Peter fh. Fabrikant Niels Ebbesens V. 23 1 El9 Cent. 3742 - Chr. Gross. (L Kanneworffs Eftf.) Svanholmsv l 1E - Marie Frue Konfekturehdl. H CØrstedsV. 4 8 B E 9 N 4 2 1 x - ’sChr. Eftf., F W Christensen Manufak- turhdl. Torveg. 1 E 9 Cent. 6365 - Valdemar OvermontørNy Aaboulevard 101 E 9 Tg. 1428x - Harald Redaktør Læderstr. 172 B 9 By 5817 y Almindelig dansk Gartnerforenings Ulykkes­ forsikrings-Selskab Puggaardsg. 11 E 9 Cent. 8530 Postkonto 296 - A l m i n d e l i g G r u n d e j e r f o r s i k r i n g , Akts., V-Voldg. 100 E 9 Cent. 4358 Post­ konto 872 Almindelig Hospital liyesg. 15 El 9 Cent. 1543 se Afd. II Real-Register Almindelige - Det a l m i n d e l i g e H a n d e l s k o m p a g ­ ni, Akts., [The General CommercialCom­ pany, Ltd.) St. Annæ PI. 26B 9 Cent. 890 Stats 9 1 Telegramadr. „Ahninko“. Sup­ plerende Oplysninger se Real-Registret i Bind I ogFirma-Registrct i Bind II - D et a l m i n d e l i g e L a n d b r u g s - & P l a n t a g e kom pagni, Akts., St. Annæ PI. 26 B 9 Cent, 890 Stats g 1 Almkvist N P Skrædderm.Nansensg. 39 E 9 By 745x I Almon M Gross. Yibenshusg.13 Hi 9 St.1436 | 9 0 2565 v Almdal CGross. Ravnsborgg. 16A H 9 N 5568

Alkoholfri Restauranter, Kvindernes,Vester- brog.35EJ) Cent.10417Supplerende Oplys­ ninger, se Bind I: Real-Registretog Bind II: Fag-Registret (u. Caféer) Allart G belg. Gesandt SK. Grønningen 5 2 B 9 Cent. 1741 Alléapoteket Frdbg. Allé 42B E | V 865 Alleenberg Garagerne Frdbg.Allé76EI}Cent. 7670 Allen [Se endv. Allin] - V Enke e. Sølvpletterer Vesterbrog. 2 A 3 E J By ll61y - Poul Fabrikant (Johannes Allen’s Metal­ varefabrik) Strandboulevard 1052 M g 0 1925x - Kai Forfatter Vodroffspl. 5 5 IS | V 4697 - Johannes Al l en’s Met a l v a r e f a b r i k st. Kongensg.61 B JCent. 3272Telegram- adr. „Metalallen“ - Johanne Frøken Oversætterinde Fredensv. 19 Charlottl. - George Sanglærer Komponist Nyvej 1 Gjentofte g Gjent. 942 Aller Axel Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaardsv. 7 Valby g Vb. 879 - Carl Bladudgiver R. (Carl Aller’s Etabi.) Vigerslev Allé 16,18Valby|) Vb.319Som- merbp. Villa Sophienholm Frederiksdal 9 Frederiksdal 4 - Vald. Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaardsv. 3 Valby $ Vb. 444 - ’s Carl Etabi. Bogtrykkeri, Bogbinderi, Galvanoplastik, Stereotypi og Papirfa­ brik Hovedkontor Valbygaard GI. Jern­ banevold (= Vigerslev Allé 18) Valby | Cent. 950, 8922, Vb. 1010 & Vb. 1210 Postgiro Konto Nr.363Ekspd.ogAbonnem. Amagert. 14 B (8-5,Onsd.7-5) g Cent.5177 - Johan Kreaturhdl. Asger Rygs G. 3 2 E 9 V 3454 - Chr. Slagterm. Falkonerallé 67 (HJ) Gh.466 - Jens Tømrerm. St. Thomas Allé 24 E van Aller P Direktør Tagensv. 33 3 E 9 Tg. 1037 y - August Repræsentant Classensg. 17 A 3 E | 0 5602 Allermann Johannes Cigar- & Vinhdl. Clas­ sensg. 53s i | 0 5447 Allert H J Kommunelærer Ilamlets Allé 12 1 E 9 Am. 5248 Allerten C & K Frøkner Turesensg. 34 3 B Allerup & Co.Cigarhdl. Frederiksborgg. 42B 9 Cent. 1888 - Marie Frue GI. Kongevej 1411E 9 V 6331y - Emil Fuldm. Nørrebrog. 27* H 9 N5958 - Charles Gross. (First American Per- fumery Oja)Strandboulevard 6 sE 9C304y - Kai Gross. (Falberth Auto Specialty Inter­ national) Vesterbrog. 653 1 | V 9427 y -M M Frue Hulsøm- & Plisséforr. Kir- steinsg. 7SE 9 0 905 x - A Ingeniør Ingerslevsg. 1421E 9 V5948x - Flemming Overretssagf. Skinderg. 38 E 9 Cent. 372 & 3435 Postkonto 1058 Bp. Mar- tensens Allé 3 ' E | Y 3153 - R Pr.-Løjtn. Rathsacksv. 3 3 E f Mil. 133 - C S Prokurist Arnesv. 2 2 Brh. - S P Repræsentant Kong Georgs V. 22 ® | Gh. 2302 Allesø K A Ingeniør Thorvaldsensv. 10 s E 9 V 1632 x A l l g e me i n e E l e e t r i c i t a t s - Ge s e l l - S c h a f t Repr.for Danmark A. E. G. - Dansk Elektricitets Aktiesel­ skab Chr. d. 9. G. 5 E 9 Cent. 5000 &4322 Postkonto Nr. 357 Alliance - ved Jørgensen &Liljcberg Raadhusstr. 3 E 9 By 4282 - Al l i ance As s urance Company, Ltd., i London: Tage Klee af Firma Klee & ' Schack, Løngangsstr. 16 E 9 Cent. 4462 & 14988 Alliance Francaise st. Kongensg. 62 B se Afd. II Real-Register AUin [Se endv. Allen] - Arthur fh. Domorganist R. Sortedamsdoss. 59 A 1 SO

AibrectsenTT L C MusiklærerindeBianco L u- uos A llé9' El - J V R fh. Protokolfører i Krim inalretten Grundtvigsv. 7 1 E Albrektsen A C Pianofabr. Bredg. 36 B 9 P alæ 942 y Bp. N y Toldbodg. 412 E - T E Postassist. Turesensg. 3 PIK] Aibrethsen Fr. A fdelingschef H ans Jensens V. 12 H elt. | G jent. 9G5 - A age Arkivar Cand. polit. Y inkelv. 141 E Albumin ved V P etersen kem .Fabr. R yesg. 23 11 g Cent. 14315 Alderdomshjem, Fyrbøderforeningen af 1871’s, Valdemarsg. 60-62 1 | V 9145u se Afd. I I. R eal-R egister Aidersro Kirke, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. II R eal-R egister Alderstrøst Nørrebrog. 17 11 B aggesensg.10, BJaagaardsg. 9 1 | N 4232 og M ølleg. 28, 30 H sam t N -A lle 15,17 & 19 1 og A lders­ trøst Pass. 2, 4, 6 & 8 1 |l N 2441x & N 2441y se Afd. I l R eal-R egister Aldorf L E Toldkontrolør Va^d. Holmers G. 362 M Alekto ved P Jørgensen Maskinfabr. V al­ by L angg. 74 Valby 9 Vb. 928 Alexander Camilla Frøken GI. K ongev.l52A ° E 9 V 728 y - A Gross. N y V esterg. 17 E 9 Cent. 13808 Bp. R eventlow sg. 3 0® § V 3996 - D & A K lkollektricer R ingstedg.61IH g 0 461 v - Chr. Repræsentant R ingstedg. 6S E g 0 1447x - L eo Restauratør V igerslev A llé 64 Valby 9 Vb. 210 Alexandersen Jørgen Bogholder Tycho Brahcs A llé 312 (Si g Am. 2327y Alexandra, ved Arthur H ansen Blom sterhdl. F rdbg. A llé 62 E |) V 1016y Alexandrateatret N ygade 3 B J) Cent. 1601 Alfa ved A ugustaV oltelen Petersen Broderi- hdl. Nørrebrog. 64 [N] |1 N 784y - Ekspressen ved H P M ikkelsen Valken- dorfsg. 13 E | Cent. 11555 & 14800 - Margarinefabriks Hovedoplag Hambrosg. 6 E g Cent. 617 & 637 - A l f a S e p a r a t o r , A k t s .,M ø lleg .26 IH 9 Cent. 7429,8195 & 10062 med Om stil­ ling til sam ti. Afd. (9-5, Lørdag 9-2) T ele- gramadr. „Separator" - Støbegods ved Chr. Y P edersen H alm t. 20 IS I v 4959 - Transporten ved Einar M ikkelsen Valken- dorfsg. 13 B | Cent. 11555 & 14800 Alfelt C V Banki'uldm. Markv. 30 Brh. Alfenide, Akts.,Nysølvvarefabr.K jøbmagerg. 50D B f) Cent. 943 & 2643 Alfsen Ivar Direktør Jagtv. 2043 13 Alg Jens & A xel Haslund Agenturforr. P e ­ der Skrams 6 . 3 1 1 Cent. 12991 - Jens Gross. Pr.-L øjtn. Frdb. S lot IH |}V b 1612 Algreen-Ussing Flemm ing Forfatter V ester- brog. 1922 I S | V 9342 y - E li Frue Maskinafskrivningsbur. Adolph S teen s A llé 7S E g N 618y - Gerda Sekretær i Justitsm . Vesterbrog. 1922 E | V 9342y - H Frøken Skolebestyrerinde Rønnebær v. H olte D H olte 326 Alhambra Film Rygaards A llé 11 H ell. D H ell. 2630 - ved J Christensen Vinduespoleringsforr. Sindshvilev. 3A IH D Gh. 1257 x Alho ved Paulsen & Hoeck Salatfabr.Nørreg. 35 D B i B y 7016 Aiholm V iggo Smedem. Enghavepi. 1 5 ® ®V 3822 Alkestrup A Enkefrue Dannebrogsallé 45 Vank Alkjær M A Kommunelærer Frølichsv. 45 Charlott!, 9 Ordr. 354 - Marie Kommunelærerinde Turesensg."16* B S By 5721 y - CAPostassist,. Stenderupg. 34 ® |}V 5106u - Johs. Tømrerm. Omøg. 18 §3 |]St.l25U Bp. ' Godthaabsv. 18 C4 E |)G h . 1200

[

|

!

I

I

,

|

I

I

I

I

i !

Person-Register for Kjøbenhavn

IV - 588

Almg—Amer

Althuon - Althuon & Nielsen, Oscar Kiellcrup’s Eftf.,Akts., Special-MaskinfabrikforBryg- gerierMineralvandfabr. etc.T 0 nderg.l 8 E® Cent. 14867 & 15867 Alto Villa Co., Akts., Gyldenløvesg. 10 B D Cent. 3385 Altschul M Bogtrykker Ravnsb. Tvang. 6 A 2 [Ni D N 2550 y Altschuler F Herreekviphdl. Borgorg. 31 B |) Palæ 1362 x Bp. Dybbølsg. 21s E ffl By 1403 x Aluminia, Se Kjøbenhavns Fajancefabrik Smalleg. 45 E Alvar Hjalmar TandlægeNørrebrog. 18 A 1 IH ® N 55 x (10-4) Alving Th. Direktør f. Zoologisk Have Ros- kihl ev. 32 E ® Cent. 6825 Alyhr E Repræsentant Carl Lunds G. 22 4 E ® Am. 5619 x AmagerAnnonce-Bureau vedj Aagaard Ama- gerbrog. 40 E ® Cent. 12464 & 12465 - Automobil-Central ved Einar Petersen Ty- rolsg. 3 [s] D Am. 2370 - Betonstøberi ved Kr. Kronstrøm Strand- lodsv. E D Cent. 1431 - Bogtrykkeri ved A ChristensenHallandsg. 11 E ® Am. 4372 - Borgerven, Red. Anthon Larsen Krsthvns Torv 482E § Am. 5591 y - Brændselsforr. ved J G Jensen Højdev. 3 E ® Am. 164y - Central Mejeri. Akts., Amagerbrog. 61 E | Am. 5741 - Centraltrykkeri ved Otto Eilertsen Tingv. 8 E f Am. 3848v - Dampvaskeri ved L Hansen Øresundsv. 11 E $ Am: 665 - Farve- &Tapethdl. ved H C Jensen Ama­ gerbrog. 139 E $ Am. 6101 - Flaskehandel ved Valdemar Rasmussen Lyong. 22 (S] ® Am. 6182 - ForniklingsA nstalt ved P Johansen Frank- rigsg. 32,34 [s] ® Am. 4037 - Foto vedChr.ENielsen AmagerBoulevard 134 E | Am. 2460 - Furage forr. ved R Petersen & Alb. Chri­ stensen Amagerbrog. 144 (s) ® Am. 4883 - Gravør Anstalt ved Kurt Hansen Eng­ lands v. 2 A i | Am. 3464 - Isenkramhdl. Amagerbrog. 59 H $ Am. 633 v - Jernstøberi Dragør - Kaffe! ager, Akts., Amagerbrog. 66 E ® Am. 1064x - Kakkelovnskomp. ved Emil Andersen Prøvestens Allé 11 E I) Am. 1543y - ’s Kolonial-Lager, Carl Knudsen Amager­ brog. 46 E D Am. 17 - Kul &Koks Import ved A V V Petersen Islandsg. 8,10 E |A m . 3703 - Læderhandel ved GB Jakobsen Olie- grensg. 2 ® | Am. 2922 - Metalstøberi ved Brodr. Vohnsen Syre- faljriksv. 56 Kastrup $ Kastrup 163 - Metalvarefabrik, Akts., Kurlandsg. 1 E D Am. 5201 - Papirvarefabrik, II P Pedersen-Skov Sundby-Øster Boulevard E J] Am. 5030 - Skotøjs-Messe ved S P Hansen Amager­ brog. 46 E D Am. 983x - A m a g e r S a e k k e k o m p a g n i , L td.,Gul- landsg. 24 E $ Cent. 13464 - Vinhdl., F Nielsen Amagerbrog. 66 E D Am. 96 Amagerbanen Kontor Amagerbrog. E D Am. 543 og Stationen ® Cent. 7142 A m a g e r b a n k e n , A kts., Amagerbrog. 25 E J) Cent. 2090 &Am. 1698 Postkonto 979 Amagerbro - Amagerbro, Akts., Amagerbrog. 2 E ® Cent.7897 & 10897 - Apotek Amagerbrog. 32 E D Am. 1257 - ’s Blusemagasin, Akts., Amagerbrog. 41 E $ Am. 479 x - Cyklemagasin ved H Varbæk Amager Boulevard 133 E ® Am. 904

Amagerbro’s Farsforretning ved E Bentsen Amagerbrog. 14 E J>Am. 44 - ’s Gas- &VaiKlmesteri'orr. ved Martin Ny­ lander Holmbladsg. 25 [s] ® Am. 3264 - ’s Kolonial- &Vinhdl., Akts., Amagerbrog. 2 E |) Am. 1155 Amagerbrogades Sæbeuds., Akts., Amager­ brog. 54 E ® Ain. 166 v Amagerland’s Vinhandel, Akts., Amager­ brog. 28 E § Cent. 12933 Amagermuseet Hovedv. st. Magleby se Afd. II Real-Register Amatør-Fotografen vedEnna, fotogr.Artikler Vimmelskaftet 47 B $ Cent. 10707 Amatørfotografens Magasin ved EmilRøn- now Jægersborg Allé 28 Charlottl. ®Ordr. 1419 Ambech Th. Repræsentant Vindruev. 6 Brh. | Gh. 2542 Amberg I fh. kgl. Kapelmusikus Musiklæ­ rer Helgolandsg. I 1 E ® V 8029 - 1 C fh. Kommunelærerinde Faxeg. 194 E Ambjørn J C Enkefrue Rantzausg. 18 3 H Ambrosen Otto R Baand- & Modehdl. Frede- riksborgg. 22 B ® By 595 y Bp. Nørre­ brog. 1871El D Tg. 256x Ambrosia, Akts., Konfekturehdl. Nygade I B f) By 1539y Anibt Einar Arkitekt Gl.Strand 52s B ®Cent. 5594 Bp. Ny Vesterg. 12 1 E | By 4433 - H fh.Lærerinde H C Ørsteds V. 664 (Vi Amby Kristian Ingeniør Filippav. 8 S 13 Ambye A Arkitekt Kastelsv. 4 1 |J 0 71 Bp. Eivindsv. (5Charlott!.® Ordr. 1689 Amdi-Hansen A Automobilforhdl.Vosterbrog. 27 E ® Cent. 175 Bp.Godthaabsv.H7 Brh. ® Gh. 4600 Amdrup [Se endv. Andrup] - H Chr. Gross. Jernbaneg. 3 E ®Cent.2180 Bp. Nyvej 4 3 -0 ® V lOOlu - V L Gross. Jernbaneg 3 E ® Cent. 2180. Bp. Nyvej 4 3 (3 - GC Kommandør K.DM.FM. Overg. o. V. 621E ® Mil. 147 - Nanna Kommunelærerinde GI. Kongev. 94 A3 13 ® V 2005 v - R N Kommunelærer Cand. theol. Godt- haabsv. 43 3 (El § Gh. I343x -V M Overretssagf. Sparekassedirektør R. Ny Vesterg. 171E ® Cent. 3605 Ameln Dagmar Enkefrue Tordenskjoldsg. 153 B Amelung C F V Gørtlerm. Degnemose Allé 55 Brh. ® Bella 101 - V E G Smedem. Toldbodg. 2 2 E ® Palæ, 2095y - A Tandtekniker Nanscnsg. 521B - P Translatør Prokurist Under Elmene l s E ® Am. 1949 y America-Canada Ekspedition, J A Pedersen Fordrup Amagert. 24 B ® Cent. 4158, 8048 & 8051 American Atelier for Ladies ved Helen Lar­ sen Østerg. 44 B ® By 513 y - Express Company, Akts., Holm. Kan. 8 B ® Cent. 6750 & 10708 Postkonto 1446 - Foto Atelier, The, ved M Eliasen Jolin- strups Allé 4113 ® V 449 x - Akts., Herreekviphdl. Kjøbmagerg. 62,64 B ® B y l l 4 4 y - House ved A Jacubowitz Herreekviphdl. Aaboulevard 26 H J Cent. 12096 - Lady ved Kai MadsenLingerihdl. Værne- damsv. 18 13 $ V8258 - Ameri can Pat t ern Wo r k s ved Johs. Hoglund Langøg. 4 13 ® St. 5r<3 - Ameri can Rubber Import, ved CA Biilow Toldbodv. 6 B ® Cent. 4115&4185 Stats ® 210 Telegramadr. „Goodtire“ - Tailor ved F G Syrig Frederiksborgg. 7 B f Cent. 5133 - Ame r i c a n To b a c c o Co., The, Akts. Sundhoimsv. 65 E ® Cent. 9891, 9892 & 9893 Telegramadr.„Powhattan" P. G-S.323 Indenbys Depot Vesterg. 23,25 E ® Cent. 14193 & 14194 Amerikansk Baltisk Gummi-Central vedE Knudsen BernstorfFsv.75 Hell.®0ent.8283

Alnrqvist J G Ledningsm . A llég. 20 B 2 00 J) V 7519 - K S Tegner Grundtvigs Sidev. l ' Ø I V 5631 v Almtoft J P Prokurist Strandboulevard 114s i | 0 4075,y Alnøe S P M Kontrolør v. Statsb. Rebekkav. 181H ell. Alrik A ksel Tegner Isafiordsg.105 E ffi Am. 1193 y Alrøe M ichael Fiskehdl. en gros Jens Munks G. 53 M f 0 0415 A ls A Bogholder Hørdumsg. 4 3 1 (S § Syd­ havn 102y - Rudolph Gross. R aadhuspl.l4B :! E ÆCent. 9824 - C J Kommunelærer Gyldenlundsv.2G Char- lottl. D Ordr. 1889 Als-iensen Anna Frue Gothersg.1511 E ®By 6248 Alsborg W ilh . Blikkenslagerm . Langelandsv. 41 f Gh. 3722 x A lsfelt F Overassist. N y Oarlsbergv. 214EJ) V 630 x Alsing Louise Enkefrue Strandv. 110 A :!H ell. D H ell. 2127 x - Anna E Frøken N y vej 1 A 2 IS | V 6070 y - E Fuldm . Under Elm ene 23 E ® Am. 3919 - & Kapel Gross. Norreg.36 IH D Cent. 654 - Adler In g e n io r J a g tv .il1 32 ® Gh.2730 - Jane Konfekturehdl. B robergsg.3E S Am. 5380 y - Poul Kontorchef Jernbancalle 913 Vanl. ® Dam sø 837 - F R E fh. Overmaskinmester R. DM . I E Ohlsens G. 22 E Alsleben E Maskinfabr. H a ra ld sg .l1 E ® Tg. 1480 Alsted J Jørgensen K apt. i Fodf. Sundbyostcr Boulevard 4 1E Aister Poul Overretssagf. N y g a d e7E ®Cent. 12768 & 12892 Bp. Strandboulevard 77 B 3 E f 0 1932 v Alstrup H R Bankbogholdcr A llég .2 5 B 3E ® Gh. 2451 - M Bogholder A llég. 25B 3 E $ Gh. 2451 - H Cand. phil. Kommunelærer Rosenv. A llé l 2 i | 0 2892x - C O Direktør Ved Sønderport 94 EI | Am. 4271 v - Th. Andersen Generaldirektør f. Statsb. R. DM . 0 - So gade 8s i | Cent. 1237 - C L Guldsmedene Sølvg. 9 1 [Kl - V Komm issionan Am agerFæ lledv.451^ ® Am . 2338 - Poul Kontorchef Bergthorasg. I l 4 E | Am . 2509 - Richard Overassist. Strandhoulevard 954E - M P N ih. Proprietær Bergthorasg. 123 E § Am. 1388 v - P eter Redaktør Foraarsv. 18 Charlottl. ® Ordr. 1679 - Rud. Sagfører Nybrog. 281 H ® Cent. 6669 - Carl Skuespiller Strandv. 42 H ell. Alstrøm H araldSnedkerm .G l.Kongev.35A1ED Alsvold H Frue Broderskabs^ 19 El - E Skrædderne Gothersg. 5 4 1 B I) Palæ 1046 Alsø H olger Ingeniør Fuglehakkev. 74 E ® Gh. 4192 - S T Maskinm ester Grækenlandsv. 145 E AlsøeAxelFabrikinsp.Cand.polyt. Ordrupv. 55 Charlottl. |) Ordr. 310 - Oscar Ingeniør Cand. polyt. Ordrupv. 55 Charlottl. $ Ordr. 1861 - J P Magasinforv. Ordrupv. 55 Charlottl. - A age Træhdl. (Poulsen A A lsø e) N ye- landsv. 3 8 1 E ® Gh. 485 Alta, A k ts., Vodroifspl. 7 13 ® Cent. 14286 Altenburg O I I C Enkefrue N -V oldg. 623 B ® B y 2067v Altermann L eiser Fabrikant (D e danske Ma­ nufakturhandleres Konfektionsfabrik) G ladsaxev. 74 Søborg £1 Søb. 570 - L Inspektør Nordlandsg. I 4 E ®Am.2175y Althuon Arthur D riftsbestyrer Borups A llé 83 m I T g. 3095

Made with FlippingBook - Online catalogs