Kraks Vejviser 1925 personregister

Afdeling I V . Person-Register for Kjøbenhavn. Omfatter Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer. Tilsvarende Adresser for Provinsen tindes i Afd. V. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser.

Aagaard V Guldsmedem. (Aagaard & F re­ deriksen) Langelandsv. 34 El - P aul Ingeniør (Bach & B onne’s E ftf.) Manøg. 5 1 ® £1 St. 778x - Christine K lkollektrice 1. Strandstr. 182 E |1 P alæ 1853x - Annine Kommunelærerinde Abildgaardsg. 4 5 IH J 0 40v - A P L Kommunelærer Tibirkeg. 2 13 IH | N 5486 - Ida Komnmnelærerinde H elgolandsg. 93E f V 4 9 4 y - Julie Kommunelærerinde Cand.phil. Lun- deskovsv. 10 H ell. fl H ell. 522 - M Kommunelærerinde Fjords A llé 10s El | N 4137x - H V M Konstruktør Bogholderallé78Vanl. - Carl. Trier Kunstmaler St.Knuds V .2 3 B E - P Køkkenudstyrsforr. Kompagnistr. 19 E ffi B y 310v Bp. Sigridsv. 22 H ell. - O C Læ ge Dr. med. Juliane Maries V.14IH ■- Julius Maler Fotograf St. Knuds V . 23 B s E JU V 2 8 7 9 x - O R Malerm. Bodil sg. 3° E - EmmaFrøken Maskinafskrivningsbur. Go- thersg. 364 E J) Palæ 497v - O Maskinafskrivningsbur. Folkvarsv. 7SE1 | Gh. 3434x - B A Maskininsp. Classensg. 19 B 4 IH | 0 2336 y - E lla Modehdl. Ø -Farimagsg. 13 E J! B y 1391y - O F Murerm.Amager FæHedv.13 E JlC ent. 12786 (10-2) Bp. Amagerbrog. 283 (3 ® Am. 2800 - Th. Murerm. Hollænderdybet 142IH |) Am . 2139x - K O rganist N orgesg. 563 H j | Am . 3075v - Gunnar Overassist. ValbyLangg.733Valby U Vb. 179x - I G P astor emer. Frijsenborg A llé 701® |l S t. 2032x - H P ostassist. Langelandsv. 37 El H Gh. 3427x - P F Postkontrolør H elgolandsg. 93 IB - ’s Pressebureau Amagerbrog. 40 H ® Cent. 12464 & 12465 - O H Prof. Grenaag. 82 IH - A Professorinde K roghsg. I 4 |H - Joakim Redaktør Amager Boulevard 1344 IH | Am. 2624 - A M R epræsentant Borups A llé 2391 Brh. Il Gh. 3377u - Bjørn & G Christophersen Skibs- & Ma- skinkonsulenterAm alieg.35B JC ent.H 450 - P D Tandlæge G ilbjergg. 42 E - A age Tømrerm. .Bergensg. l s IH J 0 6465 - A S Tømrerm. Kristianiag.6K IH J04827y - Peder Tømrerm. N jalsg. 392 H J Am .465y - A & V Zahle Vognmænd Vendersg. 16 E J Cent. 4430 Aagaard-Hansen L Fuldm . Tagensv. 441E J T g. 616 Aagades Brødfabrik, A kts., Aaboulevard 32 IH J Cent. 1181 & 9182 Aagerup Fr. Blikkenslagerm . Gas- & Vandm. Tyrolsg. 2 i | Am . 3412v Bp. H øjde­ vangs A llé 22 H J Am . 2267y 87

Aabye .7SF Ingeniør Cand. polyt. Sortedamsg. 3 1 OSDJN 2 8 6 9 x - Fr. Kasserer R. Classensg. 274 H J 0 3847 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 3 4H |)V 2769 y -J ø rg en Kunstmaler Classensg. 1 7 B 4 IH I! 0 464y - C A Manufakturhdl. Falkonerallé 106 IE |) N 3855 Bp. Fjords A llé 1 4 El - V ilh. Prokurist Gritfenfeldtsg. 544 El - Th. Frøken T eem ballageforr.Nørreg.l63H ffi B y 751x Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 E I Palæ 878x Aabye-Nielsen Chr. Tegner N -Frihavnsg.953 i | 0 1098v Aabøge G F lytte- & Transportform D ag- marsg. 10 E f Tg. 2780y Aadam J Chr. Gulvbeklædningsforr. Juiius Biom s G. 233 E f Tg. 370x Aae Olga Malerinde Johannev.9'El f)N2341u Aaen P J Postassist. Frederiksborgv. 176s El J Tg. 2950v Aaens Glassliberi ved L arsH anscnFalkoner- allé 112 E J N 5908 AaesTh.M askinmester i FlaadenHolmbladsg. 763H Aafetdt H C Overretssagf. N iels Hemm ing- sens G. 9 E f C e n t .6722& 14897 Bp. V e- sterbrog. 35' H J V 4357 Aagaard I S Anlægsgartner H øeghs A llé 6 G jentofte $ H ell. 1342 - O O A ssist. v.Nyb.Kommandantskab DM . Ræveg. 8,9 E J Palæ 653x - C Lumbye Assurandør Fredericiag. 902 E I P alæ 2551 - P Automobilreparatør (Find Rasmussen & Aagaard) A llég. 291 El - D Bankassist. GI. Strand 442 B I By6093 - Johs. Borddekoratør T ingv. 17 [sf - Carl ECand.polyt.tekn. F otograf Redaktør Tordenskjoldsg 16 E J B y 5464x Bp.Mor- lenesv. 14 H olte J H o lte 467 - SO Cyklehdl. V erasA llé 24 Vanl. J Dam sø 220 Postkonto 753 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I 2 E - Gerda Enkefrue Brøndsteds A llé 72 El J V 6015y - J enny Enkefrue Østerbrog. 1244 H J 0 2429y - Margaret Enkefrue GI. Kongev. 1591 El J V 6354x - Chr. Fabrikant R. (Axel E Aamodt) Poul Ankers G. 2 S E J P alæ 1974 - Johs. & Kaj Petersen Fabrikanter Told- bodg. 16 E 'D Palæ 414x - K Z Fabrikant (Forbrugernes kern. tekn. Fabr.) Bøllegaardsv. E - N A Forretningsf. Esromg. 3 2E |lT 2'.465y - Dagmar Frue Am ager Fæ lledv. 9S [C] jj Am . 1680x - D E Frøken Carl Bernhards V . 3 1 El - K Fuldm . v.Rigsadvokaturen R ibeg. 12SH D 0 3385y - Harald Gross. Gustav Adolfs G. 142 IH - O tto Gross. (Celinder & CoJTrondhjemsg. 102 H f 0 439x - & Frederiksen Guldsmedem. S t. PederStr. 26 E f B y 7157

A a Dørplade- & Skiltefabrikken ved Rich. W ieder Gtraabrødret. 8 Kl J B y 7305 Aaager Janus Murerm. Jom sborgv. 3* H ell. H H ell. 74 Aaba Bud & Transport Co. ved K Munch & TI P Jensen Gothcrsg. 14 Kl I Cent. 9282, 3355 & P alæ 1391x Aabaad’sC Støvsugning&H usgernings-K on- tor St. Peder Str. 3!) E f Cent. 14731 Aabad-Bjerring-Clausen O J Direktør Im ­ presario W estend 304 IH D V 2325v Aabak A C Gross. Frm. H erlu f Trolles V.13 •El | Cent. 312(5 - Chr. Snedkerm. Fanøg. 22 i | St. 862y -K r ., Akts., Snedkerm. Ochlenschlægersg. 17 IBI | Cent. 14041 Aabal Vindueskompagni Rosengaarden 6 E | Cent. 8447 Aabart Einar W Pianostemmer Engelstedsg. 43 M J St, 1323 Aabech A lexius A rkitekt Murerm. Sparres- holmv. 16 Brli. J B ella 559 - A Konfektionsforr. Husumg. 10 E J Tg. 17()6x Aabel [Se endv. Obel] - H P elektr. Install. Strandg. 2 5 1 [C] - H P Urtekr. PHnsesseg. 26 H J Am. 4956 Aaberg Eri kInstr umentmagerVodroflfsv.21B 1 El D V 6681x - K arl F A Instrumentmager Pianostem ­ mer V estm i nnag. 32 [S] D Am. 3365 - A ug. Tømrerm.IngolfsAllé44[S] JAm .1375 Aabo Vinduespolerings-Forr. ved A xel Saxil Prinsesse Charlottes G. 31 [H J N 585y Aaboe P J S Snedkerm. O le Suhrs G. 18* E Aaboulevardens A potek Aaboulevard 70IH J Cent. 9500 - Cykleforr. ved N H N ielsen Aaboulevard 40 E | N 778 Aaboulevard-Kiosken ved P Frederiksen Aaboulevard 9 C El J Cent. 2049 Aabrink H V Giarm. Amagerbrog. 89 H D Am. 3041 Aaby [Se endv. Aabye] - Em il Ingeniør Cand. polyt. H attensens A llé 4S El J Gh. 2766 - I Kommunelærerinde C lassen sg.l7A s H J 0 2414y - Johan Kommunelærer W ilh. Sm idts V. 1 G jentofte |J G jent. 380 Aabye [Se endv. Aaby] - E Cand. theol. Lærer Massør D osseringen 18:t 1 1 1 N 3193 - O Enke e. Apoteker Østerbrog. 394 i | 0 2467x - Thilda Enkefrue Hollænderv. 233 El - H enriette Etatsraadinde Callisensv. 11 HeU. J) H ell. 303x - H Fabrikant (Skandinavisk Slipsfabrik) Østerbrog. 394 Hl |) 0 2467x - C Fiskerfartøj sregistrator A nnasv.41 H ell. J H ell. 2061v - Dagmar Forstanderinde Colbjørnsensg. 34 m 1 V 2769y - E lse Frøken Hollænderv. 233 E l J V 2382 - K A F Frøken Svinget 165 [c] J Am .l703x - Rud. Gross. Papirposefabr. Gritfenfeldtsg. 544 E 11 Cent. 1257 37

Made with FlippingBook - Online catalogs