Kraks Vejviser 1925 del 2 provinsregister

Afdeling V .

Provins-Register

A . Forretninger. Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Kar­ ton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn,.er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, iRønne, Slagelse, Svendborg, Vejle og Viborg. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adresser. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en sterre Kreds. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Len- og Stamhuse, Godser étc. vurderede til en Ejendomsskyld af 150,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse med Oplysninger om Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1923 med eventuelle Ændringer), om Ejer, Forpagter m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. T i llæ g : Færøerne. Kort, Real-Register, Foiretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling V II i 2. Bind].

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

K R A K : SJÆLLAND , Lommebog for Vejfarende, faas i alle Boglader, Pris Kr. 3,50. Beskiivelse af Sjællands Seværdigheder, Kilometerafstande, Kort over 14 Byer med Hovedfærdselsvejene o. m. m.

Made with FlippingBook flipbook maker