Kraks Vejviser 1925 del 2 provinsregister

Animated publication

Afdeling V .

Provins-Register

A . Forretninger. Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Kar­ ton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn,.er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, iRønne, Slagelse, Svendborg, Vejle og Viborg. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adresser. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en sterre Kreds. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Len- og Stamhuse, Godser étc. vurderede til en Ejendomsskyld af 150,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse med Oplysninger om Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1923 med eventuelle Ændringer), om Ejer, Forpagter m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. T i llæ g : Færøerne. Kort, Real-Register, Foiretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling V II i 2. Bind].

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

K R A K : SJÆLLAND , Lommebog for Vejfarende, faas i alle Boglader, Pris Kr. 3,50. Beskiivelse af Sjællands Seværdigheder, Kilometerafstande, Kort over 14 Byer med Hovedfærdselsvejene o. m. m.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret,

Å. Forretninger er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, mider hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. ' B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, Person-Register for Kjøbenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Ved Redaktionens Slut­ ning befandt enkelte Len sig under Overgang til. fri Ejen­ dom, hvorfor de meddelte Tal ikke kan betragtes som endelige. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­

villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard,'hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0.55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter Vurderingen i 1923. 6) om der hører Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder JLand. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opfort nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn, D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1921. I Slut­ ningen af Fortegnelsen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de 156 Købstæder o g købstadlignende Bebyggelser om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret. Et Kort over Danmark, hvorpaai nedennævnte Byer er opfort, findes i 2. Bind, foran Afd, VII.

Struer Stubbekøbing Svaneke Svendborg Sæby Sønderborg Taastrup Tarm

Lemvig Lunderskov Løgstør Løgumkloster Mariager Maribo Marstal Middelfart Nakskov Nykjøbing F. Nykjøbing M. Nykjøbing S. Nysted Næstved Nørre Aaby Nørre-Sundby Odder Nexø Nibe Nordborg Nyborg

Ringkjebing Ringsted Roskilde Rudkjøbing Ry Rødby Rødby Havn Rødding Rødkjærsbro Rønne Samsø Sandvig Saxkjøbing Silkeborg Sindal Skagen Skanderborg Skive Skjelsker Skjern Skjørping Skærbæk Slagelse Sorø Stege Storehedinge

Esbjerg Faaborg

Haslev Helsinge Helsingør Herning Hillerød Hjørring Hobro Holbæk Holstebro Holsted Hornbæk Horsens Hundested Hurup Højer Høng Hørsholm Jyderup Kallundborg Kjellerup Kjerteminde Kjøge

Aabenraa Aakirkeby Aalborg Aalestrup Aarhus Aars Aarup Allinge

Fanø Faxe Faxe Ladeplads Fjerritslev Fredensborg Fredericia Frederikshavn Frederikssund Frederiksværk Gilleleje Give Gjerlev Glamsbjerg

Thisted Tinglev Toftlund Tølløse Tender Tørring Ulfborg Vamdrup

Arden Asnæs Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro Bogense Brabrand Bramminge Brande Brædstrup Brønderslev Brørup Christiansfeld Dronninglund Ebeltoft Ejby

Glostrup Graasten Gramby Grenaa Grindsted Gudhjem Haderslev Hadsten Hadsund Hammel Hasle

Varde Vejen Vejle Viborg Vinderup Vojens Vordingborg Vraa Ærøeskjøbing Ølgod

Odense Præstø Randers Ribe Ringe

Kolding Korinth Korsør Langaa

Afdeling V Provins-Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. Tillæg: Færoerne. A . Forretninger.

Forretninger i Provinsen uden findes

for de i dette Register optagne 156 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser i Afd. VII Fag-Register i de enkelte Fag under „Landet".

Aabenraa . (Oprindelig Opneraa, Aa ved den i Kong Valdemars Jordebog nævnto Opner, d. e. aaben Or, grusot Strandbred.) (Aabenraa Amt)

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Avis D 259 ................................ Aabenraa Dampvaskeri &Badeanstalt£ 380 Aabenraa Eddikefabrik |160Postkonto7183 Aabenraa IIakkelse-& Ilalmvaveforretning, N Tliorn D 560 ...................................... Aabenraa Jern- & Metalstøberi, Akts. £509 Aabenraa Kafferisteri vedOtto Madsen £ 143 Postkonto 6763 ......................................... Aabenraa Kulkompagni, Akts. £ 218 &220 Aabenraa Margarinefabrik ved H Vester- gaard § 469.............................................. Aabenraa Maskinfabrik ved C Christensen I 520

Se Fagregistret under Aviser Vaskerier Eddikefabrikker Halmvarcr Jernstøberier Kaffeinip. og Kaffcbr. Kul, Kulimportorer Margarinefabr. Maskinfabrikker

Aabenraa Amtsbaner. Stræknin­ gen Aabenraa—Graasten, anlagt 1899; Strækningen Aabenraa— Løgumkloster,anlagt 1901.Drifts­ direktor: ........................... Amtmand: Kr.RefslundTliomsen,R. Amtsassessor: E J C Bang. Amtsforvalter: Einar Glud. Amtslandinspektor: Stiftslandin­ spektør K 11 Krarup. Amtslæge: Dr. mod. & dur. Mads MiolieIsen, R. Amtsraadssekretær: Jes Cornett. Amtsskolekonsulent, so u. Sønder­ borg. Amtssygehuset. Overlæge: Aage lpsen. Amtsvejinspoktor, se u. Graasten. Borgmester: Købmand Holger Fink, R. Dommer i Aabenraa Købstad, Sonder Rangstrup og Rise Herre­ der samt 3 Sogne af Lundtofte Herred og Varnæs Birk (92. Rets­ kreds): 0 Andersen. Elektricitetsværket (kommunalt) anl. 1902. Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen : K Lyne Petersen £ 166. Foreningen af danske Læger i Sønderjylland: Formand: Dr. med. & cliir. Mads Michel sen, R. Foreningen for Kunst og Haand- værkl’or Nordslesvig. Formand: Arkitekt Jep Fink. Gasværket (kommunalt) £ 75. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts.Kbbvns Handelsbank, Kontortid 9-12, 2-4, Lord. 9-1 £ 401, 402 & 403. Telegramadr. „Handelsbank1. Postgiro-Konto 6825. Forretningsfører: HBruhn Kontrasignatarcr: G Wraae-Jes- persen og P Juliler. Kontorer i Bollerslev, Bovrup, Felsted, Hellevad og Hjordkjær. Handelsloreningen. Formand: Skibsreder Matthias Nielsen. Havnedybde: 5,5 m. Indbyggerantal 1921: 7961 (1803: 2834; 1867: 6155; 1910: 7751). Konsuler: Norge: J MHansen, Vicekonsul. Tyskland : Dr. Hans Kiihne, Kon­ sul. Røbstadrettigheder; De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsbibliotek, Det sønderjydske,

stiftet 1921.14,166 Bind. Biblio­ tekar: Jakob Petersen. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts., stiftet 8. Juni 1872. Kon­ tortid 9-12 og 2-4, Lord. 9-1 D 6, 7& 53.Aktiekapital:1,000,000Kr. Bestyrelsens Formand: Kapt. C C Fischer, R. DM. Adm. Direk­ tører : H Jørgensen og I ,Peter­ sen. Filialer i Bollorslcv, Bovrup, Broager,Felsted, Hellevad, Hjord­ kjær, Røde Kro og Varnæs. Paskontor, Tysk. Leder: Kon­ sul, Dr. Hans Kiihne. Politimester i Aabenraa Købstad, Sonder Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var- næsBirk (68 Politikr.): OS Fri- bert. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 29,0Miil. Kr.; Formue: 19,3 Mili. Kr.; Indkomst: 9?1 Mili. Kr. Skatteprocent 1924-25: 6,2 (Lig- ningsproccnt: '.høj­ skoleforening, Sønderjydsk, stif­ tet 30. Nov. 1892 i Skærbæk med det Forinaal at yde sønderjydsk Ungdom Hjælp og Støtte til Op­ hold paa Skoler i Danmark. Yder efter Genforeningen stadig Hjælp ogsaa til Skoleophold for Unge syd for den nye Grænso. Formand: Gaardejer H Jefsen Christensen,ML. R., Høgsbro pr. Vedsted: Kasserer: Redaktør Anders Lebeck, Aabenraa. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Formand: fh. Minister H P Hanssen, MF. K. FM. Kasserer: Kapt. CCFischer, R. DM. Sekretær: Bibliotekar Jakob Petersen. Stads- og Havneingeniør: Jør­ gen Ramboj. Statsbanerne: 10. Trafiksektions og 15. Banesektions Kontorer. Nærmere se i Afd. II, Artiklen Statsbaner. Statsskolen Rektor: I Mogensen. Vandværket (kommunalt). Vejer og Maaler: Købmand Lo­ renz Hansen.

Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. £ 88........................................... Maskinfabrikker Aabenraa Nethandel, Jens Jørgensen . . . . Fiskeriart. og -redskaber Aabenraa Eedm.AktieeeM.ab | 18b. . . . " Aabenraa Vulkaniserings Anstalt, M Lau- ritzen U -131.............................................. Vulkanisering Andersen Hans Jl 394 ................................. Kobmænd Andersen & Meyer £ 530 ........................ Elektr. Lysinstall. Andersen Niels jji 278................................ Cykleudsalg Andresen Andr. £1 204 .............................. Flytteekspeditioner Antonsen & Christiansen £ 304................ Maskinsnedkerier og Savv. Apeurader Tageblatt, Akts. £ 20............. Aviser Askov C ...................................................... Skræddere Asmussen Jens £ 137................................ jAgentur-og Kommissions- Auto-Motor ved -Jorg. M Hansen £ 244 Postkonto 6158......................................... Antomobilforhdl. Beck Christian £ 228................................ Manufakturhdl. Beck Heinr. £ 305 ........................... .. Maskinfabrikker Bek Hugo Lauritzen £ 223........................ Arkitekter Bergen Jiirgen v. £ 15 Postkonto 6157. . Isenkræmmere t , TJ m (Maskinforhdl.,Drivremme- Beyer Hans £ 7 3 ......................................{ imp Qg _forl;dl Birek M C £ 45......................................... Vinhandlere Book Hans.................................................. Smede Boeck Holger Overretssagf., Notar £ 555 Sagførere, Incasso Boje William £ 142.................................... Bogtrykkerier Bojesen’s Harald Boghandel £ 352 Post­ konto 6276 ................................................. Boghandlere Boysen J £ 210......................................... Skomagere Braacker Johan........................................... Skomagere Brink Rud. £ 184...................................... Flytteekspeditioner Brocking Theodor £ 355 .......................... Manufakturhdl. Bose Richard £ 255................................... Bygmestre Bøtteher N C £ 475 ................................ Snedkere Callesen Hans.............................................. Æg Carstens Friedrich £ 587........................... Bagere Carstens H £ 339 ...................................... Gartnere Casperseu Brodr. £ 556 ........................... Agentur- ogKommissionsf. Ceres Kom- & Foderstofforretning, Akts. fi 21 & 2 2 .............................................. Korn Christensen Anna £ 590 ........................... Købmænd Christensen Carl C ................................... Skomagere Christensen Jakob £ 238.......................... Mineralvande Christensen Jorg..............« ........................ Vognfabr. og -forhdl. Christensen Jørgen £ 440 ......................... Trælast- og Tommerhdl. Christensen P £ 1 6 5 ................................ Købmænd Christiansen F C£ 483 ............................. Skomagere Christiansen Jens £ 125........................... Bagere Cimbria Tømmerhandel, Akts. £ 26. . . . Trælast- og Tommerhdl. Classcn Otto £ 202 .................................... Malermestre Clausen C Farvehdl.£ 215........................ Malermestre Clausen E £ 594........................................ Bagere Clausen P ................................... ................ Urmagere Clausen Peter £ 3 1 ................................... Manufakturhdl. Clausen Peter Wilh. £ 240........................ Købmænd

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Aktiebryggeri Selskab £ 11 . . . Aabenraa Amts Social-Deinokrat £ 161 . . Aabenraa Andcls-Svinesalgteri £ 55 & 79 72

Se Fagregistret under Bryggerier Aviser Svineslagterier

72

Aabenraa

V — 11 38

Provins-Register—Forretninger

Fon*fetningsnavn og Adrosso

So Fagrogistret under Mæglere Skomagere Cykleudsalg Købmænd Bagere Maskinforhdl. (Tobakker og Cigarer j (Kblivn.) Vinhandlere Tømrermestre Boghandlere Røgerier Agentur-ogKommissionsf. Købmænd Købmænd Isenkræmmere Ostofabr. og Oste en gros Apotekere { Maskinfabrikker, Automo- bilforhdl., Automobilrep. ( Dampskibseksped. og Dampskibsselsk. Hoteller { Dampskibseksped. og Dampskibsselsk. Teglværker Frø Agentur-og Kommissionsf. Møbeludsalg Malermestre Bygningsart. . Arkitekter Banker, Incasso Bagere (Købmænd, Kolonial eng.r., < Tobakker og Cigarer, ( Kaffeimp. og Kaffebr. Isenkræmmere (Maskinfabrikker, Automo- \ bilforhdl. { Bageri- Art. og -Inventar, Gær Elektr. Lysinstall. Manufakturhdl. (Agentur- og Kommissions- < forr., Foderstoffer, Korn, ( Gødning kunstig Automobilkarosserier Købmænd Gartnere Aviser Bogtrykkerier Herreekvipcringshdl.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Clcemann P F § 18*2 & 182...................... Cornett Knud J § 231.............................. Damm Chr. |} 346 ..................................... Danielsen Hans § 7 2 ................................ Danielsen Peter § 4 2 1 .............................. Dansk Maskinoplag, Akts. § 244 Postkonto 6080............................................................ Danske Cigar- og Tobaksfabrikker fl 523 Postkonto 7345 ........................................ DethleiTsen Herm. G ved Aage Oksen § 288 Postkonto 8129...................................... Detlilefsen D § 292 ................................... Efsen H ...................................................... Ehlers H Materialhdl. § 373 Eksportrøgeriet, J Schmidt § 383 ........... Erichsen August fl 498 ............................ Ericksen L § 251...................................... Erichsen Wald. § 457................................. Ewald Søren P § 214................................ Faaborg C J | 193...................................... Faber Kaj Leonhard (Love Apotek) §225 Postkonto 6155......................................... Fabian Paul D 221...................................... Falck J N .................................................. Fink Holger & Co. § 19, 119 &519 . . . . Fink Jep |1 91 ........................................... Fischer’s Maskinfabrik §124 Postkonto 6153 ■ Flensborg-Egernsund og Sønderborg Damp- skibsselsk. § 28......................................... Folkekjem § 257 ....................................... Forenede Dampskibsselskab, Det § 182 & 482............................................................ Fredenshøj Dampteglværk § 127.............. Frøkontoret ved Hans M Mfchelsen § 147 Goeg Anton § 181 & 481........................... HANDELSBANKEN I AABENRAA § 401, 402 &403 Kontortid 9-12 og 2-4, Lørd.9-1 Telegramadr., Handelsbank" Postgiro- Konto Nr. 6825........................................ Hansen Carl Porcelænshdl. Hansen Claus F § 172.............................. Hansen Hans L § 52 Postkonto 6417 . . . Hansen Lorenz jun. § 139........................ Hansen N & Møsti § 299 ........................ Hansen Oscar § 196 Postkonto 8560 . . . Hansen Richard § 224 .............................. Hansen & Speckhahn § 371..................... Hansen & Yeit § 162, 163 & 164............. Harhorn & Christensen § 41, 201 & 440 Harksen’s Eftf., P Jiirgensen § 60........... Hass Carl § 104........................................ Hejmdal § 32, 330 & 430 ........................ Hejmdal’s Trykkeri § 32........................... HerreHus Central ved AndreasPetersen§176 Holfgaard, Akts.......................................... Hofmann W § 589 .................................... Hotel Danmark § 24................................. Hotel Royal § 2& 517.............................. Hiinersen AV S ........................................... Høffner Carl § 395 ................................... Irma § 129................................................. Iversen Carl § 122................................... Jacobsen Chr. § 135 Postkonto 7059 . . . Jacobsen Chr. § 356 ................................ Jacobsen J P | 362................................... Jacobsen Paul § 480 ................................ Japsen G § 389 ........................................ Jenne Max § 134 . ................................... JensenAa Brink Landsretssagf.Notar § 444 Jensen Karsten........................................... Jensen R § 584........................................... Jepsen Christian § 146.............................. Jepsen J B sen, § 274 ............................. Jessen Peter § 76 Postkonto 6711............. Jochens Johann........................ .................. Johansen A L & Søn § 227...................... Johansen J Chr. § 426.............................. Johansen M F ........................................... Jiirgensen C N § 435............. .................. Jiirgensen J C § 62................................... Jiirgensen J Chr. § 485 ........................... * Jørgensen Peter........................................... Kemisk Laboratorium & Fabrik Farma, Harald Nielsen § 226 ............................ Kjær Emil § 249 ...................................... Kraft Hans § 432................................ Kraft I’ § 284 ........................................... Kroner Fritz § 450................................... Kulhandelsselskab, forhen Holm& Molzen, Akts. § 29................................................ Kurtzweil C § 130...................................

Langsclnvnger O ttom ar § 6 4 ........................ Bygm estre Larsen Peter § 1 0 1 ............................................... Skibsprovianlcringsforr. Lassen C ...................................................................... Skræddere L orentzen’s Jiirg. E ftf., C A ndresen § 333 Postkonto 6209 ........................................................ Jern Lorenzen A J § 537 ............................................. Entreprenører Lund M T § 521 Postkonto 8386 ............... K øbm æ nd

(Ingeniører, Raadgivende ( Ingeniører Malerartikler Apoteker Garverier Orgelbyggere Hoteller Agentur- og Kommissionsf. Smede Urmagere Flytteekspeditioner Malermestre Skomagere Købmænd Fisk en gros Manufakturhdl. Skræddere Elektr. Lysinstall. Agentur-og Kommissionsf.

Liitzhøft & Kristensen § 543 ................. Løwenstein Franz § 546........................... Madsen N (Svane-Apotek) § 200 Postkonto 6208........................................................... Mahler Jacob, Læderværk § 3 ................ Marcussen & Søn § 350 ........................... Missions-Hotellet J) 370 ........................... Moldt Chr. § 156...................................... Mortensen Chr. § 501.............................. Miinchow Ludwig v. Materialhdl. Møller C...................................................... Møller Chr. § 112...................................... Møller Herløv § 267 ................................ Møller Søren.............................................. Mørck Fritz § 168.................................... Nielsen Andr., Aabenraa Fiskerøgeri § 340 Nielsen Anton § 327 ................................ Nielsen Chr. J § 448................................ Nielsen II P § 488 ................................... Nielsen & Jensen § 458 ........................... Nielsen Matthias § 85, 86 & 186 Postkonto 6156......................................................... Nielsen Niels A ......................................... Nissen Jiirgen L § 295.............................. Nordslesvigs Bank, Akts., Aabenraa Filial § 242 Postkonto 6470 ........................... Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. § 6, 7 &53 Telegramadr. „Folkebanken" Postkonto 6201 ...................................... Nyemand H § 222 .................................... Oesten J B § 563...................................... Paulsen Jacob § 585 .................................. Paulsen Johs. § 50 Postkonto 6400 . . . . Pedersen Peter § 5 1 0 .............................. Petersen Asmus S § 2 5 ........................... Petersen C jun............................................ Petersen Chr. §515..................................... Petersen Heinr............................................ Petersen Heinrich § 49 Postkonto 6199 . Petersen’s I H Motormølle § 1 9 4 ........... Petersen Joh. § 236................................... Petersen Jørgen § 454 ............................. Petersen Marcus........................................ Petersen’s M C Bogtrykkeri § 549........... Petersen P § 235 ...................................... Petersen P Fr. § 302. . . ......................... Petersen P N §377...................................... Petersen Terkel I ...................................... Preisler & Wiese § 311............................ Preuss Aug. § 345 ...................................... Prima Kulimport & Skibsfart, Akts. §58 & 63.................................................: . . Rasmussen Aug. § 408 .............................. Rederi M Jebscn, Akts. § 9...................... Ricken & Co., Akts. § 281..................... Ries Hans § 2 3 ........................................ Rode Carl § 260........................................ Rosenvold C F J 116................................ Riidenauer L § 157................................... Schmidt J A § 354 ................................. Schmidt V Landsretssagf. § 5 1 .............. Schmidt W P § 360 ................................. Schrøder Jens § 117................................. Schultz F § 512........................................ Skau Andreas.............................................. Skau Peter § 3 1 7 ..................................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt § 67 Postkonto 6203 & 6227 ...................... Sparlund Ove § 143 Postkonto 6857. . . . Springborg Chr. § 59 & 559 ................... Strandhotel Ostseebad, Lensnak § 188 . . Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. §47 Post­ konto 8324................................................. Sønderjysk Krydderimølle ved Jens Schrø­ der 117 Postkonto 6238 .................... Sønderjydsk Mejeriforretning ved P Peter­ sen § 87.................................................. Sønderjydsk Revisionsinstitut § 465 . . . Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. § 381 & 391 Postkonto 6769.......................... Sørensen Chr. Porcelænshdl. Sørensen F § 69 Postkonto 6250............. Sørensen J D § 6 9 ................................... Sørensen Jeppe § 470................................ Sørensen Johs. § 540 ................................ Sørensen S M § 466 ................................. Tandrup Laue § 319 ................................

Korn Farvehdl. Bagere Banker (Tønder) Banker, Incasso Bagere Møbeludsalg Bagere Isenkræmmere Bagere Bageri-Artikler Træskofabr.

Guldsmede Skomagere Maskiuforhdl. Møller Snedkere Agentur-ogKommissionsf. Smede Bogtrykkerier Agentur- ogKommissionsf. Huder og Skind Skomagere Elektr. Lysinstall. Entreprenører Skomagere Kul, Kulimportører Møbeludsalg (Dampskibseksped. og ( Dampskibsselsk. Herrekonfektion en gr. Korn Guldsmede Sadelmagere (Blikkenslagere, Gas- og ( Vandm. Købmænd Sagførere Købmænd Agentur-ogKommissionsf. Bygmestre Skomagere Bagere Sparekasser Agenturforr., Kolonialag. Kolonial en gros Bade- og Sommerhoteller Frø Krydderier (Mejerirekvisitter og | -artikler Revisorer (Handelskompagnier, Ko- ( lonial en gr., Sodafabr. Boghandlere 1 Entreprenører Købmænd (Elektr. Lysinstall., Blik- | kenslagere Arkitekter Læder en gros, Skotøjsfabr.

Munufakturlull. Lædervareudsalg Hoteller Hoteller Møbeludsalg Korn Smørhandiero Stenhuggerier Gartnere Manufakturhdl. Farverier Bagere Uldspinderier

Droger, Kemikalier Sagførere, Incasso Smede Blikkenslagere Pianoforhdl. Musikhdl., Pianoforhdl. Manufakturhdl. Smede Møbeludsalg Giarmestre Farverier Incassationsbureauer Købmænd Isenkræmmere Farverier Kemiske Fabrikker Købmænd Gartnere Gartnere Støbegods Kul, Kulimportører Isenkræmmere

V — 1139

Aakirkeby

Provins-Regisler—Forretninger Forretningsnavn og Adresse Teater-Hotellet |) 353................................ Thaysen Tg' 205........................................ Thiellesen J H Farvehdl. Jl 396 ............. Thomsen Th. J) 152................................... Thorsmark N .............................................. Todsen P Th. $ 111................................... Tondering 1* J 70 Postkonto G292 ........... Top ,T P D 54 Postkonto 7041 ................ Tøgcsen Jacob P ...................................... Togesen J & Co. Jl 82 &83 Postkonto 6638 Wachsmuth Hans Jl 460.............................. Walther Johs............................................... Weber Pr. Landsretssagf. &Notar J) 57. . Weber H jun. Jl 178................................ Weber lians sen. Jl 108........................... Wehuer Bernhard D 386........................... Wessel Th. &Vett, Magasin du Nord, Akts., v. Andersen & Christiansen D 105 & 405 Westphal Andreas...................................... Viereck Peter D 180................................... Vitt Wilhelm Jl 588 ................................. Voetmann J J f l l ...................................... Wohlenberg A § 229 Postkonto 7410 . . . Wævcr Svend Jl 8 ........................... .. . . . Zetterquist Jes J) 282 ..............................

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Hoteller Bagere Malermestre Flytteekspeditioner Urmagere Vinhandlere Læderhandiere Bygningsart., Kul Urmagere |Frø, Agentur-og Kommis- j sionsforr. Bygmestre Skomagere Sagførere, Incasso Cykleudsalg Vaa.benh(ll.,Symaskineuds. Bygmestre Manufakturhdl. Træskofabrikker Murermestre, Bygmestre Brændselsforr. (Jern, Trælast- og Tøm- | merhdl. Boghandlere Automobilforhdl. Købmænd Se Fagregistret under

Ipsen Matliea J) 212................................... Manufakturhdl. Ipsen Sigurd Jl 139................................... Malermestre Irma.................................................... Smørhandlere Jacobsen M ............................................... Skomagere Jensen Chr. J) 100.................................... Snedkere Jensen Chr. Jl 249 .................................... Snedkere Jensen Chr. M ........................................... Urmagere Jensen Ernst J 245.................................... Elcktr. Lysinstall. Jensen II I Jl 26 Postkonto 6535 ........... Maskinfabrikker Jernbanehotellet Jl 2 7 .............................. Hoteller Kann’s Hotel J) 1 2 ................................... Hoteller Kofoed Carl J) 30 .................................. Købmænd Kofoed Hans JJ 122................................... Skomagere Kofoed Mads Farve- & Tapethdl. Kofoed P A J 115...................................... Cykleudsalg Kofoed P M Jl 58 Postkonto 8086........... Isenkræmmere Lassen Skovbroen Jl 161............................ Smede Lind V .................................................... Blikkenslagere Lund J Jl 5 7 ............................................. Købmænd Lundberg V g 185.................................... Malermestre Lyster H Jl 7.............................................. Fotogr. Artikler 2 Madsen Andr. g 130................................... Cykleudsalg, Motorcykler Madsen Niels Jl 218................................... Skræddere Mogensen 11 C g 144.................................. Snedkere Møller Johs................................................ Malermestre Møller Jobs. Jl 9 2 ..................................... Savværker Moller Peter J) 232 ................................... Snedkere Nielsen Andr. Jl 85................................... Malermestre Nielsen Asta Jl 59...................................... Modei'orr. Nielsen Emil Jl 169.................................. Vognfabr. og -forlidl. Nielsen H Chr. g 2 9 ................................ Cykleudsalg Nielsen J Jl 214 Postkonto 8123.............. Biavlsredskaber Nielsen Will. g 61...................................... Sadelmagere Ny Mølle J) 70 ........................................ Møller Nygaard A P J 8 9 ................................... Snedkere Pedersen Chr. Th. g 19............................ Købmænd, Korn Pedersen Markus g 234 ........................... Elektr. Lysinstall. Kasmussen Karl Jl 90................................. Blikkenslagere liidder P Galanterihdl. g 220 Sonne E Jl 55 Postkonto 8174................ Købmænd Svendsen Axel g 174................................. Bødkere Svendsen Einar Jl 104................... .. Købmænd Svendsen Peter g 56.............................. . Smede Sørensen S Sagfører Nexø Jl 10 Kontordag i Aakirkeby hver Fredag........................... Sagførere Thorup C J P I 8 2 ................................. Smede Østerby S B L J 22................................... Bagere Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Begister for Danmark.

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind : Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Begister for Danmark.

A ak irk e b y . (By ved Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa) (Bornholms Amt).

Borgmester: Sparekassedir. C Munch Koefoed, kst. Dommer, se u. Nexø. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1909. Indbyggerantal 1921:1,496(1801: 455; 1901: 1,176). Kæmner: F Jensen. Købstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1228.

Politimester, se u. Kønne. Skattemyndighedernes dering: Ejendomsskyld: 5 , 4 Kr.; Formue : 6,47 Mili. Kr. Skatteprocent 1924-25 : 7,8 (Lig­ ningsprocent: 11,0). Sygehuset. Læge: Vagn Nissen. Vurde- Mili. Miil. Kr.; Ind­ komst: 1,0

Forretningsnavn og Adresse Aagesen C Papirhdl. § 40 Postkonto 8124. Aakirkeby Afholdshjem | 116................. Aakirkeby Bank, Akts. f 46...................... AakirkebyBoghandel vedHenryAndcrscnf5 Postkonto 7862 ....................................... Aakirkeby Bryggeri f 9 8 ........... ............. Aakirkeby Cementstøberi ved Niels An­ dersen |! 65.............................................. AakirkebyManufakturhdl., J K Faarbæk f 24 Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen Jl 10 Postkonto 8190...................................... Aakirkeby Skæreri ved E Andersen Aakirkeby Sæbehus ved Cbr. Larsen J 119 Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind f 94 Almindingen Savværk, Akts. D 48........... Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. Jl 250 Andersen E Jl 9......................................... Andreasen M............................................... Bech H J | 186........................................ Becher V J) 3 8 ........................................... Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse S 1 8 ...................... : ........................... Bornholms Valsemølle Victoria ved Emil Jespersen J 39 ...................................... Christiansen N f 8.................................... Dam H J 34.............................................. Dam Johannes J 200 Postkonto 8480 . . . Eilertsen Marie f 37................................. Engeli Niels J) 60 Postkonto 8215............. Frostegaard Skæreri, Julius Andersen f 78x Hald A. Jl 205 ............................................ Hammer N § 189........................................ Hansen Alfred Jl 127................................ Hansen E..................................................... Hansen Janus J 44 ................................... Hansen Johs. f) 76 Postkonto 8303........... Hansen Julius J) 91.................................... Hansen N | 3 ............................................ Hansen Otto f) 195 .................................... Hansen Sofus Jl 243 y .............................. Henriksen A P $ 8 7 .............................. Henriksen M f 102................................... Hotel Jomfrubjerget, Almindingen J13 . . Højlund A Jl 246 y .................................... Ipsen Chr. Jl 159 y ....................................

Se Fagregistret under

Bogtrykkerier Hoteller Banker, Incasso Boghandlere Bryggerier

Aa lborg . (Aalborg Amt)

Aalborg Diskontobank, Akts. GI. Torv 10, stiftet 6. Sept. 1854. Kon­ tortid 10-3 og 5-6 | 2530, 2531 &2532, Stats Jl 56. Aktiekapital: 2Miil. Kr. Reserve- og Delkrede- refond: l,217,863Kr.Bankraadets Formand: Sagf. Knud Petersen, R. DM. Direktion: Olaf Niel­ sen; Robert Lund. Aalborg 'Haandværkerbank, Akts., Østeraag. 27 Jl 4001, 4002 & 4003, Stats g 70. Tele- gramadr. „Ifaandbank", stif­ tet 1918. Kontortid 10—3 og 5 -6 . Aktiekapital: 400,000 Kr. Bestyrelsens Formand: Overrets- sagf. Jobs. Michelsen. Adm. Di­ rektør: G Thune Stephensen. Kasserer: V Mogensen. Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848, Østeraag. 27. For­ mand: Malerm. Anton Lassen, R. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Købmandslaug af 1431. Adr. Bispensg. 1. For­ mand : Fabrikant Konsul MKra­ gelund, R.; Næstformand: Gross. A Abel; Kasserer: Købmand P Wenø. Aalborg offentlige Slagtehuse og Eksportslagteri Østerbro, opført 1898—99 af Kommunen. Aalborg Portland - Cement - Fa­ brik, Jl 2173, Stats g 10, Tele- gramadr. „Cementfab.1 stiftet 1889 somAktieselskab, Virksom­ heden paabegyndt 1891. Aktieka­ pitalen, der oprindelig ud­ gjorde 800,000 Kr., er nu 2,400,000 Kr. Den aarlige Pro­ duktion af Cement, der op­

rindelig var beregnet til ca. 120,0O0Td.,udgør nu ca.1,500,000 Td. (hvoraf over Halvdelen eks­ porteres). Fabrikken har eget Vandværk, egen elektrisk Kraft- 0 g Lysstation, egen Udskibnings­ havn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 650 Arbejdere. Adm.Direktør: A Boeck-IIansen. Aalborg Portland - Cement - Fa- brik’s Havn har en Dybde ved Broerne af 5-7,5 m. Ved Eksport- broen Vandslange fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Lys. Losning af Kul fore- gaar med elektrisk Kulkran med Griber. Til Fabrikken hører ct Anlæg for Slemning og Tørring af Kridt til teknisk Brug med en Produktion paa ca. 7000 Tons tørt Kridt om Aaret. Amtmand over AalborgAmt ogStift: Kmh. Stiftamtmand Carl Bache, K. DM. Amtsforvalter: N P Jensen, MF. R. Amtslæge: E Th. Malling. Amtsraadssekretær: Cand. jur. P S Flagstad. Amtssygehuset, Hobrov. Overlæge Dr. med. Th. Eiken. Amtsvandinspektør: Distrikts­ bestyrer V Mertz Nielsen. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. M L Troelsen. Biskop over Aalborg Stift: Chr. Ludwigs, R. DM. Borgmestre: J G F Bornemann, R. DM. J 63 (kongevalgt);Direk­ tør A F Olsen (folkevalgt) g 1322. Brandinspektør: Ferd. Færch.

{ Cementvarer, Murer­ mestre, Tagstcnsfabr. Manufakturhdl. { Sygeplejeart., Materialister og Farvehdl. (Savværker, Bygningsart., ( Maskinsnedkerier Sæbeudsalg Ilerreekviperingshdl. Savværker Banker Tømrermestre

Snedkere Snedkere Smede Sparekasser

Møller Smede Bagere Bagere

Manufakturhdl. Manufakturhdl. Savværker Møller Malermestre Skomagere Skomagere Murermestre

Manufakturhdl. Isenkræmmere { Købmænd, Trælast- og Tømmerhdl., Kul Møllebyggere Snedkere Købmd. Foderstoffer, Korn Urmagere Bade- og Sommerhoteller Entreprenører Murermestre

Aalborg V —1140 Provins-Register—Forretninger

l*ro\ in s-lte g isle r - i o ireln in y er llygiiiii^Minspoktør: Osoar B cok. Byraadssekrotær: E Schiøler. Creriitreforinforeningen for Dan­ mark. Kontor Østeraag. Cfi 1670. Domkirken (lludolli lvirke) næv­ nes første (lang 1300. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- kustaarn iKbhvn.,opførtes 1777— 80, Kirkens sidste'omfattende Re­ stauration fandt Sted 1800— 1000 (H Kampmann). Dommere i Aalborg Købstad med Aalborg Dirk ogFleskum Herred (67 Retskreds). C ivildom m er: Johannes V ogelius, R. |! 1166, Knut. | 1171. Kriminaldommer: Otto Waage Jensen g ‘2-155, Kønt. J) 3680. Elektricitetsværket (kommunalt) er anlagt 1009. Fabrikinspektør for Aalborgkred­ sen : K W (lalle |1 848. Fodfolket. - 10. Regiment (Linie), Kontor Ho- vedvagton |1 161. Chef: Oberst­ løj tn. J C Lund, R. DM. 9. Batai1 Ion. (Linie), Chef: Oberst­ løjtn. L F C Krogli, R. 25.Bataillon(Linie),Chef: Oberst- løjtn. CO ITBaron Gyldenkrone, R. 30. Bataillon (Reserve), Chef Oberstløjtn. J '\V Jantzen, R. -11 . Regiment (Reserve), Kontor Hovedvagten $ 2167. Chef: Oberst II C Hansen, R. DM. 31. Bataillon (Reserve), Chef: Oberstl. C A Diclimann, R. 32. Bataillon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. J V L Christensen,R. 3. Livgardebataillon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. O Laage- Thomsen, R. Forsørgelsesinspektør: M Dau- gaard. Fremtiden, gensidig dansk Livs- forsikringsforoning,oprettetl886, Bispcnsg. 16 Aalborg § 1247, Stats D 38. Postgiro-Konto Nr. 5113. Den 31. Dec. 1923 var Forenin­ gens samlede Aktiver 10,115,844 Kr. 73 O. ogForsikringsbestanden Kapitalforsikringerpaa48,618,679 Kr. 53 0. Statsgældsdirektør P O A An­ dersen, K. DM. pp., Formand for Foreningen. Direktion: A CChristensen,adm., og R P Ilegelund. Kontorchef: A V Schaarup. Aktuar: J A Y Hartvig. Gasværket, anl. 1853 af Det dan­ ske Gaskompagni, i 1811 over­ taget af Kommunen. Handelshøjskole, Nordjyllands, Rantzausg. 20 § 268, statsanerk. Havnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendcndeBolværker5,Btil 7,5 m, i det østre Havnebassin 6,s m, iTeglgaardshavnogNyhavn 4,4 å 4,7 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakt Havnesporanlæglangs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdamper medDykkerapparat (tillige Isbry­ der), Vandpaalyldningssteder, ri­ gelige Provisioner, Maskinværk­ sted, Ophalingsbeddinger for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 2 Tordokker, den stør­ ste for Skibe indtil 110 m Læng­ de, 20 Tons Svingkran. Losning og Lastning besørges ved Havne­ arbejderne efter faste, moderate Takster. I Havnens Nærhed Post- og Telegrafstation. 4 Lod­ ser. Over Hals Barre er der uddybet et Løb med 7,5 m Vanddybde. Udenfor BarrenFyr- taarn med Station for Hals Lod- s«r. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. Havneingeniør: Cand. polyt. Ivar

V — 1141

A a lb o rg

Tybjerg, Kontor Nyliavnsg. 12 U 2093, priv. $ 1630. Havnefoged: P 0 Mølbach,Kon­ tor Slotsg.28 g) 2767, priv. f 2750. Hypotekforeningen forLaan mod sekundær Prioritet i fasto Ejen­ domme i Aalborg,Nytorv 7g) 570; stiftet 11. Sept. 1895. Udlaan- pr. ’L 1021: 10,491,500 Ivr. Reservefond: 138,212 Ivr. 50 Øro. Kontrolkomiteens Forind.: Kon­ sul id Kragelund, R. adm. Di­ rektor : Sagfører Stiftskass. Knud Petersen, R. DM. Indbyggerantal 1021: 41,613(1801: 5,570; 1001: 31,457). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. Formand: (Jaardejer N Kr. Kristensen, ML. Driftsbestyrer: Ingeniør Ohr. Rammeskov, R. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: Borgmester J (1 F Bornemann, R. DM. Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Fjerritslcv—Nørresundby—Fre­ derikshavn. Formand :Borgmester JGF Bornemann, R. DM. Drifts­ bestyrer Hng.Ohr. Rammeskov, R. Katedralskolen, Saxog., er stiftet 1554; Rektor: H V Bang. Kotumunebogholder, JAbildgaard. Kommunehospitalet, Urbansg. 36. Overlæger: Harald Møller (ki­ rurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Schwonsen (medicinsk Afd). Konsuler: Argentina: Im. Stuhr, R., Vice- konsul. Brasilien: Christoffer Kragh, Vice- konsul; N Kragh , K onsular- agent. Dominik. Republik: V L Cortes, Vicekonsul. Finland: V Mouritzen, R., Vice- konsul. Frankrig: ............. Konsular- agent. Grækenland: Henning Jensen, Vicekonsul. Mcksiko: Jean Heidemann, Vice­ konsul. Nederlandene : N II Brandt, Kon­ sul. Norge: Viggo Riitzobeck, Vice­ konsul. Polen: Michael Kragelund, R., Konsul. Portugal: Jørgen Justesen, Vice­ konsul. Spanien: Magnus Miiller, Vice­ konsul. Storbritannien: W F Godbey, Vicekonsul. S verrig: Alfr. Hansen, Vicekon­ sul. Tyskland: Chr. Sommer Larsen, Konsul. Østrig: Dr.Gorm Bremmer, Kon­ sul. Kreditforeningen af Ejere af min­ dre Ejendomme paa Landet i Jylland,Boulevarden43, J13S70& 3871, Postgiro-Konto Nr. 5102, stiftet 1880. Repræsentantska­ bets Formand: Redaktor Jacob Christensen,MF. Silkeborg.Direk- tion:Justitsr.Ludv.Petersen,adm.; Husejer Hans Jensen, Hurup, Formand; Gaardejer Cl. Johann- sen, Vaarst; Husejerne Kr. Hansen, Grejsdaion, og Marius Nielsen, Mellerup. Kontorchef: J Christensen, Kas­ serer : P Lauritsen. Bogholder : Kancellir. T Eich. Kæmner: Exam. jur. HolgerLarsen. Købstadrettigheder: Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i det 11. Aarh. Landbosparekassen i Aalborg, Nytorv 10 f 217 & 1993, stiftet 21. Okt. 1885. Kontortid Kl. 10 —I og 5—6, Tirsd., Lørd. og Markedsdage 10—2 og 5—6. Sparernes indskudte Kapital: ca. 22 Miil. Kr. Reservefond: ca. 1,100,000, Kr. Garantikapital: ca. 500,000 Kr.

Bestyrelse : Sagf. Vald. Petersen, li., Formand, (jaardejer Søren l’cen, Næstformand,saml, Gaanl- ejerne K G Sorensen, Chr. A Thorn og I Laursen. Bogholder : P Bisgaard. Kontorer i : Asaa, Logstør, Flau- enskjold, V-IIjermitslev, Tern- drup og Nørre-Sundby. Lan(lmitn(lshanken,ø-Aagadcl9,21 M 25, 389, 800, 1358 & 2925, Stats | 14. Landsbibliotek, Det nordjydske, stiftet 1805. 13,976 Bind. Biblio­ tekar: Aage Peterssou. Museet, Algadc 48, er opført 1878 —79 og 1803 og indeholder en Kunstafd. og en historisk Afd. Nationalbankens Filial, Jernbaneg. 4, aaben 10—3 $ 11 & 3063. Filialdirektør: O C J Anker­ stjerne Sørensen. Bogholder: A Jcssien. Kasserer: A Fabiausen. Revisor: Cand. pliil. II Worm. Nordjysk Bank, Akts., Hj. af GI. Torv og østeraagade f] 3301, 3302 & 3303, Stats $ 42, Tele- gramadr. „Nordbank“ , stiftet 1916. Kontortid 10—3 og 5—6. Se iovrigt Firma-Registret. Nævningekreds, Nordjydske. Hertil henhører: Aalborg Amt, Hjørring Amt samt Kjetterup- Gjøtterup, Kollerup, Hjortdal, Klim-Thorup, Vust, Tømmerby- Lild og Øsløs-Vesløs-Arup Sogne- raadskredse af Thisted Amt. Tingsted: Aalborg. Aarsliste-UdvalgctsFormd.:Stift­ amtmand, Kmh.Carl Bache,K. DM. Politimester i Aalborg Købstad samt Aalborg Birk og Fleskum Herred (48. Politikr.): J C Buch- Peterscn, R. Portland-Cementfabrikken Dan­ mark, Akts., I) 1922 & 1042, Stats jp 49, TeJegramadr. „Ce­ menta“.Fabrikkenan1agt 1806-07, Virksomheden begyndt 1807-08. Overgik til Aktieselskab 11. Febr. 1800. Aktiekapital: 1 Miil. Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniøv Poul Larsen, R., Kblivn. Adm. Direktor: A Boeek-Hansen. Portland-Cementfabrikken Nor­ den D 560, Stats f 22, stiftet somAktieselskab Nov. 1898,Virk­ somheden paabegyndt 1901. Aktiekapital: 2,000,000 Kr. Aarl.Produktion: ca.600,000Tdr. FortrinligEksportbeliggenhed, 7m Vanddybde ved egen Pier. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, R., Kbhvn. Adm. Dir.: Cand. polyt. K Christensen. Prokurist: N Fredskilde. Postvæsenet : 4. Overpostinspek- torat (Nordjylland), Nord f. 3.

Distrikt (so u. Aarhus). Kontor Aalborg. Overpostinspektor: P C Aarup. Ritzaus Bnreau’s Filial fl 1260, 1360 & 2567, Stats fl 33. Skatteinspektør: Ths.Thonisen. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld : 120,2Miil. Kr.; Formue: 7l,s< Miil. Kr.; Indkomst: 3

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aalborg Aktie-Bryggerier (Limfjorden og Urban) Hobrovejen fl 21 & 4048........... Bryggerier Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening Prinsensg. 36 fl 92 . . . ......................... Smøreksportører Se Havne-og Eksportafsnit foran i 2. Bind Aalborg Amtstidende Østeraag. 15 Jj 901, 902, 903, 904, 905 & 906, Stats f) 23 . . Aviser, Bogtrykkerier Aalborg Autogarager Dannebrogsg. f) 4020 Automobilgarager Aalborg Automobil-Kompagni, Ved Stran­ den 5 fl 1818 & 1241 . . ■......................... Automobilkørsel 1 Aalborg Automobil- & Vognlakereranstalt, Simon Jensen Aagade 25 $ 878 ........... Automobillakerere Aalborg Bogholderi og Revisionskontor v. C Sørensen Prinsensg. 28 J) 898.............. Revisorer Aalborg Bordfabrik v. V Valther Ga- belsg. 3 § 1838 ...................................... j Borde Aalborg Bugserselskab ved Jacob Nielsen & Co., Maren Turis G. 12 f 1265, 2856 & 4265 Stats f 28.................................... Bugserselskaber AALBORG BYS OGOMEGNSSPAREKASSE Østeraag. 12 fl 57 &I)irektion fl 3508. Kontortid 10—1, Tirsdag, Lordag og Mar­ kedsdage til Kl. l'/a samt hver Efterm. fra Kl. 5—6. Oprettet 12. Maj 1824 Filial: Vejgaard ved Aalborg................... Sparekasser

Aalborg

V — 1142

Provins-Register—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse AalborgnyMissionshotelPrinsensg.l6§ 1514 Aalborg ny Skiltefabrik, Akts. Vcsteraag. 13 § 095 ............................................................. Aalborg ny Trædrejeri, A M Andersen Algade 8 § 538......................................... Aalborg ny Vognmandsforretning ved Sø­ ren LarsenKjellerupsg. 5 § 115, Stats §47 Aalborg Pakfarvefabrik ved Chr. NRasmus­ sen Østerbro 43 § 3430............................ Aalborg Paraply- & Parasolfabrik, Bad- stue’s Eftf. ved Adolf Hansen st. Ve­ sterg. 37.................................................. Aalborg Pianofabrik ved H J Hansen Boulevarden 30 § 2436 & 3789................. Aalborg Plisséforretning ved Kristine Jen­ sen Christiansg. 23 § 1618 AALBORG PORTLAND-CEMENT-FABRIK, AKTS. § 2173, Stats § 10 Telegramadr. „Cementfab".............................................. Aalborg Revisionskontor § 954 & 2707. . Aalborg romerske og Varmebadeanstalt Rantzausg. 25 § 411................................. Aalborg Saltraffinaderi Jfr. AneG.16 § 2300 Aalborg Skibsværft, Akts., Østre Havn § 4101 (4 Lin.), Stats § 9 Telegramadr. „Yard“ . .................................................... Aalborg Skiltefabrik Algade 56 § 139 . . Aalborg Sodafabrik § 2300, Stats § 52. . AalborgStempelfabrik, Clir.Lund,Jfr.Ane G. 10 § 1694................................................ Aalborg Sten- og Billedhuggeri Jornbaneg. 20 § 1371................................................. Aalborg Stentrykkeri ved Einar Sonder- gaard Bispeusg. 3 § 4309........................ Aalborg Stiftsbogtrykkeri ved L Scbiottz- Christenson Nytorv 5 § 9 8 ................... AALBORG STIFTSTIDENDE Nytorv 5 § Eksped. 98, 99 & 1835 Redaktionen 219, Stats § 6 2 ............................................... AALBORG STllAA- & FILTHATTEFA­ BRIK,LChr.PoulsenVesteraag.7§285&3877 Aalborg Sukkervarefabrik, Axel Christen­ sen. Boulevarden 32 § 1576...................... Aalborg Sæbefabrik ved Axel Rafn Dan­ marksg. 3 § 422 & 1175......................... Aalborg Sækkelager, Vcsteraag. 13 § 3189

Forretningsnavn og Adresse

Se F agresistrot under

Se Fagregistret under Hoteller Skilto Drejere Flytteekspeditioner Pakfarver Paraplyer og Parasoller Pianofabr. Cement, Bygningsartikler Revisorer Badeanstalter Saltraflinaderier og -imp. Skibsbyggerier, Maskinfabr. Skilte Soda (Stempler, Skabeloner, ( Emailleskilte

Aalborg Børste- og Gadekostøfabrik vod A Knudsen Sankelmarksg. 13 § 3061 . . . . Aalborg Cementvarcfabrik ved A Nielsen Ryesg. 40 | 3783.................................... Aalborg Cykleværksted Brandstrupg. 1 § 7 8 0 ................... _.................................... Aalborg Dampfarveri, Akts. st. Yesterg. 34 5 712........................................................ Aalborg Dampkaffebrænderi, Schmidt-Jen- sen Adelg. 18 § 513................................ Aalborg Dampsennepsfabrik og Kaffebræn- dea-i, R Pedersen Nørreg. 16 § 1325 . . . Aalborg Dampvaskeri Fredericiag. 13 & 15 § 239 & 3300, Stats § 58 Postkonto 8739 Aalborg Destruktionsanstalt ved Th. Klit- gaard & Th. Thomsen Østerbro 27 § 274 6 875 ....................................................... AALBORG DISKONTOBANK, AKTS. GI. Torv 10 $ 2530, 2531 & 2532, Stats $ 56 Kontortid 10—3 og 5—6 Postkonto 6988. Stiftet 1854 ............................................... Aalborg Drivremmefabrik ved N J Nielsen Jfr. Ane G. 9 § 1676.............................. Aalborg Dukkemagasin ved Palsgaard & Yorsaa Østeraag. 3 § 1936 Aalborg Eddikefabrikker, Henrik Jensen Jyllandsg. 5 § 3445................................... Aalborg elektriske Installationsforretning ved Jul. Jespersen Ved Stranden 5 § 422.3 Aalborg elektriske Korkvarefabrik Søn- derg. 11 § 2615...................................... Aalborg Exportkompagni, Akts. Østerbro 40 § 2493, Stats § 4 3 ............................. Aalborg Fiskeeksport, Nielsen Uttrup &Co. Yed Stranden § 309................................. AALBORG FODERSTOF-IMPORT, AKTS. Østeraag.20 §14700 (3 Lin.), Stats §145 &■GO Telegramadr. „Aktiekorn"................... , . Aalborg Gortleri & Metalstøberi, C Asferg Svinglen 3 § 678 ..................................... AALBORG HAANDVÆRKERBANK, AKTS. Østeraag. 27 § 4001, 4002 & 4003, Statsf 70 Telegramadr. „Haandbank". Kontort. 10—3 og 5—6........................................... Aalborg Hakkelseskæreri, P Lauersen Hasserisg. 3 § 4482 AALBORG HALMVAREFABRIKKER, AKTS. Helgolandsg. 1 § 70, 71 & 1970, Stats § 19 Postkonto 5150 Telegramadr. „Halmu....................................................... Aalborg Handelsskole Grønneg. 8 § 229 Aalborg Handskefabrik ved Malling An­ dersen Graveusg. 19................................. Aalborg Is Kompagni Østerbro 103 § 50 . Aalborg Jumbefabrik Nørreg. 20 § 162 . . Aalborg Kaffe- og Tehandel Nytorv 8 § 275 & 4175 Aalborg Kafferisteri ved N C Nielsen Set. Hans G. 3 § 4495 .................................• Aalborg Karosserifabrik, Jens Andersen Danmarksg. 88 § 3670 ........................... Aalborg Kiosk-Selskab, Akts. Boulevarden 18 § 1240 ................................................ Aalborg Kolonialkompagni, Akts. Katte­ sundet 45 § 4275 & 4276......................... Aalborg Korset-Magasin Gravensg.l3§4060 Aalborg Kreaturforsikring NytorvlO § 730 AALBORG KRIDTSLEMMERI, LTD. Jfr. ( Ane G. 16 § 2300, Stats § 52 Telegram- < adr. „Kragelunds"................................... I Aalborg Krydderihandel Vendelbog. 8 § 194 Aalborg Kurbadeanstalt Algade 56 § 1644 j Aalborg litografiske Anstalt Langesg.f 686 Aalborg Læderhandel, Akts. Slotsg. 6 I § 1 9 5 ...................................................... I Aalborg Lædervarefabrik ved Elv. Vester­ kær Christiansg. 16 § 2133..................... Aalborg Malt-Kaffe Co. ved A F Jensen & Co. Vesterbro 13 § 6 1 6 ......................... AALBORG MARGARINEFABRIK, B Thor- ( sen,Akts. Fredericiag.3, 5, 7 §2254,(4Lin.), > Stats § 1 Telegramadr. „Margarinefabrik" J Postgiro-Konto Nr. 5114...........................' Aalborg Mejeri og Flødefabrik Ved Stran­ den 5 § 791 ....................................... Aalborg Mel-, Gryn- og Gærforretning Nytorv 18 § 755 Aalborg Monument- & Cementvarefabrik, I C Bukke Lokkeg. 12 § 1685 & 1691 . . Aalborg Mælkekompagni, Akts. st. Vesterg. 24 § 3028 ...............................................' Aalborg Navigationsskole Kastetv. § 1402 Aalborg ny Dampbageri, Akts. Nørreg. 16 § 1968....................................................... AALBORG NY DAMPMØLLE, AKTS. Poul Pagbs G. § 16 & 1632, Stats § 7 Tele- < gramadr. „Dampmøllen1............................I

Børstenbindere Cementvarer Cykleudsalg Farverier Kaffeimp. og Kaffebr. { Sennep, Kaffeimp.ogKaffe­ brænderier (Farverier, Tøjrensnings- ( anst.,Vaskerier,Plisséforr.

Destruktionsanstalter

Banker, Incasso Drivremmefabr.

Eddikefabrikker Elektr. Lysinstall. Korkvarefabr. { Talg, Oleoinargarin, Fedt en gros Fisk en gros

Stenhuggerier Litograf. Anst. Bogtrykkerier

Korn, Foderstoffer Gørtlere

Aviser IStraakattefabr., Hattefa- ( brikker (Sukkervarcfabr., Konfek- ( turefabr.,Kolonial en gros Sæbefabrikker (Sække, Hestedækkener, < Presenninger, Kodække- ( ner

Banker

Halmvarer, Flaskehylstre, Hø ogHalm,Art. f.Vinhdl., Art. f.Halmvarefabr.jArt. f. Jernstøberier Handelsundorvisning Handsker Isværker Vognfabr. og -forhandlere Kaffeimp. og Kaffebr. Automobilkarosserier Kiosker Kolonial en gros Kreaturforsikringsselsk. IKridt, Art. f. Tapotfabr. IArt. f. Malere Krydderier iVandkuranstalter,Massage, ; Badeanstalter Litogr. Anst. Læder en gros, Sadelma­ geriartikler, Skomageriart. Lædervarefabr. Maltkaffe fMargarinefabr., Fedt en I gros, Vegetabilmargarine, | Plantemargarine, Bageri- Art. og -Inventar Fløde en gros Cementvarer (Mælkeeksport, Mælk, kon- j denseret Navigationsskoler Bagere [Dampmøller, Mel en gros, •Byggryn

AALBORG, SÆKKELEJE-KOMPAGNIET, AKTS., Jfr. Ane G. 14 § 1910, 2376& 3900 Sække Aalborg Tagstensstøberi ved C Ellermann & Joh. F Thimm Fjordg. 12 § 2021 &803 Tagstensfabrikker Aalborg Teglværkers Kontor, Interessent- j skab Boulevarden 21 1! 24 S 305...........j Aalborg Trædrejeri, H Petersen Algade 22 § 1840........................................................ Drejere AALBORG TRÆLASTHANDEL, AKTS. Ny“ (T£ælas.t- og Tømmerhdl., havn 14 § 2063, Stats § 39 Bygningsart Savværker, Telegramadr. , ' l W " * ...................... .. { % £ % Aalborg Venstreblad Boulevarden 5 § 2002 & 2003, Stats § 2 0 ............................... Aviser, Bogtrykkerier Aalborg Vulkaniseringsanstalt ved J A Jensen Boulevarden 29 § 1404 .............. Vulkanisering ABEL A Kongensg. 12 § 53, Stats § 4 Telegramadr. „Abel................................. Saltraflinaderier og-imp. ABEL A, AKTS., Kongensg. 12 § 53,Stats § 4 Telegramadr. „A b e l"..........................Kul, Kulimportører ADAMS TRANSPORT CO., Aalborg Filial (Flytteekspeditioner, Spcdi- Nyhaviisg. 6 § 2200, Stats § 2 ..............( tører Adamsen O Chr. Ved Stranden § 3071. . Fiskehandlere Afholdsliotellet Prinsensg. 4 § 3113 &3114 Hoteller Aggerbeck’s C J Hovedoplag ved Cbr. R Christiansen § 653 ................................. Sæber en gros Aggersborg C Nytorv 7 § 2539................. Arkitekter Algades Varehus, A Manritsen Algade 10 § 3052...................................................... Manufakturhdl. Allerup Otto F Nytorv 3 § 548 .............. Isenkræmmere Alstrøm J Hadsundv. 46 § 4496 .............. Isenkræmmere Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. Øster­ aag. 8 § 2703 & 2704 Postkonto 5701 . . Banker K Irns- M.rtel Andersen A Vesteraag. 17 § 1071........... Cykleudsalg Andersen A Cbr. Hadsundv. 17 § 1666 . . Cykleudsalg Andersen A E Fredericiag. 18 § 2205 . . . Bagere Andersen A J, Poul Pagbs G. §214 &2871 Ingeniører Andersen A Justesen Jernbaneg. 17 § 1460 Tømrermestre Andersen A M, Jfr. Ane G. 5 § 665 ........... Bagere Andersen’s A M Vogn- & Karosserifabrik Nørreg. 14 § 618 & 4440......................... Automobilkarosserier Andersen A M & Søn, Theodor Andersen (Smede,Vognfabr. og-forlidl. Nørreg. 14 § 618...................................... ( Automobilrep. Andersen Anders Kayerødsg. 11 § 4553. . Købmænd Andersen Anton, Niels Ebbesens G. 35 § 2374....................................................... Købmænd Andersen A S Istedg. 31 § 3496 .............. Trælast- & Tommerbdl. Andersen Brødrene HE &A CValdemarsg. 29 § 2538................................................. Maskinsnedkerier og Savv.

Made with FlippingBook flipbook maker