Kraks Vejviser 1924 gaderegister ny

Animated publication

Afdeling IL

Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og. politiske Organer, Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Admini­ strative o. a. Inddelinger a'f Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, Hamle Gadenavne, Monumenter, Samlinger og Seværdig­ heder samt Staddele af særlig interesse. Vejledning i forskellige praktiske Forhold (som Begravelse og Ligbrænding, Firma­ anmeldelse, Anmeldelse til Folkferégistrene^Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Pas, Ægteskab m.m.). Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i 2. Bind. ' iSr man i Tvivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte JEmnelisten (paa gule Blade foran i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter", hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt en Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Afdeling III A, Hade- Register ^86 Bagsiden af den grønne Karton foran dette* Register) samt med Kortene over Kjøbe"iihavn i Afdelihg I,-Kort og Planer. v '■' \ ' • I Real-Régistret er der mod Betaling givet enkelte meget storé Virksomheder, dér har Karakter af Institutioner, Lejlighed tfi at meddele Oplysninger,som iflg. deres Årt hører hjemme under denne Afdeling/ ( \ Oplysninger om 'foreninger og lnstitutioner uden for Kjøbephavn findes i;Afdeling VI, Provins-Regføter ved da enkelte Byer. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet^ er som Regel'. optaget i Real-Register for Kj©benhavn). Real-Register for Island, se Afdeling VIH. Danmarks Hesandter, og Konsnler såmt danske Foreninger'i-Udlandet, se Afdeling IX.

I Emnelisten påa de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende OVERSIGTER over en Bel af Real-Registrets Indhold indordnede alfabetisk:

3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Devstumme og Tunghøre 9. Fængselsselskaber 10. Gamle 11. Hjemløse 12. Juleforeninger 13. Konfirmationshjælp; ' 14. 'Kvinder, Enligstillede 15. Laaneforehinger 16. Studie- og Undervisningshjælp 17. Syge ■■ 18. Tyender : , • . 19. Understøttelses- og Pensionsforenin­ ger, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 0. Fofskellige 1. Afholdssagen 2 .Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyréopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsyarssagen 8. :Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber i 10. Idræt og Sport , • • 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed . , 13. Klubber o. 1. . •14. Kreditor-Foreninger , v 15. Kunst ,og Kunstindustri 16. Kvindesagen .. o, 17; Landbrugs^, Havebrugs- og Skov- brugsforeninger ‘ , 18. Kandsmandsforeninger 19. Musik, Sang og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgsm&al o. 1. 23. Soldaterforeninger 24. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 25. Sædelighed 26. Turistforeninger " 27. Videnskab, Sprog og Litteratur

Hoffet« Institutioner Domstole Finansministeriet Handelsministeriet Indenrigsministeriet Justitsministeriet

Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater f Telefonselskaber

i

Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet Ministeriet for offentlige Arbejder Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder ' og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Hospitaler og Sanatorier Kirker / \ Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Opdragelsesanstalter ' ■ 1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

Underretter Vuggestuer

Foreninger

A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale • 3. Embeds- og Bestillingsmænd.! Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere j 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. / 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber ‘ o. i. 20. Restauratører og Beværteré 21. Sagførere ' 22. Skuespillere etc.

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd,

Parker og iLilæg Polikliniker

B. Velgørenhed. Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpefdireninger

>

Politi Redningshjem for Alkoholister

.

2. Arbejdsløse

^

Kort oyer de kbhvttske Sporvejes Linienet med forklarende xTekét samt Planer / over Teatre, større Hospitaler m. ni. findes i Afdeling I, Kort og Planer; ' Bestemmelse^' og Takster for Posts jernbane-, Telegraf- og Toldvæseft- findes pak , ; 4 grønne Blade foran i Vejviserens 2. Bind. •

Afdeling I I . Real-Register for Kjøbenhavn.

En udforlig Emneliste findes paa de gule Blade foran i dette Bind. Real-llegistre før Provinsen findes i Afdeling Y ved de enkelte Byer, for Islan d i Afdeling V III. — Bestemmelser og Takster vedrorende Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa de grønne Blade foran i 2. Bind. Danske Gesandter og Konsuler samt danske og skandinaviske Foreninger i Udlandet, se Afd. IX .

Kong- C h r istia n X, *26. Septbr. 1870,til- traadte Regeringen 14. Maj 1912, ægtede 26. April 1898 Dronning A lex a n d rin e, Her­ tuginde af Mecklenborg, * 24. Decbr. 1879. Børn: 1. Kronprins F r e derik, * 11. Marts 1899. 2. Knud, * 27. Juli 1900. Kongens Moder: Enkedronning L o u is e , Prinsesse af Sve­ rige og Norge, * 31. Okt. 1851, formælet 28. Juli 1869, Enke efter Kong F red erik V III, f 14. Maj 1912. Kongens Søskende: H aakon VII, Norges Konge, * 3. Aug. 1872, ægtede22. Julil896Maud, Prinses­ se afStorbrittannien og Irland, * 26.Novbr. 1869. H a ra ld , * 8. Oktober 1876, ægtede 28. Aprill909 H elen a , Prinsesse af Slesvig- Holsten-Sønderborg-G-liicksborg. * 1.Juni 1888. Born: 1. F eodora, * 3. Juli 1910. 2. C arolin e M a th ild e, * 27.Aprill912. Aalborgenser-Sam fundet, stiftet 1920. For­ mand : Frk Gerda O lesen , Juliane Maries V .2 2H . Aalegaards-Overnævnet (efter Lov af 2. Juni 1917) øversteinstans iSager, der an- gaar Kystej ernes Ret ti] Udsættelse afAale- gaarde, enhver ud for sin Kyst, og Fiskeres Ret til ud for Kysterne at anbringe deres Ruser og Ruserækker uden at træde Kyst­ ejerens Ret for nær. Medlemmer: Fiskeridirektør F V M or­ ten sen , R.DM. MfæD., Vestmannag. 1 E , Formand; Overlærer C C P e te r se n , Dragør; Redaktør Jens V i d eb æ k, R. Aandssvageanstalterne (Love af 21. Febr. 1902 og 10. Febr. 1905) er selvejende Stif­ telser. Efter min. Bkg. af 25. Jan. 1907 har aandssvage fra Sjællands og Lolland-Fal- sters Stifter fortrinsvis Adgang til Den sjællandske Aandssvageanstalt, aandssvage fra Fyens Stift og Jylland til den Kel­ lerske Aandssvageanst., forsaavidt de ikke bør henvises til Aandssvageanstalterne ved Ribe og i Vodskov, hvortil Adgang fortrinsvis haves for de i Ribe, Ringkjø- bing, Viborg, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter hjemmehørende aandssvage Asyli­ ster, hvis Tilstand udelukker dem fra skole-, landbrugs- eller haandværksmæs- sig Oplærelse. Andragender om Opta­ gelse indsendes til de resp. Bestyrelser. For Patienter, der indlægges udelukkende for priv. Régning,retter Betalingen sig efter de stillede Fordringer, for en uformuende aands- svag udreder vedk.Kommune eller priv.For- sørger 600 Kr. aarl. (Lov af 22/12 1920). D en sjæ ll and sk e Aand ssv age a n ­ s t a lt . Bestyrelse: Provst fh. Kultusmin. M CB N ie lse n , R. fj V 7146, Formand; Raads-

3. A le x a n d r in e L o u ise , * 12. Decbr. 1914.

fyrst A le x a n d e r , * 10. Marts 1845, Kej - ser under Navn af A le x a n d e r III 13. Marts 1881, + 1. Novbr. 1894. Thyra, * 29. Septbr. 1853, ægtede 21. Decbr. 1878 E r n st A u g u st, Hertug af Cumberland og Brunsvig-Ltineborg, * 21. Septbr. 1845. V aldem ar, *27 .Oktbr. 1858, ægtede22. Oktbr. 1885 M arie, Priusesse afOrléans, *13. Januar 1865, f 4. Decbr. 1909. Børn: 1. A a g e, Greve af Rosenborg, * 10. Juni 1887, ægtede 17. Januar 1914 M at ild e af det grevelige Hus Calvi di Bergolo (Prinsesse Aage, Grevinde af Rosenborg) * 17. Septbr. 1885;2. A x e l,*12. August 1888, ægtede 22. Maj 1919 Marga- re tha, Prinsesse al'Sverige, * 25. Juni 1899 Børn: 1. G eorg, * 16.Aprill920; 2. F le m ­ m in g , * 9. Marts 1922. - 3. Erik, * 8 . Novbr. 1890 ; 4. V iggo , * 25. Decbr. 1893; 5. M arg reth e, * 17.Septbr.1895,ægtede9. Junil921 Re né, Prins afBourbon-Parma. Plej emoder ved Børneasylet: Frk. A J ø r- gen sen . K aren s M inde, Enghavev. (S |)V b . 277, Plejehjem for ca. 150 Børn. Forstanderinde:Frøken C C h ristian sen . Plejemoder:Fru Eva R ew e n d o r f f-J e s- p er sen. Læge: C CR iis. L illem o se g a a r d med Gamm elm ose­ hus pr. Buddinge, D Søb. 29, det første et Plejehjem for ca. 100 voksne Mænd, det sid­ ste for ca. 50 voksne Kvinder. K e lle r s k e A a n d s s v a g e a n s ta lt, Brej- ning pr. Børkop har paa et ca. 300 Tdr. Land stort Areal Plads til 1275 Aandssvage i 3 fra hinanden adskilte Afd.: Skolehjem, Ar­ bejdshjem og Asyl. Paa Livø pr. Logstør er en Filial for 90 for­ bryderiske, vagabonderende Mænd. Paa Sprogø er en Filial for ca.30 let aands­ svage, seksuelt vanskelige Kvinder. For­ standerinde: Frk. Frieda N ie lse n . Bestyrelse: Kmh. fh. Stiftamtm. V B a r ­ den fle th , SK. DM., V ejle; Murerm. A Andersen,Kolding; GaardejerP E jsin g , ML. R., Jellinge. Overiæge; Prof. Chr. K e lle r , R.DM. A a n d ssv a g e a n sta lte n ved R ib e , se Real-Reg. for Ribe Afd. V, S. 1267. A a n d s s v a g e a n s ta lte n ved V o d s k o v , se Real-Reg. for Nørre Sundby i Afd. V, S. 1241. Aandssvageanstalters samvirkende .Funktio­ nærforeninger, De danske, stiftet 4. Nov. 1917. Repræsentantskabets Formand M a ­ skinmester NH an s e n, Brejning pr.Børkop |} Sellerup 16. Forstander: O Olesen Gold. Plej emoder: Frk. M Mads e n. Læge: C C R iis.

4. ‘Gorm , *24. Febr. 1919. 5. O lu f, * 10. Marts 1923.

In g eb o rg , * 2. August 1878, ægtede 27. August 1897 Carl, Prins af Sverige, Hertug af Vestgotland, * 27. Februar 1861. D a gm ar, * 23. Maj 1890, ægtede 23. Nov. 1922 Ilofjgin. Jørgen C a sten sk io ld, Kongstedlund. Kongens Faders Søskende: A lexand ra , * 1. Decbr. 1844, ægtede 10. Marts 1863 A lb e r t Edward. Prins af W ales, *9. Novbr. 1841, Konge afStorbrit­ tannien og Irland, Kejser af Indien under Navn af Edw ard VII 22. Januar 1901, f 6. Maj 1910. D agm ar (M a riaF eod o row n a ), *26. Novbr. 1847, ægtede 9. Novbr. 1866 Stor­ Thyra, * 14. Marts 1880. G u stav, * 4. Marts 1887. form. K II K ofoed , FM.; Læge Fru A Harbou H o ff, MB. Regnskabsfører og Kasserer: Frøken Agnete C h ristian sen (tr. 9V2 - l l ’/oRah- beks Allé 19) J) V 7146. Kontorfuldmægtig:Frk.Margrethe B ent- s e n . S k o leh jem m e t paa GI. B akk ehu s, Rahbeks Allé 21 50, traadte i Virksomhed d. 15. Nov. 1855. Ca. 215 Pladser for Børn, som er modtagelige for Undervisning. (Un­ der Tilsyn af Skolehjemmets Forstander er desuden ca. 170 Børn og Voksne anbragte i kont ro le ret F am ilie p le je ). Forstander:.................................................. Økonoma: Frøken Johanne J e n se n J) V 5221y. Overlærerinde: Frøken Louise H a stru p |) Gh. 1267y. Inspektør: Henry O lse n ffi Cent. 2913 (10 - 11 ). Plejemoder ved Skoleafdelingen: Frøken H F is c h e r . Plejemoder ved Drengeafdelingen:Frøken Anna J onassen . Plejemoder ved Beskæftigclseshjemmet: Frøken Marie O lsen . Læge: C C R i i s. Ebberødgaard pr. Birkerød, etabi.i 1892, har et Arbejdshjem for voksne Mænd og Kvinder med brugelig Arbejdsevne og et Plejehjem i 3 Afd. (een for voksne Mænd, een for voksne Kvinder og een for Børn af begge Køn). Ca. 700 Alumner. Overlæge: Prof. Dr. med. A H F r iis, R. fl Birkerød 52. Inspektør, Bogholder og Kasserer: Harald L e th ® Birkerød 12. Inspektør ved Mandsafdelingerne: J P J e n se n £) Birkerød 179. Inspektrice ved Kvindeafdelingerne: Frk. A S chacke.

Iteal-Register for Kjøbenliavn

II — 82

Aand—Akad

Afholdsselskabers Landsforbund, Danske? stiftet 6 . Sept. 1903. Hovedkont. V-Voldg- 21 E , omfatter 16 Organisationer med ca- 110,000 Medl. Formand: Redaktør Ferd. N ie ls e n , Odstrup pr. Grevinge.Sekretær: Overretssagf. C C H e ile s e r , MF. Afholdsselskabet Den danske Rekabitteror- den, Forretningsf. K P e d e r se n , Andreas. Bjørns G. 6 4 (fl. Afholdsselskabet „Det blaa Baand". Det er et fritstillet Selskab, der fordrer p erson ­ li g t A fhold . In g e n r e lig iø s e C ere­ m onier. Ilovedbestyrelscsmedl.: Malerm. Herm. P e te r s e n , Frdbg. Allé 19 B E 9 Cent. 11988. K jøb enh avn s K red s (Forvalter A B rix to l't, Vesterbrog. 146 A 4 (S) tæller følgende Afdelinger: A fd e lin g I. Forvalter A B r ix to ft; Malerm. Herm. P e te r s e n , Frdbg. Allé 19 B ® . Møde Torsd. 8 , Griftenfeldtsg. 7. $} Cent. 11988. A fd e lin g II. Gartner H C H ansen, C F Richs V. 59 IB. Møde Tirsd. 8 , Rant- zausg. 58 E . F r ed e r ik sb e r g A fd eling. Formand: Snedkerm. Axel H a n se n , Sjællandsg.O2® Møde Torsd. 8 , Rantzausg.58ED ||Cent.5910. Thor. Formand: Fuldm.L S eh øn e mann, Aaboulevard 70 E Møde Onsd. 8 '/ 2 >Rant- zausg. 58 (S) 9 Gh. 1471 x. Tryg. Formand: Smedem. Viggo Tlan­ sen, Lollandsv. 33 IB J) Gh. 1989y. Møde Mand. 8 , Rantzausg. 58 El. V a n lø s e Afd. Form. II P Bo y s en, Dannevirke Allé Vanl. Mode 1. Mandag i hver Maaned, Jernbanenaleen Vanl. Afrikaforeningen(MuhamedanermissioniØst- Afrika), stiftet 21. Jan. 1910. (Foreningen til Evangeliets Udbredelse i Afrika). Besty­ relsesmedlemmerne modtager Indmeldelse i Foreningen. 9 By 3637. Bestyrelse: Gross. B rem s, Vestmannag. 4 E , Kasserer og Sekretær; Sognepræst B o eck , Dejbjerg pr. Skjern; Fabrikant P L Chri ste n se n , Villa Bøgely, Skods­ borg. Afstøbningssamling, Den kgl., i Statens Mu­ seum for Kunst Sølvg. Kbhvn., aabnet 10. Novbr. 1898, indeholder Afstøbninger over antik og nyereBilledhuggerkunst. Direktør: Dr.phil. F B e c k e tt; Konservator: Bil­ ledhugger Jens Lund. Aftenskoléforening, Dansk, stiftet i August 1921. Formand: Bibliotekskonsulent Jørgen B ank e, Fredensborg. Formænd for henholdsvis Landsbyafd. og Købstadafd.: Lærer CJ e n sen-H a mme r, Sønderup pr. Skjelskør og Lærer S T hor­ se n, Slagelse. Alcademi, Det kgl., for de skønne Kunster paa Charlottenborg H. Stiftet 31. Marts 1754; det var tidligere en privat Forening af Kunstnere. Institutionen hed dengang „Det kgl. Skildre-, Bildhugger- og Bygnings- academie11; det nuværende Navn fastsloges i 1814. Den førsteKunstud stilling (Salon) af­ holdtes 1769, derefter 1778,1794 og fra 1807 hvert Aar. (Se ogsaa Charlottenborg Slot). Udstillingsbygningen toges i Brug 1. Apr. 1883 (Arkitekt: Albert C Jensen). Akademiets Kontor er aabent hver Søgne- dagll-5, endvidere i Januar og Oktober Mand. og Fred. 6 -8 Jl Cent. 8444. Biblioteket er aabent 1. Okt. til 30. April hver Søgnedag 1 - 6 ; i Sommermaanederne 1-4 (Ferien undtagen). Direktør: Prof. Joakim Skov gaard, IC. DM. Vicedirektør: Prof. Anton Ro sen , R. Administrator: Departementschef A P W c i s, K. DM. Formand for Akademiets Skoleraad: Bil­ ledhugger Prof. Einar Ut z on F rank . Skoleraadets Sekretær: Akademiinspektør Cand. mag. E Spang H a n sse n . Forstander forKunstakademiets bygnings­ tekniske Skole: Docent G V B lom , R.

Kr. for det første Firma, Vedkommende re­ præsenterer, 80Kr. for hvert af de følgende. Aeronautiske Selskab, Det danske, stiftet Jan. 1909. Formand: Kommandør E E A n d ersen , K. DM. Selskabets Kontor :Amalieg.34s DS $lCent. 10140. Selskabets Formaal: At udvikle Interessen for og fremme aeronautiske Foretagender i Danmark samt de Videnskaber, som knyt­ ter sig hertil. Afholdsbibliotek, Danmarks, se Bibliotek, Danmarks Afholds. Afholdsfolkenes Oplysningskontor og Dan­ ske Afholdsselskabers Landsforbunds Ho­ vedkontor:V-Voldg.21 E $)Cent.9216.Leder: Overretssagf. C C H e ile se n , MF.; Se­ kretær: Stud. jur. Helge U g ilt. Afholdsforbund, Danmarks studerende Ung­ doms, stiftet 1903, omfatter Afdelinger ved Universitetet, i Kbhvn. samt ved Seminarier og Gymnasier over hele Landet. Formaal: at vække Forstaaelse af Ædruelighcds- spørgsmaalet blandt de studerende Unge. Formand: Pastor Kristian P o n to p p id a n , Amagerbrog. 245* E |) Am. llly . Afholdsforening, Danmarks, fordrer fuld­ stændigt Afhold fra berusende Drikke. Centralkontor i Aalborg, se Afd. V, S. 1107. HovedbestyrelsensFormand: Overretssagf. C C H e ile se n , MF. K bhvn s K red sen , stiftet 1879: Form.: Kommunel. H D h e n k e, Rothesg. 10 M f) 0 2311x; Sekret.: Oversergent J A K 1i n k- v o r t , Tyrolsg. 10 3 E . Har følg. Afd. med respektive Formænd: B r ø n sh ø j og Om egn s A fh o ld s fo r ­ en in g , Snedkerm. L II amm ers høj, Lol- landsv. 33 IB. F rdbg. A fh o ld sfo r en in g , Skomager Chr. N ie lsen , Jægersborgg. 42s E . Frem , Bestyrer Chr. J a c o b sen , N-Fa­ sanv. 239 E Tg. 2367y. K jø b e n h a v n s A fh o ld s fo r e n in g , Faktor HC J e n sen, H C Andersensg. 3B 5 U . N ørreb ros A fh o ld sfo r en in g , Sned­ kerm. Chr. P e te r s e n , N-Fasanv. 171 IB 9 Tg. 2973. S an a , Gross. B M T h y g e se n , West- end 5 ' i | V 1520. Sundby A fh o ld sfo r en in g , Murer C M N ie lse n , Tyrolsg. 191E . V esterisros A fh o ld sfo ren in g , Tøm­ merhandler Joh. R a sm u s sen , Asger Rygs G. 7 1 . Ø sterb ros A fh o ld sfo r en in g , Skoma­ ger R R a sm u ssen , Heimdalsg. 6 B E- Afholdsforening, Danske Lægers, stiftet 26. Aug. 1903. Adr. Frederiksborgg. 44 2 E £l By 949 u. Formand: Dr. med. K A H e i b e r g. Afholdsforening „Det blaa Kors", kristelig Afholdsforen. for Danmark, Led af et inter-, nat. Selsk,, stiftet i Genf 21. Sept. 1877, KontorGothersg.l542IEJ) Cent.l 1623(10-3). Foreningen er Ejer af Redningshjemmet „Kj ær s h ov e dg aard“ pr.Bording, der kan optage ca. 40 drikfældige Mænd, og af Red­ ningshjemmet „Enkrateia" (s. d. A.). HovedbestyrelsensFormand: PastprN J uh 1. Afholdsforeningen„Det nationale hvide Baand" Formand: Fru Sophie v. d. O sten , Caroli- nev. 23Hellerup |1 Hell. 551 x. Afholdsorganisationcr, Fællesrepræsentatio­ nen for kbhvnske. Sekretariat: Anton S chm id t, Hammershusg. 5 IS J 1 St. 1694. Formand: Prokurist E G ob el, Henckels Allé 20 E D Am. 5324. Næstformand: Inspektor Axel Meyer, „Berlingske Tidende1, J) V 355x. Afholdssamfundet, stiftet 21. Maj 1889. For­ mand for Hovedbestyrelsen: Gaardejer Amtsraadsmedl. Jens P ed e r sen , Bjever- skov pr. Borup fj Bjeverskov 1. Hovedbcstyrelsesmedl. for Kbhvn.: Gross. O E Mor ten sen , Kronborgg.26 E 9 By 3238.

Aandssvagesagens Venner, en Forening, som virker for Aandssvagesagen; stiftet 1877. Bestyrelse: Prof. Chr. K e lle r , R. DM., Formd.;Inspektør II araid L eth ; Skolebest. Johan K e lle r ; La'rerinde Frøken Elisa­ beth P e te r se n , Forretningsf.; Fru Hulda K je ll er up; Lærerinde Frøken Helene S ch iø n n em a n n ; Forstander J N o r r ild . Aarestrups Stiftelse, Baggesensg. 85 Hl (ae endv. Legater (Aarestrups)). Abel Cathrines Stiftelse, Abel Cathrines G. 13 E erstiftet afAbel CathrineMesing, Enke efterHansHansenOsten,Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dron­ ningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og flyttet til den nuv. Bygning (Arkitekt: VStorck)1886. [Kbhvns Magist.1 Præst: F L a ssen , kst. Inspektør: O K A braham sen . Kordegn: J C C ICø hn , 1)M. Absalon, Forsikrings-Aktieselskabet, Absa­ lons Gaard, Raadhuspladsen 45 1 | Cent. 9930. Grosserer Direktor Albert B a h nc k e. Fabrikant Grosserer Emil B ii hn c k e. Direktør Niels Schack E y b er, K. I)M. Jægermester Direktør A Nordborg Grøn. Grosserei Bruno H ee kseh er. , Direktør W W i t z k e, R. Grosserer Aage L øw en er, R. DM. D ir e k tio n e n : Konsul Fr. L II c y, K. DM., p. p., For­ mand. Direktør W W itz k e , R. Grosserer Direktør Albert B ahn ek e. Direktør .1 C J e n se n , adm. Underdirektør Chr. B o w ma n. Absalonskirken S-Boulevard (Arkitekter: W ittm aack&TI va lsø e). Ejer og Patronat: Det kbhvnske Kirke­ fond. Kirkens Kasserer: Fragtmand J J ø rg en- sen. Sognepræst: Anton Te il er, GI. Kongev. 3 3 S). Træffes daglig 10-11 undt. Onsd. samt Fred. 6-7 J) V 3281. Kaldskapellan :Johs.Kofocd B r u s,Ingers- levsg. 138s IS. Træffes daglig 10-11, undt. Fred. samt Torsd. 6-7 J) V 6334y. Kordegn: S And e r s en. Organist: Frk. B u sc k -L a r sen. Kirkens Kontor: Ingerslevsg. 1381 E J) Y 6952 v. Aab. Søgnedage (undt.Torsd.)9-l samt Fred. 5 - 7. Sognet begramses a f: S-Boulevard, Som- merstedg., Kalvebodstrand,Erik EjegodsG. og dennes Forlængelse til Stranden. - I Ga­ de-Registret foran i Aid. III. er anført til hvilket Sogn hver enkelt Ga

Real-Uegister for Kjøbenhavn

Akad—Almi

11 —

83

Akademiets Kontor. Akademiinspektør og Slotsforvalter: Cand. mag. E Spang S a n s ­ sen. Akademiets Bibliotek. Bibliotekar: Do­ cent P J oh an se n , R. K u n s tn e r sam fu n d e t ved det kgl. Akademi for de skønne Kunster bestaar af de Kunstnere, deri Henhold til Akademiets Fundats af 19. Okt. 1921 § 5 har øpnaaet Valgret, og Valgbarhed til Akademiraadet. Betingelserne herfor er forskellige Me- dailler, Akademiets Afgangsprøve, Arbej- deranerkendte af Kunstnersam 1 lindets.lury samt Deltagelse ide af denne anerkendte Ud­ stillinger, forTiden Foraarsudstillingen ved Charlottenborg, Den Frie Udstilling, Ud­ stillingen Grønningen og Kunstnernes Ef- teraarsudstilling. Nærmere Oplysning gi­ ver Akademiets Kontor. U d stillin g s k o m ite e n . Anordn. iH .t. kgl. Resol. af 17. Juli 1857 og min. Bekg. af 28. s. M. Kontor i Udstillingsbygn. Charlot­ tenborg, aabent fra 10. Marts-20. Maj dgl. 9-2 (under Foraarsudst. 9-6), fra 21. Maj - 10. Maits dgl. 11-2. J) By 191. Formand: Maleren N V Do rph, R. 1)M. Inspektør, Sekretær og Kasserer: F J C H artm ann . Akademisk Architektforening, se Architekt- forening. Akademisk Boldklub, N-Allé 0 , se Boldklub. Akademisk Idrætsforening, se Idrætsforening, Akademisk. Akademisk Orkester, Adr. Frdbg. Allé 383C3 D V 3492, stiftet 1899, for Tiden 65 aktive Medlemmer. Orkestret optager ogsaa pas­ sive Medlemmer. Formand: IngeniørHell- muth v. M o ltk e. Koncertdirigent: Orga­ nist Vilhelm P o u lse n , R. Akkordretten Adr. So- og Handelsretten Bredg. 592 E (Lov af 14. April 1905). Medlemmer: Højesteretsdommer,Dr.jur. E T y b je r g , Formand,Rosenv. Sideallé 9 M ; Gross. Wm .L evysohn ;GodsejerCMoes- g a a r d -K j e ld sen;Gross. Carl L illie n - sc h io ld , K. DM.; Gross. Axel Schm i dt, R. DM. Aktieselskabs-Registeret, Rnadhuspl. 45 IB D Cent. 4280 (Eksp.) & 13280 (Overregi­ strator) (10-3). Overregistrator: H B K ren ch el, R.DM. Uddrag af Aktieselskabs-Registret findes i Vejviserens Bind II Afd. VI. Akvarieforeningen, Adr. Nørrebrog. 1483 E D Cent. 4523, stiftet 5. Sept. 1905. Aars- kontingent for akt. Medl.: 10 Kr., for pass. Medl.: 2 Kr.; Indskud: 2 Kr. Formand: In­ geniør Aug. T h om sen . Albertina, Legat, stiftet 19. Novbr. 1879 (Thorvaldsens Fødselsdag) afCarl Jacobsen, stort 100,000 Kr., hvis Renter skal anven­ des til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Pladser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Direktør Helge J a c o b s e n , Formand, et af Kbhvns .Kommunalbesty­ relse valgt Medl. (Arkitekt Henning H an- se n ,M B . R.) og et af Kunstakademiet valgt Medl. (Billedhugger Ludvig B rand­ strup , R. DM.). Alderdoms - Friboliger, Foreningen for, stiftet 29. April 1871, opfører Boliger, passende for Arbejderklassen, og udlejer dem for en Leje, der efterhaanden synker, saa at Lejeren ef­ ter en vis Tids Forløb bor frit. Foren, har i Kbhvn. og i Frov. opført 15 Huse med 151 Lejligheder, som 1. Jan. 1914 havde en Værdi af 197,000 Kr. Foren, har oprettet Sygekassen af 1872, der ved Beg. af 1922 havde 4466 Medl. og ejede ca. 121,000 Kr. Bestyrelse: Raadsformand AB Kofod, R. DM., Formand jHøjesteretssagf. AM art e n- sen -L a r sen , R.,Kasserer; Tømrerm C A T es ch; Prof'. Dr. polit. LV B ir ck ; Gross. L H F de Fine O liv a r iu s, R. DM.; Gross. Holger P rio r; Oberstløj tn. Axel Ramm,K.DM.; Arkitekt P Hol søe; Kon­ sul Chr. H e n n in g s; Krcditkassedir. H T h r a n e ; Direktør PGM u n ck .

Alderdomshjemmet, se De Gamles By. Alderdomshjemmet i Ordrup, Hyldegaards Tværv. J) Ordr. 1495, Sygeafdeling J) Ordr. 2094; ejes afGjentofte Kommune, indviet 28. Septbr. 1919; beregnet for Personer, der nyder Aldersrente og enten paa Grund af Sygdom eller Alder tramger til stadig Pleje. Besøgtid paa Sygeafd. K l.2-4. Forstanderinde: St. Lucassøster Frk. Theodora H a n s e n . 'Læge: Kommunelæge L A n d r e se n . Alderdomshjemmet„Solhjem“,Smakkegaards- vej Gjentofte f) Gjent. 137; ejes af Gjent. Komm., indviet 15. Sept. 1904, udv.1913; beregnet forPersoner, dernyder Aldersrente, men som enten paa Grund af Sygdom el. Alder trænger til stadig Pleje. Forstanderinde: Frk. Manda L a rsen . Læge: Dr. med. Aug. P e te r se n . Alderdomskassen for Sygeplejersker, stiftet d. 5. Juli 1911. Kassen har tilFormaal at støtte Sygeplejersker i Bestræbelsen for at opspare Midler til Hjælp i Tilfælde af Sva­ gelighed og Alderdom. Enhver uddannet Sygeplejerske under 40 Aar, der arbejder under en a f de af Kassen anerkendte Institutioner, kan optages som aktivt Medlem. Protektrice: Hds. Maj. Enkedronning L o u ise . Bestyrelse: Læge Vilh. R yd er, R. For­ mand; Prof. Dr.med. Th. Ro v sin g , K.DM., FM.; Etatsr. Direktør Wilh. H a n s e n , K. DM.; Klosterlæge C Ch r is tia n s e n ; Hæ­ rens ledende Sygeplejerske Frk. Cecilie L iitk e n : Ovcrretssagf. Alb. V J ø r g e n ­ sen ; Fru Henny T se h e r n in g , FM. Forretningsfører: Direktør II J ep sen . Kassens Adresse: Kong. Nyt. 222 OS. Kassen har fra 1. April 1913 overtaget Ad­ ministrationen af „Foreningen til Alder­ domsunderstøttelse af Sygeplejersker i Dan- mark“ og fra 1. Jan. 1917 af „Sygeplej- erskeforeningen“. Aldersro Kirke, Aldersrog. Sil, indviet 27. Sept. 1908 som midlertidig Sognekirke for Aldersro Sogn (Arkitekt: Aage Bugge). Ej erog Patronat: Det kbhvnske Kirkefond. KirkensKasserer: ProkuristH P J e n se n . Sognepræst: A I B i e r i ng - S ø r e n s e n. Kaldskapellan:Ejnar B ra sen . Kordegn: Axel W estrup . Organist: Frk. Johanne Rohde. Graver: Peter J en sen . Kordegnens Kontor: Lyngbyv. 73IS |)S t. 752. Søgnedage(undt.Torsd.)9-l;Fred.tillige 5-7. Sognet begrænses af Vennemindev., Jagtv., Mygindsv., Lersøen, Lyngbyv. og Frihavnsbanen. - I Gade-Registret foran i Aid. IIT. et-anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Alderstrøst, se under Sygekasser, statsanerk. Alderstrøst, en Stiftelse for gamle Haand- værksinestre, som er eller har været Borgere i Kbhvn., disses Enker samt under særlige Omstændigheder tillige deres ugifte Døtre. Den grundedes 1862 afHaandværkerforenin- gen og ejer Ejendommene Nørrebrog. 17 CH (fuldf. 1879), Baggesensg. 10, Blaa- gaardsg. 9, (Arkitekt: Theodor Sørensen) £j N 4232 og Mølleg. 28, 30 El (fuldf. 1895; Ar­ kitekt: Thorvald Sørensen) samt N-Allé 15, 17 & 19 og Alderstrøst Pass. 2, 4, 6 & 8 J) N 2441x & N 2441y. I disse findes 481 til Fri­ boliger bestemte Lejligheder, hvoraf 363 f. T. erfrigivne. Fribeboerne faar fri Læge­ hjælp og Medicin samt f. T. for Ægtepar 84 Kr., for enkelte Personer 56 Kr. aarl. pr.Bo- lig. Nogle nyder dog en noget større P enge­ hjælp fra særlige Legater. Stiftelsen har samme Bestyrelse som Haandværkerfore- ningen (se d.A.). Kontorchef: A C E P e t er s en. Alexander Newski Kirke, Bredg. 53 SO, den russ. ortodokse Menigheds Kirke, opført af den daværende russ. Regering medArkitekt Alb. Jensen som Konduktør; indviet 9.

Sept. 1883. Adgang ved Kirkebetjenten sammesteds. Præst: Provst Nicolas P op o f f. Kantor: Ivan S chumo f f. Kirkeværge: General Vladimir B e zo- b r a s o f f. Alimentationsbidrag, se Underholdsbidrag. Alkoholfri Restauranter, Kvindernes, stiftet 1911, har til Formaal at oprette Restau­ ranter, hvor Mænd og Kvinder kan indtage deres Maaltider uden at fristes til at nyde Spiritus; Mødelokaler lindes i Hallen, Taarnborg, Øbro og Sønderbro. Foreningen har oprettet 6 Restaurationer (Hallen, Øbro, Taarnborg, Norrehal og Sønderbro i Kbhvn. samt Mejlhal i Aarhus). Adresser: Se Bind I I : Cafeer. Kontor: Vesterbrog. 17 IB J) V 8885. Formand: Fru Ingeniør Poul L a rs e n. Alliance Franpaise, stiftet i Frankrig 1883, » den danske Afdeling oprettet 1885, fransk Selskab, hvis For- T jXl7 maal er at udbrede det franske Sprog; over 50,000 Medl. Cen- T ^ y tralbestyrelsen er i Paris, 101 Boulevard Raspail. Den danske Afdeling tæller ca.,# 1100 Medlemmer. Indmeldelser: Bredg. 28 E Cent. 7366 og i Foreningens ny Lokaler, st. Kon- gensg. 62 D Palæ 3157 Franske boredrag fra Oktober til April. Mødelokale: Koncertpalæet.Minimumskon­ tingent 12 Kr. aarlig. Indmeldelse sker ved et Medlem. Den franske Gesandt er Foreningens Ærespræsident. Bestyrelse for den danske Afd.: Greve Bent H o 1s t e in, MF., Formand; Gross. A Fo nnesb ech, R. DM., Næstformand; Re­ daktør Jul. P e e lm a n, D Palæ 3157 (bedst 1- 2)ogFuldm. OH Clem e n t sen , Sekretæ­ rer ; Gross. J C J u s t, $ Cent. 7306, Kasse­ rer ; Ingeniør R Chr i s t ia n i, R.; Stiftamt­ mandN T r o 11e F ri i s, R. DM .; Fru Elisa­ beth G am st, f. Ritzau; Sekretær v. den franskeLegationEdouardH an s e n ,R .;DM . Etatsr. Fr. N erg a a r d, K. DM.; Direktør Samuel P rah I; KontreadmiralAV S c li e e 1, K.DM. Almindelig danskHjælpe-Forening(A.D.H.F.) en kristelig Forening, stiftet 1906 med det Formaal atopsøge dem, der lid er i det sk ju lte , og komme dem til Hjælp paa d isk r e t Maade. Kun Bidragydere har Ret til at indgive (for tr o lig ) Ansøgning paa særlig Blanket for den nødlidende (som ikke selv kan søge), og dette skeruden dennes V i­ dende. Bidraget er mindst 3 Kr. aarlig. Bestyrelse: Ingeniør CE W alsøe, For­ mand; Sognepræst Chr. H jo r th , Faxe La­ deplads, Sekretær; Fru HK ra ru p ; Over- retssagf.CS t a f fe 1dt ,Næstformand fa b r i­ kant N P S iggaa rd ; Hofjuvelér AD r a g ­ ste d , Kasserer; Revisorer: Ekspcditions- sekr. J G la Cour og Cand. polit. T ofte- gaard; Raadgiv. Læge: N Chr. S chm id t. Foren. Kontor: Nørrebrog. 29 4 E J)N586v (11 - 1 ). Almindelig Hospital, Ryesg.15 E f Cent.1543. Aabnet 1769 som Plejestiftelse og Arbejds- hus i en for Hospitalet opført Bygning i Amaliegade; 1771 udvidet til Sygehospital; 1892 flyttet fra Amaliegade til Nørre Allé og 1. April 1919 herfra til Ryesgade til den nedlagte St. Johannes Stiftelses Bygninger. Hospitalet har Plads til c. 800 Personer samt 12 Ægtepar. Til Hospitalet er desuden knyttet et Sygehus med 180 Senge, der ogsaa udefra optager Patienter som lider af uhelbredelig Benskade, kroniske Sygdomme m.v. Besøgtider: Sygeafd. 3—4; Plejeafd. 2 - 4; alm. Afd. 2—5. Inspektør: GH SH ed em a rk . Fuldmægtig: MB B u n c h-C h r is te n s en. Overiæge: Dr. med. F C P V og eliu s. Præst: R P R asm u ssen , MB. Almindelige Handelskompagni, Det, Akts, (The General Commercial Company, Ltd.),

Real-Register for Kjøbenhavn

Almi—Ånde

11 —84

St. Annæ PI. 26 E f) Cent. 890 Stats $ 1, Telegramadr.: „Alminko“. Formaal: Gennem Etablering af Filialer i Udlandet, specielt oversøisk, at di’ive Han­ delsvirksomhed af enhver Art, derunder ogsaa Afsætning af danske Industrifrem- bringelser. Selsk. arbejder i Tilslutning til Det sibiriske Kompagni. Aktiekapital: 30 Mili. Kr. Bestyrelsesraad: Direktor H P H je r l- H a n sen ,R ., Delegeret; Etatsr. Bankdir. Fr. N ø r g a a rd , K. DM .; Generalkonsul Johan H a n s e n, K .; Ingeniør Poul L a r - s e n,R .;Konsul Direktør Chr. G H an s en, R.; Gross. Carl II o 1b e k. Adm. Direktør: Gross. OttoE A nders en. Almindelige Hesteavls Fremme, seForeningcn til den almindelige Hesteavls Fremme. Amagerbanen, se Privatbaner. Amagerbanken, Akts., stiftet 27. Febr. 1906 ved Omændring og Udvidelse af Kastrup Bank, stiftet 14. Jan. 1903. Hovedkontor: Amagerbrog. 25 El J) Cent. 2090, 2095 & Am. 1698 (10-3, 57,-67,, Lørd. 10-2,5'/2- 6 R 2 ), Postgirokonto Nr. 979, Afdelingskon­ torer Sundby: Amagerbrog. 190 [s] J) Cent. 1798 & Am. 98 samt Kastrup og Dragør. Aktiekapital: 1 Miil. Kr. medBemyndigelse for Bankraadet til at udvide til 2 Mili. Kr. BankraadetsKommitterede: Kancellir. HA B u sch , R , og Overretssagf. H C Wan- drup. Direktion: EB P e te r s en,R., og GMarck- man H an sen . Formand for Bankraadet: Kancellir. Il A B u sch , R. Amagermuseet, Hovedv. st.Magleby DMagle 129, indviet 14. Juni 1922 (aab. Sønd. og Onsd. 10-5; 1. Nov.-l. April kun Sund. 10-3, de øvrige Dage kan Skoler og Fore­ ninger faa Adgang efter forudgaaende Af­ tale med P H e l 1er J) Magle 129. Entré: Voksne 50 Øre, Børn 25 Øre, (Skoler og Foreninger halv Pris). Bestyres af F o r e ­ n in g e n Ø en A m a g e r s h is to r is k e S am lin g , stiftet 17. Novbr.1901. Byadr.: Gross. Kai L ippm ann , Christiansborgg. 1 1 1 By 2043y. Amalienborg. Fred. III’s Gemalinde Sofie Amalie havde udenfor Vesterport en Have, der blev ødelagt under Belejringen i 1658. En anden blev derfor anlagt paa Arealet fra nuv. St. Annæ PI. til Fredericiag., og heri lod Dronningen i 1669—73, omtr. paa de nuv. nordlige Palæers Plads, opf. et lille Slot, som kaldtes Sofie Amalienborg. Det havde 3 Etager, Kuppel paa Midten, høj Stentrappe til 2. Etage og lave Bygninger paa hver Side. Det nedbrændte 19. April 1689; kun Kirken og nogle Smaahuse red­ dedes. I Chr. V ’s Tid gjordes ikke andet ved Tomten, end at Kirken blev nedbrudt i 1697, for at dens Materialier kunde anvendes til Garnisonskirken. Men der foretoges Foran­ dringer i Omgivelserne. St. Annæ PI. blev anlagt, og langs denne samt langs Bredg. dannedes en 30Alen bred Grav, der saaledes udgjorde Grænsen for den sydlige og den østlige Side, medens der paa de andre Sider anbragtes Plankeværker, nemlig mod Ny Toldbodg., som ligeledes opstod nu, og paa den nordlige Grænse, som laa i Nærheden af Toldbodvejen. le n lang Aarrække hen- laa Terrainet nu ubenyttet, indtil Fred. IV, efter at Ruinerne var fjernedé og nogle sum­ pige Arealer i den nordlige Del opfyldte, lod opf. en Række Orangerihuse og andre lave Bygninger med en Pavillon i Midten; her­ ved deltes Pladsen i 2 Dele, hvoraf den min­ dre sydlige indrettedes til Have og den større nordlige til Eksercerplads, Mønsterplads, som den kaldtes. Det hele Anlæg kaldtes Amalienborg, uagtet der ikke varnogetSlot. Fred. V kundgjorde ved Reskript af 12. Sept. 1749 til Magistraten, at han vilde bort­ skænke AmalienborgHave ogMønsterplads til Bebyggelse. Enhver, som vilde bygge,fik en Grund til fri Ejendom og desuden Skatte­

J) Gh. 1435y. Forvalter priv. Bolig. J Gh. 103. Sygeplejerskerne. § Gh. 1638x. Økonomien. Direktion: Amtsraadsmedlemmerne Kmh. Stiftamtmand G Amm en to rp , K. DM., Formand; Redaktionssekr. J M J o sep h - s e n ; Gaardejer A C A n d e r se n , Brøndby­ vester; S'igf. Johs. G ra f I’, Glostrup; Murer R 0 1s e n, Klovtofte. Forvalter: Henning M øller. Kir. A fd .: Overkirurg Dr. med. Alfred H e 1s te d ; Reservekirurg Hans Wu 1f f. M e d- e pi d. Afd.: Overlæge Dr. med.Axel J ø rg en sen ; Reservelæge Arne J o h a n ­ n es sen. Amtssygehus, Kbhvns, ved Lyngby $ Lyngby 47; fuldf. og taget i Brug 1 . Sept. 1891 (Arkitekt: Philip Smidth). Et T u b e r k u lo se h o sp ita l paa 24 Senge (statsunderstettet) er opfort og taget i Brug 1908 (Arkitekt: V Ingemann) J) Lyngby 91. Besøgtid 3-5; Telefonforespørgsler paa begge Afd. 8-9 og 3-5. Bestyrelse: Kmh. Stiftamtpiand C E A Amm en torp , K. DM.; Redaktionssekr. J M J o se p h se n ; Gaardejer A C A n d e r ­ sen , Brøndbyvester; Typograf N P N ie l­ sen, MF. Læge': N D S c h r e ib e r . Forvalter: Frk. E F r id e r ic h se n . Amtstue, Kbhvns og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn. (Indg.f.Børsg.) ® Cent.2105 (9-2) sammesteds er Udsalg af Stempelpapir (9-3), Amtsforvalter: J M B R eim u th , R. DM. Amtsvandinspektoratet for gi. Kbhvns Amt, Kontor Evaldsg. 7 [50 J) Cent. 2176. Amts­ vandinspektør: Etatsr. Landinspektør P B e n tz o n ,K . DM. Amtsvej inspektoratet for Kbhvns Amtsraads­ kreds. Kontor Østerbrog. 5 ES D Cent. 364. Amtsvej inspektør: H J N ybo rg. Amtsvejinspektørforeningen for Danmark, stiftet 1911. Formand: Amtsvej inspektør Kapt.JP Lo mho 1 1 , R., Odense; Kasserer: Amtsvejinsp. J D J e s p e r s e n , Skander­ borg; Sekretær: Amtsvejinsp. S E lle r t , Holbæk. Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsik­ ringsselskab), Kontor Østerg. 61 [H J) Cent. 5050; PostgirokontoNr.170,stiftet 1904.Ved en i 1911 fuldbyrdet Sammenslutning over­ tog Selskabet, hvis daværende Firmanavn var: „D et g e n s id ig e L iv s fo r s ik ­ r in g s se ls k a b And els-A n s t a lt e n 1, hele den„ Tryg, L iv s fo r s ik r in g s -A n ­ sta lt, A k ts .11 tilhørende Forsikringsbe­ stand. Anstalten tegner alle Arter af Livs-, Kapital-, Udstyrs- og Børneforsikringer samt de saakaldte Folkeforsikringer med ugentlig Præmiebetaling. Hele Nettoud­ byttet tilfalder de Forsikrede som Bonus. Garantikapital: U / 2 Miil. Kr., fuldt indbe­ talt. Direktion: Gaardejer Direktør And. N ie l­ sen , R. DM., Svejstrup Østergaard; I C K jæ r s i g, adm. Direktør; And. H a n s e n , Underdirektør. Ultimo 1922 havde Forsikringsbestanden en Størrelse af 114,5 Miil. Kr. Andelsbank, Don danske, A. m. b. A., stiftet i Aarhus den 23. Nov. 1909. Bankens Hoved­ kontor flyttet til Kjøbenhavn 1. April 1918. Vcsterbrog. 4 ® (10 - 3 ,5 7 , - 6l/2, Lørdag 10 - 2, 57, - 6 7 ,) ® Cent.6082, Stats® 499 & 500. B estyrelsen. Formand: DirektørAnd.N i e 1s e n,R.DM., Svejstrup Østergaard, Alken. Næstformand: Landstingsmand Niels Kr. K r i s t e n s e n, N-Tranders, Aalborg. fh.Direktør Severin J ø r g e n s e n , R.DM., Karlsminde, V-Nebel, Dybvadsbro. Ih. Gaardejer J P M ø ller, R., Løvel pr. Viborg. D irek tø rL B rob erg ,R ., Fællesforenin­ gen for DanmarksBrugsforeninger, Kjøben­ havn.

lettelse i nogleAar,menhan skulde nøje følge den approberede Plan og opfylde forskellige Betingelser, hvorafden vigtigste var, at Ega­ liteten skulde observeres, hvorforVinduerne skulde danne en lige Linie. Den 3. Okt. fik Magistraten Skøde paa Arealet, hvorved Kongen dog forbeholdt sig Grundene om Pladsen, og disse skænkede han til 4 Adels- mænd, som forpligtede sig til at bygge gan- skeens. Planen for det heleAnlæg var udarbejdet af Eigtved, som ogsaa var Arkitekt for de 4 Pa­ læer ved Pladsen, der opf. 1749-60. Devarik- ke ganske somnu, idet Forbindelsesbygnin­ gerne mellem Hovedbygningen og Pavillo­ nerne kun havde een Etage med fladt Tag, og Hovedindgangen var midt paa Facaden, hvor en udvendig Trappe førte op til de 3 store Indgangsportaler. Den nye Bydels Bebyggelse foregikmeget hurtig, og ved Fred. V ’s Død i 1766 var der kun faa ubenyttede Grunde tilbage. Ved Kristiansborg Slots Brand i 1794 blev Kongefamilien husvild og flyttede da til Amalienborg. Det ene Palæ (nu „Enke­ dronningens Palæ1) var allerede købt i 1767 for at benyttes til Landkadetakademi,og nu blev de 3 andre erhvervede. For at gøre dem bedre egnede til deres nye Anvendelse fore­ toges en Ombygning, hvorved de fik deres nuværende Skikkelse, og Kolonnaden op­ førtes ; disse Arbejder lededes af Harsdorff. Amatør-Klub, Kbhvns fotografiske, Atelier GI. Kongev. 96 IS |1 V 1169y, stiftet 13. Novbr. 1895, Aarskonting. 18 Kr. Direktør C J B rodersen,R ., Formand; Overretssagf. H IIK iilil. Kasserer. Amsrikanske Klub, Dan, stiftet 1920, Adr. Amalieg. 11 IH $1Cent. 3842. Formand d i ­ rektør WM c.M A d ams. Amies de la jeune fille, Les, international Foreningy hvis danske Afd. (Kontor Frdbg. Allé 35 El f V 5211; 1-2) er stiftet 1899. Foren, støtter og vejleder unge Kvinder, der staar ene i Udlandet eller rejser dertil. Bestyrelse: Generalinde K iih n e l, For­ mand ; Frk. S F ri i s , Sekretær. AmtmændogStiftamtmænd, se i Afd.;V under de paagældende Byer. Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Kbhvns Amt: Kmh. C E A Ammentorp, K. DM., Blegdamsv. 6 SI Amtskont. aabent 9-3 J) Cent. 5138, Stifts- øvrighedskont. 10-12 ® N 1186. Amtslæge i Kbhvns Amtsraadskreds og Kredslæge paa Frdbg.: Vilh. D j 0 r u p, R., GI. Kongev. 144 13 Jl Cent. 11416. Amtsraadet for gi. KbhvnsAmt. Kontor Bleg­ damsv. 6 El $ Cent. 6330 (10-4). Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Typograf N P N i el s e n,MF., Taarnby; Redaktionssekr. J M J o se p h - sen , Hellerup; Murer Rasmus O lsen , Klovtofte; Tømrerm. S M G rum strup , Hellerup; Gaardejer A C A nd ersen , Brøndbyvester; Sagf. Johs. Gr af f ; Oberst H Parkov, MF. K. DM.; Pastor P V i­ taæ k ,Taarnby; Gaardejer Tønnes P e te r ­ sen, Ballerup; Murerm. Chr. P e te r sen , Holte; Stenhuggerm. F IIub enbeck er. Amtsraadssekretær: Cand. jur. E W a ag e-' chri s te n s e n . Amtsrådsforeningen for Danmark, stiftet 3. Juli 1913. Kontor: Blegdamsv. 6 El For­ mand: Gaardejer H Chr. P ed e r sen , R., Nordgaarden, Storebedinge. Amtssygehus, Kbhvns, Nyelandsv. 66 , 68 IH (fuldf. 1894. Arkitekt: Philip Smidth). Be­ søgtid: 2 7 2 - 4 ; Telefon-Forespørgsel om Patienter 11-12. | Cent. 3162. Indlæggelse, Forespørgsel ti l Patienter for Provinssamtaler:Provins 25. D Cent. 11207. Hovedkontor (9-4, Hellig­ dage 9-11). $1 Gh. 4129. Forvalterkontor. ® Gh. 1006. Epidemiafd. (Forespørgsel 11 - 12 ). D Gh. 2068. Reservekirurgen. $ Gh. 2535. Reservelægen v. med.epid. Afd. D Gh. 1076 x. Lægekandidaterne.

D irektion en . P F l e n s t e d .

Real-ttegisler for Kjøbenhavn

11 — 85

Ande —Arbe

P Reinholdt H a n se n . R e p ræ sen ta n tsk a b et. Formand: Vurderings formand P P o d e r- s on, R., Ørsted. Næstformd.: Proprietær Johs. C la u se n , Stubberupholm, Faarevejlc. Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk Andels- forbund . Andels Gødningsforretning, Axelborg Vester- brog. 4 A IS J] Cent. 12533 & Cent. 12513 Stats D 459, se Dansk Andels Gødningsfor­ retning. Andelsslagterier. Det første A. opr. 1887 i Horsens; nu er der ialt 46, hvis Anlægs- og Driftskapital udgør ca. 13 Miil. Kr. D e sam v irk en d e d an sk e A n d e ls­ slag terier,op r. 1897, omfattersamtlige A.- Kontor: Vesterbrog. 4 A‘4 [Bl J) Cent. 5074, Stats |J 83 (9-4). Formand: Forpagter J T h e ilm a n n , R., Hvidkilde ]»r. Ollerup; Næstformd.:Gaardej er Carl Ma ds en,Kl im. Sekretær: Gaardej er Fr. S J e ns e n, R. Angaaende de enkelte under Samvirksom- heden horende Slagterier se Aid.VII, Fag- Register under Svineslagterier. De danske Andelsslagteriers Sammenslut­ ning om Arbejdsforhold. Formand: Gaard- ejer II M ae g aard, ML., Olsker pr. Al­ linge. Kontor Vesterbrog. 4 A ES |) Cent. 5074 & 11285, Stats | 83 Andelsudvalget, Fællesrepræsentation for danske Andelsforetagender, dannet 16. Maj 1898, Kontor: Christiansg. 24, Aarhus Jj 1510. Formand: Direktør And. N ie lse n , R .DM .; Næstformænd: Direktor L PB ro- berg, R., og Gaardejer Niels P orse, R., Galten. Sekretær: Harald S tenbæ k , Aarhus. Andersen’s, Familien, Friboliger for Enker og ugifte Piger af Borger- og Embedsstanden, Ny Vesterg. 3 UH. Anker Heegaardske Foredrag. Etatsr. Anker Heegaards og Hustrus Testamente bestem­ mer bl. a., at der til Det tekniske Selskabs Skole testamenteres „50,000 Kr. til Afhol­ delse aarlig af en Række populære Foredrag for Menigmand i Naturlære og andre Natur­ videnskaber samt i Historie.“ Foredragene afholdes, naar deresEmner ikke kræver sær­ lige Installationer, efter Legatstifternes D i­ ske som Regel i Arbejdernes Forenings- og .Forsamlingsbygninger. Anklagemyndigheden. R i g s a d v o k a t e n , Kristiansborg El D Cent. 7200 < sl , 7199. Ri gsadvokat: V T o p s o e-J e n s e n, R.DM Statsadvokat v. Højesteret: Landsdommer C V B o h n- Ra s mu s s e n, R., kst. Fuldmægtig: K A a g a a r d. S t a t sad v ok a t er ne for Ø stre L and s­ retsk r ed s e,Embedskontor:Fr('dericiag.24 m jj Cent. 1758 & 1759. 1. Statsadvokatur (for Kjøbenhavn) P II Garn m elto ft. 2.Statsadvokatur(forSjælland)VGMoltke. 3.Statsadvokatur (for Fyen, Lolland-Fal- ster og Bornholm) V B Thom sen. S ta tsa d v o k a te r n e s Kontor. Chef: M L Jiirgensen L ey ssac. Fuldmæg­ tige: MR e ise r e r ; TO A ar up -H an scn . Med hj æ lp ere for S ta tsa d v o k a te r n e for Ø stre L an d sretsk red ’s: Højeste­ retssagførerne HH Bruun; Fr. W in ther, R.; Otto B ang; Overretssagførerne D G M B aeh e; 0 A h n fe lt-R o n n e ; Landsrets­ sagfører P C T i 1liseh . S ta tsad v o k a le rn e fo r Ve streL an d s- retsk red s. 1. S ta tsa d v o k a tu r (Aalborg). Statsadvokat for Aalborg, Hjørring og Ran­ ders Amter: N A K iørboe. Medhjælper for Statsadvokaten: Svenné Schm id t. 2. S ta tsa d v o k a tu r (Viborg). Statsadvokat for Viborg, Thisted ogRing- kjøbing Amter: T E C M B e r th in g . Medhjælper for Statsadvokaten: S Kaar- sen. 3. S tatsadvokatur(K old ing).

Statsadvokat for Vejle, Aarhus og Ribe Amter: G J L e tt. Medhjælpere for Stats­ advokaten: PoulE Eibe; FrederikLersey. S ta tsa d v o k a t fo r Søndre L an d s- re tskred s. Sønderborg: H H E Holm. Medhjælper for Statsadvokaten: E V R ein- stru p. Anlægsgartner- og Havearkitektforening, Dansk, stiftet 1902, KontorC F Richs V. 75 El J) Gh. 61.Formand: ValdemarHansen. Annas Kirke, Bjelkes Allé (0- Den foreløbige Del af Kirken indviet 27. Decbr. 1914, ud­ videt 1921. Ejer: Det kbhvnske Kirkefond. Overtilsyn: Overpræsidenten, Sjællands Biskop og Prof. Dr. jur. & polit. Harald W e ste r g a a r d , K. DM. Kirkens Kasserer: Revisor C M N i e l ­ s e n . Sognepnost: M Grue. Kaldskapellan: A M J en sen . Kordegn: L S v e n d s e ii. Organist: Froken H S e i d e 1i n. Kordegnens Kontor: Kronborgg. 122 (E Kl Tg. 1892 y. Aah.: Søgnedage (undt, Torsd.)9-l; Fred. tillige 5-7. Sognet er oprettet 1. Oktober 1912, be­ grænses af Jagtv., Julius Bioms G., Ste- fansg., Tisvildeg. og Ladegaardsaaen. - I Gade-Registret foran i Afd. III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Ansgarius-Foreningen, Formand: Arkivar F J West. Antikvarboghandlerforeningen. Formaal: Varetagelse at Antikvarbog­ handlernes Interesser. Bestyrelse: Martin J a r le r , GI. Kongev. 134 IS, Formand; Th. .1oha nsen, Næst- formd. og Sekret.ær; Hj. G ran d sg a a rd - Ch ri ste n se n , Kasserer. AntropologiskeKomité,Den,Værnedamsv.l3B 13, leder Masseundersøgelser af det danske Folks Legemsbygn. og øvr. fysiske Forhold. Prof. Dr. j ur. & polit. H W e s t e r g aar d, K.DM.; Prof. Dr. med., phil.,bot. et zool. W J o h a n n se n , K.I)M .; Departementschef Adolph J e n se n , R. DM. FM; Dr. med. Gustav J ø r g e n s e n ; Overlæge Dr. med. Aug. W immer, R .; Formand i Sundheds­ styrelsen G T ry de, R. DM.; fh. Politi- Hege Søren H an sen , R., Formand og for­ retningsf. Medlem. Apostelkirken i Saxog. E (Indgang ogsaa fra WestendlO), indviet24. Nov. 1901, Sogne­ kirke for Apostelkirkens Sogn. (Arkitekt: V Koch). Ejer og Patronat: Kbhvns Kirkefond. Kirkens Kasserer: Arkitekt A L ej ma n n. Sognepræst: Julius S chou sboe. Res. Kapellan: J A J 0 rg e n s e n. Kordegn : C O P ed ersen . Organist og Kantor: E J u e1-F r e de ri k- sen. Kordegnens Kontor: Vesterbrog. 754 E D V 9351 x. Aab.: Søgnedage (umlt.Torsd.) 9-1; Fred. tillige 5-7. Sognet begrænses af Istedg., Absalonsg., Vesterbrog. ogOehlenschlægersg. - I Gade- Registret foran i Afd. III er an1‘ort-, til hvil­ ket Sogn hver enkelt. Gade hører. Apoteker-Forening, Danmarks., opr. 4. Sept. 1844. Formand: Apoteker Alfred B en zon , K. DM., Kbhvn. D Cent. 194. Apoteker-Forening, Kbhvns, Formand: Apo­ teker Otto M u ller, R.DM. Apotekernes Forsørgelseskasse for Enker og Børn. Adresse: Justitsministeriet. Kassens Vedtægt godkendt af Justitsmin. 18. Dec. 1913 med Ændringer af 22. Dec. 1920 og 6. Aug. 1921. Bestyrer: Byretsdommer T T C Spang H an s sen. Kasserer: Kontorchef i Justitsmin. O E F B Bi lf e l dt, R. ,,Arbejde adler", Landsforeningen, st.iftet3. Febr. 1911; Formaal: at fremme Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved Ar­ bejde. Formaalet søges naaet ved Oprettelse af Arbejdsherberger, Arbejdsanvisnings­ steder og Arbejdskolonier over hele Landet. Opr. 65 Arbejdsherberger og3 Arbejdskolo-

nier. Konting.: 2 Kr. aarl. eller 100 Kr. een Gang for alle. Formand: Prof. v. Landbohøjskolen CV P ry tz,R.DM.; Kasserer:Overretssagf.Otto L e s s o w . Hovedkontor: Amerikav. 18 0 | Cent. 12555. Postgirokonto Nr. 1815. - L o k a lfo r e n in g fo r Kbhvn., F rdb g. og Ome g 11 ; Formand: Pastor emer. N D a l- hoff, R. DM. FM .;Kasserer :Overretssagf. N H a lla g e r . Foren, har oprettet etAr- bejdsherberge Thorsg. 40 E Jl Tg. 1109. Kontor: Amerikav. 18 O Kl Cent. 12555. Arbejderbank, Dansk, stiftet 1872, se Laane- bank, Kjøbenhavns private. Amaeert, 5 IH | Cent. 854. Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for (U.f. A.), N-Voldg. 12s Kl J) By 1260y, aabnet 6. Juli 1912. UdstillingensUdvalg:RaadsformandGP h i- lip sen , K., Formand; Formand for Smede- og Maskinarbejderforb. JA H an sen , MB .; Ingeniør K S c h o 11e r; R .; Sekretær: Kon- torchef Axel Bi rkm ose, R. Fri Adgang Søndag 1-3, TorsdagAften7-9. Forstander: Fabrikinsp.Carl J O tte s e n. Arbejderbevægelsens Arkiv, Fmleriksborgg. 412 H Jp C 11549. Aabent Onsd. 10-12 Fin. Arkivar:Johs. H ansen. Arbejderboliger, Akts. til Opførelse af Bo­ liger forArbejdsklassen, ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 66-74 og 84-88 [c]. Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Arkitekt Christen B o r e t , FormandjOverretssagf.TMør ck,R.;Gross. W H e e ri n g, R .; Fabrikant J ohn J a c o b- s e n , R.; Læge Vilh. R y de r, R. Forretnings f . ............................................. Inspektør:A F S p e i c h. Arbejderboliger, Foreningen af 1865 til Opførelse af billige, se u. Foreningen. Arbejderboligerne ved Tagensv. (Kbhvn.). Styrelse: Direktør Carl H e r f o r t h, R. DM., Formand; Overretssagf. S H e t s c h ; Tom- rerm. V Z e 11n e r, R. Arbejderforeningen a f 1860, N-Voldg. 92 E J) Cent.l 144,søger at fremmeden arbejdende Klasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversationsværelser, Læseværelse, et Bibliotek, udgiver et Uge­ blad og sørger for, at Foredrag og Oplæs­ ninger bliver afholdte, Koncerter foranstal­ tede og Rejser foretagne. Indmeldelse sker ved et Medlem; Kontingent 1 Kr. maaned- lig for mandlige, 75 Øre for kvindelige Med­ lemmer. Bogsamlingen er ca. 20,000 Bind. Formand: Direktør for Landbohøjskolen Prof. II O G E llin ger, ML. K. DM. Kasserer: Postekspedient J O H an sen . Inspektor: Axel L an g h o f f. Arbejderforeningen af 1. Febr. 1867, se u. Sygekasser, Statsan erkendte. Arbejderforsikrings-Raadet, Kontor Kong. Nyt 3,5 OBO(12-4) |) Cent. 9258, er oprettet ved Lov Nr. 4 af 7. Jan. 1898, jfr. Lov af 3. Apr. 1900, Lov af 15. Maj 1903, Lov af 1. April 1905, Lov af 30. Marts 1906 og Lov af 27. Maj 1908, hvilke Love er afløst af Lov Nr. 205 af 6. Juli 1916, jfr. Lov Nr. 394 af . 28. Juni 1920. Til Raadet skal anm. ethvert Ulykkestilfælde i de undersidstnævnteLove hørende Virksomheder, som antages at ville medføreKrav efter samme. Afgørelsen af,om en Virksomhed eller et Arbej dsforhold hører under Loven, om hvem der er at anse som forsikringspligtig Arbejdsgiver, om en Per­ son har Adgang til at tegne frivillig Forsik­ ring i Medfør at Loven, om et anmeldt Til­ fælde begrunder Krav efter Loven, samt om Størrelsen og Arten af de Ydelser, der til­ kommer den forsikrede eller hans efterladte, In d u s tr i-A fd e lin g en (Lov af 6. Juli 1916, Kap. 6). Raadsformand Gustav P h ilip sen , K., Formand; Overkirurg Dr. med. P N H an sen , R .; fh. Kontorchef C E Trap, R. DM.; Direktør Cand.polyt. R H e lw e g , R. DM.; Ingeniør K S ch ø ller, R.; Ho­ vedkasserer A J o h a n sen ; Murer A L un d- henhører under Raadet. Raadets Medlemmer er:

Made with FlippingBook Publishing Software