Kraks Vejviser 1923 gaderegister

Afdeling IL

Real-Register for Kjøbenhavn.

Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og- politiske Organer, Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Admini­ strative o. a. Inddelinger af hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejled­ ning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse,Mønt,Maal ogVægt,Navneforandring,Postforsendelse,Pas,Ægteskab mtm.). Er man i T vivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte Emnelisten (paa gule Blade foran i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter", hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt, en Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Gade-Registret (Afdeling I II A ; se Bagsiden af den grønne Karton foran dette). I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakter af Institutioner, Lejlighed til at meddele Oplysninger, som iflg. deres A rt hører hjemme under denne Afdeling. Oplysninger om Foreninger og Institutioner uden for Kjøbenhavn findes i Afdeling V I, Provins-Register ved de enkelte Byer. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for Kjøbenhavn). Real-Register for Island, se Afdeling V III. Danmarks Gesandter og Konsuler samt danske Foreninger i Udlandet, se Afdeling IX .

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online