Kraks Vejviser 1923 gaderegister

Animated publication

Afdeling IL

Real-Register for Kjøbenhavn.

Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og- politiske Organer, Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Admini­ strative o. a. Inddelinger af hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejled­ ning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse,Mønt,Maal ogVægt,Navneforandring,Postforsendelse,Pas,Ægteskab mtm.). Er man i T vivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte Emnelisten (paa gule Blade foran i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter", hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt, en Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Gade-Registret (Afdeling I II A ; se Bagsiden af den grønne Karton foran dette). I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakter af Institutioner, Lejlighed til at meddele Oplysninger, som iflg. deres A rt hører hjemme under denne Afdeling. Oplysninger om Foreninger og Institutioner uden for Kjøbenhavn findes i Afdeling V I, Provins-Register ved de enkelte Byer. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for Kjøbenhavn). Real-Register for Island, se Afdeling V III. Danmarks Gesandter og Konsuler samt danske Foreninger i Udlandet, se Afdeling IX .

1 Emnelisten paa de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende O VER S IG TER over en Del af Real-Registrets Indhold indordnede alfabetisk:

B. Velgørenhed. Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse 3-Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Dovstumme og Tunghøre 9. Fængselsselskaber 10. Gamle 11. Hjemløse 12. Juleforeninger 13. Konfirmationshjælp 14. Kvinder, Enligstillede 15. Laaneforeninger 16. Studie- og Undervisningshjælp 17. Syge 18. Tyender 19. Understøttelses- og Pensionsforenin­ ger, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse C. Forskellige 1. Afholdssagen 2 .Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5.. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige Foreninger, Missionsvirk. somhed 13. Klubber o. 1. 14. Kunst og Kunstindustri 15. Kvindesagen 16. Landsmandsforeninger 17. Musik, Sang og Skuespilkunst 18. Oplysningsarbejde blaudt Voksne 19. Patriotiske Foreninger 20. Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. 21. Soldaterforeninger 22. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 23. Sædelighed 24. Turistforeninger 25. Videnskab, Sprog og Litteratur

Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser

Hoffets Institutioner

Domstole

Finansministeriet Handelsministeriet Indenrigsministeriet

Stiftelser og Legater Sø-Forsikringsselskaber Telefonselskaber Ulykkesforsikringsselskaber

Justitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet Ministeriet for offentlige Arbej der Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

Underretter Vuggestuer

Foreninger

A . Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere etc.

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem

Eksamenskommissioner Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Opdragelsesanstalter Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker Politi

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

Afdeling I I Real-Register for Kjøbenhavn. En udførlig E M N E L IS T E findes paa de gule Blade foran i dette Bind. R E A L -R E G IS T R E FO R P R O V IN S E N findes i Afdeling VI ved de enkelte Byer.

1. F eo d ora , * 3. Juli 1910. 2. C a ro lin e M a th ild e , * 27.April 1912. 3. A le x a n d r in e L o u is e , * 12. Decbr. 1914. 4. G o r m, * 24. Febr. 1919. In g e b o rg , *2 . August 1878, ægtede 27. August 1897 Carl, Prins af Sverige, Hertug af Vestgotland, * 27. Februar 1861. A le x a n d ra , * 1. Decbr. 1844, ægtede 10. Marts 1863 A lb e r t Edw ard, Prins af W ales, * 9.Novbr. 1841, Konge afStorbrit­ tannien og Irland, Kejser af Indien under Navn af E dw a rd V H 22. Januar 1901, f 6. Maj 1910. D a gm a r (M a r ia F e o d o ro w n a ), *26. Novbr. 1847, ægtede 9. Novbr. 1866 Stor­ Regnskabsfører og Kasserer: Frøken Agnete C h ristian sen (tr. 91/? - lU/oRah- heks Allé 1.9) f V 7146. S k o leh jem m e t paa GI. Bakkehus, Rahbeks Allé 21 E , traadte i Virksomhed d. 15. Nov. 1855. Ca. 210 Pladser for Børn, som er modtagelige for Undervisning. (Un­ der Tilsyn af Skolehjemmets Forstander er desuden ca. 170 Børn og Voksne anbragte i k o n tro l er et F a m ilie p le je ). Forstander:................... - ...................... Økonoma: Frøken Johanne J en sen ® V 5221y. Overlærerinde: Frøken Louise H a s tru p J) Gh. 1267y. Inspektør: Henry O ls e n ® Cent. 2913 (10 - 11 ). Plejemoder ved Skoleafdelingen: Frøken H F isch er. Plejemoder vedDrengéafdelingen: Frøken Anna Jon as sen. Plejemoder véd Beskæftigelseshjemmet: Frøken Marie O lsen. Læ ge: C C R i i s. E b b e rø d g a a rd pr. Birkerød, etabi.i 1892, har et Arbejdshjem for voksne Mænd og Kvinder med brugelig Arbejdsevne og et Plejehjem i 3 Afd. (een for voksne Mænd, een for voksne Kvinder og een for Børn af begge Køn). Ca. 700 Alumner. Overlæge: Prof. Dr. med. A H F riis , R. $ Birkerød 52. Inspektør, Bogholder og Kasserer: Harald L e th 4' Birket ød 12. Inspektør ved Mandsafdelingerne: J P J en sen |1Birkerød 179. Inspektrice ved Kvindeafdelingerne: Frk. A Schacke. Plejemoder ved Børneasylet: Frk. A Jør- hfarens M inde, Enghavev. E $ Vb. 277, Plejehjem for ca. 150 Børn. Forstanderinde:Frøken C Ch ristian sen . T hy r a, * 14. Marts 1880. G u stav, * 4. Marts 1887. D a gm a r,* 23. Maj 1890. Kongens Faders Søskende:

Kong C h ris ti an X, *26. Septbr. 1870,til- traadte Regeringen 14. Maj 1912, ægtede 26. April 1898 Dronning A le x a n d rin e , Her­ tuginde af Mecklenborg, * 24. Decbr. 1879. Børn: 1. Kronprins F r ed erik , * 11. Marts 1899. 2. Knud , *27. Juli 1900. Kongens Moder: Enkedronning L o u is e , Prinsesse af Sve­ rige og Norge, * 31. Okt. 1851, formælet 28. Juli 1869, Enke efter Kong F re d e rik V I I I , f 14. Maj 1912. Kongens Søskende: H aak on V II, Norges Konge, * 3. Aug. 1872, ægtede22. Juli 1896M aud, Prinses­ se af Storbrittannien og Irland,*26 Novbr. 1869. H a ra ld , * 8. Oktober 1876, ægtede 28. April 1909 H e len a , Prinsesse af Slesvig- Holsten-Sønderborg-Gliicksborg. * l.Juni 1888. Børn: Aalborgenser-Samfundet, stiftet 1920. For­ mand: Overretssagt'. Emanuel C h risten ­ sen, Kronprinsseg.8 Kl J} Cent.6706 & 8355. Aalegaards Overnævnet (efter Lov af 2. Juni 1917) øverste Instans iSager, der an- gaar Kystejernes Ret til Udsættelse afAale- gaarde, enhver ud for sin Kyst, og Fiskeres Ret til ud for Kysterne at anbringe deres Ruser og Ruserækker uden at træde Kyst- ejerens Ret for nær. Medlemmer: Fiskeridirektør F V M o r ­ tensen, R .DM MfæD., Vestmannag. 1 E , Formand; Overlærer C C P e te rs e n , Dragør; Redaktør Jens V i d eb æk, R. Aandssvageanstalterne (Love af 21. Febr. 1902 og 10. Febr. 1905) er selvejende Stif­ telser. Efter min. Bkg. af 25. Jan. 1907 har aandssvage fra Sjællands og Lolland-Fal- sters Stifter fortrinsvis Adgang til Den sjællandske Aandssvagcnnstalt, aandssvage fra Fyens Stift og Jylland til •den K el­ lerske Aandssvageanst., forsaavidt de ikke bør henvises til Aandssvageanstalterne ved Ribe og i Vodskov, hvortil Adgang fortrinsvis haves for de i Ribe, Ringkjo- bing, Viborg, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter hjemmehørende aandssvage Asyli­ ster, hvis Tilstand udelukker dem fra skole-, landbrugs- eller haandvarnksmæs- sig Oplærelse. Andragender om Opta­ gelseindsendes til de resp. Bestyrelser. For Patienter, der indbegges udelukkende for priv. Regning,retter Betalingen sig efter de stillede Fordringer; for en uformuende aands- svag udreder vedk.Kommune eller priv .For­ sørger 6()0 Kr. aarl. ( Lov af 22/12 1920). l)c n s j æ lla n d s k e A a n dssv agean - s ta lt. Bestyrelse: Provst fh. Kultusmin. M C B N ie ls e n , R. D V 7146, Formand; Gaard- ejer J P L ille lu n d , MF.; Læge Fru A Harbou H o ff, MB.

fyrst A 1e x an de r, * 10. Marts 1845, K ej - ser under Navn af A le x a n d e r I I I 13. Marts 1881, f 1. Novbr. 1894. T h y ra , * 29. Septbr. 1853, ægtede 21. Decbr. 1878 E rn s t A u g u s t, Hertug af Cumberland og Brunsvig-Liineborg, * 21. Septbr. 1845. V a ld em a r, *27 .Oktbr. 1858, ægtede22. Oktbr. 1885 M a rie, Prinsesse afOrléans, *13. Januar 1865, -j- 4. Decbr. 1909 Børn: 1. A a g e , Greve af Rosenborg, * 10. Juni 1887, ægtede 17. Januar 1914 M a t ild e af det grevelige Hus Calvi di Bergolo (Prinsesse Aage, Grevinde af Rosenborg) * 17. Septbr. 1885;2. A x e l, *12. August 1888, ægtede 22. Maj 1919 M arga- reth a, Prinsesse afSverige,*25. Juni 1899 Børn: 1. G e o r g ,* 16.April 1920- ^ .F le m ­ m in g , * 9. Marts 1922. - 3. E rik , *8 . Rovbr. 1890 ; 4. V ig g o , * 25. Decbr. 1893; 5. M a rg re th e , * 17,Septbr. 1895,ægtede9. Junil921 R e né, Prins afBourbon-Parma. Plejemoder:Fru Eva R e w e n d o r ff-J e s - persen. Læge: C C R iis. L illem o s e g a a r d raed Gammelraose- hus pr. Buddinge. J) Søb. 29, det første et Plejehjem for ca. 100 voksne Mænd, det sid­ ste for ca. 50 voksne Kvinder. K e lle r s k e A a n d s s v a g e a n s ta lt, Brej- ning pr. Børkop har paa et ca. 3UU Tdr. Land stort Areal Plads til 1250 Aandssvage i 3 fra hinanden adskilte Afd.: Skolehjem, A r­ bejdshjem og Asyl. Paa Livø pr. Logstør er en Filial for 90 for­ bryderiske, vagabonderende Mænd. Bestyrelse: Kmh. fh. Stiftamtm. V B a r ­ de n f 1o t h, SK. DM., V ej le ; Murerm. A. A n d e rs en , Kolding; GaardejerP E js in g , M L. R , Jellinge. Overla'ge; Prof. Chr. K e lle r , R.DM. A a n d s s v a g e a n s ta lte n ved R ib e , se Real-lieg. for Ribe Afd. V i, S. 1340. Aan dssv age an stal ten ved V o d s k o v , se tiéal-Keg. for Nørre Sundby i Aid. V I, S. 1310. Aandssvageanstalters samvirkende Funktio­ nærforeninger, De danske, stiftet 4. Nov. 1917. Repræsentantskabets Formand: Ma­ skinmester NH an sen , Brejning pr.Børkop § Sellerup 16; Aandssvagesagens Venner, en Forening, som virker for Aandssvagesagen; stiftet 1877. Bestyrelse: Prof. Chr. K e lle r , R. DM., Formd.; Inspektør IIaraid L e th ; Skolebest. Johan K e lle r ; Lærerinde Frøken Elisa­ beth P e te rs e n , Forretningsf.: Fru Hulda K je lle r u p ; Lærerinde Frøken Helene S ch iønn em an n ; Forstander J N o r r ild . 7 Forstander: O Olesen G old . Plejemoder: Frk. M Madsen. Læge: C C R iis .

II - 98

Aare—Akad

Real-Register for Kjøbenhavn

Aeronautiske Selskab, D e t danske, s tifte t Jan. 1909. Æ respræ si- d en ter: Ils . k g l. H ø jh e d P rin s A x e l , den kom ­ m an derende A d m ira l, den komm anderende G e n e r a l.

0 E M o r t e n s e n , K ro n b o rg g .2 6 El $j B y 3238. Afholdsselskabers Landsforbund, D an sk e, s tifte t 6. S ept. 1903. H o v e d k o n t. V - V o ld g . 21 E , om fa tter 16 O rg a n isa tio n er m ed ca. 130,000 M e d l. F o rm a n d : R e d a k tø r F erd . N i e ls e n , O dstru p pr. G re v in g e . S e k retæ r: O ve rre ts sa g f. C C H e i l e s e n , M F . Afholdsselskabet Den danske Rekabitteror- den, F o rretn in g sf. K P e d e r s e n , A n d rea s B jø rn s G . 6 4 0 . Afholdsselskabet „Det blaa Baand“. D e t er e t fr its tille t S elskab, der fo rd rer p e r s o n - l i g t A f h o l d . I n g e n r e l i g i ø s e C e r e ­ m o n ie r . H o v ed b es ty rels esm e d l.: M alorm . H erm . P e t e r s e n , F rd b g . A llé 19 B ® Jt C ent. 11988. K j ø b e n h a v n s K r e d s (F o r v a lte r A B r i x t o i 't , V esterb ro g . 146 A 4 13) tæller- fø lg e n d e A fd e lin g e r : A f d e l i n g I . P ro k u ris t R ich . H e jn æ s , S ø lle rø d g . 28 H o lte M ø d e Torsd.8. G riffen - fe ld ts g . 7. J) C ent. 11988. A f d e l i n g I I . G a rtn e r H C H a n s e n , N y e la n d s v .4 8 E J|Gh. 999 x. M ø d e T irs d . 8, R a n tza u sg. 58 S . F r e d e r i k s b e r g A f d e l i n g . F o rm a n d : Snedkerm . A x e l H a n s e n , S jæ lla n d sg.9 2E M ø d eT o rsd .8 1/2,R an tzau sg.58 E ^C en t.59 16 . T h o r .F o r m a n d :F u ld m .L S c h ø n e m a n n , A a b ou leva rd 70 E M ø d e O n sd . 8, R a n t­ zausg. 58 E D G h. 1471 x. T r y g . F o rm a n d : Sm edem . V ig g o H a n ­ s e n , L o lla n d s v . 33 E J G h. 1989,y. M o d e M an d . 8 R a n tza u sg. 58 E . A frik a foren in gen (M u h am ed a n erm issio n iØ st- A fr ik a ), s tifte t 21. Jan. 1910. (F o ren in g e n t il E v a n g e lie ts U d b red else i A fr ik a ). B e s ty ­ relsesm edlem m ern e m od ta ger In dm eld else i F o ren in gen . J) B y 3637. B e s ty re ls e : G ross. B r e m s , V estm a n n a g. 4 E , K a ss erer o g S ek retæ r ; S ogn ep ræ st B o e c k , D e jb je rg pr. S k jern . Afstøbningssamling, Den kgl., i S taten s M u ­ seum fo r K u n st S ø lv g . K b h vn ., aab n et 10. N o v b r. 1898, in d eh old er A fs tø b n in g e r o v er a n tik o g n yere B ille d h u g g erk u n st. D i r e k tø r : D r .p h il. F B e c k e t t ; K o n s e rv a to r: B il­ led h u g g e r J en s L u n d . Aftenskoleforening, Dansk, s tifte t i A u gu st 1921. F o rm a a l: a t sa m lea llea l'ten sk o lem tcresse- red e i B y o g paa L a n d til S a m virk e om en forb ed ret A fte n s k o le i P a g t m ed F o lk e ts b rede L a g . F orm an d ( for L a n d s b y a fd .): L æ r e r C J c n- s e n - H a m m e r,S øn deru p p r.S k jelsk ø r. K a s ­ serer: L ie re r K. j æ r, F ry d e n d a l pr. A a lb o rg . Akademi, Det kgl., for de skønne Kunster paa C h a rlo ttén b o rg E . S t ift e t 31. M a rts , 1754; d et va r tid lig e re en p riv a t F o re n in g a f K u n stn ere. In stitu tio n en hed den gan g „ L)et k g l. S k ild re-, B ild h u g g e r- o g B y g n in g s- aca dem ie“ ; d et n u væ ren de N a v n fastsloges 1 1814. D e n fø rs te K u n s tu d s tillin g (S a lo n ) a f­ h old tes 1769, d e re fte r 1778,1794 o g fra 1807 h v e rt A a r. (S e ogsaa C h a rlo ttén b org S lo t). U d stillin g sb y gn in g en to g es i B r u g 1. A p r. 1883 (A r k it e k t : A lb e r t C J en sen ). A k a d em ie ts K o n to r er a ab en t h v er S o g n e - d a g ll- 5 , en d vid ere i T id e n 1. O kt.-3 0. A p r il M a n d . o g F red . 5-7 J }C en t. 8444. B ib lio te k e t er a ab en t 1. O k t. til 30. A p r il h v er S ø g n ed a g 1-6; i S om m erm aan edern e 1-4 (F e rie n u n dtagen ). D ire k tø r: - - - - - - - - V ic e d ir e k tø r : M a le r P r o f.L a ijr its T u x en , R . D M . A d m in is tra to r: D e p a rte m e n ts c h e f A P W e i s , K . D M . , F orm an d fo r A k a d em ie ts S k o le ra a d : B il­ led h u g g e r P r o f. E in a r U t z o n F a n k . S k olera ad ets S e k retæ r: A kadem u in sp ek tør C and. m ag. E S p an g H a n s s e n . \ F orstan d er fo r K u n sta k a d em iets (b ygn in gs­ tek n isk e S k o le: D o c en t G V B l cl?in, R . A k a d em ie ts K o n to r. A k a d em iin sjp ek tør og S lo tsfo rva lte r: Cand. m ag. E Span fg H a u s ­ s e n . i

A a restru p s S tifte ls e , B a g g esen sg . 35 El (se en dv. L eg a te r (A a res tru p s )). A bel C athrines S tifte ls e , A b e l C ath rin es G . 13 E e r s tifte t a f A b e l C ath rin e M esin g , E n k e e fte rH a n s H a n sen O sten ,P ro via n tsk riv er paa K jø b e n h a v n s S lo t o g In sp ek tø r o v er D ro n ­ n in gen s G od s paa L o lla n d o g F a ls te r, ved T e sta m e n t a f 27. D ecb r. 1675. U d v id e t 1726, 1742 o g fly tte t til den nu v. B y g n in g (A rk ite k t: V S to rck ) 1886. [K b h vn s. M a g is t.] P ræ s t: F L a s s e n , kst. In sp ek tø r: O K A b r a h a m s e n . K o rd e g n : J C C K ø h n , D M . Absalon, F o rsik rin g s -A k tie se lsk a b e t, A b s a ­ lons G a a rd , R aadh u spladsen 45 El ® C ent. 9930. P o stgiro k o n to N r . 1745. A k t ie k a p it a l: 4 M ili. K r . B e s ty re ls e n bestaar a f: B e s t y r e l s e s r a a d e t : K o m m a n d ø r G H o lm , K . D M . F M ., p.p., F o rm a n d . G rosserer D ire k tø r A lb e r t B a h n c k c. F a b rik a n t G rosserer E m il B a h n c k e . N ie ls S c h a c k E y b e r , K . D M . J æ g erm es te r D ire k tø r A N o rd b o rg G r ø n . G rosserer B ru n o I I e e k s c h e r. K o n su 1F r. L H e y , K ..1 ) M .. p . o . O v e rre ts s a g fø re r G u nnar S a l l y . D ire k tø r W W i t z k e, R . G rosserer A a g e L ø\v (' n e r, R. D i r e k t i o n e n : K o n su l F r. L H e y , K . D M ., p. p., F o r ­ m and. D ire k tø r W W i t z k e, R . G rosserer D ire k tø r A lb e r t B a h n e k e . D ire k tø r J C J e n s e n, adm . Absalonskirken S -B o u leva rd (A r k ite k te r : W i t t m a a c k & H v a l s o e ) . E je r o g P a tro n a t: D e t kb h vn ske K ir k e ­ fond. K irk e n s K a s s e re r: F ra g tm a n d J J ø r g e n ­ s e n . S ogn epræ st: A n to n T e i l e r , G I. K o n g e v . 3 3 E - T ræ ffe s d a g lig 1 0 -11 undt. O nsd. sam t F red . 6-7 f V 3281. K a ld s k a p e lla n : .TO K o lo e d B r u s , In gers- lev sg . 138s E . T ræ ffes d a g lig 10-11, undt. F re d . sam t T o rsd . 6-7 D Y 6334y. K o rd e g n :S A n d e r s e n . O rg a n is t: F rk . B u s c k - L a r se n . K irk e n s K o n to r: M id le r tid ig t K irk e n s V en te væ rels e j§ V 6609x. A.al>. S ø g n e d a g e (u n dt. T o rs d .) 9-1 sam t F red . 5 - 7 . S o g n e t begræ n ses a f: S -B o u leva rd , Som - m ersted g., K a lv e b o d s tra n d ,E rik E je g o d s G . o g dennes F o rlæ n g els e til S tran den . - I G a ­ de R e g is tre t foran i A fd . 111 er a n ført til h v ilk e t S o g n h ver en k elt G ade hører. Adels Forbund,Dansk, B u reau D ro n n .T v æ rg . 7 * l](4 - 5 ) | P a læ l7 3 7 x.F o rm a a let er at virk e til m oralsk o g m a teriel S tø tte fo rS ta n d e n . F o rb u n d et tæ ller 721 M ed lem m er. F g . P r æ ­ siden t: H o fj gm . L en sb a ron F r itz Z y t p h en - A d e l e r , R . F o rre tn in g s u d v a lg : K a p t. C I I e d e m a n n, K .D M .,F o rm a n d ; B a ro n Cosmus A d e l e r ; O verretssa g f. E in a r B iilo w '; B a ro n P a lle R o s e n k r a n t z ;K a p t . G r e v c C T r a m p e ,R . S ek retæ r o g K a s s e r e r : Johs. L i n s t o w . F orb u n d et u d g iv e r „D a n sk A d e ls B la d “ , d er u dkom m er én G a n g m aan edlig. R e d a k ­ tø r: D ire k tø r H a u c h - F a u s b ø l l . Adgangsbevis, F o ro rd n in g a f 8. J u n i 1839, (se tillig e A r tik le n P a s ). U den lan dske H a n ­ d elsrejsen d e skal — fo ru d en g y ld ig t P a s — væ re i B esid d else a f A d g a n g s b e v is . D e t t e løses ved In d re jsen i L a n d e t hos T o ld v æ s e ­ n e t o g ly d e r paa N a v n . D e t g iv e r R e t t il a t d riv e P rø v eh a n d el i B y e rn e (a ld rig paa L a n ­ d e t) o g skal pa a tegn es a f P o litim e s te re n i a l l e B y e r, h v o r den R e jse n d e øn sker at h andle. D e t er g y ld ig t et A a r. P risen er 160 K r . fo r d et fø rste F irm a , V ed k om m en d e r e ­ præ sen terer, 80K r . fo r h v e rt a f de fø lgen d e.

F o rm a n d : K o m m a n ­ dør E E A n d e r s e n, K . D M . S elsk a b ets K o n t o r : A m a lie g . 34s SS JjC ent. 10140. S elskabets F orm aa l:

A t u d vik le In teressen for o g frem m e aero­ n au tisk e F o reta g e n d e r i D a n m ark sam t de V id en sk ab er, som k n ytter sig h ertil. Afholdsbibliotek, Danmarks, se B ib lio te k , D anm arks A f holds. Afholdsfolkenes Oplysningskontor o g Dan­ ske Afholdsselskabers Landsforbunds H o ­ v e d k o n to r: V -V o ld g . 212 E . K o n to rtid 1-3. D C ent. 10079. L e d e r : O v e rre ts s a g f. C C Heil e s e n , M F .; S e k retæ r: C an d. polit. C arl J e n s e n . Afholdsforbund, D anm arks stu deren de U n g ­ dom s, s tifte t 1903, om fa tter A fd e lin g e r ved U n iv e rs ite te t i K b h vn . sam t ved S em in arier o g G ym n asier over h ele L a n d e t. F o rm a a l: a t væ k k e ' F o rsta a els e a f Æ d ru eligh ed s- sp ørgsm aalet blan d t de stu derende U n g e . Form an d : P a sto r K ris tia n P on t o p p i d a n , ’ A m a g e rb ro g . 24f>4 E J} A m . I l l y . Afholdsforening, Danmarks, fo rd rer fu ld ­ stæ n d igt A fh o ld fra berusende D rik k e. C en tralk on tor i A a lb o rg, se A fd . V I , S. 1157. H oved b estyrelsen sF o rm a n d : O verretssa gf. C C H e i l e s e n , M F . K b h v n s K r e d s e n , s tifte t 1879: F o rm .: K om m u n el. H D h e n k e, R o th esg . 10 E jj) 0 2 3 1 1 x; S e k re t.: O v e rs e rg e n t J A K l i n k- v o r t, T y ro ls g . 103 E . H a r fø lg . A fd . m ed res p ek tiv e F orm æ n d : B r ø n s h ø j o g O m e g n s A f h o l d s f o r ­ e n in g , V æ rk fører 1 j I I a m m e r s h o j , L o l- landsv. 33 E . F r d b g . A f h o l d s f o r e n i n g , S k om ager C hr. N i e l s e n , J æ g ersb o rg g . 42s El. F r e m , F o t o g i a f "W G ø t ts c h e, S in d sh vi- lev. 19 E . K j ø b e n h a v n s A f h o l d s f o r e n i n g , F a k to r H C J e n s en , H C A n d e rs en s g . 3 B r’ m. N ø r r e b r o s A f h o l d s f o r e n i n g , T y p o ­ g r a f L A O ls en . B irk e g . 9 A 3 E - S a n a , G ross. B M T h y g e s e n , W e s t- en d 5 > i | V 1520. S u n d b y A f h o l d s f o r e n i n g , M u rer C M N i e l s e n , T y ro ls g . 191 E . V e s t e r b r o s A f h o l d s f o r e n i n g , T ø m ­ m erh an dler Joh . R a s m u s s e n , A s g e r R y g s G . 7 E . Ø s t e r b r o s A f h o l d s f o r e n i n g , S k om a­ g e r R R a s m u s s e n , H eim d a lsg. 6 B [Q. Afholdsforening, Danske Lægers, s tifte t 26. A u g . 1903. A d r. F red e rik sb o rg g. 442 B J) B y 949 u. F o rm a n d : D r. m ed. K A I I e i b e r g. Afholdsforening „Det blaa Kors“, k ris te lig A fh o ld sfo ren . fo r D anm ark, L e d a f e t in te r­ nat. S elsk. stifte t , i G e n f 21. S ep t. 1877, K o n to rG o th e rs g .l5 4 2B J) C e n t.l 1623(10-3). F o ren in ge n er E je r a f R ed n in gsh jem m et „ K j æ r s h o v e d g a a r d “ p r.B o rd in g ,d e r kan op ta ge ca. 40 d rik fæ ld ige M æ n d, o g a f R e d ­ n in gsh jem m et „ E n k r a t e i a 14 (s. d. A .). H oved b esty relsen sF o rm a n d : P a s to rN J u h l. Afholdsforeningen„DetnationalehvideBaand“ F o rm a n d : F ru S o p h ie v. d. O s t e n , C aroli- n ev. 2 3 H e lle ru p f ) H e ll. 551 x. Afholdsorganisationer, Fællesrepræsentatio­ nen for kbhvnske. S ek reta ria t: B a ld ersg . 4 E i T g . 102. - F o rm a n d : P ro k u ris t Jen s J a c o b s e n . S ek retæ r: A n to n S c h m id t - Afholdssamfundet, s tifte t 21. M a j 1889. F o r ­ m and fo r H o v e d b e s ty re ls e n : G a a rd ejer A m tsra ad sm ed l. Jen s P e d e r s e n , B je v e r - skov pr. B oru p D B je v e rs k o v 1. H o ved b esty relsesm ed l. fo r K b h vn .: G ross.

• 11— 99

Real-Register for Kjøbenhavn

Akad—Amag

Alderdomshjemmet i Ordrup, H y ld e g a a rd s T v æ rv . J) O rdr. 1495, S y g e a fd e lin g J O r dr. 2094; eje s a f G je n to fte K om m u n e, in d v ie t 28. S ep tb r. 1919; b e reg n et fo r P erso n er, der n yd erA ld erd om su n d erstø ttelse o g en ten p a a G ru n d a f S y g d om e lle r A ld e r træ n g er til sta d ig P le je . B e s ø g tid paa S y g e a fd . K1-.2-4. F o rsta n d erin d e: S t. L u ca ssø ster F rk . T h eo d o ra H a n s e n . L æ g e : K o m m u n e læ g e L A n d r e s e n . Alderdomshjemmet„Solhjem“,Smakkegaards- ve j G je n to fte $) G jen t. 137; ejes a f G je n t. K om m ., in d v ie t 15. S ept. 1904, u d v.1 9 1 3 ; b e reg n et fo r P erson er, der n y d e r A ld erd o m s­ u n derstøttelse, m en som en ten paa G ru n d a f S ygd om el. A ld e r træ n g er t il sta d ig P le je . F o rsta n d erin d e: F rk . M a n d a L a r s e n . L æ g e : D r. m ed. A u g . P e t e r s e n . Aldersro Kirke, A ld e rs ro g . S , in d v ie t 27. S ep t. 1908 som m id le rtid ig S o g n ek irk e fo r A ld e rs ro S o gn (A r k ite k t : A a g e B u g g e ). E je r o g P a tro n a t: D e t kb h vn ske K irk e fo n d . K irk e n s K a s s e re r: P ro k u ris t H P J e n s e n . S ogn ep ræ st: A 1 B i e r i n g - S ø r e n s e n . K a ld sk a p ella n : E jn a r B r a s 0 n. K o rd e g n : A x e l W e s t r u p . O rg a n is t: F rk . Joh an n e R o h d e . G r a v e r : P e te r J e n s e n . K o rd eg n e n s K o n to r: L y n g b y v . 73 l§l $ )S t. 752. S ø g n e d a g e (u n d t.T o rs d .)9 -l;F re d .tillig 6 5-7. S o g n e t begræ n ses a f W e d e lls b o rg g . til J ern b an eoversk æ rin gen , V en n em in d ev., J a g tv ., M y g in d sv., L ersø en , E m d ru p v., L y n g b y v . o g F rih avn sb an en . - I G a d e -R e ­ g is tre t foran i A fd . 111 er a n ført, t il h v ilk e t S o gn h ver en k elt G ade hører. Alderstrøst, se und er S ygek asser, statsan erk. Alderstrøst, en S tifte ls e fo r gam le H a an d - væ rksm estre,som er e lle r har v æ re tB o r g e r e i K b h vn ., disses E n k er sam t u nder sæ rlige O m stæ n d igh eder tillig e deres u g ifte D ø tre . D en grundedes 1862 a fH aan d væ rk er fo ren in ­ gen o g e je r E jen d om m en e N ø rreb ro g . 17 ID (fu ld f. 1879), B n ggesen sg. 10, B la a - gaardsg. 9, (A r k ite k t : T h eo d o r S ø ren sen ) fj N 4232 o g M ø lle g . 28, 30 IH (fu ld f. 1895; A r ­ k ite k t: T h o rva ld S øren sen ) sam t N - A llé 15, 17 & 19 og A ld ers trø s t Pass. 2 ,4 , 6 & 8 J) N 2441 x & N 2441y. I disse fin des 481 til F r i­ b o liger b estem te L e jlig h e d e r, h v o ra f 363 f. T . e r frig iv n e . F rib eb o ern e faar fr i L æ g e ­ h jæ lp o g M e d ic in sam t f. T . fo r Æ gtep a r 84 K r ., fo r en k elte P erso n er 56 K r . a arl. p r.B o - lig . N o g le n yd er d o g en n o g e t større P e n g e - h jæ lp fra sæ rlige L e g a te r . S tifte ls e n har samm e B e s ty re ls e som H a an d væ rk erfore­ n in gen (se d .A .). S e k re tæ r: S .I o r d a h 1. Alexander-Newski Kirke, B red g . 53 E , den russ. L e g a tio n s K ir k e , o p fø rt a f den russ. R e g e rin g m ed A r k ite k t A lb . J en sen som K o n d u k tø r ; in d v ie t 9. S ep t. 1883. A d g a n g Alimentationsbidrag, se U nderh oldsbidrag. Alkoholfri Restauranter, Danske Kvinders Forening for, s tifte t 19.11, har til F o rm a a l at oprett-eR estau ranter, h vorM æ n d o g K v in - der kan in d ta g e deres M a a ltid e r u den at fristes til a t n yd e S p iritu s ; M ø d e lo k a le r fin ­ des i H a lle n , T a a rn b o rg o g Ø bro. F o ren in ge n har o p re ttet (i R esta u ra tio n er (H a lle n , Ø b ro , T a a rn b o rg , Nørreha.1 o g S ou derbro i K b h vn . s a m tM e jlh a l i A arh u s). A d re s s e r: S e B in d I I : C afeer. K o n to r: V e s te rb ro g . 17 IB JjC ent. 10417 & V 8885. F o r m a n d : F ru In g e n iø r P o u l L a r s e n . Alliance Franpaise, s tifte t i F ra n k rig 1883, ve d K irk e b e tje n te n samm esteds. P ræ s t: P r o v s t N icolas P o p o f f. K a n to r : Iv a n S c h u m o ff . K ir k e v æ rg e : 1) O s t r o w s k y .

[ø j; In d m eld elser: B red g . 28 E o g i F o ren in ­ g e n s n y L o k a le r, st. K o n g e n s g . 62. F ra n sk e F o red ra g fra O k to b er t il A p ril. M ø d e lo k a le : K o n certp a læ et.M in im u m sk o n ­ tin g e n t 12 K r . a a rlig. In d m e ld els e sker ved e t M ed lem . D e n fra n sk e G esa n d t er som saadan A f ­ d elin gen s Æ res præ sident. B e s ty re ls e fo r den danske A fd .: G rev e B e n t H o ls t e i n, M F ., F o rm a n d ; G ross. A F o n n e s b e c h , R ., N æ stfo rm a n d ; R e d a k tø r J u l. P e e lm a n o g S e k retæ r v. den fran sk e L e g a tio n E d ou ard H a n s e n , R ., S e k retæ ­ r e r ; G ross. J C J u s t , K a s s e re r; F o r fa tte ­ ren C arl B r a t 1i ; In g e n iø r R C h r i s t i a n i , R .; S tiftam tm a n d N T r o l l e F r i i s , R .; F ru E lisa b eth G a m s t, f. R itza u ;E ta ts r.F r. N ø r g a a r d , K . D M . ; D irek tø r S am u el P r a h i; K o m m a n d ø r A V S c h e e l , K . D M . Almindelig danskHjælpe-Forening(A.DH.F) en k ris te lig F o re n in g , s tifte t 1906 m ed d et F o rm a a l a to p s ø g e d e m , d e r l i d e r i d e t s k j u l t e , o g kom m e dem til H jæ lp paa en d i s k r e t M a a d e. K u n B id ra g y d e re har R e t t il a t in d g iv e ( f o r t r o l i g ) A n s ø g n in g paa sæ rlig B la n k e t fo r den nød liden de (som ik k e s e lv kan søge), o g d e tte sk er u den dennes V i ­ dende. B id ra g e t e r m in dst 3 K r . a arlig. B e s ty re ls e : In g e n iø r C E W a ls ø e , R ., F o r ­ m an d; S ogn ep ræ st C hr. H j o r t h , F a s e L a ­ deplads, S ek retæ r; F ru H K r a r u p ; O v e r- retssa gf. C S t a f f e l d t , N æ stfo rm a n d ; K a s s e re r V E n g e I h a r d t , R . ; F a b rik a n t N P S i g g a a r d ; H o fju v e lé r A D r a g ­ s t e d , K a ss erer; R e v is o re r: E k sp ed ition s- sekr. J G la C o u r o g C and. p o lit. T o f t o ­ g a a r d ; R a a d g iv . L æ g e : N C h r . S c h m id t . F o ren . K o n t o r : N ø rreb ro g . 29 4 H (11 - 1).' Almindelig Hospital, R y esg .1 5 IH fC en t.1 5 4 3 . A abnet, 1769 som P le je s tifte ls e o g A rb e jiIs ­ hu s; 1771 u d vid et t il S y g e h o s p ita l; 1. A p r il 1919 fly t te t fra N ø rre A llé til R y e s g a d e t il den n e d la g te S t. Joh an n es S tiftels es B y g n in g e r. H o s p ita le t har P la d s t il c. 800 P e rso n e r sam t 12 Æ gtep a r. T il H o s p ita le t er desuden kn yttet, e t S ygeh u s m ed 180 S e n g e, d er ogsaa u defra o p ta g er P a tie n t ei­ som lid e r a f u h elb red elig B en ska de, kron iske S ygd om m e m .v. B e s ø g tid e r: S y g ea fd . 3— 4 ; P le je a fd . 2 — 4 ; alm . A fd . 2— 5. In s p e k tø r: G I I S H e d e m a r k . F u ld m æ g tig : M B B u n c h-C h r i s t e n s e n . O v e rlæ g e : D r. m ed. F C P V o g e l i u s . P r æ s t: R P R a s m u s s e n , M B . Almindelige Handelskompagni, D e t , A k ts ., (T h e G e n e ra l C om m ercia l C om pan y, L td .), St. A n n æ P I. 26 E $ C ent. 890 S ta ts D 1, T e le g ra m a d r.: „ A lm in k o “ . F o r m a a l: G en n em E ta b le rin g a f F ilia le r i U d la n d e t, sp ec ielt oversøisk , a t d rive H a n ­ d elsvirk som h ed a f en h ver A r t , deru n der ogsaa A fs æ tn in g a f danske In d u stri fre m ­ b rin gelser. S elsk . a rb ejd er i T ils lu tn in g til D e t sib iriske K o m p a g n i. A k t ie k a p it a l: 30 M ili. K r . 'B e sty re lses ra a d : D ir e k tø r H P H j e r l - H a n s o n, R ., D e le g e r e t ; E ta ts r. B an k d ir. F r . N ø r g a a r d , K . D M .; G en eralk on su l J oh a n H a n s e n , K . ; In g e n iø r P o u l L a r - s e n ,R .; K o n su l D ire k tø r Chr. G H a n s e n, R .; G ross. C a rl IT o 1b e k. A d m .D ir e k tø r : G r o s s .O t t o E A n d e r s e n . Almindelige Hesteavls Fremme, se F o ren in gen t il den a lm in d elig e H e s te a v ls F rem m e. Amagerbanen, se P rivatb a n er. Amagerbanken, A k ts., s tifte t 27. F e b r. 1906 v e d O m æ n d rin g o g U d v id e ls e a f K a stru p B an k, s tifte t 14. J a n . 1903. H o v e d k o n to r: A m a g erb ro g . 25 [c] J) C en t. 2090 & A m . 1698 (10-3, &I 2 -WI 2 , L ø rd . 10-2), P o stgiro k o n to N r.97 9, A fd e lin g s k o n torerS u n db y: A m a g e r- brog.190 (B D C en t. 1798 & A m .9 8 sam t K a ­ strup o g D ra g ø r. A k tie k a p ita l: 1 M ili. K r . m ed B em y n d ig e lse fo rB a n k ra a d e t t il a t u d ­ v id e til 2 M iil. K r . B an k raa d ets K o m m itte ­ re d e : K a n c e llir. H A B u s c h , R ., o g O ver- retssa gf. H C W a n d r u p .

A k a d em ie ts B ib lio te k . B ib lio te k a r : D o ­ cen t P J o h a n s e n , R . K u n s t n e r s a m f u n d e t ved det. k g l. A k a d e m i fo r de skon n e K u n s te r bestaar a f de K u n stn ere, d e ri H en h o ld t il A k a d em ie ts F u n d a ts a f li). O k t. .19*21 § 5 har o p n a a et' V a lg r e t o g V a lgb a rh e d til A k a d em ira a d et. B e tin g e ls e rn e h erfo r er fo rs k e llig e M e - d a ille j, A k a d em ie ts A fg a n g s p rø v e , A r b e j­ d era n erk en d te a f K u n stn ersam fu ndet sJ u ry sam t D elta ge lse id e a f denne anerkendt-eU d- s iillin g e r , fo rT id e n F o r å r s u d s tillin g e n ved C lia rlo tten b o rg, D en F r ie U d stillin g , U d ­ s tillin g e n D ron n in gen o g K u n stn ern es E l- teraa rsu d stillin g. N æ rm ere O p lysn in g g i­ v e r A k a d e m ie ts K o n to r. U d s t i l l i n g s k o m i t e e n . A n ord n , i H . t. k g l. R eso l. a f 17. J u li 1857 o g m in. B e k g . a f 28. s. M . K o n to r i U d s tillin g s bygn . C h arlot- ten b org, aab en t fra 10. M arts-20. M a j dgl. 9-2 (u n d er F oraarsu dst. 9-6), fra 21. M a j - 10. M a rts d gl. 11-2. J} B y 191. F o rm a n d : M a leren N V D o r p h , R . I )M . In sp ek tø r, Sekretøer o g K a s s e re r: F J C H a r t m a n n . Akademisk Architektforening, se A rc h itek t­ fo ren in g. Akademisk Boldklub, T a g e n s v e j IN], se B old­ klub. Akademisk Idrætsforening, seid ræ tsforen in g, A k a d em isk . AkademiskOrkester, A d r . F rd b g . A llé 38312 D V 3492, s tifte t 1899, fo r T id en 65 a k tive .M edlemm er. O rk e stre t o p ta ger ogsaa pas­ sive M ed lem m er. F o rm a n d : In g e n iø r H e ll- m uth v. M o 1t k e . K o n c e rtd ir ig e n t: O r g a ­ n ist V ilh e lm P o u l s e n . Akkordretten A d r . S ø- o g H a n d e ls re tte m B red g. 592 E (L o v a f 14. .A pril 1905). M ed lem m er: H ø je steretsd o m m e r,D r.ju r. E T y b j e r g , F o rm a n d ,R o sen v. S id ea llé 9 M ; W m . L e v y s o h n ; G ross. fttto P e t e r s e n , R .D M .; G odsej er C M o e s g a a r d •K j e 1d- s e n ; G ro ss.C a rl L i l l i en s ch i o ld , K .D M , Aktieselskabs-Registeret, R aadh u sp l. 45 11 S) C ent. 4280 (E k s p .) & 13280 (O v e r r e g i­ stra to r) (10-3). O v e rre g is tra to r: I I B K r e n c h e l , R . U d d ra g a f A k tie s e ls k a b s -R e g is tre t tindes i V ejv is e re n s B in d I A fd . V (K b h v n .) og A fd . V I (P ro v in s e n ). Akvarieforeningen, A d r. N o rreb ro g . 1483 E D C ent. 4523, s tifte t 5. S ep t. 1905. A a rs- k o n tin gen t for akt. M e d l.: 10 K r ., fo r pass. M ed l.: 2 K r . ; In d s k u d : 2 K r . F o rm a n d : In g . A u g . 4) h orn s en . U d g iv e r T id s s k rifte t „ A k v a r ie t 11, R e d a k tø r: R a s m u s s e n & l i a n j e , T o ld b o d g . 12 E . Albertina, L e g a t, s tifte t 19. N o v b r. 1879 ■ (T h o rva ld sen s F ø d s els d a g) a fC a rl Jacobsen , stort 100,000 K r ., hvis R e n te r skal a n ven ­ des til A n sk a ffelse a f B illed h u g g erv æ rk er til P ry d fo r off. P la d s er o g H a v e r i K b h vn . B e s ty re ls e : D ire k tø r H e lg e J a c o b s e n , Form an d , e t a f K b h v n s K o m m u n a lb esty ­ relse v a lg t M e d l. (In g e n iø r J R u m p ) o g e t a f K u n sta k a d em iet v a lg t M e d l. (B ille d ­ h u g ger L u d v ig B r a n d s t r up, M A .R .D M .). Alderdoms- Friboliger, F o ren in g e n for, s tifte t 29. A p r il 1871, o p fø rer B o lig e r, passende fo r A rb ejd erk la ssen , o g u d lejer dem fo r en L e je , der efterh aan d en syn ker, saa a t L e je r e n e f­ te r en vis T id s F o rlø b bor frit. F o ren , har i K b h v n . o g i P ro v . o p fø rt 15 H u se m ed 151 L e jlig h e d e r, som 1. Jan. 1914 h a vd e en V æ rd i a f 197,000 K r . F o ren , h ar o p re tte t S ygek assen a f 1872, d er ve d B e g . a f 1922 h a vd e 4466 M e d l. o g eje d e ca. 121,000 K r . B e s ty re ls e : R a a d sform an d A B K o f o d , R . D M ., F o rm a n d ;H ø je s te re ts s a g f.A M a r t e n- s e n - L a r s e n , K a s s e r e r ; T øm rerm . C A T e s c h ; P ro f. D r. p o lit. L V B i r c k ; G ross. L H F de F in e O l i v a r i u s , R . DM.; G ross. H o lg e r P r i o r ; O b erstlø jtn . A x e l R a m m, R .D M .; A r k ite k t P H o 1s 0 e ; K o n - su l C hr. H e n n i n g s : K red itk a ssed ir. H T h r a n e ; D i r e k t ø r P O M u n c k . Alderdomshjemmet, se De Gam les B y .

den danske A fd e lin g o p re ttet 1885, fra n sk Selskab, h vis F o r ­ m aal er a t u dbrede d e t fran sk e S p ro g ; o v er 50,000 M e d l. C en ­ tra lb estyrelsen er i P a ris, 101 B o u leva rd R a sp a il. D e n danske

A fd e lin g , tæ ller ca. 1100 M e d le m m e r: dens K a s s e r e r e r G ross. J C J u s t , A a rh u sg . 88

Amag—Ånde

I I — 100

Real-Register for Kjøbenhavn

Amies de la jeune fille, Les, in tern a tio n al F o re n in g , h vis danske A fd . (K o n to r F rd b g . A llé 35 El D V 5211; 1-2) er s tifte t 1899. F oren , stø tter o g v e jle d e r u n ge K v in d e r, der staar en e i U d la n d e t e lle r rejser dertil. B e s ty r e ls e : G en era lin d e K i i h n e l , F o r ­ mand ; F rk . S F r i i s , S ekretæ r. AmtmændogStiftamtmænd, se i A fd . V I under de p a agæ lden de B y e r. S tiftam tm a n d o v e r S jæ lla n d s S t ift og A m tm a n d o v e r K b h v n s A m t: K m h . C E A A m m é n t o r p , K . D M ., B legd a m sv. 6 S A m tsk o n t. aab en t 9-3 fl C ent. 5138, S tifts- øvrigh ed sk on t. 10-12 J; N 1186. Amtslæge i K b h v n s A m tsra ad sk red s o g K re d s læ g e paa F r d b g .: V ilh . D j ø r u p, R . G I. K o n g e v . 144 3 J) C ent. 11416. Amtsraadet fo r gi. K b h vn s A m t. K o n to r B le g ­ dam sv. 6 [NI J) C ent. 6330 (10-4). F o rm a n d : A m tm an den o v er K b h vn s A m t. M e d le m m e r: T y p o g ra f N P N i e l s e n ,M F ., T a a rn b y ; R ed a k tion ssek r. J M J o s e p li­ s e n , H e lle r u p ; M u re r R asm u s O ls e n , K lo v t o ft e ; T øm rerm . S M G r u m s t r u p , H e lle r u p ; G a a rd e jer A O A n d e r s e n , B rø n d b y v e s te r; S a g -. Johs. G r a f f ; O b e rst H P a r k o v , M F . K . D M .; P a sto r P V i - b æ k, T a a rn b y ; G a a rd e je r T ø n n es P e t e r- s e n , B a lle ru p ; M u rorm . C hr. P e t e r s e n , H o lt e ; S ten h u ggerm . F H i i b e n b e c k e r . A m tsra a d ss ek re tæ r: Cand. ju r. E W a a g e - C h r i s t e n s e n . Amtsraadsforeningen fo r D anm ark, s tifte t 3. J u li 1913. K o n to r : B legd a m sv. 6 [N]. F o r ­ m and: G a a rd e jer H C hr. P e d e r s e n , R ., N ord ga a rd cn , S to reh ed in ge. Amtssygehus, Kbhvns, N y ela n d s v. 66, 68 El (fu ld f. 1894. A r k ite k t : P h ilip Sm id th ). B e ­ sø g tid : 2V a-4; T e le fo n -F o re s p ø rg s e l om P a tien ter 11-12. J) C en t. 3162. In d læ g g e lse, F o res p ø rg se l til P a tie n te r fo r P ro v in s s a m ta le r: P ro v in s 25. D C en t. 11207. K o n to re t (9-4, H e llig d a g e 9-11). ffi G h . 1006. E p id em ia fd . (F o res p ø rg se l 11 - 12 ). D G h . 2068. R e se rv ek iru rg en . . J) G h . 2535 R e s e rv e læ g e n v. m ed. epid. A fd . 1 ) G h . 1076 x L æ g ek a n d id a tern e. 1 G h . 1435y. F o r v a lte r p riv. B o lig . ) G h. 103. S ygep lejers k ern e . ) G h . 1638x. Ø k o n om ien . D ire k tio n : A m tsra a d sm ed lem m em e K m h . S tifta m tm a n d C A m m é n t o r p , K . D M ., F o rm a n d ; R ed a k tion ssek r. J M J o s e p h - s e n ; G a a rd ej er A C A n d e r s e n , B rø n d b y­ v e s t e r ; S g f. Joh s. G r a f f, G lo s tru p ; M u re r R 0 1s e n, K lo v to fte . F o r v a lte r : H e n n in g M ø l L er. K i r . A f d . : O v e rk iru rg D r. m ed. A lfr e d H e l s t e d ; R e s e rv e k iru rg H a n s W u l f l '. M e d - e p i d . A id .: O v e rlæ g e D r. m e d .A x e l J ø r g e n s e n ; R e s e rv e læ g e A rn e J o h a n n e - se n . Amtssygehus,Kbhvns, ved L y n g b y ® L y n g b y 4 7 ; fu ld f. o g ta g e t i B ru g l . S e p L 1891 (A r k ite k t : P h ilip S m idth ). E t T u b e r k u l o s e h o s p i t a l p a a 2 4 S e n g e (sta ts u n d ersto tte t) er o p fø rt o g ta g e t i B ru g 1908 (A r k ite k t : V In g em a n n ) Jl L y n g b y 91. B es ø g tid 3 -5 ; T e lefo n fo re sp ø rg s ler paa b e g g e A fd . 8-9 og 3-5. B e s ty re ls e : K m h . S tiftam tm a n d C E A A m m é n t o r p , K . D M .; R ed a k tion ssek r. J M J o s e j) h s e n ; G a a rd e jer A C A n d e r ­ s e n , B rø n d b y v e s te r; T y p o g r a f N P N i e l ­ s e n , M F . L æ g e : N D S c h r e i b e r . F o r v a lte r : F rk . E F r i d e r i c h s e n. Amtstue, Kbhvns o g Kbhvns Skovkasse, i B ø rsb ygn . (In d g .f.B ø rs g .) J) C ent.2105 (9 -2 ) samm esteds er U d s a lg a f S tem pelpa pir (9-3 ), A m ts fo r v a lte r : G L B u i l , R . Amtsvandinspektoratet fo r gi. K b h vn s A m t. K o n to r E v a ld sg . 7 [SI J) Cent. 2176. A m ts ­ va n d in sp ek tør: E tatsr. L a n d in s p e k tø r P B e n t z o n , R . I )M . Amtsvejinspektoratet fo r K b h v n s A m tsra a d s­ kreds. K o n to r Ø sterb ro g. 5 M § C ent. 364. A m ts v e j in spektør: H J N y b o r g.

Amtsvejinspektørforeningen fo r D anm ark, s tifte t 1911. F o rm a n d : A m tsv ejin s p e k tø r G S c h m i th , R ., V e j le ; K a sserer: A m ts v e j- insp. J P L o m h o l t , II., O d e n se ;S e k retæ r: A m ts v e j insp. S E 11 e r t, H olb æ k . Andels-Anstalten Tryg (g e n s id ig t L iv s fo r s ik ­ rin gsselsk ab ), K o n to r Ø sterg . 61 Kl f! Cent. 5050; T e leg ra m a d r. „ T r y g “ ; P o stg iro k o n to N r . 170, s tifte t 1904. V e d en i 1911 fu ld ­ b yrd et S a m m en slu tn in g o v e rto g S e l­ sk ab et, hvis davæ ren de F irm a n a vn va r: „ D e t g e n s i d i g e L i v s f o r s i k r i n g s s e l ­ s k a b A n d e l s - A n s t a l t e n “ , h ele den „ T r y g , L iv s fo r s i k r i n g s - A n s t a l t , A k t s . “ tilh øren d e F orsik rin gsb estan d . A n ­ sta lten teg n er a lle A r t e r a f L iv s -, K a p ita l-, U d sty rs- o g B ø rn efo rsik rin ge r sam t de saa- k a ld tc F o lk e fo rs ik rin g er m ed u g e n tlig P ræ ­ m ieb etalin g. H e le N e tto u d b y tte t tilfa ld er de F o rsik red e som B onu s. G a ra n tik a p ita l: 21/, M ili. K r ., fu ld t in d b e­ ta lt. D ire k tio n : G a a rd ejer D ire k tø r A n d . N i e l ­ s e n , R ., S v ejstru p Ø sterga a rd ; I C K j æ r­ s i g, adm. D ire k tø r; A n d . H a n s e n , U n d e r­ di rc-ktør. U ltim o 1921 h a vd e F o rsik rin gsb esta n d en en S tø rrelse a f 119,6 M iil. K r . Andelsbank, D en danske, A . m. b. A ., s tifte t i A a rh u s den 23. N o v . 1909. B an ken s H o v e d ­ k o n to r fly tte t til K jø b e n h a v n 1. A p r il 1918. V es te rb ro g . 4 El (v is a v is T iv o li) (10 - 3, 5 l /o - 6'/o, L ø r d a g 10 - 2 ) $ Cent.6082, S tats | 499 & 500. Bestyrelsen. F orm an d : D ire k tø r A n d .N i e 1s e n , II., S v ejstru ]) Ø sterga a rd , A lk en . N æ stfo rm a n d : L a n d stin gsm a n d N ie ls K r. K r i s t e n s o n, N -T ra n d e rs , A a lb o rg . fh .D ire k tø r S everin J ø r g e n s e n , It.D M ., K a rlsm in d e, V -N e b e l, D yb vad sb ro. fh . G a a rd e jer J P M ø l l e r , R ., L ø v e l pr. V ib o r g . • D ire k tø r L B r o b e r g , R ., F æ lle s fo re n in ­ g e n fo r D a n m a rk sB ru gsforen in ger, K jø b e n ­ h avn . Direktionen. P F 1e n s t, e d. R e in h o ld t H a n s e n . Bevisionsafd. R e vis io n sc h ef I C J e n s e n . Repræsentantskabet. F o rm a n d : V u rd erin g sfo rm a n d P P e d e v - s e n, Ø rsted. N æ stfo rm .: P ro p rietæ r Joh s. C l a u s e n , S tu b beru ph olm , F a a r ev e j le. G a a rd e je r C hr. D a m , V æ rm ela n d sgaa rd , A a k irk e b y . G a a rd ej e r P e te r G r i m s t r u p, TI orn b org, F le m m in g . l'h. P ro p rietæ rB a h n e H a n s e n, N -A ls le v . K o n su len t I T H a n s e n , A ab en ra a. G a rtn e r J H a n s e n - K r a g e n æ s , S n e k ­ k ersten . S o g n e fo g e d P I I a n s e n , L in d pr. S teg e. G a a rd e je r O le H e d e g a a r d , N r . Ile d e - gaard, B ed sted . G a a rd e je r J a cob I I in d h e d e, L e m . R e d a k tø r H a n s J e n s e n , S la gelse. G a a rd e jer N ie ls I I J e s s e n, O u tru p. B y g m e s te r K r. K r i s t e n s en - S fe r s 1 e v, M o ru d , F yn . G a a rd e jer Jacob L a j g a a r d, L u n d , Ilo js - lev . G a a rd e jer I I E N i e 1s e n , G ive . G a a rd e jer J o rg en N i s s e n, S ten d eru p pr. N y bøl. ■ G a a rd e jer J en s P e d e r s e n , Glimsholt, S in d al. G a a rd e jer N ie ls P o r s e, II., P o rsk æ r, G a l­ ten. fh. V u rd erin gsform . J Chr. R a s m u s s e n, D M .lt., L e m m e r pr. M ø ik e . S ogn eraa d sform . Chr. T h o m s e n, Ouro. Bepræsentan tskabets Sekretær. R e d a k tø r H S t e n b æ k, A a rh u s. Andelsforbund, Nordisk, se N ordisk A n d e ls ­ forbun d. Andels Gødningsforretning, A x e lb o r g V e s te r ­ brog. 4 A E D C ent. 12533 & C ent, 12513

D ire k tio n : In g e n iø r E B P e t e r s e n ,R . ,o g G- M arckm an H a n s en . F orm an d fo r B a n k ra a d e t: K a n c ellir. H A B u s c h , R . Amagermuseet, H o v e d v . st.M a g le b y J jM a g le 129, in d viet 14. J u n i 1922 (aab. Sønd. o g o g O nsd. 10-5; E n tré : V o k sn e 50 Ø re, B ø rn 25 Ø re, S k o ler o g F o re n in g e r h alv P ris ) B e styres a t F o r e n i n g e n 0 e n A ni a g e r s h i s t o r i s k e S a m l i n g , s tifte t 1 7 .N o v h r. 1901. B ya d r.: G ross. K a i L i p p m a n n , C h ristian sb o rgg. 1 El D B y 2 0 4 3 y. Amalienborg. F red . l i r s G em a lin d e S ofie A m a lie h avd e u d en for V e s te rp o rt en H a v e , der b le v ø d e la g t u n der B ele jrin g e n i 1658. E n anden b le v d e rfo r a n la gt paa A re a le t fra nu v. S t. A n n æ P I. t il F red e ricia g., o g heri lo d D ro n n in gen i 1669— 73, om tr. paa de nuv. n o rd lige P a læ e rs P la d s, opf. e t lille S lo t, som k a ldtes S o fie A m a lien b o rg. D e t h a vd e 3 E ta g e r, K u p p e l paa M id ten , høj S ten tra p p e til 2. E ta g e o g la v e B y g n in g e r paa h ver S ide. D e t n edbræ n dte 19. A p ril i6 8 9 ; kun K ir k e n o g n o g le Sm aahu se re d ­ dedes. I Chr. V ’s T id g jo rd e s ik k e a n det ved T o m ten , end a t K irk e n b le v n edbru dt i 1697, fo r a t dens M a teria lie r ku nde anvendes til G a rn ison skirken . M e n der fo re to ge s F o ra n ­ d rin g er i O m g ivelsern e. S t. A n n æ P I. b lev a n la gt, o g la n gs denne sam t lan gs B red g . dannedes en 3(LV len bred G ra v. der saaledes u d gjo rd e G ræ nsen fo r den sy d lig e o g den ø s tlig e S ide, m edens der paa de andre S id er an bragtes P la n k evæ rk er, n e m lig m od N y T o ld b o d g ., som lig ele d es opstod nu, o g paa den n o rd lige G ræ nse, som laa i N æ rh ed en a f T o ld b o d v e je n . l e n la n g A a rræ k k e hen- laa T e rra in e t nu u b en yttet, in d til F red . I V , e fte r a t R u in ern e va r fje rn ed e o g n o g le sum ­ p ig e A re a le r i den n o rd lige D e l o p fy ld te, lod op f. en R æ k k e O ran gerih u se o g andre la ve B y g n in g e r m ed en P a v illo n i M id t e n ; h er­ ve d d eltes P la d s en i 2 D ele , h v o ra f den m in ­ dre s y d lig e in d retted es til H a v e o g den større n o rd lige til E ksercerplads, M øn sterplads, som den kaldtes. D e t h ele A n læ g kaldtes A m a lien b o rg , u a g tet der ik k e va r n o g e t S lot. F re d . V k u n d gjo rd e ve d R e s k rip t a f 12. S e p t. 1749 til M a g istra ten , a t han v ild e b o rt­ skæ nke A m a lie n b o rg H a v e o gM ø n sterp la d s tilB e b y g g e ls e . E n h ve r, som v ild e b y g g e ,fik en G ru n d til fr i E jen d o m o g desuden S k a tte -' le tte ls e i n o g leA a r,m en h a n sku lde n ø je fø lg e den a p prob ered e P la n o g o p fy ld e fo rs k e llig e B etin g e ls e r, h v o ra f den v ig tig s te var, at E g a ­ lite te n sku lde ob serveres, h v o rfo r V in d u ern e sku lde danne en lig e L in ie . D en 3. O k t. fik M a g istra ten S k ød e paa A re a le t, h vo rved K o n g e n d o g fo rb eh o ld t s ig G ru n den e om Pla d sen , o g disse skæ n kede han t il 4 A d e ls - mæ nd, som fo rp lig te d e s ig t il a t b y g g e g a n ­ sk e ens. P la n e n fo r d e th e le A n læ g va r u d a rb ejd eta f E ig tv e d , som ogsaa va r A r k ite k t fo r d e 4 P a ­ læ e rv e d Pladsen , d er op f. 1749-60. D e var ik ­ k e gan sk e som nu, id et F o rb in d elsesb y gn in ­ g ern e m ellem H o v e d b y g n in g e n o g P a v illo ­ n ern e kun h a vd e een E ta g e m ed Hadt T a g , o g H o v ed in d g a n ge n va r m id t paa F aq a d en , h v o r en u d ve n d ig T ra p p e fø rte op til de 3 sto re In d ga n gsp o rta ler. D en n y e B yd els B eb yg g els e fo re g ik m eget h u rtig, o g ved F red . V ’s D ød i 1766 var der kun fa a u b en ytted e G ru n de tilb a ge. V e d K ris tia n sb o rg S lots B ran d i 1794 b le v K o n g e fa m ilie n hu svild o g fly tte d e da til A m a lien b o rg. D e t en e P a læ (nu „E n k e ­ d ron n in gen s P a læ “ ) var allered e k ø b t i 1767 fo r a t b en yttes til L a n d k a d eta k a d em i,o g nu b le v de 3 andre erh verved e. F o r a t g ø re dem b edre egn ed e til deres n y e A n ve n d e ls e fo r e ­ to g e s en O m b ygn in g, h vo rved de fik deres n u væ ren de S k ik k else, o g K o lon n a d en op ­ fø rte s ; disse A rb e jd e r led ed es a f H a rsd orff. Amatør-Klub, Kbhvns fotografi -:.e, A te lie r G I. K o n g e v . 96 3 J) V 1169y, s tifte t 13. N o v b r. 1895, A a rsk o n tin g . 18 K r . D ire k tø r O J B r o d e r s e n , R . , F o rm a n d ; O v e rre ts sa g f. H H K u h i, K a sserer.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online