Kraks Vejviser 1923 del 2 provinsregister

Animated publication

Afdeling V I .

Provins-Register

A. Forretninger. Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af, denne Kar­ ton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk og Industri, et Firma- og Aktieselskabs-Register, samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatte­ procent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Helsingør,Horsens, Kolding, Odense, Randers, Roskilde, Svendborg og Vejle. Et Firma- og Aktieselskabs-Register over Virksomheder, der har Hjemsted uden for Byerne, findes under Overskriften „Landet-* i dette Afsnits Slutning. B. Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at, have Interesse for en større Kreds. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 150,000 Kr. og der­ over eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse, Vurdering til Ejendoms­ skyld, dens Ejer, Forpagter m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner.

Tillæg: Færøerne (Real-Register, Forretninger og Privat-Personer). I

En nærmere Vejledning i Brugen a f dette Register findes paa næste Side.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opført by vi s. Byerne (se nedenstaacnde Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For tiver By er forst meddelt et R ea l-R egister, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. A f F orretn in g er er saadanne medtaget, hvis Art eller Størrelse giver dem mere end lokal Interesse. Ved Forret­ ningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjel­ ser, der angiver dens særlige Specialitet. Firma-Fortegnelsen er et Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. Redaktionen af Firma-Fortegnelsen er sluttet med de i Statstidende for 30. September bekendtgjorte Anmeldelser. Firmaer, der ikke har Hjemsted i nogen By, er samlet sidst under Overskrif­ ten La n d e t . Se i øvrigt Bemærkningerne paa Kartonen foran Afdeling V, Firma- og Aktieselskabs-Register for Kjo- benhavn. B. Privat-Personer. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, Person-Register for Kjøbenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Ved Redaktionens Slut­ ning befandt enkelte Len sig under Overgang til fri Ejen­ dom, hvorfor de meddelte Tal ikke kan betragtes som endelige. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard:

1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i IfiGO var Sædo for eu adelig Fa­ milie, eller som Benere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: on Gaard, hvortil der i gamle Dage bar været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgåa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerning-er, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld. For en Del af de sønderjydske Gaardes Vedkommende er anført deres Ansættelse til „Reinertrag“ i Thaler, da Resultatet af den i Fjor foretagne Ejendomssk,yldvurdering endnu ikke forelaa. 6) om der hører Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergod,sets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Efter hver Landkommunes Navn er i Parentes anført Amtet, hvori den er beliggende, og efter Parentesen Kom­ munekontorets Postadresse.

Fortegnelse over de 154 Købstæder o g købstadlignende Bebyggelser om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret.

Stubbekjøbing Svaneke Svendborg Sæby Sønderborg Taastrup Tarm

Ringsted Roskilde Rudkjøbing Rødby . Rødby Havn Rødding Rødkj ærsbro Rønne Samsø Sandvig Silkeborg Sindal Skagen Saxkjøbing Skanderborg

Lunderskov Løgstør Løgumkloster Mariager Maribo Marstal Middelfart Nakskov

Haslev Helsinge Helsingør Herning Hillerød Hjørring Hobro Holbæk Holstebro Hornbæk Horsens Hurup Højer Hørsholm Jyderup Kjellerup Høng Kallundborg Kjerteminde

Aabenraa Aakirkeby Aalborg Aalestrup Aarhus Aars Aarup Allinge

Esbjerg Faaborg Fanø

Faxe

Faxe Ladeplads Fjerritslev Fredensborg Fredericia Frederikshavn Frederikssund Frederiksværk

Thisted Tinglev Toftlund Tølløse Tønder Tørring Ulfborg Vamdrup

Nexø Nibe

Arden Asnæs Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro Bogense Brabrand Bramminge Brande Brædstrup Brønderslev Brørup Christiansfeld Dronninglund Ebeltoft Ejby

\ Holsted

Nordborg Nyborg

Gilleleje Give Gjørlev Glostrup Graasten Gramby Grenaa Grindsted Gudhjem Haderslev Hadsten Hadsund Hammel Glamsbjerg

Nykjøbing F. Nykjøbing M. Nykjøbing S.

Varde Vejen. Vejle Viborg Vinderup Vojens Vordingborg Vraa Ærøeskjøbing Ølgod

Skive Skjeis'kør Skjern Skjørping Skærbæk Slagelse

Nysted Næstved

Nørre Aaby Nørre-Sundby

Odder Odense Præstø Randers Ribe Ringe

Kjøge Kolding Korintb Korsør Langaa Lemvig

Sorø Stege Struer

Storehedinge

Ringkjøbing

Hasle

Afdeling V I . Provins-Register. A . Forretninger.

Aabenraa . (Oprindelig Opusran, Aa ved don i Kong Valdemars Jordebog nævnte Opner, d. e. aalxm -Or, gruset, Strandbred.)

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Asmussen Jens § 137.....................................jAgcntur-og Kommissions- Beck Ileinr. § 305 ..................................... ... Maskinfabrikker Bergen Jiirgen v. § 15.................................. Isenkræmmere ,, n„ æ 70 ( Maskinforlidl.,Drivremum ( imp. og -lorlidl. Bi rok M C | 4 5 ............................................... Vinhandlere BlinkenbergHansKruse(Løve-Apotek) |)225 Apotekere Bock H ans......................................................... Smede Boeek Holger Overretssagf., Notar § 555 Sagførere, Ineasso Boje William D 142......................................... Bogtrykkerier Bojesen’s Harald Boghandel |) 352 ............ Boghandlere Boysen J.............................................................. Skomagere Braaclter Johan................................................. Skomagere 1 Brink Rud. § 184........................................... Flytteekspeditioner Brodersøn A ......................................... ... Maskinsnedkerier og Savv. Brocking Theodor § 355 ............................... Manufakturhdl. Bøse Richard § 255 ..................... .................. Bygmestre Callesen Hans.................................................... Æg Carstens H § 339 & 409 ............................... Gartnere Carstensen C C | 233 .................................. Bagere, Konditorier Oaspersen Brodr. § 1 1 7 ............................... Agentur- og Kommissions!. Geres Korn- & FodorstolForrotning, Akts. § 21 & 2 2 .................................................... Korn, Mel cn gros Christensen Carl C ........................................ Skomagere Christensen Jakob § 238............................... Mineralvande Christensen Jorg............................................... Vognfabr. og -forhdl. Christensen Jørgen & Co. § 440 ................ Trælast- og Tommerhdl. Christensen P Købnid. § 165 Christiansen F C. § 483 ............................... Skomagere Christiansen Jens § 1 2 5 ............................... Bagere Cimbria Tømmerhandel, Akts. § 26. . . . Trælast-og Tommerhdl. Classen Otto § 202 ........................................ Malermestre Clausen C Farvehdl. J) 215............................ Malermestre Clausen P ....................................................... .. Urmagere Clausen Peter §1 3 1 ........................................ Manufakturhdl. Clausen Peter Willi. Købnid. Cleemann P F § 182 & 482 ........................ Mæglere Cornett Knud J § 231.................................. Skomagere Dall Asmus § 224 ........................................... Manufakturvarer en gros Dall Carl § 2 1 6 .............................................. Manufakturhdl. Damm Clir. § 346 .......................................... Cykleudsalg Danielsen Hans § 7 2 ..................................... Korn Dansk Maskinoplag, Akts. §1 244............... Maskinforbdl. Danske Cigar- og Tobaksfabrikker § 123 °g Cigarcr J ® Dethlelfsen Herm. G § 288 ......................... Vinhandlere Dethlefsen D § 292 ........................................ Tømrermestre Efsen H ............................................................. Boghandlere Egeliave & Jacobsen § 397............................ Cykler en gros Ehlers H Materialhdl. § 373 Erichsen L Kobmd. § 251 Erichsen Wald. Kobmd. § 457 Ewald Søren P § 214..................................... Isenkræmmere Faaborg C J § 193........................................... Ostofabr. og Oste en gros Eaber K M & Co., Kulimport & Skibsfart, Akts. § 6 3 ..................................... ............... Kul Falck J N ......................................................... Malermestre Fink Holger & Co. § 19 & 519 . ............... Bygningsart. Fink Jep § 9 1 ................................................. Arkitekter Fischer*s Maskinfabrik § 124...................... Maskinfabrikker Fiskernes Andelsrøgeri og Fiskehandel § 383 .................................................... ... Fisk en gros, Røgerier Fjeldrup Carl § 339......................... . . . . . Gartnere Flensborg-Egernsund og Sønderborg Damp- (Dampskibseksped. og skibsselsk. § 2 8 ..................................... • - • ( Dampskibsselsk. Folkehjem § 257 ................... Hoteller Forenede Dampskibsselskab, Det § 182 & (Dampskibseksped. og 482................................................. . . . . . . ( Dampskibsselsk. Fredenshøj Dampteglværk § 127................ Teglværker Frøkontoret ved Hans M Michélsen § 147 Frø Goeg Anton § 181 & 481.................. ... Agentur-og Kommissionsf. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Akts., Sønderjydsk Afdeling ved N Hart­ vig Nielsen § 366 ................ . . . . . . . . Boghandlere

Aabenraa Aintsbaner. Stræknin­ gen Aabenraa,...Graastcn, anlagt 1899; Strækningen Aabenraa— Løgumkloster,anlagt 1901. Drifts­ direktør: Giir. M Kjer. A m tm a n d : K r. Rcfslun

kendte Privilegier er stadfæ stet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landmandsbanken |) 18. L a n d sb ib lio te k , Det souderjydsko, stiftet 1921. Bibliotekar: Carl 5 Petersen (til 1/ j 23). N ord slesvigsk e F o lk e b a n k , Den, Akts., stiftet 8 . Juni 1872. Kon­ tortid 9-12 og 2-4, Lord. 9-1 § 6 6 7. Aktiekapital: 1,000,000 Kr. Bestyrelsens Formand: Kapt. C C Fischer, R. Adm. Direktører: H Jørgensen og I Petersen. Filialer i Bollerslev, Bovrup, Broager,Felsted, Hellevad, Hjord­ kjær, Røde Kro og Varmes. P a sk o n to r, Tysk. Leder: Lega- tionsraad Bcrndt. P o litim ester i Aabenraa K obstad, Sonder Rangstrup og Ris H erre­ der sam t on Del af Lundtofte Horred ogV arnæ sB irk:()SFribert. Sko ttem yn d iglied ern es V lin ie ­ r in g : E je n d o m ssk y ld :................. Mill. Kr.; .Formue: 23,.-, Miil. Kr.; Indkomst,: 10,« Mill. Kr. S k a tte p ro c e n t 1922-23: 6 ,s (Lig- ningsproeent: 9,0). S p rogforen in gen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10 . Okt. 1880 i Aabenraa. Kasserer: Kapt. C 0 Fischer, R. S tad s- og H a v n e in g en iø r: Jør­ gen Kamhøj. S ta ts b a n e r n e : 10. Traftksektions og 15. Banesektions Kontorer. Nærmere se i A fd . II, Artiklen Statsbaner. S ta tsp o litie t. Øverste R epræ sen­ tant i Sønderjylland: Politiad- jut.ant Fritz E Jacobsen (tillige Politim ester i Graasten). I dc sonderjydske Landsdele er der oprettet et sæ rligt Ordens­ politi under Statspolitiet. Det ledes af Politiadjutanten. S ta tssk o le n R ektor: I M ogensen. V a n d v æ rk et (komm unalt). V ejer o g M a a le r : K øbm and Lo­ renz Hansen.

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Aktiebryggeri Selskab |j 11 . . . Aabenraa Amts Soeial-Demokrat JJ 161 . . Aabenraa Amtssparekassø § 67.................. Aabenraa Avis § 259. . .............................. Aabenraa Bys Spare- &Laanekasse § 14&'16 Aabenraa Eddikefabrik J) 60 ..................... Aabenraa Hakke Ise-& Halmvareforretning, N Tboru £1 560 ......................................... Aabenraa Kafferisteri vedOtto Madsen §143 Aabenraa Kulkompagni, Akts. JJ 220 . . . Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. | 8 8 ................................................... Aabenraa Nethaudol, Jens Jorgensen . . . . Andersen & Meyer § 530 ............................ Andresen Andr. § 20.4................................ Apenrader 'J'ageblatt, Akts. § 20.............. Askov C ......................................................

Se Fagregistret under Bryggerier Aviser Sparekasser A viser Sparekasser Eddikefabrikker Halmvarer Kaffeim p. og Kaffebr. Kul

M askinfabrikker Fiskeriart. og -redskaber

Elcktr. Lysinstall. FJytteekspeditioner Aviser Skræddere

.......................................73

73

Provins-Register— Forretninger

Aabenraa

VI — 1154

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Knlfoiirommii’ Skom agere { Dampski hseksped. og Dampskibsselsk. Manufakturhdl. Korn Skræddere Ouldsmede Sadelmagere ^Blikkenslagere, Gas- og | Vandm. Skibsproviauterings fo it . Sagførere Preisler & W ioso § 8 1 . 1 .......................................... l’ reiiHH Ang..................................................................... Rederi M Jebsen, Akts. § 9 ................................. Ricken II C .......................................................................... Ries H ans § 2 3 .............................................................. llies Thom as M anufakturhdl. D l 7® . . . . Rode Carl § 2 6 0 ............................................................. Rosenvold C F § 116................................................. Rudenauer L § 157 ..................................................... Sass F R | 148.............................................................. Schm idt J A K øbm d. |) 354 Schm idt V Laiidsretssagf. § 5 1 ..................... Schm idt W P K øbm d. f) 360 Sivertsen A § 491........................................................... Skau A n dreas...................................................................... Skau Peter § 3 1 7 ......................................................... Sohnemann L J) 2 5 8 ..................................................... Sparlund Ove g 1 4 3 ................................................. Springborg Chr. D 5 9 ................................................. Strandhotel Ostscebad, Lensnak g 188 . . Sonderjydsk Fro forsyning, A k ts. § 47. . . Sønderjysk K rydderim ølle ved Jens Schrø­ der § 117 . .................................................................... Sonderjydsk Mejeri forretning ved P Peter­ sen || 87 ............................................................................ Sonderjydske K om pagni, D et, A k ts. § 381 & 391...........................' . ................................................ Sørensen Chr. Porcelænslidl. Sørensen F § 6 9 ............................................................. Sørensen J D § 6 9 ..................................................... Sørensen Jeppe Købm d. g) 470 Clarniestre Skomagere Bagere Malermestre Agentu rforr., Kolonialag. Kolonial en gros Bade- og Sommerhoteller Frø Krydderier i Mejeri rekvisitter og -artikler Handelskompagnier Boghandlere Entreprenører Sørensen Jobs. § 540 .................................. . i Flckt'-- Lysinsta11'’ Blik' ** ( kenslagere Sørensen S M § 466 ..................................... Arkitekter Tageblatt fur Iladersleben und Apenra.de Aviser Tandnip Lane § 3 1 9 ..................................... Læder en gros Teater-Hotellet § 353 ............ ........................Hoteller Thaysen l ’ j§ 205 .............................................. Bagere Thiell es(>n .) H Farvehdl. ............................ Malermestre Thomsen Th. § 152........................................ Flytteekspeditioner Thorsmark N .................................................... Urmagere lodsen P Th. § 1 1 1 ........................................ Vinhandlere Tomlering P, J Mahler sen. Jl 3................... Garverier Top J P H 5 4 ................................................. Bygningsart., Kul Tøgosen Jacob P ........................................... Urmagere Tog,‘sen .1 & Co. Jl 82 & 83........................ l Fra' Agentur-og Kommis- w ( sionstorr. Uldal 1 & Co. Jl 473 ........................................ Manufakturhdl. Waclismuth Hans § 460.................................. Bygmestre Walther Jobs..................................................... Skomagere Weber Fr. Advokat § 5 7 ........................... Sagførere Weber H jim. § 1 7 8 ..................................... Cykleudsalg Weber Hans son. § .108............................... Vaabculi

IfANDELKItANKEN 1 AABENRAA f 401, 402& 403 Kontortid 9-12 og' ' 2 - 1 , Lord. 9-1. Telegramadr. Il andelsbank *1 Fostgiro- Konto Nr. 6825............................................... Hansen Carl Forcelænshdl. Hansen Claus F § 172.................................. Hansen Plans L Købmd. g 52 Hansen Jorg. M § 244 ................................... Hansen Lorenz jun. g 139............................ Hansen Oscar g 1 9 G ..................................... Hansen & Specklialm g 371......................... Hansen & Veit g 151, 551 & 163............... Harliorn Victor g 299 .......................... . . . Ilarksen’s Eftf., F Jiirgensen g 0 0 ............ ITass Carl g 104.............................................. Hejmdal g 32 & 330 ..................................... Hejmdal’s Trykkeri g 32............................... Hofmann A V ..................................................... Holm & Moltzen g 2 9 .................................. Hotel Danmark g 24...................................... Hotel Royal g 2 & 5 1 7 .................................. Hiincrsen W S .................................................. Iversen Carl g 1 2 2 ........................................ Jacobsen Chr. g 1 3 5 ..................................... Jacobsen Clir. g 356 ..................................... Jacobsen J F g 362........................................ Jacobsen Paul.................................................... Japsen GI g 389 .............................................. Jenne Max g 1 3 4 ........................................... Jensen Aa Brink Sagfører, Notar g 414 Jensen & Asmussen g 458............................ Jensen Karsten . .............................................. Jensen R g 584................................................. Jepsen Christian g 446................................... Jepsen J ]i | 268 ........................................... Jespersen Christian g 66 ............ .................. Jessen Feter g 7 6 ........................................... Jochens Johann..................................... Johansen A L & Søn g 227. ; . Johansen M F ................................................. Jiirgensen J C Købmd. g 62 Jørgensen Feter................................................. Kemisk Laboratorium & Fabrik Farmn, Harald .Nielsen g 226 ................................ Kempf J Gr........................................................ Kjær Kmil Købmd. g 249 Klauson J ........................................................ Kraft H g 284 ................................................. Kruse P g 304 ................................................. Krøner Fritz g 450........................................ Kurtzweil C g 1 3 0 ........................................ LANDMANDSBANKEN g 18 ......................... Langschwager Ottomar g 6 4 ..................... Larsen Feter g 1 0 1 ....................................... Lassen C . . ..................................................... Lorentzen’s Jiirg. Eftf., C Andreseng 333 Madsen N (Svane-Apotek) g 200 ............... Marcussen & Søn g 350 ............................... Metz Chr............................................................. Missions-Hotellet g 370 ............................... Moldt Chr. g 15 6 ........................................... Miinchow Ludwig v. Materiallull. Møller C ............................................................. Moller Chr. g 112........................................... Møller Herløv g 267 ..................................... Møller S øren ..................................................... Nielsen Andr., AabenraaFiskerøgeri g 340 Nielsen Anton g 327 ..................................... Nielsen Hans..................................................... Nielsen II I’ g 488 ........................................ Nielsen Matthias g 85 & 8 6 ..................... Nielsen Niels A Farvehdl. Nissen Jurgen L g 295.................................. Nordborg Avis g 32 & 330 ......................... Nordisk Farvekonipagni ved Neinr. Sauor g 363............................................................... Nordslesvigs Bank, Akts., Aabenraa Filial g 242 .............................................................. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. g 6 & 7 Telegramadr. „Folkobankcn** Ohlson Friedr. g 4 ........................................ Paulsen Jobs. g 50 . . .,............................... Petersen Asmus S g 2 5 ............................... Petersen C jun.................................................. Petersen Chr...................................................... Petersen Heinr................................................... Petersen Heinrich g 49 . ............................ Petersen Job. g 236............................ Petersen Jørgen Købmd. g 454 Petersen M arcus.............................................. Petersen P g 235 ........................................... Petersen P Fr. g 302...................................... Petersen P M .................................................... Petersen P N g 377........................................... Petersen Terkel I . . .....................................

Banker, Incasso Bagere Automobilforlidl. Isenkræmmere { Bageri- Art. og -Inventar, Uær Manufakturhdl. { Agentur- og Kommissions- forr., Foderstoffer, Korn Automobil reparation

Kolon i;ti Gartnere Aviser Bogtrykkerier Lædervareudsalg Kul Hoteller Hoteller Møbeludsalg Stenhuggerier Cartnere Manufakturhdl. Farverier Bagere Uldspinderier

Droger, Kemikalier Sagførere, Incasso Agentur- og Kommissionsf. Smede Blikkenslagere .Pianoforlidl. Musiklidl., Pianoforlidl. Korn Manufakturhdl. Smede Møbeludsalg

Farverier Farverier Kemiske Fabrikker Bogbindere Bygmestre

Cartnere Snedkere Støbegods (Elektr. Lysinstall), Gas- og ( Vandmestre Banker, Incasso Bygmestre Ski haprovianteringsforr. Skræddere Jern Apoteker Orgelbyggere Snedkere Hoteller Agentur- og Kommissionsf. Urmagere Flytteekspeditioner Malermestre Skomagere Fisk <‘ii gros Manufakturhdl. Maskinforhdl. Elektr. Lysinstall. Korn

Bagere Aviser Farver, Imp.

Banker (Tander) Banker, Incasso Smøreksjmrtørcr Isenkræmmere Bageri-Artikler Træskofabr.

Guldsmede Skomagere Maskinforhdl. Snedkere Smede Agentur- ogKommissionsP Huder og Skind Bogtrykkerier Skomagere Elektr. Lysinstall.

VI — 1155

Aakirkeby

Provins-Regis ler— Forretninger

KinL 1*>l(.■;<> i" ,V <'n. Inilnli. II .1’ I*1 init nu' TC llumii'ii. l(' r o l ; o n v e d 1

Forretningsnavn og Adresse Frostegaard Skæreri, Julius Andersen g78.\ Hammer N g 1811.............................................. 1lansen Alfred g 127..................................... Hansen E g 205 .............................................. Hansen J, Skovbroen g 161......................... Hansen Janus g 4 4 ......................................... Hansen Jobs. g 7 6 ........................................ Hansen Otto g 195............................ . . . . Henriksen A P Kobmd. g 8 7 ...................... Henriksen M g 1 0 2 ........................................ Hotel Jomfrubjerget, Almindingen g 13 . . Ipsen Mathea g 212 . . . ............................... IPSEN M P Købmd. g 3 ............................... Ipsen Sigurd g 13 9........................................ Jensen Chr. g 1 0 0 ......................................... Jensen Ohr. M ................................................. Jensen II C | 8 ............................................... Jensen II I g 26............................................ Jernbanehotellet g 2 7 .................................. Kann’s Hotel g 1 2 ........................................ Kofoed Carl Købmd. g 30 Kofoed Hans g 122........................................ Kofoed Mads Farve- & Tapethdl. Kofoed P A g 115........................................... Kofoed P M g 5 8 ......................................... Lind V ........................................................... Lyster 11 g 7..................................................... Madsen Amlr. g 130........................................ Madsen Niels g 218........................................ Mogensen II C g 144....................................... Moller Job......................................................... Moller Jobs. g 9 2 .......................................... Moller Peder g 232 ........................................ Nielsen Andr. g 8 5 .................................. Nielsen Emil g IOli........................................ Nielsen 11 Chr. g 29 ...................................... Nielsen J g 2 1 4 .............................................. Nielsen Jobs. g 1 0 4 ...................................... Nielsen Will. g (il........................................... Ny Molle g 70 ........................., ................... Nygaard A P g 8 9 ........................................ Pedersen Chr. Købmd. g 1‘J......................... Pedersen Markus g 234 ............................... Pelersen Viggo g 6 8 ...................................... .Rasmussen Karl g 90..................................... Ridder P Galautcrihdl. g 220 Soime E Kobmd. g 55 Svendsen Axel g 174...................................... Svendsen Peter g 5 6 ...................................... Sørensen S Sagfører Nexø g 10 Kontordag i Aakirkeby hver Fredag Østerby S B L g 2 2 ........................................

Se Fagregistret under Savværker MiilermoHiru iSUoninfvoi'o Moller Smedo Murermestre Manufakturhdl. Møllebyggere Foderstoffer, Korn Urmagere Bade- og Sommerhoteller Manufakturbdl. (Trælast- og Tømmerhdb, ( Bygningsart.,Kul,Markfrø Malermestre

Snedkere Urmagere Smede Maskinfabrikker

Hoteller Hoteller Skomagere Cykl endsalg

Isenkræmmere Blikkenslagere Fotogr. Artikler 2 Cykieudsalg, Motorcykler Skræddere Snedkere Malermestre Savværker Snedkere Malermestre Vognl'abr. og -forltdl. Cykieudsalg Biavlsredskaber Blikkenslagere Sadelmagere Moller Snedkere Korn Eli'klr. Lysinstall. Vogn l'abr. og -l'orltdl. Blikkenslagere

Bødkere Smede

Bagere

Indregistrerede Firmaer. Aakirkeby Batik, Akts. Bankraadet bestaar af 15 Medl. Direktion: Falir. H J Jon- sen, Branddir. A P Henriksen og Dyrlæge N N I’etorscn. Kasserer: M O Dam- Bogholder: L 1’ Andreasen. Fnn. tegnos af Direktørerne, Kassorøron og Bog- holdcron, to i Foren. I’rok.: JKofoed, M C Dam, L I’ Andreasen og Frk. A V Be­ cker, to i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Aakirkeby Boghandel vod Henry Andersen. Indoli. II Andersen. Aakirkeby Cementstoberi ved Niels Andersen. lndeh.. N Andersen. Aakirkeby Materialhandel ved P Simonsen, lndeh. P Simonsen. Aakirkeby Skæreri ved Poter Andersen. Indoli. P Andersen, l’fok.: E A Andersen. Aakirkeby Sæbohus ved Christian Larsen. lndeh. C L Larsen. Aakirkeby' Tøjhus ved Carl Lind. Indeb. C A J Lind. Almindingon Savværk, Aakor,Akts., Aakor Sogn. Bestyrelse: A O Midler (Formand og Direktør), dor tegner Frm., l’ropr. A V L Midler og Dir. E Briiol, Hillerød. Aktk. 50,000 Kr. Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse i Aakirkeby. Bestyrelse: Løjtnant C M Koofocd (Bogholder og Direktør) samt følgende Tilsynsraadstncdl.: fli. Gaard- ejer M P llansen, Parti kul. A P Ipsen, Borgmester H P Hansen og Amtsraads- modl. M P Dam, allo af Aakirkoby, Partikulier .) (1 Moller, lvlippoly, samt Gaardejerne P L Koefocd, 1. Myregaavd, og J A Sehou, Sosogaard. Frm.” tegnos af Direktøren og ot Tilsynsraadsmedl. i Foren. Prok.: Kassereren: Partikul. A Duo i Foren, med ot Tilsynsraadsmodl. olier mod Diroktoron. Aa lborg .

Aalborg; Diskontobank, Akts. GI. Torv 10, st.iftct 6 .Sept. 1854. Kon­ tortid 10-3 og 5-6 D 2530, 2531 & 2532, Stats § 56. Aktiekapital: 2 Mili. Kr. Reserve- og DeJkrede- refond: 1,066,581 Kr.Bankraadets Formand: Sagf. Knud Petersen, R. DM. Direktion : J Petersen, IL; Olaf Nielsen. Aalborg Haandværkerbank, Akts., Østeraag. 27 f 4001, 4002 & 4003, Stats f 70. Tele- gramadr. „Haandbaiik", stif­ tet 1918. Kontortid 10—3 og 5— 6 . Aktiekapital: 400,000 Kr. Bestyrelsens Formand: Overrets- sagf. Johs. Michelsen. Adm. Di­ rektør: G Thune Stephensen. Kasserer: V Mogensen. Aalborg Daandværkerforenlng, stiftet 1848, Østeraag. 27. For­ mand: Malerm. Anton Lassen, IL

Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Kobmandslaug af 1431. Adr. Bispensg. 1. For-, mand: Fabrikant Konsul M Kra­ gelund, IL; Næstformand: Gross. A Abel; Kasserer: Købmand P Wenø. Aalborg offentlige Slagtehuse og Eksportslagteri Østerbro, opført 1898—99 af Kommunen. Aalborg Portland - Gement - Fa­ brik, stiftet 1889 som Aktiesel­ skab, Virksomheden paabegyndt 1891. Aktiekapitalen, der op­ rindelig udgjorde 800,000 Kr., er nu 2,400,000 Kr. Den aarlige Produktion af Cement, der op­ rindelig var beregnet til ca. 120,OOOTd., udgør nu ca.1,200,000 Td. (hvoraf over Halvdelen eks- . porteres). Fabrikken har eget

Møller Bagere Bagere

Jespersen g 39 . . . Dam II g 3 4 ................ Dam Johannes g 200. Eilertsen Marie g 37. Engeli Niels g 60 . , .

Manufakturhdl. Manufakturhdl.

Provins-Itegister—Forretninger

VI —

Aalhor#

1150

1‘rovins-ReyIster—Forretninger Vandværk, oguu 1 ‘lnkirink Ivrari- 1 og Lysstation, egen Udskibnings­ havn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 450 Arbejdere. Adm. Direktor: Ditlev Borg, li. Aalborg Port-land - Gement -Fa- brik’s Havn har <*n Dybdo ved Broerne af 5-7,r> ni. Ved Kridt­ broen Vandslange fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Hnelys. Svingkran til 2 Tons. Afholdsforening, Danmarks, Cen­ tralkontor g 7G7. Leder Adolph Hansen. Amtmand over Aalborg Amt: Kmli Stiftamtmand Carl Bache, IL DM. Amtsforvalter: N I’ ,busen, MF. Amtslæge: F Tli. Malling. Anitsraudssekrctmr : Kapt. II C Sørensen, R. Amtssygehuset, Ilobrov. Overlægo Dr. med. Tb. Fiken. Anilsvandinspektør: Distrikts- bestyrer V Mertz. Nielsen. Amtsvejinspektor : M L Troelsen. Biskop over Aalborg Stift: Chr. Ludwigs, R. DM. Borgmestre: J O F Bornemann, R. DM. |) 63 (kongevalgt); Direk­ tor A F Olsen (folkevalgt) g.1322. Brandinspektør : Ford. Færcli. Budolli Kirke, Stiftets Hovedkirke, nævnes første (lang 139-9. Spi­ ret, en Model af det tidl. liaad- bustaarii iKblivn.,opfortes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1899— 1900 (Il Kampmann). Bygningsinspektor: Oscar Book. llyrandssekretier: F Seliioler. Dommer i Aalborg Købstad mod Aalborg Birk og Fleskum Her­ reds 2. Afd.: Joliannes Vogelius, II. D 2455. -' i AalborgBirk og Fleskum Herreds 1 . A fil.:................... Elektricitetsværket (kommunalt) er anlagt 1909. Fabrikinspektør for 3. Kreds: K VV Calle. Fodfolket: 10. Regiment, Kontor Hovedvagten I) 161. Chef: Oberst II 0 Hansen, lt. DM. Bataillons- ehefer: Oberstløjtnanterne Aage Tyehsen, R. DM. (9. Bat.); J W Jan! zen. R. (30); (12. Bat. se Fredericia). 15.Rogiment,Kontorllo vedvagten I) 2167. Chef: Oberst 0 T Liinl- Hanscn, K.DM. Bataillonschefer: Oberstløjtnanterne V 11 Beutzien, R. DM. (39. Bat.); A II llolbøll, R. I)M. (40); (49. Bat., se Odense); Oscar Friis, R. DM. (50. Bat.) Forsørgelsesinspektor: M Dau- ga.a.rd. Fremtiden, gensidig dansk Livs- l'orsikringsforening,oprettetl 8 8 6 , Bispensg. 16 Aalborg g 1247, Stats g ate. Den 31. Der. 1921 var Forenin­ gens samlede Aktiver 8,828,592 Kr. 85 O. og Forsikringsbestanden 27,532 Kapitalforsikringer paa 46,018,051 Kr. -96 0. • Stat 9 gældsdirektør F O A An­ dersen, K.DM. pp., Formand for Foreningen. Direktion: Overréts- sagf. 11 Hammersliaimb, R., adm. Direktør; DiroktørR 1’ JIegelund. A C Christensen, Kontorelief, il 1’ C Hansen, Cand. mag. Ak­ tuar. Gasværket, anl. 1853 af Det dan­ ske Gaskompagni, i 1911 over­ taget af Kommunen. Ilandelshøjskole, Nordjyllands, Rantzausg. 20 JJ 1400, statsanork. Havnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendcndeliolværker 5 ,5 til 7,r, m, i det østre Havnebassin 6.3 m, iTcglgaardshavnogNyhavn 4.4 a 4 ,7 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakt Havuesporanlæg langs de lleste Kajer.

Aalborg

VI

1157

Itevinor, ud­ nævnt af Ministeriet for Handol og Sofart. Statsautoriserede Re­ visorer kan med offentlig Tro­ værdighed afgive Erklæringer, vedrørende Regnskabsførelse til Brug i retslige Forhold. Emil Arfelt, Direktør for .Tysk Re­ visionsinstitut, Vestoraa 23 g 2975. Ritzaus Bureau’s Filial g 1200) 1360 & 2567, Stats g 33. Skatteinspektør: Ths.Thomsen. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld : 120,s Mili. Kr.; Formue: 83,., Mili. Kr.; Indkomst: 56„; Miil. Kr. Skatteproeeiltl922—23: 8,yy (Lig­ ningsprocent: 12,8). Slottet, en Rest af det gamle Aal- borghus, der var opfort af Chri­ stian III, er nu Bolig for Stift­ amtmand en. Sparekasse, AalborgBys og Omegns> stiftet 12. Maj 1824, Østcraag. 12, Kontortid 10—1, Tirsd., Lord. og Markedsd. til Kl. U/a samt hver Fl'term. 5-6. Sparernes Tilgode­ havende pr. 31/ t 1922: 51,723,538 Kr. 11 O. Reservefonds: 2,872,151 Kr. 730. Indskudsrente: 4 og 41/* p.Ct. Af Tilsynsraadels 7 Medlemmer er Stiflamtmand KmJi. Carl Barbe, IL DM., Formand Direktion: Købmand L S Lango; Købmand C V Olsen; Direktør J F Petersen og Kæmner A F Als. Bogholder: F Boas Fich. Kasserere: F A Briickcr og N Tli. Olsen. Stadsingeniør: Niels Olsen g 78. Statsadvokatur, 1. jydske. Hertil henhører: Aalborg, Hjør­ ring og Randers Amter. Statsadvokat: N A Kiorboe. Medhjælper hos Statsadvokaten: S L Schmidt. Statshanerne: 6. Trafiksektions og 10. Banesektions Kontorer. Nær­ mere, se i Afd. II., Artiklen Statsbaner. Stiftskasserer: Axel Møller. Stifts- og Anitsbiblioteket, opr. 1818, i 1887 forenet med Kate­ dralskolens, aab. Mand. og Torsd. I 21 / 4 — IU 4 , Fred. 6—7 Alt. (Fe­ rier og Fridage undt.); ca. 40,000 Bind. Bibliotekar: Adjunkt Chr. Otterstrom. Stiftsprovst: P Barsoe, R. Teatret, Jernbanog. 9,11, er op­ ført 1878. TekniskSkole,Danmarksg. l i g 961 Aftenskole. Dagskoler for Byg- ningshaandv., Malere, Maskin­ byggere og Møbe'lsnedkere. TuristforeningensBureau:Boghdl. V Madsen, Bispensg. 20 g 225. Udskrivningsvæsenet. 5. Kreds. (Viborg Amt, med Undt. af de Dele af Amtet, der henhører u. 4. Udskrivningskr. (se Aarhus), Ringkjobing, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter samt Købstaden Hobro). Kontor: Nyhavnsg. 9. Udskrivningschef: Oberstlojtn. E M JII Tjeld, R. DM. Vandværket (kommunalt), anlagt 1854. Vejer, Maaler og Vrager: Vilh. Asmussen.

V< <1 Ilavnnn liniluH Itugncrtlaiiipur medDykkerapparat (tilligo Isbry­ der), Vandpaaiyldningssteder, ri­ gelige Provisioner, Maskinværk­ sted, Ophalingsbcddinger for Skibe indtil 70 m. og 750 Tons Kgenvægt, 2 Tordokker, don stor- ste for Skibe indtil 1 1 0 m. Læng­ de, 20 Tons Svingkran. Losning og Lastning besørges ved Havne- arbejderno ofter faste, moderate 'Takster. I Havnens Nærhed Post- og 'Telegrafstation. 4 Lod­ ser. Over Hals Barre ‘ er der uddybet ot Løb med 7,r> m. Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- ta^rn med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledniug for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. llaviieingeniør: Cand. polyt. Ivar Tybjerg, Kontor Nyhavnsg. 12 g 2093, priv. g 1630. Havnefoged: P C Molbacb, Kon­ tor Slotsg.28 | 2767, priv. g 2750. Hypothekforeningøn forLaan mod sekundær Prioritet i faste Fjon- domine i Aalborg, Nytorv 7; stif­ tet 11. Sept. 1895. Kontrolkomitecns Fonn.: Borg­ mester J G F Bornemann, R.DM .; adm. Direktør: Sagfører Stifts- kass. Knud Petersen, R. DM. Indbyggerantal 1921: 41,613(1801: 5,579; 1901: 31,457). Jernbaneselskab, Aalborg—.Had­ sund. Formand: (laardejer N Kr. Kristensen, ML Driftsbestyrer: Ingeniør Chr. Rammeskov, R. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: Borgmester J G F Bornemann, IL DM. Driftsbestyrer: ingeniør Chr. Rammeskov, 11. - Fjerri tslev— Nørresundby— Fre­ derikshavn. Formand :Borgmester JG F Bornemann, R. 1)M. Drifts­ bestyrer Ung.Chr. Rammeskov, IL Katedralskolen, Saxog., er stiftet 1554; Rektor: II V Bang. Kummunebogholder, J Abildgaard. Kommunehospitalet, Urbansg. 36. Overlæge: Erik Christensen. Kgl. oktr. Søassurance-Komp. Repr. Mægler DEeclinitzer g 1000 og Mægler Utzon g 2200. Konsuler: Vicekonsul Christoffer Kragh (Brasilien), Konsular- agent N Kragh (Brasilien), Vice- konsulerne lians Larsen (Chile), V L Cortes (Dominik. Republik), og V Mouritzen, R. (Finland), Konsularagent S Braun (Frank­ rig), Vicekonsul Henning Jensen (Grækenland), Konsularagent A Kauffoldt (Italien), Vicekonsu- lerne Jean Hcidemann (Meksiko), N II Braudt (Nederlandene), Viggo Riitzebeclc (Norge),Michael Kragohind,R. (Polen), Jørgen Ju- stesen (Portugal),...................... (Husland), Magnus Muller (Spani­ en), W F Godbey (Storbrittan- nien og Irland), og Alfr. Hansen (SvcrKg); Konsulerne Chr. Som­ mer Larsen (Tyskland) og Gorm Bremmer (Østrig). Kreditforeningen af Ejere af min­ dre Ejendomme paa Landet i Jylland, Boulevarden 43, stiftet 1880. Repræsentantskabets For­ mand: Redaktor Jacob Christen­ sen, MF. Silkeborg. Direktion: Juslitsr. Ludv. Petersen, adm.; ..........................; Gaardojer Cl. Johannsen, Vaarst; Husejerne Hans Jensen, Hurup, og M A Madsen, Hasseris. Kæmner: A E Als. Købstadrettigheder : Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i det 11. Aarli. Landbosparekassen i Aalborg, Nytorv 10 g 217 & 1993, stiftet 21. Økt. 1885. Kontortid Kl. 10 — I og 5— 6 , Tirsd., Lord. og Markedsdage 10—2 og 5— 6 . Sparernes indskudte Kapital: ca. 21 Mili. Kr.

.ItøBorvutoiKl : (‘il. i ,000,000 K r. Garantikapital: ca. 500,000 Kr. Bestyrelse: Sagf. Vald. Petersen, E-, Formand, Gaardojer Saren Peen, Næstformand, samt Gaard- ejerne K G Sørensen, Chr. A Thorn og I Laursen. Bogholder: P Bisgaard. Kontorer i : Asaa, Løgstør, Flau- enskjold, V -lIjen n itslev, Torn- drup og Nørro-Sundby. Landmandshanken,ø-A.agade 1.9,21 |l 25, 389, 809, 1358 N 2925, Stats g 14. Landsbibliotek, Det nordjydske, stiftet 1895. 11,650 Bind. Biblio­ tekar: Aage l’eterssou. Landsforeningen Den personlige Friheds Værn : Aalborg Afde­ lingen, stiftet 24/4 1917. Formand: Kobmaml GeorgBemlt- zeu, R. Ml’DH. Museet, Algade 48, er opfort 1878 —79 og 1893 og indeholder en Kunstafd. og en historisk Afd. Nationalbankens Filial, Jernbanog. 4, aaben 10—3 £1 11 & 3063. Filialdirektør: O C J Anker- stjerne Sørensen. Bogholder: A Jessien. Kasserer: N la Cour. Revisor: Cand. phil. Il Worni. Nordjysk Bank, Akts., Hj. af GI. Torv og Boulevarden D 3301, 3302 & 3303, Stats g 42, Tele- gramadr. „Nordbank“ , stiftet 1916. Kontortid 10—3 og 5— 6 . Aktk.: 2 Miil. Kr. Bestyrelse: Sagf. M Andersen, Formand; Borgmester AF Olsen ; Fabrikant. Sophus Petersen. Adm. Direk­ tor: Tli. Knudsen. Kasserer: S Koch. Bøgholder: SpcrlingAnder- sen. Filialer: Aalborg Kvægtorv g 3303, Gandrup g 15, Hals g 42, Støvring g 71. Nævningekreds, Nordjydske. Hertil henhorer: Aalborg Amt, Hjørring Amt samt Kjetterup- Gjotterup, Kollerup, Iljortdal, Klim-Thorup, Vust, Temmorby- Lild og Oslos-Veslos-Arup Sognc- raadskred.se af 'Thisted Amt. Tingsted: Aalborg. Aarsi iste-Udvalgets Fonnd.: Stift- amtmand, Kmli.Carl Bache,R., DM. Politimester i Aalborg Købstad samt Aalborg Birk og Fleskum Herred: J C Buch-Petcrsen. Portland-Cementfabrikken Dan­ mark, Akts., g 1922 & 1942, Stats g 49, Telegramadr. „Ce­ menta1.Fabrikken aulagt 1896-97, Virksomheden' begyndt 1897-98. Overgik til Aktieselskab I i. Febr. 1899. Aktiekapital: 1 . Mili. Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, IL, Kblivn. Adm. Direktor: A Boeek-Hanseu. Portland-Cementfabrikken Nor­ den g 560, Stats g 22, stiftet som Aktieselskab Nov. 1898,Virk­ somheden paabegyndt 1901. Aktiekapital: 1,000,000 Kr. Aarl.Produktion: ca.550,000Tdr. FortrinligEksportbeliggenhed, 7m Vanddybde ved egen Pier. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larson, R., Kbhvn. Adm. Dir.: Cand. polyt. K Christensen. Postvæsenet: 4. Overpostiuspek- torat (Nordjylland), Nord f. 3. Distrikt (se u. Aarhus). Kontor Aalborg. Overpostinspektor: P C Aarup.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aalborg Aktie-Bryggerier (Limfjorden og Urban) Hobrovejen g 21 & 4048.............Bryggerier Aalborg Amts Andels-Smorsalgsforening Prinsensg. 32 g 9 2 ...................................... Sinoreksportorer Aalborg Amtstidende Østeraagade 15 g 901, 902, 903, 904, 905 & 906, Stats g 23 . . Aviser, Bogtrykkerier Aalborg Autogarager Danuebrogsg. g 4020 Automobilgarager AALBORG AUTOMOBIL-KOMPAGNI Kon­ gensg. 3. Bestilliugstelefoucr 1818 & 1241 Autoniobildroskekorsel Aalborg Automobil- & Vognlakereranstalt, Simon Jensen Aagadc 25 g 878 . . . . . Automobillakerere

Made with FlippingBook - Online catalogs