Kraks Vejviser 1923 del 2 provinsregister

Afdeling V I .

Provins-Register

A. Forretninger. Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af, denne Kar­ ton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk og Industri, et Firma- og Aktieselskabs-Register, samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatte­ procent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Helsingør,Horsens, Kolding, Odense, Randers, Roskilde, Svendborg og Vejle. Et Firma- og Aktieselskabs-Register over Virksomheder, der har Hjemsted uden for Byerne, findes under Overskriften „Landet-* i dette Afsnits Slutning. B. Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at, have Interesse for en større Kreds. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 150,000 Kr. og der­ over eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse, Vurdering til Ejendoms­ skyld, dens Ejer, Forpagter m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner.

Tillæg: Færøerne (Real-Register, Forretninger og Privat-Personer). I

En nærmere Vejledning i Brugen a f dette Register findes paa næste Side.

Made with FlippingBook - Online catalogs