Kraks Vejviser 1922 gaderegister personregister

Animated publication

Afdeling HL

Gade Register og

for Kjøbenhavn.

A. G ad e -R e g is te r . Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser i K jøben h a vn , Frederiksberg, H ellerup og omliggende V illa ­ byer med Angivelse af Postadresse, Kvarter eller Kommune, Oppebørselsdistrikt, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politikreds, Forsør­ gelsesdistrikt, Værgeraadskreds samt Brevportoen, naar denne er 20 Øre. B. H u s -R e g is te r . Alfabetisk Fortegnelse over Husene, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gade­ navnenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus om dettes Kr., Matrikelnr., Vurdering til Ejendomsskyld., naar denne udgør 50,000 Kr. eller derover, Ejer og et Udvalg af dets Beboere (Forretninger, Institutioner og Privatpersoner). Hvor Ejeren bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette aiiført. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, samt Belig­ genheden af forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: v 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Postdistrikter: Bagsværd, Buddinge, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup,. Klampen- borg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk).

En nærmere Vejledning i Brugen af disse Registre findes paa næste Side.

A. Gade-Register for Kjøbenhavn. maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling II), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrik­ ters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc. Forsør gelses væsen (Lovregler, Kontoradresser, Forstandere og Læger). K irker (Under de enkelte Kirkers Navne: Kirkeværger, Præster, Kordegne etc ). . Kvarterer (Grænser og Inddeling i Roder). ' Ligningsdistrikter (Inddeling i Roder; Rodernes Grænser, se Kvarterer).

P oliti (Politikredsenes Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Postvæsenet (Postkontorer, Embedsmænd, Takster og Bestemmelser). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Skatteoppebørseleu (Oppebørselsdistrikter, Rodemestre og deres Kontorer). Værgeraad (Værgeraadskredsenes Formænd, Kontorer).

B. Hus-Register fo r Kjøbenhavn. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er fejet Stillingsbetegnelse, ved Hjælp af hvilken de eventuelt kan tindes i Person- Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (Telefon, Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offent­ lige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling II). Om Gader, der har skiftet Navn (eller er nedlagt) efter Aar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne i Real-Regi­ stret. Her findes tillige oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg, om Slotte og andre offentlige Bygninger (se Over­ sigterne i Emnelisten), samt om de i Byen paa offentlige Steder opstillede Monumenter. Andre Emner, der har Berøring med Hus- Registrets Indhold, vil man finde behandlet i Artiklerne Sporvogns-Ruter og -Takster, Skorstensfejerdistrikterne, Bygnings­ væsen, Bygningsfredning, Hnslejenævn, Vej- og Kloakanlægene o. s v. Gadeskitserne maa ved Brugen sammenholdes med Kortene over Kjøbenhavn (i Afdeling I). At Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. Pilen viser bl. a., fra hvilken Side en Ejendom har Sol. Tallene for Ejendomsskyldvnrderingen er rettet i Overensstemmelse med den i 1920 foretagne Omvurdering med senere tilkomne Ændringer. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om Over-Skyldraadet, de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenés Navne og Adresser. Regler for Ordningen. Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen fore­ taget efter det første af disse; f. Eks. Peder SkramsGade under P., Sankt Annæ Plads under S., Doktor Abildgaards Allé under D., Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men knn med Angivelse af Forbogstaver, or Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H C Andersens Gade under A. i i

Afdeling I I I . A . Gade-Register for Kjøbenhavn.

Skatte-0ppeber6elsdistrikterog-kontorer: KbhvnskeOppebørselsdistriktor betegnes ved: ÆldreHys 1—18 Distrikt(Æ 1...),Voldkvarterernes 1 — 8 Distr. (Vk. 1...),Vester­ bros 1—11 Distr .(V 1 ...), Nerrebros 1—19 Distr. (N I...), Østerbros 1—11 Distr. ( 0 1 ...), Valby 1—3 Distr. (Vb. 1 ...), Brenshej 1—5 Distr. (Br. 1 . . .1, Sundbyernes 1—7 Distr. (SI...) samt de tre Oppeborselskontorer O II (i Ilainmerichsgade), OS (paa S-Boulovard) og OJ (paa J agtvej) (se iovrigt Artiklen Skatteoppobørselen i Real-Rcgistret, hvor der ved den tilsvaronde Betegnelse findes Rodernes Navne samt Rodemestrenes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik ved PI—F16- Aldordoms-Forsørgolsoskredsone or: Øster Kr. (== 1 ., i. og 12. Fattig-Porsergelsesdistrikt), Vester Kr. (-■— 7., 8 . og 14. Distr.;, Nerre Kr. (.——9., 10., 11 . og 13. Distr.) og Sender Kr. (3.. 1-, 5. og 6 . Distr.) Se iovrigt i Real-Registret under Forsørgelsesvæsenet. De Fattigdistrikter, der er delte i 2 Lægedistrikter, betegnes her med hhv. A og B. som refererer til ovennævnte Artikel i Real-Reg., hvor Kredsinspekterornes, Distriktsforstandernos og Kommunelægernes Adrosser og Træffetider findes. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1—15; 2., 9., 12., 14. og 15. Kreds er delt i 2 Dele, botognede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østligo eller vestlige Del). 12. Kreds’ vestlige Dol (12 V) er atter delt, i Brønshøj og Vanløso Afstomningskrods ; Delingslinien her fremgaar af Rubrikken Kvartor olier Kommune. De frøderiksbergske Kredse er betegnet ved P 1, F 2 og P 3, sidstnævnto delt i en vestlig og en østlig Afdeling. — A 1 og A 2 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte) og 2. Kreds (Lyngby). Bygningsdistrikter, Ligningsdistrikter (i Kbhvn.), Skyldkredse funder Ejendomsskyld), Husi ejonævnsdistrikter og Skorstonsfejerdistrikter findes i Afdeling 1! Real-Register for Kbhvn. Nyboders I’olitiomraade er botognet ved N. — Værgeraadskredseno paa Frdbg. er betegnet F 1 og F 2. Gade 4-* ®* ' æ T 2 a>a fl 1 c JS bOT f- a i'Smcr J 2 Gade t , S s fl , »d a M © » 4> jg 2 S (I Parentes er angivet, o ■+* o ? I= h '£ 1 » å > i # 8 (I Parentes er angivet, ©Q h rtn O 2 o l o .S £ ® ~o M <0 ©^ ais naar Brevportoen er 20 Øre). tø * ° w tø Æ £ i > 2 naar Brevportoen er 20 Øre). T3 tø w -O 0 . bs> > 2 Aabenraa. . . K Rosenborg Æ 4 Trinitatis 7 2 3 A 4 237—Kastr. Mølle s Sundhyostor S 4 Filips 9 S 4 6 13 1 V Prdbg. F 5 St. Thomas F 1 F 1 ' 2—26 c Amagerbro Æ 12 Kristians 2 S - - 3—17 . — _ F3€ - 28—98 - — Æ 1 É - - - 19-39 - — F 2 _ _ - 100 - — - Nathanaels - - - - 2—10 A N Udb.Klædobo N1 Bøthlolioms 5 6 911 8 Amager- 102 s — - — “ " - 12—46 - — N13 — - - - - brogade 104—120 - Sundbyvestr S 5 - “ 48—54 - — NU Hellig Kors - - - - 122—148 - - Sundby - - - 56—60 - — - Brorsons - - 10 I - 150—162 - — S 3 — - - - - 62—70 - — N3 — - _ - 164-178 . — - — 9 S - - - 72—78 - — - — _ - 10 A 180- -430 S 1 — - - - - 80 - — - — 12 0 - - 1-29 c Amagorbro ÆI2 Kristians 2 S 4 6 13 Aagade. ( 90—110 N Udb.Klædebo N3 Brorsons 12 fl 6 10 A 8 Amager 31—37 _ Sundby - - - 1112—114 L — N17 Annas _ 8 11 B 9 39—41 _ __ Æ 1 S - • - Aakandevej . - Brh Husnm Br.3 Brønshøj 15V 8 13 9 Fælled-v 43—47 _ Kristians - - - - Aakiærs Allé Søborg(20 Øre) i Gladsaxe Søborg A 2 vej 2 -4 - — Æ 12 _ • - - 6 A 5 Aalborggade . . 0 (Udb.Klædobo 0 7 Davids 10 7 1 11 40—Ilusvildeb. - Eksercerpl. S 5 Sundby - - 13 Aalokistevoi t 4 i Vanloso Vb.? Vanløse 12 V 8 13 9 Amager- i 1-17 og 2—8 c Krsthvns Æ16 Kristians 2 N 4 5A| Vanløse I Resten . . — Br.4 — - - - - gade J19—35 og 10-20 - — - Frelsers - - - - Aalholmsvcj . . Vb. Vigerslev Vb.3 Tiraotlieus 14 V 9 14 6 ( 1—33 K Strand Æ14 Helligaands 7 1 3 B 12 Aalykkes Passage N Udb.Klædobo N13 HeUigKors 5 6 9 Bl 8 - Frimands Æ 2 — - - 3 A 4 Aalykkevej. . . Brh. Bronshoj Br.3 Brønshøj 12 V 8 13 9 Amaliegado....................... K St. Annæ 0. Æ 6 Zebaoths 8 3 4 A 3 Aarhus- i 1-43 79—101 og 2 -8 8 0 Udb.Klædebo OJ 0 7 Davids 10 7 1 11 Amalienborg . . . . . Amalie Skrams Allé Valby. K St. Annæ 0. Valby Æ 6 Vb.3 Zebaoths Timotheus 8 14V 3 9 4 A 14 3 6

-

_ 0 4

— _ _ -

F 2 St. Markus F 1 F 10 Frederiksbg. F 1 F 9 Solbjerg F 2 Krist

F l Fl 6

Amalievej.......................... V Frdbg. Amerikavcj...................... V Udb. Vester V 6 Amicisvej.......................... V Frdbg. Andobakkesti...................... F Frdbg.

10 2-112

14

140 5

Aarhusplads . . Abildgaardsgado Abrikosvej . . . Abildgaardsvej Charlottl. .

0 Udb.Klædobo 07 Davids

10 7

1 11

Abel Cathrines Ciade. . . B Udb. Vester OH Maria

1 5 7 A 1 6 3 2 B 10

Østervold Vk.5 Esaias

0

3 A F 2 4

Gjentofte H C Andersens Gado . . K Norrevold OH St. Andreas 3 i Brh. Utterslev Br. 1 Brønshøj 12 V 8 13 9 Anders Henriksens Gade . S Amagerbro Æ 1 S Nathanaels 2 S 4 6 13 Ordrup A 1

(1-43

B Udb. Vester VI

2 N 4 5 A 5

Elias

Frelsers

1 5 7 B 1

Andreas Bjørns Gado . . c Krstlivns Æll

Absalons gade

— V10 Apostel — - Gethsemane - - Str. Udb.Klædobo OJ Aldorsro 15 0 7 1 - - - -

2—32 - 34—48 -

-

Fl

F 7 Mariondals F3V Gjentofte A I

Ane Katrines Vej . . . . Anemonevej Gjontofte . \

F Frdbg. Gjentofte

1

7 A

Adelersborggade

3 1

Anker Hoegaards Gade . . B Vestervold OH Frue

11

1

1—93

K St. Annæ V. Æ 7 Trinitatis 7 3 4 B 3 Annas Allé Kastrup . . .

Kastrup A 2 Maglegaards A 1 Ordrup A 1

Taarnby Gjentofte Gjentofte

-

95—111 og 2—58 - 113—117. . . . - 119—127. . . . -

- -

— - St. Pauls — Æ15 — — Æ 8

Annasvej Hellerup . . . Annettevej Charlottl. . . Annexstræde Valby . . . Ansgars Allé Valbv . . . Antoinettevoj Valby . . . Antonigade...................... Apollovej Vanløse . . . . Arendalsgado..................

8 -

14

— - - 2 B -

Valby Vb.3 Timotheus 14 V 9 Vigerslev Vb.3 Timotheus 14 V 9 14 Jesus 14 V 9 14 K Kjøbmager Æ 2 Helligaands 7 2 3 B 4 Vanløse Hr.4 Vanløse 12 V 8 13 2 B 9 Østervold Vk .6 Frihavns 6 7 10 0 6 6 6 Valby Vb.l

— Æ 7 Frederiks 7 - 4 li

UO—fifc> - 70—102 104 - 106—108 - 124 -

gade

- -

- -

Æ 9

— - — Æ15 — Æ 8 _ F 3

8 * -

- - -

St. Pauls

— N -

8 A 8 B

)1 3 og2—4 P Prdbg. • (5—19og6—20 -

F 2

( 1—23 B Udb. Vester OS Absalons 13 5

F 4 St. Lukas F 2

Adilsvej

Arkonagade Arnosvej

. i g_ 22

— - -

_

-

_ _

Brh. Brønshøj Ilr.3 Brenshej 12 V 8 13 »

Admiralgade. .

K Øster Str. Udb.Klædobo OJ — -

Æ14 Holmens

3 1) 12 1 11

8 2

C 12 B 2 2 S 4 5 Aj - - 5 B -

J27-41 |Resten -

Sions 15 0 7

Arresøgado...................... N Udb.Klædebo N19 Simeons 11 ( ulige Nr. C Eksercerpl. S 5 Sundby H. Tavsens Artillerivej . . < 2—48 Amagorbro Æ16

-

-

Aldersro

F l

Adolpli Steens Allé . . . V Frdbg. Adolphsvoj Gjentofto . . Gjentofte

F 5 St. Thomas F30 Gjentofto A l

— Æ13

— -

-

1 50-66 -

1 ! Udb. Vester OS Absalons 13 5 8 B 7 L Udb.Klædebo N 8 St. Stefans 12 0 8 11 B 9

Agersogade . . Ahlefeldtsgade . Ahlmansgade. . •ggado .

Str. Udb.Klædobo OJ ø Udb.Klædobo 0 3 Frihavns N Udb.Klædobo N3 Brorsons Sions

15 0 7

Asger Rygs Gade . . . . Asmindoredgade . . . . Asnæsgade.........................

1 11

6 7 2 B 10 12 0 6 fOA 8

F 2

K Nørrevold 011 St. Andreas 3 1 3 A 4 Asmussens A llé................. V Frdbg.

F 15 Frederiksbg. F 1

6 12 B

N Udb.Klædobo N19 Simeons

11

2

10 7

Davids

1 n

( 1—26 N Udb.Klædebo N 6 St. Johannos 11 6 12 A Assensgade ..................... 0

Udb.Klædebo 0 J

— - - 12 B - — - - 12 A -

— - — -

Ahornsgade . . .{ 2—14 -

Husum Br.3 Brenshej 15 V 8 13 9

Astersvej Asylgade

Brh.

3 B 12

\16—24 -

K Øster

Æ14 Holmens

8 2

Ahrenkildos Allé Ahrensbergsgade Akasiavoi Albamensgade . Aiaersrogade . .

13 Asylstræde Gjentofto. . . 13 Asylvej Klampenborg (20 0.) Augustagado...................... F 1

Gjentofte A l Taarbæk A 2 Hellerup A l

S Sundbyøster S 4 Filips S Sundbyostor S 2 Nathanaels 9 N 4 9 S 4

Gjentofte Lyngby-Tbk.

6 6

13

9S 4

V Frdbg. F 1 Solbjerg F30 s Sundbyøster S 6 Nathanaels 9 N 4 6 13 Aurehojvej Hellerup . . .

S Sundbyøster S 7 Filips

6

Gjentofte

Aiueraom s AUé Kastrup. .

Kastrup A 2

Taarnby

AustralieaUé..................... Str. Udb.Klædebo 0 J Aldersro 15 0 7 Australievoj...................... Str. Udb.Klædebo 0 J Aldersro 150 7

1 11 1 H

Str. Udb.Klædebo Nll Aldersro 15 0 8 1 11 Alderstrøst Passage . . . N Udb.Klædobo N 6 St. Johannes 11 6 12 B 2

Axel Heides Gade . . .

B Amagorbro Æ13 H. Tavsens 2S 4 5 B 5 B Vostervold OH Frue 3 1 7 A i

Aiexanaervoj Charlottl. . . Aiexandravoj. . Aitxea »overisens Allé Alnamoravej . .

Gjentofte

Maglegaards A l

Axeltorvl

F 2

L Utterslev Br.5 Kapernaums 15 V 8 13 9 Azaleavej Valby..................

Frdbg.

F 9 Frederiksbg. F 2

S Sundbyøster S 4 Filips

9 S 4

13 F 1 F2 F 1

6

F 12 Frederiksbg. F 1 F 9 Frederiksbg. F 2

V Frdbg.

5

5B

Frelsers 2N 4

( 3 -13

C Krsthvns Æ 10

i 1-37 F Frdbg.

Allégade

- -

— - - 5 A -

’ ( 2—28 i 1—17 1 2—18

I 15—43 . . .

F 10

Baads-

F 1

Æll

5 B 5 A : 6 1 13

mandsstr.)

8—16 18—26 Resten

L Udb.Klædebo N12 St. Stefans Simeons V Udb. Vester OS Krist C Amagerbro Æ 12 Kristians 2 S 4 Gjentofte Maglegaards A l

11 8 HA 9

— ' “

— -

Allersgade . . Almovej Hellerup

_

9 S 4 - -

i 1 - 3

S Sundbyøster S 7 Filips

naexersvej . }

Alsgade

- - ■

S 4

.4 0 5 14

-

6

23—133

Sundby 9N 4

13

S Sundbyøster S 6

6 13 Badensgade ...................... - 5B 5 Badstuestræde.................

6

Amager |

B

K Snarens )H Helligaands 3 1 3 B 12

Æ 10 H. Tavsens -

2— 8

_

Boule-

1 5 7 B 1

( 1—9 B Udb. Vester V 4 Elias

5 A

10

_

_

-

____

1 > agerstræde . . . Baggersvej Charlottl.

2 _ 12

— OH

vard inst.Statsprøveanst C Eksercerpl. S 5 Sundby 126-134 - Amagerbro æ i 2 Kristians

7A -

13

-

-

__

Gjentofte

Ordrup A1

-

-

6 6

/ 1-27

C Amagerbro 3312 Frelsers 9 N 4

Vanlese lr.4 Vanløse 12 V 8 13 9 Blaagaards 5 6 9 A S

13 Baggesens Allé Vanløse. . Bagge- ^ 1—15 og 2—14 19—31 -

s Sundbyøster S 2 S 5

N Udb.Klædebo NI S 13

Nathanaels Sundby

-

-

Amager-) 113—127 129-149 brogadei 151—19c

-

- 1 i

S 3

-

_

16—32

N2

gade j

-

-

..

-

-

-

-

-

__

S 7 Filips

9 S

33—37 og 34—48

195-235

Hellig Kors - " '

“ “

"

III — 266

1 ^

*4 M ©'S?! ®

1 *-

,

t ^ c "oT

A'g O) ©

1 M

M

a ' s

G a d e

* 0 «

Ja£5 ■ SSøS

G a d e

I s å f tt £3 © s > ® B

^ £ J-«ØJ

©O h

rfS o i

0 .2

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 20 Øre).

O

O O rH H

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen er20øre).

o

O* m

»ej w

0 - bD > u

T3 O h ( ulige Nr. B Vestervold OH IIelligaands 3 l

-O

„ ( 1—29 og2—20 L Udb.Klædebo N18 St. Stefans 15 V 8 11 A 9

7 A 1

Bragesgade ) 31 —33og22-28 - Braheshorgs Allé . . . . Brammingegade................. Brams Sidovej Charlottl. . Bramsvej Charlottl. . . . L I Brandes Allé . . . . Brede pr. Lyngby (20 øre) . Bredegados Passage . . . F

- - 9 S 4

-

— -

Kingos

Bag Kaadhuset. ^ Hp.ANr Bagsværd nr. Bagsv. (20Øre) bakkeffaardsaue j if^A Nr. Bakkevej Seborg (20 Øre) . Balderagade . . . \ 9_xr» - Baldersplads....................... Bangertsgade. •{ "('go Nr." Bangsbovei Vanlese . . . Bartliolinsgade . • (4 . Baunetjaardsvej Gjonlofte (undt. Ileslehej og Ston- gaarden pr. Hellerup) . . Bechs Allé, Valby . . . . Bechsvcj Klampenborg(200.) Begoniavej Gjentot'te. . . Bekkasinvej Hellerup. . . Belgiensgade...................... Bellahejvej . . . . . . Bellevue Klpbg. (20 øre) - <1—15 K Bentzonsvej..................... Bergensgade. . J Kesten Borgthorasgade ................. Beringsvej......................... Bernhardsvej Charlott!.. . BernstortilundsAlléCharlttl. 38—70 - Bollisvej. -

*

— -

Frue

13

G

S Sundbyoster S 4 Filips 0 Udb.Klædebo 0 J Davids

Gladsaxo A 2 F 15 Fredoriksbg. F 1 — - F 9

Gladsaxe

7

F2

1 11

10

. .. ( ulige Nr. V Frdbg.

Ordrup A l Ordrup A l St. Thomas F30 Lundtofte A2 Frederiksbg. F 2

Gjentofte Gjentofte

“ 9

8 13

Bakkegaardsvej................. Brh. Brensbej Br.3 Brønshøj 12 V

V Frdbg.

F 1

F1 F2

Gladsaxe Søborg A 2 11 A 9 ( 1—37 L Udb.Klædebo N18 St. Stefans 15 V 8 139—77 _ _ Itingos * - — - St. Stefans 11 -

Lvngbv-Tbk.

F 9

Frdbg.

4 A

K St. Annæ 0. Æ17 Zebaoths 7 3

3 -

( 3

— - - -

— Æ9 — Æ 6 — Æ 6

— -

- 9

-

5-37 - 141—53 - I 2— 22 1,26—70 - - -

Kingos

_ -

_ _ Frederiks

-

11 A

,

L Udb.Klædebo N18 Kingos 11 8 N Udb.Klædobo N14 Hellig Kors 5

Bredgade . . . . < 59— 77

- -

6 10 B 8

8

— Æ17 Zebaoths - -

- -

— N2

-

— - - -

-

— - -

-

Vanlose Br.4 Vanløse 12 V 8 13 9 Vk.4 St. Andreas 7 1 3 A 10

Gjentofte Gjentofte Gjentofte

Gjontofte A l Maglegaards A l Gjentofte A l

Bregentveds Allé Gjentofte Bregnøgaardsv. Charlottl. . Bregnevej Gjontofte . . •

-

— ' 3 2 B

S Sundbyvest. S 5 Sundby 2 S 4

13

( 1 - 1 1

6

-

- -

- - - - 8 B 6

Brigadevej .

. s

51 - Eksorcerpl.

Gjentofte

Gjentofte A l

-

— - Nathanaels - -

8 13 9 14 V 9 14 6 15 V

Bavnevangen...................... Brh. Brønshøj Br.3 Brønshøj Timotheus Vb.l

1 2 -6 6

B Udb. Vester V5 St. Matth. C Krstbvns Æll

13 5

Broagergade ...................... Brobergsgade...................... Brodersøns AUé Hellerup . Brogaardav. Gjentofte . . Brogade .......................... Broderskabsvej.................. F Frdbg. Gjentofte Gjentofte Krstbvns

Valby Lyngby-Tbk. Gjontotte Gjentofte

Frolsers 2 N 4 5 A 5

Taarbæk A 2 Gjentofte A l Maglegaards A l

Hellerup A 1 F 14 Solbjerg F 2 Gjentolte A l

F2

13 9

6

S Sundbyøstor S 5 Sundby 9N 4 Brh. Utterslev Br.l Brønshøj 12 V S 13

C f» i 1— 35 . . . N Udb.Klædebo N3 Brorsons 5 6 10 A 8 3 B 12 Brombærvoj..................... Brh. Utterslev Br.l Brønshøj 12 V 8 13 9 Brorsonsgade...................... V Udb. Vester V4 St. Matth. 14 0 5 8 B 6 Brorsons Kirkeplads . . . N Udb.Klædebo N3 Brorsons 12 0 6 10A 8 L EBruunsVej Charlottl. ' Gjentofte Maglegaards A l 6 Brydes Allé . . . j l 3 S Sundbyvost. SI S 5 Sundby 2 S 4 13 Bryggergado..................... Str. Udb.Klædebo N11 Aldorsro 150 8 1 11 Bryggerivej Valby . . . . Str. Valby Vb.2 Jesus 14 V 9 14 6 Bryggervangon................. Udb.Klædobo 0 J Aldersro 15 0 7 1 11 Bryghusgade ...................... B Vostor OH Holligaands 3 15 V 1 7 A 12 Brynhildogade................. L Udb.Klædebo N9 Kingos 8 11 A 9 Brøndsteds Allé................. V Frdbg. P 15 Frdbg. F 1 F 2 Bronlunds Allé Hellerup. . Gjentofte Gjentofte A 1 9 Bronshojgade.................. L Udb.Klædobo N 8 St. Stefans 12 0 8 11 B Bronshøjholmsallé . . . Brh. Bronshej Br.3 Brønshøj 15 V 8 13 9 Brønshøj Kirkevej . . . . Brh. Brønshøj Br.3 Brønshøj 15 V 8 13 9 Brønshojvej...................... Brh. Brønshøj Br.3 Brønshøj 12 V 8 13 9 Buddingepr. Buddinge(200.) Gladsaxo Gladsaxe A 2 BuddingoAllé Søborg (200.) Gladsaxe F 16 Søborg A 2 F2 Bnen V an lø se................. Frdbg. Solbjerg F 2 Bulgariensgade.................. S Sundbyoster S 6 Nathanaels 9 N 4 6 13 Burmeistersgade . . . . C Krstbvns Æll Frelsers 2 N 4 5 A 5 Bustrupgade...................... B Udb. Vester OS Krist 13 ft 14 6 Bygaards Allé Vanløse . . Vanlose Br.4 Vanlose 12 V 8 13 9 Biilows Allé Hellerup . . V Gjentofte Gjontofte A l . 1 - 5 . . . Frdbg. F 10 Solbjerg F 1 F1 j 7 -15 . . - — F 1 — F30 - | 27 . . - _ F 7 St. Thomas _ - Biilowsvej . ' 2 —12 - — F 11 St. Markus F 1 - I 14—26 - — F 2 — 28—34 - — - — F30 - v 36A—50 - .-- - St. Thomas - Byvangen.......................... Brh. Brønshøj Br.3 Bronshej 16 V 8 13 9 Bogevej Hellerup . . . Gjentofte Maglegaards A l 13 ( 5—9 S Sundbyoster S 2 Nathanaels 9 N 4 6 Behmensg. < 6—16 - — S 5 — - - - - 1 31—49 og 40 - — S 6 — . - - Børsen.............................. K Strand Æ14 Kristians 8 1 3 B 12 Borsgade . . . . . . K Strand Æ14 Kristians 8 1 . 3 B 12 Æ 10 6 B Frelsers 2 N 4 Brohusgade 1 o_on - _ - _ 12 0 - - - Brolæggorstrædo . . . . K Snarens OH Holligaands 3 1

A 1

Gjentofte Brh. Brønshøj

Ordrup Brønshøj

9

13

Br.3

12 V 8

Sions 150 7 1 11 Sions 150 7 1 11

Bellmansgade..................... Str. Udb.Klædebo OJ Bollmans Plads ................. Str. Udb.Klædebo O J Bengtasvej Hellerup . . . Gjentofte

Jlaglegaards A l Godthaabs F 2

F2 10

F 8

F Frdbg.

2 B

6 3

( 1—5 og 2 0 Østorvold Vk.6 Citadels

— -

-

-

Frihavns - - Sions 15 0 7 1 11

Berggreensgade ................. Str. Udb.Klædebo 0.1

B Amagerbro Æ13 II. Tavsens 2 S 4 5 li 5

1 2

F 16 Godthaabs F 2 Skovshoved A l Gjentofto A l

F Frdbg.

Gjentofte Gjentofte

i 7 A i

3

| ulige Nr.

B Vestervold OH Frue — - - Udb. Vester V 8 Maria -

- -

-

-

Bernstorf

fsgade .{ 2—4

— -

- ■

1 Best

F 1

F 11 St. Markus F 1 Gjentofte A l

Bernstorffsvej.................

V Frdbg.

( 1—131 Hil. Gjentofte

— — — —

137-171 Chll.

D , w i 20-112 Bernstorftsvej .< Hil.

Hellerup Maglegaards

208—210 Chll.

l 220-246

Ordrup -

6

Bevtoftgade..................... 13 5 14 A F Beyers Vej . . . . Brh. Brønshøj Br.3 Brønshøj 12 V 8 13 0 Bianco Lunos Allé . . . . V Frdbg. F 10 Solbjerg F 1 4. 6 F1 Biens A l l é ..................... S Sundbyester S 4 Filips 9 S 13 Bille Brahes Vej . . . . V Frdbg. F 2 St. Markus F30 6 12 A PI Birkegade • • | I z H N Udb.Klædebo N6 N4 St. Johannes 4 2 Bispebjerg Parkallé . . . L Emdrup Br.l Brønshøj 15 V 8 13 9 Bispebjerg Sidevej. 1 ■ • L Utterslev Br.l Kapernaums 15 V 8 13 9 Bispebjergvej................. L Utterslev Br.5 Brønshøj 15 V 8 13 9 Bispeengen..................... L Frdbg. F 7 Mariendals F3V 13 F1 Bisoevei. L Utterslev Br.l Kapernaums 15 V 8 9 Bissensgade...................... V Udb. Vester V6 Krist 14 0 5 14 6 Bjarkes A llé ..................... S Sundbyvest. S 1 Sundby 9 S 4 6 13 B jarkesvej....................... F Frdbg. F 8 Godthaabs F 2 F2 Bjelkes A llé ...................... L Udb.Klædebo N17 Annas 12 0 8 11 B 9 Bjerregaards Sidevej Valby Valby Vb.l Jesus 14 V 9 14 6 Bjerregaardsvej Valby . . Valby Vb.l Jesus 14 V 9 14 6 Bjørnsholmvej Vanlese . . Vanlese Br.4 Vanløse 12 V 8 13 9 BjernsonsAllé Seborg (200.) Gladsaxe Søborg A 2 9 Bjernsonsvej Valby . . . Valby Vb.2 Jesus 14 V 14 6 l 1—33 N Udb.Klædebo NI Blaagaards 5 6 9 A 8 Blaa- ) 2—8 - — N2 — - - - - gaardsg. i 10—24 - — N13 — - - - - 135—59og26—46 - — - Bet lehems - - 9B - Blaagaardsplads................. N Udb.Klædebo N13 Blaagaards 5 6 9 A 8 BlaastjernevejEmdrup(200.) 0 Emdrup Br.l Brønshøj 15 V 8 13 9 Bleerdamsstræde • • • • • Udb.Klædebo N5 Nazareth 4 7 2 A 10 /Blegdamshosp. N Udb.Klædebo N6 St. Johannes 4 6 12 A 2 Blegdams 1Rigshosp.og 15 0 — N5 — - 7 1 11 { 2—42 N — N15 — - 6 12 A 2 vej i 44—78 0 — N16 Fredens 7 2 A 10 \ 80—132 - — N5 Nazareth - - - 1. Blegdamsvej . . . . ' . 0 Udb.Klædebo N16 Fredens 4 7 2 A 10 Blekingegade..................... S Sundbyoster S 2 Nathanaols 9N 4 6 13 P Blocbs Allé Hellerup . . Gjentofte Hellerup A l Blytsvej F Frdbg. F 14 Solbjorg F 2 F2 Bodenhoffs Plads . . . . C Krstlivns Æ ll Frelsers 2 N 4 5 A 5 Bodilsgade....................... B Udb. Vester OS Krist 13 5 14 6 Bogensegade ..................... 0 Udb.Klædebo 0 J Davids 10 7 1 11 Bogholderallé Vanløse . . Vanløse Br.4 Vanløse 12 V 8 13 9 Bogevej. F Frdbg. F 4 Mariendals F3V F1 Boldhusgade..................... K Øster Æ14 Holmens 8 2 3 B 12 Borgerbo 0 Amagerbro Æ18 Kristians 2 S 4 6 13 1—19,og 2-62 K St. Annæ V. Æ17 St. Pauls 7 3 4 A 3 21-47 - — Æ7 — _ _ _ Borger­ gade 49—57 - — - Frederiks - _ - - 59—87 og66-132 - — Æ 9 — - - - - 91—93 . . . . - — Æ15 St. Pauls 8 - - 134—138 - — Æ8 Frederiks - _ 2 B . 140-144 - --- - — - - 10 Borger-) t. Wennersbergsg. Str. Udb.Klædebo OJ Aldersro 15 01 7 1 11 vænget 1 Rosten - — - Sions - - - Bornholmsgade................. K Østervold Vk.8 Citadels 8 3 2 B 10 Borthigsgade..................... Str. Udb.Klædebo N9 Aldersro 15ø| 8 1 11 / —3 og 2—24 L Udb.Klædebo N17 Annas 12 01 8 11 B 9 »105—U7ogl02-116 BÅrna8\ 118—150 AUé i Vandv.—249 * Frdbg. F 7 F 16 Mariendals F3V F 1 Brh. Utterslev Br.l Brønshøj 12 V 8 13 9 200—236 - — Br.2 Kapernaums 12 0 _ - _ Bosta Mose Charlott!. . . Gjentofte Skovshoved A l (1—17 V Udb. Vester i V 4 St. Matth. 140 5 8 B 6 - Frdbg. |F12 Frederiksbg. F 1 F2 B Udb. Vester OS Krist

Hellerup A l

Gjentofte

Oallisensvej Hellerup . . Carit Etlars Vej . . . . Carl BlochsAlléSeborg(20ø.) Carl Feilbergs Vej . . . . Carl Jacobsens Vej Valby . Carl Langes Vej Valby . . Carl Lunds Gade . . . . Carl Plougs Vej j n^N r.1’ Carlsborgvej

F2 F2 F2

F 12 Frdbg. F 12 Frdbg.

F 1 F 1

Gladsaxe Søborg A 2 F 14 Solbjerg F 2 Valby Vb.2 Jesus 14 V

9 14

6

Carl Johans Gade . . . .' 0 Udb.Klædebo 0 2 St. Jakobs

10 7

1 11

Valby Vb.3 Timotheus 14 V 9 14 6

6 13

C Amagerbro Æ12 Frelsers 9 N 4

St. Markus F 1

F 1

F il F 6

Jesus 14 V 9 14

Valby Vb.l — Vb.2 —

6

" -

140

— - - . - -

S Sundbyoster S 6 Nathanaols 9 N 4 6 13 Carolinevej...................... L Utterslev Br.l Kapernaums 15 V 8 13 9 Carolinevej Hellerup . . . Gjentofte V 6 Hellerup A l 6 Carstensgade...................... V Udb. Vester Krist 14 0 5 14 Castbergsvej Valby . . . Valby Vb.3 Timotheus 14 V 9 14 6 Ceresvej . . . . . . V Frdbg. F 1 Solbjerg F30 F1 Charlottenlund................. Gjentofte Ordrup A l Charlottenlundsvej Hellerup Gjentofte Vb.3 Maglegaards A 1 9 ChristenBergs Allé Valby . Valby Timotheus 14 V 14 6 Christian d. 2dens Allé . . s Sundbyvest. S 1 Sundby 9 S 4 6 13 Christian d. 2dens Plads . s Sundbyvest. S 1 Sundby 9 S 4 6 13 Christian d. 9. Gade. . . . K Kjebmager Æ 2 Trinitatis 7 2 3 B 4 Christian HøyrupsAllé Hell. Gjentofte Hellerup A 1 F1 Christian Richardts Vej . . V Frdbg. F 1 St. Lukas F30 Christiansborggade . . . B Vestervold OH Holligaands 3 "1 7 A 1 ChristiansholmKlpbg.(200.) Gjentofte Skovshoved Al Chr.holmsSlotsallé’Klp.(200.) Gjentofte Skovshoved A l Christians- (Klpbg.(200re) Gjentofte Skovshoved A l holmsvej (81 Charlottl. — Ordrup - Christianshvilevej Charlottl. Gjentofte Ordrup A l Christiansrovej KIpbg.(200.) Lyngby-Tbk. Br.5 Taarbæk A 2 8 13 9 Christiansvej....................... L Utterslev Kapernaums 15 V Christiansvej Hellerup . . Gjentofte Hellerup A l 13 Christian Svendsens Gade S Sundbyoster S 2 Nathanaels 9 N 4 6 Christian Sylows Allé . . S Sundbyoster S 4 Filips . 9 S 4 6 13 Christian Winthers Vej . . V Frdbg. F 1 Solbjerg F30 F4 Citygade.............................. K Kjebmager Æ2 Holligaands 7 2 3 B 4

III - 267

I MeM i Tj* 1 ^ •CW i * ^ bo > 2 8 2

1 ttf«

S , i

u -s® s g 1 1 ^ o JS

t S

1

G a d e

C ^ S.-B bo"? £ i'Sm®

G a d e

'/i M

o cd ^3 o & > ©M B T3 w

ft «; j

£ 1 jg >_ m

1 ft £ o »3

O o a g c 6

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 20 Øre). Citypassagen . . Clarasvej Charlott!. . . . Classensgade. . . <51—57 - i 1—49

(1 Parentes er angivet, naar Brovportoen er 20 øre).

03 S

w -C 1

73 Ut

Cu

1 ^

6 12 A 2

N Udh.Klædebo N4 St. Johannes' 4 j Vanlese Biv Vanlese 12 V 8 B j Amagerbro Ælt H. Tavsens 2 S 4 5 B 1 Gjentofte Gjentofte Al

K Kjobmager Æ2 Helligaands 7 2 3 11 4 Egegado

Gjentofto

Skovshoved A 1

Eirgersvej Hellerup . . . Egholmvej Vanløse . . .

13 9

0 Udh.Klædebo 0 1 — 0 3 Østorvold Vk.C

Frihavns

6 7

21 10 - - 2 E 10

— - -

i og 2 —20 \ 35—59og22 — 68

- _ _

- i

- “ -

1 2—50 -

— Æi; iUdb.Klædobo 'OJ i Gjentofte

Sions 15 0 7 i

(

log 2—4 ø Østervold Vk.C Frihavns

11

Ehlersvej Hellerup . . . _ _ Eivindsvej Charlottl. . . . Ejdorstodgade . Ejgaardsvej Charlottl.. . .

6 7

— -

Maglegaards A 1

Classensv < 3—13 og 10—16 - Udh.Klædebo 0 3

14

— -

- _ _

140 5

Luther

6

(1.5—31 og 18—30 -

V [Udb. Vester OS Krast

Ordrup A l Ordrup A l

Gjentofte

HA dansens Vej Gjentofte Clausholmvoj Vanløse . . Colbjornsensgade

Gjentofte A 1

Gjentofte ! Gjentofte

Vanløse Br.4 Vanlose 12 V 8 13 9 Ejgaards Tværvej Charlottl.

13 9

S iSundbyestor S 6 Nathanaels 9N 4

Maria

Eliasgade . . .

B jVestervold OH.

6

1 5 7 A 1 I 5 7 A 1 6 3 2 B 10 8 o 3 B 12 - - _ -

12 V 8 13

Brh 1 Brønshøj iLyngby-Tbk | Gjentofte 1 Gjentofto Gjentofte

1. Colbjernsensgade . . . B Vostervold OH Maria

Br.3 Bronshøj

Elisavej

Taarbæk A 2 Ordrup A 1 Maglegaards j A 1 Maglegaards A l

Østervold Vk.5 Esaias — Vk .8

i 3 -9 : 4 —s

Ellehusvej Klpbg. (20 Øre) Ellensvej Charlottl. . . . Ellevadsvej Charlottl. . . Ellinorsvej Charlottl.. . .

0

-

Æ 1

Holmens

Cort Adelers Gade . . . I£ Øster Cottagevej Hellerup . . . Gjontofte

Maglegaards A 1

6 12 A N 2 B

-

N Udh.Klædebo N 6 St. Johannes : 4 K St. Annæ V. Æ 8 St. Pauls i 8 — N4 Emdrup Br.l Brenshoj iiRV | Emdrup Br.l Brenshoj j 115 0 — i - " 8

S Sundbyostei S 6 Nathanaels 9 N 4 S Sundbyoster S 4 Filips 9 S 4

u —i:

Cumberlandsgade Cypernsvej . .

13

6 6

13 numegaao 115—27og2—30 - Elsdyrsg-ade . .

( l- r, og 2— 10 \ 7—30 141—45 og 40

L Udb.Klædebo N 12 Simeons

11 8 11 A 9 Emdrupgaardsvej Emdrup

13 u

- - _

12—38 -

-

Dagmars

Kingos St. Stefans

(20 øre) . . .

gade

15 V 8 13 ii

- -

Emdrupvej Emdrup (20 Øre)

-

NIS

Dagmarsvej . . Dagogado

F 6 St. Markus F l F 2 St. Markus F30 Ordrup A l Gjontofte A l

V i Frdbg. V ; Frdbg.

F 1

L Utterslev Br.5 Kapernaums 15 V 8 13 9 Emiliegado . . S Sundbyvest. S 5 Sundby 2 S 4 6 13 Emilievej . . .

i Gjentofte Gjentofte

Dahlénsstræde Gjentofte. . Dalgas Allé Valby. . . .

Gjentofte A l Timotheus 14 V 9 14

Emilievej Charlottl. . . . Emmasvej Gjentofte . . . F2 EngblommevejEmdrup(200.) Engdals Allé Valby . . - 6

Gjentofte Valby

Vb.3

13 9

F 14 Solbjerg F2 — - Maglogaards A l

15 V

Émdrup Br.l Brenshoj Timotheus Vigerslev Vb.3

Dalgas Boule-itil Finsonsv. F Frdbg.

8

— F 16

1 fra — _

14 V 9 14 (i

vard

Str. Udb.Klædobo N9 Aldorsro 15 0 8 1 B Udb. Vestor OS Absalons 13 5 B Udb. Vester OS Krist 13 5 14 II Udb. Vester V5 St. Matth. 13 5 8 B 7B 11 1 0 (}

Dalgasvej Charlottl. . . . Dalmosevej Emdrup . . . Dalslandsgade . Dalvej Gjontofte Daingaavdsvej Charlottl. Damtoftestræderne Charlttl. Danmarksgade . Dannebrogsallé Vanløse . . Danasvej

Engelstedsgade .

Gjontofte Emdrup Gjentofte Gjentofte Gjentofte

llr.l

Brønshøj 15 V 8 13 9 Enghave Brygge

Frelsers 9 N 4 Gjentofte A 1 Ordrup A 1 Skovshoved A 1 St. Markus F 1

C Amagerbro ÆI 2

13 Enghave Passage

6

/

— - -

— OS — -

* - 14 - 8 B - 14 - 8 B 6 14 - _ -

-

l 3 -11 { 13—25 - i 2— 12 \ 14-20 -

- -

Krist Krist

Enghaveplads

F 6

— V5 St. Matth.

V Frdbg. V Frdbg.

F 1 F 1

F 6 St. Markus F 1

B Udb. Vestor V 2 St. Matth. 140 5 — V 5 Krist

Vanløse Br.4 Vanlose 12 V 8 13 9 I 1 5 7 B _ OS Gethsemano _

1—31 33-57 61—77

I 1—37 B Udb. Vester V 10 Apostel

13

_

_ OS

Dannebrogsgade. )39—57 _ ■)2—38 -

— V 10

_

-

Apostel

13 _ 8 A

derf.t.Kong.Engh. V _ Kongens Enghave - Kong. Engli. -

0 s Gethsemane

-

- _

_ 9 -

(40-60 -

Jesus

1

Eng­

B Vestorvold 011 Helligaands Frue K St. Annæ V. Æ 8 St. Pauls Brh. Brønshøj Br.3 Bronshej 12 V 8 13 9 8 N 2 B 10 i 7A i

((ulige Nr. • • { lige Nr.

Vigerslev Udb. Vester

Best. ulige Nr. . 2— 20

Vb.2 V 2 Krist

" _

Dantes l’l

havevej

B

14 0 5

— - — _ — -

— V 6 — OS

- -

-

Degnemose Allé . Dellingado Digevej Kastrup.

24-40 - 60-80 -

Kastrup A 2 St. Thomas F3ø

- - -

derf.t. Kong.Engh. V — -

Taarnby

F 1

- 9 -

Kongens Enghave Rest. lige Nr.. . -

Kong. Engh. -

Doktor Abildgaards Allé. . V Frdbg. Doktor HinhhedesAllé Vanl. Doktor Priomes Vej . . . V Frdbg. Domusvej Klampbg. (20Øre) Uyngby-Tbk.

Jesus

F 1 F 1

— 14 V -

Vigerslev Vb.2

Vanlese Hr.4 Vanlose 12 V 8 13 9 F 10 Frederiksbg. F 1

6 13

S Sundbyvest. S 1 Sundby 9 S 4

Englandsvej . . Englods Ulé Valby . . .

Vigerslov Vb.3 Timotheus 14 V 8 13 9

Taarbæk A 2

Str. V

II F 2

Sions Frederiksbg.

7

Udb.Klædobo Frdbg.

150 F 1

OJ F 12

1

Dortheavej . .

|Kapern. ) 15 V 8 13 9 Engskil'tevej . . Engtoftevoj . .

L Utterslev Br.l (Brønshøj )

Brh. Brenshoj Br.3 Brenshoj 15 V 8 13 9

Enigheds Allé . Enigheds Allé Kastrup . . Enighedsvej . .

( 2—32 N Udh.Klædebo NI Blaagaards 5 6 9 A 8 — - Bethlehems - - 9 B

Taarnby Gjentorte Gjentofte Gladsaxe

Kastrup A 2 F 10 Frederiksbg. F 1 Ordrup A l

i 34—52

F 1

V Frdbg.

Skovshoved A l

Drachmannsvej Charlottl. . Dragsholmvej Vanleso . . Drager (20 øre).

Gjontofte Vanløse Dragor

Br.4

Vanleso 12 V 8 13 9 Enighedsvej Charlottl. . . C Drager A 2 Enveloppevej

Amagerbro Æ 12 Kristians 2 S 4 5 A

0 J

Sions 15 0 7

Drejogade

1 11 Ericlisensvej Gjentofte . . 6 13 Erik BøghsAlléSoborg(200.)

Gjentofte A l Seborg A 2

Str. Udb.Klædobo

Drogdens- ) 1-7 og 2 -14 S Sundbyoster tt 3 Sundby 9 N 4

B

8 7 Vb.3 Timotheus 14 V 9 14

8 B 14

gado ( 9—L5ogl6—22 DromiingDagmarsAiiéValby

Udb Vester OS Absalon Krist

13 5

6

* Valby

ErikEjegodsGade ulige Nr. lige Nr.

6

F 1

V Frdbg. .B Udb. Vester V I F 2

Dronning Elisabeths Allé . S Sundbyvest. S 1 Sundby 9 S 4 Dron- , 1-51 og 2 -2 2 C Krsthvns Æ 10 Kristians 2 N 4 5 B Eriksgade . . . — - - 6 13 Erik Menveds Vej

St. Thomas F30 Gjentofte A l Elias Krist

I

7 A

1 5

- - -

— Æ16 — ÆH Frelsers

36—48 -

Ermelundsvej Gjentofte . . Ernst Moyers Gade . . . V Udb. Vester V 6 Gjentotte

- - - - - -

14

140 5

59—79 og 54—64 _

6

B Udb. Vester V 8 Absalons 13 5 8 A 7

7 3 4 A 3 Esbern Snares ( 1—15

1— 11 K St. Annæ 0. Æ» Zebaoths 13—31 _ St. Annæ V. ÆlV St. Pauls

_

— - -

-

— OS

- - 1 11

Gade

2 22

— Æ 7

ø Udh.Klædebo 0 4 Luthor

- - Esbjerggade . . _ Trinitatis - - 4 B _ Eschrichtsvej Valby . . . B

10 7

33—47 _ 49—61

Valby Vb.3 Timothous 14 V 9 14 Vanløse Br.4 Vanløse 12 V 8 13 Udb. Vester VI Elias 1 5 7 B

6 1 9

2—14 - St. Annæ0. Æ 9 Frederiks - - 4 A _ Eskildsgado . .

— - -

Eskjærvej Vanlose Espérance Allé Charlottl. . Esromgade . .

16—34 _ St. Annæ V.

-

— Æ 7 — _

• .

Gjentofte

A 1

38 -48 - 50 _ , 52—58 _

Maglegaards St. Stefans

-

L Udh.Klædebo N 8 (13-31og2-34 Hell Udh.Klædebo OJ

- - 4 B

-

11 B 9 1 11

12 0 8

— - Trinitatis - - F 14 Solbjerg F2 F 14 Solbjerg F 2

-

Sions 160 7

Estersvej

Hesten -

Dronningens Tværvej . . F Frdbg.

Gjentofte

Hellerup A l

F2

• •

7

B Udb. Vester OS Gethsemane

8 A

5

Drouningonsvej . Dronninggaard Holte (20 0 .) DronningLouiscs V.Chavlttl. Dronning Olgas V.

F Frdbg. Søllered Gjentofte F Frdbg. F Frdbg. F Frdbg.

F2 Estlandsgade. .

1

Vanløse Br.4 Vanløse 12 V 8 13 9 Udh.Klædebo NI Bethlehems 5 6 9 B 8

Søllerød A2 Magiegaards A l F 7 Mariendals F3V F 16 Mariendals F3V F 16 Mariendals F3V

Evalds Allé Yanlese . . . Evaldsgade . . Evanstonevej HeUerup . .

N

Gjentofte

Hellerup A l F 16 Solbjorg F 2 _ Godthaabs -

F 1 F1

P 2

itil Jernbanen F Frdbg.

Drosselvej Duevej .

F 1 Eversvej

-

• -IResten . . .

15 V 8 13 9 Hellerup Al Absalons 13 6 7 B 1 1

Emdrup Br.l Brønshøj

Dunhammerv.Emdrup (200.) Duntzfeld s Allé Hellerup .

1 ) F 2 F 2

ø Udh.Klædebo OJ F Frdbg.

Jr aaborggade . Fabrikvej

10 7

Gjentofte

Davids

1

9—23 25—31 33—39

B Udb. Vester V 8

F 16 Godthaabs F 2 L Utterslev Br.2 Kapernaums 12 0 8 13 9

- - 8 A I 7 Falkevej

-

-

— OS

- -

-

-

1—19 F Frdbg.

F 13 Solbjorg F 2 _ St. Lukas - — -

_ _ _ _

- 7 B i

- -

23—25 - 27—49 - 51—55 - 57—73 - 10—26 - 28—72 - 74—86 - 88—126 - 2 - 8 -

14

Maria Absalons

V s

1

— F3

-

-

Dybbøls- gade

18—24 - 26—38 _ 41—49 og 40—50 _

-

-

..._ ___

_ - - 8 A 7 0 s Gethsemano 13 - 8 B -

- -

-

F 4

F 1

— Mariendals F3V — F 1 Solbjerg F 1 — F 7

_

_ _ St. Matth.

-

-

“ “ -

Falkonerallé . . 77—81 -

51—61

6

52—70 _

- -

_ V 5

— - -

,

— F30 St. Lukas - St. Thomas — - F 7 St. Thomas F30 Soborg A 2 F 8 Godthaabs F 2 Hellerup A l F 7

8 2 3 B 12

Dybønsgade . . Dyblandsvangen.

Æ14 Holmens

K Øster

Brh. Brenshoj Br.3 Brønshøj 15 V 8 13 9

Dyrehavov ej Klpbg. (20 øre)

Gjentofte

Skovshoved A 1

— —

Dyrkøb .

3 A

3 1 S 4

4

K Klædebo OH Frue S Sundbyvost. S 1 Sundby

F 1 F 2

Dyvekes Alle . .

V Frdbg. F Frdbg. Gladsaxe Gjont.ofte

13 Falkonorgaardsvej Falsters Allé Seborg (200.) Faistersvej. . . 13 Fannys Allé Hellerup . .

6

Jibertsgade • • Eckersborgsgade. Edelsmindevej . EdelslundsveiKlpbg.( 2 0 0 re) Edithsvej Charlottl. . . - Edlevej Hellerup Edvard Falcks Gade . . • Edv. Giæsels Vei Edithsvej

S Sundby S 5 Sundby 2 S 4 Østervold Vk.5 Esaias 0

6

6 3 2 B 10

11 Str. Udb.Klædebo OJ . Sions 150 7 Østervold Vk.5 Esaias L Udh.Klædebo N 8 St. Stefans 12 0 8 11 B !) 1 0 6 3 2 B 10 3 1 7A 12 B Vester OH Frue

Fanegade 1. Farimagsgade.

Taarbæk A 2

Lyngby-Tbk.

Brh.

Husum Br.4 Brønshøj 12 V 8 13 9 Farumgade . .

F Frdbg.

F2 Farvergade . . Faxegade Faxe Tværgade . F2 Fehmernsgade . 1

F 13 Solbjerg F2 Maglegaards A 1

Gjentofte Udh.Klædebo

Gjentofte Al St. Jakobs 6

Fauerholms Allé Gjentofte.

Gjentofte Gjentofte

0 9

2 B 10 7 2 B 10 6 13 7

Maglegaards A l 1

0

B

0 Udh.Klædebo 09 St. Jakobs S Sundbyester S 6 Nathanaels 9N 4 S Eksercerpl. S5 Sundby 2S 4 6

7 A j

Vestorvold OH Frue

3 1

F Frdbg.

F 16 Godthaabs F3V

6 13

Sions 150 7 Ordrup A l Hellerup A 1

1 | 11

Edvard Griegs Gado . . ■ Str. Udh.Klædebo O .1 Efteraarsvej Charlottl. . ■ Gjentofte ! Egebjerg Allé Hellerup . . Gjentofte ]

ulige Nr. lige Nr.

F I

F 2

Frdbg.

F 16 Godthaabs F 2

Femte Juni Plads i

-

j

F3V

1

- ;

i

i

III 268

Gade (I Parentes er angivet, naar Brevportnen er 20 Øre). Fengersvej Valby Fenrisgade. . . Fensmarksgade . Ferskenvej. . . Filippavej . . J nlige Nr. lige Nr. Finlands­ gade Finsens- 'ej ' 1—25 2 —24 27—33og26-36 1—81 KestuligeNr.Vanl. 2 - 100 Rest lige Nr.Vaul. 1 1—33 Fiolstræde 2—18 20-42 44 Firklovcrvej EradrnP (200re) (1 -17 og 2 —4 Fischorsgade j 19-23^ ^ Fiskergade...................... Fjenneslevvej................. Fjords A l l é ...................... Flensborg-! 1—31 og 2—24 gade ( 33-61 og26-40 Floras Allé Vanlese . . • Florasvej Valby.................. Florsgade.......................... Fochsvej................. .... • Folkets A llé ...................... Folkvarsvej...................... Foraarsvej Ckarlottl. . . . Forchhammers-) irt— 33 vej ( Uge Nr. Forbaabnings- iulige Nr. holms Allé ( lige Nr. Fortunen Klpbg. (20 Øre) • Fortunstræde...................... Fortunvej Charlottl. . . . Franokesvej..................... CJFrandsensVej Emdr.(200.) Franklinsgado................. I 1-33 Frankrigsg. 39—51og2—118 67 Fredensborggade . . . Fredensgade . . .j £“ 22 1. Fredensgade.................. Fredensplads Charlottl. . . Fredensvoj Charlottl.. . . 1. Fredensvej Charlottl. . . 1—19og2—18 Fredorik den 6 tes Voj ■ . Frederik den 6 tos Allé . . Frederik donj 3—9 og 4—32 7des Gade (11—25 Frederikkevej Hellerup . • ( -1—13 ., , ) 15-41 Frederiks-, 40 m bergAllé 2—54 ( 56—80 Frederiksberg Bredegado . Fi-ederiksberggado . . . . Frederiksberg ilave . . . Frederiksberg Slot. . . . Frederiksberg Stationsvej . Fred.borgAllé Søborg (200.) I l—11 og2—14 17—43ogl8—30 32 -36 38—54 "1-45 .Resten Soborg (20) 1. Frederiksborgvej. . . . Frederiksdalpr.Lyngby(200.) Frcderiksgaards Allé . . . Frederiks- 11—13 og 2—14 gade (Resten . . . Frederiksholms Havnevej Frederiksh. Kan., j 2 _30 Frederiksstadsgade . . 1—17 19—91 Frede- riks- borg- vej 21—33 35—41 43 45—Hl 20—30 34—52 5-1—76 78—80 82-94 Fredericia- gade 47—Lersøvej derfra—Emdrupv. til Seborgh. ul. Nr. ( 200 .) 2 - Lersovej t. Bispeb. Kro t.Søborgh.l.Nr.(20)

, u O-* tw U 5

11

jS fe3 o

rS 'oA h

G a d e (I Parentes er angivet, naar Brevportoen ør 20 tfre).

O-+3 ■£©a § ' ’æ cl'3 p<2

1 I

w

&

A h * & >2

Sogn I

Kirke) |

Kvarter eller

Post- i

Valg­

Oppe-

kreds

Kom­

mune

Sogn I

Valg­

kreds

(Kirke) |

Værge- ]

raadskr.J

distrikt |

børselsd.

s Sundbyester S 4 Filips V Udb. Vester V 6 Krist

Fremads Allé Freundsgade

Valby Vb.3 Timotheus 14 V 9 14 6 L Udb.Klædobo N18 Ivingos 15 V 8 11 A 9 N Udb.Klædebo N19 Simeons 11 6 12 B 2 Brb. Utterslev Br.l Brønshøj 12 V 8 13 9 V Frdbg. F 5 St. Markus F 1 Ft - — F 6 — - - S Eksercerpl. S 5 Nathanaels 2 S 4 6 13 Sundbyvest. - — - - " - - Amagerbro Æ12 - - - F Frdbg. F 14 Solbjerg F 2 F2 F 1 1 F 16 - K Klædebo OH Frue 3 1 3 A 4 _ _ Æ 4 _ - — - Trinitatis - - - - Emdrup Br.l Brønshøj 15 V 8 13 9 S Sundbyostor S 2 Nathanaols 9 N 4 6 13 - — - Sundby - - - * - — S 5 — - - - - N Udb.Klædebo N3 Brorsons 5 6 10 B 8 Brh Ilnsum Br.4 Brønshøj 12 V 8 13 9 V Frdbg. F 1 St. Thomas F30 F 1 B Udb. Vester V5 St. Matth. 13 5 8 B 6 - — OS _ - - ~ - Van1ose Br.4 Vanløse 12 V 8 13 9 Frdbg. F 9 Froderiksbg. F 2 F2 N Udb.Klædebo N3 Brorsons 12 0 6 10 A 8 Brh. Husum Br.3 Bronshøj 15 V 8 13 9 F Frdbg. F 14 Solbjorg F 2 F2 F Frdbg. F 3 St. Lnkas F 2 I?2 Gjentofte Ordrup A 1 V Frdbg. F 6 St. Markus F 1 F 1 - — F 11 - - _ F 5 __ F30 - V Frdbg. F il St. Markus F 1 F 1 •_ — F 6 — - - Lyngby-Tbk. Lyngby A 2 K Øster Æ14 Holmens 8 2 3 B 12 Gjontofte Gjentofte A 1 F Frdbg. F 7 St. Thomas F30 F 1 Emdrup Br. 1 Brønshøj 15 V 8 13 11 ø Udb.Klædebo 0 1 1 Lulher 6 7 2 B 10 S Sundbyoator S 5 Sundby 9 N 4 6 13 - ■-- S 3 — - - - “ _ --- 8 6 _ - - - L Udb.Klædebo N8 St. Stefans 12 0 8 11 B 9 N Udb.Klædebo N15 St. Johannes 4 6 12 A 2 - — NI6 Fredens - - - - N Udb.Klædebo N15 St. Johannes 4 6 12 A 2 Gjentofte Ordrup A 1 Gjentofte Ordrup A l Gjentofte Ordrup A 1 K St. Annæ 0. Æ 6 Zebaoths 8 3 4 A 3 _ — Æ 9 Frederiks 7 " - - St. Annæ V. Æ15 _ - - - - _ _ " - 4 B - — - St. Pauls 8 - - - _ St. Annæ 0. Æ 6 Frodoriks - - 4 A - - St. Annæ V. Æ 8 — - - 2 B . - — - St. Pauls N - - _ _ Æ15 _ - 0 Udb.Klædebo No St.Johannes 4 7 1 11 F iYdbg. F 9 Frcdoriksbg. F 2 F2 N Udb.Klædobo N7 Simeons 11 6 12 B 2 - — N10 _ - - _ . Gjentofte Kollerup A l V Udb. Vester V4 I St. Matth. 14 0 5 8 B 6 - Frdbg. F 12 Fredoriksbg. F 1 F2 - — F 15 — - - — F 12 — - F 1 . - — F 10 — - . F Frdbg. F 9 Frederiksbg. F 2 F2 B Vester OH Frue 3 1 7A 12 F Frdbg. F 9 Frederiksbg. F 2 F2 F Frdbg. F 9 Fredoriksbg. F 2 F2 F Frdbg. F 13 Solbjerg F 2 F2 Gladsaxe Søborg A 2 K Klædebo Æ 4 Trinitatis 7 2 3 A 4 - Nørrevold OH St. Andreas 3 1 - — Vk 2 _ - - _ - — Oli — _ - - _ L Utterslev Br.5 Kapernaums 15 V 8 13 9 - — Br.l — - - - _ - — - Bvenshoj - - - Emd Emdrup - — - - - - L Utterslev ■Br.5 Kapernaums - - - - - — - Breushøj - - Emd Emdrup Br. 1 — - - - Gladsaxe Søhorg A 2 L Uttcrslov Br.5 Kapernaums 15 V 8 13 9 Lyngby-Tbk. Lyngby A 2 Brh. Brønshøj Br.3 Brønshøj 12 V 8 13 9 K St. Annæ 0. Æ9 Frederiks 7 3 4 A 3 - — Æ6 Zebaoths 8 _ V Kong. Engh. 0 S Jesus 13 9 14 6 K Strand Æ14 Kristians 8 1 3 B 12 B Vester OH Helligaands 3 - 7 A - B Udb. Vester V 5 St. Matth. 13 5 8B 6 L Utterslev Br.5 Kapernaums 12 0 8 13 9 - — Br.2 — - - - - Brh. Brønshøj Br.3 Brenshoj 12 V - - - - Husum Br.4 _ _ _ - L Utterslev Br.5 Kapernaums 15 V - - - Br.l - — - Brenshoj - - - - Brh. Utterslev - _ 15 V 8 13 9 - Brønshøj Br.3 — - - - - Husum _ _ _ H u 8 . — - _ _ _ _ F Frdbg. F 14 Solbjerg F2 F2 L Udb.Klædebo N11 Simeons 11 8 11 A 9

9 S 4 6 13

14 0 5 14 6 Frihav- 1Nordf.N-Frihavnsg. 0 Frihavnen 0 11 Citadels 8 3 1 11 nen (Syd f. — - — - — - 2 B 10 Frihedons Allé . s Sundbyvest. S 1 Sundby 2 S 4 6 13 Friliedsvej. . . F Frdbg. F 14 Solbjerg F 2 F2 Frihedsvej. . . S Sundbyoster S 6 Nathanaels 9 N 4 6 13 Frijsenborg Allé. Str. Udb.Klædebo OJ Aldersro 15 0 7 1 11 Frydondalsvej. . V Frdbg. F 15 Fredoriksbg. F 1 F2 Frelichsvej Charlottl. . . Gjentofte Ordrup Al Fuglagervej Vanløse . . . Vanløse Br.4 Vanloso 12 V 8 13 9 Fuglebakke- ( Borups Allé F Frdbg. F 16 Mariendals F3V F1 voj ( Resten . . . L — _ — _ _ Fuglegaardsvej Gjentofte . Gjontofte Gjentofte A 1 Fuelevad Lvnerbv (20 Ørel Lyngby-Tbk. Lyngby A 2 Fugle- i 1—13 og 2—6 V Frdbg. F 2 St. Thomas F3V1 F1 vangsvej ( 15 og 8 — 18 - — - St. Markus - - Fyens Allé Seborg (20 Øre) Gladsaxe Søborg A2 Fyensgade. . . N Udb.Klædebo N7 Simeons 11 6 12 B 2 Fælledvej . . . N Udb.Klædebo N4 St. Johannes 4 6 12 A 2 Fælledvejens Passage . ■ N Udb.Klædebo N4 St. Johannes 4 6 12 A 2 Færegado . . . S Sundbyvost. S 1 Sundby 9 S 4 6 13

Oaasebæksvej Valby. . . Gaasegade . . . Gadekjærsvej Valby . . . Gammolhave Allé Charlottl. Gammel Jernbanevej Valby GammelJornbanevold Valby

Valby Vb.l Timotheus 14 V 9 14 6 Valby Vb.l Timotheus 14 V 9 14 6 3 1 7 A 12 Jesus 14 V 9 14 6 Valby Vb.2 Jesus 14 V 9 14 6 Gjentofto Ordrup A 1 Valby Vb.l

B Vester OH Frue

10 7 1 11

0 Udb.Klædebo 0 4 Luther

1 1--35

_ -

— 0 2 — 011 — 0 4

— - - — - - — - - .

GammelKalk-1 brænderivej j

2—8 - 10—36 - 40-68 -

-

-

Valby Vb.2 Jesus 14 V 9 14 6 -- ■ Vb.3 Timotheus - - _ -

Gammel Kjøge ( ulige Nr. Landev.Valby ( lige Nr.

1—7 B Udb. Vester OH Maria

3 5 7A 1

— _

— 1 -

-

9—17 - 19—29 - 85—125 -

— _ Elias

-

- - 7 B -

— - — _ F 12 Frederiksbg. F 1 F 10

31—51 V — V 4

F1

Frdbg.

Gammel Konerovei 127—179 -

4—8 B Vestervold OH Frue 60—82 V Frdbg.

7 A 1 V I

3

F 6 St. Markus F 1 — - — F 10 Solbjerg - F 11

* ~

84—122 - 124—166 - 168—178 -

— F 1

-

Gamiuelraosovej Lvnerbv(201 Gjentofte A l 4 Gammel j 1—15 og 2—6 K Kiobinager Æ 2 Helligaands 7 2 3 B Ment ( 17—41 og 10—14 - — _ Trinitatis - - - - Gammel Strand . K Strand Æ14 Helligaands 8 1 3 B 12 Gammeltoftsgade K Nørrevold Vk.4 St. Andreas 7 3 2 B 10 ( 2—6 B Snarens OH Helligaands 3 1 3 A 4 Gammel Torv J 8—18 - Nørre . Fruo . - 7 A 12 (20—24 _ Vester _ .. - _ - GammelVar-19—21 og2—20 Udb.Klædobo OJ Sions 15 0 7 1 11 tovsV. Hell.( 32—40 Gjontofte Hellerup A l (J F Gardes Allé Hellerup . Gjontofte Hellerup A l 6 Gartnergado . . l 1—19 ■ ( 2 -18 N Udb.Klædobo N13 N14 BethJehems Hell. Kors 5 9B 8 Gasværksvej jøyJ! 3og2—28 37 B Udb. Vester VI Elias Maria 1 5 7 A i Gefionsplads . . 0 Østervold Vk.6 Frihavns 6 7 2 B 10 Geislørsgade . . S Sundbyoster S 2 Nathanaels 9 N 4 6 13 Genforoningspladsen . . . Brh. Utterslev Br.l Brønshøj 12 V 8 13 Georginevej . . . • » . Brh. Ilnsum Br.4 Brønshøj 12 V 8 13 Goorgsvej . . . L Utterslev Br.6 Kapernaums 15 V 8 13 9 Georgsvoj Charlottonluncj . Gjentofte Skovshoved A l 9 14 6 Gerdasgade Valby Valby Vb.2 Jesus 14 V ( 1—13 . . . K St. Annæ V. Æ 8 Frodoriks 8 3 2 B 15—33 og 2—46 _ _ N - - Gornorsg. - _ _ - 3 - - 47- 71og48—62 - — Æ15 — - - Gersousvej Hellerup . . . S Gjentofte Hellerup Al 6 13 Goysers Allé . . Sundbyvest. S 1 Sundby 9 S 4 Gilbjerggade . . L Udb.Klædobo N17 Annas 120 8 11 B Gimles Allé . . S Sundbyvost. S 1 Sundby 9 S 4 6 Gisselfeids Allé Gjontofte . Gjentofte Gjentofte A l Gjentofte . . . Gjentofte Gjentofte A l Gjontofte Allé Hellerup . .• Gjentofte Gjentofte A 1 | Gjentoftegade Gjentofte. . 0 Gjentofte Gjentofto A 1 2 B 10 G.jøasgade . . . Udb.Klædebo 011 Luther 6 7 Gjørlingsvej Hellerup . . Gjentofte Hellerup A l Gladiolus Allé . S Sundbyvestr. SI Sundby 9 S 4 6 Gladsaxe pr. Buddinge(20ø.j Gladsaxe Gladsaxe A2 Gladsaxe Allé Søborg (200.) Gladsaxe Søborg A 2 Gladsaxevej Soborg (20 Øro) Gladsaxe F14 Søborg A 2 F2 Glabns Allé . . F Frdbg. Solbjerg F 2 13 Glasvej . . . . L Utterslov Br.5 Kapernaums 15 V 8 9 Glentevej .' . . L Utterslev Br.2 Kapernaums 12 0 8 13 Godsbaneiraardcn B Udb. Vester V 8 Maria 3 5 7 B i 1—19 B Udb. Vester V 8 Absalons 1 5 7B Godsbanegade . 121-31 • 1 2—8 “ _ — 13 1 _ 8 A 7 (10—26 - — _ — 13 - 9 F2 Godtliaabs Allé . Brh. Utterslev Br.l Brønshøj 12 V 8 13 1—29 . F Frdbg. F 4 St. Lukas F 2 31-75 . “ — F8 Godthaabs - 77—Grøndal(5a)incl. Brh. — F 16 — F3V 13 93—r-199 Brønshøj Br.3 Brønshøj 12 V 201 Vnl. Vanløse Br.4 Vanløse - “ Ft vej 2-68 F Frdbg. F4 Mariendals F3V 70-04 - _ F ie — - 8 13 116—146 Brh. Brønshøj Br.l Brønshøj 12 V 9 15Q Vnl. Br.3 — - 378—432 Vanløse Br.4 Vanløse - * 9 Gormsgade. . . L Udb.Klædebo N12 St. Stefans 11 8 11 A 1—31 K Kiobmager Æ 2 Helligaands 7 2 33—45 _ — - Trinitatis - - 47—85 - Rosenborg Æ 4 — ' 3 A Gothersgade . . 87—117 - — - — - 129-175 - Nørrevold 0 H St. Andreas 3 1 2—42 _ St. AnnæV. Æ17 St. Pauls 7 2 4TA 44—58 - — Æ 7 Trinitatis - - 4 B Gjontofte

125—167 199—267 2—64 66—90 92-110 112 124—190 192—236 264

Frederiks-

sundsvej

Frederiksvej Frejasgade

Made with FlippingBook Ebook Creator