Kraks Vejviser 1922 gaderegister personregister

Afdeling HL

Gade Register og

for Kjøbenhavn.

A. G ad e -R e g is te r . Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser i K jøben h a vn , Frederiksberg, H ellerup og omliggende V illa ­ byer med Angivelse af Postadresse, Kvarter eller Kommune, Oppebørselsdistrikt, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politikreds, Forsør­ gelsesdistrikt, Værgeraadskreds samt Brevportoen, naar denne er 20 Øre. B. H u s -R e g is te r . Alfabetisk Fortegnelse over Husene, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gade­ navnenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus om dettes Kr., Matrikelnr., Vurdering til Ejendomsskyld., naar denne udgør 50,000 Kr. eller derover, Ejer og et Udvalg af dets Beboere (Forretninger, Institutioner og Privatpersoner). Hvor Ejeren bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette aiiført. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, samt Belig­ genheden af forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: v 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Postdistrikter: Bagsværd, Buddinge, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup,. Klampen- borg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk).

En nærmere Vejledning i Brugen af disse Registre findes paa næste Side.

Made with