Kraks Vejviser 1921 personregister

Animated publication

Afdeling IV .

4

I '

P e r s o n -R e g i s t e r for Kjøbenhavn.

Alfabetisk Fortegnelse ovor Privat-Personcr og Forretninger i Kjøbenhavn , Frederiksberg, Hellerup og omliggend* Villabyer under ét med Angivelse af den fuldstændige Adresse-. Navn, Stilling, Titler, danske Ovdonsdekorationer, Bopæl (Gade, Husnummer og Etage), Postdistrikt, og Telefonnummer. (For saa vidt Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af ct til de officielle Handels Registre anmeldt Firma, er Firmaets NaVn anført i Parentes efter Stillingen). Institutioners Adresser findes i Afd. II, lleal-Register for Kjøbenhavn. — Privat-Perse ners og For etningers uder, for Kjøbenhavn, se Afd. VI, Provins-Register.

H e g le r f o r O rd n in g e n :

1 ) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. (l)ohhelte Navne med Bindestreg er indordnet nmiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. hiks, Ilanscn- Gad efter alle Flansen’crne. j 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . 7 = [Jndcr samme Stilling er f. Eks. taget baade Lærer og Lærerinde, baade Frugthandler og Frugthandlersko. Ligeledes £ er der ved Ordningen af 1. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. 1 . intet Hensyn taget til den nærmere 7 Tilføjelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først,' 4 og Ordningen er foretaget, alene efter denne). p 3) inden for samme Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). s (Ordningen er strængt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (C A V staar før Carl, dette atter før C A S ). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)).

L is te o v e r Døde . 'I Slutningen af denne Afdeling tindes en Fortegnelse over de i Tidsrummet 1 . December 1910 — 30, November 1920 dede.

I'

O p t a g e l s e i V e j v i s e r e n s k e r e f t e r R e d a k t i o n e n s S k ø n . Da Anmodningerne om Optagelse i Vejviseren i de senere Aar har antaget el særlig stort Omfang, har man set sig foranlediget til at forlange en lille Betaling for Optagelser, der skønnes kun at have Interesse for en mindre Kreds af Bogens Læsere. Optagelsesblanketter udleveres paa Forlangende , (ved Indsendelser nma frankeret Svarkonvolnt medfolgc).

Afdeling I V . Person-Register for Kjøbenhavn.

Aagaard OH Prof. Grenaag. 82 Hl - A Professorinde Kroghsg. I 4 Hi - Joakim Redaktør Amager Boulevard 1344 Hl 4 Am. 1427x - Jobs, NAagaard Skibsagent, Skibssalg, Speditør, Betragtn., Assurance, Kommis­ sions- & Agenturforr. Holbergsg. 15 E 4 Cent. 6474 Stats 4394 Telegramadr.., Push- ing“ Bp. Fortunv.il Charlottl.40rdr.1577 - Aage Tømrerm. Gunlogsg IS■[Bl 4S2379y Aagaard-Hansen L Fuldm. Baldersg. (io 1 El Tg. 1599x - CA Kapt. i Art. Strandlinion Dragorfortet Dragør Aagaard-Nielsen N Bestyrer Dronn. Tværg 54E Aagades Brødfabrik, Akts., Aaboulevard 32 IN] 4 Cent. 1181 & 9182 Aage Henrik Æskefabr. Sværteg. 2 2 E 4 By 5364v AagensenVABarber Ryesg. 42 Hl 4 N 1303x Aagerup Fr. Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. Amagerbrog.181 [s] 4 Am.726v Bp. Højde­ vangs Alk- m 4 s 2267y Aagesen C G Bagerm. Holmbladsg. 22 Hl 4 Am. 512y - Harald Bogholder Bagsværd 4 Bagsværd 179 - JN Bogholder u. Magist. Ingerslevsg. 130s El - Johanne Broderihdl. Falkonerallé 19 IB - ATcro-o Departementschef i Kultusm. K.DM Brodersøns Allé 2 Hell .4 H -11.1823 - Il C Forretningsf. Frederiksv. 313 IE - Vagn Frugthdl. Njalsg. 55 El 4 Am.lOSly - N H L Gross. Helgolandsg. 21K(B] - A Hdlsgartner Taarnby pr. Kastrup 4 Kastrup 65 - Vagn Højesteretssagf. kst. Kammer­ advokat R. Fredh. K an. 16 El 4 Cent. 2550 & 11550 (10-4) Bp. Stockholmsg. 531,2Hl 4 0 728 - K V Ingeniør Charlottcnlumlsv. 30 Hell. - C J Kirschoff fh. Købmand Dronn. Tværg. 52* E - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 E14 Am. 998 y - Jacob Reprøsentant Gritfenfeldtsg. 284E1 t N 626 araid Skomagerm. Tagensv. 25 El 4 Tg. 783x - E Skotojsreparator Sundevcdsg. 2 0 | V 1987y - Aage Snedkerm. Westend 29 [B] 4 V1438 Aagreen L V Ingeniør Valdemarsg. 412 El 4 V 5940 v Aagren O V Guldsmedem. Sølvg. 34 sb2 E - Frithiof Lagerchef Bergthorasg. 20:i El 4 0 Am.2104y Ahman Oscar fh. Toldforv. Mynstersv. 7 A s 0 4 V 282 ly Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkonerallé o 120 m 4 Cent. 10940 Akerlund Henry Gross. Lykkesh. Allé 3AS 0 - John Gross. V-Voldg. 1032 El - N .TSkrædderm. Kong. Nyt 20,22 E Re­ visionsbankens nye Ejendom 4 Cent. 6209 Bp. Bredg. 47s E 4 Palæ 1912 3 7

Aa Dørplade- & Skiltefabrikken ved Rich. Wieder Graabrødret. 8 E 4 By 7805 Aaager Janus Murorm Bøsrev. 18 Holl. 8 ) Hell 74 Aabad-Bjerring-Clausen O J Direktør Im­ presario Westoml 304Hl 4 V 2325 v Aabak Amalie Enke e. Cross. (ACAabak) Carl Plougs V. (i 2 [V] 4 V 8985 - A C Aa ba k Gross. Frm. V-Voldg. 109(B) ® Cent. 3100 & 3120 - Ch. Snedkerm. st. Kongensg. 101 E 4 Cent. 12285 Bp. Fanog. 22 Hl Aabal Vindueskompagni Rosengaarden 6 E $ Hent, 8447 Aabech A Konfektionsforr. Ilusumg. 10 El 4 Tg lTCif'x Aabel (Se endv. Obel] - H l’ (Irt.ekr. Prinsesses-. 26 [C] 4 By 8750 Aaberg Karl FA Instrumentmager Piano- stemmer Thorshavnsg. 10 s Hl $} S 2250x - Auy Tomrcrm. Tliingvallas AlléSO (U ffi Am. 1875 Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70E1 4 Cent,. 9500 - Cvkleferr. ved N H Nielsen Aaboulevard 40 !NJD N 778 Aaboulevard-Kiosken ved F Nielsen Aabou­ levard 9 C IS J) Cent. 2049 Aabrink Christian Giarm. Amacerbrog. 167 Hl H S 3041 y Bp. Lyong. 22s Hl - TI V Giarm. Lyong. 22s GU - I P Vognmand Valdemarsg. l s ® | V 745 Aabro lugi borg Vaskeri Jagtv. 198 S 4 St. 018 Bp.Wergelands Allé 12 Soborg f Søb. 497 Aabroe N .TGross. Kong Georgs V. 14 (E 4 Gh. 2466 Aaby [Se ernlv. Aabye] - B N Ingeniør Borups Allé 18:! El - 1 K< mmunelæreriudeClassensg.l7As Hl - Johan Kommunelærer Wilh. Smidts V. 1 Gjentofte 4 Gjent. 380 Aabye [Se endv. Aaby] - E Cand. theol. Lærer Massør Dosseringen 183Hl | N 3193 - C Enke e. Apoteker Østerbrog. 39 4 (Si U 0 24^7x - Thilda Enkefrue Hollænderv. 233O - P Etatsr. R. Callisensv. llHell.4Hell.303x - C Fiskeriartøjsregistrator Strandv. 132 A :1 Hell. - Else Frøken Hollænderv. 23:1El -Rud.Gross.Papirposefabr.Griffcnfeldtsg.54 4 Hli.iCent.1257 - .) S F Ingeniør Rolfsv. 35 4 Hl 4 Gh. 1727y - Fr. Kasserer Classensg. 274 M ’4 0 3847 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg.34Hl DV2769y - Jørgen Kunstmaler Classensg. 17B4 Hl £10 464 y - AMManufakturhdlske Falkonerallé 106 IE JpN 3855 Bp. Fjords Allé 1 4 O - Th. Frøken Teemballageforr. Nørreg.l 6 :,E 4 By 751x Aabye-Hansen O Restaurator Vesterbrog. 59 Hl Cent. 2868 Aal øll Lauritz Fotograf Frederiksbergg. 14 Hl 4 By 7154 37

Aaen P J Postassist. Blegdamsv. 1384Hl Aafeldt II C Overretssagf. Niels Hemming- sens G.9 1 4 Cent. 6722 Bp. Pilestr. 29, 312 m 4 By 7161 Aagaard I S Anlægsgartner HoeghsAllé 6 Cjentofte 4 Hell. 1812 - Carl Bogholder Rysensteensg. I2 [15] - Carl ECand.polyt.tekn. Fotograf Redaktor Cityg.21E JpBy2154x Bp.Morlenesv. Holte |) Holte467 - Agnes Cigarhdl. Cl. Kongev. 90 0 |1 V 5090x - SO Cyklehdl. Veras Allé 24 Vanl. | Vanl. 220 - Chr. Direktør Leil'sg. 114Hl 4 Am. 265 x - N A Forretningsi'. Esromg. 32 DQ - D E Frøken Carl Bernhards V. 310 - K Fuldm. v.Rigsadvokaturen Petersborgv. 2:! Hl - Harald Gross. Kirsteinsg. 4:i Hl - Otto Gross. (Celinder &Co.)Trondh]emsg. 102Hl 4 0 439x - &Frederiksen Guldsmedem. St. PederStr. 26 E 4 By 2072x - V Guldsmedem. (Aagaard &Frederiksen) Langelandsv. 34 (EJ - Paul Ingeniør Manøg. 51&i] 4 St. 778x - Jens Inkassator Frdbg. Bredeg. 2 As QE - L L Instrumentmager Blegdamsv. 4GSHl 4 N 1774 x - J C H Justitsraadinde Bredg. 102 E - Christine Klkollektrice 1. Strandstr. 182 E - Annine Kommunelærerinde Helgolandsg. 184 ® - Annine Kommunelærerinde Hesseløg. 184 S - A P L Kommunelærer Blegdamsv. 46s Hl - Julie Kommunelærerinde Cand. phil. Svei- gaardsv.20 Hell. ®Hell. 522x - L M N Kommunelærer Blegdamsv. 46s Hl - M Kommunelærerinde Fjords AllélO8 0 - HV M Konstruktør Bogholderallé78Vanl. - Carl Vilh. Kunstmaler 1. Strandstr. 182 E 4 E’alæ 1853 x - Otto C Læge Reservekirurg Blegdamsv. Rigshosp. Hl 4 N 3894x - Ida Lærerinde st. Kannikestr. 11 E - Julius Maler Fotograf GI. Kongev. 16720 ffl V 2027x (9-10) - O R Malerm. Bødilsg. 3° Hl - EmmaFrøken Maskinafskrivningsbur. Go- thersg. 364 E 4 Palæ 497v - B A Maskininsp. Classensg. 19 B3 Hl 4 & 2336 y - Ella Modehdl. Ø-Farimagsg. 13 E 4 By 1391y - O F Murerm.Amager Fælledv.13 H]4Cent. 12786 (9-12 & l1/o-4)Bp.Amagerbrog.28;'[C] » S 2800 - Th. Murerm. Amager Fælledv. 17' [C] 4 5 2806y - Gunnar Overassist. ValbyLangg.733Valby - O Overbetj. DM. Svaneg.l2E JPalæ653x - Chr. Papirhdl. (Axel E Aamodt) Poul An­ kers G. 2S E 4 Palæ 1974 - I G Pastor emer. Strandboulevard 72° Hl - R .TPensionatVilla Strandhoi Skodsborg ® Skodsb. 100 - P F Postkontrolør st. Kannikestr. 11 E

*

i

\

l

Aak—Abr

Person-Register for Kjøbenhavn Abildgaard Carl Købmand GI. Kongev.104 [3 £ Cent. 8023 Bp. Enghavepi. I l 3El AIalerm.Larsbjornsstr.21 El J} By 2179y Bp. Kochsv. 31s (3 $ V 6096y - V Pianostummer Kastruplundsg. 11 Ka­ strup - C Postkontrolor Smalleg. I3 [0 f Gh.ll69x - A Prokurist Leifs" 63 [0 f Am. 974 y - ’s Fabriker,Akts., Sukkervarefabr.Gl.Kon- gev. 39 3 Cent. 11321 Abildgaard-EIIIng Just Bankfuldm. Leifsg.8s m Abildsgaard 0 G Abildgaard Dampskibsf. Sommcrstcdg. 1 [B Abildskov P Malerm. Nyelandsv.50s[El f Gh. 741u Abildtrup N Hdlsrcjscnde Holcks PI. 2 Brh. | Brh. 132 Abingdon ved A Ronnov Niels Hemmiugsons G. 32 El I Cent. 1304 AbkjærF Underkasserer u.Alagist. S-Boule- vnrd 1063 [B] AbonitaKunsthnndel, N P OttesenGronneg. 31 E $ By 226x Abraham Leo Guldsmed Gernersg. 65 E f Palæ 847y - Moritz lldlsagent Fort Adelers G. 83E Abrahams Oh. Kkspcditionssekr. u. Alagist. Peder Skrams G.84E $ By 2753 y - N Inspektor v. Klasselotteriet st. Kon- gensg. 974 E $ Palm 89-ly - J Kapt. R. GI. Kongev. 1023 3 f V 5981x Abrahamsen J Bagcrm. Frederikssundsv. 147 A s Brh. f Brh. 40 - J Dameskrædderinde Kongedybet 4° [fi] - K Enke e. Læge GI. Kongev. 1043 3 f V 6385x -N C Enkefrue Alhambrav. 5 3 - Einar Forretningsf. Smalleg. 71(0 - A Fuldm. Bornholmsg. I5 (§1 f Palæ 2544 - G A Glarm. Østorbrog. 134 É) f 0 1123 v Bp. Koldingg. 3* [øl - Axel Gross. Direktør R. Palæg. 81*®0S1 ffi Cent. 8771 - Jens Gross. Pianoforhdl. Vesterbrog. 44 IB Cent. 608 Gross. (Budtz Muller’s Eftf.) Bredg. 293E D Palæ 329 - Axel Ingeniør Kurlandsg. 153|s ]fAm.l26y - V K Ingeniør Grundtvigsv. 23 3 -O K Inspektor v. Vartov Hosp., Kapt. Farverg. 27 BU - K Gndmann Jordemoder Nansensg. 561El | By 3393 -Karen Kommunelærerinde St. Jakobs G. 184B - VK KommunelærerWedellsborgg. 63A2 S f St. I053x - Einar Købmand Kristen Bernikoxvs G.6DQ - H Læge Dr. med. Vesterbrog. 101B Cent. 5465(12-2 samt Torsd. 6-7) - Harald Læge Dr. med. Gamineltoftsg. 22* 00 « By 3785 (Kl. 1) - Erik Mag. art. Underbibliotekar Organist N-Voldg. 84E JDBy 14()8v -M L Pastor emer. Evaldsg. 43 El ^ N 53x - M Restaurator Toldbodg.l3E J Palæl399 Bp. GI. Vartovs V. 36 Hell. f St. 309 - Charles Sekretær Cand. iur. Hortensiav. 10 3 - Einer Skræddérm. Flensborgg. 194B - P Skrædderm. Istedg. 99* B J} V 5497 x - Albert Telegralkontrolor MF. Bengtasv. 2‘ Hell. f Hell. 1719 Abrahamson S Blomsterhdl. Nygade 3 E D Cent. 2980 Bp. Frederiksborgg. 314 E H Cent. 9928 - Harriet. Direktør Frederiksborgg. 314 E 10Cent. 9928 - F I I Enkefrue Gothersg. 160‘E D By 4683 - Jutta kgl. IIof-Frisørinde Kjebmagerg. 31 E HHy 2424 Bp. Frcdcriksborgg.314 E - Bertha Frøken Gothersg. 160* E - Edgar Gross. (Emil VAbrahamson)N-Fri- havnsg. 323 [øl |) 0 3231y - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 E » Cent. 749,6647 & Palæ 1528 -M A Ingeniør Krausesv. 6 B D Cent. 9456 - Jul. Overkirkebetj. Bedemand Frederiks­ borgg. 314 E D Cent. 9928

IV —578'

Aakerman A Dameskrædder Ny Ivronprin- sesseg. 104E $) Palæ 597 u Aakessen Aage Musikdir. DyblandsvangenlB Brh. | Brh. 321 Akesson .IN Gross. Stavangerg. 4 [m$05232 Aa-Kiosken Aaboulevard 50 EQ D Cent. 11037 Aalberg Vilh. Købmand Virum Lyngby - Wilhelm & Co.’sEftf. Emil Alammen& Co. Udlejningsforr. Istedg. 17 [Bl $ V3217 Aalborg Alargarinefahrik’s Oplag Mikkel- bryggersg. 18 B $1 Cent, 10254 - G A Tiatikinsp. v. Statsb. Gl.Komrcv.1073 3 U V 4949 Aalling J Solvsmed Erdbg. Allé 11 A [S - & Rasmussen Sølvsmede Pilestr. 52 A El D By 1418 x Aalund Otto Glarm. Iiolsteinsg. 45 [o] ||Cent. 9936 Amark F Bankdirektør Bredg. 472El Aamo David Divektor Hollænderdybet 21 [g] JDAm. 1506 Aamodt lians Driftsinsp. Østorbrog. 88 D4 m H Ø 3640 -Axe l E Aamodt Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 EJ $) Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 Aamosen, Akts., Chr. d. 9.(1. 5 El JpCent.9052 Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandhou- levard 1012 [øl $ 0 3141 y Aarby F F Barber Dybbølsg. 57 K[SU Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Willc- moesg. 224 [øl |l 0 2246 y Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 21 B* [V] Aardrup L P Direktør Eskildsg. 23 B Aarestrup Emil Afdelingschef Ntægers Allé 3;JEl 11 Gh. 2569 - Georg Bankbestyrer Maglekildev. 133O® V 7150 Aarfelt A L W Billedskærer Skydebaneg. 1 B f V 3058 Bp. Matthæusg. 282 B - II Billedskærer Oehlenschlægersg. 20 Bb 1 B f V 63 Bp. Sonderg. 4 4 BU Aargaard Jacob Vaffel fabr. Ileibergs Allé 8 Vanl. $ Vaul. 203 - Ludvig Viktualiehdl. Naxog. 41 12 $ V 883x Bp. Valdemarsg.18 BU Aarhundrede Det t yve nde Aa r hund r e d e , Akts., Annoncebureau Vesterbrog. 3° LUI C3715 Aaris N P Gross. Strandv. 1102Ilell. $ Hell. 873 - W fh. Skibsforer Vendersg. 29s El Aarløkke Heinrich la*geautoriseret Sygegym- nast Enghavcpl. 72 BU$ V 4644 Bp. Ny Carlsbergv. 124BUf V 3029 Aarre N N Cigarhdl. Reykjaviksg. l s IB J) Am. 626y - HansFuldm.iKbhvns Krcditforen.Gaase- i bæksv. 21 Valby f Vb. 414 Aars Einar Forretningsf. Oehlenschlægersg. 6‘ | | V 7619 - Louis Hdlsrejsendc Rotliesg. 9;l lø] f 0 1024x Aarsbo J Stadsbibliotekar Ole Suhrs G. 141 El li By 1987 Aarekov Georg kgl. Kapelmusikus Herluf Trolles G. 74K) $ By 951x Aarstad W Driftsingeniør Halmt. 17 B - W O C Prokurist Ravnsb. Tværg. 53 [SI Aaroø M Bogholder Vesterbrog. 603B ffl V 5827 y Aarup Chr.Bankbestyrer Hjortholmsv.Holte f Holte 429 - Ulla Frue Amager Boulevard 4‘ BU - John Malerm.Godthaabsv.30BD ffiGh.583y Bp. Nyelandsv. 382 (B - & Co. Metaltraadvarefabr. Dorthcav.39[E f Tg. 1100 - S CA Metaltraadvarefabr. (Aarup & Co.) Dortlieav. 39 QU - P J Revisor S-Boulevard 873 [0 Aarup Hansen.! Assist.u.Magist. S-Boule- vard 902 IH - Fr. Bankassist. S-Boulevard 864BU - B Bankfuldm. S-Boulevard 864 B - TB. Cand. jur. S-Boulevard 864Bil

Aarvig S & M Sygc-& Plejehjem Frdbg. Allé 42 B> 3 f V750y Aarøe Ovidia Frisorinde Evaldsg.l0s El f N 2587x - Al Kafléhdl. Jernhanev. 1A Lyngby Aas I C Direktør V-Boulovard 454 B fil By 567y - Johan Naalemagerm. Gothersg.41 El |)By 3920 - Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlottl. $ Ordr.1057 - H O Skrædderm. Hans Bachers Allé 82 [5] Aasberg J Bogholder N-Farimagsg. C81O - J F Dampskibs!. R. D.M. AlfæJD. Gersonsv. 26 Ueli. f Ilell. «17y - C E Malerm. Volundsg. 54B3 $ Tg. 1482x Aaskow Hans La ge Reservelæge Laxeg.G El ■f By 3503 (Aland. & Fred. 3-4, Onsd. & Lord.7-9) Bp.O-Farimagsg.Kommunehosp. El $ By 6019 Aasted David KontorcliefRonneallé6Lyngby I) Lyngby 472 - Stella Alodehdl. Fredensg. 41(S) - Anna Tandlæge st. Kongensg. 5 El 11Palæ 402 - J D Tapetserer (fIPlambeek’s Eftf.) Stam- pesg. 73 [Bl - S Tapetserer (H l ’lambeck’s Eltf.) st. Kongensg. 5:i El $ Palæ 402 Aasted-Frandsen Christian Forretningsf. st. Kongensg. 712 El f Palæ583x Aastrand Herman Urtckr. Karensg. 1 Valby f Vb. 274 y Aastrup Volmer Driftsinsp. Cand. pharm. Lyngbyv.852 ES - Carl Gross. Ilortcnsiav. 7 O - II P Pastor emer. Bronshøj Kirkev. Brh. - Th. Provst emer. R. Strandboulevard 932[ø) | 0 2334v Aastrøm Aage Direktor Ilejrev. 23 1B f Tg. 2028 - Carl Smedem. Nærum f Nærum 43 Aavang ChristinePensionatOIe Suhrs G.3SE1 f By 774x Aavang ved C Bach-Hansen Vaskeri l.Frede- riksborgv. 28 El f Tg. 1416x Abben Julie Enkefrue Mariendalsv. 13 10 - F Gross. Frm.N-Voldg. 34 E f Cent. 1955 - F Gross. N-Voldg. 342 El - HedevigFrøkcnKorrcspondent Marien- dalsv. 13 m R Gh. 2388 A. B.C. Protokol Co. ved Johannes Iversen & Co. Fredh. Kan. 2 [B] ft Cent. 11334 Abel Helmer Direktor I E Ohlsens G. 19* M $ 0 4073y - V C Fuldm. u. Alagist. Odenseg. 134 (øl - KnudGlarm.Vesterbrog.l02sl B ® V 3713 - C F M Gross. Vennemindev. 202@ f St. 1024x -Johanne Massøse GI. Kongev. 1002O f V 7370 - C E S Sagfører Classensg. 394El - F Smedem. Slotsg. 5 El Bp. Nørrebrog. 34Mbe(H D N693v - O C Smedem. Fuglebakkev. 90 (El Bp. Duev.883 E |J Gh. 1033 y - A E Tomrerm. (NIIAbel) Valdemarsg. 333 B - N II Tømrerm. Frm: Valdemarsg. 33 IB s Cent. 4644 - Axel A Urmager Torveg-. 37 El Bp. Holm. Kan. 282 Kl - 1 V Urmåger Holm. Kan. 282 El f By 7113 Abeli E K Frue Klkollcktriee Kronprinsesse Sofies V. 23s m Abelmann IIL Ingeniør Stægers Allé S1[ø - B Urmager Antikvitetshdl. Landemærket 43 El $ By 1652y Bp. Ægirsg. 72H3 Abildgaard - J u s t Ab i l d g a a r d jun. Assurandør Stormg.dlBJ $.Cent. 7008 Bp. st. Kongensg. 593 E f Palæ 2300 - J C Fabrikant St. Annæ PI. 22* El - II Forretningsf. Grundtvjgsy. 421[3 $ V 6619x - Th. Gross. Kochsv. 312 3 f V 2188 y - N Kommunelærer Amagerbrog. 2154 IB - Just Konsul Gross. Jens Kofods G. 1* El D Cent. 11105

Person-Register for Kjøbenhavn Absalon, Annonce- & Reklamebureau ved Holger Hansen Landema'rket 49E JlCent. 119*0 & lly 2349y - Forsikrings-Aktieselskabet Raadhuspl. 45 [Bl D Cent. 9930 - Kbhvns-Frdbg. Yinduespoleringsbureau ved A Lindegaard Bagerstr. 2 [Bl U V2810 Accumulator - Fabriken, Akts., Direktor M Lossius Vesterbrog. 80 E Jl Cent. 2161 & V 3100 Achen P il Agenturforr. Rosenborgg, 24 SI | By 1658 - H C Bogholder Norrebrog. 684[N)J1N1184y - Chr. fh. Cross. Vodroffsv. 37° ® |i V 4880 - E Prokurist Mynstcrsv. 134H | V 2499 x Acka, Murreparations- og Kakkelovnskomp., ved Julius Nielsen Oehlenschlægersg.SOE || V 1548y Acker [Se endv. Agger] - Fr. Cross. Norrebrog. 423 [N] |) N 3571 - Fr. og H Frisenette Lotterikollektører Nygade 5 IB J By 3442 & By 3004 Ackérmann K E Kapt. i Soet. Gernersg. 2 Kl I) Palm 2228 x AcmePen Co. ved N PAIIansen&Co.Silkeg. 4 Gø $ Cent. 7967 Activ ved PH Ijindvang olektr.Instal- lationsforr. K irsteinsg. 4 E J 0 414 - Ma s k i n f ab r i kk en Activ ved TI O Rasmussen Norrebrog. 50 INJ J Cent. 4146 - Pakkassefabrikken, C Winther Holmensg. 26 Kl $ By 2808x - Vare-Kommforr. Landemærket 33 JC1392 Activa, Akts., Skrædderforr.Vesterbrog. 55A l | V 3050 Adae Chas. AG Gross. I1C AndersensG.2s Kl 5 By 6577 Adam’8 T r a n s p o r t Co. (Adam’ s Ex- pres Co.), Akts., Nygade7 00 f Cent. 7400 Grundl. 1884 Postgiro Konto Nr. 174 Adamsen Carl elektr.Install. Vesterbrog. 881 11 £ Cent. 6146 - H P Gross. Godthaabsv. 444 El H Gh.2402 - O Gross. M S H. (Chr. Stausholm) Bredg. 773 Kl - PP mus. Instrumentmager Adelg. 31 E J Palæ 287 v - H F Malerm. Frederiksborgg. 37 Kl Jl By 953 x - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - Sostr. Manufakturhdl. Peter BangsV.32B E H Gh. 1027 y Adeler [Se endv. Adler] - Cosmus Baron Fuldm. i Finm. Ryesg. 30 Villaen (S) J N 2035 - C H Baron Ekspeditionssekr. u. Magist. Østerbrog. 66C3 ffl J 0 844 x Adeler-Bjarnø Axel Fuldm. Solsortv. 58 E s Gh. 854 x Adelsbeck Axel Vognmand Tullinsg. 10 s 13 Jl V 5027y Adelsten H Repræsentant Gudrunsv. 8 Char- lottl. D Ordr. 1428 Adelørn Edvard Cigarhdl. Mcinungsg. 4 183J| N 2772x Bp. P D LøvsAllé 13EIfTg.875u Adler [Se endv. Adeler] - & Co. Cigaret- &Tobaksfabr. GI. Kongev. 41 IB H Cent. 1333 - Ludv. F Cigaretfabr. (Adler & Co.) GI. Kongev. 411IS J) Cent. 1333 - Henry Direktor Vodroffsv. 392 El J) V3609 - Hugo Direktør (H L Adler) Helleruplunds Allé 14 Hell. J| Hell. 550 - V fh. Direktør Rolighedsv.Sygebj. El - C A Fabrikbestyrer Egeg. 72E - Laura Frøken Østerbrog. 682É1 - Violet Frøken II C Ørsteds V. 731El J N 4016 ' August Gross. Vesterbrog.1291El JIV7928 ■BcrtelGross.R.VillanellaRundforbiNærum |l Nærum 28 • D B Gross. (D B Adler & Co.) Islands Brygge 52 E J) Am. 197 - DB Adl e r & Co. Gross. Bankiers Østerg.61 Kl »Cent.37,750,1623& 12623 ' H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen M J Cent'. 8331

IV —579

Abs — A g g

AdlerMartinGross.Østerbrog. 682|ø]J|01421y - Hanna Mag. sc. Rektor Sortedamsdoss. 97 El (2—3 undt. Torsd. og Lørd.) Bp. Calli- sensv. 19 Hell. Jl Hell. 1996 - Agnes Pianistinde Gothersg. 1674 Kl |) By 5501 x - O E Repræsentant Jernbaneallé 54 Yanl. « l)mh. 384 igmor Frøken Translatrice Villanella Rundforbi Nærum J Nærum 28 Ad l e r Cy c l e Ak t i e s e l s k a b , kgl.Hofleve- randørFrederiksborgg. 48ogVendersg.28Kl f Cent.9681,9682,9683,9684,11682& 11683 Adolph C J Direktør f. Akts. Fr. Th.Adolph’s- Enke, R.Uraniav. 17 El Jl Cent. 6061 - Einar Direktør v. Orlogsv. R. DM. Overg.- o. V. 60 m DM il. 188 - Birgitte Enke o. Gross. Gjentofteg.22 Gjentofte J Gjent. 279 - Julie Etatsraadinde Slotsholmsg. 162Kl I By 2228 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSH. Slotsholmsg. 162Kl J Cent. 9782Sommerbp.RaagelejeD Raagele,je 44 - CW Gross. Svondsg. 2;) OS - F r. Th. Ad o I p h’s E nk e, Akts., Gross. Slotsholmsg. 16 Kl Jl Cent. 7082 - O E Jægermester Godsejer Frederikkev. 16 Hell. D Hell. 855 - T Juhl Pianoforhdl. Jernbancg. 4A° E J| By 3310 - Asger Pr.-Løjtn. i Livg. Kmjkr. Ø-Voldg. Livg. Kas. Kl I) By 4295 - OveSnedkerm.Frejasg.5EBp. Birkeg .8SIS3 Adolphsen Vald. Forvalter Brogade 53 |c] Adressekontoret ved Ove Krak Nytorv 17 E D Cent. 308 Kontortid 9-3 Adrian O CCand.mag. Kommunelærer Bro- bergsg. I4 El - Rud.Gas-&Vandm.Kobbersmedem.R. (H H Adrian) Toldbodg. 212KI Jl Palæl588 - H H Kobbersmed Gas- & Vandm. Frm. Nyhavn 37 Kl f Cent. 3238 - LMC Kommunelærerinde Brobergsg.l4 [O] - Th. Malerm. st.Kongensg.442KIJ)Palæ421 - Th. & Alb. Christensen Malerm. Borgerg. 81 Kl Jl Cent. 2944 Adrian8enEBudeksped.Larslejsstr.llKIJlCent. 12975 &By7559 Bp. Hvalsev. 23 Brh. - A P Cyklehdl. Bagsværd Jl Bagsværd 32 Adsbøl Carl Tandlæge Strandv. 228 A Char­ lott!. $ Ordr. 2078 Adsersen Vald. Dyrlæge Cand.pharm. Allég. 27A'E Jl Gh. 1453 x - Waldemar Frngt-&Grønthdl. Skodsborgg. - Hugo Læge Dr. med. R. N-Farimagsg. I l 2 1! | By 5007 AdstoTte Georg Cand. phil. Kommunelærer Bentzonsv. 23 E A.E.G. Dansk El e kt r i c i t e t s Akt i esel ­ s kab Repr. forA.E.G., Berlin, Chr. d.9. G.5 KlJlCent. 5000 & 4322 Telegramadr. „Gea“ Postgiro Konto Nr. 357 Afnejemasklnen Dan ved Carl C Danly &Co. Falkonerallé 94 E Jl N 3465 Afrikansk Strudsfjerfabrik, PetreaChristian- sen N-Voldg. 52 Kl J By 875y Aftenbladet Landemærket 3 Kl Red. J| Cent. 4193 Eksped. Jl Cent. 1103 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21 E Jl V 1443x Aftenposten Ved Stranden 18 Kl Red. Jl Cent. 4737 Eksped. J Cent. 9393 Afzelius A Assist. v. Statsb. Lindegaardsv.il2 Charlottl. - ViggoJournalist Gl.Kongev.744ElJ)V415y Agbo Valdemar Urtekr. Colbjørnsensg. 11 E J Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 52 El Agenskov Richard Malerm. Saxog. 50* E J V 2608 x Agentur, Akts., H C Ørsteds V. 50 A & B El J Cent. 3812 Ag e n t u r c e n t r a l e n, D Thomsen Overg. o. V. 90 (£1 J) Cent.“ 348, 2349 & 5212 Ager J Repræsentant Jagtv.51sE JITg.l278x

Agerbeck Emilie Jordemoder IiudolphBerghs g . 56 m Agerbundsen Ingeborg Melhdl.(M'el-&Gryn- forr. AIola) Jakob Dannefærds V. 10B5 El - O Sadelmagerm. Krystalg. 3 Kl J) By 4475 Ageren ved Vilh. Bagger Adolph Steens Allé 4 El J N 2161 Agergaard J Kursusbestyrer Nørrebrog.761E! J N 876 x Agerholm [Se endv. Aggerholm] - Edvard Bibliotekar fh. Operasanger Hav­ neg. 74 Kl D By 4817 - Louise Blomsterhdl. Amagerbrog.l75(EDJi Am. 876 x - Sophus Direktor i Arbejdsgiverf. Livjæ- gerg. 211[o] J) 0 4156 - Svend Direktør Jagtv. 206s El Jl 0 4577v - Betty La ge Raadhuspl. 4 5E J)Cent.l3185 (11-12) Bp. Grenaag. 121É J> 0 3624y Agerlin Waldemar Broderilull. Værncdamsv. 4 El $ V 5778x - 'sEmmaEftf. Konditori Niels Juels G. 4 Kl Jl By 75 - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 E J! By 1560y Bp. Vandkunsten 63 E - A Maskininsp. N-Frihavnsg. 282 lø) Agersborg [Se endv. Aggersborg] - Thorvald Manulakturhdl. Torveg. 26(2) J) By 845v - Vald. Mekaniker Gas-&Vandm. Gothersg. 150 Kl J) By 550 Bp.Zinnsg.74E Agerschou VrK Prokurist StægersAllé 19 E Jl Gh. 2113 - D K Restauratrice Borups Allé 109 E J Gh. 2019 Agerskov M Adjunkt Cand. mag. Grundt- vigsv. 33 El J V 5634 y - Aage Arkitekt Ryvej Holte Jl Holte 581 - II CAssurandørGross.VimmelskaftetélE J Cent. 13943,13964 & 8027 Bp. Araager- brog. 4 ' 0 | Am. 1200 - A Bagerm. Hollænderv. 26s El ■ B E A Disponent Ole Borclis V. 39 Valby - R Fabrikant Nørrebrog. 1063 IHI J N 637x - Johanne FrisørindeKingosg.41El Jl V 7047 - CIngeniørR. Strandboulevard 3S m J)0 281 - HC Købmand Baunegaardsv.46 Gjentofte - Thora Lærerinde Ryvej Holte J Holte565 - WSkotojsfabr. Blaagaardsg.l5|tfl JIN511y. Bp. II C Ørsteds V. 732El Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester­ brog. 115 E) J V 4232 Agersnap Hans Kunstmaler Fuglevad For­ søgsstationen Lyngby J Lyngby 305 Agertoft P M Lektor Cand. mag. Lundsg. 104 É J| 0 145 u Ågerup N C N Frugthdl. Toftegaar

Ågi—Alb

IV —580

Person-Register for Kjøbenhavn

Agier Johs. Brændselsforr. Ronneallo 1Lyng­ by |) Lyngby 210 Agner Carl & Co. Gross. Norreg. 35 B® Cent. 8008 - Carl Gross. (Carl Agner & Co.) Sofiev. 23 13 4 N 1107 - H C Prokurist Frederiksv. 25‘[E]$;Gh.2215 Agnvig Ludvig Direktor N-Frihavnsg. 8e El $ 0 2805 Agri, Akts., Hovedkontor GI. Mont 12 B DCent. 782 & 783 Konstruktimskontor Hillerod Agros Akts. for Landbrugsmaskiner Vester- brog. 2B BU$ Cent. 11325 ■Aguilar Sanl Konsul N-Frihavnsg. 9(5° El $ 0 35(59 ■ tie Agiiera y Bayo V G spansk Minister Kri- stianiag. 61El $ 01052 Ahl Gerda & Annie Lundsgaard Frisørinder - A Mctalvnrefabr. Amalieg. 31 B JpPalæ 2378 Bp. Liljev. 13 Gjentofte 4 Gjent. 045 Ahlbom Villiam Revisor Blaagaardsg. 212 El |1N 38y - J J Sekretær Frdbg.AHé 3G3 (S J V 55G0v AhlefeldtJ MEnkegrevinde Njalsg. I 1[B - O M H l''roken St. Knuds V. 34s 13 Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. G. Allé 12s [Kl - ATE Greve It., Forretningsforer f. „Fjerde ■Søforsikringsselskab4 Holm. Kanal 24 B 3 Cent. 25G& 1075G Bp. Villa „Flakvad14 Rungsted $1 R 17 - Carl Greve Valby Langg.1004Valby 4 Vh. 324 x - C W Grove IC. DM. Ny Toldbodg. 47 B | | Palæ 1176 - Erik Greve Ritmester Amalieg. 8 B $ Cent. 12202 - SigismundGreveKmh.IIofjgm.il. DM. St Annæ PI. 3- B $ Palæ 1219 - Wilh. Greve Cand. polit. Palæg. G3 B $ Palæ 2048 - 'Hedvig Komtesse Peter Bangs V. 8 [E $ Gh. 181 x - JohanncLensgrevinde Overhofmesterinde hos Enkedronningen Kronj)rinsesseg.20B - C Ovcrretssagf. Raadhusstr. 7 [li) $1 Cent. .12432 Ahlén S Arkitekt Soborghus Allé 5 Søborg $ Sob.130 Ahlgren I I A V Malerm. Vdunsg. 53 10 $ Tg. 665x AHImann Vilhelm Arkitekt Jyllands Allé 37 Soborg $1 Sob. 471 - Emilie Caml. polyt. St. Knuds V. 15s 13 - E Enke e. Oberst 'Willemoesg. IB1El - Michaéle Froken Willemoesg. 18* El J) 0 508 u - Nikolaj Ingeniør Ilorsholmsg. 22 F3 IH$ Tg. 1G83 y - Marie Froken Kunstmalcrindc St. Knuds V. 158 (3 H V 2097 y - Hans Overassist. u. Magist.ForfatterBag- - gesensg. 64 (Hl 4 N lOOlx Ablmann-Ohlsen SK Kapt.V-Boulevard47' [H 4 By 0396 -Ahlstrand C P Hdlsfuldm. Lyneborgg. 83 B J S 2802x Ahner A Buntmager st. Kongensg. 10 B 4 Palæ 1107 y Ahnfeldt Olga Enke e. Stiftamtmand Bredg. 492B $ Palæ 2329 Ahnfelt-Rønne 0 Overretssagf. Frederiks- borgg. 7 B 4 Cent. 2320 & 6743 Bp. Ny- brog.324 B 4 By 7738 Ahrbjerg A fh. Stahsserg. DM. St. Pauls G. 52' H Ahrenkiel Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 tg 4 St. 393x - Georg Urtekr. Gross. Raadhusstr. G El 4 Cent. 4994 Ahrenkilde, E V Entreprenør Amagerbro^. 1534@3 $ Am. 355y - ’s N Eftf. Frugt- & Grontlull. Nørrebrog. 11 M 4 ‘N 2859 Ahrens [Se endv. Arends] - Otto Ingeniør Malmog. 8S EJ 4 0 5210 Amagert. 33 B D By 4810 Ahlberg [Se endv. Alberg]

Ahrens Georg Telegrafkontrolor Aabenraa 35* B f By 5036 y Ahrensberg H Cas:-&Vandm. Holmhladsg. 99 [S] ® Am. 18Gx - .7 V Klejnsmedem. Carlsg. 2 (S) - H& S o n Smedem. Gas-& Vandm. Sver- rigsg. 6B [s] 4 Am. 177 x AhrenstVJKommunelærerFrdbg.Bredeg.7[E Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Carl Gross. Badstuestr. 91B Ahrnill G W Postassist. Borups Allé 184[H Aigens Chr. Kunstmaler st. Kongensg. Gi A B 4 Palæ 508y Bp. Skindcrg. 13' E | B y 5096 Å i n e s wo r t h Coal &, Iron Co. ved . Hemming Ege Amalieg. 24 B 4 Palæ 1084x Tclegramadr. „Åinesworth14 Aistrup Robert Direktor st. Kongensg. 1103 B 4 Cent. 10196 - A Kontorchef Strandboulevard 79s El - L P Mobclhdl. Snedkerm. Torvfcg. 20 El 4 By 2331 x og Svanev.2 E 4 Taga 1882x Ajax, D amp s k i b s s e l s k a b e t Korresp. ItedcreSvendsen&ChristensciiFrcderiksg. 1 B 4 Cent. 2537 Stats 4 38 Tclegramadr. „Nautical4 Akademiske Antikvariat, Det, ved A L E V Ørno Fiolstr. 12,14 B 4 Cent. 2298 Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kjobmagerg. 64 E (10-2) 4 Cent. 7513 Statstelefon 10 Ako, kern. tekn. Fabrik ved A Hald & E Brauno Husum $1 Brh. 336 Aktieselskabet - A k t i e s e l s k a b e t f o r k em i s k Indu­ s t r i Kristiansg. 1 [K] 4 Cent. 6388 Tele- gramadr. „Kemindu4 - A k t i e s e l s k a b e t N K A Kug l e l e j e r Ilelgelamisg. 7 [Bj Cent. 1203G& V 7503 Telegramadr. „Nordkula4 - A t i e s e l s k a b e t S v o v l s y r e - & S u ­ p e r f o s f a t - Fabriken Limf jorden Kontor Slotsholmsg. 3 1KI 4 Cent. 6388 - til Fremme af dansk Ferskvandskultur GI. Torv 22 HH - Ak t i e s e l s k a b e t Wikborg’s As s ur an ­ c e s e l s k a b , (.'hristiamaGeneralagent AI- tred Christensen Amalieg. 24 (Kl 4 Cent. 5390,1735 & 221 Telegramadr. „Alfred4 A k t i e t æ n d s t i k f a b r i k k e n „G l o d e f ri“, Akts., Heimdalsg. 39 (Li 4 Tg. 445 Aladdin, Akts., mck. V;orksted GI. Kongev. 39 13 4 V 2939 u A la Ganterie Grenobloise, AT Bording,Akts. Amagert. 11 B 4 Cent. 159 Albarts PTapetserer&DekoratørVesterbrog. 14 IH 4 Cent. 11427 Albeck Ludvig Apoteker V-Boulevard 254(B 4 By 1278 - Kaj Cand. jur. Sekr. i Finm. Pctersborgv. I4 É1 4 0 1049 y - Hj. Direktør Vesterbrog. 44' [H - Mimi Enke e. Overretssagf. GI. ICongev. 29 B3 m 4 V 4051 - Carl Gross. (Andersen &Albeck) N-Fari- magsg. 39'- B 4 Py 2033x - CE & Sons Eftf. Gross. Frederiksbergg. 28 IH4 Cent. 1819 - F Gross. (Jul. Schmcdes Eftf.) V-Voldg. 23 m 4 By 2747 - Emil Guldsmed Valby Langg. 49 A Valby 4 Vb. 2G2x - Sv. Kapt. i Soet. st. Kongensg. 119 B 4 Palæ 1053y - V Kontorchef i Nationalb. Kronprinsensv. 14 IS 4 Gh. 1423 - Marie Malerinde Havneg. 74 B 4 Byj35y - Asta Froken Porcelænsmalerinde Kong Georgs V. 5G1E 4 Gh. liWJy - Andr.ETapetsererSkinderg.20B 4By3019 - E TapetsererTullinsg.lOCS 4 V 2958x Bp. Kaalnndsg. 5' (B - Fritz Tapetserer (Sporré & Albeck) Bjcl- kcs Allé 25 (E IAlbek J Malerm. Holsteinsg. 50 El 4 0 1660

Albek K M Musiklærerinde Amagerbrog. 1873 fsj Albér Daniel Fabrikant GI. Kongev. 872 134 V 863y - Eduard Gross. Holbergs Allé 12 Vanl. 4 Vanl. 160 Alberg [Se endv.Ahlberg] - Niels Forretningsf. Molleg. 42 El 4 Cent. 12493 - M RepræsentantBlegdamsv. 72 A3 El 4 ^ 2899 x - A L Trikotageforr. Borgerg. 87 B AlbertHBornekonfektionsforr.Gross.Vester­ brog. 80 1 | V 3980 Bp. Valdemarsg. 18s [B - L Fotograf Kjobmagerg. 42 B 4 By 2159 - Carl Porcelænsmaler Classensg. 3A2El Alberti Sofie FrokenGl.Mont l 3 E 4 Bv 4102 - Robert fh. Stolefabr. Strandg. 27B4 El 4 By 7430 Albertsen Hans Afdelingschef Ø-Sogade 1004 El 4 0 154v - A Fiskehdl. Nørrebrog. 90 El 4 N 3444 Bp. I’ G Kamins Allé 3S E - Herman Forvalter Guldbergsg. De gamles By El - L Fuldm. Nojsomhedsv. 71E] - Vilhelm Gross. (Vilhelm Albertsen & Co.) Frdbg. Allé 66° (3 4 V 4058 - Vilhelm &Co. Gross. Borsen E 4 Cent. 4174 - V T Justitsr. II. Amicisv. 6* O 4 V3296 - Il Skibsreder Nyvej 18 Gjentofte 4 Gjent. 551 - L A 'l’ranslator Stuckenbergsv. Lyngby 4 Lyngby 487 Albertus Gundorph Billedhugger Jagtv.202s m - V Billedhugger Kongelysv. 12 Gjentofte 4 Gjent. 613 - Chr. Overingeniør li. Duntzfeldts Allé Gs Ueli. 4 Ilell. 1473 Albing Aage Fuldm. Ilvedev. 1 Brh. Albinus Jul. Adjunkt Cand. tlieol. llotbcsg. 153 El 4 0 702y - J Gross. (Lucas &Schaltz) llyesg. 1313El 4 0 1 5 5 ly Albinus Larsen Direktor (Nordisk Annonce­ bureau)Kjobmagcrg.38 BJjCent. 503&594 Albinussen N F Fiskehdl. Ægirsg. 53 IH - AI Vaskeri N-Frihavnsg. 57 E) 4 0 23G5y Albrecht Paul J Direktor Bemstorlfsv. 125 Ilell. 4 Ilell. 2129 x -C L Snedkerm. Holsteinsg. 21 El Bp. Hol­ steinsg. 53 El 4 0 2059 - Otto II Varemægler Callisensv. 21 Ilell. 4 Ilell. 383 Albrechtsen [Se endv. Albrcctsen, Albrekt- sen, Albrethsen] - S A BogholderTranslatorGI.Kongev.132S -Inger Broderihdl. Herluf Trolles G. 22*B 4 By 4000 - Martha C M Bornekonfektionsforr. (Vilh. Hansen’s Eftf. J Mathiassen & Co.) Ve­ sterbrog. 106 B2 [E - J Dyrlæge Vodroffspl. 10° [3 J) V 1952 y - A fh.FabrikantVodroffspI. 10° 13 4 V 4495 - E, Akts., Fedevareforr. en gros Syndcr- gaardsg. 5 IB 4 Cent. 3416 - Carl Frugt- & Gronthdl. st. Kongensg. Dragor 4 Drngor 60 - L Giarm. Ø-Farimagsg. 39 El 4 0 1846x - A Gross. Herluf Trolles G.22'B 4By400G - A M Gross. statsaut. Revisor II. DM. GI. Kongev. 1324 13 4 V 2069 y - E Gross. Under Elmene 1° El 4 Am. 1579y - P Ilcrreekviphdl. (P Albrechtsen & Co.) Rcvcntlowsg. 123 El 4 V 6061 u - P&Co. Hcrreekvipbdl.Vesterbrog.10lH 4 Cent. 7292 - II P Ilorkr. Kirkegaardsv. 12 IB 4 Am. 207y - II Ingenior Cand. polyt.Willemoesg. 13'E1 0 4570 - GeorgMalerm.Willemoesg.242El 403455X - K Manufakturhdlskc Tagensv. 42 IH 4 Tg. 98Gy - Gerda Modckdl. Frcderikssundsv. 15 [D 4 Tg. 1894 Bp. Nojsomhedsv. 35s El

Alb—Alt

Albrechtsen N J l ’ostassist. Noras Sidev. 4 Charlott]. - Johs. Skotojshdl. Å’esterbrog. (52(11 JJCcnt. 92(51 - Magnus Skrædderm. Birkog. 22 [N] $ N 2585y 1ip. Vostend 53 E $ \' 1,‘»r>v - O P Snedkcrm. Vanløse Allé 140 *Yanl. - Fr.Urtekr. Halmt.l S(B] J)V2527y - IL Urtekr. N-Frihavnsir. 7 E J) O 1924v Bn. Aarhus«-. 12‘- E J1 0 1488v - Oda Yiktualiehdl. N-Fasanv. 2(57 E Albrectsen H F L Cand.jur. Piokurist IIos- seløg. 292 H3 - M Morch Cross. St. Peder Sir. 18 (K) - A l b r e c t s e n&M a d s e n Ingeniører Vo- sterg. 13 E fl Cent., 8434 - Sophus Ingeniør (Albrectsen & Madsen) H C Ørsteds Y.HH 3 EJ £) X 2471 v - II L C Åtusiklærerinde Bianco Lunos Allé o1 m - J Y R fh. Protokolfører i Kriminalretten Grundtvigsv. 7‘ IS Albrektsen A C Pianofabr. Bredg. 3(5 B J) Palæ 942 y B]>. Ny Toldbodg. 412 Kl - J M Yiktualiehdl. N-Fasanv. 138 (E J)Gh. (532 y Albrethsen Fr. Afdelingschef Aurehojv. 3S Ueli. - Aage Arkivar (.'and. polit. Vinkelv. 141El Albumin, ved V Petersen, kem.Fabr. Blaa- gaardsg. 15 [NJ $ N 1547x Alekto ved P .lørgensen Maskinfabr. Val­ by Lang«. 74 Valby J) Yb. 928 Alexander A Gross. Reventlo-ws«. 30 O - D &AKlkollektricer Ringstedg. 61 É 1 - Chr. Repræsentant Ringstedg. (is E ® 0 1447x Alexandersen Jørgen Bogholder Tycho Brahes Allé 312 IS $ S 2327y Alexandra, ved Arthur Hansen Blomsterhdl. Frdbg. Allé (52 El J) V 101 Gy Alf ved Einar Bringehy Osteforr. Østerbrog. 98 S Alfa ved AugustaVoltelcn Petersen Broderi- hdl. Norrcbrog. 64 [SI £1 N 784y - Ekspressen ved II P Mikkelsen Valken- dorfsg. 13 H $ Cent. 11555 & 14800 - Alfa Margar i n e f ab r i k s Hovedop lag llambrosg. (i E $ Cent. (517 & (537 - Separator, Akts., IReparationsva*rk.sted for Centrifuger Mølleg. 2(5 (N) Jp Cent. 7429 Kontoret aabent 9-4 og Lørdag 9-3 Alfenide Nysolvvarefabr. Kjnbmagerg.50DB Algreen-Ussing Flemming Forfatter Schle- gels Allé (is El $ V 52(57y -E l i Fine Maskinafskrivningsbur. Adolph Steens Allé 7S El $) N (51Sy - Gerda Sekretær i Justitsm. Vesterbro«. 1922 EJ - II Frøken Skolebestyrerinde Ronnebærv. Ilolie |1 Holte 326 Alhambra, Akts., Filmsforr. Administration Revenllowsg. 321(Bl $1 Cent.9920 Optagel­ sesteater Estersv. 14 Ueli. |l Ueli. 213 Fa- brik Madkcv.5 EJ $1 Gh. 589 Telegramadr. „Hambrabio" - ved J Christensen Vinduespoleringsforr. Sindshvilev. 3A EJ J) Gh. 1257x Alholm Viggo Smedom. .Enghavepi. 15 ESDV 3822 Alkjær MA Kommunelærer Hyldegaardsv. 38 Charlottl. $ Ordr. 354 - C A l’ostassist. Baggesensg. 2 1 (SI - Johs. T 0 mrerm.Godthaabsv.l 8 C 4 E DGh. 1200 « Allart G bel«. Gesandt SK. Toldbodv. 7 OBD Cent. 1741 Alléapoteket Frdbg. Allé 42B El $ V 8(55 Allen [Se endv. Allin] - Poul Fabrikant (Johannes Allen's Metal- varefahrik) Strandhoulevaril 1052 E ®O 1925x - Kai Forfatter Vodroifspl. 5:>El D V 4697 - Johanne Frøken Fredcnsv. 12 Charlott], - Rigmor Koncertsangerinde Nørrebrog. 24;) IS 1(1 N 19(5y - ’s Johannes Metalvarefabrik st. Kon- gensg. (51 KJ $ Cent. 3272 - George Sanglærer Linnésg.6;tKIDBy2491y Person-Register lor Kjøbenhavn

IV —581

Almind Magnus elektr. Install. Ingeniør Reykjaviksg. 5 i | Cent. 6708 Filial Strandv. 185 Hell. $ Hell. 1808 Bp. Ma- riev. 9 Hell. D Hell. 2015 - Chr. Manufakturhdl. Torveg. 1 Ø | Cent,. 6365 Bp. Brogade 22 E - Peter Maskinfabr. Blegdamsv. 114 El JO Cent. 3742 - Valdemar Overmontør Nv Aaboulevard 10: El j?JT«. 142Sx - Chr. Skra'dderm. (L Kanneworffs Eftf.) Svanholmsv l 1El - N II VSkrædderm.Norretofte Allé 8Valby Almindelig dansk Gartncrforenings Llykkes-- forsikrings-Selskab Puggaardsg. 11 E D Cent. 8530 Postgiro Konto Nr. 296 - Almi nd e l i g G r u n d e j e r f o r s i k r i n g : Akts., Kjobmagerg. 54 KJ $ Cent. 12733 Almindelige - Det a lm i n d e l i g e H a n d e l s k omp a g ­ ni, Akts., (The General CoinmercialCom- pany, Ltd.) St. Anme PI. 2(iH Cent. 890 Stats $ 1 Telegramadr. „AlminkoF - Det a lm i n d e l i g e Landbrugs- & P lan tage kom pagni, Akts., St. Annæ PI. 2(5 KJ $ Cent. 890 Stats g\ 1 Almkvist N PSkrædderm.Nansensg. 39B jP By 745x Almqvist Joh. Fnigt- & Grønthdl. Linde-. gaardsv. 15 ('harlottl. Almtoft .1 P Prokurist Stråndlioulevard 114^ U | O 4075y Alnøe S P ÅL Kontrolur v. Statsh. Rebckkav . 131Hell. Alrøe Ålichael Fiskchdl. Torveg. 6? |(J] ® By (5299 Als J ens Frugthdl. N-Frihavns«, 72 E D 0 2639 Bp. Marstalsg. I l 4 E |) 0 1388y - Rudolph Gross. Raadhuspl.lLB3 E ®Gent, 9324 - C J Kommunelærer Georgsv. 14 Charlottl, D Ordr, 1889 Alsfelt F Overassist. Ny Carlsbergv. 214E ff V 630 x Alsing F Gross. (Alsing &Kapel) Dronning- gaards Allé Holte. J) Holte (519 - &Kapel Gross. Nørreg.36 B D Cent. 654 • F R E fh. Overmaskinmester R. DM, IE Ohlsens G. 22E Alsleben E Maskinfabr. Ilaraldsg. I 1E Aister Poul Overretssagl’. Kristiansg. 1 B Cent. 12768 & 12892 Bp.Graabrødret 122Bl Alstrup J Asylbestyrerinde Østerbrog. Kron­ prinsesse Louises Asyl E - HRBankboghc)ldcrAllég.25B:,EDGh.245t - Ål Bogholder Allég. 25B:t [El |) Gh. 2451 - II Cand. phil. Kommunelærer Rosenv.Allé l 2 E f 0 2892x - C C Direktør Kongedybet 101E - Th. Andersen Generaldirektør f. Statsb. R. 0-Sogade 8S Kl D Cent. 1237 - V Kommissionær AmagerFælledv.IS'E S 2338 - Poul Kontorchef Bergthorasg. l l s E | S 2509 - Peter Redaktør Foraarsv. 18 Charlottl. Ordr. 1(579 - Rud. Sagfører Nybrog. 281B D Cent. 666C^ - CarlTeaterdirektor Raadhusv.20 Charlott), Aslvold H Frue Broderskabsv. 19 El Alsø Holger Ingeniør KastrupAl IélOKastrup-, D Kastrup 140 AlsøeAxelFabrikinsp.Cand.polytr.liolsteinsg.. 494 E - O Ingeniør Cand. polyt. Holsteinsg.49^ E | 0 22y - J P Magasinforv. Holsteinsg. 494E - Aage Træhdl. (A Levinsmi &Alsoe) Nye- landsv. 381El Jl) Gh. 485 Altermann Leiser Fabrikant (De danske Ma- nufakturhandleres Konfektionsfabrik).Ty- rolsg. 32E H S 28(58x - L Inspektør Nordlandsg. I4 E ||Am.2175y- Alt-Fix, Akts., Skotojsfabr. Ilusumg. 26 IH' D Tg. 1026 x Althuon & Nielsen, Oscar Kiellerup's Eftf., Akts. Special-Maskinfabrik Tonderg.18 Eli | V 1091x

Allensteen L A Bagerm. Rosengade 13 KKl $ Palæ I303y Aller Axel Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaard Valby J) Cent. 950 &8922 -Carl Bladudgiver R. (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaard Valby j$ Vb. 319 Sommerbp. Villa Sophienholm Frederiksdal £1 Frede- riksdal 4 - ’s Carl Etabi. Bogtrykkeri, Bogbinderi, Galvanoplastik, Stereotypi o« Papirfabrik HovedkontorValbygaard Valby $} Cent.950 &8922 Postgiro Konto Nr.3(53 Ekspedition og Abonnement Amagert.14Kl (8-5,Torsd. 7-5) $ Cent. 5177 - Yald. Direktør (Carl Aller’s Etabi.) Val- bygaardsv. 3 Valby J) Vb. 444 - Johan Kreaturhdl. Asger Rygs G. 32US $! X 3454 - Chr. Slagterm. Falkonerallé67 EJJJGh.466 - Jens Tømrerm. St. Thomas Allé 24 |V] van Aller P Direktør Tagensv. 33:! E JJ Tg. 10.87 y - August Repræsentant Classensg. 17 A 3Hl D 0 2257 u Allermann Johs. Frugtlull. Ægirsg. 44 E $} Tg. 1044y Bp. Jagtv. 1332 EJ! Tg. 655 Allert H J Kommunelærer Hans Backers Allé 6i (BJ Allerten C & K Frøkner Turesensg. 343Kl AllerupCharles Gross. (First American Per- fumery Oja) Gothcrsg. 105:t IHBy 1346 x - Kai & Co. Gross. Kong. Nyt. 8 B JOCent, 3024 &3044 ^ - Kai Gross. (Kai Allerup&Co.)Gl.Kongev. 1411EJ ffi V (5331y - A Ingeniør Ingerslevsg. 1421E $ V5948x - Flemming Overrctssagf. Skinderg. 38 E J) Cent. 372 & 3435 Bp. Vodroifspl. 13s IS Jj V 726x - Emil Repræsentant Brodersons Allé 19 Ueli. D Ilrll. 2151 Allesø Iv A Ingeniør Thorvaldsensv. 10s El | V 1632 x A l l g em e i n e E l e c t r i c i t a t s - G e s e l l - s c h a f t Cbr. d.U. G. 5 |KJ Se under A.E.G.* 6 Alliance, Akts., Emissions- & Financieriugs- selsk. Raadlnispl. 45 Hil Cent. 13129 - Assurance Company i London Stormg. 61 E H Cent. 465 Allin [Se endv. Allen] - Carl Bogholder Hovmarksv. 42 Charlottl. U Ordr. 1025 - Arthur fh. Domorganist R. Classensg.72 E - Hans Forretningsf. Kor.'ørg. 33s E $) 0 4031 x - Otto Gross. Classensg. 7 [o] $ 0 53(53 Bp. Bagsværd J) Bagsva-rd 127 - F Zangenberg Ingenior Rant/.ausg. 701(SI - Georg kgl.KapelmusikusØsterbrog.1364 lal ® 0337 r • -Otto kgl. KapelmusikusEnighedsv. 71El D V l(579y Alling A Gross. Roskildev. 47 Valby - FE Gross. liermtorifsv. 137 Charlottl. - Frants Ingeniør Puggaardsg. 4S E D Cent, 3071 & By 6471 - N M Ingeniør Carit Etlars V. 18s El - C KKontorchef Puggaardsg. 4S E Alm P Cigarhdl. Solvg. 2 H J} Palæ 1797 x - A l l Organistinde Blaagaardsg. 493 [N] - A O Skrædderm. Olfert Fischers G. 6KB JPPalæ 22(51 - Brodr. Skrædderm. Dameskræddere Fre- dericiag. 121H J) Palæ 820 Almania Cykleforr. ved N Chr. Hansen Val- demarsg. 57 & 59 E D Cent. 11088 Almb'lom Aug. Bagerm. Vesterbrog. 119 El D Cent. 5975 Almdal Alfr. M Kontorchef St. Markus Allé 54 EJ | N 3486 - Hans Pianist Musiklærer Yodroifsv. 28:1EJ $ V 7(538 - Ål artin Restauratør Guldbergsg. 21 |N) $ N 3437 Bp. St. Ålarkus Allé 54"El Alme C Agenturforr. Thorvaldsensv. 71El J) N 369x Almer CPBogholder DM. Aaboulevard 423(S1

Alt—Amu

i v —582

Person-Register for Kjøbenhavn

Altmann T Skrædderm. St. Thomas Allé 1(S Bp. Enghavev. 72(B] Altransport, Akts., Gyldenløvcsg. 10 E g Cent. 2701 Altschuler Adolf Ingeniør Gross. Colbjorn- sensg. M2[S Aluminia, So Kjøbenhavns Fajancefabrik Smalleg.45 El Alvar Hjalmar TandlægeNorrebrog. 18A‘EO | N 55x (10-4) AlvinA F Cand. mag. Islands Brygge 333BU Am.-Scan.-Rus. ved R Brinkholm Westond 7 U g Cent. 2008 AmagerAnnonce-Burcauvedj AagaardAma- gerbrog. 110 [s] g S 2227 - Betonstøberi ved Kr. Kronstrom Strand- lodsv. O DCent. 1431 &Am. 723 - Borgerven, Red. Anthon Larsen Dronnin- gensg. 482EUg By 1591 y - Boulevards Fedcvarcforr., Akts., Amager Boulevard 126 [C] $ Am. 20 »JJrændselsl'orr. ved ,1GJensen Ilojdev. 3 M g Am. 104y ■ • Central Mejeri ved Carl Hansson Amager- brog. 139 [s] $1Am. 741 x - Dampvaskeri ved II L MHansen Øre- sundsv. 11 [Sj g Am. 605 - Foto, Ejner Poulsen Amager Boulevard 134 [o] g S 2400 - Iscnkramhdl. Amagerbrog. 137 S] g Am. 633v “Jernstøberi, Akts., Kirkcv. Dragør g Dragør 112&Dragør 114 - Kallelager, Akts., Amagerbrog. 130EDg Am. 1064x - ’s Kolonial-Lagcr, Carl Knudsen Amager- .brog. 110 [s] g Am. 17 - Legetøjsforr., I Nielsen Amagerbrog. 186 m |) Am. 1007v - Liederhandel ved C B Jakobsen Olie­ grensg. 2 (D|) S 2922 - Skotojs-Messo ved S PHansen Amager­ brog. 116 [5] $ Am. 983x - Ama g e r Sæk k e k omp a g n i , Lt d. , GuI- landsg. 24 [SJg Cent. 134(54&Am.l834Tc- legramadr. „Hcssiansa'k1 - Vmlidl., F Nielsen Amagerbrog. 104 GUgi Am. 90 Amagerbanen KontorAmagerbrog. El g Am. 543 og Stationen g Cent. 7142 Ama g e r b a n k e n , Akts., Amagerbrog. 25 El g Cent, 1798&3098&10897 Amagerbro - Amager br o, Akts., Amagerbrog.2El g Cent.7897 &10897 ~ - ApotekAmagerbrog. 102 GUg Am. 1257 - ’s Blusemagasin, Akts., Amagerbrog. 117 El g Am. 479 x - Cyklemagasin ved H Varbæk Amager Boulevard 133 El g Am. 904 - ’s Kolonial- &Yinhdl.,Akts., Amagerbrog. 2 El g Am. 1155 Amagerbrogades Sæbeuds., Akts., Amager­ brog. 124 GUg Am. 160 v Amagermøllerne,Akts.,Ilavncg. 19 E gCent. 21 &2124 Amatør-Fotografen vedEnna, fotogr.Artikler Yimmelskaftet 47 Kl g Cent. 10707 Ambech Th. Repræsentant Vindruev. 6Brh. g Gb. 2542 Amberg I kgl. Kapelmusikus Amalieg. I l1IH f Palæ 1997 CKommunelærerinde Faxeg. 194[øl Ambrosen OttoR Baand- &Modehdl. Frede- riksborgg. 22 Kl g By 595v Bp. Norre- brog. 187‘ El g Tg. 256x Ambrosia, Akts., Konfekturehdl. Nygade1K1 g By 1539y AmbtEinarArkitekt Gl.Strand 523Hg Cent. 5594 Bp. Ny Vesters'. 121OBJg By 4433 - H fh.Lærerindo H CØrsteds V.GG4[3 Ambye A Arkitekt Kastelsv. 4 El g 0 71 Bp. Eivmdsv. 0 Charlottl.g Ordr. 1089 Amdi-Hansen A Automobilkøreskole Løn- gangsstr. 18 H g Cent. 13080 .Amdisen Harriet Manufakturhdl. Nørrebros 2221El - S A Manufakturhdl. Frederikssundsv. 39 El g Tg. 559 x

Amdisen S A Urtekr. Vesterbrog. 127A 3 g V47x Amdrup [Se endv. Andrup] - H Chr. Gross.Jernbane". 3 O gCent.8951 Bp. Nyvej 433 g V lOOlu - GCKominandor iSoet. K.DM.FM. Ovcrg. o. V. 62 El g Mil. 147 - NKKommunekercrindeGl.Kongev.94A33 - R N Kommunelærer Cand. theol. Godt- haabsv. 433El - VMOvorretssagf. SparekassedirektørR. NyVesterg. 171El g Cent. 3005 Amelung C FGortlerm. Degnemose Allé 55 Brh. g Brh. 101 - P Translator Prokurist Under Elmene l s El g Am. 1949y America-CanadaEkspedition, Olaf Lassen & Co. Amagert. 24 IHg Cent. 4158 American Bureau of Shipping, II P Hagel- borgTordenskjoldsg. 25 Kl g Cent. 878 - Ameri can Expr e s s Company, Akts., Holm. Kan. 8 IHg Cent.0750 Tele- gramadr. „Amexeo1 - Akts., Herreckviphdl. Kjobmagorg. 02,64 H g Byll44y - Ilouse ved A Gliickstadt Ilerrcokviphdl. Aaboulevard 20 [fil g N 2324 - Lady ved F Jlegelund Lingerihdl.Værne- damsv. 18 3 g V 1888y - Lenoclean, 'The, OA Jespersen Wcstcnd 4 BUg V 3954 - Motor Coinp., Akts., Tagcnsv. 30 [L] - l ’roduct Co., RØstergaard &Co. Nv Kon- gensg. 15 (Bl g By 1955y - Silk Co. ved Henry Olsson&Co.IIolbcrgsg. 0 H g Cent. 5980 - Steel Export Co. Eneforhdl. Akts. N Chr. Wiberg Vesterbrog. 3 B [IS g Cent, 12942 - Tailor ved F C Syrig Frcdcriksborgg. 7 H g Cent. 5133 - Tobacco Co., The, Akts., Sundholmsv. 65 (Ug Cent, 9891, 9892&9893 - Transatlantic Company Chr. d.9.G.5 H g Cent. 12700 - American Trading Company (Hovedkontor New York) ved Hans H Larsen Kobmagerg. 22 H gCent. 12622 AmerikanskAuto GummivedHolger Hansen &Hahn St. Jakobs G. 9 El g Cent. 6981 - Baltisk GummiCentral vedEdm. Knudsen Holbcrgsg. 28 H g Cent. 8283 - Budekspres ved L HarboeOlsenVesselsg. 4 fM)g Cent. 6976 &N 1445 - Amerikansk Elektricitetsselskab Scandia, Akts., Bredg. 25 C Bg Palæ 709 Telegramadr. „Lyskraft1 - Gummivare-Industri ved ONielsen Vær- ncdainsv. 153 gCent. 5932Filial Vesterg. 3 H g By 4195 - Kontormobel-Lager ved Robert Dobel Kronprinsesseg. 26 H g Palæ555 x - russisk engelsk Gummi Import Gothersg. 91 H g Cent, 4463 - Ame r i kansk Traimport vedEmi- lius Lamp N-Frihavnsg. 26 [g] g Cent.8923 - Tejrensningsanstalt, F G SyrigFrederiks* borgg. 71H g Cent. 5133 Ameta,Akts., Niels JuelsG.llBgCent.10002 Amhof II Assist. v.Statsb.Kompagnistr.8'H Amholt Einar Prokurist CL IbsensV.4Gjen- tofte AmmendrupJørgen Sølvsmed st. Kongensg. 32 H g Palæ 1043y Bp. Leifsg. 93(S Ammentofte S P WIngeniør (ElektriskMa­ skinfabrikNowa) Frederiksv.3l8E) Ammentorp Chr. D Direktor Slotsv. 19Char- lottl. g Ordr. 1576 - Carl Gross. St. Pcd<’rStr.34 HgCcnt.13967 Bp. Vinkelv. 633 g N 608x - R E Gross. Ilavncg. 55 H g Cent, 11486 Bp. Paludan Mullers V. 823 g V 5908y - Anders Ingeniør Biilowsv. 5 A 3 g Cent. 12953 * - CEAKmb. Stiftamtmand K. DM. Frdbtr. Allé 833 g Cent. 7556

Ammentorp Emil Kontorchef i Universitets­ kvæst, Steenstrups Allé 343 - Ludvig Læge Dr. med. Generallæge K. DM. Solvg. 261H g Cent. 326 (2-3) Ammerup A Gross. (TBaagoe’s Eftf.) Øster- brog. 106' El g 0 752 - Kaj Prokurist Smedestr. 1Valbyg Vb.75v ' Ammerzbøll Laura Pensionat GI. Kongev.983 3 gCent. 11244 , Amming Harriet Vagtdamcbureau Vodroffsv. j 5833 g N 3315y I Ammitsted Andreas Rosenborg Assist. Guld- bergsg. 96s El j Ammitzbøll Anton Eksportforr. Halmt.22HU j g V4716 ' | - EFuragehdl.H CØrsteds V.12‘ 3 gCent. 12001 - A EnkefrueKlkolIektrice Lundsg. 7* El g 0 3380 - II Cfh. Landmand Strandg. 32' EJ - Carl Broe Murerm.OehlenschlægersAllél8 Vanl. g Vanl. 221 - E Prokurist Norrebrog. 1631El Ammonsen [Se endv.Amundsen] - CCInspektor v. farmaceut. Læreanst. Stockholmsg. 27 El Ammundsen [Se endv. Amundscn] - Niels Fabrikant (Automobil-Ambulancen) Kildovældsg. 67 S g St. 843x - S Fabrikant Cand. pharm. Norreg. 35 CH g By 835y Bp. Matthæusg. 272Q2gV 4761 - II PIiigeniorCand.polyt.J\Iaglekildev.82ffl g V6319y - ValdemarProf.v. Univ.Dr.thcol.R.Fuglc- gaanisv. 30 Gjcntofteg Gjent. 676 Amnitsbøl Svend Assurandør Ilavncg. 55 H g Cent. 3591 Bp. St, Knuds V. 5S3 g V 7239 - P fh. Stationsforst. Biilowsv. 36 B33 Amorsen J Spcditor Fredensg. 6 A1H - ,MCVognmand Jernbaneallé 15 Vanl. g Vanl. 188 Amsinck CEnke e. Etatsr.Sortcdamsdoss.79s EJ g 0 2170 y •MLA Enke e. OberstN-Frihavnsg.191El g 01911v - IR Klkollektriee Sortedamsdoss. 79s El - JKontorchef i Sparek.ll. Classensg. 363E) g02836 - Paul LagerchefN-Frihavnsg. 283E) - Herman fh. Postassist. Fredcriksv. I1El g • 1 Gh. 3162x Amskov ACSkrædderm. Ø-Earimagsg.8 El g 0 2908y Amsterdammer Kaffemagasin,PeterBertram- sen Skindcrg. 35 H g Cent. 3543 AmstrupJGross.Fedevareforr.Stampesg.62BU g V 2532 - Gustav Trikotagehdl. Strandv. 177 Hell. J Hell. 1139 Sadelmagerm.(Brødr.Amstrup)Olufsv, 51 El - ATapetserer(Brødr. Amstrup) Blegdamsv. 128* El - Ole Trikotagehdl. Nordbane Allé 8 Gjen- tofte Amsø S Direktør H C Andersens G. 73E g Cent. 13720 Amtsbiller Georg Gross. Jernhdl. Prinsensg. 11 E g Cent. 7958Bp. Bergthorasg. 43*dl - EmmaSmørhdl.Gl.Kongev. 1463gV3546 og Amagerbrog. 115 El g Am. 483x Amundin Carl Smedem. Gas-&Vandm.Tofte- gaards Allé 15 Valby g Cent.3440Bp.Val- by Langg. 213Valby g Vb. 691 Amundsen [Se endv.Ammonsen,Ammundsen] - Aa R Disponent Slotsv. 14 Charlottl. g Ordr. 2150 - Sestr. Fabr. af Babyfodtoj Hostrupsv. 12 3 g N 182Gv - A WKasketforr. Ryesg. 69 El - Holger Kommandør IC.DM. Gyldenstensv. 15*Brh. - Karen Froken Kommunelærerinde Ulle- rnpg. 23BUg V 552y - "WKontorchef Lipkesg. 253El g 01793v - Valborg FrøkenMassøse Stockholmsg. 153 El g 0 1509x •MK Skibsmægler Herluf Trollcs V. 64®J! V7156 !

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online