Kraks Vejviser 1921 personregister

Afdeling IV .

4

I '

P e r s o n -R e g i s t e r for Kjøbenhavn.

Alfabetisk Fortegnelse ovor Privat-Personcr og Forretninger i Kjøbenhavn , Frederiksberg, Hellerup og omliggend* Villabyer under ét med Angivelse af den fuldstændige Adresse-. Navn, Stilling, Titler, danske Ovdonsdekorationer, Bopæl (Gade, Husnummer og Etage), Postdistrikt, og Telefonnummer. (For saa vidt Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af ct til de officielle Handels Registre anmeldt Firma, er Firmaets NaVn anført i Parentes efter Stillingen). Institutioners Adresser findes i Afd. II, lleal-Register for Kjøbenhavn. — Privat-Perse ners og For etningers uder, for Kjøbenhavn, se Afd. VI, Provins-Register.

H e g le r f o r O rd n in g e n :

1 ) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. (l)ohhelte Navne med Bindestreg er indordnet nmiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. hiks, Ilanscn- Gad efter alle Flansen’crne. j 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . 7 = [Jndcr samme Stilling er f. Eks. taget baade Lærer og Lærerinde, baade Frugthandler og Frugthandlersko. Ligeledes £ er der ved Ordningen af 1. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. 1 . intet Hensyn taget til den nærmere 7 Tilføjelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først,' 4 og Ordningen er foretaget, alene efter denne). p 3) inden for samme Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). s (Ordningen er strængt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (C A V staar før Carl, dette atter før C A S ). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)).

L is te o v e r Døde . 'I Slutningen af denne Afdeling tindes en Fortegnelse over de i Tidsrummet 1 . December 1910 — 30, November 1920 dede.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online