Kraks Vejviser 1921 gaderegister ny

Animated publication

Afdeling I I

Real-Register for Kjøbenhavn.

Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og- praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer, Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Admini­ strative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejled­ ning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Postforsendelse, Vielse m. m.). Er man i Tvivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte Emnelisten (paa gule Blade foran i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter", hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt en Kække Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Gade-Registret (Afdeling 111 A ; se Bagsiden af den grønne Karton foran dette). I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakter af Institutioner Lejlighed til at meddele Oplysninger, som iflg. deres Art hører hjemme under denne Afdeling. Oplysninger om Foreninger og Institutioner udenfor Kjøbenhavn findes i Afdeling VI, Provins-Register ved de enkelte Byer. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for Kjøbenhavn). Real-Registre for Island og Færøerne, se Afdelingerne VIII og IX.

1 Emnelisten paa de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende OVERSIGTER over en Del af Real-Registrets Indhold indordnede alfabetisk:

B. Velgørenhed. Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning 0. Blinde G. Boligforeninger 7. Born 8. Dovstummc og Tunghøre 9. Fængselsselskabi r 10. Gamle 11. Hjemløse 12. Juleforcninger 13. Konfirmatioushjalp 14. Kvinder, Enligstillede 15. Laancforeningcr 10. Studie- og Undervisningshjælp 17. Syge 18. Tyender 19. Understottelscs* og Pensionsforenin­ ger, der cr begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse U. Forskellige 1. A fholdssagen 2 .Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elovsamfnml o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme G. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idrøt og Sport 11.1 ndkobsloreninger 12. Kirkelige Foreninger, Missionsvirk­ somhed 13. Klubber o. 1. 14. Kunst og Kunstindustri 15. Kvindesagen 1(5. Landmandsforeninger 17. Musik, Sang og STcuespilkunst 18. Oplysningsarbejde blandt Voksne 19. Patriotiske Foreninger 20. Politik, Sociale Sporgsmaal o. 1. 21. Soldaterforeninger 22. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 23. Sædelighed 24. Turistforeninger 25. Videnskab,’ Sprog og Litteratur

Hedningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Born Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Falmer o. 1. Sparekasser

Hoffets Institutioner

Domstolo Finansministeriet Handelsministeriet Indenrigsministeriet ■

Stiftelser og Legater So-Forsikringsselskaber Telefonselskaber Ulykkesforsikringsselskabet'

Justitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet Ministeriet for offentlige Arbejder Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

Underretter Vuggestuer

Foreninger

A. Faglige « 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmand, Kom­ munale 3- Embeds- og Bostill ingsnueml i Statens Tjeneste 4. Fiskere f>. Forfattere G. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkerc og Tudustridrivende 0. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Blad foretagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 10. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 1G. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder J8. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 11). Pengeinstituter, Forsikringsselskaber o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere etc.

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon- torer Asyler for Horn Hanker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem

Eksamenskommissioner Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. I'. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. I. Museer og Udstillinger Opdragelsesanstalter Optagelseshjeiu Barker og Anlæg Polikliniker • Politi

23. Stenografer 24. Studerende 2f>. Sofarende 2G. Vognmænd

Afdeling I I . Real-Register for Kjobenhavn. €n udførlig EMNELISTE findes paa de gule Blade foran i dette Bind. REAL-REGISTRE FOR PROVINSEN findes I Afdeling VI ved de enkelte Byer.

Kong-Ch r is t i an X, *20. Septbr. 1870, til- traadte Regeringen 14. Maj 1912, ægtede 26. April 1898 Dronning A le x a n d r in e , Her­ tuginde af Mecklenborg. * 24. Decbr. 1879. Børn: 1. Kronprins F red eri k. * 11. Marts 1899. 2. Kn ud, * 27. Juli 1900. Kongens Moder: ’ Enkedronning L o u ise , Prinsesse af Sve­ rige og Norge, * 31. Okt. 1851, formælet 28. Juli 1809, Enke efter Kong F red erik V III, f 14. Maj 1912. Kongens Søskende: Haakon VII, Norges Konge, * 3. Aug. 1872, ægtede22. Juli 1890 Maud, Prinses­ se af Storbritannien oglrland,*20 Novbr. 1869. H a ra ld , * 8. Oktober 1870, ægtede 28. April 1909 H elen a , Prinsesse af Slesvig- Hotsten-Sønderborg-Gliicksborg. * l.Juni 1888. Børn : . SBt9 Aalborgenser-Samfundet, stiftet 1920. For­ mand: Cand. jur. Johan H e ile s e n , Adolph Steens Allé 9 S). Aalegaards Overnævnet (efter Lov af 2. Juni 1917) øverste Instans iSager, der an- gaar Kystejernes Ret til Udsættelse afAale- S aarde, enhver ud for sin Kyst, og Fiskeres let til ud for Kysterne at anbringe deres Ruser og Ruserøkker uden at træde Kyst­ ejerens Ret for nær. Medlemmer: Fiskeridirektør F V M or­ ten sen , R. Mi'æl)., Vestmannag. 1 B , For­ mand; Overlæri r C C P e te r se n , Drager; Sekretær J ens V i d e b æ k, R. Aandssvageanstalterne (Love af 21. Febr. ,1902 og 10. Febr. 1905) er selvejende Stif­ telser. Efter min. Bkg. af 25. Jan. 1907 har aandssvage fra Sjællands og Lolland-Fal- sters Stifter fortrinsvis Adgang til Den sjællandske Aandssvageanstalt, aandssvage fra Fyens Stift og Jylland til den Kel- l^rske Aandssvageanst., forsaavidt de ikke bør henvises til Aandssvageanstalterne "Ved Ribe og i Vodskov, hvortil Adgang fortrinsvis haves for de i Ribe, Ringkjø- bing, Viborg, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter hjemmehørende aandssvage Asyli­ ster, hvis Tilstand udelukker dem fra skole-, landbrugs- eller haandva>rksmæs- sig Oplærelse. Andragender om Opta- ? else indsendes til de resp. Bestyrelser. For 'atienter, der indlægges udelukkende for priv. Regning, retter Betalingen sig efter de stillede Ford ringer; foron uformuende aands- svag udreder vedk.Kommune eller priv.For- fiørg 350 Kr. aarl. (Bkg. 17. Marts 1911). D en s jæ lla n d sk e A a n d ss v a g c a n - s t a lt . Bestyrelse: Provst fh. Kultusmin. MOB N ie lsen , IL DV 7146, Formand; fh. For­ stander E V Ro Is t ed, R .; Læge Fru A Harbou H o ff, MB. 7

1. F eodora, * 3. Juli 1910. 2. C arolin e M a th il de, * 27.Aprill912. 3. A le x a n d r in e L o u ise , * 12. Decbr. 1914. 4. G o r in, * 24. Febr. 1919. In g eb o rg , * 2. August 1878, ægtede 27. August 1897 Carl, Prins af Sverige, Hertug af Vestgotland, * 27. Februar 1801. A lexand ra , * 1 .Decbr. 1844, ægtede 10. Marts 1803 A lb e r t Edward, Prins af Wales, *9. Novbr. 1841, Konge afStorbrit- tannien og Irland, Kejser af Indien under Navn af Edward VII 22. Januar 1901, | 0. Maj 1910. D agm ar (M a riaF eod o row n a ), *26. Novbr. 1847, ægtede 9. Novbr. 1866 Stor-, Regnskabsfører og Kasserer: Frøken Agnete C h ristian sen (tr. 91/* - lU/oRah- beks Allé 19) $ V 7146.J ^ S k o leh jem m e t paa GI. B akk ehu s, Rahbeks Allé 21 IS, traadte i Virksomhed d. 15. Nov. 1855. Ca. 210 Pladser for Børn, som er modtagelige for Undervisning. (Un­ der Tilsyn af Skolehjemmets Forstander er desuden ca. 170 Børn og Voksne anbragte i k o n tro ler et F am ilie p le je ). Forstander: M F A Da mm ,R . (10-11) ® Cent. 2913. ® Økonoma: Frøken Johanne J e n se n ®V 5221y. Overlærerinde: Frøken Louise H a stru p D Gh. 1267y. Plejemoder ved Skoleafdelingen: Frøken H F i s che r. Plej emoder ved Drengeafdelingen:Frøken Anna J onassen. Plejemoder ved Beskæftigelseshjemmet: Frøken Marie O lsen. Læge: C C R i i s. Ebberød g aard pr. Birkerød, etabi. i 1892, har et Arbejdshjem for voksne Mænd og Kvinder med brugelig Arbejdsevne og et Plejehjem i 3 Afd. (een for voksne Mænd, een for voksne Kvinder og een for Børn af begge Ken). Ca. 500 Alumner. Overlæge: Prof. Dr. med. A H F r iis, R. D Birkerød 52. Inspektør, Bogholder og Kasserer: Harald L e th ® Birkeiød 12. Inspektør ved Mandsafdelingerne: J P J e n se n J} Birkerød 179. Inspektrice ved Kvindeafdelingerne: Frk. ■A Schacke. Plejemoder ved Børneasylet: Frk. A J ø r ­ gen sen . K aren s M inde, Enghavev. IS JlVb.277, Plejehjem for ca. 150 Børn. Forstanderinde: Frøken CC h ristian sen. T hy ra, * 14. Marts 1880. G u stav, * 4. Marts 1887. D agm ar, * 23. Maj 1890. Kongens Faders Søskende:

fyrst A le x an d er,*10. Marts 1845, Kej - ser under Navn af A le x a n d e r III 13. Marts 1881, f 1. Novbr. 1894. Thyra, * 29. Septbr. 1853, ægtede 21. Decbr. 1878 E r n st A u g u st, Hertug af Oumberland og Brunsvig-Liineborg, * 21. Septbr. 1845. V aldem ar, * 2 7 .Oktbr. 1858, ægtede22. Oktbr. 1885 Marie, Prinsesse afOrléans, *13. Januar 1865, -}• 4. Decbr. 1909. Børn: 1. A a g e , Greve af Rosenborg, * 10. .Juni 1887, ægtede 17. Januar 1914 M at i ld c af det grevelige Hus Calvi di Bergolo (Prinsesse Aage, Grevinde af Rosenborg) * 17. Septbr.l885;2.Axel,*12. August 1888, ægtede 22. Maj 1919 Marga­ ret ha, Prinsesse afSverige, * 25. Juni 1899. Søn: G eorg, * 16. Aprill920; 3. Erik, * 8. Novbr. 1890 ; 4. V iggo , * 25. Decbr. 1893; 5. M argreth e, * 17. Septbr. 1895. Plejemoder:Fru Eva R ew en d o rf f-J es- persen. Læge: C C R i is. L illem o se g a a r d raed Gammelrnose- hus pr. Buddinge, $1 Søb. 29, det første et Plejehjem for ca. 100 voksne Mænd, det sid­ ste for ca. 50 voksne Kvinder. K e lle r s k e A a n d ssv a g e a n sta lt Brej- ning pr. Børkop har paa et ca. 300 Tdr. Land stort Areal Plads til 1100 Aandssvage i 3 fra hinanden adskilte Afd.: Skolehjem, Ar­ bejdshjem og Asyl. Paa Live pr. Løgstør er en Filial for 80 for­ bryderiske, vagabonderende Mænd. Bestyrelse: Kmh. Stiftamtm. V B arden - f le t h SK. DM., Vejle; Murerm. A. A n ­ d e r se n , Kolding; Gaardejcr P E js in g , ML. R., Jellinge. Overlæge: Prof. Chr. K e lle r , R.DM. A a n d ssv a g e a n sta lt en ved R ib e , se Real-Reg. for Ribe Afd. Vi, S. 1421. Aå n d ss v a g e a n sta l ten ved V o d sk o v , se Real-lteg. for Nørre bundby i Afd.VI, S. 1410. Aandssvageanstalters samvirkende Funktio­ nærforeninger, De danske, stiftet 4. Nov. 1917. Repræsentantskabets Formand: In­ spektør Il L eth , Ebberødgaardpr.Birkerød I 12. Aarestrups Stiftelse, Baggesensg. 35 IH (se endv. Legater (Aarestrups). Abel Cathrines Stiftelse, Abel Cathrines G. 13 IBerstiftet afAbel CathrineMesing, Enke efterHansHansenOsten,Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dron­ ningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og flyttet til den nuv. Bygning (Arkitekt: VStorck) 1886. [Kbhvns. Magist] V Forstander: O Olesen Gold. Plejemoder: Frk. M Madsen. Læge: C CR iis.

1

Real-Heyister lor Kjøbenhavn Tryg. Malerm. Hans R asm u ssen , Vi- borgg. 15 El D 0 2472 v. Afholdsselskabet „Det blaa Kors‘L (A. D. B. K.), stiftet 29. Nov. 1893. Hovedbe­ styrelse: Skomagorih. Joh. N ie lse n , Ør- sti dsg.20,Vejle, Hovedforman'd; Agent Jens L arsen , Skovsg. 26, Vejle, Hovedkasserer; Værkforer G S v cn sso n , Vejle, Hoved­ sekretær. PersonligtAfhold; opt.Medl.fra 14AarsAld. K b h vn s Afd.: Griffenfeldtsg. 7BbS Kl. Mode hver Onsd. Alten Kl. S1/,. Formand : P Iv P e te r s e n , Nørrebrog. 51 A O N ørrebro Afd.: Nørrebro". 148 131,1 IH Mode hver Mand. Aften Kl. 8 */,. Formand: Niels H ansen, N-Fasanv. 251*"El Ø sterb ro A fd .: Griffenfeldtscr. 7Bb:! ISO, Mode hver Torsd. Aften Kl. 8'/2 Formand: Niels N ielsen , Enighcdsv. 1 BS IS K rst.livns Afd.: KrsthvnsT. 48* El. Mo- de hver Lord. Aften Kl. 8 '/,,. Formand: Vi­ cevært Chr. H an sen , Prinses-æg. G 1 E l ; Bestyr Isesmedlem: Giarm. P iM Brandt, Hallands". 3S [SI Afrikaforeningen( Muhamedanermission iøst- Afrika), stiftet 21. Jan. 1910. (Foreningen til EvangelietsUdbredelse i Afrika). Besty­ relsesmedlemmerne modtager Indmeldelse i Foreningen. © By 3G37. * Bestyrelse: Pastor J A J oh ann es son, Stormg. 21 (01, Formand; Gross. B rem s, Vcstmannag. 4 El, Kasserer og Sekretær; Sognepræst R o e ck , Dejbjerg pr. Skjern. Afstøbningssamling, Den kgl., i Statens Mu­ seum for Kunst Solvg. Kblivn., ahbnet 10. Novbr. 1898, indeholder Afstøbninger over antikognyercBilledhuggerkunst,. Direktor: Dr. phil. F B e c k e tt; Konservator: Bil­ ledhugger Jens Lund. Akademi, Det kgl., for de skønne Kunster paa Charlottcnborg. Kl. Stiftet 31. Marts 1754; det var tidligere en privat Forening af Kunstnere. Institutionen hed dengang „Det kgl. Skildre-, Bildhugger- og Bygnings- academie*; det nuværende Navn fastsloges i 1814. Den førstoKunstudstilling(Salon) af­ holdtes 17G9, derefter 1778,1794 og fra 1807 ’ hvert Aar. (Se ogsaa Charlottenborg Slot). Udstillingsbygningen toges i Brug 1 . Apr. 1883 (Arkitekt: A C Jensen). Akademiets Kontor er aabent hver Søgne- dagll-5, endvidere i Tiden 1. Okt.-2G. April Mand. og Fred. 5-7. ©Cent. 8444. Biblioteket er aabent 1 . Okt. til 30. April hver Søgpiedag 1 -G; i Sommermaanederne 1-4 (Ferien undtagen). Direktør: Maler Prof. Joakim S ko v gaar d R. DM. Vicedirektør:Maler Prof.Lauritz Tuxen, R. DM. Formand for Akademiets Skoleraad: Bil­ ledhugger Prof. Einar U tzon -F rank . Skoleraadets Sekretær: Akademilorvalter A R oder. Forstander forKunstakademietsbygnings- tekniske Skole: Docent G V B lom , R. Akademiets Forvalter- og Kassererkontor. Akademi- og Slotsforvalter: A Roder. Kasserer: Overretssagf. L T P ed ersen . Akademiets Bibliotek. Bibliotekar: Do­ cent P J oh a ns e n , R. U d stillin ^ sk om ite e n . Anordn. iH .t. kgl. Resol. at 17. Juli 1857 og min. Bekg. af 28. s. M. Kontor i Udstillingsbygn. Charlot- tenborg, aabent fra 20 . Marts-10. Juni d g l.' 9-2 (under Foraarsudst. 9-6), fra 11. Juni- 1 20. Mai ts dgl. 1 1-2. * By 191. Formand: Maleren N V I) o rph, R. Inspektør, Sekretær og Kasserer F J C H artm ann. Akademisk Architektforening, se Arkitekt­ forening. AkademiskOrkester, Adr. Frdbg. Allé 383El 1 © V 3492, stiftet 1899, for Tiden 65 aktive Medlemmer. Orkestret optager ogsaa pas- 1 sive Medlemmer. Formand: Ingeniør Hell- muth v. M oltk e. Koncertdirigent: Orga- 1 nist Vilhelm P o u lsen . Akkordretten Adr. Sø- og Handelsretten, Holm. Kan., 2 2 OD (Lov af 14. April 1905> j

11—98

Abn—Alik

Afholdsforening, Danmarks, fordrer fuld­ stændigt Afhold fra berusende Drikke. Centralkontor i Aalborg, se Afd.VI, S. 131G. Hovedbestyrelsens Formand: Gaardejer Claus Johann sen , Vaarst. K bhvn s K red sen , stiftet 1879: Form.: Kommune! H D he n ke, Rothesg. 10 El |) 0 2311x; Sekret.: Oversergent .1 A K 1i n k- v o r t, Tyrolsg. 10 3 ID. Har folg. Afd. med respektive Formænd: B r o n sh 0 j og Om egn s A fb o ld s fo r - e ni n g, Cigarsorterer L S t oc kh o 1in,Jagtv. 884(E). Frdbg. A fh o ld sfo r e n in g , Skomager Chr. N ie lse n , Jægersborgg. 42s QQ. Frem , Fotogiaf W G o ttsch e, Sindshvi- lev. 1 !) É). K j o b en h a v n s A fh o ld s fo r e n in g , Låner I P Skjonneinann , Overg. o. V. 92 m . N ørreb ros A fh o ld sfo ren in g , Værk­ forer Chr. P e te r sen . N-Fasanv. 1713 00. S an a , Gross. B M T h y g e se n , West- eiul 5* É © V 1520. Sundby A fh o ld sfo ren in g , Murer CM ( N ie lsen , Tyrolsg. I !)1 IH). V esterb ro s Al h o ld sfo ren in g , Konto­ rist J oh. R a sm u ssc n. Asger Rygs G. 7 E Ø sterb ro s A fh o ld sfo r en in g , Skoma­ ger TI Madsen, Ø-Farimagsg 21 EL Afholdsforening, Danske Lægers, stiftet 26. Aug. 1903. Adr. Frederiksborgg. 44 2 Kl © By 949 u. Formand: Dr. med. K. A II c i b e r g. Afholdsforening „Det blaa Kors“, kristelig Af holdsforen, for Danmark, Led af et inter­ nat. Selsk. stiftet, i Gcnf21. Sept. 1877, KontorGothersg.l54 2 K! © Cent.l 1623(10-3). Foreningen er Ejer af Redningshjemmet *Kj a;rs hov ed gaar d“ pr. Bording, der kan optage ca. 40 drikfældige Mænd, og af Red­ ningshjemmet „En k rateia* (s. d. A.). HovedbcstyrelsensFormaml: PastorNJ uhi. Afho!dsforeningen„DetnationalehvideBaand“ (Kristelig Afholdsforening for Kvinder). Kontingent 2 Kr. aarligt. Formand: Fru Sophie v. d. O ste n , Carolinev. 23Hellerup D Hell. 551 x. Afholdsorganisationer, Fællesrepræsentatio­ nen for kbhvnske. Sekretariat: Amesv.31 Brønshøj | | Brh. 64. Formand: Prokurist Jens J a c o b sen . Sekretær: Kommunelærer J J ø r g en sen . Afholdssamfundet, stiftet 21. Maj 1889. For­ mand for Hovedbestyrelsen: Gaardejer Amtsraadsmedl. Jens P ed ersen , Bjever- skovpr. Borup $ Bjeverskov 1. Formand for Kbhvns. Kreds: Fuldm. O E Mo rt e n s e 11 , Kronborgg. 2GQ2. ©By 3238 Afholdsselskabers Landsforbund, Danske, stiftet 6 . Sept. 1903. Ilovedkont. V-Voldg. 21 EL omfatter 16 Organisationer med ca. 136.000 Medl. Formand: Gaardejer Claus J o h a n n sen , Vaarst; Sekretær: Over­ retssagf. C C H e ile se n , MF. MB. Afholdsselskabet Den danske Rechahiteror- dan, Forretnings! K. P ed e r sen , Andreas Bjørns G. G 4 [fl. Afholdsselskabet „Det blaa Baand“. Det er-et fritstillet Selskab, der fordrer person­ lig t A fhold. In g en r e lig iø s e C ere­ monier. Uovcdbestyrelsesmedl.: Malcrm. Herm. P e te r s e n , Nørrebro". 88 [$] © Cent. 11988. K jøb enhavn s K r eds (Gartner II C H an sen , Nyulainis\\48 [0 © Gh. 999x) tæller følgende Afdelinger: A fd e lin g I . Malerm. Herm. P e t e r s e n DCent.l 1988.Mø.:eTorsd. 8 .GriftVnfeldtsg.7. A fd e lin g II. Gartner H C Hansen, Nyelandsv. 48(0 ©Gh. 999x. Mode Tirsd. 8 , Rantzausg. 5 8 IST F red erik sb er g A fdeling. Smedem.P Ch ri s t i ans en ©Cent.5916 & V 3789. Møde Mand. 8 */«,, Rantzausg. 58 IH Thor. Tapetserer G. Schw alm Sinde- hvilev. 6 IB © Gb. 1471x. Møde Onsd. 8 , Rantzausg. 58 ESI.

Præst: F L a ssen , kst. Inspekter: O K Abra ham sen. Kordegn: J C CK øhn ,DM .

Abnormsagens Venner, en Forening, som vir­ ker forDøvstumme-, Blinde- ogAandssvage- sagen; stiftet 1877. Bestyrelse: Prof. Chr. K e lle r , R. DM.„ Formd.;Inspektør II araid L e t h;Skolebest. Johan K e lle r ; Lærerinde Frøken Elisa­ beth P e te r se n , Forretningsf.; Fru Holda K je llcru p ; Lærerinde Frøken Helene S ch ionn en iann ; Forstander J N orrild . Absalon, Forsikrings-Aktieselskabet, Raad- buspladscn 45 DS] fl Cent. 9930. Absalonskirken S-Boulevard (Arkitekter: W it tmaack&H valsøe); Kirken er den førstte Sognekirke af Træ, der er bygget i Danmark siden Valdemarernes Dage. Sogi et be^rauiscs af: S-Boulevard, Som- merstedg., Kalvebodstrand, Erik EjegodsG. og dennes Forlængelse til Stranden. Sognepræst: Anton Te il c r, GI. lvongev. 3 3 tø. Træffes daglig 10-11 umlt. Onsd. samt Fred. G-7 $1V 3281. Ord. Medhj.: .1 O Ko:'oed B ru s, Godsba- neg. Id 1 B. Træffes daglig 10-11,undt.Fred. samt Torsd. G-7 $ V. 1346 x. Kordegn: - ^ . Kirkens Kontor: Sommerstedg.lO. Aabent Søgnedage (undt. Toisd.) 9-J samt Fred. 5 - 7 . Adels Forbund,Dansk, Bureau Dronn.Tværg. 7*10(4-5) ©Palæl737x.Forinaalet er at virke til moralsk og materiel Støtte for Standen. Forbundet tadler 1 21 Medie'miner. Fg. Præ­ sident: Kmh. Ilofigm. Il 11 L iittich a u R. DM. Forretningsudvalg: Kapt. CII c dem ann, K.I)M.,Formand; Baron Cosinus A deler; Overretssagf. Einar B iilo w; Baron Palle R o sen k r a u tz ; Kapt. Greve OTrampe. Sekretær og Kasserer: .lobs. L in stow . Forbundet udgiver „Dansk Adels Blad“, der udkommer én Gang maanedlig. Redak­ tør: Direktor H a u c h -F a u sb o ll. Aeronautiske Selskab, Det danske, stiftet Kommandør C F M a o g aa r d, K. DM.; Di-, rekter I 0 H E lleh am m er; Formand: Kommandør E E A n d ersen , K. DM.; Næstformand: Kapt. II C. U llid tz , R.; Kasserer: Overingeniør CH o lterm an n , Amalieg. 34 IH D Cent. 10140, Selskabets Kontor: Amalieg. 34s Kl. Bogudlaanet fin­ der Sted hver Dag fra 1-3, dog Lord. fra 1-2 ogTorsd. Aften GV 2 - 8 */ 2 . Selskabets Formaal: At udvikle Interessen for og fremme aeronautiske Foretagender i Danmark samt de Videnskaber, som knyt­ ter sig hertil. Afholdsfoikenes Oplysningskontor og Dan­ ske Afholdsselskabers Landsforbunds Ho­ vedkontor: V-Voldg. 21 2 [Bl. Kontortid 1-3. Cent. 10079. Leder: Overretssagf. C O ei 1■sen, MF. MB.; Sekretær: Stud. polit. Carl lensen. Afholdsforbund, Danmarks studerende Ung­ doms, stiftet 1903, omfatter følgende For­ eninger: Studenternes Afholdsforening, stiftet 1903 (Formand: Cand. jur. Johan H e ile sen ), samt Foreninger ved Semina­ rier og Latinskoler. (Formand: Læge Olav B e n ed ic tsen , Thorvaldseusv. 25 El © Cent.. 10143. Afholdsforbund, Dansk Politi-, stiftet 5. Juni 1907. Formand: Politibetj. V C h r istia n - b e n , Tølløsev. 9 Brh. © Brh. 253. Jan. 1909. Ærespræsi- denter: Ils. kgl. Højhed Prins A x el, den kom­ manderende Adrnir; 1, den kommanderende General. Æresmedlem­ mer: Øversteløjtn.KAB Am un dson,R.,Stock- holm.Generalmajoi E de L in d e r , Stockholm, og fh. Direktor ved Ur- logsværf'tct, Kmh. J. C. T u x e n , K.DM. FM.

11 — 99

Real-Register for Kjøbenhavn

Akt—Ama

Bestyrelsesraad: Direktør H P I-Ijerl- H a n sen , Delegeret; Etatsr. Bankdir. Fr. N ø r g a a rd , R.DM.; Generalkonsul Johan H a n se n , K.; Ingenior Poul L a r se n , R.; Konsul Direktør Chr. G H a n s e n , R.; Gross. Carl ITo 1b e k. Adm. Di rektor: Gross. Otto E A nd ers e n. Amagerbanen, se Privatbaner. Amagerbanken, Akts., stiftet 27. Febr. 1906 ved Omændring og Udvidelse af Kastrup Bank, stiftet 14. Jan. 1903. Kontorer: Ama­ gerbro^. 25 P £j Cent. 1798 & 3098 (10—3, f>'0 —O1/.,, Lørd. 10—2), Amagerbrog. 190 [sj D Am. 98 samt Kastrup og Dragør. Ak­ tiekapital: 1 Mil!. Kr. med Bemyndigelse for Bankraadet til at udvide til 2 Mili. Kr. BankraadetsKommitterede: Kancellir. HA B u sch oc Overretssagf. II C Wandrup. Direktion: InsrcniørEB P e te r s en,.R.,og G Marckman H an sen . Formand for Bankraadet: Kancellir. TI A B usch. Amalienborg. Fred. III’s Gemalinde Sofie Amalie havde udenfor Vesterport en Have, der blev ødelagt under Belejringen i 1658. En anden blev derfor anlagt paa Arealet fra nuv. St. Anna; PI. til Fredericiag., og heri lod Dronningen i 1669—73, omtr. paa de nuv. nordlige Palæers Plads, opf. et lille Slot, som kaldtes Sofie Amalienborg. Det havde 3 Etager, Kuppel paa Midten, høj Stentrappe til 2. Etage og lave Bygninger paa hver Side. Det nedbrændte 19. April 1689 ; kun Kirken og nogle Smaahuse red­ dedes. I Chr. V ’s Tid gjordes ikke andet ved Tomten, end at Kirken blev nedbrudt i 1697, for at dens Materialier kunde anvendes til Garnisonskirken. Men der foretoges Foran­ dringer i Omgivelserne. St. Annæ. PI. blev anlagt, og langs denne samt langs Bredg. dannedes en 30Alen bred Grav. der saaledes udgjorde Grænsen for den sydlige og den østlige Side, medens der paa de andre Sider anbragtes Plankeværker, nemlig mod Ny Toldbodg., som ligeledes opstod nu, op; paa den nordlige Grænse, som laa i Nærheden af Toldbod vejen. le n lang Aarrække hen- laa Terrainet nu ubenyttet, indtil Fred. IV, efter at Ruinerne var fjernede og nogle sum­ pige Arealer i den nordlige Del opfyldte, lod opf. en Række Orangerihuse og andre lave Bygninger med en Pavillon i Midten; her­ ved deltes Pladsen i 2 Dele, hvoraf den min­ dre sydlige indrettedes til Have og den større nordligo til Eksercerplads, Monsterplads, som den kaldtes. Det hele Anlæg kaldtes Amalienborg, uagtet der ikke varnogetSloL Fred. V kundgjorde ved Reskript af 12. Sept. 1749 til Magistraten, at han vilde bort­ skænke Amalienborg Have og Mønsterplads til Bebyggelse. Enhver, som vilde bygge,fik en Grund til fri Ejendom og desuden Skatte­ lettelse i nogleAar,men han skulde nøje følge den approberede Plan og opfylde forskellige Betingelser, hvorafden vigtigste var, at Ega­ liteten skulde observeres, hvorfor Vinduerne skulde danne en lige Linie. Den 3. Okt. fik Magistraten Skøde paa Arealet, hvorved Kongen dog forbeholdt sig Grundene om Pladsen, og disse skænkede han til 4 Adels- mænd, som forpligtede sig til at bygge gan­ ske ens. Planen for detheleAnlæg varudarbejdetaf Eigtved, som ogsaa var Arkitekt forde4 Pa­ læerved Pladsen, der opf. 1749-60. De varik­ ke ganske somnu, idet Forbindelsesbygnin­ gerne mellem Hovedbygningen og Pavillo­ nerne kun havde een Etage med Badt Tag, og Hovedindgangen var midt paa Faqaden, hvor en udvendig Trappe førte op til de 3 store Indgangsportaler. Den nye Bydels Bebyggelse foregikmeget hurtig, og ved Fred. V’s Død 11766 var der kun faa ubenyttede Grunde tilbage. Ved Kristiansborg Slots Brand i 1794 blev Kongefamilien husvild og flyttede da til Amalienborg. Det ene Palæ (nu „Enke­ dronningens Palæ1*) var allerede købt i 1707 for at benyttes til Landkadetakademi,og nu

30 El (fuldf. 1895; Arkitekt: Thorvald Sø­ rensen) samt N-Allé 15, 17 & 19 og Alders­ trøst Pass. 2,4, 6 & 8 $ N 2441 x & N 2441y. I disse findes481 til Friboliger bestemteLej- ligheder, hvoraf 363 f.T. er frigivne. Fribe- boerne faar friLægehjælp ogMedicin samt f. T. for Ægtepar 84 Kr., for enkelte Personer 56 Kr. aarl. pr. Bolig. Nogle nyder dog en no­ get større Pengehjælp fra særlige Legater. Stiftelsen har samme Bestyrelse som Haandværkerforeningen (se d.A.). Inspektor: A 1 Thom sen. Alexander-Newski Kirke, Bredg. 53 [Kl, den rnss. Legations Kirke, opfort af den russ. Regering med Arkitekt Alb. Jensen som Konduktor ; indviet 9. Sept. 1883. Adgang ved Kirkebetjenten sammesteds*; Den vikarierende Præst: Abbed A n th o - n i us. 1 Alimentationsbidrag, se Underholdsbidrag. Alliance Francaise, stiftet i Frankrig 1883, den danske Afdeling oprettet 1885, fransk Selskab, hvis Fonnaal er at udbrede det franske Sprog; over 50.000 Medl. Central- bestyrelsen er i Paris, 101 Boulevard Ras- pail. Den danske Afdelings Kasserer: Cross. .1 C J ust, Aaihusg. 88 [o]; Kontor: st. Koligen sg. 66 [Kl. Frans]«' foredrag fra Oktober til April. Mininiumskontingent 12 Kr. aarlig. Ind­ meldelse sker ved et Medlem. Den franske Gesandt er som saadan Afdelingens Æres- præsident. Bestyrelse for den danske Afd.: Prof. Dr. med. Edv. E h li rs, R. DM., Formand; Gross. A Fo onesb eeh, IL, Næstformand; Fru Josephine A a rb y e og Litterat Jul i*e e 1ma n , Sekretærer; Gross. .J C J us t, k asscrcr; Forlatteren Carl B rat 1i ; Kon- torclu'f N T olie F r iis , R.; Fru Elisabeth Gam st f. Ritzau; Direktor Ilelge J a c o b ­ sen; Etatsr. Fr. N orgaard ,R . DM.; Di­ rektor Samuel P rah l; Kommandør A V S <•li e e 1, K. I)M. Almindelig danskHjælpe-Forening(A.D.H.F.) en kristelig Forening, stiftet 1906 med det Formaal atopsøge dem, der lid er i det sk ju lte , og komme dem til Hjælp paa eri d isk r e t Maade. Kun Bidragydere har Ret til at indgive (fo r tr o lig ) Ansøgning paa særlig Blanket for den nødlidende (som ikke selv kan søge), og dette sker uden dennes Vi­ dende. Bidraget er mindst 3 Kr. aarlig. Bedyrelse: Ingeniør CEW al soe, R., For­ mand; Sognepræst Chr. Hj orth , Skærbæk, Sekretær; Fru H K rarup; Overretssagf. C S t a f f e ld t , Næstformand; Kasserer V E n g e lh a r d t, Hovedkasserer; Fabrikant N P S ig g a a rd ; Revisorer: Ekspeditions- sekr. J. G. la Co ur og Cand. polit. T o fte- gaard; Raadgiv. Læge: N Chr. S chm id t. Koren. Kontor: Nørrebrog. 29 4 E (11 -1). Almindelig Hospital, R ycsg.il E fCent.1543. Aåbnet. 1769 som Pli jevtiftelse og Arbejds- hus; 1771 udvidet til Sygehospital; 1. April 1919 (lyttet, fra Nørre Allé til Ryesgade til den nedlagte St. Johannes Stiftelses Bygninger. Hospitalet har Pladff til c. 800 Pcisoner samt 12 Ægtepar. Til Hospitalet er desuden knyttet et Sygehus med 180 Senge, der ocrsaa udefra optager Patienter som liner af uhelbredelig Benskade, kroniske Sygdomme m.v. Besøgstider: Sygeafd. 3—4; Plejeafd.- 2—4; alm. Afd. 2—5. Inspektør: G H S H edemark. Fuldmægtig: MB B u nc h-C h ri st. e n s en. Overlæge: Dr. med. FC P V ogcliu s. Præst: R P Rasmussen. Almindelige Handelskompagni, Det, Akts., (The General Commerciai Company, Ltd.), St. Annæ PI. 26 R £) Cent. 890 Stats f) 1, Telegramadr.: ,,Alminko“. Formaal: Gennem Etablering af Filialer i Udlandet, specielt oversøisk, at drive Han­ delsvirksomhed af enhver Art, derunder ogsaa Afsætning af danske Indnstrifrem- bringelser. SeJsk. arbejder i Tilslutning til Det sibiriske Kompagni. Aktiekapital: 20 Miil. Kr.

Medlemmer: Hej esteretsdommer, Dr.jur. E Tyb j er g-, Formand,Rosenv. Sideallé 9 E l; W m .L evysohn ; Gross. Otto P e te r s e n , R.; Godsejer C Mo esg a a rd - K j e ld s e n . Aktieselskabs-Registeret, Rradhuspl. 45 (E D Cent. 4280 (Eksp.) & 13280 (Overregi- strator) (10-3). 0 verregistrator: H B K r en ch e l, II. Akvarieforeningen, Adr. Norrebrog. 1483 tE U Cent. 4523, stiftet 5. Sept. 1905. Aars- kontingent for akt. Medl.: 10 Kr., for pass. Modi.: 2 Kr.; Indskud: 2 Kr. Moderafh.2 Gange mdl. med Foredrag og Forevisninger. Formand: Imrenior Aueust Thom sen. Udgiver TidsskriftetAkvariet1, Redaktor: H Å S c hj e rni n g, Graalirodet. 14 [K|. Albertina, Legat, stiftet 19. Novbr. 1879 (Thorvaldsens Fødselsdag) afCarlJacobsen, stort 100,000 Kr*., hvis Renter skal anven­ des til Anskaffelse af Billedhuggerv;orker til Pryd foroff. Pladser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Direktør IRlge J a c o b s e n , Formand, et af Kbhvns Kommunalbesty­ relse vhlgt Medl. (Ingenior .1 Riunpi og et af Kunstakademiet ’valjrt Medl. (Billed­ hugger Ludvig Brandst-ru p, MA.R.DM.). Alderdoms - Friboliger, Foreningen for, stiftet 29. April 1871. opforer Boliger, passende for Arbejderklassen,og udlejer dem for en Leje. der efterhaanden synker, saa at Lejeren ef­ ter en vis Tids Forlob bor frit. Foren, har i Kbhvn. og i l ’rov. opfort 15 Huse med 151 Lejligheder, som 1. Jan. 1914 havde en Værdi af 197,000 Kr. Foren, har oprettet Sygekassen af 1872, der ved Beg. af 1920 havde 4<>80 Medl. og ejede ca. 127,000 Kr. Bestyrelse: Raadsformand A BK ofod, R„ Formand; lløjesterctssagf. A M a r te n ­ s e n - L a r se n , Kasserer; Dr. phil. C E B K rebs, lt.; Tomrerm. C A T e sch ; Oberst S Worm, lt. 1)AL; Prof. Dr. polit. L V B irck ; Gross. L H F de Fine 0 1i- v a r iu s, R. DM.; Gross. Holger Prior; Oberstlojtn. Axel Ramm,R.DM.; Arkitekt P II ol soe. Al B .; Konsul Chr. H en n in g s. Alderdomshjemmet, se De Gamles By. Alderdomshjemmet i Ordrup, Tlvldegaards Tværv. J) Ordr. 1495, SygealYleling jjj O k R. 2094; ejes af Gjentofte Kommune, indviet 28. Septbr. 1.919; beregnet forPersoner, der nyderAlderdomsunderstøttelse og enten paa Grund af Sygdom eller Alder trænger til stadig Pleje. Forstanderinde: St. Lucassøster Frk. Theodora II an sen . Liege: Kommunelæge L A n d re sen. Alderdomshjemmet„Solhjem“,Smakkegaards- vej Gjentofte D Gjent. 137; ejes af Gjent. Komm., indviet 15. Sept. 1904, udv. 1913; beregnet for Personer, der nyder Alderdoms­ understøttelse, men som enten paa Grund af Sygdom el. Alder trænger til stadig Pleje. Forstanderinde: Frk. Manda L a rsen . Læge: Dr. med. Aug. P e te r se n . Aldersro Kirke, Aldersrog. i3, indviet 27. Sept. 1908 som midlertidig Sognekirke for Aldersro Sogn (Arkitekt: Aage Bugge). Ejerog Patronat: Detkbhvnske Kirkefond. Kirkens Kasserer: ProkuristH P J e nsen. Sognepræst: Charles P R L N ie lse n . Ord. Medhjælper: A N ø rfelt. Kordegn: Axel W estrup . Organist: Frk. Johanne Rohde. Graver: Peter J en sen . ^Kordegnens Kontor: Lyngbyv. 7313 D St. 762. Søgnedage(undt.Torsd.)9-l;Fred.tillige 6;7. Sognet begrenses af Wedellsborgg. W Jernbaneoverskåringen, Vennemindev., Jagtv., Mygindsv., Lersoen, Emdrupv., Lyngbyv. og Frihavnsbanen. Alderstrøst, se under Sygekasser, statsanerk. Alderstrøst, en Stiftelse for gamle Haand- værksmestre, som er eller har været Borgere 1 Kbhvn., disses Enker samt undersærlige Omstændigheder tillige deres ugifte Døtre. Den grundedes 18(52afli aaml værkerforenin- gen og ejer Ejendommene Nørrebrog. 17 1SD (fuldf. 1879), Baggesensg. 10, .Blaa- gaardsg. 9, (Arkitekt: Theodor Sørensen) & Cent. 4232 (Kontor aab. 9-11) ogMølleg. 2o,

Ama—Ank

Rcal-Register for Kjøbenhavn styrs- eller Forsorgelsesforsikring og „Uni- versalforsikring**. Tilgangen, af Forsikringer i 1919: 2,132, 869 Kr. Pramiieindta'gten samme Aar ud­ gjorde ialt : 389,470 Kr. 51 0 . Repræsentantskabets Formand: Amts- raadsmedl. Proprietær J C T h y g e s e n, R., Dalbygaard pr. Kolding. Direktionen: J C T h y g e s e n , IL, K K n u d se n ogFruIIelgaMikkelsen(adm.) Retskonsulent: Overretssa gf.E jv.Mølle r. Aktuar: Jens J o h a n se n . Kontrollerende Læge: Dr. It B e n ts en. Andelsslagterier. Det forste A. opr. 1887 i Horsens; nu er der ialt 46, hvis Anlægs- og Driftskapital udgor ca. 13 Miil. Kr. D e sam v irk en d e d an sk e A n d e ls­ s la g te r ie r , opr. 1897, omfattersamtlige A. Kontor: Yestbrbrog. 4 A4 [Bi J) Cent. 5074, Stats J) 83 (9-4). Formand: Direktor Ole O lsen, R.DM., Haslev; Næstformand: For­ pagter J T h e i 1m a n n, IL, Hvidkildc. Sekretær: Gaardejer Fr. S J en sen , R. Angaaendo de enkelte under Samvirksom­ heden horende Slagterier se Afd.VII, Fag- Register under Svineslagterier. Andels-Smøreksportforening, Danske Meje­ riers, se „Danish Dairies**. Andelsudvalget, Fællesrepræsentation for danske Andelsforetagender, dannet 16. Maj 1898, Kontor: Christiansg. 24, Aarhus jj 1510. Formand: Bankdirektør And. N ie l­ sen ,IL;Na'stform.: Direktor L P B robe r g ; Gaardejer Niels P orse, IL, Galten. Sekre­ tær : 11arald S tenbæ k , Aarhus. Andels Ægexport, Dansk (The danish Far­ mers co-operative egg export association), opr. 1895, Kontor: V-Voldg. 7, 9 (D) J) Cent. 2126t& 11126. Lager Studiestr. 34Kl. Med­ lemsblad: Vor Ægeksport. Andelsselskabet omfatter ca. 550 Kredse eller lokale Foreninger med et Medlems- antal af ca. 45,000. Reservefond: ca. 850,000 Kr.; aarlig Omsætning af Æg og Fjerkra*: ca. 14 Mili. Kr. Formaal: 1) At indarbejde det bedst mu­ lige Marked i Udlandet lor danske Æg ved at yde Koberne Garanti for, at de Æg, der leveres under Selskabets indregistrerede Ma-rke, absolut cr nylagte og rene. 2) At varetage Ægproducenternes Inter­ esse. 3) At foranstalte Ægpraservcring samt Salg eller Podning af Andelshavernes Fjer- kno. 4) At fremme rationel Honseavl og Hønse­ hold. Filialer i Vejle, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Rudkjobing^ Nykjobing F., Ring­ sted, Nexo, Logstør og Nykøbing M. Formand: Fr. Åle 11er, IL DM. Andersen’s, Familien,Friboliger for Enker og ugifte Piger af Borger- og Embedsstanden, Ny Vesterg. 3 [B]. Anker Heegaardske Foredrag. Etatsr. Anker Hcegaards og Hustrus Testamente bestem­ mer bl. a., at der til Det tekniske Selskabs Skole testamenteres „50,000 Kr. til Afhol­ delse aarlig af en Række populære Foredrag for Menigmand i Naturlære og andre Natur­ videnskaber samt i Historie.”* Foredragene afholdes, naar doresEmner ikke knever sær­ lige Installationer, efter LegatstifternesØn- sko som Regel i Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygninger. Anklagemyndigheden. R ig s a d v o k a t u r e n , Kristiansborg Kl 4) Cent. 7200 & 7199. Rigsadvokat: V T o p s o e-.J e n s e n, R.DM. Statsadvokat v. Højesteret: C V B oh n - R a smu s s e n . •Fuldmægtig: K. A a g a a r d. S ta tsad vok a tern e for Ø stre Lands- retsk r ed s e,Embedskontor: Fredericiag.24 [KJ § Cent. 1758 & 1759. 1. Statsadvokatur (for Kjobenhavn) P II Garn m elto ft. 2. Statsadvokatur (for Sjælland) V G M oltke.

II — 100

blev de 3 andre erhvervede. For at gore dem bedre egnede til deres nye Anvendelse fore­ toges en Ombygning, hvorved de fik deres nuværende Skikkelse, og Kolonnaden op­ fortes; disse Arbejder lededes af IIarsdorfF. Amatør-Klub, Kbhvns fotografiske, Atelier GI. Kongev. 96 13 |l V ll(59y, stiftet 13. Novbr. 1895, Aarskonting. 18 Kr. Direktor C J Brodér.sen, Formand; Bankfuldmægtig E R i d 1e r, Kasserer. Amies de la jeune tille, Les, international Forening, hvis danske Afd. (Kontor Frdbg. Allé 35 fS | V 5211; 1-2) er stiftet 1899. Foren, stotter og vejleder unge Kvinder, der staar ene i Udlandet eller rejser dertil. Bestyrelse: Generalinde K iih n e l, For­ mand; Frk. S F ri i s , Sekretær. Amtmænd ogStiftamtmænd, se i Afd.VI under de paagældende Byer. Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Kbhvns Amt: Knili. C EA Ammentorp, K. DM. Blegdamsv. 6 [N] Amtskont. aabent 9-3 J) Cent. 5138, Stifts- ovrighedskont. 10-12 Jl N 1180. Amtslæge i Kbhvns Amtsraadskreds og Kredshege paa Frdbg.: Vilh. D j or up, GI. Kongev. 144 13 $ Cent. 1141G. Amtsraadct for gl.KbhvnsAmt.KontorBleg­ damsv. 6 [Nj J) Cent. 6330 (1-4). Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Proprietær E P ip er, ML., Hummeltoftc;Typograf N P N i e 1s e n,MF., Taarnby; Rcdaktionssekr. J M J o s ep h- sen, Gjentofte;Hojestcretssagf.Ivan Kon- drup; Gaardejer P P e te r se n , st. Maglc- by; Propricta:r II C M o rten sen , Taa- strup; Teglværksejer OR P odenphan t, Ballerup; Murerm. Th. O lse n , Lyngby; Murer Rasmus O lsen , Klovtofte; Tmn- rerm. SM G rum str a p , Hellerup; Gaard­ ejer ACA ndersen, Brondbyvester. Amts- xaadssekretær: Cand. jur. EW a a g e Chri­ s te n s e n . Amtsraadsforeningen for Danmark, stiftet 3. Juli 1913. Kontor: Blegdamsv. (i [N]. For­ mand: Gaardejer II Chr. P ed ersen , Nord- gaarden, Storehedinge. Amtssygehus, Kbhvns, Nyelandsv. 66,68 El (fuldt. 1894. Arkitekt: Philip Smidth). (Be­ søgtid: 2‘/2-4; 11-12 Telefon-Forespørgsel om Patienter). |j Cent.3162. Indlæggelse,alm.Forespørgsel, lor Provinssamtaler: Provins 25. j§ Cent. 11207. Kontoret (9-4, Helligdage 9-12). D Gh. 1006. Epidemiafd. (Forespørgsel 11 - 12 ). 1| Gh. 2068. Resefvekirurgen. 1 Gh. 1076 x med. Reservelæge og-Læge­ kandidaterne. J Gh. 1435y. Forvalter priv. Bolig. Gh. 103. Sygeplejerskerne. Gh. 1638x. Økonomien. Direktion: Amtsrådsmedlemmerne Kmh. Stiftamtmand 0 Amm en torp , K. DM., Formand; Rcdaktionssekr. J M J o sep h - sen; Folketingsmand N P N ie ls e n ; Teglværksejer O R P o d en p h a n t; Pro­ prietær H C M ortensen, Taastrnp. • Forvalter: Henning M oller. Kir. A fd .: Overlæge Dr. med. Alfred H el s t e d ; Reservelæge Hans W u Iff. M ed- epid. A.'d.: Overhoge Dr. mcd.Axel J o r g en sen ; Reservelæge Jesp ersen . Amt88ygehus,Kbhvn8,ved Lyngby fl Lyngby 47; luldf. og taget i Brug 1. Sept. 1891 (Arkitekt: Philip Smidth). E t Tu bor k u lo se h o sp ita l paa 24 Senge (statsumlorstottet) er opfort og taget i Brug 1908 (Arkitekt: V Ingemann) $ Lyngby 91. Besøgtid og Telefonforespørgsler paa begge Afd. 3—5. Bestyrelse: Kmh. Stiftamtmand C E A Amm en torp , K. DM.; Rcdaktionssekr. J M J o seph sen ; Teglvanksejer O R Po­ d enph an t; Typograf N P N iel sen, MF. Læge: N 1) Sch reib er. Forvalter: Frk. E F r id e r ich sen . Amtstue, Kbhvns og Kbhvns Skovkasse, i Borsbygn. (Indg.f.Borsg.) $ Cent.2105 (9-2)

sammesteds er Udsalg af Stempelpapir (9-3), Amtsforvalter: G L B u li, R. Amtsvandinspektoratet for gi. Kbhvns Amt, Kontor Evaldsg. 7 IH Jl Cent. 2176. Amts- vandinspektor: Etatsr. Landinspektør P B c n tz o n , It. DM. Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amtsraads- kreds. Kontor Østerbrog. 5 [o] ® Cent. 364. Amtsvejinspektor: R W W in k c l, R. Amtsvejinspektørforeningen for Danmark, stiftet 1911. Formand: Amtsvej inspektor R AVW i nk el, R., Østerbrog. 54 lp). Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsik­ ringsselskab), Kontor Øst erg. 61 K] $ Cent. 5050 stiftet 1904. Ved en i 1911 fuldbyrdet Sammenslutning overtog Selskabet, hvis dav:erende»Firmanavn var: „D et g e n ­ s i d ig e L iv s fo r s ik r in g s s e ls k a b An­ d e ls-A n s t a lt e n u, hele den „Tryg, L iv s fo r s ik r in g s -A n s ta lt, Akts.*1til­ hørende Forsikringsbestand. Anstalten teg­ ner alle Arter af Livs-, Kapital-, Udstyrs- og Børneforsikringer samt de saakaldte Folkeforsikringer med ugentlig Præmie­ betaling. Hele Nettoudbyttet tilfalder de Forsikrede som Bonus. Garantikapital: 2 l/2 Miil. Kr., fuldt indbe­ talt. Direktion: Gaardejer Direktor And. N ie l­ sen, IL, Svejstrup Østergaard; I C Kj ær­ si g, adm. Direktor. Ultimo 1919 havde Forsikringsbestanden en Størrelse af 113,7 Miil. Kr. Andelsbank, Den danske. A. m. b. A., stiftet i Aarhus den 23. Nov. 1909. Bankens Hoved­ kontor flyttet til Kjobenhavn 1. April 1918. Aresterbrog. 4 [Hl (vis a vis Tivoli) (10-3. å'/o-O'/o, Lordag 10-2) Jl Cent. (»082, Stats |1 230 & 360. Jtep ræsailantskabet. Formand: J Chr. R asm u ssen , DM., R. Lemmer, Mørke. Næstform.: Vurderingsformand P P ed cr- scn. Ørsted. Lærer M C h risten sen , Ørum. Proprietær .Johs. C lausen, Stubbcrup- liolm, Faarevejle. Gaardejer Clir. D a m, Værmelandsgaard, Aakirkeby. Gaardejer Peter G r im str u p , Hornborg, Flemming. Fh.ProprietærBahne H ansen, N-Alslev. Gartner J II a n se n-K r a gen æ s, Esper- gjerde. Gaardejer Ole H e d e g a a r d , Nr. Hede- gaard, Bedsted. Gaardejer Jacob II i n d h e d e, Lem. Gaardejer Niels H J e s s e n , Outi up. Bygmester Kr. K r is t e n s e n , Særslev, Morud, Fyn. • Partikulier P K r i s t c n s c n, Veddum. Gaardejer II E N i c Isen , Give. Parcellist Chr. O lse n , St. Taarojc. Faxe. Gaardejer Jens P e d e r s e n , Ulimsholt, Sindal. Gaardejer R P i h 1, Helsned, Kjædeby. Gaardejer Niels P o r s e , R., Porskær, Galten. .Fh. Proprietær J H S p1i i d, Logstor. Bestyrelsen. Formand: Direktør And. N i e l s e n , R., Svejstrup Østergaard, Alken. Næstformand: Landstingsmand Niels Kr. K r i s t e n s e n , N-Trandcrs, Aalborg. Direktør Severin J ø r g e n s e n , R., Karls­ minde, V-Ncbel, Dybvadsbro. Fh. Gaardejer J P M o lle r , IL, Lovel pr. Viborg. Direktor L B r o b er g, Fællesforeningen for DanmarksBrugsforcninger, Kjobenhavn. Andels Livsforsikringsselskab „Koldinghus“, Dansk, Kolding. Landboernes Livsforsik­ ring, stiftet 1. Okt. 1898. Tegner alle Arter af Livs-, Kapital- og Borneforsikringersamt Livrenter. Har Indenrigsministeriets God­ kendelse af en Special-Tarif til Tegning af: „Kapitalforsikring med Arverente14, Ud­ Direktionen. P F le n s t e d . Reinholdt II a n s e n.

I I— 101

Ann—Arb

Itaal-ltofjister for Kjøbenhavn

Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved Ar­ bejde. Formaalet søges naaetvedOpretteI.se af Arbejdsherberger, Arbejdsanvisnings- steder og Arbejdskolonier over bele Landet. Opr. 80 Arhej dshorbergcrog3 Arbejdskolo­ nier. Konting.: 2 Kr. aarl. eller 1(,0 Kr. een Gang' for alle. Formand: Bastor emer. N. D al iio IT, R. DM. FM.; Kasserer: Ingeniør I K rii go r.R. Hovedkontor: Piolstr. 28 [Kl jgCent. 12555. - L o k a lfo r e n in g fo r Kb ii v n., F r d b g-. ogO inegn: Formand: Bastor orner. N D al­ hof f, R. DM. PM.; Kasserer lOverretssagf. N Hal lager. Poren, har oprettet et Ar­ bejdstid-borge Thorsg. 40 04 J Tg. 1109. Kontor: Piolstr. 28 [K! |1 Cent. 12555. Arbejderbank, Dansk, stiftet 12. April 1872, aalniei 18. Oktbr. s. A. Fra 1. Januar 1920 sammensluttet med Kjøbenhavns private Laauehank (se denne). Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for (U.f.A.j, N-Voldg. 12* Kl 4,1 By 1200y. aabnetG. Juli 1912. Udstillingens Udvalg: Raadmand G F bi- 1i ps en,Formand; Formand for Smede- og Maskinarbcjderforb. J A H an sen , MB.; Direktør Max Bal lin, R. DM.; Sekretær: Kontorchef Axel Bir km ose. Fri Adgang Sondag 1-3, TorsdagAften7-9. Forstander: Fabrikinsp.Carl J 011 e s e 11 . Arbejderbevægelsens Arkiv, Kompagnistr. 14 Kl 4 C 11549. Aabent Onsd. 10-12 Fm. og Torsd. 5-6 Eftm. Arkivar:.) H an sen . Arbejderboliger, Akts. til Opførelse af Bo­ liger forArbejdsklassen, ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 00-74 og 84-88 ED. Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Arkitekt OS ch mi dt h, R.DM. Formand;Overretssagf.TMørck, R.;Gross W H e e r in g ; Fabrikant John J a c o b s e n ; Læge Vilh. R yder. Forretningsf. Overretssagf. A D elb a n co . Inspektør: A F S p e i c h. Arbejderboliger, Foreningen af 1805 til Opførelse af billige, se u. Foreningen. Arbejderboligerne ved Tagensv. (Kbhvn.). Styrelse: DirektorCarl Ile r fo rth,E . DM., Formand ;Redaktor L J u s t n ie ls e n , R.; Overretssagf. S H e tsc h ; Tømrerm. V Z el 1 11 er, R. Arbejderforeningen af 1860, N-Voldg. 92 Kl ®Cent.l 144,søger at fremme den arbejdende Klasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversationsværelser, Laj,seværelse, et Bibliotek, udgiver et Uge­ blad og sørger for, at Foredrag og Oplæs­ ninger bliver afholdte, Koncerter foranstal­ tede og Rejser foretagne. Indmeldelse sker ved et Medlem; Kontingent 1 Kr.niaaneil- lig lor mandlige, 75 Øre i'or kvindelige [Med­ lemmer. Bogsamlingen er ea. 20,000 Bind. Formand: Direktør for Landbohojskolen I’roI'. 11 O G E llin ger, R. DM. Kasserer: Postekspedient .1 O II an sen. Inspeklør: Axel L a n g lio f f. Arbejderforeningen af 1. Febr. 1867, se u. Sygekasser, Statsanerkendte. Arbéjderforsikrings-Raadet, Kontor Raad- liusjtl. 77 [Hl (12-3) 4 Cent. 9258, er oprettet ved Lov Nr. 4 af 7. Jan. 1898, jfr. Lov af 3. Apr. 1900, Lov af' 15. Maj 1900, Lov af 1. April 1905i Lov a.f 30. Marts 1900 og Lov af 27. [Maj 1908, hvilke Love erailostat'Lov Nr. 205 af (i. .luli 1910, jfr. Lov Nr. 394 af 28. Juni 1920. Til liaadet skal anm. ethvert Ulykkestilfælde i de undersidstnævnteLove hørende Virksomheder, som antages at ville medføre Krav efter samme. Afgørelsen af,om en Virksomhed eller et Arbej dsl'orhold horer under lævrn, om hvem der er at ansesom forsikringspligtig Arbejdsgiver, om en Per­ son har Adgang til at tegne frivillig Forsik­ ring i Med i'or at Loven, om et anmeldt, Til­ fælde begrunder Krav efter Loven, samt om Størrelsen og Arten af de Ydelser, der til­ kommer den forsikrede eller hans efterladte, henhører under Raadet. Raadets Medlemmer er: Industri-Afdelingen -(Lov af 0. Juli 1910,

Kap.0).Raadmand Gustav F h ilip sen . For mand; Overkirurg Dr. med. F N H an sen Kontorchef C E Trap, R. DM.; Di rek­ tor (bind. polyt.. Il H e lw c g ; fngeniør K . S eho 11e r ; Hovedkasserer A . .1o h an - s e n ;Murer A Lu »d berg; fh. Borgmester ((.L a n d e r . R.; Tilforordnede: Sygekas- seinsp. V L F a b e r ; Fahrikinsp. ('and. polyt. Carl .1 <>t,t. esc n. >SV> farts-A/'delingen (Lov af 0. Juli 1910, Kaji. 7). Raadots Formand .samt Formand tor Sundhedsstyrelsen G Try de. R., DM.; A rbejdsloshi dsiusp. Clara B la c k ; Direk­ tør F de Nelly B ro \v n. R.; fh. Skibs furer G Minor R a sm u ssen : Styrmand Chr. Chri­ ste n se n ; Mat ros Foul II 0 n se 11 : Tilfor­ ordnede: Sygekasseinsji. Y L F aber; Fa- brikinsp. Cand. polyt;Car] ,i. O I tesen . Fiskeri-A fdelingen (Lov af 6. Juli 19.10, Kaj). 8). Raadets Formand samt. Formand for Sundhedsstyrelsen G- 'Fryde, R. DM; Arbejdsloshedsinsp Clara B la ck ;Kutterfo- rer AI C J e n se n ; Baadfører Hans ,1 R a s- mussen: Fiskebdl. Christian Alutf Oliri- s le n se n ; Fisker Hans Feter A n d ersen ; FiskerClir. Lud v igsen ; Tilforordnede:Sy- gekasseinsp. V L F a b e r ; Fahrikinsp. Cand. polyt. Carl J O tt e s e n. La n d b ru g s-A fdelingen (Lov af (i. Juli 1910, Kap. 9). Raadets Formand samt Kom­ munelæge V Asmund; fh. [Landbrugsmi­ nister Foul C h r isten sen , Sekretær Fr. S .1 e n s e 11 . R .: Gaardejer Mads Lam- bæk, MF.; Stenhugger N F H a n sen ; Landarbejder 11 F H a n sen ; Murer .) Knudsen: Husmand Chr. J o h a n se n ; Tilforordnede: Sygekasseinsp. V LFaber; Fahrikinsp. Cand. polyt. Carl J O tte se n . Kontorchef: Cand. polit.Axel B irk mose. Afdelingschefer: Cand. polit,. E C V We­ g en er: Cand. polit. Il a r r io tH a n se n . Kasserer:Emil G B jo r lin g . Fuldmægtige:Cand.polit.H fl am merich, Cand.polit. F L B Zen t ii en og t and. polit. GLD am . Læger : Overlæge Dr. med.AageK ock,E.; Dr. med. K Alal li 11 g; Dr. med. SK ja-r- gaa rd ; Dr. med. H A brahamsen; Re­ servelæge Harald AI øl lin-; Læge Hans AVulff Arbejderhøjskolen, st. Kannikestr. 0- IS (2-3 ogAland. 0-9), giver organiserede Arbejdere gratis Underv. i Naturfagene. Forstander:J ules F I j u u d. Arbejdernes Andels-Boligforening, snu.Byg­ geforeninger. ,, Arbejdernes Bogførings- og Revisionsinstitut Frederikshorgg. 1(5 (HlJjCent. 0008 se Tilføj­ elserne efter Emnelisten foran i dette Bind., Arbejdernes Byggeforening, Kontor: Kron-' prinsensg. O1Kl J) By 2049 (9-3, Lord.9-2og Fmi. 0-8), stiftet 1805 af Burmeister & Wains Arbejdere. Dens Formaal er at opføre mindre Huse for Aiedl. [Ethvert Medlem betaler 2 Kr. i Indskud og forbinder sig til undtagen ved Dødsfald eller Bortrejse, at indbetale 35 0 . ugentlig i 10 Aar. Efter de 10 Aars Forlob kan den indbetalte Kapital med tilfort aarligt, Udbytte, faas tilbage­ betalt. Enhver, der har indbetalt 20 Kr. og været 1/2 Aar i Foreningen, deltager i Bort­ lodning af Retten til Overtagelse, helt eller delvis, af nyopførte Huse. Bestyrelsens Formand :Overretssagf. Axel B a n g , K. 1)A1.; Næstformand: Arkitekt Emil .1o r g e n se n , R. Repræsentantskabets Formand: 11vpotek- foreningsdir. S J e nsen. R. Adm. Di lektor: AVIle h ren d. Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn., opr. 1880, Kontor Kompagnistr. 141Kl 4) C 11549 (12-2 og5-G); lokal Sammonslutn.afkbhvnske Fagforen, med det Formaal at skabe et godt Samarb. og at fremme Fagforeningernes og Arbejdernes alm. Interesser. Forretnings­ udvalg: Carl F Madsen, AIL., MB., For­ mand ;Th.S t a un in g, AIF. MB.,Næstform.; Fru S R asm u ssen ; Carl R a sm u ssen ; V W a lth er; E S v en d sen , AIB.; Axel J e n s e n ; Ar S Re te r sen ; Ludv. Ohri-

•>. Ni atsadvokatur (for byen. Loliand-Fal- ster og I{ otti hol ni) V B 'f ti o in son. ‘S t a 1s ad voka t oni os Ko ntor. kst. ('hof: M L Jørgensen L ev ssa c. Fuld- mægtige: F L ersey ; AI R eiserer. ■M ed hj æ1pe ro f» r S 1a t sa dvo i; at o rite for Ø stre Ijaml sro tsk roils: Højeste­ retssagførerne lians L evy: H MBruun; Fr. W in th er: Overretssagførerne Harald Kooh, R.: 1) G M Baoiio; Otto Bang: O A hn fi' 1t- 1.1on li o ; Lnndsrcissagforer 1’ <’ T i 11i so li. S tat sa dvo ka t o rno ''or \'o st rcLands- retskrods. 1. S ta tsa dvokatu r (Aalborg). Statsadvokat for Aalborg, 11jornat? og 11ati­ ders Amter: N A K iorhoc. Medhjtolpor for Statsadvokaten: S L Schm idt. 2. S ta tsa dv oka tu r (Viborg). Statsadvokat for Viborg, Thisted og liing- kjohing Amtor: rl' li C M B o r th i tig. Medhjadpor for Statsadvokaten: S Kaar­ sen. 2. St at sa d vok at ur ( Kobling). Statsadvokat l’or Vejle. Aarhus og lliho Amter: G .1 L ett. iMedhjælper for Stats- advokalen: F ou lEE ib e. Fuldma'gtig: E V Rei nstru p. S ta tsa d v o k a t for Sondre L and s- ret.sk ro ds. Sonderborg: II Jl E li olm ■ Annas Kirke, Bjelkes Allé Hil, Den foreløbige Del af Kirken indviet 27. Decbr. 1914. lijer: Det, kbhvnskc Kirkefond. Overtilsyn: Overpræsidenten, Sjællands Biskop og 1,’rof. Dr. jur. & polil. Harald AVe s t e r gati rd, K. DM. Kirkens Kasserer: Revisor C M N i e l ­ s e n . Sognepræst: M Grue. Ord. Medhjælper - - ................................. Kordegn: M B o u 1s e n. Organist: Frøken II S e i d e 1i n. Kordegnens Kontor: Jagtvej fil' [L]. D Tg. 1059 v. Aåbent: Søgnedage (undt. Torsd.)9-l: Fred. tillige 5-7. Sognet er oprettet 1. Oktober 1912, be­ grænses af Jagtv., Julius Bioms G., Ste- fansg., Tisvildeg. og Ladegaardsaaen. Ansgarius-Foreningen, Formand: Arkivar F .1 W est. Antropologiske Komité, Den, Holm. Kan. 15. OB, leder Masseundersøgelser af det danske Folks Legemsbygiv. og ovr. fysiske Forhold. Brof. Dr. jur. & polit. H W e sto r g a a r d , K.DM.; Brof. Dr. med., phil., hot. & zool. W J o h a n n se n , R. D.M.; Departementschef Adolpli .J en sen, E. DM. FM; Docent Dr. med. Boul H ert z; ( horhego Dr. med. Aug. \V immer, H .; Bolitilæge Søren H an sen , Formand og forretningsf. Medlem. Apostelkirken i Saxog. 191 (Indgang ogsaa fra Westend 10), indviet 21. Nov. 1901, Sogne­ kirke for Apostelkirkens Sogn. (Arkitekt,: VKoch). Ejer og Batronat: Kbhvns Kirkefond. Kirkevange: Arkitekt, A. L ej ma n n. Sognepræst: Julius Schou sboe. Res. Kapellan: J. A. .1 orgen sen . Kordegn : C. <). .Bed e i se n. Organist og Kantor. E .J u el-F redorik - sen. Kordegnens Kontor: Saxog. 13I!M [Bl, V 7750. Anbent,:Sognedage(undt. rI'orsd.) G-l; Fred. tillige 5-7. Sognet begrænses af Istedg., Absalonsg., Vesterbrog. og Oehlcnschlægersg. Apoteker-Forening, Danmarks., opr. 4. Scpt. 1844. Formand: Apoteker Alfred Bcnzon, K. DM., Kbhvn. jj) Cent. 194. Apoteker-Forening, Kbhvns, Formand: Apo­ teker Otto M ii 11e r, E. Apotekernes Forsørgelseskasse for Enker og Børn. Adresse: Justitsministeriet. Kassens Vedtægt godkendt af Justitsmin. 18. Dec. 1913. Bestyrer: Byretsdommer T T C. Spang H an ssen . Kasserer: Kasserer i Ju­ stitsmin. G V R inim ert, E. »Arbejde adler“, Landsforeningen, stiftet 3. Pebr. 1911; Formaal: at, fremme Hjælp til

Made with FlippingBook Publishing Software