Kraks Vejviser 1921 gaderegister ny

Afdeling I I

Real-Register for Kjøbenhavn.

Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og- praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer, Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Admini­ strative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejled­ ning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Postforsendelse, Vielse m. m.). Er man i Tvivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte Emnelisten (paa gule Blade foran i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter", hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt en Kække Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Gade-Registret (Afdeling 111 A ; se Bagsiden af den grønne Karton foran dette). I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakter af Institutioner Lejlighed til at meddele Oplysninger, som iflg. deres Art hører hjemme under denne Afdeling. Oplysninger om Foreninger og Institutioner udenfor Kjøbenhavn findes i Afdeling VI, Provins-Register ved de enkelte Byer. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for Kjøbenhavn). Real-Registre for Island og Færøerne, se Afdelingerne VIII og IX.

Made with FlippingBook Publishing Software