Kraks Vejviser 1921 del 2 Provinsregister

Animated publication

Afdeling V I .

Provins-Register

Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele:

Vejviser for Danmarks

A. B. C. D.

Sjælland med Meen, Samse ogBornholm. Lolland-Falster. Fyen med Langeland, Ære og Taasinge. Jylland medesenderjydskeLandsdele.

i

Hver af disse Underafdelinger er atter inddelt i: 1) Forretninger; Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk og Industri, et Firma- og Aktieselskabs-Register, samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Et Firma- og Aktieselskabs-Register over Virkomheder, der har Hjemsted uden for Byerne, findes efter hver Landsdels Byer. 2) Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en storre Kreds. 3) Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse, Vurdering til Ejendomsskyld, dens Ejer, Forpagter m. m.

Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind under vedkommende Afsnit. Ved Registrene for Odense, Aalborg og Aarhus findes Kort over disse Byer.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret,

1. Forretninger or opfort by vi s. Byerne (se nedonstaaonde Fortegnelse) pr ordnet alfabetisk. For liver By er forst meddelt et R eal-R egister, indeholdende Oplysninger om Mynde-, lieder, institutioner og Foreninger med Hjemsted i den pan- gældcnde By, samt en Del statistisk«' Data: Indbyggerantal Skattemyndighedernes Vurdering m. m. A f F orretn inger er saadanne medtaget, hvis Art ell0r Størrelse giver dem mere end lokal Interesse. Ved Forret­ ningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Regisi ret, den kan søges, thi der, og kun der, tinder man de Tilfojei. ser, der angiver dens særlige Specialitet. Firma-Fortegnelsen er et Ilddrag af de officiel],. Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. Redaktionen af Firma-Fortegnelsen er sluttet med de i Statstidende for HQ. September bekendtgjorte Anmeldelser Firmaer, der ikkc har Hjemsted i nogen By, er samlet sidst i hvert Afsnit under Overskriften L a n d e t. Se i øvrigt Bemærkningerne paa Kartonen foran Afdeling V, Firma- og Aktieselskabs-RegisR.)- for Kjobenluavn. De i nogle Tilfælde anmeldte særlige Regler ved SaD og Pantsætning af faste Ejendomme er udeladt lier. 2. Privat-Personer. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdelin«- IV, Person-Register for Kjobenhavn (se den grønne Karton foran dette Register). 3. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ pragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser or i

en Parentes anfott, paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er >aa vidt, mulig! meddelt for hver enkelt. Guard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (ø: en Gaard, der før Regeringsfora udringen i 1fiftO var Sæde for en adelig Fa­ milie eller som seneie er gjort fil Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil d(*w gamle Dage har va ret gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der* fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vi altid være Hovedgaard. 2) om den horer under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bor man opsøge Artiklen om det jiaagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og /or at Jette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods horende Gaarde, samlet under Hovodartiklcn). I) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). f>) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld. Den i 1920 foretagne Omvurdering har kun kunnet oplyses for en Del Ejendommes Vedkommende. A f de sonderjydske Gaar­ de cr endnu ingen Vurdering foretaget. C) om der hører Skov (S) ti! Gaarden og hvor mange Tender Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bondergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. II) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc.

Bebyggelser

Fortegnelse over de 154 Købstæder og købstadlignende om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret.

I Silkeborg i Sindal j Skagen |Skanderborg Skive I Skjern ! Skjorping Skærbæk Struer Sæby Sønderborg Tarm

i Hammel j Hoining j Hjørring | Hobro Holstebro ) Holsted Horsens Hurup Højer Kjellerup

I Aalcstrup I Aarhus i Aars ! Arden j Augustenborg ! Bjerringbro Brabrand Bramminge Brande Brædstrup Brønderslev Brørup Christiansfeld Dronninglund

|Stubbekjobing i 1 C. Fyen | mod Langeland, Æro I og Taasintfø. I Aarup Assens Bogense Ejby Faaborg

| Kjøgc | Korsør | Nexø |Nykjobing S. : Næstved ! Præsto i Ringsted Roskilde Rønne Samsø Sandvig Skjelskor Slagelse Sorø Stege Storehedinge

A. Sjælland med Moon, Samso og Bornholm. Aakirkeby Allinge Aønæs Ballerup Birkerød Faxe Faxe Ladeplads Fredensborg Frederikssund Frederiksværk Gilleleje Gjerlev

Kolding Langaa Lemvig Lunderskov Løgstør Løgumkloster Mariager Nibe Nykjøbing M. Nørborg Nørre-Sundby Odder Randers Ribe Ringkjobing Rødding Rødkjærsbro

Glamsbjerg Kjertcroinde

Thisted Tinglev Toftlund Tønder Tørring Ulfborg Vamdrup Varde Vejen Vejle Viborg Vinderup Vojens Vraa Ølgod

i Korinth Marstal

Ebeltoft Esbjerg Fanø

Middelfart Nyborg Norre Aaby Odense

Glostrup Gudhjem Hasle Haslev Helsinge Helsingør

Svaneke Taastrup Tølløse Vordingborg B. Lolland-Falater. Maribo Nakskov Nykjøbing F. Nysted Rødby Rodby Havn Saxkjøbing

Fjerritslev Fredericia Frederikshavn Give

i Ringe j Rudkjebing 1 Svendborg ; Æroeskjobing 0. Jylland.

|Gransten ! Gramby ; Grenaa i Grindsted j Haderslev j Hadsten [ Hadsund

Hillerød Holbæk Hornbæk Høng Hørsholm Jyderup Kallundborg

lurd de sund, rjydukkn

i

Landsdele.

j Aabenraa |Aalborg

Afdeling V I . Provins-Register (A, Sjælland. B, Lolland-Falster. C, Fyen. D, Jylland.)

A . S jæ lland .

F I.indeganrd.Kbhvn.

Afdeling V I .

A . S jæ l la n d med Møen, Samsø og Bornholm,

1) Forretninger.

'

2) Privat-Personer. 3) Større Gaarde. 1. Forretninger.

A ak irk e b y . (By vod A;i Kirke og i Nærheden af Læs Aa.)

Forretningsnavn og Adresse So Fagregistret under Madsen Am ir. JJ 130.................................................(Cykbmdsalg, Motorcykler, | Aut'imobilrep. Madsen" Niels Ji 218 .................................................. Skræddere M archer E m il................................................................. Skræddere Mogensen II C J 144................................................ Snedkere M yreby M o l l o .............................................................. Moller AIadler .Joh....................................................................... M alermestre M oller .lobs. Jj 9 2 ............................................ .Savværker Muller Beder Jl 232 ................................................. Snedkere Nielsen A ndr. J 8 5 ................................................. Malermestre Nielsen II Chr. g! 2 9 .......................................... Cykleudsalg Nielsen 11 1 Kohmd. Jl 55 Nielsen .! Jj 2 1 4 ......................................................... Biavlsredskaher Nielsen Jolis. JJ 1 0 4 ............................................... Blikkenslagere

ældste Privilegier er stadfæstet 1228. Politim ester, se n. Iionne. Skattem yndighedernes Vnrde- dering: Ejendom sskyld: 3,t Mil!. Kr.; Formue: t ,4 Miil. K r.; Ind­ kom st: O,s Mili. Kr. Sygehuset-. Læ ge: Vagn Nissen.

B orgm ester: H P Hansen JJ 71. Dommer, se u. Nexn. Elektrleitetsvær.ket, (kommunalt), anl. 1909. Indbyggerantal 1916: 1,443(1801: 455; 1901 : 1,176). Kæm ner: Amirens Ipsen. Købstadret lig h e d e r: Aakirkeliys

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagesen C Papirhdl. Jl 4 0 . Logtrykkerier Aakirkeby Al'holdshjern Jl 11G*. Hoteller Aakirkeby .Bank, Akts. D 40. Banker, Ineasso Aakirkeby Bryggeri J 9 8 ..... Bryggerier

Nielsen W ill. J) 6 1 ...................................................... Sadelmagere Nygaard A P J! 8 9 .................................................. Snedkero B idder P Calnnlerihdl. J) 220 Svendsen J JJ 174........................................................ B odkere Svendsen Peter J) 5 6 ............................................... Sm ede Sormisen S Sagfører N'exø Jj 10 Konturdag i A ak irk e b y h v er F red a g Ø sterby S B L JJ 22.................................................. Bagero

Aakirkeby Onieiitstuberi ved Niels An- (Cemenlvarer, Murer- dersen J) 6 5 .........................................................( mestre, Tagsionsfabrik Aakirkeby.Manufakturhdl.,J K Faarbæk JJ24 Mauufaklurhdl. Aakirkeby .Materialhdl. v. P Simonsen J 10 { ^ ^ afc«r1a11s1c Aakirkeby M o llo .................................................. Moller Aakirkeby Skæreri ved l’eler Andersen IBygningsart., Maskinsned- D 9 ........................................................................| kerierogSavv.Mobler en gr. Aakirkeby Sæhrliiis ved Clir. Larsen J 119 ,Sæbeudsalg Aakirkeby Tojhus ved Carl Lind J 94 lierreekviperingslidl. Almindingen Savværk, Akts. J 4 8 .............. Savværker Andersen Brødrene J 9 .................................. Savværker Andersen 1* I) 9 ................................................... Tømrermestre Andreasen M ........................................................... Snedkere Becli II •! Jj 186.................................................. Snedkere Becher V $ 3 8 ...................................................... Smede Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgen­ sen J|l 5 ......................................■......................... Boghandlere Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse J 1 8 ....................................................................... Sparekasser Bornholms Valsemolle Victoria ved O V Munch 81 39 ......................................................... Moller Christensen Georg Kohmd. |) 1 9 ................. Korn Dam H Jj .34......................................................... Bagere Dam Johannes D - 0 0 ........................................ Bagere Eilertsen Marie J 3 7 ..............................................Manufakturhdl. Engeli Niels J C ()............................................... Manufakturhdl. Frostegaard Skæreri, Julius Andersen JJ 78 Savværker Hammer N JJ 189.................................................. Malermestre liansen Alfred J) 1 2 7 ........................................ Skomagere Hansen F J 205 .................................................. Møller Hansen .1, Skovbroen J) 1 61 ........................... Smede Hansen Janus J 4 4 ............................................ Murermestre Hansen Jobs. Jl 7 6 ............................................ Manufakturhdl. Hansen Otto Jj 1 9 5 ............................................ Møllebyggere Henriksen A P Kohmd. J 87 Henriksen Ar J 1 0 2 ..................................... Urmager«' llolel Jom frubjerget, Almindingen JI13 . . Bade- og Sommerhoteller t Ipsen .latins J 132............................................... l iskdidi. Ipsen Mathea $ 212............................................ Mannfakturlidl. (Trælast- og Tømmerhdl., IPSEN M P Kobmd. |l 3 ..................................< Bygningsart.,Cement,Kul, ( Markfrø, Tagpnpforhdl. Ipsen Sigurd § 1 3 9 ............................................ Malermestre Jensen Chr. J 1 0 0 ............................................. Snedkere Jensen ('hr. M ...................................................... Urmagere Jensen II C J S .................... i ........................... Smede Jensen H I J 26................................................ Maskinfabrikker

Indregistrerede Firmaer. Aakirkeby Ilatik, Akis. Bestyrelsen hestaar al' 9 Modi. med Fahr. 11 J Jensen som Formand ug Branddit A 1’ Henriksen sum Næst fortud. Forretningsudvalg: 11 .1 Jonsen, A B Itonriksen og Dyrhvgo N N l'ctorscn. Kasserer: M (' Dam. Bog­ holder: L V Andreasen. Fnn. tegnes af Formanden, Næstformd., Kassereren, Bogholderen og ot Forrotningsudvalgsmod]. lo i Foren. Brok.: JKofoed, M CDam, I. B Andreasen og Frk. A V Beeknr, to i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Aakirkeby Comentstobori ved Niels Andersen. Indeb. N AmlciBcn. Aakirkeby .Vlaterialbandel ved B Simonsen. Indck. B .Simonse.n. Aakirkeby Skæreri ved Beler Andersen. Indelt. B Andersen. Brok.: E A Andersen. Aakirkeby .Sæbebus ved Christian Larsen. Indeh. C L I,arsen. Aakirkeby Tojhus ved Carl Lind. Indeh. C A J Lind. Almindingen Havværk, Aakor,Akts., Aaker Sogn. Bestyrelse: A O Muller (Formand og Direktor), der tegner Fnn., J’ropr. A V L Miillor og Dir. E Briiel, llillorod. Aktk. 50,000 Kr. Boghandelen i Aakirkoby, Johanna Jorgenson. Indeb. Johanna Jørgensen. Bornholms Landbo H]>are- og’ Laanokasso i Aakirkeby. Bestyrelse: Lojtnant C M Koefoed (Bogholder og Kassererl, fh. Caardejer M Hansen, Avlsbruger A Ipsen. Borgmester H 1’ Hansen, allo af Aakirkeby, Bartikulior 1 Muller af Klippely, Haardejer A J Kratlund og Landstingsmand B L Koefoed. beggo af l'edersker og (taardejer A Sehou af Tvillinggaard, af hvilke tre i Foren, teg­ ner Fnn.

A llin g e .

Kommune. Kommunen har for­ mentlig aldrig form elt faaet Rettigheder som Kobst.ad, inen behandledes allerede i det 18. Aarh. som saadan. Først i 1897 lik den et Vaaben. Politim ester, se u. Honne. Skattem yndighedernes V urde­ ring (for Aliinge-Sandvig): Ejen­ dom sskyld: 3,„ .Mili. K r.; For­ mue: 2,4 Miil. K r.; Indkom st: 0.« Miil. Kr. Sygehuset. Læge: S l’ orch. R. V andvæ rket (kommunalt), anl. 1911. V ejer, Ulaaler o g V ra g e r: C E P Christensen.

B orgm ester: Stenbuggenn, Clir. Larsen JJ 97. B ornholm s Spare- og L aanekasse 1 Hanne, Filial JJ. 54. Kontortid .10-12 og 2-4. Kontorehel og Bogholder: N M Bidder. Kasserer: II Ipsen. Domm er, se u. Børtno. G asvæ rket (kommunalt), anl. 1911. Havnedy b ile : 5 ,7 m. In d b yggera n ta l 1916: 1,544 (1801: 337; 1901: 1,859). Kæm ner: H Mortensen. K gl. ok tr. Søassurance-K om p. 1tepr.: Knpt. Joh. C Koefoed. K øh stn d rcttigh eder: Allinge og Sandvig Købstæder udgør een Allinge Bog- & Papirhdl. Jj 56 Allinge Kalkværk J 60 ALLINGE FORRETNING, AKTS. „Produkt1* Allinge Savværk, Gert Hansen Jl 29 Forretningsnavn og Adresse

Jernbanehotellet 1) 2 7 ..................................... Hoteller Katin’s Hotel D 1 2 ............................................ Hoteller Kofoed Carl lvobmd. J 30 Kofoed Hans J 1 2 2 ........................................... Skomagere K ofoed Mads Farve- & TapetlnU. Kofoed Markus JJ 124........................................ Skræddere Kofoed P A JJ 115............................................... Cykleudsalg Kofoed P Al JJ 5 8 ............................................ Isenkræmmere Lind V ................................................................... Blikkenslagere 7?{

Se Fagregistret under

.................... Boghandlere ..................................... Kalkv. og Kalkværkskont. _ 1 10 Telegrainadr. { Ku™*!-™ “ 8V“"Tømmerh"’ • • . Maskinsnedkerier og Savv. 73 „ . .

KOLONIAL- OG PRODUKT- ...

Provins-Register, Sjælland

VI — 1154

Forretninger — Allinge

Forretningsnavn og Adresse Asnæs liilcentral ved V H Andersen £ 120 Asnæs Damp-Teglværk, Akts. £ 37 . . . . Asnæs Hotel, Villi. C lgel £ 40 .............. Asnæs Hovedkontor for inden- & udenlandsk Salg, N Juel Schmidt £ 3 & 8 2 .............. Asnæs Alolie £ 33 ............................................ Asnæs Sogns Spare- og Laanekasse . . . . Bondestandens Sparekasse £ 50 (Tirsdag og F'redag 2 - 4 ) ................................................ Clemmensen Chr., Hove £ 5 3 ........................ Clemmensen Otto £ 1 0 2 ..................................... Danske Tørrerier, De, Akts. £ 8 0 ............. Eriksen Jens £ G G ............................................ Frederiksen Hans £ 1 3 8 .................................. Gyldenvang P Kehmd. £ 5 0 ............................ Hansen A C £ 2 2 ............................................... 11ansen Clir. £ 8 7 ............................................... Hansen Peter £ 1 2 1 .......................................... Hansen P Thorvald £ 2 G ............................... IIardbjerg Tli. £ G I............................................ Hove Molle £ 1IC............................................... Jensen Albert S 3 2 ............................................ •Jensen Clir. Kobmd. £ G3 Jensen Chr............................................................... Jensen Er. £ IH).................................................. Jensen J 1’ £ 117............................................... Jensen Sv. £ 31 .................................................. Jørgensen 1)............................................................ Klinten Badehotel, Aage Wiggers, Høvo Skov £ 6 .............................................................. Krabbe Chr. Kobmd. £ 4.................................. Kristensen I* £ 85............................................... Larsen A P £ 7 4 ............................................... Larsen II Chr. £ 110........................................ Larsen J Kobmd. £ 36 Larsen Niels £ 4 8 ............................................ iladsonBrodrene, AsnæsMaskinfabrik, Akts. £ 3 & 8 2 .............................................................. Madsen Carl £ 4 4 ............................................... Madsen II 1* Papir- & Galanterilidl. £ 14 Madsen Karl Blikkenslagerm. £ 24.............. Madscn’s P Maskinfabrik, Akts. £ 79. . Mikkelsen Miehael £ 7 8 ................................... Nielsen Anthon £ ‘ l ........................................ Nielsen Brodr., Høve £ 88............................... Nielsen Hans £ 2 7 ............................................ Nielsen II Bernhard £ 5 4 .............................. Nielsen Henrik £ 25............................................ Nielsen Lauritz. £ 114....................................... Norby 1 Kobmd. £ 1 Olsen Chr. £ 4 2 .................................................. 15-tersen Chr. Kehmd. A østolV £ 1G Petersen Ludvig, A astofte £ 115.................. Petersen Oluf £ 15D............................................ Rasmussen F A Kobmd. £ 5 ........................ Rasmussen Otto £ 8............................................ Sørensen Lars P, Hove £ GO ........................ Wilken Julius £ 5 5 ............................................

Forretningsnavn og Adresse Allinge Teglværk $ 127..................................... Bakkemollon, A 1‘ Pedersen £ 1 3 9 ............. Bendtsen 51 ......................................................... Berggren I ............................................................ Bornliolms Laane- og Diskontobank, Akts. f 7 0 ....................................................................... BORNHOLMS Sl'ARK - OG LAANKKASSE I KØNNE, Filial £ 54 Kontortid 10-12,2-4 Carlsen V illiam £ 150..................................... Funch M C 3 154 ............................................... Gornitzka Otto J 71 ..................................... Cross Niels 3 i'" .................................................. Gronbech’s Hotel £ UG...................................... Hansen 11 I. £ 5 7 ........................................... ... Hansen .lens £1 2 0 ............................................... Hansen .lobs, £1 20............................................... Holm Clir.................................................................. Holm P £ 7 8 ......................................................... Holm 1’ C Kobiml. £ 39 Hotel „Allinge1 £ 2 5 ......................................... Hotel Sandkaas £ 9 ! ......................................... Hotel StanmiersliaMe £ 121............................ Hoiers Hotel £ .'1............................................... Jensen Clir. Koluml. £ 110 Johansen ,1 £ l;J 7 ............................................... Jørgensen Plir. £ 1)2........................................... Jørgensen 11 £ 7 3 ............................................... Jørgensen Waldemar Kobmd. £ 711 K ofod L 51 „H allelyst1 £ Sandvig 17. . . liarsen Carl £ 101.............................................. Larsen Hans & .Joigen £ 1 1 ............................ Larsen 1 JJ Kobmd. £ 12 Lindberg A 51 £ t).‘i ............................................ Lnnd 11 Clir. Bankdirektor.............................‘ Madsen'Hans £ lå s........................................... Mogensen Clir., Tejn £ 10G ........................... Mortensen II £ .'il............................................... Mortensen Jul. £ G 8 ......................................... Muneli Clir. £ 2 3 ............................................... Moller & llandberg's Stenhuggerier og Sten­ brud, Akts. £ 4 7 ............................................... Moller H ulda......................................................... Nielsen A F Pendix £ 4 8 .............................. Nielsen Carl £ 87..............................................

Se Fagregistret under Au tomob il reparation Teglværker Hoteller L andbrugsmaskiner Møller Sparekasser Sparekasser (Kbbvn.) Smedo Smede (Grøntsager, tørrede (T o l- | løse)

50 Fagregistret under Teglværker 51olier 5Iurermcstre 51 urermes tro Banker (Rønne) Sparekasser Smede Cykleuds., Blikkenslagere B ogtryk k erier Blikkenslagere Jiade- og Sommerlioteller Sadelmagere Alanu l’aktu rlnll. 51alermestre Snedkere liagere Hoteller Jiade- og Somm erlioteller Skneddere Koge ri er li age ro Gartnere Skomagere Stenhuggerier (Kbbvn.) Urmagere Sagførere, Incasso S li'iiln ig g e rie r F isk cn gros Dampskibsekspeditioner Snedkere Sæbeudsalg Hoteller Hoteller

Tømrermestre Tømrermestre Skalleeksport Skræddere Skomagere & Biavlsredskaber Cementvarer Skomagere Moller ilauufakturhdl. Smede 51øbeludsalg Trikotagehdl.

Møller Bagere

Bade- og Sommorhotoller Trælast- og Tommerhdl. liygningsart., Foderstoti'., ,Korn { Cykleiidsalg, Automohil- droskeknrsel Urmagere Sadelmagere Snedkere Maskinfabrikker Gartnere Elektr. l.ysinstall. { Landbrugsmask. Halmpres­ ser, Maskinfabr.,Tærskev. Murermestre Drejere Smede Malermestre Herreek viperingshdl.

Stenhuggerier M odeforretninger Apoteker 51 aleniiestro

Korn,KuI,Landbru£smask., Tradast- og Tommerhdl., Bygn ingsa rt., 5! arkl'ro, Godn., Kolonial, Jsenkr., Støbegods, 51anu fakt ur- lidl., Foderst., Have- og Alarkredsk., Karvæv, Tag- k P‘i]>

NORDLANDETS HANDELSHUS, AKTS. £ 7 Tclegramadr. „Nordlandet14.................

51olb:r il o lier M anufaklurlidl. Vognfabr. og -forhdl. Smede C yklm idsslg Skomagi'i r Jirygge rier, 51al tfabr. Manufakturhdl. Snedkere Smede Herreek viperingshdl.

Nordre 5Iolle, Clir. Lind £ 0 5 ..................... Ny 51olle, C O Kofoed £ 2 ............................... Olsen Clir., 5Iessens Udsalg £ 100............. Pedersen A ndreas................................................ Pedersen Carl £ 9 8 ............................................. Pedersen ]’ .1 £ 7 9 ................................................. Petersen C P £ 107........................................... Salmon Ceorg £ G5 ............................................ Sommer .1 P £ 5.................................................. Sonne Anton £ G9 ............................................ Svendsen E ............................................................. Weslh Clir...............................................................

Malermestre 51urermestre

Bagere

Vognfabr. og -forhdl. C ykleudsalg { FodeistoIler, Tradast- og Tommerhdl., Bygniugsart. Alanufakturlidl. Murermestre Apoteker

Indregistrerede Firmaer. Asmes Rank, Akts. (Akts. liankon for Holbæk og Omegn). Indeli. Akts. Banken for Holbæk og Omegn, Holbæk, (so datto]. Asnæs Damp-Teglværk, Akt«. Bestyrelso: Teglværksbest.. KMAndersen(Formand), Gaardojor JTT Jensen (Næstforiml.) og Parcellist NPOlsen, Fjordvang. Frin. tegnes af Formanden eller Kæstformd. i Foren, mod ct Bcstyrelsesmedl. AktK. 21.000 Kr. Asnæs Sogns Sparo- og I.&anckasso. Bestyrelso: Propr. Wiuff (Formand), Dyrlæge JJensen, Forp.JNiolsonog Parcollist .1Madson samt Gaardcjcrno11I*Hansen, OOlsen, Hove, og II PNiolson, Aastofto. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med ct andet Bestyrelsesmodi. Madsen Brodr., Asnæs Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. PII Hcilbutb, Lyng­ by (Formand), Kobmd. ALarsen, Holbæk, og NJVSchmidt (Direktør). Frm. teg­ nes af Formanden aleno elleraf to Bestyrelsesmodl. i Foren. Prok.: DNathan i Foren, mod ot Bestyrolsosinodl. Aktk. 300,000 Kr. Madscn’sP Maskinfabrik, Akts. Bestyrelso: Dir. J AOlilscn, Hellerup (Formand), Dir. KDorph-Pctersen, Frdbg. og Insp. V .1Graae, Rofsnæs. Frm. tegnes af Formanden alcno eller af to Bestyrelsesmodl. i Foren. Prok.: PMadsen. Aktk. 100.000 Kr.

Indregistrerede Firmaer. Allinge Kolonial- 5. Produktforretning, Akts. Bestyrelse: BanMicst. MP Ipsen (I’orniandl. Kupl.. ,1CKoel'oed, Partikulier 1. POlsen, olsker .Sogn, G.-tardi-jrrn« C51 Clirisli nsen, Pæri'giuird, "g CC Krak. Borregaard. l.andmd. lt 51 Han­ sen, Pilegaard, eg Partikulier PC Kofoed, fædres 51iiole. Furrclningshestvrci : N P Koeli. fnn. tegnes af Fum-tningsbe.-,t. i l'oreu. ineil et l'.estyielsesmedl. eller af to BestyreBeMnedl. i Fyiøii. Aktk. -17.7.511Kr. Bornliolms Spare- og I.aanekasses Afdeling i Allinge (filial af BornliolmsSparo- og Laauokasso i Ronnol. Bestyrelse: II Ipson (Kasserer), NMRidder (Bog­ holder) og Avlsbruger P LHolm, af hvilke to i foren, tegner frm, Jørgensen Waldemar. Indeli. 1 WJørgensen. Prok.: Charlotte A Jørgensen. Messens Kno-Udsalg ved Chr. Olsen. Indeh. COlsen. Nordlandets Handelshus. Akts. Bestyrelse: Gaardojor II V Maegaard, Maogaard, Rentier DJ Funch, Si. .Myrtgaard, Gaardojor 1 51PLund, Bruddegaard, Ren­ tier li Mortensen og Ildlsagent I‘ .1 Sandersen. forretningsbestyrer: PKure. Frm. tegnes af forretningsbest. i Foren, med el Bestyrelsesincdl. olier af to Ilestyreisesmedl. i foren, Prok.: P Kure. Aktk. 70,000 Kr. Asnæ s. (Næsset ved Aasen gennemOds llerrcd og ved Aastottoog Aascvang.) Bondest. Sparekasse £ 50 (Tirad. ■Indbyggerantal 191G: G47 (190G: og Fred. 2-4). 501). Dommer, se u. Nykjobing S. Politimester, so u. Holbæk. Vandværket (Interessentskab),anl. 1905.

B a llerup . (Ballo, Mandsnavn; Torp).

Dommer, se Artiklen Underretter i Afd. II, Real-Register f. Kbbvn. Gasværket (kommunalt), anl. 1909. Indbyggerantal 1916: 1200 (1906: 1044).

Politimester, se Artiklen Politi i Afd. II, Real-Rcg. f. Kbbvn. Vandværket (Privat-Eje), anl.1905.

Forretningsnavn og Adresso

So Fagregistret under

Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. £ 91 Banker Andersen Peter, Hove £ 4 5 ......................... Bagere Asna:s Bank, Akis. (Akts. Bankon for Hol­ bæk og Omegn) £ 3 4 .................................. Banker, Incasso

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Andersen A H ................................................. Bagere Andorsen’s Emil Enko Kobmd. £ 72 Augustinus N P £ 55..................................... Tømrermestre

Provins-Register, Sjælland Forretningsnavn og Adresse Ballerup Kro, I P Jensen || 9 .................... B uub C M ........................................................... Christensen C V J 191.................................. Christensen P..................................................... Dahl A, Maglegaard J 6 ............................... Dansk Bornemelsfabrik ved MC Moller|)157 Dyregaard R P |l 2 2 ..................................... Uansen’s lirodr. elektr. Filial $ 78 . . . . Hansen Emil $ 11........................................... Hansen Laura f 1 0 G ..................................... Hansen Laurits $ 120..................................... Hansen Thorvald £ 1 0 .................................. Hansen Thorvald.............................................. Høyer Ualvor J 182........................................ Jacobsen A § 110 ........................................... Jensen A f 59.................................................. Jensen Albert Jl 1 7 4 ..................................... Jensen Joban .................................................... Jensen P Kobind. j|l 76 Johannessen Th. Jl 189................................... Jørgensen Clt.J) 8 3 ........................................ Jørgensen J C William kemisk-tekn. Fabrik H *7 ....................................................................... Jørgensen S C.................................................... Kbhvnske Forstæders Bank, Akts. § 57. . Manufakturliuset ved F C Petersen J 112 Mathiesen Chr. J ! I 7 ..................................... Mourilzen b C'JI 106..................................... Nielsen J § 2 6 ................................................. Nielsen Johan $1 109........................................ Pedersen S D 23 ........................................... Petersen Aage J 33........................................ Petersen Fritz Jl 1G3. . .•............................. Petersen Karl & Væring J 129.................... Petersen Laur. Sadelmagerm.. J 6 9 ............ Peterson L P ..................................................... Petersen P C J 37............................................ Petersminde Lervarefabrik, P .1 Christen­ sen |! 7 7 ........................................................... Pødenphant Sigurd J 1 0 0 ............................ Reeh C J 4 & 104........................................... Schmidt D Peterson, Skovlunde J 87 . . .

VI — 1155

Birkerød - Forretninger

Se Fagregistret under Bade- og Sommerhoteller Urmagere Malermestre Murermestre Tapetfabrikker Børn emel Gartnere Elektr. Lysinstall.(Kblivn.) Herreekviperingshdl. Manufakturhdl. Bagere Manufakturhdl. Snedkore Art. f. Gartnere

Forretningsnavn og Adresse Hansen Johs. J 2 4 ............................................. Hansen N P f 94................................................ Hansen R L J 4 4 ............................................... Hansen Svend || 4 0 ............................................ Hermann Georg Jl 5 7 ....................................... Jacobsen Karl E Kobmd. f 30 Jensen Carl Kobmd. J 21 Jensen Willi. J) 4 9 ............................................... Jørgensen J Chr. f 2 7 ..................................... Kahle II J 2 6 ....................................................... Kamp Chr. J 200.................................................. Larsen Albert, Kajerød D 109....................... Lauritzen P J g 8 9 ............................................ Lundqvist F f 166............................................... Madsen F C D 1 5 ................................................ Mazar de la Garde C fl 163........................... Messcrsclimidt Hans Jl 231.............................. Mogensen II C Jl 122......................................... Meller Georg J) 1 5 2 ........................................... Moreb Chr. J) 55.................................................. Nielsen G A J) 207 ............................................ Nielsen .1 C Jl 101............................................... Nielsen Knud Jl 1 2 5 ......................................... Nobis Mølle v. Chr. Larsen Jl 22................. Pedersen N V Kobmd. Ludserød Jl 14 7 Petersen Chr. J) 135............................................ Petersen Chr. |) 76............................................... Petersen Hanne Blomsterhdl. J 189 Poulsen Chr. J) 236 ........................................... Rasmussen 11 J) 8 2 ............................................... Rasmussen 1 ......................................................... Rasmussen S Jl 250 ............................................ Itohde C W J 1 0 4 ............................................ Sclimalfz Carl P J 247 ..................................... Schwartz C IL Kobmd. J 79 Steen Cornelius J 66.......................................... Steffensen Carl, Bidstrup j 8 1 ..................... Steffensen Edvard J 1 7 0 .................................. Thomsen F W J 3 5 .......................................... Tornevang Teglværk, Akts. J 6 4 .................

Se Fagregistret under Maskinfabrikker

Cykleudsalg Sadelmagere Isenkræmmere Bogtrykkerier

Konditorier Manufakturhdl. Tobakker og Cigarer Manufakturhdl.

Malermestre Teglværker

Blikkenslagero Tømrermestre Bryggerianl. og -art. Isenkræmmere Tom rermestre Gartnere Bagere Blikkenslagere Agentur- og Kommissionsf.

Boghandlen: Murermestre ■Gartnere Malermestre Vognfabr. og -forlull. Apoteker Blikkenslagere Banker (Glostrup) Manufakturhdl. Vognfabr. og -forhdl. Sæbefabrikker

Smede Moller Skræddere Smede Gartnere Blikkenslagere Malermestre Elektr. Lysinslall. Tømrermestre

Murermestre Cykleudsalg Tømrermestre Smede Smede Murermestre

Lædervarer en gr., Cykle- 1ilbebor,Galanterivarer en gr., Sports- og Jagtrekv. Lædervarer en gr., Ryg­ sække Murermestre Smede Lervarefabrikker Murermestre (Korn, Trælast-og Tømmer- hdl., Bygningsart., Isen- ' kræmmere Gartnere

Konditorier Malermestre Gartnere Ularmestro Malermestre Teglværker

Indregistrerede Firmaer. Birkerod og OmegnsBank, Akts. BoBtyrolson beslaar uf ot Bankraad: Slagterm. P G II Rasmussen (Formand), Melleejer CJ Larsen, Prof. A H Friis, Bygm. HJ Sorcnsen (llojsgaard), Kobmd. CJonsen, Tomrcrm. FCMadsen, Partikulier E V J Rasmussen, Horsholm, Kobmd. P V llocbt, Hørsholm, Tomrcrm. A Pe­ tersen, Lillorød, Forstel. A Christiansen, lilousuod, ogGaardojor JP Pedersen, Kajered, samt en Direktion: A Andorscn. Kasserer: CA Olsen. Frm. tegnes af Formanden eller Direktoren olier Kassereren hver i Foren, mod ot Bankraads- modl. eller af Direktoron i Foren, med Kassereren. Christiansen L & Son. Indoh. L P Cliristianson og J C .JChristiansen. fh.Hanscn’s HC Eftf., Oscar Sorenscn. Indeli. OSorcnsen. Prok.: F V Potorscn.

Indregistrerede Firmaer. Dansk liorncmelsfalirik ved MOMoller. Indoh. 51 CMollor. Prok.: S A Moller. Jørgensen .1 CWilliam Kemisk-Tekiiisk Patrik, ludeli. J OWJorgonson. Prok. II H KW Jorgonson. (Nordre llirk). Keeh O. ludoh. J 1’ OKeeh. Prok.: HCT Keeh.

F a x e .

B irk e rø d . (Oprind. Birkoryth; dm af enMand Birke ryddedo Jord.)

Amtssygehuset. Overlæge: lians Svciiné. Banken for Faxe og Omegn. Kon­ tortid: Hver Søgned. 10-12 Fmd. J 29. Kontorsteder i Karise, Faxe Ladeplads og Orup, aabne: i Ka­ rise hver Dag fra 9— 11; i Faxe Ladepi. hver Dag fra 10-12; i Orup hver Tirsd., Torad, og Lord. 10— 11‘ ls- Aktiekapital: 200,000 Kr. Reserver: ca. 150,000 Kr. Adm. Direktør: Sagf. Il 1’ Johannessen. Bondest. Sparekasse J 206 (Mand. Onsd. og Fred. 10-12).

Dommer, se u. Storehedinge. Elektricitetsværket (Akts.), anl. 1904. Indbyggerantal 1916: 1449 (1906: 1019). *■ Politimester, se u. Storehedinge. Sparekassen for Faxe og Omegn, Kirkelorvet ; Kontortid: Mand., Onsd., Fred. 10 12, stiftet 2. Juni 1869. Bogholder: Sagfører Caud. jur. Niels Engelsted J 25. Vandværket (Akts.), anl. lfa- O. Vejer og Mualcr: Stationsforst. Karl Rosenstand.

Gasværket (kommunalt), anl. 1913. Indbyggerantal 1916: 1845 (1906: 1481). Politimester, se u. Helsingør. Statsskolen. Rektor: Hans Chr. Engelsen. Vandværket (Interessentskab),anl. 1906.

Dommer, so u. Horsholm. Birkerød og Omegns Bank, Akts., sk 1907 J <1. Aktiekapital: 200,000 Kr. Reservefond: 55,OGO Kr. Bestyrelsens Formand: Slagterm. G Rasmussen. Adm. Direktør: Lærer A Andersen. Frederiksborg; Amts Spare- og Launekiis.se, Filial af, Kontor­ tid: Tirsd. 3-4\C.

Sø Fagregistret under Skomagere

Forretningsnavn og Adresse Andersen A J 138........................................... Andersen Carl Kobmd. Kajerød J 105 Andersen V Marott J 176............................. Balirenseheer II W J 151............................. Binas lians J 9 .............................................. Birkerød Boglulh, E Axelsen Drejer J 165 Birkerød Cementstøberi & Kalkmortelværk, Ferd. Nielsen J 80......................................... Birkerod Kiosk, Edv. Sorenscn J 1 Birkerød Kro J 18......................................... B ir k e k ø d og omegns b a n k , a k t s . J 71 BIRKERØD STATSSKOLE f 2 9 ................ Birkerød Teglværk J 6 3 ............................... Birkerod Trælasthdl., J Jensen J 36. . . . Bruun G J 141................................................... Christensen H J 157........................................ Christensen Johs. & A Duchwaider J 4 & 6 Christensen P J 62.......................................... Christiansen Chr. J 108................................ Christiansen L & Søn J 1 5 0 ...................... Ebbe L J 73 ..................................................... Eckcrt E Jl 1 4 ................................................. Bilertscn H I, Kajerød J 9 9 ...................... Brerslew J J 1 3 0 ............................................. Gran K C Kobmd., Bidstrup J 86 Hansen’s II C Eftf., Oskar Sørensen Kobmd. | 10

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Murermestre Cykleudsalg Mauufakturkdl.

Albrechtsen II J 127...................................... Cykleudsalg Andersson J SiglV.J 167................................. Ejendomshandlere. Arboe Poul Blikkenslagerm........................... Kobbersmede Avnskjold Chr. J 217..................................... Fiskchdl. BANKEN FOR FAXE OG OMEGN, AKTS. J 29 Kontortid 10— 1 2 ............................... Banker, Incasso Bondeøt. Sparekasse J 206 (Mand., "Onsd., Fred. 10-12)...................................................... Sparekasser (Kblivn.) Boserup C J Kobmd. J 100 & 7 ................ Korn Busk Brødr. J 5 1 ........................................... Cykleudsalg Cementvarefabrikkcn „Faxe“ J 4 2 ............. Cementvarer Centralhotellet J 94......................' ................. Hoteller Christensen Chr. J 3 3 .................................. Snedkere Christiansen N J 2 1 ..................................... Malermestre Damgaard Thorvald Kobmd. J 26............... Kolonial en gros Dinesen G J 112.............................................. Manufakturhdl. Eilertson W J 8 8 ........................................... Snedkere Engelsted Niels Jl 2 5 ..................................... Sagførere, Incasso Eriksen Anna J 174........................................ Modeforretninger Faxe Dampvaskeri, P M Brasen J 111 . . Vaskerier Faxe Frøkontor & Faxe Maskinforr. ved C (Landbrugsmask., Fro, O Brenøc J 30 Telegramadr. „Brenøe“ . . ( Markfrø Faxe Gartneri J 54......................................... Gartnere Faxe Isenkramhdl. v. Kristian Fonss J 86 Isenkræmmere

Boghandlere Cementvarer Bado- og Sommerhoteller Banker, Incasso Kostskoler Teglværker Trælast- og Tømmerlull.

Malermestre Malermestre Malermestre Snedkere Tømrermestre Murermestre Tømrermestre Murermestre Murermestre Planteskoler

VI — 1156

Provins-Register, Sjælland

Forretninger — raxe

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistrot under

F a x e Ladep lads .

Faxe Kommissionsforretning ved Carl Ludvig Christjansen g 2 0 7 ........................... Agenlur-og Kommi.ssionsf. Faxe Savværk, Niels Clemmensen $ 118. . Savværker Faxe Savværk & Tømmerhandel, H b (Savværker, Mebelfabr.,Art. Nielsen g cc 182........................................( f., bakkassefabr. Faxe .Stenhuggerier, Akts. gi 1 8 1 ................. Stenhuggerier Faxe Trikotage & Skotujslager ved V Skrydstrup g TU ............................................... Trikotagehdl. m (blikkenslagere, FIcktr.Lys nlyge Holger lil.kkenslagcrm. g 131. . . . j ilistal,., ,sas- oS Vandm. Franzcn Marie. 9i 9 1 ........................................... Modeforretninger Frederiksen .1, Fbbeskov |l 1 0 5 .............. . Tømrermestre i'ritzen Knud ,*i 11............................................... Konditorier 1 Lansen Axel Kobmd. Fbbeskov g 87 Hansen II II 1), Ilovby J) 1 0 7 ..................... Tømrermestre Hansen .Luis I’ g 185......................................... Tømrermestre Hansen O V -i å fi............................................... Apoteker Hansen Ove g 219.............................................. Vogn lab r. og -forhdl. Hansen Ove g 137.............................................. Oykleudsnlg Hansen 1* || 11.................................................... Skomagere Hansen V £t 1 0 b ................................................. Sadelmagere Hjortli Martin J!5 8 ............................................ Urmagere Hotel Faxe g f>..................................................... Hoteller Ilovby Molle, R Andersen g G I ................. Moller Jensen C Jj 10...................................................... (Hårmestre Jensen Frederik g 2 2 ........................................ .Manufekturlidl. Jensen Jens £1 187............................................... Yognfabr. og -forhdl. Jensen .Martin jj! 115.......................................... Murermestre Jørgensen II J 1(17............................................ Skræddere •Torgcnseti Jens, Ilovby -) 190....................... Smede Larsen lirodrene ,9) 9 ......................................... bogtrykkerier Larsen Carl M Kobmd. g 1 5 ........................ Iscnkr;r minere Larsen I’ g 1 0 5 .................................................. boghandlere Larsen Rasmus Kobmd. g 28 Ludvigsen Henry Blomsterlidl. ,5 191 Ludvigsen II I ...................................................... Herreekviperingslidl. Magasin du Nord’s Ibis., Joseph Nielsen g 37......................................................................... Manufakturhdl. Mineralvandsfabrikken Faxo | 8 ............. ... Mineralvande Moller Tiloger $ 3 8 ............................................ Konditorier Nedergaard M 1* g C 8 .......................................iM askinfabr, Køleanlæg D M ( Mejenanl. og MejenmasK. Nicolajsen C A & 201........................................ Snedkere Nielsen Clir. $ 201............................................... Smede Nielsen’« Conr. Fnke 52............................... bryggerier Nielsen II 1’ $ 3 5 ............................................... Herreekviperingslidl. Nielsen Knud g 05............................................. Sagførere, Jncasso Nielsen N jj) 111.................................................. Snedkere Nielsen N 1* 5.' 1 0 8 ........................................... Smede Nielsen Tli. ®t 5 3 .................................................. Urmagore Olsen Carl g 71..................................................... bagere Pedersen Kai Kobmd. J 159 Petersen Axel g -1 2 ......................................... Murermestre Petersen brodr. g 129........................................ Gartnere Petersen Julius g 1 3 0 ...................................... Malermestre Petersen & Roed jjt 1G0.................................... Klektr. Lysinstallation Sparekassen for Faxe og Omegn |1 25 . . Sparekasser Svendsen M K J) 17 & ICC..............................|K” n.1’ I’’0,^ rstolVor, ** | Kolonial Tinglef P N jjl 1 3 ............................................... boghandlere JCachariasen S JTl 7 5 ............................................ Rebslagere ØstsjællaiÉs Avis g 2 1 ................................. Aviser (Kjoge) TJstsjællands Folkeblad 9,1 1 4 .................... Aviser (Kjoge) Hstsjællands Venstreblad $1 172.................. Aviser Indregistrerede Firmaer. Pankon fur I'axc og Omegn, Akts. bestyrelse: Kobmd. N Hansen (Formand), Gaardmd. N Kristensen Julius, Iloulby, Gaardojcr b .1 Jensen, Oiuji, Murerm. j Andersen, Fiskecksportor 11 G Larsen eg ps. Lierer 1’ C Johansen, allo af Faxo Ladeplads, Gaaidojerno N lt Nielsen, Kjessendrup, A H Andreasen, Als­ lev, R Podenæn, Skjellcrup, 1’ Nielsen Osterga«rd, si. Taaro.je, ng ,1 I* Niel- •len, Kskildstrup, samt bagerm. 1’ Hansen, Karise. Hirektion: Gaardojcr J G .Larson, Ébbeskov, Mnrcrin. L Pedersen, Apoteker O V Hansen og Sagf. Il P Jidir.nivossen. Frm. tegnes af to Diroktorer i Furen., af en Hirektor onten i Foren, mod Formanden eller med cn af bankens Funktionærer: A Hansen olier H V bornobusch. Aktk.'200,000 Kr. -loserup C J, Indoli. C J lloserup og K V Holm. Faxe Elektricitetsværk, Akts. bcstyrelso: Kobmd. C .MLarsen (Formand), Sko­ mager P Hansen, Kobmd. II F Jensen, Tomror NNielsen og Urmager KT Nielsen, der tro i Foren, tegner Frin. Aktk. 18,200 Kr. l axe Frekontnr A Faxo Maskinforretning ved C Obrenoe. lndeb. C OObrenoe. Faxo Kommissionsforretning vod Carl Ludvig Christjansen. Indoli. C L Clirist- j ansen. Faxo Savværk vod Niels Clemmensen. lndeb. N Clemmonsen. Faxo Stenhuggerier, Akts. bcstyrelso: Stonhuggcrm. K A .1 Krog, Arkitekt J .1 Maag, Kbhvn., og Gross. T A F Midler, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. brok.: F, A .1 Krog. Aktk. 20,000 Kr. Faxo Trikotage & Skotojslagor ved V Skrydstrup. Indoli. V Skrydstrup. Faxo Vandværk, Akts. bostyrelse: Kobmd. b Larsen (Formand), Dyrl. F tlior Straton. Kotimd. N Hansen, Kobmd. II F Jensen, Tomrerm. N Nielsen, 51a- lerm. N P Cbristiaiisen og Gaardojcr J C Larson, Ebbeskov. Porretningsfercr: Lærer 11 G M Johansen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Forrotningsf. Aktk. 20,000. Kr. Poterson i ltuod. Indeli. W T M Itoed og J I’ Petersen, der i Foren, tegner Frm. Sparekassen for Faxo og Omogn. l’ostyrolso: Groro Aage Mnltko, Tryggevælde, (iaardejer L P Larsen, Stubberup. Partikulior J Andersen, Forp. Soleliaii-Hansen, Alslovgaardon, Gaardojcr J C Nielson, Kskildstrup, Konsul C J Hosorup, Parcol- list I, Jensen, Stubberup, l’orp. MC H Egode, Vemmetofte, og lngenior N Lang- kilde, der to i l oren, tegner Frm. rl inplotl A' I rcdcriksen. liuleli. A il N Tingleflj Kbhvn., og C O Frederiksen, der i Foren, tegner I rra.

Dommer, sc u. Nlnivhedingo. Faxe Jernbane. Fjes af Faxo Kalkbrud. Koncessioner 1808 og 1880. Aabnet for 1‘ersontralik 1880. befarer Strækningen Faxe Station 1! (Stubberup Holde­ plads) til Faxe Ladeplads. Formand: Knib. Geh.-Konfr. Hofjgm. Lensbaron K T T O Rcodtz-Tliott, SK. DM .; Adtn. Direktør : O Mortensen, b. Faxo Kalkbrud, Akts., stiftet 1. Jan. 1884. Kontor i Kbhvn. og Faxo Ladeplads. Driver Kalk- bruddene ved Faxe og er Ejer af Faxe Jernbane og af Havnen (ae disse Artikler). Aktiekapital : 2,250,000 Kr. Adtn. Direktor: Cand.polyt, Otto Mortensen, K. Faxe Ladeplads liank, Akts.,

stiftct1918 å l 10.Kontortid: 10-12. Aktiekapital: 1(x),<«)() Kr.Adm.Di­ rektør: SagforerFt i<'hristolVersen. G asvæ rket ( l’rivat-Kje), nul. 1914. Ilavnedybtle: 3,s m. Indbyggerantal 191G: 919 (1906: 708). K on suler: Vicekonsulcrno C J boserup (Norge), O .Mortensen, b. (Sverrig). Politim ester, se u. Storeliedinge. T uristforeningen fo r Faxe Lade- ) 1 1ads. Formand: bagermester W illy balner.Stråndbade. Smukke Naturomgivelser. Alle Oplysnin­ ger om J,ejeforhold m. m. ved Henv. til i’apirlidL H 1’ Chri. stiansen $ 38. V andvterket (Interessentskab), anl. 1914.

Forretningsnavn og Adresso badehotellet Solvang g 19............................... liadeliotellet Sølyst g 23.................................. banken for Faxe og Omegn, Akts. J 11. . Itoeberg 1, N g 112............................................ boeberg & Olsen g lu !)................................... boserup C .1 Kobmd. g 8 & fil Cemeulvarefahrikken Hylleholt^i 28 . . . . Christensen II C g 4 0 ...................................... Christensen L g 1 8 ............................................ Christiansen Anders |i G .................................. Christiansen II P $ 3 8 ..................................... Chrisloll'ersen G g 1 10 ..................................... Faxe Kalkbrud, Akts. g Faxe 4 ................. Faxe Ladeplads bank. Akis. £: 110 . . . . Fiskernes Fællessalg £' 84 .............................. Groth-Hansen E Kobmd. $ 2 Hansen Daniel J. 52 it 40 . i ........................ Hansen Frederik g 8 1 ..................................... Hotel Faxe Ladeplads Jj 2 0 ........................... Hotel Gelion, b Abehjvist g 60..................... Jensen Clir. 9) ‘J8................................................... Johansen .1 Jl 21.................................................. Jorgensen Laurits Jl 77..................................... Linde M D 9 ...................................................... Linde Otto jjt 11 Telcgramadr. „Linde Faxeladeplad.s“ ................................................... Lund Axel, Akts. g 3 ........................................ Madsen A H | 8 S ............................................ Møbelfabrikken Frem, Olaf Olsen jj) 3 4. . Nielsen Christian &l 30...................................... Nielsen Johan Jjl 3 0 ............................................ Nielsen Martin g 7 ........................................... Nielsen I’oul gi 78........................................... balner W illy J 5 1 ............................................ bedersen beder II g 2 4 .................................. 113 Svendsen b ............................................................ Tojhuset T. Lauritz Hansen g 27............... Vraamose Mollc g 04 ...................................... Koefoed’s I Skibsbyggeri, Akts. g 4. . . . betersen b Kobmd. |) 11 Rasmussen Hans Kobmd.

Sc Fagregistret under bade- og Sommcrhotellor bade- og Sommerlinteller banker, Ineasso Murermest re baadebyggerier Cementvarer C ykleudsalg Ragere iManufakturlidl. boghandlere Sagførere, Ineasso (Kalkværker, Gødning, | bygningsart. banker, Ineasso Fisk en gros Savværker Murermestre Hoteller Hoteller Tømrermestre Mu rermestre Smede (Skibsbygg., Savværker, | Art. f. Stolcfabr., Art. f. J Møbelfabr.,Listc-øgKund- * stnkkef. Gartnere Maiglere Skibsprovianleringsforr. Smede Havemøbler Tomrermeslre Urmagere Manufakturhdl. Cykleudsalg bagere Gartnere

blikkenslagere Herreekviperingslidl. Moller

Indregistrerede Firmaer. Cementvarcfabrikkon HyHelioH. ved Hans Niolscn & N P Nielsen, Indeli. Tom- rermestrono N P Nielsen og II Nielsen, Horritshoved. Kaxo Ladeplads Hank, Akts. bestyrelse: Kobmændeno M C Nielsen ng F< Groth i Hansen, .Savvierksejer H C Hansen, liagcnn. .1 J V Jensen, Fisker II T Hansen, Skibstomrer II b Hoborg, Gaardnjer H Jorgensen, Fanreby, og Gaardejcr .1 Jorgensoii, Vallebo. Direktor (Bankers Loden: Sagf. F G Cbiistnllbrscn. Frm. tegnes af I’.ankens Leder i Foren, med et bestyrelsesmod!, eller af to Hesly- relscsmcdl. i Foren, l’ruk.: II P Nielson i Foren, mod Hankens Leder eller mtd j et, Hostyrelsesmedl. Lund Axel. Akts. Hestyrclso: Manufakturhdl. A O Christiansen, Stationsforst. 0 F A Fich og Gartner M II Lindo, der i Foren, tegner Frm. Prok.: A Chri- . stiansen og Ilostyror A Lund i Foren. Aktk. 3,500 Kr. i F red en sbo rg . (Ostrup Slot blev kaldt saabsh s af Frederik IV 1722 med Tanken om den tu Aar for i Frederiksborg sluttede Fred.) Domm er, se u. Helsingør.

1720. Under Fred. V foretoges omfattende bebyggelser, lededo af Eiglved og Tltura, saaledes blev Pavillonerne ved Hovedbyg­ ningens lljorm r opførte, og do 4 Taarne om Slottets Kuppel anbragtes. Haven, sotn var ble- von anlagt i den stiveste fransko Stil, blev i 1700-09 prydet med do fleste af billedhuggcrarbcj-

Fredensborg Slot er opf. af Fred. IV i 1719-22 i en Skikkelse, som senere er bleven cn Del for­ andret ved Tilbygninger, b yg­ mester var Italieneren Marcan- tonio bel li under Overtilsyn af J Conr. Kmst og .1 Corn. Krin­ ger. Den si(lstna:vnto byggede Kirken, der indviedes 11. Okt.

Made with FlippingBook - Online catalogs