Kraks Vejviser 1920 personregister

Animated publication

Afdeling

P e rson - R eg ister for Kjøbenhavn.

(Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn).

Pri vat-Personer og Forretninger i K jøben h a vn , Frederiksberg, H ellerup og omliggende

Al tabetisk Fortegnelse over

V illabyer under ét med Angivelse af den fuldstændige A dresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade, Husnummer og Etage), Postdistrikt og Telefonnummer. (For saa vidt Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af et til de officielle Handels-Registre anmeldt Firma, er Firmaets Navn anført i Parentes efter Stillingen). Institutioners Adresser findes i Afd. II, Real-Register for Kjøbenhavn. — Privat-Personers og Forretningers uden for Kjøbenhavn, se Afd. V I, Provins-Register.

R e g le r fo r O rdn in gen :

1) E fternavne er ordnet strengt alfabetisk. (Dobbelte Navne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen- Gad efter alle Hansen’erne. 2) inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S tillin g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Lærer og Lærerinde, baade Frugthandler og Frugthandlerske. Ligeledes * er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne). 3) Inden for samme Stilling er Ordningen foretaget efter Forbogstaver (Fornavne). (Ordningen er strængt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn

( G A F staar

før Garl, dette atter før

G A S ) . Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende N avn er betragtet

& Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Oo. — Hansen A C O)).

som Forbogstaver (Eks.: Hansen A

L is te o v e r R ede . I Slutningen af denne Afdeling findes en Fortegnelse over de i Tidsrummet 1. December 1918 — 30. November 1919 døde.

4

KRAK 8 VEJVISER er frem lagt til Publikum s gratis A fbenyttelse i ca. 3000 Butikker i Kjøbenhavn og Provinsen, paa danske Færger og Rutebaade, paa alle større Hoteller, i alle Kiosker (her dog mod eu ringe Afgift).

Ved Udenrigsm inisteriets F oran sta ltn in g bliver B ogen fo r ­ delt til danske Gesandtskaber og K on su la ter i Udlandet.

Afdeling IV . --------------_ L Person-Register for Kj©benhavn.

Aagaard-Nielsen N Bestyrer Dronn. Tværg. 5 4 E Aagades Brødfabrik, Akts., Aaboulevard 32 ESI |l Cent. 1181 & 9182 Aage Henrik „Eskefabr. Sværtcg. 5364v Aagensen VABarber Ryesg. 42 E D N 1303x Aagerup Fr. Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. Amagerbrog.181 [s] |) Am.726v Bp. Højde­ vangs A llé [ 8 ] $ S 2267y Aagesen C G Bagcrm. Holmbladsg. 22 HD D Am. 512y - Harald Bogholder Bagsværd J) Bagsværd 179 - Johanne Broderihdl. Falkonerallé 19 UD - Viggo Departementschef i Kultusm. R .D M . BrodersensAllé 2 Ilell.|J 11(41.1823 - I l C Forretningsf. Frederiksv. 31;! E - Vagn Frugthdl. Njalsg. 55 E D Am .l051y - J N Fuldm. u. Magist, Ingerslevsg. 130SE - A Hdlsgartner Taarnby pr. Kastrup ® Kastrup 65 - Vagn Hojesteretssagf. kst. ‘ Kammer­ advokat Fredh. Kan. 16 E D Cent, 2550 & 11550 (10-4) Bp. Stockholmsg. 53 0 728 - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 E D Am . 998 y - Jacob Repræsentant Griffenfeldtsg.284E D N 626 - Harald Skomagerm. Tagensv. 25 E D T g. 783x - E Skotøjsreparatør Sundevedsg. 2 13 J) V 1987y - A age Snedkerm. Westend 29 E D V I 438 Aagreen L V Ingeniør Valdcmarsg. 412 E D V 5940 v Aagren O V Guldsmedem. Solvg. 34 Sb2 E - Frithiof Lagerchef Bergthorasg. 20 3 E D Am . 2104y Ahman Oscar fh. Toldforv. Mynstersv. 7 A s O D V 282ly Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkonerallé 0 120 El D Cent. 10940 Akerhielm Agnes Enkebaronesse Musiklærer­ inde GI. Kongev. 105Hh.s [S Åkerlund John Gross. V-Voldg. 1032E - Henry Prokurist Lykkcs.li. A llé 3 A s O - N J Skrædderm. Ø sterg.O E D Cent. 6209 Bp. Bredg. 47s E D Palæ 1912 Aakerman A Dameskrædder N y Kronprin- sesseg. 104 E J) Palæ 597 u Aakessen A age Musikdir. Dyblandsvangenl Aa-Kiosken Aaboulevard 50 E ®Cent. 11037 Aalberg Wilhelm & Co.’sEftf. Emil Mamjuen & Co. Udlejningsforr. Istedg. 17E D V 32 17 Aalborg Margarinefabrik’s Oplag Mikkel- bryggersg. 18 E D Cent. 10254 Aalling J Sølvsmed (Aalling & Rasmussen) Frdbg. A llé 1 1 A 3 13 . ^ - & Rasmussen Sølvsmede Pilestr. 52 A E ® B y 1418 x ' AaTund Otto Giarm. Holstemsg. 4o ® fC en t. 9936 Åmark F Bankdirektør Bredg. 47 2 E 37 22 E J B y 1,2 ® f Brh. D Brh. 321 Akesson JN Gross. Stavangerg. 4 E J

Aagaard C T Cand. pharin. Amager Fælledv. 9S m D Am. 16»80x - Agnes Cigarhdl. GI. Konerev. 90 El V 50!!0x - SO Cyklehdl. Veras A llé 24 Vanl. J) Vanl. 220 - Chr. Direktor Leifsg. I l 4 E - J C II Enke e. Justitsr. Bredg. 10 - K Fuldm. v.Rigsadvokaturen Petcrsborgv. 2 ;t E - Harald Gross. Kirsteinsg. 4 - Otto Gross. Hollamdcrdybet 143E $ Am. 2139x - & Frederiksen Guldsmedem. St. PederStr. 26 E fg>B y 2072x - V Guldsmedem. (Aagaard & Frederiksen) Langølandsv. 3 4 E - Paul Ingeniør Manøg. 51 13 D St. 778x - L L Instrumentmager Blegdamsv. 46sE J) N 1774 x - Christine Klkollektrice 1. Strandstr. 182 E - Annine Kommunelærerinde Helgolandsg. 184 E - A P L Kommunelærer Blegdamsv. 46s E - Julie Kommunelærerinde Cand. phil. Svei- gaardsv.20 Hell. D Hell. 522x - L M N Kommunelærer Blegdamsv. 46s E - M Kommunelærerinde Fjords Allé 10s El - Carl Vilh. Kunstmaler 1. Strandstr. 182 E ® Palæ 1853 x - Otto C Læ ge Reservekirurg Blegdamsv. Rigshosp. E $1 N 3894x - Ida Lærerinde st. Kannikestr. 11 E - Julius Maler Fotograf GI. Kongev. 1672EI ® V 2027x (9-10) - O R Malerm. Bodilsg. 3° E - EmmaFrøken Maskinafskrivningsbur. Go- thersg. 364E D Palæ 497v - B A Maskininsp. Classensg. 19 B 2336 y - Ella Modehdl. Ø-Farimagsg. 13 E J) B y 1391y - O F Murerm.Amager Fællgdv.13 E J C en t. 12786 (9-12 & l 1/2-4)Bp.Amagerbrog.283E ® S 2800 - Th. Murerm. Amager Fælledv. I S 2806y - Gunnar Overassist. ValbyLangg.733Valby - O O verbetj.DM . Svan eg.l2E JPalæ653x - Chr. Papirndl. (Axel E Aamodt) Poul An­ kers G. 2S E J] Palæ 1974 - 1 G Pastor emer. Strandboulevard 72° E - R J PensionatVilla Strandhøj Skodsborg D Skodsb. 100 - P F Postkontrolor st. Kannikestr. 11 E - O H Prof. N-Frihavnsg. 832E $ 0 2583x - Joakim Redaktør Amager Boulevard 1344 E i Am. 1427x - Jobs. N A a g a a r d Skibsagent, Skibssalg, Speditør, Befragtn., Assurance, Kommis­ sions- & Agenturforr. Holbergsg. 15 E ® Cent. 6474 Stats £1394 Telegram adr.„Push- ing“ B p .F o rtu n v.il Charlottl. DOrdr.1577 - A age Tømrerm. Gunløgsg.481 E |lS2379y - Carl Urtekr. Rysensteensg. I 2 E - A Enke e. Prof.Kroghsg. I

A a Dørplade- & Skiltefabrikken ved Rich. Wieder G raabrødret.

8 E | R y 7805

1 Hell. ®

Aaager Janus, Mnrerm. Bøyev.fl

H ell.74 Aabad-Clausen O J Direktør Impresario Western! 801E | V 2325v Aabak Amalie Enke e. (Jross. (A C Aabak) Carl Plougs V. (i- Iv] ® V 8085 - A C A a b a k Gross.Frm. V -V o ld g.109 $ Cent. 8100 & 3126 -

4 E ® Am. 265 x

2 E

[ b ]

3 E ® 0 5424

[C] B y 3756

3 E D O

4 E J) 0

4

1?1 E D

>4 E D Gh. 1727y

0 3847

§ 0

8

6 3E

05232

6

Aagaard-Hansen L Fuldm. Baldersg. 651 El - C A Kapt. i Art. Dragørfortet Dragør

..^ 3

578

P e rso n -R e g iste r lo r K Jøb cn h a vif

I V

A am — Aok

Aamo David 'Direktor Under Elmene 16° [C] J Am. 1500 Aamodt Hans Driftsinsp. Østerbrog. 88 D * M J 0 3046 - Axel E A am o d t l'apirlull. kgl. llolleve- randor litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Erm. Kong. N yt. 18 [Kl J Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 Aamosen, Akts., Chr. d. 9.G. 5 E JCent.9052 Aaquist Thorvald Afdelingschef Strapdbou- levard 101 |0] J 0 .‘»M l y Aarby F F Barber Dybbølsg. 57 K [B] Aarbye J osephine Enke e. Cross. Trianglen 23 M | 0 2710 v Marie Enke e. HovedkassererWillemoesg. -22* Hl J 0 2240 y - Frederik & Co. Cross. Trianglen 2 [01J 0 2710 v Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 21 E 1 3 Aardrup L P Direktor Eskildsg. 23 0 Aarestrup Emil Afdelingsclief Stægers Allé 3;i m - Goorg 'Rankbcstyror Maglckildev. E P [VID V 7150 - O Kapt. P . Trondhjemsg. 7S [o] J 0 3243 Aarfelt A L W Billedskærer Skydebaneg. 1 [S J \' 3058 Bp. Mattliamsg. 28- [B] - 11 Billedskærer Oehlenscblægersg. 20 I,b 1 112 J V 03 Bp. Sønderg. 4 40 Aargaard Jacob Vaffelfabr. Ileibergs A llé 8 Vanl. Vanl. 203 - Ludvig Viktualichdl. Saxog. 41 0 J V 883x Bp. Valdemarsg.18 0 Aarhundrede - D et t y v e nd e A a r h u n d r e d e , Akts., Annoncebureau Vesterbrog. 3“ [Ul D Cent. 3715 med Omstilling' A a r h u s G a l v a n i s e r i n g s a n s t a l t ved* 12 M S e e s t & D a n s k - G a l v a n i s e r i n g s ­ f a b r i k , Akts., Howitzv. 13 [£lj|l Gh. 2201 og Aarhus Steinmannsg. 19 J 4G00og Kuløg.' 5 J 3216 & 3217 Aaris N I* Gross. Strandv. 110 2 Ilell. J Hell. 873 Aarløkke Heinrich begeautoriseret »Sygegym- nast Enghavepi. 7 2 Dl! Bp. Nv Carlsbergv. 12 4 [Bl V .‘»029 Aarre N N Cigarhdl. Reykjaviksg. 1 s BH J Am. 626y - Har.s Fuldm .iKbhvns Kreditforcn.Gaase- bæksv. 21 Valby J) Vb. 414 x Aars Einar Forretningsf. Oelilenschlægersg. 0 * 0 H V 7 6 19 - Louis Hdlsrejsende Itothesg. 9 3 Ø J 0 1024x Aarsbo J Stadsbibliotekar Ole Suhrs G. 14l E i B y 1987 Aarskov Georg kgl. Kapelmusikus Herluf Trolles G. 7* IKI J B y 95J x Aarsleff Einar Oand. jur. BogholderAmager- brog. 24* p |A m . 1653 y Aarslykke Niels Rulle- & Flytteforr. Pug- gaardsg. 15 0 D B v 810x Bp. Halfdansg. 7 3 0

Aas Johan Naalemagerm.Gothersg.41 IHJ B y 3920 - Eyvind Monrad Ritmester Ordrup Krat Charlottl. J Ordr. 1057 -J L D Skrædderm. Vingaardsstr.

Abildtrup N Hdlsrejsende Holcks PI. 2 Brh. J Brh. 132 Abingdon ved A Ronnov Niels Hemmingsens Ci.:!3(Kl|C('iit,. i:i(il Abkjaer F l Inderkassoror n. Magist. Agnetev. llolte AbonitaKunsthandel, N P Ottesen Gronneg. 31 H J By 220x Abrahams Ch. Ekspeditionssekr. u. Magist. Peder Skrams G. 84 E J B y 2753 y - N Inspektør v. Klasselotteriet st. Kon­ Abrahamsen J Bagerni. Frederikssnndsv. 147 A s Brh. J Brh. 40 - J Dameskrædderinde Kongedybet 4* [c] - A ,P Direktor O-Sogadc Ilt)2 É - A Fnldm. Bornholm,sg. I - G A Giarm. Østerbrog. 134 0 J 0 1123 v Bp. Koldingg. 3 1 0 - A xel Gross. Direktor R. Palæg. 8I>0Kl J Cent. 8771 - Jens Grossi Pianoforhdl. Vesterbrog. 4 4 0 J Cent. 008 - M Gross. (Budt-z MullePs Eftf.) Bredg. 293E J Cent. 1078 - Nic. Gross. (E LW eim an n& C o.) Alham- brav. 5 3 J Cent. 7413 Sommerlip. Villa Rosenlund Espergjæ rdej Espcrgjærdel07 - A xel Ingeniør Kurlandsg. 153(8]JA m .l26y - O K Inspektør v. Vartov IIosp., Kapt. Farverg. 27 0 - K Gudmann Jordemoder Nansensg. 5G1 E J B y 3393 -K a ren Kommunelærerinde St. Jakobs G. 184 m - V K KommunelærerWedellsborgg. 63A 2 ESI J St. I053x - II Læ ge Dr. med. Vesterbrog. 10 Cent. 5465(12-2 samt Torsd. 0-7) - Harald Unge. Dr. med. Caiimicltoft.sg. 22*. m J By 3785 (Kl. 1) - ILægeGl.Kongev.14033 JV(»885x(12’/2-2). - Erik M ag. art. kst. Underbibliotekar v. D et kgl. Bibi. N -Voldg. gensg. 97* H J Palæ 8!)4y - J Kapt. Jt. GI. Kongev. Abrahamson S Blomsterhdl. Nygade 3 B J Cent. 2980 Bp. Frederiksborgg. 31* E - Harriet, Direktør Frederiksborgg. 31* E .J Cent. 9928 - F H Enkefrue Gothersg. 160‘ E J B y 4683 - Juttakgl. Hof-Frisorinde Kjøbmagerg. 31 E J B y 2424 Bp. Frederiksborgg.31* E - Bertha Frøken Gothersg. 1601 B - Edgar Cross. (Emil VAbrahamson)N-Fri- havnsg. 3230 J 0 3231y - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 E | Cent. 749 & 6647 - M A ingeniør Rrausesv. - Jul. Overkirkebetj. Bedemand Eredcriks- borgg. 31* B J Cent. 9928 - Albert Telegrafkontrolør M F.Bengtasv.2l Hell. J Hell. 1719 Absalon, Annonce- & Reklamebureau ved Holger Hansen Landemærket 49B JCent. 11980 - Forsikrings-Aktieselskabet Raadhuspl. 45 Ø J Cent. 9930 - Kbhvns-Frdbg. Vinduespoleringsbureau ved A Lindegaard Bagerstr. 2 0 J V2810 Accumulator-Fabriken, Direktør M Lossius Vesterbrog. 30 0 J Cent. 2161 & V 3106 Achen P H Agenturforr. Kompagnistr. 20 E J B y l6 5 8 B p . Kongensv.141 0 JG h.80 9y - H C Bogholder Nørrebrog. 68 * S] - E Prokurist Mynstersv. 1343 J V 2499 x Acker [Se endv. Agger] - Friedrich Direktør Nørrebrog. 423 Ø J N 3571 - Friedrich & Johannes John Lotterikollek- tører Nygade 5 E J B y 3442 & B y 3664 - E S O Organist Underbibliotekar GI. Kongev. 14O 3 3 - M L Pastor emer. Evaldsg. 43 1 J N 53x - M Restaurator Toldbodg.UE J l’alæl.399 Bp. til. Vartovs V. 36 Hell. J St. 309 - Einer Skrædderm. Flensborgg. 19* 0 - P Skrædderm. Istedg. 99 1 0 J V 5497 x 6 0 J Cent. 9456 1023 3 J V 5981x 5 0 J Palæ 2544 1 0 J 8 * E J B.yl408v

22 l DS J

B y 174 x Aasberg .1 Bogholder N-Favimagsg. 681 E - .1 F D am pskibst. R . D M . M fæ 'D . C o r s o n s v . 20 Ilell. J Ueli. 017y - C E Malcrm. Vølunclsg. 5* 0 J Tg. 1482x Aaskow Hans Læ ge, Reservelæge Laxeg.OE J B y 3563 Mand. A Fred. 3-4 Onsd. & Lord.7-9 13p. 0-Farimagsg.Kommunehosp. E J B y 6019 Aasted David Konton hol'RonnealléGLyngby J Ry »iuby 472 - Stella Modehdl. Fredensg. 4* (N) - J 1) Tapetserer (II Piambeek’.sFl'tf.) Stam- pesg. 7;t 0 - S Tapetserer (H Plambeck’s Ettf.) Nor- gesg. 6 2 4 [s] J Am .2107v Aasted-Frandsen Christian Forretningsf. Torkil Badens V. 4 Hell. J Hell. 585x Aastrand Herman Urtekr. Karonsg. 1 Valby J Vb. 274 y Aastrup Carl Gross. Ilortensiav. 7 3 - Th. Provst enier. R.Strandhoulevard 9320 J 0 2334v

- II P Præst Sognepræst v. Brønshøj Kirke Brønshøj Kirkov. Brh. J Brh. 43 (9-10, .1‘T’ocl. till. 6 - 8 ) Aastrøm A E M Direktør Hej rev. 23 - Carl Smedem. Nærum J Nærum 48 Aasøe R ( 'igarhdl. Rantzausg. Aavang ChristinePensionatOle Suhrs G.3SE Abben Caroline Enke e. Cross. (F Abhcn) N- Voldg. 34 2 E * - F Gross. Frm.N-Voldg. 34 E J Cent. 1955 - HedevigFrøkenKorrespondcnt Marien- dalsv. 1.3 (ElJ Ch. 2388 A. B.C. Protokol Co. vod Johannes Iversen & Co. Fredh. Kan. 2 0 J Cent. 11334 Abel Helmer Direktør 1 E Ohlsens G. 191 (H J 0 4073y - V C Fuldm. u. Magist. Odcnseg. 13* 0 - KnudGlarm.Vcstcrbrog.l02sl f i | V 3713 - C F M Gross. Vennemindcv. 202 S - Johanne Massose G-l. Kongev. 100 * - C E S Sagfører Classensg. 39* IH - F Smedem. »Slotsg. 5 INI Bp. Nørrebrog. 34MbeØ - O C Smedem. Fabrikv. 34 Ø Bp. D uev. E) |) Gh. 1033 y - A E Tønirerm. (NITAbel) Valdemarsg. 33:! m - N I I Tømrerm. Fi ni. Valdemarsg. 33 0 J Cent. 4644 - A xel A Urmager Torveg. 37 0 J B y 7113 Bp. Holm. Kan. 282E Abeli E K Frue Klkollektrice Kronprinsesse Sofies V . 23s Ti Abelmann B UrmagerAntikvitetshdl. Lande­ mærket 43 E J B y 1652,y Bp. Æ girsg. 7 V 7370

1 0

58 [N] JN254x

2 IS J

883

2

m Abildgaard - J u st A b ild g a a r d ju n .

Assurandør Stonug.40 JCent. 7008 Bp. st. Kongensg. 593 E J Palæ 2300 . - Th. Gross. Kochsv. 3120 J V 2188 y • Cent. 11105 arl Købmand GL Kongev. 104 13 JCent. 8023 Bp. Enghavepi. l l a 0 - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 0 J B y 2179y Bp. Kochsv. 31s 3 J V 6096y - V Pianostemmer Kastruplundsg. 11 K a ­ strup - C Postassist. Smalleg. I 3 EBJ Gh. 1169x - N Kommunelærer Amagerbrog. 215* 0 - Just Konsul Gross. Jens Kofods G. I

Aarstad W Driftsingeniør Halmt. 17 0 Aarsø M Bogholder Vesterbrog. 6030 ffi V 5827 y Aarup Chr. Bankbestyrer Hjortholmsv. Holte J Holte 429 - U lla Frue Amager Boulevard 410 - John M alem.Godthaabsv.300 ®Gh.583y Bp. Nyelandsv. 382 0 - & Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav.3900 J Tg. 1100 - S C A Metaltraadvarefabr. (Aarun & Co.) Dortheav. 39 0 Aarup Hansen J Assist. u. Magist. S-Boule- vard 90'" 0 - Fr. Bankassist. S-Boulevard 80* 0 - B Bankfuldm. S-Boulevard 86 * 0 • Th. Cand. jur. S-Boulevard 86 * 0 ,arvig S & M Syge-& Plejehjem Frdbg. Allé 42B< 3 J1 V750y arøe Ovidia Frisørindc Evaldsg.l0s Ø J N *ZOui X ___ Aas I C Direktør V-Boulevard 45 O D B y 567y

1 Kl

- A Prokurist Leifsg. 531 | Am. 974 y - ’s Fabriker,Akts.,Sukkervarefabr.Strandg. 260 J Cent. 11321 Abildgaard-Elling Just Bankfuldm. Leifsg. 0 S s 2735 Abildsgaard C G Abildgaard Dampskibsf. Sommerstedg. 1 0 Abildskov P Malerm. Nyelandsv.50sE J Gh. 741u

8 s

Ack—Ahi

i*erson-Refllster for Kjøbcnhavn

I V - 579

Agerlin Marie JConfektforr.V-Voldg. 87 EJ £ By lofiOy Pp, Yandkvmstou (V* P - A Maskininsp. N-Frihavnsg. 282B Agersborg [Se oiulv. Aggersborg] - Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26 ED'£ By 845v - Vald. Mekaniker Gas-&Vandm. Gothersg. 150 B £ By 550 Bp.Zinnsg.74B Agerschou V K Prokurist Ntægers Allo 19 thi Å Gh. 2413 -1 ) K Restauratrice Borups Allé 109 ID $ Gh. 2019 Agerskov M Adjunkt Cand. mag. Grundt vigsv. 3:) (VJ V 5334 y - H GAssurandørGross.ViminelskaftetdlE Å Cent. 13943,13961 & By 6250 Bp. Ama- gerbrog. 41[O] j|l Am. 1200 - Johanne FrisørindeKingosg.41IS |1 V 7047 - C Ingeniør R. Strandboulevard 3S M JhØ 2181 - RLæderhdl. Blaagaardsg. 15 H | N 61ly Bp. Norrebrog. 106;1(N] Å X 637 x - Thora Lærerinde Ryvej Holte ÅHolte505 - W B Skotojsfabr. 11 G Ørsteds V. 732E! Agerskov-Nielsen E Bog-«fc Papirhdl. Vester­ brog. 115 El $} V 4232 Agersnap Hans Kunstmaler Fuglevad For­ søgsstationen Lyngby J) Lyngby 305 Agersø ( 1arlRammefabr.(Rammefabr. Taga) Vesterbrog. LUI1E! Agertoft PM Adjunkt Cand. mag. Lundsg. 104 M Å 0 145 u AgerupVilhelmIelektr.Install.Engelstedsg.35 - Chr. Papirhdl. Norrebrog. 215 Opg. A (L) $ Tg. 639 y - Chr. Restauratør GI. Kongev. 29 B3 IB J) V 1734 x - J Restauratrice Stenosg. 93B | V 2901 y Aggebo-Nielsen P A Bogtrykker ( P A Niel- sen’s Bogtrykkeri) Sofiev. 22[V] | N 458y Agger [So endvidere Acker] - Knud Arkitekt Amalieg. 25 U h 1 B - Chr. Ingeniør Svanemollev. 84Hell.®Hell. 305 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns. Manufak­ tur Import) Larsbjørnsstr. 10 B Aggerbeck Valdemar Købmand Rorholmsg 34 B Aggerdahl Sophus BogholderGodshaneg.?1® Aggerholm [Sc endAudcrc Agerholm] ■ - A Blomsterhdl. Vesterbrog. 8 X B ÅBy 2563 Bj). Vesterbrog. 143B|lV6123y - 1 P Etatsr. R. 1)M, Bornholmsg. I4 i | Palæ 1114 - Jens G Urtekr. Kronprinsesse Sofies V.7® £ Gh. 448x Aggersborg [Se endv. Agersborg] - H C Fabrikant Cand. pharm. Maglekildev. 163E1 £V303v Aggersund Kridtværk, Akts., Guldborgv. 10 E £ Cent. 12984 AflierJohs. Brændselsforr.Rønneallé 1Lyng­ by £ Lyngby 210 Agner Carl & Co. Gross. Nørreg. 35 B £ Cent. 8008 - Carl Gross. (Carl Agner & Co.) Sofiev. 23 El £ N 1107 - H C Prokurist Frcderiksv. 25,E£Gh.2215 Agnvig Ludvig Direktør N-Frihavnsg. 8° [øl £ 0 2895 Agri, Akts., GI. Mønt 12 E £ Cent.782 & 783 Agros Akts. for LandbrugsmaskincrStrandg. 27B [QJ £ Cent. 12753 Aguilar Saul Konsul N-Frihavnsg. 96® B £ 0 3569 de Afliieray Bayo V G spansk Minister Kri- stianiag. 61B £ 0 1652 Ahlberg [Se endv. Alberg] - A Metalvarefabr. Amalieg. 31 E JPalæ 2378 Bp. Liljev. 13 Gjentofte£ Gjent. 345 Ahlbom Sven Prokurist Rømersg. 214B £By' 2192 v - Villiam Revisor Blaagaardsg. 212E)£N38.y - J J SekretærRømersg. 214 B £ By 2192 y AhlefeldtJ M Enkegrevinde Njalsg. I1B - O M H Frøken St. Knuds V. 34s El Ahlefeldt-Laurvig A T E Greve R., Forret­ ningsførerf. „Fjerde Søforsikringsselskab1’ Holm. Kanal 24 B £ Cent. 256 & 10756 Bp. Villa „Flakvad1 Rungsted £ R 17

Ackermann K E Kapt. i Søet. Gernersg. 2 E D Palæ 2228 x Acme P rti G o . vod N PAITnim iA (VNilkog. 4 E £ Cent. 7907 Acteur ved Adolf Jensen Teater-

AdolphHolger GeneralkonsulDirektorf.Akts. Fr. Th. Adolph’s Enke M SH . Slotsholmsg. Kr [Kl £ (■ oiit.[)782J8(nim\('rbp.ltaagelejoÅ Raagelojo 44 - C W Gross. Svendsg. 23 [Bl - Fr. Th. A d o lp h ’s E n k e, A kt

s., Gross.

Slotsholmsg. 16 B £ Cent. 7082 - O E Jægermester Godsejer Frederikkev. 10 Tloll. £ IK’H- 855 - T JuhlPianoforhdl. Jembaneg. 4A° IB £ B y 3310 - Asger Pr.-Løjtn. i L ivg. Kmjkr. Faxeg. 73 dl £ 0 3737 - E R L’r.-Løjtn. i L ivg. Kmjkr. Ø-Voldg. L ivg. Kas. (Kl £ B y 4090 - (IvcSiiedkerin.b'rejasg.olLlBp. Birkeg,8S|N] - Einar Underdirektør v. Orlogsv. R. DM . Overg. o. V . 00 El £ Mil. 188 Adolphsen A Th.Krigsass.DM . Jens JuelsG. i 7 2di AdrianO CCand.mag. Kommunelærer Bro- bergsg. I 1 [0] - Rud. Gas-&Vandm.Kobbersmedem.R. (H H Adrian) Toldbodg. 212E £ Palæl588 - II II Kobbersmed Gas- & Vandm. Fim . Nyhavn 37 E £ Cent. 3238

- Th. Malerm. st. Kongensg.442B £P alæ 421 - Th. A Alb. Christensen Malerm. Borgerg. 81 W, £ Gent. 2944 AdriansenEBudeksped.Larslejsstr.l EJlCent. 12975 & B y7559 Bp. Hvalsov. 23 Brh. - A P ( ’yklehdl. Bagsværd £ B agsvæ rd32 AdsersenVald. Dyrlæge Cand.pharm. Allég. 27A »E £ Gh. 1453 x - Waldemar Frugt-&Gronthdl. Skodsborgg. i7 m - Hugo Læ ge Dr. med. R. N-Farimagsg. I l 2 m | B y 5007 Adstofte Georg Cand. phil. Kommunelærer Bcntzonsv. 23IB

A.E.G. D an sk E le k tr ic it e t s A k tie s e l­ sk a b Repr. forA.E.G., Berlin, Chr. d.9. G.5 E |J Cent. 5000 Telegramadr. „G ea“ Aflæggeren al"Detailhandlerbladet Lande­ mærket 51 m £ Cent, 5120 Stats £ 157 Afnejemaskinen Dan ved Carl C Danly & Co. Falkonerallé 94 DB £ N 3405 Afrikansk Strudsfjerfabrik, PctreaChristian- sen N -Voldg. 52 E £ B y 875y Aftenbladet Landemærket3 E Red. £ Cent. 4193 Eksped. £ Cent. 1103 Aften-Fotografen ved Fr. Søren,sen Helgo- landsg. 21 E £ V 1443x Aftenposten Ved Stranden 18 E Red. D Cent. 4737 Eksped. £ Cent. 9393 Afzelius A Assist.v.Statsb. Lindegaardsv.il2 Charlottl. - V iggo Journalist GI. Kongev. 744El Agbo Valdemar Urtekr. Colbjørnsensg. 11 E £ Cent. 6809 Bp. Johnstrups A llé 52 El Agenskov Richard Malerm. Saxog. 501 E £ V 2608 x Agentur, Akts., H C Ørsteds V. 50 A & B El £ Cent. 3812 A g e n tu r c e n tr a le n , D Thomsen Overg. o. V . 90 E £ Cent2348 & 2349

Ager J Repræsentant Jagtv.51sB £ T g.l2 78 x Agerbeck Emilie Jordemoder RudolphBerghs g . 56 m Agerbundsen Ingeborg M elhdl.(M el-&Gryn- forr. Mola) Jakob Dannefærds V . 10B5 E) - O Sadelmagerm. Krystalg. 3 H | B y 4475 Agergaard J Kursusbestyrer Nørrebrog-76'lNl £ N 876 x Agerholm [Se endv. Aggerholm] - Edvard Bibliotekar fh. Operasanger H av­ neg. 74E £ B y 4817 - Louise Blomsterhdl. Amagerbrog.l75[S]£ Am. 876 x - Sophus Direktør i Arbejdsgiver!. Livjæ - gerg. 211 i l 0 4156 - B etty Læ ge Grenaag. 121 B £ 0 3624y Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 E 1J V 5 7 7 8 X - A Frøken fh. Konditorske St. Jakobs G. 202 m - Emma Konditor Niels Juels G . 4 1 1 | B y 75 Bp. St. Peder S tr .l2 B £ B yl9 12x

Enke, R.Uraniav. 17 IS £ Cent. 6061 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg. 22 Gjentofte £ Gjent. 279 * Julie Etatsraadinde Slotsholmsg. 162B | B y 2228

Ahi—Ålf

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 580

Ahlefeldt-Laurvig Carl Greve Valby Langg. 1004Valby $ Y h.324x • C W Greve K . D M . N y Toldbod«'. 47 E D Palæ 1176 ■ Erik Greve Ritmester Amalieg. 8 1 1 Cent. 12202 - Sigism undGreveKm h.Hofjgm .lt. T)]\I. St Annæ PI. 3'2E Jl Palæ 1219 - YVilh. Greve Cand. polit. Falæg. (>3 E J PilliT201H ■ Hedviir Komtesse Retor 'Baners V. S |K| J (ili. IHi x ■.folio niiol li om F n 1 ; d l vom iimj'e 1 K ro ii]i ri iihcmmc ' u - C Overretssnyr. Raadhusstr. 7 Lill Jl Cent. 12432 Åhlén S Arkitekt Søborghus Allé 0 Søborg J S o b .130 Ahlmann Vilhelm Arkitekt, Jylland,s A llé 37 »Soborg - Emilie ('aml. pølyt.. SI . Knuds - E Enke e. Oberst Willemoesg. IS 1 (g| - E Frøken Mvnstersv. 193S] J V 3221 - Miehaéle Frøken Willemoesg. 1,3* 3 J 0 •508 u - 'Nikolaj Ingeniør ITorsliolmsg. 22 F :i Lbl J) Tg. 1683 y - Marie Frøken Kunst malerinde St. Knuds V. 15s m | V 2097 y - Hans Ovorassist. u. M acist.ForfatterBag- gesensg. G4E |) N 1OOlx Ahm A Viktualiolnll. Tcglgaardsv. 1 Char­ lott!. Ahner A Buntmager st. Kongensg. 10 E Jl Palæ 1107 y Ahnfeldt Olga Enke e. Stiftamtmand Bredg. 49* EJ $ Palæ 2329 v iinlf' () v r-i'lidfnii'Mii'i'imlo :'.'JOHil 13s |V]

Aktieselskabet - A k t ie s e ls k a b e t W ik b o rg’s A ssu ra n ­ c e s e Isk a b , ChristianiaGeneralagent A l­ tred Christensen Am alieg.24E DCent.5390 Telcgramadr. „Alfred“ A k t i e t æ n d s t ik f a b r i k k e n „ G l g d e f r i “ Heimdalsg. 39 lLl Jl Tg. 445 Aladdin, Akts., mek. Værksted GI. Kongev. !!!) [Vi | Y 21ti!I u A la tiantorio (i ilumliloiso, A T JJiuxling,A kts. AinifOTf, 11 !K] | Cent. 159 Albnrts PTapet HHVHI'AI)i‘l 3 J V 4051 - Carl Gross. (Andersen & Albeck) N-Fari- magsg. 392E $ B y 2033x - O B & Son’s E ftf. Gross. Froderiksbcrgg. 28 m J (Ymt. 1819 - F Gross. (Jul. Schmedes Eftf.) V - Voldg. 2:1ril) J B,y 2747 - Emil Guldsmed Valby Langg. 49 A Valby J) Vb. 262x - V Kontorchef i Nationalb. Kronprinsensv. 14 El $ Gh. 1423 - Marie Malerinde Havneg. 74E J B y 35 y - EmilPræstSognepræstv.Maricndalskirkcn Mariendalsv. 28'- [K] J Gh. 616 x (101/2— lli/a, undt, Fred. 7-8) - Andr.ETapetsererSkinderg.20E J|By3019 - E TapotsererTullinsg.lOlY) J) V 2958x Bp. Kaalundsg. 5 1OS Albek .1 Malerm. TIolstcinsg. 50 (I | 0 1660 - K M Musiklærerinde Amagerbrog. 187:i 3 Albér Daniel Fabrikant GI. Kongev. 872E J V 863y - Eduard Gross. Holbergs A llé 12 Vanl. Alberp [Se endv.Ahlberg] - Niels Forretnings! M ellcg. 42 E J) Cent. 12493 - M Repræsentant Blegdamsv. 72 A 3E J N 2899 x - A L Trikotageforr. Borgerg. 87 E AlbertllBørnekonfcktionsforr.Gross.Vestcr- brog. 80 i | V 3980 Bp. Valdemarsg. 18s 3 - L Fotograf Kjøbmagerg. 42 E J) B y 2159 - Carl Porcelænsmaler Classensg. 3 A 23 Alberti Sofie FrøkenGl.Mont l 3 E | B.y 4102 - Robert fh. Stolefabr. Strandg. 27B 43 J B y 7430 Albertsen Hans Afdelingschef Vodroffspl. 74OB| V 6251v - Knud W Cand. jur. Flensborgg. 2623 Jl V 4259 - Herman Forvalter Guldbcrgsg. Alder­ domshjemmet [N) - L A Fuldm. Stuckenbergsv. Lyngby - J Gross. P G Ramms Allé 3S E - Vilhelm Gross. (Vilhelm Albertsen & Co.) .Frdbg. Allé 66° f f l | V 4058 - Vilhelm & Co. Gross. Børsen E Jl Cen4*. 4174 - V T Justitsr. R. Amicisv. G1 GDJ V3296 - R Skibsreder Nyvej 18 Gjentofte fl . Gjent. 551 Albertus Gundorph Billedhugger Jagtv.202s SI - V Billedhugger Kongelysv. 12 Gjentofte J) G jent. 643 - Chr. Overingeniør R. Duntzfeldts A llé 63 Hell. J Hell. 1473 Albing A age Fuldm. Hvedev. 1 Brh. Albinus Jul. Adjunkt Cand. theol. Rothesg. 1531 J 0 702y - J Gross. (Lucas & Scbaltz) Ryesg. 43133 J) 0 1551y Albinus Larsen Direktør (Nordisk Annonce­ bureau) Kjøbmagerg.38 EJlCent. 593&594 Albinussen N F Fiskehdl. Ægirsg. 53 B - M Vaskeri N-Frihavnsg. 57 3 Jl 0 2365y Albom Ernst Direktør Rigensg. 2 11 E

Albrecht Paul .TDirektør Bernstorffsv. 125 Hell. J| Hell. 2129 x - C L Snedkerm. Holsteinsg. 21 3 Bp. Hol- steinsg. 53 3 J 0 2059 - Otto H Varemægler Callisensv. 21 Hell. J Hell. 383 Albrechtsen [Se endv. Albrectsen, Albrekt- sen, Albrethsen]

- S A BogholderTran8.1atørGl.Kongev.l32[0 - Illgi’i: llioderilull. llciTuf Trolles G. 221® røj h.y loon - M artiia c m P?ftm c Ifon fe Irti or s fnrr, (Y ilt i Ilansen's Fl'tf. .1 Mathiassen & Co.) Vo- iit.orbrog'. 106 16! IBJ - J Dyrla’ge Vodroffspl. 10° [V] Jl V 1952 y - A i'li.FabrikantVodrofispl. 10

I b ]

v.

Ahnfelt-Rønne 0 Overretssagf. Frederiks- borgg. 7 1 | Cent. 2320 & 6743 Bp. Ny- brog.32* E $) B y 7738 Ahrenkiel Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 M | St. 393x - MFroken Konditori Jernbanev.23Lyngby Lyngby 201 eorg Urtekr. Raadhusstr. 6 EfjCent.4994 Åhrenkilde s N E ftf. Frugt- & Gronthdl. Nørrebrog. 11 E J) N 2859 Ahrens [Se endv. Arens] - Otto Ingeniør Malmøg. 8s i | 0 5210 - Georg Telegrafkontrolor Aabenraa 354E J B y 508(5 y Ahrensberg 99 É J) Am. 186 x - ,TV Klejnsmedem. Carlsg. 23[S] - H & Son Smedem. Gas- & Vandm. Sver- rigsg. 6B [H] J) Am. 177 x Ahren8tVJKommunel;ererFrdbg.Bredeg.7[E Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Carl Gross. Bad,stuestr. 91 É Ahrniil G W Postassist. Aliornsg. 174E Aigens Chr. Kunstmaler Skinderg. 131 E J} B y 5096 Aistrup Robert Direktør st. Kongensg. 1103 E I Cent. 10196 - A Kontorchef Strandboulevard 79s 13 - L P Møbelhdl. Snedkerm. Torveg. 20 3 || B y 2331 x og Svanev.2 E JJTaga 1882x Ajax, Dampskibsselsk. Korresponderende RedereSvendsen&ChristensenFredériksg. 1 E H Cent, 2537 Stats | 38 Telcgramadr. „Nautical1 Akademiske Antikvariat, Det, ved A L E V Ørnø Fiolstr. 12,14 E f Cent. 2298 Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kjøbmagerg. 64 E (10-2) Jl Cent. 7513 Statstelefon 10 A ko, kern. tekn. Fabrik ved A Hald

11 Gas-&Vam lm. Holmbladsg.

& E

Braune Nørrebrog. 63 E J Cent. 12670 Aktieselskabet . a k t i e s e l s k a b e t f o r k e m i s k In d u ­ s t r i Kristians«'. 1 Kl D Cent. 6388 Tele- gramadr. „Kemindu" - til Fremme af dansk Terskvandskultur GI. Torv 22 m . - til Lammefjordens Tørlægning Lmnesg. 24 E | Cent. 5810

IV — 581

Alf—Ama

Person-Register for Kjøbenhavn

Alstrup Marie Bestyrerinde Jernbaneallé 68 Vanl. ' - M Bogholder Allég. 25B 30 - H j. C L Cand. phil. Kommunelærer Ro- senv. A llé l 2 E - C C Direktør Kongedybet 101 E -G unnar f'uldm. Cand. jur. Bergthoras«*-. .Uh'E1 . Tli. A iiili■>■:-!< ■n noimroMiroklor f. .Sl.af-il,. R.. Oiisgaardsv. .10 Hell, |> H('ll. |22(i - V .konimlssiomer A iiiagerF.-i-llodv.dBMcl S) S 12'1‘IH - .1 C Pensionat, .lohnstrups Allé 6S El - Peter Redaktør Foraarsv. 18 Charlottl. ® Ordr. 1(579 - Poul Rejseinspektør i »Statsanst. f. Livs- for,s. Berpfhonisg. 11R Ei |l S 2509 - Rud. Sagfører Nybrog. 28‘ [Kl |) (lent. 66(50 - Fiso S(.(-n«igral' Snialleg. J51 [Fj ® Gli. 1968 v - CarlTeaterdirc-ktorRaadhu.sv.20(Miailotll. Alsø Holger Ingeniør KastrupAllélOKastrup ft Kastrup 140 AISøeAxelFabrikinsp.( 'aml.pølyt.l lolsteinsg. •I94E - O C F Ingeniør Cand. polyt. Holsteinsg. 494 E | 0 2 2 y - J P Magasinforv. Holsteinsg. 49 4E - A age Træhdl. (A Levinsen & A lsoe) N ye- landsv. 3810 ft Gh. 485 Altermann Leiser Fabrikant (De danske M a­ nufakturhandleres Konfektionsfabrik) T y- rolsg. 32[S]® S 28(58 - I j Inspektør Nordlandsg. I40 ®Am.2175y Alt-Fix, Akts., Skotøjssfabr. Husumg. 26 E ® Tg. 1026 x Althoff Harry Ridelærer Amager Fælledv. 35s E Althuon «& Nielsen, Oscar Kiellerup's E ftf., Akts. Special-Maskinfahrik Vesterbrog. 123,125 og 1. Frydsv. 18 E J) V 1091x Altmann T Skræddi-rm. St. Thomas Allé 1 E Bp. Enghavev. 72 0 Altransport, Akts., Gyldenlovcsg. 10 IB ® Cent. 2701 Altschiiler A dolf Ingeniør Gross. Colbjorn- sensg. 142 0 Aluminia, Fajancefabrikken Smalleg.45 0 ® Cent. F432 Udsalg Nygade 4 !B J1 Cent. 7775 Alvar Hjalmar TandlægeNøri'ebrog. 18 A 1(SI | N 55 x (10-4) Alvin A F Cand. mag. Islands Brygge 3330 Am -Scan.-Rus. ved R Brinkholm Western! " P | Cent, 2008 Am a, Dansk P r æ s e r v e r in g s f a b r ik , A k ts ., Hovedkontor Holbergsg. .3 B |! Cent, 11371 & 3483 Stats f 113 Fabrik Uager Tømmerup Amager & Herlev Tele­ gramadr. „Amafabrik1 AmagerAnnonce-Burcan ved j Aagaard Ama- gerbrog. 110 0 ft S 2227 - Betonstøberi ved Kronstrøm & Sørensen Strandlodsv. E ft Cent. 1431 & Am. 723 - Borgerven, Red. Anthon Larsen Dronnin­ gen,sg. 482 E ft By 1591 y - Boulevardens Smørforsyning, Akts., Ama­ ger Boulevard 134 E f) S 2259 - Boulevards Fedevareforr., Akts., Amager Boulevard 126 E ft Am. 26 - Brændselsforr. ved J G Jensen Am ager- brog. .169 E |0Am. 706y - Central Mejeri ved Carl Hansson Amager- brog. 139 0 | Am. 741 x - Dampvaskeri, L Hansen Øresundsv. 11 E ® A m .665 - Foto, Ejner Poulsen Amager Boulevard 134 E ft S 2460 - Isenkramhdl. Amagerbrog. 137 E 633 v - Jernstøberi, Akts., Ivirkev. Dragør Dragør 112 & Dragør 114 - Kaffelager* Akts., Amagerbrog. 13 6 E . - ’s Kolonial-Lager, Carl Knudsen Amager­ brog. 116 E ft Am . 17 - Legetøjsforr., I Nielsen Amagerbrog. 186 m | Am . 1007v Am. 1064x

Allin Arthur fh.DomorganistP.Classensg.72E - Hans Forretningsf. Korsørg. 38s E

Alfa Ekspressen ved H P drikkelsen Valken- dorfsg. lo IS ft Cent. 11555 - A Ifa M a r g a r i nef abr i ks H o v e d o p l a g Hambrosg. (i S ® Cent, (117 & 637 - Separator, Akts., Reparationsværksted for Centrifuger Mølleg. 2(i [SI fl Cent. 7429 Kontoret aabent 9-4 og Lordag 9-3 Alfenide Nysnlvvan'fahv, K j Alqreen-Ussinp Flommint] Km-f'att.or Ailnlpli JSO- o iis . a u «> 7 h [VI ft 14 (il,Sy Ol'l'lla iapkl'old'l' i Juslitsm. Veslerbrog. li »o-’ |y| - 11 Frøken Skolebestyrerinde Kønnebærv. Holte J) Holte 32(5 Alhambra, Akts., Filmsi'orr. Administration Reventlowsg. 321 |E]ft Cent.9920 Optagel­ se,stenter Ester,sv. 14 Hell. |l Kell. 218 En- lirik Mælkev.3 IE1 jl) (Jh. 589 Telegramadr. „llaniliraliio1 Alholm Viggo Smedem. Enghavepi. 15 EJ ® V 3822 Bp. Ullerupg. 2'- UH Alkjær JV1A Kommunelærer II yldegaardsv. 38 Cliarlottl. $ Ordr.354 - C A Post,as,sist. Baggescnsg. 21 (S) - .Jobs. Tømrerm. Godthaab.sv.18C40 JlGli. 1200 Allan og Allan State Linien, Generalagent Joh31Rath Nyhavn 13 [Kl ft Palæ, 1099 Allart G- belg.G osandt SK.Toldbodv.7®Cent, 1741 Alléapoteket Frdbg. A llé 42B IS $}V 8(55 Allen [Se endv. Allin] - Poul Fabrikant (Johannes A llcn ’s Metal- varefabrik) StrandRoulevard 1052 El ® 0 1925x - Kai Forfatter Vodroffspl. 5’ S d S 4097 - Johanne Frøken Frodensv. 12 Charlott!. - Rigmor Koneertsangerinde Vesterbrog. I081 LY)®V J526y - ’s Johannes M etal van-fabrik st. Kon- gensg. (il B d Cent. 3272 - George Sangkorer Linnésg.63HJ)By2491y Allensteen L A Bagorm. Koscngado 13 K B] | Palæ 13()3y Aller Axel Bladudgiver (Carl Allor’s Etabi.) Valbygaard Valby ft Cent. 950 & 8922 - Carl Bladudgiver K. (Carl A ller’s Etabi.) Valbygaard Valby $ Vb. 319 Sommerbp. Villa Soiiliienholm Frcderiksdal ® Frede- riksdal 4 - ’s Carl Etabi. Bogtrykkeri, Bogbinderi, Galvanoplastik, Stereotypi og Papirfabrik HovedkontorValbygaard Valby J) Cent.950 & 8922 Ekspedition og Abonnement Am a­ gert. 1411 (8-5, Torsd. 7-5) ft Cent. 5177 -V a k l. Direktør (Carl A ller’s Etabi.) Val- bygaardsv. 3 Valby |) Vb. 444x - Johan Kreaturhdl. Asger R ygs G. 32[B] ft V 3454 - Chr. Slagterm. Falkonerallé67 0 ® Gh.466 - Jens Tømrerm. St. Thomas A llé 24El van Aller P [Direktør Tagensv. 333 E d T g. 1937 y - August Repræsentant Classensg. 17 A 3E ® 0 2257 u Allermann Johs.Anlægsgartner, Jagtv.l832{C] ft Tg. 655 Allert H J Kommunelærer Chr. d.2.AM éll E AHerten C & K Frøkner Turesensg. 343 B Allerup A Ingeniør Ingerslevsg. 142* 0 f! V 5948x - Charles Købmand (First American Parfu­ mery Oja) Gothersg. 1053B B y 1346 x - Fle muring Overretssagf. Skinderg. 38 1 d Cent. 372 & 3435 Bp.Østerbrog. 361 IX d O 799 y - Emil Kepræsentant Brodersens A llé 19 Kell. d Hell. 2151 Allesø K A Ingeniør Thorvaldsensv. 10s El ® V 1632 x Allgemeine Elektricitets-Gesellschaft Chr. d. 9. G. 5 B Se under A . E . G. Alliance, Akts., Emissions- selsk. Raadhuspl. 45 GBJCent. 13129 - Assurance Company i London Stormg. 61 1 | Cent. 465 Allin [Se endv. Allcn] - Carl Bogholder Ilovmarksv. 42 Charlott!. D Ordr. 1025 1 1>mag-org.501)DEI & Financierings-

ft 0

4031 x - Otto Gross. Classensg. 7 I | 0 5363 Bp. Villa EffattaBagsva-rd J) Bagsværd 127 - Georg kgl.Kapelmusikus0sterbrog.1364E | 0 337 Otto kgl. KapelmusikusEuighodsv, 7' [V] dV 1('.79y Alling A drost«. SlmvcnuiskincJorr. l’edcn liknims (i. P 159 $] Omd, IliTI';O .y iiiflil - F F Gross. B i - i - iih Inrllsv . 1:17 OlmrloM.l. - Frants Ingeniør l'uggaardsg. 4S El | Cent. 3071 - C K Kontorchef Schacksg. 7:i'|KI Alm P Cigarhdl. Sølvg. 2 EØ ® Palæ 1797 x ■ A ll Organistinde Blaagaardsg. 493|N] - A 0 Skræddovm. Oll'ert Fisehers G . GKB d P a læ 22(51 - Brodi'. Skrædderm. Dameskræddere Fre- dericiag. 121 B ft Palæ 820 Almania Cyklcforr. v«-d N Chr. Hansen Val-

demarsg. 57 & 59 EJ ® Cent. 11038 Almblom Åug. Bagerm. Vesterbrog.

119 ffl

® Cent.5975 Almdal Alfr. M KmitoivliefSt.. Markus Allé 54 E $) 'N 3486 - lians Pianist Musiklærer Yodroffsv. 283E d V 7(538 - Martin Restaurator Gnldbergsg. 21 (N) d N 3137 Bp. St. Markus A llé 54' |VJ Alme C Agenturforr. Thorvaldsensv. 5 E d C e n t. 879(5 Almer CPBogholdcr DM . Aaboulevard 423[N] Almind Magnus elektr. Install. Ingeniør Reykjaviksg. (f riev. 9 Hell. J Hell. 2015 - Chr. Manufakturhdl. Torveg. 1 E ® Cent. 6365 Bp. Brogade 22E - Peter Maskinfabr. Blegdamsv. 114 Cent. 3742 - Valdemar Overmontor N y Aaboulevard 101 GO I Tg. 1I2SX - Chr. Skrædderne (L Kanneworff’s Eftf.) Svanholnisv. I 1 E Strandv. 185 Ueli.

Q b ] ® Cent. 6708 Filial ft Hell. 1808 Bp. Ma-

E ®

- N H VSkrædderm.Norretofte Allé SValby Almindelig dansk Gartnerforenings U lykkes­ forsikrings-Selskab Puggaardsg. 1 1 0 ' d Cent. 8530 - A l mi n d e l i g d a n s k H u s d y r f o r s i k r i n g A k t s , Boldhusg. 4[0 |)Cent.8513& 13113 Telegramadr. „IIusdyrsikring“ - A l m i n d e l i g G r u n d e j e r f o r s i k r i n g Akts., Kjobniagerg. 54 [j‘<| d Cent. 12733 Almindelige - Det a l mi n d e l i g e H a n d e l s k o m p a g ­ - Det a l mi n d e l i g e L a n d b r u g s - &. P l a n t a g e Komp a g n i , Akts., St. Annæ PI. 26 B |) Cent. 890 Stats |! 1 Almkvist NP Skrædderm.Nansensg. 39 B ® B y 745x Almqvist Joh. Frugt- & Grønthdl. Linde- gaardsv. 15 Charlottl. Alnøe S P M 'Kontrolørv. Statsb. Rebekkav. 131Hell. Als Jens Frugthdl. N-Frihavnsg. 72 E ft 0 2639 Bp. Marstalsg. I l 4E - Rudolph Gross. Raadhuspl.14B 3 0 JlCent. 9324 - 0 JKommunelærer Georgsv. 14 Charlottl. ft Ordr. 188!) Alsfelt F Overassist. N y Carlsbergv. 2140 ® V 630 x Alsing F Gross. (Alsing & Kapel) Dronning- gaards A llé II olte. ni, Akts., (The General CommercialCom- pany, Ltd.) St. Anna-. PI. 26B d Cent. 890 Telegramadr. „Alminko“

&

ft Am.

- & Kapel Gross. Nørreg.36 B ®Cent. 654 - F R E fli. Overmaskinmester R. DM . I E Ohlsens G. 22E Alsleben E Maskinfabr. Ilaraldsg. I 1 Q2 Aister Poul Overretssagf. Kristiansg. 1 0 1 Cent. 12768 & 12892 Bp.Graabrødret.l22B Alstrup J Asylbestyrerinde Østerbrog. Kron­ prinsesse Louises A syl E - H Bankkasserer Allég. 25B30

ft

ft

rerson-Hcjjister lor Kjøbenhavn

IV

Ama—And

5 H 2

Amager Læderliandel re - 1’ - - - »Skotøj.s-Messe ved S I’ Hansen Amager- krog. 116 [S]j Am. 983x - Am a g er Sae k k eko m pa gn i, L t d., Gul- landsg. 24 [SJ $ Cent. 1,3464 & Am.J834Te- lepratnadr. „Ilexsiausæk1 - Vinhdl., F Nielsen Amagerbrog. 104 [s] j A ni. 96 y Amagerbanen Kontor Avnagerbrog. OS) J) Am. 543 og Stationen JJ Cent. 7142 A m a g e r b a n k e n , Akts., Amagerbrog. 190 [SJ|| Cent. 179« & Ann 98 Amagerbro - Ama g e r b r o , Akts., Amagerbrog. 2 [S D Cent. 7897 - Apotek Amagerbrog. 102 [s] j Am. 1257 - ’s Blusemågasin, Akts., Amagerbrog. 117 M | Am. 479 x - Cyklemagasin ved H Varbæk Amager Boulevard 133 El J) Am. 904 - ’s Kolonial- & Vinlnll., Akis., Amagerbrog. 2 1 JOAm. 1155 Amagerbrogades Sæbeuds., Akts., Amager­ brog. 121 [s] |,lAm. 166 v Amagermøllerne, A kts.,llavneg. 19 Kl fjOent, 21 & 2124 Amatør-Fotografen vcdEnna, fotogr.Artikler Vimmelskaftct 47 E J) Cent. 10707 Amberg I kgl. Kapelmusikus Amalieg. I l 1 El D Palæ 1997 - 1 0 Kommunelærerinde Faxeg. 194O Ambrosen Otto R Baand- & Modehdl. Frede­ riksborg". 22 [El J }B y5 9 5 v Bp. Nørre- brog. 1871 [L] j Tg. 256x Ambrosia, Akts., Konfekturekdl. Nygade UH | B y 1539y Ambt Einar Arkitekt Gl.Strand 52:!H § Cent. 5594 Bj). N y Vesterg. 121DB] Jl B y 4433 - H Lærerinde II C Ørsteds V. 664[V) Ambye A Arkitekt Strandboulevard 60 Hl |! 0 71B p. Eivindsv. 6 Charlottl.D Ordr. 1689 Amdisen S A Manufakturhdl. Frederiks- sundsv. 39 El D Tg. 559 x Bp. Nørrebrog. ' 2221 EJ Amdrup [Se endv. Andrup] - H Chr. Gross.Jernbaneg. 3 [B] J)Cent.8951 Bp. N yvej 4:i [V] Jl V lOOlu - F A N Kapt. N-Frihavnsg. 561 [øj - GCKomm andøriSøct.ll.DM .FM.Odenseg. 183 m I 0 822 - NK KommunelærerindeGl.Kongev.94A33 - R N Kommunelærer Cand. theol. Godt- haabsv. 433 El - V M Overretssagf. Sparekassedirektør R. N y Vesterg. 17 1 E) Jl Cent. 3605 Amelung C FGørtlerm . Degnemose Allé 55 Brh. D Brh. 101 - P Translatør Prokurist Under Elmene l s El J) Am. 1949 y America-Canada Ekspedition, O laf Lassen Bernstorffsg. 2 | | Cent. 4158 American Bureau of Shipping, II P Ilagel- berg Tordensk joldsg. 25 E J) Cent. 878 - A m e r i c a n E x p r e s s C o m p a n y , A k ts., Holm. Kan. 8 E J) Cent. 6750 Tele- gramadr. „Amexco1 - Akts., Herreekviphdl. Kjøbmagerg. 62, 64 E | B y l l 4 4 y - House ved A Gliickstadt Herreekviphdl. Aaboulevard 26 0 |) N 2324 - Lenoclean, The, O A Jespersen Westend 4 i | V 3954 - Silk Co. ved Henry Olsson&Co.IIoIbcrgsg. 6 i | Cent, 5980

111 . .O-Farimagsg.8 Hl |}

Amerikansk - A m e r i k a n s k B u d e k s p r e s ved L Ilar- boe Olsen Vesselsg. 4 [NJ Jl Cent. 6976 & N 1445 - A m e r i k a n s k E l e k t r i c i t e t s s e I s k a b S c a n di, 1 , Akts., Bredg. 25 C [KljUi Palæ 709 Telegramadr. „L.yskraft “ - Gummivare-Industri ved C Nielsen Vær- nedamsv. 15 [V] jj)Cent, 5932 , - Kontormobel-Lager ved Robert Dobel Kronj)rinsesseg. 2(5 E J$ Palæ 555 x - russisk engelsk Gummi Import Gothersg. 91 m I Cent. 4463 - Skotøjs-Reparations Fabrik ved Frederik C Nielsen Blaagaardsg. 46 0 J) N 1220 x - A m e r i k a n s k T r æ i m p o r t ved Emi­ lies Lamp N-Frihavnsg. 26 [0] J1 Cent.8923 - Tøjrensningsanstalt, F G Syrig Frederiks­ borgg. 7 1 H |i Cent, 5133 - Vareimport ved lv Ralfenberg V-Voldg. 100 M J) Cent, 13301 Ameta, Akts., Niels Juels G .U H jC e n t,10602 Ammendrup .Tørgen Solvsmed st. Kongensg. .32 E Jl Palie 1043y Bp. Leifsg. 93 [fil Ammentofte SF V Ingeniør Fredcriksv.31sE Ammentorp Cbr. D Direktør Slotsv. 19 Char- 1otti. Jl Ordr. 1576 - C A Gross. Kompagnistr. 243H - Carl Gross. St. BederStr.34 H JiCent.13967 Bp. Vinkelv. 6;! 13 | N 608x - R E Gross. Tlavneg. 55 H j Cent. 11486 Bp. Paludan Midlers V. 82E JpV 5908y - Anders Ingeniør Biilowsv. 5 A [3 jl Cent. 12953 - C E A K m li. Stiftamtmand R, DM . Frdbg. Allé 8S E | Cent, 7550 - Emil Kontorchef i Universitetskviost. Steenstrups A lle 34 13 - Ludvig Læ ge Dr. med. Generallæge K. DM . Solvg. 261 E I Cent. 326 (2-3) Ammerup A Gross. (T Baagoe’s Eftf.) Øster- brog. 3001 i | 0 752 Ammerzbøli Laura Pensionat GI. Kongev.983 3 JCent. 11244 Amming Harriet Vagtdamebureau Vodroffsv. 58s 3 J N 3315y Ammitzbøil Anton Eksportforr. Halmt.22 E 81V 4716 - E Forpagter II C Ørsteds V . 121 3 JJCent. 12001 - A EnkefrueKlkollektrice Lundsg. 7 1 Hl j 0 3380 - Carl Broe Murerm.Oehlensohla*gersAUél8 Vanl. Jl Vanl. 221 - E Prokurist Nørrebrog. 1631 E Ammonsen [Se endv.Amundsen] - C C .Inspektør v. farmaceut. Læreanst. Støckholmsg. 27 Hl Ammundsen [Se endv. Amundsen] - Niels Fabrikant (Automobil-Ambulancen) Kildevældsg. 67 S |! St. 843x - S Fabrikant Cand. pharm. Norreg. 35 C E j B y 835y Bp. Matthæusg. 272OS j V 4761 - H P Inge»iørCand.polyt.Maglekildev.82E V 0319y aldemarProf. v. Univ. Dr. théol. R. Fugle- gaardsv. 30 G jen to ftej Gjent. 676 Amnitsbøl Svend Assurandør Havneg. 5£> E |l Cent, 3591 Bp. St. Knuds V. 5®3 D V 7239 - P fh. Stationsforst. Biilowsv. 36 B 3 3 Amonsen [Se endv. Amundsen] - K O A Hdlsfuldm. Ø-Voldg. Univ. kem. Laborat. E - A E A Overretssagf. Ø-Voldg. Univ. kem. Laborat. E j Palæ 2205y Amorsen ,J »Speditør Fredensg. 6 A 1 05] - M C Vognmand Jernbaneallé 15 Vanl J) Vanl. 188 Amsinck C Enke e. Etatsr. Sortedamsdoss.793 m I 0 2170 y - M L A Enke e. OberstN-Frihavnsg.191Hl H Ø 1911 v - I R Klkollektrice Sorteda msdoss. 793 Hl - JKontorchef i Sparck. Classensg. 36 3 Hl j 02836 - Paul Lagerchef N-Frihavnsg. 283 Hl - II Postassist, Frederiksv. I 1 E .

Amskov A

0 2908y AmsterdammerKaftemagasin, Peter Bertram- sen Skindcrg. 35 E j Cent. 3543 AmstrupJGross.Fedevareforr. Stamposg.62EJ | V 25,32 - Frederik Laige Ø-Farimagsg. Kommune- hosp. Kl - Brodr. Mobelluil, 'tapetserere Blegdamsv. 130 H H Cent. 12003 - JSadelmagerm.(Brodr.Amstrup)01ufsv. 51 1 | 0 4562.x - ATapet»serer(Brodr. Am»strup) Blegdamsv. 1281 H - Ole Trikotagohdl. Strandv. 177 Hell. |) Heli. 1139 Bp. Ellinorsv. 6 Charlottl. f! Ordr. 1712 Amsø S Detektiv H C Andersens G. 73 E f> Cent, 13720 Amtsbiller Georg Gross. Jernhdl. Prinsensg. 1 1 E H Cent, 7958 Bp. Bergthorasg. 432(Bi - EmmaSmorhdl. GI. Kongev. 1463J1V3540 og Amagerbrog. 115 [S] j Am. 483x Amundin Carl Smodem. G as-& Vandm.Tofte- gaards Allé 15 Valby Jl Cent.3440 B p.V al­ by Langg. 213Valby jl Vb. 691 Amundsen |Sc endv. Ammonsen, Ammundsen, Amonsen] - Sostr. Fabr. af Babyfodtøj Ilostrupsv. 12 3 $ N 1826v - ARIIdlsi'uldin.LlBrandesAllé l l 4|N 8 3 7x - A W Kaskotforr. Rycsg. 69 M - Holger Kommandør K. DM . Øverodllolte | - Karen Frøken Kominunelærerinde Ulle- rupg. 23 [B] H V 552y - W Kontorchef Lipkesg. 253Hl J) 0 1793v - Valborg Frøken Massøse Stockholmsg. 153 I H) Jt 0 1509x - M R Skibsmægler Herluf Trolles V. 643 | ) V 7156 - Brodr.Urtekr.Vesterbrog.104(1]HCentl061 - F P H Urtekr. (Brodr. Amundsen) Vester­ brog. 104s (S Ancher [Se endv. Ancker, Anker] - R Kunsthdl. Pileallé 4 11 E - M W ps. Kæmner Kochsv. 71 3 Anchiovisforr. Norge ved H Petersen Kom­ pagnistr. 7 E f) Cent. 4773 Anchor, Akts., Cross. Havneg. 53 E j Cent, .12862 - Linien, Generalagent CMogensen Nyhavn 1 m | Palæ 1212 L’Ancien Monastére W il! SpangeG l.K ongev' 91 3 jCent.2739 Ancker [Se endv. Ancher, Anker] - Chr. Arkitekt Asmussens A llé 3S3 - F C Manufakturhdl. Esbjergg. 9 Hl - Michael Repræsentant Egilsg. 263 Hl J) S 2397y - H J Sagfører Raadliuspl.l4AISJ)(Ient.4135 Bp. Kochsv. 1333 U V 228 v Ancker-Olsen, Thyra Konfekturchdl. II C Ørsteds V. 1 3 | V 2133x Andels-Anstalten,Tryg, GensidigtLivsforsik­ ringsselskab Østerg. 61 E H Cent. 5050 A n d e lsb a n k , Den d an sk e, A.m.b.A.midl. N-Voldg. 1 5 E henflytter ca. April 1920 til Vesterbrog. 4 E (vis avis Tivoli)! J Cent. 6082 Stats J}286 & 360(10-3,5V2' 7 og Lør­ dag 10-2) Andelskassen, J GSchiodteBankforr.Østerg. 51 E j Cent. 4142 Andels-Møbelmagasinet, Akts., GI. Kongev. 114 3 f Cent. 7187 Andelsslagteriernes Flæskesalg & Russisk Import ved T G Jungersen & Theodor Boyer Syndergaardsg. i 1 | Cent. 6480, 6489 &8855 - Fælleskontor, D e samvirkende danske, Bernstorffsg. 25 (B| ffi Cent, 5074 Stats Jj 83 Telcgramadr. „G alt1 Sekretær Fr. S Jensen Bopæl GI. Kongev. 13 A 2E JJCent. 9557 Andels-Smøreksportforening, Danske M eje­ riers, se danske Mejeriers

- Steel Export, Co. Eneforhdl. Akts, N Chr. W iberg Vesterbrog. 3 B (B) ® Cent. 12942 - Tailor ved F C Syrig Frederiksborgg. 7 [El Jl Cent. o!3o - Tobacco Co., The, Akts., Sundholmsv. 65 m | Cent, 9891, 9892 & 9893 - Transatlantio Company Chr. d.O.G.5 E D Cent. 12700 Amerikansk-Baltisk GummiCentral vedEdm. Knudsen Holbergsg. 28 IH |) Cent. 8283

Andersen [Se endv. Anderson, Andersson] - Alfr. Adjunkt Cand. theol. Chrstholms Villakv. D yndiavev.loK lpbg. j Ordr.794 •

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker