Kraks Vejviser 1920 personregister

Afdeling

P e rson - R eg ister for Kjøbenhavn.

(Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn).

Pri vat-Personer og Forretninger i K jøben h a vn , Frederiksberg, H ellerup og omliggende

Al tabetisk Fortegnelse over

V illabyer under ét med Angivelse af den fuldstændige A dresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade, Husnummer og Etage), Postdistrikt og Telefonnummer. (For saa vidt Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af et til de officielle Handels-Registre anmeldt Firma, er Firmaets Navn anført i Parentes efter Stillingen). Institutioners Adresser findes i Afd. II, Real-Register for Kjøbenhavn. — Privat-Personers og Forretningers uden for Kjøbenhavn, se Afd. V I, Provins-Register.

R e g le r fo r O rdn in gen :

1) E fternavne er ordnet strengt alfabetisk. (Dobbelte Navne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen- Gad efter alle Hansen’erne. 2) inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S tillin g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Lærer og Lærerinde, baade Frugthandler og Frugthandlerske. Ligeledes * er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne). 3) Inden for samme Stilling er Ordningen foretaget efter Forbogstaver (Fornavne). (Ordningen er strængt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn

( G A F staar

før Garl, dette atter før

G A S ) . Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende N avn er betragtet

& Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Oo. — Hansen A C O)).

som Forbogstaver (Eks.: Hansen A

L is te o v e r R ede . I Slutningen af denne Afdeling findes en Fortegnelse over de i Tidsrummet 1. December 1918 — 30. November 1919 døde.

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker