Kraks Vejviser 1920 gaderegister ny

Animated publication

Afdeling IL ø

Real-Register for Kjøbenhavn.

Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer, Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Admini­ strative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejled­ ning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Postforsendelse, Vielse m. m.). Er man i Tvivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte Emnelisten (paa gule Blade foran i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de Steder, hvor man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt en Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakteren af Institutioner, Lejlighed til at meddele Oplysninger, som iflg. deres Art hører hjemme tinder denne Afdeling. Oplysninger om Foreninger og Institutioner udenfor Kjøbenhavn findes i Afdeling VI, Provins-Register ved de enkelte Byer. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for Kjøbenhavn). Real-Register for Island og Færøerne, se Afdelingerne Vin og IX .

I. I li I .LOrilLJWU l TI— —'V-'.—

__lilnli

1 Emnelisten paa de gule Btøde foran i dette Bind findes efterfølgende OVERS IGTER over en Del af Réal-Registrets Indhold indordnede alfabetisk:

Hoffets Institutioner Domstole Finansministeriet Handelsministeriet Indenrigsministeriet

Arbejdsløse Begravelse og Ligbrænding Bespisning Blinde Bolig til billig Leje Børn Døvstumme og Tunghøre Fængselsselskabpr Gamle Hjemløse Juleforeninger Konfirmationshjælp Kvinder, Enligstillede Laaneforeninger Studie- og Undervisningshjælp Syge Tyender Understøttelses- og Pensionsforenin­ ger, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse Børneopdragelse og Undervisning Dyrebeskyttelse og Dyrcopdræt Elevsamfund o. 1.' Erhvervslivets Fremme Faglig Uddannelse Forsvarssagen Fællesindkobsforeningcr Hemmelige Selskaber Idræt og Sport Kirkelige Foreninger, Missionsvirk. somhed Klubber o. 1. Kunst og Kunstindustri Kvindesagen Laudmandsforeninger Musik, Sang og Skuespilkunst Oplysningsarbejde blandt Voksne Patriotiske Foreninger Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. Soldaterforeninger Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. Sædelighed Turistforeninger Videnskab, Sprog og Litteratur

Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Stiftelser og Legater So-Forsikringsselskaber Telefonselskaber Ulykkesforsikringsselskaber

Justitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet Ministeriet for offentlige Arbejder Undervisningsministeriet

Vuggestuer Foreninger

1. Faglige Arbejdere Embeds- og Bestillingsmænd, Kommu­ nale Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste Fiskere Forfattere Gartnere Grundejere Haandværkere og Industridrivende Handlende Ingeniører, Teknikere Journalister, Bladforetagender Kunstnere, Arkitekter Kvindelige Erhverv Landbrugere m. m. Læger, Dyrlæger, Tandlæger Lærere Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere Pen^einstituter, Forsikringsselskaber Restauratører og Beværtere Sagførere \ Skuespillere etc.

Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

3. Forskellige Afholdssagen

Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Hospitaler og Sanatorier Barker og Kirkesamfund Klostre Kollegier Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Opdragelsesanstalter Opfagelseshjem Parker og Anlæg Folikliniker Hedningshjem for Alkoholister Kékonvalescent- og Rekreationshjem

Stenografer Studerende Søfarende Vognmænd

2. Velgørenhed. Gensidig Hjælp Almindelige Hjælpeforeninger

f

Afdeling I I . Real-Register for Kjøbenhavn. En udførlig EM N E L IS T E findes paa de gule Blade foran i dette Bind. R E A L -R E G IS T R E FOR PR O V IN SEN findes i Afdeling VI ved de enkelte Byer.

Kong Cb ri s ti an X , *26. Septbr. 1870, til- traadte Regeringen 14. Maj 1912, ægtede 26. April 1898 Dronning A le x a n d rin e , Her­ tuginde af Mecklenborg, * 24. Decbr. 1879. Børn: 1. Kronprins Fr ederik, * 11. Marts 1899. 2. K nud , *27. Juli 1900. Kongens Moder: Enkedronning L o u is e , Prinsesse af Sve­ rige og Norge, * 31. Okt. 1851, formælet 28. Juli 1869, Enke efter Kong F re d erik V I I I , f 14. Maj 1912. Kongens Søskende: H a ak on V II, Norges Konge, * 3. Aug. 1872, ægtede22. Juli 1896 M au d, Prinses­ se af Storbrittannien og Irland, *26 Novbr. 1869. H a ra ld , * 8. Oktober 1876, ægtede 28. April 1909 H elen a, Prinsesse af Slesvig- Holsten-Sønderborg-Gliicksborg. * 1.Juni 1888. Børn: .A alegaard s Overnævnet (efter Lov af 2. Juni 1917) øveiste Instans iSager, der an- gaar K ystejevnes Ret til Udsættelse afA ale- gaarde, enhver ud for sin Kyst, og Fiske:es Ret til ud for Ryslerne at anbringe deres Ruser og Rusevækker uden at tvæde Kyst­ ejerens Ret lov nær. Medlemmer: Fiskerid-ivektør F V M o r ­ tensen, R. MfæD., Vestmannag. 1 0 , For­ mand; Førstelær r C C P eL rsen, Dragør; Proprietær N S Erhard i. Ebeltoft. Aandssvageanstalterne (Love af 21. Febr. 1902 og 10. Febr. 1905) er selvejende Stif­ telser. Efter min. Bkg. af 25. Jan. 1907 har aandssvage fra Sjællands og Lolland-Fal- sters Stifter fortrinsvis Adgang til Di n sjadlandske A andssvage • •nstalt, aandssvage fra Fyens Stift ou Jylland til den Kel­ lerske Aandssvageanst., forsaavidt de ikke bør henvises til Aandssvageanstalterne ved Ribe og i Vodskov, hvortil Adgang fortrinsvis haves for de i Ribe, Ringkjø- bing, Viborg, Thisted. Aalborg og Hjørring Amter hjemmehørende aandssvage Asyli­ ster, hvis Tilslaud udelukker dem fra skole-, landbrugs- eller haandværksmæs- sig Oplærelse. Andragender om Opta­ gelseindsendes til de resp. Bestyrelser. For Patienter, der indlægges udelukkende for priv. Regning, retter Betalingen sig efter de stillede Fordringer; for en uformuende aands- svag udreder vedk. Kommune eller priv.For- sorger 350 Kr. aarl. (Bkg. 17. Marts 1911). Den s jæ lla n d s k e A a n d s s v ;igean - s t a 1 1 . Bestyrelse: Provst fh. Kultusmin. M C B N ie lsen , R. V 7146, Formand; fh. For­ stander E V H o lsted , R .; Læge Fru A Ha.rbou I lo ff, MB. Regnskabsforer og Kasserer: Frøken Agnete C k ristian sén (tr. 9P> - 11' Rah- heks Alle 19) J) V 7146,

1. F eod ora, * 3. Juli 1910. 2. C a rolin e M a th ild e , * 2 7 .April 1912. 3. A le x a n d r in e L o u ise , * 12. Decbr. 1914. 4. G o r m, * 24. Febr. 1919. In g e b o rg , * 2 . August 1878, ægtede 27. August 1897 Carl, Prins af Sverige, Hertug af Vestgotland, * 27. Februar 1861. A le x a n d ra , * 1 .Decbr. 1844, ægtede 10. Marts 1863 A lb e r t Edward, Prins af W ales,*9. Novbr. 1841, Kongeaf Storbrit­ tannien og Irland, Kejser af Indien under Navn af Edw ard V II 22. Januar 1901, f 6. Maj 1910. D a gm a r (M aria Feod orowna), *26. Novbr. 1847, ægtede 9. Novbr. 1866 Stor­ S k o le h jem m e t paa GI. B akk ehu s, Rahbeks Allé 21 By, traadte i Virksomhed d. 15. Nov. 1835. Ca 210 Pladser for Børn, som er modtagelige for Undervisning. (Un­ der Tilsyn af skolehjemmets Fo: stander er desuden ca. 170 Børn eg Voksne anbragte i k on tvolevet Fe m ilie p le je). Forstander: M F A Da mm ,R . (10-11) J) Cent. 2913. Økonoma: Frøken Johanne J en sen J) V 522ly. Overlæ: orinde: Freki n Louise H a stru p D Gh. 1267y. Plejemoder ved Skoleafdelingen: Frøken Eva Hansen. Plejemoder ved Drengeafdelingen: Frøken Anna ,1 onassen Plejemoder ved Beskæftigelseshjemmet: Frøken Marie O lsen. Læge: C C R i i s. Ebberødgaard pr. Birkerød, etabi.i 1892, har et Arbejdshjem for voksne Mænd og Kvinder med brugelig Arbejdsevne og et Plejehjem i 3 Afd. (een for voksne Mænd, *een for voksne Kvinder og een for Børn af begge Køn). Ca. 450 Alumner. Overlæge: Prof. Dr. med. A H F riis, II. J1 Birkerod 52. Inspektør, Bogholder og Kasserer: Harald L e th $j Birke ød 12. I spe.ktør ved .Mandsafdelingerne: J P J en sen |1 Bi: ke-ød 179 Inspektrice ved Kvindeafdelingerne: Frk. A Schacke. Plejemoder ved Børneasylet: Frk. A J ø r­ gensen. K aren s M inde, Enghavev E) JlVb.277, Plejehjem for ca. 150 Børn. Forst anderinde: F roken C C h ristia n sen . Plejemoder: Fru Eva J espersen. Læge: C C R i is. L iliem o s e g a a rd med G amm elm ose- huspr. Buddmge, |) Sob. 29, det førsteet T hy ra, * 14. Marts 1880. G u sta v , * 4. Marts 1887. D a g m a r ,* 23. Mai 1890. Kongens Faders Søskende:

fyrst A le x a n d e r , * 10. Martsl845, K ej­ ser under Navn af A le x a n d e r III 13. Marts 1881. f 1. Novbr. 1894. Th yra, * 29. Septbr. 1853, ægtede 21. Decbr. 1878 E rn st A u g u st, Hertug af Cumberland og Brunsvig-Liineborg, * 21. Septbr. 1845. V ald em a r, * 27. Oktbr. 1858, ægtede,22. Oktbr. 1885 M arie, Prinsesse af Orléans, *13. Januar 1865, j- 4. Decbr. 1909. Børn: 1. A a g e , Greve af Rosenborg, * 10. Juni 1887, ægtede 17. Januar 1914 M a t i1de af det grevelige Hus Calvi di Bergolo (Prinsesse Aage, Grevinde af Rosenborg) * 17. Septbr. 1885;2. A x el, * 12. August 1888, ægtede 22 Maj 1 9l9M a rg a - re tha, Prinsesse a Sverige,*25. Juni 1899. 3. Erik, * 8. Novbr. 1890; 4. V ig g o , * 25. Decbr. 1893; 5. M a rg re th e , * 17. Septbr. 1895. K e lle r ske A a n d s s v a g e a n s ta lt Brej- mng, se Real-Reg. f Børkop iAfd. V 1,S.1349. A an d ssv a g e a n st.a lten ved R i b e ,op- ført 1874, seReal-Reg. for Ribe i Afd. V I, S .1406. A an ds s v c gea n stal ten ved V o d s k o v , se Real-Reg. for Nørre sundby i Aid. V I, 8. 1395. Aandssvageanstalters samvirkende Funktio- lmrforenmger, De danske, stiftet 4. Nov. 1917. Repræsentantskabets Formand: In­ spektør H L e th , Ebbe:ødgaardpr.Birkerød Ji 12. Aårestrups Stiftelse, Baggesensg. 35 El ,(se endv. Legater (AarestrupsI. Abel Cathrines Stiftelse, Abel Cathrines G. 13 (E erstiftet af Abel Cathrine Mesing, Enke efterHansHansenOsten, Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dron­ ningens Gods paa Lolland og Falster, ved . Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og flyttet til den nuv. Bygning (Arkitekt: V Storck)1886. [Kbhvns. Magist.] Præst: F L assen, kst. Inspektør: O K Ab ah am sen. Abnormsagens Venner, en Forening, som vir­ ker for Døvstumme-, Blinde- og Aandssvage- sagen; stiftet 1877. Bestyrelse: Prof. Chr. K e lle r , II. DM., Fornnl.; Inspektør Haråld L e t h ; Skolebest. Johan K e lle r; Frøken : lisabeth P e te r ­ sen, Forretningsf.; Plejemoder Frøken Eva H a n s e n ; Fru K j el ler up; Bestyrerinde Frøken L o v s tr øm Absalon, Forsikrings-Aktieselskabet, Raad- huspladst n 45 IB) j) Cent. 9930. Absalonskirken S-Boulevaid (Arkitekter. W ittm a a ck& H vals o ej. Sognet begræn* 7 Plejehjem for ca. 100 voksne Mænd, det sid­ ste for ca. 50 voksne Kvinder. Forstander: O Olesen G o ld . Plejemoder: Frk. M M adsen. Læge: C C R i is.

7

Ade— Alb

Real-Register for Kjøbenhavn

11 — 98

ses af: S-Boulevard, Sommerstedg., Kalve­ bodstrand, Brik Ejegods G. og dennes For­ længelse til Stranden. Sognepræst: Anton T e il er, GI. Kongev. 3 3 IS . Træffes daglig 10-11 undt. Onsdag samt Fred. 6-7 $ V 3281. Ord. Medhj.: J O Kofoed B r u s. Klokker: - - - - . Klokkerkontor: Sommerstedg. 10. Aabent daglig 10 -1 1 undt. Mand. samt Fred. 6 - 7. Adels Forbund, Dansk, Bureau Dronn.Tværg. 7 8 El(4-5) J)Palæl737x.FormaaIet er at virke til moralsk og materiel Støtte for Standen. Præsident: Kmh.Hofjgm. H H L ii t tic li an R. DM . Forretningsudvalg: Kapt. C II edem ann, R .DM ., Formand; Kmk. H M Greve K n u th , R. I )M .; Oand. jur. Ful dm. ,! B u- 1ow ; Prof. Dr. med. E H au ch. Sekretær og Kasserer: ,'Johs. L in s to w . Forbundet udgiver „Dansk Adels Blad44, der udkommer én Gang maanedlig. Redak­ tør: Direktør H a u c h -F a u sb ø ll. Aeronautiske Selskab, Det danske, stiftet

relsesmedlemmerne modtager Indmeldelse i Foreningen. J) By 3637. Bestyrelse : Pastor G r o n d a h 1, Stormg. 21 E , Formand; Gross. B r em s , Vestman- nag. 4 E , Kasserer og Sekretær; Sogne­ præst B o eck, Dejbjerg pr. Skjern; Mis­ sionær J o h a n s s o n , Fredericia; Sogne­ præst L au r i d sen, Borris. Afstøbningssamling, Den kgl., i Statens Mu­ seum for Kunst Sølvg. Kbhvn., aabnet 10 . Novbr. 1898, indeholder Afstøbninger over antikognyereBilledhuggerkunst. Direktør: Dr. phil. F B e c k e tt; Konservator: Bil­ ledhugger Jens L un d . Akademi, Det kgl., for de skønne Kunster paa Charlottenborg, El. Stiftet 31. Marts 1 1754; det var tidligere en privat Forening af 1 Kunstnere. Institutionen hed dengang „Dét. 1 kgl. Skildre-, Bildhugger- og Bygnings- i academie44; det nuværende Navn fastsloges i i 1814. Den førsteKunstudstilling (Salon) af- holdtes 1769, derefter 1778,1794 og fra 1807 , hvert Aar. (Se ogsaa Charlottenborg Slot). t Udstillingsbygningen toges i Brug 1. Apr. 1883 (Arkitekt: A C J ensen). ' Akademiets Kontor er aabent hver Sogne- 1 dag 9-lH /aog U / 2 - 4 , endvidere i Tiden 1. 1 Okt.-26. April Mand. og Fred. 5-7, JlCent. 1 8444. i Biblioteket dr aabent 1. Okt. til 30. April j hver Søgnedag 1-6; i Sommermaanederne , 1-4 (Ferien undtagen). , Direktør: A rkitekt Etatsr. Prof. IIS t o r c k, j K . DM . ! Vicedirektør: Maler Prof. Viggo J o h a n ­ sen , K. DM . Formand for Akademiets Skoleraad: Ar ki- tekt Prof. Martin N y r o p, K . I)M . Skoleraadets Sekretær: Akademiforvalter A R ø der. Forstander forKunstakademiets bygnings- tekniske Skole: Docent G V B lom , R. Akademiets Forvalter- og Kassererkontor. Akademi- og Slotsforvalter: A Rø d e r . Kasserer: Overretssagf.'L T P ed ersen . Akademiets Bibliotek. Bibliotekar: Do­ cent P J oh a ns e n , R. U d s tillin g s k o m ite e n . Anordn. i H . t. kgl. Resol. af 17. Juli 1857 og min. Bekg. af 28. s. M. Kontor i Udstillingsbygn. Charlot­ tenborg, aabent fra 20. Marts-10. Juni dgl. 9-2 (under Foraarsudst. 9-6), fra 11. Juni- 20. Maits dgl. 11-2. Jj By 191. Formand: Maleren N V Do rph, R. Inspektør, Sekretær og Kasserer F J C H a rtm an n . Akademisk Architektforening, se Architekt- forening. Akademisk Orkester, Adr. Frdbg. Allé 383© ® V 3492, stiftet 1899, for Tiden 65 aktive Medlemmer. Orkestret optager ogsaa pas­ sive Medlemmer. Formand : Ingeniør Heli­ umtli v. Mo Itke. Koncertdirigent: Orga­ nist Vilhelm P ou lsen . Akkordretten Adr. Sø- og Handelsretten, Holm. Kan., 2 2 El (Lov af 14. April 1905). Medlemmer: Høj esteretsdommer, Dr.jur. E T y b je r g , Formand,Rosenv. Sidballé 9 E ; Etatsr. C A O le sen , K . DM .; Wm . L e ­ vy sohn ; Otto P e t e r s e n , R.; Godsejer C M o e s g a a r d K j e l d s e n , MF. Aktieselskabs-Registeret, Raadhuspl. 45 E J) Cent. 4280 (Eksp.) & 13280 (O verregi­ strator) (10-3). Overregistrator: II B K r e n c h e l, R. Akvarieforeningen, Adr. Nørrebrog. 1483 E J) Cenp. 4523, stiftet 5. Sept. 1905. Aars- kontingent for akt. Medl.: 6 Kr., for pass. Medl. 2 Kr.; Indskud: 2 Kr. Møder afh. 2 Gange mdl. med Foredrag og Forevisninger. Bestyrelse: Ingeniør August T horns en, Formand; Kommunelærer fl P R a sm u s ­ sen, Næstform.; RodemesterA T h y g e s e n , Kasserer; kgl. Fuldm. A A M uneh, Se­ kretær; Billedskærer H H a n se n , Leder; Ingeniør J V M R a sm u ssen , Bibliotekar. Udgiver Tidsskriftet „Akvariet14, Redaktør: H A S c h je r n in g . Albertina, Legat, stiftet 19. Novbr. 1879 (Thorvaldsens Fødselsdag) afCarlJacobsen,

S und b y A fh o ld sfo r e n in g , Murer C M N ie lsen , Tyrolsg. 191 V a lb y A fh o ld s la g , C L u n d , S-Allé 292Valby. V e ste rb ro s A fh o ld sfo ren in g , Konto­ rist Joh. R a sm u s s e n , Asger Rygs G. 7 IS Ø sterb ro s A fh o ld sfo r e n in g , Skoma­ ger Il M ad sen , Ø-Farimagsg. 21 (Øj. Afholdsforening, Danske Lægers, stiftet 26. Aug. 1903. Adr. Frederiksborgg. 44 2 |Kj ® By 949 u. Formand: Dr. med. K A H e i b e r g. Afholdsforening „Det blaa Kors“, kristelig A f holdsforen, for Danmark, Led af et inter­ nat. Selsk. stiftet i Genf 21. Sept. 1877, KontorGothersg.l542[Kj J) Cent.ll623(10-3). Foreningen er Ejer af Redningshjemmet „K j æ rshovedgaard“ pr.Bording, der kan optage ca. 40 drikfældige Mænd, og af Red- ningshjemmet „ E n k r a te ia 4 (s. d. A.). HovedbestyrelsensFormand: PastorNJ uhl. Afholdsforeningen„Detnationaie hvide Baand“ (Kristelig Afholdsforening for Kvinder). Kontingent 2 Kr. aarligt. Formand: Fru Sophie v. d. O s te n , Carolinev. 23 Hellerup fH e ll. 551 x. Afholdsorganisationer, Fællesrepræsentatio­ nen for kbhvnske. Sekretariat: Arnesv.31 Brønshøj J) Brh. 64. Formand: Pastor A S k e ttru p . Sekretær: Kommunelærer J J ø rg en se n . Afholdssamfundet, stiftet 21. Maj 1889. For­ mand for Hovedbestyrelsen: Gaardejer Amtsraadsmedl. Jens P ed e rse n , Bjever- skov pr. Borup J) Bjevcrskov 1. Formand for Kbhvns. Kreds: Fuldm. O E M o r te n s e n , Kron horgg. 26 El. Afholdsselskabers Landsforbund, Danske, stiftet 6 . Sept. 1903. Hovedkont. V-Voldg. 21 El, omfatter 16 Organisationer med ca. 136,000 jVledl. Formand: Gaardejer Claus J o h a n n se n , Waarst; Sekretær: Over­ retssagf. C C H e i les en , MB. Afholdsselskabet „Det blaa Baand". Det er et fritstillet Selskab, der fordrer p erson ­ lig t A fh o ld . In g e n r e lig iø s e C ere­ m onier. K jø b enhavns K re d s (Togfører Carl W e i kop, Jakob DanetærdsV. 8 sEl$N3298) tæller følgende Afdelinger: A f d e lin g l. Malerm. Ilorm. P e t e r s e n JlCent. 11988. Møde Onsd .8 Nørrevoldg. 24. A fd e lin g li. Blomsterhdl. II C Hansen, Nyelandsv. 48[ø JGh. 999x. Møde Tirsd. 8 , Rantzausg. 58 El ' F re d e r ik sb e rg A fd e lin g . Smedem. P C h r is tia n s e n ® Cent. 5916 &V 3789. M ode Mand. 8 l/o Rantzausg. 58 El T h or. Tapetserer S chw a lm , Sinds- hvilev. 6 1 | Gh. 1471 x. Møde Onsd. 8 Rantzausg. 58 El T ryg. Malerm. Hans R asm u ssen , Vi- borgg. 15 11 | 0 2472 v. Afholdsselskabet „Det blaa Kors“ . (A. D. B. K .), stiftet 29. Nov. 1893. Hovedbe­ styrelse: Skomagerm. Joh. N ie lsen , Ør- stedsg.20,Vejle, Hovedformand; Agent Jens L a rsen , Skovsg. 26, Vejle, Hovedkasserer; Værkforer G S v e n sso n , Vejle, Hoved- sekretær. PersonligtAfhold; opt.Medl.fra 14AarsAld. K b h v n s A fd .: Grilfenfeldtsg. 7BbS E . Møde hver Onsd. Alten Kl. 8 l/2. Formand: Gross. L A H juler,Brolæggerstr. 14 El Jj Cent. 8940. N ø rre b ro A fd .: Nørrebrog. 148 Bbl 23 Møde hver Mand. Aften Kl. 8 Va' Formand: Niels H an sen , Ø-Fasanv. 221* 23 Ø ste r b ro A f d .: Grilfenfeldtsg. 7 Bb3 E , Møde hver Torsd. Aften Kl. 8 1 /2. Formand: Niels N ie lsen , Enighedsv. lB b E K r sth v n s A fd .: Krsthvns T. 481 [C]. Mø­ de hver Lørd. Aften Kl. 8 V2. Formand: V i­ cevært Chr. H a n se n , Prfnsesseg. 6 ‘ O ; Bestyrelsesmedlem: Glann. P Af B rand t, Hallandsg.3s (H Afrikaforeningen(MuhamedanermissioniØst- Afrika), stiftet 21. Jan. 1910. (Foreningen til Evangeliets Udbredelse i Afrika). Besty-

Jan. 1909. Ærespræsi- denter: Hs. kgl. Højhed Prins A x e l; den kom­ manderende Admiral; den kommanderende General. Æresmedlem­ mer: Øversteløjtn.KAB Am un dso n,R.,Stock­ holm, GeneralmajorE de L in d e r , Stockholm, ogDirektor vedOrlogs- værftet, .1 C T u x e n , K . DM.Formand: Kom­

mandør C F M ae g a ard , K . DM .; Næst­ formand: Kapt. H C U llid tz , R .; Kas­ serer: Overingeniør C H o l ter m an n, Amalieg. 34 El J) Cent. 10140. Selskabets Kontor: Amalieg. 34s El. Bogudlaanet tin­ der Sted hver Dag fra 1-3, dog Lord. fra 1-2 ogTorsd. Aften 6 i /2 - 8 V2- Selskabets Formaal: A t udvikle Interessen for og fremme aeronautiske Foretagender i Danmark samt de Videnskaber, som knyt­ ter sig hertil. Afholdsfolkenes Oplysningskontor og Dan­ ske Afholdsselskabers Landsforbunds Ho­ vedkontor: V-Voldg. 21 '2 IS. Kontortid 1-3. Cent. 10079. Leder: Overretssagf. C C e ilesen ,M B . Sekretær: Stud. polit. Carl J en sen . Afholdsforbund, Danmarks studerende Ung­ doms, stiftet 1903, omfatter følgende For­ eninger: Studenternes Afholdsforening, stiftet 1903 (Formand: Cand. jur. Johan H e ilesen ), samt Foreninger ved Semina­ rier og Latinskoler. (Formand: Læge Olav B en ed ic tsen , (Thorvaldsensv. 25 [3 J) Cent. 10143.) Afholdsforbund, Dansk Politi-, stiftet 5. Juni 1907. Formand: Politibetj. V C h r is tia n - s e n , Tølløsev. 9 Brh. J) Brh. 253. Afholdsforening, Danmarks, fordrer fuld­ stændigt Afhold fra berusende Drikke. Centralkontor i Aalborg, se A fd.V I, S. 1311. Hovedbestyrelsen.sFormand:GaardejerCL Johannsen, Vaarst. K b h v n s K re d sen , stiftet 1879: (Form.: Kommunel. H D h e n ke, Rothesg. 10 Hl J) 0 2311x; Sekret.: Oversergent J A K 1i n k- v o r t, Tyrolsg. 10 3 E . Har følg. Afd. med respektive Formænd: B r ø n s h ø j o g O m e g n s A f h o ld s f o r ­ enings Fritz V L e b re c h t, Mariendalsv. 37 A l l . F rd b g . A fh o ld s fo r e n in g , Skomager Chr. N ie lsen , Jægersborgg. 42s El. F rem , Fotograf W G ø ttsc h e , Sindshvi- lev. 19 IB K jø b e n h a v n s A fh o ld s fo r e n in g , Lærer I P S k jønn em ann , Overg. o. V . 92 [c]. N ø rreb ro s A fh o ld s fo r e n in g , Værk­ fører Chr. P e te r s e n , Ø-Fasanv. 77 3 (B. S a n a , Gross. B M T h y g e s e n , W est­ ern! 5 1 El | V 1520.

Aid—Amt

II - 99

Real-Register for Kjøbenhavn

stort 100,000 Kr., hvis Renter skal anven­ des til AhskafFelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Pladser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Direktør Helge J a c o b s e n , Formand, et af Kbhvns Kommunalbesty­ relse valgt Medl. (Ingeniør J Rump) og et af Kunstakademiet valgt Medl. (Billed­ hugger Ludvig B ran d stru p , M A ., R.). Alderdoms-Friboliger, Foreningen for, stiftet 29. April 1871, opforer Boliger, passende for Arbejderklassen, og udlejer dem for en Leje, der efterhaanden synker, saa at Lejeren ef­ ter en vis Tids Forlob bor frit. Foren, har i Kbhvn. og i Prov. opfort 15 Huse med 149 Lejligheder, som 1. Jan. 1914 havde en Værdi af 197,000 Kr. Foren, har oprettet Sygekassen af 1872, der ved Beg. af 1919 havde 4653 Medl. og ejede ca. 127,000 Kr. Bestyrelse: Raadsformand A K o f o d , R., Formand; Højesteretssagf. A M o r t e n ­ sen -L a r s e n , Kasserer; Dr. phil. C E B K re b s, R .; Tømrerm. C A T e s c h ; Oberst S W o rm , R. D M .; Prof. Dr. polit. L V B ir c k ,M F .; Gross.LH.Fde F ineO li- v a riu s, R. DM .; Gross. Holger P rio r; 0 berstloj tn. Axel R amm, R. D M .; Arkitekt P H o l soe, MB. Alderdomshjemmet, se De Gamles By. Alderdomshjemmet i Ordrup, Hyldegaards Tværv. $ Ordr. 1495; ejes af Gjentol'tc Kommune, indviet 28. Septbrl919; bereg­ net for Personer, der nyderA Iderdomsunder- støttelse og enten paaGrund af Sygdomeller Alder trænger til stadig Pleje. Forstanderinde: Frk. M B oo1s e n. Læge: Kommunelæge L A n d re s e n. Alderdomshjemmet,, Solhjem“ ,Smakkegaards- vej Gjentofte J) Gjent. 137; ejes af Gjent. Komm., indviet 15. Sept. 1904, udv. 1913; beregnet for Personer, der nyder Alderdoms­ understøttelse, men som enten paa Grund af Sygdom el. Alder trænger til stadig Pleje. Bestyrerinde: Frk. Anna L a sse n . Læge: Dr. med. Aug. P e te r s e n . Aldersro Kirke, Aldersrog. iH, indviet 27. Sept. 1908 som midlertidig Sognekirke for Aldersro Sogn (Arkitekt: Aage Bugge). Ejerog Patronat: Detkbhvnske Kirkefond. Kirkens Kasserer: Prokurist H P J e nsen. Sognepræst: Charles P R L N ie lsen . Ord. Medhjadper: A. N ø rfe lt. Klokker: Axel W e stru p . Organist: Frk. Johanne Rohde. Graver og Kirkebetjent: Peter Jen sen . Klokkerkontor: Lyngbyv. 7:! Hl J) St. 752. (9—10 og 5— 6 V 2 ; Tirsd., kun 5 - 6 Onsdag lukket). Sognet begrænses af Wedellsborgg. til Jernbaneoverskæringen, Vennemindev., Jagtv., Mygindsv., Lersoen, Emdrupv., Lyngbyv. og Frihavnsbanen. Alderstrøst, se under Sygekasser, statsanerk. Alderstrøst, en Stiftelse for gamle Haand- værksmestre, som er eller har været Borgere 1 Kbhvn., disses Enker samt under særlige Omstændigheder tillige deres ugifte Døtre. Den grundedes 1862afHaandværkerforenin- gen og ejer Ejendommene Nørrebrog. 17 IH1 (fuldf. 1879), Baggesensg. 10, BJaa- gaardsg. 9, (Arkitekt: Theodor Sørensen) ® Cent. 3400 (Kontor aab. 9-11) og Mølleg. 28, 30 El (fuldf. 1895; Arkitekt: Thorvald Sø­ rensen) samt N -Allé 15, 17 & 19 og Alders­ trøst Pass. 2,4, 6 & 8 1 N 2441x & N 2441y. I disse findes481 til Friboliger bestemteLej- ligheder, hvoraf 363 f. T. er frigivne. Fribe- boerne faarfriLægehjælp ogMedicin samt f. T. for Ægtepar 84 Kr., for enkelte Personer 56Kr.aarl. pr.Bolig. Nogle nyder dog en no­ get større Pengehjælp fra særlige Legater. Stiftelsen har samme Bestyrelse som Haandværkerforeningen (se d. A.). Inspektør: A I Thom sen . Alexander-Newski Kirke, Bredg.53 El, den russ. Legations Kirke, opført af den russ. Regering med Arkitekt Alb. Jensen som Konduktør; indviet 9. Sept. 1883. Adgang ved Kirkebetjenten sammesteds. Den vikarierende Præst: Legationspastor ved den russ. Legationskirke i Stockholm: P Rum j'anzev.

Alimentationsbidrag, se Underholdsbidrag. Alliance Francaise, stiftet i Frankrig 1883, den danske Afdeling oprettet 1885, fransk Selskab, hvis Formaai er at udbrede det franske Sprog; over 50,000 Medl. Central­ bestyrelsen er i Paris, 101 Boulevard Ras- pail. Den danske Afdelings Kasserer: Gross. J C Ju st, Aarhusg. 88 H); Kontor: Bredg. 28 B . Franske Foredrag fra Oktober til April. Minimumskontingent 8 Kr. aarlig. Ind­ meldelse sker ved et Medlem. Den franske Gesandt er som saadan Afdelingens Æres- præsident. Bestyrelse for den danske A fd.: Prof. Dr. med. Edv. E h ie r s, R. DM ., Formand; Gross. A Fo nnesb ech, R., Næstformand; Fru Josephine A a r b y e og Litterat Jul. P e e lm a n , Sekretærer; Gross. J C J u st, Kasserer; Forfatteren CarlBr at 1i; Kon­ torchef N Trolle F r i i s ; Fru .Elisabeth G am st f. Rit’/a u ; Direktør Helge J a c o b ­ sen; Etatsr. Fr. N ø rg a a rd , R. DM .; Di­ rektør Samuel Pr ahi; Kommandør A V S c lie e l, R .DM . j Almindelig dansk Hjælpe-Forening (A .D .H .F .) en kristelig Forening, stiftet 1906 med det Formaai at opsøge dem, der lid er i det s k ju lte , og komme dem til Hjælp paa en d isk re t Maade. Kun Bidragydere har Ret til at indgive (fo rtr o lig ) Ansøgning paa særlig Blanket for den nødlidende (som ikke selv kan søge), og dette sker uden dennes V i­ dende. Bidraget er mindst 3 Kr. aarlig. Bestyrelse: Ingeniør C E W a lsø e , For­ mand ; Sognepræst Chr. I lj o r th , Hylleholt pr. Faxe Ladeplads, Sekretær; Fru H K r a - rup; Overretssagf. C S t a f f e l dt, Næstfor­ mand; Kasserer V En gelh ar dt, Hoved­ kasserer; FabrikantN P Sigga,ard ; Revi­ sorer: Fuldm. la C our og Cand.polit.Tofte- g a a rd ; Raadgiv. Læge: N Chr. S chm id t. Foren. Kontor: Nørrebrog. 29 4 El (11 - 1). Almindelig Hospital, Ryesg.ll El J)Cent.1543. Aabnet 1769 som Plejestiftelse og Arbejds- hus; 1771 udvidet til Sygehospital; 1. April 1919 flyttet fra Nørre Allé til liyesgade til den nedlagte St. Johannes Stiftelses Bygninger. Hospitalet har Plads til c. 800 Personer samt 12 Ægtepar. Til Hospitalet er desuden knyttet et Sygehus med 180 Senge, der ogsaa udefra optager Patienter som lider af uhelbredelig Benskade, kroniske Sygdomme m.v. Inspektør: G I I S H ed em a rk . Fuldmægtig: M B B u n c h -C h r is te n - s en. Overlæge: Dr. med. F C P V o g e liu s. Præst: R P R asm u ssen . Almindeliga Handelskompagni, Det, Akts., (The General Commercial Company, Ltd.), St. Annæ PI. 26 El |) Cent. 890 Stats § 1 , Telegramadr.: „AlminkoV Formaai: Gennem Etablering af Filialer i Udlandet, specielt oversøisk, at drive Han­ delsvirksomhed af enhver Art, derunder ogsaa Afsætning af danske Industrifrø,m- bringelscr. Selsk. arbejder i Tilslutning til Det sibiriske Kompagni. Aktiekapital: 20 Mili. Kr. Bestyrelsesraad: Direktør H P II j e rl- II a n s e n, Delegeret; Etatsr. Bankdir. Fr. N ø r g a a r d , R. D M .; Skibsreder Johan H a n s e n, K .; Ingeniør Poul L ar s e n, R .; Direktør Chr. G H a n s e n , R .; Gross. Carl H o lb e k . Ad in. Direktør: Gross. Otto E A n de rs en. Amagerbanen, se Privatbaner. Amagerbanken, Akts., stiftet 27. Febr. 1906, er dannet ved Omændring og Udvidelse af Kastrup Bank, stiftet 1903. Kontorer: Ama- gerbrog. 190 (s] J) Cent. 1798 & Am. 98 (10-4, Fred. 6 - 8 ), Amagerbrog., H j. af Carl Lunds G. El D Am. 1698 samt Kastrup og Dragør. Aktiekapital: 1 Mili. Kr. Direk­ tion: Kancellir. H A B u s c h ; E B P e te r ­ sen, R., adm. Direktør; Overretssagf. H C W and rup . Formand for Bankraadet: Kancellir. H A B u sc h .

Kontorchef: G Marckman H a n s e n ; Kas­ serer :A J o h n s e n . Amalienborg. Fred. III’s Gemalinde Sofie Amalie havde udenfor Vesterport en Have, der blev ødelagt under Belejringen i 1658. En anden blev derfor anlagt paa Arealet fra nuv. St. Annæ PI. til Fredericiag., og heri lod Dronningen i 1669—73, omtr. paa de nuv. nordlige Palæers Plads, opf. et lille Slot, som kaldtes Sofie Amalienborg. Det havde 3 Etager, Kuppel paa Midten, høj Stentrappe til 2. Etage og lave Bygninger paa hver Side. Det nedbrændte 19. April 1689; kun Kirken og nogle Smaahuse red­ dedes. I Chr. V ’s Tid gjordes ikke andet ved Tomten, end at Kirken blev nedbrudt i 1697,' for at dens Materialier kunde anvendes til Garnisonskirken. Men der foretoges Foran­ dringer i Omgivelserne. St. Annæ PI. blev anlagt, og langs denne samt langs Bredg. dannedes en 30 Alen bred Grav, der saaledes udgjorde Grænsen for den sydlige og den østlige Side, medens der paa de andre Sider anbragtes Plankeværker, nemlig mod Ny Toldbodg., som ligeledes opstod nu, og paa den nordlige Grænse, som laa i Nærheden af Toldbodvejen. le n lang Aarrække hen- laa Terrainet nu ubenyttet, indtil Fred. IV , efter at Ruinerne var fjernede og nogle sum­ pige Arealer i den nordlige Del opfyldte, lod opf. en Række Orangerihuse og audre lave Bygninger med en Pavillon i Midten; her­ ved deltes Pladsen i 2 Dele, hvoraf den min­ dre sydlige indrettedes til Have og den større nordlige til Eksercerplads, Mønsterplads, som den kaldtes. Det hele Anlæg kaldtes Amalienborg, uagtet der ikke varnoget Slot. Fred. V kundgjorde ved Reskript af 12. Sept. 1749 til Magistraten, at hanvilde bort­ skænke AmalienborgHave ogMønsterplada tilBebyggelse. Enhver, som vilde bygge,fik en Grund til fri Ejendom og desuden Skatte­ lettelse i nogleAar,men han skulde nøje følge den approberede Plan og opfylde forskellige Betingelser, hvorafdenvigtigste var, atEga­ liteten skulde observeres, hvorfor Vinduerne skulde danne en lige Linie. Den 3. Okt. fik Magistraten Skøde paa. Arealet, hvorved Kongen dog forbeholdt sig Grundene om Pladsen, og disse skænkede han til 4 Adels- mænd, som forpligtede sig til at bygge gan­ ske ens. Planen fordet heleAnlæg var udarbejdetaf Eigtved, som ogsaa var Arkitekt for de4 Pa­ læer ved Pladsen, der opf. 1749-60. De varik­ ke ganske somnu, idet Forbindelsesbygnin- geme mellem Hovedbygningen og Pavillo­ nerne kun havde een Etage med fladt Tag, og Hovedindgangen var midt paa Faqaden, hvor en udvendig Trappe førte op til de 3 store Indgangsportaler. Den nye Bydels Bebyggelse foregikmeget hurtig, og ved Fred. V ’s Død i 1766 var der kun faa ubenyttede Grunde tilbage. Ved Kristiansborg Slots Brand i 1794 blev Kongefamilien husvild og flyttede da til Amalienborg. Det ene Palæ (nu „Enke­ dronningens Palæ“) var alleredekøbt i 1767 for at benyttes til Landkadetakademi,og nu blev de 3 andre erhvervede. For at gøre dem bedre egnede til deres nye Anvendelse fore­ toges en Ombygning, hvorved de fik deres nuværende Skikkelse, og Kolonnaden op­ førtes ; disse Arbejder lededes af Harsdorff. Amatør-Klub, Kbhvns fotografiske, Atelier G I Kongev. 96 O J) V 1169y, stiftet 13. Novbr. 1895, Aarskonting. 12 Kr. Direktør C J B rod er s en, Formand; Bankfuldmægtig E R i d I e r, Kasserer. Amies de la jeune fille, Les, international Forening, hvis danske Afd. (Kontor Frdbg. Allé 35 S I V 5211; 1-2) er stiftet 1899. Foren, støtter og vejleder unge Kvinder, der staar ene i Udlandet eller rejser dertil. Bestyrelse: Generalinde K iih n e l, For­ mand; Frk. S F riis , Sekretær. Amtmænd og Stiftamtmænd, se i Afd.V I under de paagældende Byer. Stiftamtmand over Sjællands Stift og

Amt—Ank

II - 100

Real-Register for Kjøbenhavn

Amtmand over Kbhvns Amt: Kmh. C B A Am m en to rp , R. DM . Blegdamsv. 6 IN) Amtskont. aabent 9-3 Jl Cent. 5138, Stifts- øvrighedskont. 10-12 Ji N 1186. Amtslæge i Kbhvns Amtsraadskreds og Kredslæge paa Frdbg.: Vilh. D j ø r up, GI. Kongev. 144 S Jj Cent. 11416. Amtsraadet for gi. KbhvnsAmt. Kontor Bleg­ damsv. 6 (Nj ||Cent. 6330 (1-4). Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Proprietær E Pi per, ML., Hummeltofte; Typograf N P N ie ls e n , Taarnby; Redaktionssekr. J M J o se p h - s en, Gjentofte; Hej esteretssagf. Ivan K on - drup; Gaardejer P P e te r s e n , st. Magle­ by; Proprietær H C M o rten se n , Taa- ’ strup; Teglværksejer O R P ød enph an t, Ballerup; Entreprenør Lars J en sen , Hol­ te; Murer Rasmus01 sen. Klovtofte; Tøm- rerm. S M G r u m s tr u p , Hellerup; Gaard- ejer A C A nder s en, Brøndbyvester. Amts- raadssekretær: Cand. jur. E W a a g e c bri­ st en s en. Amtsrådsforeningen for Danmark, stiftet 3. Juli 1913. Kontor: Blegdamsv. 6 [N]. For­ mand: Gaardejer H Chr. P ed e rsen , Nord- gaarden. Storehedinge. Amtssygehus, Kbhvns, Nyelandsv. 66, 68 111 (fuldf. 1894. Arkitekt: Philip Smidth). (Be­ søgtid: 2 12-4 for Hovedsygehuset, 11-12 for Epidemiafd.; 11 -12 Telefon-Forespørgsel om Patienter). |) Cent. 3162. Indlæggelse,alm.Forespørgsel, for Provinssamtaler: Provins 25. J) Cent. 11207. Kontoret (9-4, Helligdage 9-12). § Gh.' 1006. Epidemiafd. (Forespørgsel 11 - 12 ). ® Gh. 2068. Reservelægen, Direktion: Amtsraadsmedlemmerne Kmh. Stiftamtmand C A m m e n to r p , R. DM ., Formand; Redaktionssekr. J M J o se p li­ sen ; Typograf N P N ie ls e n ; Teglværks­ ejer O R Pø denp ha n t; Proprietær H C M o rten sen , Taastrup. Forvalter: Henning M ø lle r . Overlæge: Dr. med. Alfred He 1ste d. Reservelæge: II W u lff. Amtssygehus, Kbhvns, ved Lyngby J) Lyngby 4 7 ; fuldf. og taget i Brug 1. Sept. 1891 (Arkitekt: Philip Smidth). E t T 11 her ku lo se h o sp ita l paa 24 Senge (statsunderstøttet) er opfort og taget i Brug 1908 (Arkitekt: V Ingemann) J|) Lyngby 91 Besøgtid og Telefonforespørgsler paa begge Afd. 3 5. Bestyrelse: Kmh. Stiftamtmand C E A A inm en tor p, R. D M .; Redaktionssekr. J M J o sep h sen , TeMvauksejcr O It P o ­ den p han t ; Typograf N P N iel sen. Læge: N D S ch re ib e r. Forvalter: Frk. E F r i <: er ic h s e n. Amtstue, Kbhvns og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn. (Indg.f.Borsg.)(9-2) J) Cent.2105; sammesteds er Udsalg af Stempelpapir (9-3), Amtsforvalter G L Bu 11, R. Amtsvandinspektoratet for gi. Kbhvns Amt. Kontor Evaldsg. 7 E D Cent. 2176. Amts­ vandinspektør: Etatsr. Landinspektør P B en tz on, R. D M . Amtsvej inspektoratet for Kbhvns Amtsraads­ kreds. Kontor Østerbrog. 5 |0) Jl Cent. 364. Vejinspektør: R W W in k e l, R. Amtsvejinspektørforeningen for Danmark, stittet 1911. Formand: Amtsvej inspektør R W W i nk el, R., Østerbrog. 5+ il. Andj!s-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsik­ ringsselskab), Kontor Østerg. 61 Kl J) Cent. 5050 sti tet ! 9U4. Ved en i 1911 fuldbyrdet Sammenslutning overtog Selskabet, hvis daværende Firmanavn var: „D e t g e n ­ s id ig e L iv s fo r s ik r in g s s e ls k a b A n ­ d e l s -A n s t a l t e n 1', hele den „T ry g , L iv s o rs i k r in g s -A n s ta lt, A k t s .‘‘ til­ hørende Forsikr ngsbestand. Anstalten teg­ ner alle Arter af Livs-, Kapital-, Udstyrs- og Børneforsikringer samt de saakaldte ti Gh. 1076x. Lægekandidaterne. $ Gh. 1435y. Forvalter priv. Bolig, fi Gh. 103. Sygeplejerskerne. J) Gh. 1638x. Økonomien.

Stats D 83. (9-4). Formand: Direktør Ole O lsen , R., Haslev; Næstformand: Forpag­ ter J T h e i lm a n n , Hvidkilde. Sekretær: Gaardejer Fr. S J en s en. Angaaende de enkelte under Samvirksom- heden hørende Slagterier, se A fd.V II, Fag- Register under Svineslagterier. Andels-Smøreksportforenlng, Danske Meje­ riers (Danish Dairies), oprettet 1904, Ho­ vedkontor NyToldbodg.31,33&35 E H Cent. 4845,4S65 & 1959, Stats Jl 42, Telegram- adr. „Kraunsøe" og „Andel“. Filialer i Aal­ borg, Aarhus, Esbjerg, Frederikshavn, Randers, Thisted og Odense. Medlems­ antal i 1918: 226 Mejerier. Omsa'tning i 1918: 22,4 Mili. Kr. Bestyrelsens For­ mand: Forstander IIP L a r s e n . Malling; adm. Direktører: Konsul A K ra u n sø e , M fDR. og E lv r a u ns 0 e. Andelsudvalget, Fællesrepræsentation for danske Andelsforetagender, dannet 16. Maj 1898, Kontor: Christiansg. 24, Aarhus || 1510. Formand: DirektørAnd. N ie ls e n , R .; Næstform.: Direktør L P B r o b e r g ; Gaardejer Niels Porse, Galten. Sekretær: Harald S ten bæ k . Aarhus. Andels Ægexport, Dansk (The danish Far­ mers co-operative egg export association), opr. 1895, Kontor: V-Voldg. 7 , 9 i | Cent. 2126& 11126. Lager Studiestr. 34 E . Med­ lemsblad: Vor Ægeksport. Andelsselskabet omfatter ca. 550 Kredse eller lokale Foreninger med et Medlems­ antal af ca. 45,000. Reservefond: ca 550,000 Kr.; aarlig Omsætning af Æ g og Fjerkræ: ca 10 Mili. Kr. Formaal: 1) A t indarbejde det bedst mu­ lige Marked i Udlandet for danske Æ g ved at yde Køberne Garanti for. at de Æ g, der leveres under Selskabets indregistrerede Ma>rke, absolut er nylagt.e eg rene. 2) A t varetage Ægproducenternes Inter­ esse. 3) A t foranstalte Ægptæservering og Salg eller Fedning af Andelshavernes Fjerkræ. 4) A t fremme rationel Hønseavl og Hønse­ hold. Filialer i Vejle, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Rudkjøbing, Nykjøbing F., Ring­ sted, Nexø, Løgstør. Formand: Fr. M ø lle r ,R . Andersen’s, Familien.Friboliger for Enker og ugifte Biger af Borger- og Embedsstanden, Ny Vestcrg. 3 (B). Anker Heegaardske Foredrag. Etatsr. Anker Heegaards og Hustrus Testamente bestem­ mer bl. a., at der til Det tekniske Selskabs Skole, testamenteres „50.000 Kr. til Afhol­ delse aarlig afen Række popuhere Foredrag for Menigmand i Naturlære og andre Natur­ videnskaber samt i Historie." Foredragene afholdes, naar deresEmner ikk' kræver sær­ lige Installationer, efter L»-gat>»tifternes Øn­ skt' som Regel i Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygninger. Anklagemyndigheden. R ig s a d v o k a t u r e n , Kristiansborg E fa Cent. 7200. Ri gsadvokat: V T o p s 0 e-J en s e n, R.DM . Statsadvokat v. Højesteret: C V B o h n - R a s m u s s s e n. Fuldmægtig: K . A a g a a r d. S tat.sad vo k atern e for 0 st re Lan ds- re t s k red se,Embedskontor:!' n derioiag.24 E JOCent. 1758. 1. Statsadvokatur (for Kjøbenhavn) P II Garn m e lto ft. 2. Statsadvokatur (for Sjælland) V G M o ltk e. 3. Statsadvokatur (for Fyen, Lolland-Fal- ster og Bornholm) V B Thom sen. S ta tsa d v o k a te rn e s Kontor, kst. Chef: M L ,'Jiirgensen L e v ssa c . Fuld­ mægtige: F L e r s e y ; M R e ise re r. M ed hj æ 1por e f o r S t at sa d vo k at e rn e for Ø stre L a n d sre tsk re d s. Højesteretssagførerne Hans L e v y ; H H B ru u n ; Fr. W in t h e r. Overretssagførerne Harald K och ; I) G M

Folkeforsikringer med ugentlig Præmie­ betaling. Hele Nettoudbyttet tilfalder de Forsikrede som Bonus. Garantikapital: 2V2Mill.Kr.,fuldt indbetalt. Direktion: Gaardejer Direktør And. N ie l­ sen, R., Svejstrup 'Østergaard; I C K j ær- s i g, adm. Direktør. Ultimo 1918 havde Forsikringsbestanden en Størrelse af 123,1 Miil. Kr. Andelsbank, Den danske, A. m. b. A ., stiftet i Aarhus den 23. Nov. 1909. Bankens Hoved­ sæde liyttet til Kjøbenhavn 1. April 1918. N-Voldg. 15 E , hvor.'ra Banken i Løbet al' Aaret henflytter tilVesterbrog. [Bl (vis a vis Tivoli) (10-3, 5V‘>-7, Lørdag 10-2) Jl Cent. 6082, Stats f 28

I I - 1 0 1

Ann - Arb

Real-Register for Kjøbenhavn

Lov Nr. 4 af 7. Jan. 1898, jfr. Lov af 3.April 1900, Lov af 15. Maj 1903, Lov af 1. April 1905, Lov af 30. Marts 1906 oir Lov af 27. Maj 1908. Til Raadet skal anmeldes ethvert Ulykkestilfælde i de under fornævnte Lov hørende Virksomheder, som antages at ville medføre Krav efter samme. Afgørelsen af om en Virksomhed eller et A rbejdsforhold hører under Loven, om hvem der er at ansesom forsikringspligtig Arbejdsgiver, om en Per­ son har Adgang til at tegne frivillig Forsik­ ring i Medfør af Loven, om ot anmeldt Til­ fælde hegrunder Krav efter Loven, samt om Størrelsen og Arten af de Ydelser, der til­ kommer den forsikrede eller hans efterladte, Ind u stri-A fdelin gen (Lov af 6. Juli 1916, Kap.6). Raadmand Gustav P h ilip s en, For­ mand; Overkirurg Dr. med. P N H a n se n ; Kontorchef C E T rap, R. DM .; Direk­ tør Cand. polyt. R H e liv e g ; Bogtryk­ ker H L a n g k j æ r, R .; Hovedkasserer A J o h a n s e n ; Murer A L u n d b e r g ; fh. Borgmester Guldsmed G L a n d e r .R .; Til­ forordnede: Sygekasscinsp. Fr. W it t r u p , R. DM .; Fabrikinsp. Cand. polyt. C J O tte s e n . Sø fa rts-A fd elin gen (Lov af 6. Juli 1916, Kap. 7). Raadets Formand samt Formand for Sundhedsstyrelsen G T ry de, R .; A r- bejdsloshi dsinsp. Clara B la c k ; Direktør P de N ully B r ow n, R.; Skibsreder C V P e- te r s e n ; Styrmand Chr. 'C h r is te n s e n ; Matros Poul H an sen ; Tilforordnede: Sy- gekasseinsp. Fr. W ittru p , R. DM .; Fa- brikinsp. Cand. polyt C .1 O tte s e n . F isk eri-A fd elin g en (Lov af 6. Juli 1916, Kap. 8). Raadets Formand samt Formand for Sundhedsstyrelsen G T ryd e, R .; Ar- bejilsløshedsinsp Clara B la c k ; Kutterfører M C J o n s e n . Baadforer Hans J R a sm u s - sen ; Fisker Christian M u ti'C h riston sen : Fiski r Hans Peter A n d c rs e n : Fisker Chr. Lud v igsen; Tilforordnede:Svpekasseinsp. Fr. W ittr u p , R .DM .; Fabrikinsp. Cand. polyt. C J O tte s e n . La n dbru gs-A fdelin gen (Lov af 6. Juli 1916, Kap. 9). Raadets Formand samt Kom­ munelæge V A sm un d ; fh. Landbrugsmi­ nister Poul C h riste n sen , M L .; Sekretær Fr. S J e n s e n ; Gaardcjer Mads L am ­ bæk, M F .; Stenhugger N P H a n s e n ; Landarbejder H P H a n s e n ; Murer J K n u d se n ; Husmand Chr. J o h a n s e n ; Til forordnede: Sygekasscinsp. F r.W i 11r up, li. D M .: Fabrikinsp. Cand. polyt. C J O t - te se n. Kontorchef: Cand. polit. V L F ab e r. Afdelingschefer: Cand. polit. A A B ir k ­ m o se; Cand. polit. E ( ’ V \Ye g c n e r. Kasserer: Emil G B jo ri in g. Fuldmægtige:( 'and.polit.II H am inerich, Cand. polit. Harriet H a n sen , Cand. polit. ,F L B Z eu th en og Cand. polit- G L D a n i. Læger : Overlæge Dr. med. Aage K o c k; Dr. med. K M a llin g ; Dr. med. S K jæ r - g a a r d ; Dr. med. 11 A b ra h am se n ; Re­ servelæge Harald M ø lle r: Læge Hans W u lff. Arbejderhøjskolen, st. Kannikestr. 6- B (2-3 ogMand. 6-9), giver organiserede Arbejdere ■ Arbejdernes Byggeforening, Kontor: Kron- prinsensg. 61 B J) By 2049 (9-3, Lord. 9-2 og Fred. 6-8), stiftet 1865 af Burmeister & Wains Arbejdere. DensFormaaler at opføre mindre Huse for Medl. Ethvert Medlem betaler 2 Kr. i Indskud og forbinder sig til, undtagen ved Dødsfald eller Bortrejse, at indbetale 35 0 . ugentlig i 10 Aar. Efter de 10 A ars Forlob kan den indbetalte Kapital med tilfort aarligt Udbytte faas tilbage­ betalt. Enhver, der har indbetalt 20 Kr. og været 1j 2 Aar i Foreningen, deltager i Bort­ lodning af nyopførte Huse, som erhver­ ves tilEjendom ved maanedlige Afdrag. Bestyrelsens Forman il: Overretssacrf. Axel henhører under Raadet. Raadots Medlemmer er: gratis Underv. i Naturfagene. Forstahder: Jules F L u n d.

Formand: Pastor N D a lh o f f, R. DM. FM .; Kasserer: Ingeniør I K r iig e r ,R . Hovedkontor: Fiolstr. 28 SI J)Cent.l2555. - li ok a lf or en in g fo r K b h v n ., Fr db g. og Om e g n ; Formand: PastorN D a lh o ff, R .DM . FM .; Kasserer: Overretssagf. N H a lla g e r . Foreningen har oprettet et Ar- bejdsherberge Thorsg. 40 El I' Tg. 1109. Kontor: Fiolstr. 28 B $ Cent. 12555. Arbejderbank, Dansk, stiftet 12. April 1872, aabnet 18. Oktbr. s. A ., Sparekasse samt Laane- og Forsorgelseskasse. Hovedkontor: Niels Hemmingsens G. 7 1KJ J! Cent. 10872 (Direktionen), Jl Cent.8693(Sparekasseafd.), J) Cent. 1018 (Laanefaget). Afdelingskon­ torer: Vesterbrog. 84 (B JDCent.2738, Norre- brog. 1 6 1H1 D Cent. 7234, Østerbrog. G8 SS f) Cent. 5234, Falkonerallé 72 IH J) Cent. 9583 og Amagerbrog. 151 [S] J) Cent. (5551. (Kontorerne aabne 10-4, Fred. 10-6, Lord. 10-2. Hovedkont. Laanefag 10-4. Den 31. Marts 1919 var Grundfonden 03,740 Kr., Reservefonden 1,457,076 Ivr. 32 0 . foruden 200,000 Kr. 00 0 . som Sikkerhedsfond for Forsørgelsesfonden. I Sparekassenindestod 30,788,743 Ivr. 02 0 ., og i Forsørgelseskassen 3,482,302 Kr. 34 O., indbefattet Præmie­ kontoen. Bankraad: Oberstløj tn.P H a n se n,R.DM ., Formand; K reditforeningsdirektorVB i n ds- l e v , R. DM ., Næstformand; Direktør C H v i d t , Sekretær; Direktør A S eid e lin, R.; Direktør O A E Ply tten , R .; Direktør i Statsanst. f. Livsf. Dr. phil. O D ram inr s k y ; Præsident f. Kbhvns. Bvret ,1 F r o m , R. DM . Adm. Direktør: C S chm id t. Kontorchefer: W A rn t z en og W K an n. Kasserer: C M o11er. Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for (U.f. A.), N-Voldg. 12s B J) By 12G0y, aabnet 0. Juli 1912. Udstillingens Udvalg: Raadmand G Phi­ lip s en, Formand; Formand for Smede- og Maskinarbejderforb. J A H a n se n , M B .; Direktør Max B a llin , R .; Sekretær: A f­ delingschef Axel B irk mose. Fri Adgang Søndag 1-3, TorsdagAften7-9. Forstander: Fabrikinsp.Carl J O tte s en. Arbejderbevægelsens Arkiv, Kompagnistr. 14 m D C 11549. Aabent Onsd. 10-12 Fm. og Torsd. 5-6 Eftm. Arkivar: J H an sen . Arbejderboliger, Akts. til Opførelse af Bo­ liger for Arbejdsklassen, ejer 3 Bygninger i Overg. o. V . 66-74 og 84-88 [C]. Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Arkitekt O S ch m idt h,R.,For­ mand ; Overretssagf. T M erck , R .; Gross. \V H e e r in g ; Fabrikant Jolm J a c o b s e n ; Læge Vilh. R yd er. Forretnings t. Overretssagf. A D e 1b a n co. Inspektør: A F S p e ic h. Arbejderboliger, Foreningen af 1865 til Opfoielse af billige, se u. Foreningen. Arbejderboligerne ved Tagensv. (Kbhvn.). Styrelse: Direktør Carl H er f o r t, h, R. DM ., Formand; Redaktør L J u st ni e l s e n, R .; Overretssagf. S H c t s c h ; Tomrerm. V Z e 11 n e r. Arbejderforeningen a f 1860, N-Voldg. 92 B f) Cent.l 144,søger at fremmeden arbejdende Klasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversationsværelser, Læseværelse, et Bibliotek, udgiver et Uge­ blad og sørger f&r, at Foredrag og Oplæs­ ninger bliver afholdte, Koncerter foranstal­ tede og Rejser foretagne. Indmeldelse sker ved et Medlem; Kontingent 1 Kr. niaaned- lig for mandlige, 75 Øre for kvindelige Med­ lemmer. Bogsamlingen er ca. 20,000 Bind. Formand: Direktor for Landbohøjskolen Prof. H O G E llin g e r , R. DM. Kasserer: Postekspedient J O H an sen . Inspektør: Stabssergent i Ingeniørkorpset P N H u ltb e r g , DM . Arbejderforeningen a f 1. Febr. 1867, se u. Sygekasser, Statsanerkendte. Arbejderforsikrings - Raadet, Kontor Raad- huspl. 77 (B| (12-3) J| Cent. 9258, er oprettet ved Lov Nr. 205 af 6. Juli 1916, der afløser

BaohejCtøto Bane". 0 A hnl'el t-Ronne; Sagfører B C Ti liis c h. S ta ts a d v o k a te rn e for V est reL ands­ retskreds. 1. S tat s adv o k at vir ( A aIborg-). Statsadvokat for Aalborg. Hjørring og Ran­ ders Amter: N A K iorb o e. Medhjælper for Statsadvokaten: S L S oh mid t. 2. S ta tsadvoka tur ( Viborg). Statsadvokat for Viborg, Thisted ogRing- kjobing-Amter: . .......................* - - - - - Medhjælper for Statsadvokaten: S K aar­ sen, 3. S t a ts a dv o kat ur ( Kolding). Statsadvokat for Vejle, Aarhus oe Rihi' Amter: G J L e tt. Medhjælper for Statsadvokaten: l’oul E Eibe. Fuldmægtig: E V R e in stru p . Annas Kirke, Bjelkes Allé El, Den foreløbige D elaf Kirken indviet 27. Decbr. 1914. Ejer: Det kbhvnske Kirkefond. Overtilsyn: Overpnesidenten, Sjællands Biskop og I’rof. Dr. jur. & polit. Harald W e s t-e r g a a rd, K . 1)M. Kirkens Kasserer: Euldm. C M N i e l ­ s e n . Sognepræst: J F E W a id 1 1o w. Ord. Medhjælper: M Grue. Klokker: M L o u i s e n. Organist: Frøken H S c i d_e 1i n. Klokkerkontor: Jagtv.fil1 LO J} Tg. ll)59y (daglig 9-11 undt. Mand., samt Torsd. og Fred. 5-7). Sognet er oprettet 1. Oktober 1912, be­ grænses af Jagtv., Julius Bioms G., Ste- fansg., Tisvildeg. og Ladegaardsaaen. Ansgarius-Foreningen. Formand: Arkivar F J W e s t . Antropologiske Komité, Den, Adr. Bredg. 66 B , leder Masseundersøgelser af det danske Folks Legomsbygn. og evr. fysiske Forhold. Prof. Dr. jur. <&polit. H W e s te r g a a r d , K.DM.; Prof. Dr. med. phil., bot. & zool. W J oha nn s e n , R. 1) M.; Departementschef Adolph J en sen, II. D M .; Docent Dr. med. Poul H e r tz ; Overlæge Dr. med. Aug. AV immer, R .; Politilæge Søren H a n sen , Formand og forretningsf. Medlem. Apostelkirken i Saxog. IS (Indgang ogsaa fra AVestendlO), indviet24. Nov. 1901, Sogne­ kirke for Apostelkirkens Sogn. (Arkitekt: V Koch). Ejer og Patronat: Kbhvns Kirkefond. Kirkens Bestyrelse: Sognepræsten; Politi­ betjent I N ie ls e n ; Arkitekt A L e jm a n n ; Fabrikant Chr. J ø r g e n s e n . Sognepræst: Julius S ch ou sb oe. Res. Kapellan:...................- - - - - - - Klokker: O C P e d c rs en. Organist og Kantor: E J u e1-F r e d e rik- sen. Klokkerkontor: Saxog.1311'1(B), aabent 11-1 (undt.Mand.), Torsd. Fred.ogLørd. tilligeG-7, $} V 7750. Sognet begrænses af Istedg., Absalonsg., Vesterbrog. og Oehlenschlægersg. Apoteker-Forening, Danmarks., opr. 4. Sept. 1844. Formand: Apoteker Alfred B en zon , K. DM ., Kbhvn. £1 Cent. 194. Apoteker-Forening, Kbhvns, Formand: Apo­ teker Otto M u lle r, R. Apotekernes Forsørgelseskasse for Enker og Børn. Adresse: Justitsministeriet. Kassens Vedtægt godkendt af Justitsmin. 18. Dec. 1913. Bestyrer: Fuldm. i Justitsmin. T T C Spang H an ssen . Kasserer: Kasserer i Ju­ stitsmin. G V Re urner t, R. „Arbejde adler“ , Landsforeningen, stiftet3. Febr. 1911; Formaal: at fremme Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved A r­ bejde. Formaalet søges naaet ved Oprettelse af Arbejdsherberger, Arbejdsanvisnings- steder og Arbejdskolonier over hele Landet. Opr. 80 Arbejdsherbergerog3 Arbejdskolo- nier. Konting.: 2 Kr. aarl. eller 100 Kr. een Gang for alle.

Made with FlippingBook Ebook Creator