Kraks Vejviser 1919 firmaregister

Å jf * j t • Afdeling V.

Firma-Register for Kjøbenhavn.

" Uddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handels-Registrene (Lov af 1. Marts 1889) og til Aktiesel­ skabs-Registret (Lov af 29. Sept. 1917). Alfabetisk Fortegnelse ,øver Firmaer med Hjemsted i Kjøbenhavns, Frederiksberg Birks, Amager Birks og Nordre Birks Jurisdiktioner. I en Parentes er angivet, naar Firmaet er anmeldt til Handels Registret i en anden Jurisdiktion end Kbhvns. For en Del af Nordre Birks Vedkommende maa de anmeldte Firmaer dog søges i Afd. VI, Provins-Register, Sjælland (under „Landet*). Der er medtaget Oplysninger omFirmaets Organisationsform (omAktieselskab, Kommanditselskab o. s. v.^Virksomhedens Art, Tegningsret og Prokura samt ved Aktieselskaber den nominelle Aktiekapitals Størreles. For Firmaer med flere Inde­ havere (Prokurister)- er det underforstaaet, at hver Indehaver (Prokurist) tegner Firmaet for sig, naar intet andet er anført. De i nogle Tilfælde anmeldte særlige Regler ved Salg og Pantsætning af faste Ejendomme er udeladt her. , Redaktionen af Firma-Registret er afsluttet med de i Statstidende d. 15. Nov. bekendtgjorte Anmeldelser. En Del af de meddelte Oplysninger er tilsyneladende forældede. Det beror paa, at vedkommende Firma af en eller anden Grund har undladt at forandre sin Anmeldelse. Først naar den officielle Anmeldelse er i Orden, bliver den deraf flydende Rettelse foretaget i Vejviserens Firma-Register. Ved enkelte Firmaer har Redaktionen dog i Parentes tilføjet Be­ mærkning om Dødsfald eller Navneskifte. En Del Firmaer, som Vejviseren Har Grund til at tro ikke mere eksisterer, deriblandt Firmaer, hvis Adresse eller Indehaver det har været umuligt at opspore, er udeladt af Registret. . Anmeldte Firmaers Adresse maa søges i Afdeling IV, Person-Register for Kjøbenhavn. Sammesteds er Firmaets Ravn anført i Parantes efter den (de) ansvarlige Indehavers (Indehaveres) Navn (Navne).

Firma-Registrene for det øvrige Danmark findes i Afdeling VI, Provins-Register«

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online