Kraks Vejviser 1919 firmaregister

Animated publication

Å jf * j t • Afdeling V.

Firma-Register for Kjøbenhavn.

" Uddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handels-Registrene (Lov af 1. Marts 1889) og til Aktiesel­ skabs-Registret (Lov af 29. Sept. 1917). Alfabetisk Fortegnelse ,øver Firmaer med Hjemsted i Kjøbenhavns, Frederiksberg Birks, Amager Birks og Nordre Birks Jurisdiktioner. I en Parentes er angivet, naar Firmaet er anmeldt til Handels Registret i en anden Jurisdiktion end Kbhvns. For en Del af Nordre Birks Vedkommende maa de anmeldte Firmaer dog søges i Afd. VI, Provins-Register, Sjælland (under „Landet*). Der er medtaget Oplysninger omFirmaets Organisationsform (omAktieselskab, Kommanditselskab o. s. v.^Virksomhedens Art, Tegningsret og Prokura samt ved Aktieselskaber den nominelle Aktiekapitals Størreles. For Firmaer med flere Inde­ havere (Prokurister)- er det underforstaaet, at hver Indehaver (Prokurist) tegner Firmaet for sig, naar intet andet er anført. De i nogle Tilfælde anmeldte særlige Regler ved Salg og Pantsætning af faste Ejendomme er udeladt her. , Redaktionen af Firma-Registret er afsluttet med de i Statstidende d. 15. Nov. bekendtgjorte Anmeldelser. En Del af de meddelte Oplysninger er tilsyneladende forældede. Det beror paa, at vedkommende Firma af en eller anden Grund har undladt at forandre sin Anmeldelse. Først naar den officielle Anmeldelse er i Orden, bliver den deraf flydende Rettelse foretaget i Vejviserens Firma-Register. Ved enkelte Firmaer har Redaktionen dog i Parentes tilføjet Be­ mærkning om Dødsfald eller Navneskifte. En Del Firmaer, som Vejviseren Har Grund til at tro ikke mere eksisterer, deriblandt Firmaer, hvis Adresse eller Indehaver det har været umuligt at opspore, er udeladt af Registret. . Anmeldte Firmaers Adresse maa søges i Afdeling IV, Person-Register for Kjøbenhavn. Sammesteds er Firmaets Ravn anført i Parantes efter den (de) ansvarlige Indehavers (Indehaveres) Navn (Navne).

Firma-Registrene for det øvrige Danmark findes i Afdeling VI, Provins-Register«

f

VEJVISEREN omfatter 11 Afdelinger, fordelt i

2 Bind: 1. Bind. Adr ess ebo g.

Afdeling I : Kort og Planer. Afdeling Et: Real-Register for Kbhvn. Afdeling III: Gade- og Hus-Register for Kbhvn. Afdeling IV : Person-Register for Kbhvn. . Afdeling V : Firma-Register for Kbhvn Afdeling V I: Provins-Register. 2. Bind. Handelskalender. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark. Afdeling VIII: Island.

Afdeling IX : Færøerne. Afdeling X : Sverige. Afdeling XI: Norge.

Afdeling V . Firma-Register for Kj©benhavn. U d d r a g a f d e o f f i c i e l l e B e k e n d t g ø r e l s e r o m A n m e l d e l s e til H a n d e l s - R e g i s t r e n e . Redaktionen af dette Register er sluttet 15. November.

Adler' <6 Co., Fabr. Indeh. LF Adler. Adler Cykle Akts. Bestyrelse: WF Asmtissen, AC Lemvigh-Miiller og C Fabricius, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 300,000 Kr. Prok.: BGII Prins aleno samt HH Thomsen i Foren, med enten FC Dethmcr eller BMC Skjoldborg. Idler DB & Co. Indeh. VB Goldschmidt og DB Adler. Prok.: EM Vollmond, A Wiedoinann, G V Petersen og AHM Rasmussen, to i Foren. Adler HL, Ildl. Indeh. HL Adler og A Reps- dorph. Adler Julius, Akts., Fabr. & Hdl. Bestyrelse: VA Kroger, A Myhlertz, A Rothenborg og J Wer­ ner, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: AJacob­ sen og GCL Gregersen i Foren, eller hver især i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eber med OFC ' Poulsen. Aktk. 70,000 Kr. Adolpb's Cikoriefabrik. Akts. Indeh. Akts. De Danske Cikoriefabrikker. Adolph’s Fr. Th. Enke. Akts. Bestyrelse: CJ Adolph og II Adoiph (Direktører) samt E Adolpb og H Rechintzer, at hvilke to i Foren, tegner Frm. Prok. har hver af Direktørerne i Foren, med JA Nielsen eller A Boisen samt de to sidstn. i Foren. Aktk. 950,000 Kr. Adnan HH, Ilaandv. indeh. RPF Adrian. A. E. Q. Dansk Elektricitets Aktieselskab. Besty­ relsen bestaar af en Kontrolkomité : F Deutsch, 8 Roos og JA Pfeffer, alle af Berlin, samt R NA Faber, og en Direktion : C Krebs og PLJ de Vos. Firma tegnes af to af Kontrolkomitéens Medl. i Foren, eller af et af dens Medl. i Foren, med en Direktør. Prok.: C Krebs og PLJ de Vos i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Afnøjemaskinen Dan ved Carl C Danly & Co.. Fabr. Indeh. CC Danly, der tegnor Frm., og TP Larsen, (Frdbg.). Afrikansk Strudsfjorfabrik, Petroa Christiansen. ■Indeh. Fru JP Christiansen. Agentur, Akts., Agonturforr. ni. Skind, Lædor m. m. Bestyrelse: Dir. Max Ballin og Dir. II Rothenborg, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Agenlurceuuiiien, D Thomsen, Hdl. Indeh. D Thomsen. Prok.: JSV Wichmand. Agerskov R, Hdl. Indeh. REF Agerskov. Prok.: WB Agerskov. Aggersund Kridtværk, Akts. Bestyrelse: T Schmidt, A Olwig og JS Møller, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. (Frdbg.). Agner Carl & Co., Hdl. Indeh. C Agner. Ahrenkicl Harald, Hdl. Indeh. II Ahronkiei. Ahrenkilde’s N Ettf. Inden. LCA Nielsen. Akademiske Antikvariat, Det, ved ALEV Ørnø. Indeh. ALEV Ørnø. Ako, kemisk teknisk Fabrik ved A Hald & E Braune. Indeh. A Hald og ETH Braune. Aktieselskabet af 1ste Juni 1900, Hdl. med faste Ejendomme. Bestyrelse: P Hansen, MP Han­ sen og NP Jensen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 1700 Kr. Aktieselskabet for kemisk Industri, Hdl. og Fabr. Bestyrelse: ER Gluckstadt (Formand), HCV Siegumfcldt (Næstformd.), EGS Biilmann, A Collstrop, APV , Olsen, II Petersen [er se­ nere død], HP Prior, E Sclioii, PE ltaa- schau, J. Werner og PJiø Wessel. Frm. teg­ nes af Formanden eller Næstformanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Aktk. 1,000,000 Kr. Aktieselskabet til Fremme af dansk Ferskvands- kultur, Hdl. Bestyrelse: NH Gad, JD Clausen (Formand), FC Greve Moltke, WJ Kruger, Hel­ lerup, VG Holm, Holbæk og J Hansen, Stublu rupholm pr. Faarevejle. Frm. tegnes af Forman den 1 Foren, med et andet Bestyrelsesmod! Aktk. 250.000 Kr.

Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlægning. BestyrelseCCV Hennings, EB Salonion og Mil Wilhjclm, der to i Foren, tegner Frm. U-tk 668 000 Kr. Aktieselskabet til Opførelse af Boliger for Ar­ bejderklassen. Bestyrelse: Arkitekt O Sohmidlh (Formand). Overretssagf. FT Merck, Læge FV Ryder, Fabr. JP Jacobsen og Gross.- W Heering. Forretningsfører .- Overretssagf. AC Dclbanco. Frm. tegnes af Forrctningsf. eller Formanden. Aktk. 103,680 Kr. Aktieselskabet til Realisering af Byggearealor ved Østerbro. Bestyrelse: CL Thurcn, B Boeck, ES Hagemann, S Poulsen, JE Frimodt, VP Richter og HG Sally, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 750.000 Kr. Aktietændstikfabrikkcn Glødefri. Bestyrelse: JH Schibbye, JM Carlsen, VC Fock og. Fru HE Sohibbye, dor i Foren, tegner Frm. Aktk. 200.000 Kr. Prok.: III Schibbye og VG Fock. Aktiv, Sæbe- & Parlumeforrctning, Akts. Be­ styrelse: El’E Johansen og KM Christensen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: OOM Jo­ hansen. Aktk. 5000 Ivr. Aladdin, Akts., Smcdelorr. Bestyrelse: ilPLC Færeh og CGFF Petersen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 4500 Kr. Aibeck CE & Søu ’8 Eftf., Hdl. Indeh. C11F Bu- tenschon og AJ Butenscfcon. Albertscn Vilhelm Co., Hdl. Indeh. CJ Ras­ mussen og V Albertsen. • Albrcchtscm E, Akts., Hdl. en gros med Føde­ varer. Bestyrelse: IIP Carlsen og LAU Han­ sen, der i Foron. tegner Frm. Prok.: Fru ECM J Albreclitsen. Aktk. 2000 Kr. Albréchtsen P & Co. Hdl., Kommanditselsk. Ansv. Delt. AP Albreclitsen. Prok.: P Peiter og PA Wigh. Aibrectsen & Madsen, Haandv. Indeh. SFK Al- brectsen og JM Madsen. Albumin, Akts., Fabr. af Glansbejtse. Bestyrelse i P11J Petersen, Hørsholm (Formand), LO Pe­ tersen, Søbo, VFV Petersen og JU Bruun. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Aleklo ved P Jørgensen, ilaandv. Indeh. JP Jørgonsen. Alexander A, Hdl. Indeh. A Alexander. Alexandra ved Arthur Hansen, Hdl. Indeh. AMP Hansen (Frdbg.). Alfa, Akts., Rcderivirksomh. Bestyrelse; Oli Bæront/.cn (Formand), PG Colin og JF.N Thor. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesinedl. Aktk. 1,360,000 Kr. Alfa-Desinfektion, Akts. Indeh, Akts. Kbhvns Deeinfektiouskompagni. Attemde, Akts., Tuviriuilng af Metalvarer, For­ sølvning og lign. Bestyrelse: J Hansen (adm. Du ), CC Wehl og CJ Hansen. Frm. tegnes enten af den adm. Direktør alene, eller af de to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk.' 275.000 Kr. Alhambra, Akts., Optagelse og Salg af Films. Bestyrelse: HAM Jarding og AH Jensen, der hver foir sig tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. Allen’s Johannes Metalvarefabrik. Indeh. P Allen. Allers Carl Etabi., Haandv. Indeh. CJ Aller, A Aller og V Aller. Prok.: NC Brodthagen og AL Hansen i Foren. Allersgade 8 og 10. Akts., Ejemlomsselsk. Be- styreiso: Gross PJV Paghøj og Smedem. HK Felby, der i Foren, tegner Frm, Aktk. 8000 Kr. _ _ _ _ _ _ _ JfJl_____

A . ved Henry Adler, Fabr. Indeh. II Adler. Aaoger Janus, Akf&» Ilaandv. Bostyror J'L Aaa.ger, der tegner Frm. Akt. 3000 Kr. (Nordre Birk). Aabak AC, Ildl. Indh. Fru AC Aabak. Aabech Alfrcu & Co., ^kts., Forrein. ved Opfø­ relse af Ejendomme. Bestyrelse: JA Aabech (Forretningsfører), der tegner Frm., og CG Jensen. Aktk. 3000 Kr. Aaben Bag og Nat ved Jens Peter Nielsen, Ildl. Indeh. JP Nielsen (Frdbg.). Aaben fra 9—7, Theodor Thorngreen, Legetøjs- Jluset. Indeh. AAT Thorngreen. Anboulevarden.s Cykleforretning ved NH Nielsen. Indeh. NH Nielsen. Aa Børplade- & Skiltefabrikken ved ltich. Wie- der. Indeh. PRV Wieder. Aagaard & Frederiksen, Haandv. Indeh. VC Aagaard og VO Frederiksen. (Frdbg.). Aagades Brødfabrik, Akts., .Indeh. Akts. Køben­ havns Brødfabrikker [se dette], Aa-Kiosken ved M Nielsen. Indeh. Maren AJ Nielsen. Aalberg Vilh. å Co., et Kommanditselsk., der driver Ildl. Indeh. V Aalberg. Aalling & Rasmussen, Haandv. Indeh. J Aalling og HWV Rasmussen. Aamodt Axel E, Hdl. og Haandv. Indeh. CO Aagaard og CCA Jansen. A&inosen, Akts. Bestyrelse: PM Tegner (Direk­ tør), FM Jenkins og H Reclmit/.er. Fnn. teg­ nes af Direktøren alene eller af de to andre Bestyrelsesinedl. i Foren. Aktk. 165,000 Kr. Aarbye Frederik & Co., Hdl. Indeh. JF Aarbye. Aarup & Co., Hdl. Indeh. SCA Aarup. Abado Desinfektion ved Niels Jensen. Indeh. N Jensen. Abben F, Hdl. Indeh. Fru CJ Abbep med Lav- værge CVHV Meincke. Abel NII, Ilaandv. Indeh. AE Abel. (Frdbg.). Abildgaard & Jensen, Akts., Ildl. og Fabr, Be­ styrelse : JC Abildgaard, der tegner Frm., og K Abildgaard. Aktk. 3000 Kr. Abildgaard Just jun., Hdl. Indeh. JB Abild­ gaard. Prok.: JN Abildgaard. Abingdon ved A Rønnov, Ilaandv. ,. Indeh. AA Rønnov. Abonita, Kunsthandel, NP Oltesen. Indeh. NP Ottesen. Prok.: KMF Iversen. Abrahamson Emil V, Hdl. Indeh. EV Abraham- son og VII Arneberg. Prok..- Edgar Abrahain- son og GO Larsen i Foren. Absalon Kbhvns-Frdbg. Vinduespoleringsbureau ved A Lindegaard. Indeh. AEA Lindegaard. Aecumulatorfabrikkcn, Akts Bestjrclse: Inge­ niør MN Lossius (Formand og Direktør), Prof. HI Hannover og Højesteretssagf. CLJ David. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 1 Miil. Kr. Acetylena ved A Larsen, Hdl. Indeh. A Lar­ sen. Activ Pakkassefabrikken, C Winther. Indeh. CL Winther. Activ ved PH Lindvang, Haandv. Indeh. JPH Lindvang. Activa, Akts., Skrædderforr. B estyrelseKKV Rosenkvist, der tegner Frm., og JAT Hansen. Aktk. 4000 Kr. Adams Expres Co. (Adams .Transport Co.). Akts., Spedition m. m. Bestyrelse: RS Ing- wersen og CB Ingwersen (Direktører) samt A Moltke Leth. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Adelgades Svineslagteri-Udsalg. Akts. Bestyrer: JP Steffensen, der tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. 71

Firma-Register for Kjøbenliavn

V — 1122

All—And

Andcls-Møbelmagasinct, Akis. Bestyrer :

Ta­

Amager Sække-kompagni, Ltd., Selsk. ni. begr. Ansv. Bestyrelse: A Jacobsen og IICA Chri­ stensen, der hver for sig tegner Frm. Indsk. Kapital: 12 000 Kr Amagermøllerne, Akts. Bestyrelse : L Larsen, IIJ Blickfeldt, Eli Ludvigsen, N Schack Eyber og A Riis, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 120,000 Kr. Amagertorvs Overstykke-Magasin ved J Olsen. Indeh. .1 Olsen. Amager Vinhandel, F. Nielsen. Indeh. F V A Nielsen. wnaiør-Afddingen, IVA Lauritzcn, Hdl. Indeh. Wilhelmine A v. H Lauritzcn. Prok. .- NE Matthiesen. „Amatør-Fotografen" ved Enna, Hdl. Indeh. AJ Knna. Ambrosia, Akts., Fabr. af Sukkervarer. Bestyrer : Ellen Jeppesen, der tegner Frm. Aktk. 4000 Kr. America-Canada Expcdilion, Olaf Lassen. Indch. O Lassen. American, Akts., Herrcckviperingshdl. Bestyrelse : HG Larsen, JE ICnock og Fru O Knock, der to i Foren, tegner Frm. Prok. JE Knock. Aktk. 3000 Kr. American Art ved Poul Børglum, Haandv. Tndeh. P Børglum. (Fr'bg.l. American Company, Scandinavian factory ved Ditmer & Meyer. Indeh. AJ Meyer. American Express Company, Akts., Spedition og Bankforrctn. Bestyrelse: AVS Dalliba (Præsi­ dent,) og WJ Thomas (Vicepræsident), beggi af Paris, samt IIR Thomas, London, IC Arne- son og AC Lin.nemann. Frm. tegnes af Præsi­ denten og Vicepræsidenten hver for sig, eller af to andre Bostyrclsesmedl. i Foren.. Prok. : CL Warming i Foren, med et Bestyrelses­ mod], Aktk. 100,000 Kr. American-IIousc ved A Gliickstadt, Hdl. Indeh. ASJ Gliickstadt. Americanimport and export ved Harald Nør­ gaard. Indch. H Nørgaard. Prok. : KNJ Kølle. American Lenoclean, The, OA Jespersen, Hdl. Indeh. OA Jespersen. American-Scandinavian Commissio-n — Ncw-York — Copenhagen ved V Skovby. Indeh. V Skov­ by. (Frdbg). American Tailor ved AC Syrigs Enke, Thora Emilie Syrig, Haandv. Indeh. FG Syrig. American Tobacco Co., The, Akts. Bestyrelse: H C Owen, C J Parsons, V M Amd-rup, A M I, Spcirs, ICH Svendsen, SJ Gillchrest og L Hall- ward. de to sidstn. af London, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: CJC Smith og KH Svend­ sen i Foren, eller en af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedi. Aktk. *2,500,000 Kr. American Trading Company ved Nielsen & Col- lin. Indeh. HCA Nielsen, der tegner Frm., og J Collin. Amcrikansk-Baltisk Gummi Central ved Edm. Knudsen. Indeh. EPN Knudsen. Amerikansk Iscrearao Fryseri, Akts. Bestyrelse: LG Jensen, der tegner Frm., og C Drewes. Aktk. 1000 TCr. (Nordre Birk). Amerikansk Kontormøbel-Lagor ved Robert Do­ bel. Indch. RS Dobel. •ni-rikansk Maskin-Import, Hellstrøm & Præst- mark. Indch. VE Præstmark. Amerikansk russisk engelsk Gummi Import, Chr Christensen. Indeh. C Christensen. Prok.: C( Jørgensen. Amerikansk Træimport ved Emilius Lamp. In­ dch. ECJC Lamp. Amerikansk Tøjrcnsningsanstalt, FG Syrig. In­ deh. FG Syrig. (Kbhvn. & Frdbg.). Ammentorp Karl, Hdl. Indeh. K Ammentorp. Ammentorp RE, Hdl. Indeh. RE Ammentorp. Amnitsbøl Svend, Assurancetforr. Imdeh. SS Amnitsbøl. Am.-Scan.-Rus. ved R Brinkliolm. TT<11. Tndeli. R.TR Brinkliolm. Amsterdammer Kaffemagasin, Peter Bortramsen. Tndeh. PHL Bertramsen. Amstrup Brødrene, naandv. Indeh. J Amstrup o

Alliance, Akts., Virksomb. ved Anbr. af Kapital i Forr. Bestyrelse: LC ITehveg-Larsen (For­ mand), HP Parkov og JIM Hertz. Frm. teg­ nes af førstn. alene eller af de to sidstn. i Foren. Aktk. 1 Miil. Kr. Alliance Assurance Company, et Akts. 1 London. Aktk. er Sti. 5,000,000. Herværende Bestyrer : Frm. Biilow & Møller [so dette]. Alliance Co., The, ved Sidney Deihlefsen & Th Hjorth Andersen, Hdl. Indeh. DS Dcthlcfsen og T Hjorth Andersen. Allianz, Akts. i Berlin. Aktk. 4 Miil. Mark. Her­ værende Bestyrer for Kautionsforsikringsafdo- lingen: Frm. Bergh & Owen [so delle]. Alling, Hdl. Indch. A Alling. Alling, Frants, Hdl. Indeh. F Alling. Almindelig dansk Gartnerforenings Ulykkesfor­ sikrings-Selskab, et Selsk. med begrænset An­ svar. Bestyrelse: S Bruun, Glostrup (Formand) og CH Koch, der i Foren, tegner Frm., H An­ dersen, Meilby, NB Jensen, Svendborg, jjls Sørensen, Hjørring, H Christiansen, Nakskov, AS Petersen, Aalykke v. Kolding, P Toft, Ny borg og R Hansen, Hillerød. Kapitalen er veks­ lende. Almindelige Handelskompagni, Det, Akts., Hdl. og Industri. Bestyrelsen bestaar af et Besty­ relsesmod: PN D.'imm [er senere død], HP Hjerl-Hansen (Delegeret), CG Hansen, JFO Hansen, CAJ Ifolbck og PS.H Larsen samt en Direktion: OE Andersen. Frm. tegnes af to Be-styrclscsraadsmedl. i Foren, eller af HF Hjerl-Hansen eller af Direktøren. Aktk. 10 Mili. Kr. Almindeligt Fors’krings-Selskal) Prnvidcntia i Amsterdam, Maskinforsikrings-Afd., Akts. Aktk. 1 Mili. fl. I-Ierv. Agentur: Frm. Rist & Co. [se dette], der tegner Selsk. Frm. AlRing & Kapel, Hdl. Indeh. FT Alsing og WTTM Kapel. Alt-Fix, Akts., Fabr. af Slippers. Bestyrelse: SP Nielsen, YC Anrons og Fru HG Nielsen, der i Foren, tegner Frm. I’ rok.: SP Nielsen. Aktk. 5000 Kr. Alt til Børne- & Sygepleje. Vesterbros Syge- plejeforretning ved M Thygesen Poulsen. Tndeh. MT Poulsen. AHhuon & Nielsen. Oscar Kic.llernp’s Eflf. Akts., Maskinfabr. Bestyrelse: Cross. T-KS Brinch og Fabr. NIC Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : A Altbuø-n i Foren, med et Bostyrclsesmedl. Aktk. 75,000 Kr. Amagerbanken, Akts. BankraacI: Bankdir. ET! Petersen, Kancellir. HA Busch og Ovorrots- sagf. HC Wandrup (Direktører), der to i Foren, tegner Frm., samt Bankdir. C.T Bror­ son, Gross. HBE Ebert, Tømrerm. PL Engel, Bankass. A Nørscliou Johnsen, Partikulier 1IC Ohlsen, Gross. SV Olsen, Fabr. KIC Flcnsburg. Kammerr. CHP Høier, Gaardejcr P Petersen og Fabr. WKG "Wieder. Prok. : A Nørscbon Johnsen og G Marckman Hansen i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Amager Boulevardens Smørforsyning, Akts. Be­ styrelse : M Jønsson og NP Andersen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Amager Boulevards Fedevareforretnin-g, Akts. Medl. af Bestyrelsen, Fru BL Gerhardt tegner Frm. Aktk. 1500 Kr. Amager Boulevards nye Smørforretning ved NJ Bendtsen. Indeh. NJ Bondtsen. Prok.: Fru MHGA Buch. Amagerbro, Akts. Fonctn. med Tndkøb og Ud­ nyttelse af faste Ejendomme paa Amager, Be­ styrelse : AS Blom (Formand). HG Sally (Næsi. formand), N Hjort [er senere død], JJ Aadal, Odense, ABG v. ICauffmann og PP Gram. Frm. tegnes af Formanden (Næstformanden) i Foren, med to nf Bestyrelsens andre Medl. Aktk. 1 Mili. Kr. Amagerbro Cyklemngnsin ved H Abarbæk. In-, deh. LH Varbæk. Amagerbrogades Sæbeudsalg, Akts. Bestyrelse : OE Schon og CJB Bebrend, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 4C00 Kr. Amagerbros Blusemagasin, Akts. Bestyrer: GAV Christensen, der tegner Frm. Aktk. 4200 Kr. Amagerbros Kolonial- & Vinhandel, Akts. Be­ styrelse: F Elkjær, PM Elkjær og H El- kjær, der i Foren, tegner Frm. Prok. : F El- iv.jær. Aktk. 3000 Kr. Amager Brændselsforretning ved .TG trensen. Indeh. JG Jensen. Amager Central Mejeri ved Carl Hansson. Tndeh. C Ilansson. Amagerhus ved P Larsen. Hdl. Indeh. PS Lar­ sen. (Dragør, Amager Birk). Amager Isenkramhdl.. Indeh. C. Halgreen. (Siindbyøster), Amager Jernstøberi. Akts. Bestyrelse : CA Christensen og AA Christensen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : GA Christensen. Aktk. 40,000 Kr. (Amager Birk). Amagers Kaffe- & Tehandel ved Jobs. C Jensen. Tndeh. JO Jensen. Amagers Kolonial-Lager, Carl Knudsen. Indch. CP Knudsen. Amager Skotøjs-Messe ved SP Hansen. Indeh SP Hansen.

petserer J.W Andersen, Prok..- E Jcnscn-Hciu

der

tegner Frm. EP Andersen.

og

Aktk. 50.000 Kr. (Frdbg.). Andelsslagteriernes Flæskesalg & Russisk Import, ved TG Jungersen & Tliedor Boyer, Hdl. og Fabr. Indeh. TG Jungcrsen og GT Boyer. Prok.: W Petersen og N Jensen i Foren. Andersen A, Akts., Herre- og Damckonfektions- hdl. Bestyrelse: C Barnucka (Formand), der tegner Frm., og AA Andersen. Andersen A Chr., Hdl. indeh. AC Andersen. Andersen A Gjøls <£ Co., I.Idl. Indeh. AC Gjøls Andersen, der tegner Frm., og ABC Thom­ son. Anderson’s Aksel C, Farvehandel, Akts. Bestyrer : ACG Andersen, der tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Andersen & Albeck, Hdl. Indeh. OJ Andersen og CVA Albeck. Andersen Alfred, Hdl. Indeh. A Andersen. Prok.: Ingeborg Sørensen.« Andersen Alfred & Søn, Hdl. Indeh. OE Andersen. Andersen Andreas & Olsen, Hdl. Indeh. ASVA Arcndorf. Andersen A & NP Nielsen, Hdl. Indeli. A Ander­ sen og NP Nielsen. Andersen AO & Co., Hdl. Indeh. AO Andersen og PL Carl. Andersen AP, Akts., Hdl. med gammelt Jern, Bestyrer: AP Andersen, dor tegner Frm. Aktk 2000 Kr. Andersen Axel & Carl Jensen, Akts., Eksport og Import samt Rommissionsforr. Bestyrelse: C Jensen og Fru L Andersen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Andersen BA, Akts., Vinhdl. cn gros. Bestyrelse: C Petersen, tier tegner Frm., og IIT Jacob­ sen. Aktk. 30,000 Kr. Andersen Brødr., Hdl. Indeh. J Larsen. Prok.: AW Hansen. Andersen Brødr., Haandv. Indeh. SFOK Ander­ sen. (Frdbg). Andersen Brødr. C & H, Haandv. Indch. IIC Andersen og CO Andersen. Andersen Brødr. C & W, Haandv. Indeb. JW Andersen. Prok.: Fru EP Andersen. Andersen’s C Enke, Hdl. Indeh. Vilhelmine C Hansen, f. Nielsen. Andersen’s C Stolefabrik. Indeh. H og GOJ An­ dersen. Prok.: KD Rasmussen. Andersen Carl, Hdl. Indeh. LC Andersen og AV Andersen. (Frdbg.) Andersen Carl, Akts., Hdl. Bestyrelse: PL Svømmckjær, der tegner Frm., og AP Han­ sen. Prok.: C Andersen. Aktk.lOOOKr. (Frdbg.). Andersen Carl R, Ildl. Indeh. CG Resendahl An­ dersen. Andersen Carl V, Ildl. Indeh. CV Andersen. Andersen Charles, Hdl. Indeh. NO Andersen. (Frdbg.). Andersen Chr. FW, Hdl. Indeh. CFW Andersen. Andersen Ebbesøn <6 Co., Hdl. Indeh. NE Ander­ sen og NE Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Andersen Einar G, Fabr. Indeh. EG Andersen. Prok.: V Christensen. Andersen Emil, Hdl. Indeh. Eliot Andersen og CJV Madsen. Andersen Erhard, Hdl. Indch. ECA Andersen Andersen Erik, Hdl. Indeh. E Andersen. Prok.; IICVS Dalberg. Andersen Ferd. & Co., Hdl. Indeh. FJE Andersen og I Siesbye. tintersen G, Hdl. Indeh. GIIV Andersen og RG T Tønnesen. Andersen Georg & Co., Hdl., Vekselerer- og Bank­ forr. Indeh. HC Andersen. Andersen’s H Rundstokkefabriks Eftf. v. Carl Kirstein. Indeh. CCJ Kirstein. Andersen & Holm, Akts., Sadclmagcrnæring. Bestyrelse: F Holm, P Schneidor og A Ander­ sen, der t -0 i Foren, tegner Frm. Prok.: P Schneider eller EJ Næsted i Foren, med F Holm. Aktk. 3000 Kr. Andersen II & Søn, Haandv. Indeh. SA Andersen. Andersen’s Jacob Reproduktionsanstalt, Akts. Be­ styrelse* Jacob Andersen (Direktør), der tegner Frm., PA Andersen og Johannes Andersen. Aktk. 7000 Kr. Andersen & Jacobsen, Cigarfabrik, Akts. Best.v- reiso: JPJ Jakobsen (adm. Dir.), der tegner Frm., J Jørgensen og W EandJøw. Aktk. 8000 Kr. (Frdbg.). Andersen J Chr., Ildl. Indeh. JHC Kongsbak. Audersen J & Co., Ildl. Indeh, JJ Andersen og GJ Andersen. Andersen & Jensen, Haandv. Indeh. CPP Jensen og -Ax. Pfeiffer. Andersen J jnn. & Co., Hdl. Indeh. Fru F An­ dersen med A Simonsen som Lavværge. Prok.: LII Østrup og AV Jeppesen i Foren, eller en af dem i Foren, med HKF Hjorth eller T.TFA Holm eller MGE Tews eller JC Hcndil. Andersen JL, Hdl. Indeh. PJ Andersen. Andersen’s JP Efterfølgere ved Andersen & Lar­ sen, Haandv. Indeh. NA Andersen og HM Larsen. Audersen Julius Æ Co’s Eftf.{ Haandv. Indeh. NP Vodder og RLA Eggert, der i Foren .1 teg- I nsr Frm.

V — 1123

And— Ate

Firma-Recfisler for Kjøbenliavn

Cliie.ago, ug .1 Murruiv, Rmtcrdam. Aktk. 250,000 Kr. Arn-Hanson K, TTdl. Indeh. KO Arn-Hanson. Arnlmk’s Kunsthandel. Indeli. MKFJ) Arnbak. Arnfast’s Annoncebareau, Akts. Bestyrelse: IIFII Greve Ilolstoiu (Formand), II Osler- hammrl og P Thorup. Frm. tegnes af For- * manden i Foren, med et andet Bestyrclses- medl. Prok.: C Arnfast. Aktk. 25,000 Kr. Arnhof Edvard, Fabr. Indeh. EPA Arnhof. Arnicin, Teknisk Fabrik ved Mørup Petersen & Sonno Hansen. Indeh. CAM Petersen og JS Hansen (Frdbg.). Aruisan Co. ved Mørup-Pctorscn & Sonno Han­ sen, Fabr. imleli. CA, Mørnp-Petersen og J Sonnc-Hansen. (Frdbg.). Arnol vod Adolph Anihehn, ll'dl. Tndeli. A Arnhc-im. Prok.: ’J Arnlicim. Arntzcn E, Hdl. Indeli. E Arntzcn. Aniiing Jens P & Einar Kornenip, Haandv. Indeh. JP Arining og E Kornenip. (Frdbg.). Aroma, Akts., Cignrhdl. Bestyrelse: VLB Chri­ stiansen og C Petersen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. (Frdbg.). Aromatic, Akts., Cigarhdl. m. m. Bestyrelse: Gross. JP Jørgensen (Direktør), der tegner Frm., samt Restauratørerne BM Jacobsen Og JC Johnsen. Aktk. 22.000 Kr. Arvin’s Regnesystem, Akts. Bestyrelse.: G.T Ar­ vin og VR Holtcn-Boclifolsheim. der hver for sig tegner Frm. Aklk. 21,000 Kr. Asbest- og Oliekompagniet, Akts. Bestyrer: E1IB Olsen, der tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. \sehehong H & Co., Kbhvnskontoret ved Mar­ tin Crcntz, Hdl. Indeli. MC Crcntz. Asgeirsson A, Ildl. Frm. er under Administra­ tion. under hvilken det, tegnes af ATI Stcin- Ihal. Prok. : JM Riis og PD Petersen. \sgog (Anglo-Skandinavisk »Gummi- & Guttaper- kalager), Akis. Bestyrer: AE Larsen, der teg­ ner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Ash Clandins Sons & Co., Ltd., Depot ved Poul Steffensen. Tndeh. PG Steffensen. Asia, Gerda Mannheimer, Hdl. Indeh G Mann- heimer. Asiatisk Tekoni'pagni. Akts. Bestyrelse.- AC Lin- nemann (Formand). IWil v. Bornstedl. og RC'LT! Fischer, der hver for sig tegner Frm., samt CT du Riel/. Norrkøping, og A Mo­ der. Gøteborg. Akik. 200,000 Kr. Asiatiska Handelskompagniet, Filial af Aktiebol. (Akte. Asiatisk Handelskompagni). Indeh. Ak- tiebokiget Asiatiska Handelskompagniet, Mal­ mø. Bestyrer: AA Herzberg, der tegner Frm. Aktk. 150,000 Kr. Asmussen 11, Hdl. Indeh. H Asmussen. Prok.: FCM Schou. Asmussen J, Ildl. Indeli. J.TA Asmussen. Prok.: PC Asmussen. Asp OF, Fabr., Indeli. AA Bock, FLN Bock og A Bock. Prok. : LJF Mathe. Asp’s OF Udsalg. Tndeh. AA Bock. FLN Bock og A T’ock. Prok. : CF Jensen. Aspegrén’s AA Eftf., Hdl. og Spedition. Indeh. FO Hoffmeyer. Prok.: NLEG Matthiessen. Assuranceforretningen Tdun ved FS Nissen. Indeh. FS Nissen. ' Assurance-Kompagniet Battica, Akts. Bestyrelse : •FT Bulow (Formand), M.TCT Clan (Næstfor­ mand), NJW Høst og IIJ Scliiødt, der to i Foren, tegner Frm., samt NC Grocs-Peterscn, JP Jnstosen, LI) Lauritzen, PPC Nørgaard og O.IFO Ringberg. Prok. : MEK Nielsen alene samt AF Krogh. O Holdt, CMJ Olrik og G1I Landry, to i Foren. Aktk. 17 Miil Kr. Assurance Kompagniet Odin, Akts. Bestyrel­ se. Gross. APO Kløvborg. Bankdir, Il v. Essen, Gross. KO Lippmann og Ovcrretssagf. JEII Gelting. Direktør: RS Moltved. Frm. tegnes af to Bcstyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 100,000 Kr. Assurancekompagnict Riget, Akts. Bestyrelse: Bankdir. V AVith (Formand), Gross. JE Ja­ cobsen, Risskov, Købmd. IILL Wiese, Aal­ borg, Konsul .T Villemoos, Esbjerg. Gross. A Waltno og Direktør SM ; Christensen. Direktør: SEN With. Frm. tegnes af enten Formanden eller Direktøren i Foren, ined et Bestyrelsesmod!. Prok.: SEN With. Aktk. 175,000 Kr. Assurancekompagnict Tjalfc ved IIT Christen­ sen, Ch. Jørgensen, Albert Rønnow & KM Wismann. Indeh. IIT Christensen, CSF Jør­ gensen, AJ Rønnow og KMN Wismann, der to i Foren, tegner Frm. Assurandøren, Tidsskriftet, Akts. Bestyrer : OA Recliendorff. Kapit. 2000 Kr. Asta, Dansk Fabrik for Metaltraadslamper, Akts. Bestyrelse: F Hey (Formand), F Hornemann og IIB Linnemann. Frm. tegnes enten af For­ manden alene eller af to Bestyrelsesmod!, i Foren. Prok. -. DA Rubin. Aktk. 75.000 Kr. Astoria, kemisk Fabrik ved J Chr. Hansen. Indeh. JC Hansen. Astrachan Caviar Import, Holger JF Asmussen. Indeh. HJF Asmnssen. Prok.: Dagmar OA Asmussen. Astrup & Andresen. TTdl. Indeh. WC Astrup. Atelier Aktin ved Christensen & Pedersen,

Anker, Akts., Detailhdl. FC Schcpler er Besty­ relsens Formand og tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Ankerhus, Akts., Kaffchdl. Bestyrer: LO Grønnegaard, der tegner Frm. Aktk. 7000 Kr. Ankersko Marmorforretning, Den, Akts. Besty­ relse: H Adler og A Repsdorph, der hver for sig tegner Frm. Prok. : A Grau.sen og C Lar­ Bestyrelse: AE Høyer (Formand) og OE Kongsby (Di­ rektør), der i' Foren, tegner Frm., samt C Sigvardsen. Aktk. 10,000 Kr Annonceekspedition Union, Akts. Bestyrelse: CJ Aller (Formand). AO Rork (Direktør), der hver for sig tegner Frm., FT Mørck og A Aller. Aktk. 225,000 Kr. Anti-Brugsen, Akts. Urtokramforr. Bestyrer: CP Knudsen, der tegner Frm. Aktk. 3000 Kr. Antikvitetsforretningen IIC Ørsteds Vej 45, Akts. Bestyrer: Fru EM Itødøhl, der tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. (Frdbg.). Antikvitetskælderen ved F Rasmussen. Indeli. P Rasmussen. Apotekernes Laboratorium, Droge- & Kemfknlie- forrøtning, Akts. Bestyrelse: 1IJV Trojel og V II Meyer, der hver for sig tegner Frm. Akik. 1000 Kr. Appel Fr., Haandv. Indeh. NFS Appel. Appelt’s A Eftf. ved F Bock, Fabr. Indeh. FLN Bock og AA Bock. Prok. : OF Jensen. Ara vod Charles Kngelberg, Fabr. Indeh. OE Tlngclberg. Arbejdernes Bryggeri Stjernen, Akts. Bestyrelse : CO Andersen, GC Olsen og E Svendsen, der i « Foren, tegner Frm. Aktk. 150,000 Kr. (Frdbg.). Arbejdernes Fællesbageri, Akts. Bestyrelse: PCV Nygaard, GC Olsen og EAT Svendsen. Den samlede Bestyrelse tegner Frm. Aktk. 27,000 Kr. Akts. driver tdlige Slagteri under Frm. : Arbej­ dernes Kødforsyning. Arbejdernes Fællesorganisations Brændsclsforrct- ning. Akts. Bestyrelse: OF Madsen, KJK Kæ­ ler, VGA Walther og AE Svendsen, der tre i Foren, tegner Frm. Prok. : KJK Kiel'ei i Foren, med CF Madsen, VGA Wall lier el­ ler E Svendsen Aktk. 25.000 Kr. Arbejdernes Kødtorsyning, Akts., drives af Akts. Arbejdernes Fællesbageri [se ovenfor]. Arbejdernes Ligkistemagasin, Nørrebro-Afdcling, Akts. Bestyrelse: CS Rasmussen (Formand), IIP Christensen ug KA Rasmussen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsosmedl. Prok. : Formanden i Foren, med CV Møller. Aktk. 6000 Kr. Arbejdernes Ligkistemagasin, Vesterbro-Afdeling, Akts. Bestyrelse: CS Rasmussen (Formand), IIP Christensen og KA Rasmussen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod

Aiulorscn Juni &■ Co., Udi. Tudelt. AS Juni An dersen o? C Hecht-Nielsen. Anderscn’s L Eftf., Fabr. Indeh. IIM Sehaufus. Andersen LA Elstodhus’ Købuinmlshaiidel. Imleli. LA Andersen. Andersen Lauritz & Co., Hdl. Indeh. LC Ander­ sen. Amlerscn’s LV Eftf., Akts., Hdl. Bestyrelse: 1IC Aafeldt (Formand), EFA Matzke og F Fleck, Hamburg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med ct andet Bcstyrelsesmedl. Prok.: EFA Matzke Aktk. 50,000 Kr. Andersen

Bestyrelsens Formand alene eller af et Medl. af Forretningsudv. i Foren, med en Direk­ tør eller af to Bestyrelsesmedl. r Foren, med et Medl. af Forretningsudv. eller med en Direktør. Aktk. 27 Mili. Ivr. Ballin’s Mogens Eftf. Haandv. Indeh. H r Ilortz. Balslev Johan, Hdl. Indeh. JC Balslev. Prok. : JC Madsen. Baltic Company Ltd., Akts. Irn- og Export af Mel, Korn og Foderstoffer. Bestyrelse: ND Mørch, der tegner Frm., S Jiirgens og IIP Haustrup, Helsingfors. Prok.: S Jurgens. Aktk. 60,000 Kr. Baltica-Værftet, Akts. Bestyrelse: Skibsreder NP Nielsen (Formand), Dir. CJ Adolpii, Prof. L’O Hansen, Befragter Jl’U Brulin, Dir. CFJ' Jcnse'n, Horsens og Kontorchef H Lerscy. Direktion: JG Jcnnov og I’CW Jo­ hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. ; JG Jcnnov og PCV Johansen i Foren. Aktk. 2 Mili. Kr. Baltic Trading Co., The, Ltd., Akts. Indeh. Bal- tisk-llandels-Akts. Baltisk Asiatisk' Kompagni, Akts. Indeh. Akts. Det Oversøiske Kompagni. Baltisk HandelS-Aktieselskab. Bestyrelse: Liv Møller og WEA Madsen, der hver for sig teg­ ner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Baltisk Import, Carl Christensen. Indeh. CT Christensen. Baltisk-Russisk Handelskompagni, Akts., Hdl. en gros. Bestyrelse : SMlt Mørk og SA Grønlund, der i Foren, tegner Frm. Prok. : N Wolil og J Krajkemaim. .Aktk. 20,000 Kr. Baltisk Speditions- <& Kommissions-Kompagni, Akts. Bestyrelse: E Meyer [Forretningsi.], øer tegner Frm., JV Haaso og CV Christiansen. Akik. 12,uO0 Kr. Baltisk Union, Akts. Hdl. en gros, Agentur- og- KominiSsionsforr. Bestyrelse: Job. Ander­ sen og JI Wisløt'f (adm. Direktører) samt Fabr. Jacob Andersen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: OSH Malmberg. Aktk. 20,000 Kr. Ba tisko Reassurandørcr, De, Akts. Bestyrelse: FT Biilow, VJ GliicksLadt, NJ W Iløsi, MP Lester og M.EK Nielsen (Direktør). Frm! tegnes af Direktøren alene eller af lo andre Bestyrelsesmod), i Foren. Aktk. 2 Mili. Kr. Baltiskoje Kommertscheskojo Akzionernoje-Obscht- sclicstwo, Akts. Indeh. Baltisk Handels-Akts. Banankalfe-Kompagmet ved David Metz. lnUeii. D Mctz og HL Nathan. Bandage- & Sygcplejemagasinet, Akts. Besty­ relse: Bogholder AAV Birch, Bestyrer NHM G Jacobsen og Fabr. L Philipscn, der to i Foren, tegner Frm. Prok. . Forretningsf. HV V Brandt. Aktk. 50,000 Kr. Banemunn & Knudsen, Haandv. Indeh. KCVF Baiiernaim. Prok.: C Andersen. Bang AC, Haandv. Indeh. OCF Bang. tang Carl, Hdl. Indeh. Anna HL Bang. Bang Conrad, Hdl. Indeh. AL Kruse. Bang’s Fabrikker ved John Wad Bang. Indeh. JW Bang. Bang Flemming, Hdl. Indeh. FBang. Bang & Olsen, lldl. Indeh. CJUE Olsen (Frdbg). Bang & Pingel, Hdl. Indeh. H l Pingel. Prok. t NJ Hamborg. Bang & Tegner, Fabr. Indeh. LBN Tegner. l’rok.: HE Tegner og NS Jeppesen. Banken for Lyngby og Omegn, Akts., Bestyrelse: J Lemche (Formand], G Jensen (Næstlormaud), G Binder, FE Bugge, J Lund, R Rasmussen« C Sørensen, NVL Rasmussen (adm. Direktør) og C Fabricius. G Binder, J Lund og C Sørensen udgør Kontrolkomitéen, der tegner Frm. i Foren, eller hver for sig i Foren, med NVL Rasmussen. Prok.: NVL Rasmussen i Foren, med Kasserersken BJ Jørgensen eller HR Potersen og en af de to sidstnævnte i Foren, med 2 af Kontrolkoinitéens Medl. Aktk. 250,000 Kr. (Nordre Birk). Bankhuset Danmark ved Carl Gabs, CCN Gabs. Bankier-Aktieselskabet Gunnar ICassman. Be­ styrelse : GII Kassman, Stockholm, C Jokans- son, Malmø, AE Berléinc-Nix, E Ilarboe og. K OJ Degn. De tre'sidstn. tegner Frm. hver for sig eller i Foren, med en af de to førstn. Prok.: T Junglier. Aktk. 500,000 Kr. Barco, .Akts., Manufakturhdl. en gros. Bestyrel­ se : HW Harbard (Formand), A Brandt og GC Larsen. Frm. tegnes af Formanden alene ellen af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. (Frdbg.). Barding’s Johs. Farverier og kern. Tøjrensnings- etabl., Akts. Bestyrelse: J Barding, JF Bar- ding og C Barding, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. Barfod & Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. OO Barfod. Prok.: JF Hansen. Barfod Olaf O & Co., Hdl. Indeh. OO Barfod. Prok.: JF Hansen. Barfoed A, Hdl. Indeh. AF Barfoed. Barfoed A & Kcil, Hdl. Indeh. CH Kell. Barkhuus Carl, lldl. Indeh. CHN Barkhuus. Barnevognsfabrikkon Helge ved CP Sørensen. Indeh. OP Sørensen [Navneforandring til Løk- kegaard]. Prok.: K Bendtzen. (Frdbg.). Firma-Register for Kjøbenhavn

V — 1124

A te— B a r

Haandv. intlch. FIv Christensen og FM Pe­ dersen. Atelier Alfa ved Marius Pindborg. Indeh. M Pindborg. Atelier Elektra ved A Højring. Indeh. Aage B Iløjring. Prok. : Johanne Obel. Atelier Empire ved W Gollmann. Indeh. FMW Uullniann. Atelier Friis, Akts., Fabr. af Lyskopieringspapir in. m. JH Hjort er Bestyrelsens Formand og tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Prok.: TM Pflug- macher. Atelier Populær ved HW Gollmann. Indeh. HW GolLmann. Atelier 1009, Henry Adler, Akts. Bestyrelse: 11 Adler (Formand), der tegner Frm., og 1 Holm- Jensen. Aktk. 25,000 Kr. (Frdbg.). Athen, Akts. Hdl. Bestyrelse: JC Jensen, der tegner Frm., og NP Brynold. Aktk. 3000 Kr. Atlas, Akts., Maskinfabr., Jernstøberi og Ildi. m. m. Bestyreisesraad: Etatsr. NC Monberg, Dir. EV Sehou, l)ir. IIP Hjerl Hansen, Borg- m. HOV Møller, Fabr. Joh. Guildal, Dir. EJ F Vøhtz og Dir. NLO Madsen. Direktion : HM Sehou, E Zimsen, HTA Mårtens og II H Mansa. Frm. tegnes af et Bestyre!sesraads- medl. i Foren, ined on Direktør eller at' to Direktører i Foren. Aktk. 3 Miil. Kr. Atlas Assurance Company, et Akts. i London. Aktk. Sti. 1,200,000. Herværende Bestyrere: Frm. Kriiger & Ktiboiv [se dette], Prok. : 01, M Christiansen og REA Spiegel i Foren. Aubertin Æ Co.. Hdl. Indeh. BLU Aubertin og AFF Aubertin. Aubortins Træimport. Indeh. LEE Aubertin. Auchenberg EO, liaandv. Indeh. EO Auchen- herg. Augustinus Clir., Fabr. Indeh. AEG Augustinus og LSU Augustinus.- Augusuiius iV Hansen, Akts., Fabr. af og lldl. med Regnfrakker. Bestyrelse : E liansen og K lieiberg-Jurgonsen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: EA Hansen. Aktk. 50,000 Kr. Auktions- og Paruvare-Udsalg at Manufaktur ved Charles Forum, Indeh. CE Forum. Aurora, Akts., Fabr. Frm. tegnes al 1A Hansen og V Walther. AktK.. 12,000 Kr. [Frdbg.]. Auu>-Auto, H Block, Hdl. Indeh. llEFlt Block. Auto-Centralen, Akts., Hdl. Bestyrelse: Fru ME Boisen, A Christensen og ACC Lassen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : LO Boisen. Aktk. 10.000 Kr. (Frdbg.). Autodepot for Skandinavien, Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyreisesraad: EEL Hoiborg, OHO Vind, Everdrup, og A Simonsen samt at en adm. D ir.: HLT Bencard. Frm. tegnes at to Beetyrelsesraadsmedl. 1 Foren, eller af den adm. Dir. Prok.: OK llasmussen. Aktk. 200.000 Kr*. Autogaragen Vodroltsvej ved Nissen & Noe. Maandv. Indeh. P Noe og A Zwergius Nis­ sen. (Frdbg.). A u togensvejse-Anstalten Derby ved F Møller. Indeh. FST Møller. Prok.: JAM. Møller. (Frdbg-). Auto Gummi Børsen ved M Svendsen. Indeh. M AU Svendsen. [Frdbg.)f Auto-Luxe, Akts., Hdl. m. og Udlojn. af Auto- mobiler in. m. Bestyrelse: WC Nielsen, 11PT Topp og WJ Kaffel [adm. Dir.). Frm. tegnes at sidstn. alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 60,000 Kr. Automathotellet, Akts. Bestyrelse: OV Jørgen­ sen, LEPR Nielsen og M Mortensen, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Automatic, se Telefon-Fabrik Automatic. Automatisk Facondrejeri & Metalskruefahr. ved MB Richter. Indeh. MB Richter. Prok.: FV Richter. Automat- & Kautionsforsikringen, Akts. Besty­ relse : VLC Palslev, der tegner Frm., CE Pal­ lis, Aarhus, HV Nyholm og HF Willer. Aktk. 100.000 Kr. Automekanik, Akts., Klcjnsmedcnæring. Besty­ relse: EA Eiland (Formand), PC de C Hen­ nings og EB Eiland, der hver for ,sig tegner Frm. Prok.': CP Christensen. Aktk. 8000 Kr. Automobil-Aktieselskabet Gladiator. Bestyrelse: Forp. P Rasmussen, Brændeskovgaard (For­ mand), Godsejer AJ'J Mackcprang, Faaborg, og Sagf. AKOlsen (Direktør). Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelscs- medl. Aktk. 100,000 Kr. Automobilfabrikken Gorm ved Karl Johan Smidt & Vilhelm Hansen. Indeh. KJ Smidt og V Hansen. Automobilfabrikken Ilford, Akts. Bestyrelse : WS Jensen (Formand), JP Lillesøe, Søllerød, og C Bohnstedt-Petersen. Frm. tegnes af Forman­ den i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Aktk. 45,000 Kr. Auto-Motor ved M Christiansen, Spedition. Indeh. MAAP Christiansen. Autoringen Danica Akts. Bestyrelse : FEE Friis, AP Lamm og T Drost, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. Auto-Tilbehør ved Henry Larsen, Hdl. Indeh. H j Larsen. Aux petit tours. Akts., driver Kagebagerntering.

Bestyrelse: ET Schoustrup og LOK Jacobsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 8000 Kr. Avance ved Jul. Boeck, Hdl. Indeh. OJ Boeck. Avanti-Kompugniet ved A Volmer lluus, et Kom­ manditselskab, der driver Haandv. AV Huus. Prok.: Anna M Huus. (Frdbg.). Avanti ved JC Larsen, ilaandv. Indeh. JC Lar­ sen. Avcga (Fabrikken) ved A Petersen og VG Klein. Indeh. Ayella Petersen og VG Klein. Avisudklip, Akts. Bestyrelse: GB. Warburg (For­ mand), der tegner Frm., og EMG Svanekiær. Prok.: EMG Svanekiær. Akts. 10,000 Kr. Avnsø’s M Eftf. P Vogel, Haandv. Indeh.- P Vo- gel. (Frdbg.). Ax ved Vilh. Jensen, Assuranceforretn. Indeh. V Jensen. Axolholm, Hdl. og Haandv. Indeh. T Axelholm. Prok.: THM Mortensen. Axt P & Co., Hdl. Indeh. PJ Axt. Prok..: Maria E Axt. Baadfarten paa Søerne, Akts. Bestyrelse: ET Nielsen og DEC Larsen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Eaadh & Winther’s Eftf., Hdl. Indeh. Julius G ltohde, AW Kolido og JG Liohde. Prok.: FC Jørgensen og TG Sørensen. Baadslund Carl, lldl. Indeh. CAS Baadslund. Baagøc L & Co., Akts., Befragtnings-, Assuran­ ce- og Rederiforr. Bestyrelse: II Petersen, LJ .Baagøc og WJA Weiss. De to sidstn. tegner Frm. liver for sig og har desuden Prok. Aktk. 24,000 Kr. Baagøø’s T Eftf., lldl. og Fabr. Indeh. AGS Amrnerup. Prok.: FVGC Frandsen. Bach Jørgen, Akts., Hdl. en gros Bestyrer: J G C Bach, der tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. (Frdbg.). Bache Cbr., Hdl. Indeh. CBO Bache. Bacher i’O, Akts., Herreekviperingshdl. Besty­ relse : OE Krabbe og Fru TL Petersen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: HP Bacher. Aktk. 6000 Kr. Bachler’s Georg Eftf., Haandv. Indeh. Fru E Langcrmann. Prok.: J E Langermnnn. Backhausen OA (C Olsen’s El'tf.), Haandv. In­ deh. OA Backhausen. Backhausen Chr., Haandv. Indeh. VA Backhau­ sen. Badeanstalten Kjøbeubavn, Akts. Bestyrelse : Ulf Hansen, Farmand, 15K Faber, HF de Necr- gaard, OCK Drcwes og SC Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : AED Møller. Badeanstalterne Ilelgoland, Akts. Bestyrelse: A W Oolding (Direktør), TE Colding og JL Nathansen. Frm. tegnes af førstn. alene eller af de to eidstu. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Baden Jakob. Ilaandv. Indeh. J Baden. Badische Assocuranz-Gesellschaft, Akts, i Mann- heim. Aktk. 2 Mili. Mark. Herværende Repræ­ sentant: Frm. Joh. L Madsen [se dette], der iegner Frm. ,, ,, Baess A & Komp., lldl. Indeh. HSE Møller, SA Balk-Møller og K Balk-Mollcr. (Frdbg.). Bagge’s Fr. Kongelig Hof-Bogtrykkeri. Indeh. FA Bagga og SA Bagge. Bagger’s Charles Eftf., Hdl. Indeh. VF Kjær. Bagger Gottschalch & Co., Hdl. Indeh. CA Erichsen. Bagger’s William Eftf., Hdl. Indeh. RJ Ras­ mussen. Baggesen Ragnar, Hdl. Indeh. R Baggesen. Bakke’s H Chr. Boghdl. Indeh. JE Wismann. Bakteriologisk-kemisk-teknisk Laboratorium Hal- las ved HM Hallas. Indeh. HM Hallas. (Nor­ dre Birk). Bakteriologisk Laboratorium Ratin, Akts., Frem­ stilling af en Bakteriekultur. Bestyrelse: VH Pedersen, IINJ Goldschmidt, HU v. Harten, E Uemus og LW Kjær (adm. Direktør), af hvilke to i Foren, tegner Frm. Aktk. 200,000 Kr. (Frdbg.). Bakteriologisk Laboratorium Ratins Salgskontor for Danmark ved Viggo Petersen. Indeh. VG Petersen. Baidur, Akts., Forvaltn. af Aktier og andre Pengeeffekter. Bestyrelse: SAA Lindman og NPP Wesiberg, begge, af Stockholm, samt PC de C Hennings og CM Wengel, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Ballin’s MJ Sønner, Akta. Indeh. Akts. MJ Ballin’s Sønner’s og Hertz Garverier og Sko­ tøjsfabrikker Ise dette]. Ballin’s MJ Søuner’s og Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker, Akts. Bestyrelse: Dir. AM Ballin (Formand), Dir. B Dessau, Dir. J Na­ thansen, Overretssagf. CC Levysohn, Bank­ dir. F Paulsen, Generalkonsul WIIO Wei- mann, Overretssagf. OAC Bang, Fabr. CF Jarl, Vekselerer JM Levin, Prof. CM Meyer, Dir. CV Slomanni/ Sk.otøjsfabr. AC Sehou, Skotøjsfabr. HC Kristensen, og fh. Fabr. J Messerschmidt. Direktion: AA Hertz (For­ mand), EV Bredahl. II I/otinga, CF Mul­ ler, LMN Nathan, P Sjoligmann, AF Scheel, EF Jacob og H Rothenborg. ’ Forretningsud­ valg: AM Ballin, B Dessau, AA Hertz, CC Levysobn og WHO Weimann. Frm. tegnes af

V - - 1125 Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 120,000 Kr. Bendix EA A Co., Spedition. Indeh. EA Bendix, Prok. : GJN Andersen. Bendix M, Hdl. Indeh. Martin Bendix og Louis Bendix. Bendixen Brødr., Hdl. Indeh. K Bendixen og P Bendixen. Bendixen L, Akts. Fabr. af og Hdl. med Cyk­ ler, Automobiler m. ni. Bestyrelse: Gross, I, Bendixen og Murcrm. OO Lindhard (For­ mand). Frm. tegnes af Formanden alene eller af begge Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: O Bendixen, JCCJ Rønnebæk og OC Jensen, to i Foren. Aktk. 230,000 Kr. Bendixsen’s Carl Cigarfalsr. Tndeh. FC Bendixsen. Bondixsen & Co., Hdl. Indeh. NS Iversen og A T -Lindholm, der i Foren, tegner Frm. Bondscn FJ A Søn, Ilaandv. Indeh. F Jakob Bendsen og F Johan Bondson. Bcndtsen And. O, Il dl. Indeh. ,\f> Bendt-son. Prok. : H Saaby og S Bcndtsen i Foren. BcndUcn P, Spedition. Tndeh. PS Bcndtsen. Bentsen Tb.. Luppy A Co., Akts. Fabr. af og Ildl. m. Cigarer m. v. Bestyrelse: H Sørensen, KV Luppy og JT Bentse-n, Roskildo, der to i Foren, tegner Frm. Aktk, 12,000 Kr. Bontzen J. Akts., en gros Hdl. m. Fedevarer. Bestyrelsens Formand, LJ Bontzen, tegner Frm Aktk. 1000 Kr. Rentzcn .TP A Søn, Spedition. Indeh. JP Bent- zen og RR. Beutzen. Bentzon FO & Co., Spedition. Indeh. FC Bentzon og NH Bentzon. Prok. : Ingeborg AE Hansen Benzen Alfred. Hdl. og Fabr. Indeh. BPLA Ben- zon og COV Benzon. Prok. : VTG Fischer. Bevbom Vilhelm. Hdl. Indeh. VNA Rerhom Prok.: AM Petersen. Berendsen’s B Olie- og Tjære-Kompagni, Akts. Bestyrer: B Bcrendsen, der tegner Frm. Akfk. 125.000 Kr. Bercndscn Sophus, Akt«., TTdl. Bestyrelse: CB Henri anes (Formand) og JM Berendsen. der er KontrolknmitA, L Elsass og ECV llassing, der er Fnrretningsf. Frm. tegnes enten af Kontrol- komitéens Formand eller L Elsass, hver lor sig eller af to Forretningsførere i Foren. Aktk. 300.000 Kr. Prok. har Forretningsførerne, hver især i Foren, med AL Partsch eller P Engelhrechi Petersen. Berendt Adolf, Ildl. Indeh. A Berendt. Prok. : L Berondt. Rerpiit E Æ Co., et Kommanditselsk., der driver TTaandv. Ansv. Delt. : KEP Berent. (Frdbg.). Berg’s Anthon Chocola-de- et Konfektnrcfahrik, Akts. Bestyrelse: Dir. AII Wellendorf, Gross. VPL Berg, JG Berg (Direktør) og Købmd. CP Ileger, Randers. Frm. tegnes af et, Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 400.000 Kr. Berg Brødr., Hdl. Indeh. AEA Berg og VPL Berg. Berg CH & Co., Akt?.. Hdl. Bestyrelse: CH Berg og A Walther, der tegner Frm..i Foren. Aktk. 5000 Kr. Berg Chr. & Søn, Haandv. Indeh. Frk. II Berg og HO Berg. (Kbhvn. A Frdbg.). Berg EE A Co.- Haandv. Tndeh. Fru CS Berg. Berg & Friis, Fabr. Indeh. P Stokkebyc. Borg George W, Hdl. Indeh. JPMGBW Berg. Berg Hans Chr. A Flyge. Haandv. Tndeh. HO Berg [er senere død] og PE Flyge. Berg A IToffgaard, Hdl. Indeh. SP Berg og O Iloffgaard. Berg J, Hdl. Indeh. Ottilia VN Berg. Berg A Larsen. Hdl. Indeh. V Larsen Prok..- C -\ Mollerup og G Larsen. Berg’s PM Eftf., Haandv. Indeh. 1IAN Steon- strup. Berg Thomas, Hdl. Indh. TC Berg. Berg’s Thorvald Eftf., Hdl. Indeh. SP' Jensen og CF Hermansen. Berg W.T, Haandv. Indeh. PCE Uldall og CET Middplboe. Bergenholz & Carlsen, Hdl. Tndeh. VGO Ber- genholz og NP Carlsen, der i Foren, tegner Frm. Bergen« Brandforsikrings-Selskab, et Akts. Aktk. 2.500.000 Kr. Kerv. Best.: Frm. Theo. Koch A Co. [se dette]. Berger Gustav A Søn, Haandv. Tndeh. CCGH Berger. Bergh Niels, Hdl Indeh. NJ Bcrgh. Bergh A Owen. Hdl. Indeh. AJ Bergh og CA Owen, der tegner Frm. 1 Foren. Prok.: CA Owen. Bergh’s van den Margarineoplag ved Bang. In­ deh. HY Bang. Berglund, Akts., Gæstgiveri. Indeh. Akts. Mario Hansen [se dette]. Bergmann & Hiittemeier, Akts., Fabr. af Cykler og Symaskiner. Bestyrelse: JA Hiittemeier, A PC Strandgaard, AL Schjønning, adra. Direkt. og VCC Falgren-Schafer. Frm. tegnes enten af den adm. Direkt. alene eller af 2 Bestyrelses­ medl. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Ber-gougnan’s RC, Generalagentur for Norden, Oplag ved Peter Sørensen. Indeh. PC Sørensen. I

Firma-Register for Kjøbenhavn

B a r— B in

Bergske Blade, De, Interessentskab ved S Berg, et Kommanditselsk., der driver Haandv. Ansv. Deltager: S Berg. Prok.: RK Olsen. > Bergsøe Paul, Fabr. Indeh. P Bergsøe. [Frdbg.). „v. Berkel’s Patent", Maskinfabrik, Akts. Be­ styrelse : AT Michaelsen, der tegner Frm. Aktk. 210,000 Kr. Berlincr-Bazaren, Akts. Detailhdl. Bestyrelse : D N Kanter, E Kamras, Malmø, og H Paboritz, der fo i Foren, tegner Frm. Aktk. 7000 Kr Berlinske Land- A Sø-Transport-Forsikrings-Sel­ skab, Akts. Aktk. 750.000 Mark. TIerv. ^gen- tur : Frm. Brødr. O & C Thielst [se dette], der tegner Frm. Berner Aug. A Co., Ildl. Tndeh. CIIA Berner og GO Pedersen. Berner & Welander, Hdl. Indeh. HJ Berner. Prok.: JH Berner. Bernhard, Akts. Hdl. med Fødevarer. Bestyrelse: FC Scheplcr (Formand), der legner Frm., og OTT Christiansen. Aktk. 1500 Kr.. (Frdbg.). Bernstorff Ilovmarksgaard1, Akts., Virksnmh, ved TJdnytt. af ct Grundstykke, Bestyrelse: T Jørgensen, C Lorentzen, JW Hammerich, ,T Larsen og ,T Ervø (Direktør). Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med to andre Bestyrelses­ medl. Aktk. 600,000 Kr. Bertelsen’s Boghandel’s Forlag. Indeh. HA Ber­ telsen. Bert-h Laurits, Ilaandv. Indeh. Fru AM Bcrth og PLL Bertil. Bertlielson Carl, Hdl. Indeh. CILD Berthelsen. Berthelsen Hans, Hdl. Indeh. H Berthelsen. Bert-hclsen & Sørensen, Fabr. Indeh. P Berthelsen. Bestie Georg, Ildl. Indeh. GC Bestie. Prok.: H Chr. R-odian alene samt JA Mortensen og VE Løve i Foren. Betak A Christensen. Haandv. Indeh. CWE Be­ tak og AV Møgelgaard Christensen. Bethesdas Boghandel ved Axel Larsen. Indeh. AEG Larsen [er senere død], liiungo Lune’'’ Bogtrykkeri. Tndeh. C.T Aller, A Aller og V Aller. Prok. : VC Berg. Bidst-rup’s Edvard Eftf., Hdl. Tndéh. AC Hen- driksen og CJF Probst, der i. Foren, tegner Frm. Bip FT;. Akt?. Hdl. med Bogtrykkeri- og Bogbin- dcrimaski-ner. Bestyrelse: Gros«. O Skotvedt, Kristiania, IIL Erichson (Direktør) og Dis­ ponent EEG liriehsen. Frm. af de to sidstn. hver for sig eller af en af disse i Foren, med førstn. Aktk. 100,000 Kr. Bielil O. Ild). Tndeh. GF Biehl. Rinlnfeldt. OH. Hdl. FS Bielefeldt,. Bien, Spejl- og Vindnespoleringsforrefcning ved . Westerberg. Indeh. CCW Westerberg. Bigier Joh. A Søn. Hdl. Indeh. Fru JEM Bjg- ler, der i Forening med sin beskikkede Lavvær­ ge, EPA Søøborg. tegner Frm. Prok. : VLB. Nyborg og RJE Biglcr i Foren, eller hver i Foren, med PAE Bigier eller LC Bigier. Bigier VJ & Co., Akt-s., Hdl. og Fabr. Besty­ relse Fabr. OJV Bigier (Formand), Gross. CY A Bigier og Fabr. V Iley. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 4C0.0C0 Kr. Bihesen Poul, I-Idl. Indeh. PJB Bihesen. ..Bikuben", et Sclsk. med begrænset Ansvar,som driver Sparekassevirksomhed. Direktion: HT, Westorgnard. SITC Biilow og V Berg, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Bildsø A Co . ITdl. Indeh. RH Schou. Billige Detailudsalg, Det. Akts. Bestyrelsesmedl. JFV Ileinze tegner Frm. Prok.: T,V Heinze. U-tk. 1500 Kr. Billige Sæbeudsalg, Det, Akts. Bestyrer : P,T Thomsen, der tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. Biltzing’s D kemiske Depot. Indeh. HKD Bilt- zing. Prok.: Fru C Biltzing. (Frdbg.). Bindegarns Kompagniet i Kbhvn. ved Arens- borg A Co., Koniinanditsel.sk. Ansv. Delt. W Areirøborg. Binder JL A Co., Akts.. Uld- og Tekstilvarefabr. Bestyrelse: CAJ Becker (Formand), GCA Bin­ der (adm. Dir.), VJ Binder, C Fabricins og CC Wogé. Frm. tegnes af den adm. Dir. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 500,000 Kr. (Nordro .Birk). Bing A Grøndahl’s Porcelænsfabr.. Akts. Besty- relse : HJ Bing (Direktør), RE Hendriksen, H Petersen [er senere dødj, B Dessau og JH Hirschsprung. Frm. tegnes af Direkt,. aleno el­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: PSi­ monsen. Aktk. 600,000 Kr. Bing A Grøndahl’s Fabrik for Kjøbenhavns Por­ celæn, Akts. Indeh. Akts. Bing A Grøndahl’s Porcelænsfabrik. Bing A Grøndahl Ltd. Mannfactory of Copen- hagen-Porcellain, Akts. Indeh. Akts. Bing A Grøndahl’s Porcolænsfabrik. Bing A Grøndahl A/G Manufactur fiir Kopenha- gcn-Porzellan. Indeh. Akts. Bing A Grøndahl’s Porcelænsfabrik. Bing A Grøndahl S. A. Manufacture de Porce- laine de Copenliaguo, Akts. Indeh. Akts. Bing A Grøndahl’s Porcelænsfabrik. Bing A Grøndahl’s Fabrik for Kjøbenhavns Sten­ tøj, Akts. Indeh. Akts. Bing A Grøndahl’s rorcclænsfabrik.

Barsoe Ohr., Hdl. Indeh. Enkefru DLP Bar- soe. (Frdbg.). Barsot,ti A Co., Ilaamlv. Indeh. R Barsolti og G G Nardi. Prok. : Irma Nardi. (Frdbg.). Barteis Søstrene, Hdl. Indeh. CFM Barteis. Barth & Jensen’« Eftf., Ildl. Indeh. WC Hansen. Bartholdy Chr. E, Ilaandv. Indeh. CEO Barthol dy. Prok.: Insrer KAI Bartholdy. Bartholdy K A Co., Akts., Hdl. en gros m. Korn og Foderst. Bestyrelse : ICS Bartholdy, PE Jen­ sen og HC Clermnensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 19,500 Kr. Bartz A Otto, Akts., Fabr. af og Hdl. m. Meta.lv Bestyrelse: NAE ITolbeck. Odense, AMT As- mussen. HVK Lauritzon. E Thauloiv, JO Bartz og FEP 01to. der tre i Foren, tegner Frm Prok.: J'C Bartz og FEP Otto. Aktic. 300,000 Kr. Baseler Versichenings-Gesellscha'ft gegen Feuer- sehaden, et Akts. i Basel. Aktk. 10 Mili. Fro? Herværende Bestyrer: Frm. AN Grøn A W Wifzkn [so dette]. BasIer-Transport-Versichorungs-GeRellschaft, Akts i Basel. Aktk. 5 Mili. Frcs. Herværende Be­ styrer: Frm. Tfruger & Ruhow Tso dette] Prok.: OLM Christiansen og REAB Spiegol 1 Foren. .Bast’s CE Efterfølgers Efterfølgere, Fabr. Indeh H Lorentzen. Bastrup-Birch A, Hdl. Indeh. AB Hastrup- Birch. Bat/.kes Eftf. ved HCM Bertelsen. Ifdl. Indeh. Fru UG M'andal Bertelsen. Prok. : T Manda] Bertelsen. (Frdbg.). Bau’s Waldemar Søn, Ilaandv. Indeh. OEW Bau. Prok.: VO Jensen. Ban Wilhelm. Ilaandv. Tndeh. J Ban. Baumgarten A Schmidt’? Efterfølgere, Hdl. In deh. T’ F Pedersen og TIP Hansen. Baune .Toh. A Co., et Kommanditselsk., der dri­ ver Hdl. Indeh. FCC.T Baime. Bay Frants A Co. Hdl. Indeh. JL Buy, FCJ Kohlff og HK Larsen. Beatriee, Akts., Parfumelull. m. m. Bestyrelse: Il.C Petersen (Formand!, der tegner Frm., MM Petersen, der har Prok., og JOP Eriksen. Aktk. 1000 Kr. Bech Brødr., Spedition. Indeh. CATI. Bcch og J A Bech. Beeh A Bnoh. Akts., Hdl. med Munnfnkturvnrer Bestyrelse : II Repsdorph, OA Buch og E Schou. As, der hver for sig tegner Frm. Prok. : GICS Uniridson. Aktk. 120,000 Kr. Bech Harald A Co.. Ildl. Indeh. H Bech, HMF Bech og CO Bechgaard. Bech, van Siden A Co.. Akts., Hdl. og Fabr., dels direkte dels ved Anbr. af Kapital i Tnd- og Udland. Bestyrelse: Kapt.OAarestrup.Dir. HS Plum, Dir. CF Knudsen. London, Gods­ ejer AFJC Lassen,_ Høvdinggaard, Dir. CE .1 Yding, Kmh. CAR Bech Engelsholm. og R-epr. II Jacobsen, New York. der to i Foren, tegner Frm. .Prok.: JNF Larsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 3 Mili. Kr. Bech VC A Søn. HaandV. Indeh, BMN Bech. Becher J Chr., Hdl. Indeh. JC Becher. Prok.: VA Wedfall. Beck Æ Jørgensen, Hdl. Indeh. CJH Beck og F PC Jørgensen. Becker Carl J, Ildl. og Assuranceagenter. Tndeh C.T Becker. Becker Otto. Hdl. Indeh. OC Becker. Beckett A Meyer, Hdl. Indeh. L Meyer og ES Meyer. Prok.: UP Heilbuth. Beckett <6 Paascho, Akts., Hdl. Bestyrelse : WA Beckett og II Paa.sche, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 4000 Kr. Brckmann & Jørgensen. T-TdI. Indeh Alexander Beckn\aun og Adolf Beckmann. Prok.: GE Beckmann. Beer’s PW Eftf.. Hdl. Indeh. IICJ Kruse. Behrens Ove, Hdl. Indeh. O Bchrcns. Prok.: KF Ileckscher. Beitzel Carl, Ilaandv. Indeh. JC Beitzel. Beitzel jan. Carl, Ilaandv. Indeh. CAABeitzel. Bddring & Company, Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. ITSL Beldring. Prok.: MA Poul­ sen og JC Andersen. Belgisk Import-Kompagni, J Bøgelund og J Bruun. Indeh. JAB Bruun. Prok. : CV Chri­ stiansen. Bella Nova. Fabr. Indeh. Alvilda JA Mansfeid- BOllner. Prok.: GJC Riencclc. Bellevuo, Akts., Hdl. Bestyrer: OM Skov, der tegner Frm. Aktk. 3000 Kr. Bellevuo Kiosk, Akts. Bestyrelse : CWV Messer schmidt og A Lunn, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 6000 Kr. (Nordre Birk). Bencke Vald., Hdl. Indeh. OJV Bencke. Prok.; J" Bønckc« Bendix AH," Hdl. Indeh. GS Bendix. Bendix Brødr.. Hdl. Indeh. W Bendix og GS Bendix. Prok.: CM Hansen. Bendix & Co.. Akts., Fabr. af og Hdl. mod Symaskiner. Bestyrelse: Gross. S.R Philipson, Overretssagf. ARothenborg og Gross. AE War- hurg, clc-r to i Foren, tegner Frm. Forret­ ningsfører : PM Meyer, der har Prok. i

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online