Kraks Vejviser 1918 gade og personregister

Afdeling H L

Gade-og Hus-Register

for

A. G a d e -R e g i s t e r .

A lfabetisk Fortegnelse over Gader, V eje og Pladser i Kjøbenhavn, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villa­ byer med A n givelse a f Postadresse, Kvarter eller Kommune, Oppebørselsdistrikt, K irke (Sogn), Valgkreds, Politikreds, Forsør­ gelsesdistrikt, Værgeraadskreds sam t Brevportoen, naar denne er 10 Øre.

B. H u s - R e g i s t e r .

Alfabetisk F ortegnelse over H usene, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gade­ navnenes Oprindelse og ved hvert enkelt H us om dettes Kr., Matrikelnr., Vurdering til E jendom sskyld, naar denne udgør 20,000 Kr. eller derover, Ejer og et-U d v a lg a f dets Beboere (Forretninger, Institutioner og Privatpersoner). - H vor Ejeren bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans N avn ; hvis han ikke bor;der, er hans N avn anført i Parentes. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, sam t Belig- H us-R egistret er delt i: ’ 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. ' 2) Villabyerne (Postdistrikter: Oharlbttenlund, Dragør, Gj en tofte, H olte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk). genheden af forskellige offentlige B ygninger og Institutioner. E n ..Pil viser Nord og Syd. *

Made with FlippingBook flipbook maker