Kraks Vejviser 1917 part 2 provinsregister

Animated publication

Afdeling V I. Provins-Register A. Sjælland medMøen, SamsøogBornholm. B. Lolland-Falster. C. Fycn æeåLangeland,Ær«ogMuge. D. Jylland.

Vejviser for Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele

Hver af disse Underafdelinger er atter inddelt i: - 1) F o n p e tn in ø e K Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden kf deitne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel,. Haandværk øg Industri, et Firma-Register (Uddrag af de omdelle Handels-Registre) 'samt forskeUige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formne og Indtægt, stedlige. Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde^ hvor man kender Oprindelsentil Byens Kavjl, er deuue aiiføit i ’JParentes efter Bynavnet. Et Firma-Register over Virk­ somheder, der har Hjemsted uden for Byerne, findes efter hver Landsdels Byør. 1 ' 2) P r iv a t - P e r s o n o r . Alfabetisk Fortegnélse ovér Mænd bg Kvinder af alle SamfdndsklasSer, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. > , , \ • \ 3) S t ø r r e G a a r d e . Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grand frembydende særlig Interesse; medOplysninger om G&ardens Størrelse, Vurdering til Ejendomsskyld, Ejendomsforhold m. m.

Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind undei vedkommende A&nit.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

V e j l e d n i n g i B r u g e n a f P r o v i n s - R e g i s t r e t .

Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2 ) om den mulig er Sædegaard eller Ilovedgaard. 3) om den hører under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at Lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Ho­ vedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget"Ager (A) og hvor meget Eng, Kjær og Mose (E). 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld. (I de fleste Tilfælde den forud for 1916 gældende Vurdering; den i 1916 foretagne Omvurdering var ikke til­ endebragt, da vore Forespørgsler blev udsendt. Det erindres, at Værdien af Besætning og Inventar ikke er indbefattet i denne Sum). 6 ) om der hører Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8 ) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. ( 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener) Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc.{

1 . F o r r e t n i n g e r er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ■ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paagældende By, samt en Del statistiske Data: Indbygger­ antal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Af Forretninger er saadanne medtaget, hvis Art eller Størrelse giver dem mere end lokal Interesse. Ved Forret­ ningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi der og kun der finder man de Tilføjelser, ■der angiver dens særlige Specialitet. Firma-Fortegnelsen er et Uddrag af de officielle Handelsregistre. Firmaer, der ikke har Hjemsted i nogen By, er samlet sidst i hvert Afsnit under Overskriften Landet. 2 . P r i v a t - P e r s o n e r . Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, „Person-Register for Kjøbenhavn" (se den grønne Kar­ ton foran dette Register). 3 . S t ø r r e G a a r d e . De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Forsaavidt Vejviserens gentagne Forespørgsler und­ tagelsesvis ikke er blevet besvaret, er de paagældende Gaarde og Godser anført i Listen uden nærmere Oplys­ ninger, idet Vejviseren ikke har villet bringe Andenhaands- Oplysninger. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvis­ ning til de enkelte Gaarde.

Fortegnelse over de 136 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret.

Ribe Ringkjøbing Rødxjærsbro Silkeborg Sindal Skagen: Skanderborg Skive Skjern Skjørping Struer

Give Grenaa Hadsten Hadsund Hammel Herning Hjørring Hobro Holstebro Holsted Horsens Hurup Fjellerup ^Kolding Langaa Lemvig Lunderskov Løgstør Mariager Nibe Nykjøbing M. Nørre-Sundby Odder Randers :

Ringe Rudkjøbing Svendborg Ærøeskjøbing D. Jylland. Aalborg Aalestrup Aarhus Aars Arden Bjerringbro Brammmge Brande Brædstrup. Brønderslev Brørup Børkop Dronninglund

Høng Hørsholm Jyderup Kallundborg Kjøge Korsør Nexø Nykjøbing S. Næstved Præstø Rønne Samsø Sandvig Skjelsker Slagelse Sorø Stege Storehedinge Svaneke Taastrup 1 , Tølløse Vordingborg Ringsted Roskilde

B. Lolland-Falster. Maribo Nakskov Nykjøbing F .:

A. Sjælland. med Meeir, Samse og Bornholm. Aakirkeby Allinge Asnæs Ballerup Birkerød Faxe Faxe Ladeplads Fredensborg

Nysted Rødby Saxkjøbing Stubbekjøbing C. Fyen.

med Langeland, Ære og Taasinge. Aarup

Sæby Tarm

Fréderikssund Frederiksværk ■Gilleleje Giørlev Glostrup .-Gudhjem Hasle Haslev Helsinge Helsingør,

Assens. Bogense Ejby Faaborg

Thisted Tørring ;Ulfborg ■5 Vamdrup

Glamsbjerg Kjerteminde Korinth Marstal Middelfart Nyborg Nørre Aaby Odense :.

Varde Vejen Vejle Viborg Vinderup Vraa Ølgod

Ebeltoft Esbjerg Fanø

Hillerød Holbæk Hornbæk

Fjerritslev Fredericia Frederikshavn

AfdelingV I . P rov in s-R eg ister (A, Sjælland. B, Lolland-Falster, C, Fyen. D, Jylland.) A. Sjælland.

M./.utti-.Stvtrt.'mi lu./liftbl

Afdeling V I .

A .

S j æ l l a n d

med Møen , Sam sø og Bo rnho lm ,

1) Forretninger. 2) Privat-Personer. 3) Større Gaarde. 1. Forretninger.

A a k irk e b y . (By ved Aa K irke og i N æ rheden a f Læ s Aa).

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Nielsen H Købmd. f 55 Nielsen II Chr. _f 2 9 ................................ Cykler Nielsen Jobs Blikkenslagerm. f 104. . . . Isenkræmmere Nielsen Will. Sadelmager f 61 Nygaard A f 89........................................ Snedkere Rasmussen J P f 4..................................... Cykler Rasmussen L f 5 6 ................................... Smede Smidt H & Co. Købmd. f 1 9 ................ Korn Sonne P f l .............................................. Murermestre Svendsen J.................................................. Bødkere Søndre Mølle, O V Munch f 3 9 ............. Møller Østerby S B L Bagerrn. f 22 Indregistrerede Firmaer. (U ddrag a f de officielle H andels-R egistre). A akirkeby B ank, A kts., B esty relse: M askinfabr. H J Je n se n (Form and), B ran d d ir. A B H en rik sen (N æ stform .), K obm and H K E n g eli, P ro p r. O A K ofoed, G aard­ e je r J P H ald sa m t T egnelæ rer L P A ndreasen (B ogholder), M D am (K asserer), D yrlæ ge N N P o tersen og S adelm agerm . J W N ielsen. F rm . teg n es a f K as­ sereren , B ogholderen, F o rm an d en , N æ stform anden og D yrlæ ge N N P etersen , to i F oren. P ro k .: J K ofoed, H D a m og L P A ndreasen, to i F oren. A k tiek ap i­ ta l 100,000 K r. A akirkeby M anu fak tu rh d l., Sim on M adsen, In d eh . S C M adsen, R ønne. P rok.: H P A ndersen. A akirkeby M aterialk d l. ved H M ichelsen. Indeli. H M ichelsen. A akirkeby Skæ reri & C em erftsteberi (B rd. A ndersen), Indeh. Snedkerm . P A n­ dersen og M urerm . N A ndersen. B o ghandelen i A akirkeby, Jo h a n n a Jø rg en sen . Indeh. Jo h a n n a Jø rg en sen . B ornholm s L andbo Spare- og L aanekasse i A akirkeby. B esty relse: L ø jtn a n t C M K oefoed (B ogholder, og K asserer), fh . G aard ejcr M H an sen , A vlsbruger A Ip sen , B o rg m ester H P H an sen , alle at' A akirkeby, P a rtik u lie r I M uller a f K lippely, G aard ejer A J K ratlu n d og L an d sth in g sm an d P L K oefoed, begge a f P ed ersk er og G aard ejer A Schou a f T v illin g g aard , a f hvilke tre i F oren, te g ­ n er F rm . S m id t H & Co., Indeh. H A S m idt og L C P L und. A akirkeby T ø jh u s ved C arl L ind. Indeh. C A J L ind. A lm indingen S avvæ rk ved A 0 M uller. In d eh . A 0 M uller.

Kæmner: Paulinus Jensen. Købstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadfæstet 1228. Skattemyndighedernes Varde- dering: Ejendomsskyld: 2,xMili. Kr.; Formue: 2,GMiil. Kr.;Ind­ komst: 0,3 Miil. Kr.

Borgmester: II P Hansen f 71. Byfoged: Borgmester J E Boas i Nexø D 39 ltetsdag: første Fred. i hverMd. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1909. Indbyggerantal 1916: 1,443(1801: 455; 1901: 1,176).

Forretningsnavn og Adresse Aagesen C Papirhdl. § 4 0 ........................ Aakirkeby Afholdshjem f 116................ Aakirkeby Bank, Akts. f 46..................... Aakirkeby Bryggeri f 9 8 ........................ AakirlcebyManufakturhdl,SimonMadsenf24 Aakirkeby Matoriallidl. v. IIMichelsen f 10 Aakirkeby Mølle........................................ Aakirkeby Skæreri og Cementstøberi f 9 & 65......................................................... Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind Herre- ekviphdl. § 94 Almindingen Savværk ved A0 Miiller f 48 Andersen Brødrene f 9 ........................... Andersen N § 65...................................... Andersen I | 9 .............................................. Andreasen M...................................... .. . . Bech H J.................................................. Becher V f 3 8 ........................................... Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgen­ sen f 5 Bornholms Landbo-, Spare- og Laanekasse f 1 8 ........................ .................... .. Christiansen J ............................................ Dam Johannes Bagerrn. f 46 Dam M P Bagerrn. f 34 Eilertsen Marie Manufakturhdl. f 37 Engeli Hans Chr. Manufakturhdl. f 60 Frostegaard Skæreri, Julius Andersen f 78 Hansen Anton Manufakturhdl. Hansen Janus f 44................................... Hansen O t t o f 105 ................................... Henriksen A P Købmd. f 87 Henriksen M Urmager & Guldsmed f 102 Hotel Jomfrubjerget, Almindingen f 13 . . Ipsen Andreas f 139 .................................. Ipsen M P Købmd. f 3 ........................... Jensen Chr. f 100.................................... Jensen Chr. M Urmager &Guldsmed Jensen H C | 8. _...................................... Jensen H I f 26...................................... Jærnbanehotellet f 2 7 .............................. Kann’s Hotel f 12 . . ••........................... Kjøller J M f 115................................... Kofoed Carl Købmd. f 30 Kofoed Mads Farve- &Tapethdl. Kofoed P M f 5 8 ................................... Lind V Blikkenslagerm. Mogensen H C............................................ Myreby Mølle........................................... Møller Joh................................................. Møller Jobs. f 9 2 .................................... Møller O H ............................................ • Nielsen Andr. f 85 ..................................

Se Fagregistret under Bogtrykkerier Hoteller Banker, Incasso Bryggerier^ Sygeplejeart., Materialister og Farvehdl. Møller JCcmentvaror,Tagstensfabr. ' Bygningsart.,Maskinsned­ kerier og Savv.

Savværker Savværker Murermestre Tømrermestre

Snedkere Snedkere Smede

A l l in g e .

Malermestre

Rettigheder som Købstad, men behandledes allerede i det 18. Aarh. som saadan. Først i 1897 fik den et Vaaben. Skattemyndighedernes Vurde­ ring (for Allinge-Sandvig): Ejen­ domsskyld: 3,2 Miil. Kr.; For­ mue: l,o Mili. Kr.; Indkomst: 0)4 Miil. Kr. Statsanstalten f. Livsforsikring. Repr.:Manufakturhdl. Chr.Olsen. Vandværket (kommunalt), anl. 1911. Vejer, Maaler og Vrager: Emil Bohn.

Borgmester: Chr. Larsen f 97. Byfoged samtBirkedommer i Ham­ mershus Birk: Borgmester Axel Borgen i Hasle f 6. Retsdag: Mandag i Allinge. Gasværket (kommunalt), anl. 1911. Havnedybde: 5,7 m. Indbyggerantal 1916:1,544 (1801: 337; 1901: 1,859). Kæmner: HMortensen. Kgl. oktr. Søassurance-Komp. Repr.: Kapt. Joh. C Koefoed. Købstadrettigheder: Allinge og Sandvig Købstæder udgør een Kommune. Kommunen har for­ mentlig aldrig formelt faaet

Savværker

Murermestre Snedkere

Bade- og Sommerhoteller Malermestre (Trælast- og Tømmerhdl., < Bygningsart. Cement, Kul, ( Markfrø Snedkere Smede Maskinfabrikker

Forretningsnavn og Adresse Allinge Bog- & Papirhdl, M Gjerow ® 56 Allinge Kalkværk f 60.............................. ALLINGE KOLONIAL- OG PRODUKT­ FORRETNING, AKTS. f 10 Telegramadr. „Produkt1*.................................................. Allinge Teglværk f 29........... Bendtsen M ........................................... Berggren I ................ . Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts. I 7 0 ........................................................ Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne, Filial f 54 Kontortid 10-12, 2-4............. Funch MCBlikkenslagerm. | 31 ........... Gornitzka Otto f 7 4 .............................

Se Fagregistret under Kalkv."og Kalkværkskont. (Korn,Træla8t-ogTømmerh. < Støbegods, Kul,Bygnings- ( art., Gødning, Foderst. Teglværker

Hoteller Hoteller

/Cykler, Barnevogne, Gram- ( mophoner o. a. Talemask.

Isenkræmmere Snedkere Møller Malermestre Savværker Snedkere Malermestre

Murermestre Murermestre Banker (Rønne) Sparekasser Cykler Bogtrykkerier

71

71

Forretninger —Allinge

Provins-Register, Sjælland

VI — 1122

Forretningsnavn og Adresse Grønbech’s Hotel g 36............................... HAMMERSnOLMS GRANITVÆRKER, AKTS, Il 47............................................... Hansen II L Sadelmager g 57 Hansen Jens Manufakturhdl. g 29 Hansen Jolis. g 20..............'. ...................... Henriksen M Bagerm. g 37 Holm Chr...................................................... Hotel „Allinge1 g 25.................................. Hotel Sandkaas g 94.................................. Høiers Hotel g 3 ....................................... Juni Peter A g 108..................................... Jørgensen Chr............................................... Jørgensen II Bagerm. g 73 Jørgensen Waldemar Købmd. g 73 Kofod M Kr., „Hallely8t“ g Sandvig 6 . . Larsen Hans & Jørgen g 14....................... Larsen I B Købmd. g 12 Lindberg A M Urmager &Guldsmed g 93 Lund H C Bankdirektør . .......................... Mogensen Chr., Tejn g 106....................... Mortensen II g 79. ..................................... Mortensen II g 31....................................... Mortensen Jul............................................... Nielsen Carl g 87. . ................................. Holm P Bagerm. g 78 Holm P C Købmd. g 39 Ny Mølle, C O Kofoed g 2 ................. Nørre Mølle, Chr. Lind g 95.............. Olsen Chr., Messens Udsalg g 100 Pedersen Andreas.................................. Pedersen Carl g 98............................... Pedersen Harald Blikkonslagerm. g 30 Petersen Chr............................................ Petersen Johs.......................................... Salmon Georg g 65............................... Sommer J P Købmd. g 5 Sonne Anton g 69 ............................... Svendsen E ............................................. Wiberg Axel g 41.................................. NORDLANDETS HANDELSHUS, AKTS. g 7 Telegramadr. „Nordlandet11..............

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Se Fagregistret under Bade- og Sommerhoteller (Stenhuggerier, Granit, Byg- l ningsartikler

Jensen Anders Bagerm. I 42 Jensen Chr. Købmd. £1 63

Smede Tømrermestre Bade- og Sommerhoteller

Jensen Chr........................................................ Johansen Svend O £ 20 .............................. Klinten Badehotel, Aage Wiggers, Høve Skov | 6 ....................................................... Larsen A P Urmager & Guldsmed £ 74 Larsen H Chr. Sadelmager § 110 Larsen J Købmd. £ 3 6 - - Larsen Julius, Aastofte I 7 0 ..................... Larsen Laurits £ 8 5 ..................................... Larsen Niels |) 4 8 ........................................ Madsen Brødrene, Asnæs Maskinfabrik £ 3 & 8 2 ........................................ ........................ Madsen Carl I 4 4 ..................... . .................. Madsen H P Papir- & Galanterihdl. £ 14 Madsen Karl Blikkenslagerm. I 24............ Madsen Peter |J 79........................................ Mikkelsen Michael £ 7 8 ............................... Nielsen Brødr., Høve I 88............................ Nielsen Chr. § 6 9 .......................................... Nielsen Hans £ 2 7 ........................................ Nielsen Lauritz £ 114................................... Nørby I Købmd. £ 1 Olsen Hans Herreekviplidl. I 98 Pedersen I C fl 3 1 ........................................ Petersen Ludvig, Aastofte £ 115................ Rasmussen F A Købmd. £ 1 5 ..................... Sørensen Lars P, Høve I 6 0 ..................... Vett & WessePs Uds., Otto Rasmussen Manufakturhdl. I 8 Zangenberg Chr. I 117..................................

Malermestre Snedkere

Smede Cykler Snedkere

Hoteller Bade- og Sommerhoteller Hoteller Smede Røgerier 'Gartnere, Blomsterhdl., ; Planteskoler Stenhuggerier (Kbhvn.) Sagførere, Incasso Fisk en gros Cykler Hampskibsekspeditioner Snedkere Malermestre Korn,Kul,Landbrugsmask., Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart., Markfrø, Gødn., Kolonial, Isenkr., Støbegods, Manufaktur- . hdl., Foderst. Møller Møller Vognfabr. og -forhdl. Smede Malermestre Snedkere Bryggerier, Maltfabr. Snedkere Smede Stenhuggerier, Granit

[Maskinfabrikker, Halm- [ presser, Tærskeværker Gartnere Cykler ILandbrugsmask.Halmpres- [ ser,Maskinfabr.,Tærskev. Murermestre Smede Snedkere

Malermestre Murermestre

Malermestre Vognfabr. og -forhdl. (Foderstoffer, Trælast- og ( Tømmerhandlere Murermestre

Malermestre

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

Asnæs Damp-Teglværk, Akts., Bestyrelse: Tømrerm. J Eriksen (Formand), Gaard- ejer I P Olsen (Næstformand), Propr. A Wiuff og Gaardejer H Larsen, Gyl­ denholm. Fim. tegnes af Formanden eller i hans Forfald af Næstformanden eller af to andre Bestyrelsesmedlemmer i Foren. Aktiekapital 20,000 Kr. Asnæs Sogns Spare- og Laanekasse. Bestyrelse: Propr. Wiuff (Formand), Dyrlæge J Jensen, Forp. J Nielsen og Parcellist J Madsen samt GaardejerneHP Hansen, O Olsen, Høve, og H P Nielsen, Aastofte. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesinedl. Madsen Brødrene,'Asnæs Maskinfabrik. Indeh. MOMadsen. Prok.: N E Nielsen.

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.) Allinge Bog- og Papirhandel ved M Gjerow. Indeh. MGjerow. Allinge Kolonial- og Produktforretning, Akts., Bestyrelse: Kæmner MP Ipsen, Partikulier G C Jacobsen, Gaardejerne LP Olsen, JPC Kaas samt Smedem. P Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Aktiekapital 50,375 Kr. Prok.: N P Koch. Bornholms Spare- og Laanekasses Afdeling i Allinge (Filial af Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne). Bestyrelse: H J Møller (Kasserer), N MRidder (Bog­ holder) og Avlsbruger P L Holm, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Hammersholms Granitværker, Akts., Bostyrelse: Sr.edkerm. ASonne, StenhuggerA Hansen, Maler K! Nielsen, Smedem. P Pedersen, Vognmand J L Larsen, Stenhug­ gerMNielsen og Købmd. J Hansen, der tegner Frm. i Foren. Aktiekapital 40,000 Kr. Prok.: Stenværksbestyrer II J Pedersen. Jørgensen Waldemar. Indeh. H W Jørgensen. Prok.: Charlotte A Jørgensen. Messens Ene-Udsalg ved Chr. Olsen. Indeh. C Olsen- Nordlandets Handelshus, Akts., Bestyrelse: Gaardejerne H V Maegaard, Olsker, (Formand) L C Jensen, Olskor, D J Funch, Olsker og M Lund, Rø, samt Agent P J Sandersen. Frm. tegnes af samtlige BestyrelBesmedl. i Foren. Prok.: P Kure. Aktiekapital 70,000 Kr. A s n æ s . (Næsset ved Aasen gennem Ods Herred og vod Aastofte og Aasevang) Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: 3 Timer. Bondest. Sparekasse I 40 (Fred. S-4>|2). Indbyggerantal 1916: 647 (1906 504). Jurisdiktion: Dragsholm Birks (i Nykjøbing S.). VandvæVket (Interessentskab),anl. 1905.

B a l l e r u p . (BaUe, Mandsnavn; Torp)

Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: ®/4 Time. Gasværket (kommunalt), anl. 1909. Indbyggerantal 1916:1200 (1906: 1044).

Jurisdiktion: Kbhvns Amts søndre Birks (i Kbhvn., Blegdamsv. 6 N). Vandværket (Privat-Eje), anl.1905.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Andersen A H Bagerm. Andersen’s Emil Enke Købmd. f) 72 Augustinus N P fl 55.................................... Tømrermestre Ballerup Kro, I P Jensen £ 1 9 ................... Bade- og Sommerhoteller Ballerup Mølle fl 15....................................... Møller Ballerup nye Savværk ved Carl Martinsen Savværker Ballerup Teglværk fl 1 7 ............................... Teglværker Buus C M Urmager Christensen C V .............................................. Malermestre Christensen P................................................... Murermestre Dahl A, Maglegaard £ 1 6 .............................. Tapetfabrikker Dyregaard R P fl 2 2 ..................................... Gartnere Hansen Thorvald.............................................. Snedkere Jensen Johan................................................... Malermestre Johannessen Th. fl 1 ..................................... Savværker Jørgensen S C Blikkenslagerm. Kbhvnske Forstæders Bank, Akts. £ 57. . Banker (Glostrup) Manufakturhuset ved F C Petersen fl 112 Mørkeberg H .................................................. Sagførere Nielsen J fl 2 6 ................................................ Cykler Pedersen S fj 23 .......................................... Smede Petersen A Jl 19............................................. Møllebyggere Petersen Aage £ 3 3 ........................................ Smede Petersen Lauritz Sadclmagerm. £ 69 Petersen L P .................................................... Murermestre Petersen P C £ 37........................................... Smede Petersminde Lervarefabrik, P J Christen­ sen £ 7 7 ..............................................................Lervarefabrikker Petersminde Teglværk, Akts. £ 3............... Teglværker Pontoppidan D Boghdl. £ 140 Podenphant Sigurd £ 1 0 0 ............................ Murermestre I Korp, Trælast-og Tømmcr- hdl., Bygningsart., Isen­ kræmmere, Boghdl. Hansen Emil Herreekviphdl. fj 11 Hansen Laura Manufakturhdl. £) 106 Hansen Laurits Bagerm. fl 120 Hansen Thorvald Manufakturhdl. fl 10

Se Fagregistret under Møller Teglværker Hoteller Møller Sparekasser Banker Sparekasser (Kbhvn.) Smede Smede Tømrermestre Trælast- og Tømmerhdl. Skalleeksport ICcmentvarer,Art.f.Murere \ Støbegods ’

Forretningsnavn og Adresse Andersen Peter Bagerm. Høve Mølle £ 45 Asnæs Damp-Teglværk, Akts. ff 37 . . . . Asnæs Hotel, Vilh. C Igel £ 40 . . . Asnæs Mølle, Clir. Hansøn Asnæs Sogns Spare- og Laanekasse .*.'.' Banken for Holbæk og Omegn ® 84 Bondestandens Sparekasse | 4 o (Fredag Clemmensen Chr., Høve £ 5 3 .................* Clemmensen Otto £ 102...................... Eriksen Jens I 66 ......................... . . . ’ Fischer P Købmd. fl 4 ............................... Gyldenvang P Købmd. fl 5 0 ....................... Hansen Niels Købmd. Aastofte £ 46 Hansen V Thorvald | 2 6 ................ Jensen Albert Manufakturhdl. f 32

Provins-Register, Sjælland

VI — 1123

Faxo —Forretninger

Elektricitetsværket (Akts), anl. 1904. Indbyggerantal 1916: 1449 (1906: 1019). Jurisdiktion: Stevns og Faxe Herreders (i Storehedinge).

Statsanstalten f. Livsforsikring, Repr.: Godsforvalter WF SPoul­ sen, Godthaab pr. Faxe. Vandværket (Akts.), anl. 1900. Vejer og Maaler: Stationsforst. Karl Rosonstand.'

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre). Ballerup Maskin fabrikker, Akts. Bestyrer: Ingeniør I IC 0 Snndenæs, Gjentofte, (ler tegner Frin. Akik. 25.000 Kr. Dansk Gamaseho- & Lædorviirefabrik ved C Rce. Indeli. C Kec. Petersen Laur. & Roe, Akts. Bestyrelse: »Sadolmagenn. L C Petersen og Lædcr- varefabr. C Kno, dor i l'oren. tegner Fra. Aktk. 4000 ICr. Roeh C. Indoh. J P C Rceli. Prok.: II C T Roeh.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Cykler Kobbersmede Banker, Incasso Sparekasser (Kbhvn.) Korn Korn, Kul, Foderstoffer- Cykler Cementvarer

Albrechtsen II g 127..................................... Arboe Poul Blikkenslagerm.......................... Banken for Faxe og Omegn, Akts. g 29 Bondest. Sparok. (Mand., Onsd., Fred. 11-1) Boserup 0 J Købmd. g 100 & 7............... Brenøe CO g 17 & 1 6 6 ............................ Busk Holger g 5 1 .......................................... Cementvarefabrikken„Faxe“,LPeterseng72 Centralhotellet g 94........................................ Christensen Chr. g 3 3 ................................. Christiansen N g 2 1 .................................... Crome & Goldschmidts Fabrikkers Uds., Søren Nielsen g 30 Eilertsen AV g 8 8 .......................................... Faxe Dampsavværk, N Clemmensen g 118 Faxe Gartneri g 54........................................ Faxe Isenkramhdl. v. Kristian Fønss g 86 Flyge Holger Blikkenslagerm. g 131. . . . Frederiksen J, Ebbeskov g 1 6 5 ................ Hansen II II D, llovby g 1 0 7 ................... Hansen I C Bagerm. g 38 Hjorth Martin Urmager &Guldsmed g 58 Hotel Eaxe g 5 & 50.................................... Hovby Mølle g 6 4 ........................................ Jensen C g 40................................................. Jensen Frederik Manufakturhdl. g 22 Jensen Martin g 115..................................... Juulsgaard P Godsforvalter g 25............... Larsen Brødrene g 9 .................................... Larsen Carl M Kobmd. g 1 5 ..................... Larsen P Bog- og Papirhdl. g 105 Larsen Rasmus Kobmd. g 28 Ludvigsen II I Ilerreekviperingshdl. Madsen Ole, Tystrup...................................... Mineralvandsfabrikken Faxe g 8 ............... Moller Jacob P Ilerreekviperingshdl. g 35 Nedergaard M P g 68................................. j Nielsen’s Conr. Enke g 52........................... Nielsen Knud g 65........................................ Nielsen N g 114............................................. Nielsen Th. Urmager & Guldsmed g 53 Olsen Carl Bagerm. g 74 Petersen, Axel g 4 2 ...................................... Petersen Julius g 1 3 0 .................................. Petersen L g 7 2 ............................................. Petersen & Roed g 160................................ Poulsen AV F Sk. Godsforv. g 57................ Rafn II g 129.................................................. Rasmussen’s Yvan Enke g 2 4 .................. Sparekassen for Faxe og Omegn g 25 . . Tborsell L g 1 3 7 ........................................... Tinglef P N Bog- og Papirhdl. g 13 Vett & AVessels Uds., Jos. Nielsen g 37 Zachariasen S g 75 ....................................... Østsjællands Avis g 2 1 .............................. Østsjællands Folkeblad g 1 4 .................. Østsjællands Venstreblad g 172................ Pedersen Kai Købmd. g 159 Pedersen Vald. Købmd. g 26

B i r k e r ø d . (Oprind. Birkcryth; den af en Mand Birke ryddede Jord)

Jurisdiktion: Korsholms Birks (i Hørsholm). Vandværket (Interessentskab),anl. 1906.

Afstand fra Ivblivn. pr. Jærnbane: J/2 Time. Gasværket (kommunalt), anl. 1913. Indbyggerantal 1916: 1845 (1906: 1481).

Hoteller Snedkere Malermestre

Forretningsnavn og Adresse

So Fagregistret under

Snedkere Savværker Gartnere Isenkræmmere Elektr. Lysinstall. Trælast- og Tommerhdl. Tømrermestre

Andersen Carl Kobmd. Kajerød § 105 Binas Hans Manufakturhdl. |l 9 Birkerød Cementstøberi & Kalkmørtelværk

Ferd. Nielsen $ 80..................................... Cementvarer Birkerød Højskolehjem § 3 4 .................... Hoteller Birkerød Kostskole D 29........................... Kostskoler Birkerød Kro f 18..................................... Bade- og Sommerhoteller BIRKERØD OG OMEGNS BANK, AKTS. D 59 & .................................................. Banker, Incasso Birkerød Teglværk § 63........................... Teglværker Bruun G f 141.............................................. Malermestre Christensen Johs. &A Duclxwaidor f 4 &6 Malermestro Christensen 1’ f 62. .................................. Snedkere Christiansen Chr. $ 108............................. Tømrermestre Christiansen L & Sen § 150.................... Murermestre Ebbe L g 73............................................... Tømrermestre Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse Sparekasser Frerslew J g 1 3 0 ......................................... Planteskoler I-Iansen’s II CEftf., Oskar Serensen Kobmd. g 10 Hansen Jobs. g 2 4 ..................................... Maskinfabrikker Hansen N P ................................................. Cykler Hansen lt L Sadelmager g 44 Hansen Svend g 4 0 .....................................Isenkræmmere Hermann Georg g 5 7 ................................ Bogtrykkerier Hoy Kirstine Bog- og Papirhdl. g 32 Jacobsen Karl E Købmd. g 30 Jensen Carl Kobmd. g 21 Jensen J & Son g 36.................................. Tømrermestre Jeppesen L Kobmd. Ludserød g 147 Juncker’s Avlscentre g 92.......................... Kartofler en gros Jørgensen J Chr. Manufakturhdl. g 27 Kahle H g 26.............................................. Tobakker og Cigarer Lauritzcn P J g 89..................................... Teglværker Madsen F C g 15 . . .................................. Tømrermestre Mogensen II C g 122.................................. Tømrermestre Nobis Mølle v. Chr. Larsen g 2 2 ........... Moller Olsen H V Bagerm. g 55 Petersen Chr. g 76....................................... Smede Petersen H g 1 0 9 ...................................... Gartnere Petersen J V g 1 2 5 ................................... Smede Petersen L g 111........................................ Murermestre Rasmussen II Blikkenslagerm. g 82 Rasmussen I ............................................... Malermestre Rasmussen M L g 1 3 6 ................................. Tømrermestre Rohde C AV g 1 0 4 ..................................... Tømrermestre Schwartz C H Købmd. g 79 Steen Cornelius g 66................................... Malermestre Steffensen Carl, Bidstrup g 81.................. Gartnero Steffensen E.................................................. Giarmestre Svendsen Jens g 14..................................... Murermestre Thomsen F AV g 3 5 ................................... Malermestro Tornevang Teglværk, Akts. g 6 4 .............. Teglværker Indregistrerede Firmaer. (U ddrag n f de officielle H nndcls-R egistrc.) Birkerod og Omegns Bank, Akts. Bestyrelse: Slagterm. GRasmussen (Formand), Melleejer OLarson (Næstformand), Skolebest. A Mantzius, Bygmester H Højs- gaard, Købmd. O Jensen, Tømrerm. Fr. Madson og Gaardojer P Petersen, Kajerød. Bankraadet bestaar af Bestyrelsen samt Kommunelærer A Ander­ sen (Direktør). Frm. tegnes af Direktøren og Formanden i Foren, eller en af disse i Foren, mod Næstformanden. Aktk. 60,000 Kr. fh.Hansen’s HC Eftf., Oscar Sørensen. Indeli. O Sørensen. Prok.: F VPetersen.

Hoteller Møller Giarmestro Murermestre Sagførere Bogtrykkerier Isenkræmmere

Bryggerier Mineralvande

Maskinfabr., Keleanlæg, Mejerianl. og Mejerimask. Bryggerier Sagførere, Incasso Snedkere

Murermestre Malermestre Murermestre Elektr. Lysinstallation Assurancebestyrere Gartnere Pelsefabrikker Sparekasser Cykler

Rebslagere Aviser (Kjøge) Ayiser (Kjøge) Aviser

Indregistrerede Firmaer. (U ddrag a f d e officielle H andels-R egistre.) Boserup C J, Indeh. C J Boserup. Prok.: E W Holm. Faxo Isenkramliandol ved Kristian Fønss. Indeh. ICFønss. Petersen & Roed. Indeh. WTM Roed og J P Potersen, der i Foren, tegner Frm. Sparekassen for Faxe og Omegn. Bostyrolse: Direktør OMortensen, Faxe Lade­ plads, Grove Aago Moltke, Tryggevælde, Gaardojer L P Larsen, Stubberup, Partikulier J Andersen, Forp. S Hansen, Alslevgaarden, Gaardojer J CNielsen, ‘ Eskildstrup, Konsul C J Boserup, Parcellist L Jensen, Stubberup, og Forp. M C H Egéde, Vemmetofte. Frm. tegnes af 3 Bestyrelsesmedlemmer i Foron.

F a x e L a d e p l a d s .

Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: 21/2 Time. Faxe Jærnbane. Ejes af Faxe Kalkbrud. Koncessioner 1868 og 1880. Aabnet for Persontrafik 1880. Befarer Strækningen Faxe Station B (Stubberup Holde­ plads) til Faxe Ladeplads. Formand: Kmh. Geh.-Konfr. Hofjgm. Lensbaron K T T O Keedtz-Thott, SK. DM.; Adm. Direktør: 0 Mortensen, R. Faxe Kalkbrnd, Akts., stiftet 1. Jan. 1884. Kontor i Kbhvn. og Faxe Ladeplads. Driver Kalk­ bruddene ved Faxe og er Ejer af Faxe Jærnbane og af Havnen (se disse Artikler).

Aktiekapital: 1,500,000 Kr. Adm.Direktør: Cand.polyt. Otto Mortensen, R. Havnedybde: 3,&m. Indbyggerantal 1916: 919 (1906: 708). Jarisdiktion: Stevns ogFoxe Her­ reders (i Storehedinge). Konsaler: Vicekonsulerne C J Boserup (Norge), O Mortensen, R. (Sverrig). Turistforeningen for Faxe Lade­ plads. Formand: Hotelejer Carl V Olsen. Strandbade. Smukke Naturomgivelser. Alle Oplysnin­ ger om Lejeforhold m. m. red Henv. til Papirhdl. H P Chri­ stiansen |! 38.

I

I

F a x e .

2-31/2Eftm.; i Faxe Ladepi. hver Tirsd., Torsd. og Lørdag 2-31/a Eftrn.; i Orup hver Tirsd., Torsd. og Lord. l-2‘/s Eftm. Aktiekapi­ tal: 100,000Kr.Reserver: 102,000 Kr. Adm. Direktør: Sagf. H P Joliannessen. Bondest. Sparekasse (Mand.,Onsd. og Fred. 11-1).

Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: 21/4 Time. Amtssygehuset. Overlæge: Prof. Vilh. Hertel, R. Banken for Faxe og Omegn. Kon­ tortid: Hver Søgned. 10-12 Find. g 29. Kontorsteder i Karise, Faxe Ladeplads og Orup, aabne: i Ka­ rise hver Mand., Onsd. og Frød.

Provins-Register, Sjælland

VI — 1124

F o r r e t n in g e r - F a x e Ladeplads

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Badehotellet Solvang J) 49......................... Bade- og Sommorhoteller Boserup 0 J Købmand fl 8 & 61 Cementvarefabrikken Ilylleholtf 28 . . . . Cementvarer Christensen II C D 4 0 ............................... Cykler Christensen L Bagerm. f 18 Christiansen Anders Manufakturhdl. |) 6 Christiansen II I’ Papirhdl. fl 38 Faxe Kalkbrud, Akts. | Faxe 4 .............. (Kalkværker Teglværker, ® ( Gødning, Bygningsart. Groth-IIansen E Købind. f 2 Hansen Daniel fl 52 & 4 6 .......................... Fisk en gros, Savværker Hotel Faxe Ladeplads |j 2 0 ...................... Hoteller Hotel Getlon, P Abelqvist fl 60................. Hoteller Johansen J fl 21.......................................... Murermestre K o .f.rfs , ^ » b y g g er i, Akt«. S 4 • • • Larsen G f 56............................................. Fisk en gros Linde M fl 9 ............................................. Gartnere Linde Otto D H Telegramadr. „Linde Faxeladeplads“ .......................................... Mæglere LundAxel.Akts. Skibsprovianteringshdl. f 3 Møbelfabrikken Frem, Olaf Olsen § 34 . Møbler, Havemøbler Nielsen Christian D 36............................... Tømrermestre Nielsen Johan Urmager fl 30 Nielsen Martin Manufakturhdl. J) 7 Palner Willy Bagerm. D 51 Pedersen Peder II fl 2 4 ............................ Gartnere Pensionat Søfryd D 31....................................Bado-ogSommerpensionat. Pensionat „Sølyst1, Marie Nielsen f 23. . . Bade-og Sommerpensionat. Svendsen P Blikkenslagerm. Træskæreriet Nyvænge, ACJohansen f 81 ^L iJté^og ^und s^ Tøjhuset v. Lauritz Hansen Herreekvipe- ringshdl. fl 27 Vraamose Mølle, Jørgensen Jj64............. Møller Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.) C em en tv arefab rik k en Ily lleh o lt, ved H ans N ielsen & N P N ielsen, Indoh. T ø m ­ rerm estren e N P N iolsen og H N ielsen, B orritshoved. L u n d Axel, Akts. B ostyrelse: M anufakturhdl. A O C h ristian sen , S tatio n sfo rst. 0 F A F icli og G artn er M R L inde, der i F oren, to g n o r F rm . Prok.: A C hri­ stia n sen og B esty rer A L und i Foren. A ktk. 3,500 Kr.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Jørgensen J .................................................. Drejere Knudsen Cilius Bagenn. f 113 Kroier V ...................................................... Smede Kryger Carl, Asminderød f 131................. Tømrermestre Lange F ...................................................... Gartnere Larsen S J| 9 6 ............................................ Cykler Liebst P W Kobmd. f 11 LINDE CHR. f 35 & Helsingør J) 835 . . Sagførere, Incasso Løhmann P II, Skipperhuset § 107........... Baad- og Færgefart Molvig C A Manufakturhdl. fl 5 Mønsted N 1) Købmd. fl 74 Nielsen P Palle, Asminderød...................... Tømrermestre Nordsjællands Social-Demokrat fl 123. . . Aviser Olsen Chr. f 75.......................................... Snedkere Olsen P eter..................................................Malermestre Pedersen P Olesen Købmd. Asminderød § 89 Petersen Chr. Bagerm. f) 56 Petersen Laurits......................................... Malermestre Petersen N P, Asminderød Savværk fl 13 Savværker Poulsen Peter Blikkenslagerm. f 4 Rasmussen Einer Købmd. § 125 Rekonvalescenthjemmet Alexandrahousc § 50............................................................. Syge- og Plejehjem Rekonvalescenthjemmet Christiansro, Ann Mari Lilienthal f 82.................................. Syge- og Plejehjem Rydahl Otto Sadelmager, Asminderød f 90 Schwalbe Alb. fl 7 2 ................................. Malermestre Starck Aage fl 158 . . . ............................ Smede Sørensen R C fl 23.................................... Tømrermestre Thuesen Hans...............................................Malermestre Vett &Wessels Udsalg, Schultz i Rasmussen | 54 Vinther Harald I fl 1 ............................... Snedkere Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.) F red en sb o rg G as- og V andvæ rk, A kts. B esty rclso : Sagf. J C H L in d e (Form and) fh. Kobm d. L G Svendsen, H o telejer I* J Ilan so n , Skom agerm . A P S H en rik - son og K obm d. A L C Jen sen . F rm . teg n es a f F orm anden i F oren, m ed et B estyrolsesm odl. A k tiokapital 32,000 Kr. F red en sb o rg og Om egns S pare- og L aanekasse. B esty relse: Sagf. J C H L inde (Form and), B ran d d irek tø r O Skoel (N æ stform and), S ogneraad sfo rm an d J B ørge- sen, L an g stru p , S lagterm . C M J Sørensen, Læ ge G A P H olm , Skom agerm . A H enriksen og Skræ dderm . N P H ansen. F rm . tognos a f F orm anden ollor N æ st­ form anden h v er isæ r i Foren, m od et B estyrelsesm od!. L ieb st P W , Indoh. A H L iebst. S chultz & R asm ussen. Indoh. V O S chultz og H E R asm ussen.

F r e d e n s b o r g . (Ø strup Slot blev k ald t saaledes af F red erik IV 1722 m ed T an k en om don to A ar for i F red erik sb o rg slu tted e F red). Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: l Timo.

F r e d e r i k s s u n d . (F red erik III gav Sundby F æ rg e K obstadrettigbcder.)

som Gartner, og han omdannede den i engelsk Stil, dog med Bibeholdelse afnogetafdetgamle. Slotsforvalter: Oberstløjtn. OL Bjerring,R.; Assist. hosSlotsforv.: L Rasmussen, DM. Slotsgartner: Jul. Maag. Gas- og Vandværket (Akts.), anl. 1906 (so Firma-Registret). Indbyggerantal 1916:1320 (1801: 443; 1901: 930). Jurisdiktion: i Kronborg østro Birks. Birkedommer: (tillige i Ilellebæk Birk) R W C Iork, II. DM. f 57. Retsdag: Onsdag. Kommnnekasserer: Gross. Chr. Liebst, R. Statsanstalten f. Livsforsikring, Repr.: Postm. CS de Lichtenberg. Vejer, Maaler og Vrager: Sta­ tionsforstander Vilh. Sarauw,R.

Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: 11;4 Time. Bondest.Sparekassef255(10—12) Borgmester og Byfoged samt Her­ redsfoged i Ilornslierred: K Jurgens Jl 81. Retsdag: Tirsdag. Frederikssund Andels-Svineslag­ teri, stiftet 1894 f 33 &103 Tele­ gramadr. „Svineslagteriet14. Adm. Direktør: F L Sieck. Frederikssund og Omegns Bank, Akts., stiftet 1907. Kontortid: 10-1 og 3-4. Aktiekapital: 125,000 Kr. Reserver: 32,000 Kr. Bankraadets Formand: Direktor F L Sieck; Næstformand:Gaard- ejer L Pedersen, Skuldelev. Direktion: S Brink, adm. Dir. og Formd.; Partikulier P Larsen; Købmand PII Lange; Jæmstøber II P Larsen.Prokurist: N Hansen.

Kontordago i Ølstykke, Stenløse og Skibby (Se endv. u. Banker i Fag-Reg.). Gasværket (kommunalt), anl. 1893. Havnedybde: 3,7 m. Indbyggerantal 1916 : 2,666 (1801 * 262; 1901: 2,302). Kblivnskc Sø-Assurance - Foren., Den. Repr.: Hans R Lange fl 5. Kæmner: C F P Mathiesen. Købstadrettigheder af 1665. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 4,6 Mili. Kr.; Formue: 4,9 Mili. Kr.; Ind­ komst: 1,! Mili. Kr. Statsanstalten f. Livsforsikring, Repr.: Overretss.Hoeg Lorentzen. Vandværket: (kommunalt), anl. 1907. Vejer, Maaler og Vrager: Kæm­ ner C F P Mathiesen.

Fredensborg Slot er opf. af Fred. IV i 1719-22 i eu Skikkelse, som senere er bleven en Del for­ andret ved Tilbygninger. Byg­ mester var Italieneren Marcan- tonio Pelli under Overtilsyn af J Conr. Ernst og J Corn. Krie- ger. Den sidstnævnte byggede Kirken, der indviedes 11. Okt. 1726. Under Fred. V foretoges omfattende Bebyggelser, ledede af Eigtved og Thura, saaledes blev Pavillonerne ved Hovedbyg­ ningens Hjørner opførte, og de 4 Taarne om Slottets Kuppel anbragtes. Haven, som var ble­ ven anlagt i den stiveste franske Stil, blev i 1760-69 prydet med de fleste af Billedhuggerarbej­ derne. Fra 1833 virkede RRothe

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Se Fagregistret under Bade-ogSommerpensionat. Aviser II Malermestre

Forretningsnavn og Adresse Andersen Chr. Tapetserer og Dekoratør J| 70 Asminderød Kro | 2 .................................. Avertissementstidende for Fredensborg og Omegn f 6 5 ............................................. Bodenhagen A T, Asminderød f 26............ Brask Sophus Blikkenslagerm. £! 136 Iredensborg og Omegns Spare- og Laane­ kasse ft 48 . . . . . . . . . . . . ; ........... Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse S 85........................................................... Groth J Bagerm. D 103 Hansen K E f 6 0 ................................... Hansen N P Herreekviperingshdl. i 6 4 * Heinrichsen H f 6 6 .................................. HelsiDgør og Omegns Bank, Akts. f 129 Hotel Prinsen D 36.................................... Hotel Store Kro f 4 7 ............................... Ibsen & Petersen f 1 2 7 ......................... .. Jenné C Nielsen Guldsmed f 155 Jensen Albert Købind. $ 9 Jensen J P || 2 8 ....................................... Jærnbanehotellet § 6 ..................................

Andersen A f 195..................................... Bødkere Andersen A C | 149.............. .................. Murermestre Andersen’s Brødr. Baadebyggeri § 70 . . Baadebyggerier Andersen H P ® 6 5 ..................................Tømrermestre Andersen II P § 224.................................. Snedkere Andersen J C Købmd. fl 44 Andersen N P fl 5 0 ................................. Smede Andersen N P f 223................................. Malermestre ARFFMANN V Overretssagf., H Larsen’s Eftf. f 207................................................. Sagførere, Incasso Bi-lidt Strandhotel $ 175 ............................ Bade- og Sommerhoteller Bondestandens Sparekasse § 255 (10—12) Sparekasser (Kbhvn.) Bryggeriet Alliance, Akts., Frederikssund Bryghus f 2 0 ........................................... Bryggerier Caspersen A f 42 ..................................... Murermestre Cementvarefabrikken Bonderup ved A C Andersen f 1 2 4 ,...................................... Cementvarer Christensen Georg Blikkenslagerm. f 188 Christensen Georg f 7 5 ............................ Tømrermestre (Korn, »Foderst., Gødning, Christiansen Chr. Købmd. f 22 & 244 . . < Kul, Markfrø, Koks, Træ- ( last- og Tømmerh.

Sparekasser Sparekasser Murermestre Murermestre Banker (Helsingør)

Hoteller Hoteller Gartnere

Møllebyggere Hoteller

VI — 1125

P r o v in s -R e g is t e r , S jæ lla n d

F rede rikssun d — F o r r e t n in g e r

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Crome & Goldsohmidt’s Fabr.’s TJds., N C Christensen £ 63 Damgaard-Nielsen’s L Eftf. Trikotagehdl. I 112 Ebbesen’s J J Boghandel ved K VNielsen £ 9 Elsass’ L N Sønner Kebmd. £ 13 & 16. . Engelsk Beklædningsmagasin £ 115 Faaborg llicliard £ 1 5 5 ............................ Fleischcr J Kobmd. £1 5 8 ................... . . Frederiksborg Amts Avis £ 2 6 ................. Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse £ 3 5 ........................................................... FREDERIKSSUND ANDELS-SVINESLAG­ TERI £ 33 & 103, Telegramadr. „Svine­ slagteriet 1 ................................................... Frederikssund Comentvarefabrik, Vald. Hansen £ 10............................................... Frederikssund Dampmølle......................... Frederikssund Isenkram- og Udstyrsma­ gasin £ 3 7 ............................................... Frederikssund Jærnstoberi, Akts. £ 79&122 Frederikssund Kafferisteri, Axel B Lange £ 11 &84................................................... Frederikssund Maskinsnedkeri & Listefa­ brik ved A B Nielsen £ 1 5 .................... Frederikssund Materialhandel, N P Nielsen £ 10 4 ....................................................... Frederikssund Møbeludstyrsforretning ved Werlin & Sørensen £ 148 ....................... FREDERIKSSUND OG OMEGNS BANK, AKTS. | 66 Kontortid 10—1 og 3—4 . . Frederikssund Savværk L Christensen £ 240 Frederikssunds Vognfjederfabrik, LP Lar­ sen £ 8 0 ................................................... Frølund Th. £ 69........................................ Godskesen William Materiallidl. £ 47 Graabek Jens £ 166.................................... Hansen A C £ 183..................................... Hansen C £ 150 ......................................... Hansen Clir. Materiallidl. £ 12 Hansen Clir. £ 212...................................... Hansen 1 P £ 91........................................ Hansen Karl Urmager & Guldsmed £ 140 Hansen L Herreekviphdl. £ 60 Hansen L H Kobmd. £ 2 8 ....................... Hansen Sophus A & Co. Kobmd. £ 10 Hellstrøm-Olscn H G £ 1 2 9 ..................... Horns Herreds Fodcrstofforr. £ 120 . . . . Hotel Frederikssund £ 34.......................... HOTEL ISEFJORD £ 2 & 225................. Isefjords-Posten £ 1 9 .................................. Jakobsen Jakob £ 107................................ Jensen Axel Manufakturbdl. £ 39 Jensen Clir. Bagerin. £ 76 Jensen .T P £ 197 ........................................ Jensen L ..................................................... Jensen N ..................................................... Jensen P J £ 209 ................................ Jensen W Bagerm. £ 92 Jespersen J £ 9 0 ................. JÆRNBANEHOTELLET £ 72. . '. ’. . '. ’. Jons Sophus & Co. Manufakturbdl. £ 36 Jørgensen Carl V llerreekvipevingshdl. £165 Kanstrup P Overrclssagf. £ 185.............. Kock Christian £ 1 0 1 ............................... Lange Axel B Kobmd. £ 11 & 84........... Lange Carl Y £ 1 1 1 ................................. Lange Hans R £ 5 & 55............................ Larsens lians L Fabrik £ 79 & 122 . . . . Ljungberg & Dreyer, Frederikssund nyo Isenkram- & Værktojsforr., Akts. £ 98 Lorentzen C Iloeg Overretssagf. £ 99. . . Manufakturhuset, Yilh. Christensen £ 96 Maricndals Mølle & Bageri, L Hansen £ 85 Nielsen Hans R £ 217. ............................. Nielsen’s I P S ø n ....................................... Nielsen L £ 202 ........................................... Nielsen Laurits £ 203 ............................... Nielsen Lauritz Kobmd. Skibsproviantc- ringshdl. £ 8 Nielsen N P £ 253...................................... Nielsen N Skovgaard Manufakturbdl. £ 182 Nordsjællands Social-Demokrat £ 181. . . Nordsjællands Venstreblad £ 100 ........... NØKKENTVED O NOverretssagf. &RICH. KNUDSEN £ 14 & 121 ............................ Olsen N C Bagerm. £ 137 Olsen P Urmager & Guldsmed £ 77 . . . . Pedersen Anders £ 167............................... Petei'sen C Yald. £ 221............................ Petersen O Clir. £ 228 ............................. Petersen Otto £ 189..................................... Petersen Thorvald Sadelmager & Tapet­ serer £ 131

Se Fagregistret under

Petersen Willi. Blikkenslagerm. £ 25 Philipsen P Pianoforhdl. £ 177 Rasmussen »S £ 205..................................... Gartnere Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn £ 130....................................... Sparekasser Steenholt Poul Købmd. £ 160 Sørensen Alfred£ 234................................. Murermestre Sørensen N .................................................. Murermestre Sørensen Nordahl........................................ Murermestre Werdelin J P ............................................. Garverier Wcrliin Richard £ 164............................... „Malermestre Yett& Wesscl’s Udsalg, Vahl.Bentzon £45 Wilhjelm-Jørgensen P £ 245 .................... Maskinforhdl. Willumson L W £ 169............................. Malermestre Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.) Andersen’s Brødrene Baadebyggeri ved Kristian Andersen & Jens Olaf Martin Andersen i Frederikssund. Indoli. IC A Andersen og .1 0 M Andersen. Bryggeriet Alliance, Akts. Bestyrelse: Direktør T A B Wunscli, Kbhvn., der teg­ ner Frm., og Overretssagf. O H Lorentzen. Aktk. 30,000 Kr- Christiansen Clir. Indeli. C A Christiansen. Brok.: H P Christiansen. Ebbesen’s J J Boghandel ved Knud Valdemar Nielsen. Indeli. K V Nielsen. Frederikssund Jærnstoberi, Akts. Bestyrelse: Jærnstobcr H L Larsen, Elektro­ ingeniør K M Larsen, Steberitckniker J P V Larsen og Hans L Larsen (adm. Dir.), der to i Poren, tegner Frm. Prok.: Maskiufabr. Hans L Larsen. Aktk. 77,000 Kr. Frederikssund Kafferisteri ved Axel B Lange. Indeh. A B Lange. Frederikssund Maskinsnedkeri <6 Listefabrik ved A P Nielson. Indeh. A P Nielsen. Frederikssund M øbeludstyrsforretning ved Werlin & Sorensen. Indeh. O P Sø­ rensen og R Werlin Petersen. Frederikssund og Omegns Bank, Akts. Bostyrelsen bestaar af en Direktion: Di- rokter L S Brink (Formand og Bogholder), Kobmd. P H Lange, Partikulier P Larsen og Jæn støber H P Larsen. Bankraadets Formand: Direktør F M S L Sieck. Frm. tegnes af 2 Direktorer i Foren, eller af en Direkter i Foren, med Bankraadets Formand. Prok.: Partikulier N Hansen, Oppesundby (Kasserer) i Foren, med en af Direktørerne. Aktk. 125,000 Kr. Jydske Strikkeriers Udsalg, De, ved Damgaard-Nielsen’s Eftf. Indeh. P Christensen, Kbhvn. Prok.: A Mortenson. Lange Hans R. Indeh. P II Lange. Larsen’s Hans L Maskinfabrik. Indeli. H L Larsen. Prok.: Frk. A Nielsen i Foron. mod M Christensen eller P Hastrup. Ljungberg & Droyor. Froderikssund nye Isenkram- & Værktøjsmagasin, Akts. Be- styrolse: lsonkræmnierne A Ljungberg og A Dreyer, der hver for sig tegner Fnn. Aktk. 12,000 Kr. Manufakturhuset vod Vilholm Christensen. Indeh. V Christensen. Sparo- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn. Bostyrclso: Branddir. J P Hansen Sosum, Sagf. A C llanson, Molleejor L Pedersen, Skævinge, Tomrerm. H P Andersen, Kebmd. C A Christiansen, Kobmd. A 15 Lange, Oaardejer M C Hondriksen, Onsved, Oaardejer N P Mortonsen, Torslev, Sognefoged P Jacobsen, Neder Draaby, Sparekassekasserer A C Petersen og Branddir. C F P Mathisen, der to i Foren, tegnor Frm.

(Trælast- og Tommerlidl., ( Bygningsart.,Kul, Foderst. Malermestre Foderstoffer, Kul Aviser Sparekasser (Svineslagterier, Æg, Kon- j serves Cementvarcr Moller Isenkræmmere, Støbegods Jærnstobevier Kaffcimp. og Kaffebr. Maskinsnedkerier og Savv. Tapethdl., Farvehdl. Møbler Banker, Incasso Savværker Yognfj ederfabrikker

Cykler Smede Sagførere Maskinfabrikker

Murermestre Maskinforhdl.

Korn, Kul, Foderstoffer Bogtrykkerier Møller

Hoteller Hoteller Aviser Smede

F r e d e r i k s v æ r k . (Et Kiudtværk og Kanonstøberi blev anlagt paa Frederik V’s Tid.)

Kgl. oktr. Soassurance - Komp. Repr. OvcrlærerCChristensen£l9. Kæmner: J Ileerup. Kebstadrettlgheder af 1897. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 4,s Mill- K r.; Formue: 2 ,s Mill. Kr. Indkomst: 0,7 Mill. Kr. Statsanstalten f. Livsforsikring. Repr.: Postmester N Thorsen. Turist- og Forskønnelsesforenin­ gen, stiftet 1906. Formand: Di­ rektør J Ileerup. Oplysninger og Vejledning meddeles gratis. Vandværket (kommunalt), anl. 1906. Vejer, Manier og Vrager: V Niel­ sen.

Afstand fra Kbhvn. pr. Jæmbane: 2 Timer. Bondest. Sparekasse £ 39 (Onsd. og Lord. ll-l). Borgmester og Byfoged samt Birkedommer i Halsnæs B irk: E B Larsen £ 21 . Retsdag: Onsdag. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1906. Gasværket (kommunalt), anl. 1906. Havnedybde: 3,, m. Indbyggerantal 1916 :1,788 (1801: 505; 1901: 1,431). Jærnbaneselskab, Frederiksværk- Uundested. Lønnende IJdilug- tor kan foretages til Bade­ stederne langs Nordkysten uf Halsnæs.

Cykler Malermestre Gartnere

Agentur- ogKommissionsf. Læderlidl., Huder ogSkind Hoteller

Sagførere Gartnere

I Moller, Korn, Trælast- og Tommørhdl., Markfrø, Ko­ lonial, Foderstoffer, Byg­ ningsart., Gødning, Kul Gartnere, Planteskoler Korn,Trælast-ogTommerli. Maskiufabr. Isenkræmmere, A'ærktoj Sagførere, Incasso Brødfabrikker Glarmestre

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Althuon F £ 146......................................... Garverier Ammitzbøll K V Købmd. £ 8 1 ............... Korn Andersen J Manufakturhdl. £ 107 Andersen M Herreekvipcringshdl. £ 38 Andreasen II P Sadelmager & Tapetserer £ 137 Becli Severin £ 164..................................... Murermestre Beek A J £ 135........................................... Sagførere Bondest. Sparekasse £ 39 (Onsd.&Lørd.ll-l) Sparekasser (Kbhvn.) Borning Viggo £ 2 9 .................................. Murermestre Braminer Carl £ 9 ..................................... Fiskehandlere Brederød Mølle, P Jørgensen £ 34 . . . . Moller Brendstrup Aug. Agcnturforr. £ 4 Bøje Andreas Sadelmager &Tapetserer £ 56 Central-llotellet £ 110............................... Hoteller Christiansen Clir. Mekaniker.................... Cykler Christiansen J Købmd. Auderod £ 105 . . Crome & Goldsclnnidt’s Fabr.’s Uds. Willi. Friis £ 57 Culmsee P I £ 163..................................... Ccnientvarer Ebrbahn II L Bagerm. £ 155

Stenhuggerier Ejendomshdl. Fiskehandlere

Smede Aviser Udgaar i (Hillerød) Sagførere, Incasso Cykler Murermestre

Giarmestre Giarmestre Tømrermestre

Ellasen Willi. Kobmd. £ 5 Ewald H C Købmd. £ 15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker