Kraks Vejviser 1917 part 2 provinsregister

Afdeling V I. Provins-Register A. Sjælland medMøen, SamsøogBornholm. B. Lolland-Falster. C. Fycn æeåLangeland,Ær«ogMuge. D. Jylland.

Vejviser for Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele

Hver af disse Underafdelinger er atter inddelt i: - 1) F o n p e tn in ø e K Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden kf deitne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel,. Haandværk øg Industri, et Firma-Register (Uddrag af de omdelle Handels-Registre) 'samt forskeUige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formne og Indtægt, stedlige. Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde^ hvor man kender Oprindelsentil Byens Kavjl, er deuue aiiføit i ’JParentes efter Bynavnet. Et Firma-Register over Virk­ somheder, der har Hjemsted uden for Byerne, findes efter hver Landsdels Byør. 1 ' 2) P r iv a t - P e r s o n o r . Alfabetisk Fortegnélse ovér Mænd bg Kvinder af alle SamfdndsklasSer, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. > , , \ • \ 3) S t ø r r e G a a r d e . Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grand frembydende særlig Interesse; medOplysninger om G&ardens Størrelse, Vurdering til Ejendomsskyld, Ejendomsforhold m. m.

Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind undei vedkommende A&nit.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker