Kraks Vejviser 1916 del 1

Animated publication

KRAKS

VEJVISER

DANMARKS HANDELSSPEJL

1916 147. AARGANG • KRAK 54. AARGANG

KRAK

KR A Ks F ORLAG NYGADE 7, KJØBENHAVN .

OVERSIGT OVER VE JV I S ERENS I NDHO LD

Indholdsfortegnelse. (gule Blade) Alfabetisk Fortegnelse over samtlige i Vejviseren omhandlede Finner med Angivelse af Afdeling og Sidetal. Afdeling I : Kort og Planer for Kjøbenhavn. Kort over Kjøbenhavn og Frederiksberg med et Specialkort over den indre By. Teaterplaner. Kundgørelser. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn. Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kblivns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Byg­ ninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejledning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Postforsendelse, Vielse m. m.) (Se tillige Afdeling VI l’rovins-Uegister). Afdeling III: Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) Gade-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser i Kjøben­ havn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postadresse, Kvarter (el. Kommune), Oppebørselsdistrikl, Kirke, Valgkreds, Politikreds, Forsørgelses­ distrikt og Værgcraadskreds. b) Hus-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Husene, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gadenavnenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus om dettes Nr., Matrikelnr., Vurdering til Ejendomsskyld (naar denne udgør 20,000 Kr. eller derover), Ejer og et Udvalg af dets Beboere (Forretninger, Institutioner og Privatpersoner). 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Postdistrikter: Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk). Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn. Alfabetisk Fortegnelse over Privat-Personer og Forretninger i Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade, Husnummer, Etage) Postdistrikt og Telefonnummer. I Slutningen af Registret en Liste over Døde.

Afdeling V: Firma-Register for Kjøbenhavn. Uddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handelsregistrene. (Firmaer med Hjemsted i Provinsbyerne og paa Landet, se Afdeling VIA Afdeling V I : Provins-Register. Vejviser for Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele: a) Sjælland, b) Lolland-Falster. c) Fyen. d) Jylland. Hver af disse Underafdelinger er alter inddelt i: 1) Forretninger. Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyg­ gelser en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder indenfor Handel, Haandværk og Industri, et Firma-Register (Uddrag af de ol'licielle Handels-Regislre) saml forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, stedlige Myndigheder, større Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Et Firma-Regisler over Virksomheder, der har Hjemsted udenfor Byerne, lindes eller hver Landsdels Byer. 2) Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Sam­ fundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. d) Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc., vurderede til en Ejendomsskyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund fremby­ dende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse, Vurdering til Ejendoms­ skylti, Ejendomsforhold m. m. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark. Fagvis ordnede Fortegnelser over Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næ­ ringsdrivende Erhverv i Danmark, (særlig detailleret for Hovedstadens Vedkom­ mende) og med Angivelse, i en betalt Tilføjelse, af den enkelte Virksomheds Specialitet. I Slutningen af Registret en Oversættelse fra Engelsk, Fransk, Tvsk og Russisk af en Række Fagbetegnelser. Afdeling VIII: Island. Real-Register. — Forretninger. — Privat-Personer. — Fag-Register. Afdeling IX: Færøerne. Real-Register. — Forretninger. — Privat-Personer. — Fag-Register. Afdeling X: Sverige, Norge, Finland. Fagvis ordnede Kundgørelser. Tilføjelser, der cr komne til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt.

Mod Indsendelse af Kortet foran Titelbladet vil der gratis blive tilstillet Koberc af Vejviseren: Januar-Tillæg, Oplysninger og Berigtigelser til Vejviser 15)1(i. Sommer-Tillæg, de i det forløbne Halvaar, især ved April Flyttedag, foregaaede Forandringer.

O p ta g e ls e i V e j v i s e r e n s k e r e fte r R e d a k t io n e n s S k en .

Forkortelser og Tegn

adm.

— administrerende. - Aktiekapital.

st.

— store.

Aktk. Akts.

u. V.

under.

-

- Aktieselskab.

ved eller von.

-

- Bopæl.

Hp.

V-

Vester eller Vestre. • Vanlose Postdistrikt. - Dster eller Ostre.

-

Brh. - Bronshoj Postdistrikt. Charlottl. - Charlottcnhmd Postdistrikt. Chrstholm. - Christiansliolm. Ghrsthvn. - Christianshavn. Co. - Compagni. DM. - Dannebrogsmand. e. - el'tcr. f. - for. fh. - forhenværende. FM. - Fortjenstmedaljen. Forr. - Forretning. Frdbg. - Frederiksberg. Frin. - Indregistreret Firma. Cl. - Gammel. Haandv. - Ilaandværk. Hdl. - Handel. Ueli. - Hellerup Postdistrikt. Ilh. - Havehuset. Indeh. - Indehaver. K. - Kommander af Dannebrog.

1i (oulenavn > Vank

O-

K t u t j e r :

nu

- Bagbygningen.

lit;

- Beletagen.

- Entresol eller Mezzaninen.

f'

Ilh

- Havehuset. - Kælderen.

K

- Mellembygningen.

Mh

- Stuen.

S

- Sidebygningen.

SI.

1. SalV

\

-

- 2. Sal. -

2

Fjer (Bopal i Ejendommen).

i llus'lit't). ( ) i //u.s-/{<■

- Matrikel-Nr., \ urdermg til Ejendoms­ skyld. Ejer (ikke Bopa 1 i Ejendommen). - Indehaver event. Medindehaver af det i Pnicntesen nævnte, indregistrerede Firma. Træffetid.

( )

i /Vr.wu-/{<-;/.

Kbhvn.

- Kjohenhavn.

- Telefon.

- kongelig.

kgl.

A

- Telefon Amager. - Telefon Bcllevue. - 'relel’on Bronshoj. - Telefon Byen. - Telefon Central. - Telefon Godthåb. - Telefon Gjentofte. - Telefon llelvup. - Telefon Alilita r. - Telefon Nora. - Telefon Ordrup. Telefon Strand. Telefon Soborg. - - - Telefon Vanlose. Telefon Valby. Telefon Obro. Postdistrikt. B. Postdistrikt C. Postdistrikt F. - Postdistrikt K. - Postdistrikt L. - - - - Postdistrikt N. Postdistrikt S. Postdistrikt Sir. Postdistrikt. V. - Postdistrikt 0 . - - - - - - Telefon Taga. Telefon Vester. -

- Klampenborg Postdistrikt.

Klpbg.

Am.

A

- Kammerherre. - Kammerjunker. - Kristianshavn. - konstitueret.

Knib.

1 Bell. £ Brh. A By £ Cent. I Gli. A Gjent. A Hell.

Kmjkr.

Krsthvn.

kst.

- lille.

1.

- Medlem af Akademiet for de skonne Kunster. - Medlem af Borgerrepræsentationen. - Medlem af det. kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog.

MA.

£ Mil.

MB.

MDS.

£ N

£ Ordr.

- Medlem af Folketinget.

MF.

St.

£

Mt'DR. Mt’æD. MGSK. MI&A.

- Medaljen for Druknendes Redning.

Soli.

£

A Tg.

- Medaljen for ædel Daad.

- Medlem af Grosscrcr-SoeietctetsKoniite.

£ V

A Vanl.

- Medaljen Ingenio et, Årti. - Medlem af Landstinget.

Vb.

ML.

£

A < >

- Medlem af So- og Handelsretten. - Medlem af Videnskabernes Selskab.

MSH. MVS.

in]

N- i (iiitlcnnvii' - Norn; eller Nordre. Prok. - Prokura. ps. - pensioneret. R - Ridder af Dannebrog. RF. - Ridder af Elefanten. S- i (i:1111*11:ivji - Sonder eller Sondre. SK. Storkors af Dannebrog. St. < i Ciiilcnuvn - Sankt.

113 m IU

[NI

is]

^trj m m

Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og Villabyerne (Postdistriktor: Charlottenluml, Dragor, Gjentofte, Ilolte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Soborg og Vedbæk) tindes i Vejviseren under K j ø b e n h a v n i Modsætning til Provinsen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I Indholdsfortegnelsen findes i alfabetisk Orden samtlige Overskrifter over Vejviserens Emner og desuden Henvisninger fra saadanne Overskrifter, under hvilke man kunde tænke, at en Læser vilde søge disse Emner. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse" (der findes i Afdeling II) er der saaledes henvist fra Ordene: „Faksinge Sanatorium", „Folkesanatorier", „Haslev Sanatorium", „Hospitaler og Sanatorier", „Jule­ mærkesanatoriet", „Kystsanatorier", „Nakkebølle Sanatorium", „Nationalforeningen", „Ry Sanatorium", „Silkeborg Sanatorium", „Skjørping Sanatorium" og „Tuberkulosens", samt fra Oversigten Foreninger 3: Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. I Indholdsfortegnelsen er indskudt talrige Oversigter (fremhævede Typer) dVer sam­ menhørende Emner. Romertallet foran Sidetallet angiver den Afdeling, hvori man skal søge den paa­ gældende Oplysning. III Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn ............................... — 221 IV Person-Register for Kjøbenhavn............................................... — 529 V Firma-Register for Kjøbenhavn............................................... — 1007 VI Provins-Regisler........................................................................... — 1089 VII Fag-Register for Danmark......................................................... — 1377 VIII Island................................................................................................ — 21(51 IX Færøerne......................................................................................... — 2171 X Sverige, Norge og Finland........................................................ — 2177 Hertil kommer Tilføjelser, der er komne til Redaktionens Kundskab, efter at Tryk­ ningen er paabegyndt (Side 32). |Endvidere udkommer i Løbet af.Aarel 2 Tillæg, som gratis tilstilles Kobere af Vejviseren mod Indsen­ delse af et foran Titelbladet indklæbet Kort], An Rnglish translation of the most important trades will be found at the end ol part Vil. IJne traduction franeaise iles professions les plus importantes se trouve å la lin de la partie Vil. 'Mine deutschc Ubersotzung der vvichtigsten Fach-Uberschriften ist am Scliluss der Abteilung viI zu (indetl, I’yccKiii nepeno;vr> riiaDiihiiiimxi. pyopmn. npoMi.iojionnro poecTpa nnxomrn’n m> nomvis o-r/vlsna VII. Vejviseren er inddelt i følgende Afdelinger: I Kort og Planer for Kjøbenhavn ........................................... Side 49 II Real-Register for Kjøbenhavn................................................... — 81

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

i

i

Indholdsfortegnelse.

AIU. Oiuu VI 1089

Afd. Side

Afd. Side

Akraneforcningcn........................ Akvarier...................................... VJI 1382 Akvavit.........................................v i l 1382 Alabnstvarer..........................................VII 1383 Albans Kirke, se St. Albans K. . . . IT 188 Albcrtina......................................... n 82 Albums.........................................VU 1383 Alderdomsbolig for Koværnets Un- derkl., se Foreningen af 1873 . . Il 112 Alderdomsforsorg., se Forsorgelscsv. II 116 Alderdoms-Friboliger..................... 11 S2 Alderdoms-Hjem, se Stiftelser Aldcrdomsundorstottelse for Syge­ plejersker, se Foreningen til A . . 11 114 Aldcrshnnb, so Ilokerforcn................. II 134 Aldersro K irk e.................................... II 83 Alders-Trost........................'................. II 8.3 ------ Boboero (Mollog. 28,30) . . . . 111 372 — — (Norrcbrog. 17)........................ IH 38C Alcxander-Ncwski K i r k e ............ II 83 Alcxandra-Teatret, se Teatre . . . . II 208 —, Plan over........................................ I 66 Alfa, so Bort med Tobakken............ II 90 Alimentationsbidrag, se Umlerlinldsb. II 113 Alkoholfri D rik k e ..................................VII 1383 83 Allinge, Forretninger m. m............... VI 1089 Almenskoler, De kbhvnske hojero. . II 83 — ’s Pensionskasse, se Pensionsk. . II 174 — paa Island..........................................VIII 2162 Almindelig dansk Gartnerforoning, se Gartnerforening.............................. II 123 — dansk Hjælpeform., se A. I). H. F.. II 81 — danske Lægoforcn., se Iarge loren. II 162 — Knkekasse, se Knkekasse............ II 105 — Hospital...................................... II 83 -------Beboere......................................... III 380 Altinget...................................................VIII 21G2 Aluminiumsvarer...................................VII 1383 Amagerbanen, se Privatbaner............ II 180 Amagerbanken....................................... II 83 Amager Birk, se Politi........................ II 175 Amalienborg...................................... II 83 — Beboere............................................. III 245 Amator,Bokseunion, se Bokse . . . . II no Amator-Fotograliapparater...................VII 1383 Amatør-Klub, Kbhvns fotografiske . II 83 Amator-Scjlklub, so Sejlklub, Kbhvns II 190 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Danmarks . . . . ........................... II 102 Amics de la jeune lille, l æ s ........ Il 83 Ammoniak............................................ VII 1383 Ammunition..................• ........................ Vil i : sh : i Amtmænd, se Keal-Kcgister for de respektive I l y e r .......................... VI Amtmand over Færoerne..................... IX 2171 Amts, Kbhvns, Institutioner, se Kom­ munale Institutioner Amtsrådsforeningen f. Danmark . . II Hit AmlsLege i Kblivns. Amt.............. II 83 Amtslæge i de nvvige Amter, se Kcnl- Keg. for de paag. Jlycr............ VI Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Ueal-lteg. f. de paag. Byer. . . . VI Amtsvejinspoktorfomiiiigrii........... II Analytisk-kemiske Laboratorium, V Stein’fi, ne Slein’s....................... II ‘201 Amlolsanstalten T r y g .................... II Andelsbank, Den danske.............. II Snnatoriefor- cning, se Snnatoriel'orening.. . . Andelslivsforsselsk. „Koldinghus11. . Il 84 Andelsmejerier, se Mejeridrift....... Il IG4 — Fortegnelse over, se Mejerier . . VU 1802 Andelsslagterier, Do samvirkende . . || s| Andelsudvnlgct............................... u 84 Andels Ægeksport, D a n sk .......... If 84 Andersens Friboliger...................... II 84 Andreas Kirke, se St. Andreas K.. . II 188 Anilinfarver...................................... VII 13S3 II 82 Alkoholisthjem, se Uedningsh jern. Alliance Frangaise....................... II s I 84 84 Andelsforeningernes II 188

•Aakirkeby, Forretninger in. in. Aalborg, Forretninger m. ni........... VI Aalestrup, Forretninger ni. in........ VI Aandssvagcanstalternc................... II Aarestrups Stift, (so cndv. Legater). Aarhus, Forretninger ni. ni........... VI Aars, Forretninger ni. ni................ VI Aarup, Forretninger ni. ni.............. VI Abel Cathrines Stiftelse................ II Ahnorninnst alter Aandssvagcanstalternc (Kbhvn.Hc.) II Aandsvageanst. upd Kilte........... VI Blinde-lnstitut, Det kgl............. II Blinde, Forsorgelscsanstalt for .. Dovstummeanstalter................... II Kellerskc Aandssvageansl......... VI Samfundet oglljennnet for Vanføre II 187 Statens Institut for talelidende. . Il 199 Åbnormsagens Venner........................ II si Absalon, Forsikrings-Akts................ II 81 Acetylénbelysning......................... VII 1377 Acctylendissous............................. VII 1377 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld .. VI 1090 — — Odense.................................. VI 1185 — — Koskilde.............................. VI 1117 -------Vallo, so Vnllo.......................... Il 215 — — Vemmetofte, se Vemmetofte . Il 217 Adels Aarbog, so Foren, til Ildg. af. 11 115 Adels Forbund, Dansk........................... II 81 Adgangstider i Samlinger etc., se Sam­ linger................................................ II 187 A.D.ll.F.(Alm.dan8kllj;elpo-Foroniiig) 11 81 Adjutantstab, Ils.Maj. K., se Hofstat. I) 130 Administrationsbygning, Kommu­ nens, se Belysningsvæsen............ II 93 Admiralitet8l)ej)artcni.,seMavinoniin. II 103 Admiral, Den kommanderende, se Soværnet.......................................... H 207 Adresser — Forretningers i hele Landet, fag­ vis ordnede.............................. VII — Forretningers og private Personers, Hovedstaden og Omegn, ordnede efter Gader................................... III — Forretningers ogprivatel’crsoners, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabetisk efter Navn og Stilling IV' Forretningers i Provinsen . . . . VI — Privat-Porsoners i Provinsen . . . VI — Storrc Gnardes............................. VI Adressering........................................ VII 1377 Adventisternes Kirke, se Ktiene/.er II 101 Advokater, linske................................. \' 2192 — norske............................................. x 2190 — svenske.......................................... X. 2178 Aeronautiske Selskab........................ |] 82 .. 1221 1230 81 II 81 1230 1247 117') S1 81 1298 95 II 95 104 1253 Afholda-Foreninger, -Forbund, -Or­ ganisationer, -Samfund tn. ni. . . se endvidere Foreninger 3 — Bibliotek, sn Bibliotek.................. Afrikaforoningen.............................. 11 Afrivningsblnnketter til Optagelse i Vejviseren....................................... Afstøbningssamling, Den kgl......... II 82 Agentur- ogKommissionsforretninger VII 1977 Ajlesprcdcre . . ...................................... Vil 1381 Akademi for do skonno Kunster . . 11 82 Akademisk Architektforen., se Archi- t.ektforening................................. II 8!) —- —’ b Medlemmer.......................VII 1388 — Boldklub, so Boldklub.............. Il 9G — Orkester...................................... II 82 — ltoklub, se Roklub................... II 186 — Skytteforening, se Skytteforening. I) 195 Akkordafdeling, se Foreningen af kbhvnsko Manufakturgro8sister. . II 113 Akkordretten................................. TT 82 Akkumulatorer................................ VII 1381 Akkumulatorsyre.............................VII 1382 Aktuarer, so Foreningen af danske A. II 112 Akrreyri, Forretninger m. m........VIII 2163 II II HU 91 82 2175

Anker Ileegaardske Foredrag............ Anlægene af nye Statsbaner, so Slats­ banerne ........................................... II 199 Anlægsgartnere........................................VTI 1383 Annas K irk e ........................................ Il 81 Annonccburcauer.....................................VII 1381 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker II 137 Ansigtspleje..............................................VII 1385 Ansjoser................................................ VII 1385 Ansvarsforsikring................................. Vil 1385 Anthraconolie.......................................VII 1385 Antiksamlingen, se Nationalmuseet . II 171 Antikvarboghandlere...............................VII 1385 Antikvitetshandlere.............................. VII 138G Antikvitntsrestaurcrcre..................... VII 1387 Antropologiske Komité..................... Il 84 Antropologisk Museum, se Universi­ tetets normal-anatom. Museum. . 11 111 Anvisningskont., se Arbejdsanvisning II 85 Anvisningsvæsenet, Kont.,seFinansm. II 109 A. P. F ................................................... II 81 Apostclkirken....................................... II 84 Apoteker ............................................. Vil 1387 — paa Island..........................................VIII 21G2 — — Færoerne................................. 1X2171 (Apotek-Artiklerog.Inventar). . . Vil 1387 Apotekerforeninger.............................. II Hl, — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes U 142 Apotekernes Forsorgclseskassc. . . . II Hl Apotekerraadet, se Sundhedsstyrelsen. II 203 Arabisk Mission, se Mission................ II 166 Arbejde a d le r....................................... II Hl Arbejderbank....................................... Il Hl Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for II 85 Arbejderbevægelsens A rk iv ............... II 85 Arbejderboliger, Foreninger for . . . II 85 — se ogsaa Alderdoms-Fribol.. . . II 85 Arbejderforeninger, se Foreninger 2 Arbejderforeningen af 1860............... Il 85 Arbcjdcrforsikrings-Raadet............... TI 85 Arbejderhjem, se Frdbg. Arbejderhj. II 116 Arbejderhjemmet Fredensbus, se Fre­ denshus .................. II 116 Arbcjdcrhojskolcn.............................. II 85 Arbejderkoncerter, se Studcntcrsaml*. II 202 Arbejder-Loge, seBrodcrordenenD.A.L. 11 98 Arbejder- og Vælgerforen., so Ilojres TI 131 Arbejder- Sanitotskolonner, se Unde Kors.................................................... II 187 Arbejdernes Boligforen, se Hygget.. Il 98 — Byggeforening................................. II 85 — Fællesorganisation........................ II 85 — konservative K lu b ........................ 11 85 — Livsforsikringsselskab.................. 11 85 — Læseselskab.................................... Il 85 — Væ rn............................................... U 85 A rbejdsanstalten S u n d h o lm .................. II 85 Arbejdsanvisningsdirektoratøt . . . . II 85 Arbejdsanvisnings-ngl-higngerlntfa- kontorer Arbejde adler.................................. II Arbejdernes Værn........................... II 85 Arhe.jdsanvisningskont. f. Danmark II 85 Arbojdsanvisningsk. for Dovstumme 11 85 Arbejdsanvisnings- ng Husgor- ningskontorer..................................... VII 1388 Ar b e jd slo sh e d sk a ss e r.......................... Il 88 Barber- og Frisorl’oreningen . . . . II 90 Boghandler-Medhjælper-Foreningen II 96 Kngageringskont. f. Hdl. og Industri II 105 Foreningen f. Tilvejebringelse af Arbejdskraft til Landbruget . . . LI IN Forhyringsagcntcr........................... T[ 115 Formandsforening, Dansk............... [1 115 Fængselshjælpen.............................. | | 121 IT 84 84

Fimigselsselsknbernes Konlor . . . Fæstemænd. . . . ............................ llandelsagcntforoningen.................. Handclsforeningcn af 5. Juni 1864 Handels-og Kontoristf., Kvindernes Handels- og Kontormcdhjforon.. .

II 121 II 121 II 126 II 127 II 127 II 127

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afd. Side II 119

Afd. Side

Afd. Side

Banegaardspostkontoret, sePostvæsen Banerytternes Klub, Understøttforen. II 9° Bangs Virksomhed, se Hjemløses Hjem II 129 Banken for Lyngby og Omegn............... TI 9<> B a n k e r ................................................ VU LL37 Amagerbanken.................................. Il' 83 Andelsbank, Den danske................ II 84 Banken f. Lyngby og Omegn . . . I l 90 Delailliandlerbanken...................... II 199 Diskontobank, Kbhvns Laane- og II 193 Frederiksberg Bank......................... Il H? Fyens Disconto K a s s e .................. U 120 Haandværkerbankcn..................... Il 126 llaamlværkernes Kreditbank. . . . II 126 Handelsbank, K b h v n s .................. Il 126 Hypotekbank, Kgr. Danmarks. . . 11 133 Laanebank, Kbhvns private . . . . 11 148 Laanekasse, Den n y ......................... Il 148 Landmandsbanken ......................... H 149 Nationalbanken............................... H 170 Nationalbank, D. dansk vestindiske II 170 Ordrup-Charloltenlund Bank. . . . II 174 Privatbanken..................................... Il 18<* Revisionsbanken............................... 11 183 Tiemlcbank, Kgr. Danmarks................II 211 Banker paa I s la n d ........................... VIII 2162 Banker paa Færoerne...................... IX 2171 Banker i Sverige............................... X 2180 Banker i Norge................................. X 2190 Banker i F in lan d ............................ X 2192 (Artikler for Banker)......................VII 1148 Bankiers................................................. VII 1448 Baptistmenighedens Kirker......................II 90 Barborere og Frisører............................VIL 1448 (Barber- og Frisor-Artikler) . . . . VII 1450 Barber- og Frisørforening............... II 90 Barbermaskiner.........................................VII 1450 Barncmøbler....................................... VII 1450 Barnevogno ........................................... VII 1450 (Artikler(ilBarnevognsfabrikation) VII 1452 Barometre.................................................VIT 1452 Baronier, se Større Uaarde............... VI Bast (Ral'fia) en gros.............................. VII 1452 Bastbaand.............................................. Vil 1452 Bastmaalter...............................................VIT 1452 Beboelseslejlighedernes Antal se Ind­ byggerantal m. m............................ 11 134 Bedemænd................................................. VII 1452 (se ogsaa Bcgravelscsvaisenct) . . Il 93 Rødre Byggeskik, se Landsforeningen B. li. ........................................... . 11 149 Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg II 90 Befragtningsagenter............................... VII 1452 Beg.............................................................. VIL 1452 Begravelse og Ligbrænding, Bøstem- melsor vedrorende......................... Il 90 Begravelsesbcsorgelse.............................Vil 1452 Begravelseskasser & -selskaber. . . . II 91 Begravelsesvæsen, Kbhvns................... IL 92 — Frdbgs................................................ IL 93 Bel Canto, Herrekoret]. . ................... Il 93 Belysningsartikler.................................. VII 1453 Belysningsvæsen, Kbhvns.................... II 93 lleloiiiiiiigs-og Foi-sorgelscsforcningon II 94 Ben en gros.............................................. VI! 1453 Ben Hur, se Kris). F. U.M................ II 111 Benzin........................................................ Vil 1453 Benzinmotorer.........................................Vil 1453 1L'H7, o 1 ........................................................ Vil 1453 Berejst,o Ilaandværkørø, se Foren, for II I Ia Ilergiis,Kudolp li, 1 lospi tal,soHospitaler 11 132 Borner Bureau, Dansk......................... II 94 Berners Stiftelse.................................. II 91 Bernstorlf S l o t ..................................... II 9 1 Besigtigolsoskominission, se Materiel- inlendaiiLuren................................. II 164 Beslngsmede........................................... VII 145.3 Buspisningsanstaltei-............................ Il 91 sn 0^-nnii Fomimgoi: 2. Bestandig borgerlig Forening . . . . 11 94 1

Arbejdsanvisnings- og Kngagerings- kontorer [fortsat] Hjemløse Mænd i Kbhvn............... Isenkræmmer—Medhjælper-Foren.. •lournalistforeningen, Provins-. . . Kvindehjælpen.................................. Kvindesamfund, Hansk.................. Musiker-Hers..................................... Musikeres Landsforbund. Danske . Ny thcologisk Forening.................. Studenterforeningen......................... Sygcplejeraad, Dansk...................... Vercin lur Ilandlungs-Commis. . . Vinkyperforeningen......................... Arbejdsgiver- og Mesterforen., Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforeninger (Foren, og Laug, som ikke lindes lier, er anført, alfabet, i Heal- Registretefter deres Navn) Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. . Arbejdshjem, Kbhvns.......................... Arbejdshjem for dovstumme Piger, se Dovstumme............................... Arbejdskraft for Landbruget, se Foren, for Tilvejebringelse af. . . Arbejdsløse, Læsestue for.................. Arbejdsloshedsinspektorate!............... Arbejdsløshedskasser........................... Arbejds- og Fabriktilsynet............... Arbejdsraadet....................................... Arbejdsstuer for Børn........................ se ogsaa St. Lukas Stiftelse . . . Arbejdstroppernøs Depot..................

Asyler for Børn [fortsat] Menigliedsplejernes A...................... Opdragelsen, se Asylselskabet o . . Prinsesse Maries A., se Asyl . . . Prinsesse Thyras A., se Asyl. . . St. Jakobs A., se Asyl.................. Sundbyernes A., se Asyl ............ Teba, se Diakonissestiftelsen . . . Vesterbros A., se Asylselskab . . . IJ Asylskoles Minde, se Dronning Ca­ roline Amalies Asylskoles Ar. . . Atlanterhavsøer, se Foreningen De danske Atlanterhavsøer............... Athletik, Athletklubbcr m. m............ ise ogsaa Krist. F. U. ALL............ II t i l A ttraps.'............................................... VU 1397 Auditør, Statsbanernes, se Statsb. . . II 201 Auditorkorps,Søværnets, se Søværnet II 207 Auktionsforretninger........................... Vil 1397 Auktionskontor, se Landsoverret. . . 11 149 Auktionsmestre, Autoriserede.............VII 1397 Autogøn-Svejseapparater..................... VII 1397 Autogén-Svejsning...............................VIL 1398 Autograli....................................................VII 1398 Automater............................................. VIL 1398 Automatliyistre.................................... VIL 1398 Aulomobiibelysning........................... VIL 1398 Automobildragter................................. VII 1398 Automobildroskckorsel............................ VII 1399 —, Takster, se Drosker..................... II. lo,3 Aufoniobiler.......................................... Vil 11 (li i (Artikler for Autnmobill'ahrikker) VII 1406 Automobilforsikring...............................VII 1407 Automobil forsikring-, Dansk............... II 90 Automobilgarage......................................Vil NC,7 Automobilhandel og Industri, Foren. for, se Foreningen for A ............ IL 113 Automobilkarosserier............................... VII 14<>8 Automobil-Klub, Kgl. dansk..................... Il 90 Automobil- og Cyklegross. Foren.. . . II 90 Automobilkoroskoler.............................VII MOS Automobillakercre.................................. Vil 1408 Automoliillygternes Ta-ndingstid, se Cykle- og Aulomobillygternes . . Il 102 Aufomobilreparalion...............................Vil 1408 Automobilringe........................................Vil. NIO Automnbiltakster, se Drosker . . . . II 103 Automobiltilbchor................................... VII 1411 Autoriserede Revisorer, se Revisorer IL 183 Avcna-OI...................................................VII 1411 Avisbureauer............................................Vil 1411 Aviser, 1. Dagblade...............................Vil 1411 — 2. Ugeblade, Tidsskrifter. . . V.I1 1419 Avismakulatur........................................Vil 1427 Avisudklip............................................. VII 1427 Baadobyggcrior................................. VII 1427 (Artikler for Baadebyggcrior) . . VII 1427 Baad- og i'a'rgefart...............................VII 1427 Baadmoiorer..............................................VIL 1127 Radeanstalter, Kommunale.................. II 90 — Hambros Badeansl......................... II 126 —• Private................................................ Vil 1428 — Sobndeanstal l e r ..................................Vil 1128 Itadøapparalør...........................................Vil 142!* Badeartikler..............................................VII 1129 Radeinslalleiing........................................VII 1429 Badekar...................................................... Vil 1429 Badeovne....................................................VII H29 Bade- og Sominerholeller.................. Vil 1129 CBinle- ><• Snininoi'|iømiiomilør) VII 1132 Bade- .VVandkure, bæger, der spee. giver sig af m e d ...............................VII 17.59 Bagepulver.................................................Vil 1433 Bagere.......................................................VIL 1433 (Bageri-Artikler og -Inventar). . . VII 113,5 Bagerforening, Nørrojydsk, se Ar­ bejdsgiverforeninger ..................... II sy Bagerlaug, so Arbejdsgiverf............... 11 86 llageniiesli'i! i Osl,iLierne, Foren, af, so Arbejdsgiver!'............................. II M7 Bagerstaixlens Fællesorganisation, se Fælle,sorg.......................................... 11 120 Bagersvendestiftelse........................... i] 90 Bago- og Stegøovne.............................. VII 1436 Bakkehuset, se Aandssvageunsl. . . . II 81 Balders Hospital, se Hospitaler . . . Il 131 Ballerup, Forretninger m. 111............. VI 1090 Ballettens Personale, seTcater, D. kgl. II 208 Ballettens priv. Pensionsfond . . . . II 90 Bal- og Selskabsmusik............................Vil 1436 .Bambusmøbler.................................... VII 1436 Bambusrør.................................................VII 1437 Bananer en g r o s ............ Vil .1437 Bandager................................................ VII 1437 Banegaarde, Kbhvns., se Statsbaner II 199 se ogsaa Privatbaner.................. 11 180 iianebestyreic og-ingeniører,seStatsb. 1,1 200 II 164 Il II 90 90 IT 90 II II 90 90 II 103 90 II 103 Il 113 IL 90

Il 12'.) Il 135 II I.‘10 II 117 II 117 Il 168 11 168 II 172 Il 202 Il 205 II 217 II 217 11 85 11 s(i

11 H.

87 88

II 101

II IU

II. II il 11 IL IL

88 88 88 88 89 8!)

Il 181*

IL 8!) Arbejdstøj............................................. VIL 1388 Architektforening, Akademisk . . . . Il 89 se endvidere ................................. 32 —’s Medlemmer............................... VIL 1388 Architektforening, Den frie............... II 89 - —’s Medlemmer................................VII 1388 Arden, Forretninger m. m.................. VI 1247 Areal, Kbhvns, si- Indbyggerantal. , II 134 Arkitekter..................................................VIL 1388 (Artikler for Arkitekter)................ VIL 1.391 Arkitektforening, Dansk..................... II 89 Arkiver, se Arbejderbevægelsens A., 89 Armaturforretninger............................... VII 1391 Armeniervenner, De d a n sk e ............ IL 89 Arnamagnæanske llaandskriftsamling II 89 Arresthuset pan Nytorv, se Fængsler IL 121 Arsenalet, se Tøjhuset........................ Il 113 Artilleriet.............................................. II 89 se ogsaa under Aarhus.................. VI 1230 — — Holbæk............... VI 1102 — Ringsted............... VI 1115 Arlilleriels Kaserner, so Kaserner. LL 137 Artillcrikorpset, se Søværnet............ II -207 Artilleriunderofficerer, se Understot- tclsesanstaltcn for Art.................. II 113 Asbest..................................................... VIL 1391 Asfalteringsvirksomheder.................. Vil 1391 Asnæs, Forretninger m. m.................. VI 1090 Assens, Forretninger in. m................ VI 1175 Assistenshuset.................................... 11 89 — Indleveringskontorer......................... VII 1733 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde II 138 ....... Takster m. m. se. Liegravelsesv. II 92 Association franco-scamlinave............ II S',1 As.Humptionskapellet.scKatolske Kir­ k e r.................................................... II 137 Assurancebestyrere.............................. VII 1392 Assuranceselskaber Henvisning til dø forskellige Arier Assuranceselskaber lindes . . . . VIL 1397 -- paa Island.......................................... VIII 21(12 Assurandører, Private, se Private. . II 180 Astronomisk Observatorium . . . . . . II 89 Asylbcstyrerind. Hjælpe!., se lljælpef. 11 130 Asylni* for Horn. Asylet, af 28. Maj, »(i Asylselsk. II 90 Uothcsdu, so Diakonissestiftelsen II 103 Blinde, Forsorgelsesanslall. lor . . II 9.5 90 FriskololxniiHiisyler.............................. Il 119 Ueneral Classcns A., so Asyl . . . Il 89 KongChr. d. 9. og DroimingLouisøs , Asyl, so Asyl........................................ 1! ,89 Jvristianshavns A., se Asylselskab LI 90 Kronprinsesse Louises A., se Asyl IT 89 Kvindehjemniets A.......................... II 146 Kvindelige velgørende Selskubs A. Il 147 Kommunalbestyrelse, Rigsarkivet, Universitetets Arkiv, Landsarkivet Arktiske Statio n ................................. 11 II Dronning Caroline Amalies A., se A sy l................................................. Dronning Louises A., se.Asylselskab FortsættolBesasyler........................ Frederik d. (J. A., se Asylselskab Frederiksberg A., se Asylselskab II II (I II 89 89 90 II 116

4

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afd. Side

Afd. Sidi' Blomster................................................... VII 1480 (Artikler for Blomsterhandlere) . Vil 1483 Blomsterhandlerforening..................... II 95 Blomster, kunstige................................. VII 1483 Blomstcrlog..............................................VII 1483 Bluser....................................................... VII 1161 B ly ............................................................ Vil 1181 B lyanter.................................................. VII 1-11 I Illy- og Kohbertækkcre..........................VII 1481 Illyr o r .......................................................VIL 1484 Blystoho,ri............................................ Vil Mlif Illæ k ......................................................VII 1484 Blæsebælge.............................................VIL 1481 Bogbindere.............................................VII 1484 (Bogbinderi-Artiklerog-Maskiner) VII 1488 Bogbindcrlaug, se Arbejdsgiverf.. . . II 88 —, Medlemmer af.....................................VII 1481 Bogbindernes Stiftelse........................ |[ 95 Bogbindcrmestroncs Cenlralforen., se Arbejdsgiverforeninger.................. II $7 Bogense, Forretninger in. 111.............. VI 1178 Bogforlag............................................... VII 1487 Boghaandværk, Forening f o r ............ Il 95 Boghandlere.................... VII 1487 (Artikler for Boglull.)....................... VII 1489 Boghandleres og Medhjælperes In­ stitutioner ....................................... Il 95 se ogsaa Sortimcntsboghdlforen.. TI 198 og Provinshoghdlforeningen. . . . II 180 Bogholderianlæg..................................VII 1489 Boghvedegryn.......................................VII 1489 Bogsamlingskomité, se Statens. . . . II 199 Bogtrykkerforen., se Arbejdsgiverf.. II 88 —’s Medlemmer..................................... Vil 1489 Bogtrykkerier.......................................... VII 1489 (Bogtrykkeri-Artiklerog-lnventar) Vil 1475 Boksc-lJnion, Dansk Amator . . . . II 98 Boldklubber. ....................................... II 98 se ogsaa Kristelig F. U. M........... Il 144 Boldspil-Unioner..................... .. Il 98 Boldts Stiftelse.................................... II 96 Bolte & Mottrikker.................................Vil 1475 Artikler f. Bolte- og Mottrikfabr. Vil 1475 Bombebossen....................................... Il 96 Bomuldsspinderier..............................VII 1475 Bomuldsvanerier.................................VII 1475 Bondestandens Sparekasse, se Sparek. II 196 Boraxfabrik..........................................VII 1477 Borclis Kollegium................................. 11 98 -------, Beboere.................................... III 340 Borde.........................................................VII 1177 Borgerlig Begravelse, se Begravelse II ‘.il — Forening,se Bestandig borgerlig. . Il 94 — Hjælpeforening, se Hjælpeforen. H 130 — Skydeselskab, se Skydeselskab . . 11 195 — Velgorenhedsselskab..................... II DG — Vielse, so Vielse........................... II 217 Borgerforening, Frdbg., se Frdbg.. . IT 117 — Norrebros, se Norrcbros............... „ Il 172 Borgerrepræsentanter, so Kommunal­ bestyrelse ....................................... IT 140 Borgerskab eller Næringsbevis. . . . Il 96 Borgervennen af 1788 ........................ II 96 Borgmestre, Kbhvns., se Kommunal­ bestyrelse.......................................... Il 139 — Kobstæderncs....................... VI Bornholm, Forretn. m. 111., se Sjælland VI Bornholm, Nationalforeningen . . . . 11 96 Bornholms Arbejdsgiverforen., se A. II 87 — landok. Forening............................ VI 1120 — Jærnbanesclsk.................................. VI 1120 — Tclcfonselsk..................................... VI 112o „Bort med Tobakken", Landsforen.. II 96 Borups Læreanstalt........................... II 96 Boserup-Mindo.................................... H 96 — Sanatorium, se Hospitaler............ II 131 Botanisk Forening, H av e.................. II 96 —Bejsefond, Laboratorium............... II 97 Bouiilonterninger ................................. VII 1477 Boxanlæg...................................................VII 1477 Brammingc,Forretninger m. m. . . . VI 1248 Brandallarmcringsapparatcr...................VII 1478 Brande, Forretninger m. m................ VI 1249 Brandfolkenes Stiftelse og StiftclsesL II 97 Itrandforsikringsselsknher............ VII 1478 Absalon............................................ II 81 Brandasaurancc-Komp., D.kgl. oct. II 97 Brandforsikring, Danskefirundcjcres II 97 Brandforsikiing, Kbhvns.. . . . . . II 97 Brandforsikring,Kobstædernesalin. II 97 Brandforsikring, Landbygn. aira.. . II 97 Brandforsikring, Østifternes. . . . II 97 Brandforsikringsforening af 1899. II 97 Draudforsikringsforcning af 1891 II 97 Danmark.......................................... II 102 Husmandsbrandkassen................... II 132 Nordisk Brandforsikring............... II 172 Nye danske Brandforsikring. . . . IT 172

Bibelskole, lJansk............ .................... H Biblioteker, Arkiver Akademi, Det kgl............................. U Arbejderbevægelsens Arkiv............ Arbejderforeningen af 1880 . . . . II 85 Arbejdernes Dameselskab............... II 85 Arnanipgnaianske Ilaandskrii'tsaml. IT 89 .Bibliotek, Danmarks Al'holds-. . . II 94 Bibliotek, Del kgl............................ II !l| Itogbandler-Medbiadper-Bildiotek . 11 90 folkebiblioteker, Frdbgs, Kblirns, og SuinlliyoruoH........................... Il 111 Folkemindesamling, Dansk............ II 111 Foreningen til LærlingosUddannelse II li t Forsikringsforeningens Bibliotek . II 115 Færoernes Biblioteker.................. IX 2171 (iarnisonsbibliotek, Det kg)........... II 125 (leogratisk Selskab........................ II 128 llaandværkerforcningen.................. II 128 Handels- og Kontorislforeningen . II 127 Industriforeningens Bibliotek . . . II 135 Mands Biblioteker........................ VIII 21C2 Kvindelig Læseforening............... II 147 Landsarkiver..................................... Il 149 lejebiblioteker................................. VII 1739 Kaadliusbiblioteket......................... II 181 Kigsarkivet........................................ II 183 Statistiske Departement, Det . . . II 19!* Statsbiblioteket i A a r h u s ............ VI 1230 Stiftsbiblioteker, se Bcal-Beg. for Koskilde, Maribo,Odense ogAalborg VI Universitetsbiblioteket.................. II 215 91 82 II 85 Desuden lier flere af de ovrige i Keal-Kegistret omtalte Foreninger ' et mindre Bibliotek. Bibliotekarforeningen........................ Il 94 Bicyclc Klub, Dansk........................... II 94 -------’s T u rister.................................. 32 Bijouterivarer....................................... VII 1454 Bikuben.................................................. Il 94 Billarder og Billardartikler..................VII 1454 Billedhuggere.......................................... VII 1454 (Artikler for Billedhuggere) . . . . VII 1455 Billedhuggerforenijigen........................ 11 95 Billedhugger-Samfund........................ II 95 Billedindramning.................................Vil 1455 Billedskærere............ ........................ VII 1455 Billedskærerlaug, se Arbejdsgiverf.. 11 88 Billcjærn............................................... Vil 1455 Billettromler....................................... VII 1455 Bindegarn en gros..............................VII 1455 Bing & Grondahls Porcclænsfabr.. . II 95 Biografcensur, se Censuren f. Lysb.. II 101 Biografteatre ; .................................... VII 1458 (Artikler for Biografteatre). . . . VII 1156 Biografteaterforcn. f. Kbhvn............. II 95 liiografteaterforen. f. Provinsen . . . II 95 Biologisk Selskab, Station,............... II 95 se ogsaa Universitetets Laborat.. II 214 Birker og Birkedommere i Kbhvns Omegn, se Politi.............................. II 175 Birkerod, Forretninger m. m............ VI 1091 Biseuit......................................................VII 1458 Biskopper, seKeal-Kegistret for Stifts- .hovedbyen ................................... VI Bispebjerg Hospital, se Hospitaler. II 131 — Kirkegaard,so Kirkegaarde............ II 138 - - —, Priser m. m., se Bcgravclscsv. II 93 Bistrup, se St. Hans Hosp................. II 188 Bitter........................................................ VII 1457 Bjorgningsentrepriser..............................VII 1457 se endv. Svitzer’s Km. Z Bjcrg- ningsentr.......................................... 11 203 Bjerringbro, Forrotninger m. m.. . . VI 1248 Blaa Baand, so Afholdsselskabet. . . 11 82 Blaagaard............................................... II 95 Blaagaards Kirke................................ II 95 Blaa Kors, se Aflioldsforen. og Af- holdsselsk........................................ Il 82 B laataarn............................................ Il 95 Bladudgivere i Provinserne, Organi­ sation, se Arbejdsgiverf.. . . . . . II 87 Blegdamshospitalet, so Hospitaler. . Il 131 —, Beboere......................................... III 255 Blegdamskvartercts Juleforening. . . II 95 Blikemballagcfabrikkor........................ VII 1457 Blikkenslagere og Skiferdækkere . . VII 1458 (Artikler for Blikkenslagere). . . VII 1459 Blikkenslagerlaug, so Arbejdsgiverf. II 80 Blikkenslager- og Kobbcrsmedcme- , _ stro i Ostifterne, i Jylland, se Ar­ bejdsgiverf. ....................................... IL 87 Blikplader............................................... VII 14G0 Bli kvareindustrien,Foren.af Arbejds­ givere i, se Arbejdsgiverf................ Il 86 Blikvarer.................................................. VII 14C0 Blinde, Foren, og Instit. vedrarende II 95 Blodfodor.................................................VII 1460

Brandkommission, Frdbg., se Frdbg. Kommune........................................... H lis Brandsikre Dorc...................................VII 1480 Brandslukningsapparatcr.....................VII 1480 Brandvæsen, Kbhvns og Frdbgs . . . II 97 Brede, se Lyngby................................. III 500 Drejning Aamlssvageanstalt................. VI 1253 lilTinselilndser..................................... VII 1480 Brevduefori'iiingiT.............................. II DK Brevordnere..........................................VII 1180 11 irVporto, se l’nsl- og JlelonlringHV. 11 177 — Kbhvns (om 5 eller 10 øre) . . . IH 221 Brevskriverkontor, so L andso^rrct. II 149 Briketter................................................VII 1480 Briller og Pincenez..............................VII 1481 Brint.......................................................VII 1481 Broekske Handelsskoler, se Handcls- mæmls Uddannelse........................ Il 127 Broderi................................................... VII 1481 Broderlige Arhejdsklasses Hjælpe- foren., se Hjælpe forening............ II 130 Broderordcnen 1). A. L......................... II 98 Brodersamlundet af 1879 .................. II 98 Brolægningsentreprenører.................. VII 1483 — Foren, for, se Arbejdsgiverf. . . . Il 86 Bronccstobcrc....................................... VT1 1483 Brorsons Kirke.................................... II 98 Brugsforeninger, Fællesforen. af. . . 11 98 Bryggerier.................................................VII 1483 (Bryggeri-Anheg og -Artikler) . . VII 1481 Bryggeriforeningen.............................. II 98 Brygmester-Forening, Dansk............ IT 98 Brystsygesanatorier, se Hospitaler Briedslrup, Forretninger m. m.......... VI 1251 Brænde................................................... VII 1485 Brændevin............................................. Vil 1485 Brændcvinsbrænderlauget.................. II 98 Brændselsolier..................................... VII 1485 Bræstrups Stiftelse.............................. H 98 Brodlnbrik, Hæ re n s........................... II 98 Brodfabrikker, Private........................ VII 1485 Brodremenigbcd.................................... II 98 Brodskæremaskiner.............................. VII 1485 Broduddclings-Stiftelsc........................ II 98 Brondboring.......................................... VII 1487 Brønderslev, Forretninger m. in.. . . VI 1251 Brondkarmc og Bronddæksler . . . . VII 1487 Brondkuranstaltcr.............................. VII 1487 Brønshøj K irke.................................... II 98 — Kirkcgaard, se Kirkegaarde . . . II 138 — —, Taksier m.iii., se Bcgravclscsv. II 93 Brnrup, Forretninger m. m................. VI 1252 Buddingpulver.................................... VII 1487 Budekspeditioner................................. VII 1487 Budolpbi Kloster................................. II 98 Buntmagere..............................................VII 1488 (Buntmagcriartikler)..................... Vil 1488 Buntmagcrlauget................................. II 98 Burmeister & W ain ............................ II 98 Butiksinventar............... .’ .................... VII 1488 Byerhvervsorganisationer, De samv.. II 98 Byfoged, Kbhvns, so Landsovorret II 149 Byfogeder i Kobstiedernc.................. VI Byggefagenes Sammenslutning. . . . Il 98 Byggeforeninger.................................. 11 98 so endvidere u. Foreninger 2: Bolig til hillig Leje Byggegrunde.......................................... Vil 1488 Byggryn................................................ Vil 1489 Bygningsartikler................................. VII 1489 Bygningsbrandforsikringsnævnet. . . II 1)9 Bygningsdistrikter............................... II 9!* se ogsaa under Ingeniørkorpset l i 135 Bygningsinspektorer, Kgl.................... II 99 Bygningsreparationer.............................. VII 1494 Bygningsstobcgods, Foren, for Leve- rand. af, se Arbejdsgiverforen. . . II 86 Bygningsvæsen, Kbhvns etc............... II 99 — Nyboders, se Nyboder ............... II 172 — Soværnets, se Soværnet................ II 207 Byindlcveringsstationcr, se Statsbaner II 200 Bykobmændcnes Fællesindkøb . . . . II 99 Bymojoricrs Fa.'llcsorg., se Mejeridrift II 164 Bælter en gros....................................... VII 1494 Bærepinde................................................ VII 1494 Bodkore................................................... VII 1494 (Bodkeriartikler).................... VII 1495 Bodkerlaug, se Arbejdsgiverforeninger 11 86 — Medlemmer a f ...................................VII 1494 Bodkcrmestre i Provinserne, Foren. af, so Arbejdsgiverf.................... II 87 Bogildgaard Opdragelsesanstalt, se Keal-Kcgister I. Kjellorup............ VI 1280 Bøjler................................................... VII 1496 Bolgeplader..............................................VII 149G Borkop, Forretninger in. m.............. VI 1253 Børneaflioldsvirks,, se Forbundet for II 111

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online