Kraks Vejviser 1915 del 2.1

Afdeling V .

Firma-Register for Kjøbenhavn.

Uddrag af de officielle Handels-Registre (Lov af 1. Marts 1889). Alfabetisk Fortegnelse over Firmaer, anmeldte i Kjø­ benhavns, Frederiksberg Birks, Amager Birks, Nordre og Søndre Birks Jurisdiktioner. Der er medtaget Oplysninger om Firmaets Organisationsform (om Aktieselskab, Kommanditselskab o. s. v.), Virksomhedens Art, Tegningsret og Prokura samt ved Aktieselskaber den nominelle Aktiekapitals Størrelse. For Firmaer med flere Indehavere (Prokurister) er det under- forstaaet, at hver Indehaver (Prokurist) tegner Firmaet for sig, naar intet andet er anført. I en Parentes er angivet, naar Firmaet er anmeldt i en anden Jurisdiktion end Kbhvn. For en Del.af Søndre Birks Vedkommende (navnlig Byerne Glostrup og Taastrup) er de anmeldte Firmaer optaget i Afdeling V IA , Provins-Register Sjælland. En Del af de meddelte Oplysninger er tilsyneladende forældede. Det beror paa, at vedkommende Firma af en eller anden Grund har undladt at forandre sin Anmeldelse. Først naar den officielle Anmeldelse er i Orden, bliver den deraf flydende Rettelse foretaget i Vejviserens Firma-Register. En Del Steder har Redaktionen dog tilføjet: [senere død]. En Del Firmaer, som Vejviseren har Grund til at tro ikke mere eksisterer, deriblandt Firmaer, hvis Adresse eller Indehaver det har været umuligt at opspore, er udeladt af Registret. Det samme gælder Aktieselskaber med ganske ube­ tydelig Aktiekapital. Anmeldte Firmaers Adresse maa søges i Afdeling IV, Person-Register for Kjøbenhavn. Sammesteds er Firmaets .„Navn anført i Parentes efter den (de) ansvarlige Indehavers (Indehaveres) Navn (Navne).

Firma-Registrene for det øvrige Danmark findes i Afdeling VI, Provins-Register.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker