Kraks Vejviser 1915 del 2.1

Animated publication

Afdeling V .

Firma-Register for Kjøbenhavn.

Uddrag af de officielle Handels-Registre (Lov af 1. Marts 1889). Alfabetisk Fortegnelse over Firmaer, anmeldte i Kjø­ benhavns, Frederiksberg Birks, Amager Birks, Nordre og Søndre Birks Jurisdiktioner. Der er medtaget Oplysninger om Firmaets Organisationsform (om Aktieselskab, Kommanditselskab o. s. v.), Virksomhedens Art, Tegningsret og Prokura samt ved Aktieselskaber den nominelle Aktiekapitals Størrelse. For Firmaer med flere Indehavere (Prokurister) er det under- forstaaet, at hver Indehaver (Prokurist) tegner Firmaet for sig, naar intet andet er anført. I en Parentes er angivet, naar Firmaet er anmeldt i en anden Jurisdiktion end Kbhvn. For en Del.af Søndre Birks Vedkommende (navnlig Byerne Glostrup og Taastrup) er de anmeldte Firmaer optaget i Afdeling V IA , Provins-Register Sjælland. En Del af de meddelte Oplysninger er tilsyneladende forældede. Det beror paa, at vedkommende Firma af en eller anden Grund har undladt at forandre sin Anmeldelse. Først naar den officielle Anmeldelse er i Orden, bliver den deraf flydende Rettelse foretaget i Vejviserens Firma-Register. En Del Steder har Redaktionen dog tilføjet: [senere død]. En Del Firmaer, som Vejviseren har Grund til at tro ikke mere eksisterer, deriblandt Firmaer, hvis Adresse eller Indehaver det har været umuligt at opspore, er udeladt af Registret. Det samme gælder Aktieselskaber med ganske ube­ tydelig Aktiekapital. Anmeldte Firmaers Adresse maa søges i Afdeling IV, Person-Register for Kjøbenhavn. Sammesteds er Firmaets .„Navn anført i Parentes efter den (de) ansvarlige Indehavers (Indehaveres) Navn (Navne).

Firma-Registrene for det øvrige Danmark findes i Afdeling VI, Provins-Register.

Vejviseren er inddelt i 10 Afdelinger: Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn. Afdeling III: Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn. Afdeling V: Firma-Register for Kjøbenhavn. Afdeling V I: Provins-Register. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark.- Afdeling V III: Island. Afdeling IX:. Færøerne. Afdeling X:-Sverige, Norge og Finland. Benyt Oversigten paa Titelbladets Bagside og efterfølgende Side.

Afdeling V . Firma-Register for Kjobenhavn. Uddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handelsregistrene. Redaktionen af dette Register er sluttet 14. November.

Adler DB & Co. Indeh. VB Goldschmidt og DB Adler. Prok.: EM Vollmond, A Wiodemann, G V Petersen og AIIM Rasmussen, to i Foren. Adler HL. Hdl. Indeh. HL Adler og A Reps- dorph. Adler Julius, Akts., Fabr. Hdl. Bestyrelse: VA Krøgcr, A Myhlertz, A Rothcnborg og J Wer­ ner, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: AJacob­ sen og GCL Gregersen i Foren, eller hver især i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med OFC Poulsen. Aktk. 70,000 Kr. Adler & Co., Fabr. Indeh. LF Adler. Adolph’s Cikoriefabrik, Akts. Indeh. Akts. De Danske Cikoriefabrikker. Adolph’s Fr. Th. Enke, Akts. Bestyrelse: CJ Adolph og H Adolph (Direktører) samt E Adolph og H Rechnitzer, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Aktk. 950,000 Kr. Prok. har hver af Direktørerne i Foren, med JA Nielsen eller JB Techau. Adrian HH, Ilaandv. Indeh. RPF Adrian. A. E. G. Dansk Elektricitets Aktieselskab. Besty­ relsen bestaar af en Kontrolkomité : F Deutsch, S Roos og JA Pfeffer. alle af Berlin, samt R NA Faber, og en Direktion: C Krebs og PLJ de Vos. Firma tegnes af to af Kontrolkomitéens Medl. i Foren, eller af et af dens Medl. i Foren, med en Direktør. Prok.: C Krebs og PLJ de Vos i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Afdeling for Danmark af Maritimtablcttcr ved Svend Erslev, Fabr. Indeh. S Erslev. Agens, Akts., Hdl. Bestyrelse: Fru EJ Iversen, der tegner Frm., og N Christensen. Aktk. 2000 Kr. Agenturcentralen, D Thomsen, Hdl. Indeh. D Thomsen. Prok.: JSV Wichmand. Agerskov R, Hdl. Indeh. REF Agerskov. Prok.: WB Agerskov. Aggersund Kridtværk, Akts. Selsk. er trandt i Likvidation, under hvilken dets Frm. tegnes nf Likvidatorerne T Schmidt og VR ITolten- Bechtolsheim i Foren. (Frdbg.). Agner Carl & Co., Hdl. Indeh. C Agner. Ahronkiel Harald, Hdl. Indeh. II Ahrenkiel. Ahrenicilde’s N Eft{. Indeh. LCA Nielsen. Ahrentzen & Co., Hdl. Indeh. CMV Ahfentzen. Akademisk Boghandel, Aug. Bagge. Indeh. ALH Bagge. Aktieselskabet af 1ste Juni 1900, Hdl. med faste Ejendomme. Bestyrelse: P Hansen, MP Han­ sen og NP Jensen, der i Foren, tegner Frm. . Aktk. 1700 Kr. Aktieselskabet til Afholdelse af Kunstauktioner. Bestyrelse: M Goldstein og B Nathansohn, der i Foren, tegner Frm. Prok.: M Goldstein. Aktk. 10,000 Kr. Aktieselskabet til Fremme af dansk Ferskvands­ kultur, Hdl. Bestyrelse: NU Gad, JD Clausen (Formand), FCGreve Moltke, WJ Kriiger, Hel­ lerup, VG Holm, Holbæk og J Hansen, Stubbo- rnpholm pr. Faarevejle. Frm. tegnes af Forman­ den i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Aktk. 250,000 Kr. Aktieselskabet til .Lammefjordens Tørlægning. Bestyrelse: CCV Hennings, JBA Salomon og MH Willijelm, der to i Foren, tegner Frm1. Aktk. 668,000 Kr. Aktieselskabet til Realisering af Byggearealer ved Østerbro. Bestyrelse: CL Thurcn, B Boeck, ES Ilagemann, S Poulsen, JE Frimodt, VP Richter og HG Sally, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 750,000 Kr. Aktietændstikfabrikken Glødefri. Bestyrelse: AW Schibbye, JH Schibbye og JM Carlsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 200,000 Kr. Prok.: JII Schibbye og VC Fock. Aladdin, Damp- & Haandvadskeri ved CJ Han­ sen. Indeh. LCJ Hansen.

Albeck CE & Søn’s Eftf., Hdl. Indeh. CHF Bu- tenschon og AJ Butenscbon. Albeck & Oo., Akts., Agenturforret. Bestyrelse: A Albeck, der tegner Fnn., og JCA Hcrfelt. Aktk. 20,000 Kr. Albcrtsen Vilhelm & Co., Hdl. Indeh. CJ Ras­ mussen og V Albertsen. Albrechtsen AM. Prok.: Vilhelmino P Albrecht- sen f. Wolff. Albrechtsen Johs., Hdl. Indeh. JA Albrechtsen. Albrechtsen P & Co. Hdl., Kommanditselsk. Ansv. Delt. AP Albrechtsen. Prok.: P Peiter. Albrectsen & Madsen, Haandv. Indeh. SFK AI- brectsen og JM Madsen. Albumin, Akts., Fabr. af Glansbejtse. Bestyrelse: PHJ Petersen, Hørsholm (Formand), LC Pe­ tersen, Søbo. VFV Petersen og JC Bruun. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Alex ved Johs. Thomsen, Hdl. Indeh. JCS Thom­ sen. Alfa-Desinfektion, Akts. Indeh. Akts. Kbhvns Desinfektionskompagni. Alfenide, Akts., Tilvirkning af Metalvarer, For­ sølvning og lign. Bestyrelse: J Hansen (adm. Dir.), CC Wehl og CJ Hansen. Frm. tegnes enten af den adm. Direktør alene, eller af do to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 275,000 Kr. Algemeene Verzekering-Maatschappij Providentia i Amsterdam, Akts., Ulykkesforsikringsafdelin­ gen. Aktk. 1 Mili. Gylden. Herværende Besty­ rer Frm. Walil & Wesche [se dette], der teg­ ner Frm. Alhambra ved Chr. L Grønnegaard. Hdl. Indeh. CL Grønnegaard. (Frdbg.). Allers Carl Etabi., Ilaandv. Indeh. CJ Allcr, A Aller og V Aller. Prok.: J Andersen og AL Hansen i Foren. Allgemeine Vcrsicherungs-Gcsellschaft fur See-, Fluss- und Landtransport i Dresden, Akts. Aktk. 3 Miil. M. Herv. Bestyrer: Frm. Ditz Schwcitzer ved Indeh. AN Herreborg, der teg­ ner Frm. Prok.: II Arbo Båhr. Alliance Assurance Company, et Akts. i London. Aktk. er Sti. 5,000,000. Herværende Bestyrer: Frm. Biilow & Møller [so dette]. Allianz, Akts. i Berlin. Aktk. 4 Mili. Mark. Her­ værende Bestyrer for Kautionsforsikringsafde- lingen: Frm. Bergh & Owen [se dette]. Allianz Forsikrings Akts., Berlin. Aktk. 121 Mili. Mark. Herv. Bestyrer: Martin Meyer, der teg­ ner Frm. (Frdbg.). Allianz, Versicherungs-Aktiengesellschaft, Berlin. Aktk. 9 Miil. Mark. Herværende Bestyrer: Frm. AN Grøn & W Wiitzlce [se dette], der tegner Selsk. Frm. Allradium ved Edvard Jacobsen, Cand. pharm., Hdl. Indeh. E Jacobsen. Almindelig dansk Gartnerforenings Ulykkesfor­ sikrings-Selskab. et Selsk. med begrænset An­ svar. Bestyrelse: S Bruun, Glostrup (Formand) og CH Koch, der i Foren, tegner Frm., H An­ dersen, Meilby, NB Jensen, Svendborg, JB Sørensen, Hjørring, H Christiansen, Nakskov, AS Petersen, Aalykke v. Kolding, P Toft, Ny­ borg og R Hansen, Hillerød. Kapitalen er voks- lende. Alsing & Kapel. Hdl. Indeh. FT Alsing og WHM Kapel. Alt til Børne- & Sygepleje, Vesterbros Syge­ plejeforretning ved M Thygesen Poulsen. Indeh. MT Poulsen. Amagerbanken, Akts. Adm. Direktør: EB Pe­ tersen, Kommitterede: HA Busch og HC Wan- drnp. Frm. tegnes af den adm. Dir. og de Kommitterede, te i Foren. Prok.: AN John­ sen eller GM Hansen i Foren, med enten den

A. vod Aage Ilallfrcd Thygesen, Spedition. Indeh. A1T Thygesen. A. ved Henry Adler, Fabr. Indeh. II Adler. Aa-Afhenfcelsen ved Svend Olsen. Indeh. S Ol­ sen. (Frdbg.). Aabak AC, Hdl. Indeh. AC Aabak. Prok.: Amalie C Aabak. Aabech Alfred & Co., Akts., Forretn. ved Opfø­ relse af Ejendomme. Bestyrelse: JA Aabech (Forretningsfører), der tegner Frm. og CC Jen­ sen. Aktk. 3000 Kr. Aab. fra 8—6 ved George Lonnow, Hdl. Indeh. GA Lonnow. (Frdbg.). Aab. 8—6, V Lemvigh Muller, Hdl. Indeh. V Lcm.vigh Muller. Aab. altid 9—6, Søren Olsen, Ilaandv. Indeh. S S Olsen. Aaben fra 8—8, G Rosenbaum, Hdl. Indeh. G Rosenbaum. Aaben fra 8J—6, Kbhvns Dørgreb- & Metalvare­ fabrik, Hansen & Søe-Jensen. Indeh. CGE Han­ sen og G Søc-Jensen. Aaben fra 9—7, Theodor Thorngrcen, Lcgetøjs- IIuset. Indeh. AAT Thorngreen. Aa Dørplade- & Skiltefabrikken ved Rich. Wio- der. Indeh. PRV Wieder. Aagaard & Borg, Fabr. Indeh. OL Berg. Aagaard Harald, Hdl. Indeh. HLJ Aagaard. Aagadcs Brødfabr., L Larsen. Indeh. L Larsen. Aa-Kiosken ved M Nielsen. Indeh. Maren AJ Nielsen. Aalberg Vilh. & Co., et Kommanditselsk., der driver Hdl. Indeh. V Aalberg. Aamodt Axel E, Hdl. og Ilaandv. Indeh. CO Aagaard og CCA Jansen. Aamosen, Akts. Bestyrelse: PM Tegner (Direk­ tør), FM Jenkins og H Recknitzer. Frm. teg­ nes af Direktøren aleno eller af de to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 165,000 Kr. Aarbyc Frederik & Co., Hdl. Indeh. JF Aarbye. Aarup ÆCo., Hdl. Indeh. SCA Aarup. Aa Skiltefabrikken ved IIA Ellyton. Indeh. HA Ellyton. (Frdbg.). Abndo Desinfektion ved Niels Jensen. Indeh. N Jensen. Abben F, ITcl1. Indeh. Fru CJ Abbcn med Lav- v.crgo CVHV Meincke. Abildgaard J Chr„ Akts., Sukkervarefabr. Besty­ relse : JCB Abildgaard, KHL Abildgaard og C PB Olsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: JCB Abildgaard. Aktk. 100,000 Kr. Abingdon ved A Rønnov, Haandv. Indeh. AA Rønnov. Abrahamson Emil V, Hdl. Indeh. EV Abraham- son og VII Arnebcrg. Absalon ved BF Jørgensen. Haandv. Indeh. Ber- thea F Jørgensen. Prok.: FM Arnetoft. Activ Pakkassefabrikken, C Winther. Indeh. CL Winther. Activ ved PH Lindvang, Haandv. Inden. JPH Lindvang. Adams Expres Co. ved Ingwersen, et Kommandit­ selsk., der driver Spedition. Indeh. RS Ing­ wersen. Prok.: CB Ingwersen. Adelgades Isønkramhdl. ved Chr.W Hald. Indeh. CW Hald. Adelgadcs Svineslagteri-Udsalg ved JF Jensen. Indeh. JF Jensen. Adler Brødrene', Akts., Hdl. en gr. Bestyrelse: J LA Adler (Formand), der tegner Frm., JCF Adler og PM Adler, de to sildstn. af Aarhus. Aktk. 18,000 Kr. Adler Brødrene & Co., Akts., Hdl. en gr. Besty­ relse: JCF Adler (Formand), der tegner Frm., og PM Adler, Aarhus. Aktk. 42,000 Kr. Adler Cykle Akts. Bestyrelse: _A Brecht, AC Lemvigh-MiHIer og C Fabricius, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 300,000 Kr. Prok.: IIH Thomsen og BGH Prins.

Firma-Register for Kføbenhavn

V — 990

Ama—Arb

Andersen’s LV Eftf., Hdl. Indeh. CUH Lan- ritzen. Prok. : Elisabeth v. Halling Lauritzen. Andersen & Madsen, Haandv. Indeh. PA Ander­ sen og T Madsen. Andersen & Meyer, Haandv. Indeh. O Meyer. Prok.: CJ Olsen og Martha Salomonsen. Andersen & Muus, Hdl. Indeh. EB Munø. (Kbhvn. og Frdbg.). Andersen’s N Eftf., Ildl. Indeh. TR Abildgaard. Andersen N Martin & Søn, Haandv. Indeh. NM Anderson og LJV Andersen. (Frdbg.). Andersen Otto, Hdl. Indeh. CHO Andersen. Andersen P, Hdl. Indeh. P Andersen og NV An­ dersen. Andersen’s P Andr. Bogtrykkeri, Akts. Bestyrel­ se : Johannes Andersen, CN Landschullz og HF Møller, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: HF Møller og CN Landschultz. Aktk. 16,000 Kr. Andersen Paul & Søn, Fabr. Indeh. P Andersen, Stoense, og ME Andersen. Andersen P & Co., Akts., Murer- og Entrepre­ nørvirksomhed. Bestyrelse : PSC Andersen (adm. Dir.), der tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. (Nordre Birk). Andersen Rasmus, Hdl. Indeh. RP Andorsen. (Frdbg.). Andersen Rasmus £ Co.. Kommanditselsk., Fabr. Ansv. Delt.: R Andersen. Prok.: CMC Chri­ stiansen. (Frdbg.). Andersen Rosa, Haandv. Indeh. HB Andersen. Andersen’s S Eftf., Fabr. Indeh. PJ Boserup. Andersen Sven Aage, Hdl. Indeh. S Aage Ander­ sen. Prok.: KW Gram. Andersen, Søstrene, Haandv. Indeh. Anna D An­ dersen og Dine C Andersen. Andersen Valdemar, Hdl. Indeh. VH Andersen. Prok.: Anna UT Andersen. Andersen W & Co., Haandv. Indeh. JPJ Ander­ sen, der tegner Frm., og WB Andersen. Andersen £ Vilmann, Hdl. Indeh. CP Andersen. Prok.: LPLC Jensen og I v. d. Lieth. Andersen-Hvam Jul., Akts., Gross. Bestyrelse: CJ Andersen-Hvam (Formand), SC Andersen- Hvam og M Andresen. Frm. tegnes af For manden. Aktk. 10,000 Kr. Andersen-Høyer A Th., Hdl. Indeh. Anna VS Andersen-Høyer. Andersson Carl £ Blom. Fabr. Indeh. T Blom. Andersson & Sund, Ilaandv. Indeh. AL Anders­ son og RM Sund. Andreasen £ Henningsen, Haandv. Indeh. Fru FJ Henningsen, Rudkjøbing, og CA Andrea­ sen. Andreasen IC £ Søn, Haandv. Indeh. JC An­ dreasen og J Andreasen. Andreasen & Lachmann, Haandv. Indeh. CA An­ dreasen ogJLachmann, der i Foren tegner Frm. Andreasson G., Hdl. Indeh. LC Nielsen. Androsen Ohr.J & Co., Akts., Skomagernæring. Bestyrer: CJ Andresen, der tegner Frm. Aktk. 6000 Kr. Andresen & Miiller’s Filial ved Jens P Andresen, Hdl. Indeh. JP Andresen. Anglo Dåne, IIC Frederiksen & Søn, Fabr. Indeh. IIC Frederiksen og AT Frederiksen. (Frdbg.). Anita Produce Co., Akts., Import og Eksport. Bestyrelse: HMC Haas og NP Arnstedt, der i Foren, tegner Frm. Prok.: JE Clausen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. (Frdbg.). Anker, Akts., Detailhdl. FC Schepler er Besty­ relsens Formand og tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Ankcrske Marmorforretn., Den, Frcderikshald, Filial i Kbhvn., Akts. Bestyrer : R.J Thomsen, | der tegner Frm. Aktk. 450,000 Kr. Prok.: HL Adler og A Repsdorph. , Annonceekspedition Union, Akts. Bestyrelse: CJ Aller (Formand), AC Bork (Direktør), der hver for sig tegner Frm.. FT Mørck og A Aller. i Aktk. 225,000 Kr. A. N. S., Akts., Ivommissionshdl. Bestyrelse: NA Schmidt, der tegner Frm., og ERH An- i dersen. Aktk. 15,000 Kr. Anti-Alkol Laboratoriet ved J Andersen. Indeh. Jenny MCA Andersen. Prok.: EA Andersen. Anti-Brngsen, Akts. Urtekramforr. Bestyrer: CP Knudsen, der tegner Frm. Aktk. 3000 Kr. Antonsen’s J Stenhuggerier, Akts. Bestyrelse: J NH og A Antonsen, af hvilke førstn. tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. Apotekernes Laboratorium, Droge- £ Kemikalie- forretning, Akts. Bestyrelse: HJV Trojel og V H Meyer, der hver for sig tegner Frm. Aktk. , 1000 Kr. I Appel Fr., Haandv. Indeh. NFS Appel. Appelt’8 A Eftf. ved F Bock, Fabr. Indeh. FLN i Bock. Prok.: CF Klit. 1 Arbejdernes Bryggeri Stjernen, Akts. Bestyrelse: CC Andersen, GC Olsen og E Svendsen, der i i Foren, tegner Frm. Aktk. 150,000 Kr. (Frdbg.). Arbejdernes Fællesbageri, Akts. Bestyrelse: PCV Nygaard, GC Olsen og EAT Svendsen. Den [ samlede Bestyrelse tegner Frm. Aktk. 27,000 Kr. Akts. driver tillige Slagteri under Frm.: Arbej­ dernes Kødfors.vning. Arbejdernes Kødforsyning, Akts., drives af Akts. Arbejdernes Fællesbageri (se ovenfor). Arbejdernes Ligkistemagasin, Nørrebro Afdeling, Akts. Bestyrelse: JC Jensen (Formand), CS Rasmussen og HP Christensen. Frm. tegne« af |

Andels-Møbel-Magasinet, Andelsselskab, et Selsk. med begrænset Ansvar, der driver Snedker- haandv. Bestyrelse: CJ Rønnow (Formand), AA Pedersen (Næstformand), JUS Jessen og HC Nielsen. Frm. tegnes af Formanden og Næstformanden i Foren, eller en af disse i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Kapi­ talen or vekslende. Andels-Møbel-Magasinet, Akts. Bestyrelse: JW Andersen. Aktk. 3000 Kr. (Frdbg.). Andelsslagteriernes Flæskesalg og Russisk Im­ port ved TG Jungersen. Indeh. TG Jungersen. Andorscn’s A Bordfabrik, Akts. Bestyrelse: AT Andorsen og CT Andersen, Egtved, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. Andersen A Chr., Hdl. Indeh. AC Andersen. Andersen’s Aksel C, Farvehandel, Akts. Bestyrer : ACG Andersen, der tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Andersen & Albcck, Hdl. Indeh. OJ Andersen og CVA Albeck. Andersen Alfred, Hdl. Indeh. A Andersen. Andersen Alfred & Søn, Hdl. Indeh. OE Andersen. Andersen Andreas & Olsen, Hdl. Indeh. ASV An­ dersen [Navneforandring til Arendorf] og OE Olsen. Andersen Anton, C Rønnows Eftf., ndl. Indeh. A Andersen. (Nordre Biik). Andersen AP, Akts., Hdl. med gammelt Jærn, Bestyrer.- AP Andersen, der tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Andersen BA, Hdl. Indeh. Charlotte K Andersen- Høyer. Andersen Brødr., Hdl. Indeh. FCA Axelsen og J Larsen. Prok.: AW Hansen. Andersen Brødr., Haandv. Indeh. SFOK Ander­ sen. (Frdbg). Andersen’s C Enke, Hdl. Indeh. Vilhelmine C Hansen, f. Nielsen. Andersen C & H Brødrene, Haandv. Indeh. HC Andersen og CO Anderson. Andersen's C Stolefabrik. Indeh. H og GOJ An­ dersen. Prok.: Mario J Andersen. Andersen Carl, Hdl. Indeh. LO Anderson og AV Andersen. (Frdbg.). Andersen Carl, Akts., Hdl. Bestyrelse: PL Svømmekjær, der tegner Frm., og AP Han­ sen. Prok..-CAndersen. Aktk.lOOOKr. (Frdbg.). Andersen Carl B, Hdl. Indeh. CGB Andersen. Andersen Carl V, Hdl. Indeh. CV Andersen. Andersen’s C elektriske Korkvarefabr., Akts. Be­ styrelse ; CCM Levysohn, CT Ståhi og AP Larson. ICun sidstnævnte tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Andersen Charles, Hdl. Indeh. NC Andersen. (Frdbg.). Andersen Chr. FW, Hdl. Indeh. CFW Andersen. Andersen’s Chr. Møller Eftf., Ildl. Indeh. Astrid JC Nielsen. Andersen Ebbesøn & Co., Hdl. Indeh. NE Ander­ sen og APM Nielseu, der i Foren, tegner Frm. Andersen Emil, Hdl. Indeh. Eliot Andersen og CJV Madsen. Andersen Erik, Hdl. Indeh. E Andersen. Prok. : HOVS Dalberg. Andersen’s F Maskinsnedkeri og Listefabrik, Akts. Bestyrer: Direktør FV Andersen, der tegner Frm. Aktk. 17,500 Kr. Andersen Ford. & Co., Hdl. Indeh. FJE Andeuon og I Siesbye. Andersen G, Hdl. Indeh. GHV Andersen. Andersen Georg, Haandv. Indeh. GM Andersen. Andersen Georg & Co., Hdl., Indeh. SIIG An­ dersen. Prok.: HC Andorsen. Andersen’s H Rundstokkefabriks Eftf. v. Carl Kirstein. Indeh. CCJ Kirstein. Andersen & Holm, Akts., Sadelmagcrnæring. Bestyrelse: EJ Næsted, JFW Hansen og P Schneider, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Et Bestyrelsesmedl. i Foren, med A Andersen eller F Holm. Aktk. 3000 Kr. Andersen H & Søn, Haandv. Indeh. SA Andersen. Andersen J jun. £ Co., Hdl. Indeh. Fru F An­ dersen med A Simonsen som Lavværge. Prok.: LH Østrup i Foren, med HKF Iljorth olier TJFA Holm eller AV Jeppesen. Andersen’s Jacob Reproduktionsanstalt, Akts. Be­ styrelse : Jacob Andersen (Direktør), der tegner Frm., PA Andersen og Johannes Andersen. Aktk. 7000 Kr. Andorsen J Chr., Hdl. Indeh. Fru NMD An­ dersen og JHC Kongsbak. Andersen J & Co., Hdl. Indeh. J J Andersen og GJ Andersen. Andersen Jenny, Haandv. Indeh. Jenny J Ander­ sen. Prok.: Maren CP Rasmussen. Andersen £ Jensen, Haandv. Indeh. CPP Jensen og Ax. Pfeiffer. Andersen Jens £ Henrik, Haandv. Indeh. JS Andersen og HS Andersen. Andersen JL, Hdl. Indeh. PJ Andersen. Andersen’s JP Efterfølgere ved Andersen <6 Lar­ sen, Haandv. Indeh. NA Andersen og HM Larsen. Andersen’s L Eftf., Fabr. Indeh. HM Schanfua. Andersen LA, Elstedhus’ Købmandshandel. Indeh. LA Andersen. Andersen Laur., Haandv. Indeh. LO Andersen. Andersen Lauritz, Hdl. Indeh. LM Andersen. Prok.: Else J Andersen. Andersen Lanritz £ Co., Hdl. Indeh. LO Ander­ sen.

adm. Dir. eller en Kommitteret. Aktk. 250,000 Kr. (Kbhvn. og Amager Birk). Amagerbro, Akts. Forretn. med Indkøb og Ud­ nyttelse af faste .Ejendomme paa Amager. Be­ styrelse : AS Blom (Formand), HG Sally (Næst­ formand), N Hjort, JJ Aadal, Odense og PP Gram. Frm. tegnes af Formanden (Næstfor­ manden) i Foren, med to af Bestyrelsens andre Medl. Aktk. 1 Mili. Kr. Amagerbrogades Sæbeudsalg, Akts. Bestyrelse: OE Schou og S Røgind, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 4000 Kr. Amagerbros Blusemagasin, Akts. Bestyrelse : CW Christensen, der tegner Frm., og Anna M Chri­ stensen. Aktk. 4000 Kr. Amager Bryghus, Akts. Bestyrer.: AB Mogensen, der tegner Frm. Amagerhus ved P Larsen. Hdl. Indeh. PS Lar­ sen. (Dragør, Amager Birk). Amager lseukramhdl., lndch. C. Iialgreen. (Sundbyøster). Amagers Kaffe- & Tehandel ved Johs. C Jensen. Indeh, JC Jensen. Amagers lvolonial-Lager, Carl Knudsen. Indeh. CP Knudsen. Amager Skotøjs-Messe ved SP Hansen. Indeh. SP Hansen. Amagermøllerne. Akts. Bestyrelse: L Larsen, HJ Blickfeldt, BH Ludvigsen, N Schack Eyber og A Biis, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 120.000 Kr. Amagertorvs Overstykke-Magasin ved J Olsen. Indeh. J Olsen. Amatør-Afdelingen, WA Lauritzen, Hdl. Indeh. Wilhclmine A v. H Lauritzen. Prok.: NF Matthiesen. „Amatør-Fotografen” ved Enna, Hdl. Indeh. AJ Bnna. Ambrosia, Akts., Fabr. af Sukkervarer. Bestyrer: Olga W Hansen, der tegner Frm. Aktk.4000 Kr. American, Akts., Herreekvineringshdl. Bestyrelse: HG Larsen, JE Knock og Fru O Knock, dor to i Foren, tegner Frm. Prok. JE Knock. Aktk. 3000 Kr. American Company, Scandinavian factory ved Ditmer & Meyer. Indeh. AJ Meyer. American Dry Fruits Company, Tho, Akts. Besty­ rer: MC Matthiassen. der tegner Frm. Aktk. 3000 Kr. American Express Company, Akts., Spedition og Bankforretn. Bestyrelse: WS Dalliba (Præsi­ dent) og WJ Thomas (Vicepræsident), begge af Paris, samt O Chassel, CLE Christensen og AC Linnemann. Frm. tegnes af Præsidenten og Vicepræsidenten hver for sig, eller af to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: IC Ar­ nesen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100.000 Kr. American Import, Carl Krogh. Indeh. CAF Krogh. American Lenoclean, The, OA Jespersen, Hdl. Indeh. OA Jespersen. ' American Photo, Aug. Claussen. Indeh. TAW Claussen. American 10-Øre Bazar ved Levi Kopowski. In­ deh. L ICopowski. American Tailor ved AC Syrigs Enke, Thora Emilio Syrig, Haandv. Indeh. FG Syrig. American Tobacco Co., The, Akts. Bestyrelse: II C Owen, C.T Parsons, VM Amdrup, SJ Gillch- rest, J Hood, L Hallward og CT Hiil, do fire sidstn. af London, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: OJC Smith og ICH Svendsen i Foren, eller en af dem i Foren, med et Bestyrelses- medl. Aktk. 100,008 Kr. Amerikansk Maskin-Import, Hcllstrøm & Præst­ mark. Indeh. VE Præstmark. Amerikansk russisk engelsk Gummi Import, Chr. en-i stansen. Indeh. C Christensen. Prok.: CC Jørgensen. Amerikansk Skotøjs-Reparations Fabrik ved Lauritz V Bisbjerg. Indeh. ALV Bisbjerg. Amerikansk Tøjrensningsanstalt, FG Syrig. In­ deh. FG Syrig. (TCbhvn. & Frdbg.). Ammentorp Karl, Hdl. Indeh. K Ammentorp. Ammitzbøll AV, Hdl. Indeh. AV Ammitzbøll. Amona, Akts., Smørhdl. m. m. Bostyrer: NM Nielsen, der tegner Frm. Aktk. 2600 ICr. Amsterdammer Kaffemagasin, Peter Bortramsen. Indeh. PHL Bertramsen. Amstrup Brødrene, Haandv. Indeh. J Amstrup og AMC Amstrup. Amnndsen Brødr., Hdl. Indeh. FPH Amnndsen. Amundsen W, Hdl. Indeh. WA Amundsen. Anchiovisforretningen Norge ved H Petersen. Indeh. H Petersen. L’Ancien Monastére, Will. Spange. Fabr. Indeh. HCM.W Spange. Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsikrings­ selskab). Direktion : JF Steffensen (adm. Direk­ tør), JJ Hammer, Jerno, A Nielsen, Sveistrup Østergaard, og.MN Slebsager, Vejen. Frm. teg­ nes af den adm. Direktør i Foren, med en af de andre Direktører. Indskudt Garantikapital -. 2 Miil. Kr. Andelsbanken, Akta. Bestyrer: JG Schiødtc, der togner Frm. Aktk. .10,000 Kr. Andelskassen JG Schiødte & Co. Hdl. og Bank- forr. Indeh. JG Schiødte.

Arb—Ban

V — 991 Atelier Alfa ved Marius Pindborg. Indeh. M Pindborg. Atelier Elegance ved P nansen. Indeh. FPN Hansen. Atelier Elektra ved A Højring. Indeh. Aage B Højring. Prok. : Johanne Obel. Atelier Empire ved W Gollmann. Indeh. FMW Gollinann. Atelier for moderne Broderi, Akts. Bestyrelse: O PS Petersen og CA Gudnitz, Slagelse, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Minna I Gudnitz i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Akik. 20,000 Kr. Atelier Friis, Akts., Fabr. af Lyskopieringspapir m. m. JH Hjort er Bestyrelsens Formand og tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Prok.: TM Pflug- macher. Atelier du Nord ved H Nybo. Indeh. H Nybo. Atelier Nora ved H Nybo, Haandv. Indeh. II Nybo. Atelier Populær ved W Gollmann. Indch. FMW Gollmann. Atelior 1009, Henry Adler, Akts. Bestyrelse: OE Adler (Formand), der tegner Frm., og I Ilolm- Jensen. Aktk. 25,000 Kr. (Frdbg.). Atlanta, Akts. Kommissionshdl. en gros. Besty­ rer : AH Jensen, der tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Atlantic, Akts., Smedchaandv. Bestyrelse: EE Nielsen og ICJ Smidt, der hver for sig tegner J:rm. Aktk. 1000 Kr. Atlas, Akts., driver Maskinfabr. og Jærnstøberi. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad : Joh. Guildal, NC Monberg, EV Schou og HCV Møl­ ler, og en Driftsbestyrelse: HII Schou, OLN Madsen og EJF Vøhtz. Frm. tegnes enten ar to Mdl. af Driftsbestyrelsen i Foren, eller af en af disse i Foren, med et Medlem af Besty- relsesraadet. Prok. har hver enkelt af Drift- bestyrelsen i Foren, med HTA Mårtens. Aktk. 1 Miil. Kr. Atlas Assurance Company. et Akts. i London. Aktk. Sti. 1,200,000. Herværende Bestyrere: Frm. ICriigor & Rubow [se dette], i'rok.: CL M Christiansen og REA Spiegol i Foren. Aubertin '& Co., Hdl. Indoh. BLH Aubertin og AFF Aubertin. Aubertins Træimport. Indeh. LEE Aubertin. Augustinus Chr., Fabr. Indeh. AEC Augustinus. Prok.: LSC Augustinus. Auktions- og Partivare-Udsalg af Manufaktur ved Charles Forum, Indeh. CE Forum. Aurora, Akts., Fabr. Frm. tegnes af IA Hansen og V Walther. Aktk. 12,000 Kr. (Frdbg.). Austral, Akts., Detailhdl. Bestyrer: CN Hanson, der tegner Frm. Aktk. 1100 Kr. Auto-Auto, H Block, Hdl. Indeh. IIEFR Block. Antodcpotct for Skandinavien, H Bencard, Hdl. Indeh. HLT Bencard. Auto Gummi Børsen ved M Svendsen. Indeh. M. AC Svendsen. (Frdbg.), Autohuset, Akts., Udlcjn. af Garager. Bestyrel­ se : HG Meulengracht, KII Meulengracht og IIVGS Klein, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 4000 Kr. (Frdbg.). Auto-Lygten, Akts. Bestyrelse.: NM Jørgensen, V C Fabian, MP Lorango og HO Sørensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Automatforsikringen Dana, Akts. Bestyrelse: MP Lorange (Direktør), VF Hansen og CAM N Hyldstrup, Hørsholm. Frm. tegnes af Di­ rektøren alene eller af to andre Bestyrelses­ medl. i Foren. Prok.: CAMN Hyklstnip. Aktk. 500(1 Kr. Autømathotellet, Akts. Bestyrelse: CY Jørgen­ sen, LEPR Nielsen og M Mortensen, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Automatic, se Telefon-Fabrik Automatic. Automatisk Facondrejeri & Metalskruefabr. ved MB Richter. Indch. MB Richter. Prok.: FV . Richter. Automat- & Kantionsforsikringen, Akts. Besty­ relse : VLC Palslev, der tegner Frm., CE Pal­ lis, Aarhus, HV Nyholm og HF Willer. Aktk. 100.000 Kr. Automat-Magasinet, Akts. Bestyrelse: JA Ander­ sen og P Wittrup, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 4000 Kr. Aulomatselskabct Reform, Akts., Fabr. og ’IIdl. Bestyrelse: A Krohn, JH Krohn og CC Lar­ sen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk.10,000 Kr. Automobil-Aktieselskabet Gladiator. Bestyrelse: SJ Federspiel (Formand), CL Mackeprang, ' Bjørncmosegaard, og AC Olsen, Hesselager, Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Prok.: AC Olsen. Aktk. 100.000 Kr. Automobil-Telegram Kioskerne, Akts. Bestyrelse: CV Sparwath (Formand), der tegner Frm., AC Meyer (Næstformand) og J Hansen. Aktk. 12.000 Kr. (Frdbg.). . „ x ^ ... Auto-Stereotypi (Niels Bendixens Patent), Akts., Bestyrelse: SW Løvenskiold, LEL Ihrich og P Malling, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Aktk. 60,000 Kr. Aux petit fours. Akts., driver Kagebagernæring. Bestyrelse: ET Schoustrup, LCK Jacobsen og HA Jørgensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 8000 Kr. Avance ved Jul. Boeck, Hdl. Indeh. CJ Boeck.

Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsen- mcdl. Prok.: Formanden i Foren, med CV Møi­ ler. Aktk. 6000 Kr. Arbejdernes Ligkistemagasin, Vesterbro-Afdeling, Akts. -Bestyrelse: JC Jensen (Formand), CS Rasmussen og IIP Christensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelses­ mod!. Prok.: Formanden i Foren, med CV Møller. Aktk. 4000 Kr. Arbejdernes Livsforsikringsselskab, Sclsk. med begr. Ansvar. Bestyrelse: RP Daugstrup, NP Christensen og WP Arup, der to i Foren, teg­ ner Frm. Prok.: JV Olsen. Indskudt Kapital: 14,652 Kr. Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, et Selsk. med begrændset Ansvar. Bestyrelse: FC Hansen, JJ Bruun, JPA Møller, AJ Meyer, HC Møller, CL Pagli, CAR Bech, Engelsborg, N Jensen, Tou- strup, JFH Stilling, Randers, N Trautncr, Sorø, og J Wedcll-Neergaard, Svenstrup, der syv i Foren, tegner Frm. Kapitalen er vekslende. Prok.: Direktør Em. Rønnotv. Arbo-Biihr & Co., Akts. Hdl. Bestyrelse: H Daugaard, N Bjerre og CF Arbo-Biihr (Direk­ tør). Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af do to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 175.000 Kr. (Frdbg.). Arboe Oli, Akts. Detailhdl. OH Arboe er Besty­ rer og tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Arboe Otto, Akts. Tømrer- og Entrepronørforr. Bestyrelse: OH Arboe. A Poulsen, O Krabbe og A Meyer. Frm. tegnes af Førstn. alene eller af to af do andre Modi. i Foren. Aktk. 13,600 Kr. (Frdbg.). Armour & Company, Akts., Import- og Eksport- hdl. Bestyrelse: NW Årfelt, OV Bay, JO Armonr, Chicago, og J Morrow, Rotterdam, af hvilke de to første tegner Frm. i Foren. Aktk. 250.000 Kr. Arnbak’s Kunsthandel. Indch. MKFD Arnbak. Arnhof Edvard, Fabr. Indeh. EPA Arnhof. Arnicin, Teknisk Fabrik ved Mørup Petersen & Sonno Hansen. Indeh. CAM Petersen og JS Hansen (Frdbg.). Arntzen Frode, Hdl. Indeh. FKA Arntzen. Arnum, Akts., Hdl. m. Smør m. m. Bestyrelse : PG Éskesen og CM Sølbeck, der i Foren, teg­ ner Frm. Aktk. 10,006 Kr. Aroma, Akts., Cigarhdl. Bestyrelse: VLE Chri­ stiansen og C Petersen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. (Frdbg.). Aroma, Akts., Detailhdl. Bestyrelse: Fru LS Jørgensen, der tegner Frm., AFF Phistcr og BM Jacobsen. Aktk. 3000 Kr. Asakofsky L, Bagerm. Indeh. CL Asakofsky. (Frdbg.). Asbest- og Oliekompagniet, Akts. Bestyrer : EIIB Olsen, der tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Aschchoug II Æ Co., Kbhvnskontoret ved Mar­ tin Creulz, Hdl. Indeh. MC Crcutz. Asgog (Anglo-Skandinavisk Gummi- & Guttaper- kalager), Akts. Bestyrer : AE Larsen, der teg­ ner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Ash Olnudius Sons & Co., Ltd., Depot ved Poul Steffensen. Indeh. PG Steffensen. Asgeirsson A, Hdl. Indeh. Sigridur M Asgeirs- son, f. Snndholt. Prok. .TM ltiis. Asia, Gerda Mannheimer, Hdl. Indeh, G Mann- heimer. Asiatisk Tekorrvpagni, Akts. Bestyrelse: AC Lin- nemann (Formand), der tegner Frm., OT du Rictz, Norrkøping, og A Meder, Gøteborg, Prok.: IWM v. Bornstcdt. Aktk. 200,(XX) Kr. Asmussen II, Hdl. Indeh. II Asmussen. Prok.: E PII Lous. Asmussen J, Hdl. Indeh. JJA Asmussen. Prok.: PC Asmussen. Asnæs’ Hovedkontor for Inden- og Udenlandsk Salg, N Jnel Schmidt. Indeh. NJW Schmidt. Asp OF, Fabr., Indoh. FLN Bock og Alma Bock. Prok.: LJF Mathe. Asp’s OF Udsalg. Indeh. FLN Bock og Alma Bock. Prok.: CF Klit. Aspegrén’s AA Eftf., Hdl. og Spedition. Indeh. FO Hoffmeyer. Prok.: NLEG Matthiessen. Aeperman, Akts. Hal. Bestyrelse: JA Hansen og HP Hansen, der tegner Frm. i Foren. Aktk. 500 Kr. Assecuranz Union af 1865, Akts., i Hamborg. Aktk. 4 Mili. Rmk. Herv. Best.: Frm. Max Levig & Co. [se dette]. * Assnranceforretningen Ydnn ved FS Nissen. Indeh. FS Nissen. Assurandøren, Tidsskriftet, Akts. Bestyrer: OA Rechendorff. Kapit. 2000 Kr. Asta, Dansk Fabrik for Metaltraadslamper, Akts. Bestyrelse: F Hey (Formand), F Hornemann og HB Linnemann. Frm. tegnes enten af For­ manden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: DA Rubin. Aktk. 75,000 Kr. (Frdbg.). Astom, Akts., Konfektfabr. Bestyrelse: CR Pe­ tersen, FAV Kirchhoff og C Larsen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: CR Petersen. Aktk. 5000 Kr. Astrachan Caviar Import. Holger JF Asmussen. Indeh. HJF Asmussen. Prok.: Dagmar CA Asmussen. Astrup Wiggo jun., Hdl. Indeh. WC Astrup. Prok.: IC Astrup. Firma-Register ior Kjøbenhavn

Avanti-Kompagniet ved A Volmer Huus, et Kom­ manditselskab, der driver Haandv. AV Huus. Prok.: Anna M Huns. (Frdbg.). Avanti ved JC Larsen, Haandv. Indch. JC Lar­ sen. Ax ved Vilh. Jensen, Assuranceforretn. Indeh. V Jensen. Axel, Akis., Hdl. m. Husholdningsart. Bestyrel­ se: CF Nielsen (Direktør), der tegner Frm., og AV Nielsen, Aktk. 1000 Kr. Axelholm, Hdl. og Haandv. Indeh. T Axelholm. Prok.: THM Mortensen. Axt P & Co., Hdl. Indeh. PJ Axt. Prok. : Maria E Axt. Baadfarten paa Søerne, Akts. Bestyrelse: ET Nielsen og LPC Larsen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 30.000 Kr. Baadh & Winther’s Eftf., Hdl. Indeh. Julins G Rohdo, AW Kohde og JG Rohdc. Prok.: FC Jørgensen og TG Sørensen. Baagøe’s T Eftf., Ildl. og Fabr. Indeh. AGS Ammerup. Prok.: FVGO Frandsen. Baaudsiempliligsmaskinen, Akts., Fabr. Besty­ rer : L. Levysohn (Direktør), der tegner Frm. Aktk. 6000 Kr. Bach Jørgen, Hdl. Indeh. JGC Bach. Bach’s O Kaffehandel, Akts. Bestyrelse: BO Hertz, PL Carl og O Bach, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Prok.: 0 Bach. Bache Chr., Hdl. Indch. CBO Bache. Bacher PO, Akts., Herreekviperingshdl. Besty­ relse: OE Krabbe og Fru TL Petersen, der 1 Foren, tegner Frm. Prok.: HP Bacher. Aktk. 6000 Kr. Bachler’s Georg Eftf., Haandv. Indeh. IE Lan- germann. Backhauscn Chr., Haandv. Indeh. VA Backhan- sen. Badeanstalten Kjøbenhavn, Akts. Bestyrelse : Ulf Hansen, Formand, EE Faber, IIF de Neer- gaard, OCK Drewes og SO Jensen der to i Foren, tegner Frm. Prok.: AED Møller. Badeanstalterne Helgoland, Akts. Bestyrelse: A W Colding (Direktør), TE Colding og JL Nathansen. Frm. tegnes af førstn. aleno eller af do to sidstn. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Baden Jakob.'Haandv. Indeh. J Baden. Baden Ole, Haandv. Indeh. O Baden. Badische Assecuranz-Gescllschaft, Akts. i Månn- heim. Aktk. 2 Mili. Mark. Herværende Repræ­ sentant: Frm. Joh. L Madsen [se dette], der tegner Frm. Baess A & Komp., Hdl. Indeh. AM Baess og IISE Møller, begge af Aarhus. Prok.: SA Møl- ler og K Møller (Kbhvn. & Frdbg.). Ragorovnen Perfekt ,Akts., Bygn. af Bagorovne. Bestyrelse: HC Hansen og J Wiedbrecht, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Bagge’s Fr. Kongelig nof-Bogtrykkerl. Indeh. FA Baggo og SA Bagge. | Bagger’s Charles Eftf., Hdl. Indeh. VF Kjær. Bagger Gottschalch & Co., Hdl. Indeh. CA j Erichsen. Bagger II, Hdl. Indeh. H Bagger. Bagger’s William Eftf., Hdl. Indeh. RJ Ras­ mussen. Baggesen Ragnar, Hdl. Indeh. R Baggesen. Bahnsen Hansen, Hdl. Indeh. LSE Bahnsen Hansen. Prok. : NPN Andresen. Bakko’s II Chr. Boghdl. Indeh. JE Wismann. Bakteriologisk-kemisk-teknisk Laboratorium Hal­ las ved 1-1M Ilallas. Indeh. HM Hallas. (Nor­ dre Birk). Bakteriologisk Laboratorium Ratin, Akts., Frem­ stilling af en Bakteriekultur. Bestyrelse: VH Pedersen, IINJ Goldschmidt, HC v. Harten, E , Henius og LW Kjær (adm. Direktør), af hvilke to i Foren, tegner Frm. Aktk. 200,000 Kr. . (Frdbg.). Bakteriologisk Laboratorium Ratins Salgskontor , for Danmark ved Viggo Petersen. Indeh. VG | Petersen. Ballin’s MJ Sønner, Akts. Fabr. og Haandv. ! Bestyrelse: MA Ballin. EJ Møller og AJF i Levin. Frm. tegnes af førstnævnte alene eller ! af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: TM Poulsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. I 3 Miil. Kr. (Frdbg.). Ballin’s Mogens Eftf. Haandv. Indeh. HP Hertz. I Balslev Johan, Hdl. Indeh. JC Balslev. Baltic Company Ltd., Akts. Im- og Export af Mel, Korn og Foderstoffer. Bestyrelse: ND Mørch, der tegner Frm., S Jiirgcns og IIP Haustrup, Helsingfors. Prok.: S Jiirgcns. Aktk. 60,000 Kr. Baltisk-Asiatisk Kompagni, Akts. Indeh. Frm. Kbhvns Fjerrenseri, Akts. Baltisk Speditions- & Kommissions-Kompagni, Akts. Bestyrelse: E Meyer (Forretningsf.), der tegner Frm.. JV Ilaase og CV Christiansen. Aktk. 12,000 Kr. BanankafTe-Kompagniet ved David Metz. Indeh. i D Metz og HL Nathan. Banankompagniet, Akts. Bestyrer: ON Juul, der tegner Frm. Aktk. 4000 Kr. Bandage- og Sygeplejemagasinet, Akts. Bestyrel­ se : AAV Birch, MNHG Jacobsen og L Philip-

Ban—Bir sen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: HV Brandt. Aktk. 33,000 Kr. Banemann & Knudsen, Haandv. Indeh. KCVF Banemann. Bang AC, Haandv. Indeh. OCF Bang. Prok.: CG Sønderby. Bang Carl, Hdl. Indeh. Anna. HL Bang. Bang Conrad, Hdl. Indeh. CN Bang. Prok.: AL Kruse. Bang & Olsen, Akts., Hdl. en gros m. Skotøjs- art. Bestyrelse: A Bang og CJ'UE Olsen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: CJTJE Olsen. Aldk. 25,000 Kr. (Frdbg.). Bang & Pingel, Hdl. Indeh. Hl' Pingcl. Prok.: NJ Hamborg. Bang & Tegner, Fabr. Indeh. SMF Bang og LBN Tegner. Deltagernes private Gæld er Frm. uvedkommendo. Banken for Lyngby og Omegn, Akts., Bestyrelse : J Lemche (Formand), G Jensen (Næstformand), G Binder, FE Bugge, J Lund, R Rasmussen, C Sørensen, NVL Rasmussen (adm. Direktør) og C Fabricius, G Binder, J Lund og C Sørensen udgør Kontrolkoinitéen, dor tegner Frm. i FoTen. eller hver for sig i Foren, med NVL Rasmussen. Prok.: NVL Rasmussen i Foren, med Kasscrcrsken Catinca Petersen eller Bogholderen MA Kongshaug og en af do to sidstnævnte i Foren, med 2 af Kontrolkomi­ téens Medl. Aktk. 250,000 Kr. (Nordre Birk). Banken for Ny Holte og Omegn, Akts. Bestyrel­ se : EC Hilbert (Formand), J Steger, CFC Tver- moes, TC Løvenskiold og V Walløe. Frm. teg­ nes af Formanden i Foren, med et andet Be- styrelsesmedl. eller af 3 Bestyrclsesmcdl. i Foren. Aktk. 40,000 Kr. Prok.: JP Nissen i Foren, med Formanden eller to andre Bestyrelscsmodl. (Nordre Birk). Bankhuset Danmark ved Carl Gabs. CCN Gabs. Bankinstitutet Skandia, Akts. Bank- og Veksele- rerforr. Bestyrelse: ME Rasmussen, Formand, og CCN Gabs, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Barding’s Johs. Farverier og kem. Tøjrensnings- etabl., Akts. Bestyrelse: J Barding, JF Bar- ding og C Barding, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. Barfod Olaf O & Co., Hdl. Indeh. OO Barfod. Prok. JF Hansen. Barfoed N Chr., Ildl. Indeh. NC Barfoed. Prok.: AV Dreyer. Barnevognsfabrikken Helge ved GP Sørensen. Indeh. OP Sørensen [Navneforandring til Løk- kegaard], Prok.: K Bondtzen. (Frdbg.). Bartcls Søstrene, Hdl. Indeh. CFM Barteis og LII Barteis. Barth & Jensen’« Eftf., Hdl. Indeh. WC Hansen. Bartholdy Chr. E, Haandv. Indeh. CEO Barlhol- dy. Prok.: Inger KM Bartholdy. Baseler Versicherungs-Gcscllschaft gegen Feuer- schaden, et Akts. i Basel. Aktk. 10 Miil. Frcs. Herværende Bestyrer: Frm. AN Grøn & W Witzka [se dette]. Basler-Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Akts. i Basel. Aktk. 5 Mili. Frcs. Herværende Be­ styrer : Frm. Kniger & Rubow [se dette]. Prok.: CLM Christiansen og REAB Spicgcl i Foren. Bast’s CE Efterfølgers Efterfølgere. Fabr. Indeh. H Lorentzen. Batzkes Eftf. ved HCM Bcrtelson, Hdl. Indeh. II CM Bertelsen (Frdbg.). Bau Wilhelm, Haandv. Indeh. J Bau. Baumann Max, Akts. Hdl. m. Baandstemplings- app. m. m. Bestyrelse: NV Andersen og GV Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk.6000Kr. Baumgartcn & Schmidt’s Efterfølgere, Hdl. In­ deh. PF Pedersen og IIP Hansen. Banne Joh. & Co., et Kommanditselsk., der dri­ ver Hdl. Indeh. FCCJ Baune. Bay Frants & Co., Hdl. Indeh. FO Bay, JL Bay og FCJ Roheff. Prok. : IIK Larsen. Bay Juls. Hdl. Indeh. J Bay. Bayer Carl, Akts., Hdl. med Landbrugsartikler. Bestyrelse: CPG Bayer (Direktør), der tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Bech & Buch, Akts., Hdl. med Manufakturvarer. Bestyrelse : H Repsdorph og CA Buch, der hver for sig tegner Frm. Prok.: GKS Lauridsen. Aktk. 120,000 Kr. Bech Harald & Co., Hdl. Indeh. II Bech, IIMF Bech og CC Bechgaard. Bech Jørgen & Sønner, Hdl. Indeh. Louise A Hansen (med Lavværge G Hartmann). Prok.: HL Jacobsen og S Thamsen i Foren. Bech Theodor, Hdl. Indeh. CT Bech. Bech VC & Søn. Haandv. Indeh. VCS Bech og BMN Bech. Beck & Jørgensen, Hdl. Indeh. CJH Beck og F PC Jørgensen. Becker Carl J, Hdl. og Assuranceagentur. Indeh. CJ Becker. Becker Carl L, Akts. af 19. Juni 1913, Hdl. m. Konfiture m1. m. Bestyrelse: CI, Becker (Di­ rektør), der tegner Frm., og Fru A Schwensen. Aktk. 5000 Kr. Becker Otto, Hdl. Indeh. OC Becker.. Beckett & Meyer, Hdl. Indeh. L Meyer og ES Meyer. Prok.: HP Heilbuth.

Bergh’s van den Margarineoplag ved Bang. In­ deh. IIV Bang. Bergmann’s Emil Eftf., Hdl. Indeh. JJH Due­ lund. Bergmann & Iliittemeier, Akts., Fabr. af Cykler og Symaskiner. Bestyrelse: FF Huttcmeier, A PC Strandgaard, AL Schjønning, adm. Dirckt. og VCC Falgren-Schafer. Frm. tegnes enten af den adm. Dirckt. alene eller af 2 Bestyrclses­ mcdl. i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Bcrgske Blade, De, Interessentskab ved S Berg, et Kommanditselsk., der driver Haandv. Ansv. Deltager: S Berg. Prok.: RK Olsen. Bergsøe Paul, Fabr. Indeh. P Bergsøe. (Frdbg.). ,,v. Berkcl’s Patent", Maskinfabrik, Akts. Be­ styrelse : AT Michaelsen, der tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Berliner-Bazaren, Akts. Detailhdl. Bestyrelse: D N Kantor, E Kam;as, Malmø, og II Paboritz, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 7000 Kr. Berliner Stegefedt, A.Kicme. Indeh. AJII Kierne. Berner Aug., Hdl. CIIA Berner. Berner Aug. & Co., Ildl. Indeh. CHA Berner og CO Pedersen. Berner & Welandcr, ndi. Indeh. IIJ Berner. Prok.: JH Berner. Bcrni, Akts., Hdl. Bestyrelse: PA Pedersen, LP Henriksen og Fru AWK Pedersen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Fru AWK Pedersen. Aktk. 1000 Kr. Bernhard, Akts. Hdl. med Fødevarer. Bestyrelse: FC Schepler (Formand), der tegner Frin., og OH Christiansen. Aktk. 1500 Kr. (Frdbg.). Bernstoin I, Hdl. Indeh. I Bernstcio. Bertelsen Chr., Akts. Vinhdl. Bestyrelse: L Chri­ stensen, JCJ Drctvs og CM Haucrslcv, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. Bertelsen Pjcdsted, Akts., Hdl. Bestyrer: N Pjed- sted, der tegne,r Frm. Aktk. 5000 Kr. Bcrthelsen Hans, Hdl. Indeh. H Berthelscn. Bertholsen & Sørensen, Fabr. Indeh. P Bcrthelsen. Bestie Georg. Ildl. Indeh. GC Bestie. Prok.: H Chr. Koilian alene samt JA Mortensen og VE Løve i Foren. Bethesdas Boghandel ved Axel Larsen. Indeh. AEG Larsen. Bianco Luno’s Bogtrykkeri. Indeh. CJ Aller, A Aller og V Aller. Prok.: VC Berg. Bidstrnp’s Edvard Eftf., Hdl. Indeh. AC Hcnd- riksen og CJF Probst, der i Foren, tegner Frm. Bie FL, Akts. Hdl. med Bogtrykkeri- og Bogbin­ derimaskiner. Bestyrelse: O Skotvcdt, Kristia- nia-, og HL Erichsen, der hver for sig tegner Frm'. Aktk. 10,000 Kr. Biohi G, Hdl. Indeh. GF Biclil. Bielefoldt CH, Ildl. FS Bielefeldt. Bigier Joh. & Søn, Hdl. Indeh. AA Bigier. Bigier V.T & Co., Fabr. Indeh. VCA Bigier. „Bikuben", et Selsk. med begrændset Ansvar, som driver Sparekassevirksomhed. Direktion: HL' Wcstorgaard, STIC Biilow og V Berg, af hvilko to i Foren, tegner Frm. Bildsø & Co., Hdl. Indeh. RH Schou. billige Lædervareforretning, Den,-Akts. Bestyrer: AW Olsen, der tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Billige Sæbendsalg, Det, Akts. Bestyrer: FT Thomson, der tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. Biltzing’s D kemiske Depot. Indeh. HKD Bilt- zing. Prok.: Fru O Biltzing. (Frdbg.). Bilz Central-Bureau for Skandinavien, Akts., Hdl. Bostyrer: JA Andersen, der tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Binder JL & Co., Uldvare- og Tæppefabr. samt Uldtæppcvadskeri. Indeh. Georg CA Binder. (Nordre Birk). Bing & Grøndahl’s Porcelænsfabr., Akts. Besty­ relse : IIJ Bing (Direktør), RF Hendriksen, H Petersen, II Levin og A Ileide. Frm. tegnes af Direkt. alene eller af to Bestyrelsesmod!. i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Prok.: P Simonsen. Bing & Grøndahl’s Fabrik for Kjøbenhavns Por­ celæn, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl’s Porcelænsfabrik. Bing & Grøndahl Ltd. Manufactory of Copen- hagen-Porcellain, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl’s Porcelænsfabrik. Bing & Grøndahl A/G Manufactur fiir Kopcnha- gen-Porzellan. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl’s Porcolænsfabrik. Bing & Grøndahl S. A. Manufacture do Porce- laino de Copenhague, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl’s Porcelænsfabrik. Bing & Grøndahl’s Fabrik for Kjøbenhavns Sten­ tøj, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl’s Porcelænsfabrik. Bing & Grøndahl Ltd. Manufactory of Copenha- gen stone-ware & crockery. Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl’s Porcelænsfabrik. Bing & Grøndahl A/G, Manufactur fiir ICopen- hagen-Steingut. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl’s Porcelænsfabrik. Bing & Grøndahl S. A. Manufacture do Grés de Copenhague, Akts. Indeh. Bing & Grøndahl’s Porcelænsfabrik. Binzer’s FE Eftf., Haandv. Indeh. ØSL Johnsen. Prok.: Anna CN Johnsen. Biorarna ved Søren Nielsen, Haandv. Indeh. S Nielsen. Birch’s Chr. Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelse: Anna E Birch og KE Birch, der i Foren, teg­ ner Frm. Aktk. 2000 Kr. Firma-Register for Kjøbenliavn

V — 992

Beckett & Paaschc, Akts., Hdl. Bestyrelse: WA Beckett og II Paaschc, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 4000 Kr. Beckrnann & Jørgensen, Hdl. Indeh. Alexander Beckmann. Prok.: Adolf Bcckmann og GE Beckrnann. Bccr’s PW Eftf., Ildl. Indeh. HCJ Kruse. Behrcns A. Prok.: Frederikke L Behrens. Beitzcl Carl, Haandv. Indeh. JC Beitzel. Beitzcl jun. Carl, Haandv. Indeh. CAA Beitzel. Boldring & Company, Kommanditselsk., Spedi­ tion. Ansv. Delt. STI Beldring. (Frdbg.). Bclgica, Akts., Hdl. Bestyrelse: JL Parker og J Colien, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 20.000 Kr. Belgisk Import-Kompagni, J Bøgelund og J Bruun. Indeh. JAH Bruun. Prok.: CV Chri­ stiansen. Bella Nova, Fabr. Indeh. Alvilda JA Mansfeld- BOlIner. Prok.: GJC Rieneck. Bellovue Kiosk, Akts. Bostyrelsc: CWV Messer- schmidt og A Lunn, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 6000 Kr. (Nordre Birk). Hclysningskompagniot llclios, Akts. Bestyrelse: .TV Christensen og PL Levin, Odense, dor i Foren, tegner Frm. Prok.: E Rannow, M.TH Liehmc og GII Ballin, fo i Foren., eller hver af disse i Foren, med ot Bestyrclsesmcdl. Aktk. 40.000 Kr. Bcncke Vald., Hdl. Indeh. OJV Bencke. Prok.: J Bencke. Bendix & Co.., Hdl. Indeh. Betty Bendix [er se- noro død] Prok.: WT Jessen og J Wetlosen i Foren. Bendix AII, Hdl. Indeh. GS Bendix. Bendix Brødr., Ildl. Indeh. W Bendix og GS Bendix. Prok.: CM Hansen. Bendix EA & Co., Spedition. Indeh. EA Bendix. Prok.: G.TN Andersen og MP Green i Foren. Bendix Julius & Steen, Vekselerer- og Bankfor- reln. J Bendix og VFC Steen. Prok.: CE Zichmann og PF Hcymann i Foren. Bendix M, ndl. Indeh. Martin Bendix og Louis Bendix. Bendixen Brødr., Ildl. Indeh. K Bcndixcn og P Bendixen. Bendixen L, Akts. Hdl. en gros og en detail. Be­ styrelse : L Bendixen (Formand), LJA Simon­ sen og OOLindhard, Frm. tegnes af Formanden alene eller af de to andre Bestyrclsesmcdl. i Foren. Prok.: O Bendixen, OG Møller og OJ Rønnebæk, to i Foren. Aktk. 230.000 Kr. Bendixsen’s Carl Cigarfabr. Indeh. FC Bendixsen. Bendixsen & Co., Ildl. Indeh. NS Iversen. Bcndtson P, Spedition. Indeh. PS Bendtsen. Bentzen JP & Søn, Spedition. Indeh. JP Bent- zen og RR Bentzen. Bentzon FC & Co., Spedition. Indeh. FC Bentzon og NII Bentzon. Prok.: Ingeborg AE Hansen. Benzen S & M, Haandv. Indeh. Sofie P Benzen og Mathilde J Benzen. Benzon Alfred, I-Idl. og Fabr. Indeh. BPLA Bon- zon og COV Benzon. Prok.: LB Andresen. Benzon L, Ildl. Indeh. L Benzon. Bcrhom Vilhelm, Hdl. Indeh. VNA Berbom. Prok.: AM Petersen. Berendsen’s B Olie- og Tjære-Kompagni, Akts. Bestyrer: B Bercndsen, der tegner Frm. Aktk. 125.000 Kr. Berenasen Sophus, Akts., Hdl. Bestyrelse: CB Ilonriqucs (Formand) og JM Bcrendsen, der er Kontrolkomité, L Elsass og ECV Hassing, der er Forretningsf. Frm. tegnes enten af Kontrol- komitéens Formand alene eller af to Forret­ ningsførere i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Prok. har Forretningsførerne, hver især i Foren, med AL Partsch eller P Engelbrecht Petersen. Berendt JA & Co., Hdl. Indeh. EM Salomon. Berent E & Co., et Kommanditselsk., der driver Haandv. Ansv. Delt. : KEP Berent. (Frdbg.). Berg Anthon, Hdl. Indeh. A Berg og TC Berg. Berg Brødr., Hdl. Indeh. AEA Berg og VPL Berg. Berg Chr. & Søn, Haandv. Indeh. WE Berg. (ICbhvn. & Frdbg.). Berg CH & Co., Akts., Hdl. Bestyrelse : CH Berg og GE Qvistgaard, der tegner Frm. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Berg EE & Co., Haandv. Indeh. Fru CS Berg. Borg & Friis, Fabr. Indeh. CE Tøttrup og P Stokkebye. Berg Hans Chr. & Flyge, Haandv. Indeh. HC Berg og PE Flyge. Berg & Hoffgaard, Hdl. Indeh. SP Berg og O Hoffgaard. Berg J, Hdl. Indeh. Ottilia VN Berg. Berg & Larsen. Hdl. Indeh. V Larsen Prok.: C A Mollerup og G Larsen. Berg’s Thorvald Eftf., Hdl. Indeh. SP Jensen og p w T I o r m o n c p n Berg WJ, Haandv. Indeh. PCE Uldall og CET Middelboe. Bergens Brandforsikrings-Selskab, et Akts. Aktk. 2.500.000 Kr. Herv. Best. : Frm. Theo. Koch & Co. [so dette]. Berger Gustav & Søn, Haandv. Indeh. CCGH Berger. Bergh & Owen, Hdl. Indeh. AJ Bergh og CA Owen, der tegner Frm. i Foren. Prok.: CA Owen.

JBirch Octavius, Akts., Møbclhaandv. Bestyrelse : GJO Birch,. der tegner Frm. Alctk. 1500 Kr (Frdbg.). Bird, Eriksen & Co., Akts., Snedkerhaandv Bestyrelse: S Bird og CA Eriksen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Birkedal N, Hdl. Indeh. NU Birkedal. Brok. : C Traberg. Birrani, Akts., Savskæreri. Bestyrelse • GF Schiøtli (Formand) og OR Mobeck, der tegner Frm. i Foren, samt MN Hansen. Brok. : OR. Mobeck og GF Schiøth. Aktk. 1:1,030 Kr. „Biscuitfabrilcken Norden" ved Christen Jensen. Indeh. C Jensen. Brok..- All Jensen. (Kbhvn. og Frdbg.). Bispebjerg Stenhuggeri ved Franz Grebe. Irideh. FOG Grebe. Bitit-Kompagniet, Akts., Forretn. ved Fremstil­ ling af Isoleringsmateriale. Bestyrelse: IIC v. 1 arlen, GI, Becker og HG Sally, der to 1 Foren, tegner Frm. Brok.: F Andersen. Aktk. 10,000 Kr. Bjerre Jobs., Hdl. Indeh. J Bjerre. Bjcrring’s JE Eftf., Forhen, ved FP Nielsen, Haandv. og Hdl. Indeh. FP Nielsen. B.inrki gren Joh. & Son, Ilaandv. Indeh. OM Bjorkegren. B.iørløw IIO, Fabr. Indeh. HO Bjørløw. Bjørn, Akts., Hdl. med Fødevarer. Bestyrelse: N AT Mathiesen og Th.JV Henrichson, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Bjørn L, Leopold Samuels Eftf., ndl. Indeh. LF, Bjørn. Prok.: AC Møllor. Bjørn-Anderscn E, Hdl. og Fabr. Indeh. E Bjørn- Andersen. Bjonihak Bruno Æ Co.. Hdl. Indeh. BF Bjørn­ bak. Prok.: TSB Drechscl. Bjørnbak’s P Konvolutfabr., Akts. Bestyrelse: I, P Wirenfeldt, adm. Direkt., CE Jensen og CB Herforth. Den adm. Direkt. alene eller de to andre Bestyrelsesmcdl. i Foren, tegner Frm. Prok. : I,TTPC Andersen og TP Arbye i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Bjørnsonsvojcns Kolonialmagasin, Akts. Bestyrer : NM Christensen, der tegner Frm. Alctk. 1000 Kr. Blaagaards kemiske Fabrik ved JIIM Gøtterup, Indeh. Cand. pharin. JIIM Gøtterup. Blaagaards I.erbrænderi. Indeh. Stephanie. PA Bernhoft, Louise C Ileegaard, LC Ileegaard, B Stephcnsen og Annette M Ileegaard. Frm. tegnes af LC Ileegaard og B Stephcnsen, hver for sig. Prok. : MF Hansen. Blaagaards Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: AL Levin, der tegner Frm., W Nielsen, V.T Guiidcl Og FHO Werner. Aktk. 15,000 Kr. B!au Kaffe-Mølle, Akts., Hdl. Bestyrelse: JM Mikkelsen (Forretningsf.), der tegner Frm., og HF Eimbælc. Aktk. 2000 Kr. (Kbhvn. & Nor- Blaaki1de ^Mølles Fabrikker, Akts. Bestyrelse : H CV Siegumfcldt (Formand), T Nielsen og JB Levin (Direktører), der hver for sig tegner Frm., samt LAC Chrisiiansen. Vejen, og ILT Han­ sen Odense. Aktk. 300,000 Kr. Black Emil, Hdl. Indeh. OEA Black. Blnckliurn, Akts.. Hdl. m. Kedelstensbriketter. Bestyrer: KS Schecl, der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Bladbureauet. Akts- Bcslyror : L Schuth, der teg­ ner Frm. Aktk. 2000 Kr. Bladcenl,ralen, Ludvig Schuth. Indeh. L Schiith. Prok. : CE Fænøe. Blankeiisleiuer’s Eftf., Hdl. Indeh. JWA Jensen. Prok.: Fru HT Jensen. Blegdamsmollen, V Lund & Co. Tndeh. YCS Lund. Blicherf MB, Hdl. Indeh. MF Bliohert. Bliehfcldf Lauritz, Hdl. Tndeh. LP Bliehfeldt. Blikvarefabrikken Skandia, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Eli Rasmussen, Slagelse (Formand), OF Brøchner, og AC Petersen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et af Bestyrelsens andro Medieminer. Akik. 50,000 Kr. Woch & Behrens, Hdl. Kommandilsclsk. Ansv. Helt. J.T Olisen. Prok. : CJV Dahl og NT Pe­ dersen i Foren. Bloch F, Fabr. Indeh. J Fenger. Bloch’s GM Eftf., Hdl. Indeh. V Holm. Bloeli Heymann- & Co., Fabr. Indeh. L Ilcy- inaun-Bloch og ATT Heyiriann-Bloch. Bloch Victor M, Fotomekanisk Etablissement. Indeh. VM Bloch. Bloeh-Jørgensen & Co., Akts., Fabr. af og Kdl. med Trævarer. Bestyrelse : E Kincli (Formand), F Kinch, Helsingør, KL Bloch-J'ørgensen og J H Jessen. Frm. tognes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmod!. Aktk. 70,000 Kr. ('Nordro Birk). Blomlicrg E, Hdl. Indeh. CE Blombcrg. Prok. : NM Jensen. Blomsten, Akts., Forretning med Erhvervelse og Udnyttelse af fasto Ejendomme. Bestyrelse : II Ilamrrrersholt (Direktør) og NCM Rømer. Frm. tegnes af Direktøren. Aktk. 150,000 Kr. Blomsferforretniiigen Aeacia ved L Frederiksen. Tndeh. LP Frederiksen. (Frdbg.). BIornsteiTorretningen Capri ved Jensen. Indeh. ICE Jensen. Blomstcsrforrctningen Latania, Dagmar Jensen. Indeh. Amalie D Jensen. 63 Firma-Register for Kjøbenhavn

Bir—Bro

V — 993

Boston, Akts., Hdl. ml. Fødev. Bestyrelse: JM Mikkelsen, der tegner Frm., og HF Limbæk. Aktk. 2000 Kr. (Frdbg.). Hostrup & Oo., Hdl. Kommanditselsk. Ansv. . Delt. R Bostrup. Bougakik ved AG Hansen, I-Idl. Indeh. AGM Hansien. (Frdbg.). Bouillontærningsfabrikkcn Dan ved S Molir. In­ deh. SM Mohr. Buulcvardkioskon ved N Nielsen. Indeh. N Niel­ sen. (Frdbg.). Boy, Akts., Hdl. Bestyrer: Cl Andersen, der teg­ ner Frm. Aktk. 500 Kr. Boyo V & Watt, Hdl. Indeh. LC Hansen. Boysen M, Ilaandv. Indeh. CFV Boyscn. Bram IICN, Akts. lldl. med og Opførelse af Ej­ endomme. Bestyrelse: 11CN Bram og UPB Ol­ sen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Brama-Livs-Eliksir, Fabr. Indeh. Alvilda. JA Mansfeld-Bftllner. Prok.: GJO Rieneck. Bramnier Hugo, lldl. Indeh. HN Brammer. Prok.: Helene AA Brammer. Bramsen Aage, Hdl. og Assurance-Agentur. In­ deh. AP Bramsen. Prok.: R Hammer og SB Bramsen. Bramsen Ludvig, Assuranceforretn. Indeh. L Bramsen. Brandforsikringsakticselskabet Norrland, Stock­ holm. Aktk. 1,050,000 Kr. Herværende Besty­ rer .- JAN Nyholm. Brandforsikringsselskabet Nederlandene af 1845, Aktieselskabet, Ilaag. Aktk. 4 Miil. Fl. Her­ værende Bestyrer : IIB Linnemann. Prok.: OH Holbøll. » Brandfri Kontonnøblcr, Akts. Bestyrelse: CV Ilanscn, J Jacobsen og IIFA Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: CV Hansen. Aktk. 31,000 Kr. Brandforsakrings-Aktiebolaget Fenix, et Akts. i Stockholm. Aktk. 1,600,000 Kr. Herværende Bestyrer: Frm. Hermann Raffol [se dette]. Brand- <£ Livsforsikrings-Akts. Skåne, Malmø. Aktk. 120,000 Kr. Garantifond 10,800,000 Kr. Herværende Bestyrer for Brandforsikring: HO Rist. Prok.: Augusta E Rist, Lili lt Tulinius og Harriet Schreiber. Brand- og Livsforsikrings-Akts. Svea, Gøteborg. Aktk. 10 Mili. Kr. Herværende Bestyrer: Frm. Fritsche & Co.’s Assiirancefonetning [se dette]. Brandt Emil, lldl. Indeh. Emil Brandt. Brandt Johannes, lldl. Indeh. J.J Brandt. Brandt Monritz, Hdl. Indeh. MG Brandt. Brandt NP, Kblivn’s. og Frdbg.’s Lader- og .Driv­ remme-Fabr. Indeh. NP Brandt. (Frdbg.). Ilrnnth Carl, Hdl. Indeh. CAK Branl.h. Braun Brødr., Fabr. Indeh. P Braun og HJ Iira,nn. Braunstein PC, Hdl. Indeh. PC Braunstein. Brok. : Gudrun Braunstein. Braunstein <£; Schibbye, ‘lldl. Indeh. N Schibbye. Prok. : JF Lønberg. Brehm’s Johs. Blikkenslagerforretning, Akts. Be­ styrelse : J Brelun, der tegner Frm., og J Ham­ mer. Aktk. 45(50 Kr. Bieit NC & Co., Hdl. Indeh. NCA Breit, NS Dahl og CC Lautrup, der to i Foren, tegner Frm. Brenøe Lauritz, Fabr. Indoh. Bodil II Brenøe. Briketforrotningen ved H Sand. Indeh. Hulda A H Sand. Brilie~Kliiiikkcn ved LN Andersen. Indeh. LN Andersen. Briucli A Spehr, Hdl. Indeh. UKS Brinch og JP KL Spehr. Brok.: JMJM .Betersen. Brinckmann C & Co.,Hdl. Indeh. OFA Brinck- mann. Brinkama Eduard Co., Akts., Kksportforr. Be­ styrelse : E Brinkama, Hamburg, og S Levin, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Brinker Jig Haandv. Indeh. SOA Brinker. Brinkmann A jun., Hdl. Indeh. AJ Brinkmann. Prok.: N. Gundersen. Brinkmaim & Ridder, Hdl. Indeh. W Brinkmann. Brinkmaun’s W Forlag. Indeh. W Brinkmann. Britannia ved Martin Jensen, Hdl. Indeh. NM J Jensen. Prok.: Fru C Jensen. (Nordro Birk). British America Assurance Oompany, Akts., i l ’o- ronto. Ilcrv. Bestyrer: CV Malm, der tegner Frm. Aktk. 1,400,000 Doli. British Crown Assurancccorporation Limited, The, Akts., i London. Aktk. Strl. 500,000. Her­ værende Bestyrer: Firmaet Anthony Worm [se dette]. British Motor Depot vod Block & Landrup. In­ deh. HEFR Block og JPW Landrup, der i Foren, tegner Frm. British Sibirian Company Ltd., The, Akts. Hdl. m. Landbrugsprodukter. Bestyrer: HP Hjerl Hansen, dør togner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Britisk Tehus, CS Lange. Indeh. CS Lange. Prok. : NGB Raasdmu. Brix HC & Søn, et Kommanditselsk., der driver Haandv. Ansv. Deltager : Anna I) Brix, der teg­ ner Frm. Prok.: A Brix. (Frdbg.). Brix-Pederson & Co., Ilaandv. Indeh. JPB Pe­ dersen og JB Hansen. Briza, Akts., Smørhdl. Bestyrer: Carolino M Christensen, der tegner Frm. Alctk. 4000 Kr. Broberg Chr., Søn & Co., Hdl. Indeh. CA Bro- berg. Prok.: C Rasmussen. 63

Blomsterforretningen Lotus, J'P Jensen. Indeh. J'P Jensen. Blomster- & Kranseforretningen ved Fasankirkc- gaarden, ved E Hansen. Indeh. Eline Han­ sen. (Frdbg.). Blyantsfabrikken Viking, Akts. Indeh. Akts. ITE Gosch & Co.’s Tændstikfabrikker og Aktietænd- sfikfabrikken Godthaab. Biædel J & Co., Akts., Bogtrykkernæring. Besty­ relse : J Blædel, LA Hamrticrich, AE Lem­ ming, L Ilammericli, Aarhus, og ES Flens­ borg, der hver for sig tegner Frm. Alctk. 35,000. Boas & Gautier, Hdl. Indeh. CD Gautier. Boas William, Hdl. Indeh. OFW Boas. Prok.: A J Boas. B. O. B., Bygge- og Offerte Bureau ved Axel AV Lund, Hdl. Tndeh. AAV Lund. Bock JR, Hdl. Indeh. JR Bock. Prok..- J Jør­ gensen. Bodé Charles & Co., Ilaandv. Indeh. Marie DC Brunger. Bodé Chas., Spedition og Haandv. Indeh. CEJ Bodé. Bodecker AF, Ilaandv. Indeh. AJE Bodccker. Boeno, Akts., Detailhdl. Bestyrelse : CIIJ Schep- ler, der tegner Frm., IIF Petersen og S Creif- fenberg. Aktk. 2000 Kr. Bogdanoff AN & Co., Akts., St. Petersborg. Kjøbenhavnfilial vod 13Mnus. Indeh. EB Minis. Bogforlaget Tyra, Akts. Bestyrelse: NOM Niel­ sen, der legner Frm., Fru MJ Nielsen og Frk. AA Petersen. Aktk. 2000 Kr. Bog- og Papirhandclen Fremad, Selsk. rn. be­ grænset Ansvar. Bestyrelse: HM Jensen, der tegner Frm., CS Christiansen, TAM Stauning og JA Hansen. Indskudt Kapital: 10,000 Kr. Bogtrykkeriet Eleklra ved II Hansen. Indeh. IT CC Hansen. Bogtrykkeriet Hafnia, et Selsk. med begrænset Ansvar. Bestyrelse: CE Kretzschmer og AS Vocgtle, der i Foren, tegner Frm. Indskudt Kapital : 5000 Kr. Bogtrykkeriet Mcrcantil ved S Thicle. Indeh. JS A Thielo. Bogtrykkeriet Steinhavt & Bøe. Indeh. Eli Stein- hart, Taarnby, og ALM Bøe. Bohn II, Hdl. Indeh. AG Bolin. Prok.: TAL Jen­ sen. (Kbhvn. og Sundbyvesfer). Bojesen’s Kay Sølvsmedie. Indeh. K Bojcsen. Boliginontering, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse : EV Gundcl og A.T.T Petersen, der i Foren, teg­ ner Frm., hæfter hver for Halvdelen af Selska­ bets Forpligtelser. Bomlioltz Vilhelm, Fabr. Indeh. Fru IE Bom- holtz sammen med sin faste Lavværge E Hart- mann. Prok. : Frk. I Agcrbundsen. (Frdbg.). Bona ved Bang. Fabr. Indeh. HV Bang. Bonaparte, Akts., Slagternæring. Bestyrelse: F J Rasmussen (Formand), HP Rasmussen, Næstved, og FC Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: FJ Rasmussen. Akik. 1000 Kr Bonne C Riis, Linoleum Aktieselskab. Bestyrelsen bestaar af en Kontrolkomité: CGE Werner og CHH Cremer, begge boende i Bromen, og en Direktion : 1IE Bonne og FW Gcrsdorf. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren., eller af en af disse i Foren, med et Medl. af Kontrolkomi­ téen. Aktk. 130,000 Kr. Bonne IlE, Hdl. Indeh. IIE Bonne. Prok.: HSP Madsen. Bonnesen’s A Modemagasin. Tndeh. Rasmino AK Bonnesen. Prok.; A Bonnesen. Bonncsen CN, lldl. Indeh. CNI Bonnesen. Prok.: COL Pelirson. Bonnesen & Danstrup, Fabr. Indoh. CF Dan- strup. Booek-Pelersen C, lldl. Indeh. Cathrine SA Boock- l’etersen. Borch Olaf, Fabr. Indeh. OG Borch. Borehorst & Mcsserscimiidt, Ilaandv. Indeh. AF BorchorsL og CWCE Messerschmidt. Borchsenius C, Hdl. Indeh. CLB Borchsenius. Prok.: Emma Borchsenius. (Frdbg.). Bork’s IIP Marinus Eftf., Ilaandv. Indeh. OJL Jensen. Bording FE, Hdl. og Ilaandv. Indoh. VJB Peter­ sen. Borgen, Aug., Hdl. og Assurance-Agentur. W Malling. Prok.: KO Ficli aleno samt NA Thom­ sen og PA Pedersen .i Foren. Borgen’s Papirforrctn. en gros. Indeh. JT Bor­ gen. Prok. : PW Bjørn. Borgen-Nielsen H, Hdl. Irideh. HCB Nielsen. Borgersen & Co., lldl. Indeh. WTruelson. Prolc.: TCI3 Petersen. Borgersensko Fabrikker, De, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: JM Carlsen, TCE Petersen og W Truelson, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 150,000 Kr. Prok. : W Truolsen. Borncfeldt JW, Hdl. Indeh. JWG Bornefeldt. Prok.: Mario LB Bornefeldt. Bornholms Granitværk, Akts. Adm. Direktør : H JB v. Ohlendorff, der tegner Frm. Aktk. 600,000 Kr. Borre & Nordholm, Hdl. Indeh. W Borro og AC Nordholm. Boning, Kruusc & Olsen, Hdl. Indeh. PA Krunso, Odpnsfc. Borum Charles, lldl. Indeh. AE Borum. Prok.: FO Borum.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker