Kraks Vejviser 1915 del 1

Animated publication

KRAKS

VEJVISER

DANMARKS HANDELSSPEJL

1915 146. AARGANG . KRAK 53. AARGANG

4 Å 4 KRAK

KRAK« FORLAG NYGADE 7, KJØBENHAVN .

OVERSIGT O V E R V E JV IS E R E N S IN D H O L D

Indholdsfortegnelse. (gule Blade) Alfabetisk Fortegnelse over samtlige i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af Afdeling og Sidetal. Afdeling I : Kort og Planer for Kjøbenhavn. Kort over samtlige Postdistrikter i Kjøbenhavn, Frederiksberg og Omegn; Sporvejs­ kort, Valgkredskort. Planer over Teatre og større offentlige Bygninger. Kundgørelser. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn. Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kbhvns. og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Byg­ ninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejledning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Postforsendelse, Vielse m. m.) (Se tillige Afdeling VI Provins-Register). Afdeling III: Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) Gade-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser i Kjøben­ havn, Frederiksberg og omliggende Villabyer med Angivelse af Postadresse, Kvarter (el. Kommune), Oppebørselsdistrikt, Kirke, Valgkreds, Politikreds, Forsørgelsesdistrikt og Værgeraadskreds. b) Hus-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Gade­ skitser, Oplysning om Gadenavnenes Oprindelse, de enkelte Huses Nummer, Matrikel­ nummer, Vurdering til Ejendomsskyld, Ejer, og et Udvalg af Beboerne. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Postdistrikter: Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk). Afdeling IV : Person-Register for Kjøbenhavn. Alfabetisk Fortegnelse over Privat-Personer og Forretninger i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade, Husnummer, Etage) Postdistrikt og Telefonnummer. I Slutningen af Registret en Liste over Døde. /

Afdeling V : Firma-Register for Kjøbenhavn. Uddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handelsregistrene. (Firmaer med Hjemsted i Provinsbyerne og paa Landet, se Afdeling VI.) Afdeling V I : Provins-Register. a) Sjælland, b) Lolland-Falster. c) Fyen. d) Jylland. Hver af disse Underafdelinger er atter inddelt i: 1) Forretninger. Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyg­ gelser en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder indenfor Handel, Haandværk og Industri, et Firma-Register (et Uddrag af de officielle Handels-Registre) samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, stedlige Myndigheder, større Institutioner, Foreninger, m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Et Firma-Register over Virksomheder, der har Hjemsted udenfor Byerne, findes efter hver Landsdels Byer. 2) Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Sam­ fundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. 3) Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund fremby- dende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse, Vurdering til Ejendoms­ skyld, Ejendomsforhold m. m. Afdeling V II : Fag-Register for Danmark. Fagvis ordnede Fortegnelser over Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næ­ ringsdrivende Erhverv i Danmark, (særlig detailleret for Hovedstadens Vedkom­ mende) og med Angivelse, i en betalt Tilføjelse, af den enkelte Virksomheds Specialitet. Afdeling VIII: Island. Real-Register. — Forretninger. — Privat-Personer. — Fag-Register. Afdeling IX: Færøerne. Real-Register. — Forretninger. — Privat-Personer. — Fag-Register. Afdeling X : Sverige, Norge, Finland. Fagvis ordnede Kundgørelser. Tilføjelser, der er komne til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt.

Mod Indsendelse af Kortet foran Titelbladet vil der gratis blive tilstillet Købere af, Vejviseren: Januar-Tillæg, Oplysninger og Berigtigelser til Vejviser 1915.

Sommer-Tillæg, de i det forløbne Halvaar, især ved April Flyttedag, foregaaede Forandringer.

Op tagelse i V e jv ise r en s k e r efter R edak tion ens Skon .

Forkortelser og Tegn.

adm. Aktk. Akts. Bp. Brh. Charlottl. Chrstholm. Chrsthvn. Co. DM. e. f. fh. FM. Forr. Frdbg-. Frm. GI. Haandv. Hdl. Hell. Hh. Indeh. K. Kbhvn. kgl. Klpbg. Kmh. Kmjkr. Krsthvn. kst. I.

st. u.

= store.

= administrerende. - Aktiekapital. - Aktieselskab. - Bopæl. - Brønshøj Postdistrikt. - Charlottenlund Postdistrikt.

under.

ved eller von.

V.

V-

Vester eller Vestre. Vanløse Postdistrikt. Øster eller Østre.

c i Gadenavn i Vanl. ii Gadenavn i E t a g e r : Bh 0-

- Christiansholm. - Christianshavn. - Compagni. - Dannebrogsmand. - efter. - for. - forhenvierende. - Fortjenstmedaljen. - Forretning. - Frederiksberg. - Indregistreret Firma. - Gammel. - Haandværk. - Handel. - Hellerup Postdistrikt.

Bagbygningen. Beletagen.

1)0

0

Entresol eller Mezzaninen.

Hh

Havehuset. Kælderen.

K

Mellembygningen.

Mb

Stuen.

S

ab

Sidebygningen.

i

1. Sal. 2. Sal.

2

*

Ejer (Bopæl i Ejendommen).

i Ilus-Heq. ( ) i Hus-Reg.

Matrikel-Nr., Vurdering til Ejendoms­ skyld. Ejer (ikke Bopæl i Ejendommen). Indehaver event. Medindehaver af det i Parentesen nævnte, indregistrerede Firma. — Træffetid.

- Havehuset. - Indehaver. - Kommandør af Dannebrog. - Kjøbenhavn. - kongelig. - Klampenborg Postdistrikt.

( )

i Person-Ret).

Telefon.

£

| Ara. I Bell. D Brh. 1 By D Cent. £ Gh.

Telefon Amager. Telefon Bellevue. Telefon Brønshøj. Telefon Byen. Telefon Central.

- Kammerherre. - Kammerjunker. - Kristianshavn. - konstitueret. - lille. - Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. - Medlem af Borgerrepræsentationen. - Medlem af Danske Selskab. - Medlem af Folketinget. - Medaljen for Druknendes Redning. - Medaljen for ædel Daad. - Medlem af Grosserer-SocietetetsKomité. - Medlem af Sø- og Handelsretten. - Medlem af Videnskabernes Selskab. - Nørre eller Nordre. - Prokura. - pensioneret. - Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget.

Telefon Godthåb. 1! Gjent. - Telefon Gjentofte. f Hell. - Telefon Helrup. £ Mil. Telefon Militær. i N Telefon Nora. D Ordr. Telefon Ordrup. i' st. Telefon Strand. D Søb. Telefon Søborg. £ Tg. Telefon Taga. £ v Telefon Vester. D Vanl. Telefon Vanløse. £ Vb. - Telefon Valby. £ 0 Telefon Øbro. 11 Postdistrikt B. m Postdistrikt C. E Postdistrikt F. m Postdistrikt K. m Postdistrikt L. m Postdistrikt N. m Postdistrikt S. §jj Postdistrikt Str. S Postdistrikt V. SS Postdistrikt 0.

MA. MB. MDS. MF. MfDR. MfæD. MGSK. MI&A. ML.

MSH. MVS. N- (i Gadenavn) Prok. ps. R. RE. S- (i Gadenavn) SK. St. (i Gadenavn)

- Ridder af Dannebrog. - Ridder af Elefanten. - Sønder eller Søndre. Storkors af Dannebrog. - Sankt.

Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og Villabyerne (Postdistrikter: Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk) findesi Vejviseren under K jøbenhavn i Modsætning til Provinsen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I Indholdsfortegnelsen findes i alfabetisk Orden samtlige Overskrifter over Vejviseren Emner og desuden Henvisninger fra saadanne Overskrifter, under hvilke man kunde tænke, at en Læser vilde søge disse Emner. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse" (der findes i Afdeling II) er der saaledes henvist fra Ordene: „Faksinge Sanatorium1, „Folkesanatorier", „Haslev Sanatorium", „Hospitaler og Sanatorier*1, „Jule­ mærkesanatoriet**, „Kystsanatorier**, „Nakkebølle Sanatorium", „Nationalforeningen**, „Ry Sanatorium", „Silkeborg Sanatorium", „Skørping Sanatorium** og „Tuberkulosens", samt fra Oversigten Foreninger 3 : Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. I Indholdsfortegnelsen er indskudt talrige Oversigter (fremhævede Typer) over sam menhørende Emner. Romertallet foran Sidetallet angiver den Afdeling, hvori man skal søge den paa­ gældende Oplysning. III Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn .............................. — 233 IV Person-Register for Kjøbenhavn............................................. — 529 V Firma-Register for Kjøbenhavn............................................. — 989 VI Provins-Register......................................................................... — 1089 VII Fag-Register for Danmark....................................................... — 1349 VIII Island...-................................. 1 ................................................ — 2065 IX Færøerne...........................* ........................................................ — 2077 X Sverige, Norge og Finland...................................................... — 2081 Hertil kommer Tilføjelser, der er komne til Redaktionens Kundskab, efter at Tryk­ ningen er paabegyndt (Side 45). [Endvidere udkommer i Løbet af Aaret 2 Tillæg, som gratis tilstilles Købere af Vejviseren mod Indsen­ delse af et foran Titelbladet indklæbet Kort]. An Eng l i sh translation of the most important trades will be found at the end of part VII. Une traduction f ranga i se des professions les plus importantes se trouve å la fin de la partie VII. Eine d eu t s c h e Obersetzung der wichtigsten Fach-Oberschriften ist am Schluss der Abteilung VII zu finden. ( Vejviseren er inddelt i følgende Afdelinger: I Kort og Planer for Kjøbenhavn .......................................... Side 47 II Real-Register for Kjøbenhavn.................................... —97

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

i

i

Indholdsfortegnelse.

A

Afd. Side Ansigtspleje......................................... VII 1356 Ansjoser............................................... VII 1356 Ansvarsforsikring................................ VII 1356 Anthraconolie..........................................VII 1357 Antiksamlingen, se Nationalmuseet . II 184 Antikvarboghandlere...........................VIT 1357 Antikvitetshandlere............................. VII 1357 Antikvitetsrestaurerere..................... VII 1358 Antropologiske Kom ité..................... II 100 Antropologisk Museum, se Universi­ tetets normal-anatom. Museum. . 11 227 Anvisningskont., so Arbejdsanvisning IL 101 Anvisningsvæsenet,Kont.,seFinansm. IL 124 A. P. F.................................................. II 100 Apostelkirken...................................... IT 100 Apoteker ............................................ VII 1358 — paa Island.........................................VIII 2067 — — Færøerne................................. IX 2077 (Apotek-Artikler og-Inventar). . . V il 1358 Apotekerforeninger............................. II 100 —, se ogsaa Kreditforen., Apotekernes II 157 Apotekernes Forsørgelscskasse . . . . II 100 Apotekerraadet, se Sundhedsstyrelsen. II 215 Arabisk Mission, se Mission............... II 180 Arbejde adler...................................... II 100 Arbejderbank...................................... II 100 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for II 100 Arbejderbevægelsens A rk iv.....................II 100 Arbejderboliger, Foreninger for . . . II 100 — se ogsaa Alderdoms-Fribol.. . . II 100 Arbejderforeninger, se Foreninger 2 Arbejderforeningen af 1860............... II 101 Arbcjderforsikrings-Raadet............... II 101 Arbejderhjem, se Frdbg. Arbejderhj. II 131 Arbejderhøjskolen............................. II 101 Arbejderkoncerter, se Studentersamf. 11 215 Arbejder-Loge, scBroderordenenD.A.L. II 113 Arbejder- og Vælgerforen., se Højres II 148 Arbejder- Sanitetskolonncr, se Rode Kors................................................... II 200 Arbejdernes Bolig-foren, se Byggef. . II 114 — Byggeforening................................. II 101 — Fællesorganisation........................ 11 101 — konservative K lu b ........................ II 101 — Livsforsikringsselskab.................. II 101 — Læseselskab................................... Il 101 — — se endvidere.............................. 45 — Værn............................................... II 101 Arbejdsanstalten Sundholm............... Il 101 Arbejdsanvisnings- ogEngogerings- kontorer Arbejde adler................................. II 100 Arbejdernes Værn........................... II 101 Arbcjdsanvisningskont. f.Danmark II 101 Arbejdsanvisningsk.forDøvstumme II 101 Arbejdsanvisnings- og Ilusger­ ningskontorer ................................. VII 1358 Arbejdsløshedskasser..................... 11 103 Barber- og Frisørforeningen . . . . II 106 Boghandler-Medhjælper-Foreningen II 111 Engageringskont. f. Hdl. og Industri II 120 Foreningen f. Tilvejebringelse af Arbejdskraft til Landbruget . . . 11 128 Forhyringsagenter........................... 11 130 Formandsforening, Dansk............... Il 130 Fængselshjælpen.............................. II 135 Fængselsselskabernes Kontor . . . II 135 Fæstemænd....................................... II 136 Ilandelsagentforeningen.................. II 141 Handelsforeningen af 5. Juni 1864 II 141 Handels-og Kontoristf., Kvindernes II 142 Handels- og Kontormedhjforcn.. . 11 142 Hjemløse Mænd i Kbhvn............... II 144 Isenkræmmer—Medhjælper-Foren.. II. 150 Journalistforeningen, Provins-. . . 11 150 Kelluernes faglige Forening . . . . II 152 Kvindehjælpen................................. II 161 Kvindesamfund, Dansk.................. II 161 Musiker-Børs.........................................11 182 Musikeres Landsforbund............... II 182 Studenterforeningen........................ II 214

Afd. Sido akirkeby, Forretninger m. m. . . VI. 1089

Afd. Side Alba s Ki ke, se St Albans K. . . . II 201 Albertina............................................... II 98 Albums..................................................VII 1354 Alderdomsbolig for Søværnets Un- derkl., se Foreningen af 1873 . . II 127 Alderdomsforsørg., se Forsørgelscsv. II 130 Alderdoms-Friboliger.......................... Il 98 Alderdoms-Hjem, se Stiftelser Alderdomsunderstøttelse for Syge­ plejersker, se Foreningen til A . . II 129 Aldershaab, se Høkerforen................ Il 148 Aldersro K irk e................................... Il 99 Alders-Trøst......................................... II 99 ------- Beboere (Mølleg. 28,30) . . . . III 380 — — (Nørrebrog. 17)....................... III 394 Alexander-Newski K irk e .................. Il 99 Alexnndra-Tcatret, se Teatre . . . . Il 221 —, Plan over....................................... I 8(1 Alfa, se Bort med Tobakken............ II 112 Alimentationsbidrag, se Underholds!). II 225 Alkoholfri D rikke............................. VII 1354 Alkoholisthjem, se Itodningshjcm. . Alliance Fran^aise............................. II 99 Allinge, Forretninger m. m............... VI 1089 Almenskoler, De kbhvnske højere. . Il 99 — ’s Pensionskasse, se Pensionsk. . Il 188 — paa Island.........................................VIII 20(17 Alm. dansk Gartnerforen., se Gart­ nerforen........................................... II 1.37 — dansk Hjælpeforen., se A.D. II.F.. TI 97 — danske Lægeforen., se Lægeforen. II 176 — Enkekasse, se Enkekasse............ II 120 — H ospital......................................... II 99 -------- Beboere...................................... III 394 Almue-Læreres og -Lærerinders Stift. II 99 Altinget................................................VI11 2067 Aluminiumsvarer...............................VII 1354 Amagerbanen, se Privatbaner............ II 193 Amagerbanken...................................... II 99 Amager Birk, se Politi....................... II 189 Amalienborg......................................... II 99 — Beboere............................................ TII 257 Amatør-Fotografiapparater...................VII 1354 Amatør-Klub, Kbbvns fotografiske . II 99 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kblivns 11 203 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Danmarks . . . . ........................... II 117 Amies de la jeune fille ..................... Il 99 Ammoniak............................................VII 1354 Ammunition......................................... VII 1354 Amtmænd, se Iteal-ltegister for de respektive B y e r .............................. VI Amtmand over Færøerne..................... IX 2077 Amts, Kbbvns, Institutioner, se Kom­ munale Institutioner Amtsraadsforeningen f. Danmark . . II 99 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Iteal-lteg. f. de paag. Bydr. . . . VI Amtsvejinspektørforeningen............... II 100 Analytisk-kemiske Laboratorium, V Stoin’s, se Stein’s........................... II 214 Andelsanstalten T ryg........................ Il 100 Andelsforeningernes Sanatoriefor- ening, se Sanatorieforening. . . . II 201 Andelslivsforsselsk. „Koldinglius“ . . Il 100 Andelsmejerier, se Mejeridrift............ II 178 —, Fortegnelse over, se Mejerier . . Vil 1742 Andelsslagterier, De samvirkende . . II 100 Andelsudvalget.................................... Il 100 Andels Ægeksport, D ansk............... II 100 Andersens Friboliger.......................... II 100 Andreas Kirke, se St. Andreas K.. . II 201 Anilinfarver.............................................VIT 1355 Anker Heegaardske Foredrag............ 11 100 Anlægene af nye Statsbaner, se Stats­ banerne .......................................... II 212 Anlægsgartnere....................... VIL 1355 Annas Sogn.......................................... IT 100 se endvidere................................... 45 Annoncebureauer....................................VII 1355 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker TI 151

Aalborg, Forretninger m. in............... VI 1217 Aalestrup, Forretninger ni. m............ VI 1225 Aandssvageanstaltorne....................... II 97 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). II 97 Aarhus, Forretninger m. m................ VI 1220 Aars, Forretninger m. m..................... VI 1242 Aarup, Forretninger ni. m.................. VI 1173 Abel Cathrines Stiftelse..................... II 97 Abnornianstalter Aandssvageanstaltorne....................... II 97 11linde-institut, Det kg].................. II 111 Illinde, Forsørgolscsanstalt for . . IT 111 Dovstummeanstalter................. Il 119 Samfundet ogHjemmet for Vanføre II 200 Statens institut for talelidende . . II 212 Abnormsagens Venner........................ LI 97 Absalon, Forsikrings-Akts................ II 97 Acctylénbelysning............................. VII 1349 Adelige Jomfruklostcr, Gisselfeld . . VI 1095 — — Odense...................................... VI 1183 — — Iloskilde................................... VI 1116 — — Valle, se V a lle ............................... II 228 — — Vemmetofte, se Vemmetofte . II 229 Adels Aarbog, so Foren, til Udg. af. Il 129 Adels Forbund, Dansk.......................... II 97 Adgangstider i Samlinger etc., se Sam­ linger ............................................... II 201 A.D.H.F.(Alm.danskHjælpc-Forening) II 97 Adjutantstab, Ils.Maj. K., se Hofstat. II 145 Administrationsbygning, Kommu­ nens, se Belysningsvæsen............ II 109 Admiralitets Departem., soMarinemin. Il 177 Admiral, Den kommanderende, se Søværnet.......................................... II 219 Adresser — Forretningers i hole Landet, fag­ vis ordnede....................................... VII — Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede efter Gader................................... III — Forretningers og privatePersoners, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabetisk efter Navn og Stilling TV — Forretningers i Provinsen . . . . VI — Privat-Personers i Provinsen . . . VI — Større Gaardes.................... VI Adressering............................................. V il 1349 Adventisternes Kirke, se Ebenezer II 119 Advokater, linske................................. X 2094 — norske............................................. X 2092 — svenske.......................................... X 2082 Aeronautiske Selskab....................... II 98 Afholds-Foreninger, -Forbund, -Or­ ganisationer, -Samfund m. m.,. . II 98 se endvidere Foreninger 3 — Bibliotek, se Bibliotek.................. II 110 Afrikaforeningeu................................. Il 98 Afrivningsblankettcr til Optagelse i Vejviseren....................................... 1039 Afstøbningssamling, Den kgl............. II 98 Agentur- og Kommissionsforretninger Vil 1349 Agrarforeningen........................; . . . II 98 Ajlespredere............................................VII 1353 Akademi for de skønne Kunster . . II 98 Akademisk Architcktforen., se Archi- tektl’orening..................................... II 104 — —’s Medlemmer...............................VII 1359 — Boldklub, se Boldklub.................. 11 111 — Orkester.......................................... II 98 — Iloklub, se Roklub....................... II 199 — Skytteforening, se Skytteforening. il 208 Akkordafdeling, se Foreningen af kbhvnske Manufakturgrossister. . Il 128 Akkordretten...................................... II 98 Akkumulatorer...................................... VII 1353 Akkumulatorsyre....................................VII 1353 Aktuarer, se Foreningen af danske A. II 127 Akvaricforeningen.............................. II 98 Akvarier.............................................. VII 1353 Akvavit.......................... VII 1353

4

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afd. Side

Afd. Side

Afd. Side

Arbejdsanvisnings- og Engagerings- kontorer Sygeplejeraad, Dansk...................... IL 218 Verem fur Ilandlungs-Comniis. . . II 229 Vinkyperforeningen......................... II 290 Arbejdsgiver- og Mesterforen. Dansk l[ 101 Arbejdsgiver- og Mesterforeninger II 101 (Foren, og Laug, som ikke findes her, er anført alfabet, i Real- Registret efter deres Navn) Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. . II 103 Arbejdshjem, Kbhvns.......................... II 103 Arbejdshjem for døvstunnne Piger, se Døvstumme.............................. II 119 Arbejdskraft for Landbruget, se Foren, for Tilvejebringelse. . . . II 1.28 Arbejdsløse, Læsestue for. ............... II 103 Arbejdsløshedsinspektoratet............... IL 103 Arbejdsløshedskasser.......................... Il 103 Arbejds- og Fabriktilsynet............... IL 10-1 Arbejdsraadet...................................... LI 101 Arbejdsstuer for Børn....................... II 101 ------- , se ogsaa St. Lukas Stift.. . . II 202 Arbejdstroppernes Depot.................. II 101 Arbejdstøj............................................... VIL 1359 Architektforcning, Akademisk . . . . II 101 se endv............................................ 15 —’s Medlemmer....................................VIL 1359 Architektforening, Den frie............... II 101 — —’s Medlemmer.......................... VII 1359 Arden, Forretninger m. m.................. VI 1212 Arkitekter.............................................VI L 1359 (Artikler for Arkitekter)................VIL 1362 Arkitektforening, Dansk.................... LI 101 Arkiver, se Arbejderbevægelsens A., Kommunalbestyrelse, Rigsarkivet, UniversitetetsArkiv, Landsarkivet II Arktiske Station................................ II 101 Armaturforretninger........................... VII 1302 Armeniervenner, De danske............ IL 101 Arnamagnæanske Haandskriftsamling IL 101 Arresthuset paa Nytorv, se Fængsler II 13G Arsenalet, se Tøjhuset................. II 225 Artilleriet.....................■...................... .11 104 se ogsaa under Aarhus.................. VI 1226 — — Holbæk............... VI 1101 — — Ringsted................. VI 1111 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. II 151 Artillerikorpset, se Søværnet............ II 219 Artilleriunderofficerer, se Understøt­ telsesanstalten for Art.................. II 226 Asbest.................................................... VIL 1362 Asfalteringsvirksomheder.................. V II1362 Asnæs, Forretninger........................... VI 1090 Assens, Forretninger in. m................ VI 1173 Assistenshuset................................... II 105 — Indleveringskontorer........................VII 1677 Assistens Kirkegaard, so Kirkegaarde II 152 ------- , Takster m. m. se Begravelsesv. II 108 Association franco-scandinave............ IL 101 Assumptionskapellet,seKatolske Kir­ ker................................................... 11 152 Assurance, Henvisning til de forskellige Arter Assuranceselskaber findes . . . . VII 1366 — paa Island.........................................VIII 2067 Assurancebestyrere.................................VII 1363 Assurandører, Private, se Private. . II 194 Astronomisk Observatorium............... II 105 Asylbestyrerind. Hjælpef., se ITjælpef. II 144 Asyler for Børn. Asylet af 28. Maj, se Asylselsk. II 105 Bethesda, se Diakonissestiftelsen TT 118 Blinde, Forsørgelsesanstalt for . . II 111 Dronning Caroline Amalies A., so A s y l................................................ II 105 DronningLouisesA., se Asylselskab .11 105 Fortsættelsesasyler........................ II 131 Frederik d. 6. A., se Asylselskab II 105 Frederiksberg A., se Asylselskab II 105 Friskolebørnsasyler..................... II 134 General Classens A., se Asyl . . . II 105 KongChr. d. 9. ogDronningLouises A., se A s y l.................................... II 105 se endv....................................... 45 Kristianshavns A., se Asylselskab II 105 Kronprinsesse Louises A., se Asyl II 105 Kvindehjemmets A.......................... II 101 Kvindelige velgørende Selskabs A. II 161 Menighedsplejernes A..................... II 178 Opdragelsen, se Asylselskabet 0 .. H 105 Prinsesse Maries A., se Asyl . . . II 105 Prinsesse Thyras A., se Asyl. . . H 105 St. Jakobs A., se A syl.................. TI 105 Sundbyernes A., se Asyl ............ H 105 Teba, se Diakonissestiftelsen . . . Il 118 Vesterbros A., se Asylselskab . . . II 105

Banker llaandværkrrnes Kreditbank. . . . Handelsbank, K b h vn s.................. Hypotekbank, Kgr. Danmarks. . . Laanebank, Kbhvns private . . . . Lannekassen i Kbhvn .................. Landmandsbanken ........................ II 163 Nationalbanken.............................. IL 184 Nationalbank, D. dansk vestindiske II 184 Ordrup-C'harlottenlund liank. . . . Il .187 Privatbanken.................................... 11 19.3 Revisionsbanken.............................. Il 196 Tiendebank, Kgr. Danmarks. . . . II 223 Banker paa Island.......................... VIII 2067 Banker paa Færøerne..................... IX 2077 (Artikler for Banker)..................... VII 1415 Bankiers...................................................VIL 1415 Baptistmenighedens Kirker............... 1.L 106 Barberere og Frisører...........................VL1. 1415 (Barber- og Frisør-Artikler) . . . . VIL 1417 Barber- og Frisørforemng..................... II 106 Barbermaskiner....................................... VII 1417 Barnemøbler...................................... VII 1418 Barnevogne.............................................VII 1418 (Artiklertil Barnovognsfabrikation) VIL 1419 Barometre............................................... VIL 1419 Baronier, se Større Gaarde............... VI Bastbaand.................................................VIL 1419 Bastmaatter............................................. VIL 1419 Bedemænd................................................VIL 1419 (se ogsaa Begravelsesvæsenet) . . Il 109 Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg 11 106 Befalingsmænd i Ildlsflaaden, se Foreningen til Fremme............... IL 129 Befragtningsagonter..............................VIL 1419 Beg............................................................ VIL 1419 Begravelse og Ligbrænding, Bestem­ melser vedrørende........................ II 106 Begravelsesbesørgelse........................... VIL 1419 Begravelseskasser & -selskaber. . . . II 107 Begravelsesvæsen, Kbhvns.................. 11. 108 —, Frdbgs............................................. II 109 Bel Canto, Herrekoret........................ Il 109 Belysningsartikler.................................VII 1419 Belysningsvæsen, Kbhvns................... II 109 Belonnings-ogForsørgelsesforeningen IL 109 Ben en gros............................................. VIL 1419 Ben Hur, se Kvist. F. U. M................. II 158 Benzin...................................................... VII 1420 Benzinmotorer....................................... VII 1420 Benzol...................................................... VII 1420 Berejste llaandværkere, se Foren, for II 128 llerghs,Rudolph,Hospital,sellospitaler II 146 Berner Bureau, Dansk........................ IL 109 Berners Stiftelse................................. IL 109 Bernstorff S lo t.................................... IL 109 Desigtigelseskommission, se Materiel- intendanturen ................................ IL 178 Beslagsmcde............................................. VIL 1420 Kespisningsanstalter........................... II 109 se ogsaa Foreninger 2. Bestandig borgerlig Forening . . . . II 110 Bethania, se Foreningen til Værn for II 129 og under Motodistkirker.,............ IL 179 Bethesda................................................ II 110 se ogsaa Diakonissestift............ II L18 og under Fødehjem........................ VI 1226 Bethlehem, se Børnehjemmet B.. . . II 115 Bcthlohcms K irk e .............................. II 110 Betonblandomaskincr..............................Vil 1420 Betonstøberier.......................................VII 1420 (Artikler for Betonstøbericr). . . VIL 1421 Betzaida,se SpiritistiskBroderskab . . II 210 Bevillingsnævnet f. Kbhvn................ IL 110 Beværterbevilling, se Bevillingsnævnet IL 110 Beværtere, Korporationen a f ............ II 110 Biavlerforeninger................................ IL 110' se endv. Foren. t. Fremme af etc. II 129 Biavlsredskaber....................................... VIL 1421 Bibelselskab......................................... II 110 Bibelskole, Dansk................................. II 110 Biblioteker, Arkiver Akademi, Det kgl............................. IL 98 Arbejderbevægelsens Arkiv. . . . . II 100 Arbejderforeningen af 1860 . . . . II 101 Arbejdernes Læseselskab............... II 101 se endvidere.................................. 45 Arnamagnæanske llaandskriftsaml. II 104 Bibliotek, Danmarks Afholds-. . , II 110 Bibliotek, Det kgl............................ II 110 Boghandler-Medhjælper-Bibliotek. II 111 Folkebiblioteker, Frdbgs, Kbhvns, og Sundbyernes........................... II 126 Folkemindesamling, Dansk............ II 126 Foreningen til LærlingesUddannelse II 129 Forsikringsbiblioteket.................. II 130 Færøernes Biblioteker.................. IX 2077 i Garnisonsbibliotek, Det kgl........... II 137 IL 141 11 141 II 147 Il 162 II 162

Asylskoles Minde, se Dronning Ca­ roline Amalies Asylskoles M. . . Atlanterhavsøer, se Foreningen De danske Atlanterhavsøer............... Athletik, Athletklubber m. m............ (se ogsaa Krist. F. U. M.)............ IL 158 Attraps..................................................... VIL 1367 Auditør, Statsbanernes, se Statsb. . . Il 212 Auditørkorpset, Søværnets, se Søværnet II 219 Auktionsforretninger...........................V il 1367 Auktionskontor, se Landsoverret. . . IL 163 Auktionsmestre, Autoriserede.............VII 1367 Autogén-Svejseapparater..................... VII 1367 Autogén-Svejsning.............................. VIL 1367 Autograf!............................................... VII. 1368 Automater............................................ VII 1368 Automathylstre................................... VIL 1368 Automobildragter................................ VII 1368 Automobildroskekørsel........................ VIL 1368 —, Takster, se Drosker............ » . . II 119 Automobiler.............................................VIL 1368 (Artikler for Automobilfabrikker) VIL 1375 Automobilforsikring...........................Vil 1375 Automobilforsikring, Dansk............... II 105 Automobilgarage.................................VII 1375 Automobilhandel og Industri, Foren. for, se Foreningen for A ............ II 128 Automobil-Klub, Kgl. dansk............... IL 105 Automobil- og Cyklegross. Foren.. . . II 105 Automobilkøreskoler............................ VII 1375 Automobillakerere................................. VII 1375 Automobillygtcrnes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes . . Il 117 Automobilreparation..............................VIL 1375 Automobilringe.......................................VIL 1377 Automobiltakster, se Drosker . . . . II 119 Automobiltilbehør.................................. VII 1378 Autoriserede Revisorer, se Revisorer II 196 Avena-ØJ..................................................VII 1379 Avisbureauer...........................................VII 1379 Aviser, 1. Dagblade..............................VIL 1379 — 2. Ugeblade, Tidsskrifter. . . VIL 1388 Avismakulatur...................................... VII 1395 Avisudklip................................................VII 1395 B aadebyggerier....................................VII 1395 I (Artikler for Baadebyggerier) . . VII 1395 Baadmotorer.............................................VII 1395 Badeanstalter, Kommunale.................. IL .106 — Hambros Badeanst......................... LI 141 — Private............................................... VIE 1396 — Søbadeanstalter.................................VII 1397 Badeapparater..........................................Vil 1397 Badeartikler................. VIL 1397 Badeinstallering.......................................VIL 1397 Badekar..................................................VLI 1397 Badeovne...................................................VIL 1397 Bade- og Sommerhoteller..................... VIL 1397 (Bade- & Sommerpensionater) VIL 1400 Bade- & Vandkure, Læger, der spec. giver sig af m ed..............................VIL 1701 Bagepulver................................................VIL 1401 Bagere......................................................VII. 1401 (Bageri-Artikler og -Inventar). . . VII. 140! Bagerl'orening, Nørrejydsk, se Ar­ bejdsgiverforeninger ..................... IL 103 Bagcrlaug, se Arbejdsgiverf............... II 101 Bagermestre i Østifterne, Foren, af, se Arbejdsgiverf. . . . . . . . . . II 102 .Bagerstandens Fællesorganisation, se Fællesorg......................................... 11 135 Bagersvendestiftelse........................... H 106 Bage- og Stegeovne................................. VIL 1404 Bakkehuset, se Aandssvageanst. . . . II 97 Balders Hospital, se Hospitaler . . . IL 145 Ballerup, Forretninger m. m............. VI 1090 Ballettens Personale, seTcater, D. kgl. 11 220 Ballettens priv. Pensionsfond . . . . II 106 Bal- og Selskabsmusik........................... VIL 1404 Bambusmøbler....................................... VII 1405 Bambusrør................................................VII 1405 Bananer en g ro s .................................... VII 1405 Bandager................................................... VIL 1405 Banegaarde, Kbhvns., se Statsbaner II 212 ------- , se Privatbaner......................... II 193 Banebestyrere og-ingeniører,seStatsb. H 213 Banegaardspostkontoret, se Postvæsen II 192 Banerytternes Klub, Understøttforen. II 106 Bangs Virksomhed ........................... LI 106 Banken for Lyngby og Omegn............... II 106 B a n k e r...................................................VII 1405 Amagerbanken.......................... , . . IL 99 Banken f. Lyngby og Omegn . . . II 106 Detailhandlerbanken..................... II 118 Diskontobank, Kbhvns Laane- og IL 118 Frederiksberg Bank........................ II 131 Fyens Disconto K a sse.................. IT 135 Haandværkerbanken..................... il 141 Il 118 II 128 IL 105

5

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afd. Side

Afd. Sido

Afd. Side

Broderlige Arbejdsklasses Hjælpe­ foren., se Ujælpeforening............ IT. 144 Broderordenen I). A. L........................ II 113 Brodersamfundct af 1879 .................. II 113 Brolægningsentreprenører..................... VII 1446 — Foren, for, se Arbejdsgiverf. . . . Il 101 Broncestøbero..........................................VII 1447 Brorsons Kirke................................... II 113 Brugsforeninger, Fællesforen. af. . . II 113 Bryggerier................................................VII 1447 (Bryggeri-Anlæg og -Artikler) . . VII 1448 Bryggeriforeningen.............................. II 113 se endvidere................................. 45 Brygmester-Forening, Dansk............ II 113 Brystsygesanatorier, se Hospitaler Brædst-rup, Forretninger m. m.......... VI 1244 Brænde......................................................VII 1448 Brændevin................................................Vil 1449 Brændevinsbrænderlauget.................. II 113 Brændselsolier....................................... VII 1449 Bræstrups Stiftelse.............................. II 113 Brødfabrik, Hærens........................... II 113 Brødfabrikker, Private........................... VII 1449 Brødremenighed.................................... II 113 Brødskæremaskiner................................. VII 1450 Brøduddelings-Stiftelse........................ II 113 Brøndboring.............................................VII 1450 Artikler for Brøndborere...................VII 1451 Brønderslev, Forretninger m. m.. . . VI 1244 Brøndkarme og Brønddæksler . . . . VII 1451 Brøndkuranstalter.................................VII 1451 Brønshøj K irke.................................... II 114 — Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . II 152 ------- , Takster m.m., se Begravelsesv. II 108 Brørup, Forretninger m. m................ VI 1245 Buddingpulver....................................... VII 1451 Budekspeditioner................................. VII 1451 Budolphi Kloster................................. Il 114 Buelamper................................................VII 1451 Buntmagere...................................... . VII 1451 (Buntmagerartikler)........................ VII 1451 Buntmagerlauget................................. II 114 Burmeister & Wain........................... II 114 Butiksinventar..........................................VII 1452 Byerhvervsorganisationer, De samv.. II 114 Byfoged, Kbhvns, se Landsoverret II 164 Byfogeder i Købstæderne.................. VI Byggefagenes Sammenslutning. . . . II 114 Byggeforeninger . ............................... TI 114 se endvidere u. Foreninger 2: Bolig til billig Leje Byggegrunde.............................................V il 1452 Hyg'giyn...................................................Vil 1452 Bygningsartikler....................................V il 1453 Bygningsbrandforsikringsnævnet. . . Il .114 Bygningsdistrikter.............................. II 114 se ogsaa under Ingeniørkorpset II 149 Bygningsinspektører, Kgl................... II 114 Bygningsreparationer.............................. VII 1457 Bygningsstøbegods, Foren, for Leve­ rand. af, se Arbejdsgiverforen. . . II 101 Bygningsvæsen, Kbhvns etc............... Il 114 —■Nyboders, se Nyboder ............... 11 186 — Søværnets, se Søværnet................ 11 219 Byindleveringsstationer, seStatsbaner 11 213 Bymejeriers Fællesorg., se Mejeridrift 1.1 178 Bæ lter......................................................V il 1457 Bærepinde................................................VII 1457 Bødkere............................................... VII .1457 (Bødkeriartiklcr).............................. VII 1458 Bodkerlaug, se Arbejdsgiverforeninger II 101 — Medlemmer a f .............................. VII 1457 Bødkermestre i Provinserne, Foren. af, se Arbejdsgiverf....................... II 102 Bøgildgaard Opdragelsesanstalt, se Real-Register f. Kjellerup............ VI 1271 Bøjler.................................................. Vil 1459 Bølgeplader.............................................VII. 1459 Borkop, Forretninger m. m............. VI 1245 Børneafholdsvirks,, se Forbundet for II 126 Børneforsorg, Foreninger for, se For­ eninger 2 Børnehaveforening,- se Folkebørneh. II 126 Børnehaver............................................. VII 1159 Børnehjem Børnehjemmet af 1870 .................. II 115 Børnehjemmctl911, seFrelsensIIær i l 133 Børnehjemmet Betlehem............... II 115 Børnehjemmet Dohns Alindo, se Foren, af 1882 .............................. .1.1 127 Børnehjemmet Godthaab............... II 115 Børnehjemmet Kana....................... II 115 Børnehjemmet Louisestiftclscn, se Diakonissestiftolsen..................... II 118 Børnehjemmet Nærumgaard . . . . Il 115 Børnehjemmet Ove llohlenborgs Minde............................................... II 115

Bogbindermestrenes Centralforen., se Arbejdsgiverforeninger.................. TI 103 Bogense, Forretninger m. m.............. VI 1174 Bogforlag............................................... VII 1432 Bogliaandværk, Forening fo r ............ II 111 Boghandlere.............................................V il 1433 (Artikler for Boglidl.)....................... Vil 1434 Boghandleres og Medhjælperes In­ stitutioner ...................................... II 111 se ogsaa Sortimentsboghdlforen.. II. 209 og Provinsboghdlforeningen. . . . II 194 Bogholderianlæg................................. V il 1434 Boghvedegryn...................................... VII 1435 Bogsamlingskomité, se Statens. . . . II 211 Bogtrykkerforen., se Arbejdsgiverf.. 11 101 —’s Medlemmer.................................... Vil 1435 Bogtrykkerier...................................... VII 1435 (Bogtrykkeri-Artikler og-lnventar) VII 1440 Boldklubber......................................... II 111 se ogsaa Kristelig F. U. AI........... II 158 Boldspil-Unioner................................ II 111 Boldts Stiftelse................................... II 111 Bolte & Møttrikker.................................VII 1440 Artikler f. Bolte- og Møti rikfabr. VTI 1440 Bombebøssen...................................... II 111 Bomuldsspinderier.................................VII 1441 Bomuldsvæverier....................................VII 1441 Bondestandens Sparekasse, se Sparek. II 209 Boraxfabrik.............................................VII 1441 Borchs Kollegium................................. II 112 ------- , Beboere.................................... III 349 Borde........................................................ VII 1442 Borgerlig Begravelse, se Begravelse II 106 — Forening,se Bestandig borgerlig. . II 110 — Ujælpeforening, se Hjælpeforen. II 144 — Skydeselskab, se Skydeselskab . . II 207 — Velgørenheds Selskab.................. 45 — Vielse, se Vielse........................... II 229 Borgerforening, Frdbg., se Frdbg.. . II 131 — Nørrebros, se Nørrebros............... II 186 Borgerrepræsentanter, se Kommunal­ bestyrelse ...................................... II 155 Borgerskab eller Næringsbevis. . . . Il 112 Borgervennen af 1788 ........................ II 112 Borgmestre, Kbhvns., se Kommunal­ bestyrelse......................................... Il 153 — Kobstædernes................................ VI Bornholm, Forretn. m. m., se Sjælland VI Bornholm, Nationalforeningen . . . . II 112 Bornholms landok. Forening............ VI 1118 — Jærnbaneselsk................................. VI 1118 — Telefonselsk..................................... VI 1118 „Bort med Tobakken1, Landsforen.. II 112 Borups Læreanstalt........................... II 112 Boserup-Minde................................... II 112 — Sanatorium, se Hospitaler............ II 145 Botanisk Forening, H ave.................. II 112 —Rejsefond, Laboratorium............... II 112 Bouillonterninger ............................. VII 1442 Boxanheg...................................................VII 1442 Bramminge, Forretninger m. m. . . . VI 1243 Brandallarmeringsapparater.................. VII 1442 Brande, Forretninger m. m................ VI 1243 Brandfolkenes Stiftelse og Stiftelsesf. II 1J2 Brandforsikringsselskaber............... VII 1442 Brandassurance-Xomp., I). kgl. oet. II 112 Brandforsikring, DanskeGrundejeres II 112 Brandforsikring, Kbhvns................. II 112 Brandforsikring,Købstædernesalm. II 112 Brandforsikring, Landbygn. alm.. . Il 112 Brandforsikring, Østifternes . . . . II 113 Brandforsikringsforening af 1899. II 113 Brandforsikringsforening - af 1891 II 113 Danmark.......................................... II 117 Husmandsbrandkasscn.................. II 147 Nordisk Brandforsikring............... II 185 Nye danske Brandforsikring. . . . TI 186 Brandkommission, Frdbg., se Frdbg. Kommune.......................................... II 132 Brandsikre Døre........................... VII 1444 Brandslukningsapparater.................... VII 14-14 Brandvæsen, Kbhvns og Frdbgs . . . II 113 Brede, se Lyngby................................ III 507 BrejningAandssvageanstalt................. VI 1245 Bremseklodser........................................VII 1444 Brevdueforeninger.............................. II 113 Brevordnere.............................................VII 1445 Brevporto, se Post- og Befordringsv. II 190 — Kbhvns (om 5 eller 10 Øre) . . . III 233 Brevskriverkontor, se Landsovcrret. II 163 Briketter...................................................Vil 1445 Briller og Pinccncz................................. Vil 1445 Brint...................................... V il 1445 BroekskeHandelsskoler, so llandols- mænds Uddannelse....................... il 142 Broderi..................................................... VII 1445 Artikler for Brodorihandlere . . . VII 1446

Biblioteker Geografisk Selskab...............................Il 138 Haandværkerforeningen.................. II Ml Handels- og Kontoristforeningen. 11 142 Industriforeningens Bibliotek . . . IT 149 Islands Biblioteker........................VIII 2067 Kvindelig Læseforening............... II l(il Landsarkivet.................................... II 163 Lejebiblioteker....................................VII 1682 Baadbusbibliotcket......................... II 195 Bigsarkivet....................................... II 197 Statistiske Departement, Det . . . Il 212 Statsbiblioteket i Aarhus............... VI1227 Stiftsbiblioteker, se Keal-Beg. for Roskilde, Maribo,Odense ogAalborg VI Univcrsiteisbiblioleket.................. II 227 Desuden har flere af de øvrige i Resi-Registret omtalte .Foreninger et mindre Bibliotek. Bibliotekarforeningen........................ Bicyole Klub, Dansk........................... se endvidere.................................... 45 Bijouterivarer....................................... VII 1421 Bikuben.................................................. Il 110 Billarder og Billardartikler...............Vil 1421 Billedhuggere.......................................... VII 1121 (Artikler for Billedhuggere) . . . . VII 1422 Billedhuggerforeningen....................... .11 110 Billedhugger-Samfund........................ II 110 Billcdindramning....................................Vil 1422 Billedskærere......................................... VII 1422 Billedskærerlaug, se Arbejdsgiverf.. II 101 Billejærn.......................... . '................. VII 1422 Billettromler.......................................... VM 1422 Bindegarn en gros..................................Vil 1422 Bing & Grondahls Porcelænsfabr. . . Il 110 Biografeensur, se Censuren f. Lysb.. II 116 Biografteatre....................................... VII 1423 Artikler for Biografteatre . . . . VII 1424 Biologisk Selskab, Station,............... II 110 se ogsaa Universitetets Labo rat. . II 227 Birker og Birkedommere i Kbhvns. Omegn, se Politi.............................. II 189 Birkerod, Forretninger m. m............ VI 1090 Biseuits......................................................VII 1424 Biskopper, seReal-Itegistret for Stifts- hovedbyen ...................................... VI Bispebjerg Hospital, se Hospitaler. II 145 — Kirkegaard,se Kirkegaarde............ II 152 ------- , Priser m. m., se Begravelsesv. II. 108 Bistrup, se St. Hans IIosp................. II 202 Bitter........................................................ VII 1424 Bjergningsentrepriser..............................VII 1424 se endv. Svilzer’s Em. Z. Bjerg- ningsentr.......................................... II 216 Bjerringbro, Forretninger m. m .. . . VI 1242 Blaa Baand, se Afholdsselskabel. . . II 98 Blaagaard............................................... II 110 Blaagaards Kirke................................ 11 110 Blaa Kors, se Afholdsforen. og Af- holdsselsk........................................ Il 98 Blaataarn............................................ II 110 Bladudgiverne i Provinserne, Organi­ sation, se Arbejdsgiverf. . . . . . . II 103 Blegdamshospitalet, se Hospitaler. . II 145 —, Beboere......................................... III 266 Blegdamskvarterets .luleforening. . . Il 110 Blikemballagefabrikker........................VII 1424 Blikkenslagere og Skiferdækkere . . VII 1425 (Artikler for Blikkenslagere). . . VII 1426 Blikkcnslagerlaug, se Arbejdsgiverf. II 101 Blikkenslager- og Kobbersmedeme- stre i Østifterne, i Jylland, se Ar­ bejdsgiverf........................................ II 102 Blikplader................................................Vil 1426 Blikvareindustrien, l'oren. af Arbejds­ givere i, se Arbejdsgiverf................ II KU Blikvarer...................................................VII 1426 Blinde, Foren, og Instit. vedrørende II 110 Blodfoder............................................ VII 1426 Blomsierhandlere....................................VII 1426 (Artikler for Blomsterhandlere). VII 1429 Blomsterhandlerforening..................... II 111 Blomster, Kunstige.................................Vil 1429 Blomsterløg..............................................VII 1429 Bluser.......................................................VII 1430 B ly ............................................................VII 1430 Blyanter..................................................Vil 1430 Bly- og Kobbei tækkere......................... VII 1430 B lyrør...................................................... VII 1430 Blystøberi................................................VII 1430 Blæk . . ...................................................VII 1430 Blæsebælge................................................V il 1430 Bogbindere................................................VII 1430 (Bogbinderi-Artikler og-AIaskiner) VII 1432 Bogbinderlaug, se Arbejdsgivorf.. . . II 101 —, Medlemmer a f .................................. V il 1430 Bogbindernes Stiftelse........................ II 111 II 110 Il 110

Made with FlippingBook flipbook maker