Kraks Vejviser 1914 (2) del 2 provinsregister

Animated publication

Afdeling V .

Provins-Register

Vejviser for Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele

A. Sjælland medMøen, SamsøogBornholm. B. Lolland-Falster. C. Fyen med Langeland, Ærø ogTaasinge. D. Jylland.

De i dette Register givne Oplysninger er for Oversigtens Skyld inden for hver Landsdel ordnet i 3 Grupper: 1) F o r r e t n in g e r . Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenhinde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk og Industri, et Firma-Register — et Uddrag af de officielle Handels-Registre — samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. E t Firma-Register over Virk­ somheder, der har .Hjemsted uden for Byerne, findes efter hver Landsdels Byer. 2) Pr i v a t- P e r so n e r. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. 3) S t ø r r e G a a r d e . Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse.

Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind under vedkommende Afsnit.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

1. Forretninger er opfort by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om. Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paagældende By, samt en Del statistiske Data: Indbygger­ antal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Af Forretninger er saadanne medtaget, hvis Art eller Størrelse giver dem mere end lokal Interesse. Ved Forret- ; ningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi der og kun der finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. Firma-Fortegnelsen er et Uddrag af de officielle Handelsregistre. Firmaer, der ikke har Hjemsted i nogen By, er samlet sidst i hvert Afsnit under Overskriften L an d et. 2. Privat-Personer. Keglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, „Person-Register for Kjøbenhavn“ (se den grønne Kar­ ton foran dette Register). 3. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Forsaavidt Vejviserens gentagne Forespørgsler und­ tagelsesvis ikke er blevet besvaret, er de paagældende Gaarde og Godser anført i Listen uden nærmere Oplys­ ninger, idet Vejviseren ikke har villet bringe Andenhaands- Oplysninger. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvis­ ning til de enkelte Gaarde.

Følgende Oplysninger er saa. vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard eller Hovedgaard. 3) om den hører under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles I for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Ho­ vedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget, Ager (A) og hvor meget Eng (E). 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld. (Det erindres, at Værdien af Besætning og Inventar ikke er indbefattet i denne Sum. I Praksis kan man regne, at en Gaards Vierdi (med normal Besætn. og Inventar) er ca. 25% større end Ejendomsskyldvurderingen. Under særlige Forhold, f. Eks. hvor Bygningerne er særlig kostbare, maa der dog beregnes et ringere Tillæg). 6) om der hører Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener) Bop;i'1, Postadresse og Telefon.

11) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc.

Fortegnelse over de 131 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser om hvilke der tindes Oplysninger i Provins-Registret.

Randers Ribe Ringkjøbing Silkeborg i Sindal I Skagen j Skanderborg I Skive

Frederikshavn I Give | Grenaa i Hadsten i Hadsund j Hammel I Herning I Hjørring Hobro Holstebro Holsted Horsens Hurup i Kjellerup | Kolding Langaa I Lemvig j Lunderskov i Løgstør j Mariager | Nibe i Nykjøbing M. | Nørre-Sundby i Odder

| Hørsholm ! Jyderup I Kallundborg | Kjøge j Korsør Nexø | NykjøbingS. Næstved Præstø

B. Lolland-Falster.

Ringe Rudkjøbing Svendborg Ærøeskjobing Aalborg Aalestrup Aarhus Aars Arden Bjerringbro Bramminge Brande Brædstrup Brønderslev Brørup Børkop Dronninglund

A. Sjælland. med Arøen, Samsø øg Bornholm. Aakirkeby Allinge og Sandvig Asnæs Ballerup Birkerød Faxe Faxe Ladeplads Fredensborg Frederikssund Frederiksværk

j Maribo I Nakskov i NykjøbingF. I Nysted SRødby ! Saxkjøbing ! Stubbekjøbing i C. Fyen. Aarup Assens Bogense Ejby Faaborg Kjerteminde Korinth Middelfart | Nyborg ■Nørre Aaby j Odense i Marstal

D. Jylland.

i Skjern | Struer i Sæby ! Tarm

Ringsted Roskilde Rønne j Samsø j Skjelskør j Slagelse | Sorø I Stege

med Langeland, Æro og Taasinge.

Thisted Tørring Ulfborg Vamdrup Varde Vejen Vejle Viborg Vinderup Vraa

Gilleleje Glostrup Gudhjem Hasle Haslev Helsinge Helsingør Hillerød Holbæk Hornbæk Høng

Storehedinge I Svaneke ; Taastrup Tølløse , Vordingborg

Ebeltoft Esbjerg Fanø Fjerritslev Fredericia

| Olgod

Afdeling V * Provins-Register (A, Sjælland. B, Lolland-Falster. C, Fyen. 0, Jylland.)

A. Sjælland.

Afdeling V* A . S jæ lla n d med Møen, Samsø og Bornholm.

1) Forretninger. 2) Privat-Personer. 3) Større Gaarde. i . Forretninger.

Aakirkeby. (By vod Aa Kirke og i Nærlieden af Læs Aa).

Branddir. A P Henriksen og .Sadelmagen«. J W Nichen. Fnn. tegnes af Kas­ sereren, Bogholderen. Formanden, J Kofoed og A P Henriksen, to i Foren Prok.: J Kofoed, MHam og L P Andreasen, to i Foren. Aktiekapital 100,000 Kr. Aakirkeby Manufakturhdl., Simon Madsen, Indoli. S CMadsen, Kønne. Prok.: 11P Andersen. Aakirkeby Materialhdl. ved II Micbelsen. Indeli. 1 Mielielsen. Aakirkeby Skæreri & Cementstøberi (Brd. Andorscn), ludcli. Sncdkorm. P An­ dersen og Murorm. N Andorscn. Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind. Indcli. 0 A J Lind. Almindingen Savværk vod A 0 Midler. Indeli. A OMidler. Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgensen. Indeli. Johanna Jørgensen. Bornholms Landbo Spare- og Laanekasse i Aakirkeby. Bestyrelse: Løjtnant C M Koefoed (Bogholder og Kasserer), fli. Caa' dejer M Hansen, Avlsbruger A Ipsen, Borgmester H P Hansen, alle af Aakirkeby, Particnlier 1 Midler af Klippely, Gaardejer A J Kratlnnd og Landsthingsinand I* L Koefoed, begge af Pedersker og Gaardejer A Scliou af Tvillinggaard, af hvilko trø i Foren, teg­ ner Frm. Smidt H & Co., Indeh. II A Smidt og L C P Lund.

^Borgmester: H I* Hansen. Byfoged: Borgmester J E Boas i Nexø. lietsdag: .første Fred. i liver Md. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1909. Indbyggerantal 1911: 1,350(1801: 455; 1901: 1,176). Kæmner: Paulinus Jensen.

Købstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadfæstet 1228. Skattemyndighedernes Varde- dering: Ejendomsskyld : 2}1Mill. Kr.; Formue: 2,s Mill. Kr.;Ind­ komst: 0,2 Mill. Kr. Vejer, Manier og Vrager: L L Mejdahi.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagesen C Papirhdl. |) 4 0 .......................... Bogtrykkerier Aakirkeby Bank, Akts. £ 46...................... Banker, Tnoasso Aakirkeby Bryggeri £ 98 . ....................... Bryggerier Aakirkeby Manufakturhdl, Simon Madsen I 24 Aakirkeby Materialhdl. v. IIMicbelson § 10 Aakirkeby Mølle . . . .......................• • . . Møller Aakirkeby Skæreri og Cementstøberi J) 9 (Cementvarer,Tagstensfabr. & 65........................................................... 1 Bygningsart. Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind Herre- ekviphdl. £ 94

A l l in g e o g Sandvig.

faaet Rettigheder som Købstad, men behandledes allerede i det 18. Aarh., som saadan. Først i 1897 fik den et Vaaben. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 3,2 Mill. Kr.; Formue: 1,7 Mill. Kr.; Indkomst: 0,4 Mill. Kr. Vandværket (kommunalt), anl. 1911. Vejer, Maaler og Vrager: Emil Bohn.

Borgmester: N Holm. Byfoged samtBirkedommcr i Ham- merslius Birk: Borgmester Axel Borgen i Hasle. Eetsdag: Mandag i Allinge. Gasværket (kommunalt), anl. 1911. Havnedybde, Allinge: 3,7 m. Indbyggerantal 1911: 2,557 (1801: 585; 1901: 2,709). Kæmner: II Mortensen. Købstadrettigheder: Kommunen har formentlig aldrig formelt

Savværker Savværker Murermestre Tømrermestre Smede

Almindingen Savværk ved A OMuller D 48 Andersen Brødrene | 9 ............................ Andersen N £ 05........................................ Andersen P ft 9 .......................................... Becher V | 3 8 ...............................■■• • • Boghandelen i Aakirkeby, Johanne Jørgen­ sen £ 5 Bornholms Brandforsikringsselskab § o 9 Bornholms Landbo- Spare- og Laanekasse Dam Martin Bagerm. | 46 Dam M P Bagerm. Eilertsen Marie Manufakturhdl. f) 37 Engeil Hans Chr. Herreekviplidl. | 60 Hansen Anion Manufakturhdl.

Brandforsikringsselskaber Sparekasser

Forretningsnavn og Adresse Afholdshotellet £ 9 2 .................................. Alexandersen’s Hotel, Sandvig £ 24. . . . Allinge Bog- &Papirhandel, MGjerow £ 56 Allinge Kolonial- og Produktforretning, Akts. £ 1 0 .................................................. Allinge Teglværk £ 29............................... Andersen M.................................................. Andersen Th. Bagerm. Sandvig £ 2 Bendtsen M ............................................... Berggron I .................................................. Bidstrup Chr. 'Købmd. Sandvig £ 17 Blanch’s Hotel, Hammeren £ 1 6 .............. Bohn Em il.................................................. Bornholms Granitværk, Akts. £ 1 8 . . . . Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts. £ 7 0 .......................................................... Bornholms Spare- og Laanekasse £ 54 . . Bornholms Stenhuggeri.............................. Carlsen’s Hotel Sandvig £ 4 .................... Dam Chr. P Købmd. £ 90 Funcli M€ Blikkenslagerm. £ 34 ........... Gornitzka Otto £ 7 4 ............................... Grønbech’s Hotel £ 36............................... Hammersholms Granitværker, Akts. £ 47 Hammershus Hotel £ 12............................ Hansen E Købmd., Sandvig £ 28 Hansen II L Sadelmager £ 57 Hansen Jens Manufakturhdl. £ 29 Hansen Jobs. £ 20....................................... Hansen V Manufakturhdl. Sandvig £ 60 Henriksen M Bagerm. £ 37 Holm Chr...................................................... Hotel „Allinge1 £ 25................................. Hotel Central £ 7 1 . ................................. Hotel du Nord£ 72..........................• • • • Holm P Bagerm. £ 78 Holm P C Kobmd. £ 39

So Fagregistret under Hoteller Hoteller, Badehoteller (Korn, Tmp. & Eksp., Træ- < last- & Tømmerhdl., Ce- ( ment, Kolonial, Kul Teglværker Smede Murermestre Murermestre Bade- & Sommerhoteller Havariagenter Stenhuggerier, Granit Banker (Rønne) Sparekasser (Rønne) Stenhuggerier Bade- &Sommerhoteller Cykler Bogtrykkerier Bade- &Sommcrhoteller (Stenhuggerier, Granit, Byg- ( ningsartikler Hoteller

Hansen Janus Jl 44 .................................... Murermestre Hansen Otto £ 105..................................... Tømrermestre Hotel Jomfrubjerget, Almindingen £.13 . . Bade- og Sommerhoteller Ipsen Andreas............................................. Malermestre Ipsen A P Købmd. | 3 ............................ Trælast- og Tømmerlid]. Jensen Chr. £ 100..................................... Snedkere Jensen H I f 26. . . ................................ Maskinfabrikker Jærnbanehotellet £ 2 7 ............................... Hoteller Kann’s Hotel £ 1 2 .................................... Hoteller Kjøller J M ................................................ Cykler Kofoed Mads Farve- & Tapethdl. Kofoed P M | 5 8 .............. Lind V Blikkenslagcrm. Myreby Mølle............................................. Møller Møller Joh................................................... Malermestre I Nielsen Andr. f) 85.................................. Malermestre Nielsen II Købmd. £ 55 Nielsen II Blikkenslagerm. Nielsen II Chr. f) 2 9 ................................. Cykler Nielsen J £ 104.......................................... Isenkræmmere Nielsen Will. Sadelmager § 61 Nygaard A .................................................. Snedkere Rasmussen J P fj 4....................................... Cykler Rasmussen L P .......................................... Smede Smidt II & Co. Købmd. § 1 9 ................. Korn, Imp. & Eksp. Monne 1’ | 1................................................ Murermestre Søndre Molle, OMunch f) 39 ............... Møller Østerby S B L Bagerm. £1 22 Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Hundels-llegistre). Aakirkeby Bank, Akts., Bestyrelse: Maskinfabr. Il J Jonsen (Formand), Købmd. A P Ibson (Næstform.), Købmand H K Engoli, Propr. OA Kofood, Gaardejer .1 P Hald samt Tegnelærer L P Andreasen (Bogholder), M Ham (Kasseror), m Isenkræmmere

Dialermestre

Snedkere

Hoteller (Hoteller, Bade- & S o m m e r - 1 hoteller Bade- &Sommerhoteller

Forretninger - Allinge

Provins-Register, Sjælland

V —994

Forretningsnavn og Adresse Hotel „Finnedalenu Jl Sandvig '26........... Hotel Hammersø J1 Sandvig 0 ................. Hotel og Pension „Sjoljen1 Jl Sandvig : Hotel Sandkaas Jl 94................................ Hotel Sandvig Jl 61 ............................... Hotel „Strandsehloss1, Sandvig J138. . . Høiers Hotel Jl 3 .................................... Jacobsen Carl Jl 8 5 ................................. Juul P eter................................................ Jærnbanc-Holcllet, Sandvig $ 211........... Jørgensen’s Pensionat............................ Jørgensen Waldemar Købnid. Klo’s Hotel, Sandvig Jl 14....................... Kofod M Kr. „ITallelyst" Sandvig || 6. . Larsen lians & Jørgen 1114.................... liarsen i B Købmd. |1 12 Meyer’s Hotel, Hugo Meyer Jl 44 . . . . Mortensen Il Jl 79....................................... Mortensen II £1 31.................................... .. Mortensen Jul. . ........................................ Ny Mølle, G O Kofoed |) 2 ....................... Nørre Molle, Chr. Lind D 95.................... Olsen Chr., Messens Udsalg D 100 Pedersen Andreas........................................ Pedersen Carl............................................. Pedersen Harald Blikkenslagenn. $ 30 . Petersen Chr................................................. Salmon Georg............................................. Sonne Anton J 69 .................................... Svendsen E ................................................... Thorbek Einar Manufakturhdl. J! 5 Turist-Hotellet, Sandvig § 8....................... "VViberg A li Jl 20 & 41............................... Nordlandets Handelshus, Akts. | 7 . . . .

Se Fagregistret under . Bade- &Sommerhoteller . Bade- &Sommerhoteller > Bade- & Sommerhoteller . Bade- &Sonunerhoteller . Bade- &Sommerlioteller . Bade- &Sommerhoteller . .Hoteller . Fiskehandlere . Smede . Hoteller (Bade- & Sommorpensio- ( nater . Bade- &Sommerlioteller . Gartnere, Blomsterhdl. . Stenhuggerier (Kbhvn.) . Hoteller . Cykler . Dampskilisekspeditioner Snedkere ’ (Korn,Kul,Landbrugsmask., Trælast- og Tøinmerhdl., Bygningsartikler,Markfrø, ! Gødning, Kolonial en gros, Isenkr., Støbegods, Jærn, . Manufakturhdl., Foderst. Møller Moller Yognfahr. & -forhdl. Smede Malermestre Bryggerier, Maltfabr. Snedkere Smede Bade- & Sommerlioteller Stenhuggerier, Granit

Forretningsnavn og Adresse Klinten Badehotel, Aage Wiggers, Høve Skov | 6 . . ............................................. Larsen H Chr. Sadelmager Larsen J Købmd. Jl 36 Larsen Laurits Jl 8 5 ...................... . . . . Larsen Niels Jl 4 8 ..................................... Madsen Brødrene, Asnæs Maskinfabrik Jl 3 & 8 2 ..................................................... . Madsen Carl Jl 44....................................... Madsen II P Papir- & Galanterihdl. Jl 14 Madsen Karl Blikkenslagenn...................... Madsen Peter Jl 79. . ................................ Mikkelsen Michael Jl 78 . . . .................... Nejdhardt’sTI.Eftf.ENielsenManufakturhdl. S 8 Nielsen Brodr., Høve Jl 88.......................... Nielsen Hans J) 2 7 ............................ . . . . Nørby I P I Kobmd. Jl 1 Pedersen I C Jl 3 1 .................................... Petersen Peter, Aastofte $ 7 0 ................. Rasmussen F A Kobmd. | 5 ................... Sørensen Lars P, Høve J 6 0 .................... Sørensen & Nielsen f 69............................

Se Fagregistret under

Bade- og Sommerhoteller

Cykler Snedkere (Maskinfabrikker, I.Ialm- [ presser, Tærskeværker Gartnere Cykler 'Lamibrugsmnskiner,Halm- presser, Pumper Murermestre Maskinfabrikker Malermestre Malermestre Smede Foderstoffer, Trælast- & Tømmerhandlere Murermestre Snedkere

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de oniciellc Handelsregistre.!

Asnæs Damp-Teglværk, Akts., Bestyrelse: Temrerm. J Eriksen- (Formand), Gaarde ejer I P Olsen (Næstformand), Propr. A Wiuff og Gaardejer II Larsen, Gyl­ denholm. Frm. tegnes af Formanden eller i hans Forfald af Næstformanden eller af to andre Bestyrelsesmedlemmer i Foren. Aktiekapital 20,000 Kr. Asnæs Sogns Spare- og Baanekasse. Bestyrelser Forp. J Nielsen (Formand), Gaard- ejerne II Nielsen og P Andersen, Boelsmd. N Hansen, Propr. Wiuff, »Sadelnu J Hansen og Gaardejer N V Jensen, Hove. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Madsen Bredreno, Asnæs Maskinfabrik, Indeli. M OMadsen, Nejdhardt’s H Eftf. N Nielsen, indeh. N P Nielsen.

B a ll er u p . (Balle, MandsnavnTorp)

Indregistrerede Firmaer. (Udilrng nf de officielle Handels-Registre). Allinge Bog- og Papirhandol ved M. Gjorow. buleli. M Gjorow. Allinge Kolonial- og Produktforretning, Akts., Bestyrelse: Kæmner M P Ipsen, Partikulier G C Jacobsen, Gaardejorne LP Olsen.” .) PC Knas samt Smedem. P Pedersen, der i Poren, tegner Krin. Aktiekapital AO,375 Kr. Prok.: N P Koch. Allinge Teglværk, et Interessentskab. Bestyrelse: Rentier .1 L Gronbech, Ilam- mersliolm (Kormand), Mncdkorm. A Sonne, Sparekassekasserer H Moller, Slen- værksbostyrer 11 J Pedersen og Stenvinrksejcr A Jt Wiberg. Frm. tegnes af Kormanden og Driftsbestyreren J Hansen i Koren. Kapitalen udger 75,000 Kr. Prok.: ,J Hansen. Bornholms Sparo- og Laanekasscs Afdeling i Allingo (Kilial af Bornholms Spare- og Baanekasse i Ronne). Bestyrelse: Borgmester O Christensen (Kassorer) N M Ridder (Bogholder) og Avlsbruger P L Holm, af hvilke to i Koren. tognor Frm. Bornholms (Stenhuggeri, et Interessentskab i Olsker Sogn. Bestyrelse: Enkefru Emilie Daniolsen, Haderslev, der tegner Frm., Enkefru H K Sandell, Aakirkeby og Partikulier J Barteis. Kapitalen er 30,000 Kr. Prok.: J C Jorgensen. Hammersholms Granitværker, Akts., Bestyrelse: Snedkerm. ASonne, StenhuggerA Hansen, Maler CNielsen, Smedem. PPedersen, Vognmand J L Larsen, Stenhug­ ger MNielsen og Kobmd. J Hansen, der tegner Frm. i Foren. Aktiekapital 40,000 Kr. Prok.: Kienværksbestyrer 11 .1 Pedersen. Jørgensen Waldemar. Indeli. H W .Jorgensen. Prok.: Charlotte A Jørgensen. Messens Ene-Udsalg ved (Jhr. Olsen. .Indeh. GOlsen. Nordlandets Handelshus, Akts.. Bestyrelse: Gaardejcrno II V Maegaard, Olsker, (Formand) L C Jensen, Olsker, D J Funch, Olsker og AI Lund, Rø samt Agoni F J Sandorscn. Frm. tegnes af samtlige Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: P Kuro. Aktiekapital 70,000 Kr. A s n æ s . (Næsset ved Aason gennem Ods Herred og ved Aastoftc og Aasevang) Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: 3 Timer. Itondost.SparckasseJ)JO,Fred.11-2. Indbyggerantal 1911: 659 (1906" 504). V a n d v æ rk et (Interessentskab),anl. 1905. Forretningsnavn og Adresse

Indbyggerantal 1911 : 1161 (1906; 1044). Vandværket.fPrivat-RinY.n.nl.1OOn

Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: ‘•'U Time. Gasværket (kommunalt), anl. 1909.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Andersen A II Bagerm. Andersen’s Emil Enke Købmd. Jl 72 Augustinus N P | 55................................. Tømrermestre Ballerup Kro, .1 Jørgensen | 9................. Bade- & Sommerhoteller Ballerup Mølle Jl 13.................................... Møller Ballerup Teglværk, Akts. Jl 17.................... Teglværker Christensen C V Jl 47................................. Malermestre Christensen P............................................... Murermestre Dnlil A, Msglegaard J) 6 ............................ Tapetfabrikker Dyregaard R P Jl 2 2 ................................. Gartnere Hansen Emil Ilerrcekviphdl. Jl 11 Hansen Laura Manufakturhdl. Jl 106 Hansen Thorvald Manufakturhdl. Jl 10 Hansen Thorvald.......................................... Møbler Jensen Einar Købmd. Jl 74 Jensen Johan............................................... Malermestre Jensen Ludv. § 5 9 .................................... Murermestre Joliannessen Tb. Jl 1 .................................. Savværker Jørgensen S C Blikkenslagenn. Kbhvnsko Forstæders Bank, Akts. § 57. . Banker (Glostrup) Klysner J Jl 8 6 .......................................... Fiskehandlere Nielsen J Jl 26............................................ Cykler Pedersen S § 23 ........................................ Smede Petersen A Jl 19......................................... Møllebyggere Petersen Aage f 33..................................... Smede Petersen L P .............................................. Murermestre Petersen P CJ 37....................................... Smede Pctersmindc Teglværk,Akts. Jl 3................ Teglværker Pødenphant Sigurd Jl 100......................... Murermestre (Korn, Trælast- &Tommer- Reeh C Jl 4 & 104.......................................7 hdl., Bygningsart., Isen- ( kræmmere Stnngerup Tb. E Bagerm. Jl 69 Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre). Ballerup Teglværk Akts. Bestyrelse: J Andersen og T C Fubr (Formand), der i Foren, tegner Frm. Aktk 40,000 Kr. Reeh O. Indeh. J P G Reeh. Prok.: II C T Reeh.

Se Fagregistret under Møller Cementvarer Teglværker Hoteller Moller Sparekasser Sparekasser (Kbhvn.) Smede Smede Tømrermestre Trælast- & Tommerhdl. Sanatorier Skalleeksportforretninger Banker (Holbæk)

Andersen Peter Bagerm. Høve Mølle fl 45 Asiiæs Cementvarefabrik,PThorvald Hansnn g) 26................................ Asnæs Damp-Teglværk,* Akts. *» 37 Asnæs Hotel § 4 0 ............................ Asnæs Mølle......................... Asnæs Sogns Spare- og Baanekasse Bondestandens Sparekasse g 40 (Fredag) l-‘i) Clemmensen A ............................................ Clemmensen Chr., Høve D 53................... Eriksen Jens Jl 6 6 .................................... Fischer P Kobmd. § 4 .............................. Frdbg. Sanatorium for kirtclsyge Børn Jl 7 5 ........................................................... Gyldenvang P Købmd. f 5 0 ....................... Holbaik og Omegns Bank § 34................. Jensen Albert Manufakturhdl. Jl 32 Jensen Anders Bagenn. JJ 42 Jensen Chr. Kobmd. J) 88 Jensen Chr. f) 68 . . . ................................ Johansen Svend O f 2 0 ...........................

Birk erø d. (Oprind. Birkoryth; den af en Mand Birke ryddede Jord)

Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: 1L Time. Gasværket (kommunalt), anl. 1913 .

Indbyggerantal 1911: 1504 (1906: 1481). Vandværket (Interessentskab),anl. 1906.

Smede Tømrermestre

Provins-Register, Sjælland

Faxe — Forretninger

V — 995

Forretningsnavn og Adresse Binas Hans Manufakturhdl. |) 9 Birkerod Cemenlvare- A Kalkmørtelfabrik,

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Hansen II H D, Ilovby J 107................. Tømrermestre Hansen I C Bagenn. j 38 Hansen Niels Kobmd. Jl 2 Hotel Faxe J 5 & 5 0 ................................ Hoteller Hovby Molle, Jensen................................. Moller Jensen C Jl 40............................................ Giarmestre Jensen Frederik Manufakturhdl. Jl 22 Jensen Martin Jl 115.................................. Murermestre Juulsgaard P Godsforvalter J 25.............. Saglørere Jørgensen A J 44..........................................Møbler Larsen Brødrene Jl 9................................. Bogtrykkerier Larsen Carl M Kobmd. Jl 1 5 ................... Isenkræmmere Larsen Ole, Tystrup.................................... Bryggerier Larsen P Bog- og Papirlull. Jl 105 Ludvigsen II 1 Ilerroekviperingshdl. Mineralvandsfabrikken Faxe Jl 8 .............. Mineralvande Moller .Jacob P Herreekviperingslull. Jl 35 Nedergaard Al P | 68................................. Maskinfabrikker Nielsen Conr. Jl 5 2 .................................... Bryggerier Nielsen Knud Jl 65..................................... Sagførere Nielsen.N Jl 114................................. .. . . Snedkere Olsen Carl Bagenn. Jl 74 Pedersen Vald. Kobmd. Jl 26 Petersen Julius Jl 13 0 .............................. Malermestre Petersen L Jl 7 2 ......................................... Murermestre Petersen Marius Jl 4 2 ................................. Murermestre Poulsen AV F Sk. Godsforv., Godthaab J 57 Assurancebestyrere Bafn H Jl 129....................................... Gartnere Basmussen Yvan J 2 4 ............................... Pølsefabrikker Sparekassen for Faxe og Omegn Jl 25 . . Sparekasser Tkorscll L J 137....................................... Cykler Tinglef P N Bog- og Papirlid]. § 13 Vett & AVessels Uds., Jos. Nielsen f 37 Zacliariasen S J 75.................................... Bebslagere Østsjællands Avis J) 2 1 ............................ (Udgaar i Kjoge) Østsjællands Folkeblad Jl 1 4 ................. (Udgaar i Kjoge) Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.) Banken for Faxo og Omegn, Akts. Bestyrelse: Murerm. L Pctorson, Gaardmand j K Larsen, Ebbeskov, Apoteker OV Hansen og Sagf. Johannossen, Sognefoged R Andreasen, Alslev. Sognefoged P Andersen, Spjellerup, Bagorm. P Hansen, Karise, Murerm. 4 Andersen, Murerm. .) Johansen, Gaardejer N R Nielsen, Kjessendrup, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Kobmd. N Hansen, Læror P K Johannossen, Kjessendrup, Gaardmand N Christensen, Houby, Brygger O V Sorenson, Kongsted, Sognefoged N Andersen, Frenderup, Fabr. P Nielsen, Gaardmændeno P Nielsen, Ustergaard og J Christensen, Tystrup, samt Kobmd. F Jensen. Prok. har enhver af de 10 forstil. Bestyrelscsmedl. i Foren, med ^Bankassist. A Hansen. Aktiekapital 70,0(10 Kr. Faxo Isenkramhandel ved Kristian Fonss. lndeli. If Fonss. Sparekassen for Faxo og Omegn. Bestyrelse: Kmh. Grovo CC II Moltko,Lystrup (Formand), Direktør OMortensen, Faxe Ladeplads, Grovo Aago Moltke, Trygge- vældo, Gaardejer L P Larsen, Stubborup, Partikulier J Andersen, F'orp. S Hansen, Alslovgaarden; Gaardejer J C Nielsen, Eskildstrup, Konsul C J Boserup og Parcellist L Jensen, Stubberup. Frm. tegnes af 3 Bestyrelsesmed­ lemmer i Foren.

]Sr II Nielsen & Son J) 80......................... Cemcntvarer Birkerod Da-mpvadskcri J) 81 ................... Vedskericr Birkerod Højskolehjem Jj 3 4 ................... Hoteller Birkerod Kostskole Jl 29............................ Kostskoler Birkerod Kro Jl 18..................................... Bade- & Sommerhoteller Birkerød og Omegns Bank, Akts. Jl 59 &71 Banker Birkerod Tcglva'rk D 03............................ Teglværker Bruun ( I ...................................................... Malermestre Christensen & A Duchwaider.................... Malermestre Christiansen Chr. J1 108............................. Tømrermestre Ehhe L | 73............................................... Tømrermestre Hansen’s H C Kitf. Kobind. J) 10 Hansen ,Tohs. |) 2 4 .................................... Maskinfabrikker Hansen N B ................................................. Cykler Hansen B L Sadelmager J) 44 Hansen S, Bistrup Jl 9 9 ............................ Cykler Hansen Svend D 40.................................... Isenkræmmere Henriksen II.................................................. Murermestre Høy Kirstine Bog- og Papirlid]. § 32 Jacobsen Carl E Købnid. Jl 30 Jensen Carl Kobmd. § 21 Jensen J & Son f) 30.................................. Tømrermestre Juncker’s Avlscentre Jl 92.......................... Kartofler en gros Jergensen J Chr. Manufakturhdl. Jl 27 Kahle II f) 20............................................. Tobakker og Cigarer Lauritzen P J Jl 89.................................... Teglværker Madsen F C | 1 5 ....................................... Tømrermestre Mogensen II C ............................................. Tømrermestre Nobis Mølle v. Clir. Larsenfj 2 2 ............. Moller Olrik Chr. Cand. jur. f Hørsholm 137 . Sagførere Olsen II Bagerm. |J 55 Olsen N P..................................................... Murermestre Petersen Chr. f 76....................................... Smede Petersen L J 111....................................... Murermestre Petersen Woblers Kobmd. Jl 41 Baby Laurits Kobmd. Jl 40 Basmussen II Blikkenslagerm. Jl 82 Basmussen I ............................................... Malermestre Beitli F F Kobmd. J) 1.1 Bohde C AV § 1 0 4 .................................... Tømrermestre Schwartz C II Kobmd. J 79 Steen Cornelius & F Thomsen J 66 . . . . Malermestre Steffensen E.................................................. Giarmestro Svendsen Jens Jl 14.................................... Murermestro Tornevang Teglværk, Akts. Jl 6 4 .............. Teglværker AVinstedt John Overretssagf. &Viggo Stock- lund J 107................................................... Sagførere Indregistrerede Firmaer. (Uddrag uf de officielle Handelsregistre.} Birkerod og Omegns Bank, Akts. Bestyrelse: Slagt,erm.GKasmussen (Formand), Molleejer C Larsen (Næstformand), Skolobest. A Mantzius, Bygmester II Iløjs- gaard, Kobmd. C Jensen, Tomrerm. Fr. Madsen og Gaardejer P Petersen, Kajered. Bankraadet bestaar af Bestyrelson samt Kommunelærer A Ander­ sen (Direktør). Frm. tegnes af Dircktoren og Formanden i Foren, eller en af disse i Foren, med Næstformanden. Aktk. 60,000 Kr. Birkerod Urtekram- og Delikatessehandel, Akts. Bestyrelse: Kbmd. JF Sckwartz, llelsingor, (Formand), og Kbmd. A Ovesen, ltoskilde, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Kbmd. OH Schwartz. Aktk. 2000 Kr. fh.IIansou’s HU Eftf., Oscar Sørensen, lndeli. O Sørensen. Prok.: F VPetersen.

F a x e L a d e p l a d s .

Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: 21/2 Time. Faxe Jærnbane. Ejes af Faxe Kalkbrud. Koncessioner 1868 og 1880. Aabnet for Persontrafik 1880. Befarer Strækningen Faxe Station B (Stubberup Holde­ plads) til Faxe Ladeplads. Formand: Kmh. Geh.-Konfr. Holjgm. Lensbaron K T T O Bcedtz-Tbott, SK. DM.; A.dm. Direktor: O Mortensen, B. Faxe Kalkbrud, Akts., stiftet 1.

Jan. 1884. Kontor i Kbhvn. og Faxfe Ladeplads. Driver Kalk­ bruddene ved Faxe og er Ejer af Eaxe Jærnbane og af Havnen (se disse Artikler) Aktiekapital: 1,500,000 Kr. Adm.Direktør: Cand.polyt. Otto Mortensen, B. Ilavnedybde: 3,a ni. Indbyggerantal 1911: 792. Konsuler: Vicekonsulerno C .1 Boserup (Norge), O Mortensen, B. (Sverrig).

Fax e.

Beserver: 70,000 Kr. Administre­ rende Direktør: Sagf. H P Jo- hannessen. Bondest. Sparekasse Jl 2, Mand., Onsd. og Kred. 11-1. Elektricitetsværket (Akts), anl. 1904. Indbyggerantal 1911: 1050. Vandværket (Akts.), anl. 1900.

Afstand fra Khhvn. pr. Jærnbane: 2!/4 Time. Amtssygehuset. Overlæge: l’rof. Yilb. llertel. lianken l'or Faxe og Omegn. Kon­ tortid: Hver Søgned. 10-12. Fmd. Jl 29. Kontordago i Karise og Eaxe Ladeplads lienlioldsv. Ons­ dag 1-3 El'tm. og Tirsdag 2-4 Eftin. Aktiekapital: 70,000 Kr.

Se Fagregistret under Bade- &Sommerhoteller Bade- & Sommcrhoteller Cemcntvarer ^Kalkværker, Teglværker, [ Gødning, kunstig Fiskehandlere Cykler Hoteller Hoteller Murermestre Skibsbyggerier, Savværker Fisk en gros Gartnere Møbler, Havemøbler tømrermestre

Forretningsnavn og Adresse Badehotellet Solvang Jl 49.......................... Badehotellet „Udsigten1, Karoline Hansen J 1 2 ............................................................. Boserup C .1 Købmand fl 8 & 61 Cementvarefabrikken Ilyllebolt Jl 28 . . . . Christensen L Bagerm. Jl 18 Christiansen Anders Manufakturhdl. fl 6 Christiansen II P Papirlull. Jl 38 Faxe Kalkbrud, Akts. f Faxe 4 .............. Groth-Hansen E Kobmd. f 2 Hansen Daniel Jl 52..................................... Hansen Emil § 40....................................... Hotel Faxe Ladeplads Jl 2 0 ...................... Hotel Gefion, P Abelqvist J 60................. Johansen .T J) 21.......................................... Koefoed J Jl 4 .......................................... Larsen G g 56............................................. Linde M Jl 9 ............................................ LundAxel,Akts. Skibsprovianteringshdl.g 3. Møbelfabrikken Frem, Olaf Olsen J) 34. Nielsen Christian J) 36............................... N ielsen M artin M anufakturhdl. g 7

Forretningsnavn og Adresse Albreehtsen IL J 127.................................. Arboe Poul Blikkenslagerm........................ Banken for Faxe og Omegn, Akts. J 29 Blaabæk Molle, Jensen............................... Bondest. Sparek.J2(Mand.,Onsd.&Fred.11-1) Boserup C J Kobmd. Jl 100 & 7 .............. Brenoe CO J 1 7 .................................... Cementvarefabrikken „Faxe“,LPetersenj72 Centralhotellet J 94..................................... Christensen Chr. J 3 3 ............................... Christiansen N J 2 1 ................................. Crome & Goldschmidts Fabrikkers Uds., Søren Nielsen J 30 Ebbeskov Bryggeri J 101.......................... Eilertsen AV Jl 8 8 ....................................... Faxe Dampsavværk, N Clemmensen Jl 118 Faxe Gartneri Jl 54.................................... Faxe Isenkramhdl. v. Kristian Fonss J 86 Flyge Holger Blikkenslagerm. J 131 Hansen Christian J 51...............................

Se Fagregistret under Cykler Kobbersmede Banker, Incasso Møller Sparekasser (Kbhvn.) Korn Korn, Kul Cementvarer

Hoteller Snedkere Malermestre

Bryggerier Snedkere Savværker Gartnere Isenkræmmere Cykler

V — 996

Forretninger —Faxe Ladeplads Forretningsnavn og Adresse Nielsen N P g 2 8 ..................................... Palner Willy Bagerm. D 51 Pedersen Peder II g 2 4 ............................ Pensionat „Sølyst41, Marie Nielsen g 23. . . Pensionat Æblely, Marie Larsen g 5 . . . Svendsen P Blikkenslagerne Tojliuset v. Lauritz IL nscn Herrcekvipe- ringshdl. J) 27 Yraaniose Mølle, Jørgensen g 64..............

Provins-Register, Sjælland

Se Fagregistret under Tømrermestre Gartnere Bade-&Sommerpensionater Bade-&Sommerpensionater

Forretningsnavn og Adresse Schultz Vald. Manufakturhdl. g 54 Schwalbe Alb. g 7 2 ................................. Starck Aage.................................................. Sørensen A................................................... Sørensen R C g 23.................................... Vett &Wessels Udsalg, Albert Læssøo g 5 Vinther Harald I g i ...............................

Se Fagregistret under Malermestre Smede Malermestre Tømrermestre Snedkero

Moller

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag nf de officielle Handels-Registre.)

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handelsregistre.'

Fredensborg Gas- og Vandværk, Akts. bestyrelse: Sagf. J C II Lindo (Formand) fh. Kobmd. L G Svendsen, Hotelejer 1’ J Hansen, Skomagerne A I’ S Henrik­ sen og Købmd. & L V Jensen. Frm. tegnes af Formanden i Foron. med et Hesiyrolsosmedl. Aktiekapital 32,000 Kr. Fredensborg kemiske Fabrikker ved I! ,Stjernholm. Indeh. li, Stjernholm. Fredensborg og Omegns Spare- og Laanekasse. bestyrelse: SagI’. JOH Lindo (Formand;, branddirektør O Skeel (■Næstformand), Sognoraadsformand J borgo­ sen, Langstråp, .Slagterm. (J M.1 Soronsen, Læge OA P Holm, Skomagorm. A Henriksen og Skræddorm. N P Hansen. Frm. tegnes af Formanden olier Næst­ formanden hver især i Foren, med et bestyrelsosmedl. Hygiejniske Institut, Det. Fredensborg, ved .li Stjernholm. Indeh, Il Stjernholm. Hygiejniske Institut, I)et. Asminderød. Jndeli. li Stjernholm. Liebst P W, Indeh. A II Liebst. Schultz. A Rasmussen. Indeh. V 0 Schultz og II E Rasmussen.

Cementvarofabrikkon llylleholt. .Sjælland, vod Johansen Jensen. Hans Nielsen & Son. Indeh. .1 ,J Jensen. N 1’ Nielsen og- 1 Nielsen T.nrril'/.hoved. Lund Axel. Akts. Bestyrelse: illanul'akiurhdl. A O Christiansen. Stationsforst. (.) F A l'ich og (iartner M K Linde, der i Foren tegner Frm. J’rok.: A Cliri- stianson og bestyrer A Lund i Foren. Aktk. 3,">00 Kr. Freden sbor g. (Østrup Slot hlev kaldt saaledrs af Frederik IV 1722 mod Tanken omden In Aar fer i Frederiksborg sluttede Fred). Al'st.and fra Kbhvn. pc. Jærnbane: I Time.

de Heste af Billedhuggerarbej­ derne. Fra 1833 virkedø RRothe som Gartner, og lian omdannede den i engelsk Stil, dog med Bibeholdelse afnoget afdet gamle. Slotsforvalter: Kapt. II Jastrau, K. I)M. Assist. hos Slotsforv.: L Rasmussen, DM. Slotsgartner: Jul. Maag. Adgang til Slottet, naar det ikke beboes, ved Slotsassistenten. Selskaber fra 1-6 Pers. 2 Kr., fra 7-12 Pers. 4 Kr. Større Sel­ skaber, Foreninger og Skoler efter Aftale. g 65. Gas- og Vandværket (Akts.), anl. 1906. Indbyggerantal 1911:1206 (1801: 443; 1901: 930). Kommunekasserer: Gross. Chr. Liebst, R. Vejer, Maaler og Vrager: Sta­ tionsforstander Vilh. Sarauw, R.

F r e d e r i k s s u n d .

Birkedommer i Kronborg østre Birk samt i Hellebæk Birk: B W C Jork, R. DM. Retsdag: Onsdag. Fredensborg Slot er opf. af Fred. IV i 1719-22 i en Skikkelse, som senere er bleven en Del for­ andret ved Tilbygninger. Byg­ mester var Italieneren Marcan- tonio Polli under Overtilsyn af J Conr. Ernst og J Corn. Krie- ger. Den sidstnævnte byggede Kirken, der indviedes 11. Okt. 1726. Under Fred. V foretoges ■omfattende Bebyggelser, ledede af Eigtved og Tliura, saaledes blev Pavillonerne ved Hovedbyg­ ningens Hjørner opførte, og de 4 Taarnc om Slottets Kuppel anbragtes. Haven, som var ble­ ven anlagt i den stiveste franske Sti), blev i 1760-69 prydet med

(Frederik III gav Sundby Færge Kobstadrettigheder.)

Nokkentved ; Partikulier P Lar­ sen ; Købmand PH. Lange; Pro­ kurist S Brink. Kontordago iØlstykkeogStenløse. (Se endv. u. Banker i Fag-Reg.) Gasværket (kommunalt), anl. 1893. Havnedybde: 3,7 m. Indbyggerantal 1911: 2,514(1801: 262; 1901: 2,302). Kæmner: C F P Mathiesen. Købstadrettigheder af 1665. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 4,0 Mili. Kr.; Formue: 3,9Mili. Kr.; Ind­ komst: 0,s Mili. Kr. Vandværket: (kommunalt), anl. 1907. Vejer, Maaler og -Vrager : Kan- cellir. li. Lindhard.

Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: 1 1/ i Time. Bondest.Sparekasseg34,Torsd9-12 Borgmester og Byfoged samt Her­ redsfoged i Hornsherred: K Jiirgens. Retsdag: Tirsdag. Frederikssund Andels-Svineslag­ teri, stiftet 1894 fl 33 &103 Tele- gramadr. „Svineslagteriet4. Adm. Direktør: F L Sieck. Frederikssund og Omegns Bank, Akts., stiftet 1907. Kontortid: 10-1 og 3-4. Aktiekapital: 125,000 Kr..Reservefond :10,554 Kr. 54 0 . Bankraadets Formand: Direktør F L Sieck; Næstformand :Gaard- ejer L Pedersen, Skuldelev. Direktion: Ovcrretssagf. O N

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Murermestre Baadebyggerier Tømrermestre Smede Bade- &Sommerhoteller Sparekasser (Kbhvn.) Cementvarer Bryggerier Murermestre Tømrermestre Korn Trælast- og Tømmerhdl.

Andersen A C fl 149.................................. Andersen’s Brodr. Baadebyggeri fl 70 . . Andersen LI P fl 6 5 .................................. Andersen N P fl 5 0 .................................. Bilidt Strandhotel g 175............................ Bjergmark Soren Købmd. g 160 BondestandensSparekasse §34(Torsdag9-12) Borning Einar, Bonderup g 124 . . . . . . Bryggeriet Alliance, Akts., Frederikssund Bryghus, f 20.......................................... Caspersen Å g 42 .................................... Christensen Georg Blikkenslagerm. J} 188 Christensen Georg f! 7 5 ............................ Christiansen Chr. Købmd. g 2 2 .............. Christiansen Rasmus................................. Crome & Goldsclimidt’s Fabr.’s Uds., N C Christensen f) 63 Damgaard-Nielsen’s L Eftf. Trikotagehdl. © 112 Ebbesen’s JJ Boghandel ved KVNielsen g 9 _ _

Forretningsnavn og Adresse Andersen Albert Blikkenslagerne D 136 Andersen Chr. Tapetserer og Dekoratør D70 Asminderød Kro g 2 ..............i ................ Avertissementstidende for Fredensborg og Omegn D 6 5 .................................... Bodenliagen A T, Asminderød J) 2 6 ........... Fredensborg kemiske Fabrikker, R Stjern- holm u ioo ................................................ Fredensborg og Omegns Spare- og Laane- kasse § 4 8 ............................................... ■Grotli J Bagcrm. g 103 Hansen A ..................................................... Hansen K E g 60 . .................................. Hansen N P Herreekviperingslidl. g 64 Hcinrichsen H, Asminderød J) 6 6 ........... Helsingør og Omegns Bank, Akts. g 129 Holberg G..................................................... Hotel Prinsen § 36.................................... Hotel Store Kro g 4 7 ............................... Ibsen & Petersen g 1 2 7 ............................ Jensen Albert Købind. g 9 Jensen J P g 2 8 ....................................... Johansen E V Bagerm. Asminderød g 67 Jærnbanehotellet g 6 .................................. Jørgensen J.................................................. Knudsen Cilius Bagerm. g 113 Kryger Carl, Asminderød g 131................. Lange F ....................................................... Larsen S g 96 ............................................ Liebst P W Købmd. g 11 Lindberg Vilh. g 49.................................... Linde Chr. g 35 .......................................... LøhmannPII, Skipperhuset g 107.............. Møller A M Blikkenslagerm. Mansted N D Købmd. g 74 Nielsen N P g 25 . _............................ Nielsen P Palle, Asminderød.................. . Olesen-Petersen P Købmd. Asminderød g89 Olsen Chr. g 75.......................................... Olsen P ........................................................ Petersen Chr. Bagerm. g 56 Petersen N P, Asminderød g 13.............. Poulsen Peter Blikkenslagerm. g 4 Rasmussen Einer Købmd. g 125 Rekonvalescenthjemmet Ckristiansro, Ann Mari Lilienthai g 82.................................. Rydalf1 Otto Sadelmager, Asminderød g 90

Se Fagregistret under

Bade-&Sommerpensionater Aviser II Malermestre Kern. Fabrikker Sparekasser Smede

Murermestre Murermestre Hoteller Hoteller Gartnere Møllebyggere Hoteller Drejere Tømrermestre Gartnere Cykler Tømrermestre Murermestre Tømrermestre Snedkere Malermestre Savværker

Banker (Helsingør) Stukkaturfabrikanter

(Tiælast- og Tømmerhdl.,

Elsass’s L N Sønner Købmd. f 13 • • • • j Bygningsartikler Engelsk Beklædningsmagasin § 115 Faaborg Richard g 1 5 5 ............................ Malermestre Fleischer J Købmd. g 5 8 ......................... Foderstoffer Frederiksborg Amts Avis g 2 6 ................. Aviser Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse g 3 5 .......................................................... Sparekasser (Hillerød) FREDERIKSSUND ANDELS-SVINESLAG- (^jnealagtcrier Æg,Pølse- K J ,.3 4 ”*•Teles,'*“d'-^ ISSSsSTKSS; ...............................( Hønsefoder, Slagterier Frederikssund Cyklelager g 69................. Cykler Frederikssunds Dampmølle......................... Moller Frederikssund Isenkram- og Udstyrsma­ gasin g 3 7 ............................................... Isenkræmmere , Støbegods Frederikssund Kafferisteri, Axel B Lange g 11 &84................................................... Kaffeimp. & Kaffebr. Frederikssund Materialhandel, N P Nielsen I! 104:....................................................... TapethdL, Farvehdl. Frederikssund Mobeludstyrsforretning ved Werlin & Sørensen g 1 4 8 .............. Møbler FREDERIKSSUND OG OMEGNS BANK, AKTS. g 6 6 ............................................. Banker, Incasso Frederikssund Savværk og Maskinsnedkeri ved Christensen & Nielsen g 15.............. Maskinsnedkerier og Savv. Frederikssunds Vognfjederfabrik, LP Lar­ sen g 8 0 .............. .................................... Vognfjederfabrikker

Sagførere, Incasso Baad- & Færgefart

Syge- og Plejehjem

V —997

Frederikssund — Forretninger

Provins-Register, Sjælland

Jydske Strikkeriers Udsalg, De,ved Damgaard-Nielsen's Eftf. Indeh. PChristensen, Kbhvn. Prok.: A Mortensen. Lange Hans R. Indeh. P 11 Lange. Larsen’s Hans L Maskinfabrik, indeh. II L Larsen. Prok.: A T Madsen og K Møller i Foren. Manufakturfabrikkernes Udsalg ved M Mathiasen's Eftf. Sophus Jens & Co. et Kommanditselsk. Ansv. Delt. S Jens. Manufakturhuset ved Vilhelm Christensen. Indeh V Christensen. Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn. Bestyrelse: Kobmd. A B Lange. Sagf. A C liansen, Kobmd. CChristiansen og Tomrerm. II P Andersen, alle af Frederikssund. (laardejer CHenriksen, Onsved, GaavdcjerNJacobsen. Or­ drup, Amtsraadsmodl. P Hansen. Sperrestrnp, Sognefoged ,1 P liansen, Sosum, og Moller L Petersen, Strolillo Mølle, af hvilke to i Foren, tegner Frm.

Forretningsnavn og Adresse Graabek Jens § 166 ..................................... Hansen A C | 183..................................... Hansen Chr. Materialhdl. ft 12 Hansen I P f 91......................................... Hansen L Herreekviplidl. g 60 Hansen L II Købmd. g 2 8 ....................... Hansen Sophus A & Co. g 1 0 ................. Haslund Viggo Agenturforr. g 29 Horns 'Herreds Fodersf,offorr. g 120. . . . Hotel Frederikssund g) 34......................... Hotel Isefjord g 2 .................................... Irgens Ernst Kobmd. gi 12G Isefjords-Postcn gi 1 9 .................................. Jensen Axel Manufakturhdl. g 39 Jensen Chr. Bagerm. gi 76 Jensen 1 P g 197 ........................................ Jensen L ..................................................... Jensen N ..................................................... Jensen W Bagenn. g 92 Jespersen J g) 9 0 ....................................... Jærnbanehotellet gi 7 2 ............................... Jons Sophus & Co. Manufakturhdl. g 36 Jørgensen Chr. Herreckviprringslidl. gi Hin Kanstrup I’ Overrefssagf. g 185 .............. Koek Christian gi 101....................... .. . . Bange Axel B Købind. g i l & 81........... Lange Carl V gi 1 1 1 ................................. Lange Hans 11 gi 5 .................................... Larsen II Overretssagf. gi 207 ................. Larsen’s lians L Maskinfabrik gi 79 &122, priv. gi 200 ................................................ Larsen II P gi 3 2 ....................................... Larsen’s Lars Eftf. Kobmd. gi 44 Larsen N P g 1 1 6 ..................................... Lindhard H gi 23........................................ Lorentzen C Høeg Overretssagf. g) 99. . . Manufakturliuset, Vilh. Christensen g 96 MaricndaJs Mølle og Bageri, L Hansen g 85 MogensonChr.Sadelmager&Tapetsererg i 31 Møller A C | 73 . ...................................... Nielsen Hans II g 217............................... Nielsen Lauritz Kobmd. Skibsproviante- ringshdl. g 8 Nielsen N Skovgaard Manufakturhdl. g 182 Nordsjællands Venstreblad g 1 0 0 ........... Nokkentved O N Overretssagf. & Kich. Knudsen g 14 ........................................ Olsen N C Bagerm. g 137 Olsen P g 7 7 ............................................. Pedersen Anders g 167............................... Petersen C Vald. g 221............................ Petersen Willi. Blikkenslagerm. g 25 ItasmusscA S g 205..................................... Simonsen O Bagerm. g 3 pare- og Laanekassen for Frederikssund Sog Omegn g 130................................. .. • Sørensen N .................................................. Sørensen Nordahl ....................................... Werdelin J P ......................... .............. Werliiin Bichard........................................ Vett& Wessel’s Udsalg, Vald.Bei.t/eu g 4n Willumsen L W g 169.............................

Se Fagregistret under Smede Sagførere Maskinforhdl. Korn, Kul, Foderstoffer Cementvarer Møller Hoteller Hoteller Aviser, Bogtrykkerier Cykler Malermestre Gartnere (Liederhandlere, Huder og j Skind Hoteller (Moller, Korn, Trælast- og

F r e d e r i k s v æ r k . (Et Kiudtværk og Kanonstoberi blev anlagt paa Frederik V's Tid.)

Købstartrettiglieder af 1897. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 4,pMiil. Kr.; Formue: 2,s Miil. Kr.; Indkomst: 0,n Mili. Kr. Turist- og Forskønnelsesforenin­ gen, stiftet 1906. Formand: .Di­ rektør J Heorup. Oplysninger og Vejledning meddeles gratis. Vandværket (kommunalt), anl. 1906. Vejer, Manier og Vrager: VNiel­ sen.

Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: 2 Timer. ISondest.Si)arekasse|l39,On 3(1.1,1-1 Borg-mester og Byfoged samt Birkedommer i Halsnæs Birk: E B Larsen. Ilelsdag: Onsdag. Elektricitetsværket (kommunalt), an1. 1906. G a s v æ r k e t (kommunalt), anl. 1,906. Havncdybde: 3,v m. Indbyggerantal 1911:1,672 (ISOt: 505; 1901: 1,431). Kæmner: ,1 Ileorup.

Forretningsnavn og Adresse

se Fagregistret under

Andersen J Manufakturhdl. g 107 Andersen M Herreckviperingshd). Jl 38 Andreasen H P Sadelmager & Tapetserer i 137 Beck A I | 135........................................... Sagførere Bondestandens Sparekasse g 39 (Onsd. 11-1) Sparekasser (Kbhvn.) Borning Viggo g 2 9 .................................. Murermestre Brammer Carl Jl 9 ..................................... Fiskehandlere, Fisk engros Brederød Mølle, P Jørgensen g 34 . . . . Møller Brendstrup Aug. Agenturforr. Jl 4 Bøje Andreas Sadelmager &Tapetserer g 56 Central-Hotellet g 110............................... Hoteller Christensen Jens M Købmd., Melby j) Hald 50 Christiansen Chr. Mekaniker.................... Cykler Crome & Goldsclimidt’s Fabr.’s Uds. Wilh. Friis g 57 Frederiksværk-Helsinge Dagblad g 18 . . . Aviser Frederiksværk Kost- og Realskole........... Kostskoler FrederiksværkMaskinforretningg 6........... Maskinforhandlere Frederiksværk Trælasthandel, ved Dahl & Hallager J 6 . . . . .................................. Trælast- og Tømmerhdb Culmsee P J Kobmd. Jl 81 Eliasen Wilh. Købmd. Jl 5 Ewald II C Købmd. Jl 15 Hotel „Arreso“ g 8 ..................................... Hoteller^ Hotel Frederiksværk g 2 ......................... Hoteller Hærens Krudtværk Jl 32............................ Krudt Iversen ,1 P Bagerm. Jl 117 Jensen Albert Bog- og Papirhdl. J) 13 Jensen Chr..................................................... Malermestre Jensen S Jl 3................................................ Malermestre Johansen C J 8 4 ....................................... Murermestre Johansen Otto............................................ Snedkere Jørgensen I T Købmd. J 36 Jørgensen Ole g 138.................................... Bryggerier Kapel Carl g 85. .................................... . Sagførere, Incasso Knudsen Hans Jl 84.................................... Gartnere Larsen L. Tojberg’s Eftf. Kobmd. g 73 Lieberkimi Poul Manufakturhdl. |l 17 Mathiesen Ad. Kobmd. g 37 . . . ’........... Korn, Imp. & EksD. Møller W II Blikkenslagerm. g 86 ' ^ Morck Vilh. Købmd. g 120 Nielsen Carl Blikkenslagerm. g 114 Nielsen C Chr. g <2................................. Tømrermestre Nielsen L, Hundested g Hundested 14 . . Maskinfabrikker Nielsen N M lien'. ekviperingslidl. g 31 Nordsjællands Ban:;, Akts. g'130.............. Banker (Helsinge) Nordsjællands Venstreblad g 19................. (Udgaar i Hillerød) Pedersen O Bagerm. Petersen Th. Jl 112..................................... Gartnere Petersen Vilhelm g 95............................... Smedo Raaschou-Nielsen Olaf g 59...................... Isenkræmmere Social-Demokraten’s Kontor g 47 Sparekassen for Frederiksværk og Omegn g 40 & .................................................. Sparekassor Sørensen N P Manufakturhdl. g 101 Vett & Wessels Uds., Vald. Olsen g 83 N- 9 <) Winther’s F Enke J 100......................... Tømrermestre Ørbæk L P J 7 1 ...................................... Cykler Hansen Carl Materialist g 26 Hansen Frederik Kobmd. g 39 Hansen P ................................. Snedkere Hecgaard Anker g 4 4 ............................ jJærnstøberier.Maskmfabr.'

( Vindmotorer Jærnstoberiev Smede

Assurancebestyrere Sagførere, Incasso Brødfabrikker Gartnere Giarmestre (Udgaar i Hillerød) Sagførere, Incasso Cykler Murermestre Giarmestre Gartnere

Sparekasser Murermestre Murermestre Garverier Malermestre Malermestre

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-ReglstrO Andcrson’s Brødrene Baadebyggeri ved Krislian Andersen & .Tens Olaf Martin Andersen i Frederikssund. Indeh. K A Andersen og J OM. Andersen. Bryggeriet Alliance, Akts. Bestyrelse: Direktør 1' A il Wunscli, Khlivn,, der teg­ ner Frm , og Overretssagf. OJI Lorentzen. Aktie. 30,000 Kr. EVbesen's ,T,1 Boghandel ved Knud Valdemar Nielsen, Indeh, K V Nielsen. Elsass’s L N Sønner, lndoh. N L Elsass, l ’rok.: M L Elsass. Engelsk Herre Modemagasin ved Peter Bersch. Indeli. P Horscli, Hillerød. Frederikssund Bryghus, Alliance, Akts. Bestyrelse. Direktør P A .B Wunsch, Hotelejer C J Jacobsen, Restauratør H 11 Thomson, Gæstgiverne F V Hansen og O S C Iversen, (alle at1Kbhvn), dør'to i Foren, tegner i'rro. Prok.: Brygger Th. Algreeii-Ussing. Aktk. 50,000 Kr. Frederikssund Cyklolager ved Christiansen. Indch. Anna C Christiansen. Frederikssund Isenkram og Udstyrsmagasin ved Wilhelm Madsen. Indch. W Madsen, Frederikssund Kafferisteri vod Axel B Lange. Indch. A B Lange. Frederikssund Matorialhdl. ved Niels Peter Nielsen. Indeli. N P Nielsen. Fredcrikssunds Mode-, Broderi- og Korsotforrotning ved Gerda Griin k Co., Kom- manditsclsk. Ansv. Delt. Gerda Griin, Wien. Prok.: N L Elsass og Adelhaid Elsass. Frederikssund Meheludstyrsforretning ved Werlin ,1: Sørensen. Jndoh. 0 P Sø­ rensen og K Werlin Petersen. Frederikssund og Omegns Bank, Akts. Bestyrelsen bestaar af en Direktion: Apo­ teker J ,1 Bcrgmann, Overretssagf. ON Nokkentved, Partikulier P Larsen og Købmd. P II Lange, samt et Bankraad: Direktor F M S L Sieck (Formand), Ekviperingslidl. L Hansen, Manufakthdl. P Larsen, Postoksped. K P Knudsen’, Tomrerm. OG Christensen, Kanccllir. P .1 II Lindhardt, Fabr. H P Larsen, Baadebygger C A Andersen, Trikotagehdl. N C Christensen, Materialist J C Hansen, Gaardejerne L I’edorsen, Skuldelev (Næstformand), N P Poulsen, So- sum,,) Svendsen, Sundbybile og J PAndersen, Ferslev, samt Murorm. N Frand­ sen, Jægerspris. Frm. tegnes af 2Direktører i Foren, eller af cn Direktor i .Foren, med Bankraadots Formand, l’rok.: S L Brink (Bogholder) i Foren, med en af Direktorerne. Aktiekapital 125,000 Kr. Irgens Ernst (C F Aagcseu's Eftf.). Indeh. E Irgens.

Made with FlippingBook Learn more on our blog