Kraks Vejviser 1914 (2) del 2 provinsregister

Afdeling V .

Provins-Register

Vejviser for Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele

A. Sjælland medMøen, SamsøogBornholm. B. Lolland-Falster. C. Fyen med Langeland, Ærø ogTaasinge. D. Jylland.

De i dette Register givne Oplysninger er for Oversigtens Skyld inden for hver Landsdel ordnet i 3 Grupper: 1) F o r r e t n in g e r . Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenhinde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk og Industri, et Firma-Register — et Uddrag af de officielle Handels-Registre — samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. E t Firma-Register over Virk­ somheder, der har .Hjemsted uden for Byerne, findes efter hver Landsdels Byer. 2) Pr i v a t- P e r so n e r. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. 3) S t ø r r e G a a r d e . Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse.

Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind under vedkommende Afsnit.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Made with FlippingBook Learn more on our blog