Kraks Vejviser 1913 provinsregister

Animated publication

Afdeling V

Provins-Register

Vejviser for Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele:

A. Sjælland medHøen, SamsøogBornholm. B.

1) Forretninger. In d eh old er fo r hver a f D anm arks B y e r (K øb stæ d er og købstadlignen de B eb y g g elser) en a l­ fabetisk F ortegnelse ov er alle blot n ogen lunde b etyd elige V irksom h eder inden for H andel, H aandvæ rk o g Industri, e t F irm a- R egister — et U ddrag a f de officie lle H a n d e ls-R e g istre — sam t forsk ellige O p lysn in ger om h ver enkelt B y s S tørrelse, F orm ue o g In d tæ gt, stedlige M yndigh eder, Institutioner, F oren in ger m. m. I de T ilfæ ld e, h vor man kender O prindelsen til B yen s N avn, er denne an ført i P aren tes efter B y n a v n et. E t F irm a -R eg ister over V irksom heder, der har H jem sted uden fo r B yern e, tindes efter hver L andsdels B yer. 2) Privat-Personer. A lfa b etisk F orteg n else over M am d o g K v in d er af alle Sam fundsklasser, nvis A dresser antages at have Interesse for en større K reds. 3) Større Gaarde. A lfa b etisk F orteg n else over G aarde, G revskaber, G odser etc. vurderede til en E jen dom s­ skyld a f 100,000 K r. o g d erover eller a f anden G rund frem byden de sæ rlig Interesse. D. D e i dette R e g iste r givn e O plysninger er for O versigten s S k y ld inden for h ver L an d sd el ordn et i B G rupper

Inddelingen i L and sd ele er m arkeret ved Kort, -paa hvilke en brun F a rv e an giver d et Om raade, der falder ind under vedkomm ende A fsn it.

E n næ rm ere V e jle d n in g i B rugen a f d ette R eg ister findes paa næ ste Side.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

1. Forretninger . er op ført b y v is . B y ern e (K øb stæ d er og- købstadlignende B eb y g g elser) er ordn et alfabetisk. F or hver B y er forst m ed­ d elt et Real-Register, indeholdende O ] lysninger om M y n d ig ­ heder, In stitu tion er og F oren in ger m ed H jem sted i den paagæ ldende B y , sam t en D el statistiske D a ta : in d b y g g e r­ antal, Skattem yndighedern es V u rd erin g ni. m. A f Forretninger er saadanne m edtagne, hvis A rt eller S tørrelse g iv e r dem m ere end lok a l Interesse. V e d hver F orretn in g er an ført, under h vilke O versk rifter i F a g -R e g i­ stret den kan søges, thi der og kun der finder m an de T il­ føjelser, der an giver F orretn in gen s sæ rlige Specialitet. Firma-Fortegnelsen er et U d d ra g a f de officielle H a n d els-R egistre. Firm aer, der ik k e har H jem sted i n ogen B y , er sam let sidst i h vert A fsn it under O verskriften L a n d e t. 2. Privat-Personer. R eglern e fo r O rdn ingen er d e samm e som i A fd e lin g I V , „P e rso n -R e g iste r for K jo b e n h a v n " (se den grøn n e K a r­ ton foran dette R egister). 3. Større Gaarde. D e her m eddelte O plysn in ger er næ sten alle tilv e je ­ bragt ved K orrespon dance m ed de enkelte G aarde o g G od s­ kontorer. F orsaavid t V ejv iseren s gen tagn e F orespørgsler und­ tagelsesvis ik k e er bleven besvarede, er de paagæ ldende G aarde o g G od ser an ført i L iste n uden næ rm ere O p ly s­ ninger, id et V e jv ise re n ikke har v ille t bringe A ndenhaands O plysninger. G revskaber, B aronier, S tam huse o g store G odser er i en P arentes an ført paa deres P lad s i A lfa b e te t m ed en H en v is­ nin g til de enkelte G aarde. F ø lg e n d e O p lysn in ger er saa v id t m uligt m eddelt for h ver en k elt G aa rd : 1) G aardens N avn o g Postadresse. 2) om den m ulig er Sæ degaard eller H oved gaard . 3 ) om den hører under et G revskab, B aroni, Stam hus eller G ods. (E r d ette T ilfæ ld et, bør man opsøge A rtik len om det paagæ ldende G ods. F o r at undgaa G en tagelser o g for at lette O versigten er nem lig de K en dsgernin ger, der er fæ lles

j for alle under et G ods hørende G aarde, sam let under H o - | vedartiklen). , | 4) G aardens A real i T øn d er L a n d , specielt an givet hvor m eget A ger (A ) o g hvor m eget E n g (E .). ' o ) G aardens V urderingssum til E jen dom sskyld. (D e t erindres, a t Væ rdien a f B esæ tn in g o g Inven tar ikke er in d befattet i denne Sum . I Praksis kan man regne, at en G aards V æ rd i (m ed norm al B esæ tn. o g In ven tar) er ca. 25 % større end E jen dom sskyldvurderingen . U n d er sæ rlige F orh old, f. E ks. h vor B y g n in gern e er sæ rlig kostbare, maa der d o g beregnes et ringere T illæ g). 6 ) om der horer S k ov (S ) til G aarden o g h vor m ange T øn d er L a n d . 7) S kovens V urderingssum til E jen dom sskyld. 8) om der horer B øn d ergod s til G aarden. 9) B ønd ergod sets sam lede V urderingssum til E jen d om s­ skyld . 10) E jeren s N avn , S tillin g (T itle r og danske O rden er) B opæ l, P ostadresse o g T elefon . Ourupgaard pr. N y k jø b in g F . Sæ degd. A : 1033, E : 62, K r. 1,000,000 — S : 1300 K r. 601.300 — B øn d ergod s K r. 100.400. K m h . H o fjg m . G od sejer F red erik T e sd o rp fR . fl N. 40. O urupgaard har altsaa P ostadresse: N y k jø b in g F alster. G aarden er fra gamm el T id en Sæ degaard. D e r hører til G aarden 1033 T øn d er L a n d A g e r o g 62 T øn d er L a n d E n g. G aardens V urderingssum til E jen dom sskyld er 1.000.000 K r. T il G aarden hører endvidere 1300 T d r. L a n d S k ov, som til E jen dom sskyld er vurderet til 601.300 K r. Y d e rlig e re horer der til G aarden en D e l B ønd ergod s, som til E jen dom ssk yld er vur­ d eret til 100.400 K r. E jeren er K am m erherre, H ofjæ germ ester, G od sejer F rederik T esd orp f, som er R id d er a f D an nebroge, o g som har T e le fo n N y k jø b in g F . 40. D a der trods de detaillerede O p lysn in ger ikke er an ført n ogén anden A dresse, kan man se, at E jeren bor paa G aarden, o g da der ingen F orp a gter er anført, kan man form ode, at han driver G aarden selv. 11) F orp agteren s N avn , S tillin g etc. 12) G odsforvalteren s N avn, S tillin g etc. Ehsenvpél.

Afdeling V* Provins-Register (A, Sjælland. B, Lolland-Falster. C, Fyen. D, Jylland.) A. Sjælland.

Joh l.itdv. Sivertsen fil l'.lubl

V. Afdeling A. Sjælland med Møen, Samsø og Bornholm, 1) Forret ninger.

2) Privat-Personer. 3) Større Gaarde. 1, Forretninger.

Aakirkeby Manufakturkdl., Simon Madsen, Indcli. S C Madsen, Kønne. l’vok.: II P Andersen. Aakirkehy lUatorialhdl. vod II Miclu-lson. Aakirkcby Skæreri it Cementstøberi (Prel. Andersen), Indoli.: 8no.dke.rm. I’ An­ dersen og Mnrenn. N Andersen. Aakirkeby To.jlnis ved Carl Lind. Indcli. C A J Lind. Almindingen Savværk ved A 0 Muller. Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgensen. Bornholms Landbo Sparo- og Laanekasso i Aakirkeby. Bestyrelse: Løjtnant 0 M Rodbed (Bogholder og Kasserer), l'h. (iaardejer M Hansen, Avlsbruger A Ipsen, Borgmester II P Hansen, alle af Aakirkeby, Partienlior I Midler af Klippely. (iaardejer A J Kratlund og Landstliingsmand P L Kocfoed, begge af Pedersker og (Iaardejer A Schou af Tvillinggaard, al' hvilke tro i Foren, teg­ ner Kvin. Smidt 11 & Co., Indeli. II A .Smidt og L C l1 Lund.

A a k ir k e b y . (I’y ved A;i Kirke og i Nærheden af Læs Aal.

Borgmoster: TI r ITiinsen. Byfoged: Borgmester J E Boas i Ncxø. Retsdag: første Fred. i liver Md. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1909. Indbyggerantal 1911: 1,.‘150(1801: 455; 1901 : 1,17G>. Konsuler: Kønsularageiit Tli.Thor- .••iMt (Frankrig).

Ka'inner: l’aulinus .Jensen. Købstadrettigheder: Aakjrkebys ældste Privilegier er stadfæstet 1228. Skattemyndighedernes Vurde- dering: Ejendomsskyld : 2;1Miil. Kr.; Formue: 2,2Mili. Kr.^Ind­ komst: O,. Mili. Kr. Vejer, Manier og Vrager: L li. Ålejdah1.

A l l in g e og S an d v ig .

Se Fagregistret under Bogi rykkericr Banker, Ineasso

Forretningsnavn og Adresse Aagescn C Bog-&Papirhdl. |) 10............. Aakirkeby Bank, Akts. £1 40................. Aakirkeby Manufakturlidl. Simon Madsen |1 24 Aakirkeby Materiallidl. v. II Michelsen £ 10 Aakirkeby Molle............................... Aakirkeby Tojlius ved Carl Lind llcrrc- ekviphdi. £ 94 Almindingen Savværk ved A 0 Muller J) 48 Andersen Brødrene £ 9 ..................... Andersen N £ Gø.............................. Becher V |138................................. Boghandelen i Aakirkeby J) 5 Bornholms Brandforsikringsselskab £ 59 Bornholms Landbo- Spare- og Laanckasse I' ................................................................. Dam Martin Bagenn. £ 46 Dam M D Bagerm. Eilertsen Marie Manufakturlidl. £ 57 Engeli Hans Chr. Herrcekviplidl.fi GO Hansen Anton Manufakturlidl. Hansen Janus £ 44 ........................... Hansen Otto................................... Ilotel Jomfrubjerget, Almindingen £ 13 . . Ipsen Andreas........................... . . . Ipsen A 1*Købmd. £ 3 ..................... Jensen Chr. £ 100............................ Jensen II I £ 20....................... .. JærnbanehoteJlet £ 27....................... Kami’s Hotel £ 1.2........................... Kofoed Mads Farve- & Tapethdi. Kol'oed 1’ M £ 58........ .................. Limi V Blikkenslagerm. Myreby Mølle................................. Moller Joh...................................... Nielsen Andr. £ 85........................... Nielsen II Chr. £ ............................. Nielsen J £ .................................... Nielsen Will. Sadelmager £ Cl ' Nygaard A ..................................... Rasmussen J B £ 4............................. Rasmussen L I * ............................... Smidt II & Co. Kobmd. £ 1 9 ............ Sonno 1* £ 1.................................... Søndre Mølle, O Muncli £ 3 9 ............ Østerby S B L Bagerm. £ 22 Nielsen II Kobmd. £ 55 Nielsen H Blikkenslagerm.

faaet Rettigheder som Købstad, men behandledes allerede i det 18. Aarh., som saadan. Først i (897 fik den et Vaaben. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: ejendomsskyld: 3,.> Mili. Kr.; Formue: 1,7 Miil. Kr.; Indkomst: 0,4 Miil. Kr. Vandværket, (kommunalt), anl. 1911. Vejer, Manier og Vrager: Emil Bolm.

Borgmester: X Ilolm. Byfoged samt:Birkedommer i Ham- merslius Lirk: borgmester Axel Borgen i Hasle. Rctsdng: Mandag i Allinge. Gasværket ('kommunalt), anl. 1911. Havnedyhde, Allinge: 3,7 m. Indbyggerantal 1911: 2,557 (1801: 585; 1901: 2,709). Ka'inner: II Mortensen. Købstildrettiglieder. Kommunen bar formentlig aldrig formelt

Møller

Savværker Savværker 'Murermeslre Smede Brand forsikrings selskaber Sparekasser

So Fagregistret under Hoteller, Badehoteller

Forretningsnavn og Adresse Alexanderscn’s Hotel, Sandvig £ 24 . . . . Allinge Bog- & l’apirhandel, M Gjerow £ 50 Allinge Kolonial- og Produktforretning, Akts. £ 10..................................................... Allinge Teglværk £ 29................................ Andersen Ål...................................................... Andersen Tb. Bagenn. Sandvig £ 2 Bendtsen M .................................................. Berggreu I ..................................................... Bidstrup Chr. Købmd. Sandvig £ 17 Blaneh’s Hotel £ 1 6 ................................... Bornholms Granitværk, Akts. £ 1 8 • . • • Bornholms Laanc- og Diskontobank, Akts. £ 7 0 .............................................................. Bornholms Spare- og Tiaanekasse £ 54 . . Bornholms Stenhuggeri................................ Carlsen’s Hotel Sandvig £ 4 ..................... Dam Chr. P Købmd. Funch M C Blikkenslagerm. £ 34 ............ Gornitzka Otto £ 7 4 ....................... . . . Grønbech’s Hotel £ 3G................................. Grønbech P M . . " . ...................................... Hammersholms Granitværker, Akts. £ 47 ITammershus Hotel £ 1 2 ............................. Hansen E Kobmd., Sandvig £ 28 Hansen II L Sadelmager £ 57 Hansen Jens Manufakturlidl. £ 29 Hansen Jolis. £ 20......................................... Hansen V Manufakturlidl. Sandvig £ GO Henriksen M Bagerm. £ 37 Ilolm Chr........................................ Hotel „Allinge14£ 25......................... Hotel Central £ 71........................... Hotel du Nord £ 72........................... Hotel „Finnedalen1 £ Sandvig 20 . . . . . . Hotel ilannneesø £ Srndvg 9.............. H.»A Sandkaa- 9 ! ...................................... Hotel >;!•!.)•. ig £ O! . . . . . . v - ............ Ha tæl „M randse ilo.ss*, S.aid.ig £ "8. • ■ ■ Holm P Bagerm. £ 78 Holm P C Kobmd. £ 39

Korn, Imp. & Eksp. Teglværker Smede

Murermestre Murermestre Bade- og Sommerboteller Malermestre Trælast- og Tommerhdl. Snedkere Maskinfabrikker

Murermestre Murermestre Bade- & Sommerboteller Stenhuggerier, Granit Banker (Ronne) Sparekasser (Rønne) Stenhuggerier Bade- & Sømmerliotcller Cykler Bogtrykkerier Bade- & Sommerhoteller Bryggericr, Maltfabr. Stenhuggerier, Granit, Byg« ningsartikler Hoteller

Hoteller Hoteller Isenkræmmere Møller Malermestre Malermestre Cykler Lsenkrunnmerc Snedkere

Cykler Smede Korn, Imp. & Eksp. Murermestre Møller

Malermestre

Snedkere

Hoteller Hoteller, Bade- & Sommer hoteller Bade- & Sommerhoteller Bade- N Sommerboteller p. ide- N Solll :i *•;’ii ‘ *1 e |ii’r l ’ -i I ■- .v ^■•niiiiei'iiiileiicr B.ule- (I . j ..:: hii “ ” ' i !■•, er

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag al’ de officielle Handels-Ucgistre).

Aakirkeby Bank, Akts., Bestyrelse: Maskinfabr. 11 .1 Jensen (Formand). Kobmd'. A P Bisen (Nasstform.). Kobmand H K Engeil, (iaardejerne <• A Kol'oed og .) P Hal l samt, Tegnelærer L P Andreasen (Bogbopler). M Ham iUi«ore'". M'dlev A P Peia-ksi'ii ..g Pen ier .1 1\.> lYm. t.'giK'- ; f 1 i.-i«• 11 . I li , 1-1 —..,i. 1nmiaii' en. .1 Ko'.be ! og A P Henriksen, (o i Foren. 1..-: Hid.1!! Kr.

V — 946

P r o v in s -R e g i s t e r , S jæ lla n d

F o r r e t n in g e r _ A llin g e

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Malermestre Smede [Foderstoffer, Trælast- Sc Tømmerhandlere Smede Murermestre Snedkere

Høiers Hotel | 3 ............................................ Hoteller Jacobsen (Jarl £ 8 5 ......................................... 'Fiskehandlere Jacobsen Mathias Købmd. |) 05 Jærnbanc-llotellet, S; ndvig £ 2 9 ................ Hoteller Jørgensen Waldemar Kobind. Klo’s Hotid, Sandvig £ 14............................. Hade- & Sommerlioteller Kofod M Kr. „llallelyst1 Sandvig£ G . . . (iartnere Larsen Hans & Jørgen £ 14.......................... Stenhuggerier (Kblivn.) Mcyer’s Hotel, Hugo Meyer £ 4 4 -............. 11ote ler Mortensen H £ 7!)............................................ (Jvklcr Mortensen H £ .41............................................ Dumpskihseksped. Mortensen Jul..................................................... Snedkere Muncli S £ 2 2 ................................................... Snedkere

Norby I P I Kobmd. £ 1 Pedersen I C £ 31........................... Petersen Peter, Aastofto £ 7 0 ............. Rasmussen F A Kobmd. £ 5.............. Sørensen Aug. gi G8........................... Sørensen Lars P, Høve £ 60.............. Sørensen & Nielsen £69.....................

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag al' dc officielle Handelsregistre.)

Asnæs Damp-Teglværk, Akts., Bestyrelse: Tomrerm. J Eriksen (Formand), Gaard- ejer I 1* Olsen (Næstformand), Propr. A VViuff og Gaardejer II Larsen, Gyl­ denholm. Frm. tegnes af Formanden eller i hans Forfald af Næstformanden eller af to andre Bestyrelsesmedlemmer i Foren. Aktiekapital 20,000 Kr. Asnæs Sogns Spare- og Laanekasse. Bestyrelse: Forp. J Nielsen (Formand), Gaard- ejerne 11 Nielsen og 1* Andersen, Boelsmd. N Hansen, Propr. Wiuff, Sadelm. J Hansen og Gaardejor N V.Jonsen, Hove. Frm. tegnes af F'orinanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Madsen Bredrene, Asnæs Maskinfabrik, Indeh. M 0 Madsen, Nejdhardt’s II E ftf N Nielsen, indeh. N 4* Nielsen. B a lle rup . (Balle, M andsnavn; Torp) Fra Kjobenhavn pr. Jærnbane 3/,j T. Indbyggerantal 1911: 1161; 1006: 1044.

Korn,Ku1,Landbrugsmask., Trad ast- og Tømmerhdl., Ilvgningsartikler.Markfrø, (lodning. Kolonial engros, lsenkr., Støbegods, Jærn, Manufakturhdl., Foderst. Møller Vognfabr. & -forhdl. Smede Malermestre Snedkere Smede Bade- & Sommerhoteller Stenhuggerier, Granit

Nordlandets Handelshus, Akts. £ 7 . . . .

Nørre Mølle, Chr. Lind £ 9 5 ........... Olsen Chr., Messens Udsalg D 100 Pedersen Andreas......................... Pedersen Orr i .............................. Pedersen Harald Blikkenslagerm. $ 90 Petersen Chr................................ Sonne Anton............................... Svendsen E ................................. Thorbek Einar Manufakturlidl. |) 5 Turist-Hotellet, Sandvig |) 8............. Wiberg A R $1 20 & 41...................

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Abildgaard C Købmd. £ 60 Andersen A II Bagenn. Andersen’s Emil Enke Købmd. £ 72 Augustinus N P £ 55......................... Ballerup Kro, J Jørgensen £ 9............ Ballerup Mølle £ 13........................... Ballerup Teglværk, Akts. £ 17. . ........... Christensen C V £ 47......................... Christensen F................................... Dahl A, Maglognard £ 6 ............ • • • • Dyregaard lt F £ 22......................... Hansen Emil lierreekviphill. £ 11 Hansen Laura Manufakturlidl. Hansen Thorvald Manufakturlidl. £ 10 Hansen Thorvald. . ........................... Jensen C £ 86 ................................. Jensen Einar Købmd. £ 74 Jensen Johan ................................... Jensen Ludv. £ 5 9 ........................... Johtuinessen Th. £ 1........................... Jørgensen S C Blikkenslagerm. Kbhvnske Forstæders Bank, Akts. £ 57. . Kontantforretningen, Manufakturlidl. £ 81 Nielsen J £ 26................................. Fcdersen S £ 23 ............................. Fetersen A £ 19............................... Fetersen Aage £ 33........................... l ’ctersen L I*........ .......................... l’etersen F C £ 37............................. Fetersmimle Teglværk, Akts. £ 3.......... Fødenphant Sigurd £ 100 ................... Reelt C £ 4.....................................

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Haiulels-ltegi.stre).

Tømrermestre Bade- & Sommerhoteller Moller Teglværker

Allinge Bog- og Papirliandol ved M Gjerow. Allinge Kolonial- og Produktforretning, Akts., Bestyrelse: Kæmner M I* Ipsen, Partikulier 0 0 Jacobsen, Kapt. J OKofood, Oaarclejerne_ L P Olsen og Smodem. P Pedersen, der i Poren, tegner Frm. Aktiekapital 50.H7.> Kr. Prnk.: J li Larsen. Allinge Teglværk, et. Interessentskab. Bestyrelse: Bentier .1 L Oronbecli, Ilam- morsholrn (Formand!, Snedkerin. A Sonne, Spatekassekasscrer II Moller, Slen- værksbestyrer 11 .1 Pedersen og Stenvusrksejcr A B Wiberg. Prin. tegnes af Formanden og Driftsbestyreren J llansen i Poren. Kapitalen udgor 7.),000 Kr. I’roli.: .1 Hansen. Bornholms (spare- og Laanckasses Afdeling i Allinge iFilial af Bornholms Sparo- Og l.aannkassu i Bonnei. Hest vielse: Borgmester o Cbristensen (Kasserer) N M Bidder (Bogholder) og Avlsbruger P L Holm, af hvilke to i Poren, tegner Frm. Bornholms isletihuggori, et Inleressentskah i Disker (sogn. Bestyrelse: Enkefru Emilie Danielseii, Haderslev, der tegner Frm., Enkenu H K Suiotell, Aakirkeby og i’artikitlicr .1 Burtuls. Kapitalen or IIO.OUO Kr. l’rok.: .1 O .lorgensen. Ilammersholms Oranil,nerkor, Akts., Bestyrelse: Snedkerm. A sortne, .'stenhuggerA Hansen, Maler O Nielsen, bmedem. P Pedersen. Vognmand J L Larsen. Stenhug­ ger Al Nielsen og Kobind. ,1Hansen, der tegner Erm. i Foren. Aktiekapital 40,000 Kr. l’rok. btenvterksbestyrer 1 J Pedersen. Jørgensen Waldemar. Indeh II. W Jorgeusen. I’rok.: Charlotte A ,lorgensen. Messens Ene-Udsalg ved Chr. Olsen. Nordlandets Handelshus, Akts.. Bestyrelse: Gaardojerno II V Maegaard, Olsker, (Formand) L O Jensen. Olsker, DJ Punch. Olstcer og ,1 lutud, Bo samt Agotii, P J Saiiderson. Frm. tegnes af samtlige Bestyrelsosmedl. i l'oron. Prok.: I’ Kure. Aktiokapiial 70.000 Kr. A snæ s . (Natsset ved Aasen gennem Ods Herred og vod Aastofto og Aasevang) Fra Kjobenltavn pr. Jærnbane 3 T. Indbyggerantal 1911: 650; 1906: 604. Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under

Malermestre Murermestre Tapetfabrikker Gartnere

Møbler Fiskehandlere

Malermestre Murermestre Savværker Banker (Glostrup)

Cykler Smede Møllebyggere Smede Murermestre Smede Teglværker Murermestre

(Korn, Trælast- & Tommor-

Andersen Feter Bagerm. Høve Molle gi 45 AsnæsCemotitvarefabrik,PThorvald llansen £ 26............................................. Asnæs Damp-Teglværk, Akts. £ 37 . . . . Asnæs Hotel |1 4 0 ........................... Asnæs Sogns Spare- og Laanekas.se . . . . Clcmmensen A ................................. Clemniensen Chr., fløve |) 53.............. Eriksen Jens |) 6 G ....................................... Fischer P Kobmd. £ 4 ....................... Frederiksberg Sanatorium for kirtelsyge Børn § 75...................................... Gyldenvang P Kobmd. |l 50................. Holbæk og Omegns Bank J) 34............. Hove Mølle...................................... Jensen Albert Manufakturlidl. g) 82 Jensen Anders Bagerm. gi 42 Jensen Chr. Kobmd. gi 63 Jensen Cltr. £'68............................. Johansen Svend O £ 2 0 ..................... Klinten Badehotel, Arge Wiggers, Hove Skov £ 6 ...................................... Larsen Chr. Sadelmager £ 71 Larsen J Købmd. £ 36 Larsen Lauritz £ 85......................... Larsen Niels £ 4 8 ..................... . . . Madsen Brødrene, Asnæs Maskinfabrik £ 3 & 82 ........................................... Madsen Carl £ 44............................. Madsen H P Papir- & Galanterihdl. £ 14 Madsen Karl Blikkenslagerm................ Madsen Peter £ 79............................ Nejdhardt’sHEftf.NNielsenManufakturlidl. £ 8 Nielsen Hans £ 27 . ..........................................

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag nf de officielle Handels-Registre). Ballerup Teglværk Akts. Bestyrelse: J Andersen og T C Fukr (Formand), der i Foren, tegner Erm. Aktk 40,000 Kr. Iteeh C. Indeh. J P C Koeh. Prok.: II C T Itceh. B irk e rø d . (Oprind. Birkerytk; den af en Mand Birko ryddede Jord) Fra Kjobenhavn pr. Jærnbane 62 T. Indbyggerantal 1911: 1504; 1906: 1481.

Cententvårer Teglværker Hoteller Sparekasser

Smede Smede Tømrermestre Trælast- & Tømmerhdl. Sanatorier Skalleeksportforretninger Banker (Holbæk) Møller

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Binas Hans Manufakturlidl. £ 9 Birkerød Cemcntvarc- & Kalkmørtclfabrik, N II Nielsen & Søn £ 80................... Birkerød Kostskole £ 29..................... Birkerød Kro £ 18............................ Birkerød og Omegns Bank, Akts. £ 59& 71 Birkerød Teglværk £ 63..................... Bruun G ........................................ Christensen & A Duchwaidor............... Dich John £ 34.................................. Ebbe L £ 73................................... Hanscn’s U C Eftf. Købmd. £ 10 Hansen Jobs. £ 24 ........................... Hansen N P .................................... Hansen R L Sadelmager £ 44 Hansen S, Bistrup £ 99 ..................... Hansen Svend £ 40........................... Henriksen I I ........................................................................... Hoy Kirstine Bog- og Papirhdl. £ 32 Jacobsen Carl E Kobmd. £ 30

Cementvarer Kostskoler Bade- & Sommhoteller Banker

Smede Tømrermestre Bade- og Sommerhoteller

Teglværker Malermestre Malermestre Arkitekter Tømrermestre Maskinfabrikker Cykler Cykler Isenkræmmere Murermestre

Cykler Snedkere

[Maskinfabrikker, Ilalm- ( pressere, Tærskeværker Gartnere Cykler Landbrugsmaskiner

Malermestre

V — 947

F a x e — F o r r e t n in g e r

P r o v in s -R e g i s t e r , S jæ lla n d

Forretningsnavn og Adresse Tinglef P N Bog- og Papirhdl. £ 13 Vett&.\VesselsUds.,Sclileppegrell-M'øller£37 Zachariascn S £ 75...................................... Østsjællands Avis £ 2 1 ............................. Østsjællands Folkeblad £ 1 4 ..................

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Jensen Carl Købmd. £1 21 .lensen J U 36................................. Tømrermestre •Jørgensen J Clir. Manufakturhdl. £ 27 Kable II £ 26....................... .......... Tobakker og Cigarer Lauritzen 1’ J £1 81)........................... Teglværker Madsen F C | 15............................. Tomrcnnestro Meyer Jens £ 105............................. Garverier Mogensen II C ................................. Tømrermestre Nobis Mølle v. Clir. Larsen |1 2 2 ........ Møller Olsen II Bagerm. £ 55 Olsen N B....................................... Murermestre Petersen Chr. £ 76............................. Smede Baby Laurits Kobmd. £ 46 Rasmussen II Blikkenslagerm. £ 82 Rasmussen I ................................... Malermestre Keith F F Kobmd. £ Il Rolido C W £ 104........................... Tømrermestre Schwartz C 11 Kobmd. £ 79 Steen Cornelius & F Thomsen£ 66 . . . . Malermestre Steffensen E..................................... GJarmcstre Svendsen Jens £ 109......................... Murermestre Tornevang Teglværk, Akts., £ 64.......... Teglværker Winstedt John Overretssagf. & Viggo Stock- lund £ 107.................................... Sagførere Birk orod og- Omegns Bank. Akts. Bestyrelse: Proprietær O A la Cour Brandt, Kajcrodgaard (Formand). Slagterm. G Rasmussen, (Næstformand), Skolobest. A Mantzius, Bygmester II Iløjsgaard, M olleojer C Lar.-en, Tømrerm. Fr. illadsen og Gaardejer P Petersen. Bankraadct bestaar af Bestyrelsen samt Kom­ munelærer A Andersen (Direktør). Frm. tegnes af Direktøren og Formanden i Foren, eller en af disse i Foren, mod Næstformanden Aktk. 60,000 Kr. Birkerød Urtekram- og Delikatessehandel, Akts. Bestyrelse: Kbmd. J F Hchwartz, llelsingor, (Formand), og Kbmd. A Ovoson, Roskilde, der i Foren, tegner Frm. Brok.: Kbmd. O II Sdnvartz. Aktk. 2000 Kr. fli.Hansen s 1IC El'tf., Oscar Sørensen. Inde.b. O Sørensen. Prok.: F V Petersen. Albrcchtsen H £ 127......................... Cykler Arboe Poul .Blikkenslagerm.................. Kobbersmede Banken l'or Faxe og Omegn, Akts. £ 29 Banker Blaabæk Mølle, Jensen....................... Møller Boserup C J Købmd. £ 7 ................... Korn Brenøe CO £ 17 ....................... Korn, Kul Cementvarefabrikken „Faxe1,LPetersen£72 Cementvarer Christensen Chr. £ 33....................... Snedkere Christiansen NI £ 21......................... Malermestre Crome & Goldschmidts Fabrikkers Uds., • Søren Nielsen £ 30 Lbbeskov Bryggeri £ 101................... Bryggerier Eilertsen W £ 88............................. Snedkere Faxe Dampsavvau'k, N Clemmensen £ 118 Savværker Faxe Gartneri £ 54........................... Gartnere Faxo Iscnkramhdl. v. Kristian Fønss £ 86 Isenkræmmere Flyge Holger Blikkenslagerm. £ 131 Hansen Brødrene £ 51...................... Cykler Hansen II II D, llovby £ 107.............Tømrermestre Hotel Faxe £ 5 & 50........................ Hoteller Hovby Mølle, Jensen......................... Møller Jensen C £ 40................................. Giarmestre Jensen Frederik Manufakturlull. £ 22 Jensen Martin £ 115......................... Murermestre Juulsgaard P Godsforvalter £ 25.......... Sagførere Larsen Brødrene £ 9............ ............ Bogtrykkerier Larsen Carl M Kobmd. £ 15.............. Isenkræmmere Larsen Ole, Tystrup........................... Bryggerier Larsen P Bog- og Papirhdl. £ 105 Mineralvandsfabrikken Faxe £ 8 .......... Mineralvande Ncdergaard M P £ 68......................... Maskinfabrikker Nielsen Conr. £ 52........................... Bryggerier Nielsen Knud £ 65........................... Sagførere Nielsen N £ 114........................., . . Snedkere Olsen Carl Bagerm. £ 74- Pedersen Vald. Købmd. £ 26 Petersen Julius £ 130....................... Malermestre Petersen L £ 72............................... Murermestre Petersen Marius £ 42......................... Murermestre Poulsen W F S Godsforv., Godthaab £ 57 Assurancebestyrere Kafn II £ 129.................................. Gartnere Rasmussen Yvan £ 24....................... Pølsefabrikker Sparekassen for I’axe og Omegn £ 25 . . Sparekasser Hansen l C Bagerm. £ 38 Hansen Niels Købmd. £ 2 (tag I-75 iMim. og Jirsuag z-i- El'tin. Aktiekapital: 7<>,

Rebslagere (Udgaar i Kjøge) (Udgåar i Kjøge)

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de offlclcllø Handels-Ueglstrc.)

Banken for Faxe og Omegn, Akts. Bestyrelse: Murerm. L Petersen, Gaardmand ■I Iv Larsen, Ebbeskov, Apoteker O V Hansen og Hagl'. .lohannessen, Sognefoged R Andreasen, Alslev. .Sognefoged P Andersen, Hpjellerup, Bagerm. P Hansen, Karise, JUurerm. .1 Andersen, .Murerm. .1 Johansen, Gaardejer N R Nielsen, Kjcssondnip, af hvilke te i Feren, tegner Frm. Kol)md. N Hansen. Lærer P K Johaunossen, Kjessendrnp, (Jaardmand N Christensen, Ilouby, Brygger O V Horensen. Kongsted, Sognefoged N Andersen, Freiidcrup, Fabr. I’ Nielsen, Gaardmændene P Nielsen, Dstcrgaard og .1 Christensen, Tystrup, samt Kobmd. F Jensen. Prok. bar enhver af de 10 forstil. Bestyrelsesincdl. i Feren, med Bankassist. A Hansen. Aktiekapital 70,000 Kr. Faxe Isciikranihandel ved Kristian Fonss. Iudelt. K Fønss. .Sparekassen for Faxo og Omegn. Bestyrelse: Knib. Greve C C 11 Moltke, Lystnip (Formand), Direktør O Mortensen, Faxe Ladeplads, Grevo Aago Moltke, Trygge vælde, Gaardejer L P Larsen, Stubberup, Partikulier J Andersen, Forp. 8 Hansen, Alslcrgaarde.n: Gaardejer J C Nielsen. Eskildstrup, Konsul C J Boserup og Parcellist L Jonsen, »Stubberup. Frm. tegnos af 3 Bestyrelsesmed lemmer i Foren.

F a x e Ladep lad s .

Jan. 1884. Kontor i Kbhvn. og Faxo Ladeplads. Driver Kalk­ bruddene ved Faxe og er Ejer af Faxe Jærnbane og af Havnen (se disse Artikler) Aktiekapital: 1,500,000 Kr. Adm. Direktør: Cand.polyt. Otte Mortensen, IL Ilil vnedybde: 3,r, m. Indbyggerantal 1911: 792. Konsuler: Vierkonsul orne C -I Boserup (Norge), O Mortensen. R. (Sverrig).

Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: 21/2 Time. Faxe Jærnbane. Ejes af Faxe Kalkbrud. Koncessioner 1868 og 1880. Aabnet for Persontrafik 1880. Befarer Strækningen Faxe Station B (Stubberup Holde­ plads) til Faxe Ladeplads. Formand: Knib. Geh.-Konfr. lloljgm. Lensbaron K T T O Rccdtz-Thott, SK. DM.; A.dm. Direktør: O Mortensen, R. Faxe Knlkbrud, Akis., stiftet 1.

Forretningsnavn og Adresse Badehotellet Salvang £49................... Badehotellet .,Udsiglen1, Karoline Hansen £ i : ................................................... Boserup .1Kolimand £ 8 Cementvarefabrikken llyllelioltf 28 . . . . Christensen L Bagerm. Christiansen Anders Manufakturhdl. £ 6 Christiansen II P Papirhdl. £ 38 Faxe Kalkbrud, Akts. £ Faxe 4 .......... .Groth-Hansen E Kobmd. £ 2 Hansen Daniel £ 52......................................... Hansen Emil £ 40............................. Ilansen J £ 32 ............................... Hotel Faxe Ladeplads £ 20................ Johansen J £21 ............................... Ivoefoed J £ 4 ............................... Linde M £ 9 ................................. Lund Axel, Akts. Skibsproviantering £ 3 Nielsen Martin Manufakturhdl. £ 7 Nielsen N P £ 2 8 ........................... Olsen I P Bagenn. £ 51 Olsen Olaf £ 34 ............................. Pensionat. Søfryd, N Carlsen £ 3 1 ........ Pensionat „Sølyst1, Marie Nielsen £ 23. . . Pensionat Æblely, Marie Larsen £ 5 . . . Svendsen P Blikkenslagerm. Tøjhuset Ilerreekviperingshdl. £ 27 Vraamose Mølle, Jørgensen................

Se Fagregistret under Bade- & Sojnmcrholcllcr Bade- & Sommcrhotcller Cementvarer Kalkværker, Teglværker. Gødning, kunstig Fiskehandlere Cykler Møbler Hoteller Murermestre Skibsbyggerier, Savværkei Gartnere

Tømrormestre Snedkere

Bade-&Sommcrpensionater Bade-&Sommerpensionatcr Bade-&Sommerpensionater

Moller

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag a f de officielle Handelsregistre.' Cementvarefabrikken Hylloholt., Sjælland, ved »Tohansen Jensen, Hans Nielsen i: Son. Indeb. J .1 Jensen, N P Nielsen og H Nielsen llorritzlioved. Lund Axel. Akts. Bestyrelse: Manufakturhdl. A O Christiansen, Stationsforok. O F A Fieh og Gartner M R Linde, der i Foren tegner Frm. Prok:: A Chri­ stiansen og Bestyrer A Lund i Foren. Aktk. 3,500 Kr. F red en sb o rg . (Osirup Slot blev kaldt saaledes af Frederik IV 1722 med Tanken om den tn Aar for i Frederiksborg sluttede l'red). Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: I Time.

mester var Italieneren Marcan- tonio Pelli under Overtilsyn af ,1 Conr. Ernst og J Corn. Kræ­ ger. Den sidstnævnte byggedo Kirken, der indviedes 11. Okt. 1726. Under Fred. V foretoges omfattende Bebyggelser, lededo af Eigtved og Tliura, saaledes blev Pavillonerne ved Hovedbyg­ ningens Hjørner opførte, og do

Birkedommer i Kronborg østre Birk samt i Hellebæk Birk: R

W C Jork, R. DM. Retsdag: Onsdag.

Fredensborg Slot er opf. af Fred. IV i 1719-22 i en Skikkelse,, som senere er bleven cn Del for­ andret ved Tilbygninger. Byg­

V — 948

f o r r e t n i n g e r — Fredensborg-

P r o v in s -R e g i s le r , S jæ lla n d

•I Tu arne om Slottets Kuppel anbragtes. Haven, som var ble­ ven anlagt i den stiveste Iranske Stil, blev i 1760-159 prydet- med do Heste al' billedhuggerarbej­ derne. Fru 1833 virkede R Kolbe sum (iarlner, og lian omdannede den i engelsk Stil, dog med Bibeholdelse afnoget afdel gamle.

Gas- og Vandværket (Akts.). anl. i ; k >>. Indbyggerantal 1011: 120(1(1.801: 413 ; lOOl: 030). Koinimmekasserer: Gross. Chr. Liebsl, li. Vejer, Manier og Vrager: Sta­ tionsforstander Villi. Saramv, li.

Forretningsnavn og Adresse Andersen A C £ 149...................................... Andersen Axel £ 121.................................. . Andersen’s Brodr. Baadcbyggcri £ 70 . . Andei-,sen H P £ C 5 ...................................... Andersen N P .................................................. Bilidt Strandhotel £ 175............................... Borning Finar, Bondcrup £ 1 2 4 ................ Caspersen A £ 42 ......................................... Christensen Georg Blikkenslagerm. £ l

Se Fagreg-stret under Murermestre Glarmestre (Baadebyggerier, Molor- ( baade, Savværker Tømrermestre Smede iiade- V Sommerliot-eller Ceinentvarer Murermestre Tømrermestre Korn Trælast- & Tummerhdl.

Forretningsnavn og Adresse Andersen Chr. Tapetserer og Dekoratør £ 7o Asminderød Kro | I!......................... Avertissementstidende for Fredensborg og Omegn £ 6 5 ................................. Jlodelsen & Veiby Nielsen’s Uds. Manul'ak- lurlidl. £ f>4 Bodonhagen AT, Asminderød £ 20........ Christensen Chr. M Kobmd.,Asniimlerød£89 Fredensborg kemiske Fabrikker, R Stjern­ en!m £ 100.................................... Fredensborg og Omegns Spare- og Laanc- kasse £ 48 ................................... Orotli .1 Bagerm. £ 103 Hansen A ....................................... .Hansen K F £ CO ........................... Hansen N I* Herreekvipering £ Cl Ileinrichsen II, Asminderød £ (1(5........ Helsingør og Omegns Hank, Akts. £ 120 Holberg O....................................... Hotel Prinsen D 3C........................... Hotel Store Kro Jj 47 ....................... .lensen Albert Købind. J) 9 .lensen J P $1 2 8 ............................. sohansen K V llagerm. Asminderød $1 (17 Jærnbanehotellct £ 6 ......................... Jørgensen .1..................................... Knudsen Cilius llagerm. £ 113 Kryger Carl, Asminderød..................... LangeF ......................................... Karsen S £ 9(1 . ................................ kiebst P W Købind. | 11 Lindbrig- Villi. £ 49 & 1.1C ................. Hinde Chr. D 35............................... Kobmann P H, Skipperliuset £1107, priv.£ 45 Nielsen N 1* £ 2 5 ........................... Nielsen l1 Palle, Asminderød................ Olsen Chr. £ 75............................... Olsen P ......................................... .-Petersen Chr. llagerm. £ 5C Petersen Harald £ 110....................... Petersen N P, Asminderød £ 13.......... Poulsen Peter lllikkenslagerm. £ 4 Rasmussen Finer Kobmd. £ 125 iiydahl Otto Sadelmager, Asminderød £ 90 Schwalbe Alb. £ 7 2 ......................... Siarek Aage..................................... Sørensen A...................................... Sørensen R 0 £ 23........................... Vett & Wessels Udsalg, Albert Læssoe £ 5 Vinther Harald I £ l ....................... Møller A M lllikkenslagerm. Mønsted N I) Kobind. £ 74

Se Fagregistret under Bade-ASommorpen si onater Aviser IL

-Malermestre

(Tradast- og Tominerlidl., ( Bygningsartikler

Kern. Fabrikker Sparekasser Smede

Malermestre Foderstoffer Aviser Sparekasser (Hillerød > (Svineslagterier, Æg,Pel.se- i fabrikker, Fedt,Fedevarer, I Foderstoffer, Konserves, ( Hønsefoder, Slagterier Bryggerier Kaffeimp. & Kaffebr. Tapctlidl., Fai'vebdl. Banker, Incasso Savværker Vognfj oderfabrikker Smede Sagførere Maskinforhdl. Korn, Kul, Foderstoffer Cementvarer Cykler Moller

Murermestre Murormestre Banker (Helsingør) Stuk kalurfabrikante r ( Hoteller, Badc-og Sommer- | hoteller Hoteller Møllebyggere Hoteller Drejere Tømrermeslrø Gartnere Cykler Tømrermestre Sagførere, Uicasso llaad- & Færgefart

Murermostre Tømrermestre Snedkere Malermestre Tømrermestre Savværker Malermestre Smede Malermestre Tømrermestre Snedkere

Hoteller Hoteller Aviser, Bogtrykkerier Cyklet- Malermestre Gartnere Læderliandlere Sagførere Sagførere, Incasso

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

Fredensborg Oas- og Vandværk, Akts. Bestyrelse: Sagf. .1 C II Linde (Formand) fli. Kobiml. L O .Svendsen, Hotelejer F .1 Hansen, Skoniagorin. A I’ S Henrik­ sen og Kebmd. A L (.' .lensen. Fnn. tegnes a f Formanden i Foren, med ct Beslyrolsesmedl. Aktiekapital 32.000 Kr. Fredensborg kemiske Fabrikker ved J> Sljernliolm . Indidi. K Stjernbolm. Fredensborg og Omegns Spare- og Laanekasse. Bestyrelse: Sagf. J C II Lindo (Formandi. Branddi rektor O Skeel (Næst formand;. Sogneraadsformaml J Børge- sen. Langstrup, Slagterm. C M .1 Sørensen, bægo (! A 1* Ilolm, Skoniagorin. A Henriksen og Skrædderm. N 1’ Hansen. Frm. tegnes af Formanden eller Næst­ formanden liver især i Foren, med ot Bostyrelsesmedl. Hygiejniske Institut, Det. Fredensborg, ved li Stjernbolm. Hygiejniske Institut, Dot. Asinitidorod. Indøli. ft Stjernbolm. Liebst P W, Indeli. A H Liebsl. F red e r ik s su n d . (Frederik 111 gav Sundby Færge K obsladrcttigbcdcr.l Afstand fra Kbhvn. pr. .lærnbanø: 1 V 4 Time. Kontordage i Ølstykke og Sten­ løse.

Gartnere I Moller, Korn, Trælast- og Tømmerhdk, Markfrø,Ko­ lonial,Foderstoffer,Cement Gartnere, Planteskoler Korn,Trælast-ogTømmerli. (Maskinfabl-., Landbrugs- < maskiner, Tærskeværker,

( Vindmotorer Jærnstobericr Tømrermestre Smede

Assurancebestyrere- Sagførere, Incasso Isenkræmmere, Stebogods Brodfabrikker

(Se endv. u. Banker i Fag-Reg.) Gasva*rket- (kommunalt), anl. 1893. Havnertybde: 3 ,7 m. Indbyggerantal 1911 :2,514 (1801: 2(52; 1901 : 2,302). Kæmner: C F P Mathiesen. Kohstadrettigheder af 1(5(55. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: ejendomsskyld: 4„-, Mili. Kr.; Formue: 1,., Miil. Kr.; Ind­ komst: O,s Miil. Kr. Vandværket.: (kommunalt), anl. 1907. Vejer. Maaler og Vrager: Kan­ cellir. II. Lindhard.

Itorgniestør og Byfoged samt Her­ redsfoged i Ilorusherrød: K Jiirgcns. Kelsdag: 'tirsdag. Frederikssund og Omegns Hank, stiftet- 1907. Kontortid: 10-1 og 3-4. Aktiekapital: 125,000 Kr. Re­ servefond : 8853 Kr. 89 0. Bankraadets Forpiand: Direktør F KSieck; Næstformand : Gaard- ejer L Pedersen, Skuldelev. Direktion: Overretssagf. O N Nøkkentved ; Partikulier P Far­ sen ; Købmand l’ II. Lange; Pro­ kurist. S Drink.

Aviser Sagførere, Incasso Cykler Murermestre Gartnere Sparekasser Murermestre

V - - 9 4 9

F red erik svæ rk - F o r r e t n in g e r

P r o v in s -R e g i s t e r , S jæ lla n d

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Knudsen Hans................................. Gartnere Larsen L, Tojberg’s Elld'. Kobmd. § 73 Liebcrkind Poul Manufakturlull. § 17 Mathiesen Ad. Kobmd. § 37 .............. Korn, Imp. ,v Ek.-p. Møller W II Blikkcnslagerm. § 86 Alorek Yilh. Kobmd. § 120 Nielsen Carl lilikkenslagerm. § 114 Nielsen C Chr. § 7 2 ..................................... Tømrermestre Nielsen N AL Herreekvipering-slid!. § 31 Nordsjællands Venstreblad § 19................... Aviser Pedersen O llagerm. Petersen Tb. |) 112.......................................... Gartnere Petersen Vilhelm § 99................................. Smede ltaasebou-Nielsen Olaf § 5 9 .................... . . Isenkræmmere Social-Demokraten’s Kontor § 17 Sparekassen for Frederiksværk og Omegn § 40 & 98.................................................. Sparekasser Sorensen N P Manufakturlull. Vett & Wessels lids., V’ ald. Olsen § 83 A 99 Winther’s F Enke § 1 0 0 ............................ Tømrermestre Ørbæk L P | 7 1 ........................................... Snedkere, Cykler, Culmsees P .1 Eftf. Indeli. C A P Hansen. Frederiksværk M axkiiiforicliiing ved H olger S Dabi. Prok.: L Hallager. Frederiksværk Trælasthandel ved Holger S Dahl. Prok.: 1. Hallager. Sparekassen for Frederiksværk ug Omegn. Bestyrelse: Fabrikojor Louis llee- gaard, Oberstlojtn. H Parkov, Hellerup. Kæmner .1 lleerup. Oand. jur. A Biihrseh og Gaardejer P 11 Petersen, Thorup, af hvilko to i Foren tegner Frm. G i l le le je . (Leiet. ved G ilbjergliovcd; (til. Kløft) Fra Kjobenhavn pr. Jærnbane 2 ',L T. Indbyggerantal 11)11: 1103: ltlOti: 1 0 0 1 . Havnedybde: 3,i M. Forretningsnavn og Adresse Se Fagregktret under Andersen Albert § 23....................... Fiskehandlere Andreasen Peter............................... Murermestre Badehotellet Hulerod § Hornbæk 22 . . . Bade- & Sommerhoteller Bjørnsen Waldemar § 18................... Bryggerier Christensen Carl § 8 ......................... Tømrermestre Christiansen Rejnhard....................... Tømrermestre Gilleleje Badehotel § 13..................... Bade- & Sommerhofeller Gilleleje Kro § 1 4 ........................... Bade- & Sommerhotellei Gilleleje ny Købmand,sbandel. Akts. § 19 Gilleleje og Glostrup Cemrntvarefa.br. Akts. § 3 5 ................................................................. Cementvarer Hansen Anders.................................................. Alurermestro Hansen Chr. § 15............................................ Aløller Jacobsen Tb. Alanufakturhdl. § 3 Jensen Julius § 4 1 ......................................... Fiskehandlere Jensen S .............................................................. Smede, .Lund Robert § 26........................................... Fiskehandlere Madsen N Nvgaard Bagerm. § 24 Moller Julius § 2 0 ........................................... Gartnere Ncertol't II P...................................................... Sagførere Nielsen Chr......................................................... Snedkere Nielsen Jul. § 5 6 ............................................. Smede Nielsen Niels Kobmd. § 32 Nordsjællands Bank § 3 ................................ Banker (Helsinge) Olsen Carl Kobmd. § 4 Pedersen Lauritz Køhrnd. § 2 & 38............. Fisk en gros Pensionat Gilbjcrghoved § 45...................... ' Bade-ASommerpensioinite; Pensionat Kullalius, Fru C Schrøder § 27 Badc-&Sommerpensionater Petersen Chr. F Kobmd. § 12 & 39............. Fiskehandlere Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

Sørensen Nonlalil............................................ Murermestre Werdelin J 1*..................................................... Garverier Werliim Richard................................................ Malermestre Vett & Wessel’s Udsalg, I Chr. Jensen.#45 Willumsen L W |)1 0 9 ................................... Malermestre IJrbæk & Sørensen § 1 1 8 ............................... Snedkere Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-RegistraJ Andersen'* Brod rene Baadobyggori ved Kristian Andersen Andersen i Frederikssund. Ebhosen's .1 .1 Boghandel ved Knud Valdemar Nielsen. Indeli. K V Nielsen. Klsass’s L N .Soiiner. Indeli. N L Elsass. Brok.: j AI I j Elsass. Engelsk Herre Mndømagasin ved Peter Borscli. Indeli. P llorseh, liillcrod. Frederikssund Bryghus, Alliance. Akts. Bestyrelse: Direklor P A li Wnnscli. Hotelejer C .1 Jacobsen. Restaurator 11 II Thomsen. Gæstgiverne E V Hansen og il S C Iversen, (alle af Kblivnl. der to i Foren, tegner Fnn. Prnk.: Brygger Tli. A Igrceii-Ussing. Aktk. o(>.()()() Kr. Eroderikssund ('ykle)agor ved Christiansen. Indeli. Anna C Christiansen. Frederikssund Kallerisiori ved Axel 1! Lange. Frederikssund Malcrialhdl. ved Niels Peter Nielsen. Frederikssnnds Mode-, broderi- og Korselforretn. ved N L Elsass. I’rok.: A Elsass. Frederikssund og (linegns Hank, Akts. Hcstyreisen hest.aar af on Direktion: Apo­ teker J J Eergniann, Uverretssagf. O N Kokkeulved. Partikulier P Linsen og Kobind. P 11 Lauge, samt et Bankraad: Ilirektor F M 8 L 8 ieek (Formand), Ekviperingshdl. L Hansen, Manufaktlidl. P Larsen. Posteksped. K P Knudsen, Tomrerm. (' C Christensen. Kancellir. P J II Lindhardt, Fabr. IL P Larsen, Haadcbygger (' A Andersen, Trikotagelidl. N C Christensen, Materialist .1 C Hansen, Gaardojcruc L Pedersen. Skuldelev (Næstformand), N P J’oulsen, So­ sum ..I Svendsen. Sundbylille og .1 P Andersen, Ferslev, samt. Murorm. N Frand­ sen, Jægerspris. Frm. tegnes af '2 Direktører i Foren, eller af en Direktor i Foren, med Bankraadets Formand. I’ rok.: S L lirink (Bogholder) i Foren, med en af Direktørerne. Aktiekapital T25.000 Kr. Irgens Ernst (C F Aagesen’s Eftf.). Jydske Strikkeriers Udsalg', De, ved Damgaanl-Nielsen's Eftf. Indeli. P (Christensen, Kbhvn. I’ rok.: A Mortensen. Lange Hans R. Indeh. P II Lange. Manufakturfabrikkernes Udsalg ved M Mathiasen's Eftf. Sophus Jens & Co. et Kommanditselsk. Ansv. Delt. S Jens. Manufakturhuset ved Vilhelm Christensen. Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn. Bestyrelse: Kobmd. A B Lange, Sagf. A C Hansen, Kobmd. C Christiansen og Tomrerm. II P Andersen, alle af Frederikssund, l’ropr. S Ludvigscn, Skibby, tiaardejer N Jacobsen, Ordrup, Amtsraadsmedl. P Hansen, Sperrcstrup, Sognefoged .1 1’ Hansen, Sosuin, og Moller L Petersen, Strølille Molle, af hvilke to i Foren, tegner Frm. & -Jens Olaf Martin

F r e d e r ik s væ r k . (Et Kiudtværk og Kanonstoberi blev anlagt paa Frederik V's Tid.)

Afstand fra Kbhvn. pr. Jærnbane: 2 Timer. Borgmester og Byfoged samt; Birkedommer i Halsnæs llirk : E B Larsen. Kelsdag: Onsdag. Elektricitet sva’ rket (kommunalt), anl. 1900. Gasværket (kommunalt), anl. 1906. Havnedybde: li,! m Indbyggerantal 191 1 : 1,(172 (1801: 5(17); 1901: 1,431). Kammer: .1 lleurup. Forretningsnavn og Adresse Andersen J Alanufakturhdl. § 107 Andersen At Herreekvipcringslull. § 158 Borning Viggo |) 2 9 ......................... Braminer Carl § 9 ........................... Brederod Mol 1 e, P Jørgensen § 34 . . . . Hrendstrup Aug. Agenturforr. § 4 Boge Andreas Sadelmager & Tapetserer §56 Christensen Jens M Kobmd., Melby §"94 Christiansen Clir. Mekaniker........... Crome & Goldscbmidt’s Eabr.’s Uds. Willi. .Friis § 57 Erederiksværk-llelsinge Dagblad § 18 . . . Frederiksværk Maskinforretningved Holger S Dahl § 6 .................................................... Frederiksværk Savværk § 82............... Frederiksværk Trælasthandel, ved Holger S Dahl § 6 ........................................................... Hansen Carl Materialist. § 26 Hansen Frederik Kobmd. § 39 Hansen 1*..................................... .. Hccgaard Anker § 4 4 .....................• Hotel „Arreso1 § 8........................... Hotel (Frederiksværk § 2 .................. Hærens Krudtværk § 32..................... Iversen J P Bagerm. § 117 Jensen Albert Bog- og l’apirbdl. § 13 Jensen Chr...................................... Jensen S § 3.................................... Johansen C § 84............................. Johansen Otio................................. Jørgensen I T Kobmd. §1 36 Kapel Carl...................................... Oulmsee P J Kobmd. § 81 Ellasen Willi. Kobmd. § ;> Ewald II G Kobmd. §1 15

Købstadrettigheder af 1897. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 4,3 .Mi 11. Kr.; Formue: 2,.-, Mili. Kr.; Indkonjst: 0,(i Milt. Kr. Turist- og- Forskønnelsesforenin­ gen, stiftet 190(i. Formand: Di­ rektør .1 lleerup. Oplysninger og Vejledning meddeles gratis. Vandværket (kommunalt), anl. 190(1. Vejer, Manier og Vrager: V Niel­ sen.

Se Fagregistret under

Murermestre Fiskehandlere, Fisk engros Moller

Petersen Emil Sadelmager N Tapet serer §16 (Rasmussen E K Alanufakturhdl. § JO Rasmussen P Kobmd. § 21 Svendsen Alfred Blikkenslagerm. § 51 Søtofte V Oscar Bog- og- Papirlidl. § 53 Vett; & AVessels Uds., 11 .11 Henriksen § 7 AVicse Aug. Bagerm. AVulH'sen E Kolund. § 5

Cykler

Aviser Maskinforhamllere Savværker Trælast- og Tøinmerhdl.

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de ollicielle Handels-Registre.)

Gilleleje A (Hostnip ( 'ementvarefabrikker. Akis. Solo>rg-Gillelejc Kommune. Besty­ relse: Købmand T E .laeolisen (Formand). G illeleje; Tommorhdl. G Petersen, Græsted samt Arkitekt. A C Bert helsen. Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestvrelsesmedl. eller af (ro Bestyrelsesmod], i Foren. Akts. 73.000 Kr. Gilleleje, ny Kohmandshaiulul, Akis. Bestyrer: N C E Nielsen, Gjentofto. der tegner Frm. Aktk. 3000 Ivr.

Snedkere (Jærnstøberier, Maskinfabr. | (Kbhvn.)

Hoteller Iloteller Krudt

G lostrup .

(Oprind, (ilopslhnrp; Maudsuavn) Fra Kjobonhavn pr. Jwrnbaue 20 Min. Indbyggerantal 1011: 2231; 1900:

Malermestre Malermestre Murermostre Snedkere Sagførere, Incasso

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Andersen A § 24 . , ..................... ; Tømrermestre Andersen Lars Købmd. § Herstedvester 3 Asakofsky A L Bagerm. § 8(1 Bruun Valdemar § 90....................... Gartnere

Made with FlippingBook flipbook maker