Kraks Vejviser 1913 provinsregister

Afdeling V

Provins-Register

Vejviser for Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele:

A. Sjælland medHøen, SamsøogBornholm. B.

1) Forretninger. In d eh old er fo r hver a f D anm arks B y e r (K øb stæ d er og købstadlignen de B eb y g g elser) en a l­ fabetisk F ortegnelse ov er alle blot n ogen lunde b etyd elige V irksom h eder inden for H andel, H aandvæ rk o g Industri, e t F irm a- R egister — et U ddrag a f de officie lle H a n d e ls-R e g istre — sam t forsk ellige O p lysn in ger om h ver enkelt B y s S tørrelse, F orm ue o g In d tæ gt, stedlige M yndigh eder, Institutioner, F oren in ger m. m. I de T ilfæ ld e, h vor man kender O prindelsen til B yen s N avn, er denne an ført i P aren tes efter B y n a v n et. E t F irm a -R eg ister over V irksom heder, der har H jem sted uden fo r B yern e, tindes efter hver L andsdels B yer. 2) Privat-Personer. A lfa b etisk F orteg n else over M am d o g K v in d er af alle Sam fundsklasser, nvis A dresser antages at have Interesse for en større K reds. 3) Større Gaarde. A lfa b etisk F orteg n else over G aarde, G revskaber, G odser etc. vurderede til en E jen dom s­ skyld a f 100,000 K r. o g d erover eller a f anden G rund frem byden de sæ rlig Interesse. D. D e i dette R e g iste r givn e O plysninger er for O versigten s S k y ld inden for h ver L an d sd el ordn et i B G rupper

Inddelingen i L and sd ele er m arkeret ved Kort, -paa hvilke en brun F a rv e an giver d et Om raade, der falder ind under vedkomm ende A fsn it.

E n næ rm ere V e jle d n in g i B rugen a f d ette R eg ister findes paa næ ste Side.

Made with FlippingBook flipbook maker