Kraks Vejviser 1911 del 1

KRAKS

VEJVISER

DANMARKS HANDELSSPEJL

1911 142. AARGANG • KRAK 49. AARGANG

KRAK

U d g i v e t a f OVE KRAK NYGADE 7, KJØBENHAVN.

TRYKT HOS O C OLSEN & Co.

OVERSIGT OV ER V E JV ISER EN S IN D H O L D

Indholdsfortegnelse. (gule Blade)

Alfabetisk Fortegnelse over samtlige i Vejviseren omhandlede Emner med Henvis­ ning til, under hvilken Afdeling og Sidetal man maa søge Oplysning desangaaende.

Afdeling I : Kort og Planer for Kjøbenhavn. Kort over samtlige Postdistrikter i Kjøbenhavn, Frederiksberg og Omegn; Sporvejs­ kort, Valgkredskort. Planer over Teatre og større offentlige Bygninger.

Afdeling II: Real-Register for Danmark.

Systematisk Gruppering af Real-Registrets Indhold. Alfabetisk Adressefortegnelse med talrige Oplysninger af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private For­ eninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, re.ligiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Administrative o. a. Inddelinger af Hoved­ staden. Oplysninger om Bygninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejled­ ning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Postforsendelse, Vielse m. m.) Afdeling III: Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) Gade-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser i Kjøben­ havn, Frederiksberg og omliggende Villabyer med Angivelse af Postadresse, Kvarter (el. Kommune), Oppebørselsdistrikt, Kirke, Valgkreds, Politikreds og Forsørgelsesdistrikt. b) Hus-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Gade­ skitser, Oplysning om Gadenavnenes Oprindelse, de enkelte Huses Nummer, Matrikel­ nummer, Ejer og et Udvalg af Beboerne. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne: Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup,Klampenborg, Lyngby, Nærum, Skodsborg, Søborg Villakvarter, Taarnby Villaby og Vedbæk. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn. Alfabetisk Fortegnelse (med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stil­ ling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl — Gade, Husnummer, Etage — Post­ distrikt og Telefonnummer) over Privat-Personer og Forretninger i Kbhvn., Frdbg. og omliggende Villabyer under ét.

Afdeling V: Provins-Register. a) Sjælland, b) Lolland-Falster. c) Fyen. d) Jylland. Hver af disse Underafdelinger atter inddelt i :

1) Forretninger. Alfabetisk Fortegnelse over Købstæder og købstadmæssige Be­ byggelser (slørre Stationsbyer o. 1.) med Oplysninger om Byens Indbyggerantal, Ejen­ domsskyld-Vurdering, skattepligtige Formue og Indtægt, Afstand (i Timers Jærnbane- kørsel) fra Kbhvn., Havnedybde, Borgmester, Konsuler, Havne- og Stadsingeniør, samt for hver By et Forretnings- og et Firma-Register. Firma-Register for Landdistrikterne. 2) P riv a t-P e rso n e r. Alfabelisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Sam­ fundsklasser, Iivis Adresser antages at have særlig Interesse for en større Kreds. 3) Større Gaarde. A lfa b e tisk F o r te g n e lse o v e r G aard e til E je n d om s sk y ld 100,000 Kroner og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse, Ejendomsforhold, Driftsform m. m. Afdeling VI: Kundgørelser. Illustreret Vejleder for Købere. Fagvis ordnet Annonce-Register, indeholdende Priskuranter, Kataloger, Afbildninger af Bygninger og Fabrikata samt andre Oplysnin­ ger vedrørende sløne Firmaer. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark. Et under særligt Hensyn til Registrets praktiske Brugbarhed foretaget Udvalg af Adresser paa Viiksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri og andre nærings­ drivende Erhverv i Danmark (særlig detailleret for Hovedstadens Vedkommende) — ordnede efter Fag, og med Angivelse (i en betalt Tilføjelse) af den enkelte Virksomheds Specialitet. Afdeling VIII: Firma-Register for Kjøbenhavn. Uddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handelsregistrene. (Firmaer med Hjemsted i Provinsbyerne og paa Landet, se Afdeling- V.)

Afdeling IX: Island. Real-Regisler. — Forretninger. — Privat-Personer. — Fag-Register.

Afdeling X: Færøerne. Real-Register. — Forretninger. — Privat-Personer. — Fag-Register.

Tilføjelser og Rettelser, der er komne til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt.

Mod Indsendelse af Kortet foran Titelbladet vil der gratis blive tilstillet Købere af Vejviseren: Januar-Tillæg. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren 1911. Sommer-Tillæg. De i det forløbne Halvaar, især ved April Flyttedag, foregaacde. Forandringer.

Forkortelser og Tegn.

adm. Aktk. Akts.

= administrerende.

i

st. u. V.

store. under. ved eller von.

- Aktiekapital. - Aktieselskab.

Bp. Brh.

' Bopæl.

y-

Vester eller Vestre. Vanløse Postdistrikt. Øster eller Østre.

- Brønshøj Postdistrikt.

Charlott!

- Charlottenlund Postdistrikt.

Chrsthvn. - Christianshavn Co. - Compagni. DM. - Dannebrogsmand. e. - efter. f. - for. fh. - forhenværende. FM. - Fortjenstmedaljen Forr. - Forretning. Frdbg. - Frederiksberg. Frm.

Bagbygningen. Beletagen. Entresol eller Mezzaninen. Havehuset. Kælderen. Mellembygningen. Stuen. Sidebygningen.

be

Hh. K Mb. S Sb. 1 2

- Indregistreret Firma.

h.

- har.

1. Sal. 2. Sal. Ejer (Bopæl i Ejendommen). Matrikel-Nr. eller Ejer (ikke Bopæl i Ejendommen). Indehaver event. Medindehaver af det i Parentesen nævnte, indregistrerede Firma. —• Træffetid. Telefon.

GI.

Gammel.

Haandv.

- Haandværk.

* i Hus-Reg. ( ) i Hus-Reg. ( ) i Pcr$on-Re(j.

Hdl. Hell. Hh.

- Handel.

- Hellerup Postdistrikt.

- Havehuset. - Indehaver.

Indeh.

K.

- Kommandør af Dannebrog.

Kbkvn.

- Kjøbenhavn.

- kongelig.

kg!

Telefon Amager. Telefon Bellevue. Telefon Brønshøj. Telefon Byen. Telefon Central. Telefon Christholm. Telefon Godthåb. Telefon Gjentofte. Telefon Helrup. Telefon Militær. Telefon Nora.

J) Am. ® Bell. S Brh. S By

Klpbg. Kmh. Knykr.

- Klampenborg Postdistrikt.

- Kammerherre. - Kammerjunker. - Kristianshavn. - konstitueret.

Krsthvn.

D Cent. ® Chrh. D Gh. D Gjent. $ Hell. S Mil. $ N D Ordr. S st. J) Søb. S Tg. D v fl Vanl. I Vb. I 0

kst.

- lille.

!

MA. MB.

- Medlem af Akademiet lov de skønne Kunster. - Medlem af Borgerrepræsentationen. - Medlem af Danske Selskab. - Medaljen for Druknendes Redning. - Medaljen for ædel Daad. - Medlem af Grosserer-Societetets Komité - Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget. - Medlem af Sø- og Handelsretten. - Medlem af Videnskabernes Selskab. - Medlem af Folketinget.

MDS. MF. MfDR. MfæD. MGSK. MI&A.

- Telefon Ordrup. - Telefon Strand. - Telefon Søborg. - Telefon Taga. - Telefon Vester. - Telefon Vanløse. - Telefon Valby. - Telefon Øbro. - Postdistrikt B. - Postdistrikt C. - Postdistrikt F. - Postdistrikt K. - Postdistrikt L. - Postdistrikt N. - Postdistrikt S. - Postdistrikt Str. - Postdistrikt V. - Postdistrikt 0.

ML. MSH. MVS.

E El (S H E S) E S m SS

N- (l Gadenavn)

Nørre eller Nordre.

Prok.

Prokura.

ps. R.

pensioneret.

Ridder af Dannebrog. Ridder af Elefanten. Sønder eller Søndre. Storkors af Dannebrog. Sankt

RE.

S- (i Gadenavn) SK. St. (i Gadenavn)

Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og Villabyerne (Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Skodsborg, Søborg Villakvarter, Taarnby Villaby, Vedbæk) findes i Vejviseren under K j ø b e n h a v n i Modsætning til Provinsen.

INDHOLDSFORTEGNELSE TIL KRAKS VEJVISER.

I Indholdsfortegnelsen findes i alfabetisk Følge samtlige Overskrifter over Vejvisere Emner og desuden Henvisninger fra saadanne Overskrifter, under hvilke man kunde lænke, at en Læser vilde søge disse Emner. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse" (der findes i Real-Registret) er der saaledes henvist fra Ordene: „Brystsyge­ sanatorier", „Faksinge Sanatorium1, „Folkesanatorier", „Haslev Sanatorium", „Nationalfor­ eningen", „Ry Sanatorium", „Sanatorier", „Silkeborg Sanatorium", „Skørping Sanatorium" og „Tuberkulosens". Romertallet foran Sidetallet angiver den Afdeling, hvori man skal søge den paa­ gældende Oplysning. Vejviseren er inddelt i følgende Afdelinger:

I Kort og Planer for Kjøbenhavn ....................................... Side do II Real-Register for Danmark .................................................. — 81 III Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn ............................ — 217 IV Person-Register for Kjøbenhavn ........................................... — 465 V Provins-Register...................................................

—881

VI Kundgørelser........................................................................ — 1085 VII Fag-Register for Danmark.................................................... — 1121 VIII Firma-Register for Kjøbenhavn.......................................... — 1001 IX Island................................................................................... '. 1049 X Færøerne............................................................................... 1650 Hertil kommer Tilføjelser og Rettelser, der er komne til Redaktionens Kundskab, efter at Trykningen er paabegyndt (Side 22). Til Vejledning i de specielle Afdelinger indeholder Vejviseren desuden: 1) Indholdsfortegnelse til Kundgørelserne i Afdelingerne I og VI (Side d6). 2) En systematisk Gruppering af Artiklerne i Real-Registret (Side 82). d) Alfabetiske Lister over engelske, franske og tyske Fagbetegnelser med Over­ sættelse til de tilsvarende danske (Side 1575). An Eng l i s h translation of the most important trades will be found at the end of part VII. Une translation f r an^a i s e des professions les plus importantes se trouve å la fin de la partie VII. Eine d e u t s c h e Uebersetzung der wichtigsten Fach-Ueberschriften ist am Schluss der Abteilung VII zu finden.

NAVNESK IFTE, et Opraab og en Vejledning af Professor Dr. Johannes Steenstrup, se Side 33..

1

Indholdsfortegnelse

Afd. Sido

Afd. Side V 881 Y 985

Afd. Side

Alderdoms-Hjem, Postbudes, se Post­ budes................................................. — H jem ................................................ —- Hjemmet tor Døv,stumme, se Hov- stumme.............................................. Aldershan Vi, se llokerforen................. Aldersliv iIc .......................................... Aldersro K irk e ...........................................II Alders-Trøst.......................................... II 91 Aldcrs-Trost Beboere (Molleg:. 98,30) IH 345 — — (Nørrcbrog. 17)........................ H I 358 Alexander-Newsky K irk e .................. II 91 Alfa, se Bort med Tobakken............ II. .102 Alimentationsbidrag, se Undcrlioldsb. II 209 Alkoholfri D rik k e .............................. VII 1125 Alliance Frangaisc.............................. II 91 Allinge, Forretninger m. m............... V 881 Almenskoler, De kbhvnske højere. . II 91 —, Islands.............................................. IX 1651 Alm. dansk Garttierforen., se Garl- norforen............................................ II 125 — dansk Hjælpeform., se lljælpof. . II 131 — danske Lægeforen., se Lægeloven. II 103 — Knkekasse, se Enkekasse............ II 109 — H o sp ita l.......................................... II 91 -------Beboere......................................... 1II 358 Almue-Læreres og -Lærerinders Stift. II 91 A ltin g et................................................. IX 1051 Amagerbanen, se .1ærnbane væsenet . II 137 Amagerbanken....................................... II 91 Amager Birk, se Politi........................ II 175 Amalienborg...........................‘ ............ Il 91 — Beboere............................................. III 237 Amatør-Fotografiapparater...................VI) 1.125 Amatør-Klub, Kbhvns fotografiske . II 91 Amatør-Musikforening........................ II 91 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub Kbhvns. II 190 Amies de la joune lille . . ................ 11 91 Ammoniak............................................. VII 1125 Ammunition.......................................... VII 1125 Amtmænd og Stiftam tmænd............ II 91 Amtmand over Færøerne...................... X 1.656 Amts (Kbhvns) Institutioner............ II. 91 Amtsvejinspektør, se Vejvæsenet . . II 213 Andelsmejerier, sc Mejeri drift............ 1! 105 —, se endv. M e jerier............................VII 1391. Andelsslagterier.................................... II 91 Andelsudvalget..................................... Il 92 Andels Ægeksport, D a n sk ............... 11 92 Andersens Friboliger........................... II 92 Andreas Kirke, so St. Andreas K.. . II 188 Anker Heegaardske Foredrag............ II 92 Anlægsgartnere.................................... VII 1125 Annoncebureauer................................. VII 1125 Ansgars Kirke, se Katolske K.......... II 139 Ansigtspleje..............................................VII 1126 Ansjoser................................................ VII 1126 Ansvarsforsikring................................. VII 1126 Antiksamlingcn, se Nationalmuseet . 1.1 171 Antikvarboghandlere............................V1.1 1126 Antikvitetshandlere..............................V il 1126 Antikvitetsrcstavrerere......................... VII 1127 Antropologiske K om ité..................... I| 92 Antropologisk Museum, sc Universi­ tetets normal-anatom. Museum. . 11 211 Anvisningskont., se Arbcjdsanv.. . . II 93 Anvisningsvæsenet, Kont.,se Finansm. Il, 112 A. P. F ................................................... 11 92 Apostelkirken ........................................ 11 92 Apoteker .................................................VII 1127 — paa Island..................... IX 1651 — — Færøerne.................................. X 1656 (Apotek-Artikler og-Inventar). . . VII 1127 Apotekerforeninger.............................. II 92 —, se ogsaa Kreditforen..................... II 144 Apotekerraudet, so Sundhedsstyrelsen. II 201 Arabisk Mission, se Mission............... II 167 Arbejderbank....................................... II 92 Arbejderbeskyttelse........................... II 92 Arbejderboliger, Foreninger for . . . II 92 — se ogsaa Aldordoms-Fribol.. . • 11 90 Arbejdere, Institutioner og Forenin­ ger, se Oversigt Nr. 6 0 ............... Il 86 II 177 II 90 II 108 IT. .134 II 90 90

Arbejderforeningen af 1860............... Arbcjderforsikrings-Kaadot............... Arbejderhjem, se Frdbg. A.rb............ Arbej derhøj sk o le n .............................. Arbejdcrkoncorter, se Studentcrsamf. Arbejder-Loge. D an sk ........................ Arbejdernes Byggeforening............... — Fællesorganisation........................ —. Læseselskab.................................... — Samariterforeni ug........................... — V æ rn ................................................ Arbejdsanstalten „Sundholm1............

Il II

92 92 92 92 92 93 93 93 93

A ukirkoby, Forretninger in. ni. . . Aalborg, Forretninger m. m............... — Bys og Omegns Sparekasse, se Sparekasse........................................ Aalestrup,. Forretninger m. m............ Aåndssvageanstalterne........................ Aarcstrups Stift, (se endv. Legater). Aarhus Domkirke................................. Forretninger m. ni.......................... — Fodselsanstalt, so Fodselsansl.. . ■ ■Hdlshøjsk. sc Handelshøjsk........... - Sindssygeanstalt, so Sindssyge. . . — Sporvejsselskab, se Sporveje. . . . - Statsbibliotek, se Statsbibl. . . . Aars, Forretninger m. ni..................... Aarup, Forretninger m. m................... Abel Cathrines Stiftelse..................... Abnorme, se Oversigt Nr. 81 . . . . Abnorm'sagens Venner........................ A’capella, Sangkorel.......................... . ■ - se endv. Kjøbenhavns a'capella .

Il 1.19 .11 200 1.1

11 195 V 991 '.IL 89 11 89 II 89 V 991 11 124 11 129 II. 191 11 196 II 198 V 1003 V 949 11 89 II 88 II 89 II 89

11.

1.1 92

1.1. IL II II II

Arbejdsanvisnings- og .Husgernings- kontorer .......................................... Vil 1127 Arbejdsanvisnings-Kontor, Kblivns. komm unale.................................... II 93 -------, se ogsaa Arbejdsløshedskasser II 94 Arbejdsgiver- og Mesterforen. Dansk II 93 Arbejdsgiver- og Mesterforeninger (Foren, og Lav, som ikke lindes her, er anførte alfabet, i Real- Registrotefter deres Navn). . . . Arbejdsgivere indenf. Jærnindustrien, se Jævnindustrien........................... Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. . Arbejdshjem, Kbhvns.......................... — fordovstummePiger.seDøvstumme Arbejdshjælp, Menighedsplej ornes . . Arbejdskraft for Landbruget, se —Foren, for Tilvejebringelse. . . . og Landsudvalget........................... Arbejdsledere i dansk Industri, se For­ eningen af A.................................... Arbejdsløse, Læsestue fo r.................. Arbejdsløshedsinspektoratet............... II Arbejdsløshedskasser........................... Arbejds- og Fabriktilsynct............... Arbejdsvaadet....................................... Arbejdsstuer for B ørn........................ II 95 A rbejdstøj.................................................VII 1128 Architektforening, Akademisk . . . . II 95 — se ogsaa.......................................... 22 (endv. Foren, af 3. Dcc. 1892). . II 116 Areal, Danmarks, se Statistik . . . . II 197 Arion....................................................... II 95 Arkitekter (Artikler for Arkitekter) VII 1128 — Foreninger 0 .1., se Oversigt Nr. 37 IT 84 (IReal-Registeret er v. betydel igere Bygninger anf. Arkitektens Navn) Arkitektforening, Dansk............................IL 95 Arkivvæsen, se Kommunalbestyrelse, Rigsarkivet, Universitetets Arkiv, L andsarkiver................................. II Arktiske S tatio n .................................. II 95 Armaturforretninger............................ VII 1130 Armeniervenner, De danske . . . . . II 95 Arnamagnæanske Ilaandskriftsamling II 95 Arsenalet, se Tøjhuset........................ 11 209 A rtilleriet.............................................. II 96 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. II 139 Artilleriofficersforeningen.................. II 96 Artilleriunderofficerer, se Understøt­ te]sesanstal ten for U..................... II 210 Asbest.......................... VII 1136 Asfalteringsvirksomheder ...................... VII 1130 Asnæs, Forretninger........................... V 88‘- Asscns, Forretninger m. m................ V 949 Assistentshuset..................................... II 9<> Assistents Kirkegaard, seKirkcgaarde II 139 Association franco-scandinave............ II 96 Assurance, Henvisning til de i Real­ Henvisning til de forskellige Arter Assuranceselskaber lindes . . . . VII 1132 — paa Island........................................ IX 1651" Assurancebestyrere.............................. VII 1131 Assurandører, Private, se Private . . II 180 Astronomisk Observatorium............... II 96 Asylbestyrerind. Hjælpef., se.Iljælpof. II 131 Asyler, Asylselskaber........................... II 96 se ogsaa Fovtsættelscsasyler . . . II 119 II 93 11 138 LI 94 94 II II 108 Il 94 II 117 II 151 II 116 II 94 94 II 94 II 95 II 95 registeret omhandlede Institutio­ ner findes i Oversigt Nr. 67 . . . II 86

II 140 Acetylénbclysning ................................. VII 1121 Adelige Jomfruklostre, sc Gissolfeld II 126 •— Odense....................................... II 173 - R oskilde.................................... 11 186 ........ Ara llø .......................................... II 212 - - Vemmetofte.............................. II 213 Adels Aarbog, se Foren, til Udg. af. 11 118 Adelsforbund, Dansk........................... II 90 Adjutantstab, Ils. Maj. K., se Hofstat. II 132 Administrationen for Kolonierne i Grønland, se G rønland.................. II 127 Admiralitets Departem., seMarinem in. II 164 Adresser - - Forretningers i hele Landet, fag- vis ordnede.................................... V11 ■- Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabetisk efter Navn og Stilling 1V Forretningers i Provinsen . . . . V - Privat-Personers i Provinsen. . . V • - Større G aardes.............................. V Adressering........................................... VI1 .1121. Adventisternes Kirke, sc Ebenezer II 108 Aerodrom, Skandinavisk..................... II 90 Aeronautiske S e lsk a b ........................ II 90 Afholds-Foreninger, -Hjem, -Ordener, -Organisationer, -Samfund in. m .,. 11 90 se endv. Oversigt Nr. 82............... II 88 - - Bibliotek, se Bibliotek.................. II 100 Afrivningsblanketter til Optagelse i Vejviseren findes sidst i Bogen Afstøbningssamling, Den kgl............. 11 90 Agentur- og Kommissionsforretning. VII 1121 Agrarforeningen.................................... II 90 Akademi for de skønne Kunster . . II 90 Akademisk Areliiteldforen., se Archi- tektforening...................................... - Forrotningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede efter G a d er.................................... 111 Boldklub, se Boldklub.................. - Roklub, se Roklub........................ - - Skytteforening, se Skyttef.............. Akkordafdeling, se Foreningen af Manufaktur-G ross............................ ■Cyklegrossistcrnos........................... A kkordretten....................................... 1) 90 Akkumulatorer.................................... VII 1124 Akkumulatorsyre................................. VII 1124 Aktuarer, se Foreningen af danske A. 11 116 Akvarie- og Terrarie-Eorening, se Nordisk Akvarie etc....................... II 172 A kvarier................................................ VII 1.124 Akvavit................................................,. VII 1124 Albans Kirke, se St. Albans K. . . . 11 188 Albertina..................... n 90 Albums . . . VII 1125 Alderdomsbolig for Søværnets Un- derkl., so Foreningen af 1873 . . 11 115 AldcrdGmsforsørg., se Forsørffclsesv. II 118 II 116 II 106 II 95 <><> 11 101 II 185 II 194

Alderdoms-Friboliger

11 90

4

INDHOLD S FOR TEG NE L SE

Afd. Side II 116

Aid. Side Begravelsessange. ...................................VII 1162 Begravelsesvæsen, Kbhvns.................. II 98 —, Frdbgs.............................................. II p'.i — se endv. Oversigt Nr. 7 ............... II 83 Bel Canto, Ilcrrekoret......................... 11 99 Belysningsartikler.............................. VII 1162 Belysningsvæsen, Kbhvns:.................. II yp — se endv. G asvæ rker..................... II 1 25 Belønnings- og Forsørgelsesforeningen 1.1 99 Ben en gros.................................... ( . Vil 1163 Ben Ilur, se Krist,. F. U. M................ II 14 « Benzin.................................................... Vil 1163 Benzinmotorer.................................... VII 1163 Berejste Haandværkore, se Foren, for II 116 Iierghs, Rudolph Hospital, se Rudolph Berglis Hospital.............................. II 18« Berners Stiftelse................................. 11 99 Bernstorff S lo t.................................... 11 99 Besigtige1seskommiss., so Matorielin- tendanturen.................................... II 165 Beslagsmede.......................................... VII 1163 Bespisningsanstalter........................... II .100 se ogsaa Friskolebørns Bespisning II 122 og Modres og Borns Bespisning. II. 169 samt endvidere Oversigt Nr. 80. II 88 Bestandig borgerlig Forening . . . . Il I «0 Bethania, se Foreningen til Værn for II 118 og under Mctodistkirkor............... II 166 Bethesda................................................. II 100 se ogsaa Diakonissestift............ II 107 og under Fødehjem........................ II 124 Bcthlehem, so Børnehjemmet B..............If 104 Bethlehems K irk e .............................. II 100 Betonblandemaskiner...............................AMI 1163 B etonstøberier........................................ AMI 1163 Betzaida,seSpiritistiskBrodcrsamfuiid II 196 Bevægelige l’ostkont., se Post- og Befordringsvæsenet........................ II 180 Beværteres Foreninger........................ II KM) Biavlerforeuiiiger................................. II 100 Biavlsrcdskabor........................................ VII 1163 Bibelselskab ........................................... II 100 Bibliotek, Danmarks Afholds-............ II 100 Det kgl............................................. II 100 —, Marinens........................................... il 100 — paa Island........................................ IX 1651 — paa Færoerne................................. X 1(150 se ogsaa Folkebiblioteker, Garni­ sons B., Høj res soc. Bogsaml., Stats­ biblioteket iAarhus,Universitets!)., Stiftsbiblioteker, Geograf. Selsk., Forsikringsb.,Lejebiblioteker Bibliotekarforeningen........................ 1.1 100 Bicykle K lu b ........................................ II 100 — se endvidere..................................... 22 Bijouterier..............................................VLI 1163 Bikuben................................................... II 100 Billarder og Billardartikler...............AMI 1161? Billedhuggere, Adressefortegnel.se . . VII 1163 Billedhuggere, Frie, se Frie Udstilling 11 122 Billedhuggerforeningen........................ II loo Billedhuggerkunst vedrørende, se Oversigt Nr. 37.............................. II 84 Billedhugger-Samfund........................ H joo Billedindramning.....................................Vil 1164 Billedskærere....................................... AMI 1164 Billedskærerlav, se Arbejdsgiver!'.. . II 93 Billejærn........................................... . VJl 1164 Bindegarn, Fabr. og import...................VII 1164 Bing & Grøndahls Porcelæn sfabr. . . II. 100 Biologisk Selskab, S tation,............... II 100 — so ogsaa Universitetets Laborat.. II 211 Birker og Birkedommere, se Politi i Omegnen af Kblivn........................ II 175 Birkerød, Forretninger m. m............ V 882 Biscuits, Fabr. og Import......................AMI 1165 (Artikler for Biseuitfabrikker). . ^VJl 1165 B iskopper............................................. Il 100 BispebjergKirkegaard.scKirkegaarde II 139 B istrup................................................... II 100 B itter......................................................... AMI 1165 Bjergningsentrepriser...............................AMI 1165 Bjerringbro, Forretninger m. m .. . . V 1003 Blaa Baand, se Afholdsselskabet. . . II 90 Blaagaard................................................ II 100 Blaagaards K irke................................. 11 101 Blaa Kors, se Afholdsforen. og Af- holdsselsk......................................... Il 90 B la a ta a rn ............................................. II 101 Blanksværte.................. VII 11.65 Blegdamshospitalet.............................. II 101 —, B eboere.......................................... Hi 245 Blegdamskvarterets Juleforening. . . II 101 Blikemballagefabrikkor.........................AMI 1165 Blikkenslagere og Skiferdækkere . . VII 1166 (Artikler for Blikkenslagere). . . AMI 1167 Blikkenslagerlav, so Arbejdsgiver!. . 11 93 Blikplader.................................................VII 1167

Afd. Side V i l 1.167 II [01 VJ l 1 1«7 AMI. 1169 VIL 1167 V I I 1 1 68 11 10! 1169 VJl. 1 1.69 1 169 Vil. 1169 VIL 1169 V I I 1169 V I I 1 17.1 II 9 3 11 101 V 9 5 0 AMI 1171 II 101 AMI 1 171 V i l 1172 101 11 195 II 18« Vil. 1172 II 133 All 1172 II 101 II 14« II 101 II 101 AMI 1176 II 101 VII 1176 Vil i 177 II 195 VII 1177 II 102 111 318 VII 1177 V i l II IJ II 197 93 TI 98 11 131 II 194 IL 102 II 100 II 172 11 142 II 102 11 102 LI 142 II 116 11 150 11 138 II 206 II 102 .11 102 11 102 11 102 AMI 1178 VII 1178 V 1004 VII 1178 II 102 II 102 11 103 VII 1178 II 107 II 132 II 172 IL 103 VII 1179 AMI 1179 II 103 III 455 II 89 11 .103 VII 1179 II 177 III 217 11 1.51 1179 AMI 1179 V V

Atlanterliavsøer, se Foreningen de danske etc........................................ Athletik, Athletklubber m. m............ II 06 (se ogsaa Krist. F. U. M.)...................I.[ 146 A ttraps...................................................... Vil 1132 Auktion sforretni nger.............................. VII 1.132 Auktionskontor, se Landsoverrot. . . II .151 Auktionsmester, aut................................ VII 1133 Autogén-Svejseapparatcr.........................Vil 1.133 Autograll................................................... VII 1133 Automater................................................ VII 1133 Automathylstre ........................................VII 1133 Automobildragter................................. VII 1133 Automobildrosker, fse ogsaa Drosker ) VII 1133 Automobiler............................................. VII 1133 (Artikler for Automobi11‘abri kker) VII 1135 Automobili'orsikring........................... Vrl 1. 1135 Automobilgarage..................................... VII 1135 Automobil-Klub.................................... II 96 Automobil- og Cyklegross. Foren..............IL 97 Automobilreparation.............................. VII 1135 Automobilringc........................................VII 1135 Automobilskoler.................................... VII 11.36 Autoriserede Revisorer, se Revisorer II 183 Aviatikerklub, se Aeronautisk S. . . II. 90 Aviser, I. D agblade.............................. AMI 1136 — 2. Ugeblade, Tidsskrifter. . . VII 1141 A vism akulatur.................................... VII .11.46 Avisudklip............................................. VII 1147 1147 (Artikler for Baadebyggcrier) . . VII 1147 Baadfarteu paa Soerne................................ II 97 Baud- og Fæ rgefart....................... VII 1147 Baadmotorer.......................................VII 1147 Badeanstalter i Kblivn., Kommunale. Il 97 — P rivate........................................ VII 11.47 -- Søbadoanstalter......................... VII 1148 Badeapparater.................................. Vil. 11.48 .Badeartikler..................................... VI.I. 1148 .Badebureau........................................AMI 1.148 BadeinstaJIering.................................... VM I 1148 Badekar................................................VII 1.148 Bade- og Sommerhoteller...............VII. 1148 (Bade- & Sommerpensionater) Vil 1.150 Badeovne.............................................VII 1148 Bagepulver..........................................VII 1151 B agere................................................VII 1151 (Bageriartikler og -Inventar). .. . VII 1154 Bagerlav, so Arbejdsgiverf. . . . ! . . II 93 Bagerstandens Fællesorganisation, se Fællesorg..................................... 11 122 Bagersvendestiftelse...................... II 97 Bage- og Stegoovne...........................AMI 1154 Bakkehuset, so Aandssvageanst. . . . II 89 Bakteriologisk Laboratorium, se Uni­ versitetets ....................................... II 211 Balders H ospital............................ II 97 Ballerup, Forretninger m. m....... V 882 Ballettens Personale, se Teatre ., . II 205 Balmusik............................................ VII 1154 Bambusmøbler................................ VII 1154 Bambusrør......................................... AMI 1154 Bananer en gros.................................AMI 1154 Bandager....................................... VII 1154 Banegaarde, Kbhvns., se Jærnbane- væsen.......................................... II 137 Banerytternes Klub........................ II 97 Bangs Virksomhed........................ Il 97 Banken for Lyngby og Omegn......... II 97 B anker................................................VII 1154 — paa Island. ..................................... IX 1651 —- — Færøerne............................ X 1656 (Artikler for B anker).............. VII 1.160 — se ogsaa Oversigt Nr. 69......... II 87 Bankiers.............................................AMI 1160 Baptistmenigh. Kapeller............... II 97 Barberere og Frisører................... VII 1160 (Barber- og Frisørartikler)........ AMI 1161 Barber- og Frisørforening......... II 97 Barbermaskiner.................................VII 1161 B arnem øbler....................................AMI 1161 Barnevogne...................................... VII 1161 (Artikler til Barnevognsfabrikation) AMI1162 Baronier, se Større Gaarde.......... Ar Bastmatter..........................................VII 1162 Bcdemænd......................................... VII U62 (se ogsaa Begravelsesvæsenet) . . II 99 Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg II 97 Befalingsmænd i Hdlsflaaden, se Foreningen til Fremm e....................... II 1.1.7 Befragtningsagenter........................VII 1162 Begravelse.................................... ... . . II 97 Begravelse og Ligbrænding, Foren. f. borgerlig..................................... II 98 Begravelseskasser & -Selskaber. .. . II. 98 JB aadebyggerier............................ Vil.

Blikvarer................................................ Blinde, Foren, og lnsf.il, vedrørende B lodfoder.............................................. Blomster, Kunstige.............................. Blomsterhandlere................................. (Artikler for Blomsterhandlere) . Blomsforband Ierfo ren i ng ..................... Blomsterløg........................................... B ly .......................................................... Blyr o r .................................................... BJystoberier.......................................... B læ k ...................................................... Blæsebælge............................................. Bogbindere............................................. (Bogbinder-Artikler og-Maskiner) Bogbinderlav, se Arbejdsgiver!'. . . . Bogbindernes Stiftelse........................ Bogense, Forretninger, m. 111 .............. Bogforlag...............'................................ Boghaandværk, Forening fo r............ Boghandlere .......................................... (Artikler for Boghdl.)..................... Boghandleres og Medhjælperes In­ stitutioner ....................................... (se ogsaa Sortimenlshoghdll'nreii.. og I’rovinshoglidll'omiingen. 1 . . . Boghvedegryn ....................................... Bogsamling, llojres sde., se Højres . — se ogsaa........................................... Bogsamlingskomilé, se Statens. . . . Bogtrykkerforen., se Arbejdsgiver!'. • Bogtrykkerier (Bogtrykker-Artikler og -In v en tar)...........................\ . Boldklubber.......................................... (se ogsaa Krist. F. U. M .)............ Boldspil-Unioner . . ............................ Boldts Stiftelse.................................... Bolte- og Møltiikl'abrikker............... Bombebøssen....................................... Bomuldsspind.eiier.............................. Bnmuldsvævcrier................................. Bondestandens Sparekasse, se Sparek. Boraxfabrikker.................................... Borchs Kollegium................................. ------ , Beboere .................................... Borde............................................. • Borgerlig-Begravelse, seBegr. og Ligbr. — Hjælpeforening, selljælpef............ — Skydeselskab, se Skydeselskab . . Velgørenhedsselskab..................... (se ogsaa Bestandig borgerlig) . . Borgerforen., Nørrebros, se Nørrebro Borgerrepræsentanter, se Kommunal­ bestyrelse ....................................... Borgerskab eller Næringsbevis. . . . Borgervennen af 1788 ........................ Borgmestre, Kbhvns., se Kommunal­ bestyrelse.......................................... Købstædernes................................. Bornholm, Forretn, m. m., se Sjælland Bornholm Foren., se Foreningen I!.. Bornholms landøkonomiske Fore­ ning, se Landboforeninger............ — Jærnbaneselsk., se .lornbanevæse- net, .................................................... — Telefonselsk., se Telefonselsk. . . Bort med Tobakken, Foren............... Boserup Sanatorium ............... . . . . Boserups Minde.................................... Botanisk Forening, Have, Rejsefond, Laboratorium ................................. Bouillonlærninger.............................. Boxanlæg................................................ Bramminge, Forretninger m. 111 . . . . Bramlal larme ringsapparater............... Brandfolkenes S tiftelse..................... Brandforsikring (Kbhvns., Ivøbstæ- (lernes alm., Landbygningernes — (Nye danske og Østifternes) . . . —- Adresser paa. private Selskaber . (se ogsaa Danmark........................ llusmandsbrandkassen.................. og Nordisk Brandforsikr.)............ Brand forsikringsfo roninger............... Ilrandmaleri.......................................... Brandslukningsapparater..................... Brandvæsen, Kbhvns og Frdbgs . . . Brede, se Lyngby................................. BrejningAandssvageanstalt, se Aands- svage ................................................ Brevduefoyeninger ............................... .Brevordnere.......................................... Brevporto, se Post- og Befordrings- væsenet ............................................. -, Kbhvns (om 5 eller 10 Øre). . . Brevskriverkontor, se Landsoverret. B riketter................................................ Briller og Pincenez..............................

INDHO LD S FOR TEG NE L S E

Aid. Side

Afd. Side Børsen...........................................................II .105 — Bidmere.............................................. III 252 Børskont., se Grossører-Socie tcl et . . L I 127 Borstenbindero.................................... VIL 1189 fArtikler for Børslonbindere). . . VII 1.190 (Raavarer for Borslenbindere 1 . . VII 1.190 Borstetræfabrikker............................... VII 1190 Bøssemagere.............................................. VII 1190 C . Artikler, der savnes under U. maa soges under K. C. A. 28. Juni....................................... II 105 Caeaopulver, Fabr. og Import . . . . Vil 1190 C a fé e r................................................... VII 1190 C arbid................................................... VII 1191 Carbolincum.......................................... VIL 1191 ('arborundum ....................................... VII 1191 Carlsbergfondenc................................. II 105 Carlsberg GTypt., se Ny-Carlsberg . . II J72 Laboratorium ................................. II U»5 Casino, se Teatre ................................. 11 205 —• Plan o v e r.................................. I bO Celluloid.......................................... VII 1191 Celluloidvarer................................. VII. 1191 Cement..........................................................VII 1191 (Anlæg af Cementfabrikker) . . . VII 1192 Cementfiiser.......................................... VII 1192 Oementror............................................. VII 1192 Cemeutvarer.......................................... VII. 1192 (Artikler f. Cemeutvarefabrikal ion) VII 1191 Censor for de kbhvnske ITivatteatrc II 105 — for det kgl. Teater......................... II 205 Centralbanken....................................... Il 105 Centralf. af Beværtere, se Beværtere II 100 af fyenske 11dlsfo ren inger, se Pro- viushdlsforen.............................. 11 180 ■ af Roklubber, se .Kosport...... II 186 —- af Sparekasser, se Sparek...................11 196 for Sjadlands Stifts lldlsf., so Provinslidlsforon........................ II 180 Centralkomitéen.................................... II 105 Centralorg. af Ildis. og Koutonncd- hjælperforon., se Handels ete. . . II 129 Centraludvalg lor samti. danske llan- delsrejsendeforeninger, se Ildls.- rejsondef...................................... Il 129 Centrifuger, Fabr. og Import . . . . VIT 1194 Champagne.......................................VII 1194 Oharlottenborg S l o t ..................... IL 106 B oboere.......................................... Hl 326 Udstilling, se Akademi og Kl'ter- aarsudstill......................................... Chariottenlund — Adresser (indordnet u. Kbhvns.) IV — Firma-Register ( do. ) ........VllI — Gade-Register ( do. ) ....... III —- llus-Register............................... LIT — Kommunale Anliggender, se Gjen- tofte................................................... — K o r t ................................................ 1 —S l o t .............................................. IL Chokolade........................................ VII Christiansdal Kloster........................... ChristiansholmsVi11akvarte r,seK1am- penborg............................................. IH 454 Christian til Palmetræet . II 106 C ider.......................................................... VII 1195 Cigarbaand...............................................VII 1195 Cigaretter, Fabr. og Import............VII 1195 Cigari'orme.......................................... Vil .1195 Cigarhandlere........................... .• • • • Vil 1196 (Cigarfabrik., Agenturer ogTmp.) VII 1198 (Artikler for Cigarhandlere). . . . AMI 1199 C igarkasser..............................................VII 1199 Cigar og Tobaksfabr. Foreninger. . . II 106 — og Tobakshdl. Forening............... Il .106 Cigarspidser, Indsamling a f ............... If JOG Cirkelordenen....................................... II 106 Cirklen................................................... II 106 (liselører................................................ VII 1199 Citadels K irken.................................... H 106 Civillisten, (se ogsaa Intendanturen) II. 106 Classenske Institutioner..................... IL 106 — Boligers Beboere........................... Hl 290 Clichéer................................................ VII 1199 (Art. f. Cliokéfabr.). . .................. VII 1200 Cognac................................................... VII 1200 Cokes og finders, Fabr. og Imp. . . VII 1200 Cotillonartikler........................................VII 1200 Creditkassen, se u. Kreditforeninger II 145 Cyklcassurance........................................VII 1200 Cyklelittings..............................................Vil 1201 Cykleindustril'orening, Kbhvns. . . . II 106 Cykleklubber (se ogsaa Bicykle og Baneryttere).................................... 11 106 Cyklelak....................................................VIL 1201 Cyklelakering...........................................VIL 1201 Il 217 446 11 126 61 106 1194 Il 106

Afd. Sido

Broekske Handelsskoler. se Haiulcls- mænds Uddannelse........................ II .121) I!rodori................................................... VLI. Il 71* Broderlige Arbejdaklasses Hjælpe- foren., se Ujælpeforening............ II 131 BrodersamfundH af 1879.................. II ii>3 Brolægningsentreprenorer.................. VII 1180 Form. for, se .Arbejdsgiverf. . . . II 1)3 Broncestøbore....................................... VII 1180 Brorsons Kirke.................................... II 103 Brugsforeninger.................................... II 103 Bryggerier.............................................. VII 1180 (Bryggeri-Anln'g og -Artikler) . . VII 1182 Bryggeriforeningen............................... II 103 II Brænde................................................... VII 1182 Br;enderialgif(sl

Cyklelygternes Tændingstid............... II .106 Cykler .................................................... VII 120) Cyklercparation.................................... VII 1205 Cykleringe..............................................VII J205 Cykleskoler........................................... VII 1205 Cykletilbehor....................................... VII 1205 Cylinderolier................................. ... . . VII 1205 Cæeiliaforeningen................................. II 106 96 Dagblade, se A viser........................... VII 1136 Dagmarteatrot, se T eatre.................. II 205 - Plan o v e r.................................................I. 68 D. A. L. se Arbejder-Loge, Dansk. . II 92 Dame-Fægtoklub, Kbhvns.................. II 107 Dainelialte.............................................. VII 1205 Damelinned........................................... VII 1205 Damernes K lub........................................... II 107 - Roklub, sc Roklub . . -.................. II 185 Dameskræddere........................ VII 1206 Damoskrædderiiuler........................... VII 1.206 Dampfartøjer,sc BtatonsTilsynmed I). II 197 Dampkedclanla'g.................................• Vil 1207 Dampmaskiner.................................... VII 1207 Dampmøller.......................................... VII 1208 Dampskibs-Ekspeditioner og Selsk.. VII 1209 Dampskibs-Selskab, Det forenede. . . If 107 Dampskorstene.............................. VII 1211 Dampstøderier...........................................VII 1211 Dam ptrom ler....................................... VII 12.11 Dan, so Atletklub................................. 11 96 —, Livslorsikringsakts........................ Il 107 Dania, Begravelsesselskab................ 1.1 107 Danish Regional Bureau, se interna­ tionale K atalog.............................. II. 135 Danmark, Det gensidige Forsikrings- selsk.............. .............................................II. 107 Danmarks-Samfundet........................... II 107 Danmarks Afholds-Bibl.,so Bibliotek II .100 — Afholdsfor., se Afholdsforening 11 90 — Agrarforening, se Agrarforening LI 90 — Apoteker!'., se Apotekerforen. . . Il 92 - Biavlerforening, se Biavlerforen. II 100 — Fiskehandlerf., se Fiskehdlforen. II 113 Fjerkræavl, se Fjerkræavl............ II 113 — Folkebog-saml., se Foren. Danm.ete. 11 116 Folkeminder, se, Folkeminder . . II 115 — Geol. Undersøgelse, se Geologisk II 126 • Uandelsspejl, se Kraks Vejviser II 144 — Hypotekbank, se Hypotekbank . . II 133 — Kirkehist., se Selskabet for . . . . II 190 — Lærerforen , se Lærerforening. . JI 163 ■Realskolef., se Realskoleforen.. . II 182 — Tiendebank, se Tiendebank . . . . II 207 Dannebrogsmændenes-Forening . . . II 107 — Pensionsfond, sc Ordenskapit.Fonds II 174 Dannebrogsridderes efterladte . II 107 Dannevirke, se Foreningen 1)........... II 116 Danseskoler.............................................. VII 1211 Dansk Adelsforbund, se Adelsforb. . II 90 ~- Andels Ægeksp.,se AndelsÆgcksp. II 92 --- Arbejde, Foren., sc Foreningen I) II 116 — Arbejderbank, se Arbejderbank II 92 — Arbejderloge, se Arbejderloge. . . 11 92 -- Arbejdsgiver- og Mesterforening, se Arbejdsgiverforeninger............ II 93 — Arkitektforening, se Arkitektforen. II 95 —Athletik-Forb.,se Athletik-Forbund II 96 — Atblet-Union, se Athlet-Union . . Il 96 — Automobil-Klub, se Automobil- II 96 --- Bicycle Klub, so Bicycle-Klub . . II 100 - Billedhugger-Samfund, se Billed­ hugger Samfund..................*. . . . II 100 — Boldspil-Union, se Boldspil-Union 1J 101 —- Botanisk For., so Botanisk Foren. IL 102 - Børnehjemsforen.,se Bernøhjemsf. Il 104 — Cyklc-Ring, so Cykle-Ring............ II 106 — Cykle-Union, se Cykle-Union . . . II 106 — Cyklist-Forbund, so Cyklist-Forb. II .106 — Eksportforening, se Eksportforen. II 109 — Fanuacevtforen., se Fannacevtf.. II 1:11 ■•-Farverforening, seFarvorforoning II 111 Ferskvands-Kultur, so Ferskvands II 112 — Fiskeriforening, se Fiskeriforen. . II 113 — Folkcforsikringsanst. se Folkel'. . IL 115 — Folkem indesamling,seFolkcminde- saml............... II 115 - Folkemuseum, se Folkemuseum. . Il 115 - - Folkesamfund, se Folkesamf.. . . II 115 - Forening for Arbejderbeskyttelse, se Arbejderbeskyttelse.................. Il 92 — Forening for Beskyttelse af indu­ striel Ejendomsret, se industriel Ejendomsret..................................... II 134 — Forening for Børnetandpleje, se Forening........................................... II 115 D aal)...................................................... D. A. F., se Atletik Forb., Dansk. . II 107 II

Institutioner og Foreninger ved­ rørende, se Oversigt, Ni1. 79 . .. Borneafholdsvirksonihedcn. se Fælles­ forbundet fo r............................. 11 Bornehaveforening, se Folkeborne- liaveforening............................... II Bornelijem........................................ II se ogsaa Diakonissestift., Foreuin- gen af 1882 og Hangs Virksomhed . Overinsp. for, se Værgcraad. . Bornelijemsl’orening, Dansk.......... II Bornehjælpsdagens Hovedkomité. . . Bornehjælpskontor f. Danm......... II Bornehosp., Dronn. Louises.......... II - Bangs, se Bangs Virksomhed. ..

II 87

122

115 1

11

II 211

|04 22 |(|.| 104 . <17

||

Boniehuset.....................

II 105

Bornekonfektion............................ VII 1188 (Bornekonfektion en gros) . . . . Vil 1189 Bornemel.............................................Vil 1189 Bomenes Kontor............................ IL 105 Værn, se Foreningen B .......... II 11<1 Bornc- og Tjencstepigohjem............ II. 105 Borneplcjeforening......................... II 105 Borncplejestat io n ern e................... Il 105 Børnesanaloricr...............• U '05 Børnetandpleje, se Forening for B . LI 1 1.5 Børneudstyr...................................... Vil 1189 Børns Ernæring, se Spæde Børns .. Il 197 Bedning, se Kristelig Forening til II 111)

Made with FlippingBook - Online catalogs