Kraks Vejviser 1910 del 2

A fdeling V . Provins-Register (A, Sjælland. B, Lolland-Falster. C, Fyen. D, Jylland.)

A. S jæ l la n d .

Linh Si i

fir f.'tubi

Afdeling V .

A .

S j æ l l a n d m e d M ø e n , S a m s ø o g B o r n h o lm , 1) Forretninger.

2) Privat-Personer. 3) Større Gaarde. 1. Forretninger.

A a k i r k e b y . Indbyggerantal 1906: 1195; 1001: 1170; 1890: 967: 1801: 455. Ejendomsskyld: 1,9 Mili. Kr. Indkomst: (L Mili. Kr. Formue: 2 Miil. Kr. Borgmester: IIP Hansen. Fremmede Kandes Konsuler: Konsnlaragonl Th. l'horsen (Frankrig). Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Aakirkeby llaandværkci'bank A.ndclsselsk. | 4( i ................................................................... Banker

Forretningsnavn og Adresse Allinge Kolonial- og Produktforretning, Akts. D 10.................................................. Allinge Teglværk £ 29............................... Andersen Th. Bagerm. Sandvig £ 58 Bendtscn M ............................................... Berggren I .................................................. Bidstrup Chr. Kobmd. Sandvig £ 17 Blanch’s Hotel £ 1G .................................. Bolm Fmil .Branddirektor § 71................. Bornholms Granitværk, Akts. JJ 18 . . . . Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts. S 7 0 ........................................................... Bornholms Spare og Laanekasse D 54 . . Bornholms Stenhuggeri............................... Dam Chr. P Kohmd. Funcli MCBlikkenslagerm. J) 3 4 ........... Gornitzka Otto J) 7 4 ............................... Gronbech PM ............................................. Hammcrsliohns Granitværker, Akts. £1 47 Ilammershus Hotel £ 12............................ Hansen F Kohmd., Sandvig £ 28 Hansen Jens Manufakturhdl. £ 29 Hansen Jobs.................................................. Henriksen M Bagerm. £ 37 Holm Chr...................................................... Hotel „Allinge1 £ 25.................................. Hotel Central £ 7 1 .................................... Hotel „Finnedalcn1 £ Hasle 36................. Hotel liammorso £ 5 9 ......................... .. . Hotel Sandvig £ (il ................................. Hotel „Strandschloss1, Sandvig £ 69. . . . Hoiers Hotel £ 3 ....................................... Jacobsen Carl £ 8 5 .................................... Jacobsen Mathias Kohmd. £ 65 Jensen Chr. A Manulaktlidl. £ 5 Jørgensen Valdemar Kohmd. Klo’s Hotel, Sandvig £ 14......................... Kofod M Kr. „Ilallelyst1 £ G ................. Larsen Hans & Jørgen............................... Larsen Martin Kohmd. £50 Mortensen H £ 79....................................... Mortensen IL £ 31....................................... Holm P Bagerm. £ 78 Holm 1‘ C Kobmd. £ 39

Se Fagregistret under

Korn Teglværker

Murermestre Murermestre Badehoteller Havariagenter Stenhuggerier, Granit Banker (llonne) Sparekasser (llonne) Stenhuggerier Cykler Bogtrykkerier Bryggerier, Maltfabr. Stenhuggerier, Granit, Byg­ ningsartikler Hoteller

AakirkcbyMaimf'akturhdl. SimonMadscn£24 Aakirkeby Materiallull. v. II Mielielsen J) JO Aakirkeby M o lle................................................ Moller Aakirkeby 1)1bryggeri |) 2 8 ............................. Bryggerier Al miml iugen Savværk vod A O Miil ler £ 48 Savværker Andersen Brodrene & Kofood £ 0 . . . . Savvairker Becher Chr. |1 38................................................ Smede Bornholms Landbo-, Spare- og Laanekasse D 1 8 ................................................................... Sparekasser Dam Martin Bagerm. £ 4G Engell lians Chr. Ilcrrcekviphdl. |) GO. . . Farvere

Hansen Janus £ 4 1 .......................................... Murermestre Hotel Jom frubjerget Almindingen £ 13 . . Badehoteller Ipsen A n d re a s................................................... Malermestre Ipsen A P Købnul. £ 3 ................................ Trælast- og Tommerhdl. Jensen H 1 Agentur & Kommissionsforr. £ -hi Jespersen F £ 3 2 ............................................. Cykler Jærnbanohotcllet £ 2 7 ................................... Hoteller Kann’s Hotel D 1 2 .......................................... Hoteller ' Klockers A I! Filial D 2 2 ............................. Isenkr. (Konne) Kolbed Manis Farve- & Tapetlnll. Kofoed P M fl 5 8 .......................................... Isenkræmmere Lind V Blikkenslagerm. Myreby M o lle .................................................... Moller Moller Joh............................................. Malermestre Nielsen Andr....................................................... Malermestre Nielsen H Blikkenslagerm.

Malermestre Snedkere

Hoteller, Badehoteller Hoteller, Badehoteller

Badehoteller Badehoteller Badehoteller Badehoteller Hoteller Fiskehandlere

Nygaard A .......................................................... Snedkere Basmussen .1 P ................................................... Cykler Rasmussen li I’ ................................................ Smede Smidt H & Co. Købind. | 1 9 ................... Korn Sonne Christiane Manufakturhdl. £ 37 Sondre Mølle, A Henriksen £ 3 3 ............. Moller østerby S B L Bagerm. Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

Badehoteller Gartnere Stenhuggerier (Kbhvn.) Cykler Dampski bseksped. Korn, Kul, Landbrugs- mask., Trælast- og Tom­ merhdl., Bygningsartik­ ler, Markfro, Gødning, Kolonial en gros, Isen­ kræmmere, Støbegods. Jærn, Manufaktur engros, Foderstoffer Smede Malermestre Snedkere Smede Stenhuggerier, Granit

Aakirkeby Dampbrænderi og Olbryggcri, Akts. Bestyrelse: Kobmd. O M Kofoed ('Formand), Avlsbruger A Ipsen. Gaardejerne .1 O Ipsen, O P Lyngberg ogL.len­ sen, Aaker, Hjulmager N P Ipsen, samt Driftsbestyrer A I’ Hansen, som enten alene eller i Foren, med allo de andre Bcstyrelsosmedl. tegner Fnn. Aktieka­ pital 33,000 Kr Aakirkeby Manufakturhdl., Simon Madson, Indeh. S (’ Madson, Konne. Prok.: II P Andersen. Bornholms Landbo Spare- og Laanekasso i Aakirkeby. Bestyrelse: Lojtnant (1 itl Koeloed (Bogholder og Kasserer), fli. (laaidejer M Hansen, Avlsbruger A Ipsen, Borgmester H 1* Hansen, alle af Aakirkeby, Partic.ulier I Muller af Klippely, (Jaardejer A .1 Kratlund og Landstliingsmand P L Koefocd, begge af Pedersker og (Jaardejer A Sohou af Tvillinggaard, af hvilke tre i Foren, teg­ ner Frm. Smidt H & Co., Indeh. II A Smidt og I, C P Lund. Aakirkeby MatorialbdI. ved 11 Micbelsen. Almindingen Savværk ved A O Muller Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgensen.

Nordlandets Handelshus, Akts. £ 7 . . . .

Olsen Chr., Messens Udsalg £ 100 Pedersen P ....................................... Petersen Chr..................................... Sonne Anton.................................... Sonne Jul........................................... Wibcrg A li £ 20 & 41

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af d« officielle Handels-RegistraJ

A l l i n g e o g S a n d v i g , (Postadresse for begge Byer er Allinge.)

Allinge Kolonial- og Produktforretning, Akts., Bestyrelse: Kæmner M P Ipson, Partikulier G C Jacobsen, Kapt. .1 O Kofoed, Gaardejorno L I’ Olsen og S Jensen, der i Foren, togner Frm. Aktiekapital 50,375 Kr. Prok,: J B Larsen. Allinge Teglværk, et Interessentskab. Bestyrelse: Kobmd. M C Kure, Hammeron, Snedkeri«. C Holm, Kæmner MP Ipsen (Formand) Kobmd. MLarsen ogSnedkcrm. A Bonne. Fnn. tegnes af Formanden og Driftsbestyreren .1 Hansen i Foren. Kapitalen udgår 75,000 Kr. Prok.: .1 Hansen Bornholms Spare- og Laanckassos Afdeling i Allinge (Filial af Bornholms Sparo- og Laanekasso i Konne). Bestyrelse: Borgmester O Christensen (Kasserer) C Holm (Bogholder) og Avlsbruger P L Holm, af hvilke to i Foren, tognor Frm. 54

Indbyggerantal 1900: 254(5; 1901: 2709; 1890: 1X38; 1801: 585. Ejendoms­ skyld: 3,;i Mili- Kr. Indkomst: 0,;s Mili. Kr. Formue: 1.7 Miil. Kr. Havnedybde Allinge: 12 Fod. _____ Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Alexandersen’s Hotel £ 2 4 ........................ Hoteller Allinge Boghandel £ 5G

P r o v in s - R e g is te r

V — 850

S jæ lla n d — Forretninger

B i r k e r ø d . Fra Kjohenhavn pr. Jærnbano 1 2 T. Indbyggerantal 1906: 1481. Forretningsnavn og Adresse Birkerød Cementvarefabrik, II M Nielsen. & Søn fl 80............................................... Cementvarer Birkerød Kostskole fl 29............................ Kostskoler Birkerod Kro fl 1 8 .................................... Hoteller Birkerød og Omegns Bank, Akts. fl 71 . . Banker Birkerød Teglværk, Akts., fl 63................. Teglværker Duchwaider A............................................... Malermestre Ebbe & Rolide fl 73..................................... Tømrermestre Hansen Alfred Herreekviperingslidl. Ilansen’s C Eftf. Jobs. Hansen fl 24. . . . Maskinfabrikker ITanscn’s. H C Eftf. Købnul. fl io Hansen Svend fj 40..................................... Iscnkraunmere Henriksen H.................................................. Murermestre Ilillcbrandt J II Manufakturlidl. fl 9 Iløy Kirstine Bog- og Papirhdl. fl 32 Ivanauw II Bagerm. fl 55 Jacobsen Carl E Købmd. fl 30 Jensen Carl Købmd. fl 21 Jensen .T fl 3 6 ............................................. Tømrermestre Jeppesen L 11............................................... Cykler Jonsson A Bagerm. fl 68 Knudsen AViedemann Manufakturlidl. fl 27 Lauritzen P J............................................... Teglværker Madsen E C fl 1 5 ...................................... Tømrermestre Mogensen II C ............................................. Tømrermestre Nielsen .11 Chr. Købmd. Nobis Mølle v. Chr. Larsen fl 2 2 ............ Moller, Korn Olsen N P..................................................... Murermestre Petersen Chr. fl 76...................................... Smede Rasmussen II Blikkenslagerm. fl 82 Rasmussen I I ............................................... Malermestre Steen Corneliusfl 66 ................................... Malermestre Tornevang Teglværk, Akts., § 64.............. Teglværker Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre). Birkerod og Omegns Bank, Akts. Beslyrelse: Arkitekt Woldby (Formand), Gross. A N Hansen (Næstformand), Skolebus!. A Mantzius, Kebmd. Il Hillohrandt, Gaardejer SI. G Hansen, Slagtonn. G Rasmussen, Gaardejer P Petersen og Kom­ munelærer A Andersen (I)iroktor). Frm. tegnes af Direktoren og Formanden i Foren, eller en af disse i Foren, med Næstformanden. Aktk. 00,000 Kr. fh. Ihinsen's II G Eftf., Oscar Sørensen. Indeh. O Sorousen. Prok.: F V Petersen. Hansens O Eftf. Ilanson og Jørgensen. Indeh. J lianson og SI Jørgensen. Skak, Akts., Bestyrelso: G G S Sonderup (Formand), Fru SI L Hansen, (Kasserer) og Kobmd. V O A Sondenip, Korsør pr. Gerlov. Frm. tegnes af Formanden Aktk. 8,000 Kr. Se Fagregistret under

Bornholms Stenhuggeri, et Interessentskab i Olsker Sogn. Bestyrelse: Enkefru Emilie Danielscn, Haderslev, der tegner Frm., Stcnværksojor J E Sandell, Ol­ sker Sogn og Partikulier J Barteis. Kapitalen er 110,000Kr. l’rok.: V P IIcv- mansen. Hammorskolms Granitværkor, Akts., Bestyrelse: Snodkerm. A Sonne, Stenhugger A Hansen, Maler C Nielsen, Smedem. P Pedersen, Vognmand J L Larsen, Stenhug­ ger MNielsen og Kebmd. J Hansen, der tegner Frm. i Foren. Aktiekapital 40,000 Kr. Prok.: Stenværkshestyror II J Pedersen. Messens Ene-Udsalg vod Chr. Olson. Nordlandets Handelshus, Akts., Bestyrelse: Gaardojornc II V Maogaard, Olsker, (Formand)' L C Jensen, Olsker, og 1) J Funch, Olsker samt Rcntior M C Kure, (Suppleant), Frm. tegnes af samtlige Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: P Kure. Aktiekapital 60,000 Kr. A s n æ s . Fra Kjobcnhavn pr. Jærnbano !i T. Indbyggerantal 1906: 504. Forretningsnavn og Adresse Andersen Peter Bagerm. Iløve Mølle fl 45 Asnæs Dampteglværk Akts. § 3 7 ............. Teglværker Asnæs Hotel fl 4 0 ......................................... Hoteller Asnæs Sogns Spare- og Laanekasse . . . . Sparekasser Clemmensen A ................................................... Smede Cleminensen Chr., Høve J) 5 3 ...................... Smede Eriksen Jens fl 6 6 .......................................... Tømrermestre Eischer P Købmd. | 4..................................... Trælast- & Tonimerhdl. Gyldenvang P § 50 ....................................... Korn, Hønsefoder. Hansen P Thorvald D 26................................' Comentvarer Hove Mølle, § 4 5 ............................................. Moller Jensen Anders Bagerm. D 42 Jensen Chr. Købmd. § 63 Johansen Svend O | 2 0 ................................ Tømrermestre Larsen Niels § 4 8 .......................................... Snedkere Madsen Brødrene, Asnæs Maskinfabr. $ 3 |^ ru g em ask in er1’ Se Fagregistret under Land’ Asnæs Hamp-Teglværk, Akts., Bestyrelse: Tomrerm. J Eriksen (Formand), Gaard- ejor 1 P Olsen (Næstformand), Propr. A Wiuif og Gaardejer H Larsen, Gyl­ denholm. Frm. tegnes af Formanden eller i hans Forfald af Næstformanden eller af to andre Bestyrelsesmedlemmer i Foren. Aktiekapital 20,000 Kr. Asnæs Sogns Spare- og Laanekasse. Bestyrelse: Forp. J Nielsen (Formand) Gaard- ojorne II Nielsen og P AndeVsen, Boelsmd. N Hansen, Propr. Wiuif, Sadolm. J Hansen og Gaardejer N VJensen, Hove. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod ot andet Bestyrelsesmedl. Madson Brødrene, Asnæs Maskinfabrik, Indeh. M OMadsen, B a l l e r u p . Fra Kjobcnhavn -pr. Jærnbano :,.n T. Indbyggerantal 1906: 1044. Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Augustinus N P fl 55.................................. Tømrermestre Ballerup Mølle fj 13................................... Møller Ballerup Teglværk, Akts. fl 5 8 .................. 'Teglværker Christensen C V fl 47............................... Malermestre Christensen P................................................ Murermestre Dahl A, Maglegaard fl 6 ............................ Tapotfabr., Rullegardiner Dame T f! 48............................................... Møller Dyregaard R P fl 2 2 .................................. Gartnere Hansen Laura Manufakturlid1. Hansen Thorvald Manul'akturlidl. fl 10 Hansen Thorvald fj 6 2 ............................... Møbler Jensen A fl 59............................................. Murermestre Jensen C fl 8 6 ............................................. Fiskehandlere Jensen Johan............................................... Malermestre Jørgensen g C Blikkenslagerm. fl 62 Kbhvnske Forstæders Bank, Akts. fl 57. . Banker (Glostrup) Nielsen J fl 26............................................. Cykler I*' eder,sen S fl 23...................................... Smede Petersen A fl 19.......................................... Møllebyggere Petersen Aage § 33.................................... Smede Petersen Lerbæk Købmd. fl 15 Petersen L P ................................................ Murermestre Petersen P C fl 37..................................... Smede Petersminde Teglværk, Akts. | 8.............. Teglvasrker Reeh C f ) 4 .................................................. Korn Svendsen L C Bagerm. § 69 Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handcls-llegistre). Ballerup Teglværk Akts. Bestyrelse: .) Andersen og T C Fuhr (Formand), der i Foren, tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Petersminde Teglværk, Akts. Bestyrelse; fh. Dampmoller L P Jappe og Fal>r. Hvidsten Axel Købmd. fl 66 Jacobsen Olaf Købmd. fl 29 Madsen Carl g) 4 4 ............................................. Gartnere Madsen H P Papir- & Galantcrihdl. § 14 Madsen Karl Blikkenslagerm......................... Cykler Neidhardt Harald Manul'akturbdl. |1 8 Nielsen C ............................................................. Smede Nielsen Hans fl 2 7 .......................................... Malermestre Nielsen Johannes Blikkenslagerm. fl 19 . . Cykler Norby I P X Købmd. f 1 Petei■sen J. 0 ^ 31................................ Mcilcnnestre „ -y-i * -rr v i di r- Rasmussen P A Købmd. | 5 ...................... j Tommerhdl. Sørensen Lars P, Høve f) 6 0 ..................... Murermestre Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre). (FoderstoHer, Trælast- og

F a x e . Fra Kjohenhavn pr. Jærnbane 21/4 T. Indbyggerantal 1906: 1842.

Forretningsnavn og Adresse Aakerberg H P Materialist fl 81 Andersen I A Blikkenslagerm. fl 98 Arboe Poul Blikkenslagerm. Banken for Faxe og Omegn, Akts. § 29 Blaabæk Mølle, Jensen............................... Boserup C J Kobmd. | 7 ......................... Brenoe CO fl 1 7 .................................... Cemcntvare-Fabrikken „Eaxe“, L Petersen ! 7 2 .......................................................... Christensen Chr. fl 3 3 ............................... Christiansen N .......................................... Crome & Goldsclnnidts Fabrikkers Uds., Søren Nielsen fl 30 Eilertsen AV f) 8 8 ....................................... Faxe Dampsavværk, N Clemmensen . . . . Frank Hans, Ebbeskov fl 101................... lloleh’s Eiler Eftf., F Jensen Manufakth.§22 Hotel Faxe fj 5 ......................................... Hovby Mølle, Jensen.................................. Johanne,ssen II P og Knud Nielsen fl 29 Johannsen It P J, Orup fl Orup 2 . . . . Juulsgaard P Godsforvalter fl 25.............. Larsen Brødrene fl 9....................... Larsen Carl M§ 15.................................... Larsen Jacob, Orup fl Orup 11.............. Larsen Ole, Tystrup.................................... Larsen P Bog- og Papirhdl. fl 105 Marott Clcment Bog- og Papirhdl. fl 102 Mineralvandsfabrikken Faxe fl 8 .............. Nedergaard M P fl 68................................. Nielsen Comv fl 5 1 .................................... Nielsen N ................................................ . . Fonns Kristian fl 86. . . - Hansen Brødrene fl 51. . Hansen I C Bagerm. fl 38 Hansen Niels Købmd. fl 2

Se Fagregistret under

Banker Møller Korn Korn, Kul Cementvarer Snedkere Malermestre Snedkere Savværker Bryggerier Isenkræmmere Cykler

Hoteller Moller Sagførere, Incasso

Sagførere Sagførere Bogtrykkerier Isenkræmmere { Vognfabr., Vognfabrika­ tionsart. Bryggerier

Mineralvande Cykler Bryggerier Snedkere

Olsen Carl Bagerm. fl 74 Petersen L § 7 2 ......................................... Murermestre Petersen Yald. Købmd. fl 26 Poulsen AV F S Godsforv. Godthaab fl 57 Assurancebestyrere

H Friis, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 24,000 Kr. Reeh C. Indeh. J P G Reeh. Prok.: It C T Reelt.

I

V — 851

P r o v in s - R e g is t e r

Forretninger — S jæ lla n d

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Rasmussen Vvau £ 2 4 ................................. Pølsefabrikation Sparekassen for Faxe op; Omegn |1 25 . . Sparekasser Tinglef 1’ N Jiog- og J’apirhdl. £ 15 Ve tt & DVessels Uds., Schleppegrell-Moller r £ 3 7 _ Zachariascn S £ 75........................................ Rebslager Ostsjæliands Avis £ 2 1 ................................ (Udgaar i Kjøge) Dstsjællands Folkeblad £ H ................... (IJdgaar i Kjøge) lianken for Faxe og Omegn, Akts. Bestyrelse: Mnrenn. L Petersen, (laanlniand .1 K Larsen, Ebbeskov, Apoteker OV liansen og Sagf. Johannesscn, Sognefoged R Andreasen, Alslev. Sognefoged P Andersen, Spjcllcrup, Bagenn. P Hansen, Karise, Murerm. .1 Andersen, Murcrm. .1 Johansen, Sognefoged 11 Petersen, Favreliy, af hvilke lo i Foren, tegner Frm. Kobind. N Hansen, Lærer 1’ K Johannesscn, Kjessendrup, Oaardniand N (Christensen, Houby, Brygger O V Sorenscn, Kongsted, Sognefoged N Andersen, Frendcrnp, Fabr. P Nielsen, (iaardnuendene P Nielsen. Ostcrgaard og J Christensen, Tystrnp. samt Kobind. F Jensen. Prok. har enhver af do 10 forstil. Bestyrelsesmedl. i Foren, med iiankassist. A Hansen. Aktiekapital 35,000 Kr. Cliristensen's C A Kftf. Indch. R Larsen. Hansen's A Vilh. Eftf. L Larsen. Magasin dn Nord, Volt & Wcssels Udsalg ved J P Thomsen. Ornp pr. Faxe. Sparekassen for Faxe og Omegn. Bestyrelse: Kmh. Greve O (J 11 Moltkc, Lystrup (Formand), Oiroklor O Mortensen, Faxe Ladeplads, Greve Aage Moltkc, Tryggc- vælde, Gaardmand C C Pedersen, Partikulier J Andersen, Forp. S Hansen, Alslovgaarden og Gaardojer J G Nielsen, Eskildstrup. Frm. tegnes af do to forste i Foren. Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre^ Bosorup Købmand $1 S Cementvarefabrikken Hyllelioltjj) 28 . . . . Cementvarer Christensen li Bagenn. Christiansen Anders Manufakturlidi. £ 6 „ , , , , . „ . Paxe Kalkbrud, Akts. £ Faxe 4 ................( stig) Teglværker Grotli-IIansen E Kobmd. £ 2 Hansen E & Fich £ 40.................................... Cykler Hansen I £ 32 ................................................ Møbler ilolcli’s Eiler Eftf., Martin Nielsen Manu- fakturlidl. £ 7 Hotel Faxe .Ladeplads £ 2 0 ........................... Hoteller Johansen I £ 2 1 . . . . T ................................ .Murermestre Koefoed J £ 4 ................................................ Skibsbyggerier, Savværker Linde M J 9 ................................................... Gartnere Fiskehandlere Nielsen N T £ 2 8 .......................................... Tømrermestre Olsen Olaf £ 34 ........................................ Snedkere Pensionatet „Sølyst11, M Nielsen £ 23. . . Badc-&Soinmerpensionatcr Pensionatet „Udsigten1*, Karoline Hansen, £ 1 2 ................................................................... Badc-&.Sommcrpcnsionatcr Pensionat Æblely, Marie Larsen £ 27 . . ,Bade-&Somnierpensionator Svendsen I Blikkenslagcrm. Vraamosc Molle,Jørgensen............................ Moller (Kalkværker, Gødning,kun- Lund Axel, Akts. Skibsproviantering £ 3 Nielsen N P £ 27...................................... F a x e L a d e p la d s . Indbyggerantal Jilf'G: TOS. Havnedybde: 10 Fod. Fremmede Landes Konsuler Vicekonsulerno C ,1 Boserup (Norge), O. Mortensen, R. (Svorrig). Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under

Hotel „Prinsen1 £ 3 6 ............................... Hoteller Jensen Albert Kobmd. £ 9 Jensen II P Kobmd., Asminderod £ 93 Jensen J P £ 2 8 ....................................... Møllebyggere Jærnbanehotellet £ 6 .................................. Hoteller, Badehoteller Jørgensen J................................................... Drejere Kielbcrg E £ 102....................................... Murermestre Kryger Carl, Asminderød............................ Tømrermestre Lange F ........................................................ Gartnere Larsen S £ 9 6 ............................................. Cykler Licbst P W Kobmd. £ 11 Linde Clir. £ 35 ........................................... Sagførere, Incasso Møller A M Blikkenslagcrm. Nielsen N P £ 2 5 .................................... Murermestre Nielsen P Palle, Asminderød...................... Tømrermestre Olsen Clir. £ 75.......................................... Snedkere Olsen P ........................................................ Malermestre Petersen Chr. Bagerm. £ 56 Petersen Harald £ 110............................... Tømrermestre Petersen J P, Asminderød £ 1 3 .............. Savværker Poulsen Peter Blikkenslagcrm. £ 4 liydalil Otto Sadelmager, Asminderød £ 90 Schwalbe Alb. £ 7 2 .................................. Malermestre Skjodt John Bagerm. Asminderod £ 67 Starek Aage.................................................. Smede Stjernliolm 11 Forlagsboglidl. £ 100 Sørensen 11 C £ 23.................................... Tømrermestre Vett & Wessels Udsalg, Ejnar Thorbck £ 5 Vinther Harald I £ 1 ............................... Snedkere Dansk Akvario Institut, vod R Stjernholm. Fredensborg Andegaard. ved R Sijernholnr. Fredensborg Gyklebors. Akts. Bestyrelse: Cyklehandlerne A C Brænder og 0 Pe­ tersen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 4.000 Kr. Fredensborg Frugtplantage, ved R Sljornholm. Fredensborg Gas- og Vandværk, Akts. Bestyrelse: .Sagf. J C 11 Linde (Formand) fli. Kobmd. L G .Svendsen, Hotelejer P J Hansen, Skomagernt. A P S Henrik­ sen og Kobmd. A L C .lensen. Frm. tognes af Formanden i Foren, mod ot Fredensborg og Omegns Spare- og Laanekassc. Bestyrelse: Sagf. J C II Linde (Formand), Kobnul. A L C Jensen, (Næstformand), Bygmester J P Petersen. As­ minderod, Slagterm. C MJ Sorenscn, Branddirektør O Skeel, Læge GAP Holm og fh. Lærer P P Sckaek. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformanden hver især i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Hygiejniske Institut, Det. Fredensborg, ved R Stjernliolm. Hygiejniske Institut, Det. Asminderod. Indch. li Stjernliolm. Liebst P W, Lideli. A H Liebst. F r e d e r i k s s u n d . Fra Kjohenhavn pr. Jærnbane D j T. Indbyggerantal 1906: 2,425; 1901: 2302; IS9(i; 1828; 1801: 262. Ejendomsskyld: 4 Mili. Kr, Indkomst: 0,s Miil. Kr. Formue: 3,

Andersen A £ 1 2 1 .................................... Andersen A C £ 149.................................. Andcrsen’s Brodr. Baadebyggcri £ 70 . . Andersen II P £ 6 5 .................................. Andersen N P ............................................. Borriug Einar, Bonderup £ 1 2 4 .............. Bryggeriet Stevns, Akts. £ 2 0 ................. Caspcrseu A £ 42 .................................... Christensen Georg £ 7 5 ............................ Christensen N CHerrcckvipcringslidl. £ 63 Christiansen Clir. £ 2 2 ............................ Crome & Goldsehmidt’s Fabr.’s Uds., N C Christensen £ 63 Ebbesen J J Bog- og Papirhdl. £ 9 Elsass’s L N Sønner Kobmd. £ 13 . . . . Faaborg Richard £ 1 5 5 ............................ Fleischer J Kobmd. £ 5 8 ......................... Frederiksborg Amts Avis £ 2 6 ................. Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse £ 3 5 ........................................................... Frederikssund Andels-Svineslagteri £ 33 & 103........................................................... Frederikssund Cyklelager £ 69................. Frederikssund,s Dampmølle...................... Frederikssund MaterialluII. ved Niels Peter Nielsen £ 104 Frederikssund & Omegns Bank £ 66 . . . Frederikssunds Savværk, Ernst Møreli £ 15 Frederikssunds Vognfjederfabrik, L P Lar­ sen £ 80 .................................................. Hansen Chr. Materialist £ 12 Hansen’s J Enke £ 8 5 ............................... Hansen L Herreekviphdl. £ 60 Hansen L H Kobmd. £ 2 8 ....................... Hansen Sophus A & Co. £ 1 0 .................

Glannostro Murermestre (Baadebyggcrier, Dlotor- ( bande, Savværker Tømrermestre Smede Cementvarer Bryggerier Murermestre 'Tømrermestre Korn [Trælast- og Tømmcrlull., [ Bygningsartikler Malermestre FoderstoIler Aviser (Hillerød) Sparekasser (Hillerød) (Svineslagterier, Æg, Eksp. J og Imp.,Pølsefabrikation, ( Fedt en gros [Cykler,Motorcykler, Cykle- [ reparation, Benzin Dampmøller Banker, Incasso (Savv., Maskinsnedkerier, ( Ægkasser, Bakkassefabr. Vognfjederfabr. Brødfabrikker, Møller Korn, Kul Cementvarer

Indregistrerede Firmaer. (Uddrog af de officielle Hniulels-Hcgistre.)

Gementvarefabrikken Ilylleliolt, Sjælland, vod Johansen Jensen, lians Nielsen & Son. Indch. J J Jensen. N P Nielsen og 11 Nielsen Bonit/,hoved. Land Axel, Akts. Bestyrelse: Maniifakturlidl. A Christiansen, Stationsforst. O Fieh og Gartner Linde, der i Foren tegner Frm. Prok.: A Christiansen og Bostyror A Lund i Foren. Aktk. 3,500 Kr.

F r e d e n s b o r g . Fra Kjohenhavn pr. Jærnbane 1 T. Indbyggerantal 11)06: 1162: 11)01: 930 1890: 790; 1801:443. Indbyggerantal Asminderod 1906 : 568.

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Andersen Clir. Tapetserer og Dekoratør £ 70 Andcrsson A .................................................... Asminderød Kro £ 2 .................................... Avertissementstidendo for Fredensborg og Omegn £ 6 5 ........................... ..................... Podeisen & Veiby Nielsens Uds*. Manufak- turhdl. |l 54 Bodenhagcn A T Asminderød £ 2 6 ............ Christensen Roset te Kølimd. £ 3 Fredensborg Cvklebørs, Akts...................... Fredensborg og Omegns Spare- og Laane-. kasse £ 4 8 ................................................... Grotli J Bagenn. £ 103 Hansen A. ............................................................. Hansen C F £ 49....................................... Hansen K E £ 6 0 ......................................... Hansen N P Herreekvipering £ 61 Heinricliscn Arnold C, Asminderød £ 89 Heinrirlisen II Asminderød £ 6 6 ............ Holberg C.........................................................

Billedskærere Bade-&Sommerpensionater Aviser II

Malermestre Cykler Sparekasser Smede Tømrermestre Murermestre Murermestre Murermestre Stukkaturf-vbr.

V - 852

S jæ lla n d _ Forretninger

P r o v in s -R e g is te r

» Forretningsnavn og Adresse Holsoo Aage Overretssagf. £ 38 . . . . . . . Hotel Isefjord $ 2 ....................................... Irgens Ernst Kobmd. £ 126 Iscfjords-Postcn $ 1 9 .................................... Jensen Axel Manufakturlidl. £ 3!) Jensen Chr. Bagenn. £1 76 Jensen L ......................................................... Jensen N .......................................................... Jensen W Bagerm. £ 02 Jespersen J £ 9 0 .................................... -. . Jydske Slrikkeriers Udsalg £ 112 Jægerspris Hotel |) 1 .................................... Jærnbanehotellct £ '7 2 ................................. Jons Sophus & Co. Manufakturhdl. £1 30 Kock Christian |) 101..................................... Lange Axel B Kobmd. £1 l i & 81............ Lange Carl V £ 1 1 1 .................................... Lange Hans R £ 5 ....................................... Larsen’s Hans L Maskinfabrik £ 79 . . . Larsen II I* £ 3 2 .......................................... Larsen N P £ 110 ....................................... Lindhard II Agenturforr. £ 23 Madsen Willi. £ 3 7 ....................................... Mannfakturliuset, Villi. Christensen £ 9G Nielsen Lauritz Kobmd. Skibsproviantering £ 8 Nordsjællands Venstreblad £ 1 0 0 ............ Nokkentved O Overretssagf. £ 14 . . . . Olsen A Kobmd. £ 157 Olsen C E Kobmd. £ 52 Olsen N C Bagerm. £ 137 Bedersen Anders £ 107................................. Petersen Hans C Kobmd. £ 127 Botersen Willi. Blikkenslagerm. £ 25 Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn £ 130.......................................... Suhr Alexis Overretssagf. £ 9 9 .................. Sørensen N ...................................................... Werdelin J B ................................................ Vett & Wessel’s Udsalg, I. Chr. Jensen £ 45 Ørbæk & Sørensen £ 1 4 8 ...........................

Se Fagregistret under Sagforerc, Ineasso Hoteller Aviser, Bogtrykkerier

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Frederiksværk Savværk, N S &II S Dalil £3 Frederiksværk Trælasthandel, N S & H S Dahl £ 6 ......................................................... Hansen Carl Materialist £ 2G Hansen Frederik Kobmd. £ 39 Hansen B .......................................................... Ileegaard Anker £ 1 4 ................................. Hotel „Arresø“ £ 8 ....................................... Hotel Frederiksværk £ 2 ........................... Jensen A B-igenn. Jensen Albert Bog- og Papirhdl. £ 13 Johansen C £ 84 .......................................... Johansen C L Kobmd., Brederød £ 69 Johansen .TB ................................................... Johansen O tto ................................................ Jargonsen. I T Kobmd. £ 3G Kapel C a r l....................................................... Knudsen H u n s................................................ Larsen L Tojberg’s Eftf. Kobmd. £ 73 Liebcrkind Poul Manurakturhdl. £ 17 Mathiesen Ad. Kobmd. £ 3 7 ..................... Moller W II Blikkenslagerm. £ 8G Merck Villi. Kobmd. £ 5 Nielsen Carl lllikkenslagerm. £ 114 Nielsen C Chr. £ 7 2 .................................... Nielsen N M Herreekvipering £ 31 Nordsjællands Venstreblad £ 19.................. Olsen I I ................................................ ... Petersen I I ....................................................... Raaschou-Niclscn Olaf £ 59........................ Reitzel C £ 4 9 .............................................. Roshæk Oluf £ 113....................................... Sparekassen for Frederiksværk og Omegn £ 40 & 98....................................................... Vett & Wessels Uds., Vakl. Olsen £ 83 &99 Winther’s F Enke £ 1 0 0 ........................... Ørbæk L P £ 7 1 ..........................................

Savværker Trælast- og Tommerlull.

Snedkere Jærnsløbcrier, Maskinfabr. ; (Kbhvn.)

Malermestre Gartnere Læderhandlere

Hoteller Hoteller

Hoteller Hoteller Gartnere

Murermestre Smede

IKorn, Trælast- og Tom- < merhdI., Markfrø, Kolo- ( nial, Foderstoffer, Gartnere { Korn, Trælast- og Tom- merhdl. | Maski nfabr., Landbrugs- < mask., Tærskeværker, ( Vindmotorer Jærnstobcricr Smede Isenkræmmere, Støbegods

Snedkere Sagførere Gartnere

Korn

Tømrermestre Aviser (Hillerød) Malermestre Smede Isenkræmmere Murermestre Tømrermestre Sparekasser Tømrermestre Snedkere, Cykler

Aviser (Hillerød) Sagførere, Ineasso

Murermestre

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

Sparekasser Sagførere, Ineasso Murermestre

Borggreen C & Son. Indeh. C J II Berggreen. Culmsees P .1 Eftf. Indeh. C A P liansen. Dansk Trawl- og Fiskekompagni, Akts. Bestyrelse: P II Brammer. Aktiekapital 45,000 Kr. Frederiksværk Savværk ved N S Dahl. Prok.: II Dahl. Frederiksværk Trælasthandel ved N S Dahl. Prok.: L Hallagor og II Dahl. Hansen Carl A Co., et Koinmanditselsk. Ansv. Deltager C Hansen. Prok.: II Strøm Sparekassen for Frederiksværk og Omegn. Bestyrelse: Fahrikojor Louis Heo- gaard. Oherstlojtn. II Parkov, Hellerup, Kieinner J lleorup, Cand. jur. A Biihrsc.h og Gaardejer i’ II Petersen, Thorup, af hvilke to i Foren tegner Frm. G i l l e l e j e . Fra Kjobenhavn pr. Jærnbane 2 T. Indbyggerantal 1900: 1061. Havne- dybde: 10 Fod. Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Andreasen Beter............................................. .Murermestre Badehotellet Hulerød £ Horn lunk 22 . . . Badehoteller Bjørnsen Waldemar £ 1 8 ............................ Bryggerier Christensen C Kobmd. £ I Christensen Carl.............................................. Tømrermestre Christiansen liejn h ard .................................. Tømrermestre Gilleleje Badehotel £ 13................................. Badehoteller Gilleleje og Glostrup Cemenlvarefahr. Akts. £ 3 5 ............................................................... Cementvarer Ilansen Anders................................................. Murermestre Hansen (Hir. £ 15.............................. ... Møller Henriksen’sLaur. Eftf.CFiøreh Køhmd.£ 13 Jacobsen Tli. Manufakturlidl. £ 3 Jensen Julius £ 4 1 ........................................ Fiskehandlere Jensen 8 ............................................................. Smede Lund Robert £ 2G........................................... Fiskehandlere Moller .Julius £ 2 0 ....................................... Gartnere Nielsen Albert A £ 8 ....................................... Murermestre Nielsen Chr....................................................... Snedkere Nielsen Jul........................................................ Smede Nielsen. Niels Kobmd. £ 32 Nordsjællands Bank £ 3 ............................. Banker (Helsinge) Pedersen Lauritz £ 3 8 ................................. Fiskehandlere Petersen Chr. F £ 39..................................... Fiskehandlere Petersen Chr. F Kobmd. £ 12 Petersen David £ (i.......................................... Tømrermestre Petersen Lauritz £ 2 ....................................... Fiskehandlere Svendsen Alfred Blikkenslagerm. Madsen N Nygaard Bagerm. £ 24 Molz Ingeborg Manufakturlidl. £ 40

Garverier Snedkere

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.) Aiiderson's Brodrene Baadobyggori ved Kristian Andersen A Jons Olaf Martin Andersen i Frederikssund. Elsass's L N .Sønner. Indeh. N L Elsass. Prok.: M L Elsass. Frederikssund Cyklelager ved Christiansen. Indeh. Anna C Christiansen. Frederikssund Kafferisteri ved Axel B Lange. Frederikssund Materialhdl. ved Niels Poler Niolsen. Frcderikssunds Mode-, Broderi- og Korset.forret-n. ved N L Elsass. I’rok.: A Elsass. Frederikssund og Omogns Bank, Akts. Bestyrelsen hostaar af en Direktion: Apo­ teker ,1 .1 Bergmann, Overretssagf. O N Nokkentved, Overretssagf. A II Suhr og Kobmd. P II Lange, »amt et Bankraad: Dircktor F M S L Sieek (Formand), Ekvipcringshdl. L Hansen, Manulaktlidl. P Larsen, Postekspcd. K P Knudsen, Tomrerin. C G Cliristenscn, Kancellir. P J II Lindhardl, Fabr. II P Larsen, Baadehygger C A Andersen, Trikotagohdl. N (i Christensen, Matorialist J C Hansen, Gaardejcrnc L Pedersen, Skuldelev (Niestformand), N 1* Poulsen, So­ sum, J Svendsen, .Sundbylille og .1 P Andersen, Ferslov, samt Murorm. N Frand­ sen, Jægerspris. Frm. tegnes af 2 Direktorer i Foren, eller af on Direktør i Foren, med Banlcraadets Formand. Brok.: S 1. Brink (Bogholder) i Foren, mod cn at Direktorerne. Aktiekapital 125,000 Kr. Frederikssund Savværk ved Ernst Morck, Frederikssund. Irgens Ernst (C 1' Aagescn’s Eftf.). Jydske Strikkeriers Udsalg, Do, ved Damgaard-Nielsen’s Eftf. Indeh. P Christensen, Kbhvn. I’rok.: A Mortensen Lango lians R. Indeh. I* Il Lange. Manufakturfabrikkernes Udsalg ved M Mathiasen’s Eftf. Sophus Jons & Co. ot Kommanditsclsk. Ansv. Delt. S Jons. Manufakturhusct ved Vilhelm Christensen. Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn. Bestyrelse: Kobmd. A B Lange, Sagf. A C Hansen, Kobmd. C Christiansen og Toinrerm. II P Andersen, alle af Frederikssund, Propr. S Ludvigsen, Skibby, (laardejer N Jacobsen, Ordrup, Amtsraadsmedl. I’ Hansen, Sperrestrup. Sognefoged J j ’ Hansen, Sosum, og Moller L Petersen, Strolille Mølle, af hvilke to i Foren, tegner Frm. F r e d e r i k s v æ r k . Fra Kjobenhavn pr. .Jærnbano 2l!4 T. Indbyggerantal 1906: 1,604; 1901: 1431; 1890: 1098; 1801: 505. Ejendomsskyld 3,a Mili. Kr. Indkomst: 0,r, Mili. Kr. For­ mue: 2,s Miil. Kr. Havncdybdc: 11* 2 Fod. Borgmoster: E B Larsen. Forretningsnavn og Adresse Andersen J Manutaklurhdl. Se Fagregistret under

Andersen M Hcrrcekviperingshdl. £ 38 Andersen-Borning Chr. £ 2 9 ..................... Braminer Carl £ 9 ........................................ Brederød Mølle, P Jørgensen £ 34 . . . . Brendstrup Aug. Agenturforr. £ 4 Christensen Jens Kobmd. £ 94 Crome & Goidsclimidt’s Fdbr.’s Uds. Willi. Eriis £ 57

Murermestre, Cementvarer Fiskehandlere Møller

Sotofte. V Oscar Bog- og Papirhdl. £ 1.1 Vett & Wessels Uds. II H Henriksen £ 7 Wullfsen E Kobmd. £ 5

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af dc officielle Handels-Registre;.'

Culmsee P J Kobmd. £ 81 Ewald II C Kobmd. £ 15

frille)eje A Glostrup Ceinontvarefahrikkcr. Akts. Soborg-Gillolojo Kommune. Besty­ relse : Kobniand T E Jahobson (Formand) Tomronn. 1) N Petersen og Murene. A A Nielsen, allo af Gilleleje, samt Arkitekt A (i Hortholson, Kbhvn. Frm. teg­ nes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. olier af tro Bostyrclsos- medl. i Foren. Ak Hr. 75.U90 Kr.

Frederiksværk-IIelsinge Dagblad £ 18 . . . Frederiksværk Krudtværk £ 3 2 ...............

Aviser Krudt

P r o v in s - I t e g is t e r

V — 853

Forretninger — S jæ lla n d

G lo s t r u p . Fra Kjobenhavn pr. Jærnbano 20 .Mili. Indbyggerantal 190(5: 10(18. Forretningsnavn og Adresse Andersen A. 2-1........................................... Andersen C1 1 r. Købmand £ 02 Asakol'sky A L Bagerin. £ 8(3 Bjorn Lrnlv. Ivobmd. |J 81........................... Christiansen Folmer Kobmd. £ i Crome & Gold.sehmidt’s Fabrs. Uds.v. Johan A Knudsen |) Od Tømrermestre Sæbefabrikker

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Jantzen’s Hotel £ 1 7 .................. Jensen Hans ................................. Jensen I L £ l i ........................ Jensen Jens .................................. Johansen Job................................. Jørgensen II Kobmd. £ 13 Koch Michael .............................. Larsen A Kobmd. £ 14 Lund H .......................................... lænd K a r l.................................... Moller I’ Bagerm. Pensionat F uglsang..................... Pensionat Klippen........................ Petersen O t t o .............................. Rasmussen Solic Fruo ............... Scliou A ........................................ Sonnc H Blikkcuslagcrm. Sonne L O .................................... Tbornberg P A Bagerm. £ 34

Hoteller Røgerier 'Dampski bseksp. Savværker Malermestre Smede Murermestre Snedkere

Se Fagregistret under

Fabricius V |] 3(5.......................................... Glostrup Boghandel v. Otto Thim £ 8 Glostrup Maskinsnedkeri, Alds. £1 10(3. . . (JralV Jobs. £ 130........................................... Grønlund I Kobmd. £ 53 Gunst Sophus Kobind. £ 17 Hansen 11 l* £ 01..................................... Hansen 1* F Blikkenslagorm. £ 50 Hiliner Borge £ 0 8 ........................................ Iloybye I .......................................................... Jensen A Mikkelsen J) 55............................ Jørgensen 1’ $) 3b........................................... Kldivns Fedtraflinadori v. Frederik Raa- sebou £ 80 ................................................. Kldivns Oliefabrik, Akts. £1 71.................. Kbhvnskc Forstæders Hank, He, Akts. £ (50 Klifoth G A Bagerm. £ (2(5 Larsen A £ 121........................................ Larsen (Jhr. £ 100........................................ Larsen J £ OO................................................. Ludvigsbaabs Molle, A Hansen £ (50. . . . „Mars1, Akis. £ 102............... ..................... Martinsen F £ 00........................................... Mikkelsen 0 £ Kl........................................... Moller Carl Kobnid. £ 30 Nielsen Anion £ 21........................................ Nielsen II £ 7 0 .............................................. Pedersen F N Manuruklurlidl. £ 134 'Petersen L & II' C £ (54.............................. Petersen P £ 12................................................ Peulieke Olir. £ 7 5 .......................................... Plambcck L, Kode Vejrmølle £ (52............. Jtaa.gaa.rd M Kobnid. £ 05 l’adsted 11 £ (Kl.............................................. JtaJ'n P £ 13.................................................... Jtasniussen (lunder £ 1 1 8 ............................. Jtatlisacli 0 £ 7 . . ........................................ Svendsen-Cliristiansen ('lir. £ 0 7 ................ Sveiissoii’s .Bygningssnedkeri £ (53............. ■Sørensen (.'hr. II Blikkenslagerin. £ 54 Sørensen I P |1 108 . . . .............................. Thomsen Rudolf Faukdirektor £ 2 . . . . Tollelmagernes Skæreri, Akts. £ 25 . . . . Wohlleben M B Hlikkenslagerin. £ 112

Gartliere .Maskinsnedkerier & Savv. Sagførere Gartnere Gartnere Maskinfabrikker Gartnere J'ærnstoberier Fedt- en gros Oliemøller (Kbbvn.) Banker r omrermes1re Smede Gartnere Moller Cykler Trælast- og Tommerbdl. Gartnerc Isenkræmmere .Murermeslre, Cementvaret' (Trælast- og Tommerbdl., c Gement, Støbegods, Byg- ( ningsartikler M.askinsnedkerier Malermestre Moller Murermestre Gartneri) Gartneri' Gartnere Murermeslre Snedkere Smede Sagførere Træsko, Fabr. & en gros

Badc-ASommerpensionatcr Bade-,NSommerpensionater Smede Bade-ASommerpcnsionater Snedkere Murermestre

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag uf de ol'licieHe Handels Registre)

Gudhjem og Omegns .Spare- og Laanekasse. Bestyrelse: Lærer N J Jonsen (For­ mand), Fisker P M Korli. Fisker lv A Schou, Skipper K A .lensen og ps. Lærer L S liekko, alle af Gudhjem, Parcellist N P Kofood, Ostorlarsker, Kalkbrænder II M Schou. Dampskibsekspoditor .1 L .Jensen og Skibsf. II P Jensen. Fnn. tegnes af Formanden. H a s l e . Indbyggerantal 11)0(3: 1,-55; 1901: 1252; 1890: 1272; 1801: 513. Ejendoms skyld: l ,7 Mili. Kr. Indkomst: 0,2 Mili. Kr. Formue: 1,; Mili. Kr. llavneilybde 14 Fod. Borgmester: A E Borgen. Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under

Aakorlunil N .................................................... Andersen J £ 15....................................... . . Anker Brodrene £ 2 .................................... Christensen J P £ 2 3 ................................. Gronbeck A Co., Akts. Kobmd. £ t . . . . Hansen L u d v ig ............................................. Hasle Haandværker- dg Landbobank £ 39 Hasle Klinker- og Chamottestens-Fabrik, Akts. £ 3 ....................................................... Hasle Kønrogsfabrik, Ludvig Sørensen . . Hasle Snedker- A Bygningslbrr. (Axel. . . Andersen A Co.) £ 35................................. Hasle Stavefabrik, Ludvig Sørensen Herolds Hotel (Erna) £ 2 2 ........................ Hotel Hasle £ 8 . ........................................ Hotel „Johns Kapel" £ 3 8 ........................ Iløbl C A ............................................ Ipscn A n d re a s .............................................. Jensen H l * ...................................................... Jespersen Bagerm. Jørgensen N P £ 8 ....................................... Kjær 1 I I ......................................................... Kjøller L ......................................................... Kofod Chr. £ 17 • .................................... Kure A C Bagerm. Larsen O C .................................................... Larsen P Kofoed. & Co. £ 2 5 ..................... Mortensen A £ 1 1 ....................................... Munk II & Co. Kobmd. £ 29 Nordre Molle, Chr. L in d .............................. Petersen II Blikkcuslagcrm. Schou I * ............................................................ Sondre Mollc, Jensen...................................... Thomsen Soren Manufakturlidl. £ 39 Tranberg O C Kobmd. £ 19 Vang Stenhuggeri £ 27 ..............................

Malermestre Vogn fabrikanter Jærnstøherier, Maskinfabr. Snedkere Korn, Kul, Smøreksport. Giarmestre Banker Lervarer Konrog Entreprenører, Snedkere Hoteller Hoteller, Badehoteller Badehoteller Murermestre Cykler Murermestre Havariagenter Smede Tømrermestre Isenkræmmere, Cykler Smede • Brændevin, Bryggerier Dampskibsekspeditioner Møller Malermestre Moller

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag al'dr. oflicielle 1Imidcls-Begistre.l

Glostrup Boghandel vod Otto Tliini. (Hostrup Maskinsnedkeri, Akts. Bestyrelse: L N Holm, H E Jørgensen og L C Møurit/.en, at hvilke to i Foren, tegner Fim. Aktiekapital 15,000 Kr. Kbhvns. Fedtrafliiiaderi ved Frederik Kansehmi. Khhvnske Forstæders Bank i Glostrup, De, Akts. Direktionen bestaar af: H V A Sorensen (Formand), it Thomsen (adin. Direktor) og II C Petersen, af hvilke to i Foren, legner Fnn. J’rok.: har hver af Direktoreruc i Foren, med enten C Petersen eller t' Rallisacli. Aktk. (50,000 Kr. Mars. Akts. Bestyrelse: Gross. II F lleeh der tegner Fnu. og Kapt. A Fb-h, Kbhvn. Aktk. 10,000 Kr. „Novau. et IFandelsakis. Bestyrelse: Moller II G Petersen, Haslev, (Formand) Gross. A Andrea-en, Khlivn. og Manufaklurhdl. W Munelc, Gladsaxe. J’rok.: V C A Christensen. Aktiekapital 1,500 Kr. Tollelmagernes Skæren, Akts. Bestyrelse: Fabr. It Nielsen, Hellerup (Formand). Toll’rlmager E Sehult/., Khlivn. (Næstærmand), Direktorerne C Bach og G D Becker (Sekretær) samt Detaiihdl. L C Andersen Fnn. tegnes af Formanden eller af to l'.estyrelsesinedl i Foren. Frok.: Driftshest. P Nielsen. Aktk. 50,000 Kr.

Stenhuggerier, Granit

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de oflicielle Handels-Registre.)

Anker Brodrene. Iipleh. J V og J 11 Anker. Gronbeck & Co., Akts. Bestyrelse: Kobmd. 8 Thomsen (Formand) Kammorraad J .1 Jacobsen og Fabr. J Anker, alle af Hasle, Gaardejor A Lind, Brogaard, og Gaardcjcr J (lisen, Tækkoregaard af livilko to i Foren, tegner Fnn. Prok.: O Lund. Aktiekapital <50,000 Kr. Hasle Manufakturhandel vedJørgensen. Indeh. Laura CMJørgensen. Prok.: Agnes M Jørgensen. Hasle Manufaktur-Lager ved Chr. Barbro. Hasle (Snedker- Bygningsforretning (Axel Andersen & Oo.) Indeh. A II Andersen og A P Thorson. Prok.: II O Jacobsen. Kofod Chr. Indeh. C J Kofod. Prok.: L A T J) Kofod. Larsen P Kofoed

G u d h j em . Indbyggerantal 100(5: (5(17; Havnedybde: 10 1 Fod.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts. £ 2 4 ...................................................... Brandt Andr. H Kobmd. £ 5 ..................... Duc X’ A £ 18 . ....................................... Gudhjem Kolonial- A Foderstolforrctning. (11 Gram) £ ( I .............................. .. . . Gudhjem Møllo, Chr. N P Kullmann £ 4 Gudhjem & Omegns Spare- og Laanekasso Holm A ................................................... Holm Jul.................................................. JXotel Helligdommon, Bo £ 1).................. Hotel „Salene1 £ 1.................................. Hotel „Villa Cara“ £ 2 7 ......................... Hvilebjcmmet (Petra Kalis)....................

Banker (Rønne) Kul, Korn [Vognfabrikanter og -For- [ handlere Kolonial, Korn (Dampmøller, Mel en gros, [ Foderstoffer

Sparekasser Malermestre Snedkere

Badehoteller Badehoteller Badehoteljer, Hoteller Rode-ASommerpensionater

S jæ lla n d — Forretninger

V — 854

P r o v in s - R e g is te r

Forretningsnavn og Adresse Bruel li § 2 5 ................................................ Crome & Goldsclimidt’s Fabr.’s Udsalg, Georg Jensen £ ‘2!) Damgaard Ehlers j|l 2 ................................. Eberling A Bagerni. £ 34 Egerrup A. B £ 1 3 4 .................................... Eilertsen R £ 1 3 2 ....................................... Engel Ered. Herreekviphdl. |1 53 Eriksen II P £ 10 '2 .................................... Folkesanatoriet £1 GO.................................... Geppel Knud £ 109........................................ Geppel Yilh. £ 109........................................ Grandahl N £ 17 ........................................... Haandværker- og .Landbobanken i Haslev, Akts. £ 2 ....................................................... Hansen Giir. £ 177....................................... Hansen II F Kobmd. £ 33 Hansen Willi. £ G 2 ....................................... Haslev Aktiebryggerier................................. Haslev Andels-Svineslagteri £ 7 ............... Haslev Avis £ 1 .......................................... Haslev Bank, Akts. £ 5 .............................. Haslev Bogtrykkeri, G Bagger £ 12 . . . . Haslev Cykle-Bors v. L V Stange £ 180. . Haslev Folketidende £ 1 2 ............ .. Haslev Lervarefabrik, Akts. £ 192 . . . . Haslev private Seminarium £ 14............... Henriksen J Blikkenslagerm. £ 97 Hotel Axelhus £ 125.................................... Hogfeldt Ohr. £ 1 1 7 .................................... Jensen Alfred llog- og Papirhdl. £ 1.20 Jensen Chr. £ 167.......................................... Jensen J A, Vestoregedo.............................. Jespersen C E & N I lleje Jespersen £ 43 Jespersen-Skree & Co. Herreekviphdl. £ 32 Johnsen I’ Agcnturforr. £ 83 Jærnbanehotellet £ 2 8 ................................. Jørgensen Chr. £ 1 0 4 ................................. Kruse V £ 49 . . . • .................................... Larsen A C £ 2 0 ........................................... Larsen Chr. £ 1 4 8 ....................................... Larsen Maltha £ 6 9 .................................... Lauritzen P Houmann £ 58........................ Nielsen I I F £ 73 ........................................ Nielsen J P £ 1 4 4 ....................................... Nielsen S £ 139 .......................................... Okholm P Bagerm. £ 46 Olsen’s Aug. Eftf., Lauritz Smitli, Bog- og Papirhdl. £ 8 Olsen II Købmd. £ 15 Olsen P £ 1 0 6 .............................................. Pedersen N P J 1 8 7 .................................... Rasch Chr. £ 27 * • * ................................. Rulffs Emil £ 5 7 .......................................... Schrøder Axel Købmd. £ 122 Schwartz II C £ 1 1 8 .................................... Sleipner ved N Johanncssen £ 2 4 ............ Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn £ 4 0 ........................................... Sydsjællands Socialdemokrat £ 135 . . . . Sørensen Jobs. £ 146..................................... Sørensen M Materialhdl. £ 52 Torkildsen R Bog- og Papirhdl. £ 75 . . . „Trifolium1 £ 51 & 84.................................. Ulrich Carl J& Søn, Akts. Købmd. £ 4& 113 Ulrik Einar £ 1 6 ........................................... Weber Th. £ 127.......................................... Venstres Folkeblad £ I I ............................... Vett & WessePs Uds., J Jørgensen £ 18 Wissing II Købmd. £ 82 Øslerbye Harald Manufakturhdl. £ 169

Se Fagregistret under

Haslev Lervarefabrik, Akis. Bestyrelse: Købmd. II Olsen (Formand), Gaardojer L Jensen og Købmd. G Jensen. Frm. tegnes af Formanden. Aktiekapital: 12,000 Kr. Haslev Urtekramhandel ved II B Poulsen. Kolonialmagasinet ved Axel Schrøder. „Monopol*, Akts. Bestyrelse : Forstander EWormor, Haslev og l’ogholder II I! Nielsen Ringkøbing, der i Foren, tegner Frm. Aktiekapital 1.000 Kr. Prok.: M Nielsen. Olsen’s August Eftf. ved Lauritz Smith. Sleipner ved N Johanncssen. Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn. Bestyrelse: Lchnsgrovo F G Moltke-Brogontvcd (Formand), Købmd. N Jolianessen, Gaardojer A V Nielsen, Post­ mester F VDreyer, Sognefoged J Malhiasscn. Malerni. V .1N Kruse og Godsforv. G Gjessing, Bregentved, der hvor for sig tegner Frm. Brok.: T Frant/.en (Bogholder). Stormollons Brødfabrik. Akts. Bestyrelse: Forretningsf. L .1 Rasmussen (Forind, og adm. Direktør) Enkefru Petronolla Brierne (Næstformand) og Frk. Vilholmine Sehrodor, Esløf i Skaane. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformanden, hver for sig. Aktiekapital IS,000 Kr. „Trifolium* The Danish Estales Bulter Factory. Bestyrelse: Grovo ALBrockon- huus-Schack, Giesegaard (Formand), Forp. J P Jensen, Salto, (Næstformand), Propr. G M B Jciisonius, Gonradsfclat, Grove G F Danneskjold-Samso«, Gissol- feldt, Lobnsgrevo F CMoltke-Brogontvcd, Godsejor J E Neorgaard, Forslevgaard, Forp. F A Pcterson, Lindcrsvold, Kobmd. C J Quadc, Maribo, Godsejer J M V Friderichson, Kjærstrup og Forp. N P Aagesen, Christianssædo. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformanden. Prok.: E Demant (adm. Direktør). Ulrich Carl .1 & Son i Haslev, Akts. Bestyrelse : Direktør T V Rasmussen (adm. Direkt.), Agent G .1 Ulrich, Gaardejcr H P Christollerson, Braaby, Gaardojer O Olsen, Tjæreby, Gross. O Skovgaard-Pctorscn, Kbbvn., Forretningsf. 11 G Petersen, Kbbvn. og Forpagter G Lemvigh, Holtogaard, Frm.tegnes af den adm. Direktør. Wolff Brødrene i Haslev. Indeli. Eva J Wollf.

Tømrermestre

Sagførere, Incasso Cykler Snedkere Murermestre Sanatorier Malermestre (Hårmestre Malermestre Banker Vogn labrikanter ogForhd1. Snedkere Bryggerier Svineslagterier Aviser Banker, Incasso Bogtrykkerier

Cykler Aviser Lervarer Seminarier Hoteller Protokoller Murermestre Sagførere Sagførere, Incasso Hoteller Tømrermestre Malermestre Maskinfabrikker Murermestre

H e l s i n g e . Fra Kjøbonliavn pr. Jærnbauo l'/z T. Indbyggerantal 1906: 904

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Andersen A G ................................................ Andersen Marius £ 1 8 ................................. Christensen P C, Akts. £ 7 ........................ Davidsen A ................................................... Dohn Andreas Manufakturhdl. £ 22 Hansen Jens Chr. Købmd. £ 13 Hansen Niels Købmd. 11elgesen Carl Bagerm. Helgesen Frederik ....................................... Helsinge Central Kro £ 2 HelsingoKalTcbrændcri (Bernhard01sen)£26 Helsinge Kro £ 6 Helsinge Teglværk £ 1 4 .............................. Henriksen I L £ 39 .................................... Jacobsen L i* £ 1 7 ....................................... Jensen C T I ................................................. Jensen Lars Manufakturhdl. £ 52 Jensen O Bagerm. Kagerup Trævarefabrik, Akts. £ 9 ............ Kapel C a rl....................................................... Kontantforretningen Manufakturhdl. £ 51 Larsen Carl ................................................... Larsen J P Købmd. £ 35 Lindemann Frederik Materialist £ 43 Mikkelsen & L a r s e n .................................... Mortensen J Blikkenslagerm. Møller Chr. £ 3 8 .......................................... Nielsen J .......................................................... Nielsen Marius £ 1 2 .................................... Nordsjællands Bank, Akts. £ 3 6 ............... Olsen A E ...................................................... Olsen Bernhard Købmd. £ 26..................... Petersen Anders.............................................. Petersen J Chr. £ 52.................................... Petersen N Manufakturhdl. Petersen S e je r................................................ Petersen Viggo Bagerm. £ 49 Rasmussen S E Blikkenslagerm. Rohd A £ 2 4 ................................................ Rosendalil C Bagerm. £ 15 Spare- og Laanekasson for Kronborg vestre Birk £ 12......................................................... Sund J A £ 20 ............................................. Svcgård’s Boghandel £ 1 Ti9vildeleie Badehotel £ Tisvilde 2 . . . . Tisvilde Teglværk, Akts. £ Tisvildc 9. . . Vett & Wesscls Udsalg, A L Andersen £ 5

Snedkere Snedkere Trælast- og Tømmerlidl. Murermestre

Tømrermestre Kaffeimp. og Kaffcbr.

Savværker Savværker Smede Murermestre Tømrermestre

Teglværker Malermestre Tømrermestre Malermestre

Tømrermestre Tømrermestre Læderhandlere, Garverier Isenkræmmere Tømrermestre Cykler Sparekasser Aviser (Næstved) Giarmestre Bogtrykkerier Smøreksp., Ostefabr. Korn,Trælast-ogTommerh. Gartnere Sagførere, Incasso Aviser

Trævarefabrikker Sagførere Børstenbindere

Smede Maskin fabr. Smede Sagførere Banker Bødkere { Korn, Trælast- &Tommer- hdl., Markfrø Snedkere Tømrermestre Murermestre

Garverier

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre^

Sparekasser Cykler Badehoteller Teglværker

Andersen & Schrøder. Indeli. J Andersen, Kjong pr. Lundby. Prok.: PSchroder Haandværker- og Landbobanken i Haslev, Akts. Bestyrelse: .Sagf. E C Damgaard (adm. Direkt.), Tb. Gaardojer L. Hansen, .Snedkerm, F V Hansen og fh. Kolo­ nibestyrer H O lt Knubtscn, alle af Haslev og Brygger O L Andersen, ltodo. af hvilke to i l’oren. tegnor Prm., Aktiekapital 100,000 Kr. Prok.: E H Petersen i Foren, med et Bestyrclsesmedl. Haslev Aktiebryggeri. Bestyrelse: Birkefuldm. T l’iilgaard-Opstrup (Formand) Gaardejcrne H Olsen, Testrup (Næstformand) og P Larsen, Troelstrup, Propr. C M B .lensenius, Conradsl'old og Ilotclforp .1 Garstenson. Prm. tegnes af Formanden eller Næstformanden. Aktiekapital 10,000 Kr Haslev Andels- Svineslagteri. Bestyrelse: Gaardejcr O Olsen, Tjæreby (For­ mand), Godsejer B Petersen, Kaadegaard (Næstformand), Urmager C Jensen, Haslev, Greve A Moltke, Tryggevældc, Forp. Andersen, Ottestrup, Propr. Jen- senius, Conradsfeld, Møller N K Petersen, Bjerrcdo, Gaardejcrne II Olsen, Te­ strup, J C Hansen, Kønnede, J Nielsen, Dysted, C Pedersen, Avcrsic, II G Jensen, Levetofte og K Larsen, Ulse-Olstrup. Frm. tegnes af Formanden og Næstformanden i Foren. Prok.: G A Hollcr (adm, Direkt,). Haslev Bank. Akts. Bestyrelse: Agent C J Ulrich (Formand), Fuldm. Th. POp- strup (Næstformand) og Købmd. IIJ Olsen samt Gaardejcrne II Olsen, Testrup, O Olsen, Førslov, J Petersen, Stataf, J Rasmussen, Lcvetofto, og P Frederikson, Skudorlose, samt Sognefoged A liansen. Tjæreby. Aktiekapital: 100,000 Kr. Frm. tegnes af Formanden og i hans Forfald af Næstformanden. Prok.: P Jagd. Haslev Bogtrykkeri ved G Bagger. Haslev Elektricitetsværk, Akts. Bestyrelse: Birkefuldm. T P Opstrup (Formand). Direktør T V Rasmussen (Næstformand) Ivobmd. H .1 Olsen, llojskoloforst. P G Davidsen og Snedkerm. F V Hansen. Frm. tegnes af Formanden eller af Næst­ formanden. Aktk. 40,000 Kr.

Indregistrerede Firmaer. (Uildrag nf de officielle Handels-Registre).

Christensen P G, Akts., Helsinge. Bestyrelse: Kobmd. P G Christenson, der tegner Frm., Gaardojerne II Christensen, Kaalsbæk og .1 Christensen, Bymosegaard, samt Agent G J Ulrich, Forretningsf. II G Betorson, Gross. O Skovgaard-l’eter- son og Gross. 11 O G Rasmussen, alle af Kbbvn. Aktiekapital 125,000 Kr. Helsinge Teglværk, et Interessentskab. Bestyrelse: Gaardbeslyrer R Christensen, ørby, Gaardejcrne A Andersen, Valdby og J P Nielsen, Ørby, der i Foren, teg­ ner Frm. Den indsk. Kapital er 90,000 Kr. Kagerup Trævarelabr.. Akts. Kagerup pr. Helsinge. Bestyrelse: Skovfoged L Mik­ kelsen. Hinnerup (adm. Direkt.) Teglværksejer II Glansen, Gadevang. og Gross. C Petersen, Hillerød. Frm. tegnes af U> Beslyrelsesmedl. i Foren, eller af don adm. Direktør alene. Aktiekapital 60,000 Kr. Nordsjællands Bank, Akts. Bestyrelse: Kobmd. P G Christensen (Formand), Tomrerm. L P Jacobsen, Sagf. G Kapel, Poslm. G F Sehicldcr og Gaard- ejer J Christensen, alle af Helsinge. Manufaklurhd). Tb. Jacobsen og Bryggeri- Helsinge Kaffcbrændcri (Bernhard Olsen). Helsinge Mobelinagasin (A Marius Andersen).

Made with FlippingBook flipbook maker